CODE DE CONDUITE GEDRAGSCODE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CODE DE CONDUITE GEDRAGSCODE"

Transcriptie

1 CODE DE CONDUITE GEDRAGSCODE 1 P a g e

2 Table of Contents WOORD VOORAF... 9 PREAMBULE... 9 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING Artikel 1: Doel van de Code CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GÉNÉRALE Article 1 : Objet du Code Artikel 2: Naleving van de Gedragscode Article 2 : Respect du Code Artikel 3: Naleving van de basisbeginselen Article 3 : Respect des grands principes HOOFDSTUK 2: TRANSPARANTIE Artikel 4: Identificatie van het lid Artikel 5: identificatie van het type communicatie CHAPITRE 2 : TRANSPARENCE Article 4 : Identification du membre Article 5 : Identification du type de communication HOOFDSTUK 3: DUIDELIJKHEID Afdeling 1 : Communicatie in het algemeen Artikel 6: Duidelijkheid van de direct marketing-boodschap Artikel 7: Duidelijkheid van het verkoopaanbod CHAPITRE 3 : CLARTÉ Section 1 : Communications en général Article 6 : Clarté de la communication en marketing direct Article 7 : Clarté de l'offre en vente Artikel 8: Algemene voorwaarden van het verkoopaanbod Article 8 : Conditions générales de l offre de vente Afdeling 2: Wedstrijden, tombola s en geschenken Artikel 9: Duidelijke communicatie van het deelnemingsreglement voor tombola s en wedstrijden Artikel 10 : Presentatie van de prijzen Artikel 11: Wedstrijden Artikel 12: Tombola Artikel 13: Voorkomen van mogelijke verwarring Artikel 14: Leveringstermijn van een geschenk Artikel 15: Tijdelijke of blijvende onbeschikbaarheid van een geschenk Section 2 : Concours, tombolas, cadeaux gratuits Article 9 : Communication claire des règlements de participation aux tombolas et concours Article 10: Présentation des prix Article 11 : Concours Article 12: Tombola Article 13 : Prévention des risques de confusion Article 14 : Délai de livraison d un cadeau Article 15 : Indisponibilité momentanée ou définitive d un cadeau HOOFDSTUK 4: LOYAUTEIT Artikel 16: Verantwoordelijke en ethische bedrijfsvoering Artikel 17: Eerlijkheid van het lid in zijn direct marketing-communicatie CHAPITRE 4 : LOYAUTE Article 16 : Gestion d entreprise responsable et éthique Article 17 : Loyauté du membre dans sa communication en marketing direct Artikel 18: Imitatie, vergelijking en verificatie Article 18 : Imitation, comparaison et vérification Artikel 19: Verbintenissen van de dienstverleners Artikel 20: Eigendom P a g e

3 Article 19 : Obligations des Prestataires de services Article 20 : Propriété Artikel 21: Behandeling van klachten Article 21: Traitement des plaintes HOOFDSTUK 5: EERBIED VOOR DE CONSUMENT OF B2B-KLANT Artikel 22: Naar behoren opgeleid personeel CHAPITRE 5 : RESPECT DU CONSOMMATEUR OU DU CLIENT B2B Article 22 : Personnel suffisamment formé Artikel 23: Beginselverklaring Article 23 : Déclaration de principe Artikel 24: Eerbied voor de consument/ B2B-klant in de direct marketing-boodschap Article 24 : Respect du consommateur/client B2B dans la communication de marketing direct Artikel 25: Belangen van de consumenten/ B2B-klanten Artikel 26: Kinderen en adolescenten Article 25 : Intérêts des consommateurs/clients B2B Article 26 : Enfants et adolescents HOOFDSTUK 6: BESCHERMING VAN DE PRIVACY Afdeling 1: Algemeen Artikel 27: Doel van de verwerking CHAPITRE 6 : PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE Section 1 : Généralités Article 27 : Finalité du traitement Artikel 28: Eerlijke verwerking van de gegevens Article 28: Traitement loyal des données Artikel 29: Verenigbaarheid van de verwerking en het doel Artikel 30: Evenredigheid van de gegevens Article 29 : Compatibilité du traitement avec la finalité Article 30 : Proportionnalité des données Artikel 31: Juistheid van de gegevens Article 31 : Exactitude des données traitées Artikel 32: Aangifte Article 32 : Déclaration Artikel 33: Aan de betrokkenen te verstrekken informatie Article 33 : Information à donner aux personnes concernées Artikel 34: Toegangsrecht Article 34 : Droit d accès Artikel 35: Bewaartermijn van de gegevens Article 35 : Durée de conservation des données Artikel 36: Veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens Article 36 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel Artikel 37 : Reservekopieën Article 37: Copies de sauvegarde Artikel 38: Maatregelen ten aanzien van het personeel Article 38 : Mesures à l'égard du personnel Artikel 39 Anonieme gegevens Article 39 : Données anonymes Artikel 40: Uitbestede verwerking Article 40 : Sous-traitance Artikel 41: Aanduiding van een Privacy Verantwoordelijke NEW Article 41 : Désignation d un «Correspondant Vie Privée» Afdeling 2: Robinsonlijst Artikel 42: Inschrijving P a g e

4 Artikel 43: Doel van de Robinsonlijst Section 2 : Liste Robinson Article 42 : Inscription Article 43 : Finalités de la liste Robinson Artikel 44: Inschrijvingsvoorwaarden Article 44 : Conditions d inscription Artikel 45: Inhoud van het bestand Article 45 : Contenu du fichier Artikel 46: Gebruikers van de Robinsonlijst Article 46 : Utilisateurs de la liste Robinson Artikel 47: Verbintenissen van de gebruiker Article 47: Engagements de l utilisateur Artikel 48: Gebruiksregels van de Robinsonlijst Artikel 49: Termijn van uitsluiting Article 48 : Règles d utilisation de la liste Robinson Article 49 : Délais d exclusion Artikel 50: Bijzondere dragers Article 50 : Supports particuliers Artikel 51: Bekendmaking van het recht van verzet, van de Bel me niet meer-lijst en van de Robinsonlijst. 40 Article 51: Publicité du droit d opposition, dela liste «Ne m appelez plus» et de la liste Robinson Artikel 52: Overdracht van adressen Article 52 : Cession d adresses Artikel 53: Robinsonlijsten eigen aan de adverteerder Article 53 : Listes Robinson propre(s) à l annonceur Artikel 54 : Sancties Article 54 : Sanctions HOOFDSTUK 7: VERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT ADRESSENBESTANDEN Afdeling 1: Inleiding Artikel 55: Voorwerp Artikel 56: Toepassingsgebied CHAPITRE 7 : TRANSACTIONS PORTANT SUR DES FICHIERS D ADRESSES Section 1 : Introduction Article 55 : Objet Article 56 : Champ d application Afdeling 2: naleving van het beginsel van transparantie Artikel 57: Identificatie van het bestand Section 2 : Respect du principe de transparence Article 57 : Identification du fichier Artikel 58: Aard van het bestand Article 58 : Caractère du fichier Artikel 59: Bijgewerkte beschrijving van het bestand Article 59 : Description actualisée du fichier Afdeling 3: naleving van het algemeen beginsel van duidelijkheid Artikel 60: Bestand voor eenmalig gebruik Artikel 61: Beschrijving van de boodschap Section 3 : Respect du principe général de clarté Article 60 : Fichier proposé en vue d un usage unique Article 61 : Description du message Artikel 62: Eigendom van de adressen Article 62 : Propriété des adresses Artikel 63: Bewaring van de adressen Article 63 : Conservation des adresses Artikel 64: Adressen die beantwoorden aan de selectie P a g e

5 Artikel 65: Opslag van de geselecteerde adressen Article 64 : Adresses conformes à la sélection Article 65 : Mémorisation des adresses sélectionnées Artikel 66: Test Article 66 : Test Artikel 67: Extrapolatie Artikel 68 : Gebruik van de adressen Article 67 : Extrapolation Article 68 : Utilisation des adresses Artikel 69: Recht om een bestelling te weigeren Article 69 : Droit de refuser une commande Artikel 70: Vermelding van de catalogusprijzen van de eigenaar Article 70 : Mention des prix catalogues du propriétaire Artikel 71: Aansprakelijkheid van de eigenaar van de adressen (en/of listbroker) bij elektronische levering.. 49 Article 71: Responsabilité du propriétaire d adresse (et/ou du listbroker) en cas de livraison électronique Afdeling 4: naleving van het loyauteitsbeginsel van loyauteit Artikel 72: Controle op het gebruik van de adressen Artikel 73: Schadevergoeding Section 4 : Respect du principe de loyauté Article 72 : Contrôle de l utilisation des adresses Article 73: Réparation Artikel 74 Vergoeding van postretouren Article 74: Prise en charge des retours postaux Artikel 75: Postretouren boven 10 % Artikel 76 : Vergoeding Article 75 : Retours postaux supérieurs à 10% Article 76: Remboursement Artikel 77: Vertegenwoordiging door een listbroker Article 77: Représentation par un listbroker Artikel 78: Verbod van afwerving Article 78: Interdiction de dé débauchage Afdeling 5 : Naleving van het privacybeginsel Artikel 79: Verbod van bepaalde verwijzingen Section 5 : Respect du principe de protection de la vie privée Article 79 : Interdiction de certaines références HOOFDSTUK 8: DIGITAAL EN/OF INTERACTIEF DIRECT MARKETING Afdeling 1: Inleiding Artikel 80: Voorwerp CHAPITRE 8: MARKETING DIRECT DIGITAL ET/OU INTERACTIF Section 1 : Introduction Article 80: Objet Afdeling 2: naleving van het algemeen beginsel van transparantie Artikel 81: Identificatie Section 2 : Respect du principe général de transparence Article 81 : Identification Afdeling 3: naleving van het algemeen beginsel van duidelijkheid Artikel 82: Gebruik van elektronische gegevens voor direct marketing-doeleinden Artikel 83: Gebruik van elektronische gegevens in het kader van een verkoop Section 3 : Respect du principe général de clarté Article 82: Utilisation de données électroniques à des fins de marketing direct Article 83 : Utilisation de données électroniques dans le cadre d une vente Artikel 84 : Gebruik van onpersoonlijke adressen P a g e

6 In het geval waar het lid het onpersoonlijk adres van een rechtspersoon inzamelt, moet hij geen voorafgaandelijke toestemming krijgen om deze gegevens voor direct marketing doeleinde te gebruiken (bijv : 56 Artikel 85: Privacy-clausule moeilijk of onmogelijk mee te delen aan betrokkenen Artikel 86 : Viral marketing campagnes Article 84 : Utilisation d adresse impersonnelle Article 85 : Clause vie privée difficile ou impossible à communiquer aux personnes concernées Article 86 : Campagnes de marketing viral Afdeling 4: Naleving van het algemeen loyauteitsprincipe Artikel 87: Organisatie van de opt-in Section 4 : Respect du principe général de loyauté Article 87 : Organisation de l opt in Artikel 88: Organisatie van de opt-out Article 88 : Organisation de l opt out HOOFDSTUK 9: CONTACT CENTERS Afdeling 1: Inleiding Artikel 89: Voorwerp CHAPITRE 9 : CONTACT CENTRES Section 1 : Introduction Article 89: Objet Afdeling 2: Naleving van het beginsel van transparantie Artikel 90: Te vertrekken informatie bij telefooncontacten Section 2 : Respect du principe de transparence Article 90 : Informations à donner lors du contact téléphonique Afdeling 3: Naleving van het beginsel van duidelijkheid Artikel 91: Duidelijkheid van de outbound gesprekken Section 3 : Respect du principe de Clarté Article 91 : Clarté dans les conversations outbound Afdeling 4: Naleving van het loyauteitsbeginsel Artikel 92 Verboden telefoongesprekken Section 4 : Respect du principe de loyauté Article 92 : Conversations téléphoniques interdites Artikel 93: Minderjarige of onbekwame consument Article 93 : Consommateur mineur ou incapable Artikel 94: Tijdstippen voor telefonische oproepen Article 94 : Heures des appels téléphoniques Afdeling 4: Naleving van het privacy-beginsel Artikel 95: Registratie van telefoon-gesprekken of online-contacten Section 4 : Respect du principe de privacy Article 95 : Enregistrements téléphoniques ou de contact en ligne Artikel 96: Eerbiediging van de wil van de consument Article 96 : Respect de la volonté du consommateur Artikel 97 : Veiligheid van de gegevens en inachtneming van de intellectuele eigendom van de opdrachtgevers Article 97 : Sécurité des données et respect de la propriété intellectuelle des donneurs d ordre HOOFDSTUK 10 : VERZOENING CONTROLE -CODE Sectie 1: De instantie voor verzoening Artikel 98 : Comité van verzoening Artikel 99 : Samenstelling van het Comité van Verzoening Artikel 100 : Onafhankelijkheid van het Comité van Verzoening Artikel 101 : Deskundigen Artikel 102 : Interne werkingsregels Artikel 103 : Geheimhoudingsplicht P a g e

7 Artikel 104 : Indiening van verzoeningsaanvraag Artikel 105: Behandeling door het Comité van Verzoening Artikel 106: Regeling administratieve kosten voor verzoening Sectie 2: De instantie voor de klacht Artikel 107 : Comité van Toezicht Artikel 108 : Samenstelling van het Comité van Toezicht Artikel 109 : Onafhankelijkheid van het Comité van Toezicht Artikel 110 : Deskundigen Artikel 111 : Voorzitterschap Artikel 112 : Organisatie van het Comité van Toezicht Artikel 113 : Geheimhoudingsplicht Artikel 114 : Indiener van de klacht Artikel 115 : Indiening van een klacht Artikel 116 : Behandeling door het Comité van Toezicht Artikel 117 : Soorten beslissingen Artikel 118: Onbevoegdheid van het Comité van Toezicht Artikel 119 : Sancties ten aanzien van leden Artikel 121 : Bevoegdheid Article 122 : Behandeling van klachten Artikel 123 : Toevlucht tot hoger beroep Artikel 124 : Gedwongen uitvoering Artikel 125 : Openbaarmaking van uitspraken Sectie 3 : Wijziging van de Code Artikel 126 : Procedure CHAPITRE 10 : CONCILIATION - CONTROLE - CODE Section 1: Instance pour la conciliation Article 98 : Comité de Conciliation Article 99 : Composition du Comité de Conciliation Article 100 : Indépendance du Comité de Conciliation Article 101 : Experts Article 102 : Règles de fonctionnement interne Article 103 : Obligation de confidentialité Article 104 : Introduction d une demande de conciliation Article 105 : Traitement par le Comité de Conciliation Article 106 : règlement administratif des coûts de conciliation Section 2: INstance pour les plaintes Article 107 : Comité de Surveillance Article 108 : Composition du Comité de surveillance Article 109 : Indépendance du Comité de Surveillance Article 110 : Experts Article 111 : Présidence Article 112 : Organisation du Comité de Surveillance Article 113 : Obligation de confidentialité Article 114 : Auteur de la plainte Article 115: Introduction d une demande de plainte Article 116 : Traitement par le Comité de Surveillance Article 117 : Types de décisions Article 118 : Incompétence du Comité de surveillance Article 119 : Sanctions à l encontre d un membre Article 120 : Sanctions à l encontre d un non membre Article 121 : Compétence Article 122 : Traitement de la plainte Article 123 : Recours en appel P a g e

8 Article 124 : Exécution forcée Article 125 : Publication des jugements Section 3 : Modification du Code Article 126 : Procédure P a g e

9 WOORD VOORAF PREAMBULE Onderhavige Code is de vrucht van de samenwerking tussen verschillende verenigingen, bdma (Belgian Direct Marketing Association), ContactCenters.be en Safeshops.be.. Deze Code is van toepassing op a hun leden, gebruikers of dienstverleners van direct marketing. Deze code heeft duidelijk niet als doel de geldende de wetgevingen en reglementeringen die in voege zijn te vervangen die, waar nodig, als enige geldende bron zullen beschouwd worden voor twistgevallen. De huidige regels worden trouwens uitgevaardigd en toegepast zonder aan de appreciatiebevoegdheid van de rechtbanken te raken Le présent Code est le fruit de la collaboration de plusieurs association, bdma (la Belgian Direct Marketing Association, ContactCenters.be et Safeshops.be. Il est applicable à l ensemble de leurs membres, utilisateurs ou prestataires en Marketing Direct. Ce Code n entend toutefois pas se substituer à la loi et aux réglementations en vigueur qui restent bien entendu d application et qui, le cas échéant, feront seules foi en cas de difficulté d interprétation. Les présentes règles sont, d ailleurs, édictées et appliquées sans préjudice du pouvoir d appréciation des tribunaux. 9 P a g e

10 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING Artikel 1: Doel van de Code ART 2 Onderhavige Gedragscode is van toepassing op volgende verenigingen : bdma, Safeshops.be en ContactCenters.be (hierna gezamenlijk aangeduid als de Verenigingen of elk afzonderlijk de betreffende vereniging of de Vereniging ) Deze opsomming is niet exhaustief en kan evolueren zonder een wijziging van onderhavige code noodzakelijk te maken, in overeenstemming met article 126 van de code. Elke vereniging heeft tot doel, zowel op nationaal als internationaal niveau, de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de eerlijke professionele belangen van haar leden. Onder lid wordt verstaan, ieder lid van één van de Verenigingen. CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GÉNÉRALE Article 1 : Objet du Code Le présent code de conduite s applique aux membres des associations suivantes : bdma, Safeshops.be et ContactCenters.be (ci-après dénommées «les Associations» ou séparément «l association concernée» ou «l Association»). Cette énumération n est pas exhaustive et peut évoluer sans nécessiter une modification du présent code, conformément à l article 126 du code. Chaque Association a pour objet tant au niveau national qu international, l étude, la protection et le développement des intérêts professionnels loyaux de ses membres. On entend par «membre», tout membre d une des Associations. Artikel 2: Naleving van de Gedragscode ART 4 Het lid verbindt zich ertoe om deze Code naar de letter zowel als naar de geest na te leven. Elk lid moet de wetgeving naleven, met name de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming ( de wet marktpraktijken ), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ( de Privacywet ), de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen enz., en de andere verbintenissen die de vereniging onderschreven heeft. Elk lid verbindt zich ertoe de statuten, het interne reglement en de algemene voorwaarden van de betrokkene Vereniging na te leven. Elk lid verbindt zich er ook toe de codes, handvesten, voorschriften... die de vereniging onderschreven heeft, na te leven o.a. de codes en regels van de Jury voor de Ethische Praktijken inzake Reclame, de Codes van FEDMA,. Article 2 : Respect du Code Le membre s engage à respecter, dans l esprit comme dans la lettre, le présent Code. Tout membre doit respecter la législation, notamment la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur (ci-après dénommée «la LPM»), la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après dénommée «la LVP»), la loi du 11 mars 2003 sur certains spects juridiques des services de la société de l information, la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, etc.. et les autres engagements auxquels l association a souscrit. Tout membre s engage à respecter les statuts, le règlement d ordre intérieur ainsi que les conditions générales de l Association concernée. Tout membre s engage également à respecter les codes, chartes, dispositions auxquels l association a souscrit, notamment les codes et règles du Jury d Ethique Publicitaire, les codes de la FEDMA,.. 10 P a g e

11 In de mate van het mogelijke moet hij ook rekening houden met de wettige belangen van de consumenten tot wie hij zich richt, alsook met de algemene belangen zoals milieubescherming, recht op privacy van de consument, fabricagevoorwaarden van de producten... Artikel 3: Naleving van de basisbeginselen NEW Ieder lid verbindt zich tot naleving, naar de letter zowel als naar de geest, van de volgende vijf basisbeginselen die aan deze Code ten grondslag liggen: transparantie, duidelijkheid, loyauteit, eerbied voor en bescherming van de privacy. Met transparantie wordt verwezen naar informatie die spontaan wordt verstrekt, die bevattelijk en gemakkelijk toegankelijk is. Dans la mesure du possible, il tiendra également compte des intérêts légitimes des consommateurs auxquels il s adresse, ainsi que des intérêts généraux, comme la protection de l environnement, le droit au respect de la vie privée du consommateur, les conditions de fabrication des produits Article 3 : Respect des grands principes Tout membre s engage à respecter dans l esprit comme dans la lettre les cinq grands principes suivants qui sont à la base de la philosophie de l ensemble du Code : la transparence, la clarté, la loyauté, le respect et la protection de la vie privée. On entend par «transparence» : ce qui est donné spontanément, qui se laisse comprendre aisément, qui est accessible facilement. Duidelijkheid slaat op wat helder, begrijpelijk is. Loyauteit verwijst naar informatie die nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw is. Onder eerbied wordt begrepen het respect dat men betoont voor iemand die men waardeert. Onder bescherming van de privacy wordt begrepen: het recht om zijn leven te leiden zoals men het wilt met een minimum inmenging. On entend par «clarté», ce qui est clair, compréhensible. On entend par «loyauté» : les informations données de façon scrupuleuse, complète, franche et véridique. On entend par «respect», la déférence dont on fait preuve envers quelqu un. On entend par «le droit au respect de la vie privée», le droit de mener sa vie comme on l'entend avec un minimum d'ingérence.. 11 P a g e

12 HOOFDSTUK 2: TRANSPARANTIE Artikel 4: Identificatie van het lid ART 7 Elk lid is gehouden zich duidelijk te identificeren op al zijn communicaties aan consumenten of aan professionele relaties. In geval van een niet-mondelinge direct marketing boordschap vermeldt het lid op zijn minst volgende gegevens: zijn firmanaam, zijn rechtsvorm, adres van zijn maatschappelijke zetel, zijn ondernemingsnummer en, in voorkomend geval, zijn exploitatiezetel. Het uitsluitend gebruik van een postbusnummer is verboden. Het lid vermeldt daarnaast ook een telefoonnummer en een adres waarop hij gecontacteerd kan worden. Daarenboven vermeldt hij de naam en de gegevens van een verantwoordelijke.. In geval van een mondelinge direct marketing boodschap vermeldt het lid minstens zijn firmanaam. Hij verbindt zich ertoe om op eenvoudig verzoek van de andere partij tevens alle informatie zoals hierboven uiteengezet mee te delen. NEW Indien persoonsgegevens worden verzameld, verwijst de direct marketing-boodschap naar de bevoegde dienst of persoon voor de behandeling van vragen om toegang, verbetering en schrapping van die gegevens door de betrokkenen. De vorige alinea s zijn van toepassing, onverminderd de specifieke bepalingen betreffende de bescherming van de privacy, de verkoop op afstand en de elektronische communicatie CHAPITRE 2 : TRANSPARENCE Article 4 : Identification du membre Chaque membre s identifie clairement sur toutes ses communications à l attention des consommateurs ou de ses relations professionnelles. Lors d une communication non verbale en marketing direct le membre communique au minimum les informations suivantes: sa dénomination sociale, la forme de sa société, l'adresse de son siège social et son numéro d entreprise, ainsi que le cas échéant l'adresse de son siège d'exploitation. L'utilisation exclusive d'un numéro de boîte postale est prohibée. Le membre communique également un numéro de téléphone et une adresse auxquels il peut être contacté. En outre, il mentionne le nom et les coordonnées d une personne responsable. Lors d une communication verbale en marketing direct, le membre communique au minimum sa dénomination sociale. Sur simple demande de son interlocuteur, il s engage à communiquer toutes les informations visées aux alinéas précédents. En cas de collecte de données à caractère personnel, la communication en marketing direct renverra vers le service ou la personne compétente pour traiter des demandes d accès, de rectification et d opposition des personnes concernées. Les alinéas précédents sont applicables, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la protection de la vie privée, la vente à distance et les communications électroniques. Onder direct marketing boodschap wordt verstaan elke vorm van communicatie direct of indirect gerealiseerd door of in naam van een adverteerder en voornamelijk gericht op de directe of indirecte promotie van een product of dienst, of gericht op het beïnvloeden van het gedrag van de klanten of prospecten - zonder het aan te tasten-, of gericht op het op gang brengen of bestendigen van een relatie op lange termijn. On entend par communication en marketing direct, toute forme de communication produite directement ou indirectement par un opérateur du marché ou en son nom et destinée principalement à promouvoir directement ou indirectement un produit ou un service, ou à influencer -sans l'altérer- le comportement des clients ou prospects ou à fidéliser et créer une relation à long terme avec ceux-ci. 12 P a g e

13 Deze definitie is van toepassing op de B-to-C (commerciële transacties tussen een consument en een onderneming) zoals op B- to-b (commerciële transacties tussen ondernemingen) Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Elle s applique au B-to-C (transactions commerciales entre un consommateur et une entreprise) comme au B-to-B (transactions commerciales entre entreprises) ; On entend par «données à caractère personnel», toute donnée relative à une personne identifiée ou identifiable. Artikel 5: identificatie van het type communicatie ART 136 Ieder type communicatie dient duidelijk als zodanig geïdentificeerd te kunnen worden, ongeacht de gebruikte vorm en drager. De persoon tot wie de boodschap is gericht moet gemakkelijk kunnen vaststellen of het gaat om een direct marketing-boodschap of niet. Wanneer een direct marketing-boodschap wordt verspreid via media die ook informatieve of redactionele artikelen omvatten, moet ze zodanig worden voorgesteld dat het reclamekarakter en de identiteit van de adverteerder onmiddellijk duidelijk zijn. De direct marketing-boodschap mag haar ware finaliteit niet verhullen. Ze mag bijvoorbeeld, niet worden voorgesteld als een marktonderzoek of consumentenenquête terwijl ze eigenlijk een commercieel doel heeft dit wil zeggen, de verkoop van een product beoogt. Article 5 : Identification du type de communication Tout type de communication doit pouvoir être nettement distingué en tant que tel, quels que soient la forme et le support utilisés. La personne à laquelle la communication s adresse doit comprendre aisément s il s agit d une communication en marketing direct ou pas. Ainsi, lorsqu une communication en marketing direct est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément et que l identité de l annonceur soit apparente. La communication en marketing direct ne doit pas masquer sa finalité réelle. À titre d exemple, elle ne doit pas être présentée comme une étude de marché ou une enquête de consommation si sa finalité est commerciale ou en d autres termes, réside dans la vente d un produit. 13 P a g e

14 HOOFDSTUK 3: DUIDELIJKHEID Afdeling 1 : Communicatie in het algemeen Artikel 6: Duidelijkheid van de direct marketingboodschap ART Elke direct marketing-boodschap moet qua inhoud, opmaak en vorm duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn, zodat de geadresseerden een correct beeld hebben van wat hen wordt aangeboden. De communicatie mag niet misleidend zijn voor de gemiddelde consument of gemiddelde klant. CHAPITRE 3 : CLARTÉ Section 1 : Communications en général Article 6 : Clarté de la communication en marketing direct Quant à son contenu, sa rédaction et sa forme, toute communication en marketing direct doit être claire, précise et non équivoque, afin que les destinataires comprennent correctement ce qui leur est proposé. La communication ne peut induire en erreur un consommateur moyen ou un client moyen. Artikel 7: Duidelijkheid van het verkoopaanbod ART 96 Elk verkoopaanbod, ongeacht het communicatiemiddel, moet klaar en duidelijk zijn wat betreft de essentiële elementen: de identiteit van de verkoper, de prijs, de omschrijving van het product of de dienst, de geldigheidsduur van het aanbod. Voor verkopen op afstand moet het aanbod ook de verzendkosten, de eventuele integratie van de BTW in de prijs betalingsmodaliteiten, wijze van levering en terugname vermelden evenals het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht. Indien de verkoop op afstand via internat gebeurt, moet deze informatie gemakkelijk geconsulteerd kunnen worden, op een andere plaats dan de algemene voorwaarden, via een hyperlink waarop via elke webpagina kan geklikt worden Foto s, omschrijvingen of welke voorstellingen ook dienen het product of de dienst op een getrouwe wijze weer te geven of te beschrijven. Zij mogen geen verwarring scheppen over eigenschappen zoals afmeting, gewicht, kwaliteit of hoeveelheid. Indien te verwachten resultaten van het gebruik van het product of de dienst worden aangekondigd, moeten deze met de werkelijkheid overeenstemmen. Article 7 : Clarté de l'offre en vente Toute offre en vente, quel qu'en soit le moyen de communication, doit être claire et précise en ce qui concerne ses éléments essentiels: identité du vendeur, prix, description du produit ou du service, durée de validité de l'offre. S il s agit d une vente à distance, la communication précisera également les frais d'envoi, l intégration ou non dans le prix de la TVA, les modalités de paiement, le mode de livraison et de reprise ainsi que l existence ou non du droit de rétractation. Si la vente à distance a lieu sur internet, ces informations devront être accessibles facilement, à un endroit distinct des conditions générales de vente, via un hyperlien accessible depuis chaque page du site web, Les photos, descriptions ou représentations, quelles qu'elles soient, doivent reproduire ou décrire fidèlement l'article ou le service. Elles ne pourront prêter à confusion en ce qui concerne les caractéristiques telles que les dimensions, le poids, la qualité ou la quantité. Si des résultats qui peuvent être attendus de l'utilisation du produit ou du service sont annoncés, ceux-ci correspondront à la réalité. Artikel 8: Algemene voorwaarden van het verkoopaanbod ART 99 Het lid vermeldt bij elk verkoopaanbod de algemene voorwaarden die erop van toepassing zijn. Indien integrale opname niet mogelijk is, wordt in de communicatie verwezen naar deze voorwaarden, die gemakkelijk te raadplegen Article 8 : Conditions générales de l offre de vente Le membre mentionne pour chaque offre de vente les conditions générales qui régissent celle-ci. Si une mention complète n'est pas possible, le moyen de communication comprendra un renvoi à ces conditions, qui devront rester facilement 14 P a g e

15 moeten zijn en vooraf aanvaard op straffe van niettegenstelbaarheid. accessibles et acceptées préalablement sous peine d inopposabilité. 15 P a g e

16 Afdeling 2: Wedstrijden, tombola s en geschenken Artikel 9: Duidelijke communicatie van het deelnemingsreglement voor tombola s en wedstrijden ART Onder tombola wordt verstaan : een gratis of betalende actie waarbij deelnemingsbewijzen door het lid toegestuurd worden aan geadresseerden om deel te nemen aan loterijen, toegestaan krachtens de geldende wetgeving zonder hiervan zelf de organisator te zijn Een wedstrijd is elke door of voor rekening van het lid georganiseerde actie die onder andere beroep doet op de scherpzinnigheid, kunstvaardigheid, handvaardigheid of snelheid van de geadresseerde en waarbij de bepaling van de winnaars niet in overwegende mate door het lot of toeval geschiedt Section 2 : Concours, tombolas, cadeaux gratuits Article 9 : Communication claire des règlements de participation aux tombolas et concours On entend par tombola une opération gratuite ou à titre onéreux qui consiste pour le membre à envoyer au destinataire des bons de participation à des loteries, dûment autorisées en vertu de la législation en vigueur, sans en être lui-même l organisateur. Un concours est toute opération organisée par ou pour compte du membre, faisant appel, notamment à l'intelligence, aux connaissances, à l'habilité ou à la rapidité du destinataire et où le hasard ne peut intervenir que de façon accessoire.. Elke direct marketing boodschap met een tombola of een wedstrijd bevat ook het deelnemingsreglement. Dit deelnemingsreglement moet duidelijk worden vermeld of de deelname al dan niet verbonden is aan een aankoopverplichting. Het deelnemingsreglement vermeldt minstens de uiterste geldigheidsdatum van de promotie (door vermelding van een datum en niet de vermelding van een periode die een aantal dagen na de ontvangst van de tombola of de wedstrijd verstrijkt) de datum van bekendmaking van de lijst met de winnende nummers of winnaars en de daaraan verbonden prijzen, alsook de wijze van bekendmaking van de resultaten. Het deelnemingsreglement vermeldt ook duidelijk en ondubbelzinnig het totaal aantal te winnen prijzen, het aantal prijscategorieën en het aantal prijzen per categorie. Het deelnemingsreglement vermeldt ten slotte de datum vanaf wanneer de prijzen ter beschikking van de winnaars worden gesteld, alsook de uiterste datum voor hun terbeschikkingstelling (uiterlijk binnen dertig dagen volgend op de datum van afsluiting van de wedstrijd of de loterij). In het geval slechts één reglement beschikbaar is tijdens de deelneming, worden alle regels die niet werden medegedeeld aan de deelnemers van de Toute communication de marketing direct avec une tombola ou un concours comporte également le règlement de participation. Ce règlement doit préciser clairement si la participation est assortie, ou non, d'une obligation d'achat. Le règlement de participation doit au moins indiquer la date limite de validité de la promotion (au moyen d une date et non d une période expirant après un certain nombre de jours après la réception de la tombola ou du concours), la date de publication de la liste des numéros gagnants ou des noms des gagnants, le prix qui leur est dévolu, ainsi que le mode de communication des résultats. Il doit également mentionner clairement et sans ambiguïté, le nombre total de prix à gagner et - le cas échéant - le nombre de catégories de prix et le nombre de prix par catégorie. Enfin, il reprendra la date à partir de laquelle les prix seront mis à la disposition des gagnants ainsi que la date ultime de leur mise à disposition (au plus tard dans un délai de trente jours qui suit la date de clôture du concours ou de la loterie). Au cas où seul un extrait de règlement est disponible lors de la participation, toutes les règles non communiquées aux participants à la tombola 16 P a g e

17 tombola of van de wedstrijd op het moment van deelname, als niet-tegenstelbaar beschouwd. Artikel 10 : Presentatie van de prijzen ART 108 Een geschenk is elk goed of dienst die gratis aan de geadresseerde ter beschikking wordt gesteld. Goederen en diensten die bestemd zijn om verdeeld te worden onder het merendeel van de geadresseerden die geantwoord hebben, moeten aangemerkt worden als geschenken en niet als prijzen. Het woord winnen of enige afleiding van dit woord mag enkel in verband met een prijs en niet in verband met een geschenk worden gebruikt. ou au concours au moment de leur participation seront considérées comme non opposables.. Article 10: Présentation des prix. On entend par cadeau tout bien ou service mis gratuitement à la disposition du destinataire. Les biens et services appelés à être distribués à la majorité des destinataires ayant répondu doivent être définis comme "cadeaux" et non comme "prix" ; le terme "gagner" ou toute variante de ce mot ne peuvent être utilisés qu en rapport avec un prix et non un cadeau. Het lid verbindt zich ertoe de te winnen prijzen, de te ontvangen geschenken of het prijsvoordeel en eventueel daaraan verbonden toekenningsvoorwaarden duidelijk en getrouw weer te geven of te beschrijven. Indien in het kader van een tombola of een wedstrijd geschenken worden aangeboden boven op de prijzen, moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de voorstelling en beschrijving van het geschenk enerzijds en de prijs anderzijds. In zijn communicatie dient het lid op duidelijke wijze en zonder tegenstrijdigheid het gehele aantal van de te winnen prijzen vermelden, alsmede indien van toepassing het aantal prijscategorieën en het aantal prijzen per categorie. Le membre s'oblige à représenter ou à décrire clairement et fidèlement les prix à gagner, les cadeaux à recevoir ou les avantages de prix et les éventuelles conditions d octroi qui y sont attachées. Si dans le cadre d'une tombola ou d'un concours, des cadeaux sont offerts en plus des prix, une distinction nette doit être faite dans la représentation et la description des prix à gagner d'une part, des cadeaux d'autre part. Dans sa communication, le membre mentionnera clairement et sans ambiguïté, le nombre total de prix à gagner et - le cas échéant - le nombre de catégories de prix et le nombre de prix par catégorie. Artikel 11: Wedstrijden ART >5 Geen enkele direct marketing boodschap betreffende een wedstrijd mag zo worden opgesteld dat de geadresseerde de indruk krijgt dat de aanduiding van de winnaars vooral van het toeval afhangt. Indien voor een wedstrijd een beroep wordt gedaan op een jury, wordt dit eveneens in het reglement vermeld, samen met de samenstelling van die jury. Het reglement bepaalt ook de criteria op basis waarvan de winnaars worden aangeduid. Article 11 : Concours Aucune communication en marketing direct relative à un concours ne peut être rédigée de manière à faire croire au destinataire que le hasard intervient de manière prépondérante dans la désignation des gagnants. Si, pour un concours, appel est fait à un jury, le règlement le spécifiera et mentionnera sa composition. Il précisera également les critères utilisés pour la désignation des gagnants. 17 P a g e

18 Het reglement bepaalt de selectieprocedure van de (verschillende categorieën van) winnaars in geval van ex aequo. Le règlement précisera la manière de sélectionner les (différentes catégories de) gagnants, en cas de réponses ex aequo. Artikel 12: Tombola ART 113 Elk nummer dat aan de geadresseerde in het kader van een tombola wordt toegekend, moet volkomen gelijke winstkansen hebben, onafhankelijk van het feit of een geadresseerde een bestelling plaatst of niet. Article 12: Tombola Chaque numéro attribué à des destinataires dans le cadre d une tombola doit présenter une possibilité de gain parfaitement identique, indépendamment du fait que le destinataire passe, ou non, commande. Artikel 13: Voorkomen van mogelijke verwarring ART 109 Geen enkele communicatie mag zo worden opgesteld dat de geadresseerde de indruk kan krijgen dat hij met zekerheid een bepaalde prijs heeft gewonnen of zal winnen, indien niet vaststaat dat hij die inderdaad gewonnen heeft. Het lid verbindt zich ertoe om een duidelijke en waarheidsgetrouwe voorstelling of beschrijving te geven van de te winnen prijzen of te ontvangen geschenken en de eventuele voorwaarden voor de toekenning ervan. Het lid mag geen visuele verwarring scheppen tussen prijzen en geschenken. Het lid dient de wijze van toekenning van de geschenken, de leveringstermijn en de eventuele kosten voor de terbeschikkingstelling duidelijk vermelden. De aanduiding gratis mag slechts gebruikt worden indien de eventuele kosten voor de terbeschikkingstelling aan de geadresseerde duidelijk,aangekondigd worden en ten hoogste gelijk zijn aan de kosten die de onderneming gewoonlijk aan de geadresseerde aanrekent voor de levering van een pak of verzending van een artikel. De documenten (bijvoorbeeld cheques, bankbiljetten, postassignaties enz.) waaraan een intrinsieke waarde kan worden toegeschreven, moeten de duidelijke vermelding specimen dragen of moeten ze zo afgebeeld zijn dat er geen enkele twijfel bestaat dat het een illustratie betreft. Het lid verbindt zich ertoe geen verwarring te scheppen tussen een namenlijst van personen en een lijst van prijzen of geschenken, bijvoorbeeld door deze naast elkaar te plaatsen. Article 13 : Prévention des risques de confusion Aucune communication ne peut être conçue de manière à inciter le destinataire à croire qu'il a gagné ou qu il va gagner avec certitude un prix déterminé, s'il n'est pas établi qu'il l'a gagné. Le membre s'oblige à représenter ou à décrire clairement et fidèlement les prix à gagner ou les cadeaux à recevoir et les éventuelles conditions d octroi qui y sont attachées. Le membre ne peut créer une confusion visuelle entre prix et cadeaux. Le membre s'engage à indiquer clairement les modalités d'attribution des cadeaux, le délai de livraison et les frais éventuels de mise à disposition. Le qualificatif "gratuit" ne peut être utilisé que si les frais éventuels de mise à la disposition du destinataire sont clairement annoncés et tout au plus égaux aux frais facturés habituellement par l'entreprise au destinataire pour la livraison d'un colis ou l'envoi d'un article Les "documents" (p.ex. chèques, billets de banque, assignations postales, etc.), auxquels peut être attribuée une valeur intrinsèque, doivent porter clairement la mention "spécimen" ou doivent être représentés de manière à éviter toute ambiguïté quant à leur qualité d'exemple. Le membre s'abstiendra de créer la confusion entre une liste de noms de personnes et une liste de prix ou cadeaux, par exemple, par la juxtaposition de celles-ci. 18 P a g e

19 Artikel 14: Leveringstermijn van een geschenk ART 105 De geschenken worden opgestuurd naar de begunstigden binnen twee maanden na de ontvangst van hun aanvraag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het oorspronkelijke aanbod. Article 14 : Délai de livraison d un cadeau Les cadeaux sont adressés aux bénéficiaires dans un délai de deux mois à dater de la réception de leur demande, sauf mention contraire clairement annoncée dans l'offre initiale. Artikel 15: Tijdelijke of blijvende onbeschikbaarheid van een geschenk ART 106 Indien de geschenken tijdelijk niet in voorraad zijn, is het lid gehouden: Article 15 : Indisponibilité momentanée ou définitive d un cadeau Dans l hypothèse où les cadeaux sont momentanément en état de rupture de stock, le membre s'engage à : dit schriftelijk bekend te maken aan de geadresseerde, uiterlijk binnen de in artikel 14 voorziene termijn; het nodige te doen om aan de geadresseerde het oorspronkelijk aangeboden geschenk te bezorgen binnen twee maanden na de verzending van de kennisgeving van onbeschikbaarheid. notifier ce fait par écrit au destinataire, au plus tard dans le délai prévu à l'article 14; faire le nécessaire pour adresser au destinataire le cadeau initialement offert, dans un délai de deux mois après l'envoi de l'avis de rupture. In geval een geschenk niet meer kan worden geleverd, verbindt het lid zich ertoe: Dans l hypothèse où un cadeau ne peut (plus) être livré, le membre s'engage à : dit schriftelijk bekend te maken aan de geadresseerde binnen de in artikel 14 voorziene termijn; aan de geadresseerde een vergelijkbaar geschenk te bezorgen, waarvan de handelswaarde equivalent is, binnen twee maanden na verzending van het bericht van uitputting van de voorraad. Indien dit ook onmogelijk blijkt, bezorgt het lid aan de geadresseerde een waardebon voor een bedrag waarvan de waarde minstens equivalent is. notifier ce fait par écrit au destinataire, au plus tard dans le délai prévu à l'article 14; fournir au destinataire un cadeau similaire, d'une valeur marchande équivalente, dans un délai de deux mois après l'envoi de l'avis de rupture. Si ceci s'avère également impossible, le membre fera parvenir au destinataire un bon de valeur d un montant au moins équivalent à la valeur marchande mentionnée pour le prix. 19 P a g e

20 HOOFDSTUK 4: LOYAUTEIT Artikel 16: Verantwoordelijke en ethische bedrijfsvoering ART 81 RESUME Het lid, adverteerder of dienstverlener, onderschrijft voluit de principes van een verantwoordelijke en ethische bedrijfsvoering. Zo verbindt hij zich ertoe: CHAPITRE 4 : LOYAUTE Article 16 : Gestion d entreprise responsable et éthique Le membre, qu il soit annonceur ou prestataire de services, s engage à souscrire entièrement aux principes d une gestion d entreprise responsable et éthique. Ainsi, il s engage à : zich te vergewissen dat de acties die hij verricht voor eigen rekening of voor rekening van derden, binnen of buiten de onderneming, ethisch verantwoord en niet laakbaar zijn; bij eventuele twijfel, advies in te winnen bij de vereniging; rechtstreeks noch onrechtstreeks deel te nemen aan laakbare of dubieuze praktijken, zoals witwaspraktijken en/of frauduleuze transacties, piramideverkoop en -spelen, promotie of ondersteuning van producten, diensten en gedachtegoed die als racistisch of onverdraagzaam beschouwd kunnen worden vérifier si les actions qu il réalise pour luimême ou pour le compte de tiers, à l intérieur ou à l extérieur de l entreprise, sont éthiques et si elles ne sont pas condamnables ; demander conseil, en cas d hésitation, à l association ; à ne pas participer directement ou indirectement, à des pratiques condamnables ou douteuses, comme notamment des pratiques de blanchiment d argent et/ou transactions frauduleuses, des ventes et jeux en pyramide, à promouvoir ou soutenir des produits, services et idéologies pouvant être considérés comme racistes ou sectaires. Artikel 17: Eerlijkheid van het lid in zijn direct marketing-communicatie ART ART Het is het lid verboden om in zijn eigen direct marketingcommunicatie op ongeoorloofde wijze voordeel te halen uit de persoonlijke reputatie, een merk, een reclame- of direct marketingcampagne enz. van een andere onderneming. Het lid verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van de naam of het logo van een andere onderneming of instelling zonder toestemming. Het lid dient de prestaties van een product of dienst eerlijk te beschrijven. Meer bepaald verbindt het lid zich ertoe om: de handigheidsgraad of leeftijd die gewoonlijk nodig zijn om een product of dienst samen te stellen of te doen werken, niet te minimaliseren; Article 17 : Loyauté du membre dans sa communication en marketing direct Le membre s engage à ne pas tirer indûment profit du renom d une personne, d une marque, d une campagne de publicité ou de marketing direct etc. d une autre entreprise dans sa propre communication en marketing direct. Il s engage à ne pas utiliser sans autorisation le nom ou le sigle d une autre entreprise ou institution. Le membre s engage à décrire loyalement les performances d un produit ou d un service. Ainsi, il s engage à : ne pas minimiser le degré d habileté ou sous-estimer l âge généralement nécessaires pour assembler ou faire fonctionner un produit ou un service ; 20 P a g e

21 de afmetingen, waarde, aard, gebruiksduur en reële prestaties van een product of dienst niet te overdrijven; geen informatie te verzwijgen over de noodzaak van bijkomende aankopen, bv accessoires of individuele stukken van een collectie of een reeks, die nodig zijn om het in de direct marketing-boodschap getoonde of omschreven resultaat te bereiken. Artikel 18: Imitatie, vergelijking en verificatie ART , ART 135 Het is verboden een geschreven, visueel of geluidselement van een direct marketingboodschap te imiteren. Het is tevens verboden om in een land een in een ander land gelanceerde oorspronkelijke campagne te imiteren. Vergelijkingen in een direct marketing-boodschap moeten waarachtig en eerlijk zijn en gebaseerd zijn op objectief te controleren feiten. Elke beschrijving, bewering of illustratie betreffende een waargebeurd feit in een direct marketing-boodschap moet geverifieerd kunnen worden. Deze verificatie dient beschikbaar te zijn zodat het bewijs onmiddellijk en op eenvoudig verzoek van het Comité van Toezicht kan worden geleverd. à ne pas exagérer les dimensions, la valeur, la nature, la durée d utilisation et les performances réelles d un produit ou d un service ; à ne pas dissimuler des informations sur la nécessité d achats supplémentaires, telles que des accessoires ou des pièces individuelles d une collection ou d une série, nécessaires pour produire le résultat montré ou décrit dans la communication de marketing direct. Article 18 : Imitation, comparaison et vérification Le membre s engage à ne pas imiter un élément écrit, visuel, sonore d une communication de marketing direct. Il lui est également interdit d imiter dans un pays une campagne originale lancée dans un autre pays. Si la communication de marketing direct contient une comparaison, elle doit être véridique, loyale et fondée sur des faits objectivement vérifiables. Toute description, assertion ou illustration relative à un fait vérifiable dans une communication de marketing direct doit pouvoir être vérifiée. Cette vérification doit être disponible de telle sorte que la preuve puisse être apportée sans délai et sur simple demande du Comité de Surveillance. 21 P a g e

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Conditions Générales de Basware Compte mybasware Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Article 1. Généralités Les conditions générales de Basware Belgium S.A. («Basware»), dont le siège social

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 21.06.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.06.2011 BELGISCH STAATSBLAD 36503 SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2011 1581 [C 2011/11220] 31 MAI 2011. Loi portant des dispositions diverses en matière de

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE Administration de la régulation et de l organisation du marché

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE Administration de la régulation et de l organisation du marché SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE Administration de la régulation et de l organisation du marché 10 AOUT 2001. - Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances DOC 51 3064/001 DOC 51 3064/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 avril 2007 4 april 2007 PROJET DE LOI relatif à certains traitements de données à caractère personnel

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 42630 MONITEUR BELGE 08.07.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

41684 BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

41684 BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 41684 BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE HOOFDSTUK IV. Bevoegdheidstoewijzing Art. 5. De Koning kan de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet, coördineren

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CONSULTATION ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DE L'IBPT À LA DEMANDE DU CABINET DU MINISTRE DE L ÉCONOMIE DU 17/10/2012 CONCERNANT LE PROJET D ARRETE

Nadere informatie

Update van het Repertorium inzake reglementering van en controle op de reclame, uitgegeven door de Raad voor de Reclame vzw

Update van het Repertorium inzake reglementering van en controle op de reclame, uitgegeven door de Raad voor de Reclame vzw Raad voor de Reclame Conseil de la Publicité Update van het Repertorium inzake reglementering van en controle op de reclame, uitgegeven door de Raad voor de Reclame vzw September 2013 DEEL I JURY VOOR

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE ONTWIKKELING, DE INPRODUCTIE- STELLING EN ONDERSTEUNING BIJ DE OPSTART VAN EEN INFORMATICATOEPASSING IN HET

Nadere informatie

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS 4-1409/9 4-1409/9 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 octobre 2013 24 oktober 2013 PROJET DE LOI relative à diverses dispositions concernant le financement

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil, relative à la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil, relative à la copropriété DOC 53 2129/001 DOC 53 2129/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 mars 2012 28 maart 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil, relative à la copropriété

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.03.2001 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1955 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3318 1. Le nom, l adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

54708 MONITEUR BELGE 22.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD

54708 MONITEUR BELGE 22.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 54708 MONITEUR BELGE 22.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD - J. QUATANNENS EN C N.V., Wortegemsesteenweg 9, bus 1, 8570 Anzegem - KBC SECURITIES N.V., Havenlaan 12, 1080 Brussel - LAWAISSE BEURSVENNOOTSCHAP G.C.V.,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie