Tekstbijlage 2. Beschrijving van het Noordvleugelmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekstbijlage 2. Beschrijving van het Noordvleugelmodel"

Transcriptie

1 Tekstbijlage 2 Beschrijving van het Noordvleugelmodel In het navolgende wordt een beschrijving gegeven van het Noordvleugelmodel. Het Noordvleugelmodel is het verkeersmodel, waarmee de verkeersberekeningen zijn uitgevoerd die in de nota's Westrandweg en Hoofdwegennet regio Schiphol gebruikt zijn, Het Noordvleugelmodel is een integraal verkeers en vervoersmodel dat operationeel is in de Noordvleugel van de Randstad. De Noordvleugel van de Randstad vormt het studiegebied, Dit gebied wordt gevormd door het gehele streekplangebied AmsterdamNoordzeekanaal(ANZKG), het streekplan Gooi en Vechtstreek, alsmede een groot deel van het streekplan Waterland, In dit studiegebied wordt om rekentechnische reden een aantal fijne zones onderscheiden. Buiten het studiegebied worden meer grove zones gehanteerd, Binnen het studiegebied zijn er 235 fijne zones; er buiten 230. Daarbij moet bedacht worden dat het buitengebied geheel Nederland omvat, In de studie wordt met netwerken gewerkt. Deze netwerken geven het relevante autowegennet en het gehele openbaar vervoersnet weer. In dit openbaar vervoersnet zijn dus opgenomen alle spoorverbindingen, het locale tram, metro en busnet en alle streekvervoerslijnen. De studie doet berekeningen naar het autoverkeer, het openbaar vervoer en het (brom)fietsverkeer in het jaar De studie is integraal in die zin, dat alle vervoerswijzen in onderlinge afhankelijkheid meedoen. De berekeningen kunnen worden gemaakt als de sociaal en financieeleconomische gegevens alsmede de netwerken zijn gedefinieerd en ingevoerd. De sociaaleconomische gegevens die zijn ingevoerd betreffen in het kort het volgende; inwoners, arbeidsplaatsen in de detailhandel en overige arbeidsplaatsen, alsmede de werkende beroepsbevolking. De gegevens voor het jaar 2000 zijn gebaseerd op vnl. het streekplan ANZKG. De gegevens staan gegroepeerd weergegeven in tabel 1. Voor de verkeersberekeningen is de hoogte van de kosten van verkeer en vervoer uitermate relevant. Voor het jaar 2000 is het zogenaamde middenscenario van het Centraal Planbureau aangehouden. Dit middenscenario gaat van het volgende uit. Het inkomen stijgt 2% reëel per jaar, de brandstofkosten blijven op niveau 86 (reëel), Dit geldt voor het zogenaamde nulalternatief. Voor andere alternatieven is met hogere autokosten gerekend. Dit is gedaan in relatie tot het beoogde rekening rijden. De kosten van het openbaar vervoer blijven reëel op 85, met dien verstande, dat de kosten van het streekvervoer toenemen van 70 tot 80 % van de kosten van het treinvervoer, het autobezit neemt toe tot 450/1000 inwoners, de autobezetting daalt van 1,4 tot 1.3. In algemene zin werkt het verkeersmodel als volgt. Eerst worden de verplaatsingen per zone berekend. Vervolgens wordt de vervoerswijzekeuze gelijk met de distributie berekend. 395

2 TEKSTBIJLAGE De verkregen verplaatsingen worden aan het wegennet toegedeeld. Na toetsing kan dan een berekening voor een toekomstig jaar worden gemaakt. Per stap in dit proces zullen kort de gang van zaken en de relevante parameters worden toegelicht. Ritproductie en attractie Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar motief (wonenwerken, overig) en naar verstedelijkingsgraad. Tevens is de autobeschikbaarheid van belang. Per onderscheiden categorie kan een berekening worden gemaakt waarbij de onderscheiden parameters zijn inwoners, arbeidsplaatsen (detail, overig), beroepsbevolking. Na berekening worden de verplaatsingen zogenaamd gebalanceerd, opdat de totale hoeveelheden aankomsten en vertrekken gelijk zijn. Simultane distributie en modalsplit In deze berekeningsslag wordt tegelijkertijd bepaald waar het verkeer naar toe gaat (distributie) en met welk vervoermiddel. Onderscheid wordt hier gemaakt naar gebiedstypologie, motief en autobeschikbaarheid. De berekening is mede afhankelijk van de zogenaamde zwaartekrachtformule, waarin aankomsten en vertrekken en de onderlinge aantrekkingskracht een belangrijke rol spelen. De kwaliteit van de aangeboden verkeersvoorziening speelt hierbij tevens een rol. Toedeling Nadat op deze wijze de verplaatsingen per auto, per openbaar vervoer en per (brom)fiets zijn berekend, kunnen ze worden toegedeeld aan de respectievelijke netwerken. De netwerken worden gekenmerkt door wegvaktypologie, afstand, snelheid en capaciteit. Voor het openbaar vervoer is mede van belang frequentie, overstapgelegenheid, voor en natransport. Het autoverkeer wordt toegedeeld aan het netwerk waarbij capaciteitsbeperking op de wegvakken en de weerstanden op de kruispunten een belangrijke rol spelen, Via een stapsgewijze toedeling wordt een zoveel mogelijk realistisch beeld verkregen, waarbij rekening is gehouden met (over)belasting op wegvakken. Vermeldenswaard is dat bij berekeningen wordt gerekend met gewogen combinaties van tijd.afstand en kosten. Deze combinatie die voor auto, openbaar vervoer en fiets verschillend is, wordt "gegeneraliseerde tijd" genoemd. 396

3 Tabel 1 Sociaaleconomische gegevens * f IRO Naam Inwoners Beroepsbevolking Arbeidsplaatsen Noordkop NH Westfriesland Alkmaar e,o. Waterland Zaanstreek Ifmond Agglomeratie H'lem Hoofddorp GrootAmsterdam Gooi en Vechtstreek Totaal Provincie NoordHolland Amsterdam HavensWest MAP Sloten Amstel m Zeeburg Haarlem Haarlemmermeer SchipholCentrum SchipholOost Alkmaar Hoom Purmerend Zaanstad Hoogovens Almere Lelystad Indeling ten behoeve van regionaal onderzoek 397

4 Tekstbijlage 3 Beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen toegepast op een aantal routealternatieven rond Schiphol M In deze bijlage worden de belangrijkste onderdelen uit de studie "Het H beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen toegepast op een aantal route alternatieven rond de Coentunnel en Schiphol" aangehaald, voor zover van toepassing op het hoofdwegennet in de regio Schiphol. Deze studie is verricht door TNO, hoofdgroep Maatschappelijke Technologie en verschenen in maart Algemeen Er is bij de berekeningen uitgegaan van de verkeersprognose voor het totale verkeer en vervoer. Effecten van de maatregelen ter beperking van de mobiliteit zijn naar evenredigheid ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing verklaard. Het is echter de vraag, of dit uitgangspunt wel juist is. In het hoofdstuk "Leemten in kennis en informatie" is dan ook aangegeven, dat onvoldoende informatie bekend is over de ontwikkeling van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, mede in relatie met de ontwikkeling van de totale verkeers en vervoerssituatie en in relatie met het geboden afwikkelingsniveau op de hoofdwegen. Daarnaast is te weinig bekend over de kwantitatieve bijdragen van andere maatregelen ter beperking van de risico's bij deze vervoerswijze. De huidige risico's zijn vergelijkbaar met de risico's, zoals berekend voor het milieuvriendelijk alternatief 3. Gezien de directe koppeling tussen de prognoses en de transporten gevaarlijke stoffen, zullen de overige alternatieven dan ook een verhoging van het risico opleveren. Om echter toch een inzicht in de gevolgen van calamiteiten in de verschillende alternatieven te verkrijgen, is gekozen voor dit beslismodel, omdat daarin de vergelijkingsmethodiek nauwkeurig is opgenomen. Aan de uitkomsten mogen geen vergaande conclusies verbonden worden, Wel biedt de studie een redelijk inzicht in de (relatief geringe) verschillen tussen de alternatieven. Eindconclusie van de studie is: "...dat de verschillen in risico's tussen de verschillende alternatieven dermate gering zijn, dat zij nauwelijks significant te noemen zijn". De beschouwde routealternatieven In de studie zijn de alternatieven, welke in de projectnota "Hoofdwegennet Regio Schiphol" worden beschreven, door middel van een beslismodel met elkaar vergeleken op de consequenties voor de bevolking en de gebouwen bij optredende calamiteiten. Resultaten van de toepassing In het model worden de kansen berekend op zowel slachtoffers als materiële schade. Voor beide elementen wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijke gemiddelde schade per ongeval, de EVfactor (Expected Value) en met de mogelijke gemiddelde schade per ongeval, welke een zekere grenswaarde overschrijdt, de ELAfactor T (Expected Large Accidents). 399

5 TEKSTBIJLAGE,«*, i i*r De berekende waarden zijn in onderstaande tabel aangegeven. Uit de tabel blijkt, dat de waarden nauwelijks afwijken tussen de verschillende alternatieven. Tabel 1 Resultaten beslismodel Slachtoffers xlo" 3 per jaar Materiële schade in guldens/jaar Alternatief EV ELA EV ELA Nul Nulplus MWIIA MWmA MnA MIÏÏA Combinatie Milieuvr. 1 Milieuvr. 2 Milieuvr. 3 16,4 14,0 17,0 16,7 17,0 16,6 16,1 13,8 12,4 16,1 14,8 12,5 15,2 15,1 15,3 14,0 13,5 12,3 11,1 13,5 163,0 137,0 167,9 154,0 169,0 153,0 149,0 136,0 122,0 149,0 14,4 11,5 15,1 00,0 15,1 00,0 12,8 11,6 10,8 12,8 400

6 Tekstbijlage 4 Berekende totale emissies voor verschillende stoffen voor de huidige situatie en de alternatieven Alternatief Weglengte (in km) Emissie CO (ton/jaar) Emissie NO x (ton/jaar) Emissie Lood (kg/jaar) Emissie so 2 (ton/jaar) Emissie CxHy (ton/jaar) Emissie Aerosol (ton/jaar) Emissie Benzeen (ton/jaar) Emissie Benz(a)pyreen (kg/jaar) huidige situatie 12, nul 12, nulplus 12, MWÏÏA MWmA MnA MIIIA 25,5 25,6 22,5 22, combinatie 19, milieuvriendelijk 1 milieuvriendelijk 2 12,1 12,

7 Tekstbijlage 5 Berekening van kosten en baten Inleiding In deze bijlage zijn van elk alternatief de kosten van aanleg en onderhoud van wegen en de openbaar vervoerskosten verzameld. Voor zover nodig, worden berekeningen getoond, zoals bij onderhoud en exploitatie van wegen. Congestiekosten worden vermeld, Voor het openbaar vervoer is een globale schatting gemaakt van de benodigde investeringen (dus niet de exploitatie) bij de diverse alternatieven. Naast de feitelijke wegenkosten mondt deze bijlage uit in een rendementsberekening ten aanzien van de totale investeringen in wegen en openbaar vervoer en een rendementsberekening ten aanzien van het zakelijk en goederen verkeer, Kosten Ten behoeve van de rendementsberekeningen dienen de volgende kosten en baten per alternatief te worden bepaald: besparing congestiekosten besparing omrijden kosten aanleg wegen onderhoud en exploitatie wegen investeringen in het openbaar vervoer kosten omrijden Van andere kosten en baten zijn geen of onvoldoende gegevens bekend, waardoor deze niet in de berekeningen meegenomen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van het rekening rijden, de baten van de verkeersveiligheid e.d, De kosten c.q. baten verband houdend met congestie en omrijden zijn in hoofdstuk 7 onder "Economie", toetsingscriterium 18 (De vervoerskosten voor het zakelijk verkeer), aangegeven. In deze bijlage zullen de drie resterende kostenposten nader worden behandeld. 403

8 A. Kosten aanleg De aanlegkosten zijn per alternatief geraamd, waarbij een splitsing is gemaakt tussen de tunnels onder de start en landingsbanen en de overige werken. In tabel 1 zijn de aanlegkosten aangegeven. Tabel 1 Aanlegkosten (in miljoenen guldens) Alternatief Tunnel Overige Totale Infrastructuur Kosten Nul Nulplus Tracé MWIIA MWÏÏIA MIIA MIIIA Combinatie Milieualt. 1 Milieualt. 2 Milieualt Bedragen incl. B.T.W., engineering en grondverwerving. B. Kosten onderhoud en exploitatie rijkswegen In de directie NoordHolland van de Rijkswaterstaat wordt per jaar aan jaarlijks en nietjaarlijks terugkerend onderhoud en verbeteringswerken op de planwegen een bedrag van rond ƒ 80 miljoen besteed. Deze planwegen hebben een totale ontwikkelde lengte van 243 km bij een gemiddelde verhardingsbreedte van 22,5 m, globaal overeenkomend met de verhardingsbreedte van een 2 x 2strooks autosnelweg. In genoemde kosten is het onderhoud begrepen van zowel de hoofdrijbanen als de knooppunten en de aansluitingen. Uitgesplitst naar onderdelen wordt het onderhouds en exploitatiebudget als volgt besteed: groenvoorzieningen 10% verhardingen 40% kunstwerken 20% wegmeubilair 25% overig 5% Op basis van deze kostenverdeling is bij benadering een inschatting te maken van de jaarlijkse onderhouds en exploitatiekosten van de verschillende typen wegen. Deze bedragen per kilometer voor bovengenoemde 2 x 2strooks autosnelweg ƒ per jaar, welk bedrag op 100%o is gesteld, Voor de omrekening naar de zogenaamde contante waarde b, met verwaarlozing van de veelal geringe bedragen, die gedurende de eerste vijfjaar aan een nieuwe weg worden besteed, een factor 16 toegepast, 404

9 In tabel 2 zijn voor een aantal wegtypes de jaarlijkse onderhouds en exploitatiekosten en de gekapitaliseerde kosten weergegeven. Tabel 2 Kosten onderhoud en exploitatie per kilometer weg Type weg kosten per jaar in milj. guldens in procenten gekapitaliseerd in milj.guld. lxl str m.vl 1x2 str m.vl 2x2 str m.vl of 2x3 str z.vl 2x3 str m.vl 1x3 m. vl + 1x4 str. m. 2 vl 2x4 str m. vl 2x4 str m. 2 vl 2x5 str m. vl. 2x5 str m. 2 vl 2x3 str m. vl + 2x2 str m. vl of 2x (1+1) str. m. vl 2x4 str m. vl + 2x2 str m. vl of 2x (1+1) str m.vl ,13 0,19 0,33 0,41 0,47 0,48 0,53 0,56 0,61 0,69 0,76 2,1 3,0 5,3 6,6 7,5 7,7 8,5 9,0 9,8 11,0 12,2 Opm. m.vl = met 1 vluchtstrook per rijbaan m. 2 vl = met 2 vluchtstroken per rijbaan z.vl = zonder vluchtstrook Aan de hand van deze gegevens kunnen de gekapitaliseerde kosten voor onderhoud en exploitatie van de wegen in het studiegebied in miljoenen guldens per alternatief worden berekend. In tabel 3 zijn die kosten aangegeven. Onderhouds en exploitatiekosten van het openbaar vervoer zijn niet meegenomen, omdat de noodzakelijke gegevens over de uitbreidingen van het openbaar vervoer niet voor de afzonderlijke openbaar vervoermaatregelen bekend zijn. Tabel 3 Kosten per alternatief Nulaltematief Nulplusalternatief Wegenalternatief MWIIA Wegenaltematief MWrïïA Wegenaltematief MIIA Wegenaltematief MIIIA Combinatiealternatief Milieuvriendelijk alternatief 1 Milieuvriendelijk alternatief 2 Milieuvriendelijk alternatief 3 *) kosten /160 /170 ƒ270 ƒ270 ƒ330 ƒ330 ƒ250 ƒ170 ƒ170 ƒ250 extra kosten t.o.v. nulalternatief ƒ ƒ 10 ƒ110 ƒ110 ƒ170 ƒ170 ƒ 90 ƒ 10 ƒ 10 ƒ 90 ') Exclusief de extra kosten voor de mitigerende maatregelen

10 TEKSTBIJLAGE C. Kosten openbaar vervoer Om een globale schatting te kunnen maken van de openbaar vervoerskosten is nagegaan wat de landelijke investeringskosten en exploitatiekosten tot nu toe zijn geweest. In 1987 bedroeg het aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer 20 miljard (20 x 10 8 ). Het aantal reizigerskilometers per auto over de weg bedroeg in dat jaar 140 x Voor de regio Amsterdam is aangenomen dat, gezien deze landelijke cijfers, de reizigerskilometers in 1987 per auto en per openbaar vervoer 5 x 10 9 resp. 22 x 10 9 waren. De exploitatie van het openbaar vervoer kostte in dat jaar ongeveer ƒ 5 miljard, waarvan ca. ƒ 1,9 miljard door de reizigers werd betaald. Het resterende bedrag van ƒ3,1 miljard is door de overheid gefinancierd. Dit is het exploitatietekort waarvan in het SW II is aangegeven, dat dit tekort niet mag toenemen. In het SW II wordt namelijk gesteld, dat nieuwe of sterk verbeterde voorzieningen in, van en naar de grote steden geëxploiteerd kunnen worden zonder dat er sprake is van een substantiële verhoging van de huidige meerjarencijfers voor deze steden. Naar thans bestaande inzichten zal de verhoging na aanleg en verbetering uitkomen op 5 a 8%. De investeringskosten lagen in de afgelopen jaren in de orde van grootte van ƒ300 miljoen per jaar. In het SW II is aangegeven dat de forse taakstelling voor het openbaar vervoer (landelijke groei van het openbaar vervoersvolume met 65%) de komende twee decennia een investering vraagt van circa ƒ12,4 miljard (ƒ8 miljard spoorwegennet, ƒ4 miljard stadsgewestelijk openbaar vervoer en ƒ0,4 miljard streekvervoer en kleinere steden). In het Meerjarenprogramma Personenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (M.P.P.) was voor deze periode rekening gehouden met een investering van circa ƒ7,4 miljard. De extra investering bedraagt dus ƒ5 miljard in 20 jaar. Bij toename van het openbaar vervoersvolume met 65% zijn de investeringen nagenoeg evenredig met de groei van dat openbaar vervoersvolume. In het nulalternatief is de landelijke f1,4 miljard in 20 jaar te besteden, vertaald naar ƒ0,9 miljard voor de Amsterdamse regio in 10 jaar te besteden. Analoog wordt, de f 12,4 miljard vertaald naar ƒ 1,55 miljard voor de Amsterdamse regio. Deze investering van ƒ12,4 miljard, komt overeen met de benodigde investeringen van het nulplus en het combinatiealternatief, Uit onderzoek is gebleken, dat het totale aantal reizigerskilometers met 20%. zal stijgen in 2000 bij ongewijzigd beleid. Dit percentage van 20% ligt lager dan het groeipercentage van het autoverkeer van 30% in het nulalternatief ten gevolge van de lage autobezettingsgraad in dit alternatief. Voor het autoverkeer houdt dit in, dat het eerder genoemde aantal stijgt van 22 x 10 9 naar 26,4 x 10 9 reizigerskilometers. Het aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer neemt dan toe tot 6 x Dit geeft een totaal van 32,4 x 10 9 reizigerskilometers in Voor het nulaltematief geeft dat bij een bezettingsgraad van 1,3 per auto 20,3 x 10 9 voertuigkilometers. 406

11 Voor alle alternatieven zijn deze aantallen dan vermeld in tabel 4. Tabel 4 Voertuigkilometers per alternatief in Regio Amsterdam 1* 2* 3* Nulaltematief Nulplus.alternatief Wegenalternatief Comb. alternatief Milieuvr.alt.1 Milieuvr.alt,2 Milieuvr.alt.3 (0,85x20,3) (0,85x20,3) (0,82x20,3) (0,75x20,3) (0,85x20,3) 20,3 17,3 20,3 17,3 16,6 15,2 17,3 26,4 24,2 26,4 24,2 23,2 22,8 24,2 _,. 2,2 2,2 3,2 3,6 2,2 1' = Voertuigkilometers x 10 9 (auto) 2' = Reizigerskilometers per auto x ' = Van auto naar openbaar vervoer x 10 9 ten opzichte van het nulalternatief Als bezettingsgraad is aangehouden 1,3 bij nul en wegenalternatief, 1,4 bij nulplus, combinatie en milieuvriendelijke alternatieven 1 en 3 en een bezettingsgraad van 1,5 bij milieuvriendelijk alternatief 2. Deze waarden geven de relatie aan tussen de getallen van 1* en 2*. De percentages van de reizigerskilometers per openbaar vervoer worden dan als in onderstaande tabel aangegeven. De investeringen (in miljarden guldens) zijn eveneens vermeld, waarbij is uitgegaan van vaste kosten en variabele kosten en evenredigheid is verondersteld tussen reizigerskilometers en deze variabele investeringskosten. De investeringskosten van de milieuvriendelijke alternatieven 1 en 2 zijn rechtlijnig geëxtrapoleerd. Tabel 5 Reizigerskilometers per openbaar vervoer en investeringen in openbaar vervoer per alternatief Reizigerskm's km's t.o.v. huidig /x 10 9 nulaltematief nulplusaltematief wegenaltematief combinatiealternatief milieuvriendelijk alt. 1 milieuvriendelijk alt, 2. milieuvriendelijk alt. 3 6,0 x ,2 x ,0 x ,2 x ,2 x ,6 x ,2 x %. 165% 120% 165% 185% 190% 165% 0,900 1,550 0,900 1,550 1,850 1,950 1,550 Opm. Een nauwkeuriger opgave van de kosten is niet mogelijk gebleken, omdat hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren. D. Resumé baten en kosten Voor de afzonderlijke posten worden de volgende aanduidingen gehanteerd: al/a2 : Kosten t.g.v. congestie algemeen resp. voor zakelijk verkeer en goederen vervoer bl/b2: Besparing omrijden algemeen resp. voor zakelijk verkeer en goederen vervoer c : Kosten aanleg wegen d : Onderhoud en exploitatie wegen 407

12 *K*4*»i!**a» ;; JW^,, S^ J&* e : Investeringen in het openbaar vervoer, meerkosten t.o.v. het nulaltematief f l/f2 : Kosten omrijden algemeen resp. voor zakelijk en goederen vervoer Tabel 6 Kosten en baten HRS (bedragen in miljoenen guldens) Alternatief al/a2 bl/b2 c d e fl/f2 Nulalternatief Nulplus. alternatief Wegenalternatief MWIIA MWIIIA MIIA MIIIA Comb. alternatief Milieuvr.alt.1 Milieuvr.alt.2 Milieuvr.alt.3 60/37 1/0,5 _ 10/6,5 10/6,5 10/6,5 10/6,5 7/4,5 7/4,5 _ _ _ 11/7 22/14 11/7 In de nota Westrandweg Amsterdam (WRW) zijn de kosten en baten op analoge wijze bepaald en weergegeven in tabel 6a. Tabel 6a Kosten en baten WRW (bedragen in miljoenen guldens) Alternatief al/a2 bl/b2 c d fl/f2 Nulaltematief Nulplus. alternatief Tracéaltematief 1 hoog 1 laag 2 hoog 2 laag Comb. alternatief Milieuvr.alt.1 Milieuvr.alt.2 Milieuvr,alt.3 49/32 25/ /470 50/ E Formule bepaling rendement Op basis van de onder D gehanteerde aanduidingen wordt het rendement bepaald met behulp van de volgende formules. Algemeen rendement = (60al) + bl + (49al) + bl c + d + e+16fl + c + d+16fl x 100 (% per jaar) 408

13 Voor zakelijk verkeer en goederen vervoer rendement = (37 a2) + b2 + (32 a2) + b2 c + d + e+16f2 + c + d+16f2 x 100 (% per jaar) Tabel 7 Rendement alternatieven HRS en WRW F Rendementsberekening Voor het bepalen van het rendement van de investeringen is niet alleen rekening gehouden met de baten en kosten van de alternatieven Hoofdwegennet Regio Schiphol, maar ook met de baten en kosten van de alternatieven Westrandweg (zie hiervoor bijlage 6 van de nota Westrandweg). Dit is nodig omdat de investeringen voor het openbaar vervoer betrekking hebben op beide projecten. Toedeling van de openbaarvervoerkosten naar beide projecten afzonderlijk is niet goed mogelijk. HRS NUL NUL+ MWIIA MWIIIA MIIA MHA COMB.ALT. MV 1 MV 2 MV 3 Congestiekosten 60/37 _ (per jaar) Aanlegkosten S Onderhoudsen exploitatiekosten WRW NUL NUL+ 1 hoog 1 laag 2 hoog 2 laag COMB.ALT. MV 1 MV 2 MV 3 Congestiekosten 49/32 25/16 (per jaar) Aanlegkosten / Onderhoudsen /45 45 exploitatiekosten O.V. (meerkosten t.o.v. nulalt.) Rendement * 6.2** 6.9/ algemeen (%/jaar) Zakelijk/goede 7 5.8* 4.2** 4.4/ renverkeer (%/jr) 409

14 Literatuurlijst Boer, E. de en Vos, K., "Geen halve maatregelen? Het woon en en leefmilieu in Badhoevedorp beïnvloed door de A9 en eventuele aanpassingen", T.U. Delft, 1989 Bureau Stichting Milieubeleid en Ekologie, "MER A4: Beschrijving huidige situatie, autonome ontwikkelingen, toetsingscriteria, effectbeschrijving en beoordeling alternatieven. Vegetatie, fauna en landschapsecologie", Nijmegen, 1988/1989 DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, "De invloed van verbeterd openbaar vervoer op het A4autoverkeer ter hoogte van Schiphol", Amersfoort, december 1988 DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, "MER wegenstructuur Schiphol/Westrandweg, openbaar vervoervariant/ Variant A", Amersfoort DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, "Veranderingen in het verkeersbeeld als gevolg van verbeterd openbaar vervoer en rekening rijden", Amersfoort, februari 1989 D.O.R.O. Haarlemmermeer, "30 jaar ontwikkeling Haarlemmermeer", Hoofddorp, 1987 D.O.R.O. Haarlemmermeer, "Vierde kwartaalbericht 1987", Hoofddorp, 1987 D.R.O, gemeente Amsterdam, "Structuurschets westrand Amsterdam", Amsterdam, 1989 E.T.D voor NoordHolland, "Cijfemota 1986", Haarlem, 1987 E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor de Noordzeekanaalhavens", Haarlem, 1986 E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor AmsterdamMeerlanden", Haarlem, 1986 E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor de Zaanstreek", Haarlem,

15 TEKSTBIJLAGE E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor ZuidKennemerland/IJmond", Haarlem, 1986 Gemeente Amsterdam, "Bestemmingsplan Amstel III", Amsterdam, 1986 Gemeente Amsterdam, "Structuurplan "de stad centraal"", Amsterdam, 1985 Gemeente Amsterdam, "De Amsterdamse bedrijven en het aantal werkzame personen vanaf 1968 tot 1978", Amsterdam, 1978 Gemeente Amsterdam, "Vestigingen en het aantal werkzame personen in Amsterdam ", Amsterdam, 1987 Gemeente Haarlemmermeer, "Structuurplan Haarlemmermeer", Hoofddorp, 1985 Gemeente Haarlemmermeer, "Structuurvisie Schipholzone", Hoofddorp, 1987 Haas, W. de, "Landbouw en grondonttrekking; een studie in de Haarlemmermeer en Legmeerpolders", Den Haag, Landbouw Economisch Instituut, 1988, publikatie "Handleiding Milieuhygiëne" Samson, Alphen a/d Rijn, 1981 Leu, L. Th. de. "Studie naar de gevolgen van de aanleg van nieuwe wegen in de omgeving van Schiphol op de luchtkwaliteit" Rapport nr: R 89/075, MTTNO, Delft, 1989 Ministerie van Landbouw en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Structuurschema Natuur en Landschapsbehoud (deel d)", 's Gravenhage, 1985 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel d)", 's Gravenhage, 1979 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Afrekenen met files", 's Gravenhage, 1986 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Meerjarenprogramma personenvervoer ", 's Gravenhage,

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a)", 's Gravenhage, 1988 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Indicatief Meerjaren Programma Water, " 's Gravenhage, 1985 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, "De tweede Nota over de ruimtelijke ordening", 's Gravenhage, 1967 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, "De derde nota over de ruimtelijke ordening: de verstedelijkingsnota (deel 2). nota landelijke gebieden (deel 3)", 's Gravenhage, 1979 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Structuurschets voor de stedelijke gebieden", 's Gravenhage, 1985 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "De vierde nota over de ruimtelijke ordening (deel a)", 's Gravenhage, 1988 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer ", 's Gravenhage, 1986 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Nationaal Milieubeleids Plan" (Concept), 's Gravenhage, december 1988 Projectgroep Toekomstige Ontwikkeling Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, "De werkgelegenheidsontwikkeling in Amsterdam en omstreken", Amsterdam, 1988 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Beleidsnota Natuur en Landschap NoordHolland", Haarlem, 1987 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Beleidsvisie Randstadgroenstructuur" (Ontwerp), Haarlem, 1988 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, " 'De stelling van Amsterdam', een provinciale beleidsvisie", Haarlem, 1987 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Provinciaal grondwaterplan van NoordHolland" (Ontwerp), Haarlem,

17 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Provinciaal waterkwaliteitsplan NoordHolland", Haarlem, 1984 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Streekplan voor het AmsterdamNoordzeekanaalgebied; beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen", Haarlem, 1979 en 1987 Provinciale Waterstaat NoordHolland, "Florainventarisatie provincie NoordHolland 1982", Haarlem, 1982 Provinciale Waterstaat NoordHolland, "Herpetofaunainventarisaties + avifaunainventarisatie provincie Noord Holland", Haarlem, 1983 Rijksinstituut voor onderzoek in de bos en landschapsbouw "De Dorschkamp", "Mer Hoofdwegennet Regio Schiphol; onderdeel landschap", Wageningen, 1988/1989 Rijkswaterstaat Directie NoordHolland, "Verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de Haarlemmermeer en op de Bollenroute", Haarlem, september 1985 Steinmetz, B., "Wegen als ordenend element in het landschap", Landbouw Hogeschool, Wageningen, 1984 Stichting Milieubeleid en ekologie, "Mer A4, beschrijving huidige situatie vegetatie, fauna en landschaps ekologie", Nijmegen, november 1988 Stuurgroep Activiteitenplan Westelijk Havengebied, "Aktiviteitenplan Westelijk Havengebied", Amsterdam, 1988 Tebodin, Advies en Constuctiebureau BV, "Akoestisch onderzoek Hoofdwegennet Regio Schiphol", Den Haag, april 1989 Tukkers, Raadgevend Bureau drs. A., "Literatuuronderzoek naar de samenstelling van de runoff van wegen en voorspellende berekeningen t.a.v. de bermbodem en grondwaterkwaliteit voor een periode van 100 jaar", Woerden, 1987 Wareco Amsterdam bv, adviesburo voor milieu en bodemtechniek, "MER A4: Beschrijving huidige situatie, autonome ontwikkelingen tot 2000, effecten wegalternatieven. Aspekten bodem en water", Amsterdam, 1988/1989 "Wet Bodembescherming", 's Gravenhage,

18 ÜËiÉföi HAARL M " I "vay^egenda ;W % r '<"* //<V^fflB0l...»3yï ^4^%tEIGRONDEN: ^ leek / woudeerdgronden L %s^. ' I poldervaaggronden I ^ ikw....i V* i i a p i f * Si 1!"'! M m i l i l tochteerdgronde«j F UUT" [ K f f c ' H H nesvaaggronden * N S i V ^ WEÈBÊm c "~*9S Luchthaven Schiphol ^ m ZANDGRONDEN: WEM ^ ^ ^ ^ ^ :* ^ 7" ^ ^L ^Z vlakeerdgronde LVEE! 0VERGAN GANGSZONE: ^ f f l plaseerdgronden j ' é f e i VEENGRONDEN koopveengronden rs^ö^ " /^rf A ^ >E Konsept bodemkaart noordelijk deel Haarlemmermeer ^ werktekening STIBOKA, 1987) kaartbijtage 1 ' ^ 3»«E s, / V' r ' *J

19 &? *»&**# /A B V LEGENDA HARDHEIDSKATEGOR reëel en/of al in ontwikkeling "1 *~T i ^_s2 n 0 zeer waarschijnlijk plan/ontwikkeling S!S H 5^nn 00 mncr 1000 LD ~ plannen zonder stat 1 // i ^. AyT^AertjBnjjo w. H.' EB! 3fl # AMSTllkAM y: SS ^ ' j^* 0 W«, raïn ^ %x f**3t**ï «Sn 4.., ^Sfe. KW iassé^! ' SS? CSemendaal " 6 Gemeente s h i "'? %;, ::, Si 1.jjUjlUj». " <a) I o. Wad Het * JR Ni e iiwn i 'P&fe*' X Haarlemmermei " E Ft \. /. ^s. ' Luchthaven Schiphol ' \ 0 < > DX R löó^^kerk 'HHIegorrR.«$ /v 25 ~ ' N. *"«H<.f>' Hoont neer?/ Ruimtelijke plannen in de Haarlemmerm _/ >&&', 23 // polde

20

21

22

23

24

25

26

27 AMSTERDAM

28

29

30 H_ J» «, 06, «r " i O»,_ OB_, 1 1».US. dwarsprofiel AA ^ r dwarsprofiel DD «" 1» '? BO? i» " ' dwarsprofiel EE maten n meters dwarsprofiel FF dwarsprofielen alternatief MIDDEN11/m alternatief MIDDENWESTn/I kaartbijlage 13

31 Ü I dwarsprofiel II oio? iso " m "" ra ]» r r i r^i r 100 W» f iso "S 150 P 150 y i» g aso ""sop 1 in, a» 35Q «6 35a QC is0 ia ; a ut m aa M 3,S_1JL5L dwarsprofiel JJ mmr rn «1, ««7» a «, aso u " iw "* J 3» uw I aso "TJI <»5 I«I 1S0 0» 1S0 i«"? 150 *».M0 OM I MO "* ÏSO u 010? 3.S0 ISO W W «1, OB 150 M,M a*s aa? aso? wo _JY lil f dwarsprofiel K~K 3 dwarsprofielen alternatief MIDDEN H /1 alternatief MIDDEN WEST IIE kaartbijlage 14

32 vcui uc cuycöiicucii j^avcio, uiudiaat ecu ICDUIUCJK. UUU1 UC "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft. Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op een niveau in ophoging te houden. Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. Omdat RW9 de ruimtelijke opbouw van Badhoevedorp doorsnijdt zonder die in sterke mate te beïnvloeden, wordt deze weg "los" van zijn directe omgeving vorm gegeven. Hiertoe wordt het dwarsprofiel van de weg constant gehouden over de totale lengte van de doorsnijding. Vormmiddelen zijn: de constant hoge ligging ten opzichte van de omgeving, zodat het locale verkeer onbelemmerd RW9 kan kruisen; het rechte tracé dat niet reageert op locale patronen; geluidsschermen aan weerszijden van de weg die het omliggende gebied gedeeltelijk afschermen, waardoor het zicht tot de weg wordt beperkt. Het aansluitingspunt wordt geaccentueerd vanwege de functionele relatie van de weg met het onderliggende wegenpatroon. Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Om de wegen in het landelijke gebied van de Haarlemmermeer (Verlengde Westrandweg en RW4) zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering) vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. Door vanaf het knooppunt RW4 in tunnelbak omlaag te leiden naar de tunnel onder de startbaan, kan het viaduct van de Verlengde Westrandweg op maaiveld worden gehouden. Het knooppunt is hierdoor visueel minder dominant in de Haarlemmermeer. Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. De wegen en waterlopen zijn door middel van onderdoorgangen in stand gehouden. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de startbaan tegengegaan. De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken, Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is, worden uitgevoerd. alternatief middenwest I IA kaartbijlage 16 Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met de aansluitingspunten van RW4, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt bereikt door de aansluitingspunten sterk te accentueren en in vormgeving aan te sluiten op de ruimtelijke opbouw van de omgeving, op gedeelten dat de "lob" wordt doorsneden.

33 Voorzieningen met betrekking tot de weg AUTOSNELWEG OP MAAIVELD (1.5 M) AUTOSNELWEG OP DIJKLICHAAM (7 M) AUTOSNELWEG OP PIJLERS IN HOGE LIGGING (716 M) AUTOSNELWEG OP HELLEND DIJKLICHAAM AUTOSNELWEG IN TUNNELBAK KNOOPPUNT VAN SNELWEGEN De knooppunten worden als zelfstandige elementen in hun omgeving ingericht. Het voorstel is gebruik te maken van het element water. Dit kan gecombineerd worden met natuurbouw. AANSLUITINGSPUNT 1 Aansluitingspunten die geaccentueerd worden en waarvan de vormgeving geïntegreerd is met de ruimtelijke opbouw van de omgeving. AANSLUITINGSPUNT 2 Aansluitingspunten die geaccentueerd worden, maar zelfstandig ten opzichte van de omgeving worden vormgegeven. OVERGEDMENSIONEERD VIADUCT Ruim gedimensioneerde viaducten worden toegepast om behalve de kruisende weg, ook begeleidende watergang, dijklichaam of ander lineair element door te zetten, Op deze wijze blijven locale patronen gehandhaafd, hetgeen vanuit ecologisch, functioneel of visueelruimtelijk oogpunt gewenst kan zijn. VIADUCT TEN BEHOEVE VAN EEN KRUISENDE WEG ONDERDOORGANG VOOR EEN LOCALE WEG De onderdoorgang is primair aangelegd met het oog op de locale ontsluiting. De onderdoorgang kan al dan niet gecombineerd worden met voorzieningen ten behoeve van het opheffen van de ecologische barrièrewerking van de autosnelweg. DUIKER Toegepast bij hoofdwatergangen. De duikers worden zo geconstrueerd dat zij ook kunnen dienen als voorziening om de ecologische barrièrewerking van de autosnelweg op te heffen. AMFIBIEËNTUNNEL Amfibieëntunnels met geleidingsvoorzieningen zijn nodig ten behoeve van de amfibieëntrek in de gebieden waar nu amfibieën worden aangetroffen. De exacte locatie is afhankelijk van de trekbanen. GELUIDSWERENDE VOORZIENING WATERKERENDE DIJKEN SLOOT MET NATTE OEVERZONE Voorzieningen met betrekking tot de omgeving VERSTERKING LOCALE (LIJNVORMIGE) ELEMENTEN Met behulp van beplanting worden de belangrijke patronen in het omliggend gebied versterkt Hierdoor worden deze lijnen beter als doorlopende lijnen ervaren en hun ordenende werking op omliggend gebied vergroot TE HANDHAVEN LOCAAL LIJNVORMIG ELEMENT Hetzij vanuit visueelruimtelijke redenen, hetzij vanuit cultuurhistorische redenen. BEGELEIDINGSMAATREGELEN Om de migratie van dieren en planten via de beoogde kruisingen te vergemakkelijken, zijn begeleidingsmaatregelen nodig. Als maategel worden onder andere houtwallen, ruigten of sloten toegepast. AANGELEGDE WEG Ten behoeve van de ontsluiting van geïsoleerde gebieden of het doortrekken van recreatieve routes worden nieuwe wegen aangelegd. POTENTIËLE NATUURONTWIKKELINGSLOCATIE BOS

34 Vanwege de geringe mogelijkheden voor het agrarisch gebruik van de afgesneden kavels, ontstaat een "resthoek". Door de "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft. <3f' Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op een niveau in ophoging te houden. O /A o Vi.\ UK? Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. RW9 als omleiding om Badhoevedorp, word "los" van de omgeving vormgegeven. De weg wordt daartoe over de gehele omleiding in ophoging gehouden. Vanwege de functionele relatie met het onderliggende wegenpatroon van de "lob" Schiphol/Badhoevedorp wordt het aansluitingspunt langs deze weg geaccentueerd. Om te anticiperen op de zuidelijke uitbreiding van Badhoevedorp wordt de geluidswerende voorziening aan de noordkant van de weg geïntegreerd met het stedelijk gebied van Badhoevedorp vorm gegeven. t= O/fi! I / = i 'O*,0 m ">, % '*«"'T, V ^ Sfe Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het knooppunt Badhoevedorp en ter voorkoming van extra sprongen in de hoogteligging van RW9, wordt voorgesteld de Schipholweg onderlangs het knooppunt Badhoevedorp te traceren en RW9 in hoge ligging te houden. SlÊimi.afiSü! Jp yi CCDI, /^gfiüwl/iiiiiiiiiihiiii i= i = '../ i I[ I fi i s = Ouii Y Om de wegen in het landelijke gebied van de Haarlemmermeer (Verlengde Westrandweg en RW4) zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. Door vanaf het knooppunt RW4 in tunnelbak omlaag te leiden naar de tunnel onder de startbaan, kan het viaduct van de Verlengde Westrandweg op maaiveld worden gehouden. Het knooppunt is hierdoor visueel minder dominant in de Haarlemmermeer. Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. V &sv; \ ". * alternatief middenwest IIIA kaartbijlage 17 De wegen en waterlopen zijn door middel van onderdoorgangen in stand gehouden. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de startbaan tegengegaan. De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken. Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is, worden uitgevoerd. Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met de aansluitingspunten van RW4, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt bereikt door de aansluitingspunten sterk te accentueren en in vormgeving aan te sluiten op de ruimtelijke opbouw van de omgeving, op gedeelten dat de "lob" wordt doorsneden,

35 Vanwege de geringe mogelijkheden voor het agrarisch gebruik van de afgesneden kavels, ontstaat een "resthoek". Door de "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft. Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op een niveau in ophoging te houden. Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. Omdat RW9 de ruimtelijke opbouw van Badhoevedorp doorsnijdt zonder die in sterke mate te beïnvloeden, wordt deze weg "los" van zijn directe omgeving vorm gegeven. Hiertoe wordt het dwarsprofiel van de weg constant gehouden over de totale lengte van de doorsnijding. Vormmiddelen zijn: de constant hoge ligging ten opzichte van de omgeving, zodat het locale verkeer onbelemmerd RW9 kan kruisen; het rechte tracé dat niet reageert op locale patronen; geluidsschermen aan weerszijden van de weg die het omliggende gebied gedeeltelijk afschermen, waardoor het zicht tot de weg wordt beperkt. Het aansluitingspunt wordt geaccentueerd vanwege de'functionele relatie van de weg met het onderliggende wegenpatroon, Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met RW4 en zijn aansluitingspunten, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt met de volgende middelen bereikt: het accentueren van de aansluitingspunten, waarbij de vormgeving aansluit op de ruimtelijke opbouw van de omgeving; het toepassen van een breed dwarsprofiel, waardoor de weg als een lintvormige brede open zone tussen de stedelijke bebouwing herkenbaar is. Door de brede maten van RW4 en doordat deze weg niet van zijn omgeving wordt afgeschermd, is een goede oriëntatie vanaf de weg om de omgeving mogelijk. Om de Verlengde Westrandweg zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. / /. : / $. $ > \ ~ \./ * * J.t '. T * alternatief midden HA kaartbijlage 18 Het locale blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen kan door middel van de aanleg van onderdoorgangen blijven functioneren. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de Zwanenburgbaan tegengegaan. De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken. Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is worden uitgevoerd, De knooppunten tussen de snelwegen krijgen een eigen vormgeving die afwijkt van de omgeving. Vanwege de korte afstand tussen knooppunt en het markante zuidelijke aansluitingspunt, dat grotendeels wordt omgeven door akkers, worden beide als één geheel vormgegeven. Ze vormen het beginpunt van het wegennet om Amsterdam.

36 Vanwege de geringe mogelijkheden voor het agrarisch gebruik van de afgesneden kavels, ontstaat een "resthoek". Door de "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft, Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op één niveau in ophoging te houden. Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. RW9 als omleiding om Badhoevedorp, wordt "los" van de omgeving vormgegeven. De weg wordt daartoe over de gehele omleiding in ophoging gehouden. Vanwege de functionele relatie met het onderliggende wegenpatroon van de "lob" Schiphol/ Badhoevedorp wordt het aansluitingspunt langs deze weg geaccentueerd. Om te anticiperen op de zuidelijke uitbreiding van Badhoevedorp wordt de geluidswerende voorziening aan de noordkant van de weg geïntegreerd met het stedelijk gebied van Badhoevedorp vorm gegeven. Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het knooppunt Badhoevedorp en ter voorkoming van extra sprongen in de hoogteligging van RW9, wordt voorgesteld de Schipholweg onderlangs het knooppunt Badhoevedorp te traceren en RW9 in hoge ligging te houden, Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met RW4 en zijn aansluitingspunten, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt met de volgende middelen bereikt: het accentueren van de aansluitingspunten, waarbij de vormgeving aansluit op de ruimtelijke opbouw van de omgeving; het toepassen van een breed dwarsprofiel, waardoor de weg als een lintvormige brede open zone tussen de stedelijke bebouwing herkenbaar is. Door de brede maten van RW4 en doordat deze weg niet van zijn omgeving wordt afgeschermd, is een goede oriëntatie vanaf de weg op de omgeving mogelijk. Om de Verlengde Westrandweg zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. alternatief midden MIA kaartbijlage 18 Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. Het locale blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen kan door middel van de aanleg van onderdoorgangen blijven functioneren. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de Zwanenburgbaan tegengegaan, De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken. Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is, worden uitgevoerd. De knooppunten tussen de snelwegen krijgen een eigen vormgeving die afwijkt van de omgeving. Vanwege de korte afstand tussen knooppunt en het markante zuidelijke aansluitingspunt, dat grotendeels wordt omgeven door akkers, worden beide als één geheel vormgegeven. Ze vormen het beainpunt van het weaennet om Amsterdam.

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

^ ' ^. 5 S. 4.3 Interregionale verbinding tussen Lelystad en ZwoUe

^ ' ^. 5 S. 4.3 Interregionale verbinding tussen Lelystad en ZwoUe ^ ' ^. Geconcludeerd kan worden dat de Hanzelijn als onderdeel van een nieuwe hoofdtransportas naar verwachting relatief veel zal worden gebruikt door reizigers tussen de Randstad en het noorden en noordoosten

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Corridorstudie Zutphen Deventer

Corridorstudie Zutphen Deventer Corridorstudie Zutphen Deventer Provincie Gelderland 25 juni 2008 Definitief rapport Documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Verkorte documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Status Definitief

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

H:^ Trajectnota Rijksweg RIJKSWEG. Van Eindhoven Naar De Belgische. SAMENVATTrNG ^^.< Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

H:^ Trajectnota Rijksweg RIJKSWEG. Van Eindhoven Naar De Belgische. SAMENVATTrNG ^^.< Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Mintstene vdn Vetkeei en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat H:^ OKecbe Noord-Btabant Trajectnota Rijksweg Van Eindhoven Naar De Belgische n y ^^.< W ^ RIJKSWEG ^ SAMENVATTrNG Inhoud m m l~j~l

Nadere informatie

StadsOntwikkeling. Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Haarrijn. Maart 2010. www.utrecht.nl

StadsOntwikkeling. Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Haarrijn. Maart 2010. www.utrecht.nl StadsOntwikkeling Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarrijn Maart 2010 www.utrecht.nl Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarrijn, maart 2010 * = locatie plangebied * Bedrijventerrein Haarrijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

CPB Document. Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam. No 134 November 2006. C.J.J. Eijgenraam en I.V. Ossokina. m.m.v. J.P. Blokdijk en W.

CPB Document. Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam. No 134 November 2006. C.J.J. Eijgenraam en I.V. Ossokina. m.m.v. J.P. Blokdijk en W. CPB Document No 134 November 2006 Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam C.J.J. Eijgenraam en I.V. Ossokina m.m.v. J.P. Blokdijk en W. Groot Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Knelpunteninventarisatie Consequentieonderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer

Knelpunteninventarisatie Consequentieonderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer Knelpunteninventarisatie Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 21 juli 2005 9P0277.01 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede +31 (0)53 483 01

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel

De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel Samenvatting Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Zuid-Holland Den Haag, 18 mei 2004 Inhoudsopgave Blz. Samenvatting 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

t.../l.""- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS

t.../l.- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS !_,..,1..,, t.../l.""- ~ t,;'-' STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fle vol and op 23 maart 1999. STREEKPLANUITWERKING PLAATSINGSMOGELl]KHEDEN

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

hier in het klein de titel van de uitgave

hier in het klein de titel van de uitgave Inventarisatie Maatregelen van ter EV-risico s verbetering bij van het vervoer van de gevaarlijke externe veiligheid stoffen hier in het klein de titel van de uitgave 2 3 Inventarisatie van EV-risico s

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

MKBA Groningen Airport Eelde

MKBA Groningen Airport Eelde Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Drenthe Rotterdam, 19 maart 2014 Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Drenthe Rotterdam, 19 Maart 2014 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Het berekenen van bereikbaarheidsbaten Een methodische verkenning

Het berekenen van bereikbaarheidsbaten Een methodische verkenning Het berekenen van bereikbaarheidsbaten Een methodische verkenning Karst Geurs Universiteit Twente Barry Zondag Planbureau voor de Leefomgeving Michiel de Bok - Significance Colofon Het berekenen van bereikbaarheidsbaten.

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Economische Effecten Schiphol

Economische Effecten Schiphol Economische Effecten Schiphol Amsterdam, maart 2006 In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie