JAARKALENDER Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKALENDER 2015-2016 Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord. obsroderikvanvoorst@aves.nl 0527-612321"

Transcriptie

1 JAARKALENDER Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord Informatie jaarkalender

2 A Adresgegevens school 3 B Belang betrokkenheid van ouders 3 C Contactpersoon 3 Continurooster 3 Computeractiviteiten 3 Cultuur 3 D Drinken en / of fruit 4 E Een positief team.. 4 Excursies 4 F Fancy fair 4 Fietsend naar school 4 Fotograaf 4 G Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad 5 Gevonden voorwerpen 5 Gymrooster 5 H Hoofdluis 5 Huiswerk 6 I Identiteit: HVO / GVO/ IVO rooster 6 Informatie avond 6 J Jaarkalender 6 K Kerst 7 Kijkochtend 7 Klassenouder 7 Kleuterfeest 7 Koffie-uurtje 7 M Medezeggenschap Raad ( m.r.) 7 M.R.- leden 7 Musical groep 8 8 N Nieuw aan te melden leerling(en) 8 Nieuwsbrief Roderikflits 8 O Ontruimingsplan 8 Opendeurenweek 8 Open inloop 8 Ouderbijdrage 8 Oudergesprekken c.q. spreekuur 9 Ouderraad 9 O.R.- leden 9 Overblijven op school 9 P Podium 10 Projectweken 10 R Rapport 10 Rapportage 10 S Schooleigendommen 10 Schoolgids 10 Schoolkamp groep 7/8 11 Schoolreis 11 Schooltijden 11 Sinterklaas 11 Speelgoed 11 Sportactiviteiten 11 T Toezicht op speelplaats 12 V Vakantierooster Vergaderingen 12 Verjaardagen en trakteren 13 Vertrouwenspersoon 13 W Verzuim 14 WA-verzekering 14 Website 14 Z Van A tot Z team Informatie jaarkalender

3 Adresgegevens school: Openbare basisschool Roderik van Voorst, Directeur: H.Wijnhoud Skagerrak 1, 8303 VA EMMELOORD. Bij dringende zaken buiten schooltijden Tel website: Wij verzoeken u de groepsleerkrachten zoveel mogelijk buiten de lestijden te bellen. Wij houden tussen de middag pauze van uur. De vergaderingen beginnen meestal om uur. Wij zijn op school telefonisch bereikbaar van uur en op woensdag tot uur. Belang van de betrokkenheid van ouders bij de school Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het helpen opgroeien van kinderen zo staat eerder vermeld in de missie van de school. Daarom is het goed dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de leerkrachten, waarbij afspraken nagekomen moeten worden. De ouders mogen altijd van de school verwachten dat zij goed op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind(eren). Daarnaast verwacht de school van de ouders dat informatie, die de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden, altijd in vertrouwen gemeld kan worden en dat zij mede hun toestemming verlenen om derden te kunnen inschakelen, indien wij als school van mening zijn dat voor een juiste ontwikkeling van de leerling het noodzakelijk is dat er meer inzicht verkregen moet worden in de analyse en diagnose van deze leerling. Contactpersoon Bij ons op school is dat de intern begeleider. Meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld worden in goed vertrouwen besproken waarbij vaak de te volgen procedure voor een ieder helder zal worden uitgelegd. Een en ander staat ook beschreven in de schoolgids onder de klachtenprocedure. Deze is te vinden op de website van de school. Continurooster Bij verschillende activiteiten op school worden de schooltijden aangepast aan een continurooster. We werken dan van uur waarbij alle leerlingen verplicht op school overblijven. Zij nemen dan eten en drinken mee naar school. De activiteiten waarbij continurooster wordt gehanteerd, staan op de jaarkalender vermeld. Ook is het mogelijk dat we het continurooster toepassen als het weer langere tijd tropisch warm zal zijn. Een en ander wordt tijdig in de Roderikflits aan ouders meegedeeld. Computeractiviteiten De school beschikt over een netwerk van computers waaraan de leerlingen regelmatig individueel of in groepjes werken. Rekenen, taal en wereldoriëntatie zijn bijvoorbeeld vakgebieden waarbij de computer wordt ingezet. Dit gebeurt in alle groepen. De ontwikkelingen m.b.t. het computergebruik worden door de school nauwlettend gevolgd. Momenteel hebben we 9 digitale schoolborden ter beschikking en 2 touchscreen schermen bij de kleuters. Meester Stefan is onze ICT-coördinator en beheerder van onze website. Cultuur Op onze school staat Cultuur met een hoofdletter. Er is een groepleerkracht belast met deze zaken, de zgn. cultuurcoördinator. Er is een cultuurplan en daarin wordt aangegeven hoe wij binnen ons onderwijs cultuur een warm hart toedragen. Elke groep bezoekt ieder jaar een theatervoorstelling. Elke groep neemt een keer in de twee jaar deel aan een workshop. Handvaardigheid lessen binnen de groepen 5 t/m 6 en 7 t/m 8 worden in heterogene groepen uitgevoerd met verschillende onderwerpen. Podiumvoorstellingen worden elk schooljaar wel of niet in combinatie met een andere groep verzorgd. Onze cultuurcoördinator is juf Manuela. Informatie jaarkalender

4 Drinken en/of fruit Op school is er geen schoolmelkregeling. Wel mag u uiteraard uw kind zelf iets te eten of te drinken meegeven. Geef alstublieft gezonde voeding mee. Let u erop dat drinkbekers, voorzien van naam, goed gesloten zijn. Een positief team.werkt! Deze slogan wordt elk jaar aangevuld met een motto: Complimentje = presentje! Verwonder wat je kunt! Excellent Spreken is goud Vertel het verder Op volle kracht. Excursies Elk jaar organiseren we een aantal excursies voor de kinderen op het gebied van natuur- en milieueducatie en/of cultuuronderwijs. Uw hulp bij vervoer en begeleiding is zeer welkom. We gaan er wel vanuit dat er een inzittendenverzekering is afgesloten. U bent tenslotte verantwoordelijk voor de kinderen in uw auto tijdens het vervoer. Over de data wordt u via de Roderikflits geïnformeerd. Ook kunt u op de website de ervaringen van de groepen lezen. Fancy-fair Elke twee jaar ( etc.) houden we weer een fancy-fair. Door de hele school heen staan activiteiten en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Kortom: reuze gezellig. Met de opbrengst van de fancy-fair kunnen wij extra materialen voor de kinderen kopen. Ook gaat er een gedeelte naar een goed doel. Fietsend naar school Hiervoor gelden de volgende regels: a. De school aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel geleden schade aan fietsen. b. Woon je in de buurt? Kom dan lopend naar school. c. Om ongelukken te voorkomen lopen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. d. Skeelers, steps en skateboarden zijn in de pauzes niet toegestaan. e. Groep 1 t/m 4 parkeren de fietsen op het onderbouwplein, groep 5 t/m 8 parkeren de fietsen aan de achterkant van de school N.B. Als u met de auto komt, parkeert u deze dan alleen in de parkeervakken of iets verderop in de straat. Samen met u willen wij proberen de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te houden en onnodige overlast voor de betreffende buurtbewoners te voorkomen. Het trottoir is en blijft voor onze voetgangers. Als u met de fiets komt, vragen wij u deze aan de voorkant van de school links en rechts van de hoofdingang te stallen dit i.v.m. de gering hoeveelheid fietsplaatsen op het speelplein. Fotograaf Jaarlijks komt in het voorjaar een fotograaf op school. Een en ander is geheel vrijblijvend en kan tegen concurrerende prijzen worden aangeboden. Informatie jaarkalender

5 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) Vanaf is er een nieuw bestuur Aves opgericht. Hierdoor is er ook een nieuwe samenstelling gekomen van de GMR. Een aantal clusterscholen hebben middels een afvaardiging van een ouder- of een personeelslid van de m.r. hun vertegenwoordiging geregeld. Meer informatie vindt u op de website van de stichting Aves onder de knop GMR. Gevonden voorwerpen Voorwerpen die in de gymzaal of op school gevonden zijn, worden verzameld in een bak die in de berging naast de keuken staat. Elk kwartaal worden deze voorwerpen tentoongesteld in de Ridderzaal. In de nieuwsbrief Roderikflits wordt de tijd vermeld. Niet opgehaalde spullen worden aan een goed doel gegeven. Gymrooster Alle gymlessen van groep 3 t/m 6 zijn dit schooljaar in de Zeevaarder, de sporthal naast de school en de groepen 7/8 hebben de gymlessen in sportzaal Erven Oost. Dinsdag Donderdag Dinsdagmiddag Donderdagmiddag Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep 6 De gymlessen van alle groepen worden homogeen gegeven door de vakleerkracht. De leerlingen die om uur in de middag gym hebben, vertrekken samen met de leerkracht van school naar de sportzaal Erven-Oost. Om uur fietsen de leerlingen ook weer samen met de leerkracht eerst naar school en dan mogen ze naar huis! Tijdens de gymlessen hebben leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. I.v.m. de loop- c.q. fiets- en omkleedtijd douchen we niet na de gymles. Er gaat dan teveel onderwijstijd verloren. Vaak zijn leerlingen tijdens de pauze of het overblijven ook actief bezig en wordt er ook niet gedoucht. Wilt u er wel op toezien dat de gymspullen uit hygiënisch oogpunt na elke les mee naar huis komen en gewassen worden? Hoofdluiscontrole Na elke vakantie worden de kinderen op maandagmiddag door een aantal ouders op hoofdluis gecontroleerd. Deze ouders hebben instructie gehad van de GGD om op een goede manier de luizen/neten op te sporen en ouders te adviseren hoe deze te bestrijden. In het geval dat er bij uw kind luizen/neten worden geconstateerd, wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd met het verzoek nog dezelfde dag actie te ondernemen. Ook krijgen deze leerlingen dezelfde dag een brief mee waarin nogmaals uitleg gegeven wordt hoe te handelen. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, hangen er bij de ingangen van de school posters op de prikborden. Wij vragen ouders dan alert te zijn om hun kind(eren) extra te controleren. Een week later vindt er een nacontrole plaats. Informatie jaarkalender

6 Huiswerk Om de leerlingen in de bovenbouw op een goede manier voor te bereiden op het voortgezet onderwijs is het noodzakelijk dat de school de kinderen leert om enkele malen per week of per twee weken vrije tijd in te leveren voor schoolwerk. Vanaf groep 1/2 beginnen we al met boekbesprekingen door leerlingen in de kring en breiden dit vanaf groep 3 uit met een spreekbeurt en een nieuwskring. In groep 5 beginnen we verder met wat kleine huiswerkopdrachten en wordt dit uitgebouwd tot leren van dicteewoorden, één leeropdracht, één werkstuk. Het is goed wanneer u interesse toont voor het huiswerk van uw kind. U laat uw kind daarmee merken dat u school belangrijk vindt en u helpt het kind wennen aan het maken van huiswerk. Daarnaast vinden wij dat niet teveel tijd besteed moet worden aan het huiswerk. Vrije tijdsbesteding is van net zo groot belang tijdens de basisschoolperiode. Bijna elke dag is er tijdens het zelfstandig werken ruimte om huiswerkopdrachten uit te voeren. Identiteit HVO / GVO / IVO pilot voor Lessen leren leven Dit jaar draaien we vermoedelijk een pilot met de vakleerkrachten en de groepsleerkrachten om de thema s aan alle kinderen aan te bieden waarna de groepsleerkracht de taak heeft om de verbinding te maken met alle drie de thema s. Elk thema wordt twee weken gegeven door iedere vakleerkracht. De groepsleerkracht geeft de start les en de eind les. Dus in totaal duurt een thema 8 weken. Er komen vier thema s tijdens het gehele schooljaar. Na het eerste thema volgt er een informatieavond om ook de ouders verder te informeren. Op het moment van verspreiden van deze kalender zijn de voorbereidingen van de pilotgroep nog niet afgerond. Informatie over de uitwerking op onze school volgt zo spoedig moeglijk. Informatieavond! De school is weer begonnen, de kinderen zitten in een nieuwe klas en gaan dit jaar weer veel leren. Wat gaan ze leren? Hoe gaat het jaar er voor uw kind uitzien? We willen u dat graag laten weten. DIT SCHOOLJAAR WILLEN WE HET WEER ANDERS DOEN! Jaarkalender In de eerste week van het schooljaar krijgen de ouders via hun kind de nieuwe jaarkalender. Allerlei praktische informatie komt aan de orde in deze jaarkalender. De jaarkalender staat ook op de website. Kerstlunch/ -diner Rondom kerst is onze school twee weken versierd en worden er leuke dingen gedaan. Dit schooljaar is er `s middags weer een kerstdiner. Volgend schooljaar is er weer een kerstlunch i.c.m. een kerstmarkt. Informatie jaarkalender

7 Kijken in nieuwe klas In de laatste schoolweek hebben we op woensdagochtend voor de leerlingen een kijkochtend in de nieuwe groep. Klassenouder In elke groep is een ouder het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als voor de ouders van de groep. Er is regelmatig informeel overleg met de groepsleerkracht. Dit overleg gebeurt veel middels . Wij willen de klassenouder zien als spil rondom de organisatie binnen de groep. Kleuterfeest Op de dag dat groep 3 t/m 6 op schoolreis gaat, is er voor de groepen 1 en 2 het ene jaar een kleuterfeest op school en het andere jaar ergens naar toe. Dit feest wordt gehouden rondom het gebouw, wel of niet i.c.m. een excursie. De kosten voor dit feest worden sinds vorig jaar op schoolniveau geïnd. De bijdrage voor dit kleuterfeest is dit jaar vastgesteld op 10,00. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL04RABO t.n.v. AVES /OBS Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Middels ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht iedere ouder zich om hun kind(eren) deel te laten nemen aan deze activiteit. Op deze dag is er ook altijd een continurooster voor de groepen die op school blijven. Koffie uurtje Het koffie uurtje is gepland op de eerste en laatste schooldag en de eerste dag in het nieuwe jaar. Graag willen we u erop wijzen dat tijdens de schooluren het afleidend kan werken voor onze leerlingen wanneer u tijdens de start van de lessen voor de ramen blijft staan praten. U bent welkom indien u binnenkomt en in de personeelskamer onder het genot van een kopje koffie of thee uw gesprek voortzet, wel of niet met iemand van de directie erbij. Medezeggenschapsraad (mr) De medezeggenschapsraad is samengesteld uit twee geledingen van elk drie personen, te weten: 1. De oudergeleding, welke in contact staat met de ouderraad. 2. De personeelsgeleding, drie teamleden van de Roderik van Voorst. M.R.- leden (ouders/team) Boukje Hoekstra ouderlid moeder van Kirstin Salomons en Milan Salomons Ciska Mulder ouderlid moeder van Nathan de Wolf en Jan-Willem de Wolf Roeleen Kaptein ouderlid moeder van Meike Vreeling en Bram Vreeling Linda van Woerkom personeelslid groepsleerkracht 1/2 A Hilde Triou personeelslid groepsleerkracht 3/4 A Bea Haan personeelslid groepsleerkracht 7/8 B Musical groep 8 / Afscheidsavond groep 8 Ieder jaar studeren de leerlingen van groep 8 een musical in. Zij hebben natuurlijk de hoofdrol in de toneeluitvoering en de leerlingen van groep 7 ondersteunen mede de zang. De generale repetitie wordt tijdens de schooluren vertoond aan de kinderen en eventuele belangstellenden. s Avonds is er eerst op school een gala diner voor de leerlingen van groep 8 verzorgd door het team. Vervolgens is de voorstelling in het Muzisch Centrum en alleen toegankelijk voor de ouders en familie van de kinderen uit groep 8. Er zijn in verband met het aantal zitplaatsen s avonds geen kaartjes ter beschikking voor broertjes en of zusjes die nog op school zitten. Na de musical wordt het feest voortgezet op school in de Ridderzaal. Informatie jaarkalender

8 Nieuw aangemelde leerlingen Leerlingen die nog geen vier jaar zijn en ingeschreven middels het inschrijfformulier, mogen twee keer een dagdeel komen wennen in de nieuwe groep. Hiervoor krijgen ze telefonisch een uitnodiging van de groepsleerkracht. Ouders mogen dan ook eventueel even in de groep blijven kijken. Voor de eerste echte schooldag krijgen ze een kaartje mee of toegestuurd. Nieuwsbrief de Roderikflits Iedere vrijdag komt er een Roderikflits op de website te staan. Ouders kunnen intekenen om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen. Indien ouders het aangeven bij de administratie dan krijgt de leerling een papieren versie mee naar huis. Leest u deze informatie alstublieft goed! Ontruimingsplan Het ontruimingsplan is er voor calamiteiten bijv. bij brand. De school houdt ten minste eenmaal per jaar een algehele ontruimingsoefening. Dit kan zowel in het begin van het schooljaar als op het eind van het schooljaar gebeuren. Ook bij het overblijven zullen we deze oefeningen gaan uitvoeren. Er zijn in totaal 3 BHV-ers bij ons op school. Met behulp van onze bedrijfshulpverleners zorgen wij ervoor dat onze kinderen zo snel mogelijk veilig uit school zijn. Ons ontruimingsplan is goedgekeurd door de Arbodienst. Open Deuren, de deur staat ALTIJD open! Wij willen alle ouders de gelegenheid geven om ook eens in de groep te kijken. Dit gebeurt dan wel altijd op afspraak, zodat we de rust in de groep(en) kunnen behouden. U krijgt een kijkwijzer om deze les(sen) bewust te volgen, we vragen u deze in te vullen en bij de leerkracht in te leveren en er is de mogelijkheid om een en ander na te bespreken met de groepsleerkracht. Open inloop Wij hebben bij ons op school open inloop, d.w.z. vanaf uur en vanaf uur zijn de deuren open en mogen de leerlingen de klas in. Zij nemen plaats en weten wat er van hen verwacht wordt. Ouders van groep 1 t/m 4 mogen dan nog even naar binnen om evt. iets aan de leerkracht te vertellen. Vanaf groep 5 verwachten wij dat de leerling ook alleen de groep in kan en mogelijke vragen c.q. opmerkingen kan doorgeven aan de leerkracht. Ouderbijdrage Om de activiteiten te kunnen bekostigen, vragen de ouderraad en de medezeggenschapsraad gezamenlijk van de ouders een vrijwillige bijdrage. Aan het begin van het schooljaar wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld op basis van de begroting tijdens de jaarvergadering. Hiervoor ontvangt u van de penningmeester van de medezeggenschapsraad een rekening. Voor dit schooljaar bedraagt de bijdrage 17,50. Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is NL11RABO t.n.v. Activiteitenvereniging Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Oudergesprekken Vier keer in het schooljaar zijn er vrijblijvend 10- minutengesprekken voor de ouders n.a.v. de vorderingen van de leerling. Ook kunnen groepsleerkrachten de ouders tijdens dit oudergesprek uitnodigen en wij vinden dat u dan verplicht bent om te komen. Indien noodzakelijk zijn daarnaast extra verplichte gesprekken onder schooltijd met meerdere disciplines ( intern begeleider, ambulant begeleider of anderen) als dit organisatorisch niet anders kan. U kunt ook altijd zelf een extra afspraak maken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur. (let u wel even op de vergaderdata of werkdagen van de parttimers!) De oudergesprekken staan in de jaarkalender gepland en wij verwachten dat u deze tijd zult vrijhouden. Wij proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. Echter wij nemen de uiteindelijke beslissing voor de indeling van het bezoekrooster. Informatie jaarkalender

9 Ouderraad (or) De ouderraad bestaat uit acht ouders. Ze organiseert activiteiten samen met het team, zoals kerstfeest, sinterklaas, schoolreis, fancy-fair/kerstfair, avondvierdaagse en nog veel meer. Voor deze activiteiten zal de ouderraad een beroep op u doen. Vele handen maken immers licht werk. Macha Rijckenberg voorzitter moeder van Sem van Eek Patrick Steemers ouder vader van Madelon en Antoinette Karin Rumuller ouder moeder van Dilano Marcel Broersma ouder vader van Lucas Liesbeth Dierck ouder moeder van Brian Kooistra Annet Apeldoorn ouder moeder van Remco Bianca Pheiffer ouder moeder van Luuk, Eva, Martine Bakker ouder moeder van Kaylian Lize van der Mark Cor van der Hooft penningmeester vader van Milan, Merlijn, Mika van Bruggen Overblijven op school uur tot uur Er is gelegenheid om de kinderen op school te laten overblijven. Het overblijven wordt door school zelf geregeld met overblijfouders die geschoold zijn en daardoor ook recht hebben op een vergoeding. Er is een overblijfwerkgroep die onder verantwoordelijkheid van de m.r. functioneert. De kosten voor het overblijven zijn: losse overblijf 2,50 Een strippenkaart voor 10x, 20x, 30x of 40 x overblijven resp. kosten 15,00, 30,00, 45,00 of 60,00 We gaan ervan uit dat ouders het bedrag zelf overmaken. Te grote rekeningen mogen ook in termijnen betaald worden. Wel even erbij vermelden. Strippenkaarten blijven het gehele jaar geldig en kunnen aan het eind van de school loopbaan worden uitbetaald. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL46RABO t.n.v. Act. Ver. obs Roderik van Voorst overblijven o.v.v. van naam en groep van uw kind(eren).heeft u vragen over het overblijven, neemt u dan contact op met de werkgroep. Liefst via e mail : Wanneer uw kind onverwachts moet overblijven of een vast overblijfkind is ziek, wilt u dit dan s morgens doorgeven. In de hal bij de hoofdingang hangt een overblijfbrievenbus. Hierin kunnen ouders in een envelop, waarop naam, groep en de bijdrage ad 2,50, de overblijfkosten incidenteel inleveren. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, kunnen deze leerling(en) geweigerd worden tijdens het overblijven op school! Playbackshow (voortaan Talentenshow) In de laatste schoolweek houden we op de laatste schooldag weer onze talentenshow van uur tot uur. Podium Op vrijdagmorgen uur vindt het podium plaats. Het podium wordt dit jaar door één groep verzorgd. Bij de voorstelling mogen ouders en belangstellenden aanwezig zijn. Ook een groep ouders verzorgt ieder jaar een podium. De data staan op de jaarkalender. Daarnaast zijn er ook een aantal speciale voorstellingen n.a.v. een onderwijsthema die voor de gehele school vertoond worden. Deze voorstellingen zijn alleen voor de leerlingen bestemd en worden wel in de Roderikflits vermeld. Ook vindt u op onze website de foto s van deze podiumvoorstellingen. Projectweken Van 7 MAART T/M 23 MAART zal er weer een thema centraal staan. De meeste uren zullen in de middagen in het teken staan van dit thema. Excursies, gastlessen en veel creativiteit zullen deze weken onvergetelijk maken voor de kinderen. Het einde van de week proberen we op een leuke manier af te sluiten. Informatie jaarkalender

10 Rapport Wij schrijven voor elke leerling na ongeveer twintig - en veertig weken een rapport. Dit wordt met de leerling besproken en daarna krijgt de leerling het mee naar huis. De bedoeling van het rapport is, dat het een schriftelijk beeld geeft van het werk en de vorderingen van uw kind. Indien het rapport vragen bij u oproept, bestaat de mogelijkheid om in te tekenen voor het oudergesprek. Het rapport moet binnen een week na het oudergesprek weer worden ingeleverd door de ouder of leerling bij de groepsleerkracht. Ons rapport is nog steeds in ontwikkeling, mede ook door de invoering van een nieuw leerling administratieprogramma. Dit schooljaar hebben alle leerlingen het nieuwe rapport. Rapportage Voor de hele basisschoolperiode staan kerndoelen vast. Na elke toets wordt gecontroleerd welke kinderen deze doelen hebben bereikt. Voor kinderen die deze doelen nog niet hebben gehaald, wordt in bouwvergaderingen, leerling- of groepsbesprekingen bepaald wat er gedaan wordt om deze kinderen te begeleiden. Naar de kinderen toe rapporteren we dagelijks aan de hand van werkbeoordelingen en door het uiten van positieve waarderingen. Schooleigendommen Wanneer een kind door duidelijk eigen schuld een schooleigendom (potlood, (vul)pen, gum, liniaal enz.) kwijtraakt, opeet of vernielt, dan moet deze vergoed worden. Vergoeding is conform de inkoopprijzen. In alle andere gevallen worden de materialen weer door school vervangen. Schoolgids / Jaarkalender Bij de eerste aanmelding krijgen de ouders de schoolgids uitgereikt. Deze schoolgids staat ook op de website van de school. Tijdens het kennismakingsgesprek is de schoolgids de leidraad van het gesprek. Ouders die de schoolgids daarna uitgereikt willen krijgen moeten dit kenbaar maken anders is deze in te zien op de site. Allerlei praktische informatie komt aan de orde in de jaarkalender. Deze wordt aan alle ouders uitgereikt in het begin van het schooljaar omdat actuele gegevens dan ook pas beschikbaar zijn. Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad in met de inhoud van de schoolgids en de jaarkalender. Daarnaast wordt de schoolgids/ jaarkalender gestuurd naar de inspectie en het bovenschools management..schoolkamp groep 7 / 8 In het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 drie dagen op schoolkamp. Ze hebben een programma van ontspanning en excursies. De data staan vermeld op de jaarkalender. De kosten voor dit kamp worden sinds vorig jaar op schoolniveau geïnd. De bijdrage voor het schoolkamp is dit schooljaar vastgesteld op 70,-- p.p. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL04RABO t.n.v. AVES OBS Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Middels ondertekening van het inschrijfformulier verplicht iedere ouder zich om hun kind(eren) deel te laten nemen aan deze buitenschoolse activiteit. Schoolreis Aan het eind van het schooljaar gaan groep 3 t/m 6 met de bus naar een leuke bestemming. Er is een vierjarenplan. De kosten voor dit schoolreisje worden sinds vorig jaar op schoolniveau geïnd. De bijdrage voor het schoolreisje is dit jaar vastgesteld op 30,00 p.p. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL04RABO t.n.v. AVES OBS Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en), groep(en). Middels ondertekening van het inschrijfformulier verplicht iedere ouder zich om hun kind(eren) deel te laten nemen aan deze buitenschoolse activiteit. Informatie jaarkalender

11 Schooltijden Om 8.20 uur en uur worden de deuren voor de groepen 1 t/m 8 geopend. De kinderen mogen dan in hun leslokaal. Alle ouders verzoeken wij op tijd aanwezig te zijn en niet in de klas te blijven, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen. Wij vragen u de kinderen vooral niet te vroeg naar school te laten gaan omdat wij door de open inloop geen toezicht hebben voor schooltijd (niet vóór uur en uur). Om 8.30 uur en uur dienen de lessen gestart te worden. Mocht u informatie willen of vragen hebben over uw zoon/dochter, dan verzoeken wij u na schooltijd contact op te nemen met de leerkracht. Dan is er tijd en gelegenheid om u te woord te staan. Na schooltijd is er ook de mogelijkheid om werk van uw kinderen te bekijken. Houdt u rekening met de vergaderingen van het team!!!! Groep 1 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uur uur Groep 1 t/m 4: vrijdagmiddag vrij. Woensdag uur Sinterklaas Dit feest wordt door alle groepen gevierd. De groepen 1 t/m 4 krijgen een presentje van de Sint. De groepen 5 t/m 8 maken surprises ( voor 4,00 euro) met een gedicht voor elkaar. Speelgoed Indien leerlingen iets willen laten zien in de klas, mag dat op spulletjesdag of op hun verjaardag of andere speciale momenten. Op andere dagen alstublieft niet. De spulletjes worden wel meegenomen of meegegeven op eigen verantwoordelijkheid. Graag in overleg met de groepsleerkracht. Sportactiviteiten Verschillende sportclubs binnen de gemeente verzorgen deze activiteiten. Er komen steeds meer aanvragen om deel te nemen. In het kader van taakbeleid moeten we een keuze maken in dit beleid, maar ook een keuze aan welke activiteiten wij als school meedoen. Al deze onderstaande sportactiviteiten worden door ouders in een werkgroep gecoördineerd waarin ook een groepsleerkracht zitting heeft. Scholencross: 600 meter/1000 m. hardlopen voor kinderen vanaf zes jaar ( 2 zaterdagen in de herfst). Schaatsen: groep 3 t/m 8 : op de ijsbaan worden dan door ouders schaatswedstrijden georganiseerd. Korfbal voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 ( 2 keer in april s avonds). Voetbaltoernooi voor elftallen en zeventallen vanaf groep 3 (in april). Scholierenatletiek dag: leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich individueel of per groep aanmelden voor deze atletiek dag (in april). Avondvierdaagse 2 t/m 7: de school neemt met verschillende leeftijdsgroepen deel aan de avondvierdaagse (midden juni). De groepen worden begeleid door ouders. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle avonden meelopen. De medaille wordt dan ook alleen verkregen als alle avonden zijn meegelopen. Volleybal toernooi groep 5 t/m 8: de volleybal vereniging geeft ook instructielessen tijdens de gymlessen. Daarnaast hebben wij ook voor op het grasveld een volleybalnet aangeschaft vanuit de overblijfgelden. Sportdag: Op vrijdag 24 april wordt er weer een sportdag voor de kinderen vanaf groep 3 georganiseerd. Op deze dag is er weer een continurooster voor de groepen 5 t/m 8 tot uur. De groepen 1 en 2 hebben i.p.v. een sportdag een kleuterfeest. Op deze dag hebben zij ook een continurooster. Ze hebben in en rond school, in een bepaald thema, allerhande spelletjes en andere doeactiviteiten. Informatie jaarkalender

12 Toezicht op de speelplaats Als de groepen 1/2 buiten spelen is daarbij altijd de leerkracht aanwezig. Tijdens de ochtendpauze spelen de leerlingen van groep 3 en 4 op het onderbouwplein en houden deze groepsleerkrachten daar ook toezicht. De kleuters blijven dan in het lokaal. De leerlingen van groep 5 t/m 8 spelen op het bovenbouwplein, op het grasveld of naast de Zeevaarder waar gevoetbald kan worden. Alle leerkrachten houden toezicht op verschillende plekken. Bij het overblijven zijn de overblijfouders eindverantwoordelijk en gaan de leerlingen na het overblijven om uur terug in het lokaal omdat wij open inloop hebben. Indien uw zoon / dochter nog buiten mag spelen moet hij om uur weer binnen zijn. In deze 10 minuten is er niemand van de leerkrachten buiten en bent u als ouders daar ook mede verantwoordelijk voor hun gedrag. Vakantie rooster Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 29 febr. t/m 4maart 2016 Goede Vrijdag +Pasen: 25 maart t/m 28 maart 2016 Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaartweekend valt in mei vakantie Pinkstermaandag 16 mei 2016 Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016 Extra dag vrij Aves studiedag 17 mei 2016 Vrijdagmiddag groep 5 t/m 8 15 juli 2016 afsluiten schooljaar middag vrij groep 5 t/m 8 vrij Compensatiedagen i.v.m. avondactiviteit: Vrijdagmiddag 19 december 2014 groep 5 t/m 8 vrij middag vrij i.v.m. fancyfair Vergaderingen Op de jaarkalender treft u op verschillende dagen onze vergaderingen aan. Wij vragen de ouders dan om de leerkrachten zo weinig mogelijk te storen na schooltijd zodat de vergadering op tijd kan beginnen. Deze vergaderingen zijn in ieders belang. Wij kennen verschillende organisaties van vergaderingen: Teamvergadering Alle leerkrachten die op die dag werkzaam zijn, zijn aanwezig bij deze algemene vergaderingen, die voorgezeten wordt door de directeur. Bouwvergadering Er wordt in twee groepen vergaderd door de leerkrachten die op die dag werkzaam zijn, een onderbouwgroep (1 t/m 4 ) en een bovenbouwgroep ( 5 t/m 8). De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinator. Intervisie In twee groepen worden een of meerdere onderwerpen besproken, die de aandacht hebben van individuele leerkrachten. ICT- vergaderingen Dit zijn bijeenkomsten t.b.v. de ict-coördinator en/of ict-ers binnen de verschillende bouwgroepen.(1/2,3/4, 5/6, 7/8) Studie(mid-)dag Deze dagen worden ingevuld door Aves of door onze eigen organisatie. Directieberaad Aves Deze vergaderingen zijn voor de directeuren van AVES gepland op de maandagmiddag. De directeur is dan niet op school. IB- vergaderingen Deze vergaderingen zijn voor de intern begeleiders van AVES op de dinsdagmiddag. De intern begeleider is dan niet op school. Informatie jaarkalender

13 Verjaardagen en trakteren Snoepen is wel lekker maar niet gezond. Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind gezond laat trakteren. Er wordt in de groep getrakteerd. Graag één ding dat direct opgegeten kan worden. Liever geen zak vol, die mee naar huis moet. De jarige kinderen krijgen een miniposter, waarmee ze in hun eigen bouw langs de leerkrachten gaan. Wij verzoeken u vriendelijk om de uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de klas af te geven. Dit voorkomt teleurstelling bij de kinderen die niet worden uitgenodigd. Ouders mogen bij de groepen 1 t/m 4 nog aanwezig zijn bij het vieren van het verjaardagsfeest. Alleen vragen wij de traktatie uit te delen tijdens de ochtendpauze. Ook willen wij de ouders erop wijzen dat een traktatie niet een feestje moet worden op school. Een eenvoudige traktatie wordt nog steeds op prijs gesteld. Dit jaar houden we de verjaardagen van de leerkrachten op één dag en wel vrijdag 26 februari Groep 5 t/m 8 hebben dan weer een continurooster. De kinderen mogen dan verkleed naar school komen en wij houden dan ook weer een alternatieve vossenjacht. Vertrouwenspersoon Zie schoolgids 2014/2015 op de website van de school blz. 14. Verzuim We kennen binnen het basisonderwijs twee vormen van verzuim: geoorloofd- en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim kan men aanvragen middels een formulier verlof conform de regelgeving leerplichtwetgeving. Deze formulieren zijn op school bij de administratie te verkrijgen. Meer informatie vindt u in de schoolgids op de website. Onder geoorloofd verlof valt ook ziekteverzuim indien men dit op tijd doorgeeft. Wij vragen u dit vóór schooltijd telefonisch tussen uur door te geven. Ongeoorloofd verzuim, verzuim zonder enige reden, wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze melding wordt door ons ook altijd aan de ouders meegedeeld. Wettelijk zijn wij ook verplicht een afwezigheidsregistratie bij te houden. Wij kunnen ouders, door ons nieuwe leerling administratiesysteem Parnassys, ook laten zien hoe vaak een leerling afwezig is geweest. WA-verzekering/ Aansprakelijkheid leerlingen/ouders Om alle onduidelijkheid over aansprakelijkheid te voorkomen gaan we ervan uit dat elke ouder voor zijn kind(eren) een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Ook voor eventuele andere verzekeringen, zoals een ongevallenverzekering, bent u zelf verantwoordelijk. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van of schade aan spullen die uw kind ongevraagd mee naar school neemt of voor schade aan brillen en kleding. Indien u, als ouder, vindt dat het door nalatigheid van het personeel komt, kunt u de school schriftelijk aansprakelijk stellen. Hiervoor zijn wij middels onze werkgever verzekerd. De verzekering zal het dan verder uitzoeken en afhandelen. Hierover kunt u contact opnemen met de directeur. Website De leerkrachten onderhouden samen de website van de Roderik: U kunt hierop van alles lezen over onze school. Informatie jaarkalender

14 A-Z Team Heleen Wijnhoud directeur hele week intern begeleider vertrouwenspersoon vacature Froukje Bijlholt, tutor leerkracht ma, di, do, vrij alleen s ochtends en één middag di of do Linda van Woerkom groepsleerkracht groep 1/2 ma t/m wo Greet Regeling groepsleerkracht groep 1/2 do en vrijdagmorgen Cynthia de Lange groepsleerkracht groep 3/4 A ma en di Hilde Triou groepsleerkracht, groep 3/4 A wo t/m vrijdagmorgen lees- en bouwcoördinator Manuela Hollenberg groepsleerkracht groep 5/6 A ma t/m vrijdag Marcha Smeink groepsleerkracht groep 3/4 B ma t/m di wo coördinator zorg (cozo) Jessica Goosen groepsleerkracht groep 5 /6 B ma t/m woensdag Renée Crebas groepsleerkracht groep 3/4 B wo, do en vrij Barbara de Rooy groepsleerkracht groep 5/6 B do t/m vrijdag wo in groep 7/8 B Informatie jaarkalender

15 Stefan van de Worp groepsleerkracht groep 7/8 A ma t/m vrijdag Bea Haan groepsleerkracht groep 7 /8 B ma, di, do en vrijdag Marry Dikken vakleerkracht gymnastiek groep 3 t/m 8 di en do Lara Schouten vakleerkracht GVO groep 3 t/m 8 dinsdag Hennie Vis vakleerkracht HVO groep 3 t/m 8 dinsdag Assia Bachiri vakleerkracht IVO groep 3 t/m 8 dinsdag Assia Informatie jaarkalender

16 AUGUSTUS 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO teamverg uur 14 Einde Zomervakantie Eerste schooldag luizencontrole OPM. Informatie jaarkalender

17 36 SEPTEMBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO schoolkamp 7/8 schoolkamp7/8 schoolkamp 7/ directieber. Aves mr/or verg bouwvergadering directieber. Aves u. podium OPM. intervisie groep podium 2 start kinderboekenweek Leerlingen van Groep 7/8 gaan op schoolkamp. locatie:???? verrassing. Informatie jaarkalender

18 OKTOBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Dierendag 40 intervisie groep Dag van de Leraar Werkbezoek directie naar Finland bouwvergadering info avond podium 3 m.r./o.r. verg Herfstvakantie luizencontrole OPM. jaarverg. GMR oktober info avond tussen U komt toch zeker? november Denkt u nog aan het strookje inleveren? Informatie jaarkalender

19 NOVEMBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO oudergesprekken directieber. Aves 46 9 directieber. Aves directieber.aves bouwvergadering directieber. Aves 24 m.r./o.r. verg schoentje zetten groep 1 t/m u. podium4 n.a.v. schoentje zetten bouwvergadering OPM. 26 november Podium 4 Informatie jaarkalender

20 DECEMBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Sinterklaasfeest continurooster groep 5t/m u directieber.aves continurooster tot uur Kerstvakantie Kerstdiner uur 18 middag vrij groep 5 t/m Kerstmis OPM. 17 december! groep 1 t/m 8 diner wordt verzorgd! 4 december! groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit u. Informatie jaarkalender

21 JANUARI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO. 1 Nieuwjaarsdag nieuwjaarswens luizencontrole intervisie groep intervisie groep2 m.r./o.r. verg directieber. Aves rapport mee! u. podium OPM. 4 januari uur Koffie/ thee staat klaar in Ridderzaal! 27 januari Denkt u aan het inleveren van strookje voor oudergesprek! Informatie jaarkalender

22 FEBRUARI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO directieber. Aves oudergesprekken 6 8 directieber. Aves bouwgadering directieber. Aves m.r./ o.r. verg Podium directieber.aves bouwvergadering verjaardag leerkrachten continurooster! Voorjaarsvakantie OPM. 26 februari groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit u. Informatie jaarkalender

23 MAART 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO. 1 Voorjaarsvakantie luizencontrole 8 9 start project! 10 bouwvergadering intervisie 1 15 mr. / or verg intervisie u. podium einde project Fancy Fair uur 24 Paashaas 25 Goede Vrijdag AVES dag de Paasdag 29 bouwvergadering OPM. 9 maart thema project wordt bekend gemaakt in flits! Informatie jaarkalender

24 APRIL 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO directieber. Aves oudergesprekken u. podium directieber. Aves m.r./o.r. verg sportdag 1 t/m 8 continurooster! AVES dag Koningsdag! OPM. 6 april Denkt u aan het oudergesprek strookje inleveren! 22 april groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit u. Informatie jaarkalender

25 MEI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Meivakantie Hemelvaart Moederdag 19 9 luizencontrole 10 bouwvergadering Pinksteren Pinkstermaandag 17 AVES studiedag voor teams directieber. Aves bouwvergadering schoolreis/ kleuterfeest continurooster directieber.aves OPM. 30 mei groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit 14.00u u. podium Informatie jaarkalender

26 JUNI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO bouwvergadering 23 6 directieber.aves m.r./o.r. verg intervisie groep1 directieber. Aves intervisie groep u. ouderpodium Vaderdag rapport mee! OPM.. 7 juli Denkt u aan het oudergesprek strookje inleveren! Ouderpodium is helaas alleen voor de leerlingen i.v.m. plaatsgebrek! Informatie jaarkalender

27 JULI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO oudergesprekken Kijken in de nieuwe klas Teamvergadering Zomervakantie t/m Werkoverleg 14 Continurooster Generale repetitie musical groep 8! Musical groep uur 15 Talenten Show middag vrij! OPM.. 14 juli generale om 9.00 en om uur Muzisch Centrum 15 juli uur koffie/thee voor ouders. Informatie jaarkalender

28 AUGUSTUS 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Teamvergadering 26 Werkoverleg Eerste schooldag luizencontrole OPM. Informatie jaarkalender

JAARKALENDER 2014-2015 Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord. obsroderikvanvoorst@aves.nl 0527-612321

JAARKALENDER 2014-2015 Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord. obsroderikvanvoorst@aves.nl 0527-612321 JAARKALENDER 2014-2015 Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord. obsroderikvanvoorst@aves.nl 0527-612321 Informatie jaarkalender 2014-2015 1 A Adresgegevens school 3 B Belang betrokkenheid van ouders 3 C Contactpersoon

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

2017/2018. OBS Roderik van Voorst Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord I

2017/2018. OBS Roderik van Voorst Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord I 2017/2018 OBS Roderik van Voorst Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord h.wijnhoud@aves.nl I 0527-612321 Inhoudsopgave A Adresgegevens school 4 B Betrokkenheid van ouders 4 C Contactpersoon zorg 5 Continurooster

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL Zuukerschool, Epe

SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL Zuukerschool, Epe SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL 2017-2018 Augustus 2017 Di 1 ZOMERVAKANTIE Woe 2 ZOMERVAKANTIE Do 3 ZOMERVAKANTIE Vrij 4 ZOMERVAKANTIE Za 5 Zo 6 Ma 7 ZOMERVAKANTIE Di 8 ZOMERVAKANTIE Woe 9 ZOMERVAKANTIE Do

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 4-5 Levensboom 4 26 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Overblijf Marijke van Keeken 06 9 65 9 augustus 4 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 7 Eerste schooldag.45

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar.

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Jaargang 2014-2015, nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Afgelopen maandag hebben we inspectiebezoek

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Jaarkalender 2015-2016

Jaarkalender 2015-2016 Jaarkalender 2015-2016 OBS t Hunnighouwersgat Midsland Zuid Midslandweg 19a 8891GH Midsland 0562-448568 Schooltijden Groep 1 tot en met 4 Maandag, dinsdag en donderdag van 8.25-11.45 en van 13.15-15.30

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal KALENDER 2014-2015 augustus 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inloopuur nieuwe klaslokaal 11.00-12.00 uur Eerste schooldag Luizencontrole 1 25 26 27 28 29 30 31 22 augustus

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2016-2017 Schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

In deze eerst RSN even allemaal praktische zaken op een rijtje, zoals de margedagen,vakanties, gymtijden, aktiviteitenoverzicht voor 2016-2017 etc.

In deze eerst RSN even allemaal praktische zaken op een rijtje, zoals de margedagen,vakanties, gymtijden, aktiviteitenoverzicht voor 2016-2017 etc. Riemslootnieuws 666 Jaargang 17 26-8- www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: roezemoes@dagendou.nl

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Wilt u uw kind morgen een tasje voorzien van naam meegeven naar school? Dan kunnen we alle Sinterklaaswerkjes meegeven.

Wilt u uw kind morgen een tasje voorzien van naam meegeven naar school? Dan kunnen we alle Sinterklaaswerkjes meegeven. O.B.S. De Vuurtoren Locatie: Heerenduinweg 45, 1971 JA IJmuiden Telefoon: 0255-514452 E-mail: directie@obs-devuurtoren.nl Website: www.obs-devuurtoren.nl Sinterklaasfeest morgenochtend! Eindelijk is het

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 11-11-2013-25-11-2013 Agenda: Ma 11-11 Sint Maarten Di 12-11 NIO toets voor groep 8 08.45-11.00 uur Wo 13-11 Gesprekken voorlopig advies groep 8 Do 14-11 Groep 1 2 naar Natuurmuseum Ma 18-11

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe.

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe. Geachte ouders/verzorgers, De vakantie zit er weer op: terug in het gareel en weer allemaal aan het werk! Gelukkig hebben we met elkaar vastgesteld dat alle leerlingen en leerkrachten weer gezond op school

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 22-08-2016 Nr. 01 1. Eerste schooldag Welkom allemaal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016 Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk Nieuwsbrief juli 2016 Belangrijke data juli: 6 juli Studiedag, kinderen vrij 7 juli Rapport mee 7/8 juli Kleuterspellen mee naar huis, schoonmaak 11 juli Bedankochtend 11 juli

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 20-11-2014 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl Belangrijke datums 5 december Sinterklaas. Continurooster tot 13.30u gr. 5 t/m 8

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 Beste ouders en kinderen, Obs Dijkerhoek, een dijk van een nieuwe school! Het is zover! Na ruim twee jaar is de nieuwbouw van Obs Dijkerhoek gerealiseerd.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 16 06-05-2014 In dit nummer: Nog een kwart.. Maandopening Personele

Nadere informatie

Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015

Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015 Molenweg 1 9301 JD Roden 050-5017434 www.demarke-roden.nl Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015 Voorwoord Voor u ligt de ouderkalender van Openbare Basisschool De Marke voor het schooljaar

Nadere informatie

Welkom op basisschool Het Hof!

Welkom op basisschool Het Hof! Welkom op basisschool Het Hof! Voor u ligt het informatieboekje van openbare basisschool Het Hof. Een school die zich op vele manieren onderscheidt en u als ouder zo volledig mogelijk wil informeren over

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie