AANHANGSEL A SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANHANGSEL A SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING"

Transcriptie

1 AANHANGSEL A DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING DEEL 1 DIENSTEN VOOR WEDERVERKOOP Deze Overeenkomst is van toepassing op de volgende j2-diensten (gezamenlijk de Diensten ):- SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT PART 1 SERVICES TO BE RESOLD The following j2 services are covered by this Agreement (collectively, the Services ):- Online back-up van de Beveiligde Gegevens Online backup of the Protected Data Beheer en bewaking van de Beveiligde Gegevens binnen vooraf overeengekomen parameters Management and monitoring of the Protected Data within pre-agreed parameters Functie voor back-uprapporten en bestandsherstel door middel van de Online gebruikersportal Backup reporting and file restoration function though the Online User Web Portal Technische onderhoudsdiensten Technical support services Functie voor snapshots/terugdraaien voor het in de Online gebruikersportal geconfigureerde retentiegebied Snapshot/roll back feature for the retention area configured in the Online User Web Portal Het is de Wederverkoper verboden andere j2-diensten door te verkopen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door j2 naar haar eigen goeddunken. Iedere dergelijke goedkeuring zal worden aangetoond door het ondertekenen door de Partijen van een nieuw Wederverkoper Bestelformulier waarin dergelijke aanvullende diensten en de daaraan gekoppelde Vergoedingen worden beschreven, in welk geval dergelijke aanvullende diensten in de Diensten worden opgenomen en deze Overeenkomst zal daar ook anderszins op van toepassing zijn, tenzij door de Partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen. DEEL 2 VERGOEDINGEN De Wederverkoper betaalt de Vergoedingen voor de Diensten, zoals uiteengezet is in het Wederverkoper Bestelformulier en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Reseller shall be prohibited from reselling any other j2 services without express written approval by j2 in its discretion. Any such approval will be evidenced by the Parties signing a new Reseller Order Form describing such additional services and the Fees associated therewith, in which case such additional services shall be included within the Services and otherwise covered by this Agreement unless otherwise agreed in writing by the Parties. PART 2 FEES The Reseller shall pay the Fees for the Services as set out in the Reseller Order Form and in accordance with the terms and conditions of this Agreement. DEEL 3 TIER 1-ONDERSTEUNING Wederverkoper biedt Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers de volgende onderhouds- en ondersteuningsdiensten ( Tier 1- ondersteuning ): PART 3 TIER ONE SUPPORT Reseller shall provide the following maintenance and support services to Sub-resellers, Customers and Users ( Tier One Support ):- Installatie van backup software op de computers en servers van de Klant (indien niet uitgevoerd door j2) Installation of backup software on Customer s computers and servers (if not carried out by j2) Algemene informatie over de Diensten General Services information Algemene configuratieondersteuning bij de Diensten ten aanzien van de Beveiligde Apparatuur General Services configuration support in respect of the Protected Equipment Hulp bij alle herstelwerkzaamheden van de Beveiligde Gegevens Assistance with all restores of the Protected Data DEEL 4 TIER 2-ONDERSTEUNING j2 biedt de Wederverkopers de volgende onderhouds- en ondersteuningsdiensten ( Tier 2-ondersteuning ): PART 4 TIER TWO SUPPORT j2 shall provide the following maintenance and support services to Reseller ( Tier 2 Support ):- Installatie van back-upsoftware op computers of servers van de Klant (indien niet uitgevoerd door j2) Het assisteren van de Wederverkoper bij het oplossen van technische, software- of andere problemen met betrekking tot de diensten van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het herstellen van bestanden, waartoe de Wederverkoper ook na zijn uiterste inspanningen niet in staat is door het vervullen van zijn verplichtingen inzake Tier 1-ondersteuning. Installation of backup software on Customers computers or servers (if not carried out by j2) Assisting Reseller with resolving technical, software or other difficulties relating to Customers services, including but not limited to file restores, which Reseller is unable after using its best efforts to resolve through fulfilling its Tier One Support obligations.

2 AANHANGSEL B ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 VERLENING VAN RECHTEN 1.1 Definities. In de Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis: (a) Klant : een persoon of entiteit aan wie of welke de Wederverkoper of een Sub-wederverkoper Klantendiensten doorverkoopt voor gebruik door de Klant en zijn Gebruikers voor uitsluitend de interne zakelijke doeleinden van de Klant en niet voor, bijvoorbeeld, de doorverkoop aan of gebruik door anderen. (b) Klantendiensten : de door j2 te leveren diensten aan of ten gunste van Klanten en Gebruikers als beschreven in Aanhangsel A, Deel 1, zoals dergelijke diensten van tijd tot tijd door j2 naar eigen goeddunken herzien kunnen worden. (c) Wet bescherming persoonsgegevens betekent de Wet bescherming persoonsgegevens zoals deze van tijd tot tijd geamendeerd kan worden en alle daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen of wettelijke instrumenten en gedragscodes. (d) Documentatie betekent iedere en alle installatieinformatie, servicebeschrijvingen, technische specificaties, online helpbestanden en gebruikershandleidingen voor de Diensten, die door j2 geleverd zijn aan de Wederverkoper, Klanten of Gebruikers; (e) Vergoedingen betekent de vergoedingen die beschreven zijn in Aanhangsel A, Deel 2, evenals de ontbindingsvergoedingen als bedoeld in Artikel 15.5 van dit Aanhangsel B. (f) KeepItSafe -Klantencontract betekent de KeepItSafe standaardvorm klantenovereenkomst zoals van tijd tot tijd van kracht voor klanten in Nederland, waarvan de huidige versie hierbij is gevoegd als Bijlage. (g) Minimale Maandelijkse Vergoeding betekent de maandelijkse vergoeding zoals die gespecificeerd kan zijn op het Wederverkoper Bestelformulier. (h) Online gebruikersportal betekent een internetpagina, toegankelijk voor Klanten en voor de Wederverkoper en eventuele Sub-wederverkopers met een wachtwoord waarmee Klanten, de Wederverkoper en Sub-wederverkopers online back-uprapporten kunnen inzien, de Beveiligde Gegevens kunnen inzien en bewerken, de Beveiligde Apparatuur kunnen inzien en bewerken en Beveiligde Gegevens kunnen herstellen. (i) Wachtwoorden betekent alle aan de Klant geleverde of door de Klant gebruikte coderingssleutels, certificaten, wachtwoorden, toegangscodes, gebruikers-id's of andere login-informatie die tot doel hebben toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten. (j) Beveiligde Gegevens betekent de specifieke bestanden, mappen en databases waarvan op de Beveiligde Apparatuur een back- SCHEDULE B GENERAL TERMS & CONDITIONS SECTION 1 GRANT OF RIGHTS 1.1 Definitions. For purposes of the Agreement, the following terms have the following meanings: (a) Customer : an individual or entity to whom Reseller or a Sub-reseller resells Customer Services for use by the Customer and its Users for the Customer s internal business purposes only and not, for example, for resale or use by others. (b) Customer Services : the services to be provided by j2 to or for the benefit of Customers and Users as described Schedule A, Part 1, as such services may be revised from time to-time by j2 at its absolute discretion. (c) Wet bescherming persoonsgegevens means the Wet bescherming persoonsgegevens (Dutch data protection legislation) as same may be amended from time to time and any regulations or statutory instruments and codes of practice governed thereby. (d) Documentation means any and all installation information, service descriptions, technical specifications, online help files and user manuals for the Services, provided by j2 to Reseller, Customers or Users; (e) Fees means the fees described in Schedule A, Part 2, as well as the termination fees referenced in Section 15.5 of this Schedule B. (f) KeepItSafe Customer Contract means the KeepItSafe standard form customer agreement in place from time to time for Dutch customers the current version of which is appended hereto in the Appendix. (g) Minimum Monthly Fee means such monthly fee as may be specified on the Reseller Order Form. (h) Online User Web Portal means an Internet web page accessible by Customers and by Reseller and any Sub-Reseller with a password through which Customers, Reseller and any Sub-reseller can review online backup reports, view and edit the Protected Data, view and edit the Protected Equipment and restore Protected Data. (i) Passwords means any encryption keys, certificates, passwords, access codes, user IDs or other login information provided to or used by Customer for the purpose of accessing and using the Services. (j) Protected Data means the specific files, folders and databases to be backed up through the Customer Services on the Protected Equipment as detailed on the Online User Web Portal.

3 up moet worden gemaakt door middel van de Klantendiensten, zoals uiteengezet is op de Online gebruikersportal. (k) Beveiligde Apparatuur betekent de personal computers en/of servers van de Klant met een licentie om de Diensten te gebruiken om Beveiligde Gegevens op te slaan en te beschermen, zoals uiteengezet is op de Online gebruikersportal. (l) Diensten heeft de betekenis die daaraan gegeven is in het aan de Overeenkomst gehechte Aanhangsel A. (m) Wederverkoper Bestelformulier betekent het door de Wederverkoper ondertekende formulier waarin details met betrekking tot de Diensten en Vergoedingen zijn vermeld. (n) Service Level Agreement of SLA betekent het in Aanhangsel C bij deze Overeenkomst gevoegde formulier waarin de specificaties van het dienstverleningsniveau zijn uiteengezet. (o) Software betekent de webgebaseerde software waarmee back-ups van Beveiligde Gegevens van de Klant kunnen worden gemaakt en waarmee Beveiligde Gegevens van j2 s servers kunnen worden opgehaald zodat j2 de Diensten aan kan bieden. (k) Protected Equipment means Customer s personal computers and/or servers licensed to use the Services to store and protect Protected Data as detailed in the Online User Web Portal. (l) Services has the meaning given to it in Schedule A attached to the Agreement. (m) Reseller Order Form means the form signed by the Reseller and providing details relating to the Services and Fees. (n) Service Level Agreement or SLA shall mean the form attached in Schedule C to this Agreement that sets forth the service level specifications. (o) Software means the Internet-based software that enables Customers Protected Data to be backed up and retrieved from j2 s servers in order for j2 to provide the Services. (p) Sub-wederverkoper : betekent ieder persoon of iedere entiteit die, overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst, door de Wederverkoper is benoemd als Sub-wederverkoper van de Diensten. (p) Sub-reseller : means any person or entity which, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, Reseller appoints as a sub-reseller of the Services. (q) Termijn is gedefinieerd in Artikel 15 van dit Aanhangsel B. (q) Term is defined in Section 15 of this Schedule B. (r) Tier 1-ondersteuning betekent alle door de Wederverkoper aan Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers aangeboden ondersteunings- en onderhoudsdiensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in Aanhangsel A, Deel 3 beschreven diensten. (s) Tier 2-ondersteuning betekent de door j2 aan de Wederverkoper te leveren ondersteunings- en onderhoudsdiensten, zoals beschreven in Aanhangsel A, Deel 4. (t) Gebruiker betekent een individuele werknemer of vertegenwoordiger van een Klant die zich toegang verschaft tot de Klantendiensten. (r) Tier 1 Support means all support and maintenance services provided to Sub-resellers, Customers and Users by Reseller, including without limitation the services described in Schedule A, Part 3. (s) Tier 2 Support means the support and maintenance services to be provided by j2 to Reseller as described in Schedule A, Part 4. (t) User means an individual employee or representative of a Customer who accesses the Customer Services. 1.2 Interpretatie. De koppen in deze Overeenkomst dienen enkel ter referentie en definiëren, beperken of vergroten het bereik of de betekenis van deze Overeenkomst of bepalingen daarvan niet. ARTIKEL 2 VERLENING VAN RECHTEN 2.1 Verlening. Onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt j2 hierbij de Wederverkoper gedurende de Termijn aan als een niet-exclusieve wederverkoper van Klantendiensten aan Klanten en Sub-wederverkopers. Een dergelijke aanstelling is nietoverdraagbaar en niet-onderlicentieerbaar, en is onderworpen aan de beperkingen en restricties die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. 2.2 Voorbehoud. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst beperkt, hindert of belemmert niets in deze Overeenkomst het recht en de bevoegdheid van j2 om: (a) de Diensten 1.2 Interpretation. The headings in this Agreement are for reference only and do not define, limit or enlarge the scope or meaning of this Agreement or any of its provisions. SECTION 2 GRANT OF RIGHTS 2.1 Grant. Subject to the terms and conditions of this Agreement, j2 hereby appoints Reseller as a non-exclusive reseller of Customer Services to Customers and Sub-Resellers during the Term. Such appointment shall be non-transferable and non-sub-licensable and shall be subject to the limitations and restrictions set forth in this Agreement. 2.2 Reservation. Notwithstanding any other provision of this Agreement, nothing in this Agreement in any way limits, impairs or restricts j2 s right and ability to: (a) directly or indirectly market,

4 of enige andere software of diensten op een wereldwijde of territoriale basis direct of indirect op de markt te brengen, te distribueren, te demonstreren, te verkopen, te wederverkopen, te licentiëren, te onderhouden, te ondersteunen en anderszins commercieel te exploiteren, ook door middel van andere kanalen, wederverkopers, verwijzende bronnen, wederverkopers en distributeurs; of om (b) de levering, het onderhoud en de ondersteuning van Diensten te staken. ARTIKEL 3 SOFTWARELICENTIE 3.1 Licenties. j2 verleent de Wederverkoper hierbij een nietexclusieve, niet-overdraagbare licentie gedurende de Termijn voor de Wederverkoper en iedere Sub-wederverkoper om de Software en de Online gebruikersportal, alleen in de vorm van objectcode, en de Documentatie, alleen in verband met de Diensten, te gebruiken. De Wederverkoper en Sub-wederverkopers hebben het recht om de Software, de Online gebruikersportal en de Documentatie aan Klanten te sublicentiëren, strikt volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief in het bijzonder dit Artikel 3. De Wederverkoper erkent en aanvaardt dat de Software, de Online gebruikersportal, de Documentatie en alle onderdelen daarvan het exclusieve eigendom van j2 zijn en het onderwerp van diverse eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en andere vergelijkbare intellectuele en industriële eigendomsrechten ("Eigendomsrechten"). De licenties die onder deze Overeenkomst zijn verstrekt aan de Wederverkoper, zijn beperkt tot: (a) installatie van de Software op de Beveiligde Apparatuur in objectcode/ executable vorm; (b) het gebruik van de Software en de Online gebruikersportal voor uitsluitend de interne zakelijke behoeften van Klanten; en (c) het gebruik van de Documentatie ter ondersteuning van het gebruik van de Diensten. Op geen enkel moment zal de Wederverkoper de Software, de Online gebruikersportal of de Diensten sublicentiëren, distribueren of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar maken voor andere derden dan de Klanten, zoals in deze Overeenkomst is bepaald. De Wederverkoper is gebonden aan en zal zich houden aan deze Overeenkomst en garandeert en verzekert dat alle Klanten volledig zelf verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten van alle Gebruikers en voor de nauwkeurigheid, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van alle Beveiligde Gegevens. Onder de licenties die dit Artikel 3 omvat wordt geen licentie, recht of belang in enig handelsmerk, enige handelsnaam of (dienst)merk van j2 of enige derde verleend. De Wederverkoper erkent dat deze licentie op generlei wijze bedoeld zal zijn als expliciete of impliciete licentie voor het gebruiken, wijzigen of verbeteren van enig deel van de Software of de Online gebruikersportal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige werken, uitvindingen, ontdekkingen, technologie of andere items die het onderwerp zijn van j2 s Eigendomsrechten, of anderszins voor het gebruiken of exploiteren van de Software, de Online gebruikersportal of de Eigendomsrechten op iedere wijze die niet nadrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst. 3.2 Beperkingen. De Wederverkoper aanvaardt uitdrukkelijk de beperking van het gebruik van de Software, de Online gebruikersportal en de Documentatie zoals uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande aanvaardt de Wederverkoper in het bijzonder om: (a) geen pogingen te ondernemen om enig deel van de broncode of andere technologie of gegevens van de Software of de Online gebruikersportal te creëren of te ontlenen door de Software of de Online gebruikersportal te disassembleren of aan reverse-engineering of andere methode te onderwerpen of de Software of de Online gebruikersportal op een andere wijze terug te distribute, demonstrate, sell, resell, licence, maintain and support and otherwise commercially exploit the Services or any other software or services on a worldwide or territorial basis, and including through other channels, resellers, referral sources, resellers and distributors; or (b) discontinue the provision, maintenance and support of Services. SECTON 3 SOFTWARE LICENCE 3.1 Licences. j2 hereby grants to Reseller a non-exclusive, nontransferable licence during the Term for Reseller and any Sub-reseller to use the Software and Online User Web Portal, in object code form only, and the Documentation, only in connection with the Services. Reseller and Sub-resellers shall be entitled to sub-licence the Software, the Online User Web Portal and the Documentation to Customers strictly on the terms of this Agreement, including in particular this Section 3. Reseller acknowledges and agrees that the Software, Online User Web Portal, Documentation and all parts thereof are the exclusive property of j2 and the subject matter of various proprietary rights, including without limitation copyrights, trade secrets, patents and other similar intellectual and industrial property rights ( Proprietary Rights ). The licences granted to Reseller hereunder are limited to: (a) having the Software installed on the Protected Equipment in object code/executable form; (b) using the Software and Online User Web Portal only for Customers internal business needs; and (c) using the Documentation to support the use of the Services. At no time shall Reseller sub-licence, distribute or otherwise commercially exploit or make the Software, the Online User Web Portal or the Services available to any third party other than to the Customers as provided herein. Reseller shall be bound by and comply with this Agreement, and shall guarantee and ensure that all Customers are solely responsible for all activities of any Users and for the accuracy, integrity, legality, reliability and appropriateness of all Protected Data. No licence, right or interest in any trademark, trade name or service mark of j2 or any third party is granted under the licences contained in this Section 3. Reseller acknowledges that this licence shall not in any way be construed to provide an express or implied licence to use, modify or improve any of the Software or the Online User Web Portal, including without limitation any works, inventions, discoveries, technology or other items which are the subject matter of j2 s Proprietary Rights, or otherwise to use or exploit the Software, Online User Web Portal or the Proprietary Rights in any matter not expressly permitted herein. 3.2 Restrictions. Reseller specifically agrees to limit its use of the Software, the Online User Web Portal and the Documentation as expressly authorised by this Agreement. Notwithstanding the foregoing, Reseller specifically agrees not to: (a) attempt to create or derive any of the source code or other technology or data within the Software or Online User Web Portal by disassembly, reverse engineering or any other method, or otherwise reduce the Software or Online User Web Portal to a human-perceivable form and/or from modifying or translating any part of the Software or Online User Web Portal; (b) violate any law, statute ordinance or regulation in connection with this Agreement; (c) use the Services in violation of any applicable laws, wherever such use occurs, and not use or require

5 brengen tot een door mensen waarneembare vorm en/of om enig deel van de Software of de Online gebruikersportal te wijzigen of te vertalen; (b) in verband met deze Overeenkomst geen wet, wettelijke verordening of regelingte schenden; (c) de Diensten niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wetten, ongeacht waar dit gebruik plaatsvindt, en geen gebruik te maken van en j2 en haar serviceproviders niet te verplichten tot gebruik van via de Diensten verkregen Beveiligde Gegevens voor enig onwettelijk doel; (d) op generlei wijze ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot enig computersysteem, netwerk of database van j2; of (e) geen auteursrecht- of patentaanvragen in te dienen waarvan de Software, de Online gebruikersportal of enig gedeelte hiervan onderdeel uitmaakt. 3.3 Wachtwoordbeveiliging. De Wederverkoper erkent en garandeert dat de Klant volledig verantwoordelijk is voor het beschermen en veilig stellen van alle Wachtwoorden, ook al kiest de Wederverkoper er voor om deze op de Online gebruikersportal te bewaren. In het geval dat de Klant deze Wachtwoorden beschikbaar stelt aan enige derde, erkent en aanvaardt de Wederverkoper dat de Klant aansprakelijk is voor alle acties die door zulke derden worden ondernomen in verband met de Diensten. De Wederverkoper dient te bewerkstelligen dat de Klant Wachtwoorden van de Klant uitsluitend openbaar maakt of beschikbaar stelt aan geautoriseerde medewerkers of opdrachtnemers van de Klant, dat de Klant alle vanuit commercieel oogpunt redelijke inspanningen zal verrichten om ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van de Wachtwoorden en de Diensten van de klant te voorkomen en dat de Klant j2 onmiddellijk op de hoogte zal stellen van iedere dergelijke ongeautoriseerde toegang of dergelijk ongeautoriseerde gebruik, waarbij de Klant alle informatie in verband met deze ongeautoriseerde toegang of dit ongeautoriseerde gebruik zal verstrekken die vereist is onder iedere toepasselijke wetten. De Wederverkoper erkent dat j2 niet verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van vervangende Wachtwoorden aan de Wederverkoper of de Klant in het geval van een vergeten Wachtwoord omdat dit fysiek niet mogelijk is. Zonder het juiste Wachtwoord blijven de Beveiligde gegevens van de Klant voor altijd versleuteld en ontoegankelijk. Als de klant de Wachtwoorden kwijt raakt, behoudt j2 zich het recht voor om alle versleutelde bestanden die zonder Wachtwoordtoegang worden gehouden te verwijderen. j2 or its service providers to use any Protected Data obtained via the Services for any unlawful purposes; (d) gain or attempt to gain unpermitted access by any means to any j2 computer system, network or database; or (e) file copyright or patent applications that include the Software, the Online User Web Portal or any portion thereof. 3.3 Password Protection. Reseller acknowledges and guarantees that Customer shall be solely responsible for protecting and safeguarding all Passwords, even though Reseller may choose to store same on the Online Web User Portal. In the event that Customer makes such Passwords available to any third party, Reseller acknowledges and agrees that Customer shall be liable for all actions taken by such third party in connection with the Services. Reseller shall procure that Customer shall not disclose or make available Customer s Passwords other than to Customer s authorised employees or contractors, shall use all commercially reasonable efforts to prevent unauthorised access to, or use of, the Passwords and the Services and that Customer will notify j2 promptly of any such unauthorised access or use and make any disclosures related to such unauthorised access or use which may be required under any applicable laws. Reseller acknowledges that j2 is not responsible for providing Reseller or the Customer with replacement Passwords in the event of a forgotten Password, as this is physically not possible. Without the correct Password the Customer s Protected Data will remain encrypted and inaccessible forever. In the event that Customer loses its Passwords, j2 reserves the right to delete all encrypted files held without Password access. ARTIKEL 4 SUB-WEDERVERKOPERS 4.1 Aanstelling. De Wederverkoper kan sub-wederverkopers ("Sub-wederverkopers") aanstellen om Klantendiensten aan te schaffen van de Wederverkoper en ze door te verkopen aan Klanten. De Wederverkoper is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk jegens j2 voor alles wat alle Sub-wederverkopers en alle Klanten doen en verzuimen te doen en is verantwoordelijk voor alle betalingen, ongeacht of de Wederverkoper betalingen heeft ontvangen van Wederverkopers of Klanten. 4.2 Sub-wederverkoper overeenkomsten. Voordat een Subwederverkoper wordt aangesteld, zal de Wederverkoper door elke Subwederverkoper een overeenkomst laten ondertekenen en aan de Wederverkoper en j2 laten overleggen (de "Sub-wederverkoper overeenkomst") waardoor: SECTION 4 SUB-RESELLERS 4.1 Appointment. Reseller may appoint sub-resellers ( Subresellers ) to purchase Customer Services from Reseller and to resell them to Customers. Reseller will be solely responsible and liable to j2 for all acts and omissions of all Sub-resellers and of all Customers and responsible for all payments regardless of whether Reseller has received payments from Resellers or Customers. 4.2 Sub-reseller Agreements. Prior to appointing any Subreseller, Reseller will cause each Sub-reseller to execute and deliver to Reseller and j2 an agreement (the Sub-Reseller Agreement ) that:

6 (a) j2 minimaal hetzelfde niveau van juridische bescherming wordt geboden als door deze Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de bescherming die wordt geboden door Artikel 10 tot en met 13; (b) wordt vereist dat de Sub-wederverkoper zich houdt aan alle beperkingen, vereisten en verplichtingen vastgelegd in deze Overeenkomst; (c) J2 alle autorisaties en toestemmingen van de Subwederverkoper verkrijgt om haar verplichtingen uit te voeren en de rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de rechten, weergegeven in Artikel 15; (d) alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften worden nageleefd; en (e) j2 wordt aangewezen als expliciete derde begunstigde van de Sub-wederverkoper Overeenkomst. 4.3 Openbaarmaking. Op verzoek van j2 dient de Wederverkoper onmiddellijk het volgende te overleggen aan j2: (a) een lijst met alle voormalige en huidige Sub-wederverkopers (inclusief adressen, telefoon- en faxnummers, en namen van primaire contactpersonen); en (b) kopieën van alle Sub-wederverkoper Overeenkomsten die zijn ondertekend door Sub-wederverkopers. ARTIKEL 5 DIENSTENOVEREENKOMSTEN 5.1 Diensten overeenkomst. Voordat de Wederverkoper of een Sub-wederverkoper mogelijk maakt dat een Klant en zijn Gebruikers Klantendiensten ontvangen, zal de Wederverkoper van de Klant een naar behoren ondertekende dienstenovereenkomst verkrijgen die in belangrijke mate dezelfde voorwaarden bevat als het KeepItSafeklantencontract en die j2 een uitdrukkelijke derde begunstigde tot die dienstenovereenkomst maakt (de "Dienstenovereenkomst") of zal deze Wederverkoper ervoor te zorgen dat de Sub-wederverkoper deze Dienstenovereenkomst verkrijgt. De Wederverkoper stemt er met name mee in dat hij/zij, zolang de Klant de Diensten gebruikt, ervoor zal zorgen dat volgens de overeenkomst van de Klant deze (a) voldoet aan alle toepasselijke Europese en Nederlandse wetten betreffende de Beveiligde gegevens die door middel van de Diensten worden verzonden, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens; (b) de Diensten niet gebruikt voor illegale doeleinden; (c) de Diensten niet gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht, patent, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten betreffende openbaarmaking of privacy van derden; (d) iedere volgens de Wet bescherming persoonsgegevens of anderszins in verband met de Beveiligde Gegevens vereiste toestemmingen verkrijgt van Klanten voordat de Beveiligde Gegevens conform de Diensten worden naar j2 worden gezonden en alle toestemmingen behoudt gedurende de Termijn; en (e) j2 op de hoogte stelt van elke technische configuratie of wijziging in de Beveiligde Apparatuur alsmede van elke verder vereiste wijzigingen die aan de Online gebruikersportal zouden moeten kunnen worden gemaakt naar aanleiding van welke wijziging ook. De Wederverkoper stemt er bovendien mee in om te bewerkstelligen dat de Klant er te allen tijde volledig verantwoordelijk voor is dat de configuratie binnen de Online gebruikersportal nauwkeurig en correct is, en voor het nakijken van de online backup rapporten die verkrijgbaar zijn via het Online gebruikersportal om te verzekeren dat er altijd een back-up van alle Beveiligde Gegevens is met de juiste retentie settings. (a) provides j2 with at least the same level of legal protection as this Agreement, including without limitation the protection provided by Sections 10 through 13, inclusive; (b) requires the Sub-reseller to comply with all restrictions, requirements and obligations set forth in this Agreement; (c) obtains from the Sub-reseller all authorisations and consents for j2 to perform its obligations and exercise its rights hereunder, including without limitation the rights set forth in Section 15; (d) complies with all applicable laws, rules and regulations; and (e) makes j2 an express third party beneficiary to the Sub- Reseller Agreement. 4.3 Disclosure. Upon request by j2, Reseller will promptly deliver to j2: (a) a list of all past and present Sub-resellers (including addresses, telephone and facsimile numbers, and primary contact names); and (b) copies of all Sub-Reseller Agreements executed by Sub-resellers. SECTION 5 SERVICES AGREEMENTS 5.1 Services Agreement. Before Reseller or a Sub-reseller arranges for a Customer and its Users to receive any Customer Services, Reseller will obtain, or ensure the Sub-reseller obtains, from the Customer a duly executed services agreement containing substantially the same terms and conditions as the KeepItSafe Customer Contract and that makes j2 an express third party beneficiary thereto (the Services Agreement ). In particular Reseller agrees that for so long as Customer uses the Services, it shall procure the agreement of Customer (a) to comply with all applicable laws of the EU and the Netherlands regarding the Protected Data transmitted through the Services including, without limitation, the Wet bescherming persoonsgegevens (Dutch data protection legislation); (b) not to use the Services for an illegal purposes; (c) not to use the Services to infringe any third party s copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights or rights of publicity or privacy; (d) to obtain any consents required under the Data Protection Acts from Customers or otherwise related to the Protected Data before transferring the Protected Data to j2 pursuant to the Services and to maintain any consents during the Term; and (e) to notify j2 of any technical configuration or changes to the Protected Equipment and of any consequent changes which may be required to be made to the Online User Web Portal pursuant to any changes. Reseller further agrees to procure that Customer is at all times fully responsible for ensuring that the configuration within the Online User Web Portal is accurate and correct and for reviewing the online backup reports available from the Online User Web Portal in order to ensure that all Protected Data is being backed up with correct retention settings.

7 5.2 Openbaarmaking. Op verzoek van j2 dient de Wederverkoper onmiddellijk het volgende te overleggen aan j2: (a) een lijst met alle voormalige en huidige Klanten (inclusief adressen, telefoon- en faxnummers, en namen van primaire contactpersonen); en (b) kopieën van alle Dienstenovereenkomsten die zijn ondertekend door Klanten. ARTIKEL 6 ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING; SLA 6.1 Onderhoud en ondersteuning. De Wederverkoper biedt Tier 1-ondersteuning aan Klanten en Gebruikers, is volledig verantwoordelijk voor het verrichten van alle trainings-, onderhoudsen ondersteuningsdiensten aan Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers en zal een geschikt team voor technische ondersteuning samenstellen om deze training, dit onderhoud en deze ondersteuning te bieden. j2 zal onderworpen aan de bepalingen van Artikel 6.2 Tier 2- ondersteuning aan de Wederverkoper, Klanten en Gebruikers bieden op een commercieel redelijke basis. 6.2 SLA ALS ENIGE VORDERINGSGROND De SLA van j2 vormt de enige en exclusieve vorderingsgrond l van de Wederverkoper inzake de nakoming door j2 van de verplichting om de diensten te leveren als hierin omschreven of tekortkoming in de nakoming van die verplichting door j2, zij het dat j2 echter niet verplicht is om de Wederverkoper onder een SLA te compenseren zolang de Wederverkoper in Verzuim is of achterloopt met betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. De SLA die van kracht is op de Ingangsdatum, is bijgevoegd in Aanhangsel C, en j2 kan de SLA van tijd tot tijd wijzigen op voorwaarde dat (a) de Wederverkoper uiterlijk dertig (30) dagen vóór deze wijziging of verplaatsing op de hoogte wordt gesteld; en (b) de wijziging geen wezenlijke en nadelige invloed heeft op het verstrekken de van Tier 2- ondersteuning. Als de Wederverkoper redelijkerwijs en in goed vertrouwen van mening is dat een wijziging van de SLA een wezenlijke en nadelige invloed heeft op het verstrekken van Tier 2- ondersteuning onder deze Overeenkomst, kan de Wederverkoper j2 hiervan binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij de Wederverkoper in redelijke mate van detail beschrijft waarop deze mening is gebaseerd. j2 heeft dertig (30) dagen om de zorg van de Verkoper te adresseren en om tot een besluit te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Als er geen wederzijds besluit wordt bereikt, blijft de vorige versie van de toepasselijke SLA van kracht voor de rest van de op dat moment geldende Termijn wat betreft het gebruik van Tier 2-ondersteuning door de Wederverkoper. ARTIKEL 7 VERGOEDINGEN, PRIJZEN EN BETALING 7.1 Vergoedingen en Belastingen. De Wederverkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Vergoedingen en gerelateerde belastingen voor alle Diensten (inclusief btw, indien van toepassing) en zal deze betalen aan j2, welke Vergoedingen en gerelateerde belastingen zullen worden vermeld op het Wederverkoper Bestelformulier. Belastingen omvat maar is niet beperkt tot zijn onder andere belastingen, heffingen of aanslagen van nationale, provinciale, gemeentelijke of andere overheden. De Wederverkoper kan naar eigen inzicht bepalen welke vergoedingen die de Wederverkoper voor Diensten in rekening brengt aan Sub-wederverkopers en Klanten. j2 behoudt zich het recht voor om Vergoedingen naar eigen inzicht te wijzigen nadat de Wederverkoper hiervan minimaal veertien (14) dagen vóór de vervaldatum van de Initiële Termijn of een 5.2 Disclosure. Upon request by j2, Reseller will promptly deliver to j2: (a) a list of all past and present Customers (including addresses, telephone and facsimile numbers, and primary contact names); and (b) copies of all Services Agreements executed by Customers. SECTION 6 MAINTENANCE AND SUPPORT; SLA 6.1 Maintenance and Support. Reseller will provide Tier 1 Support to Customers and Users, shall be solely responsible for providing all training, maintenance and support services to Subresellers and to Customers and Users, and shall establish an adequate technical support team to provide such training, maintenance and support. j2 will, subject to the provisions of Section 6.2, provide Tier 2 Support to Reseller and to Customers and Users on a commercially reasonable basis. 6.2 SLA Sole Remedy. j2 s SLA constitutes Reseller s sole and exclusive remedy for j2 s provision of or failure to provide the services described therein except that j2 shall have no obligation to compensate Reseller under any SLA while Reseller is in Default or not current in its payment obligations under this Agreement. The SLA currently in effect on the Effective Date is attached at Schedule C, and j2 may amend the SLA periodically provided that (a) Reseller is informed at least thirty (30) days in advance of any such amendment or relocation; and (b) the amendment does not materially and adversely alter the provision of Tier 2 Support. If Reseller reasonably and in good faith believes that an SLA amendment materially and adversely alters the provision of Tier 2 Support hereunder, Reseller may provide written notice to j2 within thirty (30) days of the effective date of the amendment, setting forth in reasonable detail Reseller s basis for such belief. j2 shall have thirty (30) days to address Reseller s concern and reach a mutually agreed upon resolution. If mutual resolution is not achieved, the previous version of the applicable SLA will remain in effect for the remainder of the then current term as to the Reseller s use of Tier 2 Support. SECTION 7 FEES, PRICES AND PAYMENT 7.1 Fees and Taxes. Reseller is solely responsible and liable for, and will pay to j2, all Fees and related taxes for all Services (including any sales taxes where applicable), which Fees and related taxes will be set out on the Reseller Order Form Taxes include but are not limited to federal, state, provincial, municipal or any other governmental tax, taxlike charge, fee or assessment. Reseller may in its sole discretion set the fees Reseller charges Sub-resellers and Customers for Services. j2 reserves the right to change Fees in its sole discretion upon notice delivered to Reseller at least fourteen (14) days prior to the expiry of the Initial Term or any Renewal Term.

8 Verlengingstermijn op de hoogte is gesteld. 7.2 Facturen en betaling. j2 factureert aan de Wederverkoper alle Vergoedingen en toepasselijke belastingen. Facturen kunnen bij de Wederverkoper worden ingediend per aan de Programmamanager en zijn verschuldigd en opeisbaar zodra de Wederverkoper deze heeft ontvangen. Alle Vergoedingen en toepasselijke belastingen worden achteraf gefactureerd wat betreft de eerste maand van de Initiële Termijn en daarna maandelijks vooraf. 7.3 Rente. Een betaling is achterstallig als deze niet binnen tien (10) dagen na de factuurdatum is voldaan. Over achterstallige betalingen is een rente van anderhalf procent (1,5%) verschuldigd voor elke maand of gedeelte daarvan dat de factuur achterstallig is of, indien dit percentage lager is, de hoogste rentevoet die volgens toepasselijke wetgeving is toegestaan. De Wederverkoper zal aan j2 alle kosten vergoeden die zijn gemaakt voor het incasseren van achterstallige betalingen, inclusief kosten voor juridische bijstand, vergoedingen en onkosten. 7.4 Geen andere betalingen. Tenzij dit nadrukkelijk is vastgelegd in deze Overeenkomst, draagt iedere Partij de kosten en uitgaven die gemaakt en gedaan zijn in verband met het nakomen van zijn/haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en de Wederverkoper heeft geen recht op ontvangst van vergoedingen, commissie of andere beloningen voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen. ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN WEDERVERKOPER 8.1 Gedragsstandaard. Wederverkoper zal te allen tijde zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst nakomen en zich anderszins gedragen op een wettige, ethische, eerlijke, competente en professionele wijze en in overeenstemming met de hoogste standaarden van de branche, en zal niet middels welke actie, nalatigheid, verklaring of omissie dan ook de reputatie of de goodwill van klant van j2 beïnvloeden. 8.2 Personeel van Wederverkoper. Wederverkoper zal te allen tijde diensten op de markt brengen, distribueren, onderhouden, ondersteunen en leveren die voortkomen uit, verband houden met of gerelateerd zijn aan de Klantendiensten door middel van werknemers van Wederverkoper die een grondige kennis hebben van de manier waarop Klantendiensten dienen te worden gebruikt, gedemonstreerd, gepromoot, onderhouden en ondersteund. 8.3 Apparatuur en Diensten. Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, leveren, configureren, onderhouden, betalen en beveiligen van alle apparatuur en diensten die de Wederverkoper, zijn Sub-wederverkopers nodig hebben om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en om Klanten en Gebruikers te registreren voor Klantendiensten. 8.4 Verklaring van Wederverkoper. Wederverkoper verklaart dat de Klant verantwoordelijk is voor de levering van alle apparatuur die de Klant nodig heeft om gebruik te maken van de Diensten, inclusief de Beveiligde Apparatuur, zijn eigen desktop computerapparatuur, internettoegang en service en dat j2 hiervoor geen verantwoordelijkheid zal dragen. 7.2 Invoices and Payment. j2 will invoice Reseller for all Fees and applicable taxes. Invoices may be delivered to Reseller by to the Program Manager, and are due and payable immediately upon receipt by Reseller. All Fees and applicable taxes shall be invoiced in arrears in respect of the first month of the Initial Term and thereafter monthly in advance. 7.3 Interest. Payment will be overdue if not paid within ten (10) days after the date of invoice. Overdue payments will be subject to interest of one and one-half percent (1½%) for each month or fraction thereof that the invoice is overdue, or the highest interest rate permitted by applicable law, whichever is lower. Reseller will reimburse j2 for all costs incurred in collecting overdue payments, including legal fees, disbursements and expenses. 7.4 No Other Payments. Except as expressly set forth herein, each Party will bear all costs and expenses incurred in performing its obligations hereunder, and Reseller is not entitled to receive any fees, commissions or other remuneration for the performance of its obligations. SECTION 8 RESELLER OBLIGATIONS 8.1 Standard of Conduct. Reseller will at all times perform its obligations under this Agreement and otherwise conduct itself in a lawful, ethical, fair, competent and professional manner and in accordance with the highest standards of the industry, and will not by way of any action, inaction, statement or omission negatively impact the reputation or customer goodwill of j Reseller Personnel. Reseller will at all times market, distribute, maintain, support and provide services arising from, connected with or relating to the Customer Services only through employees of Reseller who are thoroughly knowledgeable about how to use, demonstrate, promote, maintain and support the Customer Services. 8.3 Equipment and Services. Reseller is solely responsible for obtaining, provisioning, configuring, maintaining, paying for and protecting all equipment and services necessary for Reseller, its Subresellers to access and use the Services and to register Customers and Users for Customer Services. 8.4 Reseller Acknowledgement. Reseller acknowledges that Customer is responsible for providing all equipment necessary for Customer to use the Services including the Protected Equipment, its own desktop computer equipment, internet access and service and that j2 shall have no responsibility for same. 8.5 Acceptabel gebruik; overeenstemming met wetten. 8.5 Acceptable Use; Compliance with Laws. Reseller is solely

9 Wederverkoper is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers, en welke gerelateerde handelingen en omissies dan ook. Wederverkoper zal bewerkstelligen dat al het gebruik van de Diensten door Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en deze Overeenkomst en niet in strijd is met de rechten van andere personen. 8.6 Beveiliging en Wachtwoorden. De toegang tot en het gebruik van de Diensten inclusief de Online gebruikersportal vereist een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor alle gebruik en misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden die zijn verstrekt aan Wederverkoper, Subwederverkopers, Klanten en Gebruikers. Wederverkoper dient j2 onmiddellijk op de hoogte te stellen indien Wederverkoper ongeautoriseerd gebruik van de Diensten ontdekt of vermoedt, of indien Wederverkoper weet of vermoedt dat gebruikersnamen of wachtwoorden zijn verloren of gestolen of bekend zijn geworden bij ongeautoriseerde personen. j2 is niet verplicht om de werkelijke identiteit of autoriteit van de gebruiker van een gebruikersnaam of wachtwoord te verifiëren. Indien j2, naar eigen goedvinden, een wachtwoord als onveilig beschouwt, kan j2 onmiddellijk en zonder aankondiging het wachtwoord annuleren. 8.7 Administratie. Gedurende de Termijn en gedurende zes (6) jaar daarna zal Wederverkoper alle gebruikelijke en behoorlijke dossiers en boekhouding met betrekking tot de marketing en wederverkoop van Klantendiensten in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen die consistent worden toegepast, tot stand brengen en bijhouden, en zal ervoor zorgen dat alle Sub-wederverkopers dit ook doen. Op verzoek van j2 zal Wederverkoper aan j2 onverwijld alle dossiers en boekhouding leveren die onder dit Artikel moeten worden gehouden en ervoor zorgen dat zijn Sub-wederverkopers di took doen. 8.8 Goedkeuringen van de overheid. Wederverkoper zal te allen tijde alle goedkeuringen, licenties, vergunningen, ontheffingen, verklaringen, besluiten, voorschriften en registraties van de overheid die vereist kunnen zijn voor de wederverkoop en verlening vna de Diensten en/of voor het voldoen aan de verplichtingen van de Wederverkoper onder deze Overeenkomst verkrijgen en hieraan voldoen en ervoor zorgen dat alle Sub-wederverkopers dit ook doen. 8.9 Aankondigingen aan Klant/gebruikers. Op verzoek van j2 stuurt de Wederverkoper van tijd tot tijd onverwijld Klanten en Gebruikers kennisgevingen met betrekking tot de Diensten Kennisgeving. Wederverkoper stelt j2 onmiddellijk op de hoogte van van eventuele kennisgevingen die zijn ontvangen door Wederverkoper die een negatief effect kunnen hebben op j2, daaronder begrepen maar niet beperkt tot kennisgevingen van werkelijke of potentiële claims van derden of van procedures die voortvloeien uit, in verband staan met of gerelateerd zijn aan Diensten Fouten. Wederverkoper stelt j2 onverwijld op de hoogte stellen van alle vermoede fouten, bugs of andere problemen met Diensten waarvan Wederverkoper zich bewust wordt Verzekering. Wederverkoper houdt gedurende de Termijn en een periode van twee (2) jaar daarna een verzekering in stand voor responsible and liable for the use of the Services by Reseller, Subresellers, Customers and Users, and any and all related acts and omissions. Reseller will ensure that all use of the Services by Reseller, Sub-resellers, Customers and Users complies with all applicable laws, rules, regulations this Agreement and does not infringe the rights of other persons. 8.6 Security and Passwords. Access to and use of the Services including the Online User Web Portal requires a user name and password. Reseller is solely responsible for all use and misuse of user names and passwords issued to Reseller, Sub-resellers, Customers and Users. Reseller must immediately notify j2 if Reseller discovers or suspects any unauthorised use of the Services, or if Reseller knows or suspects that any user names or passwords have been lost or stolen or become known to any unauthorised person. j2 is not obligated to verify the actual identity or authority of the user of any user name or password. If j2, in its absolute discretion, considers a password to be insecure, then j2 may immediately cancel the password without notice. 8.7 Records. During the Term and for six (6) years thereafter, Reseller will create and retain, and cause all Sub-resellers to create and retain, all usual and proper records and books of account relating to the marketing and reselling of Customer Services in accordance with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis. Upon request by j2, Reseller will promptly provide, and cause its Subresellers to promptly provide, to j2 all records and books of account required to be retained under this Section. 8.8 Governmental Approvals. Reseller will, and will ensure that all Sub-resellers will, at all times obtain and comply with all governmental approvals, licenses, permits, declarations, rules, regulations and registrations that may be required for the resale and provision of Services and/or performance of Reseller s obligations hereunder. 8.9 Customer/User Notices. Upon request by j2 from time-totime, Reseller will promptly deliver to Customers and Users notices regarding Services Notification. Reseller will immediately notify j2 of any notices received by Reseller that might adversely affect j2, including without limitation notices of actual or potential 3rd party claims or proceedings arising from, connected with or relating to Services Errors. Reseller will promptly notify j2 of all suspected errors, bugs or other Service problems of which Reseller becomes aware Insurance. Reseller will maintain during the Term and for a period of two (2) years thereafter an employer s liability insurance,

10 werkgeversaansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid na arbeidsongevallen, evenals een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief dekking voor foutenen nalatigheden, elk met limieten van minimaal $ per schadegeval en een algemene samengevoegde limiet van minimaal $ (of zulke hogere of lagere limieten als vastgelegd in een geschrift dat is ondertekend door de partijen onder verwijzing naar deze Overeenkomst). Op verzoek van j2 zal de Wederverkoper: (a) j2 en haar directeuren, functionarissen, werknemers, opdrachtnemers, agenten, vertegenwoordigers, (rechts)opvolgers, geaccepteerde rechtsverkrijgenden en cessionarissen en gerelateerde personen toevoegen als verzekerden op naam onder die verzekeringspolissen; (b) bewerkstelligen dat die verzekeringspolissen erin voorzien dat deze niet worden geannuleerd en niet mogen verlopen zonder een voorafgaande opzegging door de verzekeraar aan j2, met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen en (c) certificaten van die verzekeringsdekking verstrekken aan j Vereiste maatregelen. j2 behoudt zich het recht voor om maatregelen te treffen met betrekking tot de Diensten die j2 noodzakelijk of gepast acht naar goeddunken van j2 indien j2 van mening is dat de Klant of diens informatie j2 tot aansprakelijk van j2 kan leiden, de Diensten in diskrediet brengt of verstoort of voor andere klanten van j2 of ervoor kan zorgen dat j2 de Diensten van zijn internetserviceproviders of andere leveranciers kwijtraakt. including cover for liability following a workplace accident, comprehensive general liability insurance and professional liability insurance, including cover for errors & omissions, each with limits of not less than $1,000,000 per occurrence and a general aggregate limit of not less than $3,000,000 (or such higher or lower limits as may be set forth in a writing signed by the parties referencing this Agreement). Upon the request of j2 Reseller will: (a) add j2 and its directors, officers, employees, contractors, agents, representatives, successors, permitted assigns and related persons as named insureds under such insurance policies; (b) cause such insurance policies to provide that they will not be cancelled or allowed to expire without at least 30 days prior notice from the insurance carrier to j2 and (c) provide certificates of such insurance coverage to j Necessary Actions. j2 reserves the right to take any action with respect to the Services that j2 deems necessary or appropriate in j2 s discretion if j2 believes Customer or its information may create liability for j2, compromise or disrupt the Services or for other j2 customers or may cause j2 to lose the services of its Internet service providers or other suppliers. ARTIKEL 9 MARKETING EN PROGRMMAMANAGERS 9.1 Marketingmaterialen. j2 kan Wederverkoper kosteloos kopieën van de reclame- en marketingmaterialen van j2 verstrekken voor gebruik in de marketing van Klantendiensten. j2 verleent Wederverkoper hierbij een gelimiteerde, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om dergelijke materialen in hun oorspronkelijke vorm te gebruiken, te reproduceren en te distribueren gedurende de Termijn en dit uitsluitend ten behoeve van deze Overeenkomst, op voorwaarde dat Wederverkoper geen afgeleide werken maakt van dergelijke materialen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van j2. Deze licentie mag niet worden gesublicentieerd, behalve aan Sub-wederverkopers, onderworpen aan dezelfde beperkingen als zijn beschreven in dit artikel Programmamanagers. Elke partij wijst van tijd tot tijd een individu aan als Programmamanager die zal optreden als diens primaire contactpersoon met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst. De huidige Programmamanagers zijn als vermeld op het Voorblad van deze Overeenkomst. ARTIKEL 10 VERKLARINGEN, BEPERKTE GARANTIE EN DISCLAIMER 10.1 Wederzijdse verklaringen en garanties. Elke partij verklaart en garandeert dat hij/zij over alle vereiste bevoegdheiden, autoriteit en goedkeuringen beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan, uit te voeren en aan te leveren en de verplichtingen hieronder volledig na te komen, en dat het aangaan en het uitvoeren van deze Overeenkomst gedurende de Termijn niet zal conflicteren met en niet zal resulteren in het schenden van een uitdrukkelijke of impliciete verplichting of taak tegenover elke andere persoon Geen andere garanties. BEHALVE VOOR ENIGE EXPLICIETE GARANTIES ZOALS BEPAALD IN PARAGRAAF SECTION 9 - MARKETING AND PROGRAM MANAGERS 9.1 Marketing Materials. j2 may provide copies of j2 s advertising and marketing materials to Reseller for use in marketing Customer Services at no cost to Reseller. j2 hereby grants to Reseller a limited, restricted, non-exclusive, non-transferable, revocable licence to use, reproduce and distribute such materials in their original form during the Term solely for the purposes of this Agreement, provided that Reseller will not make any derivative works from such materials without j2 s prior written consent. This licence may not be sublicensed except to Sub-resellers subject to the same limitations set out in this Section Program Managers. Each Party will designate from time to time an individual as its Program Manager who will act as its primary contact regarding the performance of this Agreement. The current Program Managers are as set forth on the Cover Page of this Agreement. SECTION 10 REPRESENTATIONS, LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER 10.1 Mutual Representations and Warranties. Each Party represents and warrants that it has all requisite power, authority and approvals to enter into, execute and deliver this Agreement and to perform fully its obligations hereunder, and its entering into and performance of this Agreement does not and will not during the Term conflict with, or result in the breach of, any express or implied obligation or duty to any other person No Other Warranties. EXCEPT FOR ANY EXPRESS WARRANTY SET FORTH IN SECTION 10.1 HEREIN, THE

11 10.1 VAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN DE DIENSTEN, DE SOFTWARE EN DE ONLINE GEBRUIKERSPORTAL GELEVERD OP BASIS VAN FEITELIJKE STAAT ( AS IS ) EN FEITELIJKE BESCHIKBAARHEID ( AS AVAILABLE ). j2 wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet hetzij impliciet, daarin begrepen maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en welke garanties ook die voortvloeien uit een handelsconventie, gebruik of handelspraktijk af en j2 is niet verantwoordelijk voor defecten en schade aan de Beveiligde Apparatuur die voortvloeien uit de foutieve bediening, het misbruik, het verkeerde gebruik een ongeval of overmacht door of betreffende de Klant of de agenten of werknemers van Klant of Wederverkoper. j2 draagt tegenover Wederverkoper, Klant of welke derde ook geen verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het besluit van Klant om geen redelijke verandering door te voeren aan de technische omgeving van de Klant die de Software, de Online gebruikersportal en/of de Beveiligde Apparatuur ondersteunt, welke is geadviseerd door j2 aan de Wederverkoper of aan de Klant en Wederverkoper vrijwaart j2 tegen iedere rechtszaak of procedure (inclusief redelijke advocatenkosten en uitgaven) die tegen j2 wordt aangespannen en die direct of indirect voortvloeit uit een verzuim om de benodigde toegang en/of ondersteuning te bieden die j2 nodig heeft om een dergelijke verandering door te voeren. Wederverkoper dient ervoor te zorgen dat de Klant j2 informeert over eventuele systeemveranderingen bij Klant waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze invloed hebben op het vermogen van j2 om de Diensten te leveren en dient j2 in kennis te stellen van eventuele veranderingen aan een IT-configuratie die van invloed is op de Beveiligde Apparatuur. J2 is in geen geval aansprakelijk voor Beveiligde gegevens die niet zijn verstrekt aan j2 door de Software en Wederverkoper erkent dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk is voor het controleren en bewaken van de back-uprapporten die beschikbaar zijn vanuit de Online gebruikersportal om ervoor te zorgen dat de gewenste bestanden met Beveiligde gegevens worden overgedragen aan j2. Er wordt geen bewaargeving of soortgelijke verplichting tot stand gebracht tussen j2 en de Klant met betrekking tot Beveiligde gegevens. j2 wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de beschikbaarheid van telefoonlijnen, het internet, elektriciteit of servers die buiten zijn redelijke controle vallen. j2 biedt geen garantie met betrekking tot de snelheid van de levering van de Diensten, inclusief de snelheid van eventueel herstel. De snelheid van levering van de Diensten is afhankelijk van factoren die buiten de controle van j2 vallen, inclusief inter alia de snelheid, functionaliteit en conditie van de Beveiligde Apparatuur, de hoeveelheid Beveiligde Gegevens die wordt hersteld en/of de bandbreedte van de internetverbinding van de Klant. Alle veroorzaakte fouten die voortvloeien uit de ontoereikendheid of de gebrekkigheid van de Beveiligde Apparatuur en/of de connectiviteit en bandbreedte van de internetverbinding van Klant kunnen van invloed zijn op de levering van de Diensten, inclusief de uitvoering van een herstel. j2 informeert de Klant over eventuele technische storingen met betrekking tot de levering van de Diensten waarvan zij kennis heeft en zal volgens de voorwaarden van de Service Level Agreement zijn best doen om samen met Klant en/of Wederverkoper te assisteren bij het verhelpen van dergelijke storingen. Het kan nodig zijn wijzigingen door te voeren aan de Beveiligde Apparatuur en/of de bijbehorende internetverbinding inclusief de bandbreedtecapaciteit of anderszins, om de snelheid, prestaties en/of levering van de Diensten te verbeteren. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke veranderingen. Eventuele administratieve en technische kennisgevingen met betrekking tot de levering van de Diensten worden per naar de Klant gestuurd naar het adres van Klantbeheerder zoals geregistreerd in de Online gebruikersportal. Behalve zoals bepaald in de SLA biedt j2 geen garantie dat de Diensten, de Software of de Online gebruikersportal ononderbroken, tijdig, veilig of foutenvrij zullen zijn of dat welke Beveiligde Gegevens ook geback-upt zullen zijn of beschikbaar voor herstel. j2 wijst uitdrukkelijk welke aansprakelijkheid dan ook af die voortvloeit uit veranderingen die zijn doorgevoerd aan de Beveiligde Apparatuur of uit veranderingen aan de IT-configuratie van de Beveiligde Apparatuur waarover de Klant j2 SERVICES, THE SOFTWARE AND THE ONLINE USER WEB PORTAL ARE PROVIDED ON AN AS IS AND AS AVAILABLE BASIS. j2 expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and any warranties arising from a course of dealing, usage or trade practice j2 is not responsible for any defects or damages to the Protected Equipment resulting from Customer s or Customer s agents or employees or Reseller s mishandling, abuse, misuse, accident or Force Majeure. j2 shall bear no liability to Reseller, Customer or any third party arising from Customer s decision not to implement any reasonable change to Customer s technical environment that supports the Software, the Online User Web Portal and/or the Protected Equipment, which has been advised by j2 to Reseller or to Customer and Reseller shall hold j2 harmless from and against any suit or proceeding (including reasonable attorney s fees and expenses) brought against j2 arising directly or indirectly from a failure to provide the necessary access and/or support for j2 to implement any such change. Reseller shall procure that Customer shall inform j2 of any Customer system change that may reasonably be expected to affect j2 s ability to provide the Services and shall notify j2 of any change to any IT configuration affecting the Protected Equipment. Under no circumstances will j2 be liable for any Protected Data which was not delivered to j2 by the Software and Reseller acknowledges that Customer shall at all times be responsible for checking and monitoring the backup reports available from the Online User Web Portal to ensure that desired files of Protected Data are being transferred to j2. No bailment or similar obligation is created between j2 and Customer with respect to Protected Data. j2 shall not be held responsible for the availability of telephone lines, the Internet, electricity or servers outside its reasonable control. j2 provides no warranty or guarantee in relation to speed of delivery of the Services, including the speed of any restores. The speed of delivery of the Services is dependent on factors outside the control of j2 including inter alia the speed, functionality and condition of the Protected Equipment, the amount of Protected Data being restored and/or the bandwidth of the Customer s internet connection. Any errors caused arising from the inadequacy or defectiveness of the Protected Equipment and/or the connectivity and bandwidth of the Customer s internet connection may affect the delivery of the Services including the performance of any restores. j2 will notify Customer of any technical failures in respect of delivery of the Services of which it is aware and subject to the terms of the Service Level Agreement, will endeavour to work with Customer and/or Reseller to assist with rectification of any such failures. Changes may be required to the Protected Equipment and/or to its internet connectivity including its bandwidth capacity or otherwise to improve the speed, performance and/or delivery of the Services. Customer shall be responsible for the cost of any such changes. Any administrative and technical notifications in respect of the delivery of the Services will be sent by to the Customer to the Customer administrator address registered in the Online User Web Portal. Except as set forth in the SLA, j2 makes no warranty that the Services, the Software or the Online User Web Portal will be uninterrupted, timely, secure or error free, or that any Protected Data will be backed up or available for restoration. j2 expressly disclaims all liability howsoever arising from any change made to the Protected Equipment or any changes to Customer s IT configuration of the Protected Equipment of which Customer has not notified j2 in writing, including by to the Customer administrator address registered in the Online User Web Portal. No statement, whether oral or written, obtained by Customer or by Reseller from j2 shall create any warranty not expressly made herein. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties, so to the extent not allowed by law, some of the above exclusions may not apply.

12 niet schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, inclusief per aan het adres van Klantbeheerder zoals geregistreerd in de Online gebruikersportal. Geen enkele verklaring, mondeling of schriftelijk, die is verkregen door de Klant of door Wederverkoper van j2 vormt een garantie die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst gegeven is. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van sommige garanties niet toe, dus voor zover wettelijk niet toegestaan, kunnen sommige van bovenstaande uitsluitingen niet van toepassing zijn Internetdisclaimer. Internet bestaat uit meerdere deelnemende netwerken die afzonderlijk eigendom zijn en die niet vallen onder de controle van j2. j2 is niet aansprakelijk voor schade die is opgelopen of sommen die worden betaald wanneer de Diensten tijdelijk of permanent onbeschikbaar zijn vanwege een storing of stilstand van internetdiensten door netwerken of Internetserviceproviders die niet vallen onder de controle van j2, of voor transmissiefouten in, corruptie van of de beveiliging van de Beveiligde Gegevens of gegevens die zijn doorgestuurd via de Diensten die zijn uitgevoerd over dergelijke netwerken of Internetserviceproviders. j2 is onder deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade die is opgelopen of sommen die betaald zijn vanwege een fout van Wederverkoper of Klant of derde, of door schadelijke componenten (zoals computervirussen, wormen en computersabotage). j2 is niet aansprakelijk voor inbreuk op de beveiliging op het netwerk van de Klant, ongeacht of een remedie waarin deze Overeenkomst voorziet, zijn wezenlijke doelstelling niet haalt Algemene disclaimer. Het gebruik van de Diensten geschiedt op eigen risico van Wederverkoper, Sub-wederverkoper, Klant en Gebruiker. Het gebruik van Beveiligde Gegevens geschiedt op eigen risico van Klant en Gebruiker. j2 is niet als enige verantwoordelijk voor Beveiligde gegevens en draagt geen risico s en aansprakelijkheden die daaraan verbonden zijn. De Diensten kunnen worden beïnvloed door talrijke factoren die niet onder de controle van j2 vallen, en zouden niet continu, ononderbroken of veilig kunnen zijn. Veiligheids- en privacyrisico s kunnen niet worden weggenomen. Wachtwoordbeveiliging kan geen ongeautoriseerde toegang tot Beveiligde gegevens of andere informatie die Klanten of Gebruikers gebruiken in verband met de Diensten voorkomen. j2 is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers of de controle, beveiliging en vertrouwelijkheid van Beveiligde Gegevens Derdenclaims. Wederverkoper is als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige en alle Claims en Procedures die direct of indirect voortvloeien uit, verband houden met of gerelateerd zijn aan het gebruik van de Diensten door Wederverkoper, Subwederverkopers, Klanten, Gebruikers of eenieder die gebruik maakt van een van hun gebruikersnamen of wachtwoorden, of voor iedere schending van deze Overeenkomst, schending van of op de rechten van andere personen, schending van het het Acceptabel Gebruik Beleid, of schending van een toepasselijke civielrechtelijke of strafrechtelijke wet door een van Wederverkopers, Sub-wederverkopers, Klanten of Gebruikers. j2 wijst verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dergelijke zaken van de hand tot het maximaal wettelijk toegestane.niveau 10.6 Ongeautoriseerde toegang. j2 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot of wijziging, diefstal of vernietiging van Beveiligde Gegevens door een ongeval, frauduleuze middelen of apparaten of iedere andere methode, ongeacht of een dergelijke ongeautoriseerde toegang, wijziging, diefstal of vernietiging plaatsvindt als resultaat van de nalatigheid van j2 of anderszins. Artikel 11 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 10.3 Internet Disclaimer. The Internet consists of multiple participating networks that are separately owned and not subject to j2 s control. j2 shall not be liable for damages incurred or sums paid when the Services are temporarily or permanently unavailable due to malfunction of, or cessation of, internet services by networks or Internet service providers not subject to j2 s control, or for transmission errors in, corruption of, or the security of the Protected Data or data transmitted through the Services carried on such networks or Internet service providers. j2 shall have no liability hereunder for damages incurred or sums paid due to any fault of Reseller or Customer or any third party, or by any harmful components (such as computer viruses, worms and computer sabotage). j2 is not liable for any breach of security on the Customer s network, regardless of whether any remedy provided in this Agreement fails in its essential purpose General Disclaimer. Use of the Services is at Reseller s, Sub-resellers, Customer s and Users own risk. Use of any Protected Data is at Customer s and User s own risk. j2 is not solely responsible for, and bears no risks or liabilities associated with, Protected Data. The Services may be affected by numerous factors beyond j2 s control, and may not be continuous or uninterrupted or secure. Security and privacy risks cannot be eliminated. Password protection may not prevent unauthorised access to Protected Data or other information Customers or Users may use in connection with the Services. j2 is not responsible for the use of the Services by Reseller, Sub-resellers, Customers and Users, or the control, security and confidentiality of Protected Data THIRD PARTY CLAIMS. RESELLER IS SOLELY LIABLE AND RESPONSIBLE FOR ANY AND ALL CLAIMS AND PROCEEDINGS DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM, CONNECTED WITH OR RELATING TO THE USE OF THE SERVICES BY RESELLER, SUB-RESELLERS, CUSTOMERS, USERS, OR ANYONE USING ANY OF THEIR USER NAMES OR PASSWORDS, OR ANY BREACH OF THIS AGREEMENT, VIOLATION OR INFRINGEMENT OF THE RIGHTS OF OTHER PERSONS, VIOLATION OF THE ACCEPTABLE USE POLICY, OR VIOLATION OF ANY APPLICABLE CIVIL OR CRIMINAL LAW BY ANY OF RESELLER, SUB-RESELLERS, CUSTOMERS OR USERS. J2 DISCLAIMS RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR SUCH MATTERS TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW Unauthorised Access. j2 is not responsible or liable for unauthorised access to or alteration, theft or destruction of Protected Data through accident, fraudulent means or devices or any other method, regardless of whether such unauthorised access, alteration, theft or destruction occurs as a result of j2 s negligence or otherwise. SECTION 11 - LIMITATION OF LIABILITY 11.1 Beperking van de aansprakelijkheid. Niettegenstaande 11.1 LIMITATION OF LIABILITY. NOTWITHSTANDING ANY

13 enige andersluidende bepaling van deze Overeenkomst, en ongeacht de vorm van de vordering, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot vorderingen uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad of vorderingen wegens niet-nakoming van deze Overeenkomst, ongeacht of j2 is gewezen op of zich bewust zou moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, zal de begroting van de schade die door de Wederverkoper of een Sub-wederverkoper, Klant of Gebruiker of enige andere persoon op j2 kan verhalen in verband met een handelen of nalaten van j2, in geen geval bedragen omvatten voor indirecte, incidentele, of speciale schade of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot lof zogenaamde punitive or exemplary damages, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies of derving van omzet, rente of winst, verlies van data, verlies van (verwachte) besparingen, verlies van investeringen, verlies van goodwill, verlies van reputatie of kosten van vermogen of administratieve kosten of elke andere financiële schade of schade geleden of geclaimd door derden, van welke persoon ook of voor schade die redelijkerwijs kon worden voorkomen, uitgaande van redelijke voorzichtigheid van j2, en in geen geval zal de Wederverkoper of enige Sub-wederverkoper, Klant of Gebruiker schade wegens nalatigheid op j2 verhalen. De Wederverkoper aanvaardt bovendien dat de totale gecombineerde aansprakelijkheid van j2 jegens de Wederverkoper, Subwederverkopers, Klanten, Gebruikers en iedere andere persoon in geen geval groter is dan het hoogste van (a) 500; of (b) de Minimale Maandelijkse Vergoeding, of deel van enige jaarlijkse vergoeding die de Wederverkoper aan j2 heeft betaald of dient te betalen voor de maand waarin de aansprakelijkheid is ontstaan. In dit artikel wordt onder j2 verstaan: j2 en zijn gelieerde bedrijven en hun respectievelijke vroegere, huidige en toekomstige bestuurders, leidinggevenden, werknemers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, onderaannemers, opdrachtnemers, rechtsopvolgers, geaccepteerde rechtsverkrijgenden en verbonden personen EERLIJKE VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Deze Overeenkomst weerspiegelt een eerlijke verdeling van risico en aansprakelijkheid, wat tot uitdrukking komt in de vergoedingen die op grond van de Overeenkomst moeten worden betaald. ARTIKEL 12 VRIJWARING 12.1 Vrijwaring door j2. Onderworpen aan Artikel 12.3 en 12.4 verdedigt en vrijwaart j2 de Wederverkoper en zijn vroegere, huidige en toekomstige bestuurders, leidinggevenden, werknemers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers, geaccepteerde rechtsverkrijgenden, cessionarissen, verbonden personen en ieder van hen afzonderlijk (gezamenlijk te noemen de Gevrijwaarde Vertegenwoordigers van de Wederverkoper ) tegen/voor vorderingen en procedures van derden die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met enige bewezen of onbewezen bewering dat de Diensten of een deel daarvan, wanneer zij in overeenstemming met deze Overeenkomst worden gebruikt door de Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten of Gebruikers, inbreuk maken op enige intellectuele, of industriële eigendomsrechten van een derde, met uitzondering van iedere daadwerkelijke of vermeende inbreuk als gevolg van: (a) de combinatie van enige Diensten met niet door j2 geleverde software, producten of diensten; (b) iedere tekortkoming door de Wederverkoper in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst; of (c) schending van enige toepasselijke wet door de Wederverkoper. OTHER PROVISION OF THIS AGREEMENT TO THE CONTRARY, AND REGARDLESS OF THE FORM OF CLAIM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT OR WHETHER FROM BREACH OF THIS AGREEMENT, IRRESPECTIVE OF WHETHER J2 HAS BEEN ADVISED OR SHOULD BE AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE, IN NO EVENT WILL THE MEASURE OF DAMAGES RECOVERABLE BY RESELLER OR ANY SUB-RESELLER, CUSTOMER OR USER ANY OTHER PERSON AGAINST J2 FOR ANY ACT OR OMISSION OF J2, INCLUDE ANY AMOUNTS FOR INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY LOSS OR DAMAGES, WHICH SHALL INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF BUSINESS, REVENUE, INTEREST OR PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF (ANTICIPATED) SAVINGS, LOSS OF INVESTMENTS, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF REPUTATION OR COSTS OF CAPITAL OR ADMINISTRATIVE COSTS OR ANY OTHER FINANCIAL DAMAGES OR DAMAGES SUFFERED OR CLAIMED BY THIRD PARTIES OF ANY PERSON OR FOR DAMAGES THAT COULD HAVE BEEN AVOIDED, USING REASONABLE DILIGENCE BY J2, AND IN NO EVENT SHALL RESELLER OR ANY SUB-RESELLER, CUSTOMER OR USER RECOVER DAMAGES AGAINST J2 FOR NEGLIGENCE. RESELLER FURTHER AGREES THAT, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL J2 S TOTAL AGGREGATE LIABILITY TO RESELLER, SUB-RESELLERS, CUSTOMERS, USERS AND ANY OTHER PERSON EXCEED THE GREATER OF (A) 500; OR (B) THE MINIMUM MONTHLY FEE, OR PORTION OF ANY ANNUAL FEE PAID OR PAYABLE BY RESELLER TO J2 FOR THE MONTH DURING WHICH THE LIABILITY AROSE. IN THIS SECTION, J2 INCLUDES J2 AND ITS AFFILIATES AND THEIR RESPECTIVE PAST, PRESENT AND FUTURE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, REPRESENTATIVES, SUBCONTRACTORS, SUCCESSORS, PERMITTED ASSIGNS AND RELATED PERSONS FAIR ALLOCATION OF LIABILITY. THIS AGREEMENT REPRESENTS A FAIR ALLOCATION OF RISK AND LIABILITY, WHICH IS REFLECTED IN THE FEES TO BE PAID HEREUNDER. SECTION 12 INDEMNIFICATION 12.1 j2 Indemnity. Subject to Sections 12.3 and 12.4, j2 will defend, indemnify, and save and hold Reseller and its past, present and future directors, officers, employees, agents, representatives, successors, permitted assigns, related persons and each of them (collectively, Reseller s Indemnified Representatives ) harmless from and against any and all third party claims and proceedings directly or indirectly arising from, connected with or relating to any proven or unproven allegation that the Services or any part thereof, when used by Reseller, Sub-resellers, Customers or Users in accordance with this Agreement, infringe or violate any intellectual, industrial or proprietary rights of a third party, excluding any such actual or alleged infringement or violation resulting from: (a) the combination of any Services with software, products or services not supplied by j2; (b) any breach by Reseller of its obligations under this Agreement; or (c) any violation of any applicable law by Reseller.

14 12.2 Vrijwaring door de Wederverkoper. Onderworpen aan Artikel 12.3 en 12.4 vrijwaart en verdedigt de Wederverkoper j2 en zijn vroegere, huidige en toekomstige bestuurders, leidinggevenden, werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, opdrachtnemers, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers, geaccepteerde rechtsverkrijgenden, cessionarissen, verbonden personen en ieder van hen afzonderlijk (gezamenlijk te noemen de Gevrijwaarde Vertegenwoordigers van j2 ) tegen/voor vorderingen en procedures van derden die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met: (a) het gebruik van de Diensten door de Wederverkoper of enige Sub-wederverkoper(s), Klant(en) of Gebruiker(s); (b) enige nalatigheid, misdraging, of tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of van een van toepassing zijnde overeenkomst met de Sub-wederverkoper of de Klant, al naar gelang het geval, door de Wederverkoper, een Sub-Wederverkoper, Klant, Gebruiker of enige andere persoon waarvoor de Wederverkoper of enige Subwederverkoper, Klant of Gebruiker op grond van deze Overeenkomst verantwoordelijk of aansprakelijk is; (c) de onbeschikbaarheid, opschorting of beëindiging van alle of een deel van de Diensten; of (d) het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst. De vrijwaringsverplichting van de Wederverkoper als bedoeld in dit Artikel 12.2 zal worden bepaald door ieder uit de vordering of procedure voortvloeiend nadeel voor j2 (inclusief de werkelijke, volledige buitengerechtelijke kosten en proceskosten), tot de maximale onder het toepasselijk recht mogelijke omvang en ongeacht i) of de schade of de vordering voorzienbaar was/waren door één van de betrokken partijen, ii) de aard van de schade, aansprakelijkheid, vordering of procedure en iii) de mogelijke voordelen voor j2 die voortvloeien uit de vordering of procedure Wederzijdse vrijwaring. Indien enige vordering of procedure volgens Artikel 12.1 of 12.2 leidt tot een vrijwaringsverplichting voor beide Partijen, dan wordt de aansprakelijkheid van elk van beide Partijen om de andere Partij of haar Gevrijwaarde Vertegenwoordigers te vrijwaren, toegedeeld en verrekend in verhouding tot de verantwoordelijkheid van elk van beide Partijen voor de kwestie die aanleiding geeft tot de vordering of procedure Vrijwaringsprocedure. Niettegenstaande Artikel 12.1 en 12.2 bestaan de verplichtingen van de Vrijwarende Partij op voorwaarde dat de Gevrijwaarde Partij en (indien van toepassing) haar Gevrijwaarde Vertegenwoordigers: (a) de Vrijwarende Partij onmiddellijk op de hoogte stellen van de vordering of procedure; (b) de Vrijwarende Partij de verdediging en afwikkeling van de vordering of procedure op zich laten nemen (op voorwaarde dat een vordering of procedure niet wordt afgewikkeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde Partij en (indien van toepassing) haar Gevrijwaarde Vertegenwoordigers, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd); (c) bij de verdediging en afwikkeling van de vordering of procedure op redelijke wijze samenwerken met de Vrijwarende Partij op kosten van de Gevrijwaarde Partij. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen van deze Overeenkomst behouden de Gevrijwaarde Partij en (indien van toepassing) haar Gevrijwaarde Vertegenwoordigers het recht voor om geheel op eigen kosten en met een adviseur naar keuze deel te nemen aan de verdediging van en de schikkingsonderhandelingen over enige vordering of procedure.. PARAGRAAF 13 GEHEIMHOUDING 12.2 Reseller Indemnity. Subject to Sections 12.3 and 12.4, Reseller will indemnify, defend and hold harmless j2 and its past, present and future directors, officers, employees, agents, subcontractors, representatives, successors, permitted assigns, related persons and each of them (collectively, j2 s Indemnified Representatives ) from and against any and all third party claims and proceedings directly or indirectly arising from, connected with or relating to: (a) use of the Services by Reseller or any Sub-reseller(s), Customer(s) or User(s); (b) any negligence, misconduct, or breach of this Agreement, or applicable Sub-reseller or Customer Agreement, as the case may be, by Reseller, a Sub-Reseller, Customer, User or any other person for whom Reseller or any Sub-reseller, Customer or User is responsible or liable under this Agreement;(c) the unavailability, suspension or termination of all or any of the Services; or (d) the expiration or termination of this Agreement. The obligation of the Reseller to indemnify and/or hold harmless as set out in this Section 12.2 will be determined by any disadvantage of j2 that arises from the claim or procedure (including the actual, total extrajudicial and legal costs), to the fullest extent possible under the applicable law and regardless of i) whether the damages or the claim were/was foreseeable by either of the parties involved, ii) the nature of the damages, liability, claim or procedure and iii) the possible advantages for j2 that arise from the claim or procedure Mutual Indemnity. If any claim or proceeding gives rise to an indemnity obligation by both Parties pursuant to Sections 12.1 or 12.2, the liability of each Party to indemnify the other Party or its Indemnified Representatives will be apportioned and offset in proportion to the responsibility of each Party for the matter giving rise to the claim or proceeding Indemnity Procedure. Notwithstanding Sections 12.1 and 12.2, the Indemnifying Party s obligations are conditional upon the Indemnified Party and its Indemnified Representatives (if applicable): (a) giving the Indemnifying Party prompt notice of the claim or proceeding; (b) granting control of the defence and settlement of the claim or proceeding to the Indemnifying Party (provided that a claim or proceeding will not be settled without the prior written consent of the Indemnified Party and its Indemnified Representatives (if applicable), which consent will not be unreasonably withheld or delayed); and (c) reasonably co-operating with the Indemnifying Party regarding the defence and settlement of the claim or proceeding at the Indemnified Party s expense. Notwithstanding anything contained in this Agreement to the contrary, the Indemnified Party and its Indemnified Representatives (if applicable) retain the right to participate in the defence of and settlement negotiations relating to any claim or proceeding with counsel of its own selection at its sole cost and expense. SECTION 13 CONFIDENTIALITY

15 13.1 Definitie. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan alle niet-openbare informatie, in enige vorm en op enig medium, die onder deze Overeenkomst door de ene Partij (de Vrijgevende Partij ) wordt verstrekt aan de andere Partij (de Ontvangende Partij ), ongeacht de vorm waarin deze wordt vrijgegeven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot en zonder de noodzaak om als vertrouwelijk te worden aangemerkt de computersoftware en de technologiën van j2 en daaraan gerelateerde documenten en informatie (welke de Vertrouwelijke Informatie van j2 is); MAAR HIERTOE BEHOORT NIET enige informatie voor zover, maar dan ook uitsluitend voor zover, dergelijke informatie: (a) op het moment waarop zij werd verkregen van de Vrijgevende Partij reeds zonder enige restrictie bekend was bij of in het bezit was van de Ontvangende Partij; (b) op een later tijdstip door de Ontvangende Partij van een onafhankelijke derde is vernomen zonder enige restrictie en zonder overtre ding van deze Overeenkomst of van enige overeenkomst met een dergelijke derde; (c) openbaar toegankelijk wordt zonder dat de Ontvangende Partij onrechtmatighandelde; of (d) onafhankelijk door de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder verwijzing naar enige Vertrouwelijke Informatie Beschermingsplicht; Toegestane Bekendmakingen. Een Partij zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluiten gebruiken om de verplichtingen na te komen die door deze Overeenkomst zijn opgelegd, of anderszins door deze Overeenkomst worden beoogd. Niettegenstaande het voorgaande mag de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie van de Vrijgevende Partij bekendmaken voor zover deze bekendmaking vereist is door een rechtsgeldig bevel van een rechtbank, tribunaal of overheidsinstantie van bevoegde jurisdictie en autoriteit of door toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij, voordat zij tot een dergelijke bekendmaking overgaat, de Vrijgevende Partij redelijkerwijs op de hoogte stelt van de mogelijke bekendmaking en de Vrijgevende partij redelijkerwijs ondersteunt bij het verkrijgen van een gerechtelijk verbod ter voorkoming of beperking van de mogelijke bekendmaking of het mogelijke gebruik van de Vertrouwelijke Informatie. j2 mag Beveiligde Gegevens en persoonlijk identificeerbare informatie over Klanten en Gebruikers vrijgeven aan een overheidsinstantie indien j2 redelijke gronden heeft om te veronderstellen dat de informatie van nut kan zij in het onderzoek naar illegale activiteiten Teruggeven of Vernietigen van Vertrouwelijke Informatie. Na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomstof op enig moment op verzoek van de Vrijgevende Partij dient de Ontvangende Partij onmiddellijk alle originelen en kopieën van de Vertrouwelijke Informatie van de Vrijgevende Partij, te vernietigen ongeacht hoe deze is opgeslagen, en alle Vertrouwelijke Informatie van de Vrijgevende Partij te verwijderen uit de bronnen of systemen van de Ontvangende Partij Monitoren van het gebruik van de Diensten; Vrijgeven van Geaggregeerde Informatie. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst mag j2 naar volledig eigen goeddunken: (a) het gebruik van de Diensten door de Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers monitoren zonder enige nadere kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens enige persoon; en (b) aan andere personen geaggregeerde, nietidentificeerbare informatie vrijgeven over het gebruik van de Diensten door de Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers Definition. Confidential Information means all nonpublic information, in any form and on any medium, disclosed by a Party (the Disclosing Party ) to the other Party (the Receiving Party ) under this Agreement, regardless of the form of disclosure, and includes without limitation and without the need to designate as confidential j2 s computer software, technologies, and related documents and information (which is j2 s Confidential Information); BUT DOES NOT INCLUDE any information to the extent, but only to the extent, that such information is: (a) already known to or in the possession of the Receiving Party free of any restriction at the time it is obtained from the Disclosing Party; (b) subsequently learned by the Receiving Party from an independent third party free of any restriction and without breach of this Agreement or any agreement with such third party; (c) becomes publicly available through no wrongful act of the Receiving Party; or (d) independently developed by the Receiving Party without reference to any Confidential Information Duty to Protect; Permitted Disclosures. The Confidential Information will only be used by a Party for the purposes of carrying out the obligations of, or as otherwise contemplated by this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the Receiving Party may disclose the Disclosing Party s Confidential Information to the extent such disclosure is required by a valid order of a court, tribunal or governmental body or institution of competent jurisdiction and authority or by applicable law, provided that before making any such disclosure the Receiving Party gives reasonable notice to the Disclosing Party of the potential disclosure and reasonably assists the Disclosing Party in seeking a protective order or injunction preventing or limiting the potential disclosure or use of the Confidential Information. j2 may disclose Protected Data and personally identifiable information regarding Customers and Users to a governmental body or institution if j2 has reasonable grounds to believe the information could be useful in the investigation of unlawful activity Return or Destruction of Confidential Information. Upon the expiration or termination of this Agreement or at any time upon request by the Disclosing Party, the Receiving Party will promptly destroy all originals and copies of the Disclosing Party s Confidential Information, however stored, and delete all the Disclosing Party s Confidential Information from any and all of the Receiving Party s sources or systems Monitoring Service Use; Disclosure of Aggregated Information. Notwithstanding any other provision of this Agreement, j2 may in its absolute discretion: (a) monitor the use of the Services by Reseller, Sub-resellers, Customers and Users without any further notice or any liability to any person; and (b) disclose to other persons aggregated, non-identifiable information regarding the use of the Services by Reseller, Sub-resellers, Customers and Users.

16 PARAGRAAF 14 EIGENDOMSRECHTEN 14.1 Eigendom van j2. Van beide Partijen bezit en behoudt j2 alle rechten, titel en belangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, patenten, octrooien morele rechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten) op, in en verband houdend met de Diensten, de Software en alle software en technologie die wordt gebruikt voor het leveren van de Diensten en daaraan gerelateerde documenten en informatie. De Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers zullen geen rechten, titels of belangen verkrijgen op of in enige software of technologieën die als onderdeel van de Diensten door j2 worden geleverd voor gebruik door de Wederverkoper, Subwederverkopers, Klanten en Gebruikers Eigendom van de Klant. De Partijen erkennen en komen overeen dat elke Klant alle rechten, titels en belangen bezit en voorbehoudt op, in of verband houdend met zijn Beveiligde gegevens. De Wederverkoper garandeert en verklaart aan j2 dat elke Klant gedurende de Termijn aan j2 een niet-exclusieve, royaltyvrije, nietoverdraagbare licentie verleend voor de toegang, het kopiëren en anderszins gebruiken van Beveiligde Gegevens om de Diensten te kunnen verlenen en de verplichtingen van deze Overeenkomst na te komen. De partijen erkennen dat de Wederverkoper, Subwederverkoper of Klant, al naar gelang het geval, uitsluitend verantwoordelijk is voor en alle risico's en aansprakelijkheid draagt die verband houden met alle Beveiligde Gegevens. ARTIKEL 5 DUUR, BEËINDIGING EN OPSCHORTING 15.1 Duur. In eerste instantie wordt deze Overeenkomstaangegaan voor de duur van één (1) jaar, gerekend vanaf de startdatum (de "Initiële Termijn ), behoudens voortijdige beëindiging door één van de Partijen en volgens deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt automatisch verlengd met perioden van één (1) jaar (elk een "Verlengingstermijn ), behoudens voortijdige beëindiging door één van de Partijen en volgens deze Overeenkomst of tenzij één van de Partijen de andere Partij, uiterlijk zestig (60) dagen voor het einde van de Initiële Termijn of de dan lopende Verlengingstermijnte kennen geeft de Overeenkomst niet te willen voortzetten. In het kader van deze Overeenkomst worden de termen Initiële Termijn en Verlengingstermijn tezamen aangeduid als de "Termijn" Ontbinding wegens gegronde reden. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst kan elk van de Partijen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden door bezorgen van een kennisgeving van ontbinding aan de andere Partij indien die wezenlijk tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst en de tekortkoming niet heeft gezuiverd binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een kennisgeving ( Ingebrekestelling ) door de niet-tekortschietende Partij, waarin de tekortkoming wordt beschreven en waarin wordt gesteld dat de niet-tekortschietende Partij de intentie heeft om deze Overeenkomst te beëindigen als de tekortkoming niet is gezuiverd binnen dertig (30) dagen (de Hersteltermijn ), op voorwaarde dat een dergelijke kennisgeving van ontbinding niet later dan dertig (30) dagen na het einde van de Hersteltermijn wordt bezorgd. SECTION 14 PROPRIETY RIGHTS 14.1 j2 Ownership. As between the Parties, j2 owns and retains all right, title and interest (including without limitation all copyrights, patents, moral rights, trademark rights, and other intellectual property and industrial property rights) in, to and associated with the Services, the Software and all software and technology used to provide the Services and related documents and information. Reseller, Subresellers, Customers and Users will not acquire any right, title or interest in or to any software or technology provided by j2 for use by Reseller, Sub-resellers, Customers and Users as part of the Services Customer Ownership. The Parties acknowledge and agree that each Customer owns and retains all right, title and interest in, to and associated with its Protected Data. Reseller warrants and represents to j2 that each Customer shall grant to j2 a non-exclusive, royalty free, non-transferable licence during the Term to access, copy, and otherwise use Protected Data for the purpose of providing the Services and fulfilling its obligations under this Agreement. The parties acknowledge that Reseller, Sub-reseller or Customer, as the case may be, is solely responsible for, and bears all risks and liabilities associated with, all Protected Data. SECTION 15 TERM, TERMINATION AND SUSPENSION 15.1 Term. The initial term of this Agreement (the Initial Term ) will be for the period of one (1) year commencing on the Effective Date, unless terminated earlier by either Party pursuant to this Agreement. This Agreement will automatically renew for additional one-year periods (each a Renewal Term ), unless terminated earlier by either Party pursuant to this Agreement or unless either Party gives notice of non-renewal to the other Party by no later than sixty (60) days before the end of the Initial Term or the thencurrent Renewal Term. For purposes of this Agreement, the Initial Term and each Renewal Term are referred to collectively as the Term Termination for Cause. Notwithstanding any other provision of this Agreement, either Party may terminate this Agreement for cause ( ontbinden ) effective immediately upon delivery of notice of termination to the other Party if the other Party materially breaches this Agreement and has not remedied the breach within thirty (30) days after receipt of a notice (the Default Notice ) from the non-breaching Party identifying the breach and stating the non-breaching Party s intention to terminate this Agreement if the breach is not remedied within thirty (30) days (the Cure Period ), provided that such termination notice must be delivered no later than thirty (30) days after the end of the Cure Period Ontbinding van licenties en opschorting van Diensten. j2 heeft het recht om de licenties van de Wederverkoper te ontbinden of 15.3 Termination of Licences and Suspension of Services. j2 may terminate ( ontbinden ) or suspend Reseller s licences and/or

17 op te schorten en/of het gebruik van de Diensten door de Wederverkoper op te schorten, te ontbinden of te beperken zonder aansprakelijkheid, na het verstrijken van een termijn van zeven (7) dagen na een schriftelijke kennisgeving (inclusief ) aan de Wederverkoper indien j2 op redelijke gronden van mening is dat: (a) de Diensten door dewederverkoper worden gebruikt in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; (b) de Diensten worden gebruikt in strijd met deze Overeenkomst of anderszins op een mogelijk schadelijke of onrechtmatige manier; of (c) de Wederverkoper na dat hij hiervan op de hoogte is gesteld in gebreke blijft bij de betaling van niet betwiste facturen. j2 behoudt zich het recht voor het gebruik van de Diensten door de Wederverkoper of de Klant zonder aansprakelijkheid te ontbinden en/of op te schorten, onmiddellijk na ontvangst door de Wederverkoper en/of de Klant van een schriftelijke kennisgeving (inclusief ) op elk haalbaar moment indien (d) het gebruik van de Diensten door de Wederverkoper en/of de Klant een nadelig effect heeft op j2 s apparatuur, de infrastructuur van haar beveiligingsnetwerk of haar dienstverlening aan derden of (e) indien de competente rechtbank of andere overheidsinstantie j2 beveelt de Diensten aan de Wederverkoper of Klant te staken Niettegenstaande een dergelijke opschorting zullen vergoedingen die de Wederverkoper onder deze Overeenkomst dient te betalen voor de Beveiligde Gegevens blijven opbouwen. Als de Diensten zijn opgeschort, zal j2 vanuit commercieel oogpunt redelijke inspanningen betrachten om samen te werken met de Wederverkoper en/of de Klant om dergelijke zaken op te lossen en de Dienstverlening opnieuw in gang te zetten. suspend, terminate ( ontbinden ) or limit any of Reseller s use of the Services without liability, upon seven (7) days written notice to Reseller (including via ) based on j2 s reasonable belief that: (a) the Services are being used by Reseller in violation of any applicable law ordinance or regulation; (b) the Services are being used in breach of this Agreement or otherwise in a potentially harmful or unlawful manner; or (c) Reseller fails to pay undisputed charges for Services after being given notice. j2 may terminate and/or suspend Reseller s or Customer s use of the Services without liability, immediately upon written notice to Reseller and/or the Customer (including via ) whenever practicable if (d) the use of the Services by Reseller and/or the Customer adversely affects j2 s equipment, security network infrastructure or its service to others or (e) a court or other governmental authority having jurisdiction issues an order prohibiting j2 from providing the Services to Reseller or to Customer. Fees payable by Reseller under this Agreement will continue to accrue for Customer s Protected Data notwithstanding any such suspension. In the event that Services are suspended, j2 will use commercially reasonable efforts to work with Reseller and/or the Customer to resolve such issues and re-instate the Services Ontbinding door j2. j2 kan, volledig naar eigen inzicht, deze Overeenkomst ontbinden indien de Wederverkoper failliet gaat, stappen onderneemt of een procedure begint ten gunste van insolvente debiteuren, insolvent wordt of stappen onderneemt of een procedure begint voor haar faillissement, ontbinding of vereffening Gevolgen van expiratie of ontbinding. Direct na expiratie of Ontbinding van deze Overeenkomst: (a) beëindigen de Wederverkoop en al zijn Sub-wederverkopers het gebruik van de Diensten en zullen het verlenen or proberen te verlenen van de Klantdiensten aan Klanten en Gebruikers beëindigen; (b) beëindigt j2 het verlenen van de Diensten aan de Wederverkoper, Subwederverkopers, Klanten en Gebruikers op grond van deze Overeenkomst, en (c) dient de Wederverkoper j2 alle tot de datum van beëindiging openstaande Vergoedingen te betalen, zonder recht op korting of verrekening. Bovendien dient de Wederverkoper, indien deze Overeenkomst is beëindigd door de Wederverkoper of ontbonden door j2 op grond van Artikel 15.2, een beëindigingsvergoeding te betalen die gelijk is aan 100% van enige Minimale Maandelijkse Vergoeding en toepasselijke belastingen voor de afsluiting van de Termijn, direct na beëindiging van deze Overeenkomst. Betaling van de beëindigingsvergoeding bevrijdt de Wederverkoper op geen enkele wijze van zijn verplichting om de door j2 werkelijk door de ontbinding of de tekortkoming die tot de ontbinding leidde geleden schade (inclusief de werkelijke, totale buitengerechteljke kosten en proceskosten die zijn verbonden aan j2 s inspanningen om die compensatie te verkrijgen) te vergoeden. Na expiratie of ontbinding van deze Overeenkomst zal j2 redelijke medewerking en assistentie verlenen bij de inspanningen van de Wederverkoper om de Beschermende Gegevens die zijn opgeslagen in systemen van j2 naar systemen van een andere serviceprovider over te zetten op voorwaarde dat de Wederverkoper vooruit alle uitstaande Vergoedingen voor dergelijke diensten aan j2 betaalt Termination by j2. j2 may in its absolute discretion terminate this Agreement for cause immediately upon delivery of notice to Reseller if Reseller becomes bankrupt, takes any step or proceeding available to it for the benefit of insolvent debtors, becomes insolvent or takes any step or proceeding for its liquidation, dissolution or winding up Effect of Expiration or Termination. Immediately upon expiration or termination of this Agreement: (a) Reseller and all Subresellers will cease using the Services and will cease providing or attempting to provide Customer Services to Customers and Users; (b) j2 will cease providing the Services to Reseller, Sub-resellers, Customers and Users pursuant to this Agreement; and (c) Reseller will pay to j2 all Fees accrued up to the date of termination without any right of deduction or setoff. In addition, if this Agreement is terminated by Reseller or is terminated by j2 under Section 15.2, Reseller will pay a termination fee equal to 100% of any Minimum Monthly Fee and applicable taxes for the balance of the Term immediately upon the termination of this Agreement. Payment of the termination fee does not release the Reseller in any way of its obligation to compensate j2 for the actual damages that are caused by the termination or the breach that led to the termination (including the actual, total extrajudicial and legal costs connected to j2 s efforts to obtain such compensation).. Upon expiration or termination of this Agreement, j2 will provide reasonable co-operation and assistance with any Reseller efforts to transfer Protected Data stored in j2 s systems to Reseller or a different service provider, provided Reseller pays all outstanding Fees and pays in advance j2 s fees for all such services.

18 15.6 Opschorting, vertraging of opzegging van Diensten. Niettegenstaande enige bepaling van deze Overeenkomst en zonder de rechten en juridische maatregelen van j2 op grond van deze Overeenkomst of anderszins te beperken, heeft j2 te allen tijde het recht om, volledig naar eigen inzicht en zonder elke voorafgaande kennisgeving aan de Wederverkoper Sub-wederverkopers, Klanten, Gebruikers of elke andere persoon, : (a) de uitvoering van bepaalde of alle verplichtingen op grond van deze Overeenkomst op te schorten of te annuleren, vertragen of te weigeren volgens deze Overeenkomst, indien de Wederverkoper zijn betalingsverplichtingen uit deze Overeenkomst niet tijdig nakomt, of als j2 in redelijkheid meent dat de Wederverkoper, Sub-wederverkopers, Klant of Gebruiker is tekortgeschoten in de nakoming van ieder van zijn/haar verplichtingen onder deze Overeenkomst of op een andere manier is tekortgeschoten in de nakoming van deze Overeenkomst, de oe dan ook contractbreuk pleegt, in strijd heeft gehandeld met het Acceptabel Gebruik Beleid (Acceptable Use Policy) of is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst met de Sub-erverkoper of de Klantovereenkomst zoals het geval kan zijn. Dergelijke opschorting, vertraging, annulering, of weigering zal geen tekortkoming in de nakoming van j2 opleveren of aanleiding geven voor aansprakelijkheid van j2 ten opzichte van de Wederverkoper of een Sub-wederverkoper, Klant, Gebruiker of enige andere persoon Voortduren van de verplichtingen. Niettegenstaande enige andersluitende bepaling in deze Overeenkomst, blijven de volgende bepalingen van deze Overeenkomst en alle bepalingen die noodzakelijk zijn voor de uitleg of de tenuitvoerlegging hiervan in stand na expiratie of beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst en deze blijven volledig van kracht en bindende tussen Partijen zoals ze van toepassing zijn: Artikelen 3.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15.5, 15.7, 16 and 17. ARTIKEL 16 PRIVACY POLICY j2 streeft naar een vertrouwelijke relatie met zijn Klanten op basis van respect voor persoonlijke identiteit en informatie. Een actueel afschrift van de Privacy Policy van j2 is beschikbaar op de website en deze wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. Als j2 besluit om zijn Privacy Policy te wijzigen zal j2 de Wederverkoper en iedere Klant per in kennis stellen en een herziene Privacy Policy op zijn website plaatsen. Indien enige wijziging van de Privacy Policy de Wederverkoper wezenlijk benadeelt en de Wederverkoper bezwaar wil maken tegen de wijziging, moet de Wederverkoper binnen veertien (14) dagen vanaf de ingangsgdatum van de wijziging aan j2 een schriftelijke kennisgeving van bezwaar zenden, waarin in redelijke mate van detail is uiteengezet wat de grondslag van het bezwaar is. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving binnen die veertien (14) dagen termijn zal de gewijzigde Privacy Policy als aanvaard worden beschouwd Suspension, Delay or Cancellation of Services. Notwithstanding any other provision of this Agreement and without limiting j2 s rights or remedies under this Agreement or otherwise, j2 may in its absolute discretion and without any prior notice to Reseller, Resellers, Customers, Users or any other person: (a) suspend the performance of any or all of its obligations under this Agreement or cancel, delay or refuse to provide any Services pursuant to this Agreement if Reseller fails to timely make any payment required under this Agreement or if j2 reasonably believes that Reseller, Sub-reseller, Customer or User has failed to meet any of its obligations under this Agreement or has otherwise breached this Agreement, has breached the Acceptable Use Policy or the applicable Sub-reseller or Customer Agreement, as the case may be. No such suspension, cancellation, delay or refusal will be a breach of this Agreement by j2 or give rise to any liability by j2 to Reseller or any Sub-reseller, Customer, User or any other person Survival. Notwithstanding anything herein to the contrary, the following provisions of this Agreement, and all other provisions necessary to their interpretation or enforcement, will survive the expiration or termination of this Agreement and will remain in full force and effect and be binding upon the Parties as applicable: Sections 3.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15.5, 15.7, 16 and 17. SECTION 16- PRIVACY POLICY j2 is dedicated to establishing trusting relationships with its customers based on respect for personal identity and information. A current copy of j2 s Privacy Policy is available at the website and is incorporated herein by reference. If j2 decides to change its Privacy Policy, j2 will notify Reseller and each Customer via and post a revised Privacy Policy on its website. If any Privacy Policy change materially and adversely impacts Reseller and Reseller desires to object to the change, within fourteen (14) days of the effective date of the modification Reseller must provide j2 a written notice of objection, setting forth in reasonable detail the basis for Reseller s objection. Failure to deliver such notice within such fourteen (14) day period will be deemed acceptance to the Privacy Policy as modified. PARAGRAAF 17 DATAPROTECTIE Partijen erkennen dat de Diensten gebruikt kunnen worden om informatie te verzenden die wordt gereguleerd door privacy of dataprotectie wetten, inclusief de Wet bescherming persoonsgegevens. j2 treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, of andere vormen van onrechtmatige verwerking. SECTION 17 DATA PROTECTION The parties acknowledge that the Services may be used to process information regulated by privacy or data protection laws, including the data protection acts. j2 will implement appropriate technical and organizational measures to protect the Personal Data against destruction,l loss, alteration, unauthorized disclosure or access, or other unlawful forms of processing.

19 17.1 j2 verbindt zich om uitsluitend te handelen op aanwijzingen van de Klant bij het verwerken van Persoonsgegevens die zijn verstrekt via de Online Gebruikersportal Voorzover enige privacy of dataprotectiewetten, inclusief de Wet bescherming Persoonsgegevens een verplichting op j2 legt om te voldoen aan een verzoek van een individu tot toegang tot zijn Beveiligde Gegevens, zal j2 geen Beveiligde Gegevens vrijgeven zonder eerst een schriftelijke instructie aan de Klant heeft gevraagd. j2 verplicht er zich er voorts toe de Klant op diens verzoek en op dienst kosten in redelijke mate te assisteren bij het voldoen aan dergelijke verzoeken j2 accepteert geen Beveiligde Gegevens te gebruiken anders dan voor het verlenen van de Diensten zoals in deze Overeenkomst bedoeld; 17.4 j2 accepteert dat zodra hij de kennisgeving heeft ontvangen van de Wederverkoper of van de Klant dat de Klant de Diensten heeft opgezegd, zal j2 de Beveiligde Gegevens op een veilige manier vernietigen; en 17.5 j2 aanvaardt dat zij redelijke assistentie zal verlenen aan de Klant bij het voldoen aan enig rechtsgeldig gemandateerd(e) verzoek of eis van een rechtbank of overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van privacy of dataprotectie wetgeving, op voorwaarde dat dergelijke assistentie voor rekening van de Klant komt en dat j2 geen toegang heeft tot enige informatie zonder de Wachtwoorden j2 shall act only on the instructions of the Customer in processing any Personal Data provided via the Online User Web Portal To the extent that any privacy or data protection laws, including the Data Protection Acts, impose an obligation on j2 to comply with an individual s request for access to its Protected Data, j2 shall not release any Protected Data without first seeking Customer s instruction in writing to release the Protected Data. j2 further agrees to reasonably assist Customer, at Customer s expense, in its satisfaction of any such requests j2 agrees not use Protected Data save for the purposes of delivering the Services as contemplated by this Agreement; 17.4 j2 agrees that upon notification by Reseller or by Customer that Customer has cancelled the Services, j2 shall safely destroy such Protected Data; and 17.5 j2 agrees to provide reasonable support to Customer in complying with any legally mandated request or demand made by any court or governmental authority responsible for enforcing privacy or data protection laws, provided that such support shall be at Customer s expense and j2 shall not be able to access any information without the Passwords.. PARAGRAPH 18 SLOTBEPALINGEN 18.1 Tijd is van wezenlijk belang. Tijd is van wezenlijke belang voor deze Overeenkomst en voor alle bepalingen hiervan Verdere verzekeringen. Beide Partijen zullen alle volgende documenten ondertekenen en zullen andere handelingen verrichten of zaken die nodig kunnen zijn om deze Overeenkomst te implementeren en uit te voeren Effect. Deze Overeenkomst strekt ten voordele van en is bindend voor beide Partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers en geaccepteerde rechtsverkrijgenden en cessionarissen Overmacht. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst is j2 niet aansprakelijk jegens Wederverkoper,, Sub-wederverkopers, Klanten, Gebruikers of iedere andere persoon voor iedere vertraging in de uitvoering of het niet uitvoeren van elk van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, voor zover de uitvoering is vertraagd of verhinderdals gevolg van een omstandigheden of omstandigheden die buiten j2 s redelijke invloedssfeer liggen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: : (a) iedere act of God,, brand, ontploffing, blikseminslag, storm, overstroming, aardbeving, ongeval, of natuurramp; (b) oorlog, terrorisme, vijandelijkheden, burgeroorlog, opstand, rellen, burgerlijke onrust, opschudding, verstoring van de openbare orde; (c) personeelstekort, stakingen, lock-outs, of overige acties in verband met werkgelegenheid, industrie of handel, geschillen, verstoring, opstootjes (of zijn personeel of dat van anderen is betrokken); SECTION 18- MISCELLANEOUS 18.1 Time of the Essence. Time is of the essence of this Agreement and of every provision of this Agreement Further Assurances. Each Party will execute any further documents and do any further acts or things that may be necessary to implement and carry out this Agreement Inurement. This Agreement will inure to the benefit of and be binding upon each of the Parties and their respective successors and permitted assigns Force Majeure. Notwithstanding any other provision of this Agreement, j2 will not be liable to Reseller, Sub-resellers, Customers, Users, or any other person for any delay in performing or failure to perform any of its obligations under this Agreement to the extent performance is delayed or prevented due to any cause or causes that are beyond j2 s reasonable control, including without limitation: (a) any act of God, fire, explosion, lightning, storm, flood, earthquake, accident, or natural disaster; (b) war, terrorism, hostilities, civil war, insurrection, riot, civil unrest, commotion or acts of a public enemy; (c) labor shortages, strikes, lock-outs, or other labor, industrial or trade action, disputes, disruption or disturbances (whether involving its employees or those of any other person); (d) theft, sabotage, malicious damage, fraud, epidemic, or quarantine restrictions; (e) material shortages or rationing; (f) general failure, malfunction or unavailability of power, utilities, telecommunications, data communications, or related services; (g) action, inaction, demand, order, restraint, restriction, requirement, prevention or hindrance by any government or court; or (h) applicable law or regulation. Any delay or failure of this

20 (d) diefstal, sabotage, opzettelijke vernieling, fraude, epidemieën, of beperkingen in verband met quarantaine; (e) materiaal tekort of rantsoenering; (f) algemene uitval, disfunctioneren of onbeschikbaarheid van elektriciteit, voorzieningen, telecommunicatie, datacommunicatie of gerelateerde dienstverlening ; (g) activiteit, inactiviteit, verzoek, bevel, verbod, beperking, vereiste, voorkoming of verhindering door overheden of de rechter; of (h) toepasselijke wetof regelgeving. Iedere vertraging of tekortkoming van deze aardzal niet worden beschouwd als een tekortkoming van j2 in de zin van deze Overeenkomst en de voor j2 beschikbare tijd voor de uitvoering van de getroffen verplichting zal worden verlengd met een tijdsduur die redelijk isonder de gegeven omstandigheden Betrekkingen tussen partijen. De Partijen zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst of uitgevoerd als gevolg van deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, dienstverband of vergeljkbare relatie tussen de Partijen tot stand brengen of geconstrueerd zijn om dit tot stand te brengen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken zal de Wederverkoper onder geen omstandigheid de bevoegdheid hebben of beweren te hebben om j2 te binden aan enige overeenkomst met enige Sub-wederverkoper, Klant, Gebruiker of andere persoon Overdracht. Deze Overeenkomst en de rechten, plichten, verbintenissen en belangen in dit verband gaan de Wederverkoper persoonlijk aan en Wederverkoper mag deze niet direct of indirect, via fusie, overname, samenvoeging, erfopvolging van rechtswege of anderszins aan enige andere persoon overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van j2, die naar eigen inzicht toestemming kan onthouden, waarbij iedere poging hiertoe zal nietig zijn en zonder enig rechtsgevolg Uitsluiting van rechten van derden. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, zijn de bepalingen uit deze Overeenkomst niet bedoeld of kunnen deze niet worden uitgelegd om enige persoon anders dan de Wederverkoper en j2 en hun respectievelijke rechtsopvolgers en geaccepteerde rechtsverkrijgenden en cessionarissen enige bevoegdheden, rechten, vorderingen of enig ander voordeel te verschaffen op grond van of in de geest van eze Overeenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken kunnen Sub-wederverkopers, Klanten en Gebruikers aan deze Overeenkomst geen rechten ontlenen. kind will not be deemed to be a breach of this Agreement by j2, and the time for j2 s performance of the affected obligation will be extended by a period that is reasonable in the circumstances Relationship of Parties. The Parties are independent contractors, and nothing in this Agreement or done pursuant to this Agreement will create or be construed to create a partnership, joint venture, agency, employment or other similar relationship between the Parties. Without limiting the generality of the foregoing, under no circumstances will Reseller have the authority, or purport to have the authority, to legally bind j2 to any agreement with any Sub-reseller, Customer, User or other person Assignment. This Agreement and Reseller s rights, duties, obligations and interests hereunder are personal to Reseller, and Reseller may not directly or indirectly, by way of merger, acquisition, amalgamation, operation of law or otherwise, assign this Agreement or its rights, duties, obligations or interests hereunder to any other person without the prior written consent of j2, which consent may be withheld by j2 in its sole discretion, and any attempt to do so will be null and void and have no force or effect No Third Party Beneficiaries. Unless otherwise expressly provided in this Agreement, no provisions of this Agreement are intended to or will be construed to confer upon or give to any person or entity other than Reseller and j2, and their respective successors and permitted assigns, any rights, remedies, or other benefits under or by reason of this Agreement. Without limiting the generality of the foregoing, Sub-Resellers, Customers, and Users will not have any rights under this Agreement Juridische Kosten Onderworpen aan anige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst en naast mogelijke andere voorzieningen die worden toegekend in enige gerechtelijke procedures die voortvloeien of verband houdend met de onderhavige Overeenkomst, heeft de (grotendeels) in het gelijk gestelde partij recht op redelijke vergoeding van de advocaatkosten, verschotten en kosten Kennisgeving. Met uitzondering van elektronische kennisgevingen zoals voorzien in deze Overeenkomst of facturen vermeld in Artikel 7.2, dienen alle kennisgevingen die zijn vereist of toegestaan in verband met deze Overeenkomst schriftelijk te worden gedaan en persoonlijk te worden bezorgd, per (express) koerier of per faxtransmissie aan j2 op het adres van haar hoofdkantoor, zoals dat van tijd tot tijd wordt vermeld op haar website en aan de Wederverkoper op het adres en de faxnummer weergegeven op het Voorblad of op zulke andere adressen en faxnummers zoals deze van tijd tot tijd door een Partij aan de andere Partij wordt opgegeven per kennisgeving. Een persoonlijk bezorgde kennisgeving 18.8 Lawyers Fees. Subject to any provision to the contrary in this Agreement and in addition to any other relief awarded in any court proceedings arising out of or relating to this Agreement, the prevailing Party will be entitled to its reasonable lawyers fees, disbursements and expenses Notices. Except for any electronic notices provided for in this Agreement or invoices pursuant to Section 7.2, any notice required or permitted to be given under this Agreement will be in writing and will be delivered by personal delivery, by overnight or express courier, or by facsimile transmission to j2 at its head office address indicated from time to time on its website and to Reseller at the address and facsimile number indicated on the Cover Page, or at such other addresses and facsimile numbers as a Party may from time to time designate in a notice to the other Party. A notice delivered personally, by courier or facsimile will be deemed to have been received on the next business day following, as applicable, the date of delivery or the fax transmission (with confirming receipt).

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.17.x Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 Exact Globe Integration Tool (v1.1.17.x) Veld ApplyLinkItem

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

NuVinci Authentic Artwork Terms & Conditions. Overeenkomst inzake authentiek artwork van NuVinci

NuVinci Authentic Artwork Terms & Conditions. Overeenkomst inzake authentiek artwork van NuVinci NuVinci Authentic Artwork Terms & Conditions You (the person registering, You or Your ) agree, on your behalf and that of the entity you represent, that in exchange for Your downloading and/or usage of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

ONLINE SALES TERMS OF SERVICE TIBBAA.COM

ONLINE SALES TERMS OF SERVICE TIBBAA.COM ONLINE SALES TERMS OF SERVICE TIBBAA.COM TIBBAA.COM Your use of the tibbaa.com website and the tibbaa.com online ticket sales service (the Service ) is governed by this Terms of Service. These Terms of

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ANNEX C TO A DEMERGER PROPOSAL (BIJLAGE C BIJ EEN VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met)

ANNEX C TO A DEMERGER PROPOSAL (BIJLAGE C BIJ EEN VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) 1 ANNEX C TO A DEMERGER PROPOSAL (BIJLAGE C BIJ EEN VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en) ProQR Therapeutics I B.V., ProQR

Nadere informatie

Terugblik Verkeersgegevens. Vlissingen 29 september Prof. drmrjan M. Smits

Terugblik Verkeersgegevens. Vlissingen 29 september Prof. drmrjan M. Smits Terugblik Vlissingen 29 september 2005 Verkeersgegevens Prof. drmrjan M. Smits Wageningen, 9 februari 2017 SURF Security- en Privacyconferentie 2 1 3 4 2 5 Googlen op Jacques Schuurman levert Ongeveer

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS MR. F.G. DEFAIX Partner AKD Practice Leader Employment Law woensdag 25 januari 2012 activa/passiva transactie

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview INTERNATIONAL STANDARD ISO Glass containers Standard tolerances for bottles

Voorbeeld. Preview INTERNATIONAL STANDARD ISO Glass containers Standard tolerances for bottles INTERNATIONAL STANDARD ISO 9058 Second edition 2008-03-01 Glass containers Standard tolerances for bottles Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Harde Schijf Retentie Aanbod voor Xerox -producten in Europa

Harde Schijf Retentie Aanbod voor Xerox -producten in Europa Harde Schijf Retentie Aanbod voor Xerox -producten in Europa October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Steel and steel products Inspection documents. Aciers et produits sidérurgiques Documents de contrôle. Second edition

Voorbeeld. Preview. Steel and steel products Inspection documents. Aciers et produits sidérurgiques Documents de contrôle. Second edition INTERNATIONAL STANDARD ISO 10474 Second edition 2013-07-01 Steel and steel products Inspection documents Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

1. INTRODUCTION INLEIDING

1. INTRODUCTION INLEIDING GENERAL CONDITIONS WTT ALGEMENE VOORWAARDEN WTT 1. INTRODUCTION INLEIDING 1.1. These are the general conditions of internetnerd group B.V. ( INNG ) for the use of INNG s webtexttool ( WTT ) trough the

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx BRE-JBZ From: Sent: To: Subject: Attachments: Kaai, Geran vrijdag 3 april 2015 16:00 Verweij, Ellen FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx From: [mailto

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

Privacy Statement recruitment

Privacy Statement recruitment ENGLISH Privacy Statement recruitment 1. General SABMiller plc respects your privacy. This policy outlines the type of information we may collect from our website and how we may use that information. We

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Prijslijst en Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. TaskCentre Orbis Usage Model Het Usage prijsmodel van Orbis TaskCentre

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98 21 (1982) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1982 Nr. 98 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël houdende

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECTRUMCONSULT

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECTRUMCONSULT Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SpectrumConsult, gevestigd te Woerden, en een Wederpartij waarop SpectrumConsult deze voorwaarden

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Legal Disclaimer This Presentation contains forward-looking statements, including, but not limited to, statements

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie