Jaarverslag maart 2012 Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. 27 maart 2012 Versie 1.0"

Transcriptie

1 Jaarverslag maart 2012 Versie 1.0

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Maatschappelijk verslag 4 2. Profiel van de organisatie 4 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 7 4. Beleid, inspanningen en prestaties 11 2

3 Inleiding 2011 was een moeilijk jaar voor TriviumLindenhof omdat kosten de opbrengsten sterk overschreden. Bezuinigingen kwamen hard aan, terwijl de zorg voor kinderen en jongeren gewoon door ging en onze professionele ambities hoog bleven. Naast bezuinigingen werden ook hervormingen doorgevoerd ten aanzien van het managementconcept en tegelijk diende zich in de externe omgeving de stelselherziening aan. Afgelopen maanden is gebleken dat de bezuinigingen en managementhervorming aanslaan. Naar het zich nu laat aanzien wordt 2012 weer een positief jaar en versterken we onze interne organisatie opdat continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijven. Daarnaast maken we ons op voor de stelselherziening en participeren we samen met ketenpartners en gemeenten in proeftuinen en pilots begon met de implementatie van TICK, ons zelf ontwikkelde ICT programma voor ondersteuning van de primaire processen. De implementatie is in de zomer succesvol afgerond en TICK is met name erg gebruikersvriendelijk gebleken. Na de zomer is onze nieuwe locatie in Oud-Beijerland in gebruik genomen. Vele maanden van afstemming met de gemeente leidden tot alom tevredenheid over het eindresultaat. Het tijdvak na de zomer stond echter vooral in het teken van bezuinigen en hervormen. We hebben er veel met elkaar over gesproken. Openheid en transparantie stonden centraal en financieel was en is het uitgangspunt om de beschikbare middelen eerlijk te verdelen over afdelingen, budgethouders en te leveren prestaties. Met de OR ontstond een dispuut over wel of niet reorganiseren. We kozen er voor om de bezuinigingen en hervormingen door te voeren zonder formele reorganisatie. Toen leek het even alsof de RvB en OR recht tegenover elkaar stonden. De werkelijkheid was echter dat we het op veel punten eens waren en in ieder geval de continuïteit, kwaliteit en werkgelegenheid, zo veel en zo goed mogelijk wilden veilig stellen. Tegelijk is daarmee tussen RvB en OR een sterke ambitie ontstaan om de kwaliteit van medezeggenschap in 2012 te verbeteren. TriviumLindenhof biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren en hun ouders wanneer de opvoeding stagneert. Onze hulp leidt tot verbetering van hun perspectief en dat is buitengewoon belangrijk. Voor hen en voor de samenleving als geheel. Zowel vanuit sociaal maatschappelijke invalshoek als ook vanuit economische. Al onze medewerkers zijn daarvan doordrongen en zijn sterk gemotiveerd voor hun werk. En juist deze medewerkers hebben in 2011 veel last gehad van bezuinigingen en hervormingen. Ze verdienen een buitengewoon compliment voor hun inzet, loyaliteit en niet aflatend streven naar kwaliteit. Raad van Bestuur Josje Bootsma & Arno Lelieveld 3

4 Maatschappelijk verslag 1. Doel van het maatschappelijk verslag Het jaarverslag 2011 is voor de eerste keer voor een belangrijk deel opgesteld conform het Jaardocument Jeugdzorg, zoals dat vanaf 2013 van toepassing zal zijn voor de gehele Jeugdzorg. In dit maatschappelijk verslag en de bijbehorende jaarrekening leggen wij verantwoording af over de wijze waarop wij, zowel financieel en wat betreft zorgverlening, hebben gewerkt om onze doelstellingen te verwezenlijken. 2. Profiel van de organisatie TriviumLindenhof is een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp, werkzaam in Zuid-Holland-Zuid en in de Stadsregio Rotterdam. De missie van onze organisatie is: Het bieden van specialistische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders als opgroeien en opvoeden niet (meer) vanzelf gaan. De hulp is erop gericht dat cliënten zelfstandig vorm kunnen geven aan het gewone leven in het eigen netwerk. Onze hulp is gebaseerd op 3 principes: -Het kind maakt onlosmakelijk deel uit van het gezin -Wij gaan uit van mogelijkheden en krachten van cliënten -Wij bieden hulp die helpt 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon TriviumLindenhof Adres Van Speykstraat 149 Postcode 3014 VJ Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 4

5 2.2. Structuur van de organisatie 2.3. Kerngegevens TriviumLindenhof biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Deze hulp wordt geboden door middel van de volgende zorgprogramma s: Overzicht Zorgprogramma s Jeugdhulp 1. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp - Ambulante Pedagogische Gezinsbegeleiding (0-18 jaar) - Opvoeden NU (2-12 jaar) - Tripio (0-16 jaar) - Triple P (0-12 jaar) - Video Home Training/ Video Interactie Begeleiding (0-18 jaar) - Diabolo (0-18 jaar) - Vertrektraining (15-18 jaar) - Foyer de Jeunesse (16-18+) - Individuele begeleiding (12-18 jaar) - Individuele begeleiding Diabolo (0-18 jaar) 2. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp crisis - Families First (0-18 jaar) - Ambulante Spoedhulp (0-18 jaar) 3. Jeugdhulp op locatie bij TriviumLindenhof - Assist (11-18 jaar) - Speltherapie (4-12 jaar) - Omgangsbegeleiding (0-12 jaar) 4. Groepsjeugdhulp - Diverse vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) - Diverse opvoedcursussen voor ouders (0-18 jaar) Overzicht Zorgprogramma s Verblijf deeltijd 1. Observatiediagnostiek met verblijf deeltijd 2. Dagbehandeling 0 tot 7 jaar - Reguliere dagbehandeling - Dagbehandeling voor kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis - Observatie en kortdurende behandeling 5

6 - Ouder-Kind-Groep (0-2 jaar; 0-5 jaar) 3. Dagbehandeling 5 tot 12 jaar - Dagbehandeling 4. Dagbehandeling 12 jaar en ouder - Dagbehandeling jaar niet-schoolgaande jeugd - Dagbehandeling jaar schoolgaande jeugd Overzicht Zorgprogramma s Verblijf 24 uurs 1. Observatiediagnostiek met 24-uurs verblijf 2. Behandelgroep - Behandelgroep 4-12 jaar (Samen met Thuis en Systeemgroep) - Behandelgroep 4-14 jaar (Perspectiefgroep) - Behandelgroep 6-14 jaar - Behandelgroep jaar - Behandelgroep jaar 3. Behandelgroep zwaar - Behandelgroep zwaar (12-17 jaar) 4. Crisisopvang - Crisisopvang jongere jeugd (4-12 jaar) - Crisisopvang-plus jongere jeugd (4-12 jaar) - Crisisopvang oudere jeugd (12-18 jaar) 5. Fasehuis - Fasehuis met in/of naastwonend mentor (16-20 jaar) - Fasehuis individuele begeleiding (16-20 jaar) 6. Kamertraining - Kamertraining (16-20 jaar) - Begeleid Wonen (16-20 jaar) 7. Gezinshuis 2.4. Samenwerkingsrelaties TriviumLindenhof werkt samen met een groot aantal samenwerkingspartners en stakeholders. Met de beide provinciale financiers, provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, vindt intensief overleg plaats. Verantwoording over productie en financiën wordt afgelegd in kwartaalgesprekken. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de collega zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg en beide overheden. Tevens worden verschillende producten aangeboden aan diverse gemeentes, waarover regelmatig overleg en verantwoording plaatsvindt. TriviumLindenhof is lid van de Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Er wordt nauw samengewerkt met: -Beide Bureaus Jeugdzorg in de 2 werkgebieden -Ketenpartners binnen de Jeugdzorg -Ketenpartners binnen de Jeugd-GGZ en LVB -Onderwijs -Kinderopvang -Woningbouw corporaties -Opleidingsinstituten De inhoud van deze samenwerking komt aan de orde in hoofdstuk 4. 6

7 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1. Bestuursstructuur De Zorgbrede Governance Code wordt onderschreven en toegepast. Dit betekent dat een Raad van Toezicht toezicht houdt op de tweehoofdige, collegiale, Raad van Bestuur. In reglementen van de RvT en de RvB is beschreven hoe beide organen zich tot elkaar verhouden Samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze RvB Er is een bestuursreglement opgesteld voor de RvB. Hierin wordt de samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de werkwijze van de RvB beschreven. De taakverdeling van de RvB is in een portefeuilleverdeling vastgelegd. De RvB vergadert tweewekelijks. Tweewekelijks vergadert de RvB met regiomanagers en stafhoofden in het MT. De bezoldiging van de bestuurders is conform de Beloningscode Bestuurders in de zorg, zoals opgesteld door de NVZD Raad van Toezicht De samenstelling van de RvT is ten opzichte van 2010 niet gewijzigd, en bestaat per 31 december 2011 uit: Mevrouw K. Houweling, voorzitter De heer M. Houtman, vice voorzitter De heer M. Buitendijk De heer H. van der Linden Mevrouw G. Kok De heer W. Theunissen De heer W. van de Vrie Allen na de fusie per 1 januari 2009 benoemd voor een periode van 4 jaar. In de loop van 2011 is besloten de volgende commissies in te stellen: -Financiële Audit commissie: de heren Van de Vrie en Buitendijk -Remuneratie/benoemingscommissie: de voorzitter mevrouw Houweling en voor 2012 de heer Van de Vrie, daarna per 2 jaar een wisselend lid. -Kwaliteit en veiligheid: de heren Van der Linden en Theunissen. De Raad van Toezicht voert haar taken uit conform de Governance Code. De leden krijgen op jaarbasis een vergoeding van 900,-. Naast de 5 reguliere vergaderingen zijn er in extra vergaderingen van de RvT geweest. Dat geeft aan dat het een bijzonder jaar was. We hopen dat 2012 in andere zin bijzonder wordt, niet met minder inspanning, maar een jaar waarin weer positieve resultaten worden behaald. Zodat de focus weer primair op de zorg kan worden gericht, ondanks de beperkte middelen. Om een indruk te geven hoe de RvT haar taak in 2011 heeft vervuld volgt hieronder een samenvatting van haar vergaderingen. Hiernaast heeft zij nog eenmaal vergaderd zonder de RvB en heeft zij een evaluatiegesprek met de accountant gevoerd. Vergaderingen RvT: 26 januari 2011: taakverdeling RvB, per 1 oktober 2010 tweehoofdige collegiale RvB; Financiën: realisatie versus begroting versus 2009; begroting/planning, bezuinigingen en productiecijfers; 3. Langere termijn bezuinigingen. Pre goedkeuring! In maart vergadering ter goedkeuring. De managementletter 2010 wordt besproken. Twee investeringsprojecten (Schiekade en Strienemonde). Er wordt een zelfevaluatie van de RvT voorbereid. Voortgang TICK cliëntregistratie systeem. Een van de belangrijke punten is de risicobeheersing, besluit is om dit als vast agendapunt op te nemen. Prestatiefinanciering betekent financiële onzekerheid, maar dat hoort bij het 7

8 ondernemersrisico. Belangrijk zijn een flexibele organisatie, benoemde risico s zijn hoge vaste personeelskosten met te weinig opbrengst en hoge vastgoedlasten zonder flexibel gebruik. Jaarplan 2011 wordt besproken: de lat ligt hoog. 17 maart 2011: is de zelfevaluatie RvT: voor het functioneren van de RvT zijn drie elementen van belang: 1. De rolopvatting over de kerntaken van de Raad: toezicht houden, adviseren en als werkgever van de bestuurder(s) optreden. 2. De voorwaarden om de kerntaken goed uit te kunnen voeren: helderheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, informatie om de vinger aan de pols te houden, adequate werkwijze en passende samenstelling. 3. Periodieke evaluatie van de RvT en externe verantwoording over het eigen functioneren. Aan de hand vragen als is er een goede balans tussen afstand en betrokkenheid? en hebben we voldoende grip op de situatie? en beschikken we over de juiste informatie en op tijd? voeren we eerst als leden van de Raad een discussie en bespreken na met de RvB. Omdat er veel tijd en energie wordt besteed aan allerlei (financiële) problemen, is het van belang ook tijd in te ruimen voor inhoudelijke vraagstukken, zoals pedagogisch beleid, kwaliteit en veiligheid, plaats in de keten en samenwerking met partijen in de jeugdhulpverlening, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In de jaarplanning voor de vergaderingen van 2012 zullen deze onderwerpen thematisch worden verdeeld over het jaar. 23 maart 2011: actuele ontwikkelingen waarbij de gemeente als partij belangrijker wordt. De concept jaarrekening wordt in aanwezigheid van de accountant besproken, maar is nog niet gereed voor vaststelling en goedkeuring. Er wordt een extra vergadering afgesproken voor 21 april en een overleg van een afvaardiging van de RvT met de accountant en de bestuurder voor 30 maart. TICK kent een hernieuwd projectplan, meer draagvlak binnen de organisatie en streeft naar GO live op 6 juni april 2011: extra vergadering om de definitieve jaarrekening 2010 te bespreken en goed te keuren. Gezien de acute financiële problemen vindt in mei een gesprek plaats tussen RvB en RvT: 2011 was oorspronkelijk gedacht als jaar om orde op zaken te stellen, bezuinigingen samen met het MT. Dit blijkt niet effectief genoeg, er is meer nodig. In juni volgt er een reorganisatieplan op hoofdlijnen. Na periode van advies, volgt er een eindversie die in oktober zou moeten worden uitgevoerd, zodat per 1 jan 2012 de zaak op orde is. De reden is duidelijk genoeg: we produceren veel meer dan in 2008, maar de opbrengst is weer terug op het niveau van 2008 (niet geïndexeerd). De salariskosten (onze grootste post) zijn te hoog en zullen omlaag moeten, voor onze inkomsten hebben we teveel fte s aan het werk. Afspraak is wel dat we het primaire proces daarbij zoveel mogelijk ontzien. 22 juni 2011: de RvT pleit ervoor om naast de reorganisatie ook maatregelen te nemen met onmiddellijk effect op kostenreductie. Tevens acht de RvT het in deze moeilijke financiële omstandigheden van groot belang om intensief betrokken te worden bij verdere uitwerking van de reorganisatieplannen en goed en tijdig geïnformeerd te worden over alle ontwikkelingen. 27 juli 2011: extra vergadering over voortgang reorganisatieplan en kosten en financiering reorganisatie. Op grond van de tussentijdse financiële rapportages blijkt dat 2011 zich zeer slecht ontwikkelt. Er zijn maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te dringen, vacatures zullen uitsluitend intern worden opgevuld. 1 september 2011: extra vergadering om het reorganisatieplan te bespreken: RvT geeft haar instemming aan het plan en vraagt met name nog te kijken naar de risico s. 21 september 2011: instelling van focusgroepen; 26 september moet uitvoeringsplan worden vastgesteld. Provincie en Stadsregio zijn geïnformeerd over het reorganisatieplan. RvT wil liquiditeitsplanning voor de komende maanden. Productiecijfers niet in overzicht, maar RvB geeft aan dat productie in lijn is met de subsidie, TL zit wat dat betreft op koers. Investering Schiekade gaat zeer waarschijnlijk niet door (i.v.m. uitblijven gebruikerstoestemming van brandweer/politie). 8

9 11 oktober 2011: extra vergadering over de reorganisatie. De RvT stemt in met het uitvoeringsplan, wel vraagt zij weer aandacht voor de kritieke factoren. 9 november 2011: overleg RvT met RvB over voortgang advies OR en besluitvorming rond de reorganisatie. 23 november 2011: naast de geagendeerde onderwerpen als financiën (liquiditeitsplanning en risicoanalyse reorganisatie) en voortgang reorganisatieplan is een belangrijk punt van discussie de ontstane patstelling tussen OR en RvB over de reorganisatie. De RvT stelt zich op het standpunt dat extra kosten voor een sociaal plan niet acceptabel zijn en een convenant volgens de WOR ook niet. Conceptjaarplan 2012 wordt beperkt besproken, in maart 2012 zullen we hier met het jaarwerkplan verder op in gaan. 30 november 2011: overleg OR, RvB en RvT (delegatie van drie leden, incl. voorzitter) Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering stond in 2011 in het teken van bezuinigen en hervormen. Kern is dat er een rechtsgeldig besluit ontbrak voor een formele reorganisatie en dat we ons niet konden veroorloven om te blijven hangen in juridische disputen. Er is gekozen voor actie in de geest van de reorganisatie, maar met respect voor andere inzichten en gericht op behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid en uiteraard continuïteit en kwaliteit. Het betekende wel dat er geen maatregelen aan onze medewerkers opgelegd konden worden anders dan die welke passen binnen de kaders van bestaande arbeidsrelaties en wet- en regelgeving. In praktijk betekende dit zoeken naar compromissen, redelijkheid en vaak een beroep doen op de welwillendheid van mensen. En, dat blijkt ook te werken. Formeel was er sprake van een tegenstelling tussen RvB en OR, maar in praktijk was er respect voor de verschillen en een eenduidig gemeenschappelijk doel namelijk: continuïteit, kwaliteit van cliëntenzorg en werkgelegenheid. De bedrijfsvoering heeft zich vooral gekenmerkt door invoering van een nieuw management concept. Dat concept gaat uit van: Resultaatsturing op alle niveaus waarbij resultaat wordt gedefinieerd als het evenwicht tussen wat bereik je, of creëer je en voor wie, hoeveel, tegen welke kwaliteit en tegen welke financiële consequenties. Resultaten komen tot stand vanuit bedrijfseenheden waarin mensen samen werken. Elke medewerker heeft één leidinggevende die de rol van werkgever vertegenwoordigt, één arbeidsovereenkomst met één functie en één salaris (er was een onbeheersbare situatie ontstaan waarbij veel medewerkers meerdere functies hadden met meerdere salarisschalen en meerdere leidinggevenden). Budgetten worden eerlijk en transparant verdeeld over budgethouders op basis van (overwegend) beïnvloedbare kosten en baten. Een tactisch management informatie systeem volgt maandelijks de resultaten in evenwicht en maandelijks worden er tussen budgethouders en hun leidinggevenden evaluatie gesprekken gevoerd over de resultaten. Staffuncties ondersteunen het primair proces en de managementprocessen. Zij bewijzen keer op keer hun toegevoegde waarde net zoals we de primaire processen monitoren op toegevoegde waarde. We hebben afscheid moeten nemen van collega s en werkwijzen moeten aanpassen. Ondertussen was het van groot belang om minimaal hetzelfde volume aan diensten te blijven leveren in minimaal dezelfde kwaliteit, terwijl het ondertussen ook niet te vermijden was dat verschuivingen in personele zin ten minste voor enige onrust onder cliënten zorgden. 9

10 3.5. Cliëntenraad In 2011 is een cliëntondersteuner aan getrokken voor 8 uur per week met als opdracht centrale cliëntenraden op te zetten voor ouders en jongeren. Zowel ouders als jongeren hebben zich bereid verklaard deel te willen nemen aan één van de raden. In de loop van het jaar hebben een aantal bijeenkomsten plaats gevonden met jongeren en de Raad van Bestuur. De continuïteit bleek nadig beïnvloed te worden door praktisch zaken als bv. reistijd. Er is inmiddels gekozen voor drie regioraden, aansluitend bij de nieuwe organisatie-indeling. Met jongeren wordt tevens overleg gevoerd over digitale vorm van raadpleging Ondernemingsraad De RvB heeft een formele overlegstructuur met de OR. Er vindt maandelijks een overlegvergadering plaats, die wordt voorbereid door een agendacommissie. Daarnaast heeft een vergadering plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de RvT. De vergaderingen met de Ondernemingsraad stonden voornamelijk in het teken van de noodzaak tot kostenreductie en het reorganisatieplan. De OR is nauw betrokken geweest bij de informatievoorziening en de stappen die in het kader van de reorganisatie zijn gezet. Intensief overleg heeft helaas niet geleid tot een advies van de OR over het reorganisatieplan. Dit heeft de RvB ertoe gebracht aan het eind van het jaar het besluit tot reorganisatie in te trekken. 10

11 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid De eerste doelstelling in het kader van het meerjarenbeleid is erop gericht om van TriviumLindenhof weer een sterke en flexibele organisatie te maken, die goed is voorbereid op de transitie van de jeugdzorg. Er zal enerzijds worden bespaard op kosten, anderzijds zal de regionale- en locale aansturing worden versterkt. Het accent zal liggen op resultaatsturing: wat dient te worden bereikt, tegen welke kosten. Het ontwikkelen en aanbieden van een effectief en efficiënt hulpaanbod tegen een scherpe prijs, hoort daarbij. Door TriviumLindenhof worden de doelstellingen van de transitie onderschreven, waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat de hulp wordt geboden, zo dicht mogelijk bij de gezinnen, in aansluiting op het netwerk van gezinnen en gebruik makend van de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Onze indeling in regio s sluit goed aan bij de toekomstige ontwikkelingen. Ook de ontwikkelingen betreffende perspectiefverheldering en traject zorg, die we als organisatie nastreven sluiten hierbij aan. Als organisatie zullen we het contact met de regiogemeenten versterken en aansluiten op het gemeentelijk aanbod. We zullen een actieve rol vervullen bij de pilots in de Provincie Zuid-Holland en de proeftuinen in de Stadsregio. De transitie Jeugdzorg zal gepaard gaan met bezuinigingen. Ook daarop zullen we anticiperen. Door het werken conform de Doorbraakmethode en het toepassen van leanmanagement zijn we in staat processen slimmer en beter te organiseren, hetgeen ten goede komt aan de hulpverlening, onder meer door het terugdringen van wachttijden en versnellen van de doorlooptijd. We streven na meer gezinnen te helpen tegen dezelfde kosten. Het werken met effectieve interventies is daarbij behulpzaam Algemeen beleid verslagjaar Vastgoedbeheer Door digitaal inzichtelijk maken van het vastgoed dat in bezit is, is de mogelijkheid gecreëerd om dit goed onder de loep te nemen. Dit resulteerde tot een betere invulling van de locaties. Oud-Beijerland heeft een nieuwe locatie Thielmonde, daar zijn de locaties welke gevestigd waren op IGGB Zoomwijcklaan en DOJ Steenenstraat in ondergebracht. De panden gelegen aan Papeterspad te Dordrecht en aan de Raadhuislaan te Spijkenisse zijn afgestoten. In 2011 zijn de regels voor gebruiksvergunningen herzien dit resulteerde in aanpassingen van brandmeldcentrales en bouwkundige aanpassingen op verschillende locaties. Met de legionella beheersplannen is een begin gemaakt om dit digitaal te verwerken en aan te passen aan de nieuwe regelgeving, hiervoor moeten ook aanpassingen aan het sanitair plaats vinden. ICT ontwikkeling Begin 2011 zijn alle medewerkers overgegaan op een mailsysteem (outlook) en heeft de uitrol plaatsgevonden om alle locaties en medewerkers met een standaard desktop te laten werken. Daarmee wordt een grotere flexibiliteit gekregen binnen een veilige omgeving. Medewerkers kunnen overal en ten alle tijden inloggen op de RDS (Remote Desktop System). Alle informatie wordt centraal opgeslagen. In de loop van 2011 is het printerpark geïnventariseerd. Naar aanleiding van de inventarisatie is er een voorstel gemaakt voor een herindeling van de huidige printers en de aankoop van nieuwe printers. Door standaardisatie worden kosten gereduceerd. Dit wordt in kwartaal 1 van 2012 uitgevoerd. 11

12 TICK Op 6 juni 2011 is het cliëntregistratiesysteem TICK in gebruik genomen. Aan de ingebruikname is een succesvol traject van vaststellen van functionele eisen, testen en het opleiden van medewerkers vooraf gegaan. Met de oplevering van TICK beschikt TriviumLindenhof over een gebruikersvriendelijk systeem, dat tijdswinst oplevert in de registratie en de hulpverlener ondersteunt in het werken vanuit het cliëntsysteem Innovatie en ontwikkeling Complexe jongeren In 2011 is TriviumLindenhof met behulp van het innovatiebudget gestart met een nieuw evidence based programma, Multi Dimensional Family Therapy. MDFT is een gezinstherapie voor jongeren tussen de jaar met problematiek van verschillende aard en hun gezin. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat MDFT daarnaast goed aansluit bij jongeren die problemen hebben met gebruik van alcohol of drugs, en/of crimineel gedrag vertonen. Maar ook bij (andere) symptomen van psychische en gedragsproblemen is MDFT effectief gebleken. Voorbeelden hiervan zijn spijbelen, weglopen, agressie, en zich isoleren. MDFT duurt 4 maanden tot 6 maanden. Er is een opleidingstraject van drie jaar gestart voor een supervisor en een team met vier therapeuten. Hiermee beoogt TriviumLindenhof een bredere doelgroep van complexe jongeren te kunnen helpen. De MDFT supervisor die 4 ambulant hulpverleners in 2012 gaat begeleiden in deze methodiek is gestart met de opleiding en de eerste MDFT casussen zijn in 2011 gestart. Door het "out-reachend" werken en flexibele, intensieve inzet sluit het goed aan om multiproblem gezinnen te helpen. Online hulpverlening TripiO, Opvoedingsondersteuning Online voor ouders, is een online-interventie, gebaseerd op het evidence-based programma TripleP waarmee gezinnen snel en doelgericht geholpen kunnen worden. TripiO kan ook als stand-alone programma worden ingezet, waarmee het gebruik van zwaardere vormen van hulp mogelijk kan worden voorkomen. TripiO wordt al langer aangeboden in de Stadsregio Rotterdam en kan nu ook door middel van toekenning van het innovatiebudget in de Provincie worden ingezet. Er zijn ambulant hulpverleners en behandelcoördinatoren getraind in online hulpverlening en het evidence based programma Triple P, waar TripiO op gebaseerd is, en het aanbod is actief ingezet conform het afgesproken aantal cliënten. In 2011 hebben in Zuid- Holland conform de afspraak vijf gezinnen met behulp van TripiO hulp ontvangen. TripiO is opgezet vanuit een samenwerking tussen Jarabee, Juzt (voorheen Tender) en TriviumLindenhof, en is in 2010 en 2011 landelijk verbreed naar andere organisaties uit de sector Jeugd & Opvoedhulp. De methodiek wordt verder ontwikkeld en beschreven met als doel om van TripiO een effectieve interventie te maken. De verantwoorde kosten bedragen Signs of Safety In 2011 is gestart met de uitvoering van de pilot Signs of Safety. In dit kader zijn, door trainers van bureau Van Montfoort volgens een training-on-the-jobmodel 12 ambulant hulpverleners en twee behandelcoördinatoren opgeleid. Dit opleidingstraject wordt in juni 2012 afgerond. Er zijn dan in minimaal 12 gezinnen veiligheidsplannen opgesteld. Bij de tussentijdse evaluatie werden positieve resultaten, zowel van medewerkers als cliënten gemeld. Daarnaast hebben in 2011 twee TriviumLindenhof medewerkers in de regio Gorinchem deel genomen aan een gezamenlijk opleidingstraject Signs of Safety met Bureau Jeugdzorg. 12

13 4.4. Algemeen kwaliteitsbeleid Handhaving HKZ-certificaat Doel: TriviumLindenhof voert de vastgelegde kwaliteitsafspraken uit en maakt dit aantoonbaar met behulp van periodieke (1x per zes maanden) audits door Lloyd s. Resultaat 2011: Conform de gemaakte planning heeft Lloyd s in 2011 twee surveillancebezoeken aan TriviumLindenhof gebracht. Binnen TriviumLindenhof zijn interne audits uitgevoerd op de volgende onderwerpen: Cliëntdossiers en Implementatie nota seksualiteit. Op basis hiervan zijn verbeterplannen geformuleerd. De interne audit op het thema Helderheid van cliëntperspectief is uitgesteld naar februari Uitvoeren/implementatie nieuw normschema HKZ Doel: Er is een implementatieplan opgesteld voor de overgang van het oude HKZ schema uit 2005 naar het herziene HKZ schema Jeugdzorg Resultaat 2011: Het implementatieplan is in 2011 vastgesteld en zal in 2012 worden uitgevoerd. Het voorziet in het invoeren van de nieuwe normen en geeft richting aan het proces dat moet leiden tot hercertificering van de organisatie in Onderhoud en vernieuwen Kwaliteitsmanagementsysteem Resultaat 2011: Er is een programma van eisen opgesteld voor de verbetering van het digitale organisatiehandboek. Tevens is er een eerste oriëntatie uitgevoerd naar de invulling van de gewenste verbetering. De uitvoering van het programma van eisen ten aanzien van het handboek start in januari Er is een begin gemaakt met het gebruik maken van een in 2011 ontwikkelde functionaliteit ten behoeve van locatiehandboeken. Hierin worden per werklocatie alle werkafspraken vastgelegd. Er zijn herstelacties uitgevoerd met betrekking tot een aantal beschreven processen, zoals het proces voor het intern auditen van conformiteit cliëntendossiers. Veiligheid en risicomanagement -Doel 1: Binnen TriviumLindenhof heerst een cultuur van veilig melden. Hiervoor is de norm benoemd dat het totaal aantal gemelde incidenten tenminste 700 bedraagt. Resultaat 2011: In 2011 is in teams opnieuw aandacht gevraagd voor het belang van het signaleren, melden en nabespreken van incidenten. Dit heeft er toe geleid dat 655 cliëntgerelateerde incidenten in behandeling zijn genomen. De meeste meldingen worden toegeschreven aan een vorm van agressie(verbaal of fysiek, tussen jeugdigen onderling of gericht op medewerkers). Een uitgebreide rapportage wordt twee keer per jaar aangeboden aan de Inspectie Jeugdzorg. -Doel 2: TriviumLindenhof heeft zicht op basisoorzaken van gemelde incidenten en kan op basis daarvan passende verbetermaatregelen nemen. Resultaat 2011: Het voornemen voor 2011 was om dit met behulp van aanvullende software op het in gebruik zijnde programma voor het melden van incidenten systematisch te onderzoeken. Deze aankoop van de software heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor er geen organisatiebrede doorontwikkeling op retrospectieve risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Op het niveau van teams/locaties worden incidenten onderzocht, en indien nodig worden verbeteracties ingezet gericht op het voorkomen van herhaling van incidenten of gericht op ernstvermindering van incidenten. In januari 2012 is een inventarisatie gestart van alle in 2011benoemde oorzaken door de verschillende teams/locaties. In februari/maart 2012 worden alle teams/locaties geïnformeerd over de uitkomsten van deze inventarisatie, waardoor teams/locaties gebruik kunnen maken van door collega s geformuleerde verbeteracties. Invoering van aanvullende software wordt voorzien voor de loop van Doel 3: Alle kritische processen worden volgens planning onderzocht met behulp van de prospectieve risicoanalyse om zicht te krijgen op deze risico s, waar nodig worden verbetermaatregelen geformuleerd. Resultaat 2011: In 2011 is gestart met een oriëntatie op de te onderzoeken processen. Feitelijke uitvoering van dit doel is voorzien voor Op pilot-basis zijn twee (deel-)processen met behulp van de SAFER-methodiek naar tevredenheid onderzocht. -Doel 4: TriviumLindenhof heeft zicht op de risico s voor de cliënt en de organisatie. 13

14 Resultaat 2011: TriviumLindenhof heeft een eigen instrument ontwikkeld om zicht te krijgen op mogelijk onbeheerste risico s tijdens de hulp aan onze cliënten, en het benoemen van maatregelen om dit zo mogelijk uit te sluiten. Deze risicotaxatiekaart is getest tijdens een pilot en vervolgens verbeterd op basis van de opgedane ervaring en kennis. Momenteel wordt deze risicotaxatiekaart ingebouwd in het eigen cliëntregistratieprogramma van TriviumLindenhof. Organisatiebreed gebruik van deze risicotaxatiekaart wordt voorzien in het voorjaar van In het kader van veiligheid van cliënten is in 2011 een Protocol Loverboyproblematiek opgesteld en neemt TriviumLindenhof deel aan een Stadsregionale Werkgroep Veiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Effectieve programma s Bij de ontwikkeling en innovatie van zorgprogramma s wordt binnen TriviumLindenhof met name ingezet op effectieve programma s. Resultaat 2011: In 2011 is het beleid erop gericht geweest niet zozeer te streven naar (kwantitatieve) uitbreiding van effectieve interventies, maar vooral in te zetten op (kwalitatief) doorontwikkelen van het bestaande aanbod. Redenen voor deze keuze waren enerzijds van financieel-technische aard (opleidingstrajecten en licenties), anderzijds van inhoudelijke aard (voorkomen van te grote versnippering van het hulpaanbod). Het (cliënt)trainingsaanbod is kritisch bekeken en er zijn een aantal trainingen geschrapt omdat die niet het gewenste effect opleverden (lage opkomst, niet aansluitend bij doelen van de complexe doelgroep cliënten). In 2011 is de aandacht verder gefocust geweest op ontwikkeling MDFT en doorontwikkeling TripiO en Triple P (zie 4.3). Het zorgprogramma Ouder-Kindgroep was reeds in het kader van het project effectieve jeugdzorg Stadsregio Rotterdam beschreven en nu uitgebreid met een handleiding- gereed om aan de Databank Effectieve Interventies aan te bieden. De verwachting is dat medio april /mei 2012 het zorgprogramma Opvoeden Nu eveneens aangeboden kan worden aan de Databank Effectieve Interventies. Informatie voor cliënten In 2011 zijn de folderlijn voor cliënten over het hulpaanbod, alsmede de algemene cliëntenbrochure geactualiseerd. Continue verbeteren van zorg Bij de doorontwikkeling van het bestaande hulpaanbod vormt de wat-werkt-kennis ten aanzien van jeugd- en opvoedhulp algemeen en specifiek een belangrijke toetssteen. In 2010 is een geïntegreerd praktijkmodel ten behoeve van de ontwikkeling en ijking van de programma s die binnen TriviumLindenhof worden uitgevoerd in werking getreden (Model werkontwikkeling zorgprogramma s). Het model biedt richtlijnen aan de hand waarvan de evaluatie van het zorgaanbod jaarlijks plaats kan vinden. De resultaten vanuit de metingen prestatie-indicatoren (doelrealisatie, cliënttevredenheid, wijze van beëindiging zorg en afname problematiek) maken hier deel van uit. Doel is om systematisch te werken aan verbetering van de effectiviteit van de zorgprogramma s. Tevens wordt op deze wijze afstemming bereikt tussen de regio s voor wat betreft de uitvoering. De evaluatie wordt ondergebracht in de jaarplanning van de P&C-cyclus. Jaarlijks vindt aan de hand van de evaluatie bijstelling van de beschrijvingen van de zorgprogramma s plaats, zoals weergegeven in het (digitale) programmaboek. Het model wordt vanaf 2010 gefaseerd ingevoerd. Eerste fase in het kader van een 0-meting - is de methodiekbeschrijving per zorgprogramma op te stellen, dan wel te actualiseren. Dit gebeurt in het kader van het beschrijven en onderbouwen van het hulpaanbod en vormt een belangrijke fase in het ontwikkelen van effectieve programma s. Resultaat 2011: In 2011 zijn de volgende zorgprogramma s beschreven door behandelcoördinatoren, met inbreng van uitvoerend hulpverleners: Crisis- en spoedhulp, waaronder crisisopvang oudere jeugd, crisisopvang jongere jeugd, Families First, Ambulante Spoedhulp; Ambulante Pedagogische Gezinsbehandeling, Dagbehandeling 0-7 jaar, OuderKindgroep 0-2 en 0-5 jaar, Dagbehandeling 5-13 jaar, en zelfstandigheidstraining 16+, waaronder kamertraining en fasehuis. 14

15 Er zijn per zorgprogramma ontwikkel- en verbeterpunten opgesteld voor 2012 en verder. Doel is om in 2012 het hele aanbod op deze wijze doorlopen te hebben. Effectmonitoring TriviumLindenhof is in 2010 lid geworden van het SEJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland). Om een goede inschatting te kunnen maken van de actuele stand van zaken met betrekking tot effectiviteit binnen de organisatie, is in samenwerking met het SEJN een rijpheidsscan uitgevoerd. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld Uitkomsten en nieuwe inzichten waarbij het beleid ten aanzien van effectmonitoring voor de komende jaren is uiteengezet. Algemeen doel is dat TriviumLindenhof in 2013 beschikt over een volledig basis-instrumentarium, waarmee vastgesteld kan worden of onze hulp helpt. In 2011 is ingezet op volledige implementatie van dit plan. De implementatie is vertraagd omdat de invoering van het nieuwe cliëntregistratiesysteem (TICK) later dan gepland heeft plaats gevonden en de aansluiting met BergOp nog niet is gerealiseerd. Pas als deze systemen volledig operationeel zijn kan de daadwerkelijke implementatie van de landelijke prestatie-indicatoren breed plaatsvinden. In 2011 hebben metingen handmatig plaats gevonden. In het kader van de effectiviteitsontwikkeling heeft TriviumLindenhof ook in 2011 deel genomen aan de provinciale werkgroep Zicht op Effectiviteit (ZOE) Zuid-Holland. De doelstelling was en is om de uitvoerende hulpverlening mee te nemen in het stelselmatig meten en duiden van gegevens rondom effectiviteit. Ook hier is niet het beoogde resultaat volledig behaald in verband met nog niet volledig operationeel zijn van het cliëntregistratiesysteem. Cliënttevredenheid De tevredenheid van cliënten werd in 2011 gemeten op twee momenten tijdens het hulpverleningsproces, na de eerste evaluatie middels de vragenlijst cliëntentevredenheid (eigen instrument) en bij afsluiting van de hulp middels de exitvragenlijst. Dit was een voortzetting van het reeds in 2010 ingezette beleid. TriviumLindenhof hanteert als norm voor de tevredenheid van cliënten een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. De lijst tevredenheid ketenpartners is in 2011 ontwikkeld en wordt in 2012 onderdeel van het managementinformatiesysteem. Ontwikkelen residentiële aanbod Resultaat 2011: In 2011 is gestart met een project dat als doel heeft de residentiële hulp door te ontwikkelen, zoals beschreven in de notitie Modernisering van de residentiële hulp uit In dit kader is in 2011 het gehele residentiële aanbod doorgelicht. Teams van uitvoerend hulpverleners met behandelcoördinatoren en locatiemanagers hebben een sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd van de uitvoering van hun werk. Dit hebben ze gedaan aan de hand van kwaliteitscriteria, gebaseerd op de set van kwaliteitscriteria en de kwaliteitstoolkit die ontwikkeld zijn in de Stadsregio Rotterdam in samenwerking met het NJI. Tevens hebben behandelcoördinatoren met ondersteuning vanuit het NJI een doelgroepanalyse uitgevoerd met behulp van de CAP-J. Aan de hand van de resultaten vanuit deze instrumenten en de hierboven beschreven methodiekbeschrijvingen zijn verbeterpunten geformuleerd: In 2012 zal op een aantal locaties gestart worden met een pilot ter verbetering van de zorg op een aantal omschreven onderdelen: perspectief bij aanvang is bekend, familienetwerkberaad is ingevoerd, doorloopsnelheid is verhoogd. TriviumLindenhof heeft in 2011 tevens deelgenomen aan de landelijke kenniskring residentiële zorg, met als resultaat een (interactieve) website, waarin good practices vanuit de deelnemende instellingen met elkaar gedeeld kunnen worden. Uitstroomcoördinatie Eind 2011 heeft de provincie Zuid-Holland voor de duur van een jaar projectsubsidie toegekend aan de jeugdzorgaanbieders in de provincie met betrekking tot uitstroomcoördinatie. Doel is om de dooren uitstroom binnen de jeugdzorg beter te organiseren met daarbij een concrete focus op het perspectief van de jeugdige. TriviumLindenhof heeft een uitstroomcoördinator aangesteld, 15

16 die aan deze opdracht gestalte zal geven. Focus ligt op de doorstroom binnen de 24-uurszorg. Diversiteit In 2010 is binnen TriviumLindenhof gestart met een onderzoeksproject in het kader van Diversiteit in de jeugdzorg, met behulp van extra financiering van Provincie Zuid-Holland. Het resultaat van het project moet leiden tot evidence-based methodieken voor de allochtone doelgroep, volgens de werkwijze Erkenningscommissie NJI. In het onderzoek wordt samengewerkt met collegainstellingen, het NJI, Verwey-Jonker, Mikado en er wordt academisch advies ingewonnen. Het onderzoeksproject loopt tot augustus Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met cliënten en hulpverleners zijn in 2011 een praktijktheorie en een werkmethode ontwikkeld (Cultureel Venster Jeugdhulpverlening). Zestig hulpverleners zijn getraind in het afnemen van dit instrument en hebben dit in de praktijk toegepast. Na evaluatie van deze resultaten is het instrument bijgesteld en opnieuw getoetst in de praktijk. Eind maart 2012 zal de allerlaatste onderzoeksronde naar de werking van het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten zal het CVJ dan definitief vastgesteld worden en voorgedragen worden voor erkenning. Daarmee zal het project na twee jaar worden beëindigd. Mentoraatsproject Het doel van het Mentoraatsproject is jongeren vanaf 16 jaar na vertrek uit de residentiële setting een extra steuntje in de rug te geven door een speciaal voor hen geselecteerde vrijwillig mentor aan het te koppelen. Het project is op initiatief van TriviumLindenhof voortijdig stopgezet per 25 januari De verantwoorde kosten bedragen Samenwerkingsrelaties Gemeenten Met het oog op de transitie van de jeugdzorg zijn in de loop van 2011 de contacten met gemeenten geïntensiveerd. Er zijn werkbezoeken en conferenties georganiseerd voor wethouders en ambtenaren in het werkgebied, met als doel de gemeenten goed te informeren over aard en inhoud van de geïndiceerde Jeugdzorg. Tevens heeft TriviumLindenhof een aantal pilots in het kader van de transitie ingediend. Een ontwikkeling die zich ook in 2012 en verder zal voortzetten. TriviumLindenhof heeft een toetredingsverklaring ondertekend ten behoeve van SISA, het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. Daarmee wordt beoogd de Verwijsindex voor risicojongeren toegankelijk te maken voor het stadsregionale deel van onze organisatie. CJG en RAS-projecten De Centra voor Jeugd en Gezin zijn volop in ontwikkeling. Het tempo waarin dit gebeurt en de vorm waar men voor kiest, verschilt per gemeente. Op bestuurlijk niveau is er contact met CJG Rijnmond. Op regioniveau worden contacten gelegd en versterkt. TriviumLindenhof voert drie RAS-projecten uit, te weten Nazorg voor gezinnen en jongeren in de stadsregio, Schoolcoaching in regio Drechtsteden en Opvoedcursussen Tegendraadse jeugd in regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Helaas eindigt de RAS-subsidie ultimo Gezocht zal moeten worden naar alternatieve financiering. In de Hoekse Waard participeert TriviumLindenhof in het ZorgAdviesTeam (ZAT), waarbij zo mogelijk ook gericht kan worden doorverwezen in het kader van nazorg. In Goeree-Overflakkee neemt TriviumLindenhof deel aan een pilot. Nazorg In 2011 is het RAS-project Nazorg op dezelfde wijze gecontinueerd als in De opstartproblemen waren in 2010 weggewerkt en de inzet van de nazorg heeft steeds beter een vaste plek gekregen binnen de organisatie. Cliënten konden zodoende beter en veelal eerder uitstromen uit de geïndiceerde zorg en nog gedurende geruime tijd ondersteuning krijgen om de aangeleerde vaardigheden te bestendigen. Voor de cliënt was het prettig dat de hulpverlening door dezelfde organisatie/locatie plaats kon vinden en dat er sprake kon zijn van een 'warme' overdracht. 16

17 Hierdoor is het beschikbare budget (productie) nagenoeg volledig ingezet. Was er in de vorige jaren nog sprake van onderbenutting, in 2011 is daar geen sprake meer van en de verwachting is dat deze trend zich in 2012 zal voortzetten. Continuering van de RAS-middelen is vanaf 2013 onzeker. Gelet op de positieve ervaringen voor cliënt en medewerkers en het eerder kunnen beëindigen van de geïndiceerde zorg zal het verdwijnen van deze middelen als een gemis worden ervaren. Graag wil TriviumLindenhof, samen met de collega zorgaanbieders en de Stadsregio onderzoeken of de RAS-middelen voor 2013 gecontinueerd kunnen worden of dat er alternatieve mogelijkheden te vinden zijn. Onderwijs Vanuit diverse locaties vindt intensief overleg plaats met het onderwijs. Het is van belang goede aansluiting te realiseren, mede gericht op Passend Onderwijs. Steunpunt Onderwijs Al lange tijd voert TriviumLindenhof het Steunpunt Onderwijs uit op de Zuid-Hollandse Eilanden. Dit project wordt gefinancierd door de samenwerkende gemeenten in de regio. TriviumLindenhof voorziet onder meer in trajectbegeleiding en in de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. Vanuit het Steunpunt bestaat intensieve samenwerking met de scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Schoolcoaching Het doel van Schoolcoaching is het voorkomen van verdere escalatie van de problemen van jeugdigen op school of thuis en het voorkomen van de inzet van geïndiceerde jeugdhulp. Definitieve uitval uit de school wordt voorkomen. Het effect op langere termijn is de verbeterde aanpak in de scholen, omdat ook de docenten (intensief) gecoacht (kunnen) worden. Zij krijgen hiervoor handvatten aangereikt, die bij volgende leerlingen weer kunnen worden ingezet, waardoor er minder frequent problemen ontstaan (preventieve werking). Gebleken is dat de instroom in de dagbehandeling Oudere Jeugd een afname liet zien en dat tevens de verblijfsduur in voorkomende gevallen in de dagbehandeling verkort werd. Bij voldoende beschikbare middelen vanuit de gemeenten zal het schoolcoachingsproject in 2012 worden voortgezet. T-Plataan In 2011 stond voor de T-Plataan het bieden van continuïteit van (crisis)nachtopvang aan jong volwassenen centraal. Samen met de ketenpartners wordt getracht een optimale benutting van de crisisopvang te realiseren. Hierbij is het essentieel dat de jongeren kunnen doorstromen naar de reguliere voorzieningen. Het pand waarin T-Plataan gehuisvest is, wordt in 2012 zodanig aangepast dat er meer flexibel gebruik van gemaakt kan worden. In 2011 zijn hiertoe de voorbereidende activiteiten ontplooid. GGZ Met Yulius en Lucertis zijn in 2011 samenwerkingsafspraken gemaakt, onder meer omtrent het verzorgen van (kinderpsychiatrische) diagnostiek. RIAGG RNW, Bureau Jeugdzorg en TriviumLindenhof hebben een gezamenlijke pilot ontwikkeld met betrekking tot geïntegreerde hulp in gezinnen met problematische jongeren. TriviumLindenhof verzorgt de ambulante hulp in gezinnen middels de interventie Opvoeden NU. Beter Beschermd+ In het voorjaar van 2011 is TriviumLindenhof gaan participeren in het Beter Beschermd+ traject (BB+). BB+ is een samenwerking tussen BJZ, de Raad van Kinderbescherming en de zorginstelling. Het gaat om gezinnen waar een Raadsmelding gedaan is en waar we vanaf dat moment in actie komen. Er wordt een actieplan gemaakt waarmee de casemanager en de BB+er naar het gezin gaat. Er wordt snel gestart en frequent naar de gezinnen gegaan. De eerste actie is aan de hand van een veiligheidsanalyse om de veiligheid in kaart te brengen. Sinds 2 jaar is deze vorm van samenwerking in de Stadsregio gaande bij STEK en gezien het goede resultaat is er gekozen voor uitbreiding van 2 fte bij Triviumlindenhof. 17

18 Doel van dit traject is om in de gezinnen waar veiligheid in het geding is snel en adequaat aan de slag te gaan, om te voorkomen dat er een ondertoezichtstelling wordt uigesproken. Het wordt gezien als een middel om gezinnen niet geheel vrijwillig nog een laatste kans te geven zelf verantwoordelijk te blijven voor de opvoeding van hun kinderen. Onze medewerkers worden op dit moment geschoold in de training SoS (Signs of Safety). De Raadsonderzoeker gaat tegelijkertijd aan de slag met onderzoek en na 28 dagen wordt er vanuit beide invalshoeken een verslag gemaakt dat naar de rechter gaat. Daarna is het wachten op de uitspraak. Afspraak is dat we dan wel in het gezin blijven om te zorgen dat er zicht blijft. Dit is voor een periode van maximaal 3 maanden. Tot nu toe hebben we 18 gezinnen in behandeling gehad. De BB+ trajecten zijn gestart voor het gebied Rotterdam-Zuid. In 2012 zal een uitrol plaatsvinden over de rest van de Stadsregio. Kinderopvang Vanuit het zorgaanbod voor jonge kinderen is de samenwerking met de kinderopvang geïntensiveerd. Initiatieven worden ondersteund door Alert4You. Op basis van deze samenwerking zijn pilots voorbereid in het kader van de transitie jeugdzorg. In Provincie Zuid-Holland is in 2010 een experiment voorbereid om te komen tot snellere doorplaatsing vanuit Bureau Jeugdzorg. Daarbij komt een verwijsbrief van Bureau Jeugdzorg in de plaats van de uitgebreide indicatiestelling. Het experiment richt zich met name op de verbinding onderwijs-jeugdzorg. Zorgtafeloverleg heeft structureel plaatsgevonden in Casuïstiek bespreking met verschillende externe partners (Horizon; Auriga; Yulius; BJZ en TL) met als doel plaatsing van moeilijk plaatsbare kinderen/jongeren. Voorzitterschap wordt gevoerd door BJZ. Doorbraakmethode / Tijd voor Jeugd TriviumLindenhof is een van de elf organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, die deelnemen aan de landelijke pilot Tijd voor Jeugd. De pilot wordt uitgevoerd om de ervaren regeldruk te verminderen en wacht- en doorlooptijden te verkorten. Gebruik wordt gemaakt van de Doorbraakmethode, een strategie om de invoering van kennis en goede voorbeelden in de praktijk te versnellen. Het project loopt tot juli Op 7 juni 2012 is er een slotconferentie, waar de deelnemende teams hun resultaten aan elkaar, aan collega s van andere organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, de provincies en het Ministerie presenteren. De resultaten worden gebundeld in een boekje. Drie teams van TriviumLindenhof doen mee aan de pilot: - team De Opper (crisisopvang oudere jeugd, Dordrecht), - team Giraffengroep (daghulp jonge kind, Vlaardingen), - team APG-Zuid (Ambulante Pedagogische Gezinsbegeleiding, Rotterdam). De opgedane kennis en vaardigheden worden binnen TriviumLindenhof gedeeld en verspreid. AKJ Vanuit het AKJ zijn een aantal vertrouwenspersonen werkzaam binnen de organisatie. Zowel in Zuid-Holland-Zuid, als in de Stadsregio is een locatiemanager contactpersoon voor de vertrouwenspersoon. Jaarlijks wordt het werkplan/verslag van het AKJ besproken, worden verbeteracties doorgenomen en wordt de samenwerking geëvalueerd. Prestatie-indicatoren De prestatie-indicatoren zijn over dit verslagjaar niet opgenomen. Dankzij de doorontwikkeling van TICK maken ze vanaf 1 januari 2012 onderdeel uit van de maandelijkse management informatie. 18

19 Klachten Door de zorgaanbieders in de Stadsregio Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden is gezamenlijk een externe klachtencommissie in het leven geroepen. Door deze klachtencommissie wordt zelf een jaarverslag gepubliceerd. Het interne beleid van TriviumLindenhof is dat klachten, of uitingen van ongenoegen, altijd worden besproken met degene die de klacht betreft, dan wel met zijn of haar leidinggevende. Ook regiomanagers en de Raad van Bestuur kunnen hierin een rol spelen. Het staat cliënten altijd vrij om zich rechtstreeks tot de externe klachtencommissie te wenden. Cliënten worden in de cliëntenbrochure geïnformeerd over de klachtenregeling en de klachtencommissie. Tevens wordt hierin vermeld dat hierbij ondersteuning kan worden gevraagd aan de vertrouwenspersoon. Er zijn in uitspraken gedaan door de klachtencommissie over ingediende klachten. Van de eerste klacht, die in werd ingediend, achtte de klachtencommissie, 1 onderdeel van de klacht gedeeltelijk gegrond, en twee andere onderdelen omgegrond. Van de tweede klacht achtte de Commissie 1 onderdeel gegrond, en de overige 10 onderdelen ongegrond. Van de laatste ingediende klacht achtte de Commissie alle onderdelen ongegrond. TriviumLindenhof heeft de uitspraken van de klachtencommissie overgenomen, en actie ondernomen op die onderdelen waar dat werd gevraagd. 19

20 4.6. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsformatie Met name in de tweede helft van 2011 is gestart met het verminderen van het aantal ingezette medewerkers. Daarbij is in staf en overhead het aantal functies en functionarissen verminderd. Er is terughoudend omgegaan met Werving en Selectie, medewerkers met een tijdelijk contract hebben geen verlenging gekregen. TriviumLindenhof beschikt over een pool van invallers, die desgewenst ingezet kan worden bij locaties waar tekort aan personeel is. Deze invallers vormen de smeerolie van de organisatie. Tevens is dit een goede manier om wederzijds kennis te maken. TriviumLindenhof kan het functioneren beoordelen en de invalpoolmedewerker krijgt de kans om op meerdere locaties mee te draaien en zo een beter inzicht in de mogelijkheden van de organisatie te krijgen. 80% van de invalmedewerkers stroomt door, in een reguliere vacature. De inzet van medewerkers uit de invalpool is in de tweede helft van 2011 fors verminderd om kosten te besparen. Toch zal een zekere mate van flexibiliteit nodig zijn om in te kunnen spelen op alle aanpassingen die noodzakelijk zijn, waardoor de inzet vanuit invalpool belangrijk blijft. Aan alle nieuwe medewerkers, inclusief stagiaires en vrijwilligers wordt een VOG gevraagd. Voor 2012 is een fasegewijze vernieuwing van alle VOG gepland. Verzuim Het gezondheidsmanagement en de overstap naar een nieuwe arbodienst hebben een positief effect gehad. De leidinggevenden hebben een training "verzuimregisseur" aangeboden gekregen en de begeleiding van (langdurig of frequent) zieke medewerkers heeft geleid tot een scherpe daling in het verzuim, van 8,9% naar 7,6%. Voor 2012 staat een vervolg gepland, de beoogde 95% gezondheidsnorm is nog niet behaald. In maart 2011 heeft TriviumLindenhof meegewerkt aan het onderzoek van de arbeidsinspectie in de jeugdzorg. Op enkele kleine aanpassingen in een gebouw na, zijn er geen bevindingen gedaan. De veiligheid van medewerkers in ambulante functies heeft de aandacht van de arbeidsinspectie. Medewerkers Tevredenheid Onderzoek Van de 681 medewerkers die zijn benaderd met een uitnodiging voor deelname hebben er 321 (47,1%) de vragenlijsten afgerond en ingestuurd. De gemiddelde beoordeling is 6. De norm is een gemiddeld cijfer van 8 te behalen. Dit MTO geeft een beeld van de tevredenheid onder medewerkers en zal jaarlijks herhaald gaan worden met als doel het volgen van trends. Er zijn positieve scores op arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Vooral op locatie/teamniveau is men tevreden. Cultuur, communicatie en besluitvaardigheid scoren laag (binnen alle groepen, leeftijden en duur dienstverbanden). De meting van ervaren werkdruk tijdens het MTO lag op 5,2. Dit blijft een aandachtspunt. Met betrekking tot het item aansluiting werkzaamheden en capaciteiten is de score hoger. De inspanningen met betrekking tot scholing en supervisie, maar ook het steeds strenger selecteren op dit punt (meer HBO-ers en minder MBO-ers) dragen hieraan bij. De vertrouwenspersoon heeft in 2011 contact met één medewerker gehad. Opleiding en training Stichting TriviumLindenhof besteedt veel aandacht aan opleidingen training voor medewerkers. Naast al langer bestaand aanbod aan introductie, werkbegeleiding en coaching zijn er drie ontwikkelingen die in 2011 van belang waren. 20

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarplan 2013. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam

Jaarplan 2013. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam Jaarplan 2013 TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam Postbus 25321 3001 HH Rotterdam 010 892 88 00 www.triviumlindenhof.nl Inhoudsopgave jaarplan 2013 Inleiding pag. 3 Algemeen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam

Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam Jaarplan 2012 TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam Postbus 25321 3001 HH Rotterdam 010 8928800 www.triviumlindenhof.nl Inhoudsopgave jaarplan 2012 Inleiding 1. Algemeen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF

ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, 18 maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 I. Overzicht Zorgprogramma s Jeugdhulp 6 1. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp 7 Ambulante Pedagogische

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie