Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie DT & Ad Marketing Management. Beperkte opleidingsbeoordeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie DT & Ad Marketing Management. Beperkte opleidingsbeoordeling"

Transcriptie

1 Logo Instelling in kleur AVANS Hogeschool Commerciële Economie DT & Ad Marketing Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013

2 2/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële economie Deeltijd en de Associate degree Marketing Management van AVANS Hogeschool. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van AVANS Hogeschool is samengesteld. Het panel is in overleg met de opleiding samengesteld en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2013 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 30 september en 1 oktober Het visitatiepanel bestond uit: De heer ing. J.C. de Jong (voorzitter, domeindeskundige) De heer prof.dr. E. Peelen (domeindeskundige) De heer C.P.M. Cloin MMC (domeindeskundige) Mevrouw A.H. Hilbink-Everts (studentlid) Mevrouw ing. I.J.M. de Jong, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 21 november 2013 Panelvoorzitter Panelsecretaris De heer ing. J.C. de Jong Mevrouw ing. I.J.M. de Jong NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 3/55

4 4/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

5 Samenvatting Het panel beoordeelt de deeltijdvariant van de opleiding Commerciële Economie met locaties Breda en Den Bosch van AVANS Hogescholen in haar geheel als voldoende. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties - Voldoende De opleiding Commerciële Economie leidt op tot breed inzetbare professionals die de wensen en behoeften van consumenten en ondernemingen kunnen vertalen naar marketingen salesactiviteiten. Afgestudeerden komen terecht in diverse werkvelden en in functies als: marketingmanager, accountmanager, salesmanager en/of exportmanager. Studenten die voor de major Sportmarketing kiezen, worden opgeleid voor een marketingfunctie in de sportbranche. De Associate degree Marketing Management leidt op tot assistent-functies in de commerciële branche. Afgestudeerden van de Ad komen bijvoorbeeld terecht in functies als: assistent marketingmanager, assistent productmanager, assistent marketingadviseur of assistant marktonderzoeker. Studenten werken aan dezelfde eindkwalificaties als de bachelor, maar op een lager competentieniveau. De CE-opleiding hanteert de landelijk vastgestelde competenties en kiest daarbinnen een brede benadering van het CE-vakgebied. De inhoudelijke profilering ten opzichte van andere CE-opleidingen mag wat het panel betreft concreter. Een verschil met de voltijdopleidingen in Breda en Den Bosch is dat de deeltijdopleiding een duidelijk doelgroepenbeleid heeft. De opleiding is gericht op werkende volwassenen. Het docententeam van de opleiding bevat alleen docenten die naast hun werk op de opleiding werkzaam zijn in het relevante werkveld. Het panel heeft gekeken naar de thema s internationalisering en duurzaamheid. Ten aanzien van internationalisering raadt het panel de opleiding aan te bepalen wat de doelstelling van internationalisering voor de CE-student of Ad-student is (overkoepelende visie) en daarvan vervolgens duidelijke markering in het curriculum aan te brengen. Ten aanzien van duurzaamheid stelt het panel vast dat er een bewustzijn in de opleiding aanwezig is, maar dat concrete invulling daarvan verder vorm moet krijgen de komende jaren. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving - Voldoende De bacheloropleiding CE bestaat uit een programma van vier studiejaren. De propedeuse is ingericht als oriëntatiefase, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: inleiding in management en marketing, consumentengedrag en marketingtrends- en calculaties. In het tweede jaar vindt verdieping plaats door de vakken: projectmanagement, E-commerce, marketing strategie en -calculaties en business marketing. Het derde jaar staat in het teken van specialisatie en bestaat bijvoorbeeld uit de thema s: sales en accountmanagement. Het laatste jaar is het afstudeerjaar waarin studenten werken aan de thema s strategisch adviseren, creëren en coachen en strategisch marketing management. Het laatste half jaar van de studie is ingeruimd voor het afstuderen. Voor studenten die de major Sportmarketing kiezen, geldt dezelfde opbouw van het curriculum. Daarbij zijn verschillende modulen specifiek gericht op de sportbranche, zoals: klanten in de sport, sponsoring en branding, en businessmarketing. Het programma voor de asscociate degree bestaat uit een tweejarig programma van 120 EC. De opleiding kent dezelfde propedeuse als de bachelor CE. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 5/55

6 Het tweede jaar bestaat uit de volgende modulen: Marktonderzoek, marketingstrategie en - calculaties, businessmarketing, imagineering, dienstenmarketing, en marketingmanagement. Het panel is van oordeel dat de opleidingen er in slagen een samenhangende leeromgeving voor studenten aan te bieden. Het curriculum is een duidelijke uitwerking van de competenties van de opleiding. De opleidingen beschikken over een degelijk curriculum waarin de theorie direct wordt toegepast in de praktijk. Het panel heeft kennisgemaakt met een dynamisch en gekwalificeerd docententeam. Daarnaast beschikt de opleiding over de voorzieningen die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen. Studenten kunnen op eigen initiatief begeleiding van de opleiding krijgen. Studenten waarderen dat ook aan de opleiding. De afgelopen jaren is de leeftijd van de deelnemers sterk gedaald, waardoor het panel zich wel afvraagt of er niet meer gerichte aandacht voor studiebegeleiding zou moeten zijn. Het panel juicht de komst van het e-portfolio dan ook toe. Het panel heeft in haar bevindingen verschillende aandachtspunten voor de opleidingen benoemd, zoals het scherper aanzetten van de onderzoekslijn, het versterken van de relatie met relevante lectoraten en de aanstellingsomvang van docenten. Het panel is er van overtuigd dat de opleidingen aan basiskwaliteit voldoen en komt tot het oordeel voldoende. Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties - Voldoende In de modulebeschrijvingen is informatie over toetsing opgenomen en inzichtelijk gemaakt voor studenten. Formatieve toetsing vindt plaats in colleges en wordt ingezet als instrument om de student inzicht te verschaffen in zijn ontwikkeling. Summatieve toetsing vindt plaats in praktijkopdrachten, kennistoetsen, casustoetsen, presentaties en criteriumgerichte interviews. In het toetsbeleidsplan zijn beide vormen van toetsing helder uitgewerkt. Het panel heeft een overzicht van de toetsvormen gedurende de opleidingen ingezien en stelt vast dat er een gevarieerd toetsaanbod is. Het panel heeft verschillende toetsen bestudeerd en is positief over de kwaliteit van de toetsen. De toetsen sluiten aan op de lesstof en laten een duidelijke opbouw in complexiteit zien. Het laatste half jaar van de bacheloropleiding is ingericht als afstudeerperiode. Het afstuderen bestaat uit vijf fasen: goedkeuring van het afstudeervoorstel, uitvoering praktijkgericht onderzoek en schrijven scriptie, beoordeling scriptie, bedrijfspresentatie en het eindgesprek. In het draaiboek is de afstudeerprocedure helder uitgewerkt, zo stelt het panel vast. Voor Ad-studenten geldt dat de opleiding wordt afgesloten binnen het laatste thema Marketing management, waarbij de student wordt begeleid door de docent. Studenten schrijven een marketingplan voor de organisatie waar de student werkzaam is, bestaande uit een analysegedeelte en een implementatiegedeelte. Voor de implementatiegedeelte gaat het om het uitwerken van een plan en niet om daadwerkelijke implementatie. De beoordeling van de afstudeerdossiers vond het panel qua eindcijfer over het algemeen adequaat. De scripties zijn ten minste voldoende tot goed. Het verschil in oordelen van examinatoren is een duidelijk aandachtspunt voor de opleiding. De opleiding heeft reeds stappen gezet om verschillen in beoordeling te voorkomen/verkleinen, onder andere door het inzetten van een richtlijnendocument voor beoordelaars en evaluatie van het traject met betrokkenen. Het panel vraagt nadrukkelijk aandacht voor het monitoren van verschillen in oordelen en daar zo nodig extra actie op te ondernemen. Het panel is van oordeel dat de opleiding laat zien dat de studenten de eindkwalificaties behalen en dat het toetssysteem degelijk in elkaar zit. 6/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

7 De opleiding vertoont duidelijk basiskwaliteit. Om boven de basiskwaliteit uit te kunnen stijgen heeft het panel verschillende aandachtspunten voor de opleiding beschreven. Het panel richt zich daarbij onder andere op meer consistentie in beoordelingen van twee examinatoren bij het afstuderen, een meer systematisch proces van screening van af te nemen toetsen en gemaakte toetsen, het monitoren van de overgang van studenten uit het Ad-programma naar de bacheloropleiding en het leggen van een relatie tussen de competenties en de beoordelingsformulieren. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 7/55

8 8/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

9 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 11 2 Beoordeling 13 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 13 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 16 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten 23 3 Eindoordeel over de opleiding 29 4 Aanbevelingen 31 5 Bijlagen 33 Bijlage 1 Eindkwalificaties van de opleiding 35 Bijlage 2 Overzicht opleidingsprogramma 37 Bijlage 3 Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 41 Bijlage 4 Bezoekprogramma 47 Bijlage 5 Bestudeerde documenten 51 Bijlage 6 Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 53 Bijlage 7 Verklaring van volledigheid en correctheid 55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 9/55

10 10/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

11 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Commerciële Economie 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) Major CE Major Sportmarketing 6. Variant(en) Deeltijd 7. Locatie(s) Breda Den Bosch 8. AD-programma Associate degree Marketing management (120EC) 9. Registratienummer AD in CROHO Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO Vorige visitatie: 24 mei 2007 Besluit NVAO: 16 juni Code of conduct Ja Administratieve gegevens van de instelling 12. Naam instelling AVANS Hogeschool 13. Status instelling Bekostigd 14. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Positief Kwantitatieve gegevens over de opleiding Tabel 1: Uitval uit het eerste jaar Locatie: Breda Cohort Uitval 50,9 % 46,8 % 41,3% 41,4 % 39,6 % Locatie: s-hertogenbosch Cohort Uitval 41,9 % 29,5 % 41,7% 29,0 % 42,3 % NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 11/55

12 Locatie: Breda Associate Degree Cohort Uitval 9,1 % 45,0 % 57,1 % Tabel 2: Uitval uit de bachelor Locatie: Breda Cohort Uitval 45,9 % 55,3 % 46,3 % 30,7 % 24,0 % Locatie: s-hertogenbosch Cohort Uitval 0 % 0 % 32,1 % 15,0 % 25,6 % Tabel 3: Rendement Locatie: Breda Cohort Uitval 42,9 % 44,7 % 39,0% 59,0 % 40,0 % Locatie: s-hertogenbosch Cohort Uitval 100 % 0 % 60,7 % 75,0 % 57,5 % Tabel 4: Docentkwaliteit Graad MA PhD Percentage 53.8% 0 % Tabel 5: Student-docentratio Ratio 36.9:1 Tabel 6: Contacturen* Studiejaar Contacturen * Naast de contacturen moet de student in de propedeuse voldoen aan een werkervaringseis van 20 uur per week en in de hoofdfase met minimaal 20 uur per week voldoen aan 18 maanden studierelevante werkervaring waarvan een half jaar op hbo-niveau. 12/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

13 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. De opleiding Commerciële Economie (CE) van AVANS Hogeschool bestaat uit twee voltijdse opleidingen, één in Breda (Academie voor Marketing en Businessmanagement Breda, verder AMBM) en één in Den Bosch (Academie voor Marketing Den Bosch, verder AM) en een deeltijdse opleiding met vestigingen in Breda en Den Bosch, vallend onder de Academie voor deeltijd (verder ADT). De beoogde eindkwalificaties zijn voor alle opleidingen gelijk. De uitwerkingen in de programma s wijken van elkaar af. Om die reden is met de NVAO afgesproken dat er drie visitaties plaatsvinden en dat er drie rapporten verschijnen. In deze rapportage wordt de deeltijdse opleiding in Breda en Den Bosch beschreven. Op beide locaties zijn de doelstellingen en het programma gelijk en wordt het onderwijs door dezelfde docenten verzorgd. De tekst geldt voor beide locaties. Daar waar verschillen zijn, is dat expliciet aangegeven. Voor de opleiding in Breda geldt dat er sinds een major sportmarketing wordt aangeboden. Voor deze major wordt hetzelfde opleidingsontwerp gehanteerd als voor de major commerciële economie. Het verschil is dat modulen worden ingevuld met sportgerelateerde literatuur en cases. Aan de bacheloropleiding is tevens de Associate degree Marketing Management gekoppeld. De Associate degree duurt twee jaar. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen Beroep De opleiding Commerciële Economie leidt op tot breed inzetbare professionals die de wensen en behoeften van consumenten en ondernemingen kunnen vertalen naar marketingen salesactiviteiten. Afgestudeerden komen terecht in diverse werkvelden en in functies als: marketingmanager, accountmanager, salesmanager en/of exportmanager. Belangrijke onderwerpen in de opleiding zijn: marketingmanagement, marketingcommunicatie, sales en accountmanagement, strategisch adviseren en global management. Studenten die voor de major Sportmarketing kiezen, worden opgeleid voor een marketingfunctie in de sportbranche. Verschillende modulen zijn specifiek gericht op de sportbranche, zoals: klanten in de sport, businessmarketing, sponsoring en branding, en evenementen in de sport. De associate degree marketing management leidt op tot assistent-functies in de commerciële branche. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 13/55

14 Afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht in functies als: assistent marketingmanager, assistent productmanager, assistent marketingadviseur of assistant marktonderzoeker. Studenten werken aan dezelfde eindkwalificaties als de bachelor, maar op een lager competentieniveau. Eindkwalificaties De opleiding hanteert tien eindkwalificaties voor de CE er. In bijlage 1 is een overzicht van de eindkwalificaties opgenomen. De tien eindkwalificaties zijn gebaseerd op de landelijke Domeincompetenties Bachelor of Commerce (2008) en de Body of Knowledge (2008). De tien eindkwalificaties zijn verdeeld in drie niveaus: - Niveau 1: het vermogen om op basis van aangeleverde gegevens en onder begeleiding een eenvoudige (deel)taak (= het aangegeven beroepsproduct) uit te voeren; - Niveau 2: het vermogen om onder indirecte begeleiding een totaaltaak (=het aangegeven beroepsproduct) uit te voeren in een meer complexe situatie; - Niveau 3: het vermogen om zelfstandig op basis van specialistische kennis een advies uit te brengen in een complexe situatie. De niveaus zijn gericht op een toenemende complexiteit in de opleiding en zelfstandigheid van de student. In het Opleidingskader Bachelor Commerciële economie AD Marketing Management Academie voor Deeltijd AVANS, 2013 (verder Opleidingskader) is vastgelegd welk niveau de opleiding CE met elke competentie beoogt te halen. Zo kiest de opleiding er voor om twee competenties (competentie 1 en 8) één niveau hoger dan het landelijk vastgestelde niveau te hanteren. De competenties 2, 3, 4, 5, 6 en 8 worden op niveau 3 behaald, competentie 1 en 7 op niveau 2 en competentie 9 en 10 op niveau 1. De eindkwalificaties van de associate degree zijn dezelfde tien als de competenties voor de bachelor CE en vastgelegd in het Opleidingskader. Ze worden op een ander niveau behaald. De competenties 1, 2, 3, 4, 5 en 6 worden op niveau 2 behaald en de competenties 7, 8, 9 en 10 op niveau 1. In het Opleidingskader zijn de competenties gekoppeld aan de Dublin descriptoren. De opleiding heeft voor beide majors en voor de associate degree een matrix uitgewerkt. Waarbij voor de Associate degree gebruik is gemaakt van de short-cycle Dublin descriptoren. Uit de verschillende matrices blijkt dat de Dublin descriptoren vertegenwoordigd zijn in de eindkwalificaties voor de verschillende varianten. In 2012 is een nieuw beroepsprofiel opgesteld door het landelijk opleidingsoverleg commerciële economie. Het nieuwe Landelijke Beroeps- en competentieprofiel Bacheloropleidingen is eind 2012 door de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad) vastgesteld. Met de invoering van het nieuwe profiel is tevens de overgang van Bachelor of Commerce naar de Bachelor of Business Administration geregeld. In studiejaar vindt deze overgang plaats. Het nieuwe competentieprofiel heeft geleid tot enkele wijzigingen in het programma. 14/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

15 Zo is in collegejaar de module recht toegevoegd in het tweede jaar en ethiek krijgt meer aandacht binnen het thema strategisch adviseren in het vierde jaar. De aanvraag voor de Associate degree marketing management is op 29 januari 2007 door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn gehonoreerd. Daarbij is destijds een positief advies van de NVAO bijgevoegd. Betrokkenheid werkveld De opleiding krijgt input over actuele ontwikkelingen van de docenten, die allen in het beroepenveld werkzaam zijn. Daarnaast beschikt de opleiding over een Opleidingsadviesraad (OAR). De OAR is samengesteld voor de opleidingen binnen de gehele deeltijdacademie en bestaat uit veertien leden, waarvan er zes specifiek voor CE input leveren. De OAR heeft in 2011 de competenties en de kenniscomponent en -inhoud van de opleiding bekeken. Uit deze bestudering kwam naar voren dat de OAR meer aandacht voor nieuwe media en sociale marketing zou willen toevoegen aan de opleiding. In 2012 is een tweede bestudering geweest, waarin de OAR duurzaamheid als belangrijk thema voor de opleiding heeft benoemd. De opleiding heeft daarop een scan uitgevoerd ten aanzien van aspecten gerelateerd aan duurzaamheid die reeds in het programma aanwezig zijn. Daarop zijn enkele literatuurwijzigingen doorgevoerd en wordt momenteel gekeken naar verdere inbedding van het thema duurzaamheid in de opleiding. Het panel stelt vast dat er een bewustzijn in de opleiding aanwezig is ten aanzien van duurzaamheid, maar dat concrete invulling daarvan verder vorm zou kunnen krijgen de komende jaren. Profilering De opleiding profileert zich met een duidelijke keuze voor de doelgroep: de opleiding is gericht op onderwijs aan werkende volwassenen. Een verschil met andere CE-opleidingen is daarnaast dat de deeltijdopleiding uitsluitend voor docenten kiest die werkzaam zijn in het werkveld en deeltijd bij de opleiding in dienst zijn. Ten aanzien van de inhoud van het onderwijs kiest de opleiding voor een brede benadering. Zoals ook het werkveld aangeeft van afgestudeerden te verwachten. Het werkveld geeft tevens aan dat studenten zich vervolgens in het werkveld verder kunnen specialiseren. Het landelijk domeinoverleg heeft in 2013 een vergelijking met buitenlandse CE-opleidingen gemaakt. Daaruit blijkt dat in het buitenland de nadruk vooral ligt op marketing en in mindere mate op de kennisgebieden marketing en sales. De positie die CE van ADT ten opzichte van andere CE-opleidingen inneemt is voor het panel niet duidelijk geworden. De opleiding onderkent het belang van internationalisering voor studenten. De opleiding werkt bijvoorbeeld aan internationalisering door de vakken Engels en internationaal zakendoen. Daarnaast gebruikt de opleiding enige Engelse literatuur bij de vakken. Het panel stelt vast dat de opleiding weliswaar aandacht besteedt aan internationale aspecten in het programma, maar het is voor het panel niet duidelijk vanuit welke visie zij dat doet. Het panel vraagt zich af wat de opleiding beoogt met internationalisering voor een CE-student. Uit de gesprekken met studenten komt een divers beeld naar voren: enkele studenten vinden de internationale oriëntatie duidelijk zichtbaar in het programma, maar andere volstrekt niet. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 15/55

16 Het panel raadt de opleiding daarom aan te bepalen wat de doelstelling van internationalisering voor de CE-student betekent en daar vervolgens een duidelijke markering van in het curriculum aan te brengen. Overwegingen en conclusie De CE-opleiding hanteert de landelijk vastgestelde competenties en kiest daarbinnen een brede benadering van het CE-vakgebied. De opleiding heeft de competenties voor de Ad duidelijk uitgewerkt en gerelateerd aan de short-cycle Dublin descriptoren. De inhoudelijke profilering ten opzichte van andere CE-opleidingen mag wat het panel betreft concreter. Een verschil met de voltijdopleidingen in Breda en Den Bosch is dat de deeltijdopleiding een duidelijk doelgroepenbeleid heeft. De opleiding is gericht op werkende volwassenen. Het docententeam van de opleiding bevat alleen docenten die naast hun werk op de opleiding werkzaam zijn in het relevante werkveld. Het panel heeft gekeken naar de thema s internationalisering en duurzaamheid. Ten aanzien van internationalisering raadt het panel de opleiding aan te bepalen wat de doelstelling van internationalisering voor de CE-student of Ad-student is (overkoepelende visie) en daar vervolgens een duidelijke markering van in het curriculum aan te brengen. Ten aanzien van duurzaamheid stelt het panel vast dat er een bewustzijn in de opleiding aanwezig is ten aanzien van duurzaamheid, maar dat concrete invulling daarvan verder vorm kan krijgen de komende jaren. Het panel is van oordeel dat de opleidingen zonder twijfel aan de gestelde basiskwaliteit voldoen. Het panel heeft enkele opmerkingen geplaatst ten aanzien van internationalisering en duurzaamheid en komt tot het oordeel voldoende voor beide opleidingen met bijbehorende locaties. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Opbouw programma De bacheloropleiding CE bestaat uit een programma van vier studiejaren. De propedeuse is ingericht als oriëntatiefase, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: inleiding in management en marketing, marketingcommunicatie, consumentengedrag, marketingtrendsen calculaties, internationaal zakendoen en Engels. In het tweede jaar vindt verdieping plaats door de vakken: projectmanagement, E-commerce, marketing strategie en calculaties, business marketing, Engels, dienstenmarketing en recht. Het derde jaar staat in het teken van specialisatie en bestaat uit de thema s: marktonderzoek, global management en sales- en accountmanagement. 16/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

17 Het laatste jaar is het afstudeerjaar waarin studenten werken aan de thema s strategisch adviseren, creëren en coachen en strategisch marketing management. Het laatste half jaar van de studie in ingeruimd voor het afstuderen. Voor studenten die de major Sportmarketing kiezen geldt dezelfde opbouw van het curriculum. Daarbij zijn verschillende modulen specifiek gericht op de sportbranche, zoals: klanten in de sport, businessmarketing, sponsoring en branding, en evenementen in de sport. In het eerste en het tweede jaar hanteert de opleiding een modulaire structuur. Het derde en vierde studiejaar zijn thematisch ingericht. Een module of thema duurt 10 weken. Het programma voor de asscociate degree bestaat uit een tweejarig programma van 120 EC. De opleiding kent dezelfde propedeuse als de bachelor CE. Het tweede jaar bestaat uit de volgende modulen: Marktonderzoek, marketingstrategie en -calculaties, businessmarketing, imagineering, dienstenmarketing, en marketing en support. De student rondt de opleiding af met een miniscriptie. In bijlage 2 zijn overzichten van de curricula opgenomen. Didactisch concept De onderwijsvisie is vastgelegd in het Opleidingskader. Het sociaal constructivisme is het leidende principe in het didactisch concept van de opleidingen. Studenten die werken, geven direct betekenis aan het geleerde in de context van hun eigen beroepspraktijk. De opleidingen hanteren bijvoorbeeld groepsopdrachten, rollenspellen en hoorcolleges als werkvormen in het programma. De opdrachten die studenten in de les krijgen bij het verwerken van theorie, passen zij direct toe in de eigen beroepspraktijk. Uit het bestuderen van de opdrachten uit verschillende modulen maakt het panel op dat de theorie direct door studenten in de praktijk moet worden gebracht. Studenten bevestigen deze werkwijze in het gesprek met het panel en waarderen deze manier van onderwijs zeer. Het opleidingsprogramma is concentrisch qua opbouw. De competenties komen in de verschillende studiejaren terug op een steeds hoger niveau. In de loop van de opleiding worden de leerinhouden complexer, omvangrijker en diepgaander. Het panel heeft deze concentrische opbouw duidelijk herkend in de modulen en thema s in de opleiding. Om de uitval in het eerste jaar zoveel mogelijk te beperken heeft de opleiding bewust gekozen voor een modulair systeem in de propedeuse. Uit onderzoek bleek dat studenten moeten wennen aan het studeren naast werk en privé. Zij zijn gebaat bij een duidelijke opgeknipte structuur in de beginfase van de opleiding ten opzichte van een thematisch ingerichte propedeuse. In elke module volgt de student zes klokuren per week. Daarnaast werken studenten in de praktijk (werkervaringseis). Verder besteden studenten tussen de 12 en de 20 uur per week aan zelfstudie, zoals het voorbereiden van colleges en het maken van praktijkopdrachten. Uit het gesprek met studenten blijkt dat de tijd die zij aan zelfstudie besteden veel verschilt. Zij geven hiervoor als verklaring dat het uitmaakt in welk stadium van de periode de berekening wordt gemaakt. Aan het begin van een periode bereiden studenten de lessen voor en maken zij opdrachten. Gedurende de periode gaat de studielast omhoog vanwege de deadline die nadert voor het inleveren van bijvoorbeeld projectopdrachten. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 17/55

18 Studenten geven in het gesprek aan dat de studielast gemiddeld wel overeenkomt met de beoogde studielast. Zij geven aan dat de opleiding in deeltijd zwaar is, vanwege de combinatie met werk en privé. Daarbij vermelden studenten tevens dat zij bewust voor een deeltijdstudie hebben gekozen en dat zij de studielast daarbij accepteren. Vertaling competenties naar programma De eindcompetenties van de opleiding zijn vertaald naar deelcompetenties op drie niveaus, Opleidingsontwerp CE, De curriculumcommissie stelt het opleidingsontwerp op en communiceert naar de docenten welke competenties op welk niveau aan bod dienen te komen. De kerndocent maakt vervolgens de vertaling naar leerdoelen per module. De curriculumcommissie checkt vervolgens of de vertaling adequaat is. Het panel heeft verschillende modulebeschrijvingen bestudeerd en stelt vast dat de vertaling van competenties naar niveaus duidelijk traceerbaar is in de afzonderlijke modulebeschrijvingen. De modulebeschrijvingen geven een duidelijk beeld over de inhoud van de module, zo worden de volgende onderdelen beschreven: competenties, niveau, relatie met body of knowledge, toetsvorm, literatuur en aanbevolen literatuur, contacturen en een concrete weekplanning. Het is het panel opgevallen dat in de modulebeschrijvingen geen informatie is opgenomen over de studielast in EC en over het aantal uren zelfstudie voor de student. Het panel vraagt hiervoor de aandacht van de opleiding. Kennis & vaardigheden In de Body of Knowledge (domein Commerce) is per competentie aangegeven welke kennis en vaardigheden de student nodig heeft om de competenties te behalen. In de ondersteunende en verdiepende cursussen en in de leerlijnen wordt theorie aangeboden. De (kern-)docenten zijn verantwoordelijk voor de keuze van adequate literatuur. De verplichte en aanbevolen literatuur is opgenomen in het collectieprofiel en in de literatuurlijst. In de modulebeschrijvingen is per blok een literatuurlijst opgenomen. Het panel heeft de literatuurlijst bestudeerd en stelt vast dat de basisliteratuur aanwezig is. Het panel stelt tevens vast dat in de literatuur meer variatie aangebracht kan worden. De overlap tussen de boeken is relatief groot. Het panel is positief over de literatuur die in de major sportmarketing wordt gebruikt. De literatuur is diepgaand en ook de opdrachten gaan inhoudelijk goed de diepte in. Het panel stelt vast dat docenten nieuwsactualiteiten gebruiken in de lessen om aan te sluiten bij ontwikkelingen in het werkveld. Zo is bijvoorbeeld het recente faillissement van OAD reizen als case in de lessen besproken. Studenten leren beroepsvaardigheden aan door het geleerde toe te passen in de praktijk (opleidingsgerelateerde baan). Het panel heeft de opdrachten bekeken en stelt vast dat de opdrachten erg goed aan sluiten op de praktijk. Hetzelfde beeld blijkt uit het gesprek met studenten. Het panel stelt vast dat de studenten de kennis en kunde krijgen aangereikt die past bij de CE-opleiding en nodig is om de beoogde eindkwalificaties te behalen. 18/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

19 Praktijkgericht onderzoek Studenten ontwikkelen vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek gedurende de gehele opleiding. Domeincompetentie 2 (het doen van marktonderzoek) wordt daarbij op competentieniveau drie behaald. De onderzoeksvaardigheden bestaan onder meer uit: het maken van een probleemanalyse, methodologische vaardigheden, dataverzameling- en informatievaardigheden, data-analyse en het schrijven van conclusies en aanbevelingen. Met ingang van schooljaar wordt een aangepaste onderzoekslijn in het curriculum aangeboden. Naast het onderdeel informatievaardigheden is het onderdeel analytische vaardigheden aan de module in de propedeuse toegevoegd. Het panel heeft gezien dat de opleiding aandacht besteedt aan praktijkgericht onderzoek, maar stelt tevens vast dat de aandacht voor bijvoorbeeld de verantwoording van de methode scherper kan. Het panel juicht de aanpassingen in het programma dan ook toe. Daarnaast stelt het panel vast dat de samenwerking met relevante lectoraten en de doorwerking van resultaten van het lectoraat vergroot kunnen worden. Werkervaringseis De student CE dient te beschikken over relevante werkervaring aan het einde van de opleiding. De werkervaring moet betrekking hebben op het werkveld waar de opleiding zich op richt en de student moet hierin tenminste 18 maanden werken, waarvan zes op hbowaardig niveau (ADT formulier aanvraag werkervaring 2012 CE). Voor de propedeuse geldt dat studenten minimaal 16 uur per week werkzaamheden dienen te verrichten en in de hoofdfase voor minimaal 20 uur per week. Voor de Ad geldt dat studenten, naast de werkervaringseis voor de propedeuse zoals ook voor CE-studenten geldt, in het tweede studiejaar ten minste een jaar relevante werkervaring dienen te hebben. In het Opleidingskader zijn de eisen ten aanzien van de werkervaringseis vastgelegd. De student legt de werkervaringseis voor aan de opleidingscoördinator. Het bewijs bestaat uit het formulier dat door de werkgever ingevuld en ondertekend moet worden. Daarbij voegt de student de volgende stukken: een recent cv, kopie arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring, organisatieschema, beoordeling van de competenties en een rapport met een link tussen de domeincompetenties. De vrijstellingscommissie beoordeelt het verzoek voor de werkervaringseis van de student en geeft een advies aan de examencommissie. De vrijstellingscommissie bestaat uit enkele kerndocenten en de opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator heeft geen stemrecht in de vrijstellingscommissie. Uiteindelijk neemt de examencommissie een besluit tot goed- of afkeuren. Het panel heeft voorbeelden van de dossiers ingezien en stelt vast dat de opleiding zorgvuldig omgaat met het verlenen van de vrijstelling. De opleiding neemt regelmatig steekproeven door contact op te nemen met de bedrijfsbegeleider van de student of door aanvullende stukken op te vragen. Studenten die niet over de vereiste werkervaring beschikken, moeten alsnog stage lopen. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 19/55

20 Begeleiding Gedurende de opleiding is er op verzoek van de student studieloopbaanbegeleiding. Bij tegenvallende resultaten is er begeleiding op initiatief van de opleiding. Met name in het eerste jaar is de coördinator beschikbaar voor studenten om begeleiding te bieden bij de combinatie van opleiding, werk en studie. Uit de gesprekken met studenten blijkt dat studenten tevreden zijn met de begeleiding die zij van de opleiding krijgen. Studenten weten de begeleiding te vinden, wanneer zij het nodig hebben. Bij de begeleiding wordt een groot beroep gedaan op het zelfstandig vermogen van de student, zo stelt het panel vast. Het panel vindt een zekere zelfstandigheid bij studieloopbaanbegeleiding passen bij werkende studenten. Echter, aangezien de gemiddelde leeftijd van de studenten de afgelopen jaren flink is gedaald, vraagt het panel zich af of er vanuit de opleiding toch meer aandacht voor studiebegeleiding zou moeten zijn. Het panel is dan ook positief over het gebruik van het e-portfolio waarin studenten weliswaar zelf aan reflectie op de competenties werken, maar daarbij wel begeleid worden door de portfoliobegeleider. Sinds werken studenten met het e-portfolio. Studenten bespreken individueel de nulmeting aan het begin van de opleiding met de portfoliobegeleider. Gedurende de opleiding vinden begeleidingsgesprekken in groepen van zes studenten plaats. Docenten Het onderwijs wordt verzorgd door 51 docenten (6,5 fte). Van de 51 docenten zijn er 9 kerndocenten (2,3 fte). De kerndocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische kwaliteit van een module of thema. Alle docenten hebben een parttime aanstelling bij de deeltijdopleiding. Van de docenten heeft bijna 54% een mastergraad. De overige docenten hebben ten minste een hbo-bacheloropleiding afgerond. Gezien de samenstelling van de doelgroep, hecht de opleiding er zeer aan dat docenten over actuele werkervaring beschikken. Het panel heeft de cv s van de docenten bestudeerd en stelt vast dat bijna alle 51 docenten over actuele werkervaring beschikken of werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Op basis van de cv s en de gesprekken stelt het panel vast dat de docenten gekwalificeerd zijn om het onderwijs te verzorgen. Nieuwe docenten worden begeleid door de betrokken kerndocent. Docenten zonder onderwijsbevoegdheid volgen een verplichte didactische basiscursus. De directie maakt daar resultaatafspraken over met de docent. Voordat docenten als afstudeerbegeleider kunnen worden ingezet, volgen zij een cursus die door de academie georganiseerd wordt. Overige scholing bestaat uit docentbijeenkomsten waarin bijvoorbeeld het gebruik van smartboards en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs aan de orde komen. Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun vakinhoudelijke bijscholing. De opleiding verwacht dat docenten in hun beroepspraktijk als expert in hun vakgebied bijblijven bij actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Het docententeam heeft een dynamische en enthousiaste indruk op het panel gemaakt. Met name de praktijkcomponent is een sterk punt van de opleiding. Docenten sluiten goed aan op de belevingswereld van studenten. 20/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

21 Uit de gesprekken met studenten blijkt dat docenten voor hen goed bereikbaar zijn, ook buiten de contacturen. De resultaten van evaluaties onderstrepen de positieve woorden die studenten in het gesprek met het panel uiten over de praktijkgerichtheid en inhoudelijke kennis van docenten. Uit het gesprek met docenten blijkt dat zij veel inzet vertonen bij het verzorgen van het onderwijs. Zij geven aan dat hun aanstellingsomvang daarvoor niet altijd voldoende is. Het panel vraagt de aandacht van de opleiding voor de werkdruk die de relatief kleine aanstelling die docenten hebben om het onderwijs te verzorgen én deelname aan docentbijeenkomsten met zich meebrengen. Docenten zijn loyaal naar de opleiding en studenten toe, maar het panel uit daarbij zijn zorgen over de werkdruk die dat met zich meebrengt voor docenten. Ten aanzien van het docentencorps wil het panel nog twee bevindingen aan de opleiding meegeven. Het is het panel opgevallen dat de selectie van nieuwe docenten met name in de eigen kring gebeurt (alumni of uit het netwerk van docenten). Het panel wil de opleiding wijzen op het risico van naar binnen gerichtheid en vraagt zich af of de opleiding in voldoende mate in staat is om kritiek van buiten te organiseren. In aansluiting daarop beveelt het panel de opleiding aan uit te wisselen met docenten van de voltijdopleidingen. Bij de voltijdopleidingen zijn tevens docenten werkzaam zijn die in de beroepspraktijk werken, zodat het beleid ten aanzien van praktijkgerichtheid niet in het geding hoeft te komen. Voorzieningen De CE-opleiding wordt aangeboden in Breda en Den Bosch op de locatie van AVANS Hogeschool. De Ad Marketing management wordt alleen in Breda aangeboden. Op de locaties zijn de voorzieningen aanwezig die nodig zijn voor de opleiding, zoals het panel tijdens de rondleidingen heeft vastgesteld. De visitatie voor de deeltijdopleidingen vond plaats in Breda, maar het panel heeft tijdens de visitatie (voorjaar 2013) in Den Bosch de voorzieningen aldaar bekeken. De opleiding maakt gebruik van werk- en onderwijsruimten die toegerust zijn met Smartboards. Daarnaast is er een Xplora waar computerwerkplekken voor studenten zijn. De opleiding maakt gebruik van de digitale leeromgeving Blackboard. Op Blackboard zijn de leermiddelen, artikelen en oefententamens voor studenten per blok of semester toegankelijk. In het gesprek met studenten komen enkele opmerkingen ten aanzien van de faciliteiten naar voren, zoals het verzoek om meer instructie bij het digitale portfolio. In het algemeen zijn studenten tevreden over de faciliteiten van de opleiding op beide locaties. Overwegingen en conclusie Het panel is positief over de opbouw van het curriculum. Het curriculum kent een logische opbouw en ziet er degelijk uit. In de modulebeschrijvingen is de relatie tussen de competenties, de leerdoelen en de onderwijsinhoud helder weergegeven. Het panel heeft de literatuurlijst bestudeerd en stelt vast dat de basisliteratuur aanwezig is. Het panel is positief over de diepgaande literatuur die in de major sportmarketing wordt gebruikt. Het panel stelt tevens vast dat in de reguliere major in de literatuur meer variatie aangebracht kan worden. De overlap tussen de boeken is relatief groot. Het panel stelt vast dat de studenten de kennis krijgen aangereikt die past bij de CE-opleiding en nodig is om de beoogde eindkwalificaties te behalen. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 21/55

22 De studenten dienen te beschikken over relevante werkervaring aan het einde van de opleiding. De werkervaring moet betrekking hebben op het werkveld waar de opleiding zich op richt en de student moet hierin ten minste 18 maanden werken, waarvan zes op hbowaardig niveau (CE). De opleiding neemt regelmatig steekproeven door contact op te nemen met de bedrijfsbegeleider van de student of door aanvullende stukken op te vragen. Het panel heeft voorbeelden van de dossiers ingezien en stelt vast dat de opleidingen zorgvuldig omgaan met het verlenen van de vrijstelling. Het praktijkgerichte karakter is een sterk punt van de opleiding. Studenten passen het geleerde meteen toe in de beroepspraktijk. Naast beroepsvaardigheden en het eigen maken van theorie werken studenten aan praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden. De opleiding wil de onderzoekslijn versterken. Het panel stelt vast dat de onderzoeksvaardigheden wel zijn opgenomen in het curriculum, maar sterker aangezet kunnen worden. Daarnaast vraagt het panel de aandacht van de opleiding voor versterking van de samenwerking met relevante lectoraten of kenniscentra. Studenten kunnen op eigen initiatief begeleiding van de opleiding krijgen. Studenten waarderen dat ook aan de opleiding. Gezien de (jongere) doelgroep van de opleiding vraagt het panel zich af of er niet meer gerichte aandacht voor studiebegeleiding zou moeten zijn. Het panel is dan ook positief over de ontwikkelingen ten aanzien van het digitale portfolio, waarbij studenten in groepen van zes studenten begeleid worden bij hun competentieontwikkeling. Het panel stelt vast dat de docenten gekwalificeerd zijn om het onderwijs te verzorgen. Het docententeam heeft een dynamische en enthousiaste indruk op het panel gemaakt. Docenten sluiten goed aan op de belevingswereld van studenten en geven aan dat zij veel inzet tonen bij het verzorgen van werken om het onderwijs te verzorgen. Zij merken daarbij op dat hun aanstellingsomvang daarvoor niet altijd voldoende is. Het panel vraagt de aandacht van de opleiding voor de werkdruk die de relatief kleine aanstelling die docenten hebben om het onderwijs te verzorgen én deelname aan docentbijeenkomsten met zich meebrengen. Docenten zijn loyaal naar de opleiding en studenten toe, maar het panel uit daarbij haar zorgen over de werkdruk die dat met zich meebrengt voor docenten. Samenvattend is het panel van oordeel dat de opleidingen er in slagen een samenhangende leeromgeving voor studenten aan te bieden. De opleidingen beschikken over een degelijk curriculum waarin de theorie direct wordt toegepast in de praktijk. De opleiding beschikt over een dynamisch en gekwalificeerd docententeam en over de voorzieningen die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen. Het panel heeft in haar bevindingen verschillende aandachtspunten voor de opleidingen benoemd, zoals het scherper aanzetten van de onderzoekslijn, het versterken van de relatie met relevante lectoraten, meer variatie in de literatuur en de aanstellingsomvang van docenten. Het panel is er van overtuigd dat de opleidingen aan de basiskwaliteit voldoen. Gezien voorgenoemde aandachtspunten vindt het panel het oordeel voldoende op zijn plaats voor beide opleidingen met bijbehorende locaties. 22/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

23 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Bevindingen Toetsbeleid Het toetsbeleid van de opleiding is vastgelegd in Toetsbeleidsplan ADT, Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: toetsing maakt integraal onderdeel uit van het leerproces van de student, toetsing van gedrag en toepassingsvermogen van de student, niet alleen losse kennis of vaardigheden en toetsing in samenhang met de praktijk van de student. De onderwijsregels en bepalingen rond examens zijn vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling BCom Systeem van toetsing In het toetsbeleidsplan is het proces van toetsconstructie helder weergegeven in de vorm van een toetscyclus. De curriculumcommissie stelt een toetsplan op. Kerndocenten stellen de toetsmatrijs op en docenten maken vervolgens de toets, de beoordelingscriteria, de antwoordsleutel en de normering. De toetscommissie controleert de toets voor afname zowel inhoudelijk als toetstechnisch en rapporteert hierover aan de examencommissie. Het panel stelt vast dat de procedure voor wat de toets- en examencommissie betreft nog niet loopt zoals beschreven in het toetsbeleidsplan. Uit het gesprek met de toets- en examencommissie blijkt dat het uitrollen van het beleidsplan nu voor het eerste jaar is gestart. De werkzaamheden van de toetscommissie hebben zich tot nu toe beperkt tot de propedeusetoetsen voor en na afname en niet zoals beschreven voor afname bij elke toets. In de modulebeschrijvingen is informatie over toetsing opgenomen en inzichtelijk voor studenten. De opleiding hanteert zowel formatieve als summatieve toetsvormen. Formatieve toetsing vindt plaats in colleges en wordt ingezet als instrument om de student inzicht te verschaffen in zijn ontwikkeling. Summatieve toetsing vindt plaats in praktijkopdrachten, kennistoetsen, casustoetsen, presentaties en criteriumgerichte interviews. In het toetsbeleidsplan zijn beide vormen van toetsing helder uitgewerkt. Het panel heeft een overzicht van de toetsvormen gedurende de opleidingen ingezien en stelt vast dat er een gevarieerd toetsaanbod is. Een voorbeeld is blok twee van de propedeuse (bachelor en Ad). In blok 2 staan de modulen Consumentengedrag en Marketingcommunicatie centraal. Bij consumentengedrag maken studenten een schrijfopdracht en in de lessen een elevatorpitch (korte doelgerichte presentatie) oefenen. In de module Marketingcommunicatie worden studenten op kennis getoetst in de vorm van een toets met open vragen. Het panel heeft verschillende toetsen bestudeerd en is positief over de kwaliteit van de toetsen. De toetsen sluiten aan op de lesstof en laten een duidelijke opbouw in complexiteit zien. NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB 23/55

24 Examencommissie De examencommissie is overkoepelend voor de drie varianten en locaties van CE Avans. Er is een voorzitter, een kamer AMBM Breda (vier leden), een kamer AM Den Bosch (vijf leden) en een kamer ADT Breda (vijf leden). De rol en taak van de examencommissie is vastgelegd in de OER CE De leden van de examencommissie worden periodiek door het Leer- en Innovatiecentrum van de hogeschool verplicht geschoold. Uit het gesprek met de examencommissie blijkt dat er strikte naleving van scholing bevindt. Wanneer leden van de examencommissie niet up-to-date blijven door middel van scholing, mogen zij geen lid meer zijn van de examencommissie. Het panel heeft verschillende notulen van de examencommissie bestudeerd en stelt vast dat zij zorgvuldig omgaat met het behandelen van bijvoorbeeld vrijstellingsverzoeken. Daarnaast heeft het panel een Jaarverslag van de examencommissie ingezien. In het jaarverslag zijn onderwerpen als fraude en het uitreiken van getuigschriften opgenomen. De examencommissie heeft een toetscommissie ingesteld die toeziet op de borging van de uitgangspunten van het toetsbeleidsplan. De toetscommissie is in 2012 opgericht en is geschoold op het gebied van toetsing en beoordeling. Het panel stelt vast dat de toetscommissie zich in het beginstadium van ontwikkeling begeeft. Het panel is positief over de tot nu toe genomen stappen door de toetscommissie, maar vraagt tevens aandacht voor een meer systematisch proces waarin vaste momenten van screening zijn opgenomen. Verder heeft het panel de indruk dat de leden van de examen- en toetscommissie gemotiveerd zijn om hun taken uit te voeren, maar dat de aanstellingsomvang niet overeenkomt met de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. Het panel vraagt hiervoor nadrukkelijk de aandacht van de opleiding. Realisatie beoogde eindkwalificaties bachelor Het laatste half jaar van de bacheloropleiding is ingericht als afstudeerperiode. De werkwijze van het afstuderen is vastgelegd in ADT Draaiboek Afstudeeropdracht Het afstuderen bestaat uit vijf fasen: goedkeuring van het afstudeervoorstel, uitvoering praktijkgericht onderzoek en schrijven scriptie, beoordeling scriptie, bedrijfspresentatie en het eindgesprek. In het draaiboek is de afstudeerprocedure helder uitgewerkt, zo stelt het panel vast. De afstudeeropdracht wordt in overleg met de direct leidinggevende van de student opgesteld en goedgekeurd door de opleiding. De opdracht omvat een concreet en relevant vraagstuk binnen de organisatie, dat de student zelfstandig moet kunnen analyseren, van een professioneel advies moet kunnen voorzien en kunnen implementeren. Na goedkeuring van de opdracht wordt de begeleider vanuit de opleiding toegewezen en kan de student starten met het praktijkgericht onderzoek en de scriptie. De begeleiding vanuit de opleiding vindt plaats op initiatief van de student. Het panel heeft begrip voor deze keuze, maar is tevens van oordeel dat als studenten iets meer gemonitord worden het maximale uit de student gehaald kan worden. 24/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Deeltijd & Ad Marketing Management - BOB

Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur AVANS Hogeschool Commerciële Economie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/61 NQA AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Breda

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Commerciële Economie Den Bosch Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Den Bosch - BOB Inleiding

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

avans AVANS Hogeschool fuæua "o t217 Small Business & Retail Management Hbo-bachelor voor alle opleidingsvarianten

avans AVANS Hogeschool fuæua o t217 Small Business & Retail Management Hbo-bachelor voor alle opleidingsvarianten Nethtilonds Quo lity Agenq I-IOA avans fuæua "o t217 hogenhool AVANS Hogeschool Small Business & Retail Management Hbo-bachelor voor alle opleidingsvarianten Samenvatting Beperkte opleidi ngsbeoordeling

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Industrieel Product Ontwerpen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Mei 2013 2/49 NQA HAN: BOB Industrieel Product Ontwerpen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Hbo-bacheloropleiding Human Resource Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 30 oktober 2013 2/53 Inleiding Dit visitatierapport bevat

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Elektrotechniek Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling

Avans Hogeschool. Elektrotechniek Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling Avans Hogeschool Elektrotechniek Den Bosch Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/63 NQA Avans Hogeschool: Elektrotechniek - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2013 2/57 NQA Stenden Hogeschool: BOB

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Management in de Zorg HBO-bachelor en Associate degree Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 29 juli 2013 2/49 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB hbo-bachelor Opleidingskunde Inleiding Dit visitatierapport bevat

Nadere informatie

Netherlands Quality Agency NQA. hogeschool. AVANS Hogeschool. Advanced Business Creation. Beperkte opleidingsbeoordeling

Netherlands Quality Agency NQA. hogeschool. AVANS Hogeschool. Advanced Business Creation. Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency NQA hogeschool AVANS Hogeschool Advanced Business Creation Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 23 juli 2013 Inleiding Dit visitatierapport bevat de

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Technische Bedrijfskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB Technische Bedrijfskunde Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2012 2/55 NQA - Stenden Hogeschool: Creatieve Therapie, BOB Inleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport, Gezondheid en Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/57 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Sport, Gezondheid

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Logo inplakken. Avans Hogeschool. Communication & Multimedia Design Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo inplakken. Avans Hogeschool. Communication & Multimedia Design Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo inplakken Avans Hogeschool Communication & Multimedia Design Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Communicatiesystemen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2012 2/65 NQA Hanzehogeschool Groningen: BOB Communicatiesystemen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Master Management, Cultuur en Verandering. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Master Management, Cultuur en Verandering. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Master Management, Cultuur en Verandering Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 25 juli 2013 2/57 NQA NCOI: UOB; Management, Cultuur en Verandering Inleiding

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie