ALBV SmartHomeSupply 1 februari 2014 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALBV) SmartHomeSupply

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALBV SmartHomeSupply 1 februari 2014 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALBV) SmartHomeSupply"

Transcriptie

1 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALBV) SmartHomeSupply Inhoud 1. Identiteit van de Ondernemer Definities Toepasselijkheid Account Klant Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst Prijzen en aanverwante kosten Leveringstermijnen Garantie en reclamatie Speciale producten en garantiebepalingen Retourzendingen (RMA) Schade en aansprakelijkheid Privacy en gegevensbescherming Overmacht Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Gedeeltelijke ongeldigheid Chat Aanvullende en / of afwijkende bepalingen Wijzigen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Identiteit van de Ondernemer Naam Ondernemer : 360 Automated B.V. Handelend onder de namen SmartHomeSupply en 360 Automated B.V. KvK-nummeOndernemerr: Btw-identificatiecode: NL B01 Vestigingsadres: Molenberglaan 125, 6416 EM Heerlen Telefoonnummer: Internet: en Hierna te noemen: Ondernemer. Pagina 1 van 6

2 2. Definities In deze ALBV wordt verstaan onder: a) Bezoeker ieder persoon die de website van Ondernemer bezoekt; b) Klant iedere persoon, die met Ondernemer een koop- of andere overeenkomst aangaat. Hieronder valt ook de Eindgebruiker ; c) Professioneel gebruik het gebruik van producten en diensten in welke vorm dan ook, uit hoofde van of op initiatief van bedrijven, rechtspersonen, organisaties of hiermee vergelijkbaar; d) Overmacht alle onvoorziene omstandigheden welke buiten toedoen van Ondernemer zijn ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hierin zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoertransport- en verkoopverboden, (internationale) overheidsmaatregelen, niet (tijdig) leveren door toeleveranciers; e) Correspondentie schriftelijke of elektronische berichtgeving (zoals bijv. ). Alle in deze ALBV genoemde berichten, meldingen, bevestigingen etc vallen onder correspondentie. Verbale berichten of andere vormen van communicatie hebben geen rechtsgeldigheid tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn; f) Chat correspondentie in de vorm van chatberichten tussen Bezoeker en Ondernemer gedurende een chatsessie; g) Chatlog door Ondernemer opgeslagen chatberichten; h) Bezoekergegevens door Bezoeker aan Ondernemer verstrekte gegevens, zijnde naam en adres, voor het kunnen starten van een chat. i) Overeenkomst Het aanvaarden van een aanbod van producten met de daarbij behorende voorwaarden; j) Overeenkomst op afstand een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand; k) Accountgegevens : Voor Ondernemer relevante gegevens voor het verwerken en afhandelen van overeenkomsten en leveringen. Deze gegevens worden op verzoek van Ondernemer door Klant met diens instemming verstrekt; l) Gebruikersinstellingen door Eindgebruiker naar eigen inzicht en kunnen gemaakte en opgeslagen instellingen; m) Producten I. levering van diensten; II. documentatie; III. hardware; IV. software zijnde alle firmware, applicaties (apps) en zogenaamde drivers inclusief alle updates en upgrades; hiervan uitgesloten zijn Gebruikersinstellingen. 3. Toepasselijkheid a) Met het tot stand komen van een overeenkomst accepteert Klant alle bepalingen en voorwaarden zoals bepaald in deze ALBV. b) Deze ALBV zijn van toepassing op alle door Ondernemer uitgebrachte aanbiedingen en producten alsmede op alle door Ondernemer gesloten overeenkomsten. c) Van hetgeen in deze ALBV is bepaald kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe producten. d) Onafhankelijk van een eventuele overeenkomst zijn deze ALBV te allen tijde via elektronische weg beschikbaar, downloadbaar en op te slaan op een duurzame gegevensdrager. 4. Account Klant a) Alvorens Klant een overeenkomst kan sluiten verstrekt Klant middels het inrichten van een account via de website van Ondernemer, alle voor Ondernemer relevante accountgegevens. b) Tot deze accountgegevens behoren onder andere: naam, adres, afleveradres, woonplaats, postcode, adres, inlognaam en code. c) Ondernemer behoudt zich het recht voor om de in dit artikel genoemde accountgegevens te verifiëren alvorens de overeenkomst met Klant te bevestigen. In geval van niet valide verificatie wordt de bevestiging van de overeenkomst opgeschort en wordt Klant hierover geïnformeerd. 5. Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst a) Een overeenkomst is pas definitief en rechtsgeldig wanneer Klant deze overeenkomst aan Ondernemer heeft bevestigd én betaald en Ondernemer deze overeenkomst met de daarbij behorende betaling aanvaard heeft. b) De directie van Ondernemer heeft te allen tijde het recht door geautoriseerde representanten van Ondernemer gemaakte, bevestigde en betaalde overeenkomsten te wijzigen of annuleren. Pagina 2 van 6

3 c) Ondernemer heeft het recht een overeenkomst niet uit te voeren, en geen vergoeding van enig door Klant geleden nadeel te voldoen, wanneer I. het product en / of II. de producteigenschappen en / of III. de prijs en / of IV. andere relevante informatie niet juist is / zijn vermeld in het geval dat I. het Klant duidelijk behoorde te zijn dat het om een zetfout gaat II. Klant er in redelijkheid niet op kon vertrouwen dat het product op basis van de getoonde productinformatie en dan met name de prijs door Ondernemer zou kunnen worden geleverd. 6. Prijzen en aanverwante kosten a) Alle prijzen van producten en bijkomende kosten zoals verpakking, verzendkosten en eventuele overige kosten zijn inclusief btw en in (EURO), tenzij anders vermeld. b) Prijzen van aanbiedingen worden gedurende de geldigheidsduur van deze aanbiedingen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van fiscale heffingen zoals btw. 7. Leveringstermijnen a) De door Ondernemer opgegeven leveringstermijn(-en) gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. b) Deze leveringstermijn(-en) zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. c) Bij niet tijdige levering dient Ondernemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld. d) Leveringen worden door Ondernemer gekozen expediteur(-s) uitgevoerd. e) Alle kosten van leveringen, zijnde de verzendkosten en eventuele verzekering(-en), zijn voor rekening van Klant tenzij met Ondernemer anders schriftelijk is overeengekomen. 8. Garantie en reclamatie a) Ondernemer hanteert in principe dezelfde garantiebepalingen zoals deze door de producent of leverancier van de, aan Ondernemer geleverde, producten hanteert. b) Voor producten afkomstig uit tot de EU behorende lidstaten zijn in ieder geval de volgende Europese richtlijnen van toepassing: I. Koop en Garantie II. Productaansprakelijkheid III. Herroepingsrecht (14 dagen) c) Voor producten afkomstig uit landen welke niet tot de EU lidstaten behoren en waarvan Ondernemer als importeur kan worden beschouwd, hanteert Ondernemer de garantietermijn van de producent van deze producten met een maximum van 12 maanden. d) Bij professioneel gebruik geldt een garantietermijn van maximaal 12 maanden. e) Voor speciale producten gelden afwijkende garantiebepalingen zoals nader bepaald in artikel 9. f) De garantie-aanspraken gelden niet voor: I. producten met aflopende houdbaarheid zoals o.a. batterijen; II. product(-en) waarvan blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of van normale gebruiksslijtage; III. product(-en) welke buiten de voor deze producten geldende garantietermijnen vallen; g) Klachten van Klant betrekking hebbende op uiterlijk waarneembare gebreken aan producten, of te weinig dan wel te veel geleverde producten, of foutief geleverde producten moeten schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering door Klant aan Ondernemer worden gemeld. h) Ieder vorderingsrecht van Klant jegens Ondernemer, betrekking hebbend op gebreken in de door Ondernemer geleverde producten, vervalt indien: I. de gebreken buiten de hiervoor gestelde termijnen vallen zoals bepaald in lid a, b, c en d van dit artikel; II. de gebreken niet op de aangegeven wijze aan Ondernemer ter kennis zijn gebracht zoals bepaald in lid g) van dit artikel; III. Klant Ondernemer geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de gebreken en/of klachten; IV. Klant de producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, geïnstalleerd, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden. V. de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door Klant wordt voortgezet; VI. de garantietermijn van het betreffende product is verstreken; VII. Klant zonder, voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ondernemer producten heeft gerepareerd (of laten repareren) of wijzigingen heeft doorgevoerd (of laten doorvoeren); i) Indien Klant geleverde producten wenst te retourneren kan dat alleen geschieden middels de in artikel 10 van deze ALBV bepaalde Retour Materiaal Autorisatie -procedure (RMA). j) Klant is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat en die buiten de herroepingstermijn vallen terug te zenden. Pagina 3 van 6

4 k) Ingeval van een volgens Ondernemer rechtsgeldige reclamatie en garantie, is Ondernemer uitsluitend gehouden tot een van de volgende drie procedures: I. het herstel van gebreken, die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten (kosteloos); II. de levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen; III. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan Klant gezonden factuur met ontbinding, zonder rechtelijke tussenkomst, van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige producten betrekking hebben; Het staat Ondernemer vrij hierin een keuze te maken. 9. Speciale producten en garantiebepalingen Met speciale producten worden, onder andere, producten bedoeld welke na overleg met en in opdracht van Klant worden vervaardigd. Op deze speciaal vervaardigde producten of delen hiervan zijn afwijkende garantiebepalingen van toepassing. I. De garantietermijn wordt door Ondernemer bepaald maar bedraagt nooit meer dan 12 maanden. II. Klant heeft geen recht van retournering. III. Klant bestelt schriftelijk het gewenste speciaal te vervaardigen product bij Ondernemer. IV. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Ondernemer, na schriftelijke bevestiging en betaling vóóraf door Klant het product (laten) vervaardigen. 10. Retourzendingen (RMA) a) Algemeen In het algemeen gelden voor elke retourzending de volgende voorwaarden en procedures. Afhankelijk van de reden van retournering zijn aanvullende voorwaarden en procedures van toepassing. I. Voorafgaand aan een retourzending moet een RMA-aanvraag worden ingediend. II. Het RMA-aanvraagformulier is online beschikbaar via de orderhistorie in het account van Klant. III. Het RMA-aanvraagformulier dient correct en zo volledig mogelijk, inclusief, indien van toepassing, serienummers van de betreffende producten, worden ingevuld. IV. Na indienen van de RMA-aanvraag wordt deze door Ondernemer beoordeeld. Indien producten voor retournering in aanmerking komen, ontvangt Klant een bevestiging voorzien van een RMA-nummer inclusief verzendinstructies. V. Producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid IV van dit artikel bepaalde bevestiging worden teruggestuurd. VI. Ieder product dient, tenzij anders wordt overeengekomen, i. in de originele niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking dient zonder eigen stickers, prijslabels etc. en onbeschreven te worden geretourneerd. ii. met inbegrip van alle onderdelen en/of accessoires te worden geretourneerd. VII. Ieder product (in de originele verpakking) dient opnieuw goed verpakt te worden verzonden (in een zgn. overdoos). VIII. Indien een RMA-aanvraag na beoordeling wordt afgekeurd, wordt Klant hierover geïnformeerd en, indien afkeur volgde door foutief of onvolledig invullen van het RMA-aanvraagformulier, in staat gesteld de RMA-aanvraag te corrigeren of completeren. Producten/retourzendingen die na ontvangst door Ondernemer niet aan bovenstaande leden III, IV, V, VI en VII voldoen, worden niet in behandeling genomen. Het product zal voor rekening van Klant worden geretourneerd. b) Fout besteld Het kan voorkomen dat Klant een of meerdere producten per abuis verkeerd of te veel koopt en ontvangt. Klant heeft de mogelijkheid deze producten te retourneren. Naast het bepaalde in lid a) van dit artikel zijn volgende voorwaarden en procedures hierop van toepassing. I. Klant maakt binnen 5 dagen na ontvangst melding van de te retourneren producten. II. Na ontvangst en controle van de teruggestuurde producten door Ondernemer, ontvangt Klant een creditnota nadat aan volgende voorwaarden is voldaan: i. Ieder product wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in de originele verpakking met origineel en onbeschadigd zegel ontvangen; ii. Het serienummer van ieder product komt overeen met het serienummer op de verpakking; iii. De originele productverpakking is onbeschadigd. III. De verzendkosten zijn voor rekening van Klant. c) Levering en/of pakbon komen niet overeen Indien de bestelde product(-en) en de daadwerkelijk ontvangen producttype(n) en/of aantallen product(-en) niet overeenkomen, meldt Klant deze afwijkingen z.s.m. telefonisch of schriftelijk bij Ondernemer. Ondernemer zorgt dan, in overleg met Klant, voor de verdere afhandeling. d) Defect product binnen de garantie De volgende voorwaarden zijn, in aanvulling op door Ondernemer gehanteerde garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van deze ALBV, van toepassing: I. Garantieaanspraken dienen uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het defect m.b.v. het RMAaanvraagformulier te worden gemaakt. II. Beoordeling en afhandeling van deze garantieaanspraak verloopt volgens de in lid a) van dit artikel bepaalde regels. Pagina 4 van 6

5 III. Reparatie van defecte producten geschiedt met dien verstande dat indien i. het defecte product niet gerepareerd kan worden, een nieuw product zal worden toegezonden; ii. het product niet (meer) beschikbaar is, een vervangend gelijkwaardig product zal worden toegezonden; iii. een vervangend gelijkwaardig product niet (meer) beschikbaar is, Klant een creditnota ontvangt. IV. Wanneer blijkt dat het product, na uitvoerige tests en controle door Ondernemer, geen defecten vertoont, wordt het product geretourneerd. De retourneerkosten zijn voor rekening Klant. V. Producten die niet meer te repareren zijn, worden niet naar Klant teruggestuurd. e) Defect product buiten de garantie Een defect product buiten garantie kan worden aangeboden ter reparatie. De door Ondernemer gemaakte en/of eventuele nog te maken kosten (onderzoek, reparatie, vervanging onderdelen, etc,) zullen dan in rekening worden gebracht, evenals de verzendkosten. Voorafgaand aan de reparatie van een defect product buiten garantie kan op verzoek van Klant een kostenopgave worden verstrekt. f) Transportschade Wordt een zichtbaar beschadigd of geopend pakket aangeboden, kan Klant deze levering accepteren onder voorwaarde dat de schade bij de expediteur en Ondernemer gemeld wordt. Indien mogelijk maakt Klant foto s van de beschadigde levering. Transportschade, welke aan de buitenkant niet zichtbaar is, maar pas na het openen van de overdoos kan worden vastgesteld, dient binnen 5 werkdagen na aflevering gemeld te worden. Schadeclaims welke ná 5 werkdagen worden gemeld worden niet in behandeling genomen. Indien van toepassing dienen de eventuele ontvangstbewijzen steeds afgetekend te worden met vermelding van "onder voorbehoud van controle". Na overleg tussen Klant en Ondernemer I. stuurt Ondernemer direct een nieuwe levering of II. wordt, zodra de beschadigde zending door Ondernemer retour is ontvangen, een nieuwe levering verzonden of III. ontvangt Klant een creditnota en vervalt de overeenkomst. g) Bestelde, gekochte maar nog niet verzonden producten annuleren Klant heeft de mogelijk om via zijn account bestelde en betaalde, maar nog niet verzonden, product(-en) te annuleren. Voorwaarde is dat de order de status in afwachting of in behandeling moet hebben. Klant neemt telefonisch of schriftelijk contact op met Ondernemer met het verzoek tot wijziging van de overeenkomst. Ondernemer zal, indien mogelijk, de overeenkomst wijzigen en een eventueel in mindering te brengen bedrag, binnen een reële termijn, restitueren. 11. Schade en aansprakelijkheid In aanmerking nemende dat I. het gebruik en de installatie van producten, conform de door Ondernemer beschikbaar gestelde installatiehandleidingen en productspecificaties, door Klant of door Klant geautoriseerde derden, kan geschieden, II. Ondernemer voor, tijdens en/of ná de door Klant uitgevoerde installatie en configuratie van producten uitsluitend adviserende ondersteuning kan bieden, zijn volgende schade- en aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing: a) Ondernemer of door haar geautoriseerde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Klant met betrekking tot I. enige leveringsverplichting; II. het leveren van producten; III. de geleverde producten zelf; IV. eigenschappen of kwaliteit van de geleverde producten; V. het gebruik en het functioneren van deze producten; VI. schade aan andere, niet door Ondernemer geleverde, producten ontstaan door het gebruik van door Ondernemer geleverde producten; VII. door of namens Ondernemer verleende diensten of gegeven adviezen; VIII. de gevolgen van onbehoorlijke nakoming van een herleverings- of herstelverplichting; b) Ondernemer is, behoudens opzet of roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die Klant, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren of door ondeugdelijkheid van de door Ondernemer geleverde producten en voor schade ten gevolge van enig advies en/of niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering door Ondernemer ten aanzien van die producten. c) In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat Ondernemer ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de door haar geleverde producten waarmee de aansprakelijkheid samenhangt. Bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid beperkt is tot de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de voor haar bestaande verzekering wordt uitgekeerd. d) Klant vrijwaart Ondernemer tegen alle schade-aanspraken van door Klant geautoriseerde derden waarvoor Ondernemer jegens Klant aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt. e) Het bepaalde in de leden a, b, c & d van dit artikel heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ondernemer. Pagina 5 van 6

6 12. Privacy en gegevensbescherming a) Gegevenstypen. Ondernemer beheert de in artikel 4 bepaalde accountgegevens van Klant; de gegevens en chatlog van Bezoeker. b) Bescherming persoonsgegevens. Ondernemer leeft de voorschriften mbt de bescherming van persoonsgegevens na, zoals gedefinieerd in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Klant en / of Bezoeker kan aan de door Ondernemer beheerde gegevens geen rechten ontlenen anders dan de rechten op grond van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). c) Gegevensbescherming. Ondernemer neemt ten behoeve van de beveiliging van de door Ondernemer verzamelde en opgeslagen gegevens alle, redelijkerwijs, mogelijke technische en organisatorische maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de risico s, de stand van de techniek en de implementatiekosten van deze maatregelen. d) Gebruik van gegevens. Ondernemer kan de in artikel 4 bepaalde accountgegevens van Klant voor servicegerichte activiteiten gebruiken. Het betreft hierbij uitsluitend intern gebruik. e) Gebruik van door derden verstrekte gegevens. Klant gaat ermee akkoord dat Ondernemer gebruik kan maken van door derden aan Ondernemer verstrekte gegevens voortkomende uit producten welke Klant in gebruik heeft. Het betreft hier gegevens die nodig zijn voor analyse van operationele activiteiten van producten (zogenaamd datalogging ) als mede de configuratiegegevens van deze producten. 13. Overmacht a) Indien naar het oordeel van Ondernemer de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet. b) Indien naar het oordeel van Ondernemer de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden is. c) Indien Ondernemer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient Klant deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting a) Op alle door Ondernemer aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. b) Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit de door Ondernemer aangegane overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Limburg in Nederland. c) Ondernemer heeft tevens het recht om zich te allen tijde te richten tot de bevoegde rechter van de plaats waar Klant gevestigd is. d) Indien Ondernemer en Klant daarover samen overeenstemming bereiken in een separate overeenkomst tot het aangaan van arbitrage, kunnen geschillen ook aan het Nederlands Arbitrage instituut worden voorgelegd. 15. Gedeeltelijke ongeldigheid a) Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is geworden, al dan niet vanwege enig dwingend rechtelijke bepaling of dat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid later verliezen, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht en blijven deze onaangetast. b) Indien mocht blijken dat aan deze voorwaarden bepalingen ontbreken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en onaangetast. c) In geval van ongeldigheid, niet afdwingbaarheid of het ontbreken van een bepaling, heeft Ondernemer het recht een passende bepaling toe te voegen dan wel een bestaande bepaling te wijzigen. 16. Chat Bezoeker kan met Ondernemer of geautoriseerde representant van Ondernemer in contact treden door middel van een door Ondernemer beschikbaar gesteld live-chat programma. Dit contact kan alleen tot stand komen nadat Bezoeker I. de vereiste gegevens heeft verstrekt; II. bevestigd heeft kennis te hebben genomen van de voor Bezoeker relevante artikelen (2, 12 en 16) in deze ALBV. 17. Aanvullende en / of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen met betrekking tot deze ALBV worden op een voor Klant toegankelijke manier weergegeven in de overeenkomst. 18. Wijzigen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden a) Alleen Ondernemer heeft het recht deze ALVB of een of meerdere daarin opgenomen bepalingen te wijzigen. b) Wijzigingen zullen op de daartoe gebruikelijke en / of geëigende methoden worden gepubliceerd. c) Indien deze wijzigingen gedurende een actie met een beperkte looptijd worden toegepast zullen meest gunstige bepalingen voor Klant van toepassing zijn. Pagina 6 van 6

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft.

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag 50898922. Algemeen: Door uw bestelling geeft

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Artikel 1: Definities In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. YOiS b.v.: alle ondernemingen en handelsnamen die eigendom zijn van YOiS

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl

Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Beat It B.V.,

Nadere informatie

Laatst gewijzigd 3 juli 2014. Algemene verkoopen. leveringsvoorwaarden Lexima

Laatst gewijzigd 3 juli 2014. Algemene verkoopen. leveringsvoorwaarden Lexima Laatst gewijzigd 3 juli 2014 Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden Lexima Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lexima Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gebaseerd op de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE THEEMAKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN DE THEEMAKERS ALGEMENE VOORWAARDEN DE THEEMAKERS Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Hieronder treft u de "gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via elkedaguitverkoop.nl" aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Europe Metals B.V. versie augustus 2015

Algemene verkoopvoorwaarden Europe Metals B.V. versie augustus 2015 Algemene verkoopvoorwaarden Europe Metals B.V. versie augustus 2015 1. Algemeen Europe Metals B.V. (KVK-nummer 17076718), in deze algemene inkoopvoorwaarden gedefinieerd als verkoper, verder te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Books!

Algemene voorwaarden Books! Books! januari 2013 Algemene voorwaarden Books! Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder levering wordt verstaan de aflevering uit hoofde van een overeenkomst tussen koper en Books! van zaken, diensten of

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ivizi

Algemene Voorwaarden ivizi Algemene Voorwaarden ivizi Laatst bijgewerkt op 26 maart 2013 Adres: Kemenadeplein 33, 6222 VD Maastricht KvK: 14131364 BTW: NL.8223.13.017.B01 Email adres: info@ivizi.nl Domeinnaam: www.ivizi.nl 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Doppio Espresso Doppio Espresso Business Services, tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso Webshop, doppio-espresso.

Doppio Espresso Doppio Espresso Business Services, tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso Webshop, doppio-espresso. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Doppio Espresso Doppio Espresso Business Services, tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso Webshop, doppio-espresso.nl

Nadere informatie

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015.

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015. 1 Algemene Voorwaarden MKB Webfactory Tot stand gekomen op 19-2-2015. Wijngaardplein 7 5632 MA EINDHOVEN +31 (0) 408424299 www.mkbwebfactory.nl info@mkbwebfactory.nl IBAN: NL82 INGB 0006 0733 63 KvK nr.

Nadere informatie

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden:

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De inhoud van de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid geboden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: WebAssen Moerbeistraat 4 9408 BA ASSEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Timo.nl Zakelijke koopovereenkomsten

Algemene Voorwaarden Timo.nl Zakelijke koopovereenkomsten Algemene Voorwaarden Timo.nl Zakelijke koopovereenkomsten Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. (h.o.d.n. Timo.nl Timo Bouwmaterialen) ten behoeve

Nadere informatie

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie