AANHANGSEL A SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANHANGSEL A SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING"

Transcriptie

1 AANHANGSEL A DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING DEEL 1 DIENSTEN VOOR WEDERVERKOOP Deze Overeenkomst is van toepassing op de volgende j2-diensten (gezamenlijk de Diensten ):- SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT PART 1 SERVICES TO BE RESOLD The following j2 services are covered by this Agreement (collectively, the Services ):- Online back-up van de Beveiligde Gegevens Online backup of the Protected Data Beheer en bewaking van de Beveiligde Gegevens binnen vooraf overeengekomen parameters Management and monitoring of the Protected Data within pre-agreed parameters Functie voor back-uprapporten en bestandsherstel door middel van de Online gebruikersportal Backup reporting and file restoration function though the Online User Web Portal Technische onderhoudsdiensten Technical support services Functie voor snapshots/terugdraaien voor het in de Online gebruikersportal geconfigureerde retentiegebied Snapshot/roll back feature for the retention area configured in the Online User Web Portal Het is de Wederverkoper verboden andere j2-diensten door te verkopen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door j2 naar haar eigen goeddunken. Iedere dergelijke goedkeuring zal worden aangetoond door het ondertekenen door de Partijen van een nieuw Wederverkoper Bestelformulier waarin dergelijke aanvullende diensten en de daaraan gekoppelde Vergoedingen worden beschreven, in welk geval dergelijke aanvullende diensten in de Diensten worden opgenomen en deze Overeenkomst zal daar ook anderszins op van toepassing zijn, tenzij door de Partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen. DEEL 2 VERGOEDINGEN De Wederverkoper betaalt de Vergoedingen voor de Diensten, zoals uiteengezet is in het Wederverkoper Bestelformulier en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Reseller shall be prohibited from reselling any other j2 services without express written approval by j2 in its discretion. Any such approval will be evidenced by the Parties signing a new Reseller Order Form describing such additional services and the Fees associated therewith, in which case such additional services shall be included within the Services and otherwise covered by this Agreement unless otherwise agreed in writing by the Parties. PART 2 FEES The Reseller shall pay the Fees for the Services as set out in the Reseller Order Form and in accordance with the terms and conditions of this Agreement. DEEL 3 TIER 1-ONDERSTEUNING Wederverkoper biedt Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers de volgende onderhouds- en ondersteuningsdiensten ( Tier 1- ondersteuning ): PART 3 TIER ONE SUPPORT Reseller shall provide the following maintenance and support services to Sub-resellers, Customers and Users ( Tier One Support ):- Installatie van backup software op de computers en servers van de Klant (indien niet uitgevoerd door j2) Installation of backup software on Customer s computers and servers (if not carried out by j2) Algemene informatie over de Diensten General Services information Algemene configuratieondersteuning bij de Diensten ten aanzien van de Beveiligde Apparatuur General Services configuration support in respect of the Protected Equipment Hulp bij alle herstelwerkzaamheden van de Beveiligde Gegevens Assistance with all restores of the Protected Data DEEL 4 TIER 2-ONDERSTEUNING j2 biedt de Wederverkopers de volgende onderhouds- en ondersteuningsdiensten ( Tier 2-ondersteuning ): PART 4 TIER TWO SUPPORT j2 shall provide the following maintenance and support services to Reseller ( Tier 2 Support ):- Installatie van back-upsoftware op computers of servers van de Klant (indien niet uitgevoerd door j2) Het assisteren van de Wederverkoper bij het oplossen van technische, software- of andere problemen met betrekking tot de diensten van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het herstellen van bestanden, waartoe de Wederverkoper ook na zijn uiterste inspanningen niet in staat is door het vervullen van zijn verplichtingen inzake Tier 1-ondersteuning. Installation of backup software on Customers computers or servers (if not carried out by j2) Assisting Reseller with resolving technical, software or other difficulties relating to Customers services, including but not limited to file restores, which Reseller is unable after using its best efforts to resolve through fulfilling its Tier One Support obligations.

2 AANHANGSEL B ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 VERLENING VAN RECHTEN 1.1 Definities. In de Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis: (a) Klant : een persoon of entiteit aan wie of welke de Wederverkoper of een Sub-wederverkoper Klantendiensten doorverkoopt voor gebruik door de Klant en zijn Gebruikers voor uitsluitend de interne zakelijke doeleinden van de Klant en niet voor, bijvoorbeeld, de doorverkoop aan of gebruik door anderen. (b) Klantendiensten : de door j2 te leveren diensten aan of ten gunste van Klanten en Gebruikers als beschreven in Aanhangsel A, Deel 1, zoals dergelijke diensten van tijd tot tijd door j2 naar eigen goeddunken herzien kunnen worden. (c) Wet bescherming persoonsgegevens betekent de Wet bescherming persoonsgegevens zoals deze van tijd tot tijd geamendeerd kan worden en alle daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen of wettelijke instrumenten en gedragscodes. (d) Documentatie betekent iedere en alle installatieinformatie, servicebeschrijvingen, technische specificaties, online helpbestanden en gebruikershandleidingen voor de Diensten, die door j2 geleverd zijn aan de Wederverkoper, Klanten of Gebruikers; (e) Vergoedingen betekent de vergoedingen die beschreven zijn in Aanhangsel A, Deel 2, evenals de ontbindingsvergoedingen als bedoeld in Artikel 15.5 van dit Aanhangsel B. (f) KeepItSafe -Klantencontract betekent de KeepItSafe standaardvorm klantenovereenkomst zoals van tijd tot tijd van kracht voor klanten in Nederland, waarvan de huidige versie hierbij is gevoegd als Bijlage. (g) Minimale Maandelijkse Vergoeding betekent de maandelijkse vergoeding zoals die gespecificeerd kan zijn op het Wederverkoper Bestelformulier. (h) Online gebruikersportal betekent een internetpagina, toegankelijk voor Klanten en voor de Wederverkoper en eventuele Sub-wederverkopers met een wachtwoord waarmee Klanten, de Wederverkoper en Sub-wederverkopers online back-uprapporten kunnen inzien, de Beveiligde Gegevens kunnen inzien en bewerken, de Beveiligde Apparatuur kunnen inzien en bewerken en Beveiligde Gegevens kunnen herstellen. (i) Wachtwoorden betekent alle aan de Klant geleverde of door de Klant gebruikte coderingssleutels, certificaten, wachtwoorden, toegangscodes, gebruikers-id's of andere login-informatie die tot doel hebben toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten. (j) Beveiligde Gegevens betekent de specifieke bestanden, mappen en databases waarvan op de Beveiligde Apparatuur een back- SCHEDULE B GENERAL TERMS & CONDITIONS SECTION 1 GRANT OF RIGHTS 1.1 Definitions. For purposes of the Agreement, the following terms have the following meanings: (a) Customer : an individual or entity to whom Reseller or a Sub-reseller resells Customer Services for use by the Customer and its Users for the Customer s internal business purposes only and not, for example, for resale or use by others. (b) Customer Services : the services to be provided by j2 to or for the benefit of Customers and Users as described Schedule A, Part 1, as such services may be revised from time to-time by j2 at its absolute discretion. (c) Wet bescherming persoonsgegevens means the Wet bescherming persoonsgegevens (Dutch data protection legislation) as same may be amended from time to time and any regulations or statutory instruments and codes of practice governed thereby. (d) Documentation means any and all installation information, service descriptions, technical specifications, online help files and user manuals for the Services, provided by j2 to Reseller, Customers or Users; (e) Fees means the fees described in Schedule A, Part 2, as well as the termination fees referenced in Section 15.5 of this Schedule B. (f) KeepItSafe Customer Contract means the KeepItSafe standard form customer agreement in place from time to time for Dutch customers the current version of which is appended hereto in the Appendix. (g) Minimum Monthly Fee means such monthly fee as may be specified on the Reseller Order Form. (h) Online User Web Portal means an Internet web page accessible by Customers and by Reseller and any Sub-Reseller with a password through which Customers, Reseller and any Sub-reseller can review online backup reports, view and edit the Protected Data, view and edit the Protected Equipment and restore Protected Data. (i) Passwords means any encryption keys, certificates, passwords, access codes, user IDs or other login information provided to or used by Customer for the purpose of accessing and using the Services. (j) Protected Data means the specific files, folders and databases to be backed up through the Customer Services on the Protected Equipment as detailed on the Online User Web Portal.

3 up moet worden gemaakt door middel van de Klantendiensten, zoals uiteengezet is op de Online gebruikersportal. (k) Beveiligde Apparatuur betekent de personal computers en/of servers van de Klant met een licentie om de Diensten te gebruiken om Beveiligde Gegevens op te slaan en te beschermen, zoals uiteengezet is op de Online gebruikersportal. (l) Diensten heeft de betekenis die daaraan gegeven is in het aan de Overeenkomst gehechte Aanhangsel A. (m) Wederverkoper Bestelformulier betekent het door de Wederverkoper ondertekende formulier waarin details met betrekking tot de Diensten en Vergoedingen zijn vermeld. (n) Service Level Agreement of SLA betekent het in Aanhangsel C bij deze Overeenkomst gevoegde formulier waarin de specificaties van het dienstverleningsniveau zijn uiteengezet. (o) Software betekent de webgebaseerde software waarmee back-ups van Beveiligde Gegevens van de Klant kunnen worden gemaakt en waarmee Beveiligde Gegevens van j2 s servers kunnen worden opgehaald zodat j2 de Diensten aan kan bieden. (k) Protected Equipment means Customer s personal computers and/or servers licensed to use the Services to store and protect Protected Data as detailed in the Online User Web Portal. (l) Services has the meaning given to it in Schedule A attached to the Agreement. (m) Reseller Order Form means the form signed by the Reseller and providing details relating to the Services and Fees. (n) Service Level Agreement or SLA shall mean the form attached in Schedule C to this Agreement that sets forth the service level specifications. (o) Software means the Internet-based software that enables Customers Protected Data to be backed up and retrieved from j2 s servers in order for j2 to provide the Services. (p) Sub-wederverkoper : betekent ieder persoon of iedere entiteit die, overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst, door de Wederverkoper is benoemd als Sub-wederverkoper van de Diensten. (p) Sub-reseller : means any person or entity which, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, Reseller appoints as a sub-reseller of the Services. (q) Termijn is gedefinieerd in Artikel 15 van dit Aanhangsel B. (q) Term is defined in Section 15 of this Schedule B. (r) Tier 1-ondersteuning betekent alle door de Wederverkoper aan Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers aangeboden ondersteunings- en onderhoudsdiensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in Aanhangsel A, Deel 3 beschreven diensten. (s) Tier 2-ondersteuning betekent de door j2 aan de Wederverkoper te leveren ondersteunings- en onderhoudsdiensten, zoals beschreven in Aanhangsel A, Deel 4. (t) Gebruiker betekent een individuele werknemer of vertegenwoordiger van een Klant die zich toegang verschaft tot de Klantendiensten. (r) Tier 1 Support means all support and maintenance services provided to Sub-resellers, Customers and Users by Reseller, including without limitation the services described in Schedule A, Part 3. (s) Tier 2 Support means the support and maintenance services to be provided by j2 to Reseller as described in Schedule A, Part 4. (t) User means an individual employee or representative of a Customer who accesses the Customer Services. 1.2 Interpretatie. De koppen in deze Overeenkomst dienen enkel ter referentie en definiëren, beperken of vergroten het bereik of de betekenis van deze Overeenkomst of bepalingen daarvan niet. ARTIKEL 2 VERLENING VAN RECHTEN 2.1 Verlening. Onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt j2 hierbij de Wederverkoper gedurende de Termijn aan als een niet-exclusieve wederverkoper van Klantendiensten aan Klanten en Sub-wederverkopers. Een dergelijke aanstelling is nietoverdraagbaar en niet-onderlicentieerbaar, en is onderworpen aan de beperkingen en restricties die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. 2.2 Voorbehoud. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst beperkt, hindert of belemmert niets in deze Overeenkomst het recht en de bevoegdheid van j2 om: (a) de Diensten 1.2 Interpretation. The headings in this Agreement are for reference only and do not define, limit or enlarge the scope or meaning of this Agreement or any of its provisions. SECTION 2 GRANT OF RIGHTS 2.1 Grant. Subject to the terms and conditions of this Agreement, j2 hereby appoints Reseller as a non-exclusive reseller of Customer Services to Customers and Sub-Resellers during the Term. Such appointment shall be non-transferable and non-sub-licensable and shall be subject to the limitations and restrictions set forth in this Agreement. 2.2 Reservation. Notwithstanding any other provision of this Agreement, nothing in this Agreement in any way limits, impairs or restricts j2 s right and ability to: (a) directly or indirectly market,

4 of enige andere software of diensten op een wereldwijde of territoriale basis direct of indirect op de markt te brengen, te distribueren, te demonstreren, te verkopen, te wederverkopen, te licentiëren, te onderhouden, te ondersteunen en anderszins commercieel te exploiteren, ook door middel van andere kanalen, wederverkopers, verwijzende bronnen, wederverkopers en distributeurs; of om (b) de levering, het onderhoud en de ondersteuning van Diensten te staken. ARTIKEL 3 SOFTWARELICENTIE 3.1 Licenties. j2 verleent de Wederverkoper hierbij een nietexclusieve, niet-overdraagbare licentie gedurende de Termijn voor de Wederverkoper en iedere Sub-wederverkoper om de Software en de Online gebruikersportal, alleen in de vorm van objectcode, en de Documentatie, alleen in verband met de Diensten, te gebruiken. De Wederverkoper en Sub-wederverkopers hebben het recht om de Software, de Online gebruikersportal en de Documentatie aan Klanten te sublicentiëren, strikt volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief in het bijzonder dit Artikel 3. De Wederverkoper erkent en aanvaardt dat de Software, de Online gebruikersportal, de Documentatie en alle onderdelen daarvan het exclusieve eigendom van j2 zijn en het onderwerp van diverse eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en andere vergelijkbare intellectuele en industriële eigendomsrechten ("Eigendomsrechten"). De licenties die onder deze Overeenkomst zijn verstrekt aan de Wederverkoper, zijn beperkt tot: (a) installatie van de Software op de Beveiligde Apparatuur in objectcode/ executable vorm; (b) het gebruik van de Software en de Online gebruikersportal voor uitsluitend de interne zakelijke behoeften van Klanten; en (c) het gebruik van de Documentatie ter ondersteuning van het gebruik van de Diensten. Op geen enkel moment zal de Wederverkoper de Software, de Online gebruikersportal of de Diensten sublicentiëren, distribueren of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar maken voor andere derden dan de Klanten, zoals in deze Overeenkomst is bepaald. De Wederverkoper is gebonden aan en zal zich houden aan deze Overeenkomst en garandeert en verzekert dat alle Klanten volledig zelf verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten van alle Gebruikers en voor de nauwkeurigheid, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van alle Beveiligde Gegevens. Onder de licenties die dit Artikel 3 omvat wordt geen licentie, recht of belang in enig handelsmerk, enige handelsnaam of (dienst)merk van j2 of enige derde verleend. De Wederverkoper erkent dat deze licentie op generlei wijze bedoeld zal zijn als expliciete of impliciete licentie voor het gebruiken, wijzigen of verbeteren van enig deel van de Software of de Online gebruikersportal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige werken, uitvindingen, ontdekkingen, technologie of andere items die het onderwerp zijn van j2 s Eigendomsrechten, of anderszins voor het gebruiken of exploiteren van de Software, de Online gebruikersportal of de Eigendomsrechten op iedere wijze die niet nadrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst. 3.2 Beperkingen. De Wederverkoper aanvaardt uitdrukkelijk de beperking van het gebruik van de Software, de Online gebruikersportal en de Documentatie zoals uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande aanvaardt de Wederverkoper in het bijzonder om: (a) geen pogingen te ondernemen om enig deel van de broncode of andere technologie of gegevens van de Software of de Online gebruikersportal te creëren of te ontlenen door de Software of de Online gebruikersportal te disassembleren of aan reverse-engineering of andere methode te onderwerpen of de Software of de Online gebruikersportal op een andere wijze terug te distribute, demonstrate, sell, resell, licence, maintain and support and otherwise commercially exploit the Services or any other software or services on a worldwide or territorial basis, and including through other channels, resellers, referral sources, resellers and distributors; or (b) discontinue the provision, maintenance and support of Services. SECTON 3 SOFTWARE LICENCE 3.1 Licences. j2 hereby grants to Reseller a non-exclusive, nontransferable licence during the Term for Reseller and any Sub-reseller to use the Software and Online User Web Portal, in object code form only, and the Documentation, only in connection with the Services. Reseller and Sub-resellers shall be entitled to sub-licence the Software, the Online User Web Portal and the Documentation to Customers strictly on the terms of this Agreement, including in particular this Section 3. Reseller acknowledges and agrees that the Software, Online User Web Portal, Documentation and all parts thereof are the exclusive property of j2 and the subject matter of various proprietary rights, including without limitation copyrights, trade secrets, patents and other similar intellectual and industrial property rights ( Proprietary Rights ). The licences granted to Reseller hereunder are limited to: (a) having the Software installed on the Protected Equipment in object code/executable form; (b) using the Software and Online User Web Portal only for Customers internal business needs; and (c) using the Documentation to support the use of the Services. At no time shall Reseller sub-licence, distribute or otherwise commercially exploit or make the Software, the Online User Web Portal or the Services available to any third party other than to the Customers as provided herein. Reseller shall be bound by and comply with this Agreement, and shall guarantee and ensure that all Customers are solely responsible for all activities of any Users and for the accuracy, integrity, legality, reliability and appropriateness of all Protected Data. No licence, right or interest in any trademark, trade name or service mark of j2 or any third party is granted under the licences contained in this Section 3. Reseller acknowledges that this licence shall not in any way be construed to provide an express or implied licence to use, modify or improve any of the Software or the Online User Web Portal, including without limitation any works, inventions, discoveries, technology or other items which are the subject matter of j2 s Proprietary Rights, or otherwise to use or exploit the Software, Online User Web Portal or the Proprietary Rights in any matter not expressly permitted herein. 3.2 Restrictions. Reseller specifically agrees to limit its use of the Software, the Online User Web Portal and the Documentation as expressly authorised by this Agreement. Notwithstanding the foregoing, Reseller specifically agrees not to: (a) attempt to create or derive any of the source code or other technology or data within the Software or Online User Web Portal by disassembly, reverse engineering or any other method, or otherwise reduce the Software or Online User Web Portal to a human-perceivable form and/or from modifying or translating any part of the Software or Online User Web Portal; (b) violate any law, statute ordinance or regulation in connection with this Agreement; (c) use the Services in violation of any applicable laws, wherever such use occurs, and not use or require

5 brengen tot een door mensen waarneembare vorm en/of om enig deel van de Software of de Online gebruikersportal te wijzigen of te vertalen; (b) in verband met deze Overeenkomst geen wet, wettelijke verordening of regelingte schenden; (c) de Diensten niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wetten, ongeacht waar dit gebruik plaatsvindt, en geen gebruik te maken van en j2 en haar serviceproviders niet te verplichten tot gebruik van via de Diensten verkregen Beveiligde Gegevens voor enig onwettelijk doel; (d) op generlei wijze ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot enig computersysteem, netwerk of database van j2; of (e) geen auteursrecht- of patentaanvragen in te dienen waarvan de Software, de Online gebruikersportal of enig gedeelte hiervan onderdeel uitmaakt. 3.3 Wachtwoordbeveiliging. De Wederverkoper erkent en garandeert dat de Klant volledig verantwoordelijk is voor het beschermen en veilig stellen van alle Wachtwoorden, ook al kiest de Wederverkoper er voor om deze op de Online gebruikersportal te bewaren. In het geval dat de Klant deze Wachtwoorden beschikbaar stelt aan enige derde, erkent en aanvaardt de Wederverkoper dat de Klant aansprakelijk is voor alle acties die door zulke derden worden ondernomen in verband met de Diensten. De Wederverkoper dient te bewerkstelligen dat de Klant Wachtwoorden van de Klant uitsluitend openbaar maakt of beschikbaar stelt aan geautoriseerde medewerkers of opdrachtnemers van de Klant, dat de Klant alle vanuit commercieel oogpunt redelijke inspanningen zal verrichten om ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van de Wachtwoorden en de Diensten van de klant te voorkomen en dat de Klant j2 onmiddellijk op de hoogte zal stellen van iedere dergelijke ongeautoriseerde toegang of dergelijk ongeautoriseerde gebruik, waarbij de Klant alle informatie in verband met deze ongeautoriseerde toegang of dit ongeautoriseerde gebruik zal verstrekken die vereist is onder iedere toepasselijke wetten. De Wederverkoper erkent dat j2 niet verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van vervangende Wachtwoorden aan de Wederverkoper of de Klant in het geval van een vergeten Wachtwoord omdat dit fysiek niet mogelijk is. Zonder het juiste Wachtwoord blijven de Beveiligde gegevens van de Klant voor altijd versleuteld en ontoegankelijk. Als de klant de Wachtwoorden kwijt raakt, behoudt j2 zich het recht voor om alle versleutelde bestanden die zonder Wachtwoordtoegang worden gehouden te verwijderen. j2 or its service providers to use any Protected Data obtained via the Services for any unlawful purposes; (d) gain or attempt to gain unpermitted access by any means to any j2 computer system, network or database; or (e) file copyright or patent applications that include the Software, the Online User Web Portal or any portion thereof. 3.3 Password Protection. Reseller acknowledges and guarantees that Customer shall be solely responsible for protecting and safeguarding all Passwords, even though Reseller may choose to store same on the Online Web User Portal. In the event that Customer makes such Passwords available to any third party, Reseller acknowledges and agrees that Customer shall be liable for all actions taken by such third party in connection with the Services. Reseller shall procure that Customer shall not disclose or make available Customer s Passwords other than to Customer s authorised employees or contractors, shall use all commercially reasonable efforts to prevent unauthorised access to, or use of, the Passwords and the Services and that Customer will notify j2 promptly of any such unauthorised access or use and make any disclosures related to such unauthorised access or use which may be required under any applicable laws. Reseller acknowledges that j2 is not responsible for providing Reseller or the Customer with replacement Passwords in the event of a forgotten Password, as this is physically not possible. Without the correct Password the Customer s Protected Data will remain encrypted and inaccessible forever. In the event that Customer loses its Passwords, j2 reserves the right to delete all encrypted files held without Password access. ARTIKEL 4 SUB-WEDERVERKOPERS 4.1 Aanstelling. De Wederverkoper kan sub-wederverkopers ("Sub-wederverkopers") aanstellen om Klantendiensten aan te schaffen van de Wederverkoper en ze door te verkopen aan Klanten. De Wederverkoper is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk jegens j2 voor alles wat alle Sub-wederverkopers en alle Klanten doen en verzuimen te doen en is verantwoordelijk voor alle betalingen, ongeacht of de Wederverkoper betalingen heeft ontvangen van Wederverkopers of Klanten. 4.2 Sub-wederverkoper overeenkomsten. Voordat een Subwederverkoper wordt aangesteld, zal de Wederverkoper door elke Subwederverkoper een overeenkomst laten ondertekenen en aan de Wederverkoper en j2 laten overleggen (de "Sub-wederverkoper overeenkomst") waardoor: SECTION 4 SUB-RESELLERS 4.1 Appointment. Reseller may appoint sub-resellers ( Subresellers ) to purchase Customer Services from Reseller and to resell them to Customers. Reseller will be solely responsible and liable to j2 for all acts and omissions of all Sub-resellers and of all Customers and responsible for all payments regardless of whether Reseller has received payments from Resellers or Customers. 4.2 Sub-reseller Agreements. Prior to appointing any Subreseller, Reseller will cause each Sub-reseller to execute and deliver to Reseller and j2 an agreement (the Sub-Reseller Agreement ) that:

6 (a) j2 minimaal hetzelfde niveau van juridische bescherming wordt geboden als door deze Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de bescherming die wordt geboden door Artikel 10 tot en met 13; (b) wordt vereist dat de Sub-wederverkoper zich houdt aan alle beperkingen, vereisten en verplichtingen vastgelegd in deze Overeenkomst; (c) J2 alle autorisaties en toestemmingen van de Subwederverkoper verkrijgt om haar verplichtingen uit te voeren en de rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de rechten, weergegeven in Artikel 15; (d) alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften worden nageleefd; en (e) j2 wordt aangewezen als expliciete derde begunstigde van de Sub-wederverkoper Overeenkomst. 4.3 Openbaarmaking. Op verzoek van j2 dient de Wederverkoper onmiddellijk het volgende te overleggen aan j2: (a) een lijst met alle voormalige en huidige Sub-wederverkopers (inclusief adressen, telefoon- en faxnummers, en namen van primaire contactpersonen); en (b) kopieën van alle Sub-wederverkoper Overeenkomsten die zijn ondertekend door Sub-wederverkopers. ARTIKEL 5 DIENSTENOVEREENKOMSTEN 5.1 Diensten overeenkomst. Voordat de Wederverkoper of een Sub-wederverkoper mogelijk maakt dat een Klant en zijn Gebruikers Klantendiensten ontvangen, zal de Wederverkoper van de Klant een naar behoren ondertekende dienstenovereenkomst verkrijgen die in belangrijke mate dezelfde voorwaarden bevat als het KeepItSafeklantencontract en die j2 een uitdrukkelijke derde begunstigde tot die dienstenovereenkomst maakt (de "Dienstenovereenkomst") of zal deze Wederverkoper ervoor te zorgen dat de Sub-wederverkoper deze Dienstenovereenkomst verkrijgt. De Wederverkoper stemt er met name mee in dat hij/zij, zolang de Klant de Diensten gebruikt, ervoor zal zorgen dat volgens de overeenkomst van de Klant deze (a) voldoet aan alle toepasselijke Europese en Nederlandse wetten betreffende de Beveiligde gegevens die door middel van de Diensten worden verzonden, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens; (b) de Diensten niet gebruikt voor illegale doeleinden; (c) de Diensten niet gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht, patent, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten betreffende openbaarmaking of privacy van derden; (d) iedere volgens de Wet bescherming persoonsgegevens of anderszins in verband met de Beveiligde Gegevens vereiste toestemmingen verkrijgt van Klanten voordat de Beveiligde Gegevens conform de Diensten worden naar j2 worden gezonden en alle toestemmingen behoudt gedurende de Termijn; en (e) j2 op de hoogte stelt van elke technische configuratie of wijziging in de Beveiligde Apparatuur alsmede van elke verder vereiste wijzigingen die aan de Online gebruikersportal zouden moeten kunnen worden gemaakt naar aanleiding van welke wijziging ook. De Wederverkoper stemt er bovendien mee in om te bewerkstelligen dat de Klant er te allen tijde volledig verantwoordelijk voor is dat de configuratie binnen de Online gebruikersportal nauwkeurig en correct is, en voor het nakijken van de online backup rapporten die verkrijgbaar zijn via het Online gebruikersportal om te verzekeren dat er altijd een back-up van alle Beveiligde Gegevens is met de juiste retentie settings. (a) provides j2 with at least the same level of legal protection as this Agreement, including without limitation the protection provided by Sections 10 through 13, inclusive; (b) requires the Sub-reseller to comply with all restrictions, requirements and obligations set forth in this Agreement; (c) obtains from the Sub-reseller all authorisations and consents for j2 to perform its obligations and exercise its rights hereunder, including without limitation the rights set forth in Section 15; (d) complies with all applicable laws, rules and regulations; and (e) makes j2 an express third party beneficiary to the Sub- Reseller Agreement. 4.3 Disclosure. Upon request by j2, Reseller will promptly deliver to j2: (a) a list of all past and present Sub-resellers (including addresses, telephone and facsimile numbers, and primary contact names); and (b) copies of all Sub-Reseller Agreements executed by Sub-resellers. SECTION 5 SERVICES AGREEMENTS 5.1 Services Agreement. Before Reseller or a Sub-reseller arranges for a Customer and its Users to receive any Customer Services, Reseller will obtain, or ensure the Sub-reseller obtains, from the Customer a duly executed services agreement containing substantially the same terms and conditions as the KeepItSafe Customer Contract and that makes j2 an express third party beneficiary thereto (the Services Agreement ). In particular Reseller agrees that for so long as Customer uses the Services, it shall procure the agreement of Customer (a) to comply with all applicable laws of the EU and the Netherlands regarding the Protected Data transmitted through the Services including, without limitation, the Wet bescherming persoonsgegevens (Dutch data protection legislation); (b) not to use the Services for an illegal purposes; (c) not to use the Services to infringe any third party s copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights or rights of publicity or privacy; (d) to obtain any consents required under the Data Protection Acts from Customers or otherwise related to the Protected Data before transferring the Protected Data to j2 pursuant to the Services and to maintain any consents during the Term; and (e) to notify j2 of any technical configuration or changes to the Protected Equipment and of any consequent changes which may be required to be made to the Online User Web Portal pursuant to any changes. Reseller further agrees to procure that Customer is at all times fully responsible for ensuring that the configuration within the Online User Web Portal is accurate and correct and for reviewing the online backup reports available from the Online User Web Portal in order to ensure that all Protected Data is being backed up with correct retention settings.

7 5.2 Openbaarmaking. Op verzoek van j2 dient de Wederverkoper onmiddellijk het volgende te overleggen aan j2: (a) een lijst met alle voormalige en huidige Klanten (inclusief adressen, telefoon- en faxnummers, en namen van primaire contactpersonen); en (b) kopieën van alle Dienstenovereenkomsten die zijn ondertekend door Klanten. ARTIKEL 6 ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING; SLA 6.1 Onderhoud en ondersteuning. De Wederverkoper biedt Tier 1-ondersteuning aan Klanten en Gebruikers, is volledig verantwoordelijk voor het verrichten van alle trainings-, onderhoudsen ondersteuningsdiensten aan Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers en zal een geschikt team voor technische ondersteuning samenstellen om deze training, dit onderhoud en deze ondersteuning te bieden. j2 zal onderworpen aan de bepalingen van Artikel 6.2 Tier 2- ondersteuning aan de Wederverkoper, Klanten en Gebruikers bieden op een commercieel redelijke basis. 6.2 SLA ALS ENIGE VORDERINGSGROND De SLA van j2 vormt de enige en exclusieve vorderingsgrond l van de Wederverkoper inzake de nakoming door j2 van de verplichting om de diensten te leveren als hierin omschreven of tekortkoming in de nakoming van die verplichting door j2, zij het dat j2 echter niet verplicht is om de Wederverkoper onder een SLA te compenseren zolang de Wederverkoper in Verzuim is of achterloopt met betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. De SLA die van kracht is op de Ingangsdatum, is bijgevoegd in Aanhangsel C, en j2 kan de SLA van tijd tot tijd wijzigen op voorwaarde dat (a) de Wederverkoper uiterlijk dertig (30) dagen vóór deze wijziging of verplaatsing op de hoogte wordt gesteld; en (b) de wijziging geen wezenlijke en nadelige invloed heeft op het verstrekken de van Tier 2- ondersteuning. Als de Wederverkoper redelijkerwijs en in goed vertrouwen van mening is dat een wijziging van de SLA een wezenlijke en nadelige invloed heeft op het verstrekken van Tier 2- ondersteuning onder deze Overeenkomst, kan de Wederverkoper j2 hiervan binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij de Wederverkoper in redelijke mate van detail beschrijft waarop deze mening is gebaseerd. j2 heeft dertig (30) dagen om de zorg van de Verkoper te adresseren en om tot een besluit te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Als er geen wederzijds besluit wordt bereikt, blijft de vorige versie van de toepasselijke SLA van kracht voor de rest van de op dat moment geldende Termijn wat betreft het gebruik van Tier 2-ondersteuning door de Wederverkoper. ARTIKEL 7 VERGOEDINGEN, PRIJZEN EN BETALING 7.1 Vergoedingen en Belastingen. De Wederverkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Vergoedingen en gerelateerde belastingen voor alle Diensten (inclusief btw, indien van toepassing) en zal deze betalen aan j2, welke Vergoedingen en gerelateerde belastingen zullen worden vermeld op het Wederverkoper Bestelformulier. Belastingen omvat maar is niet beperkt tot zijn onder andere belastingen, heffingen of aanslagen van nationale, provinciale, gemeentelijke of andere overheden. De Wederverkoper kan naar eigen inzicht bepalen welke vergoedingen die de Wederverkoper voor Diensten in rekening brengt aan Sub-wederverkopers en Klanten. j2 behoudt zich het recht voor om Vergoedingen naar eigen inzicht te wijzigen nadat de Wederverkoper hiervan minimaal veertien (14) dagen vóór de vervaldatum van de Initiële Termijn of een 5.2 Disclosure. Upon request by j2, Reseller will promptly deliver to j2: (a) a list of all past and present Customers (including addresses, telephone and facsimile numbers, and primary contact names); and (b) copies of all Services Agreements executed by Customers. SECTION 6 MAINTENANCE AND SUPPORT; SLA 6.1 Maintenance and Support. Reseller will provide Tier 1 Support to Customers and Users, shall be solely responsible for providing all training, maintenance and support services to Subresellers and to Customers and Users, and shall establish an adequate technical support team to provide such training, maintenance and support. j2 will, subject to the provisions of Section 6.2, provide Tier 2 Support to Reseller and to Customers and Users on a commercially reasonable basis. 6.2 SLA Sole Remedy. j2 s SLA constitutes Reseller s sole and exclusive remedy for j2 s provision of or failure to provide the services described therein except that j2 shall have no obligation to compensate Reseller under any SLA while Reseller is in Default or not current in its payment obligations under this Agreement. The SLA currently in effect on the Effective Date is attached at Schedule C, and j2 may amend the SLA periodically provided that (a) Reseller is informed at least thirty (30) days in advance of any such amendment or relocation; and (b) the amendment does not materially and adversely alter the provision of Tier 2 Support. If Reseller reasonably and in good faith believes that an SLA amendment materially and adversely alters the provision of Tier 2 Support hereunder, Reseller may provide written notice to j2 within thirty (30) days of the effective date of the amendment, setting forth in reasonable detail Reseller s basis for such belief. j2 shall have thirty (30) days to address Reseller s concern and reach a mutually agreed upon resolution. If mutual resolution is not achieved, the previous version of the applicable SLA will remain in effect for the remainder of the then current term as to the Reseller s use of Tier 2 Support. SECTION 7 FEES, PRICES AND PAYMENT 7.1 Fees and Taxes. Reseller is solely responsible and liable for, and will pay to j2, all Fees and related taxes for all Services (including any sales taxes where applicable), which Fees and related taxes will be set out on the Reseller Order Form Taxes include but are not limited to federal, state, provincial, municipal or any other governmental tax, taxlike charge, fee or assessment. Reseller may in its sole discretion set the fees Reseller charges Sub-resellers and Customers for Services. j2 reserves the right to change Fees in its sole discretion upon notice delivered to Reseller at least fourteen (14) days prior to the expiry of the Initial Term or any Renewal Term.

8 Verlengingstermijn op de hoogte is gesteld. 7.2 Facturen en betaling. j2 factureert aan de Wederverkoper alle Vergoedingen en toepasselijke belastingen. Facturen kunnen bij de Wederverkoper worden ingediend per aan de Programmamanager en zijn verschuldigd en opeisbaar zodra de Wederverkoper deze heeft ontvangen. Alle Vergoedingen en toepasselijke belastingen worden achteraf gefactureerd wat betreft de eerste maand van de Initiële Termijn en daarna maandelijks vooraf. 7.3 Rente. Een betaling is achterstallig als deze niet binnen tien (10) dagen na de factuurdatum is voldaan. Over achterstallige betalingen is een rente van anderhalf procent (1,5%) verschuldigd voor elke maand of gedeelte daarvan dat de factuur achterstallig is of, indien dit percentage lager is, de hoogste rentevoet die volgens toepasselijke wetgeving is toegestaan. De Wederverkoper zal aan j2 alle kosten vergoeden die zijn gemaakt voor het incasseren van achterstallige betalingen, inclusief kosten voor juridische bijstand, vergoedingen en onkosten. 7.4 Geen andere betalingen. Tenzij dit nadrukkelijk is vastgelegd in deze Overeenkomst, draagt iedere Partij de kosten en uitgaven die gemaakt en gedaan zijn in verband met het nakomen van zijn/haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en de Wederverkoper heeft geen recht op ontvangst van vergoedingen, commissie of andere beloningen voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen. ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN WEDERVERKOPER 8.1 Gedragsstandaard. Wederverkoper zal te allen tijde zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst nakomen en zich anderszins gedragen op een wettige, ethische, eerlijke, competente en professionele wijze en in overeenstemming met de hoogste standaarden van de branche, en zal niet middels welke actie, nalatigheid, verklaring of omissie dan ook de reputatie of de goodwill van klant van j2 beïnvloeden. 8.2 Personeel van Wederverkoper. Wederverkoper zal te allen tijde diensten op de markt brengen, distribueren, onderhouden, ondersteunen en leveren die voortkomen uit, verband houden met of gerelateerd zijn aan de Klantendiensten door middel van werknemers van Wederverkoper die een grondige kennis hebben van de manier waarop Klantendiensten dienen te worden gebruikt, gedemonstreerd, gepromoot, onderhouden en ondersteund. 8.3 Apparatuur en Diensten. Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, leveren, configureren, onderhouden, betalen en beveiligen van alle apparatuur en diensten die de Wederverkoper, zijn Sub-wederverkopers nodig hebben om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en om Klanten en Gebruikers te registreren voor Klantendiensten. 8.4 Verklaring van Wederverkoper. Wederverkoper verklaart dat de Klant verantwoordelijk is voor de levering van alle apparatuur die de Klant nodig heeft om gebruik te maken van de Diensten, inclusief de Beveiligde Apparatuur, zijn eigen desktop computerapparatuur, internettoegang en service en dat j2 hiervoor geen verantwoordelijkheid zal dragen. 7.2 Invoices and Payment. j2 will invoice Reseller for all Fees and applicable taxes. Invoices may be delivered to Reseller by to the Program Manager, and are due and payable immediately upon receipt by Reseller. All Fees and applicable taxes shall be invoiced in arrears in respect of the first month of the Initial Term and thereafter monthly in advance. 7.3 Interest. Payment will be overdue if not paid within ten (10) days after the date of invoice. Overdue payments will be subject to interest of one and one-half percent (1½%) for each month or fraction thereof that the invoice is overdue, or the highest interest rate permitted by applicable law, whichever is lower. Reseller will reimburse j2 for all costs incurred in collecting overdue payments, including legal fees, disbursements and expenses. 7.4 No Other Payments. Except as expressly set forth herein, each Party will bear all costs and expenses incurred in performing its obligations hereunder, and Reseller is not entitled to receive any fees, commissions or other remuneration for the performance of its obligations. SECTION 8 RESELLER OBLIGATIONS 8.1 Standard of Conduct. Reseller will at all times perform its obligations under this Agreement and otherwise conduct itself in a lawful, ethical, fair, competent and professional manner and in accordance with the highest standards of the industry, and will not by way of any action, inaction, statement or omission negatively impact the reputation or customer goodwill of j Reseller Personnel. Reseller will at all times market, distribute, maintain, support and provide services arising from, connected with or relating to the Customer Services only through employees of Reseller who are thoroughly knowledgeable about how to use, demonstrate, promote, maintain and support the Customer Services. 8.3 Equipment and Services. Reseller is solely responsible for obtaining, provisioning, configuring, maintaining, paying for and protecting all equipment and services necessary for Reseller, its Subresellers to access and use the Services and to register Customers and Users for Customer Services. 8.4 Reseller Acknowledgement. Reseller acknowledges that Customer is responsible for providing all equipment necessary for Customer to use the Services including the Protected Equipment, its own desktop computer equipment, internet access and service and that j2 shall have no responsibility for same. 8.5 Acceptabel gebruik; overeenstemming met wetten. 8.5 Acceptable Use; Compliance with Laws. Reseller is solely

9 Wederverkoper is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers, en welke gerelateerde handelingen en omissies dan ook. Wederverkoper zal bewerkstelligen dat al het gebruik van de Diensten door Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en deze Overeenkomst en niet in strijd is met de rechten van andere personen. 8.6 Beveiliging en Wachtwoorden. De toegang tot en het gebruik van de Diensten inclusief de Online gebruikersportal vereist een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor alle gebruik en misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden die zijn verstrekt aan Wederverkoper, Subwederverkopers, Klanten en Gebruikers. Wederverkoper dient j2 onmiddellijk op de hoogte te stellen indien Wederverkoper ongeautoriseerd gebruik van de Diensten ontdekt of vermoedt, of indien Wederverkoper weet of vermoedt dat gebruikersnamen of wachtwoorden zijn verloren of gestolen of bekend zijn geworden bij ongeautoriseerde personen. j2 is niet verplicht om de werkelijke identiteit of autoriteit van de gebruiker van een gebruikersnaam of wachtwoord te verifiëren. Indien j2, naar eigen goedvinden, een wachtwoord als onveilig beschouwt, kan j2 onmiddellijk en zonder aankondiging het wachtwoord annuleren. 8.7 Administratie. Gedurende de Termijn en gedurende zes (6) jaar daarna zal Wederverkoper alle gebruikelijke en behoorlijke dossiers en boekhouding met betrekking tot de marketing en wederverkoop van Klantendiensten in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen die consistent worden toegepast, tot stand brengen en bijhouden, en zal ervoor zorgen dat alle Sub-wederverkopers dit ook doen. Op verzoek van j2 zal Wederverkoper aan j2 onverwijld alle dossiers en boekhouding leveren die onder dit Artikel moeten worden gehouden en ervoor zorgen dat zijn Sub-wederverkopers di took doen. 8.8 Goedkeuringen van de overheid. Wederverkoper zal te allen tijde alle goedkeuringen, licenties, vergunningen, ontheffingen, verklaringen, besluiten, voorschriften en registraties van de overheid die vereist kunnen zijn voor de wederverkoop en verlening vna de Diensten en/of voor het voldoen aan de verplichtingen van de Wederverkoper onder deze Overeenkomst verkrijgen en hieraan voldoen en ervoor zorgen dat alle Sub-wederverkopers dit ook doen. 8.9 Aankondigingen aan Klant/gebruikers. Op verzoek van j2 stuurt de Wederverkoper van tijd tot tijd onverwijld Klanten en Gebruikers kennisgevingen met betrekking tot de Diensten Kennisgeving. Wederverkoper stelt j2 onmiddellijk op de hoogte van van eventuele kennisgevingen die zijn ontvangen door Wederverkoper die een negatief effect kunnen hebben op j2, daaronder begrepen maar niet beperkt tot kennisgevingen van werkelijke of potentiële claims van derden of van procedures die voortvloeien uit, in verband staan met of gerelateerd zijn aan Diensten Fouten. Wederverkoper stelt j2 onverwijld op de hoogte stellen van alle vermoede fouten, bugs of andere problemen met Diensten waarvan Wederverkoper zich bewust wordt Verzekering. Wederverkoper houdt gedurende de Termijn en een periode van twee (2) jaar daarna een verzekering in stand voor responsible and liable for the use of the Services by Reseller, Subresellers, Customers and Users, and any and all related acts and omissions. Reseller will ensure that all use of the Services by Reseller, Sub-resellers, Customers and Users complies with all applicable laws, rules, regulations this Agreement and does not infringe the rights of other persons. 8.6 Security and Passwords. Access to and use of the Services including the Online User Web Portal requires a user name and password. Reseller is solely responsible for all use and misuse of user names and passwords issued to Reseller, Sub-resellers, Customers and Users. Reseller must immediately notify j2 if Reseller discovers or suspects any unauthorised use of the Services, or if Reseller knows or suspects that any user names or passwords have been lost or stolen or become known to any unauthorised person. j2 is not obligated to verify the actual identity or authority of the user of any user name or password. If j2, in its absolute discretion, considers a password to be insecure, then j2 may immediately cancel the password without notice. 8.7 Records. During the Term and for six (6) years thereafter, Reseller will create and retain, and cause all Sub-resellers to create and retain, all usual and proper records and books of account relating to the marketing and reselling of Customer Services in accordance with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis. Upon request by j2, Reseller will promptly provide, and cause its Subresellers to promptly provide, to j2 all records and books of account required to be retained under this Section. 8.8 Governmental Approvals. Reseller will, and will ensure that all Sub-resellers will, at all times obtain and comply with all governmental approvals, licenses, permits, declarations, rules, regulations and registrations that may be required for the resale and provision of Services and/or performance of Reseller s obligations hereunder. 8.9 Customer/User Notices. Upon request by j2 from time-totime, Reseller will promptly deliver to Customers and Users notices regarding Services Notification. Reseller will immediately notify j2 of any notices received by Reseller that might adversely affect j2, including without limitation notices of actual or potential 3rd party claims or proceedings arising from, connected with or relating to Services Errors. Reseller will promptly notify j2 of all suspected errors, bugs or other Service problems of which Reseller becomes aware Insurance. Reseller will maintain during the Term and for a period of two (2) years thereafter an employer s liability insurance,

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ( LICENSE AGREEMENT ) CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE LICENSED SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING

Nadere informatie

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software:

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software: NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton AntiVirus för Mac of Norton Internet Security för Mac BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

Toshiba Cloud Client Manager (TCCM)

Toshiba Cloud Client Manager (TCCM) Toshiba Cloud Client Manager (TCCM) Agreements & Privacy Policy Inhoudsopgave Licentieovereenkomst voor eindgebruikers... 2 International Program License Agreement... 7 Kennisgeving inzake persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE DATABASE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN DE DATABANK

GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE DATABASE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN DE DATABANK ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN DE DATABANK 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 De Vlaamse energiewetgeving : het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen

Nadere informatie

VENDOR IT ACCESS BEVESTIGING INZAKE TOEGANG TOT IT-SYSTEMEN VAN BROADCOM

VENDOR IT ACCESS BEVESTIGING INZAKE TOEGANG TOT IT-SYSTEMEN VAN BROADCOM VENDOR IT ACCESS The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Business

Abonnementsvoorwaarden Business DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Compleet

Abonnementsvoorwaarden Compleet DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN COMPLEET (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Compleet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke General Terms and Conditions General Terms and Conditions Algemene Voorwaarden Hordijk, Kok, Laan & Wabeke Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 1 Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden NEDERLANDS ALGEME VOORWAARD 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (1) Deze Algemene Voorwaarden regelen de tussen de klant en DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG BREDA (hierna DEKOM genoemd)

Nadere informatie

Synology DiskStation DS411+ Snelle installatiegids

Synology DiskStation DS411+ Snelle installatiegids Synology DiskStation DS411+ Snelle installatiegids Synology_QIG_4BayCL_201000608 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u start Inhoud van het pakket... 3 Veiligheidsinstructies... 4 Hoofdstuk 2: Hardware set-up

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie