WERKGROEP LOKALE ONTWIKKELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKGROEP LOKALE ONTWIKKELING"

Transcriptie

1 WERKGROEP LOKALE ONTWIKKELING

2 Binnen de globale opdracht van STOLA dient onze werkgroep Lokale Ontwikkeling te onderzoeken of de Desselse bevolking de berging van het laagradioactief en kortlevend afval zou kunnen aanvaarden en zo ja, onder welke voorwaarden. De werkgroep start op 22 maart 2000 en ruim vier jaar en 39 vergaderingen later is er dit "eindrapport". Het is het resultaat van heel wat informatie, gedachtewisseling, denkwerk en ruggespraak, en van een vruchtbare kruisbestuiving tussen gezond verstand enerzijds, en kennis en deskundigheid anderzijds. Dit kon allemaal gebeuren in een bijzonder goede, positiefkritische sfeer en met een belangeloos en intens engagement van de trouwe werkgroepleden. Petje af en van harte bedankt. Uit de vierjarige STOLA-werking worden, naar wij hopen, de nodige en nuttige lessen getrokken voor de toekomst, wetende dat we vaststellen dat: - De bevolking van Dessel duidelijk begaan is met wat er gebeurt in en rond "den atoom". Er is de prioritaire vraag naar de grootst mogelijke veiligheid, en daartoe de vraag naar meer openheid, betrokkenheid en samenspraak over de nucleaire bedrijvigheden in de gemeente en de regio. - Er in Dessel heel wat mensen zijn die zich als vrijwilliger willen inzetten om die inspraak en betrokkenheid mogelijk te maken, in een samenspel met de ruimere bevolking, en voor zover ze als volwaardige gesprekspartner worden erkend en ernstig genomen. Het kan dan ook niet anders dan dat hiermee rekening wordt gehouden bij de verdere stappen in het dossier van het laagactief afval, maar ook bij de benadering van de overige nucleaire bedrijvigheden in de gemeente. Daartoe is een nieuwe aanpak nodig én door de bedrijven én door de overheden, én door een waakzame bevolking. Onze werkgroep heeft daartoe de nodige krijtlijnen uitgetekend, en met de hele STOLA-werking is een waardevolle ervaring opgebouwd die niet mag verloren gaan. In die zin is dit "eindrapport" een basis voor een noodzakelijke en vruchtbare verderzetting. Frans Dumoulin, voorzitter Katleen Derveaux, stafmedewerker 2

3 Inhoud DEEL 1 OPDRACHT EN WERKING Opdracht Werking SAMENSTELLING WERKWIJZE BIJKOMENDE BEKOMMERNISSEN 14 DEEL II MAATSCHAPPELIJK LUIK Vooraf De procedure tot besluitvorming Duidelijke engagementen Communicatie en participatie COMMUNICATIE NAAR EN MET DE LOKALE BEVOLKING 23 A Behoud van een forum voor lokale participatie en communicatie 23 B Contact- en onthaalcentrum 24 C Communicatienetwerk THEMAPARK ROND RADIOACTIVITEIT VOOR HET RUIMERE PUBLIEK FYSISCH ÉÉN COMMUNICATIECENTRUM Fonds voor een duurzaam Dessel Ruimtelijke kansen STATUUT VAN DESSEL KMO-ZONE N 118 ONTSLUITINGSWEG 35 DEEL III ADVIES 36 3

4 DEEL IV TOELICHTENDE NOTA S 40 Toelichtende nota 1 Forum voor lokale participatie en communicatie 41 Toelichtende nota 2 Themapark voor radioactiviteit 52 Toelichtende nota 3 Fonds voor een duurzaam Dessel 60 DEEL V BIJLAGEN 69 Bijlage 1 Ledenlijst werkgroep Lokale Ontwikkeling 70 Bijlage 2 Overzicht van de behandelde thema s met de geraadpleegde deskundigen 71 Bijlage 3 Overzicht vergaderingen werkgroep 72 4

5 DEEL I OPDRACHT EN WERKING 5

6 1.1 Opdracht De STOLA-werkgroepen Inplanting en Inrichting, Milieu en Gezondheid en Veiligheid formuleren voorstellen en voorwaarden bij het technische luik van de berging van laagradioactief en kortlevend afval in de gemeente Dessel. Om bij een technisch haalbare, veilige en milieu- en gezondheidsvriendelijke berging ook de maatschappelijke aanvaardbaarheid door de lokale gemeenschap te bevorderen, wordt er bovendien een maatschappelijk luik met maatschappelijke voorwaarden en meerwaarden geïntegreerd in het bergingsproject. Binnen STOLA-Dessel wordt er een aparte werkgroep opgericht om dit maatschappelijke luik van het geïntegreerde bergingsproject vorm te geven. Het is aan de werkgroep Lokale Ontwikkeling om de maatschappelijke voorwaarden en meerwaarden te onderzoeken die aan de inplanting van een bergingssite in de gemeente Dessel moeten worden gegeven. 6

7 1.2 Werking Samenstelling Aanvankelijk stellen 11 inwoners van Dessel zich kandidaat om deel uit te maken van de werkgroep Lokale Ontwikkeling. In de loop van de werking worden twee nieuwe leden opgenomen en nemen er drie personen ontslag. Eén lid wordt gekozen tot voorzitter op basis van zijn betrokkenheid in verscheidene Desselse verenigingen. 30 % van de leden van de werkgroep is hoger geschoold. Eén persoon is werkzaam geweest in de nucleaire sector 1. Naast deze leden uit Dessel is ook een communicatie-expert van NIRAS lid van de werkgroep. Een socioloog van de Universitaire Instelling Antwerpen (nu opgenomen in Universiteit Antwerpen), die STOLA-Dessel van bij de opstart heeft begeleid, is adviserend lid, evenals een stafmedewerker van STOLA die fungeert als secretaris, de vergaderingen mee voorbereidt en de verslagen opmaakt. De eerste vergadering vindt plaats op 22/03/2000. Sindsdien vergadert de werkgroep 39 maal, op maandelijkse basis, en worden er bovendien 3 plaatsbezoeken georganiseerd. Dit dossier is het resultaat van 39 vergaderingen met een gemiddelde aanwezigheid van 9 personen en een gemiddelde vergadertijd van 2 uur en 15 minuten, wat een totaaltijd oplevert van 790 manuren op vrijwillige basis. 1 De lijst met de leden van de werkgroep in bijlage 1. 7

8 1.2.2 Werkwijze Inventariseren van mogelijke meerwaardeprojecten Gezien de zeer ruime opdracht wisselt de werkgroep Lokale Ontwikkeling in een eerste fase van gedachten over de verschillende mogelijke thema's die een meerwaarde kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap. Om te achterhalen wat het leven in Dessel aangenamer en dienstiger zou kunnen maken, consulteren de leden hun achterban en bestaande ontwikkelingsplannen en -initiatieven. Thema's die behandeld worden, zijn: lokale economie, cultuur, huisvesting, toerisme, sport, milieu, welzijn, fiscaliteit, informatie- en communicatietechnologie. Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek en de toepasbaarheid van deze heel uiteenlopende thema's nodigt de werkgroep 16 deskundigen 2 uit voor een toelichting over elk van deze onderwerpen. Hierna bespreken de leden van de werkgroep de mogelijke voor- en nadelen en toetsen ze deze thema's aan de lokale situatie 3. Selecteren van de prioritaire projecten Na ongeveer een jaar van inventariseren werkt de werkgroep een methodiek uit die moet toelaten om de besproken onderwerpen tegen elkaar af te wegen en aldus een prioriteitenlijst op te stellen. Op basis van eerste indrukken, wetende dat het aantal mogelijke projecten moet beperkt worden, en rekening houdend met lopende zaken en met het takenpakket van het gemeentebestuur, weerhoudt de werkgroep 7 concrete projecten voor verdere behandeling. Deze projecten zijn (in willekeurige volgorde): - COMMUNICATIENETWERK: Een informatie- en communicatieplatform voor de lokale bevolking met als voornaamste doelstelling een meer vertrouwenwekkende dialoog met de nucleaire sector uit te bouwen. De voorzieningen kunnen bovendien benut worden voor communicatie met de gemeentediensten en voor ruimere maatschappelijke doeleinden. 8 2 De lijst met de geconsulteerde deskundigen in bijlage 2. 3 Een overzicht van de vergaderingen van de werkgroep in bijlage 3.

9 - COMMUNICATIECENTRUM: Een centrum om de communicatie in verband met de nucleaire aanwezigheid in de regio te coördineren en te stimuleren. Drie onderdelen: een contact- en onthaalcentrum voor de lokale bevolking; een themapark rond radioactiviteit om kennis over het nucleaire op een bevattelijke manier over te brengen aan een ruimer publiek, en een kennisafdeling voor specialisten. - DOTATIE: Een fonds, gespijsd door dotaties van de federale overheid, om nieuwe lokale initiatieven te ondersteunen en/of uit te werken, die anders minder aan bod zouden kunnen komen. - DAGOPVANGCENTRUM: Een ontmoetings- en verzorgingsplaats voor de opvang overdag van ouderen en hulpbehoevenden. - POLYVALENTE ZAAL: Een zaal die door de lokale gemeenschap en verenigingen voor allerhande activiteiten gebruikt kan worden. - SPORTCENTRUM: Bijkomende, nuttige sportinfrastructuur die een klassiek gemeentelijk sportcentrum overstijgt. - SANERING VAN DE GRACHT : De 'Gracht' van Dessel saneren om zo een ecologische meerwaarde te creëren en de recreatieve mogelijkheden op te drijven. Vervolgens legt de werkgroep 8 selectiecriteria vast die het mogelijk moeten maken om een rangorde te bepalen in de 7 overgebleven projecten. Aan elk van de criteria wordt bovendien een waarde gegeven. De gehanteerde criteria, in volgorde van belangrijkheid, zijn: 1. In de tijd het langst effect hebben voor de bevolking (waarde 30): Langdurige meerwaarde, geen eendagsvlieg. Hoe langer het effect van het project voelbaar en herkenbaar is voor de bevolking, hoe beter. 2. Voor het hoogst aantal mensen effect hebben (waarde 25): Hoe meer mensen en hoe meer doelgroepen een positief effect kunnen ervaren van het project, hoe beter. Een sociaal corrigerend effect is een pluspunt. 3. Het meest tewerkstelling meebrengen (waarde 21): Hoe meer het project een positief effect heeft op de tewerkstelling, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hoe beter. 9

10 4. Het meest vernieuwend en toekomstgericht zijn (waarde 15): Hoe meer het project vernieuwend en toekomstgericht is en groeimogelijkheden biedt, hoe beter. 5. Het meest ingaan op behoeften van Dessel en de Desselaars (waarde 15): Hoe meer het project ingaat op een specifieke behoefte die in Dessel leeft, hoe beter. Dit sluit niet uit dat het project in zijn benutting wel ruimer kan zijn. 6. Het minst behoren tot de opdrachten van de gemeente (waarde 12): Hoe meer het project herkenbaar is als de normale en haalbare opdrachten van de gemeentelijke overheid overstijgend, hoe beter. 7. Het meest bijdragen tot een positief imago van Dessel (waarde 12): Hoe meer het project bijdraagt tot een positief imago van de gemeente Dessel, hoe beter. 8. Het meest een goede relatie tussen bedrijven en bevolking bevorderen (waarde 10): Hoe meer het project bijdraagt tot een open en duurzame relatie tussen de (nucleaire) bedrijven en de omgeving, hoe beter. Op basis van deze criteria bepalen alle leden van de werkgroep 4 individueel welke projecten het meest aan de verschillende criteria beantwoorden. Door de individuele scores op te tellen komt men tot de totaalwaarde die de werkgroep aan elk project meegeeft. De resultaten van de stemming op 18/12/2002 worden weergegeven in volgende tabel: 10 4 De socioloog van Universiteit Antwerpen en de stafmedewerker nemen niet deel aan de stemming.

11 11

12 Uit voorgaande tabel volgt deze rangschikking van de projecten: 1) COMMUNICATIECENTRUM (1264 punten) 2) DOTATIE (1191 punten) 3) COMMUNICATIENETWERK (885 punten) 4) SPORTCENTRUM (477 punten) 5) DAGOPVANGCENTRUM (303 punten) 6) POLYVALENTE ZAAL (269 punten) 7) SANERING VAN DE GRACHT (231 punten) De werkgroep beslist vervolgens om in de eerste plaats de eerste twee projecten uit de ranglijst, met name communicatiecentrum en dotatie, verder uit te werken. Ook de mogelijkheden van een communicatienetwerk, in het kader van het communicatiecentrum, worden nader bekeken. De vier overige projecten worden niet langer weerhouden. 12

13 Uitwerken van de prioritaire projecten De werkgroep werkt de drie prioritaire projecten - communicatiecentrum, dotatie en communicatienetwerk - verder uit en concretiseert ze in hun verschillende facetten. Wat betreft het communicatiecentrum worden de drie onderdelen verder bekeken: het contact- en onthaalcentrum, het thema- en technologiepark en de wetenschappelijke kennisafdeling. Om inzicht te krijgen in de zinvolheid, de mogelijkheden en de benodigde infrastructuur van een themapark rond radioactiviteit (wetenschapspark), acht de werkgroep het nuttig om een bezoek te brengen aan bestaande gelijkaardige initiatieven (het wetenschappelijke avonturenpark PASS nabij Bergen 06/2001, het waterdoecentrum HIDRODOE in Herentals 04/2003 en TECHNOPOLIS in Mechelen 07/2003). Er worden bovendien contacten gelegd met de verantwoordelijken van deze wetenschapsparken en in opdracht van de werkgroep nemen de stafmedewerker van STOLA en de communicatieverantwoordelijke van NIRAS deel aan het 'Science Center Academy', georganiseerd door de Europese koepel van science centers in Technopolis (08/2003). Na het inwinnen van informatie over wenselijkheid en haalbaarheid beslist de werkgroep om de wetenschappelijke kennisafdeling niet langer als een aparte afdeling van het communicatiecentrum te weerhouden. Deze wordt ingebed in de andere delen van het communicatiecentrum. Naarmate de besprekingen in de werkgroep vorderen, wordt er meer belang gehecht aan het communicatienetwerk. Het communicatienetwerk wordt dan ook meer en meer geïntegreerd in het communicatiecentrum. Ook het project "dotatie" wordt verder besproken, omschreven en verfijnd en wordt uiteindelijk het project "fonds voor een duurzaam Dessel". 13

14 1.2.3 Bijkomende bekommernissen Naast haar opgelegde taak hecht de werkgroep ook veel belang aan de uitvoering van de opdracht van STOLA in verband met de communicatie met de lokale bevolking, zoals bepaald in artikel 3 van de statuten van de vzw. Zo worden er op vraag van de werkgroep opendeurdagen georganiseerd en inspanningen gedaan om gezamenlijke initiatieven van de verschillende nucleaire bedrijven in de regio op het vlak van communicatie te stimuleren. Ook het belang van de opvolging van het STOLA-dossier en de nucleaire materie in het algemeen in de toekomst, wordt meermaals besproken tijdens de werkgroepvergaderingen. De visie van de werkgroep hieromtrent wordt overgemaakt aan de Raad van Beheer. 14

15 DEEL II MAATSCHAPPELIJK LUIK 15

16 2.1 Vooraf De berging van het laagradioactief en kortlevend afval brengt voor de lokale gemeenschap ernstige maatschappelijke lasten met zich mee en is een hypotheek zonder veel rechtstreekse baten. Inderdaad: - De berging is, door de aard van het afval (de radioactieve afvalstoffen vormen ook wettelijk een "bijzondere categorie"), voor de Desselse bevolking, de omgeving, de woonkwaliteit, de gemeentelijke overheid een bijkomende meer-belasting, met andere kenmerken dan die van klassieke ondernemingen. - De berging legt voor een zeer lange duur beslag op terreinen die anders zouden kunnen gebruikt worden voor andere maatschappelijk nuttige bestemmingen. De terreinen worden ingenomen voor een nog veel langere termijn dan de controleperiode van de bergingssite (300 jaar), hoewel de eigenlijke activiteiten in verhouding slechts zeer beperkt zijn in tijdsduur (50-60 jaar bouw en uitbating). - Het tewerkstellingseffect, rechtstreeks en onrechtstreeks gevolg van de berging, is relatief beperkt, zeker op middellange en lange termijn. - De bergingssite heeft - zeker in geval van oppervlakteberging - een visuele impact op de omgeving, wat de stempel van "nucleaire stortplaats" bevestigt, en het imago van de gemeente voor lange tijd schaadt. - Het gegeven dat geen enkele regio, streek of gemeente de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het laagradioactief en kortlevend afval te bergen wil dragen, verzwaart deze maatschappelijke last: waarom wij, wat anderen niet willen? Daarenboven blijven deze factoren en de bergingssite een impact hebben op meerdere toekomstige generaties die blijvend met de lasten geconfronteerd worden. 16

17 Een en ander vereist bijkomende, ruime, waarneembare en herkenbare baten voor de Desselse gemeenschap, meerwaarden op korte, middellange en lange termijn. Deze moeten bijdragen tot de vorming van een groter draagvlak voor de aanvaardbaarheid en een zo groot mogelijke integratie van de bergingsinstallatie in de lokale gemeenschap. Deze integratie van het bergingsproject moet permanent betracht en bewaakt worden, vanaf de inplantingsplanning, over de infrastructuur, de toegankelijkheid, de koppeling aan socio-culturele, toeristische, en andere evenementen enzovoort. 17

18 2.2 De procedure tot besluitvorming Het is van bijzonder belang dat de besluitvorming inzake het al dan niet bergen van het Belgisch laagradioactief en kortlevend afval in de gemeente Dessel op een vertrouwenwekkende wijze gebeurt. Daartoe is het onder meer noodzakelijk: 1. Dat de beslissing op zo kort mogelijke termijn genomen wordt. Deze noodzakelijke duidelijkheid voorkomt spanningen, verdere sluipende besluitvorming en voldongen feiten.tevens kan de gemeente dan met kennis van zaken de grondslagen voor haar verdere beleid bepalen inzake het beheer van radioactief afval in de gemeente (vergunningen, transporten, belastingen ). 2. Dat bij de door Dessel gestelde desiderata en aanvaardingsvoorwaarden voor de berging de veiligheid een prioritaire bekommernis is en blijft. Bij de uiteindelijk gekozen bergingsformule moet dan ook steeds geopteerd worden voor de veiligste uitwerking. De STOLAwerkgroepen Inplanting & Inrichting, Milieu & Gezondheid en Veiligheid hebben terzake voorstellen en voorwaarden geformuleerd. 3. Dat er daarenboven maatschappelijke meerwaarden voorzien worden die integraal deel uitmaken van het bergingsproject en de desiderata. Deze maatschappelijke meerwaarden moeten bijdragen tot een verruiming en een verdieping van het maatschappelijke draagvlak voor, en de integratie van het bergingsproject in de lokale gemeenschap. 18

19 4. Dat er een zeer open procedure gevolgd wordt voor en over de onderhandelingen over het bergingsproject en de gestelde desiderata. Deze onderhandelingen worden gevoerd door: - Enerzijds, gezien het een Desselse verantwoordelijkheid betreft, een representatieve afvaardiging van de Desselse bevolking, aangeduid door de gemeenteraad en bijgestaan door deskundigen. Deze afvaardiging brengt tussentijds en finaal verslag uit aan een achterban, die voldoende dicht bij de bevolking staat en samengesteld is uit de diverse geledingen van de samenleving (politieke, maatschappelijke en economische actoren). Deze achterban heeft best het statuut van een vzw en kan een voorafspiegeling zijn van het in punt A gevraagde forum voor participatie en communicatie. De achterban en de gemeenteraad bepalen het mandaat van hun vertegenwoordigersonderhandelaars. - Anderzijds de bevoegde vertegenwoordigers van de diverse bovengemeentelijke overheden en de onderneming(en) betrokken bij de berging. 5. Dat de resultaten van deze onderhandelingen, antwoorden op de gestelde desiderata, vastgelegd worden in wederzijds aanvaarde en juridisch sluitende verbintenissen, onderschreven door de terzake bevoegde personen en instanties. Het geheel aan vooropgestelde desiderata, zowel van technische, kwalitatieve als van sociale, economische en culturele aard dient zoveel mogelijk gerealiseerd te worden. Gezien de desiderata één geheel vormen, is er ook slechts een akkoord over elk onderdeel op het ogenblik dat over het geheel een overeenkomst is bereikt. Gezien het gaat over een materie van zeer lange duur, zijn ook afspraken nodig omtrent opvolging, tussentijdse evaluaties, bijsturingen enzovoort. Indien geen of onvoldoende overeenstemming wordt bereikt over het geïntegreerde bergingsproject, is er geen akkoord, wat meteen inhoudt dat het beheer van laagradioactief en kortlevend afval in Dessel op korte termijn wordt afgebouwd. 19

20 2.3 Duidelijke engagementen Er leven bij de Desselse bevolking verscheidene vragen over het beheer van radioactief afval in de gemeente. Zo worden onder meer duidelijke zekerheden verwacht voor het beheer van het laagradioactief en kortlevend afval tot en met de finale fase.tevens blijft er de verwachting dat er voldoende kennis aanwezig is en blijft in de regio om de opdracht waar te maken, en dat het hele project toch ook zoveel mogelijk tewerkstellingsperspectieven biedt. A Volume afval Het technische luik en het maatschappelijke luik dat daaraan gekoppeld is, hebben uitsluitend betrekking op een berging van maximaal m³ opslagvolume laagradioactief en kortlevend afval. Een gebeurlijke verhoging van dit volume moet verantwoordbaar zijn en voorwerp van bijkomende onderhandelingen en eventueel aanvullende maatschappelijke meerwaarden. B Sluitende financiering Een waarborg voor een sluitende financiering van het gehele project is een absolute noodzaak. Dit betreft zowel het technische luik als het maatschappelijke luik en beslaat de gehele periode van voorbereiding, realisatie, exploitatie en toezicht. C Tewerkstelling De tewerkstelling is een belangrijke factor in de lokale- en de streekontwikkeling. De nucleaire sector levert daartoe een belangrijke bijdrage, doch recente evoluties tonen aan dat waakzaamheid geboden is. De berging van het laagradioactief en kortlevend afval moet een maximaal tewerkstellingseffect hebben. Dit kan onder meer door de volgende maatregelen: - Alle tewerkstellingsplaatsen in Dessel: Als er een bergingsinstallatie voor laagradioactief en kortlevend afval komt in Dessel, dan moeten alle activiteiten van de betreffende onderneming in Dessel gelokaliseerd zijn. Dit betreft zowel de administratieve zetel als de administratieve diensten, de wetenschapsen onderzoeksactiviteiten en de bijkomende nevenactiviteiten. 20

21 - Behoud nucleaire knowhow in de regio: Omwille van de tewerkstelling, maar ook om veiligheidsredenen, is het belangrijk om de nucleaire knowhow ook op lange termijn in de regio te concentreren. In dit kader is het ook noodzakelijk: - dat er geïnvesteerd wordt in opleiding voor toekomstige werknemers; - dat nieuwe activiteiten of onderzoeksdomeinen in de nucleaire sector prioritair hier worden gelokaliseerd, ook wat betreft de commercialisering van deze activiteiten, en voor zover daarover overeenstemming is met de lokale gemeenschap. - Bestemmingswijziging en nieuwe activiteiten in nucleaire zone: Bij een gebeurlijke gehele of gedeeltelijke afbouw van nucleaire activiteiten, op (middel)lange termijn: behoud van een economische activiteit op de terreinen in de nucleaire zone door een herbestemming van de terreinen, een tijdige sanering van de betreffende gebouwen en gronden en het stimulatie van compenserende economische activiteiten en tewerkstelling. D Hoogactief afval - De gebeurlijke aanvaarding van de berging voor laagradioactief en kortlevend afval kan onder geen beding begrepen worden als enige vorm van bereidheid tot berging van hoogradioactief afval in de gemeente Dessel. - Er is evenwel grote behoefte aan meer informatie en communicatie over het huidige beheer van het hoogradioactief afval in Dessel (transport, verwerking, opslag ). Daarom is het nodig een opvolgingsgroep op te richten om de problemen met betrekking tot hoogradioactief afval nu reeds te inventariseren, te onderzoeken en hierover te communiceren. Daartoe dienen de nodige werkingsmiddelen te worden voorzien. Het hierna in punt A voorgestelde participatie- en communicatieforum lijkt daartoe aangewezen. 21

22 2.4 Communicatie en participatie Uit de werking van STOLA is gebleken dat er bij de bevolking een duidelijke vraag is naar meer informatie, dat het nucleaire gegeven vaak "een onbekende" is, dat er een grote bezorgdheid leeft inzake veiligheid en dat de werking van de nucleaire sector als te geheimzinnig en besloten wordt ervaren. Dit wordt ook bevestigd door het "Onderzoek naar de houding van de bevolking van Dessel t.a.v. STOLA-Dessel en de nucleaire bedrijven in de regio" 5, uitgevoerd in opdracht van STOLA, en het onderzoek "De beeldvorming en houding van de Belgische bevolking tegenover het radioactief afval" 6, uitgevoerd in opdracht van NIRAS. Het zijn trouwens ook deze gegevenheden die weerstand opriepen tegen de vroegere plannen van de regering inzake de berging van het laagradioactief en kortlevend afval. Deze weerstand leidde tot de beslissing om te zoeken naar een nieuwe methodologie voor een participatieve besluitvorming waarbij de burger een centrale plaats krijgt toebedeeld, wat resulteerde in de oprichting van "lokale partnerschappen". Daarenboven en ten slotte is er het "duurzaam ondernemen", een beleidsmethode die meer en meer gehanteerd wordt door de bedrijven en waarbij onder meer veel aandacht wordt besteed aan het betrekken van de omgeving als een van de belanghebbenden in het bedrijf. Hieruit blijkt de absolute noodzaak aan een grotere transparantie naar en het werken aan een goede (vertrouwens)relatie met de globale bevolking in het algemeen, en de lokale bevolking in het bijzonder, wat duidelijk veel meer inhoudt dan een goed werkende Public Relations. Omwille van deze overwegingen pleit de werkgroep voor volgende initiatieven: 22 5 Bachus K., Debruyn T. (2002) "Onderzoek naar de houding van de bevolking van Dessel t.a.v. STOLA-Dessel en de nucleaire bedrijven in de regio." HIVA, Leuven. 6 Houben M., Mortelmans D. (2002) "De beeldvorming en houding van de Belgische bevolking tegenover radioactief afval." UA, Antwerpen.

23 2.4.1 Communicatie naar en met de bevolking A Behoud van een forum voor lokale participatie en communicatie PARTICIPATIE: De ervaringen met STOLA pleiten op zich reeds voor het behoud van de dialoog met en in een representatief maatschappelijk forum.wat ook de uiteindelijke beslissing over de berging van het laagradioactief en kortlevend afval inhoudt, daartoe is een permanente, lokale en formele structuur noodzakelijk met betrokkenheid van de Desselse bevolking. Deze formele en lokale structuur staat dus in voor de opvolging, evaluatie, begeleiding en eventuele bijsturing van het gehele project, zowel tijdens het proces naar de definitieve besluitvorming (zie punt 2.2-4), als tijdens de uitvoering van de beslissing. In geval van beslissing tot berging in Dessel: de voorbereiding, realisatie en exploitatie van het bergingsproject (zowel voor het maatschappelijke luik als voor het technische luik). In geval van beslissing tot niet-berging in Dessel: opvolging van de afbouw van het beheer van het laagradioactief en kortlevend afval in Dessel. Daarenboven kan deze structuur ook fungeren als groep die de in punt 2.3-D gevraagde opvolging van het beheer van het hoogactief afval uitwerkt. COMMUNICATIE: Dezelfde structuur waakt daarenboven over een doeltreffende communicatie naar en met de bevolking, want terzake moet een duidelijke werkwijze afgesproken worden. Er is nood aan een adequatere en consequentere manier om de bevolking te informeren over en betrekken bij alle nucleaire activiteiten en gebeurtenissen in de regio (bijvoorbeeld omtrent het nucleaire noodplan, de transporten, de oefeningen ). Daartoe is coördinatie en overleg noodzakelijk op lokaal en regionaal niveau (diensten, instellingen, gemeenten ). Om deze participatie- en communicatieopdracht op een deskundige en onafhankelijke wijze te kunnen waarmaken, is er nood aan logistieke omkadering en ondersteuning, de noodzakelijke financiering en een daadwerkelijke, juridisch sluitende erkenning. 23

24 Om een en ander concreet te realiseren is een vereniging zonder winstoogmerk noodzakelijk. De in punt voorziene "achterban"-vzw kan daartoe de nodige opdrachtverruimingen krijgen, indien nodig hersamengesteld worden of vervangen worden door een nieuwe vzw. Een uitgebreide toelichting met de visie van de werkgroep Lokale Ontwikkeling over deze lokale participatie- en communicatiestructuur, maakt als toelichtende nota 1 deel uit van dit document. B Contact- en onthaalcentrum Teneinde in te spelen op de vraag naar meer informatie over de nucleaire activiteiten in de regio, in eerste instantie naar de plaatselijke bevolking toe, maar ook naar de ruimere publieke opinie, dient een laagdrempelig dialoogpunt uitgebouwd te worden in Dessel. Een contact-en onthaalcentrum moet een aanspreekpunt worden over alle nucleaire aangelegenheden en omvat verschillende diensten. Er wordt adequate en consequente informatie verstrekt, zowel over de nucleaire activiteiten als over veiligheidsplannen, meetresultaten, transporten enzovoort. Een ombudsdienst ontvangt en behandelt alle vragen, voorstellen en klachten van de bevolking. Een uitgebreide bibliotheek bevat gevulgariseerde publicaties over het nucleaire en verschaft toegang tot de virtuele wetenschappelijke bibliotheken, onder meer tot deze van SCK CEN. Ook alle plaatselijke diensten die verband houden met het nucleaire gegeven, zoals bijvoorbeeld de dienst voor het beheer van het in C vermelde communicatienetwerk, het secretariaat van het in A vermelde forum en de lokale antenne van het FANC, worden in dit centrum gehuisvest. Teneinde de grootst mogelijke openheid rond de bergingsinstallatie te creëren, moet de bevolking de kans krijgen om de installatie te bezoeken tijdens de verschillende fasen (de bouw, de uitbating en de sluitingsfase). Vanuit dit onthaalcentrum worden de bezoeken georganiseerd naar de bergingssite. 24

25 C Communicatienetwerk Met een digitaal en interactief netwerk wordt op een eigentijdse manier een antwoord gegeven op de nood aan meer vertrouwenwekkende informatie, dialoog en transparantie van en met de nucleaire sector. Het netwerk verbindt heel de gemeente Dessel, door elk Dessels gezin aan te sluiten bij een bestaand netwerk (kabel, (digitale) televisie, internet ) en te voorzien van de nodige apparatuur. Door de informatie die beschikbaar gesteld wordt op dit netwerk krijgen de inwoners de mogelijkheid om een antwoord te zoeken op hun vragen en om hun opmerkingen over te maken, zonder zich daarvoor noodzakelijk naar het contactcentrum te moeten begeven. De nucleaire bedrijven kunnen hunnerzijds de vragen beantwoorden en de volgens hen noodzakelijke en belangrijke berichten, oproepen en mededelingen overbrengen naar de bevolking via het netwerk. Op het netwerk is heel uitgebreide, doch toegankelijke informatie voorhanden, bijvoorbeeld over de verschillende nucleaire activiteiten en bedrijven uit de regio, en over de preventie- en veiligheidsmaatregelen. Daarnaast geeft het netwerk ook toegang tot de virtuele bibliotheek van het contact- en onthaalcentrum, van SCK CEN enzovoort. Daarenboven moet de gebruikte communicatie-infrastructuur een bijkomende meerwaarde betekenen door deze maximaal te benutten ten gunste van de Desselse gemeenschap.alle technisch mogelijke toepassingsvormen voor een ruime groep moeten voorhanden zijn, zoals de link naar de gemeente- en andere al dan niet overheidsdiensten, de lokale verenigingen enzovoort. Deze infrastructuur moet ook maximaal aangewend kunnen worden voor bijvoorbeeld virtueel winkelen, leren op afstand, allerhande netwerken enzovoort. 25

26 2.4.2 Themapark rond radioactiviteit voor het ruimere publiek De oprichting van een themapark rond radioactiviteit heeft als doel op een eenvoudige, effectieve en efficiënte manier informatie en kennis over radioactiviteit, de toepassingen en de gevolgen ervan over te dragen. Aangezien de concentratie van nucleaire activiteiten in Mol-Dessel-Geel, sinds meer dan 50 jaar, een uniek gegeven is, kan dit benut worden in de toeristische uitbouw van de regio. Het themapark rond radioactiviteit richt zich tot een ruim en gediversifieerd publiek. De beoogde doelgroepen van dit themapark rond radioactiviteit zijn vooral schoolgroepen (tijdens schooldagen) en gezinnen (tijdens weekends en vakantieperiodes). Hierbij worden ook verenigingen en bedrijven niet vergeten (zowel voor bezoeken als in het kader van de organisatie van seminaries en evenementen). UITWERKING: Het themapark (of 'science center') wil informeren op een ontspannende manier. Het plezier van het ontdekken staat voorop. Bij de uitwerking wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van de individuele bezoeker en worden de nieuwste technieken en methodieken gehanteerd. Door interactieve opstellingen en ervaringsgerichte onderdelen (3D, virtuele realiteit), en door gebruik te maken van technische hoogstandjes en spitstechnologie. De nucleaire wetenschap wordt attractief door een innovatief wetenschapspark, dat interactiviteit vooropstelt. De permanente doeruimte beslaat 1000 m², wat overeenkomt met 100 interactieve opstellingen. Naast deze permanente doeruimte, worden er ook specifieke tijdelijke programma's en pakketten aangeboden, zoals wetenschappelijke shows, theaters en workshops. Het aanbieden van een dergelijk wisselend programma is belangrijk om regelmatige bezoekers te blijven aantrekken. Deze programma's kunnen aangepast worden aan verschillende doelgroepen en leeftijden. Bovendien kunnen op die manier specifieke randthema's of facetten (geologie, milieu ) behandeld worden. 26

27 Er wordt ook een evenementenweide voorzien buiten, die vrij toegankelijk is en die de bedoeling heeft de aandacht te trekken en voorbijgangers nieuwsgierig te maken. De evenementenweide wordt uitgerust met enkele grote interactieve opstellingen, een openluchttheater, een picknickruimte enzovoort. Een uitgebreide toelichting over het themapark, de te voorziene ruimten, kosten, inkomsten en personeel maakt als toelichtende nota 2 deel uit van dit document. 27

28 2.4.3 Fysisch één communicatiecentrum Het onthaal- en contactcentrum, inclusief het communicatienetwerk, dat zich richt tot de lokale bevolking enerzijds, en het themapark rond radioactiviteit, dat bestemd is voor het ruimere publiek anderzijds, worden fysisch geïntegreerd in één communicatiecentrum. Dit communicatiecentrum in Dessel moet het referentiepunt en het knooppunt zijn voor alle informatie met betrekking tot radioactiviteit, de toepassingen en de gevolgen ervan. Het moet ook een tref- en ontmoetingspunt worden voor de lokale bevolking. Als locatie voor dit communicatiecentrum wordt er gedacht aan een terrein binnen de nucleaire zone van Dessel, ter hoogte van de aansluiting van de Gravenstraat met de Kastelsedijk. De financiering van dit communicatiecentrum kan gebeuren via subsidies van de diverse overheden (provincie,vlaamse regering, Europa ) en sponsoring door al dan niet nucleaire bedrijven. Het beheer gebeurt door een eigen autonome rechtspersoon met betrokkenheid van de Desselse gemeenschap en van de financiers. Door de integratie van de diverse onderdelen in één communicatiecentrum kan er heel wat infrastructuur gemeenschappelijk gebruikt worden. Hierbij denken we aan een balie, een multifunctionele zaal (auditorium / theater met een tribune tot 350 personen), een goed uitgeruste grote ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen of evenementen, meerdere kleinere lokalen voor vergaderingen en de opvang van groepen, en een bistro. De aanwezige infrastructuur moet flexibel opgevat worden, zodat deze multifunctioneel gebruikt kan worden, zowel voor de dagelijkse werking in het themapark en het contact- en onthaalcentrum als voor eventuele evenementen en initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. Zo kunnen de podiumzaal en de kleinere lokalen bijvoorbeeld benut worden voor optredens, tentoonstellingen of vergaderingen van Desselse verenigingen. 28

29 De evenementenweide kan bovendien een stimulans zijn voor de Desselse sociaal-culturele wereld of gewoon een ontmoetingsplaats worden voor de lokale bevolking. Hiernaast biedt de infrastructuur voor de lokale (nucleaire) bedrijven de mogelijkheid om congressen of evenementen te organiseren. Naast dit alles moet ook de toeristische waarde van dit communicatiecentrum benut worden door in de aanwezige infrastructuur ook een onthaal van het VVV te voorzien en door verschillende wandel- en fietsroutes vanuit dit punt te laten vertrekken. 29

30 2.5 Fonds voor een duurzaam Dessel Er is op korte, maar ook op lange termijn, nood aan middelen om in Dessel voldoende meerwaarden te ervaren om het draagvlak voor de berging en de exploitatie van een bergingsinstallatie voor laagradioactief en kortlevend afval zo groot mogelijk te maken. De oprichting van een 'fonds voor een duurzaam Dessel' is daartoe noodzakelijk. DOELSTELLING: Het fonds heeft als doel het ondersteunen of zelf realiseren van projecten die bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving van de Desselse bevolking. De projecten kunnen van velerlei aard zijn: sociaal, economisch, cultureel, gericht op milieu, gezondheid, welzijn enzovoort. Het fonds moet bijdragen tot het bevorderen van het gemeenschapsleven en het stimuleren van de creativiteit en de originaliteit. FINANCIERING: Dit fonds wordt gefinancierd door de federale overheid, immers, door de berging te aanvaarden biedt Dessel een oplossing voor een algemeen maatschappelijk probleem.tevens wordt een meerwaarde gecreëerd inzake knowhow - zowel inzake het participatieve besluitvormingsproces als inzake de technische bergingsconcepten - voor de beheerders van het afval (NIRAS) en via hen voor de federale overheid. Daarenboven staat dit fonds los van de autonomie van de gemeente inzake het innen van belastingen op de nucleaire bedrijven op haar grondgebied. Het ene kan en mag het andere niet beïnvloeden. UITWERKING: Bij het nemen van de beslissing tot berging van het laagradioactief en kortlevend afval in Dessel, moet een substantieel bedrag overgemaakt worden aan het fonds. Hierna moet jaarlijks, gedurende de daaropvolgende 50 jaar, een vast bedrag overgemaakt worden. Is de berging na die 50 jaar (een timing die een veilige afhandeling van de berging van m³ opslagvolume laagradioactief en kortlevend afval moet kunnen toelaten) nog niet afgesloten 7, dan dient de dotatie verder betaald te worden tot en 30 7 De berging wordt als afgesloten beschouwd wanneer alle modules gevuld zijn en afgedicht met betonnen dekplaten.

31 met het jaar waarop de bergingssite volledig afgesloten is. Dit jaarlijkse bedrag moet geïndexeerd worden volgens een af te spreken formule, en om de 10 jaar kunnen herzien - verhoogd - worden in functie van eventuele maatschappelijke en financiële gegevenheden. BESTEDING VAN DE MIDDELEN: Met het fonds kunnen projecten en initiatieven van derden ondersteund worden, kunnen studies en onderzoeken uitgevoerd worden en kunnen initiatieven in eigen beheer ontwikkeld worden. Aan de hand van bepaalde criteria worden de mogelijke projecten beoordeeld. Met het oog op werkingsmogelijkheden op middellange en lange termijn, worden in een inwendig reglement de vuistregels vastgelegd voor de besteding van de middelen, onder andere de verdeling van de middelen over meerdere initiatieven, het percentage van de middelen dat (gemiddeld) jaarlijks maximaal besteed kan worden enzovoort. BEHEER EN WERKING VAN HET FONDS: Een eigen onafhankelijke rechtsorgaan moet opgericht worden om het fonds te beheren. Dit orgaan moet representatief samengesteld zijn vanuit de Desselse gemeenschap, met betrokkenheid van de financiers en in een goede relatie met het gemeentebestuur. Ten slotte is het ook belangrijk dat er gestreefd wordt naar een duidelijke herkenbaarheid en een link naar de aanleiding tot het instellen van het fonds. Een uitgebreide toelichting over het fonds voor een duurzaam Dessel maakt als toelichtende nota 3 deel uit van dit document. 31

32 2.6 Ruimtelijke kansen Dessel beschikt ontegensprekelijk nog over troeven voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. Deze dreigen evenwel in het gedrang te komen door de overheidsregelgeving.vandaar, en teneinde Dessel verder te laten ontwikkelen als een dynamische gemeenschap, dienen volgende zaken gerealiseerd te worden: 32

33 2.6.1 Statuut van Dessel Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen, als concretisering daarvan, plaatst de gemeente Dessel in het buitengebied. In dit buitengebied heeft de gemeente Dessel wat betreft toekomstige expansiemogelijkheden van wonen en werken de laagste quotering gekregen. Als hoofddorp type 3 moet Dessel, niettegenstaande de vele arbeidsplaatsen en een hoge werkgelegenheidsindex van 0,86, ver onderdoen voor buurgemeenten Balen en Meerhout (type 1) en Retie, Arendonk en Kasterlee (type 2). Om nieuwe, bijkomende en levensnoodzakelijke initiatieven te mogen ontplooien, moet Dessel een hoofddorp type 2 worden, terwijl het zuiden van de gemeente naadloos kan aansluiten bij het kleinstedelijke gebied Mol. Deze ingrepen maken het mogelijk om hoogst noodzakelijke bijkomende KMO-zones te creëren en, door het vrijgeven van bestaande woonuitbreidingsgebieden, bijkomende bouwgronden te creëren. 33

34 2.6.2 KMO-zone Door het zuiden van de gemeente Dessel te laten aansluiten bij het kleinstedelijke gebied Mol, kunnen de bestaande KMO-zones uitbreiden. Op die manier kan er invulling gegeven worden aan de grote behoeften die er terzake in de regio bestaan. Niet alleen zouden aanpassingen kunnen gerealiseerd worden met betrekking tot de KMO-zone Goormansdijk, maar ook KMO-zone Stenehei kan gevoelig uitgebreid worden. Gronden met een nucleaire bestemming die onbenut blijven, moeten daarom omgezet worden naar KMO-gronden. De verschillende eigenaars, waaronder Electrabel en het Ministerie van Economische Zaken, zijn daartoe bereid en hebben reeds langer hun principieel akkoord tot verkoop gegeven. 34

35 2.6.3 N188 ontsluitingsweg De N118 Retie-Geel moet uitgebouwd worden als ontsluitingsweg voor het algemene verkeer, om de verkeersdrukte in het centrum van Dessel te verminderen, en voor het transport van en naar de KMO-zone, de nucleaire zone en de bergingssite. De uitbouw van de N118 zou bovendien een noodzakelijk vlottere evacuatie bij een nucleair incident kunnen verzekeren. 35

36 DEEL III ADVIES 36

37 Het radioactief afval moet uiteindelijk geborgen worden. Dit is een maatschappelijk gegeven maar ook een maatschappelijk probleem. Door de bijzondere aard van het afval is de berging niet te herleiden tot een puur technisch gegeven. Er moet gekozen worden voor de duurzaamste oplossing, waarbij de klassieke (economische) beslissingscriteria niet prioritair gehanteerd worden en de toekomst niet gehypothekeerd wordt door korte termijnbaten of -effecten. Voor zover de berging van het laagradioactief en kortlevend afval vanuit die invalshoek benaderd wordt, is de Desselse gemeenschap bereid een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problematiek. Zo kan de bevolking de berging van het laagradioactief en kortlevend afval op Dessels grondgebied aanvaarden, mits met sluitende verbintenissen op afdoende wijze wordt ingegaan op de volgende voorwaarden en verwachtingen die leven bij de bevolking: 1. De eerste zorg van de bevolking gaat naar de mogelijke effecten van de berging op de veiligheid, de gezondheid en het milieu. De voorstellen en voorwaarden voor de berging, geformuleerd door de STOLA-werkgroepen Inplanting & Inrichting, Milieu & Gezondheid en Veiligheid moeten de basis vormen voor de concrete beslissingen. Voor de realisatie van de weerhouden bergingsformule moeten de technieken toegepast worden met de meeste en beste garanties inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Er dient ook te worden voorzien in een permanente opvolging (controle, meting ) van de effecten inzake milieu, veiligheid en gezondheid en van de technologische en/of wetenschappelijke evolutie. Indien hieruit zou blijken dat bijsturingen gunstige effecten kunnen hebben, dienen deze toegepast te worden tijdens de hele duur van het bergingsproces. 2. Er is bij de bevolking een duidelijke vraag naar meer betrokkenheid, informatie en communicatie aangaande het beheer van het radioactief afval in de gemeente Dessel. Daartoe is een permanente, 37

38 representatieve en onafhankelijke, lokale participatiestructuur noodzakelijk, voorzien van de nodige omkadering en financiering. Deze participatiestructuur staat in voor de beoordeling, opvolging, evaluatie, begeleiding en eventuele bijsturing van het beheer van het radioactief afval in Dessel. 3. Voor zover voldaan wordt aan voorgaande voorwaarden, verwacht de bevolking daarenboven een duidelijke waardering voor de bijdrage die geleverd wordt aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem. Deze waardering uit zich in daadwerkelijke sociale, economische en culturele meerwaarden op korte tot en met lange termijn. Deze initiatieven komen de ontplooiing van de gemeente Dessel en haar bevolking ten goede. De werkgroep Lokale Ontwikkeling van STOLA-Dessel stelt volgend geheel van maatschappelijke meerwaarden voorop: - Duidelijke engagementen in verband met het beheer van laagradioactief afval in Dessel: over het volume te bergen laagradioactief afval, de financiering, de tewerkstelling. Ook over het huidige opslagbeheer van het hoogradioactief afval dat aanwezig is in Dessel. - Een geheel aan initiatieven op het vlak van participatie en communicatie: het behoud van een forum voor lokale participatie en communicatie, een contact- en onthaalcentrum voor de lokale bevolking, een communicatienetwerk over de hele gemeente en een themapark rond radioactiviteit voor een ruimer publiek. - De oprichting van een fonds, gefinancierd door de federale overheid, dat ervoor moet zorgen dat projecten en initiatieven ondersteund kunnen worden die van Dessel een duurzame gemeente kunnen maken. - Het creëren van ruimtelijke kansen voor de verdere ontwikkeling van de gemeente door de wijziging van het statuut van de gemeente Dessel; de uitbreiding van de KMO-zone en de uitbouw van de N118 als ontsluitingsweg. 38

39 De voorstellen en voorwaarden van de vier STOLA-werkgroepen vormen een geïntegreerd bergingsproject en een concrete eisenbundel waarover onderhandeld dient te worden tussen een afvaardiging van de Desselse gemeenschap enerzijds, en de betrokken onderneming(en) en ter zake bevoegde overheden anderzijds. Deze onderhandelingen moeten leiden tot een juridisch sluitende en bindende overeenkomst tussen deze partijen, gedragen door een ruim bevolkingsdraagvlak dat, via de in punt 2 vermelde lokale participatiestructuur, regelmatig wordt geïnformeerd en geraadpleegd over het verloop van, en de aan te nemen houding tijdens de onderhandelingen. Dit alles kan slechts slagen mits een aangepaste bedrijfscultuur van de betrokken onderneming(en) en overheden, en de passende betrokkenheid van de bevolking, samen de hoekstenen voor een noodzakelijke vertrouwenwekkende relatie. 39

40 DEEL IV TOELICHTENDE NOTA S 40

41 TOELICHTENDE NOTA 1: Forum voor lokale participatie en communicatie Uit de werking van STOLA blijkt dat er bij de bevolking een duidelijke vraag is naar meer informatie, dat het nucleaire gegeven vaak "een onbekende" is, dat er een grote bezorgdheid leeft inzake veiligheid en dat de werking van de nucleaire sector als te geheimzinnig en besloten ervaren wordt. Dit wordt ook bevestigd door het "Onderzoek naar de houding van de bevolking van Dessel t.a.v.stola-dessel en de nucleaire bedrijven in de regio" 8, uitgevoerd in opdracht van STOLA, en het onderzoek "De beeldvorming en houding van de Belgische bevolking tegenover het radioactief afval" 9, uitgevoerd in opdracht van NIRAS. Het zijn trouwens ook deze gegevenheden die de weerstand opriepen tegen de vroegere plannen van de regering inzake de berging van het laagradioactief en kortlevend afval. Deze weerstand leidde tot de beslissing om te zoeken naar een nieuwe methodologie voor een participatieve besluitvorming waarbij de burger een centrale plaats krijgt toebedeeld, wat resulteerde in de oprichting van "lokale partnerschappen". Daarenboven en ten slotte is er het "duurzaam ondernemen", een beleidsmethode die meer en meer gehanteerd wordt door de bedrijven en waarbij onder meer veel aandacht wordt besteed aan het betrekken van de omgeving als één van de belanghebbenden in het bedrijf. Hieruit blijkt de absolute noodzaak aan een blijvende grotere transparantie naar en het werken aan een goede (vertrouwens-) relatie, in het bijzonder met de lokale bevolking. De beëindiging van de werkzaamheden van de vzw STOLA-Dessel, gevolg van het invullen en afronden van de haar in oorsprong toegewezen opdrachten, kan niet het einde inhouden van de betrokkenheid van en de dialoog met de bevolking. Er is een absolute nood aan een permanent "forum voor lokale participatie en communicatie". 8 Bachus K., Debruyn T. (2002) "Onderzoek naar de houding van de bevolking van Dessel t.a.v. STOLA-Dessel en de nucleaire bedrijven in de regio." HIVA, Leuven. 9 Houben M., Mortelmans D. (2002) "De beeldvorming en houding van de Belgische bevolking tegenover radioactief afval." UA, Antwerpen. 41

42 1 Opdracht - doelstelling De opdracht van het forum wordt best duidelijk en concreet omschreven als referentiepunt en toetssteen tijdens de werking. Het doel van het forum is: de betrokkenheid van de bevolking bevorderen, coördineren en organiseren inzake het beheer van het radioactief afval dat vervoerd, opgeslagen, geborgen of behandeld wordt op het grondgebied van de gemeente Dessel. Binnen deze doelstelling besteedt de vereniging in eerste instantie bijzondere aandacht aan de opvolging van het STOLAproject voor de berging van laagradioactief en kortlevend afval, goedgekeurd door de vzw STOLA-Dessel en de gemeenteraad. Om dit doel te verwezenlijken kan het forum betreffende genoemde materies de noodzakelijke initiatieven opzetten, gestructureerde participatie van en overleg met de bevolking en communicatie met en informatie voor de bevolking organiseren, advies verstrekken aan het gemeentebestuur, en haar bekommernissen, ervaringen en standpunten inbrengen daar waar het forum het nuttig oordeelt. In bijkomende orde en occasioneel kan het forum zijn werkterrein uitbreiden tot de overige nucleaire activiteiten in de gemeente Dessel. In de praktijk en concreet vertaald: 1.1 Opvolging van het verloop van het geïntegreerde STOLA-project Fungeren als "achterban" aan wie regelmatig verslag wordt uitgebracht over de stand van zaken, de evolutie en de vooruitzichten, teneinde een en ander te toetsen aan het oorspronkelijk geïntegreerde STOLA-project en eventueel deelaspecten te actualiseren, rekening houdende met nieuwe gegevenheden. 42

43 Hierbij zijn 2 fasen te onderscheiden: a) De fase na het indienen van het einddossier van STOLA tot aan de beslissing over de berging: - Opvolging van de evolutie van het geïntegreerde STOLA-project en van de gevoerde onderhandelingen, beoordeling van de tussentijdse en finale voorstellen. Standpuntformulering naar de onderhandelaars en het gemeentebestuur toe. - Verdediging van het geïntegreerde STOLA-project, het ontwikkelen van strategieën en samenwerkingsverbanden in samenwerking en overleg met het gemeentebestuur. - Voortzetting van de communicatie over de stand van zaken naar de lokale bevolking toe. b) De fase na de beslissing tot berging: Hierbij stellen zich twee mogelijkheden: 1ste mogelijkheid: beslissing tot berging in Dessel: De "opvolging" omvat onder meer: - Een intense dialoog over, en de toetsing van elke uitvoeringsfase aan het na de onderhandelingen overeengekomen en goedgekeurde project, zowel wat de technische aspecten betreft, als wat betreft de maatschappelijke meerwaarden, vervat in het maatschappelijke luik. - Een doeltreffende communicatie over de stand van zaken, en de benadering vanuit het forum. 2de mogelijkheid: beslissing tot berging, niet in Dessel: De in dit geval noodzakelijke "opvolging" omvat onder meer: - Onderzoek en inventarisatie van de gevolgen van deze beslissing (opslagcapaciteit, timing ontruiming, transport ). - Standpuntbepaling rond deze problematieken en de gevolgen naar het radioactief afval, aanwezig op Dessels grondgebied, en naar het gemeentelijk beleid terzake. - Informatie naar en communicatie met de bevolking. 43

WERKGROEP LOKAAL FONDS

WERKGROEP LOKAAL FONDS WERKGROEP LOKAAL FONDS SYNTHESENOTA JULI 2012 (op basis van de besprekingen op 25/01/2012, 20/02/2012, 19/03/2012, 25/04/2012, 07/06/2012 en 09/07/2012) Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 15/11/2012

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Een communicatiecentrum

Een communicatiecentrum Een communicatiecentrum als onderdeel van het geïntegreerd bergingsproject in Dessel Samen maken we het mogelijk Het communicatiecentrum in Dessel Het communicatiecentrum in het Geïntegreerd Project Oppervlakteberging

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

langetermijnoplossing

langetermijnoplossing langetermijnoplossing Een voor het Belgische laag- en middelradioactief kortlevend afval Samen maken we het mogelijk langetermijnoplossing Een voor het Belgische laag- en middelradioactief kortlevend afval

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

S T O R A - m a g a z i n e. vzw STudie en Overleg Radioactief Afval Dessel

S T O R A - m a g a z i n e. vzw STudie en Overleg Radioactief Afval Dessel S T O R A - m a g a z i n e vzw STudie en Overleg Radioactief Afval Dessel vijfde nummer - juli 2006 Alles is nog niet in kannen en kruiken Frans Dumoulin vertelt meer over de regeringsbeslissing van 23

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Brussel, 22 oktober 2003 102203_Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie Advies over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 1.1. Doelstellingen van het beleid

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

datum Contactpersoon adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017

datum Contactpersoon  adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017 WAARDEvol besturen Dienst Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 datum Contactpersoon e-mailadres status September 2017 Annelien Maebe Annelien.mebe@vclb-koepel.be SVZ Webpagina Sept

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Uitgiftedatum november 2009 Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

een nieuw kleedje ogen en oren De Desselse voorwaarden bij de berging van laag- en middelradioactief kortlevend afval in de gemeente VEILIGHEID

een nieuw kleedje ogen en oren De Desselse voorwaarden bij de berging van laag- en middelradioactief kortlevend afval in de gemeente VEILIGHEID STORA-magazine in een nieuw kleedje Zoals je kunt merken, verschijnt het STORAmagazine in een nieuw kleedje. Communiceren met de Desselse gemeenschap over de werking van het partnerschap STORA, maar ook

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement Artikel 1 Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Welkomstwoord en inleiding tot de NIRAS Dialogen. Naar een duurzaam beheer van hoogradioactief en langlevend afval

Welkomstwoord en inleiding tot de NIRAS Dialogen. Naar een duurzaam beheer van hoogradioactief en langlevend afval Welkomstwoord en inleiding tot de NIRAS Dialogen Naar een duurzaam beheer van hoogradioactief en langlevend afval Wie is NIRAS en waarom een Afvalplan? NIRAS is de openbare instelling die wettelijk belast

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen

Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Isotopolis, Het informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen Een kijkje nemen achter de muren van een

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie