Vermindering van de spanningsvervorming in distributienetten met resistieve shunt-harmonische impedanties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermindering van de spanningsvervorming in distributienetten met resistieve shunt-harmonische impedanties"

Transcriptie

1 Vermindering van de spanningsvervorming in distributienetten met resistieve shunt-harmonische impedanties Wouter Ryckaert Promotoren: prof. dr. ir. J. Melkebeek, dr. ir. J. Ghijselen Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-Elektrotechniek Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering Voorzitter: prof. dr. ir. J. Melkebeek Faculteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar

2 ISBN NUR 959, 961 Wettelijk depot: D/2006/10.500/46

3 Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering Laboratorium voor Elektrische Energietechniek Sint-Pietersnieuwstraat 41, B-9000 Gent, België Vermindering van de spanningsvervorming in distributienetten met resistieve shunt-harmonische impedanties Wouter Ryckaert Promotoren: Prof. dr. ir. Jan Melkebeek, UGent-EESA Dr. ir. Jozef Ghijselen, Inverto N.V. Leden van de examencommissie: Prof. dr. ir. Ronny Verhoeven, Onderwijsdirecteur FirW, voorzitter Prof. dr. ir. Lieven Vandevelde, UGent-EESA, secretaris Prof. dr. ir. Marc Burgelman, UGent-ELIS Prof. ir. Jan Desmet, HoWest-PIH Prof. dr. ir. Philippe Lataire, VUB-ETEC Prof. dr. ir. Alex Van den Bossche, UGent-EESA Prof. dr. ir. Ludo Weyten, UGent-ELIS Onderzoek gefinancierd met een specialisatiebeurs van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen)

4

5 Dankwoord Mijn dank gaat in de eerste plaats naar mijn promotoren prof. dr. ir. Jan Melkebeek en dr. ir. Jozef Ghijselen. Prof. Melkebeek heeft me niet alleen de mogelijkheden gegeven om dit onderzoek te verrichten, hij heeft mij bovendien steeds gemotiveerd en gesteund. Ik wens hem te danken voor het grondig nalezen van artikels en zeker ook van dit proefschrift. In het bijzonder wens ik dr. ir. Jozef Ghijselen te danken. Het was Jozef die me tijdens het laatste jaar van mijn ingenieurstudies overtuigd heeft om te doctoreren. Het bekomen van een vierjarig doctoraatsmandaat bij het IWT-Vlaanderen heb ik grotendeels aan hem te danken. Tijdens de dagelijkse begeleiding in de eerste drie jaar van mijn doctoraatsonderzoek heeft Jozef steeds tijd vrijgemaakt voor het beantwoorden van mijn vragen. Zijn enthousiasme, dat ik heb leren kennen tijdens mijn studies, mocht ik in deze drie jaar elke dag opnieuw ervaren. Bovenal ben ik Jozef dankbaar om mijn onderzoek tot op heden met interesse op te volgen en om zijn kritische opmerkingen bij het schrijven van de tekst. Niet vanzelfsprekend voor iemand met een belangrijke functie in de privé-sector. Ook wens ik mijn collega en goede vriend ir. Koen De Gussemé te bedanken voor de grote bijdrage die hij in de laatste twee jaar heeft geleverd bij de praktische realisatie van het prototype. Ook de kennis over digitale regeling van vermogenselektronische omzetters die ik van Koen en van dr. ir. David Van de Sype heb gekregen, heeft een wezenlijke bijdrage geleverd tot dit werk en het ontwikkelde prototype. De goede werksfeer in de periode dat ik met Koen en David samen een bureau deelde vergeet ik niet, evenals de fijnzinnige humor uit Aalst en omgeving. Verder ben ik prof. Lieven Vandevelde, prof. Alex Van den Bossche, ir. Bert Renders en ir. Frederik De Belie erkentelijk voor de bijdrage in dit werk. De andere collega s aan het Laboratorium voor Elektrische Energietechniek wens ik te bedanken voor de collegialiteit en goede werksfeer. Ook wens ik Ingrid Dubois te danken voor de administratieve ondersteuning. Bovendien mag ik Christian Vervust, Tony Boone, Stefaan Dhondt en ing. Nic Vermeulen niet vergeten voor de technische ondersteuning en de hulp bij de praktische bouw van opstellingen.

6 ii Tenslotte wens ik mijn familie en vrienden te bedanken voor de steun tijdens de voorbije jaren. In het bijzonder dank ik mijn echtgenote Leen voor de onophoudelijke steun en aanmoedigingen als het allemaal eventjes te veel werd. Bovendien kon ik me ten volle concentreren op het schrijven van dit proefschrift omdat Leen instond voor de goede zorgen van ons vier maanden oude zoontje Elias. Ik ben Elias trouwens ontzettend dankbaar voor de geboden nachtrust! Gent, 11 april 2006 Wouter Ryckaert

7 Samenvatting De golfvorm van de spanning in distributienetten is in het ideale geval zuiver sinusoïdaal en storingsvrij, en dit onafhankelijk van de karakteristieken van de aangesloten omzetters van elektrische energie. In realiteit echter wijkt de netspanning vaak af van deze ideale situatie. Enkele veelvoorkomende voorkomende storingen die de kwaliteit van de spanningsgolfvorm aantasten zijn spanningsdips, overspanningen, transiënten, harmonische vervorming,... Elk van deze afwijkingen kan de goede werking van het distributienet alsook van de aangesloten elektrische omzetters nadelig beïnvloeden. Het garanderen van een voldoende kwaliteit van de netspanningsgolfvorm is dan ook uiterst belangrijk en vormt een belangrijk onderdeel van de vermogenskwaliteit. In een eerste hoofdstuk zijn de verschillende storingen die de vermogenskwaliteit aantasten kort besproken en zijn de mogelijke gevolgen van een verminderde vermogenskwaliteit vermeld. In dit werk wordt dieper ingegaan op de problematiek van de harmonische vervorming, een belangrijk aspect binnen het domein van de vermogenskwaliteit. Het stijgend aandeel elektrische omzetters die harmonischen in het net injecteren is er de oorzaak van dat de spanningsvervorming vaak aanzienlijk is. Deze spanningsvervorming kan zich bovendien voortplanten in het ganse elektrisch netwerk. Het is bekend dat zowel stroom- als spanningsvervorming de goede werking van de aangesloten elektrische en elektronische apparatuur kunnen verstoren, zeker wanneer er aan bepaalde resonantievoorwaarden voldaan is. In de laatste decennia is het garanderen van een voldoende vermogenskwaliteit een belangrijke doelstelling geworden van zowel de ontwerpers van elektrische apparatuur als van de netbeheerders. Bij het ontwerp van een elektrische omzetter is het belangrijk om de invloed op de vermogenskwaliteit van het elektrisch netwerk mee in rekening te brengen. Eén van de aandachtspunten hierbij is het beperken van de injectie van harmonische stroomcomponenten in het elektrisch netwerk. Ook kan men elektrische omzetters ontwerpen die de spanningsgolfvorm niet verder aantasten en die eventueel een bijdrage kunnen leveren tot de reductie van de harmonische vervorming. Wanneer de parameters van het netwerk, evenals het gedrag en de locatie van de vervuilende verbruikers gekend zijn (of geschat kunnen worden uit stroom- en/of

8 iv spanningsmetingen), kan de vervorming van de spanning in het volledige netwerk geminimaliseerd worden door een aangepaste regeling van geoptimaliseerde omzetters te implementeren. In de meeste gevallen echter zijn de parameters van het elektrisch netwerk en de verschillende bronnen van vervorming onbekend of variëren deze sterk in de tijd. Bijgevolg is het ontwerpen van omzetters die de vervorming in het ganse netwerk (of in een deel ervan) minimaliseren alleen maar haalbaar in zeer specifieke gevallen en leidt dit in het algemeen tot zeer ingewikkelde en moeilijk te realiseren regelalgoritmen. Om de harmonische vervorming te reduceren kunnen ook omzetters gerealiseerd worden die zich gedragen als een gecontroleerde impedantie. In dat geval is er weinig informatie nodig van het elektrisch netwerk aangezien enkel de spanning aan de klemmen van de omzetter vereist is. Hoewel dit gecontroleerd impedantiegedrag de mogelijke verbetering van de optredende vervorming beperkt, is toch een aanzienlijke reductie mogelijk, zeker wanneer er resonanties in het elektrisch netwerk optreden. In dit proefschrift wordt aangetoond dat een omzetter met een gecontroleerd impedantiegedrag die in staat is om de harmonische vervorming te reduceren een resistief impedantiegedrag moet hebben voor zoveel mogelijk harmonische componenten. Daarbij is een grondige kennis van de verschillende parameters van het netwerk of van de optredende resonantievoorwaarden niet vereist. Een omzetter met een resistief impedantiegedrag voor harmonische componenten wordt in dit werk een resistieve shunt-harmonische impedantie (SHI) genoemd. Het moet benadrukt worden dat een praktisch bruikbare SHI geen fysische weerstand hoeft te zijn maar wel een vermogenselektronische omzetter met resistief impedantiegedrag voor harmonische componenten. Het opgenomen harmonisch vermogen wordt niet (volledig) omgezet in warmte maar kan nuttig gebruikt worden. Het resistief shunt-harmonisch impedantiegedrag kan geïmplementeerd worden als hoofdtaak of als bijkomende functie van een vermogenselektronische omzetter. In het eerste geval wordt de omzetter enkel en alleen ontworpen en geplaatst om de spanningsvervorming in een distributienet te reduceren en vloeit er slechts een kleine fundamentele stroom. Uit dit doctoraatsonderzoek blijkt dat het einde van een distributielijn een goede keuze is om een resistieve shunt-harmonische impedantie te lokaliseren. Dit onderzoek is voornamelijk van belang voor een uitbater van een distributienet die een vermogenselektronische omzetter wenst te installeren enkel en alleen met de bedoeling om de spanningsvervorming te verminderen. Omwille van de eenvoud van de regelstrategie, kunnen echter ook meerdere (eventuele bestaande) vermogenselektronische omzetters uitgerust worden met het voorgestelde resistieve impedantiegedrag als bijkomende functie. Wanneer verscheidene vermogenselektronische omzetters met deze regelstrategie worden uitgerust, bekomt men op deze manier een verspreiding van resistieve SHI s waardoor het plaatsen van een compensator met als enige taak het dempen van harmonische propagatie eventueel overbodig wordt.

9 v In dit werk wordt een mogelijke regelstrategie voorgesteld voor het realiseren van een vermogenselektronische omzetter met een programmeerbaar resistief shuntharmonisch impedantiegedrag. Deze regelstrategie is geïmplementeerd in een éénfasige bi-directionele actieve gelijkrichter. Dit prototype heeft een programmeerbaar resistief impedantiegedrag voor harmonische componenten dat onafhankelijk is van de fundamentele component van de lijnstroom die de omzetter opneemt. Het resistief impedantiegedrag voor harmonische componenten blijft ook behouden wanneer de omzetter fundamenteel vermogen in het distributienetwerk injecteert. Experimenteel wordt geverifieerd dat dit prototype in staat is om resonanties in het netwerk te helpen dempen. Het toevoegen van demping in het distributienetwerk is trouwens belangrijk omdat het aandeel zuiver resistieve verbruikers steeds verder afneemt. Ook wordt de bekomen reductie van de omzetter met de voorgestelde regelstrategie experimenteel vergeleken met de reductie die wordt verkregen met omzetters die zijn uitgerust met andere vaak in de praktijk toegepaste regelstrategieën. Zo leveren omzetters die een sinusoïdale stroom in het net injecteren of opnemen, ook al is de netspanning vervormd, geen bijdrage tot demping waardoor de spanningsvervorming niet of nauwelijks daalt. Een andere regelstrategie waarmee vergeleken wordt, is het klassiek resistief impedantiegedrag. De lijnstroom van dergelijke omzetters heeft steeds dezelfde golfvorm als de aangeboden lijnspanning, zodat deze omzetters zich theoretisch gedragen als een fysische weerstand. Bij deze regelstrategie is het gewenst fundamenteel vermogen bepalend voor het resistief impedantiegedrag. De grootte van de impedantie voor de fundamentele component is ook de grootte van de impedantie voor de harmonische componenten. Dit impliceert enerzijds dat omzetters die uitgerust zijn met deze regelstrategie eveneens demping toevoegen aan het elektrisch netwerk wanneer fundamenteel vermogen wordt opgenomen uit het distributienet. Anderzijds wordt de toegevoegde demping negatief wanneer fundamenteel vermogen wordt geleverd aan het distributienetwerk, waardoor de spanningsvervorming nog verder toeneemt. Dit in tegenstelling met de voorgestelde regelstrategie. Dit maakt de in dit werk voorgestelde regelstrategie uitermate geschikt voor onder andere omzetters die aangewend worden voor de netkoppeling van (kleinschalige) eenheden voor gedistribueerde energieopwekking.

10

11 Summary Harmonic distortion of sinusoidal voltage and current waveforms is one of the major power quality concerns in the electric power distribution sector. The increasing use of (harmonic) polluting loads causes harmonic voltage distortion that may propagate throughout the distribution system. It is well known that voltage and current distortion may adversely affect equipment connected to the power system. In particular, harmonic resonance phenomena in power systems are known to cause severe voltage distortion and even failure of power system components. Harmonic distortion forms an important part of the power quality. The first chapter of this dissertation gives a brief overview of the different power quality phenomena and the related problems. Chapter 2 focusses on the harmonic distortion, its consequences and possible solutions. In the last decades, power quality improvement has become an important target for both the designer of electric loads and the energy supplier. When designing an electric load, it is important to consider its influence on the power quality of the power system. A load behaving favorably for the electric power system should not deteriorate the voltage waveform, and should even contribute to the reduction of the power system pollution. When the parameters of the power system and the behavior and location of the polluting loads are known (or estimated from voltage and current measurements), the quality of the voltage waveform can be optimized throughout the power system by implementing an appropriate behavior of the favorable loads. In most cases, however, the parameters of the power system and its sources of pollution are unknown and time varying. Hence, the approach to design optimized loads minimizing the harmonic distortion is only plausible in particular applications and generally leads to complicated algorithms. However, very little information is needed when the load behaves as a (controlled) impedance, as only the power system voltage at the load terminals is required. Although this limits the amount of voltage waveform improvement that can be obtained, significant improvement is feasible, especially if the power system is subject to resonances. In this dissertation, it is shown in chapter 4 that a controlled impedance which remains effective for reducing harmonic distortion in the case of unknown and va-

12 viii rying power system impedances and resonance conditions, should have a positive resistive behavior for all harmonics. Although complete harmonic compensation is only possible by using true active filters, it has been shown that shunt active compensators, behaving as linear resistive shunt harmonic impedances (SHI) for harmonics, can provide a considerable reduction of the harmonic propagation throughout a distribution feeder. A good choice to install a resistive SHI is near the end of the distribution feeder (chapter 5). It should be mentioned that a practical resistive SHI should not be a physical resistance but should be implemented as a (power electronic) converter with a resistive behavior for harmonics. The absorbed harmonic active power can be seen as converted to fundamental power or as used to compensate the switching losses. Hence, the absorbed harmonic active power does not lead to ohmic losses and dissipation (as in a true resistor), but is applied usefully. The resistive impedance function can be implemented as the control objective of an active (power electronic) compensator or as a secondary control function of a power electronic converter. This may be achieved by changing the control strategy of the active power supply. Because of the simplicity of the resistive SHI control strategy, many power electronic converters can be equipped with it and can be spread throughout the distribution system. In this way, every optimized converter contributes to the reduction of the harmonic pollution in the entire distribution system. Most of the inverters used in distributed generation applications are designed to produce an unpolluted sinusoidal current, even when the mains voltage is distorted. Other converters used in distributed generation are controlled to track a current-shape reference source which is a copy of the grid voltage. In that case, the inverter behaves like a negative resistor because the inverter is feeding his current back into the network. It is clear that neither of these converters can provide damping of (existing) harmonic pollution. In this work, a control strategy for a resistive shunt harmonic impedance is proposed in which the harmonic resistive input impedance is different from the input resistance for the fundamental component (Chapter 6). With the proposed control strategy, it is possible to achieve a positive resistive input impedance for harmonics with an impedance value which is independent of the fundamental component of the current. In that way, the distributed power converter delivers fundamental power into the distribution network while preserving its harmonic mitigation potential. This is an interesting feature for converters used in distributed generation because nowadays, several governments worldwide promote distributed power generation using renewable energy sources. Therefore, the market share of distributed power generation will steadily increase. Some examples include wind farms, photovoltaic arrays, microturbines, and fuel cells. These applications (even for home appliances) are mostly grid-coupled by means of an inverter. As more and more small-scale distributed power generation applications will be installed, several interaction problems of

13 ix these inverters with the distribution network may arise in the future and can lead to excessive harmonic current generation and even to an undesirable disconnection of the inverters. With an adapted control strategy, however, a bidirectional converter which behaves as a controlled resistive impedance for harmonics does not deteriorate the power quality but contributes to the reduction of the power system pollution. Also in chapter 6, the proposed control strategy is implemented in a single-phase bidirectional full-bridge ac-dc converter which is capable to operate both as rectifier and as inverter. Hence, this converter can be used in bidirectional power converters and grid-coupled inverters for dispersed generation units. Furthermore, the potential to damp a resonance in a power distribution system is demonstrated by using an experimental setup. It is experimentally verified that the damping performance is independent of the fundamental power level of the converter and even of the direction of the power flow. The proposed control strategy is compared with the more classical control strategies for bidirectional power converters connected to the grid. The advantage of the proposed control strategy is remarkable.

14

15 Inhoudsopgave Dankwoord Samenvatting Summary Inhoudsopgave i iii vii xi 1 Inleiding en overzicht Algemene inleiding Probleemstelling Doelstelling Vermogenskwaliteit Inleiding Definitie van vermogenskwaliteit Vermogenskwaliteit als deelaspect van EMC of toch niet? Oorzaken van een verminderde vermogenskwaliteit Gevolgen van een verminderde vermogenskwaliteit Normen en richtlijnen om vermogenskwaliteit te garanderen Basisbegrippen van de normering Normalisatie-organisaties

16 xii Inhoudsopgave Enkele belangrijke normen voor de compatibiliteitsniveaus CE-markering en de EMC-richtlijn Besluit Harmonische stroom- en spanningsvervorming Inleiding Kwantificeren van harmonische vervorming Oorzaken van harmonische stromen Lasten die een boog vormen Ferromagnetische toepassingen Elektronische omzetters met gestuurde halfgeleidercomponenten Oorzaken van harmonische spanningen Resonanties Specifieke problemen te wijten aan harmonischen Specifieke normen met betrekking tot harmonische vervorming Passieve filtering Actieve filtering Parallel- en seriefilter Gecombineerde en hybride filters Opbouw van een actief filter Doel van het filter Golfvormcompensatie Ogenblikkelijk-vermogen-compensatie Actief filter met impedantiegedrag Reductie van totale spanningsvervorming of de totale transmissieverliezen Goed ontwerp van vermogenselektronische omzetters

17 Inhoudsopgave xiii 3.10 Besluit Resistieve shunt-harmonische impedantie Inleiding Lineaire studie Reductie van spanningsvervorming Beperking van de systeemimpedantie in het PCC Beperking van de invloed van achtergrondvervorming Toepassing op een algemeen distributienetwerk Besluit Niet-lineaire studie Inleiding Netwerk zonder resonantie Netwerk met resonantie Samenvatting Besluit Plaatsing van een resistieve SHI langsheen een distributielijn Inleiding Geconcentreerde capaciteit Simulatie-opties Berekeningen Condensatorenbank C en niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd bij het begin van de distributielijn Condensatorenbank C gelokaliseerd nabij het einde en de niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd nabij het begin van de distributielijn Condensatorenbank C en niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd nabij het midden van de distributielijn

18 xiv Inhoudsopgave Niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd nabij het einde en de condensatorenbank C gelokaliseerd nabij het begin van de distributielijn Samenvattend Verspreide condensatoren Veronderstellingen Berekeningen Niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd nabij het begin van de distributielijn Niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd in het midden van de distributielijn Niet-lineaire verbruiker N L gelokaliseerd nabij het einde van de distributielijn Keuze van de plaatsing van een SHI langsheen de distributielijn Algemene besluiten Implementatie van het resistief shunt-harmonische impedantiegedrag Inleiding Algemene regelstrategie van een resistieve SHI Geschikte topologieën voor uni-directionele en bi-directionele actieve gelijkrichters met resistief gedrag Uni-directionele actieve gelijkrichter Bi-directionele actieve gelijkrichter Praktische aspecten van een digitaal geregelde éénfasige bi-directionele gelijkrichter Opbouw van het systeem Keuze van de schakelstrategie en pulswijdtemodulator Bemonstering van de controlevariabelen Regelstrategie van de bi-directionele gelijkrichter met klassiek resistief impedantiegedrag

19 Inhoudsopgave xv Stroomregelaar Voorwaartscompensatie Implementatie van het programmeerbaar resistief shunt-harmonisch impedantiegedrag Regelstrategie Afleiding van het impedantiegedrag en het nut van voorwaartscompensatie Experimentele verificatie van het impedantiegedrag Aantonen van de dempingseigenschap en vergelijking met andere regelstrategieën Opbouw van het systeem Dempingseigenschap van een resistieve bi-directionele gelijkrichter met programmeerbare resistieve shunt-harmonische impedantie Dempingseigenschap van een bi-directionele gelijkrichter met klassiek resistief impedantiegedrag Dempingseigenschap van een bi-directionele gelijkrichter met sinusoïdale wenswaarde voor de stroom Besluit Slotbeschouwing en suggesties voor verder onderzoek Slotbeschouwing Harmonische vervorming: oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen Resistief shunt-harmonisch impedantiegedrag Locatie van een resistieve SHI langsheen een distributielijn Implementatie van het resistief SHI-gedrag Suggesties voor verder onderzoek Bibliografie 181

20

21 Hoofdstuk 1 Inleiding en overzicht 1.1 Algemene inleiding In het ideale geval moet de netspanning die aan de verbruikers wordt aangeboden altijd beschikbaar zijn en moet deze spanning zich steeds binnen de amplitude- en frequentietoleranties bevinden. Bovendien is de golfvorm van de spanning in het ideale geval zuiver sinusoïdaal en storingsvrij, en dit onafhankelijk van de karakteristieken van de aangesloten omzetters van elektrische energie. In meerfasige systemen is bovendien vereist dat de spanningen symmetrisch zijn. Ideale omzetters van elektrische energie worden dan gekenmerkt door een (symmetrische) sinusoïdale golfvorm van de uit het net opgenomen lijnstroom. In werkelijkheid is bijna nooit voldaan aan voornoemde voorwaarden. Door onder andere de aanwezigheid van een groot aantal vermogenselektronische (schakelende) omzetters en andere niet-lineaire verbruikers, wijkt de netspanning in realiteit vaak af van de ideale netspanning. Enkele veel voorkomende afwijkingen van de ideale netspanning zijn spanningsdips, overspanningen, transiënten, harmonische vervorming,... Elk van deze afwijkingen kan de goede werking van het distributienet alsook van de aangesloten elektrische omzetters nadelig beïnvloeden. Het garanderen van een voldoende kwaliteit van de netspanningsgolfvorm is dan ook uiterst belangrijk. Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de mogelijke optredende storingen en hun nadelige gevolgen voor het distributienet en voor de aangesloten elektrische omzetters. Ook wordt de netspanningskwaliteit gekaderd binnen het ruimer domein van de vermogenskwaliteit 1. 1 Beter bekend onder zijn Engelse vertaling Power Quality 1

22 Probleemstelling 1.2 Probleemstelling In dit werk wordt dieper ingegaan op de problematiek van de harmonische vervorming, een belangrijk deelaspect binnen de netspanningskwaliteit. Een harmonische component is een component met een frequentie die een geheel veelvoud is van de fundamentele frequentie. Harmonische stroomcomponenten zorgen voor een vervorming van de ideale lijnstroom en, via de interactie tussen de stroom en de netimpedantie, ook van de netspanning. Hoewel harmonische stromen reeds jarenlang aanwezig zijn in elektrische netwerken, krijgt de problematiek van harmonische vervorming de laatste decennia meer aandacht. Dit komt door de opkomst en snelle opgang van de vermogenselektronica, waardoor veelvuldig vermogenselektronische omzetters worden gebruikt. Het gebruik van vermogenselektronische omzetters heeft onmiskenbaar vele voordelen maar de generatie van harmonische stromen vormt een nadeel, zeker bij grootschalige aanwending. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op het ontstaan van harmonische stroom- en spanningsvervorming en worden de mogelijke oplossingen opgesomd. Om problemen te vermijden moeten maatregelen genomen worden die de beperking van harmonische vervorming tot doel hebben. Bij het ontwerp en gebruik van elektrische apparatuur of elektrische installaties is de ontwerper of uitbater gebonden aan bepaalde normen en richtlijnen. Passieve en actieve filters worden veelal geplaatst om de injectie van harmonische stroomcomponenten in het elektrisch netwerk drastisch te verminderen. Andere filters worden geplaatst om de harmonische spanningsvervorming te reduceren. Het plaatsen van zowel passieve als actieve filtering heeft echter ook nadelen. Niettegenstaande de vermogenselektronica mede verantwoordelijk is voor de problematiek van harmonische vervorming, kan vermogenselektronica ook een oplossing bieden. Denken wij bijvoorbeeld aan actieve filters, vermogenselektronische omzetters die in staat zijn om de harmonische stroom-of spanningsvervorming volledig weg te regelen. Zo kan ook door een goed ontwerp en door een geschikte regeling de golfvorm van de stroom van vermogenselektronische omzetters worden beïnvloed. Zo kunnen vermogenselektronische omzetters gerealiseerd worden die nauwelijks stroomharmonischen in het net injecteren, ook al is de netspanning vervormd. Nochtans hebben deze omzetters geen bijdrage tot de reductie van de spanningsvervorming in elektrische netten. In dit werk wordt nagegaan in welke mate vermogenselektronische omzetters kunnen bijdragen tot de reductie van spanningsvervorming.

23 Hoofdstuk 1. Inleiding en overzicht Doelstelling Problemen met harmonische vervorming treden meestal op wanneer er aan bepaalde resonantievoorwaarden in het distributienetwerk voldaan is. Dergelijke resonanties worden ondermeer gedempt door aangesloten resistieve lineaire verbruikers (zoals bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen). Aangezien het aandeel zuiver resistieve lineaire verbruikers steeds verder afneemt, daalt de totale demping in het elektrisch netwerk. Dit is een bijkomende reden dat de spanningsvervorming in elektrische netten toeneemt. Een eerste doelstelling van dit werk bestaat erin om het gunstig impedantiegedrag van vermogenselektronische omzetters voor harmonische componenten af te leiden, en dit onafhankelijk van het impedantiegedrag voor de fundamentele component. Uit hoofdstuk 4 volgt dat vermogenselektronische omzetters die zo geregeld worden dat een resistief impedantiegedrag voor harmonische componenten wordt verkregen, een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot de demping van resonanties. Daarbij is een grondige kennis van netwerkparameters niet vereist. Dergelijke geoptimaliseerde omzetters gedragen zich als een resistieve impedantie voor harmonische componenten en worden daarom resistieve shunt-harmonische impedanties genoemd. Dit resistief shunt-harmonisch impedantiegedrag kan geïmplementeerd worden als hoofdtaak of als bijkomende functie van een vermogenselektronische omzetter. In het eerste geval wordt de omzetter enkel en alleen geplaatst om de spanningsvervorming in een distributienet te reduceren en vloeit er slechts een kleine fundamentele stroom. In hoofdstuk 5 wordt gezocht naar een goede lokatie om een resistieve shuntharmonische impedantie te installeren. Dit onderzoek is voornamelijk van belang voor een uitbater van een distributienet die een vermogenselektronische omzetter wenst te installeren enkel en alleen met de bedoeling om de spanningsvervorming te verminderen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan op de realisatie van een omzetter met resistief shunt-harmonisch impedantiegedrag. In dit hoofdstuk wordt het voorgestelde resistief shunt-harmonisch impedantiegedrag geïmplementeerd als bijkomende functie van een bi-directionele gelijkrichter. Deze gelijkrichter kan zowel fundamenteel vermogen leveren of opnemen uit het net, terwijl het resistief impedantiegedrag voor harmonische componenten behouden blijft. Daarbij is de grootte van de impedantie voor harmonische componenten onafhankelijk van het opgenomen of geleverd fundamenteel vermogen. De mogelijkheid om resonanties te dempen wordt eveneens experimenteel geverifieerd in hoofdstuk 6. De voorgestelde regelstrategie wordt bovendien vergeleken met twee courant toegepaste regelstrategieën. Vooral wanneer fundamenteel vermogen geleverd wordt aan het distributienet (bijvoorbeeld voor omzetters die instaan voor de netkoppeling van kleinschalige energieopwekking) blijkt het nut van de voorgestelde regelstrategie ten opzichte van omzetters die een sinusoïdale stroom in het net injecteren of ten opzichte van omzetters waarbij de lijnstroom dezelfde golfvorm heeft als de aangeboden spanning.

24

25 Hoofdstuk 2 Vermogenskwaliteit 2.1 Inleiding Elektrische energie wordt door velen aangezien als één van de belangrijkste technische realisaties en is vandaag de dag ongetwijfeld één van de belangrijkste factoren voor onze hedendaagse welvaart. Elektrische energie is ook een noodzaak in onze (geïndustrialiseerde) maatschappij. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de geleverde energie is dan ook van groot economisch en technisch belang. Hoewel elektriciteit in een geliberaliseerde context als een gewoon product wordt beschouwd, heeft het toch enkele specifieke kenmerken. Zo kan elektriciteit niet zomaar in grote hoeveelheden worden opgeslagen en is het garanderen van de kwaliteit van de op het afnamepunt geleverde elektrische energie, geen eenvoudige zaak. Elektriciteit is immers een product dat wordt voortgebracht door vele generatoren en via verscheidene transformatoren en via lange, al of niet ondergrondse leidingen naar de verbruiker wordt getransporteerd. Daarbij zijn verschillende organisaties betrokken, gaande van producenten, netbeheerders tot elektriciteitsleveranciers. Tussen de generatoren, die een nagenoeg perfect sinusoïdale en symmetrische spanning opwekken, en de verbruikers ondergaat de elektrische spanning verscheidene invloeden die de kwaliteit kunnen degraderen. Deze invloeden kunnen te wijten zijn aan atmosferische omstandigheden (zoals bliksem), aan fouten in het elektrisch netwerk (zoals kortsluitingen) of aan stoorbelastingen (zoals niet-lineaire verbruikers). Ook kunnen storingen zich over een groot deel van het elektrische netwerk verspreiden, dus eveneens op plaatsen waar geen stoorbelastingen aangesloten zijn. Dit alles maakt dat het product elektriciteit specifieke eigenschappen bezit. Problemen in verband met de kwaliteit van de elektrische voeding zijn van toenemend belang omdat meer en meer apparaten en processen gevoed worden via

26 Definitie van vermogenskwaliteit vermogenselektronische omzetters die vaak zeer gevoelig zijn aan storingen. Zo kan een kortstondige spanningsonderbreking van enkele netperioden in de papierverwerkende industrie of in de textielindustrie de synchronisatie van machines verstoren en aanleiding geven tot tijdrovende en dure schoonmaakoperaties of heropstartprocedures [Stockman2004, Olivier2002]. Omwille van een vaak verhoogde efficiëntie en de enorme mogelijkheden en grote flexibiliteit, is de proliferatie van vermogenselektronische omzetters de laatste decennia alleen maar toegenomen. Een belangrijk nadeel van vermogenselektronische omzetters is dat ze niet alleen gevoelig zijn aan storingen maar tegelijkertijd vaak ook een bron zijn van storingen. De laatste technologische uitdagingen trachten dan ook vermogenselektronische omzetters te ontwerpen die mindere storingen genereren en die tegelijkertijd ook minder gevoelig zijn aan dergelijke storingen. Omdat bij het optreden van storingen die de vermogenskwaliteit verminderen, de directe en indirecte kosten niet te verwaarlozen zijn, heeft vermogenskwaliteit ook een belangrijke economische impact voor zowel netbeheerders, elektriciteitsleveranciers, constructeurs en gebruikers. Omwille van het grote belang om op ieder ogenblik te beschikken over elektrische energie van goede kwaliteit, wordt ook het snel en efficiënt optreden bij onderbrekingen of storingen voor veel klanten belangrijk. Dit behoort tot de zogenoemde commerciële kwaliteit van de elektrische energie. 2.2 Definitie van vermogenskwaliteit Een perfect voedingsnet kan men omschrijven [LPQI2002a, Olivier2002] als een voedingsnet dat altijd beschikbaar is, dat zich steeds binnen de amplitude- en frequentietoleranties bevindt en dat een pure, storingsvrije sinusoïdale golfvorm vertoont, en dit onafhankelijk van de karakteristieken van de aangesloten verbruikers. In meerfasige systemen is bovendien vereist dat de spanningen symmetrisch zijn. Volgens het IEEE 1 [Felak1996] stelt er zich een probleem met de vermogenskwaliteit wanneer een verandering in de elektrische voeding zich voordoet die de slechte werking of de beschadiging van gebruikersuitrustingen tot gevolg heeft. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn: een spanningsdip, een overspanning, transiënten, harmonische stroom- of spanningsvervorming,... Ook de contractuele afspraken tussen de elektriciteitsleverancier en de klant bij het optreden van spanningsonderbrekingen of netstoringen worden in de hedendaagse geliberaliseerde energiemarkt beschouwd als onderdeel van de vermogenskwaliteit. 1 IEEE is een internationale organisatie van Amerikaanse oorsprong met leden en staat voor Institute of Electrical and Electronics Engineers.

27 Hoofdstuk 2. Vermogenskwaliteit 7 Een goede en allesomvattende definitie van vermogenskwaliteit wordt gegeven in [Robert1998a]. Daarin wordt vermogenskwaliteit gedefinieerd als het geheel van de beschikbaarheid van de voeding, de kwaliteit van de spanningsgolfvorm en de commerciële kwaliteit [Robert1998a]. Een eerste deelaspect is de beschikbaarheid van de voeding. Men kan enkel van de kwaliteit van de geleverde energie spreken indien de spanning ook daadwerkelijk beschikbaar is. De beschikbaarheid van een systeem is in het algemeen het gedeelte van de tijd waarin het systeem correct werkt en beschikbaar is voor gebruik [LPQI2002c]. Zo is de beschikbaarheid van de elektrische energie aan het gemeenschappelijk koppelpunt (PCC 2 ) typisch rond de 99.98% in West-Europa. Dit uitermate hoge cijfer kan alleen maar bekomen worden door het netwerk robuust te maken voor storingen. Een robuust netwerk is een netwerk dat een aantal gevallen van falen van onderdelen of storingen kan doorstaan terwijl het toch normaal blijft werken. Dit kan verkregen worden door voldoende redundantie te voorzien door bijkomende uitrusting te installeren. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende beschikbare routes voorzien worden tussen de verbruiker en de voedingspunten, om zo het falen van een subsysteem probleemloos op te vangen. Naast het voorzien van redundantie moet er ook gewerkt worden met uiterst betrouwbare componenten en is een zorgvuldige planning en een goed onderhoudsprogramma noodzakelijk om een robuust elektrisch netwerk uit te bouwen met een hoge beschikbaarheid. Pas wanneer de elektrische spanning effectief beschikbaar is, kan men zich de vraag stellen of de kwaliteit van de spanningsgolfvorm voldoet aan de eisen van de klant. Stoorbelastingen (bv. niet-lineaire verbruikers) beïnvloeden in eerste instantie de stroom van de verbruiker. Ten gevolge van de niet verwaarloosbare netimpedantie, geven deze storingen in de stroom ook aanleiding tot storingen in de spanning. Deze stroom- en spanningsstoringen planten zich voort in het elektrisch net en beïnvloeden aldus de spanning van alle aangesloten verbruikers. Bijgevolg kan de geleverde spanning bij een klant die zelf geen stoorbelasting bezit wel degelijk vervormd zijn. Parameters die de spanningskwaliteit aantasten worden verder in dit hoofdstuk opgesomd. Beschikbaarheid van de voeding en de spanningskwaliteit zijn de zuiver technische aspecten van de vermogenskwaliteit. Het laatste decennium is er een tendens om meer van de netbeheerder en de elektriciteitsleverancier te verwachten. In deze optiek is de commerciële kwaliteit [Robert1998b] belangrijker geworden. Daarbij is de snelle en betrouwbare klantinformatie een centraal aspect. Zo kan de leverancier technische voorschriften en reglementen verstrekken bij een nieuwe aansluiting of kunnen verbruikscurven aan de klant worden gegeven. Andere aspecten zijn de reactietijden om vragen van klanten te beantwoorden, om onderbrekingen te herstellen, om nieuwe klanten aan te sluiten,... 2 Veel gebruikte afkorting uit het Engels: Point of Common Coupling. Het gemeenschappelijk koppelpunt is de plaats waar de verbruikers worden aangesloten aan het distributienet.

28 Vermogenskwaliteit als deelaspect van EMC of toch niet? 2.3 Vermogenskwaliteit als deelaspect van EMC of toch niet? EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit en wordt gedefinieerd als de geschiktheid van een toestel om in zijn elektromagnetische omgeving op een bevredigende wijze te functioneren, zonder zelf ontoelaatbare elektromagnetische storingen te veroorzaken voor andere toestellen in de omgeving [Goedbloed1996], [IEC ]. Enerzijds is deze definitie ruimer dan de definitie van vermogenskwaliteit. Zo houdt men niet alleen rekening met storingen die het apparaat binnendringen langs de elektrische voeding maar ook met storingen die binnendringen langs de in- en uitgangen van signalen. Ook worden gestraalde storingen in rekening gebracht, daar waar men in de vermogenskwaliteit enkel de geleide storingen in de netgeleiders beschouwt. Bovendien worden ook de hoogfrequente (> 9 khz) storingen beschouwd en niet alleen de laagfrequente (< 9 khz) storingen zoals gebruikelijk in de vermogenskwaliteit. Anderzijds spreekt men in het domein van EMC niet over de commerciële kwaliteit, noch over de beschikbaarheid van de voeding zoals vermeld bij de definitie van vermogenskwaliteit. Meestal stelt men dat EMC en vermogenskwaliteit twee afzonderlijke deelgebieden zijn [Robert1998b]. Voor de studie van vermogenskwaliteit beperkt men zich tot laagfrequente storingen die zich voortplanten langs de netgeleiders die het apparaat met zijn omgeving verbinden. Storingen die zich langs een andere weg manifesteren (bijvoorbeeld via de in- of uitgangen van signalen, via aardverbindingen of via straling) en hoogfrequente storingen behoren tot het domein van de EMC. Het definiëren van deelgebieden is gerechtvaardigd omdat de technieken voor het analyseren en compenseren van storingen zeer verschillend zijn voor de twee deelgebieden. 2.4 Oorzaken van een verminderde vermogenskwaliteit De belangrijkste parameters van vermogenskwaliteit zijn bijna allemaal gerelateerd aan de kwaliteit van de spanningsgolfvorm en de beschikbaarheid van de elektrische spanning die aan de verbruikers wordt aangeboden [EN-50160], [IEC ], [IEEEStd519], [Robert1998a], [Robert1998b], [Arrillaga2000]. De belangrijkste parameters worden hier kort toegelicht: Frequentievariaties zijn in de Europese netwerken zeer gering door de sterke vermazing van het elektrisch net. Frequentievariaties komen vooral voor in eilandbedrijf. Eilandbedrijf treedt op wanneer de netspanning van het distributienet wegvalt en waarbij de lokale productie-eenheden de lokale

29 Hoofdstuk 2. Vermogenskwaliteit 9 verbruikers verder voeden. Trage en beperkte amplitudevariaties worden veroorzaakt door de trage variaties van de aangesloten belasting (dag- en weekcycli). De meeste apparatuur kan probleemloos trage amplitudevariaties verdragen in een gebied van ±10% van de nominale spanning. Snelle en beperkte amplitudevariaties worden veroorzaakt door snelle, repetitieve of wisselvallige belastingsvariaties. De grootte van de variaties blijft hierbij beperkt tot 10%. Deze amplitudevariaties kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld kopieertoestellen, liften, pompinstallaties, lasapparaten, vlamboogovens, enz. Spanningsdips zijn reducties van de amplitude met meer dan 10% en worden meestal veroorzaakt door kortsluitingen in het net of door kortstondige overstromen (bv. bij het opstarten van een zware motor). De duur van een spanningsdip kan tussen de 10 ms en meerdere seconden bedragen. Spanningsonderbreking treedt op wanneer de netspanning volledig wegvalt gedurende een tijd. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen korte ( 3 min) of lange ( 3 min) spanningsonderbrekingen. Transiënte overspanningen zijn zeer grote overspanningen met zeer steile flanken. Hun grootte kan meerdere kv bereiken in laagspanningsnetten. De meest voorkomende transiënte overspanningen zijn het gevolg van schakelverschijnselen in het net. Daarbij denken we vooral aan het schakelen van lijnen, het inschakelen van condensatorenbanken, het verplaatsen van taps op laagspanningstransformatoren en het afschakelen van laagspanningsapparatuur. Andere minder frequente transiënte overspanningen zijn te wijten aan atmosferische omstandigheden zoals blikseminslagen. Onbalans van het driefasig spanningssysteem wordt veelal veroorzaakt door éénfasige belastingen. Harmonische stroom- en spanningsvervorming wordt veroorzaakt door nietlineaire verbruikers. Harmonische componenten zijn componenten in de spanning of de stroom met frequenties die gehele veelvouden zijn van de fundamentele frequentie. Verder in dit hoofdstuk en vooral in hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen en oplossingen van harmonische stroom- en spanningsvervorming. Interharmonischen zijn componenten in de spanning of de stroom met frequenties die geen gehele veelvouden zijn van de fundamentele frequentie. Interharmonischen zijn vooral te wijten aan belastingen die snel variërende harmonischen creëren zoals vlamboogovens en cyclo-convertoren. Hoewel ze minder frequent voorkomen dan harmonischen zijn interharmonischen

30 Gevolgen van een verminderde vermogenskwaliteit meer hinderlijk (variaties in de piekwaarde van de spanningsgolfvorm) en vereisen ze strenge limieten. Een hoge netimpedantie is een factor die bestaande hogervermelde problemen nog verergert. Zo geven harmonische stromen bij een hoge netimpedantie aanleiding tot een relatief grote spanningsvervorming die op zijn beurt de goede werking van andere toestellen in de omgeving kan verstoren. Een hoge netimpedantie kan bij het inschakelen van toestellen met aanzienlijk vermogen de spanningsval vergroten en/of de reductie van de amplitude bij het optreden van een spanningsdip verhogen. Het gebruik van lange kabels kan de netimpedantie op een bepaalde plaats aanzienlijk verhogen. 2.5 Gevolgen van een verminderde vermogenskwaliteit Een verminderde vermogenskwaliteit heeft een nadelige invloed op het elektrisch net en op de aangesloten verbruikers [IEEEStd519], [LPQI2002b], [Bollen2003], [IEEE-PES1993a], [Gómez2003]. In figuur 2.1 wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende problemen in bedrijven die te wijten kunnen zijn aan een verminderde vermogenskwaliteit. Deze studie werd uitgevoerd door het European Copper Institute in 2001 op 1400 bedrijven in 8 landen [LPQI2002b]. Uit deze studie blijkt dat om het even welk bedrijf in Europa 5-20% kans heeft om geconfronteerd te worden met één of meerdere problemen uit figuur 2.1. Daarbij is het opmerkelijk dat de helft van de bedrijven met energie-intensieve toepassingen of taakkritische kantoorgebouwen geconfronteerd worden met twee of meerdere problemen. Niet elk probleem van deze lijst kan toegeschreven worden aan een verminderde vermogenskwaliteit. Zo is het uitschakelen van een computer veelal te wijten aan fouten in de software of is het uitvallen van computers of data-verwerkende toestellen veelal te wijten aan EMC-problemen zoals aardstromen die de ruisspanning ontoelaatbaar vergroten zodat het systeem faalt. Hieronder worden de belangrijkste gevolgen van problemen die te wijten zijn aan een verminderde vermogenskwaliteit kort vermeld. Verstoring van elektronische apparatuur: Harmonische spanningsvervorming en onbalans kunnen de piekwaarde van de netspanning aantasten waardoor apparatuur die gebruik maakt van piekgelijkrichters een sterk afwijkende voedingsspanning krijgt. Ook kunnen spanningsvervorming en onbalans de nuldoorgangen van de golfvorm verplaatsen ten opzichte van de nuldoorgangen van een perfect symmetrisch en sinusoïdaal spanningsstelsel of kunnen zelfs meervoudige nuldoorgangen gecreëerd worden. Dit beïnvloedt alle toestellen en processen die de nuldoorgangen gebruiken voor synchro-

31 Hoofdstuk 2. Vermogenskwaliteit 11 Uitschakelen van computers Flikker Schade aan toestellen Data-verwerkende toestellen PFC overbelasting Problemen bij inschakelen van zware belastingen Oververhitte neutrale geleider Problemen met lange lijnen Hinderlijk trippen Kosten tgv harmonischen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figuur 2.1. Meest voorkomende emc-problemen gemeten in 1400 bedrijven over 8 landen [LPQI2002b] nisatie en regeling. Bovendien kan door spanningsvervorming en onbalans de effectiefwaarde van de spanning stijgen met een drastische verkorting van de levensduur van bepaalde apparatuur (gloeilampen, condensatoren) tot gevolg. Interharmonischen en ook even harmonischen veroorzaken de opname van gelijkstroom uit het net wanneer vermogenselektronische omzetters gevoed worden uit gelijkrichters. Dit is nadelig omdat de gelijkstroomcomponenten de transformatoren snel in verzadiging kunnen brengen. Een ander verschijnsel dat soms kan toegeschreven worden aan harmonische en interharmonische componenten is de vernietiging van vermogensschakelaars door de toename van de spanningssteilheid dv/dt. Ook kunnen interharmonischen het beeld van televisietoestellen en beeldschermen die gebruik maken van kathodestraalbuizen zichtbaar vervormen. Anderzijds kunnen korte spanningsonderbrekingen en spanningsdips bepaalde vermogenselektronische omzetters doen uitschakelen (zoals in de textielindustrie [Stockman2004]). De gevolgen ervan kunnen zeer duur zijn (herstarttijd van meerdere uren of dagen, het productieverlies, schade aan productieuitrustingen,... ). Spanningsdips zijn vandaag de oorzaak van de meest voorkomende problemen die zich voordoen ten gevolge van een verminderde vermogenskwaliteit [Djokic2005a]. Tenslotte kunnen tijdelijke en transiënte overspanningen belangrijke schade veroorzaken aan elektronische circuits. De gevoeligheid voor transiënten kent een opmerkelijke toename met de ontwikkeling van controle- en vermogenselektronica. Waar het in het verleden bijvoorbeeld geen probleem vormde om een condensatorenbank direct in te schakelen, maakt de grote gevoeligheid van snelheidsgestuurde motorsturingen het nodig om bijzondere voorzorgen te nemen zoals het plaatsen van een seriereactantie of een

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Thomas Roelens Promotoren: prof. dr. ir. Chris Develder, prof. dr. ir. Filip De Turck Begeleiders: ir. Kevin Mets, ir. Tom Verschueren Masterproef

Nadere informatie

Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen

Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen -1- FE 01-0007 Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen G. Blom 1. INLEIDING De mate waarin de spanning van een elektriciteitsnet vervormd is, dus de mate waarin netvervuiling optreedt,

Nadere informatie

Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen

Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen Jasper Deschacht Promotor: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Begeleider: Veronique Limère Masterproef ingediend tot het behalen van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Diraä Rachid & Swerts Gaëtan

Woord vooraf. Diraä Rachid & Swerts Gaëtan Woord vooraf Om onze studie als master Energie, afstudeerrichting Automatisering af te ronden werd deze masterproef uitgevoerd. De masterproef bevat een literatuurstudie over demand side management systemen,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE DE TYPISCHE PMO IN GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE DE TYPISCHE PMO IN GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 DE TYPISCHE PMO IN GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Bert Vanhoutte Promotor: prof. dr. ir. Jan Doutreloigne Begeleiders: ir. Benoît Huyghe, ir. Thomas Vervust Masterproef

Nadere informatie

Monitoren van voorzieningszekerheid

Monitoren van voorzieningszekerheid Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur en Management Monitoren van voorzieningszekerheid Hoever reikt het vermogen van de elektriciteitsmarkt? Michiel van Werven Augustus 2003 Monitoren

Nadere informatie

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Maarten De Groote Promotoren: prof. dr. Mario Pickavet, prof. dr. ir. Bart Dhoedt Begeleiders: Pieter Simoens,

Nadere informatie

Bomb-Proof Server Benodigde technieken en producten voor een High Availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid

Bomb-Proof Server Benodigde technieken en producten voor een High Availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid Benodigde technieken en producten voor een High Availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid Arend-Jan Tetteroo (s0002615) Afstudeeropdracht Periode: Februari Juli 2006 Vakgroep: Databases

Nadere informatie

Simulation based call center optimizer

Simulation based call center optimizer FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TECHNISCHE BEDRIJFSVOERING (tw18) Voorzitter: Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem Simulation based call center optimizer door Sofie Pauwels Koen Van Hoe Promotor:

Nadere informatie

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Birger Anckaert Promotor: prof. dr. ir. Rik Van de Walle Begeleiders: dr. Davy Van Deursen, Erik Mannens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Noodstroomvoorziening voor huishoudens

Noodstroomvoorziening voor huishoudens Noodstroomvoorziening voor huishoudens Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden Willemijn Pouwels Noodstroomvoorziening voor huishoudens Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden 4 maart 2007 W. Pouwels

Nadere informatie

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Vermijden overbelasting door gebruik van PowerMatcher met minimalisatie comfortverlies voor bewoners tijdens kortdurende

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Verbeteren van het proces fondsjaarverslagen een casestudie naar de mogelijkheden van business process redesign R. L. Vos Afstudeerdocent:

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag

Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag Dienst uitvoering en toezicht Energie Driebergen, Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag DCO@nmanet.nl Per Post en Per e-mail Dames, Mijne Heren, Wij zijn teleurgesteld

Nadere informatie

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME]

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] ii Master Thesis Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen van een game om de klantvraag inzichtelijk te maken iii Colofon Titel : Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen

Nadere informatie

Ontwerp van een digitale meerkanaalssatellietontvanger in software

Ontwerp van een digitale meerkanaalssatellietontvanger in software Ontwerp van een digitale meerkanaalssatellietontvanger in software Ben Backx Promotor: prof. dr. ir. Koen De Bosschere Begeleiders: dr. ir. Michiel Ronsse, Jonas Maebe Scriptie ingediend tot het behalen

Nadere informatie

Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber

Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber door Peter Dedecker Promotoren:

Nadere informatie

Hoe datacenters efficiënter koelen?

Hoe datacenters efficiënter koelen? Hoe datacenters efficiënter koelen? Tom Valcke Promotor: prof. dr. ir. Michel De Paepe Begeleider: Bernd Ameel Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen:

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses Tim CLEYMANS Promotor: ing. S. De Beugher Co-promotor:

Nadere informatie

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Nadere informatie

2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen

2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef De integratie van nieuwe IT-toepassingen binnen uw bedrijf: uitdagingen, bedreigingen

Nadere informatie

Onderzoek naar strategieën om de NO x -uitstoot te reduceren bij een waterstofverbrandingsmotor

Onderzoek naar strategieën om de NO x -uitstoot te reduceren bij een waterstofverbrandingsmotor Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep voor Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Laboratorium voor Vervoertechniek Directeur: Prof. Dr. Ir. R. SIERENS Onderzoek naar strategieën om de NO x

Nadere informatie

Masterproef RFID als hulpmiddel voor de verbetering van voorraadbeheer in een keten

Masterproef RFID als hulpmiddel voor de verbetering van voorraadbeheer in een keten 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: operationeel management en logistiek Masterproef RFID als hulpmiddel voor de verbetering

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Projecten. intelligente netten. onder EOS 2005-2011

Projecten. intelligente netten. onder EOS 2005-2011 Projecten intelligente netten onder EOS 2005-2011 Projecten betreffen intelligente netten en energietoepassingen in combinatie met intelligente netten. Tekst is afkomstig van projectcatalogus EOS met als

Nadere informatie