Internet, toegangspoort tot het recht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet, toegangspoort tot het recht?"

Transcriptie

1 ARTIKELEN Internet, toegangspoort tot het recht? Internettoegang tot de wet versus internettoegang tot het recht TOM VAN ENGERS & RADBOUD WINKELS Het internet is als communicatiemedium inmiddels niet meer weg te denken en heeft samen met de mobiele telefonie de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De internethype van de jaren negentig van de vorige eeuw werd vooral veroorzaakt door de kansen die werden gezien om het internet in te zetten bij nieuwe vormen van diensten. Prof. dr. Tom M. van Engers, hoogleraar Juridisch Kennismanagement. Dr. Radboud Winkels, hoofdonderzoeker Computationele Rechtstheorie, Universiteit van Amsterdam, Leibniz Center for Law S uccesvolle commerciële toepassingen treffen we bijvoorbeeld in de postorderbranche, waar allerlei producten worden aangeboden, variërend van boeken tot computersystemen. Ook overheden begeven zich inmiddels op het internet, een ontwikkeling die wordt aangeduid met de term egovernment. Zo kan men bijvoorbeeld in Nederland belastingaangifte doen via het internet (www.belastingdienst.nl) en bij een aantal Nederlandse gemeenten kunnen woonvergunningen en dergelijk via het internet worden aangevraagd (zie bijvoorbeeld blijkt uit internationaal onderzoek dat burgers en bedrijven vinden dat het huidige aanbod van overheden achterblijft bij de verwachtingen die zij daarvan hebben (zie bijvoorbeeld Botterman et al ). Dat de Nederlandse overheid zeker niet voorop loopt bij het gebruik van internet blijkt uit datzelfde onderzoek. De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen om egovernment te stimuleren hebben weliswaar geleid tot het beschikbaar komen van grote hoeveelheden documentatie, maar daarmee wordt de burger niet meteen een dienst bewezen. De meeste burgers hebben niet zozeer behoefte aan toegang tot juridische bronnen. Zij zijn immers veelal relatieve leken op juridisch gebied. Wel willen zij antwoorden op vragen. Voorbeelden van dat soort vragen zijn: ik wil een dakkapel plaatsen, mag dat? of ik wil deze pensioenregeling sluiten, is dat een fiscaal aanvaardbare regeling (waardoor de premie aftrekbaar is in het kader van de Wet op de Loonbelasting)?. Het beantwoorden van dit soort vragen gebeurt in bepaalde gevallen door zogenoemde kennisgebaseerde systemen (zie figuur 1), soms via het internet beschikbaar gemaakt. Een voorbeeld van dit soort toepassingen is de Lijfrente Calculator van de Belastingdienst, waarmee de aftrekbare lijfrente kan worden uitgerekend. De kennis die in dit soort applicaties is gevat is afkomstig van de aan de op te lossen problematiek gekoppelde regelgeving, veelal aangevuld met expertkennis (met name voor de juridische interpretaties). Fig.1 Een voorbeeld van een kennisgebaseerde toepassing in het juridisch domein. Met deze toepassing kan worden bepaald of een (voorgenomen) pensioenregeling voldoet aan de eisen die daaraan vanuit de Wet op de Loonbelasting worden gesteld. Het Juridisch Loket Ook als burgers in juridische procedures betrokken raken willen burgers hun gevalsituatie kunnen voorleggen en op basis daarvan een advies of uitspraak daarover krijgen. Te denken valt aan onderwerpen als echtscheiding, huurschulden en ontslag. Burgers zullen in veel gevallen juridische hulp zoeken, bijvoorbeeld bij een vakbond, consumentenorganisatie of advocatenkantoor. In Ne- 89

2 derland bestaat voor burgers die tot de laagste inkomensklassen behoren de mogelijkheid rechtshulp te halen bij de Bureaus voor Rechtshulp. Deze bureaus vallen bestuurlijk onder de Raden voor de Rechtsbijstand. De Bureaus voor Rechtshulp zullen dit jaar worden vervangen door het zogenaamde Juridische Loket, waarbij een deel van de klantcontacten via internet zal gaan verlopen. Het Leibniz Center for Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam heeft voor het Juridisch Loket een kennismanagement-applicatie (vraagverheldering) gemaakt. Deze applicatie maakt deel uit van een virtueel front-office waarin afhandeling van rechtsvragen zoveel mogelijk digitaal wordt ondersteund. Gebruikers zijn zowel de cliënten als de medewerkers van het Juridisch Loket. De informatie en ontsluiting daarvan is daarom zoveel mogelijk gebaseerd op principes van hergebruik, zodat de ontwikkelde functionaliteit zowel voor de ondersteuning van het fysieke loket als voor de ondersteuning van het virtuele loket gebruikt kan worden. Het gaat om de volgende functionaliteit: ondersteuning bij het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt; ondersteuning bij de advisering aan de cliënt. Een belangrijke doelstelling van het Juridisch Loket is het vergroten van de toegankelijkheid. Tevens moeten de eerste virtuele contacten bij verdere vormen van cliëntondersteuning worden gebruikt bij het opbouwen van een elektronisch dossier. Als nevendoelstelling wordt getracht de uitvoeringskosten van gesubsidieerde rechtsbijstand terug te brengen door het verminderen van het aantal noodzakelijke fysieke contacten met cliënten. Het gebruik van internettechnologie in contacten met de klanten van het Juridisch Loket kan grote gevolgen hebben voor de mate waarin de doelgroep van de huidige Bureaus voor Rechtshulp zich in de toekomst van een laagdrempelige toegang tot het recht verzekerd weet. Na een korte beschrijving van de werking van een onderdeel van het Juridisch Loket, de Vraagverhelderingstoepassing, zal nader worden ingegaan op deze veranderingsaspecten. Vraagverheldering bij het Juridisch Loket De vraagverhelderingsapplicatie ondersteunt medewerkers van het Juridisch Loket bij het vaststellen van de rechtsvraag achter de hulpvraag. Op basis van de rechtsvraag wordt een gestandaardiseerde verzameling producten aangeboden. De applicatie leidt de gebruiker naar een steeds duidelijker definiëring van de hulpvraag door deze te laten kiezen uit een aantal mogelijkheden of door een antwoord te laten geven op een specifieke vraag. Op deze wijze wordt toegewerkt naar vragen die een één op één koppeling hebben met een verzameling producten van het Juridisch Loket. Deze producten kunnen informatieproducten Fig. 2 De vraagverhelderingsapplicatie bij het Juridisch Loket. Met deze toepassing kunnen medewerkers van het Juridisch Loket en burgers met rechtsvragen antwoord krijgen op een aantal veelvoorkomende rechtsvragen. zijn, bijvoorbeeld een elektronische folder over een juridisch onderwerp als alimentatieplicht, maar ook een doorverwijzing naar een advocaat of een andere instantie dan het Juridisch loket, of een afspraak voor een fysiek contact op het spreekuur. De producten vallen zodoende in drie categorieën: informatie, verwijzing of afspraak. Veelal heeft de gebruiker van de toepassing al een globaal idee van het rechtsgebied waarbinnen de vraag valt. De vraagverhelderingsapplicatie presenteert daarom een overzicht van rechtsgebieden waar de gebruiker uit kan kiezen. In figuur 3 is dit weergegeven in het menu aan de linkerkant van het scherm. Sommige rechtsgebieden zijn zo omvangrijk dat een onderverdeling in subgebieden noodzakelijk is (zie figuur 3). Fig.3 Subcategorieën van rechtsgebieden in de vraagverhelderingsapplicatie. De gebruiker kan na een keuze te hebben gemaakt voor een bepaald rechtsgebied zijn keuze nader bepalen door een van de subcategorieën te selecteren. Nadat de gebruiker een rechtsgebied heeft geselecteerd, kan deze een keuze maken uit een lijst van subcategorieën. In bepaalde gevallen kan een hulpvraag zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken. Dan is het 90

3 nodig om meerdere rechtsvragen tegelijk te behandelen. De gebruiker kan daarom meerdere rechtsgebieden selecteren, waarbij antwoorden op vragen die al beantwoord zijn opnieuw zullen worden gebruikt. Terwijl de gebruiker de vragen van de vraagverhelderingsapplicatie beantwoordt, verschijnen de voor de gebruiker relevante producten in beeld (zie figuur 4 aan de rechterkant van het middelste paneel). Als de gebruiker de gekozen vragen niet kan beantwoorden dan kiest de gebruiker het antwoord onbekend, waarna een lijst vragen wordt gepresenteerd op basis waarvan het systeem in staat is de bovenliggende vraag te beantwoorden (zie figuur 4). Door het beantwoorden van vragen wordt het antwoord op de bovenliggende vraag afgeleid. De gebruiker van het systeem heeft de mogelijkheid om een overzicht van de in de sessie gegeven antwoorden te verkrijgen. Ook wordt het opslaan van antwoorden en hergebruiken van antwoorden uit eerdere sessies ondersteund. Als de klanten van het Juridisch Loket behoefte hebben om na consultatie van het vraagverhelderingssysteem een nader gesprek met een medewerker van het Juridisch Loket te voeren, worden de gegevens die al zijn ingegeven meegestuurd, zodat deze kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding van dat gesprek. teraard zal bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in wetgeving het soms nodig zijn de vastgelegde aanpak te wijzigen. Adaptiviteit van het systeem is daarom essentieel. Daarbij spelen zowel de tijd die nodig is als de kosten die gemaakt moeten worden om een aanpassing te realiseren, de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) een rol. Verder zou het plezierig zijn als kleine wijzigingen door de domeindeskundigen zelf zouden kunnen worden aangebracht. Van regels naar vraagbomen Vraagbomen kunnen handig in gebruik zijn, maar zijn lastig te onderhouden en ook een inefficiënte manier van opslag. Vragen kunnen meerdere malen voorkomen in een boom en bij wijzigingen ontstaan snel inconsistenties. Ook is het zeer lastig voor modelleurs direct uit juridische bronnen vraagbomen af te leiden. Wij representeren de juridische kennis dan ook niet direct in vraagbomen, maar in de vorm van regels. Deze regels hebben de algemene vorm: ALS voorwaarde_1 EN voorwaarde_2 EN EN voorwaarde_n DAN conclusie_1 EN conclusie_2 EN EN conclusie_m Deze regels worden in XML-formaat opgeslagen en dan automatisch omgezet in vraagbomen (eveneens in XML). De vraagverhelderingsapplicatie draait op deze vraagboombestanden. 2 Een voorbeeld van zo n regel voor het terrein van huurrecht is de volgende: Als de verhuurder de huur op tijd opzegt, per aangetekende brief en met een geldige reden, dan is de huuropzegging geldig. In XML-formaat ziet dat er als volgt uit: Fig.4 Als de gebruiker van de vraagverhelderingsapplicatie een vraag niet kan beantwoorden wordt een lijst vragen gepresenteerd op basis waarvan het systeem in staat is de bovenliggende vraag te beantwoorden. Deze figuur toont de internet- of klantversie van vraagverheldering. <rule id= opzegging1 > <conclusion var= opzegginggeldig value= ja /> <condition var= opzeggingoptijd value= ja /> <condition var= opzeggingaangetekend value= ja /> <condition var= opzegginggeldigereden value= ja /> <comments>de procedure voor het opzeggen van de huur bestaat uit het sturen van een aangetekende opzeggingbrief, binnen de opzegtermijn, waarin de reden voor de opzegging wordt vermeld.</comments> </rule> Systeem architectuur en adaptiviteit Een van de beoogde effecten van de inzet van de vraagverhelderingsapplicatie is stroomlijning en uniformering van de klantbehandeling van het Juridisch Loket. Klanten moeten op die manier zo efficiënt mogelijk een zo goed mogelijk juridisch advies krijgen. De applicatie speelt daarom een centrale rol in de klantbehandeling van de organisatie. De totstandkoming, het onderhoud en beheer van de beschrijvingen (modellen) is in een dergelijke aanpak dan ook van groot belang. Ui- Alle voorwaarden ( condition ) zijn variabelen die apart gedefinieerd worden, bijvoorbeeld: <boolean id= opzeggingoptijd > <question user= default >Heeft de verhuurder zich aan de opzegtermijn gehouden? </question> <expl extref= opzegtermijn.htm </boolean> 91

4 De vraagtekst (alles tussen de question tags ) is datgene wat later op het scherm getoond zal worden. In dit geval alleen een default-tekst, maar er kan bijvoorbeeld een aparte tekst voor klanten op het internet gegeven worden, en een voor loketmedewerkers, etc. Een voorbeeld hiervan ziet u voor de eerste vraag over huuropzegging in Figuur 2 (versie voor de loketmedewerker) en Figuur 4 (klantversie). De uitleg ( expl ) verwijst naar een tekst die getoond wordt als de gebruiker op een i-icoon op het scherm klikt (zie Figuur 4 bij de vraag over de opzegtermijn). Deze tekst kan weer naar juridische bronnen en andere achtergrondinformatie verwijzen. In dit geval luidt de helptekst: De opzegtermijn is drie maanden plus één maand voor elk vol jaar dat de huur geduurd heeft, met een maximum van zes maanden. Dit geldt ook als het contract een andere opzegtermijn vermeldt; een dergelijke bepaling is ongeldig. Een veelgebruikte bron naast wetgeving en jurisprudentie is de Almanak voor de Sociale Advocatuur (SOKI). Een goede koppeling van de regels aan externe bronnen is van belang voor het onderhoud. Wanneer wetgeving verandert zijn de regels die aanpassing behoeven eenvoudiger te traceren. Naast het vermelden van uitleg en bronverwijzingen voorziet het systeem uiteraard in het opnemen van modelleer-commentaar (de comment tag in het voorbeeld van de regel hierboven). De variabele opzeggingoptijd die hiervoor werd geïntroduceerd, is van het type boolean, dat wil zeggen dat deze variabele alleen de waarden waar en onwaar (in dit geval ja en nee ) kan aannemen. Een derde mogelijkheid in vraagverheldering is dat de variabele onbekend is, met als gevolg dat het systeem samen met de gebruiker de echte waarde zal proberen af te leiden uit de waarden van specifiekere variabelen, zoals hierboven al beschreven. Een ander eenvoudig type variabele is de nominal. Zo n variabele kan andere antwoordmogelijkheden hebben, die apart moeten worden aangegeven: <nominal id= aardovereenkomst > <question user= default >Wat is de aard van de overeenkomst?</question> <value const= c_hotel /> <value const= c_pension /> <value const= c_huur /> <value const= c_bruikleen /> </nominal> De value tags verwijzen naar de mogelijke antwoorden. Het antwoord onbekend hoeft niet handmatig te worden aangegeven, dit wordt later automatisch toegevoegd. Hoe deze antwoorden op het scherm zullen verschijnen, moet apart worden aangegeven: <constant id= c_pension >pensionovereenkomst</constant> <constant id= c_hotel >hotelovereenkomst</constant> <constant id= c_huur >huurovereenkomst</constant> <constant id= c_bruikleen >bruikleenovereenkomst</constant> Deze voortdurende scheiding van de regels waarmee geredeneerd wordt en wat er op het scherm verschijnt, is bewust gedaan. Dit maakt het niet alleen mogelijk aparte vragen voor klanten of loketmedewerkers te specificeren, maar bijvoorbeeld ook meertalige versies van het systeem te maken. Ook kan een woord eenvoudig anders gespeld worden of door een andere term vervangen worden, zonder dat er iets aan het redeneersysteem veranderd hoeft te worden. Gebruiker Selecteer categorie Categorie Selecteer probleem Probleem Vraagboom Einde Systeem Selecteer vraagboom e-dossier Fig. 5: Gegevensstroom door vraagverheldering. (Sub)Categorieën Vraagbomen Validatie van regels Als een regelbestand voor een bepaalde rechtsvraag gereed is, moet deze uiteraard geverifieerd en gevalideerd worden. Voor verificatie interne consistentie en correctheid hebben we automatische hulpmiddelen ontwikkeld. Validatie is het regelmodel juridisch juist en voldoet het aan de doelstellingen van het Juridisch Loket dient door deskundigen te gebeuren. Regelbestanden zijn vrij lastig door experts te beoordelen; vraagbomen gaat beter. Alle vraagbomen worden door meerdere juristen van de diverse Bureaus voor Rechtshulp in Nederland geëvalueerd en hun commentaar wordt, waar mogelijk en gewenst, verwerkt. Dit verdient waarschijnlijk enige uitleg; dat veranderingen van deskundigen niet altijd mogelijk zijn, uit technisch oogpunt of vanwege tijd- of geldgebrek, 92

5 zal duidelijk zijn. Maar kunnen zulke voorstellen ook ongewenst zijn? Ja, en wel om twee redenen. Ten eerste is vraagverheldering niet bedoeld om alle subtiliteiten van het recht te ondervangen als dat al mogelijk zou zijn maar eerder alle standaardgevallen, en te fungeren als een checklist voor de loketmedewerker of klant. Deze checklist zorgt ervoor dat veel voorkomende vergissingen vermeden worden of gezichtspunten die snel over het hoofd worden gezien aan de gebruiker getoond worden. Ervaren juristen die vraagverheldering valideren, zien altijd wel een exotische uitzondering en zouden die graag opgenomen zien. Op die manier zou het systeem niet alleen nooit gereed komen, het zou ook zeer slecht onderhoudbaar zijn en nog minder uit te leggen aan minder ervaren gebruikers. Ten tweede is de doelstelling van het nieuwe Juridisch Loket niet helemaal dezelfde als die van de huidige Bureaus voor Rechtshulp. De juristen die vraagverheldering valideren zijn afkomstig van deze oude bureaus en dus gewend aan een werkwijze die op een aantal punten zal veranderen in de nieuwe organisatie. Systeem of mens? Tegen een kennistechnologische benadering van juridische vraagstukken wordt vaak ingebracht dat het recht te veel open normen of begrippen, zoals goed koopmansgebruik, bevat en daarom niet goed te formaliseren en daarom niet goed door een informatiesysteem uit te voeren zou zijn. Daartegen zou kunnen worden ingebracht dat wetgeving die dergelijke open normen of begrippen bevat eigenlijk niet deugt, maar dat lost het probleem natuurlijk niet op. Ook kan worden beargumenteerd dat de uitvoeringsorganisatie (in dit geval het Juridisch Loket) dan maar een interpretatie moet kiezen, waardoor de open normen of begrippen gesloten worden. Toch zal dat niet in alle gevallen wenselijk zijn. Dan is dus menselijke beoordeling nodig. In de vraagverhelderingsapplicatie worden in een aantal vragen open begrippen gepresenteerd aan de gebruiker. De discretionaire ruimte ligt daarmee dus bij de mens. Daarnaast moet in het geval van het Juridisch Loket rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van hun klanten. De problemen van deze rechtzoekenden beperken zich niet altijd tot puur juridische. Soms is het ook niet mogelijk om een door de klant gewenste situatie te bereiken (denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van ontslag of huisuitzetting), maar kan wel worden getracht de juridische en praktische consequenties van de voorliggende casus aan de rechtzoekende uit te leggen. Juist daarin speelden de Bureaus voor Rechtshulp en speelt in de toekomst het Juridisch Loket een belangrijke rol. De menselijke component daarin is en blijft daarbij belangrijk. Daarom is bij het ontwerp van het Juridisch Loket ook nadrukkelijk gekozen voor een multi-channel aanpak, waarbij naast een virtueel loket (Internet) ook call-center technologie en fysiek contact zijn vormgegeven. Tot besluit Het internet kan gebruikt worden om de toegang tot het recht te verbeteren. Kennis van het recht is echter bij veel burgers maar in beperkte mate aanwezig. Daarom zal in het algemeen het beschikbaar stellen van elektronische documenten onvoldoende zijn om die toegankelijkheid te realiseren. Juridische kennissystemen kunnen bij het verbeteren van toegang tot het recht een belangrijke rol spelen. Maar ook andere communicatiekanalen zoals fysieke contacten en call-centers zullen veelal nodig zijn om een adequaat niveau van toegankelijkheid te bereiken. Bij het ontwerpen van juridische kennissystemen moet bovendien ook het ontwerpen van een beheersorganisatie niet worden vergeten. Het is evident dat de doelstelling de toegang tot het recht te verbeteren (effectiviteit) tegen minimale kosten alleen dan op kwalitatief hoogwaardig niveau gerealiseerd kan worden als de kennis die daarvoor nodig is voortdurend geactualiseerd wordt. Door een goed gestructureerde vastlegging van die kennis kunnen niet alleen de kosten voor aanpassing worden teruggedrongen, maar wordt bovendien de adaptiviteit van de uitvoeringsorganisatie vergroot. Kennisbeheer (kennismanagement) blijft de sleutel tot succes. Noten 1 Botterman, M., Ettedgui, E., Graafland, I., Ligtvoet, A., 2003, Citizens and e-government: An International Comparison. In Electronic Government, Second international conference, EGOV2003, Lecture Notes in Computer Science, Springer. 2 Voor deze methode is gekozen vanwege externe technische eisen. De clients waar vraagverheldering op moet kunnen draaien zijn simpele machines en de bandbreedte van de verbinding met de JL-server kan ook niet groot verondersteld worden (zeker niet voor de internetversie voor klanten). 93

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Op onze website www.bbtk.org vind je sinds 14 november de tab MyBBTK terug. (0) Dat is de toegang tot onze gesloten website, waar leden en militanten informatie

Nadere informatie

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Eindhoven / Tilburg, mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon Nieuwe opleiding, joint degree Technische

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

SapaTechnic V4. Klantenhandleiding

SapaTechnic V4. Klantenhandleiding SapaTechnic V4 Klantenhandleiding 1. Het loginscherm Uw emailadres waarmee u bent geregistreerd op SapaTechnic Uw paswoord die u hebt opgegeven bij het registeren U kan ervoor kiezen om uw gegevens op

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen:

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen: WAN WAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke WAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 5 14. Een app voor medewerkers Introductie Vrijwel alle grote merken zijn inmiddels vertegenwoordigd in de App Store. Het aanbod van apps voor de consument groeide

Nadere informatie

Data Garantie Overeenkomst

Data Garantie Overeenkomst Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XL INTERNET SERVICES BV met als één van haar handelsnamen CloudVPS, KvK-nummer: 24404163, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, hierna te

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

AnTech Bosweg 9 7981 LE Diever Tel. 0521-590506 fax: 0521-590651 www.infra-roodverwarming.nl e-mail: info@infra-roodverwarming.nl

AnTech Bosweg 9 7981 LE Diever Tel. 0521-590506 fax: 0521-590651 www.infra-roodverwarming.nl e-mail: info@infra-roodverwarming.nl AnTech Bosweg 9 7981 LE Diever Tel. 0521-590506 fax: 0521-590651 www.infra-roodverwarming.nl e-mail: info@infra-roodverwarming.nl Lange Golf Infrarood Verwarming, wat houdt dat in? De zon zendt een enorm

Nadere informatie

Keuze en indeling verkoopmethoden

Keuze en indeling verkoopmethoden Keuze en indeling verkoopmethoden De wijze waarop bedrijven producten en diensten aanbieden en de manier waarop de transactie tot stand komt, noemen we de verkoopmethode. De verkoopmethode die een onderneming

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Handleiding [Mobiele App]

Handleiding [Mobiele App] Handleiding [Mobiele App] Inhoudsopgave De app downloaden en installeren 3 Service desk vragen 4 Locatie bepalen 4 Afrekening/meterstand klopt niet 5 Energiebelasting klopt niet 5 Tenaamstelling klopt

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Website optimalisatie zorgt voor omzet!

Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Pakketten en tarieven Hoe werkt een zoekmachine? Maatwerk SEO diensten Uitgebreid adviesrapport Contact Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Hoe werkt een zoekmachine? De zoektocht

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

02. Responsive Design

02. Responsive Design WHITEPAPER IN 5 MINUTEN J U L I 2 0 1 2 02. Responsive Design Introductie De wereld van schermen waarop je website wordt getoond, raakt in rap tempo versnipperd. Voorheen was het makkelijk: websites werden

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2860 & 2925 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2860

Nadere informatie

De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving

De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving De wetenschap achter sociale media veronderstelt dat er een heel nieuw gebied van wetenschap is ontstaan als gevolg van sociale media. Dat is een onjuiste

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Clou Bath Findings BV.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Clou Bath Findings BV. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Clou Bath Findings BV. P02 Clou BV Bath Findings DFA Holding BV (Design For All)

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project laat ik zien wat de voor en nadelen zijn van werken in de Cloud. Ook laat ik zien hoe je met Google Drive kunt werken een totale beschrijving van aanmelden tot gebruiken en instaleren.

Nadere informatie