Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012"

Transcriptie

1 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking tussen studenten en lesgevers uit de drie Gemeenschappen van ons land wil aanmoedigen. Dit project : voorziet financiële middelen voor een uitwisseling tussen studenten van universiteiten en hogescholen uit de verschillende delen van het land biedt lectoren en professoren uit de verschillende Gemeenschappen de kans om samen cursusmateriaal te ontwikkelen. 1. Uitwisseling van studenten Doelstelling Wanneer studenten een tijd kunnen doorbrengen aan een hogeschool of universiteit in een ander landsgedeelte, leren zij elkaars achtergrond beter kennen en respecteren. Ze maken kennis met een vertrouwde en toch verschillende cultuur, krijgen de andere landstaal beter onder de knie en leggen blijvende contacten aan de overkant van de taalgrens. Op die manier wil het project een beter begrip tussen de inwoners van de drie verschillende Gemeenschappen in België bevorderen. Voorwaarden De studenten moeten gedurende vijf dagen actief samenwerken met studenten uit de andere Gemeenschap(pen). Die vijf dagen kunnen gespreid worden over het academiejaar, maar ook over verschillende locaties in België. (bv. twee dagen in de Vlaamse Gemeenschap, twee dagen in de Franse Gemeenschap en één dag in de Duitstalige Gemeenschap). Een verblijf van vijf dagen ter plaatse is niet vereist. Zo is het mogelijk grotere groepen studenten bij het project te betrekken op de verschillende locaties. De uitwisseling gebeurt tussen hogescholen of universiteiten uit minstens twee Gemeenschappen. Er nemen ten minste 5 studenten deel uit iedere hogeschool of universiteit. Voorrang wordt gegeven aan projecten die gebruik maken van innovatieve werkvormen die de groepsvorming (over de Gemeenschapsgrenzen heen) bevorderen, zoals projectonderwijs, Small Business Projects, gezamenlijk onderzoek, enz. Dit betekent niet dat colleges voor studenten niet in aanmerking komen, maar de nadruk moet wel liggen op het groepsgebeuren en op het samen uitwerken van producten/resultaten door de studenten. De voorkeur gaat ook uit naar een interdisciplinaire aanpak. Naast het gezamenlijke werk in het kader van de educatieve samenwerking blijven ook de andere doelstellingen belangrijk. Er moet dus ook aandacht zijn c/o KONING BOUDEWIJNSTICHTING stichting van openbaar nut BREDERODESTRAAT 21 B-1000 BRUSSEL TEL FAX BANK VAN DE POST IBAN: BE BIC: BPOTBEB1 met de vermelding "R20160 Prins Filipfonds"

2 voor sociale activiteiten, voor het bevorderen van de kennis van de drie landstalen en voor kennismaking met de andere Gemeenschappen door bezoeken aan bedrijven en instellingen. De groep studenten van de ontvangende hogeschool of universiteit moet min of meer even groot zijn als de groep studenten van de partnerschool. In haar besluit zal de jury rekening houden met de nodige diversiteit in de instellingen die de steun van het Fonds krijgen. Doelgroep Hogeschool- en universiteitsstudenten uit de drie Gemeenschappen van België. Financiële ondersteuning Projecten die geselecteerd worden, krijgen een bedrag van max euro. De jury bepaalt het precieze bedrag. Het geld wordt gestort op het rekeningnummer van de indienende hogeschool of universiteit, waarna beide instellingen het bedrag onderling verdelen. Alle hogescholen of universiteiten of hun departementen kunnen een aanvraag indienen voor een studentenuitwisseling met een hogeschool of universiteit uit een van de andere Gemeenschappen. Een uitwisseling tussen drie hogescholen of universiteiten, dus uit de drie Gemeenschappen, kan ook. Selectiecriteria Een onafhankelijke jury selecteert de projecten en houdt rekening met de volgende punten: de kwaliteit en diversiteit van het uitgewerkte programma; het voorzien van duidelijke ontmoetingsmomenten tussen de studenten uit de verschillende Gemeenschappen; een innovatieve pedagogische aanpak; de originaliteit van het project; de kwaliteit van de geplande voorbereiding en opvolging; de volledigheid van de gegevens. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan nieuwe projecten. Het doel van het fonds is om een impuls te geven. Het feit dat een instelling reeds werd gesteund vorig(e) jaar (jaren) is geen enkele garantie voor een nieuwe steun, noch een steun van hetzelfde bedrag indien die wordt toegekend. De jury kan beslissen een ander bedrag toe te kennen aan instellingen die reeds in het verleden een financiële steun ontvingen, in functie van het totaal beschikbare budget en het aantal ingediende dossiers. De partnerscholen bepalen zelf in onderling overleg welke activiteiten er voor, tijdens en na een uitwisseling op het programma staan. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de deelnemers kennismaken met de taal en de cultuur van de Gemeenschap waar ze op bezoek zijn. Samenwerken aan een project biedt daartoe uitstekende mogelijkheden. Daarom gaat de voorkeur naar uitwisselingen die op een innovatieve manier werken aan een gezamenlijk project of die gezamenlijk onderzoek verrichten via projectonderwijs, Small Business Projects of andere onderwijsvormen die de nadruk leggen op het begeleid leren in groep, in dit geval dan met een groep studenten uit de verschillende Gemeenschappen van België. Timing Opgepast! Sinds 2009 is er maar één oproep en één selectie per jaar. De dossiers moeten uiterlijk op 19/04/2012 ingediend zijn. Vóór eind mei 2012 selecteert een jury de projecten die een beurs krijgen. Opgelet: deze oproep is enkel bedoeld voor Prins Filipfonds 2/5

3 uitwisselingsprojecten die plaatsvinden gedurende het academiejar Uitwisselingen voor 01/09/2012 komen niet in aanmerking. Kandidaatsdossier Voor een ondersteuningsaanvraag moet u een kandidaatsdossier invullen. Het dossier dient door beide instellingen samen te worden ingevuld, maar het wordt slechts door één van beide ingediend. Deze instelling ontvangt ook de financiële steun, waarna beide instellingen het bedrag onderling verdelingen. Indien een hogeschool verschillende uitwisselingen organiseert, moet voor elk project een afzonderlijke aanvraag ingediend worden. Dit formulier is beschikbaar op de website van het Prins Filipfonds Voorbeelden De uitwisseling hoeft niet door te gaan op vijf opeenvolgende dagen. Daarom kunnen de gezamenlijke activiteiten beter gespreid worden over het academiejaar of over enkele weken. Dit maakt het projectwerk gemakkelijker en bevordert langdurige contacten. We stellen hier enkele mogelijkheden voor. Projectonderwijs Bij projectonderwijs ligt de nadruk vooral op het toepassen van verworven kennis. Een groep van vier tot acht studenten uit de verschillende Gemeenschappen van België werkt hier aan een projectopdracht uit de beroepsrealiteit. De studenten werken zelfstandig maar onder begeleiding van lectoren of professoren uit de verschillende Gemeenschappen en analyseren een thema of een probleem om te komen tot een concreet eindresultaat. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verschillende didactische methodes voor taalonderwijs, het aantrekkelijk maken van het wetenschapsonderwijs, volksspelen in de verschillende Gemeenschappen, een geschiedkundig onderzoeksproject, de gezamenlijke studie van muziekpartituren of een gezamenlijk artistiek product. De studenten ontvangen de opdracht tijdens een gezamenlijk moment aan het begin van het academiejaar. Van op dat moment kunnen zij al via contact opnemen met studenten uit de andere Gemeen -schap(pen). De laatste dag van de uitwisseling worden de resultaten gepresenteerd in de verschillende landstalen. Small Business Projects Small Business Projects kunnen worden opgezet om tijdens de opleiding ondernemerschap te promoten en concreet te werken aan innovatie en de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Studenten uit de verschillende Gemeenschappen van België kunnen via Small Business Projects proefondernemingen opstarten. Zij brainstormen welk product of dienst ze wensen te produceren en te verkopen. Op basis van een marktstudie onderzoeken ze samen de haalbaarheid en komen ze tot een definitieve keuze. Ze brengen de financiële werkmiddelen bijeen door aandelen uit te geven en/of sponsors te zoeken. Binnen het project bouwen ze een werkstructuur uit, met een commercieel, technisch, financieel en administratief departement onder leiding van een gedelegeerd bestuurder. Tijdens het project leren de studenten kostprijzen, verkoopprijzen en salarissen berekenen volgens de gangbare normen. Daarnaast houden ze een boekhouding bij met behulp van een software programma. Bedrijven kunnen functioneren als peter, opdrachtgever of adviseur. Voor de studenten en hogescholen is dit een ideale gelegenheid om hun netwerk uit te breiden en zich ook te verankeren in de bedrijfswereld buiten de eigen Gemeenschap. De studenten leren niet alleen werken en onderhandelen in een andere taal, maar maken ook kennis met een andere bedrijfscultuur. De middelen van het Fonds kunnen enkel gebruikt worden voor de gezamenlijke activiteiten. Prins Filipfonds 3/5

4 2. Gezamenlijk ontwikkelen van cursusmateriaal Deze vorm van samenwerking biedt de kans aan om lectoren, docenten en professoren hun expertise ter beschikking te stellen en gebruik te maken van de deskundigheid van collega s in de andere Gemeenschap(pen). Zowel de ontwikkeling van een cursus voor een opleidingsonderdeel of een deel van een opleidingsonderdeel als van een module is mogelijk. Doelstelling Lectoren, docenten of professoren van een hogeschool of universiteit uit verschillende Gemeenschappen werken samen door hun expertise te delen en samen te brengen. Die samenwerking kan op termijn leiden tot het uitwerken van gezamenlijk cursusmateriaal, gezamenlijke modules / programma s en uiteindelijk zelfs tot bidiplomering. Voorwaarden Minstens drie vergaderingen (van één dag) per academiejaar waar de lectoren, docenten of professoren elkaar ontmoeten om gezamenlijk cursusmateriaal te ontwikkelen. De samenwerking gebeurt tussen hogescholen of universiteiten uit minstens twee (of de drie) Gemeenschappen. Een evenwicht tussen de Gemeenschappen valt te verkiezen. Het ontwikkelde materiaal kan zowel bedoeld zijn voor gebruik met studenten als met andere doelgroepen: volwassenen, leerkrachten (uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs), schoolhoofden, enzovoort. Deze samenwerkingsprojecten kunnen gedurende twee tot drie jaar gefinancierd worden. Elk jaar moet een nieuwe aanvraag ingevuld worden. Voor het tweede of derde jaar dient het bereikte resultaat van het vorige jaar als belangrijkste evaluatie-element. In haar besluit zal de jury rekening houden met de nodige diversiteit in de instellingen die de steun van het Fonds krijgen. Doelgroep Lectoren, docenten of professoren van hogescholen en universiteiten uit de drie Gemeenschappen van België. Financiële ondersteuning Projecten die geselecteerd worden voor dit project, krijgen een financiële ondersteuning van maximum 2500 afhankelijk van het aantal deelnemende hogescholen of universiteiten. Het geld wordt gestort op het rekeningnummer van de ontvangende hogeschool of universiteit, waarna beide instellingen het bedrag onderling verdelen. Alle hogescholen of universiteiten of hun departementen kunnen een aanvraag indienen Een samenwerking tussen drie hogescholen of universiteiten, dus uit de drie Gemeenschappen, kan ook. Selectie Een onafhankelijke jury selecteert de projecten en houdt rekening met de volgende punten: de kwaliteit en diversiteit van het uitgewerkte materiaal; Prins Filipfonds 4/5

5 het voorzien van duidelijke ontmoetingsmomenten tussen de lectoren, docenten of professoren uit de verschillende Gemeenschappen; de kwaliteit van de geplande voorbereiding en opvolging; de kwaliteit en bruikbaarheid van het ontwikkelde materiaal; een innovatieve pedagogische aanpak met nadruk op leren in samenwerking. Na de selectie informeert het Prins Filipfonds, op schriftelijke wijze elke hogeschool of universiteit die een beursaanvraag heeft ingediend. Daarna informeert deze hogeschool of universiteit zelf de eigen partner(s). Concreet Lectoren, docenten en professoren uit de verschillende Gemeenschappen kunnen samen cursusmateriaal (voor een opleidingsonderdeel, een module) uitwerken voor verschillende doelgroepen. Dat materiaal kunnen ze gebruiken met hun eigen studenten, maar het kan ook bedoeld zijn voor derden, zoals leraren secundair onderwijs, oudstudenten of beroepsbeoefenaars. Enkele voorbeelden: een cursus interculturele vaardigheden voor (toekomstige) verpleegsters of maatschappelijk werkers, een cursus conflictbeheersing voor (toekomstige) leerkrachten, een cursus tandemtalen leren, een bijscholing voor het bevorderen van technologie en wetenschappen op school, een bijscholing voor lectoren over interactieve pedagogische werkvormen, enzovoort. Timing Opgepast! Sinds 2009 is er maar één oproep en één selectie per jaar. De dossiers moeten uiterlijk op 19/04/2012 ingediend zijn. Vóór eind mei 2012 selecteert een jury de projecten die een beurs krijgen. Opgelet: deze oproep is enkel bedoeld voor uitwisselingsprojecten die plaatsvinden gedurende het academiejar Uitwisselingen voor 01/09/2012 komen niet in aanmerking. Kandidaatsdossier Voor een ondersteuningsaanvraag moet u een kandidaatsdossier invullen. Het dossier dient door beide instellingen samen te worden ingevuld, maar het wordt slechts door één van beide ingediend. Deze instelling ontvangt ook de financiële steun, waarna beide instellingen het bedrag onderling verdelingen. Indien een hogeschool verschillende uitwisselingen organiseert, moet voor elk project een afzonderlijke aanvraag ingediend worden. Dit formulier is beschikbaar op de website van het Prins Filipfonds Het Prins Filipfonds, dat in 1998 werd opgericht op initiatief van Z.K.H. Prins Filip in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, heeft als opdracht bij te dragen tot de bevordering van een permanente dialoog en uitwisseling tussen de verschillende Gemeenschappen van ons land. Zo kan er over de taalgrenzen heen, en met respect voor elkaars eigenheid en cultuur, wederzijdse erkenning groeien. Prins Filipfonds c/o Koning Boudewijnstichting Brederodestraat Brussel Prins Filipfonds 5/5

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs

Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname - info@ecoisonline.org - +597 434007 Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs Pieter van der Hijden en

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r

Nadere informatie

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten BELGIE Juni 2015 In samenwerking met Co-gefinancierd door de Europese Unie Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid. Cursus aanbod

Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid. Cursus aanbod Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid Cursus aanbod Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid t het nog nooit zo donker west of t werd altied wel weer licht (Ede Staal) Waarom cursussen Van Ervaring

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Handleiding Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 6 Algemeen 6

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen

Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen www.kbs-frb.be Inhoudstafel Waarom een fonds bij de Koning Boudewijnstichting? [ 3 ] Waarom algemene richtlijnen? [ 4 ] Hoe een fonds

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie