Tekstbijlage 2. Beschrijving van het Noordvleugelmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekstbijlage 2. Beschrijving van het Noordvleugelmodel"

Transcriptie

1 Tekstbijlage 2 Beschrijving van het Noordvleugelmodel In het navolgende wordt een beschrijving gegeven van het Noordvleugelmodel. Het Noordvleugelmodel is het verkeersmodel, waarmee de verkeersberekeningen zijn uitgevoerd die in de nota's Westrandweg en Hoofdwegennet regio Schiphol gebruikt zijn, Het Noordvleugelmodel is een integraal verkeers en vervoersmodel dat operationeel is in de Noordvleugel van de Randstad. De Noordvleugel van de Randstad vormt het studiegebied, Dit gebied wordt gevormd door het gehele streekplangebied AmsterdamNoordzeekanaal(ANZKG), het streekplan Gooi en Vechtstreek, alsmede een groot deel van het streekplan Waterland, In dit studiegebied wordt om rekentechnische reden een aantal fijne zones onderscheiden. Buiten het studiegebied worden meer grove zones gehanteerd, Binnen het studiegebied zijn er 235 fijne zones; er buiten 230. Daarbij moet bedacht worden dat het buitengebied geheel Nederland omvat, In de studie wordt met netwerken gewerkt. Deze netwerken geven het relevante autowegennet en het gehele openbaar vervoersnet weer. In dit openbaar vervoersnet zijn dus opgenomen alle spoorverbindingen, het locale tram, metro en busnet en alle streekvervoerslijnen. De studie doet berekeningen naar het autoverkeer, het openbaar vervoer en het (brom)fietsverkeer in het jaar De studie is integraal in die zin, dat alle vervoerswijzen in onderlinge afhankelijkheid meedoen. De berekeningen kunnen worden gemaakt als de sociaal en financieeleconomische gegevens alsmede de netwerken zijn gedefinieerd en ingevoerd. De sociaaleconomische gegevens die zijn ingevoerd betreffen in het kort het volgende; inwoners, arbeidsplaatsen in de detailhandel en overige arbeidsplaatsen, alsmede de werkende beroepsbevolking. De gegevens voor het jaar 2000 zijn gebaseerd op vnl. het streekplan ANZKG. De gegevens staan gegroepeerd weergegeven in tabel 1. Voor de verkeersberekeningen is de hoogte van de kosten van verkeer en vervoer uitermate relevant. Voor het jaar 2000 is het zogenaamde middenscenario van het Centraal Planbureau aangehouden. Dit middenscenario gaat van het volgende uit. Het inkomen stijgt 2% reëel per jaar, de brandstofkosten blijven op niveau 86 (reëel), Dit geldt voor het zogenaamde nulalternatief. Voor andere alternatieven is met hogere autokosten gerekend. Dit is gedaan in relatie tot het beoogde rekening rijden. De kosten van het openbaar vervoer blijven reëel op 85, met dien verstande, dat de kosten van het streekvervoer toenemen van 70 tot 80 % van de kosten van het treinvervoer, het autobezit neemt toe tot 450/1000 inwoners, de autobezetting daalt van 1,4 tot 1.3. In algemene zin werkt het verkeersmodel als volgt. Eerst worden de verplaatsingen per zone berekend. Vervolgens wordt de vervoerswijzekeuze gelijk met de distributie berekend. 395

2 TEKSTBIJLAGE De verkregen verplaatsingen worden aan het wegennet toegedeeld. Na toetsing kan dan een berekening voor een toekomstig jaar worden gemaakt. Per stap in dit proces zullen kort de gang van zaken en de relevante parameters worden toegelicht. Ritproductie en attractie Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar motief (wonenwerken, overig) en naar verstedelijkingsgraad. Tevens is de autobeschikbaarheid van belang. Per onderscheiden categorie kan een berekening worden gemaakt waarbij de onderscheiden parameters zijn inwoners, arbeidsplaatsen (detail, overig), beroepsbevolking. Na berekening worden de verplaatsingen zogenaamd gebalanceerd, opdat de totale hoeveelheden aankomsten en vertrekken gelijk zijn. Simultane distributie en modalsplit In deze berekeningsslag wordt tegelijkertijd bepaald waar het verkeer naar toe gaat (distributie) en met welk vervoermiddel. Onderscheid wordt hier gemaakt naar gebiedstypologie, motief en autobeschikbaarheid. De berekening is mede afhankelijk van de zogenaamde zwaartekrachtformule, waarin aankomsten en vertrekken en de onderlinge aantrekkingskracht een belangrijke rol spelen. De kwaliteit van de aangeboden verkeersvoorziening speelt hierbij tevens een rol. Toedeling Nadat op deze wijze de verplaatsingen per auto, per openbaar vervoer en per (brom)fiets zijn berekend, kunnen ze worden toegedeeld aan de respectievelijke netwerken. De netwerken worden gekenmerkt door wegvaktypologie, afstand, snelheid en capaciteit. Voor het openbaar vervoer is mede van belang frequentie, overstapgelegenheid, voor en natransport. Het autoverkeer wordt toegedeeld aan het netwerk waarbij capaciteitsbeperking op de wegvakken en de weerstanden op de kruispunten een belangrijke rol spelen, Via een stapsgewijze toedeling wordt een zoveel mogelijk realistisch beeld verkregen, waarbij rekening is gehouden met (over)belasting op wegvakken. Vermeldenswaard is dat bij berekeningen wordt gerekend met gewogen combinaties van tijd.afstand en kosten. Deze combinatie die voor auto, openbaar vervoer en fiets verschillend is, wordt "gegeneraliseerde tijd" genoemd. 396

3 Tabel 1 Sociaaleconomische gegevens * f IRO Naam Inwoners Beroepsbevolking Arbeidsplaatsen Noordkop NH Westfriesland Alkmaar e,o. Waterland Zaanstreek Ifmond Agglomeratie H'lem Hoofddorp GrootAmsterdam Gooi en Vechtstreek Totaal Provincie NoordHolland Amsterdam HavensWest MAP Sloten Amstel m Zeeburg Haarlem Haarlemmermeer SchipholCentrum SchipholOost Alkmaar Hoom Purmerend Zaanstad Hoogovens Almere Lelystad Indeling ten behoeve van regionaal onderzoek 397

4 Tekstbijlage 3 Beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen toegepast op een aantal routealternatieven rond Schiphol M In deze bijlage worden de belangrijkste onderdelen uit de studie "Het H beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen toegepast op een aantal route alternatieven rond de Coentunnel en Schiphol" aangehaald, voor zover van toepassing op het hoofdwegennet in de regio Schiphol. Deze studie is verricht door TNO, hoofdgroep Maatschappelijke Technologie en verschenen in maart Algemeen Er is bij de berekeningen uitgegaan van de verkeersprognose voor het totale verkeer en vervoer. Effecten van de maatregelen ter beperking van de mobiliteit zijn naar evenredigheid ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing verklaard. Het is echter de vraag, of dit uitgangspunt wel juist is. In het hoofdstuk "Leemten in kennis en informatie" is dan ook aangegeven, dat onvoldoende informatie bekend is over de ontwikkeling van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, mede in relatie met de ontwikkeling van de totale verkeers en vervoerssituatie en in relatie met het geboden afwikkelingsniveau op de hoofdwegen. Daarnaast is te weinig bekend over de kwantitatieve bijdragen van andere maatregelen ter beperking van de risico's bij deze vervoerswijze. De huidige risico's zijn vergelijkbaar met de risico's, zoals berekend voor het milieuvriendelijk alternatief 3. Gezien de directe koppeling tussen de prognoses en de transporten gevaarlijke stoffen, zullen de overige alternatieven dan ook een verhoging van het risico opleveren. Om echter toch een inzicht in de gevolgen van calamiteiten in de verschillende alternatieven te verkrijgen, is gekozen voor dit beslismodel, omdat daarin de vergelijkingsmethodiek nauwkeurig is opgenomen. Aan de uitkomsten mogen geen vergaande conclusies verbonden worden, Wel biedt de studie een redelijk inzicht in de (relatief geringe) verschillen tussen de alternatieven. Eindconclusie van de studie is: "...dat de verschillen in risico's tussen de verschillende alternatieven dermate gering zijn, dat zij nauwelijks significant te noemen zijn". De beschouwde routealternatieven In de studie zijn de alternatieven, welke in de projectnota "Hoofdwegennet Regio Schiphol" worden beschreven, door middel van een beslismodel met elkaar vergeleken op de consequenties voor de bevolking en de gebouwen bij optredende calamiteiten. Resultaten van de toepassing In het model worden de kansen berekend op zowel slachtoffers als materiële schade. Voor beide elementen wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijke gemiddelde schade per ongeval, de EVfactor (Expected Value) en met de mogelijke gemiddelde schade per ongeval, welke een zekere grenswaarde overschrijdt, de ELAfactor T (Expected Large Accidents). 399

5 TEKSTBIJLAGE,«*, i i*r De berekende waarden zijn in onderstaande tabel aangegeven. Uit de tabel blijkt, dat de waarden nauwelijks afwijken tussen de verschillende alternatieven. Tabel 1 Resultaten beslismodel Slachtoffers xlo" 3 per jaar Materiële schade in guldens/jaar Alternatief EV ELA EV ELA Nul Nulplus MWIIA MWmA MnA MIÏÏA Combinatie Milieuvr. 1 Milieuvr. 2 Milieuvr. 3 16,4 14,0 17,0 16,7 17,0 16,6 16,1 13,8 12,4 16,1 14,8 12,5 15,2 15,1 15,3 14,0 13,5 12,3 11,1 13,5 163,0 137,0 167,9 154,0 169,0 153,0 149,0 136,0 122,0 149,0 14,4 11,5 15,1 00,0 15,1 00,0 12,8 11,6 10,8 12,8 400

6 Tekstbijlage 4 Berekende totale emissies voor verschillende stoffen voor de huidige situatie en de alternatieven Alternatief Weglengte (in km) Emissie CO (ton/jaar) Emissie NO x (ton/jaar) Emissie Lood (kg/jaar) Emissie so 2 (ton/jaar) Emissie CxHy (ton/jaar) Emissie Aerosol (ton/jaar) Emissie Benzeen (ton/jaar) Emissie Benz(a)pyreen (kg/jaar) huidige situatie 12, nul 12, nulplus 12, MWÏÏA MWmA MnA MIIIA 25,5 25,6 22,5 22, combinatie 19, milieuvriendelijk 1 milieuvriendelijk 2 12,1 12,

7 Tekstbijlage 5 Berekening van kosten en baten Inleiding In deze bijlage zijn van elk alternatief de kosten van aanleg en onderhoud van wegen en de openbaar vervoerskosten verzameld. Voor zover nodig, worden berekeningen getoond, zoals bij onderhoud en exploitatie van wegen. Congestiekosten worden vermeld, Voor het openbaar vervoer is een globale schatting gemaakt van de benodigde investeringen (dus niet de exploitatie) bij de diverse alternatieven. Naast de feitelijke wegenkosten mondt deze bijlage uit in een rendementsberekening ten aanzien van de totale investeringen in wegen en openbaar vervoer en een rendementsberekening ten aanzien van het zakelijk en goederen verkeer, Kosten Ten behoeve van de rendementsberekeningen dienen de volgende kosten en baten per alternatief te worden bepaald: besparing congestiekosten besparing omrijden kosten aanleg wegen onderhoud en exploitatie wegen investeringen in het openbaar vervoer kosten omrijden Van andere kosten en baten zijn geen of onvoldoende gegevens bekend, waardoor deze niet in de berekeningen meegenomen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van het rekening rijden, de baten van de verkeersveiligheid e.d, De kosten c.q. baten verband houdend met congestie en omrijden zijn in hoofdstuk 7 onder "Economie", toetsingscriterium 18 (De vervoerskosten voor het zakelijk verkeer), aangegeven. In deze bijlage zullen de drie resterende kostenposten nader worden behandeld. 403

8 A. Kosten aanleg De aanlegkosten zijn per alternatief geraamd, waarbij een splitsing is gemaakt tussen de tunnels onder de start en landingsbanen en de overige werken. In tabel 1 zijn de aanlegkosten aangegeven. Tabel 1 Aanlegkosten (in miljoenen guldens) Alternatief Tunnel Overige Totale Infrastructuur Kosten Nul Nulplus Tracé MWIIA MWÏÏIA MIIA MIIIA Combinatie Milieualt. 1 Milieualt. 2 Milieualt Bedragen incl. B.T.W., engineering en grondverwerving. B. Kosten onderhoud en exploitatie rijkswegen In de directie NoordHolland van de Rijkswaterstaat wordt per jaar aan jaarlijks en nietjaarlijks terugkerend onderhoud en verbeteringswerken op de planwegen een bedrag van rond ƒ 80 miljoen besteed. Deze planwegen hebben een totale ontwikkelde lengte van 243 km bij een gemiddelde verhardingsbreedte van 22,5 m, globaal overeenkomend met de verhardingsbreedte van een 2 x 2strooks autosnelweg. In genoemde kosten is het onderhoud begrepen van zowel de hoofdrijbanen als de knooppunten en de aansluitingen. Uitgesplitst naar onderdelen wordt het onderhouds en exploitatiebudget als volgt besteed: groenvoorzieningen 10% verhardingen 40% kunstwerken 20% wegmeubilair 25% overig 5% Op basis van deze kostenverdeling is bij benadering een inschatting te maken van de jaarlijkse onderhouds en exploitatiekosten van de verschillende typen wegen. Deze bedragen per kilometer voor bovengenoemde 2 x 2strooks autosnelweg ƒ per jaar, welk bedrag op 100%o is gesteld, Voor de omrekening naar de zogenaamde contante waarde b, met verwaarlozing van de veelal geringe bedragen, die gedurende de eerste vijfjaar aan een nieuwe weg worden besteed, een factor 16 toegepast, 404

9 In tabel 2 zijn voor een aantal wegtypes de jaarlijkse onderhouds en exploitatiekosten en de gekapitaliseerde kosten weergegeven. Tabel 2 Kosten onderhoud en exploitatie per kilometer weg Type weg kosten per jaar in milj. guldens in procenten gekapitaliseerd in milj.guld. lxl str m.vl 1x2 str m.vl 2x2 str m.vl of 2x3 str z.vl 2x3 str m.vl 1x3 m. vl + 1x4 str. m. 2 vl 2x4 str m. vl 2x4 str m. 2 vl 2x5 str m. vl. 2x5 str m. 2 vl 2x3 str m. vl + 2x2 str m. vl of 2x (1+1) str. m. vl 2x4 str m. vl + 2x2 str m. vl of 2x (1+1) str m.vl ,13 0,19 0,33 0,41 0,47 0,48 0,53 0,56 0,61 0,69 0,76 2,1 3,0 5,3 6,6 7,5 7,7 8,5 9,0 9,8 11,0 12,2 Opm. m.vl = met 1 vluchtstrook per rijbaan m. 2 vl = met 2 vluchtstroken per rijbaan z.vl = zonder vluchtstrook Aan de hand van deze gegevens kunnen de gekapitaliseerde kosten voor onderhoud en exploitatie van de wegen in het studiegebied in miljoenen guldens per alternatief worden berekend. In tabel 3 zijn die kosten aangegeven. Onderhouds en exploitatiekosten van het openbaar vervoer zijn niet meegenomen, omdat de noodzakelijke gegevens over de uitbreidingen van het openbaar vervoer niet voor de afzonderlijke openbaar vervoermaatregelen bekend zijn. Tabel 3 Kosten per alternatief Nulaltematief Nulplusalternatief Wegenalternatief MWIIA Wegenaltematief MWrïïA Wegenaltematief MIIA Wegenaltematief MIIIA Combinatiealternatief Milieuvriendelijk alternatief 1 Milieuvriendelijk alternatief 2 Milieuvriendelijk alternatief 3 *) kosten /160 /170 ƒ270 ƒ270 ƒ330 ƒ330 ƒ250 ƒ170 ƒ170 ƒ250 extra kosten t.o.v. nulalternatief ƒ ƒ 10 ƒ110 ƒ110 ƒ170 ƒ170 ƒ 90 ƒ 10 ƒ 10 ƒ 90 ') Exclusief de extra kosten voor de mitigerende maatregelen

10 TEKSTBIJLAGE C. Kosten openbaar vervoer Om een globale schatting te kunnen maken van de openbaar vervoerskosten is nagegaan wat de landelijke investeringskosten en exploitatiekosten tot nu toe zijn geweest. In 1987 bedroeg het aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer 20 miljard (20 x 10 8 ). Het aantal reizigerskilometers per auto over de weg bedroeg in dat jaar 140 x Voor de regio Amsterdam is aangenomen dat, gezien deze landelijke cijfers, de reizigerskilometers in 1987 per auto en per openbaar vervoer 5 x 10 9 resp. 22 x 10 9 waren. De exploitatie van het openbaar vervoer kostte in dat jaar ongeveer ƒ 5 miljard, waarvan ca. ƒ 1,9 miljard door de reizigers werd betaald. Het resterende bedrag van ƒ3,1 miljard is door de overheid gefinancierd. Dit is het exploitatietekort waarvan in het SW II is aangegeven, dat dit tekort niet mag toenemen. In het SW II wordt namelijk gesteld, dat nieuwe of sterk verbeterde voorzieningen in, van en naar de grote steden geëxploiteerd kunnen worden zonder dat er sprake is van een substantiële verhoging van de huidige meerjarencijfers voor deze steden. Naar thans bestaande inzichten zal de verhoging na aanleg en verbetering uitkomen op 5 a 8%. De investeringskosten lagen in de afgelopen jaren in de orde van grootte van ƒ300 miljoen per jaar. In het SW II is aangegeven dat de forse taakstelling voor het openbaar vervoer (landelijke groei van het openbaar vervoersvolume met 65%) de komende twee decennia een investering vraagt van circa ƒ12,4 miljard (ƒ8 miljard spoorwegennet, ƒ4 miljard stadsgewestelijk openbaar vervoer en ƒ0,4 miljard streekvervoer en kleinere steden). In het Meerjarenprogramma Personenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (M.P.P.) was voor deze periode rekening gehouden met een investering van circa ƒ7,4 miljard. De extra investering bedraagt dus ƒ5 miljard in 20 jaar. Bij toename van het openbaar vervoersvolume met 65% zijn de investeringen nagenoeg evenredig met de groei van dat openbaar vervoersvolume. In het nulalternatief is de landelijke f1,4 miljard in 20 jaar te besteden, vertaald naar ƒ0,9 miljard voor de Amsterdamse regio in 10 jaar te besteden. Analoog wordt, de f 12,4 miljard vertaald naar ƒ 1,55 miljard voor de Amsterdamse regio. Deze investering van ƒ12,4 miljard, komt overeen met de benodigde investeringen van het nulplus en het combinatiealternatief, Uit onderzoek is gebleken, dat het totale aantal reizigerskilometers met 20%. zal stijgen in 2000 bij ongewijzigd beleid. Dit percentage van 20% ligt lager dan het groeipercentage van het autoverkeer van 30% in het nulalternatief ten gevolge van de lage autobezettingsgraad in dit alternatief. Voor het autoverkeer houdt dit in, dat het eerder genoemde aantal stijgt van 22 x 10 9 naar 26,4 x 10 9 reizigerskilometers. Het aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer neemt dan toe tot 6 x Dit geeft een totaal van 32,4 x 10 9 reizigerskilometers in Voor het nulaltematief geeft dat bij een bezettingsgraad van 1,3 per auto 20,3 x 10 9 voertuigkilometers. 406

11 Voor alle alternatieven zijn deze aantallen dan vermeld in tabel 4. Tabel 4 Voertuigkilometers per alternatief in Regio Amsterdam 1* 2* 3* Nulaltematief Nulplus.alternatief Wegenalternatief Comb. alternatief Milieuvr.alt.1 Milieuvr.alt,2 Milieuvr.alt.3 (0,85x20,3) (0,85x20,3) (0,82x20,3) (0,75x20,3) (0,85x20,3) 20,3 17,3 20,3 17,3 16,6 15,2 17,3 26,4 24,2 26,4 24,2 23,2 22,8 24,2 _,. 2,2 2,2 3,2 3,6 2,2 1' = Voertuigkilometers x 10 9 (auto) 2' = Reizigerskilometers per auto x ' = Van auto naar openbaar vervoer x 10 9 ten opzichte van het nulalternatief Als bezettingsgraad is aangehouden 1,3 bij nul en wegenalternatief, 1,4 bij nulplus, combinatie en milieuvriendelijke alternatieven 1 en 3 en een bezettingsgraad van 1,5 bij milieuvriendelijk alternatief 2. Deze waarden geven de relatie aan tussen de getallen van 1* en 2*. De percentages van de reizigerskilometers per openbaar vervoer worden dan als in onderstaande tabel aangegeven. De investeringen (in miljarden guldens) zijn eveneens vermeld, waarbij is uitgegaan van vaste kosten en variabele kosten en evenredigheid is verondersteld tussen reizigerskilometers en deze variabele investeringskosten. De investeringskosten van de milieuvriendelijke alternatieven 1 en 2 zijn rechtlijnig geëxtrapoleerd. Tabel 5 Reizigerskilometers per openbaar vervoer en investeringen in openbaar vervoer per alternatief Reizigerskm's km's t.o.v. huidig /x 10 9 nulaltematief nulplusaltematief wegenaltematief combinatiealternatief milieuvriendelijk alt. 1 milieuvriendelijk alt, 2. milieuvriendelijk alt. 3 6,0 x ,2 x ,0 x ,2 x ,2 x ,6 x ,2 x %. 165% 120% 165% 185% 190% 165% 0,900 1,550 0,900 1,550 1,850 1,950 1,550 Opm. Een nauwkeuriger opgave van de kosten is niet mogelijk gebleken, omdat hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren. D. Resumé baten en kosten Voor de afzonderlijke posten worden de volgende aanduidingen gehanteerd: al/a2 : Kosten t.g.v. congestie algemeen resp. voor zakelijk verkeer en goederen vervoer bl/b2: Besparing omrijden algemeen resp. voor zakelijk verkeer en goederen vervoer c : Kosten aanleg wegen d : Onderhoud en exploitatie wegen 407

12 *K*4*»i!**a» ;; JW^,, S^ J&* e : Investeringen in het openbaar vervoer, meerkosten t.o.v. het nulaltematief f l/f2 : Kosten omrijden algemeen resp. voor zakelijk en goederen vervoer Tabel 6 Kosten en baten HRS (bedragen in miljoenen guldens) Alternatief al/a2 bl/b2 c d e fl/f2 Nulalternatief Nulplus. alternatief Wegenalternatief MWIIA MWIIIA MIIA MIIIA Comb. alternatief Milieuvr.alt.1 Milieuvr.alt.2 Milieuvr.alt.3 60/37 1/0,5 _ 10/6,5 10/6,5 10/6,5 10/6,5 7/4,5 7/4,5 _ _ _ 11/7 22/14 11/7 In de nota Westrandweg Amsterdam (WRW) zijn de kosten en baten op analoge wijze bepaald en weergegeven in tabel 6a. Tabel 6a Kosten en baten WRW (bedragen in miljoenen guldens) Alternatief al/a2 bl/b2 c d fl/f2 Nulaltematief Nulplus. alternatief Tracéaltematief 1 hoog 1 laag 2 hoog 2 laag Comb. alternatief Milieuvr.alt.1 Milieuvr.alt.2 Milieuvr,alt.3 49/32 25/ /470 50/ E Formule bepaling rendement Op basis van de onder D gehanteerde aanduidingen wordt het rendement bepaald met behulp van de volgende formules. Algemeen rendement = (60al) + bl + (49al) + bl c + d + e+16fl + c + d+16fl x 100 (% per jaar) 408

13 Voor zakelijk verkeer en goederen vervoer rendement = (37 a2) + b2 + (32 a2) + b2 c + d + e+16f2 + c + d+16f2 x 100 (% per jaar) Tabel 7 Rendement alternatieven HRS en WRW F Rendementsberekening Voor het bepalen van het rendement van de investeringen is niet alleen rekening gehouden met de baten en kosten van de alternatieven Hoofdwegennet Regio Schiphol, maar ook met de baten en kosten van de alternatieven Westrandweg (zie hiervoor bijlage 6 van de nota Westrandweg). Dit is nodig omdat de investeringen voor het openbaar vervoer betrekking hebben op beide projecten. Toedeling van de openbaarvervoerkosten naar beide projecten afzonderlijk is niet goed mogelijk. HRS NUL NUL+ MWIIA MWIIIA MIIA MHA COMB.ALT. MV 1 MV 2 MV 3 Congestiekosten 60/37 _ (per jaar) Aanlegkosten S Onderhoudsen exploitatiekosten WRW NUL NUL+ 1 hoog 1 laag 2 hoog 2 laag COMB.ALT. MV 1 MV 2 MV 3 Congestiekosten 49/32 25/16 (per jaar) Aanlegkosten / Onderhoudsen /45 45 exploitatiekosten O.V. (meerkosten t.o.v. nulalt.) Rendement * 6.2** 6.9/ algemeen (%/jaar) Zakelijk/goede 7 5.8* 4.2** 4.4/ renverkeer (%/jr) 409

14 Literatuurlijst Boer, E. de en Vos, K., "Geen halve maatregelen? Het woon en en leefmilieu in Badhoevedorp beïnvloed door de A9 en eventuele aanpassingen", T.U. Delft, 1989 Bureau Stichting Milieubeleid en Ekologie, "MER A4: Beschrijving huidige situatie, autonome ontwikkelingen, toetsingscriteria, effectbeschrijving en beoordeling alternatieven. Vegetatie, fauna en landschapsecologie", Nijmegen, 1988/1989 DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, "De invloed van verbeterd openbaar vervoer op het A4autoverkeer ter hoogte van Schiphol", Amersfoort, december 1988 DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, "MER wegenstructuur Schiphol/Westrandweg, openbaar vervoervariant/ Variant A", Amersfoort DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, "Veranderingen in het verkeersbeeld als gevolg van verbeterd openbaar vervoer en rekening rijden", Amersfoort, februari 1989 D.O.R.O. Haarlemmermeer, "30 jaar ontwikkeling Haarlemmermeer", Hoofddorp, 1987 D.O.R.O. Haarlemmermeer, "Vierde kwartaalbericht 1987", Hoofddorp, 1987 D.R.O, gemeente Amsterdam, "Structuurschets westrand Amsterdam", Amsterdam, 1989 E.T.D voor NoordHolland, "Cijfemota 1986", Haarlem, 1987 E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor de Noordzeekanaalhavens", Haarlem, 1986 E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor AmsterdamMeerlanden", Haarlem, 1986 E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor de Zaanstreek", Haarlem,

15 TEKSTBIJLAGE E.T.D voor NoordHolland, "Economische perspectieven voor ZuidKennemerland/IJmond", Haarlem, 1986 Gemeente Amsterdam, "Bestemmingsplan Amstel III", Amsterdam, 1986 Gemeente Amsterdam, "Structuurplan "de stad centraal"", Amsterdam, 1985 Gemeente Amsterdam, "De Amsterdamse bedrijven en het aantal werkzame personen vanaf 1968 tot 1978", Amsterdam, 1978 Gemeente Amsterdam, "Vestigingen en het aantal werkzame personen in Amsterdam ", Amsterdam, 1987 Gemeente Haarlemmermeer, "Structuurplan Haarlemmermeer", Hoofddorp, 1985 Gemeente Haarlemmermeer, "Structuurvisie Schipholzone", Hoofddorp, 1987 Haas, W. de, "Landbouw en grondonttrekking; een studie in de Haarlemmermeer en Legmeerpolders", Den Haag, Landbouw Economisch Instituut, 1988, publikatie "Handleiding Milieuhygiëne" Samson, Alphen a/d Rijn, 1981 Leu, L. Th. de. "Studie naar de gevolgen van de aanleg van nieuwe wegen in de omgeving van Schiphol op de luchtkwaliteit" Rapport nr: R 89/075, MTTNO, Delft, 1989 Ministerie van Landbouw en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Structuurschema Natuur en Landschapsbehoud (deel d)", 's Gravenhage, 1985 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel d)", 's Gravenhage, 1979 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Afrekenen met files", 's Gravenhage, 1986 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Meerjarenprogramma personenvervoer ", 's Gravenhage,

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, "Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a)", 's Gravenhage, 1988 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Indicatief Meerjaren Programma Water, " 's Gravenhage, 1985 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, "De tweede Nota over de ruimtelijke ordening", 's Gravenhage, 1967 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, "De derde nota over de ruimtelijke ordening: de verstedelijkingsnota (deel 2). nota landelijke gebieden (deel 3)", 's Gravenhage, 1979 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Structuurschets voor de stedelijke gebieden", 's Gravenhage, 1985 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "De vierde nota over de ruimtelijke ordening (deel a)", 's Gravenhage, 1988 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer ", 's Gravenhage, 1986 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, "Nationaal Milieubeleids Plan" (Concept), 's Gravenhage, december 1988 Projectgroep Toekomstige Ontwikkeling Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, "De werkgelegenheidsontwikkeling in Amsterdam en omstreken", Amsterdam, 1988 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Beleidsnota Natuur en Landschap NoordHolland", Haarlem, 1987 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Beleidsvisie Randstadgroenstructuur" (Ontwerp), Haarlem, 1988 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, " 'De stelling van Amsterdam', een provinciale beleidsvisie", Haarlem, 1987 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Provinciaal grondwaterplan van NoordHolland" (Ontwerp), Haarlem,

17 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Provinciaal waterkwaliteitsplan NoordHolland", Haarlem, 1984 Provinciaal Bestuur van NoordHolland, "Streekplan voor het AmsterdamNoordzeekanaalgebied; beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen", Haarlem, 1979 en 1987 Provinciale Waterstaat NoordHolland, "Florainventarisatie provincie NoordHolland 1982", Haarlem, 1982 Provinciale Waterstaat NoordHolland, "Herpetofaunainventarisaties + avifaunainventarisatie provincie Noord Holland", Haarlem, 1983 Rijksinstituut voor onderzoek in de bos en landschapsbouw "De Dorschkamp", "Mer Hoofdwegennet Regio Schiphol; onderdeel landschap", Wageningen, 1988/1989 Rijkswaterstaat Directie NoordHolland, "Verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de Haarlemmermeer en op de Bollenroute", Haarlem, september 1985 Steinmetz, B., "Wegen als ordenend element in het landschap", Landbouw Hogeschool, Wageningen, 1984 Stichting Milieubeleid en ekologie, "Mer A4, beschrijving huidige situatie vegetatie, fauna en landschaps ekologie", Nijmegen, november 1988 Stuurgroep Activiteitenplan Westelijk Havengebied, "Aktiviteitenplan Westelijk Havengebied", Amsterdam, 1988 Tebodin, Advies en Constuctiebureau BV, "Akoestisch onderzoek Hoofdwegennet Regio Schiphol", Den Haag, april 1989 Tukkers, Raadgevend Bureau drs. A., "Literatuuronderzoek naar de samenstelling van de runoff van wegen en voorspellende berekeningen t.a.v. de bermbodem en grondwaterkwaliteit voor een periode van 100 jaar", Woerden, 1987 Wareco Amsterdam bv, adviesburo voor milieu en bodemtechniek, "MER A4: Beschrijving huidige situatie, autonome ontwikkelingen tot 2000, effecten wegalternatieven. Aspekten bodem en water", Amsterdam, 1988/1989 "Wet Bodembescherming", 's Gravenhage,

18 ÜËiÉföi HAARL M " I "vay^egenda ;W % r '<"* //<V^fflB0l...»3yï ^4^%tEIGRONDEN: ^ leek / woudeerdgronden L %s^. ' I poldervaaggronden I ^ ikw....i V* i i a p i f * Si 1!"'! M m i l i l tochteerdgronde«j F UUT" [ K f f c ' H H nesvaaggronden * N S i V ^ WEÈBÊm c "~*9S Luchthaven Schiphol ^ m ZANDGRONDEN: WEM ^ ^ ^ ^ ^ :* ^ 7" ^ ^L ^Z vlakeerdgronde LVEE! 0VERGAN GANGSZONE: ^ f f l plaseerdgronden j ' é f e i VEENGRONDEN koopveengronden rs^ö^ " /^rf A ^ >E Konsept bodemkaart noordelijk deel Haarlemmermeer ^ werktekening STIBOKA, 1987) kaartbijtage 1 ' ^ 3»«E s, / V' r ' *J

19 &? *»&**# /A B V LEGENDA HARDHEIDSKATEGOR reëel en/of al in ontwikkeling "1 *~T i ^_s2 n 0 zeer waarschijnlijk plan/ontwikkeling S!S H 5^nn 00 mncr 1000 LD ~ plannen zonder stat 1 // i ^. AyT^AertjBnjjo w. H.' EB! 3fl # AMSTllkAM y: SS ^ ' j^* 0 W«, raïn ^ %x f**3t**ï «Sn 4.., ^Sfe. KW iassé^! ' SS? CSemendaal " 6 Gemeente s h i "'? %;, ::, Si 1.jjUjlUj». " <a) I o. Wad Het * JR Ni e iiwn i 'P&fe*' X Haarlemmermei " E Ft \. /. ^s. ' Luchthaven Schiphol ' \ 0 < > DX R löó^^kerk 'HHIegorrR.«$ /v 25 ~ ' N. *"«H<.f>' Hoont neer?/ Ruimtelijke plannen in de Haarlemmerm _/ >&&', 23 // polde

20

21

22

23

24

25

26

27 AMSTERDAM

28

29

30 H_ J» «, 06, «r " i O»,_ OB_, 1 1».US. dwarsprofiel AA ^ r dwarsprofiel DD «" 1» '? BO? i» " ' dwarsprofiel EE maten n meters dwarsprofiel FF dwarsprofielen alternatief MIDDEN11/m alternatief MIDDENWESTn/I kaartbijlage 13

31 Ü I dwarsprofiel II oio? iso " m "" ra ]» r r i r^i r 100 W» f iso "S 150 P 150 y i» g aso ""sop 1 in, a» 35Q «6 35a QC is0 ia ; a ut m aa M 3,S_1JL5L dwarsprofiel JJ mmr rn «1, ««7» a «, aso u " iw "* J 3» uw I aso "TJI <»5 I«I 1S0 0» 1S0 i«"? 150 *».M0 OM I MO "* ÏSO u 010? 3.S0 ISO W W «1, OB 150 M,M a*s aa? aso? wo _JY lil f dwarsprofiel K~K 3 dwarsprofielen alternatief MIDDEN H /1 alternatief MIDDEN WEST IIE kaartbijlage 14

32 vcui uc cuycöiicucii j^avcio, uiudiaat ecu ICDUIUCJK. UUU1 UC "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft. Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op een niveau in ophoging te houden. Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. Omdat RW9 de ruimtelijke opbouw van Badhoevedorp doorsnijdt zonder die in sterke mate te beïnvloeden, wordt deze weg "los" van zijn directe omgeving vorm gegeven. Hiertoe wordt het dwarsprofiel van de weg constant gehouden over de totale lengte van de doorsnijding. Vormmiddelen zijn: de constant hoge ligging ten opzichte van de omgeving, zodat het locale verkeer onbelemmerd RW9 kan kruisen; het rechte tracé dat niet reageert op locale patronen; geluidsschermen aan weerszijden van de weg die het omliggende gebied gedeeltelijk afschermen, waardoor het zicht tot de weg wordt beperkt. Het aansluitingspunt wordt geaccentueerd vanwege de functionele relatie van de weg met het onderliggende wegenpatroon. Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Om de wegen in het landelijke gebied van de Haarlemmermeer (Verlengde Westrandweg en RW4) zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering) vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. Door vanaf het knooppunt RW4 in tunnelbak omlaag te leiden naar de tunnel onder de startbaan, kan het viaduct van de Verlengde Westrandweg op maaiveld worden gehouden. Het knooppunt is hierdoor visueel minder dominant in de Haarlemmermeer. Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. De wegen en waterlopen zijn door middel van onderdoorgangen in stand gehouden. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de startbaan tegengegaan. De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken, Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is, worden uitgevoerd. alternatief middenwest I IA kaartbijlage 16 Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met de aansluitingspunten van RW4, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt bereikt door de aansluitingspunten sterk te accentueren en in vormgeving aan te sluiten op de ruimtelijke opbouw van de omgeving, op gedeelten dat de "lob" wordt doorsneden.

33 Voorzieningen met betrekking tot de weg AUTOSNELWEG OP MAAIVELD (1.5 M) AUTOSNELWEG OP DIJKLICHAAM (7 M) AUTOSNELWEG OP PIJLERS IN HOGE LIGGING (716 M) AUTOSNELWEG OP HELLEND DIJKLICHAAM AUTOSNELWEG IN TUNNELBAK KNOOPPUNT VAN SNELWEGEN De knooppunten worden als zelfstandige elementen in hun omgeving ingericht. Het voorstel is gebruik te maken van het element water. Dit kan gecombineerd worden met natuurbouw. AANSLUITINGSPUNT 1 Aansluitingspunten die geaccentueerd worden en waarvan de vormgeving geïntegreerd is met de ruimtelijke opbouw van de omgeving. AANSLUITINGSPUNT 2 Aansluitingspunten die geaccentueerd worden, maar zelfstandig ten opzichte van de omgeving worden vormgegeven. OVERGEDMENSIONEERD VIADUCT Ruim gedimensioneerde viaducten worden toegepast om behalve de kruisende weg, ook begeleidende watergang, dijklichaam of ander lineair element door te zetten, Op deze wijze blijven locale patronen gehandhaafd, hetgeen vanuit ecologisch, functioneel of visueelruimtelijk oogpunt gewenst kan zijn. VIADUCT TEN BEHOEVE VAN EEN KRUISENDE WEG ONDERDOORGANG VOOR EEN LOCALE WEG De onderdoorgang is primair aangelegd met het oog op de locale ontsluiting. De onderdoorgang kan al dan niet gecombineerd worden met voorzieningen ten behoeve van het opheffen van de ecologische barrièrewerking van de autosnelweg. DUIKER Toegepast bij hoofdwatergangen. De duikers worden zo geconstrueerd dat zij ook kunnen dienen als voorziening om de ecologische barrièrewerking van de autosnelweg op te heffen. AMFIBIEËNTUNNEL Amfibieëntunnels met geleidingsvoorzieningen zijn nodig ten behoeve van de amfibieëntrek in de gebieden waar nu amfibieën worden aangetroffen. De exacte locatie is afhankelijk van de trekbanen. GELUIDSWERENDE VOORZIENING WATERKERENDE DIJKEN SLOOT MET NATTE OEVERZONE Voorzieningen met betrekking tot de omgeving VERSTERKING LOCALE (LIJNVORMIGE) ELEMENTEN Met behulp van beplanting worden de belangrijke patronen in het omliggend gebied versterkt Hierdoor worden deze lijnen beter als doorlopende lijnen ervaren en hun ordenende werking op omliggend gebied vergroot TE HANDHAVEN LOCAAL LIJNVORMIG ELEMENT Hetzij vanuit visueelruimtelijke redenen, hetzij vanuit cultuurhistorische redenen. BEGELEIDINGSMAATREGELEN Om de migratie van dieren en planten via de beoogde kruisingen te vergemakkelijken, zijn begeleidingsmaatregelen nodig. Als maategel worden onder andere houtwallen, ruigten of sloten toegepast. AANGELEGDE WEG Ten behoeve van de ontsluiting van geïsoleerde gebieden of het doortrekken van recreatieve routes worden nieuwe wegen aangelegd. POTENTIËLE NATUURONTWIKKELINGSLOCATIE BOS

34 Vanwege de geringe mogelijkheden voor het agrarisch gebruik van de afgesneden kavels, ontstaat een "resthoek". Door de "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft. <3f' Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op een niveau in ophoging te houden. O /A o Vi.\ UK? Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. RW9 als omleiding om Badhoevedorp, word "los" van de omgeving vormgegeven. De weg wordt daartoe over de gehele omleiding in ophoging gehouden. Vanwege de functionele relatie met het onderliggende wegenpatroon van de "lob" Schiphol/Badhoevedorp wordt het aansluitingspunt langs deze weg geaccentueerd. Om te anticiperen op de zuidelijke uitbreiding van Badhoevedorp wordt de geluidswerende voorziening aan de noordkant van de weg geïntegreerd met het stedelijk gebied van Badhoevedorp vorm gegeven. t= O/fi! I / = i 'O*,0 m ">, % '*«"'T, V ^ Sfe Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het knooppunt Badhoevedorp en ter voorkoming van extra sprongen in de hoogteligging van RW9, wordt voorgesteld de Schipholweg onderlangs het knooppunt Badhoevedorp te traceren en RW9 in hoge ligging te houden. SlÊimi.afiSü! Jp yi CCDI, /^gfiüwl/iiiiiiiiiihiiii i= i = '../ i I[ I fi i s = Ouii Y Om de wegen in het landelijke gebied van de Haarlemmermeer (Verlengde Westrandweg en RW4) zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. Door vanaf het knooppunt RW4 in tunnelbak omlaag te leiden naar de tunnel onder de startbaan, kan het viaduct van de Verlengde Westrandweg op maaiveld worden gehouden. Het knooppunt is hierdoor visueel minder dominant in de Haarlemmermeer. Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. V &sv; \ ". * alternatief middenwest IIIA kaartbijlage 17 De wegen en waterlopen zijn door middel van onderdoorgangen in stand gehouden. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de startbaan tegengegaan. De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken. Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is, worden uitgevoerd. Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met de aansluitingspunten van RW4, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt bereikt door de aansluitingspunten sterk te accentueren en in vormgeving aan te sluiten op de ruimtelijke opbouw van de omgeving, op gedeelten dat de "lob" wordt doorsneden,

35 Vanwege de geringe mogelijkheden voor het agrarisch gebruik van de afgesneden kavels, ontstaat een "resthoek". Door de "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft. Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op een niveau in ophoging te houden. Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. Omdat RW9 de ruimtelijke opbouw van Badhoevedorp doorsnijdt zonder die in sterke mate te beïnvloeden, wordt deze weg "los" van zijn directe omgeving vorm gegeven. Hiertoe wordt het dwarsprofiel van de weg constant gehouden over de totale lengte van de doorsnijding. Vormmiddelen zijn: de constant hoge ligging ten opzichte van de omgeving, zodat het locale verkeer onbelemmerd RW9 kan kruisen; het rechte tracé dat niet reageert op locale patronen; geluidsschermen aan weerszijden van de weg die het omliggende gebied gedeeltelijk afschermen, waardoor het zicht tot de weg wordt beperkt. Het aansluitingspunt wordt geaccentueerd vanwege de'functionele relatie van de weg met het onderliggende wegenpatroon, Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met RW4 en zijn aansluitingspunten, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt met de volgende middelen bereikt: het accentueren van de aansluitingspunten, waarbij de vormgeving aansluit op de ruimtelijke opbouw van de omgeving; het toepassen van een breed dwarsprofiel, waardoor de weg als een lintvormige brede open zone tussen de stedelijke bebouwing herkenbaar is. Door de brede maten van RW4 en doordat deze weg niet van zijn omgeving wordt afgeschermd, is een goede oriëntatie vanaf de weg om de omgeving mogelijk. Om de Verlengde Westrandweg zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. / /. : / $. $ > \ ~ \./ * * J.t '. T * alternatief midden HA kaartbijlage 18 Het locale blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen kan door middel van de aanleg van onderdoorgangen blijven functioneren. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de Zwanenburgbaan tegengegaan. De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken. Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is worden uitgevoerd, De knooppunten tussen de snelwegen krijgen een eigen vormgeving die afwijkt van de omgeving. Vanwege de korte afstand tussen knooppunt en het markante zuidelijke aansluitingspunt, dat grotendeels wordt omgeven door akkers, worden beide als één geheel vormgegeven. Ze vormen het beginpunt van het wegennet om Amsterdam.

36 Vanwege de geringe mogelijkheden voor het agrarisch gebruik van de afgesneden kavels, ontstaat een "resthoek". Door de "resthoek" met bos te beplanten zal het als één geheel ruimtelijk herkenbaar blijven, dat als rand het gebied van de Raasdorperweg omgeeft, Om extra sprongen in de hoogteligging van de autosnelweg op korte afstand van elkaar te voorkomen wordt voorgesteld de weg op één niveau in ophoging te houden. Het talud van de weg, de geluidswallen en de sloot met natte oeverzone worden geïntegreerd als één geheel aangelegd. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevolle strook evenwijdig aan de autosnelweg. Door een ruime overbrugging kan de hoofdvaart met naastgelegen wegen en bebouwingslinten ononderbroken worden doorgezet. Hiermee wordt het belang van deze structurerende lijn in de Haarlemmermeer benadrukt. RW9 als omleiding om Badhoevedorp, wordt "los" van de omgeving vormgegeven. De weg wordt daartoe over de gehele omleiding in ophoging gehouden. Vanwege de functionele relatie met het onderliggende wegenpatroon van de "lob" Schiphol/ Badhoevedorp wordt het aansluitingspunt langs deze weg geaccentueerd. Om te anticiperen op de zuidelijke uitbreiding van Badhoevedorp wordt de geluidswerende voorziening aan de noordkant van de weg geïntegreerd met het stedelijk gebied van Badhoevedorp vorm gegeven. Om het agrarisch grondgebruik in het gebied ten zuiden van Badhoevedorp te handhaven is een goede ontsluiting nodig. Het locale blokvormige basispatroon wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en blijft ondanks de doorsnijding van nieuwe infrastructuur richtinggevend voor de inrichting van dit gebied. Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het knooppunt Badhoevedorp en ter voorkoming van extra sprongen in de hoogteligging van RW9, wordt voorgesteld de Schipholweg onderlangs het knooppunt Badhoevedorp te traceren en RW9 in hoge ligging te houden, Omdat de ruimtelijke ontwikkeling en de opbouw van de stedelijke "lob" Schiphol/Badhoevedorp sterk samenhangt met RW4 en zijn aansluitingspunten, wordt RW4 als een "dragende lijn" vormgegeven. Dit wordt met de volgende middelen bereikt: het accentueren van de aansluitingspunten, waarbij de vormgeving aansluit op de ruimtelijke opbouw van de omgeving; het toepassen van een breed dwarsprofiel, waardoor de weg als een lintvormige brede open zone tussen de stedelijke bebouwing herkenbaar is. Door de brede maten van RW4 en doordat deze weg niet van zijn omgeving wordt afgeschermd, is een goede oriëntatie vanaf de weg op de omgeving mogelijk. Om de Verlengde Westrandweg zo veel mogelijk als een doorgaande lijn vorm te geven, die het omliggende gebied met zijn eigen technische logica doorsnijdt, wordt de weg zo "los" mogelijk van de omliggende patronen in de Haarlemmermeer vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbaar contrast tussen de autosnelweg en de omgeving. Hiervoor zijn de volgende middelen aan de weg voorgesteld: constante hoogteligging op maaiveld tussen de knooppunten met RW4 en RW9 (uitzondering vormt de kruising met de hoofdvaart). constant dwarsprofiel waarin een brede sloot met natte oeverzone over de totale lengte van de weg is opgenomen om de "losse" ligging te onderstrepen. In het omliggende gebied wordt ten behoeve van het agrarisch gebruik het blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen in stand gehouden. Door de hoogteligging van de autosnelwegen in het landelijk gebied van de Haarlemmermeer op maaiveld te houden en de opgaande elementen langs de autosnelwegen te beperken tot uitsluitend technische voorzieningen, nodig voor het functioneren van de weg, blijven deze wegen ruimtelijk ondergeschikt aan de ruimtelijke opbouw van het landelijk gebied en blijft het open karakter van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk gehandhaafd. alternatief midden MIA kaartbijlage 18 Om het agrarisch grondgebruik in de "restruimte" tussen de autosnelweg en de Zwanenburgbaan te handhaven is een goede ontsluiting van dit gebied noodzakelijk. Het locale blokvormige basispatroon van wegen en waterlopen kan door middel van de aanleg van onderdoorgangen blijven functioneren. Hierdoor wordt de barrière van de doorsnijding verminderd en isolatie van het gebied langs de Zwanenburgbaan tegengegaan, De continuïteit in hoogteligging van de autosnelweg wordt niet door deze onderdoorgangen onderbroken. Ten behoeve van het ecologisch functioneren moeten de onderdoorgangen ruimer dan verkeerskundig noodzakelijk is, worden uitgevoerd. De knooppunten tussen de snelwegen krijgen een eigen vormgeving die afwijkt van de omgeving. Vanwege de korte afstand tussen knooppunt en het markante zuidelijke aansluitingspunt, dat grotendeels wordt omgeven door akkers, worden beide als één geheel vormgegeven. Ze vormen het beainpunt van het weaennet om Amsterdam.

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16 6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED RUIMTELIJKE BESCHRIJVING INPASSING Het deelgebied Stedelijk gebied loopt vanaf de tunneltoerit bij de Rotte tot aan de bestaande A16. Het bevat de volgende trajecten:

Nadere informatie

Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid

Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid Notitie Datum 30 mei 2012 Kenmerk N001-1207995RTG-pws-V02-NL Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid 1 Inleiding Het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2011) heeft

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd Kracht van Utrecht De ladder van Verdaas Trede 5 Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd MER 2 de fase en Kosten-Baten-Analyse-Aspecten Ir. Jan Fransen Drs. Jan Morren

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

6 Vormgeving. 6.1 Wegbeeld. Wegbeeld A20. Naturel en neutraal. Wegbeeld A15

6 Vormgeving. 6.1 Wegbeeld. Wegbeeld A20. Naturel en neutraal. Wegbeeld A15 6 Vormgeving 6.1 Wegbeeld Het wegbeeld omvat alle zaken die onderdeel zijn van het functionele systeem van de snelweg, dat wil zeggen de weg zelf en de weginrichting. ls algemeen uitgangspunt geldt dat

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Het Gooi Blik op en door het Gooi

Het Gooi Blik op en door het Gooi Het Gooi 2020 Blik op en door het Gooi A1 - Het gooi Amsterdam den haag A27 A2 A1 utrecht ROTTERDAM De A1 door het Gooi is een onderdeel van de toegangswegen tot de Randstad. Met het oog op de toekomst

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid projectnr. 268346 versie 1,0 30 oktober 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA HAARLEM datum vrijgave beschrijving versie

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze)

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : De heer Johan Meirink () Van : Andries van der Veen, Gert de Haas (Royal HaskoningDHV) : 21 mei 2013 Kopie : - Onze referentie : BC3527/N001/902339/Nijm

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere I Besluit Pagina 4 van 42 Inhoud I Tracébesluit II Bijlagen III Tracékaarten IV Toelichting Pagina 5 van 42 I Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere CPB Notitie Datum : 26 januari 2007 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG Personenvervoer) Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere Samenvatting Rijkswaterstaat

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH)

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH) Projectinformatie Kruisweg 459 Rozenburg (NH) VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, perceelgrond met verharding gelegen aan de Kruisweg 459 te Rozenburg. Locatie Rozenburg is een dorp in de gemeente

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding Postadres Postbus 8613, 3503 RP Utrecht Telefoon 030-286 47 99 Fax 030-286 48 14 www.utrecht.nl Aan Onderwerp Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs Geluidsonderzoek geluidswal Woerden Datum 24 januari

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding Projectbureau Leidsche Rijn Postadres Postbus 8613, 3503 RP Utrecht Telefoon 030-286 47 99 Fax 030-286 48 14 www.utrecht.nl Aan Onderwerp Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs Geluidsonderzoek geluidswal

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN

DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN Inleiding De aanleg van de autosnelwegen is in het algemeen een aangelegenheid van het rijk. Met de autosnelweg Zwolle Assen Groningen en dan met

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Financieel-economische haalbaarheid

Financieel-economische haalbaarheid Z33-f71 In twee voorgaande brochures is informatie gegeven over het lopende onderzoek naar een verbinding van de Twenthekanalen met het Duitse Mittellandkanaal. De Duits-Nederlandse haalbaarheidsstudie

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek Cumulatieve geluidbelasting Triangel Waddinxveen In opdracht van: Behandeld door: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Dhr. D. Koppenaal Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Vaststelling van de rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 B Rijkswegenfonds Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

Geluidhinder aan de oostkant van de A28

Geluidhinder aan de oostkant van de A28 Geluidhinder aan de oostkant van de A28 1. Als gevolg van de plaatsing van het sscherm aan de west kant van de A28 hebben de bewoners aan de oostkant, vooral in Hoevelaken, erg veel last, ineens, van toegenomen

Nadere informatie

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Akoestische randvoorwaarden (memo) Datum 6 september 2004 OBV072/Bxt/0727 Kenmerk Eerste versie 1

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 634 Trajectnota/MER A4 Burgerveen-Leiden Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014 Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland 15 november 2014 Achtergrond Coalitieakkoord keuze Zoeken naar Balans F met ligging aan noordzijde gasverdeelstation. In juni

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Aanleg Trekfietstracé. Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers

Aanleg Trekfietstracé. Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers definitief revisie 0 19 juni 2015

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie