SilentMaster W-oilfree

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SilentMaster 100-8-6 W-oilfree"

Transcriptie

1 SilentMaster 0--6 W-oilfree A Originele gebruiksaanwijzing compressor Manual de instrucciones original del compresor Kompressorin alkuperäiskäyttöohjeet Oryginalna instrukcja obsługi spręŝarki G7045B 2007/03/p_pladeck-0

2 SilentMaster 0--6 W-oilfree

3 SilentMaster 0--6 W-oilfree

4 NEDERLANDS Inhoud 1. Algemene instructies 1.1 Symbolen 2. Leveringsomvang 3. Verwijzingen naar documenten 4. Technische gegevens 5. Reglementair gebruik 6. Veiligheidsinstructies 7. Opbouw. Werking 9. Ingebruikneming a. Voorwaarden aan de plaats van opstelling b. Transport c. Vóór de eerste ingebruikneming d. Elektrische aansluiting. Werking.1 Gebruik.2 Druklucht afnemen.3 Onderhoudseenheid werkdruk instellen.4 Na het gebruik 11. Onderhoud 11.1 Voorafgaand aan elk onderhoud 11.2 Aanzuigfilter reinigen 11.3 Terugslagklep reinigen 11.4 Condensaat uit druktank aftappen 11.5 Compressor reinigen 11.6 Schroefverbindingen controleren 12. Buitenbedrijfstelling 12.1 Hernieuwde ingebruikneming 12.2 Verwijdering als afval 13. Storingen verhelpen 14. Onderhoudstabel 15. Speciale controles voor de compressor 16. Garantievoorwaarden 17. Toebehoren 1. Verklaring van overeenstemming Algemene instructies Wij adviseren controles, instellingen en onderhoudswerkzaamheden te allen tijde door dezelfde persoon of diens plaatsvervanger te laten uitvoeren en in een onderhoudslogboek te documenteren. Bij vragen verzoeken wij u het serienummer, artikelnummer en de omschrijving van de compressor te vermelden. Als de compressor buiten Duitsland wordt gebruikt, kunnen er voor het gebruik van de compressor andere wettelijke voorschriften gelden (bijv.: op het gebied van de elektrische aansluiting of de bedrijfsveiligheid) dan in deze handleiding zijn beschreven. Let op! Alvorens met de compressor te gaan werken, dient u te leren hoe u de compressor snel kunt uitschakelen en hoe de hele compressor drukloos wordt gemaakt. Neem de veiligheidsinstructies in acht! Lees de gebruiksaanwijzing door! De exploitant (eigenaar/ verantwoordelijke) is verplicht de gebruiksaanwijzing in acht te nemen en alle gebruikers van dit apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te instrueren. De instructie dient jaarlijks te worden herhaald.

5 1.1 Symbolen Let op: Neem deze symbolen aandachtig in u op! Symbool Signaalwoord Niveau van gevaar Gevolgen bij niet-naleving GEVAAR Direct dreigend gevaar Dood, ernstig lichamelijk letsel WAARSCHUWING Mogelijk dreigend gevaar Dood, ernstig lichamelijk letsel VOORZICHTIG Mogelijk gevaarlijke situatie Licht lichamelijk letsel LET OP Mogelijk gevaarlijke situatie Materiële schade Veiligheidsinstructies met betrekking tot de compressor Symbool Betekenis Gevolgen bij niet-naleving Lees de gebruiksaanwijzing door Lichamelijk letsel of dood operator Materiële schade aan de compressor Verkeerde bediening van de compressor Pas op: heet oppervlak! Verbranding bij aanraken van het oppervlak Pas op: compressor kan zelfstandig weer aanlopen! Pas op: gevaar voor elektrische schok! Lichamelijk letsel of dood operator Lichamelijk letsel of dood operator Overige instructies met betrekking tot de compressor Symbool Betekenis In-/uitschakelen Motorveiligheidsschakelaar

6 2. Leveringsomvang Compressor Gebruiksaanwijzing voor compressor Extra handleidingen (zie hoofdstuk 3) Garantiekaart 3. Verwijzingen naar documenten Onderdelenlijst Begeleidende papieren bij druktanks 4. Technische gegevens Aanzuigvermogen 95 l/min Vulvermogen 50 l/min Spanning 230 V Elektrische afzekering (traag) 6 A Motorvermogen 0,55 kw Max. bedrijfstoerental 1420 omw/min Compressie-einddruk bar Tankinhoud 6 l Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk van de tank bar LPA4 geluidsdrukniveau op 4 m afstand 64 db(a) Afmetingen: breedte x diepte x hoogte 370 x 200 x 415 mm Gewicht 14 kg Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Versie: juni Reglementair gebruik De compressor SilentMaster 0--6 W- oilfree is een draagbare, olievrije zuigercompressor, die geschikt is voor het genereren en voor de opslag van druklucht tot bar. Er mag geen hogere compressiedruk dan acht bar worden gegenereerd. De druklucht is alleen geschikt voor gereedschappen in industrie en nijverheid. De druklucht mag niet worden ingezet voor medische en levensmiddeltechnische toepassingen of voor beademing. Elke andere afstemming dient met de fabrikant te worden afgestemd. De compressor is volgens de EG-richtlijn RL2000/14EG getoetst op geluidsvermogen en kan dus niet buiten worden gebruikt. 6. Veiligheidsinstructies GEVAAR Gevaar voor ernstig letsel! Ongecontroleerd rondspringende drukluchtslang bij openen snelkoppeling Drukluchtslang vasthouden! GEVAAR Gevaar voor verbranding! De compressor in bedrijf zorgt ervoor dat motor, aggregaat, drukleiding en terugslagklep zeer heet worden. WAARSCHUWING Explosiegevaar! Levensgevaar! Compressor niet in ontploffingsgevaarlijke ruimten gebruiken! De exploitant dient het juiste gebruik te waarborgen.

7 Aparte gebruiksaanwijzing voor de tank in acht nemen. Kinderen en dieren van het werkgebied verwijderd houden. Compressors mogen slechts door geschoolde personen worden bediend en onderhouden. Reparaties mogen slechts door gekwalificeerde deskundigen (Schneider Druckluft GmbH of servicepartners) worden uitgevoerd. Aan de compressor mogen geen manipulaties of noodreparaties worden verricht. De compressor mag niet voor een andere bestemming worden gebruikt. Alle voorzieningen die de veiligheid dienen moeten voorhanden zijn. Zij mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd. De fabrieksklaar ingestelde afblaasdruk van het veiligheidsventiel mag niet anders worden ingesteld. Compressor slechts in drukloze toestand vervoeren. Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden geldt: alvorens met het werk te beginnen de compressor met de AAN/UIT-schakelaar uitschakelen. Vervolgens voedingsspanning onderbreken en de hele compressor drukloos maken. Er mogen geen brandbare, bijtende of giftige gassen worden aangezogen. Alleen originele onderdelen gebruiken. Voorzichtig! Tijdens het bedrijf kunnen in de directe nabijheid van de compressor de communicatiemogelijkheden beperkt zijn (lawaai). Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken. Elektrotechnische werkzaamheden mogen slechts door geschoolde elektrotechnici worden uitgevoerd. Aansluitkabel niet gebruiken voor zaken waarvoor hij niet is bedoeld. Stekker niet aan het snoer uit het stopcontact trekken. De aansluitkabel beschermen tegen hitte, olie en scherpe randen. 7. Opbouw 01 Drukschakelaar met AAN/UIT-schakelaar 02 Snelkoppeling 03 Aanzuigfilter 04 Compressoraggregaat 05 Tank 06 Rubberzuigvoet 07 Manometer 0 Drukregelaar 09 Condensaataftapschroef Motorveiligheidsschakelaar 11 Veiligheidsventiel 12 Terugslagklep 13 Aandrijfmotor. Werking De aandrijfmotor (nr. 13) is samen met het compressoraggregaat (nr. 04) tot één compressorblok geassembleerd. Via het aanzuigfilter (nr. 03), dat ook als geluiddemper dienst doet, wordt omgevingslucht aangezogen en in de cilinder verdicht. De verdichte lucht komt via het in de cilinderkop ingebouwde drukventiel in de drukleiding en stroomt dan via de terugslagklep (nr. 12) naar de tank (nr. 05). In bedrijf moet het aantal schakelcycli (aantal keren in- en uitschakelen) van de compressor tussen drie en tien per uur liggen. De verhouding van de bedrijfstijd van het compressoraggregaat met stilstand mag daarbij maximaal 60 : 40 bedragen. Een andere machinetijd zou tot overbelasting van de machine kunnen leiden. Na het bereiken van de maximale druk van bar schakelt de compressor zichzelf uit. Zodra de tankdruk door het afnemen van druklucht is gedaald tot de inschakeldruk (ca. 6 bar), schakelt de compressor weer in. Dit proces wordt door de drukschakelaar (nr. 01) automatisch geregeld.

8 9. Ingebruikneming 9.1 Voorwaarden aan de plaats van opstelling WAARSCHUWING Explosiegevaar! Levensgevaar! Compressor niet in ontploffingsgevaarlijke ruimten gebruiken! Ruimten vóór ingebruikneming en in bedrijf goed ventileren! Ruimten moeten stofarm en droog zijn. Omgevingstemperatuur: min. +5 C, max. +35 C. De plaats van opstelling moet vlak zijn. Afstand tot de wand min. 40 cm. Er mogen geen brandbare, bijtende of giftige gassen worden aangezogen. 9.2 Transport Compressor slechts in drukloze toestand vervoeren. In het voertuig: 1. Compressor staand vervoeren. 2. Compressor tegen onbedoelde bewegingen zekeren. 9.3 Vóór de eerste ingebruikneming 1. Voorafgaand aan de ingebruikneming het hoofdstuk Veiligheidsinstructies lezen en in acht nemen. 2. Visuele inspectie van compressor uitvoeren. 3. Verpakkingsmateriaal bewaren voor de duur van de garantie. Daarna conform lokaal geldende voorschriften als afval verwijderen. 4. Elektrische aansluiting controleren. 9.4 Elektrische aansluiting 1. Netspanning met gegevens op de typeplaat vergelijken. Bij afwijkingen contact opnemen met de fabrikant. 2. Lichtnet of voedingsleiding controleren op toepasselijke bepalingen. Bij elektrische aansluitingen in Duitsland bepalingen van VDE 00 en 05 in acht nemen. In andere landen de toepasselijke nationale richtlijnen in acht nemen. 3. Bij verlengkabels op het volgende letten: koperdoorsnede: min. 2,5 mm² (bij max. kabellengte van m). Elektrische afzekering: 6 A traag.. Werking LET OP Overbelasting van de compressor! Kan leiden tot schade aan het apparaat. Ervoor zorgen dat de gebruiksgrenzen niet worden overschreden: zie hoofdstuk. De compressor mag uitsluitend met gesloten geluiddempende kap worden gebruikt..1 Gebruik 1. Compressor aan het elektriciteitsnet aansluiten. 2. Drukluchtslang aan de snelkoppeling van de compressor aansluiten. Zie hoofdstuk.2. Daarna verbruiker aansluiten. 3. Compressor met AAN/UIT-schakelaar (nr. 01) inschakelen. Compressor loopt aan en schakelt automatisch uit: de compressor is klaar voor gebruik..2 Druklucht afnemen Drukluchtslang aansluiten Insteeknippel van de drukluchtslang in de snelkoppeling drukken. De vergrendeling vindt automatisch plaats. (Afbeelding 1a).3 Onderhoudseenheid werkdruk instellen Nadat de einddruk is bereikt, wordt bij de drukregelaar (nr. 0) de werkdruk ingesteld. Op de manometer van de drukregelaar kan de ingestelde werkdruk worden afgelezen.

9 1. Drukregelaar op bar instellen door helemaal naar rechts te draaien. 2. De gewenste werkdruk instellen door de drukregelaar naar links te draaien. (Afbeelding 2) Neem notitie van de informatie over drukluchtverbruik, werkdruk en stromingsdruk in de handleidingen van het gebruikte drukluchtgereedschap en drukluchtapparaten..4 Na het gebruik 1. Compressor met AAN/UIT-schakelaar (nr. 01) uitschakelen. 2. Stekker van de compressor uit het stopcontact trekken. Openen van de snelkoppeling GEVAAR Gevaar voor ernstig letsel! Ongecontroleerd rondspringende drukluchtslang bij openen snelkoppeling Drukluchtslang vasthouden! 1. Insteeknippel van de drukluchtslang tegen snelkoppeling drukken en buitenste koppelingsring naar achteren schuiven. 2. Drukluchtslang uit de snelkoppeling trekken. (Afbeelding 1b) 3. Compressor indien nodig reinigen (zie hoofdstuk 11.5). 4. Compressor drukloos maken (zie hoofdstuk 11.1). 5. Compressor naar opbergruimte brengen (zie hoofdstuk 9.2). 6. Compressor opbergen (zie hoofdstuk 12). 2. Hele compressor drukloos maken: Afblaaspistool aan de snelkoppeling aansluiten, druk uit de tank afblazen. 3. Geluiddempende kap afnemen Aanzuigfilter reinigen 1. Klep van filterinzet lostrekken. 2. Filterinzet uittrekken. 3. Filterinzet met afblaaspistool reinigen, indien nodig filterinzet vervangen. 4. Filterinzet terugplaatsen, klep dichtdrukken. (Afbeelding 3) LET OP Aanzuigopening niet doorblazen. Er mogen geen verontreinigingen in terechtkomen. Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken Terugslagklep reinigen VOORZICHTIG Verwondingsgevaar! Sluitschroef vliegt naar buiten als de tank nog onder druk is. Compressor drukloos maken! 1. Sluitschroef afschroeven. 2. Inzetstuk van terugslagklep reinigen. Als de rubberring van het inzetstuk afdrukken vertoont of hard is geworden, of als de veer is versleten of gebroken: het hele inzetstuk van de terugslagklep vervangen. 3. Zitting van rubberring reinigen. Als de zitting van de rubberring niet meer kan worden gereinigd of groeven vertoont, de complete terugslagklep vervangen. (Afbeelding 4) 11. Onderhoud 11.1 Voorafgaand aan elk onderhoud 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken.

10 11.4 Condensaat uit druktank aftappen LET OP: Condensaat is een watervervuiler. Zorg ervoor dat het conform lokaal geldende voorschriften als afval wordt verwijderd. 1. Geschikte opvangbak onder condensaatafvoer plaatsen. 2. Om het condensaat te kunnen aftappen, moet een druk van max. 2 bar beschikbaar zijn. 3. Condensaataftapklep openen: 1 1/2 slag rechtsom draaien. (Afbeelding 5) 4. Condensaataftapklep linksom draaien om de klep weer te sluiten Compressor reinigen Koelribben op cilinder, cilinderkop en nakoeler schoon en stofvrij houden. Met druklucht reinigen Schroefverbindingen controleren 1. Controleren of alle schroefverbindingen nog goed vastzitten en indien nodig aandraaien. 2. Aanhaalmomenten aanhouden (berekening aanhaalmomenten conform VDI 2230). 12. Buitenbedrijfstelling Conservering is niet nodig. 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken. 2. Condensaat aftappen. 3. Compressor drukloos maken. De compressor dient droog te worden bewaard. Niet blootstellen aan sterke temperatuurschommelingen Hernieuwde ingebruikneming Alle schroefverbindingen controleren. Zie hoofdstuk Verwijdering als afval Het apparaat dient volgens de geldende wettelijke bepalingen als afval te worden verwijderd. 13. Storingen verhelpen Veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies in acht nemen! Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt stroom Bij storingen (bijv. oververhitting) wordt de motorveiligheidsschakelaar (nr. ) geactiveerd; de stroom wordt onderbroken. In dit geval: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen 2. Even wachten. 3. Motorveiligheidsschakelaar indrukken. 4. Compressor weer inschakelen. Indien de motorveiligheidsschakelaar opnieuw wordt geactiveerd: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. 2. Elektriciteit onderbreken. 3. Contact opnemen met de dichtstbijzijnde servicepartner. Drukontlasting functioneert niet De drukontlasting wordt stilgelegd als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of door spanningsval in het net bij ingeschakelde compressor. Opnieuw activeren van de drukontlasting: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Het apparaat wordt ontlast. 2. Stekker in het stopcontact steken. 3. Compressor met de AAN/UITschakelaar inschakelen.

11 Storing Oorzaak Oplossing A Compressor loopt bij Druk in tank is groter dan Druk uit tank aflaten totdat de inschakelen niet aan inschakeldruk drukschakelaar automatisch inschakelt B Compressor loopt bij bereiken inschakeldruk kort aan of bromt en schakelt dan automatisch uit C Compressor loopt continu door D In bedrijf ontwijkt druklucht via de ontlastingsklep onder de drukschakelaar E Na bereiken uitschakeldruk ontwijkt druklucht via de ontlastingsklep onder de drukschakelaar totdat inschakeldruk is bereikt F Compressor schakelt vaak in Storing in de voeding Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt stroom Drukschakelaar defect Het netsnoer is te lang of de koperdoorsnede is te gering Aanzuigfilter sterk vervuild Drukluchtgereedschap verbruikt te veel lucht Lekkage compressor Zeer veel condensaat in tank Drukluchtleiding ondicht Condensaataftapklep geopend of ontbreekt Ontlastingsklep ondicht Inzetstuk terugslagklep ondicht of defect Terugslagklep is beschadigd Zeer veel condensaat in druktank Compressor overbelast Voeding door gekwalificeerde persoon laten controleren (Zie hoofdstuk 13) Drukschakelaar door gekwalificeerde persoon (Schneider Druckluft Service) laten vervangen Lengte snoer en koperdoorsnede controleren (zie hoofdstuk 9.4) Aanzuigfilter reinigen of vervangen Luchtverbruik van drukluchtgereedschap controleren; dealer van gereedschap consulteren Lekkage lokaliseren, Schneider Druckluft Service in kennis stellen Condensaat aftappen (zie hoofdstuk 11.4) Drukluchtleiding controleren, lek dichten Klep sluiten of plaatsen Ontlastingsklep reinigen of vervangen Inzetstuk terugslagklep reinigen of vervangen (zie hoofdstuk 11.3) Terugslagklep vervangen Condensaat aftappen (zie hoofdstuk 11.4) Zie punt C SilentMaster 0--6 W-oilfree

12 G H Storing Oorzaak Oplossing Veiligheidsventiel blaast af Druk in tank is hoger dan ingestelde uitschakeldruk Drukschakelaar door gekwalificeerde persoon (Schneider Druckluft Service) opnieuw laten instellen/laten vervangen Veiligheidsventiel is defect Veiligheidsventiel vervangen of Schneider Compressoraggregaat wordt te heet Onvoldoende luchttoevoer Koelribben op cilinder (cilinderkop) vervuild Druckluft Service consulteren Ervoor zorgen dat er voldoende be- en ontluchting is gewaarborgd (min. afstand van wand 40 cm) Koelribben op cilinder (cilinderkop) reinigen Compressor te lang achtereen in gebruik Compressor uitschakelen (zie hoofdstuk ) Richt u indien nodig tot onze servicemedewerkers; zie laatste bladzijde. 14. Onderhoudstabel De onderhoudsintervallen gelden voor normale gebruiksomstandigheden. Bij extreme gebruiksomstandigheden worden de onderhoudsintervallen navenant korter. Werkzaamheden Intervallen Zie hoofdstuk Aanzuigfilter wekelijks 11.2 controleren elke 50 bedrijfsuren reinigen min. 1 x per jaar vervangen Terugslagklep en Jaarlijks 11.3 inzetstuk reinigen Condensaat uit Na elk gebruik 11.4 druktank aftappen Compressor reinigen Indien nodig 11.5 Schroefverbindingen 11.6 controleren Eerste keer na bedrijfsuren; daarna telkens na 500 bedrijfsuren Datum Datum Datum Datum SilentMaster 0--6 W-oilfree

13 15. Speciale controles voor de compressor LET OP De bij de tank van de compressor geleverde papieren zijn keuringsdocumenten en dienen beslist gedurende de hele levensduur van de tank te worden bewaard. Voor deze compressor zijn geen bijzondere controles noodzakelijk. Wij adviseren de tank in overeenstemming met zijn belasting na tien jaar te onderwerpen aan een drukproef door een daartoe gekwalificeerd persoon. Een gekwalificeerde persoon is ter zake kundig volgens de Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake bedrijfsveiligheid) (voorheen Sachkundiger - deskundige). Deze voorschriften gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland. Voor alle andere landen gelden de desbetreffende nationale richtlijnen. Tip: De meeste van onze servicepartners hebben medewerkers die aan de eis van "gekwalificeerde persoon" voldoen. 16. Garantievoorwaarden Basis voor alle aanspraken op garantie is de aankoopbon. Schade die door een onjuiste behandeling van de compressor ontstaat, valt niet onder de garantie. Bij vragen verzoeken wij de gegevens te vermelden die aan de typeplaat van de compressor kunnen worden ontleend. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geldt voor alle producten bij uitsluitend particulier gebruik een garantie van 24 maanden en bij industrieelberoepsmatig gebruik een garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De levering van onderdelen wordt tien jaar gegarandeerd. Van garantie uitgesloten zijn: slijtende onderdelen en schade die is ontstaan door: overbelasting van de compressor, onjuist gebruik, foutieve elektrische aansluiting, gebrekkig onderhoud, onjuiste opstelling, de aanwezigheid van stof of onbekendheid met de werking. Als er op garantie aanspraak wordt gemaakt, dient de compressor zich in de originele staat te bevinden. 17. Toebehoren De bestelnummers zijn te vinden in onze actuele catalogus. 1. Verklaring van overeenstemming Wij verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen en normatieve documenten: DIN EN ISO 3744 / 120; DIN EN 12 / / / 26-1; EN ; -3-3; volgens de Richtlijnen 9/37/EG; 97/23/EG (module A); 7/404/EEG; 2000/14/EG; 9/336/EEG; 2006/95/EG. Marco Lodni Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling SilentMaster 0--6 W-oilfree

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger

Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12 Dampafzuiger Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Diepvrieskast GNP 19.. / 23... 6 070214 7082830-01

Gebruiksaanwijzing. Diepvrieskast GNP 19.. / 23... 6 070214 7082830-01 Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 070214 7082830-01 GNP 19.. / 23..... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Overzicht van apparaat en uitrusting... 2 1.2 Toepassingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Aurora 22 190.048. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Aurora 22 190.048. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Aurora 22 190.048 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instruction manual Coffee machine GB/UK Mode d emploi Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Koffiemachine NL/B V4/0412 Instrukcja obsługi

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 130612 7085208-00 GN/GNP... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Overzicht van apparaat en uitrusting... 2 1.2 Toepassingen

Nadere informatie

S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi

S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi S3000 All in One MAXI S3000 All in One NL GB F Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi Inhoudsopgave WOORD VOORAF...4 Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8

Nadere informatie

LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600

LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600 LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 Washing Machine LAVAMAT 54600 Wasautomaat Instruction Booklet Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig

Nadere informatie

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type :

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Originele Gebruikershandleiding POMPEN Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Lees deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR626 Passie voor koffie. 1 A B Display Aroma- en koffiesterkteknop C Draaiknop stoom/heet water D Koffietoets E Stoom-/spoeltoets

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 ECON D2 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Inhoud levering...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Gebruikershandleiding Copyright 2008 Nilfi sk Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen... 3 2 Beschrijving... 5 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat...

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN DRE 52 DRE 80 DRE 120 INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE Nederland WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN Lees deze handleiding zorgvuldig Waarschuwing Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel

Nadere informatie