OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK"

Transcriptie

1 Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING ONDERZOEK IN HET HBO VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht nderzek (TOz)... 4 Verklarend nderzek (VOz)... 5 Beschrijvend nderzek (BOz)... 5 Praktijkgericht nderzek (POz)... 6 Verschil tussen tepassingsgericht (TOz) en praktijkgericht (POz) nderzek... 7 Een matrix van srten nderzek... 7 Onderzek binnen het lectraat DE ONDERZOEKSCYCLUS... 8 Fase 1 Prbleemkeuze, prbleembeschrijving en del van het nderzek... 8 Fase 2 Prbleemanalyse en frmulering nderzeksvragen... 9 Fase 3 Het ntwerpen van een nderzeksdesign... 9 Fase 4 Operatinaliseren van begrippen en ntwikkelen van meetinstrumenten Fase 5 De uitvering van het nderzek Fase 6 De verwerking van de data Fase 7 Cnclusies, aanbevelingen en discussie Fase 8 Rapprtage SOORTEN ONDERZOEKSDESIGN Kwantitatief nderzek Kwalitatief nderzek Cmmunicatie nderzek BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT Betruwbaarheid Validiteit Relatie tussen validiteit en betruwbaarheid DATAVERZAMELING EN DATA-ANALYSE Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens Samenstelling van een nderzeksgrep Datatypen Statistisch verwerkingsmethden DE INHOUD VAN EEN ONDERZOEKSRAPPORT i Inleiding ii Verkenning van het prbleemgebied iii De nderzeksvraag/vragen iv Beschrijving van het nderzeksdesign v De uitvering van het nderzek vi Data-analyse vii Cnclusies en aanbevelingen viii Discussie... 20

2 9 DE UITKOMST VAN HET ONDERZOEK LITERATUUR Dankbetuiging Over de auteurs Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie Hgeschl Windesheim Zwlle

3 1 INLEIDING In dit artikel vind je een krt verzicht van zaken waar je mee te maken krijgt als je betrkken raakt bij het pzetten en uitveren van een nderzek. Achtereenvlgens wrden besprken: srten nderzek; de fasen die bij het pzetten en uitveren van een nderzek wrden drlpen; verschillende srten nderzeksdesign; betruwbaarheid en validiteit; dataverzameling en dataverwerking; en de inhud van het nderzeksrapprt. Alle nderwerpen wrden behandeld met vrbeelden uit het lectraat ICT en Onderwijsinnvatie. Dat lectraat is gericht p het zgenaamde mesniveau van het nderwijs, dat wil zeggen de rganisatie van het nderwijs binnen een instelling, faculteit f pleiding. De nderwerpen en vrbeelden kunnen echter eenvudig naar andere kennisdmeinen getransfrmeerd wrden. 2 ONDERZOEK IN HET HBO Hger berepsnderwijs leidt prfessinals p, waarvan de kerncmpetentie is het kennisintensief plssen van veldprblemen, d.w.z. van prblematische situaties in het berepenveld. Die veldprblemen kunnen van allerlei aard zijn, zals: slechte nderwijsrendementen; knelpunten in nderwijslgistieke prcessen; nderwijsvernieuwingsprjecten die meizaam verlpen; stagnerende implementaties van nderwijsinfrmatiesystemen; etc. Uit dit lijstje zu de indruk kunnen ntstaan dat het alleen gaat m prbleemsituaties die als negatief wrden ervaren. Het nderzek kan echter k betrekking hebben p het ntwerpen van nieuwe vrmen van nderwijs inclusief de hulpmiddelen die daarbij gebruikt meten wrden, en het evalueren van de resultaten van dit vernieuwde nderwijs. Ok de wijze waarp innvatieprjecten verlpen en he zij het beste kunnen wrden aangestuurd en/f bijgestuurd, kan een nderwerp van berepsgeriënteerd nderzek zijn. Een prfessinal met in staat zijn bij cncrete prbleemsituaties relevante kennis p te spren, die te berdelen en z ndig te vertalen naar een nderzeksvraag. De beantwrding van die nderzeksvraag kan dan weer een bijdrage leveren aan het plssen van de prbleemsituatie. Kennisintensief plssen van prblemen kan men zien als tegenpl van ambachtelijk plssen, dat in het algemeen meer berust p traditie, persnlijke ervaring, intuïtie, en dat vaak instrumentalistisch is. Onderzek is een abslute vrwaarde vr het kunnen ntwikkelen van de kerncmpetentie van de hger pgeleide prfessinal. Het gaat dan m praktijkgeriënteerd nderzek dat gericht is p prblemen uit de berepspraktijk van de prfessinal. 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK Onderzek is er in srten en maten. De vlgende vierdeling biedt een handig verzicht van srten nderzek, die elk vanuit een ander perspectief wrden pgezet. Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie Hgeschl Windesheim Zwlle

4 TOEPASSINGSGERICHT ONDERZOEK (TOZ) Tepassingsgericht nderzek is nderzek dat gericht is p het ntwikkelen van kennis die ndig is vr het ntwerpen van plssingen vr typen van praktijkprblemen. Tepassingsgericht nderzek wrdt daarm k wel ntwerpgericht nderzek genemd. Het gaat dan bijvrbeeld m richtlijnen vr het gebruik van ICT-middelen die gelden in alle didactische situaties binnen het nderwijs. Ok kun je denken aan ntwerpcriteria vr de inrichting van de keten van planning en rstering in een nderwijsinstelling. Dergelijke ntwerpcriteria dienen tepasbaar te zijn in alle nderwijsinstellingen. Tepassingsgericht nderzek is dus niet gericht p het plssen van één prbleemsituatie, maar wel p het plssen van een serie gelijksrtige prbleemsituaties. Wat hier kan wrden tegepast, kan k daar wrden tegepast. Het is nderzek dat verricht wrdt vanuit een zgenaamd spelerperspectief, d.w.z. vanuit het perspectief van degenen die met de nderzeksresultaten praktisch aan het werk meten. Er bestaat een misverstand dat tepassingsgericht nderzek vral instrumentalistisch zu zijn, dat wil zeggen vral gericht p knw-hw-kennis (weten he het werkt), maar niet p knw-why-kennis (weten waarm het werkt zals het werkt). Ged tegepast f ntwerpgericht nderzek is echter k gericht p knw-why-kennis, kennis die verklaart waarm de vrgestelde principeplssing f ntwerprichtlijn in de gegeven cntext de gewenste uitkmsten geeft. Znder knw-why-kennis is het niet ged mgelijk m vrgestelde principeplssingen naar cncrete situaties te vertalen. Van tepassingsgericht nderzek is bijvrbeeld sprake in het vlgende vrbeeld. Vrbeeld van tepassingsgericht nderzek (TOz) Cmpetentiegericht nderwijs wrdt dr pleidingen in het HBO en MBO vaak heel verschillend ingericht, maar bestaat altijd uit één f meer van de vlgende vier aspecten: berepsgerichtheid; integratie van therie en praktijk; zelfsturing van studenten; en ntwikkeling van de (studie)lpbaan (Ls & Van t Riet, 2011). Cmpetentiegerichte pleidingen gebruiken ter ndersteuning van cmpetentieleren een breed scala van infrmatiesystemen. Daarbij wrden vaak de verschillende aspecten van cmpetentieleren dr heel verschillende infrmatiesystemen ndersteund, en deze systemen werken meestal niet f slechts gedeeltelijk met elkaar samen (prtflisystemen, feedbacksystemen, studievlgsystemen, relatiebeheersystemen etc.). Om te kmen tt een integraal infrmatiesysteem vr cmpetentieleren dat alle aspecten ervan kan ndersteunen, wrdt een nderzek pgezet. Eerst wrdt in veel verschillende nderwijspraktijksituaties de werking van bestaande infrmatiesystemen bij het cmpetentieleren geïnventariseerd en geanalyseerd. Niet alleen wrdt nderzcht he die infrmatiesystemen precies functineren, maar k waarm ze in de ene situatie wel en in de andere niet ged werken (knw-hw- zwel als knw-why-kennis). Uit de resultaten wrdt een ntwerpgerichte lijst van functinele specificaties pgesteld vr de ntwikkeling van een integraal infrmatiesysteem dat met zveel mgelijk verschillende inrichtingen van cmpetentieleren rekening hudt. Als z n systeem eenmaal is gebuwd, kan daarmee vervlgnderzek wrden gedaan naar de algemene tepasbaarheid ervan in alle pleidingen die cmpetentiegericht nderwijs aanbieden. Het nderzek wrdt Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

5 uitgeverd in diverse pleidingen die aan cmpetentieleren den, mdat het een tepasbaar resultaat met pleveren vr alle pleidingen. Bvendien kan k het waarm van een betere werking van z n nieuw, integraal systeem ten pzichte van de ude situatie nderzcht wrden. VERKLAREND ONDERZOEK (VOZ) De tegenhanger van tepassingsgericht nderzek is verklarend nderzek, dat vrnamelijk gericht is p het verklaren van fysieke f sciale verschijnselen binnen een theretisch kader. Het wrdt gedaan vanuit het perspectief van de waarnemer en niet zals bij tepassingsgericht nderzek vanuit een gebruiker- f spelerperspectief. Verklarend nderzek is in het algemeen gericht p de tetsing van hypthesen die afgeleid wrden uit theretische verwegingen. De bedeling van verklarend nderzek is therieën te bevestigen, te crrigeren, te verfijnen en/f uit te breiden. De vraag waarvr die therieën later weer gebruikt kunnen wrden, speelt vaak een ndergeschikte rl. Vrbeeld van verklarend nderzek (VOz) Dcenten maken in hun nderwijs gebruik van ICT-middelen, maar de mate waarin zij dat den en de wijze waarp zij dat den, verschilt van dcent tt dcent. Inzicht in de factren die het ICT-gebruik van dcenten beïnvleden, kan van belang zijn vr nderwijsmanagers die dat gebruik willen stimuleren. Daarm is het van belang dergelijke beïnvledende factren te achterhalen. Op grnd van theretische verwegingen kan men nu vernderstellen dat het ICT-gebruik van dcenten in het nderwijs psitief wrdt beïnvled dr het ICT-gebruik binnen hun sciale netwerken. Maar k het ICT-beleid van de nderwijsrganisatie waarin dcenten werken, kan van invled zijn p hun ICT-gedrag. Dr nu betruwbare en valide meetinstrumenten te ntwikkelen die alle drie variabelen (ICTgebruik van dcenten, ICT-gebruik in hun sciale netwerk en ICT-beleid van de schl) kunnen meten, kan een nderzek wrden pgezet m de hypthesen te tetsen dat het ICT-gebruik van dcenten psitief beïnvled wrdt dr meer ICT-gebruik in hun sciale netwerken en dr intensiever ICT-beleid van de nderwijsrganisatie waarin dcenten werken. Als beide hypthesen bevestigd wrden, kan men stellen dat men twee verklarende factren vr het ICT-gebruik van dcenten heeft gevnden. BESCHRIJVEND ONDERZOEK (BOZ) Naast tepassingsgericht en verklarend nderzek kunnen we k beschrijvend f inventariserend nderzek nderscheiden. In beschrijvend nderzek wrdt de bestaande praktijk in kaart gebracht, gesystematiseerd en geanalyseerd p zaken als verlappingen, lacunes, frequenties van ptreden, het bestaan van patrnen, beïnvledingsrelaties, crrelaties etc. Het gaat hierbij typisch m nderzek vanuit een waarnemerperspectief. Aan de resultaten van dergelijk nderzek kunnen ideeën ntleend wrden vr theretische mdellen, die weer tt nieuwe nderzeksvragen leiden. Beschrijvend nderzek is daarm vaak vrbereidend vr verklarend f tepassingsgericht nderzek. Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

6 Vrbeeld van beschrijvend nderzek (BOz) Vrbeeld van een beschrijvend nderzek is het nderzek dat Strijker (2009) deed naar initiatieven en prjecten vr ketenintegratie in het nderwijs met ICT-tls als drager van de integratieaanpak. Van ketenintegratie is sprake als nderwijsinstellingen, verheden, educatieve uitgevers etc. hun prcessen en infrmatiestrmen p elkaar afstemmen m wederzijds vrdeel te bereiken. In het studiejaar inventariseerde en beschreef Strijker 51 initiatieven/prjecten van ketenintegratie in ns land. Deze initiatieven/ prjecten bleken ingedeeld te kunnen wrden vlgens twee verschillende mdellen van ketenintegratie: mdel 1 waarin het gaat m de uitwisseling van gegevens en infrmatie ver leerlingen en studenten dr de partners in de keten (nderwijsinstellingen, pleidingen); mdel 2 waarin het gaat m uitwisseling van leerstf en andere nderwijsleermaterialen (waarbij k educatieve uitgevers een rl spelen). Binnen beide mdellen bleken weer enkele subcategrieën van ketenintegratie nderscheiden te kunnen wrden. De resultaten van dit nderzek kunnen vervlgens weer gebruikt wrden m verder nderzek te den naar ketenintegratie in het nderwijs. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK (POZ) Praktijkgericht nderzek tt slt is nderzek dat begint bij een prbleem dat zich vrdet in de praktijk, en dat vervlgens als delstelling heeft m nieuwe kennis te genereren die bruikbaar is bij het verhelderen en/f plssen van dat prbleem (Verschuren, 2009). Het gaat dan vral m knw-hw-kennis die een bijdrage kan leveren aan het plssen van het individuele praktijkprbleem. Het is nderzek vanuit een spelerperspectief. Praktijkgericht nderzek is niet gericht p therievrming, hewel uit de resultaten van verscheidene praktijkgerichte nderzeken samen via crss-case analyse kennis kan ntstaan die in de richting van algemene principeplssingen en knw-why-kennis gaat. In dat geval is praktijkgericht nderzek vrbereidend vr tepassingsgericht nderzek. Verder met men bij praktijkgericht nderzek helder nderscheid maken tussen het praktijkprbleem waarmee het nderzek start, en de eigenlijke nderzeksvraag waarp het nderzek gericht wrdt (Geijsel, 2011, p. 32). Die vallen namelijk niet altijd samen (zie het vrbeeld). Praktijkgericht nderzek zal in het algemeen een lichtere verankering in de therie hebben dan andere vrmen van nderzek. Het maakt alleen gebruik van theretische cncepten als dat vr de plssing van het individuele praktijkprbleem van belang is. Wel gelden k vr praktijkgericht nderzek methdlgische eisen van betruwbaarheid en validiteit, hewel daaraan sms p andere manieren vldaan wrdt dan bij tepassingsgericht en verklarend nderzek. Vrbeeld van praktijkgericht nderzek (POz) Een schl heeft prblemen met de kwaliteit van zijn lesrsters. Het management is van mening dat de prblemen vral wrden verrzaakt dr een slecht functinerend Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

7 rstersysteem en wil een nderzek laten den naar de functinele eisen waaraan een nieuw rsterpakket met vlden m het rsterprces beter te ndersteunen. In verkennende gesprekken met de nderzeker wrdt echter al snel duidelijk dat er verschillende rsterprcessen in de schl draaien en dat de planningsprcessen die gegevens vr de rsters aanleveren (nderwijsplanning, persneelsplanning, ruimteplanning etc.) niet p rde zijn. Beslten wrdt m het nderzek eerst te richten p het inventariseren van knelpunten in de keten van plannings- en rsteringsprcessen alvrens naar de functinaliteit van het rstersysteem te gaan kijken. Het nderzek krijgt nu als vraagstelling: he zit de keten van plannings- en rsteringsprcessen in elkaar en welke knelpunten den zich daarin vr die mgelijk de rzaak kunnen zijn van de slechte kwaliteit van de rsters. De resultaten van dit nderzek, die in beginsel alleen gelden vr déze schl, leveren niet een direct antwrd p de vraag met welk nieuw rsterpakket er in de tekmst gewerkt met wrden, maar kunnen wel behulpzaam zijn bij het beantwrden van die vraag. Het is zelfs mgelijk dat men p grnd van de nderzeksresultaten tt de cnclusie kmt dat er prima met het bestaande rsterpakket gewerkt kan wrden mits de prcessen en het pakket beter p elkaar wrden afgestemd. VERSCHIL TUSSEN TOEPASSINGSGERICHT (TOZ) EN PRAKTIJKGERICHT (POZ) ONDERZOEK Tepassingsgericht nderzek nderscheidt zich van praktijkgericht nderzek drdat het gebaseerd is p het paradigma van de ntwerpwetenschappen en gericht p het ntwikkelen van principeplssingen vr typen van veldprblemen. Praktijkgericht nderzek is uit p het vinden van een plssing vr één specifiek praktijkprbleem. Als bijvrbeeld een plssing wrdt gezcht vr de uitwisseling van infrmatie ver leerlingen tussen één televerende en één afnemende nderwijsinstelling, dan kun je daar een praktijkgericht nderzek vr pzetten dat een plssing begt te vinden vr dit specifieke geval. Maar er zijn k ketenprblemen in het nderwijs, die zich p natinale schaal manifesteren dr delen van de keten f dr de hele keten heen (basisschl t/m universiteit, ministerie, uitgeverijen, nderwijsbegeleidingsdiensten etc.). Een vrbeeld daarvan is de diplmacntrle die hgeschlen en universiteiten meten uitveren alvrens zij abituriënten uit het vrtgezet nderwijs mgen inschrijven. Onderzek dat met leiden tt het vinden van plssingen die veral tepasbaar zijn, kan zich niet beperken tt één enkele plaatselijke situatie (praktijkgericht), maar zal principeplssingen meten pleveren die veral in het land tepasbaar zijn (tepassingsgericht). EEN MATRIX VAN SOORTEN ONDERZOEK We kunnen nu met een variant p Stkes (1997) de vier nderscheiden typen nderzek in een schema plaatsen gerdend naar de twee dimensies waarnemer- resp. spelerperspectief en knw-hw- resp. knw-why-kennis (zie figuur 1). Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

8 Vier typen nderzek Waarnemerperspectief Spelerperspectief Knw-hw-kennis Knw-why-kennis Beschrijvend Onderzek (BOz) Verklarend Onderzek (VOz) Praktijkgericht Onderzek (POz) Tepassingsgericht nderzek (TOz) Figuur 1 Vier typen nderzek gerdend naar twee dimensie. ONDERZOEK BINNEN HET LECTORAAT Het lectraat hudt zich bezig met praktijkgericht en tepassingsgericht nderzek, maar in vrkmende gevallen k met beschrijvend nderzek. Als een nderzeker van het lectraat een prmtienderzek det, kan zelfs verklarend nderzek tt het nderzeksprgramma van het lectraat behren. Dergelijk nderzek dient echter steeds gericht te zijn p prblematieken uit de berepspraktijk. Een lectraat is immers in eerste instantie bedeld vr de ntwikkeling van de berepspraktijk en niet vr de ntwikkeling van de wetenschap. Daar zijn universiteiten vr. 4 DE ONDERZOEKSCYCLUS Vr alle vier typen van nderzek die we in de vrige paragraaf bespraken, is de basiscyclus met enige variatie gelijk. In het vlgende wrdt deze basiscyclus beschreven aan de hand van vrbeelden uit het lectraat ICT en Onderwijsinnvatie. FASE 1 PROBLEEMKEUZE, PROBLEEMBESCHRIJVING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Er wrdt een berepssituatie gekzen f deze dienst zich aan, waarin zich een prbleem vrdet dat binnen het kennisdmein van het lectraat valt. Het prbleem dient gerelateerd te zijn aan een prfessineel del dat pas ptimaal bereikt kan wrden als er een adequate plssing wrdt gevnden vr het gesignaleerde prbleem. In ns geval gaat het m nderwijsdelen waarvan de verwachting is dat zij dr nderwijsinnvatie met behulp van ICT, kunnen wrden bereikt. Het prbleem wrdt vervlgens in relatie tt de te bereiken delen beschreven. Nagegaan wrdt f nderzek een ptie is m bij te dragen aan het vinden van een plssing (POz en TOz), f m alleen meer kennis ver het prbleemgebied te genereren (BOz en VOz). Vrbeelden zijn: Het lage rendement van pleidingen in relatie tt de in-, dr- en uitstrmprcessen. Het grte aantal systeemimplementaties in het nderwijs dat mislukt, slechts gedeeltelijk slaagt en/f ver de grenzen van zijn resurces heen gaat; dit in relatie tt de IT-gvernance van een instelling. De eerste, glbale beschrijving van het prbleem kan eindigen met een eerste afbakening (inperking), meestal p praktische grnden. Vrbeelden van afbakening zijn: Ketenintegratie in de keten VO-MBO-HO. Het basisnderwijs wrdt achterwege gelaten mdat de prblematiek resp. het nderzek dan te cmplex zu wrden. Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

9 De kwaliteit van de IT-gvernance in het HO als vrwaarde vr succesvlle ICTimplementaties. Het VO en MBO wrden achterwege gelaten mdat er weinig ver gepubliceerd is, f mdat het nderzek dan veel te breed wrdt in verhuding tt de middelen die ervr beschikbaar zijn. 1 FASE 2 PROBLEEMANALYSE EN FORMULERING ONDERZOEKSVRAGEN Het afgebakende prbleem wrdt aan een nadere analyse nderwrpen. De bestaande kennis van het prbleem, de prbleemsituatie f het prbleemgebied, wrdt in kaart gebracht. Een f meer verwante prbleemsituaties kunnen in de praktijk wrden verkend. Begrippen wrden gedefinieerd. Cncepten en theretische mdellen wrden aan de literatuur ntleend, zelf ntwikkeld f vergenmen uit een ander kennisdmein. Bij tepassingsgericht nderzek kan men cntextualiseren dr de te nderzeken prbleemplssingen te te passen in één f enkele cncrete cntexten. Omgekeerd kan men dr decntextualiseren uit een aantal bijzndere gevallen weer algemene principeplssingen vr een prbleemtype ntwikkelen, waarp het verdere nderzek zich richt. Vrbeelden zijn: Definities en mdellen uit de prductielgistiek wrden gebruikt m de ketenprblematiek van het nderwijs te nderzeken. Zij wrden waar ndig aangepast aan het nderwijs en vergeleken met enkele cncrete nderwijssituaties m te kunnen inschatten he zij zuden kunnen werken (cntextualiseren). De IT-gvernance-rganisaties van verschillende MBO- en HO-instellingen wrden beschreven en geanalyseerd p vereenkmsten en verschillen. Gezcht wrdt naar gemeenschappelijke kenmerken, waaruit vervlgens enkele ntwerpcriteria vr de IT-gvenance van nderwijsinstellingen in het algemeen wrden pgesteld (decntextualiseren). De prbleemanalyse in deze fase mndt uit in een meer tegespitste nderzeksvraag waarvan de verwachting is dat deze met bestaande middelen nderzcht kan wrden. Dat kan wederm resulteren in een tweede afbakening. Het is mgelijk dat er een hfdvraag is, die wrdt pgesplitst in deelvragen. Alle vragen wrden z gefrmuleerd dat ze geperatinaliseerd kunnen wrden in een nderzeksdesign. In geval men een hypthesetetsend nderzek gaat den, wrden de nderzeks(deel)vragen vertaald in tetsbare hypthesen. Bij praktijkgericht nderzek wrden de nderzeksvragen pgesteld in termen van de cncrete prbleemcntext. FASE 3 HET ONTWERPEN VAN EEN ONDERZOEKSDESIGN Vr de nderzeksvragen, hypthesen f gezchte principeplssingen wrdt een nderzekspzet f testprcedure ntwrpen die beantwrdt aan bepaalde methdlgische vrwaarden. Hierbij kan een derde afbakening ndig zijn in verband met beschikbare resurces die vr de gekzen nderzeksmethde ndig zijn. Ok wrdt nader bepaald welk type nderzek men gaat den: kwantitatief f kwalitatief (zie verderp). Vrbeelden: 1 Zals in het nderzek van Bruins (2009) naar de IT-gvernance in de hgeschlen. Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

10 Case studies kunnen in het algemeen met minder respndenten gedaan wrden dan nderzek met behulp van vragenlijsten (surveynderzek). Om praktische redenen zu een nderzek naar ketenintegratie daarm beperkt kunnen wrden tt enkele lcale situaties van steeds één mb-schl met één hb-instelling. Een nderzek p het gebied van IT-gvernance in het nderwijs met behulp van vragenlijsten (surveynderzek) kan m praktische redenen beperkt wrden tt de IT-gvernance in het HBO f MBO, mdat daar een hmgene grep respndenten aanwezig is, die in het vrtgezet nderwijs en in de universiteiten ntbreekt. Deze afbakeningen leiden tt een inperking van de nderzeksvragen en -hypthesen. Bij het pzetten van het design met k ged wrden nagedacht ver de wijze van gegevensverzameling (meetinstrumenten, samenstelling respndentengrep) en ver de gegevensverwerking (zie paragraaf 7). In geval van een kwantitatief nderzek wrden in het design de statistische methden aangegeven, waarvan gebruik gemaakt wrdt m de gegevens te analyseren. In hfdstuk 5 wrdt verder ingegaan p srten nderzeksdesign. FASE 4 OPERATIONALISEREN VAN BEGRIPPEN EN ONTWIKKELEN VAN MEETINSTRUMENTEN Er wrden meetinstrumenten c.q. vragenlijsten ntwikkeld, waarmee de begrippen uit de nderzeksvragen c.q. nderzekshypthesen geperatinaliseerd kunnen wrden en waarmee data verzameld kunnen wrden. Er wrden testsituaties ingericht waarin met de meetinstrumenten nder z gecntrleerd mgelijke mstandigheden gegevens kunnen wrden verzameld. Afhankelijk van het srt nderzek en het srt meetinstrumenten spelen vraagstukken als betruwbaarheid en validiteit een kleinere f grtere rl. Ok kunnen testsituaties wrden ingericht m een mgelijke prbleemplssing (POz) f algemene principeplssingen (TOz) te te passen. Vrbeelden zijn: Bij een literatuurnderzek gaat het er vral m een representatieve verzameling publicaties te raadplegen. Vr dergelijke selecties bestaan geen harde criteria vr betruwbaarheid en validiteit. Bij een pilt studie teneinde causale relaties p te spren kan gewerkt wrden met pen vragenlijsten die met behulp van experts wrden pgesteld f gecntrleerd. Ok hier zijn geen harde criteria vr betruwbaarheid en validiteit vrhanden. Pilt studies leiden in het algemeen tt hypthesen die daarna een hardere vrm van tetsing vereisen. Bij een hypthese tetsend nderzek dient men gebruik te maken van vragenlijsten waarvan de betruwbaarheid en validiteit aan bepaalde vrwaarden vlden. In hfdstuk 6 wrdt nader ingegaan p de begrippen betruwbaarheid en validiteit. FASE 5 DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK De begde nderzeksgrep (de respndenten) wrdt samengesteld en benaderd. Bij nderzek p grte schaal dienen daar methden van steekpreftrekking aan te pas te kmen die de representativiteit van de grep ndervraagden kunnen garanderen. De vragenlijsten wrden afgenmen, de bservaties wrden verricht en/f de pgezette experimenten f testen wrden uitgeverd. De data wrden verzameld. Als het verzamelen van gegevens niet in één sessie plaatsvindt dan is het van belang dat alle sessies p een z gelijk mgelijke manier verlpen. De instructie en de vragen vr de respndenten meten Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

11 dan steeds z gelijk mgelijk zijn, mdat anders bias kan ptreden dr ngecntrleerde factren die de antwrden kunnen beïnvleden. In hfdstuk 7 wrdt nader ingegaan p het verzamelen van de data. FASE 6 DE VERWERKING VAN DE DATA De data wrden verwerkt, bewerkt, geanalyseerd en/f geaggregeerd tt nderzeksresultaten. Het is belangrijk dat vrafgaand aan het verzamelen van de data wrdt vastgesteld he zij geanalyseerd zullen wrden. Diverse methden zijn daarvr in de literatuur beschikbaar. Vaak kunnen kwalitatieve data wrden mgezet in kwantitatieve data bijvrbeeld dr te turven p antwrden van gelijke strekking. De resultaten wrden verwerkt in tabellen, grafieken, beschrijvingen, samenvattingen en/f afbeeldingen. Eveneens in hfdstuk 7 wrdt nader ingegaan p het analyseren van de data. FASE 7 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE Dr de verwerkte data en geaggregeerde gegevens te vergelijken met de nderzeksvragen en/f hypthesen kunnen cnclusies wrden getrkken ver de beantwrding van de nderzeksvragen en de hudbaarheid van de hypthesen. Dit is lang niet altijd een eenduidige zaak en vereist het een kritische reflectie p de uitkmsten van het nderzek. Vaak zullen er in de uitvering van het nderzek elementen hebben meegespeeld die de beantwrding van de nderzeksvragen cmpliceren. Het kan gaan m nverwachte mstandigheden tijdens de afname van de vragenlijsten, uitval van respndenten, tegenstrijdigheden in de antwrden f in de geaggregeerde data etc. Dergelijke mstandigheden leiden meestal tt nzekerheid ver de cnclusies en ver de cndities waarnder de cnclusies geldig zijn. Vaak geeft dit aanleiding tt vrstellen vr verder nderzek f tt het bijstellen van algemene principeplssingen. De cnclusies van het nderzek kunnen verder aanleiding zijn tt aanbevelingen. Zij kunnen dan vertaald wrden in maatregelen vr de nderzchte praktijk. De principeplssingen (TOz) kunnen wrden tegepast dr ze weer te recntextualiseren vr een specifieke casus. Het nderzek eindigt met een kritische discussie ver het verlp en de resultaten van het nderzek en ver de betekenis van het nderzek vr het berepsveld f de wetenschap. FASE 8 RAPPORTAGE Van het nderzek wrdt een verslag gemaakt in de vrm van een nderzeksrapprt. Het rapprt vlgt zveel mgelijk de fasen van het nderzek, zdat k het verlp van het nderzeksprces z ged mgelijk, zij het in gefrmaliseerde vrm, zichtbaar wrdt. In hfdstuk 8 wrdt nader ingegaan p de inhud van het nderzeksrapprt. 5 SOORTEN ONDERZOEKSDESIGN Bij de vertaling van een nderzeksvraag naar een nderzeksdesign spelen allerlei verwegingen een rl zals de fase van ntwikkeling van het kennisdmein, de aard van de nderzeksvraag, het srt nderzek dat men wil den, de beschikbare tijd en middelen die men vr het nderzek heeft, etc. Afhankelijk daarvan kan men besluiten tt verschillende typen nderzeksdesign (nderstaande lijst is niet uitputtend). Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

12 KWANTITATIEF ONDERZOEK Surveynderzek Er wrdt gebruik gemaakt van vragenlijsten die een f meer ttaal scres per respndent pleveren. Secundaire analyse Men analyseert de kwantitatieve data van reeds eerder uitgeverd nderzek eventueel gericht p nieuwe vraagstellingen. Experimenteel nderzek Men zet een experiment p waarin de nafhankelijke variabelen gecntrleerd kunnen wrden en de afhankelijke variabelen betruwbaar en valide kunnen wrden gemeten. Mnitrnderzek Men mnitrt bepaalde prcessen waarbij p vastgestelde mmenten betruwbare en valide metingen f tellingen wrden verricht. KWALITATIEF ONDERZOEK Observatienderzek Men bserveert bepaalde prcessen en beschrijft wat men waarneemt indien mgelijk met behulp van een van te vren vastgesteld beschrijvingsprtcl. Open interviews Men stelt pen vragen aan de respndenten en ntuleert de antwrden f neemt die p met een geluidsrecrder. Literatuurnderzek De relevante literatuur wrdt bestudeerd en relevante data, begrippen, mdellen en/f therieën wrden geanalyseerd, vergenmen en/f aangepast. Brnnennderzek In archieven, biblitheken en/f p internet wrden brnnen geraadpleegd en gegevens verzameld. Inhudsanalyse De inhud van een mededeling, dcument, tekst, beeld- f geluidsfragment wrdt bjectief en systematisch beschreven. Casestudy Een casus (bijvrbeeld een les met behulp van ICT f een ICT-prject in het nderwijs) wrdt bestudeerd p delstelling, verlp, nderdelen, samenhang tussen de nderdelen, betrekkingen met de externe mgeving etc. Expertnderzek Het raadplegen van experts p een bepaald kennisdmein teneinde de relevante kenmerken van een prbleemsituatie vast te kunnen stellen, de validiteit van vragenlijsten te bepalen etc. Dit kan de vrm aannemen van pen interviews (zie bven), grepsgesprekken, wrkshps etc. Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

13 COMMUNICATIE ONDERZOEK Gecntrleerde grepsgesprekken Men brengt een grep mensen p een gestructureerde manier met elkaar in gesprek ver aspecten van de prbleemstelling zdat kennis en infrmatie ntstaan die niet gegenereerd zuden zijn bij het individueel ndervragen van de afznderlijke grepsleden. Gecntrleerde wrkshps Vergelijkbaar met gecntrleerde grepsgesprekken maar tegespitst p het gezamenlijk plssen van een praktijkprbleem (bijv. het uittesten f ntwerpen van een nieuw prduct). Interventienderzek Het planmatig plegen van interventies in een bepaald prces en het beschrijven en analyseren van de gevlgen van deze interventies p het verlp van het prces. Cmmunicatienderzek kan k gezien wrden als een bijzndere vrm van kwalitatief nderzek. Het verschil tussen cmmunicatienderzek en de andere twee designgrepen is vral dat bij cmmunicatienderzek de dataverzamelaar als medespeler direct cmmuniceert met de nderzeksgrep en dus dr zijn acties de gegevens veel sterker beïnvledt dan bij de andere nderzeksdesigns het geval is. Standaardisering van de nderzekssituatie is dan veel meilijker en het gevaar van sturing p de resultaten is grter. Maar zeker in een riënterende fase f met beperkte nderzeksmiddelen kan cmmunicatienderzek een snelle en efficiënte wijze van het verzamelen van gegevens zijn. Binnen cmmunicatienderzek kunnen eventueel middelen uit de beide andere designgrepen wrden ingezet, zals tussentijdse vragenlijsten, bservatienderzek etc. 6 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT Een meetinstrument met methdlgische kwaliteit bezitten. Daarbij zijn twee kenmerken van belang, te weten betruwbaarheid en validiteit. 2 BETROUWBAARHEID Betruwbaarheid betekent dat bij herhaling van de meting p hetzelfde bject en nder gelijke mstandigheden dezelfde uitkmsten meten wrden verkregen. De herhaalde meting kan in verschillende situaties plaatsvinden: Als er berdelaars ndig zijn m een meting uit te veren, dan wrden de verschillen tussen berdelaars bij een zelfde meting (interberdelaarbetruwbaarheid) f tussen vergelijkbare metingen van één berdelaar (intraberdelaarbetruwbaarheid) bepaald. He kleiner die verschillen zijn, he grter de betruwbaarheid van de metingen is. Een hge betruwbaarheid is ndig m een nderzek reprduceerbaar te laten zijn, zdat het de basis kan vrmen vr meer algemene cnclusies. Als er geen berdelaars zijn, maar de vragenlijst wrdt dr het te nderzeken subject zelf ingevuld, dan kan het subject de vragenlijst later ng eens invullen (test- 2 Beurskens, S. e.a (2008). Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

14 hertestbetruwbaarheid). He lang de peride tussen twee metingen met zijn, hangt af van de snelheid waarmee de gemeten kenmerken kunnen veranderen, maar k van het herinneringsvermgen van het subject. Bij het gebruik van vragenlijsten kun je k werken met internecnsistentiebetruwbaarheid. Een vragenlijst wrdt bijvrbeeld willekeurig in tweeën gesplitst en de crrelatie tussen beide helften wrdt bepaald (dit heet splithalf-betruwbaarheid). Bij een hge crrelatie is er sprake van een grte betruwbaarheid. 3 Bij betruwbaarheid gaat het m meetfuten. Dit zijn futen in de meetwaarde znder dat er sprake is van een echte verandering van het gemeten bject. Bijvrbeeld: iemands kennis ver een ICT-nderwerp is niet veranderd, maar de kennistets wijst tch wat meer f wat minder kennis aan dan bij de vrige afname. Er zijn nu twee srten meetfuten: Systematische meetfuten: er is een gemiddelde afwijking van de werkelijke waarde. Als men bijvrbeeld p geautmatiseerde wijze bepaalde reacties van kinderen achter een beeldscherm meet terwijl er een fut in de sftware zit, dan kan men per leerling systematisch een aantal reacties missen. De scres vallen dan systematisch te laag uit: er is een systematische meetfut. Dit wrdt bias genemd. Vr systematische meetfuten kan niet wrden gecrrigeerd, ze kmen vrt uit de aard van het meetinstrument f uit niet te beïnvleden factren in de mgeving waarin de metingen plaatsvinden. Niet-systematische meetfuten: deze ntstaan dr teval. De ene meting valt te hg uit, een andere te laag. Maar ver meerdere metingen gezien is de gemiddelde afwijking van de werkelijke waarde die eigenlijk gemeten had meten wrden, nul. Dit wrdt ruis genemd. Vr niet-systematische meetfuten kan sms wrden gecrrigeerd bijvrbeeld dr de meting een aantal keren te herhalen en het gemiddelde als meetwaarde te nemen. 4 VALIDITEIT Validiteit is de mate waarin het meetinstrument meet wat het begt te meten. Vraf met dus duidelijk zijn wat men wil meten. Wat wrdt er bijvrbeeld verstaan nder ICTgebruik dr dcenten. Is dit wat dcenten gebruiken aan ICT en he vaak ze dit gebruiken f k de kennis die ze hebben van ICT f zelfs wat ze ervan vinden. Wat wrdt überhaupt verstaan nder ICT? Is dit alleen de prgrammatuur f k de hardware en infrastructuur? Daarver met eerste duidelijkheid bestaan dr de centrale begrippen van het nderzek eenduidig te definiëren p een zdanige wijze dat ze geperatinaliseerd kunnen wrden, dat wil zeggen meetbaar gemaakt kunnen wrden met behulp van een meetinstrument (vragenlijst, turflijst vr bservaties etc.). Er zijn verschillende manieren waarp de validiteit van een meetinstrument bepaald kan wrden. Validiteit is niet een alles f niets kenmerk, maar det zich altijd in een bepaalde mate vr. In het algemeen geldt dat he uitdagender f zwaarwegender de hypthese die nderzcht wrdt, is, he belangrijker het is dat het meetinstrument een hge validiteit heeft. Ok kun je van een meetinstrument nit zeggen dat het in algemene zin valide is. 3 Zie vr andere vrmen van betruwbaarheid bijv. 4 Zie vr meer infrmatie ver meetfuten: Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

15 Een meetinstrument dat bijvrbeeld het ICT-gebruik van dcenten meet, zal meestal niet geschikt zijn m het ICT-gebruik van gemeenteambtenaren te meten. De terminlgie die bij validiteit gebruikt wrdt, verschilt ngal, maar de meest gebruikte termen zijn (van minst naar meest gestructureerd): Face validity f indruksvaliditeit Lijkt het instrument p het eerste gezicht ged? Een vrbeeld van deze check is expertvaliditeit: experts gegeven aan f het instrument in hun gen inderdaad meet wat het begt te meten. Cntent validity f inhudsvaliditeit Bevat het meetinstrument alle relevante aspecten van het begrip dat gemeten wrdt? Daarbij met allereerst wrden vastgesteld welke aspecten relevant zijn. Het gaat hier m de vlledigheid van de meting. Bij het begrip ICT-gebruik van dcenten bijvrbeeld met de vragenlijst het hele spectrum van ICT-middelen dat bruikbaar is in het nderwijs afdekken. Criterin validity f criteriumvaliditeit Hier gaat het m de mate waarin het meetinstrument een vrspellende waarde heeft vr latere situaties. Bijvrbeeld: he ged crreleren de meetresultaten met die van de guden standaard (als die tenminste bestaat) die dezelfde vrspellende waarde begt te meten? In het nderwijs kan men denken aan een basisschl die zelf een predictieve test vr vervlgnderwijs van leerlingen ntwikkelt (kunnen zij naar VMBO, HAVO f VWO?). In welke mate crreleren de testresultaten met die van de CITO-tets? Er zijn twee subvrmen van criteriumvaliditeit te nderkennen: Predictive validity f predictieve validiteit: In heverre vrspelt de meting met het instrument wat het in therie dient te vrspellen? Dit kan bepaald wrden dr grepen respndenten te blijven vlgen en hun tekmstige prestaties te vergelijken met hun rsprnkelijke testresultaten. Cncurrent validity f gelijktijdige validiteit: In heverre crreleren de resultaten van de test met gelijktijdig beschikbare criteriumgegevens verkregen met behulp van andere meetinstrumenten zals de guden standaard (bijv. de CITO-test)? Cnstruct validity f begripsvaliditeit Hier gaat het niet m vrspelling van iets in de tekmst maar m meting van de bestaande situatie. De vraag is dan f de resultaten van de meting werkelijk een indicatie zijn vr het begrip waarver men een uitspraak wil den. Wellicht zijn er andere variabelen die invled hebben p de meetresultaten. Bij begripsvaliditeit wrdt nderscheid gemaakt tussen: Cnvergent validity f cnvergente validiteit: er is samenhang met meetinstrumenten waarvan vaststaat dat zij hetzelfde begrip meten. He hger de crrelatie, he meer valide de nieuwe test. Als er vr de meting van ICT-gebruik van dcenten een betruwbare en valide vragenlijst is ntwikkeld, en een nieuwe vragenlijst waarin leerlingen naar het ICT-gebruik van hun dcenten wrdt gevraagd, crreleert hg met die van de dcenten, dan is er sprake van cnvergente validiteit. Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

16 Divergent validity f divergente validiteit: de meetresultaten van het nderzchte begrip hangen statistisch niet samen met die van een ander begrip dat er theretisch nafhankelijk van is (d.w.z. er niet samen mee plpt ). De crrelatie dient dus gering te zijn. Bijvrbeeld: de metingen van het ICT-gebruik van dcenten meten niet al te zeer crreleren met IQ, mdat het anders m een ander srt IQ-test gaat. In de praktijk wrden ng andere vrmen van validiteit nderscheiden die niet altijd even scherp van elkaar te scheiden zijn. 5 RELATIE TUSSEN VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID De vlgende plaatjes laten de resultaten zien van schieten p de kermis met 4 verschillende geweren: A t/m D (vergelijk meten met vier verschillende meetinstrumenten). De schutter krijgt geen feedback tussen de schten dr. De schutter schiet ged als hij in de rs schiet (hge validiteit) en bvendien als zijn schten dicht bij elkaar terecht kmen (grte betruwbaarheid). Een ged meetinstrument meet, zals geweer A schiet. Geweer A : Betruwbaar (alle schten liggen dicht bij elkaar) en valide (alle schten in f dichtbij de rs). Er is geen sprake van een systematische meetfut. De niet-systematische meetfut is erg klein. Geweer B : Niet betruwbaar (de schten liggen te ver van elkaar) en niet valide (veel schten buiten de rs). Een meetinstrument dat niet betruwbaar is, kan k niet valide zijn. In dit geval is er geen sprake van een systematische meetfut (het middelpunt van de schten ligt wel in de rs), wel van een grte nietsystematische meetfut (de schten liggen ver uit elkaar). 5 Zie vr meer infrmatie bijv.: Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

17 Geweer C : Wel betruwbaar (alle schten liggen dicht bij elkaar), maar niet valide (alle schten liggen ver van de rs). Er is sprake van een grte systematische meetfut. Dat de nietsystematische meetfut (de schten liggen dicht bij elkaar) klein is, det niet meer ter zake. Geweer D : Niet betruwbaar (de schten liggen ver van elkaar) en daarm k niet valide (bvendien vallen de meeste schten buiten de rs). Er is sprake van een systematische meetfut (het middelpunt van de schten ligt niet in de rs), en k van een nietsystematische meetfut (de schten liggen te ver uit elkaar). 7 DATAVERZAMELING EN DATA-ANALYSE Praktijkgericht nderzek heeft zals we zagen vral betrekking p prblemen die zich vrden in de berepspraktijk en waarvr geen adequate plssingen bestaan p basis van de bestaande kennis ver die praktijk. Praktijkprblemen kunnen zeer divers van aard zijn, zals vraagstukken van effect- en efficiencyvergrting, kstenreductie, ntwikkeling van nieuwe functinaliteit, inventarisatie van knelpunten, implementatieprblemen, innvatiewensen etc. De verankering van praktijkgericht nderzek in bestaande wetenschappelijke therie zal in het algemeen niet grter heven te zijn dan vr het beantwrden van de praktijkvraag ndig is, immers niet de therievrming maar de verbetering van de berepspraktijk is het del van het nderzek. Omdat de setting van veel praktijkvragen beperkt van mvang is, zal praktijkgericht nderzek vaak gebruik maken van kwalitatief nderzek, f kwantitatief nderzek p kleine schaal. Grte datasets zullen minder vaak vrkmen, maar uit te sluiten zijn ze niet. Wie een vragenlijst afneemt p 500 medewerkers van een bedrijf, heeft tch al snel te maken met veel kwantitatieve data. Daarm zullen we beide srten data krt bespreken. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE GEGEVENS Uitgaande van de vraagstelling van het nderzek wrdt een nderzeksdesign ntwrpen. Dit design hangt af van de wijze waarp de vraagstelling is gefrmuleerd. Gaat het m een inventarisatie van knelpunten in een keten van plannings- en rsteringsprcessen 6 dan zal men anders te werk gaan dan als het gaat m de keuze uit twee verschillende lesmethden, één met en één znder gebruik van ICT-middelen. In het eerste geval kan men bijvrbeeld kwalitatieve gegevens verzamelen met behulp van pen interviews met relevante 6 Bijv. Van t Riet, Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

18 betrkkenen. In het tweede geval kan men kwantitatieve gegevens verzamelen dr aan twee grepen studenten elk met een andere methde les te geven en de werkhypthese te tetsen dat de ene methde betere resultaten zal pleveren dan de andere. In het eerste geval met men een pen vragenlijst pstellen die alle nderdelen van de prcesketen langs lpt. In het tweede geval zal men evaluatietetsen meten pstellen vr het meten van de studieresultaten en/f de studenttevredenheid. In het eerste geval met men vervlgens een methde kiezen f ntwikkelen waarmee men de verkregen antwrden (kwalitatieve data) kan analyseren. Daarbij is het mgelijk de kwalitatieve gegevens m te zetten in kwantitatieve gegevens zals knelpunt X wrdt wel/niet genemd, aantal genemde knelpunten in prces Y etc. In het tweede geval met men een statistische methde kiezen m de resultaten van de beide grepen (kwantitatieve data) met elkaar te kunnen vergelijken. SAMENSTELLING VAN EEN ONDERZOEKSGROEP Ok de samenstelling van de grep respndenten met met de ndige zrg gebeuren. Wil men bijvrbeeld de knelpunten in de prcesketen van planning en rstering bij verschillende nderwijsinstellingen inventariseren, dan zal men binnen die instellingen een zelfde type functinarissen meten interviewen. Het heeft weinig zin bij de eerste nderwijsinstelling studenten, bij de tweede een pleidingsmanager en bij de derde een rstermaker te interviewen. Hun perspectief p de keten van planning en rstering is immers geheel verschillend. Wil men twee lesmethden vergelijken, dan verdient de samenstelling van de studentengrepen de ndige zrg. Beide grepen meten z gelijk mgelijk wrden samengesteld met betrekking tt relevante factren zals gemiddelde studieprestatie, sexe etc. DATATYPEN De afname van vragenlijsten en tetsen, zwel als de analyse van kwalitatieve gegevens, kunnen resulteren in statistisch verwerkbare scres f data. Daarbij zijn vier verschillende datatypen te nderscheiden: 1. Data met nminale waarden : de waarden hebben alleen een naam, zals het wrd nminaal al zegt, maar deze zijn niet nderling gerdend. Dat is bijvrbeeld z bij srten ICT-gebruik zals , twitter, tekstverwerker, etc. Er is daarbij geen sprake van hger f lager. 2. Data met rdinale waarden : de waarden zijn te rdenen p een schaal van hger naar lager, waarbij de nderlinge afstand tussen de waarden er niet te det. Dit is bijvrbeeld het geval bij vragen die men laat beantwrden met vijf alternatieven helemaal mee eens, mee eens, geen mening, mee neens, helemaal mee neens. Hger en lager is verigens relatief, mdat de rdening k kan wrden mgekeerd van helemaal mee neens tt helemaal mee eens. 3. Data met waarden p een intervalschaal : de waarden zijn niet alleen gerdend maar k de nderlinge afstand is gelijk. Een vrbeeld is het geven van cijfers vr een tentamen p een schaal van 1 t/m 10. De afstand tussen een 9 en een 7 is even grt als die tussen een 6 en een 4. Tussenliggende waarden heven niet gebruikt te wrden. 4. Data met waarden p een ratischaal : de waarden liggen p een getallenlijn met een absluut nulpunt. Een vrbeeld is de tijd die een student er ver det m een Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

19 bepaalde taak p de cmputer af te rnden, waarbij het werken eraan wrdt gemeten in minuten en secnden. De ene student kan er drie keer z lang ver den als de andere student. In nderstaande tabel zijn deze vier datatypen ng eens schematisch p een rij gezet. Datatype De waarden zijn individueel kenmerkend De waarden kunnen p vlgrde wrden gezet Verschillen tussen waarden kunnen vergeleken wrden Waarden kunnen x-maal z grt zijn als andere waarden Nminaal x Ordinaal x x Interval x x x Rati x x x x STATISTISCH VERWERKINGSMETHODEN Afhankelijk van de aard van de data en de relaties ertussen die men wil nderzeken, bestaan er verschillende statistische methden m de data te analyseren. Bij interval- en ratischalen kan men werken met gemiddelden, standaarddeviaties en crrelaties. Men spreekt in dat geval van parametrische analyse. Bij rdinale en nminale schalen kan dat niet. In dat geval bestaan er zgenaamde nn-parametrische analysemethden. Vr een verdere kennismaking met statistische methden zu men kunnen beginnen met het lemma Statistiek p de Wikipedia. Het kan zijn dat de keuze van de statistische analyse die men wil gebruiken extra eisen stelt aan het nderzeksdesign dat ntwrpen is. Het kan bijvrbeeld zijn dat men een extra cntrlegrep ndig heeft, f dat de mvang van de nderzeksgrep vergrt met wrden. Het ntwerpen van een nderzek is immers een cyclisch gebeuren, waarbij men in verschillende rndes tt het uiteindelijke nderzeksplan kmt. Vrdat men het nderzek start, is het dus ndzakelijk te weten he men de verzamelde data gaat analyseren. Dat kan vrkmen dat men vr verrassingen kmt te staan en wellicht een deel van het nderzek ver met den. 8 DE INHOUD VAN EEN ONDERZOEKSRAPPORT Als het nderzek eenmaal is afgernd wrdt er een nderzeksrapprt geschreven. De inhud van een nderzeksrapprt ziet er in grte lijnen als vlgt uit: Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

20 I INLEIDING De aanleiding vr het nderzek, het del dat met behulp van het nderzeksresultaat bereikt met gaan wrden en de glbale prbleemstelling waarmee het nderzek is begnnen. Het kan bijvrbeeld m een pdracht van een praktijkinstelling gaan. II VERKENNING VAN HET PROBLEEMGEBIED Aan de hand van gesprekken met relevante persnen en bestudering van wetenschappelijke en/f berepsmatige literatuur en andere relevante dcumenten wrdt het prbleemgebied in kaart gebracht. Er wrdt tegewerkt naar een nauwkeurig afgebakende prbleemstelling die zich laat vertalen in cncrete nderzeksvragen. III DE ONDERZOEKSVRAAG/VRAGEN Uit de afgebakende prbleemstelling wrden cncrete nderzeksvragen afgeleid in termen van peratinaliseerbare (meetbare) begrippen, die de basis vrmen vr het ntwerpen van een nderzeksdesign. IV BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEKSDESIGN Het nderzeksdesign wrdt beschreven en de daarbij gemaakte praktische en methdlgische keuzen wrden verantwrd. V DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK Beschreven wrdt he het nderzek is uitgeverd, he vragenlijsten f andere meetinstrumenten zijn ntwrpen, he de grep respndenten tt stand is gekmen, he de sessies van dataverzameling zijn verlpen, he de data zijn vastgelegd, welke afwijkingen van het nderzeksdesign hebben plaatsgevnden, etc. VI DATA-ANALYSE Beschreven wrdt he de vastgelegde data zijn geanalyseerd. Overzichten van resultaten wrden gebden in relatie tt de gestelde nderzeksvragen f hypthesen. Aangegeven wrdt f er daarnaast andere gegevens aan het licht zijn gekmen die wellicht niet in relatie staan tt de nderzeksvragen maar wel van belang kunnen zijn vr de verdere ntwikkeling van het kennisdmein waarp het nderzek gericht was. VII CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Uit de geanalyseerde data wrden cnclusies getrkken m.b.t. de nderzeksvragen en eventuele verige aan het licht gekmen zaken. De cnclusies kunnen bij ntwerpgericht nderzek de vrm hebben van een ntwerp met telichting. Aansluitend bij de getrkken cnclusies wrden aanbevelingen gefrmuleerd vr tepassing van de resultaten van het nderzek in de praktijk. VIII DISCUSSIE Een nderzeksrapprt sluit af met een kritische discussie ver het nderzek, de resultaten en de betekenis vr het kennisdmein. Ok wrden ideeën gelanceerd vr eventueel vervlgnderzek. Peter van t Riet, Inge Strijker & Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten

De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten Drs. I.A. (Inge) Strijker en dr. S.P. (Peter) van t Riet Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090, 8000 GB

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ +RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ Erik Jansen* & Bernadette ter Heine + * Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapieën in de gezondheidszorg + HAN Service Centrum

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Hogeschool Windesheim MLI Master Thesis Juli 2013 Annemarie Maas S1048889

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie