ALBV SmartHomeSupply 1 februari 2014 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALBV) SmartHomeSupply

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALBV SmartHomeSupply 1 februari 2014 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALBV) SmartHomeSupply"

Transcriptie

1 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALBV) SmartHomeSupply Inhoud 1. Identiteit van de Ondernemer Definities Toepasselijkheid Account Klant Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst Prijzen en aanverwante kosten Leveringstermijnen Garantie en reclamatie Speciale producten en garantiebepalingen Retourzendingen (RMA) Schade en aansprakelijkheid Privacy en gegevensbescherming Overmacht Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Gedeeltelijke ongeldigheid Chat Aanvullende en / of afwijkende bepalingen Wijzigen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Identiteit van de Ondernemer Naam Ondernemer : 360 Automated B.V. Handelend onder de namen SmartHomeSupply en 360 Automated B.V. KvK-nummeOndernemerr: Btw-identificatiecode: NL B01 Vestigingsadres: Molenberglaan 125, 6416 EM Heerlen Telefoonnummer: Internet: en Hierna te noemen: Ondernemer. Pagina 1 van 6

2 2. Definities In deze ALBV wordt verstaan onder: a) Bezoeker ieder persoon die de website van Ondernemer bezoekt; b) Klant iedere persoon, die met Ondernemer een koop- of andere overeenkomst aangaat. Hieronder valt ook de Eindgebruiker ; c) Professioneel gebruik het gebruik van producten en diensten in welke vorm dan ook, uit hoofde van of op initiatief van bedrijven, rechtspersonen, organisaties of hiermee vergelijkbaar; d) Overmacht alle onvoorziene omstandigheden welke buiten toedoen van Ondernemer zijn ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hierin zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoertransport- en verkoopverboden, (internationale) overheidsmaatregelen, niet (tijdig) leveren door toeleveranciers; e) Correspondentie schriftelijke of elektronische berichtgeving (zoals bijv. ). Alle in deze ALBV genoemde berichten, meldingen, bevestigingen etc vallen onder correspondentie. Verbale berichten of andere vormen van communicatie hebben geen rechtsgeldigheid tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn; f) Chat correspondentie in de vorm van chatberichten tussen Bezoeker en Ondernemer gedurende een chatsessie; g) Chatlog door Ondernemer opgeslagen chatberichten; h) Bezoekergegevens door Bezoeker aan Ondernemer verstrekte gegevens, zijnde naam en adres, voor het kunnen starten van een chat. i) Overeenkomst Het aanvaarden van een aanbod van producten met de daarbij behorende voorwaarden; j) Overeenkomst op afstand een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand; k) Accountgegevens : Voor Ondernemer relevante gegevens voor het verwerken en afhandelen van overeenkomsten en leveringen. Deze gegevens worden op verzoek van Ondernemer door Klant met diens instemming verstrekt; l) Gebruikersinstellingen door Eindgebruiker naar eigen inzicht en kunnen gemaakte en opgeslagen instellingen; m) Producten I. levering van diensten; II. documentatie; III. hardware; IV. software zijnde alle firmware, applicaties (apps) en zogenaamde drivers inclusief alle updates en upgrades; hiervan uitgesloten zijn Gebruikersinstellingen. 3. Toepasselijkheid a) Met het tot stand komen van een overeenkomst accepteert Klant alle bepalingen en voorwaarden zoals bepaald in deze ALBV. b) Deze ALBV zijn van toepassing op alle door Ondernemer uitgebrachte aanbiedingen en producten alsmede op alle door Ondernemer gesloten overeenkomsten. c) Van hetgeen in deze ALBV is bepaald kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe producten. d) Onafhankelijk van een eventuele overeenkomst zijn deze ALBV te allen tijde via elektronische weg beschikbaar, downloadbaar en op te slaan op een duurzame gegevensdrager. 4. Account Klant a) Alvorens Klant een overeenkomst kan sluiten verstrekt Klant middels het inrichten van een account via de website van Ondernemer, alle voor Ondernemer relevante accountgegevens. b) Tot deze accountgegevens behoren onder andere: naam, adres, afleveradres, woonplaats, postcode, adres, inlognaam en code. c) Ondernemer behoudt zich het recht voor om de in dit artikel genoemde accountgegevens te verifiëren alvorens de overeenkomst met Klant te bevestigen. In geval van niet valide verificatie wordt de bevestiging van de overeenkomst opgeschort en wordt Klant hierover geïnformeerd. 5. Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst a) Een overeenkomst is pas definitief en rechtsgeldig wanneer Klant deze overeenkomst aan Ondernemer heeft bevestigd én betaald en Ondernemer deze overeenkomst met de daarbij behorende betaling aanvaard heeft. b) De directie van Ondernemer heeft te allen tijde het recht door geautoriseerde representanten van Ondernemer gemaakte, bevestigde en betaalde overeenkomsten te wijzigen of annuleren. Pagina 2 van 6

3 c) Ondernemer heeft het recht een overeenkomst niet uit te voeren, en geen vergoeding van enig door Klant geleden nadeel te voldoen, wanneer I. het product en / of II. de producteigenschappen en / of III. de prijs en / of IV. andere relevante informatie niet juist is / zijn vermeld in het geval dat I. het Klant duidelijk behoorde te zijn dat het om een zetfout gaat II. Klant er in redelijkheid niet op kon vertrouwen dat het product op basis van de getoonde productinformatie en dan met name de prijs door Ondernemer zou kunnen worden geleverd. 6. Prijzen en aanverwante kosten a) Alle prijzen van producten en bijkomende kosten zoals verpakking, verzendkosten en eventuele overige kosten zijn inclusief btw en in (EURO), tenzij anders vermeld. b) Prijzen van aanbiedingen worden gedurende de geldigheidsduur van deze aanbiedingen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van fiscale heffingen zoals btw. 7. Leveringstermijnen a) De door Ondernemer opgegeven leveringstermijn(-en) gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. b) Deze leveringstermijn(-en) zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. c) Bij niet tijdige levering dient Ondernemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld. d) Leveringen worden door Ondernemer gekozen expediteur(-s) uitgevoerd. e) Alle kosten van leveringen, zijnde de verzendkosten en eventuele verzekering(-en), zijn voor rekening van Klant tenzij met Ondernemer anders schriftelijk is overeengekomen. 8. Garantie en reclamatie a) Ondernemer hanteert in principe dezelfde garantiebepalingen zoals deze door de producent of leverancier van de, aan Ondernemer geleverde, producten hanteert. b) Voor producten afkomstig uit tot de EU behorende lidstaten zijn in ieder geval de volgende Europese richtlijnen van toepassing: I. Koop en Garantie II. Productaansprakelijkheid III. Herroepingsrecht (14 dagen) c) Voor producten afkomstig uit landen welke niet tot de EU lidstaten behoren en waarvan Ondernemer als importeur kan worden beschouwd, hanteert Ondernemer de garantietermijn van de producent van deze producten met een maximum van 12 maanden. d) Bij professioneel gebruik geldt een garantietermijn van maximaal 12 maanden. e) Voor speciale producten gelden afwijkende garantiebepalingen zoals nader bepaald in artikel 9. f) De garantie-aanspraken gelden niet voor: I. producten met aflopende houdbaarheid zoals o.a. batterijen; II. product(-en) waarvan blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of van normale gebruiksslijtage; III. product(-en) welke buiten de voor deze producten geldende garantietermijnen vallen; g) Klachten van Klant betrekking hebbende op uiterlijk waarneembare gebreken aan producten, of te weinig dan wel te veel geleverde producten, of foutief geleverde producten moeten schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering door Klant aan Ondernemer worden gemeld. h) Ieder vorderingsrecht van Klant jegens Ondernemer, betrekking hebbend op gebreken in de door Ondernemer geleverde producten, vervalt indien: I. de gebreken buiten de hiervoor gestelde termijnen vallen zoals bepaald in lid a, b, c en d van dit artikel; II. de gebreken niet op de aangegeven wijze aan Ondernemer ter kennis zijn gebracht zoals bepaald in lid g) van dit artikel; III. Klant Ondernemer geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de gebreken en/of klachten; IV. Klant de producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, geïnstalleerd, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden. V. de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door Klant wordt voortgezet; VI. de garantietermijn van het betreffende product is verstreken; VII. Klant zonder, voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ondernemer producten heeft gerepareerd (of laten repareren) of wijzigingen heeft doorgevoerd (of laten doorvoeren); i) Indien Klant geleverde producten wenst te retourneren kan dat alleen geschieden middels de in artikel 10 van deze ALBV bepaalde Retour Materiaal Autorisatie -procedure (RMA). j) Klant is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat en die buiten de herroepingstermijn vallen terug te zenden. Pagina 3 van 6

4 k) Ingeval van een volgens Ondernemer rechtsgeldige reclamatie en garantie, is Ondernemer uitsluitend gehouden tot een van de volgende drie procedures: I. het herstel van gebreken, die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten (kosteloos); II. de levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen; III. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan Klant gezonden factuur met ontbinding, zonder rechtelijke tussenkomst, van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige producten betrekking hebben; Het staat Ondernemer vrij hierin een keuze te maken. 9. Speciale producten en garantiebepalingen Met speciale producten worden, onder andere, producten bedoeld welke na overleg met en in opdracht van Klant worden vervaardigd. Op deze speciaal vervaardigde producten of delen hiervan zijn afwijkende garantiebepalingen van toepassing. I. De garantietermijn wordt door Ondernemer bepaald maar bedraagt nooit meer dan 12 maanden. II. Klant heeft geen recht van retournering. III. Klant bestelt schriftelijk het gewenste speciaal te vervaardigen product bij Ondernemer. IV. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Ondernemer, na schriftelijke bevestiging en betaling vóóraf door Klant het product (laten) vervaardigen. 10. Retourzendingen (RMA) a) Algemeen In het algemeen gelden voor elke retourzending de volgende voorwaarden en procedures. Afhankelijk van de reden van retournering zijn aanvullende voorwaarden en procedures van toepassing. I. Voorafgaand aan een retourzending moet een RMA-aanvraag worden ingediend. II. Het RMA-aanvraagformulier is online beschikbaar via de orderhistorie in het account van Klant. III. Het RMA-aanvraagformulier dient correct en zo volledig mogelijk, inclusief, indien van toepassing, serienummers van de betreffende producten, worden ingevuld. IV. Na indienen van de RMA-aanvraag wordt deze door Ondernemer beoordeeld. Indien producten voor retournering in aanmerking komen, ontvangt Klant een bevestiging voorzien van een RMA-nummer inclusief verzendinstructies. V. Producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid IV van dit artikel bepaalde bevestiging worden teruggestuurd. VI. Ieder product dient, tenzij anders wordt overeengekomen, i. in de originele niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking dient zonder eigen stickers, prijslabels etc. en onbeschreven te worden geretourneerd. ii. met inbegrip van alle onderdelen en/of accessoires te worden geretourneerd. VII. Ieder product (in de originele verpakking) dient opnieuw goed verpakt te worden verzonden (in een zgn. overdoos). VIII. Indien een RMA-aanvraag na beoordeling wordt afgekeurd, wordt Klant hierover geïnformeerd en, indien afkeur volgde door foutief of onvolledig invullen van het RMA-aanvraagformulier, in staat gesteld de RMA-aanvraag te corrigeren of completeren. Producten/retourzendingen die na ontvangst door Ondernemer niet aan bovenstaande leden III, IV, V, VI en VII voldoen, worden niet in behandeling genomen. Het product zal voor rekening van Klant worden geretourneerd. b) Fout besteld Het kan voorkomen dat Klant een of meerdere producten per abuis verkeerd of te veel koopt en ontvangt. Klant heeft de mogelijkheid deze producten te retourneren. Naast het bepaalde in lid a) van dit artikel zijn volgende voorwaarden en procedures hierop van toepassing. I. Klant maakt binnen 5 dagen na ontvangst melding van de te retourneren producten. II. Na ontvangst en controle van de teruggestuurde producten door Ondernemer, ontvangt Klant een creditnota nadat aan volgende voorwaarden is voldaan: i. Ieder product wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in de originele verpakking met origineel en onbeschadigd zegel ontvangen; ii. Het serienummer van ieder product komt overeen met het serienummer op de verpakking; iii. De originele productverpakking is onbeschadigd. III. De verzendkosten zijn voor rekening van Klant. c) Levering en/of pakbon komen niet overeen Indien de bestelde product(-en) en de daadwerkelijk ontvangen producttype(n) en/of aantallen product(-en) niet overeenkomen, meldt Klant deze afwijkingen z.s.m. telefonisch of schriftelijk bij Ondernemer. Ondernemer zorgt dan, in overleg met Klant, voor de verdere afhandeling. d) Defect product binnen de garantie De volgende voorwaarden zijn, in aanvulling op door Ondernemer gehanteerde garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van deze ALBV, van toepassing: I. Garantieaanspraken dienen uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het defect m.b.v. het RMAaanvraagformulier te worden gemaakt. II. Beoordeling en afhandeling van deze garantieaanspraak verloopt volgens de in lid a) van dit artikel bepaalde regels. Pagina 4 van 6

5 III. Reparatie van defecte producten geschiedt met dien verstande dat indien i. het defecte product niet gerepareerd kan worden, een nieuw product zal worden toegezonden; ii. het product niet (meer) beschikbaar is, een vervangend gelijkwaardig product zal worden toegezonden; iii. een vervangend gelijkwaardig product niet (meer) beschikbaar is, Klant een creditnota ontvangt. IV. Wanneer blijkt dat het product, na uitvoerige tests en controle door Ondernemer, geen defecten vertoont, wordt het product geretourneerd. De retourneerkosten zijn voor rekening Klant. V. Producten die niet meer te repareren zijn, worden niet naar Klant teruggestuurd. e) Defect product buiten de garantie Een defect product buiten garantie kan worden aangeboden ter reparatie. De door Ondernemer gemaakte en/of eventuele nog te maken kosten (onderzoek, reparatie, vervanging onderdelen, etc,) zullen dan in rekening worden gebracht, evenals de verzendkosten. Voorafgaand aan de reparatie van een defect product buiten garantie kan op verzoek van Klant een kostenopgave worden verstrekt. f) Transportschade Wordt een zichtbaar beschadigd of geopend pakket aangeboden, kan Klant deze levering accepteren onder voorwaarde dat de schade bij de expediteur en Ondernemer gemeld wordt. Indien mogelijk maakt Klant foto s van de beschadigde levering. Transportschade, welke aan de buitenkant niet zichtbaar is, maar pas na het openen van de overdoos kan worden vastgesteld, dient binnen 5 werkdagen na aflevering gemeld te worden. Schadeclaims welke ná 5 werkdagen worden gemeld worden niet in behandeling genomen. Indien van toepassing dienen de eventuele ontvangstbewijzen steeds afgetekend te worden met vermelding van "onder voorbehoud van controle". Na overleg tussen Klant en Ondernemer I. stuurt Ondernemer direct een nieuwe levering of II. wordt, zodra de beschadigde zending door Ondernemer retour is ontvangen, een nieuwe levering verzonden of III. ontvangt Klant een creditnota en vervalt de overeenkomst. g) Bestelde, gekochte maar nog niet verzonden producten annuleren Klant heeft de mogelijk om via zijn account bestelde en betaalde, maar nog niet verzonden, product(-en) te annuleren. Voorwaarde is dat de order de status in afwachting of in behandeling moet hebben. Klant neemt telefonisch of schriftelijk contact op met Ondernemer met het verzoek tot wijziging van de overeenkomst. Ondernemer zal, indien mogelijk, de overeenkomst wijzigen en een eventueel in mindering te brengen bedrag, binnen een reële termijn, restitueren. 11. Schade en aansprakelijkheid In aanmerking nemende dat I. het gebruik en de installatie van producten, conform de door Ondernemer beschikbaar gestelde installatiehandleidingen en productspecificaties, door Klant of door Klant geautoriseerde derden, kan geschieden, II. Ondernemer voor, tijdens en/of ná de door Klant uitgevoerde installatie en configuratie van producten uitsluitend adviserende ondersteuning kan bieden, zijn volgende schade- en aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing: a) Ondernemer of door haar geautoriseerde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Klant met betrekking tot I. enige leveringsverplichting; II. het leveren van producten; III. de geleverde producten zelf; IV. eigenschappen of kwaliteit van de geleverde producten; V. het gebruik en het functioneren van deze producten; VI. schade aan andere, niet door Ondernemer geleverde, producten ontstaan door het gebruik van door Ondernemer geleverde producten; VII. door of namens Ondernemer verleende diensten of gegeven adviezen; VIII. de gevolgen van onbehoorlijke nakoming van een herleverings- of herstelverplichting; b) Ondernemer is, behoudens opzet of roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die Klant, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren of door ondeugdelijkheid van de door Ondernemer geleverde producten en voor schade ten gevolge van enig advies en/of niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering door Ondernemer ten aanzien van die producten. c) In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat Ondernemer ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de door haar geleverde producten waarmee de aansprakelijkheid samenhangt. Bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid beperkt is tot de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de voor haar bestaande verzekering wordt uitgekeerd. d) Klant vrijwaart Ondernemer tegen alle schade-aanspraken van door Klant geautoriseerde derden waarvoor Ondernemer jegens Klant aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt. e) Het bepaalde in de leden a, b, c & d van dit artikel heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ondernemer. Pagina 5 van 6

6 12. Privacy en gegevensbescherming a) Gegevenstypen. Ondernemer beheert de in artikel 4 bepaalde accountgegevens van Klant; de gegevens en chatlog van Bezoeker. b) Bescherming persoonsgegevens. Ondernemer leeft de voorschriften mbt de bescherming van persoonsgegevens na, zoals gedefinieerd in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Klant en / of Bezoeker kan aan de door Ondernemer beheerde gegevens geen rechten ontlenen anders dan de rechten op grond van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). c) Gegevensbescherming. Ondernemer neemt ten behoeve van de beveiliging van de door Ondernemer verzamelde en opgeslagen gegevens alle, redelijkerwijs, mogelijke technische en organisatorische maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de risico s, de stand van de techniek en de implementatiekosten van deze maatregelen. d) Gebruik van gegevens. Ondernemer kan de in artikel 4 bepaalde accountgegevens van Klant voor servicegerichte activiteiten gebruiken. Het betreft hierbij uitsluitend intern gebruik. e) Gebruik van door derden verstrekte gegevens. Klant gaat ermee akkoord dat Ondernemer gebruik kan maken van door derden aan Ondernemer verstrekte gegevens voortkomende uit producten welke Klant in gebruik heeft. Het betreft hier gegevens die nodig zijn voor analyse van operationele activiteiten van producten (zogenaamd datalogging ) als mede de configuratiegegevens van deze producten. 13. Overmacht a) Indien naar het oordeel van Ondernemer de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet. b) Indien naar het oordeel van Ondernemer de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden is. c) Indien Ondernemer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient Klant deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting a) Op alle door Ondernemer aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. b) Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit de door Ondernemer aangegane overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Limburg in Nederland. c) Ondernemer heeft tevens het recht om zich te allen tijde te richten tot de bevoegde rechter van de plaats waar Klant gevestigd is. d) Indien Ondernemer en Klant daarover samen overeenstemming bereiken in een separate overeenkomst tot het aangaan van arbitrage, kunnen geschillen ook aan het Nederlands Arbitrage instituut worden voorgelegd. 15. Gedeeltelijke ongeldigheid a) Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is geworden, al dan niet vanwege enig dwingend rechtelijke bepaling of dat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid later verliezen, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht en blijven deze onaangetast. b) Indien mocht blijken dat aan deze voorwaarden bepalingen ontbreken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en onaangetast. c) In geval van ongeldigheid, niet afdwingbaarheid of het ontbreken van een bepaling, heeft Ondernemer het recht een passende bepaling toe te voegen dan wel een bestaande bepaling te wijzigen. 16. Chat Bezoeker kan met Ondernemer of geautoriseerde representant van Ondernemer in contact treden door middel van een door Ondernemer beschikbaar gesteld live-chat programma. Dit contact kan alleen tot stand komen nadat Bezoeker I. de vereiste gegevens heeft verstrekt; II. bevestigd heeft kennis te hebben genomen van de voor Bezoeker relevante artikelen (2, 12 en 16) in deze ALBV. 17. Aanvullende en / of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen met betrekking tot deze ALBV worden op een voor Klant toegankelijke manier weergegeven in de overeenkomst. 18. Wijzigen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden a) Alleen Ondernemer heeft het recht deze ALVB of een of meerdere daarin opgenomen bepalingen te wijzigen. b) Wijzigingen zullen op de daartoe gebruikelijke en / of geëigende methoden worden gepubliceerd. c) Indien deze wijzigingen gedurende een actie met een beperkte looptijd worden toegepast zullen meest gunstige bepalingen voor Klant van toepassing zijn. Pagina 6 van 6

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YogaStar en op alle met YogaStar (op afstand) aangegane overeenkomsten.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YogaStar en op alle met YogaStar (op afstand) aangegane overeenkomsten. - 1 - Artikel 1 Identiteit van de ondernemer 1.1 YogaStar De Smelen 12 5553 CT Valkenswaard Telefoonnummer : 06 14 30 18 92 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur) E-mailadres: info@yogastar.nl

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Service & Support

Algemene Voorwaarden Service & Support Algemene Voorwaarden Service & Support Telefoon Fax 078 078681 6811414 KvK Internet www.epatra.nl Index 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid en definities 1 2. RMA REGELING DEFECTE PRODUCTEN Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017 Inleiding Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cheeky Pie. Op elke bestelling die u plaatst op onze website, of op het gebruikmaken van onze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 1. Definities 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: keukenproducten.nl,. De Keukenproducten-site van Lemmers coordinates vof, gevestigd te Hellendoorn. 2. Lemmers coordinates, verzorgt

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014

Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014 Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014 STEK, Stichting Emissiepreventie Koudetechniek; Postbus 12, 3740 AA Baarn; Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn T: 035 54

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te Algemene voorwaarden Handelskwekerij De Schelde BV www.olijfboom.nl Email: info@olijfboom.nl Lange Kruisweg 21a 2676BM Maasdijk KvK 24420121 BTW nr NL818375085B01 ABN AMRO 4175.04.551 1. Definities In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De huurovereenkomst Artikel 6 - Annuleringsrecht

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Onder de navolgende definities wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

Onder de navolgende definities wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: One Stop Mobile.B.V.- Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap One Stop Mobile B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7051 HW) Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek, aan

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl en http://voordeligehuidverzorging.biedmeer.nl zijn een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CoverArt consument. april 2007. Algemeen. Artikel 1

Algemene voorwaarden CoverArt consument. april 2007. Algemeen. Artikel 1 Algemene voorwaarden CoverArt consument Algemeen Artikel 1 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Algemene Voorwaarden GUUSVERSCHUREN.NL voor levering aan particuliere consumenten. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van steendam-webshop.nl, gevestigd op de Wijnhaven 20a-21 te Delft Versie geldig vanaf 01-09-2009 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bij bestellingen via www.sparklz.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Bij bestellingen via www.sparklz.nl gelden de volgende algemene voorwaarden: VOORWAARDEN Bij bestellingen via www.sparklz.nl gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sparklz en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL Voorwaarden De Klikostore is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sentimo

Algemene voorwaarden Sentimo Algemene voorwaarden Sentimo Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, inmeetafspraken en via consumentenbeurzen tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Postadres: Wilhelminastraat 38 9541 AP VLAGTWEDDE 06-12258238 Bezoekadres/winkel: Schoolstraat 14 9541 CK VLAGTWEDDE Email: info@pand38.nl Bankgegevens: IBAN NL36RABO 0112314155 KvK.

Nadere informatie

2. LEVERING 1.1 Online Dresses and More hanteert een levertijd van drie tot veertien werkdagen.

2. LEVERING 1.1 Online Dresses and More hanteert een levertijd van drie tot veertien werkdagen. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Online Dresses and More. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden P

Algemene Voorwaarden P Algemene Voorwaarden P 2014-12 Inhoud 1. Wie is Pyjamaonline?...3 2. Begrippenlijst...3 3. Toepasselijkheid...4 4. Het aanbod...4 5. De overeenkomst...5 6. Overmacht...5 7. Herroepingsrecht bij levering

Nadere informatie

1/6. Pol in Promotion. adres:Â. Internetadres:Â.

1/6. Pol in Promotion.  adres:Â. Internetadres:Â. Pol in Promotion Emailadres:Â info@polinpromotion.nl Internetadres:Â www.polinpromotion.nl K.V.K. nummer: 68269277 BTW nummer: NL112074224B01 Rekening nummer: NL29 KNAB 0255 8735 49 t.n.v. Pol in PromotionÂ

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Fair Play Fabrics Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&L Trends

Algemene voorwaarden D&L Trends Algemene voorwaarden D&L Trends 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden;

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden; Algemene voorwaarden Creative Nova NewGrowlights.com Mosterdpot 1 1747 SL Tuitjenhorn KvK Alkmaar: 37159699 BTW nummer: NL 1848.00.675.B01 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V.

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Ela Rotterdam BV akkoord gaat. Ela Rotterdam BV behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie