SilentMaster W-oilfree

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SilentMaster 100-8-6 W-oilfree"

Transcriptie

1 SilentMaster 0--6 W-oilfree A Originele gebruiksaanwijzing compressor Manual de instrucciones original del compresor Kompressorin alkuperäiskäyttöohjeet Oryginalna instrukcja obsługi spręŝarki G7045B 2007/03/p_pladeck-0

2 SilentMaster 0--6 W-oilfree

3 SilentMaster 0--6 W-oilfree

4 NEDERLANDS Inhoud 1. Algemene instructies 1.1 Symbolen 2. Leveringsomvang 3. Verwijzingen naar documenten 4. Technische gegevens 5. Reglementair gebruik 6. Veiligheidsinstructies 7. Opbouw. Werking 9. Ingebruikneming a. Voorwaarden aan de plaats van opstelling b. Transport c. Vóór de eerste ingebruikneming d. Elektrische aansluiting. Werking.1 Gebruik.2 Druklucht afnemen.3 Onderhoudseenheid werkdruk instellen.4 Na het gebruik 11. Onderhoud 11.1 Voorafgaand aan elk onderhoud 11.2 Aanzuigfilter reinigen 11.3 Terugslagklep reinigen 11.4 Condensaat uit druktank aftappen 11.5 Compressor reinigen 11.6 Schroefverbindingen controleren 12. Buitenbedrijfstelling 12.1 Hernieuwde ingebruikneming 12.2 Verwijdering als afval 13. Storingen verhelpen 14. Onderhoudstabel 15. Speciale controles voor de compressor 16. Garantievoorwaarden 17. Toebehoren 1. Verklaring van overeenstemming Algemene instructies Wij adviseren controles, instellingen en onderhoudswerkzaamheden te allen tijde door dezelfde persoon of diens plaatsvervanger te laten uitvoeren en in een onderhoudslogboek te documenteren. Bij vragen verzoeken wij u het serienummer, artikelnummer en de omschrijving van de compressor te vermelden. Als de compressor buiten Duitsland wordt gebruikt, kunnen er voor het gebruik van de compressor andere wettelijke voorschriften gelden (bijv.: op het gebied van de elektrische aansluiting of de bedrijfsveiligheid) dan in deze handleiding zijn beschreven. Let op! Alvorens met de compressor te gaan werken, dient u te leren hoe u de compressor snel kunt uitschakelen en hoe de hele compressor drukloos wordt gemaakt. Neem de veiligheidsinstructies in acht! Lees de gebruiksaanwijzing door! De exploitant (eigenaar/ verantwoordelijke) is verplicht de gebruiksaanwijzing in acht te nemen en alle gebruikers van dit apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te instrueren. De instructie dient jaarlijks te worden herhaald.

5 1.1 Symbolen Let op: Neem deze symbolen aandachtig in u op! Symbool Signaalwoord Niveau van gevaar Gevolgen bij niet-naleving GEVAAR Direct dreigend gevaar Dood, ernstig lichamelijk letsel WAARSCHUWING Mogelijk dreigend gevaar Dood, ernstig lichamelijk letsel VOORZICHTIG Mogelijk gevaarlijke situatie Licht lichamelijk letsel LET OP Mogelijk gevaarlijke situatie Materiële schade Veiligheidsinstructies met betrekking tot de compressor Symbool Betekenis Gevolgen bij niet-naleving Lees de gebruiksaanwijzing door Lichamelijk letsel of dood operator Materiële schade aan de compressor Verkeerde bediening van de compressor Pas op: heet oppervlak! Verbranding bij aanraken van het oppervlak Pas op: compressor kan zelfstandig weer aanlopen! Pas op: gevaar voor elektrische schok! Lichamelijk letsel of dood operator Lichamelijk letsel of dood operator Overige instructies met betrekking tot de compressor Symbool Betekenis In-/uitschakelen Motorveiligheidsschakelaar

6 2. Leveringsomvang Compressor Gebruiksaanwijzing voor compressor Extra handleidingen (zie hoofdstuk 3) Garantiekaart 3. Verwijzingen naar documenten Onderdelenlijst Begeleidende papieren bij druktanks 4. Technische gegevens Aanzuigvermogen 95 l/min Vulvermogen 50 l/min Spanning 230 V Elektrische afzekering (traag) 6 A Motorvermogen 0,55 kw Max. bedrijfstoerental 1420 omw/min Compressie-einddruk bar Tankinhoud 6 l Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk van de tank bar LPA4 geluidsdrukniveau op 4 m afstand 64 db(a) Afmetingen: breedte x diepte x hoogte 370 x 200 x 415 mm Gewicht 14 kg Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Versie: juni Reglementair gebruik De compressor SilentMaster 0--6 W- oilfree is een draagbare, olievrije zuigercompressor, die geschikt is voor het genereren en voor de opslag van druklucht tot bar. Er mag geen hogere compressiedruk dan acht bar worden gegenereerd. De druklucht is alleen geschikt voor gereedschappen in industrie en nijverheid. De druklucht mag niet worden ingezet voor medische en levensmiddeltechnische toepassingen of voor beademing. Elke andere afstemming dient met de fabrikant te worden afgestemd. De compressor is volgens de EG-richtlijn RL2000/14EG getoetst op geluidsvermogen en kan dus niet buiten worden gebruikt. 6. Veiligheidsinstructies GEVAAR Gevaar voor ernstig letsel! Ongecontroleerd rondspringende drukluchtslang bij openen snelkoppeling Drukluchtslang vasthouden! GEVAAR Gevaar voor verbranding! De compressor in bedrijf zorgt ervoor dat motor, aggregaat, drukleiding en terugslagklep zeer heet worden. WAARSCHUWING Explosiegevaar! Levensgevaar! Compressor niet in ontploffingsgevaarlijke ruimten gebruiken! De exploitant dient het juiste gebruik te waarborgen.

7 Aparte gebruiksaanwijzing voor de tank in acht nemen. Kinderen en dieren van het werkgebied verwijderd houden. Compressors mogen slechts door geschoolde personen worden bediend en onderhouden. Reparaties mogen slechts door gekwalificeerde deskundigen (Schneider Druckluft GmbH of servicepartners) worden uitgevoerd. Aan de compressor mogen geen manipulaties of noodreparaties worden verricht. De compressor mag niet voor een andere bestemming worden gebruikt. Alle voorzieningen die de veiligheid dienen moeten voorhanden zijn. Zij mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd. De fabrieksklaar ingestelde afblaasdruk van het veiligheidsventiel mag niet anders worden ingesteld. Compressor slechts in drukloze toestand vervoeren. Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden geldt: alvorens met het werk te beginnen de compressor met de AAN/UIT-schakelaar uitschakelen. Vervolgens voedingsspanning onderbreken en de hele compressor drukloos maken. Er mogen geen brandbare, bijtende of giftige gassen worden aangezogen. Alleen originele onderdelen gebruiken. Voorzichtig! Tijdens het bedrijf kunnen in de directe nabijheid van de compressor de communicatiemogelijkheden beperkt zijn (lawaai). Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken. Elektrotechnische werkzaamheden mogen slechts door geschoolde elektrotechnici worden uitgevoerd. Aansluitkabel niet gebruiken voor zaken waarvoor hij niet is bedoeld. Stekker niet aan het snoer uit het stopcontact trekken. De aansluitkabel beschermen tegen hitte, olie en scherpe randen. 7. Opbouw 01 Drukschakelaar met AAN/UIT-schakelaar 02 Snelkoppeling 03 Aanzuigfilter 04 Compressoraggregaat 05 Tank 06 Rubberzuigvoet 07 Manometer 0 Drukregelaar 09 Condensaataftapschroef Motorveiligheidsschakelaar 11 Veiligheidsventiel 12 Terugslagklep 13 Aandrijfmotor. Werking De aandrijfmotor (nr. 13) is samen met het compressoraggregaat (nr. 04) tot één compressorblok geassembleerd. Via het aanzuigfilter (nr. 03), dat ook als geluiddemper dienst doet, wordt omgevingslucht aangezogen en in de cilinder verdicht. De verdichte lucht komt via het in de cilinderkop ingebouwde drukventiel in de drukleiding en stroomt dan via de terugslagklep (nr. 12) naar de tank (nr. 05). In bedrijf moet het aantal schakelcycli (aantal keren in- en uitschakelen) van de compressor tussen drie en tien per uur liggen. De verhouding van de bedrijfstijd van het compressoraggregaat met stilstand mag daarbij maximaal 60 : 40 bedragen. Een andere machinetijd zou tot overbelasting van de machine kunnen leiden. Na het bereiken van de maximale druk van bar schakelt de compressor zichzelf uit. Zodra de tankdruk door het afnemen van druklucht is gedaald tot de inschakeldruk (ca. 6 bar), schakelt de compressor weer in. Dit proces wordt door de drukschakelaar (nr. 01) automatisch geregeld.

8 9. Ingebruikneming 9.1 Voorwaarden aan de plaats van opstelling WAARSCHUWING Explosiegevaar! Levensgevaar! Compressor niet in ontploffingsgevaarlijke ruimten gebruiken! Ruimten vóór ingebruikneming en in bedrijf goed ventileren! Ruimten moeten stofarm en droog zijn. Omgevingstemperatuur: min. +5 C, max. +35 C. De plaats van opstelling moet vlak zijn. Afstand tot de wand min. 40 cm. Er mogen geen brandbare, bijtende of giftige gassen worden aangezogen. 9.2 Transport Compressor slechts in drukloze toestand vervoeren. In het voertuig: 1. Compressor staand vervoeren. 2. Compressor tegen onbedoelde bewegingen zekeren. 9.3 Vóór de eerste ingebruikneming 1. Voorafgaand aan de ingebruikneming het hoofdstuk Veiligheidsinstructies lezen en in acht nemen. 2. Visuele inspectie van compressor uitvoeren. 3. Verpakkingsmateriaal bewaren voor de duur van de garantie. Daarna conform lokaal geldende voorschriften als afval verwijderen. 4. Elektrische aansluiting controleren. 9.4 Elektrische aansluiting 1. Netspanning met gegevens op de typeplaat vergelijken. Bij afwijkingen contact opnemen met de fabrikant. 2. Lichtnet of voedingsleiding controleren op toepasselijke bepalingen. Bij elektrische aansluitingen in Duitsland bepalingen van VDE 00 en 05 in acht nemen. In andere landen de toepasselijke nationale richtlijnen in acht nemen. 3. Bij verlengkabels op het volgende letten: koperdoorsnede: min. 2,5 mm² (bij max. kabellengte van m). Elektrische afzekering: 6 A traag.. Werking LET OP Overbelasting van de compressor! Kan leiden tot schade aan het apparaat. Ervoor zorgen dat de gebruiksgrenzen niet worden overschreden: zie hoofdstuk. De compressor mag uitsluitend met gesloten geluiddempende kap worden gebruikt..1 Gebruik 1. Compressor aan het elektriciteitsnet aansluiten. 2. Drukluchtslang aan de snelkoppeling van de compressor aansluiten. Zie hoofdstuk.2. Daarna verbruiker aansluiten. 3. Compressor met AAN/UIT-schakelaar (nr. 01) inschakelen. Compressor loopt aan en schakelt automatisch uit: de compressor is klaar voor gebruik..2 Druklucht afnemen Drukluchtslang aansluiten Insteeknippel van de drukluchtslang in de snelkoppeling drukken. De vergrendeling vindt automatisch plaats. (Afbeelding 1a).3 Onderhoudseenheid werkdruk instellen Nadat de einddruk is bereikt, wordt bij de drukregelaar (nr. 0) de werkdruk ingesteld. Op de manometer van de drukregelaar kan de ingestelde werkdruk worden afgelezen.

9 1. Drukregelaar op bar instellen door helemaal naar rechts te draaien. 2. De gewenste werkdruk instellen door de drukregelaar naar links te draaien. (Afbeelding 2) Neem notitie van de informatie over drukluchtverbruik, werkdruk en stromingsdruk in de handleidingen van het gebruikte drukluchtgereedschap en drukluchtapparaten..4 Na het gebruik 1. Compressor met AAN/UIT-schakelaar (nr. 01) uitschakelen. 2. Stekker van de compressor uit het stopcontact trekken. Openen van de snelkoppeling GEVAAR Gevaar voor ernstig letsel! Ongecontroleerd rondspringende drukluchtslang bij openen snelkoppeling Drukluchtslang vasthouden! 1. Insteeknippel van de drukluchtslang tegen snelkoppeling drukken en buitenste koppelingsring naar achteren schuiven. 2. Drukluchtslang uit de snelkoppeling trekken. (Afbeelding 1b) 3. Compressor indien nodig reinigen (zie hoofdstuk 11.5). 4. Compressor drukloos maken (zie hoofdstuk 11.1). 5. Compressor naar opbergruimte brengen (zie hoofdstuk 9.2). 6. Compressor opbergen (zie hoofdstuk 12). 2. Hele compressor drukloos maken: Afblaaspistool aan de snelkoppeling aansluiten, druk uit de tank afblazen. 3. Geluiddempende kap afnemen Aanzuigfilter reinigen 1. Klep van filterinzet lostrekken. 2. Filterinzet uittrekken. 3. Filterinzet met afblaaspistool reinigen, indien nodig filterinzet vervangen. 4. Filterinzet terugplaatsen, klep dichtdrukken. (Afbeelding 3) LET OP Aanzuigopening niet doorblazen. Er mogen geen verontreinigingen in terechtkomen. Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken Terugslagklep reinigen VOORZICHTIG Verwondingsgevaar! Sluitschroef vliegt naar buiten als de tank nog onder druk is. Compressor drukloos maken! 1. Sluitschroef afschroeven. 2. Inzetstuk van terugslagklep reinigen. Als de rubberring van het inzetstuk afdrukken vertoont of hard is geworden, of als de veer is versleten of gebroken: het hele inzetstuk van de terugslagklep vervangen. 3. Zitting van rubberring reinigen. Als de zitting van de rubberring niet meer kan worden gereinigd of groeven vertoont, de complete terugslagklep vervangen. (Afbeelding 4) 11. Onderhoud 11.1 Voorafgaand aan elk onderhoud 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken.

10 11.4 Condensaat uit druktank aftappen LET OP: Condensaat is een watervervuiler. Zorg ervoor dat het conform lokaal geldende voorschriften als afval wordt verwijderd. 1. Geschikte opvangbak onder condensaatafvoer plaatsen. 2. Om het condensaat te kunnen aftappen, moet een druk van max. 2 bar beschikbaar zijn. 3. Condensaataftapklep openen: 1 1/2 slag rechtsom draaien. (Afbeelding 5) 4. Condensaataftapklep linksom draaien om de klep weer te sluiten Compressor reinigen Koelribben op cilinder, cilinderkop en nakoeler schoon en stofvrij houden. Met druklucht reinigen Schroefverbindingen controleren 1. Controleren of alle schroefverbindingen nog goed vastzitten en indien nodig aandraaien. 2. Aanhaalmomenten aanhouden (berekening aanhaalmomenten conform VDI 2230). 12. Buitenbedrijfstelling Conservering is niet nodig. 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken. 2. Condensaat aftappen. 3. Compressor drukloos maken. De compressor dient droog te worden bewaard. Niet blootstellen aan sterke temperatuurschommelingen Hernieuwde ingebruikneming Alle schroefverbindingen controleren. Zie hoofdstuk Verwijdering als afval Het apparaat dient volgens de geldende wettelijke bepalingen als afval te worden verwijderd. 13. Storingen verhelpen Veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies in acht nemen! Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt stroom Bij storingen (bijv. oververhitting) wordt de motorveiligheidsschakelaar (nr. ) geactiveerd; de stroom wordt onderbroken. In dit geval: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen 2. Even wachten. 3. Motorveiligheidsschakelaar indrukken. 4. Compressor weer inschakelen. Indien de motorveiligheidsschakelaar opnieuw wordt geactiveerd: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. 2. Elektriciteit onderbreken. 3. Contact opnemen met de dichtstbijzijnde servicepartner. Drukontlasting functioneert niet De drukontlasting wordt stilgelegd als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of door spanningsval in het net bij ingeschakelde compressor. Opnieuw activeren van de drukontlasting: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Het apparaat wordt ontlast. 2. Stekker in het stopcontact steken. 3. Compressor met de AAN/UITschakelaar inschakelen.

11 Storing Oorzaak Oplossing A Compressor loopt bij Druk in tank is groter dan Druk uit tank aflaten totdat de inschakelen niet aan inschakeldruk drukschakelaar automatisch inschakelt B Compressor loopt bij bereiken inschakeldruk kort aan of bromt en schakelt dan automatisch uit C Compressor loopt continu door D In bedrijf ontwijkt druklucht via de ontlastingsklep onder de drukschakelaar E Na bereiken uitschakeldruk ontwijkt druklucht via de ontlastingsklep onder de drukschakelaar totdat inschakeldruk is bereikt F Compressor schakelt vaak in Storing in de voeding Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt stroom Drukschakelaar defect Het netsnoer is te lang of de koperdoorsnede is te gering Aanzuigfilter sterk vervuild Drukluchtgereedschap verbruikt te veel lucht Lekkage compressor Zeer veel condensaat in tank Drukluchtleiding ondicht Condensaataftapklep geopend of ontbreekt Ontlastingsklep ondicht Inzetstuk terugslagklep ondicht of defect Terugslagklep is beschadigd Zeer veel condensaat in druktank Compressor overbelast Voeding door gekwalificeerde persoon laten controleren (Zie hoofdstuk 13) Drukschakelaar door gekwalificeerde persoon (Schneider Druckluft Service) laten vervangen Lengte snoer en koperdoorsnede controleren (zie hoofdstuk 9.4) Aanzuigfilter reinigen of vervangen Luchtverbruik van drukluchtgereedschap controleren; dealer van gereedschap consulteren Lekkage lokaliseren, Schneider Druckluft Service in kennis stellen Condensaat aftappen (zie hoofdstuk 11.4) Drukluchtleiding controleren, lek dichten Klep sluiten of plaatsen Ontlastingsklep reinigen of vervangen Inzetstuk terugslagklep reinigen of vervangen (zie hoofdstuk 11.3) Terugslagklep vervangen Condensaat aftappen (zie hoofdstuk 11.4) Zie punt C SilentMaster 0--6 W-oilfree

12 G H Storing Oorzaak Oplossing Veiligheidsventiel blaast af Druk in tank is hoger dan ingestelde uitschakeldruk Drukschakelaar door gekwalificeerde persoon (Schneider Druckluft Service) opnieuw laten instellen/laten vervangen Veiligheidsventiel is defect Veiligheidsventiel vervangen of Schneider Compressoraggregaat wordt te heet Onvoldoende luchttoevoer Koelribben op cilinder (cilinderkop) vervuild Druckluft Service consulteren Ervoor zorgen dat er voldoende be- en ontluchting is gewaarborgd (min. afstand van wand 40 cm) Koelribben op cilinder (cilinderkop) reinigen Compressor te lang achtereen in gebruik Compressor uitschakelen (zie hoofdstuk ) Richt u indien nodig tot onze servicemedewerkers; zie laatste bladzijde. 14. Onderhoudstabel De onderhoudsintervallen gelden voor normale gebruiksomstandigheden. Bij extreme gebruiksomstandigheden worden de onderhoudsintervallen navenant korter. Werkzaamheden Intervallen Zie hoofdstuk Aanzuigfilter wekelijks 11.2 controleren elke 50 bedrijfsuren reinigen min. 1 x per jaar vervangen Terugslagklep en Jaarlijks 11.3 inzetstuk reinigen Condensaat uit Na elk gebruik 11.4 druktank aftappen Compressor reinigen Indien nodig 11.5 Schroefverbindingen 11.6 controleren Eerste keer na bedrijfsuren; daarna telkens na 500 bedrijfsuren Datum Datum Datum Datum SilentMaster 0--6 W-oilfree

13 15. Speciale controles voor de compressor LET OP De bij de tank van de compressor geleverde papieren zijn keuringsdocumenten en dienen beslist gedurende de hele levensduur van de tank te worden bewaard. Voor deze compressor zijn geen bijzondere controles noodzakelijk. Wij adviseren de tank in overeenstemming met zijn belasting na tien jaar te onderwerpen aan een drukproef door een daartoe gekwalificeerd persoon. Een gekwalificeerde persoon is ter zake kundig volgens de Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake bedrijfsveiligheid) (voorheen Sachkundiger - deskundige). Deze voorschriften gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland. Voor alle andere landen gelden de desbetreffende nationale richtlijnen. Tip: De meeste van onze servicepartners hebben medewerkers die aan de eis van "gekwalificeerde persoon" voldoen. 16. Garantievoorwaarden Basis voor alle aanspraken op garantie is de aankoopbon. Schade die door een onjuiste behandeling van de compressor ontstaat, valt niet onder de garantie. Bij vragen verzoeken wij de gegevens te vermelden die aan de typeplaat van de compressor kunnen worden ontleend. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geldt voor alle producten bij uitsluitend particulier gebruik een garantie van 24 maanden en bij industrieelberoepsmatig gebruik een garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De levering van onderdelen wordt tien jaar gegarandeerd. Van garantie uitgesloten zijn: slijtende onderdelen en schade die is ontstaan door: overbelasting van de compressor, onjuist gebruik, foutieve elektrische aansluiting, gebrekkig onderhoud, onjuiste opstelling, de aanwezigheid van stof of onbekendheid met de werking. Als er op garantie aanspraak wordt gemaakt, dient de compressor zich in de originele staat te bevinden. 17. Toebehoren De bestelnummers zijn te vinden in onze actuele catalogus. 1. Verklaring van overeenstemming Wij verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen en normatieve documenten: DIN EN ISO 3744 / 120; DIN EN 12 / / / 26-1; EN ; -3-3; volgens de Richtlijnen 9/37/EG; 97/23/EG (module A); 7/404/EEG; 2000/14/EG; 9/336/EEG; 2006/95/EG. Marco Lodni Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling SilentMaster 0--6 W-oilfree

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

BIRKENSTOCK GMBH. Drucklufttechnik D - 33442 Herzebrock - Clarholz HANDLEIDING VOOR ELEKTROCOMPRESSORS

BIRKENSTOCK GMBH. Drucklufttechnik D - 33442 Herzebrock - Clarholz HANDLEIDING VOOR ELEKTROCOMPRESSORS BIRKENSTOCK GMBH Drucklufttechnik D - 33442 Herzebrock - Clarholz 1.0 Naleven voor ingebruikname HANDLEIDING VOOR ELEKTROCOMPRESSORS TYPE Ps x V TUSSEN 200 en 1000 CONSTRUCTIE STATIONAIR OF VERPLAATSBAAR

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 00/9/EG over

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten

REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten Bediening Techniek Onderdelen Uitgave NL M08 REMKO sterk als een beer. Gebruiksaanwijzing Voor het ingebruiknemen / gebruiken van het apparaat moet

Nadere informatie

VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477

VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477 VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL 1. Productbeschrijving: Dit product is een elektrische ventilatorverhitter: de verwarming van de ruimte wordt bereikt door

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Montagehandleiding. Externe relais ES0531T, ES0532U

Montagehandleiding. Externe relais ES0531T, ES0532U Externe relais ES0531T, ES0532U elock NL Inhoud 1 Inleiding...4 Over deze handleiding... 4 Toelichting op de symbolen en de signaalwoorden... 4 Doelgroep... 4 OPERTIS Support... 4 Actualiteit van de informatie...

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Contactdooscombinatie AMAXX

Contactdooscombinatie AMAXX Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Contactdooscombinatie AMAXX NL Algemeen Informatie over de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Doelmatig gebruik Lees deze handleiding vóór de montage en het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

REMKO ELT / ELT E Zuinige elektrische verwarmingsautomaten

REMKO ELT / ELT E Zuinige elektrische verwarmingsautomaten REMKO ELT / ELT E Zuinige elektrische verwarmingsautomaten Bediening Techniek Onderdelen Uitgave NL P07 REMKO sterk als een beer. Gebruiksaanwijzing Voor het ingebruiknemen / gebruiken van het apparaat

Nadere informatie

Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11

Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11 Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11 Brevo B.V. Dokwerkerstraat 3 2984 BJ Ridderkerk Voor 1 Alsident afzuigarm diameter 50, 63 of 75 mm Inhoud Voorwoord / Algemeen 03 Inzet en toepassing 03 Veiligheid

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 41 / 2003 LGA. Nürnberg. Landesgewerbeanstalt Bayern DECOUPEERZAAG TS-600N

GEBRUIKSAANWIJZING 41 / 2003 LGA. Nürnberg. Landesgewerbeanstalt Bayern DECOUPEERZAAG TS-600N GEBRUIKSAANWIJZING LGA Landesgewerbeanstalt Bayern Nürnberg 41 / 2003 DECOUPEERZAAG TS-600N 826070 ALGEMEEN Van harte gefeliciteerd! Met dit kwalitatief hoogwaardige Topcraft gereedschap heeft u een goede

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Telealarm GSM. Automatisch telefonisch waarschuwingstoestel. Beschrijving / typenummer: Telealarm GSM type 465. Serienummer:...

Gebruiksaanwijzing. Telealarm GSM. Automatisch telefonisch waarschuwingstoestel. Beschrijving / typenummer: Telealarm GSM type 465. Serienummer:... Levrancier AST Holland BV Beschrijving / typenummer: type 465 Serienummer:... Inhoudsopgave op pagina 1 Inleiding 3 2 Fundamentele veiligheidsrichtlijnen 4 3 Transport 5 31. Levering 5 3.2 Transport 5

Nadere informatie

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing HD 100 NL 06.0.43510 Hohenstein O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing Inhoud 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving van het apparaat... 3 2. Belangrijke aanwijzingen Voor later gebruik bewaren...

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

NEDERLANDS. Installatie & Onderhoudsinstructies

NEDERLANDS. Installatie & Onderhoudsinstructies NEDERLANDS Installatie & Onderhoudsinstructies VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Versie 09/13. Omvang van de levering contactdoos bedieningshandleiding

Versie 09/13. Omvang van de levering contactdoos bedieningshandleiding Versie 09/13 10-voudige master/slave-contactdoos Best.nr. 55 13 14 Beoogd gebruik Deze 10-voudige master/slave-contactdoos dient voor het automatisch inschakelen van maximaal 5 apparaten. De op de 5 slave-stopcontacten

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem Algemeen Algemeen De volgende componenten voor het bedienen van hydraulische uitrusting kunnen af fabriek worden besteld: De volgende componenten zijn beschikbaar: Bedieningshendel Hydraulische olietank

Nadere informatie

Installatie-instructie. Accessoire. RF-ontvanger 6720800011-00.0N 6 720 800 011 (2012/05) NL

Installatie-instructie. Accessoire. RF-ontvanger 6720800011-00.0N 6 720 800 011 (2012/05) NL Installatie-instructie Accessoire RF-ontvanger 67208000-00.0N 508050 6 720 800 0 (202/05) NL Toelichting op de symbolen Toelichting op de symbolen Waarschuwingssymbolen Veiligheidsaanwijzingen in dit document

Nadere informatie

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set)

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) 1.0 Voorwoord 1) Deze handleiding richt zich tot de airco monteur, die door opleiding, of door speciale training,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 2210 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Roetdeeltjesfilter. Handleiding 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Roetdeeltjesfilter. Handleiding 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Roetdeeltjesfilter 12.07 - Handleiding H 51098687 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie