Internet, toegangspoort tot het recht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet, toegangspoort tot het recht?"

Transcriptie

1 ARTIKELEN Internet, toegangspoort tot het recht? Internettoegang tot de wet versus internettoegang tot het recht TOM VAN ENGERS & RADBOUD WINKELS Het internet is als communicatiemedium inmiddels niet meer weg te denken en heeft samen met de mobiele telefonie de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De internethype van de jaren negentig van de vorige eeuw werd vooral veroorzaakt door de kansen die werden gezien om het internet in te zetten bij nieuwe vormen van diensten. Prof. dr. Tom M. van Engers, hoogleraar Juridisch Kennismanagement. Dr. Radboud Winkels, hoofdonderzoeker Computationele Rechtstheorie, Universiteit van Amsterdam, Leibniz Center for Law S uccesvolle commerciële toepassingen treffen we bijvoorbeeld in de postorderbranche, waar allerlei producten worden aangeboden, variërend van boeken tot computersystemen. Ook overheden begeven zich inmiddels op het internet, een ontwikkeling die wordt aangeduid met de term egovernment. Zo kan men bijvoorbeeld in Nederland belastingaangifte doen via het internet (www.belastingdienst.nl) en bij een aantal Nederlandse gemeenten kunnen woonvergunningen en dergelijk via het internet worden aangevraagd (zie bijvoorbeeld blijkt uit internationaal onderzoek dat burgers en bedrijven vinden dat het huidige aanbod van overheden achterblijft bij de verwachtingen die zij daarvan hebben (zie bijvoorbeeld Botterman et al ). Dat de Nederlandse overheid zeker niet voorop loopt bij het gebruik van internet blijkt uit datzelfde onderzoek. De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen om egovernment te stimuleren hebben weliswaar geleid tot het beschikbaar komen van grote hoeveelheden documentatie, maar daarmee wordt de burger niet meteen een dienst bewezen. De meeste burgers hebben niet zozeer behoefte aan toegang tot juridische bronnen. Zij zijn immers veelal relatieve leken op juridisch gebied. Wel willen zij antwoorden op vragen. Voorbeelden van dat soort vragen zijn: ik wil een dakkapel plaatsen, mag dat? of ik wil deze pensioenregeling sluiten, is dat een fiscaal aanvaardbare regeling (waardoor de premie aftrekbaar is in het kader van de Wet op de Loonbelasting)?. Het beantwoorden van dit soort vragen gebeurt in bepaalde gevallen door zogenoemde kennisgebaseerde systemen (zie figuur 1), soms via het internet beschikbaar gemaakt. Een voorbeeld van dit soort toepassingen is de Lijfrente Calculator van de Belastingdienst, waarmee de aftrekbare lijfrente kan worden uitgerekend. De kennis die in dit soort applicaties is gevat is afkomstig van de aan de op te lossen problematiek gekoppelde regelgeving, veelal aangevuld met expertkennis (met name voor de juridische interpretaties). Fig.1 Een voorbeeld van een kennisgebaseerde toepassing in het juridisch domein. Met deze toepassing kan worden bepaald of een (voorgenomen) pensioenregeling voldoet aan de eisen die daaraan vanuit de Wet op de Loonbelasting worden gesteld. Het Juridisch Loket Ook als burgers in juridische procedures betrokken raken willen burgers hun gevalsituatie kunnen voorleggen en op basis daarvan een advies of uitspraak daarover krijgen. Te denken valt aan onderwerpen als echtscheiding, huurschulden en ontslag. Burgers zullen in veel gevallen juridische hulp zoeken, bijvoorbeeld bij een vakbond, consumentenorganisatie of advocatenkantoor. In Ne- 89

2 derland bestaat voor burgers die tot de laagste inkomensklassen behoren de mogelijkheid rechtshulp te halen bij de Bureaus voor Rechtshulp. Deze bureaus vallen bestuurlijk onder de Raden voor de Rechtsbijstand. De Bureaus voor Rechtshulp zullen dit jaar worden vervangen door het zogenaamde Juridische Loket, waarbij een deel van de klantcontacten via internet zal gaan verlopen. Het Leibniz Center for Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam heeft voor het Juridisch Loket een kennismanagement-applicatie (vraagverheldering) gemaakt. Deze applicatie maakt deel uit van een virtueel front-office waarin afhandeling van rechtsvragen zoveel mogelijk digitaal wordt ondersteund. Gebruikers zijn zowel de cliënten als de medewerkers van het Juridisch Loket. De informatie en ontsluiting daarvan is daarom zoveel mogelijk gebaseerd op principes van hergebruik, zodat de ontwikkelde functionaliteit zowel voor de ondersteuning van het fysieke loket als voor de ondersteuning van het virtuele loket gebruikt kan worden. Het gaat om de volgende functionaliteit: ondersteuning bij het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt; ondersteuning bij de advisering aan de cliënt. Een belangrijke doelstelling van het Juridisch Loket is het vergroten van de toegankelijkheid. Tevens moeten de eerste virtuele contacten bij verdere vormen van cliëntondersteuning worden gebruikt bij het opbouwen van een elektronisch dossier. Als nevendoelstelling wordt getracht de uitvoeringskosten van gesubsidieerde rechtsbijstand terug te brengen door het verminderen van het aantal noodzakelijke fysieke contacten met cliënten. Het gebruik van internettechnologie in contacten met de klanten van het Juridisch Loket kan grote gevolgen hebben voor de mate waarin de doelgroep van de huidige Bureaus voor Rechtshulp zich in de toekomst van een laagdrempelige toegang tot het recht verzekerd weet. Na een korte beschrijving van de werking van een onderdeel van het Juridisch Loket, de Vraagverhelderingstoepassing, zal nader worden ingegaan op deze veranderingsaspecten. Vraagverheldering bij het Juridisch Loket De vraagverhelderingsapplicatie ondersteunt medewerkers van het Juridisch Loket bij het vaststellen van de rechtsvraag achter de hulpvraag. Op basis van de rechtsvraag wordt een gestandaardiseerde verzameling producten aangeboden. De applicatie leidt de gebruiker naar een steeds duidelijker definiëring van de hulpvraag door deze te laten kiezen uit een aantal mogelijkheden of door een antwoord te laten geven op een specifieke vraag. Op deze wijze wordt toegewerkt naar vragen die een één op één koppeling hebben met een verzameling producten van het Juridisch Loket. Deze producten kunnen informatieproducten Fig. 2 De vraagverhelderingsapplicatie bij het Juridisch Loket. Met deze toepassing kunnen medewerkers van het Juridisch Loket en burgers met rechtsvragen antwoord krijgen op een aantal veelvoorkomende rechtsvragen. zijn, bijvoorbeeld een elektronische folder over een juridisch onderwerp als alimentatieplicht, maar ook een doorverwijzing naar een advocaat of een andere instantie dan het Juridisch loket, of een afspraak voor een fysiek contact op het spreekuur. De producten vallen zodoende in drie categorieën: informatie, verwijzing of afspraak. Veelal heeft de gebruiker van de toepassing al een globaal idee van het rechtsgebied waarbinnen de vraag valt. De vraagverhelderingsapplicatie presenteert daarom een overzicht van rechtsgebieden waar de gebruiker uit kan kiezen. In figuur 3 is dit weergegeven in het menu aan de linkerkant van het scherm. Sommige rechtsgebieden zijn zo omvangrijk dat een onderverdeling in subgebieden noodzakelijk is (zie figuur 3). Fig.3 Subcategorieën van rechtsgebieden in de vraagverhelderingsapplicatie. De gebruiker kan na een keuze te hebben gemaakt voor een bepaald rechtsgebied zijn keuze nader bepalen door een van de subcategorieën te selecteren. Nadat de gebruiker een rechtsgebied heeft geselecteerd, kan deze een keuze maken uit een lijst van subcategorieën. In bepaalde gevallen kan een hulpvraag zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken. Dan is het 90

3 nodig om meerdere rechtsvragen tegelijk te behandelen. De gebruiker kan daarom meerdere rechtsgebieden selecteren, waarbij antwoorden op vragen die al beantwoord zijn opnieuw zullen worden gebruikt. Terwijl de gebruiker de vragen van de vraagverhelderingsapplicatie beantwoordt, verschijnen de voor de gebruiker relevante producten in beeld (zie figuur 4 aan de rechterkant van het middelste paneel). Als de gebruiker de gekozen vragen niet kan beantwoorden dan kiest de gebruiker het antwoord onbekend, waarna een lijst vragen wordt gepresenteerd op basis waarvan het systeem in staat is de bovenliggende vraag te beantwoorden (zie figuur 4). Door het beantwoorden van vragen wordt het antwoord op de bovenliggende vraag afgeleid. De gebruiker van het systeem heeft de mogelijkheid om een overzicht van de in de sessie gegeven antwoorden te verkrijgen. Ook wordt het opslaan van antwoorden en hergebruiken van antwoorden uit eerdere sessies ondersteund. Als de klanten van het Juridisch Loket behoefte hebben om na consultatie van het vraagverhelderingssysteem een nader gesprek met een medewerker van het Juridisch Loket te voeren, worden de gegevens die al zijn ingegeven meegestuurd, zodat deze kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding van dat gesprek. teraard zal bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in wetgeving het soms nodig zijn de vastgelegde aanpak te wijzigen. Adaptiviteit van het systeem is daarom essentieel. Daarbij spelen zowel de tijd die nodig is als de kosten die gemaakt moeten worden om een aanpassing te realiseren, de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) een rol. Verder zou het plezierig zijn als kleine wijzigingen door de domeindeskundigen zelf zouden kunnen worden aangebracht. Van regels naar vraagbomen Vraagbomen kunnen handig in gebruik zijn, maar zijn lastig te onderhouden en ook een inefficiënte manier van opslag. Vragen kunnen meerdere malen voorkomen in een boom en bij wijzigingen ontstaan snel inconsistenties. Ook is het zeer lastig voor modelleurs direct uit juridische bronnen vraagbomen af te leiden. Wij representeren de juridische kennis dan ook niet direct in vraagbomen, maar in de vorm van regels. Deze regels hebben de algemene vorm: ALS voorwaarde_1 EN voorwaarde_2 EN EN voorwaarde_n DAN conclusie_1 EN conclusie_2 EN EN conclusie_m Deze regels worden in XML-formaat opgeslagen en dan automatisch omgezet in vraagbomen (eveneens in XML). De vraagverhelderingsapplicatie draait op deze vraagboombestanden. 2 Een voorbeeld van zo n regel voor het terrein van huurrecht is de volgende: Als de verhuurder de huur op tijd opzegt, per aangetekende brief en met een geldige reden, dan is de huuropzegging geldig. In XML-formaat ziet dat er als volgt uit: Fig.4 Als de gebruiker van de vraagverhelderingsapplicatie een vraag niet kan beantwoorden wordt een lijst vragen gepresenteerd op basis waarvan het systeem in staat is de bovenliggende vraag te beantwoorden. Deze figuur toont de internet- of klantversie van vraagverheldering. <rule id= opzegging1 > <conclusion var= opzegginggeldig value= ja /> <condition var= opzeggingoptijd value= ja /> <condition var= opzeggingaangetekend value= ja /> <condition var= opzegginggeldigereden value= ja /> <comments>de procedure voor het opzeggen van de huur bestaat uit het sturen van een aangetekende opzeggingbrief, binnen de opzegtermijn, waarin de reden voor de opzegging wordt vermeld.</comments> </rule> Systeem architectuur en adaptiviteit Een van de beoogde effecten van de inzet van de vraagverhelderingsapplicatie is stroomlijning en uniformering van de klantbehandeling van het Juridisch Loket. Klanten moeten op die manier zo efficiënt mogelijk een zo goed mogelijk juridisch advies krijgen. De applicatie speelt daarom een centrale rol in de klantbehandeling van de organisatie. De totstandkoming, het onderhoud en beheer van de beschrijvingen (modellen) is in een dergelijke aanpak dan ook van groot belang. Ui- Alle voorwaarden ( condition ) zijn variabelen die apart gedefinieerd worden, bijvoorbeeld: <boolean id= opzeggingoptijd > <question user= default >Heeft de verhuurder zich aan de opzegtermijn gehouden? </question> <expl extref= opzegtermijn.htm </boolean> 91

4 De vraagtekst (alles tussen de question tags ) is datgene wat later op het scherm getoond zal worden. In dit geval alleen een default-tekst, maar er kan bijvoorbeeld een aparte tekst voor klanten op het internet gegeven worden, en een voor loketmedewerkers, etc. Een voorbeeld hiervan ziet u voor de eerste vraag over huuropzegging in Figuur 2 (versie voor de loketmedewerker) en Figuur 4 (klantversie). De uitleg ( expl ) verwijst naar een tekst die getoond wordt als de gebruiker op een i-icoon op het scherm klikt (zie Figuur 4 bij de vraag over de opzegtermijn). Deze tekst kan weer naar juridische bronnen en andere achtergrondinformatie verwijzen. In dit geval luidt de helptekst: De opzegtermijn is drie maanden plus één maand voor elk vol jaar dat de huur geduurd heeft, met een maximum van zes maanden. Dit geldt ook als het contract een andere opzegtermijn vermeldt; een dergelijke bepaling is ongeldig. Een veelgebruikte bron naast wetgeving en jurisprudentie is de Almanak voor de Sociale Advocatuur (SOKI). Een goede koppeling van de regels aan externe bronnen is van belang voor het onderhoud. Wanneer wetgeving verandert zijn de regels die aanpassing behoeven eenvoudiger te traceren. Naast het vermelden van uitleg en bronverwijzingen voorziet het systeem uiteraard in het opnemen van modelleer-commentaar (de comment tag in het voorbeeld van de regel hierboven). De variabele opzeggingoptijd die hiervoor werd geïntroduceerd, is van het type boolean, dat wil zeggen dat deze variabele alleen de waarden waar en onwaar (in dit geval ja en nee ) kan aannemen. Een derde mogelijkheid in vraagverheldering is dat de variabele onbekend is, met als gevolg dat het systeem samen met de gebruiker de echte waarde zal proberen af te leiden uit de waarden van specifiekere variabelen, zoals hierboven al beschreven. Een ander eenvoudig type variabele is de nominal. Zo n variabele kan andere antwoordmogelijkheden hebben, die apart moeten worden aangegeven: <nominal id= aardovereenkomst > <question user= default >Wat is de aard van de overeenkomst?</question> <value const= c_hotel /> <value const= c_pension /> <value const= c_huur /> <value const= c_bruikleen /> </nominal> De value tags verwijzen naar de mogelijke antwoorden. Het antwoord onbekend hoeft niet handmatig te worden aangegeven, dit wordt later automatisch toegevoegd. Hoe deze antwoorden op het scherm zullen verschijnen, moet apart worden aangegeven: <constant id= c_pension >pensionovereenkomst</constant> <constant id= c_hotel >hotelovereenkomst</constant> <constant id= c_huur >huurovereenkomst</constant> <constant id= c_bruikleen >bruikleenovereenkomst</constant> Deze voortdurende scheiding van de regels waarmee geredeneerd wordt en wat er op het scherm verschijnt, is bewust gedaan. Dit maakt het niet alleen mogelijk aparte vragen voor klanten of loketmedewerkers te specificeren, maar bijvoorbeeld ook meertalige versies van het systeem te maken. Ook kan een woord eenvoudig anders gespeld worden of door een andere term vervangen worden, zonder dat er iets aan het redeneersysteem veranderd hoeft te worden. Gebruiker Selecteer categorie Categorie Selecteer probleem Probleem Vraagboom Einde Systeem Selecteer vraagboom e-dossier Fig. 5: Gegevensstroom door vraagverheldering. (Sub)Categorieën Vraagbomen Validatie van regels Als een regelbestand voor een bepaalde rechtsvraag gereed is, moet deze uiteraard geverifieerd en gevalideerd worden. Voor verificatie interne consistentie en correctheid hebben we automatische hulpmiddelen ontwikkeld. Validatie is het regelmodel juridisch juist en voldoet het aan de doelstellingen van het Juridisch Loket dient door deskundigen te gebeuren. Regelbestanden zijn vrij lastig door experts te beoordelen; vraagbomen gaat beter. Alle vraagbomen worden door meerdere juristen van de diverse Bureaus voor Rechtshulp in Nederland geëvalueerd en hun commentaar wordt, waar mogelijk en gewenst, verwerkt. Dit verdient waarschijnlijk enige uitleg; dat veranderingen van deskundigen niet altijd mogelijk zijn, uit technisch oogpunt of vanwege tijd- of geldgebrek, 92

5 zal duidelijk zijn. Maar kunnen zulke voorstellen ook ongewenst zijn? Ja, en wel om twee redenen. Ten eerste is vraagverheldering niet bedoeld om alle subtiliteiten van het recht te ondervangen als dat al mogelijk zou zijn maar eerder alle standaardgevallen, en te fungeren als een checklist voor de loketmedewerker of klant. Deze checklist zorgt ervoor dat veel voorkomende vergissingen vermeden worden of gezichtspunten die snel over het hoofd worden gezien aan de gebruiker getoond worden. Ervaren juristen die vraagverheldering valideren, zien altijd wel een exotische uitzondering en zouden die graag opgenomen zien. Op die manier zou het systeem niet alleen nooit gereed komen, het zou ook zeer slecht onderhoudbaar zijn en nog minder uit te leggen aan minder ervaren gebruikers. Ten tweede is de doelstelling van het nieuwe Juridisch Loket niet helemaal dezelfde als die van de huidige Bureaus voor Rechtshulp. De juristen die vraagverheldering valideren zijn afkomstig van deze oude bureaus en dus gewend aan een werkwijze die op een aantal punten zal veranderen in de nieuwe organisatie. Systeem of mens? Tegen een kennistechnologische benadering van juridische vraagstukken wordt vaak ingebracht dat het recht te veel open normen of begrippen, zoals goed koopmansgebruik, bevat en daarom niet goed te formaliseren en daarom niet goed door een informatiesysteem uit te voeren zou zijn. Daartegen zou kunnen worden ingebracht dat wetgeving die dergelijke open normen of begrippen bevat eigenlijk niet deugt, maar dat lost het probleem natuurlijk niet op. Ook kan worden beargumenteerd dat de uitvoeringsorganisatie (in dit geval het Juridisch Loket) dan maar een interpretatie moet kiezen, waardoor de open normen of begrippen gesloten worden. Toch zal dat niet in alle gevallen wenselijk zijn. Dan is dus menselijke beoordeling nodig. In de vraagverhelderingsapplicatie worden in een aantal vragen open begrippen gepresenteerd aan de gebruiker. De discretionaire ruimte ligt daarmee dus bij de mens. Daarnaast moet in het geval van het Juridisch Loket rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van hun klanten. De problemen van deze rechtzoekenden beperken zich niet altijd tot puur juridische. Soms is het ook niet mogelijk om een door de klant gewenste situatie te bereiken (denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van ontslag of huisuitzetting), maar kan wel worden getracht de juridische en praktische consequenties van de voorliggende casus aan de rechtzoekende uit te leggen. Juist daarin speelden de Bureaus voor Rechtshulp en speelt in de toekomst het Juridisch Loket een belangrijke rol. De menselijke component daarin is en blijft daarbij belangrijk. Daarom is bij het ontwerp van het Juridisch Loket ook nadrukkelijk gekozen voor een multi-channel aanpak, waarbij naast een virtueel loket (Internet) ook call-center technologie en fysiek contact zijn vormgegeven. Tot besluit Het internet kan gebruikt worden om de toegang tot het recht te verbeteren. Kennis van het recht is echter bij veel burgers maar in beperkte mate aanwezig. Daarom zal in het algemeen het beschikbaar stellen van elektronische documenten onvoldoende zijn om die toegankelijkheid te realiseren. Juridische kennissystemen kunnen bij het verbeteren van toegang tot het recht een belangrijke rol spelen. Maar ook andere communicatiekanalen zoals fysieke contacten en call-centers zullen veelal nodig zijn om een adequaat niveau van toegankelijkheid te bereiken. Bij het ontwerpen van juridische kennissystemen moet bovendien ook het ontwerpen van een beheersorganisatie niet worden vergeten. Het is evident dat de doelstelling de toegang tot het recht te verbeteren (effectiviteit) tegen minimale kosten alleen dan op kwalitatief hoogwaardig niveau gerealiseerd kan worden als de kennis die daarvoor nodig is voortdurend geactualiseerd wordt. Door een goed gestructureerde vastlegging van die kennis kunnen niet alleen de kosten voor aanpassing worden teruggedrongen, maar wordt bovendien de adaptiviteit van de uitvoeringsorganisatie vergroot. Kennisbeheer (kennismanagement) blijft de sleutel tot succes. Noten 1 Botterman, M., Ettedgui, E., Graafland, I., Ligtvoet, A., 2003, Citizens and e-government: An International Comparison. In Electronic Government, Second international conference, EGOV2003, Lecture Notes in Computer Science, Springer. 2 Voor deze methode is gekozen vanwege externe technische eisen. De clients waar vraagverheldering op moet kunnen draaien zijn simpele machines en de bandbreedte van de verbinding met de JL-server kan ook niet groot verondersteld worden (zeker niet voor de internetversie voor klanten). 93

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.6

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.6 Gebruikershandleiding Versie 2.6 september 2011 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Directe toegang... 3 1.2 Via Shell Card Online... 3 1.3 Wat als u uw password bent

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Procedure: Klik op de link Validatie dossier. Hoe geraak je in dit scherm? Wat is de eerste stap??

Procedure: Klik op de link Validatie dossier. Hoe geraak je in dit scherm? Wat is de eerste stap?? Proces nr: Globale toepassing tips processen en werkinstructies Versie 01-09-2009 Werkinstructie nr: Validatie, verificatie en goedkeuren Deze werkinstructie omvat 3 stappen: 1. Validatie 2. Verificatie

Nadere informatie

Handleiding Data op Maat Gemeente Zoetermeer

Handleiding Data op Maat Gemeente Zoetermeer Pagina 1 Inhoud 1. Introductie... 2 Uitleg over het systeem... 2 Beschikbaarheid van data... 2 2. Werkwijze in stappen... 3 Stap 1. Een thema kiezen... 3 Stap 2. Een presentatievorm of één of meerdere

Nadere informatie

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl XIMEx handleiding Gebruiker Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl Kwaliteitmanagementsysteem Document info Categorie: Sub-categorie: Titel document / Deelproduct: Filenaam: Auteur: Procedures

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

27-05-2010. Claim-scherm - Claim uitkering. Claim uitkering - Uitgekeerd bedrag. Claim uitkering - toevoegen/wijzigen/verwijderen.

27-05-2010. Claim-scherm - Claim uitkering. Claim uitkering - Uitgekeerd bedrag. Claim uitkering - toevoegen/wijzigen/verwijderen. Pagina 1 van 5 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: woensdag 26 mei 2010 23:31 Onderwerp: Online Pro Update 2010.0.0.70: Claim uitkeringen

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Help voor het Verjaringsprogramma zeden

Help voor het Verjaringsprogramma zeden Help voor het Verjaringsprogramma zeden Inleiding Het is voor de professional in het zedenvakgebied steeds gecompliceerder geworden om de verjaring van een zedenzaak te berekenen. Dit is het gevolg van

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AFO 616 Beheer links met andere systemen

AFO 616 Beheer links met andere systemen AFO 616 Beheer links met andere systemen 616.1 Inleiding Binnen deze AFO zijn diverse opties beschikbaar om parameters voor links met andere systemen (zoals SelfCheck, FacilityCards en beveiligingssystemen)

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

BNG Treasury Uitleg bij het onderhouden van de liquiditeitsprognose in overzichtscherm en grafiek

BNG Treasury Uitleg bij het onderhouden van de liquiditeitsprognose in overzichtscherm en grafiek BNG Treasury Uitleg bij het onderhouden van de liquiditeitsprognose in overzichtscherm en grafiek NV Bank Nederlandse Gemeenten Maart 2006, DJP Inhoud Het overzichtscherm geeft cijfermatig inzicht in de

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Haza-21 Handleiding Thesaurus

Haza-21 Handleiding Thesaurus Haza-21 Handleiding Thesaurus versie 3.3 2 april 2012 Copyright 2011-2012 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding... 3 Algemeen... 3 Toepassingen in Haza-21...

Nadere informatie

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Vanaf 30 maart 2004 is Legal Intelligence als commerciële dienst beschikbaar voor een breed publiek. Maar waarom zou men eigenlijk moeten overwegen een

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon SIMOSO 2013 Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon RitMeter, de eenvoudigste

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Bert Slof, Gijsbert Erkens & Paul A. Kirschner Als docenten zien wij graag dat leerlingen zich niet alleen de

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

Aan de slag met XpertHR

Aan de slag met XpertHR Aan de slag met XpertHR Welkom bij XpertHR! Met uw inlognaam en wachtwoord heeft u toegang tot de antwoorden op al uw HR-vragen. We beschrijven hieronder hoe u de inhoud van XpertHR kunt raadplegen. De

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.3

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.3 OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.3 9.1.3 16 juni 2015 Versie 1 Inhoud Inleiding... 3 ADN... 3 Nog te ontvangen provisie uitbreiden met totaal bedrag... 3 Algemeen... 3 Workflows actief of niet actief zetten...

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Rechtsbijstand juristen uitgedaagd! Het waarom en het hoe van de certificering. 22 november Academie voor Bank en Verzekeringen

Rechtsbijstand juristen uitgedaagd! Het waarom en het hoe van de certificering. 22 november Academie voor Bank en Verzekeringen Rechtsbijstand juristen uitgedaagd! Het waarom en het hoe van de certificering Prof. dr. Rob Schotsman Hoogleraar Financieel Gedragsrecht UvA Lid MT NIBE-SVV Directeur UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Veilig programmeren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code

Keuzedeel mbo. Veilig programmeren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code Keuzedeel mbo Veilig programmeren gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Op: 12-04-2016

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Dossiervorming, Taken en Planning onder Abonnementen gerealiseerd

Dossiervorming, Taken en Planning onder Abonnementen gerealiseerd Pagina 1 van 7 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 11 juli 2013 16:51 Onderwerp: Online Pro 2013.0.0.95: Dossiervorming

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Lege waarden importeren

Lege waarden importeren Release november 2014 Subscription Manager Meer inschrijvingen op uw nieuwsbrief Lege waarden importeren Uw bestand up-to-date Handmatig productprijzen aanpassen Volledige flexibiliteit Filtering niet-zichtbare

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Uw NetID account beheren. netid.tudelft.nl. Bestemd voor: Medewerkers en studenten Versie: 0.2. Datum: 26-2-2009.

Uw NetID account beheren. netid.tudelft.nl. Bestemd voor: Medewerkers en studenten Versie: 0.2. Datum: 26-2-2009. netid.tudelft.nl Uw NetID account beheren Bestemd voor: Medewerkers en studenten Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Bestemd voor: Medewerkers en studenten Versie: 0.2 Datum: 26-2-2009 Eigenaar:

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden voorschotnota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Versie 2 Fysiosoft v.o.f. Oude rijksweg 12 / 4472 AG / s'heerhendrikskinderen www.fysiosoft.nl info@fytek.nl Inhoud Inhoud... 2 Algemeen... 3 Koppeling naar Fytek...

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Tips & Tricks. Beste gebruiker,

Tips & Tricks. Beste gebruiker, Tips & Tricks Beste gebruiker, Hierbij het handige INA Tips & Tricks document. Hierin staan tips en tricks over hoe u INA het beste kunt gebruiken. Daarnaast vindt u enkele inhoudelijke antwoorden op veelgestelde

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Handleiding. Loket.nl / Dossiervorming

Handleiding. Loket.nl / Dossiervorming Handleiding Loket.nl / Dossiervorming Augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Algemeen:... 3 2. Activeren product... 3 3. Rechten... 4 4. Definiëren categorieën van documenten op werkgeversniveau... 4 5. Werkgeverdossier...

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Verwerking. Tips en Trucs

Verwerking. Tips en Trucs Verwerking Tips en Trucs 1 Inhoudsopgave 1. Basecone verwerking tips en trucs... 3 Filosofie achter Basecone Twinfield oplossing... 3 2. Bestanden en bestandsformaten... 3 3. Aanleveren... 4 Aanleveren

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden eigen bijdrage-nota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele onderdelen

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Conflicten in Ons Planning oplossen

Conflicten in Ons Planning oplossen Conflicten in Ons Planning Ons Planning wisselt gegevens uit met Ons Administratie middels een koppeling. Als bijvoorbeeld een nieuwe cliënt wordt aangemaakt in Ons Administratie, wordt deze cliënt 'geïmporteerd'

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Girale Overboeking (Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Girale Overboeking (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Girale Overboeking (Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf mei 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie