JAARKALENDER Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKALENDER 2015-2016 Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord. obsroderikvanvoorst@aves.nl 0527-612321"

Transcriptie

1 JAARKALENDER Skagerrak 1, 8303 VA Emmeloord Informatie jaarkalender

2 A Adresgegevens school 3 B Belang betrokkenheid van ouders 3 C Contactpersoon 3 Continurooster 3 Computeractiviteiten 3 Cultuur 3 D Drinken en / of fruit 4 E Een positief team.. 4 Excursies 4 F Fancy fair 4 Fietsend naar school 4 Fotograaf 4 G Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad 5 Gevonden voorwerpen 5 Gymrooster 5 H Hoofdluis 5 Huiswerk 6 I Identiteit: HVO / GVO/ IVO rooster 6 Informatie avond 6 J Jaarkalender 6 K Kerst 7 Kijkochtend 7 Klassenouder 7 Kleuterfeest 7 Koffie-uurtje 7 M Medezeggenschap Raad ( m.r.) 7 M.R.- leden 7 Musical groep 8 8 N Nieuw aan te melden leerling(en) 8 Nieuwsbrief Roderikflits 8 O Ontruimingsplan 8 Opendeurenweek 8 Open inloop 8 Ouderbijdrage 8 Oudergesprekken c.q. spreekuur 9 Ouderraad 9 O.R.- leden 9 Overblijven op school 9 P Podium 10 Projectweken 10 R Rapport 10 Rapportage 10 S Schooleigendommen 10 Schoolgids 10 Schoolkamp groep 7/8 11 Schoolreis 11 Schooltijden 11 Sinterklaas 11 Speelgoed 11 Sportactiviteiten 11 T Toezicht op speelplaats 12 V Vakantierooster Vergaderingen 12 Verjaardagen en trakteren 13 Vertrouwenspersoon 13 W Verzuim 14 WA-verzekering 14 Website 14 Z Van A tot Z team Informatie jaarkalender

3 Adresgegevens school: Openbare basisschool Roderik van Voorst, Directeur: H.Wijnhoud Skagerrak 1, 8303 VA EMMELOORD. Bij dringende zaken buiten schooltijden Tel website: Wij verzoeken u de groepsleerkrachten zoveel mogelijk buiten de lestijden te bellen. Wij houden tussen de middag pauze van uur. De vergaderingen beginnen meestal om uur. Wij zijn op school telefonisch bereikbaar van uur en op woensdag tot uur. Belang van de betrokkenheid van ouders bij de school Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het helpen opgroeien van kinderen zo staat eerder vermeld in de missie van de school. Daarom is het goed dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de leerkrachten, waarbij afspraken nagekomen moeten worden. De ouders mogen altijd van de school verwachten dat zij goed op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind(eren). Daarnaast verwacht de school van de ouders dat informatie, die de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden, altijd in vertrouwen gemeld kan worden en dat zij mede hun toestemming verlenen om derden te kunnen inschakelen, indien wij als school van mening zijn dat voor een juiste ontwikkeling van de leerling het noodzakelijk is dat er meer inzicht verkregen moet worden in de analyse en diagnose van deze leerling. Contactpersoon Bij ons op school is dat de intern begeleider. Meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld worden in goed vertrouwen besproken waarbij vaak de te volgen procedure voor een ieder helder zal worden uitgelegd. Een en ander staat ook beschreven in de schoolgids onder de klachtenprocedure. Deze is te vinden op de website van de school. Continurooster Bij verschillende activiteiten op school worden de schooltijden aangepast aan een continurooster. We werken dan van uur waarbij alle leerlingen verplicht op school overblijven. Zij nemen dan eten en drinken mee naar school. De activiteiten waarbij continurooster wordt gehanteerd, staan op de jaarkalender vermeld. Ook is het mogelijk dat we het continurooster toepassen als het weer langere tijd tropisch warm zal zijn. Een en ander wordt tijdig in de Roderikflits aan ouders meegedeeld. Computeractiviteiten De school beschikt over een netwerk van computers waaraan de leerlingen regelmatig individueel of in groepjes werken. Rekenen, taal en wereldoriëntatie zijn bijvoorbeeld vakgebieden waarbij de computer wordt ingezet. Dit gebeurt in alle groepen. De ontwikkelingen m.b.t. het computergebruik worden door de school nauwlettend gevolgd. Momenteel hebben we 9 digitale schoolborden ter beschikking en 2 touchscreen schermen bij de kleuters. Meester Stefan is onze ICT-coördinator en beheerder van onze website. Cultuur Op onze school staat Cultuur met een hoofdletter. Er is een groepleerkracht belast met deze zaken, de zgn. cultuurcoördinator. Er is een cultuurplan en daarin wordt aangegeven hoe wij binnen ons onderwijs cultuur een warm hart toedragen. Elke groep bezoekt ieder jaar een theatervoorstelling. Elke groep neemt een keer in de twee jaar deel aan een workshop. Handvaardigheid lessen binnen de groepen 5 t/m 6 en 7 t/m 8 worden in heterogene groepen uitgevoerd met verschillende onderwerpen. Podiumvoorstellingen worden elk schooljaar wel of niet in combinatie met een andere groep verzorgd. Onze cultuurcoördinator is juf Manuela. Informatie jaarkalender

4 Drinken en/of fruit Op school is er geen schoolmelkregeling. Wel mag u uiteraard uw kind zelf iets te eten of te drinken meegeven. Geef alstublieft gezonde voeding mee. Let u erop dat drinkbekers, voorzien van naam, goed gesloten zijn. Een positief team.werkt! Deze slogan wordt elk jaar aangevuld met een motto: Complimentje = presentje! Verwonder wat je kunt! Excellent Spreken is goud Vertel het verder Op volle kracht. Excursies Elk jaar organiseren we een aantal excursies voor de kinderen op het gebied van natuur- en milieueducatie en/of cultuuronderwijs. Uw hulp bij vervoer en begeleiding is zeer welkom. We gaan er wel vanuit dat er een inzittendenverzekering is afgesloten. U bent tenslotte verantwoordelijk voor de kinderen in uw auto tijdens het vervoer. Over de data wordt u via de Roderikflits geïnformeerd. Ook kunt u op de website de ervaringen van de groepen lezen. Fancy-fair Elke twee jaar ( etc.) houden we weer een fancy-fair. Door de hele school heen staan activiteiten en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Kortom: reuze gezellig. Met de opbrengst van de fancy-fair kunnen wij extra materialen voor de kinderen kopen. Ook gaat er een gedeelte naar een goed doel. Fietsend naar school Hiervoor gelden de volgende regels: a. De school aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel geleden schade aan fietsen. b. Woon je in de buurt? Kom dan lopend naar school. c. Om ongelukken te voorkomen lopen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. d. Skeelers, steps en skateboarden zijn in de pauzes niet toegestaan. e. Groep 1 t/m 4 parkeren de fietsen op het onderbouwplein, groep 5 t/m 8 parkeren de fietsen aan de achterkant van de school N.B. Als u met de auto komt, parkeert u deze dan alleen in de parkeervakken of iets verderop in de straat. Samen met u willen wij proberen de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te houden en onnodige overlast voor de betreffende buurtbewoners te voorkomen. Het trottoir is en blijft voor onze voetgangers. Als u met de fiets komt, vragen wij u deze aan de voorkant van de school links en rechts van de hoofdingang te stallen dit i.v.m. de gering hoeveelheid fietsplaatsen op het speelplein. Fotograaf Jaarlijks komt in het voorjaar een fotograaf op school. Een en ander is geheel vrijblijvend en kan tegen concurrerende prijzen worden aangeboden. Informatie jaarkalender

5 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) Vanaf is er een nieuw bestuur Aves opgericht. Hierdoor is er ook een nieuwe samenstelling gekomen van de GMR. Een aantal clusterscholen hebben middels een afvaardiging van een ouder- of een personeelslid van de m.r. hun vertegenwoordiging geregeld. Meer informatie vindt u op de website van de stichting Aves onder de knop GMR. Gevonden voorwerpen Voorwerpen die in de gymzaal of op school gevonden zijn, worden verzameld in een bak die in de berging naast de keuken staat. Elk kwartaal worden deze voorwerpen tentoongesteld in de Ridderzaal. In de nieuwsbrief Roderikflits wordt de tijd vermeld. Niet opgehaalde spullen worden aan een goed doel gegeven. Gymrooster Alle gymlessen van groep 3 t/m 6 zijn dit schooljaar in de Zeevaarder, de sporthal naast de school en de groepen 7/8 hebben de gymlessen in sportzaal Erven Oost. Dinsdag Donderdag Dinsdagmiddag Donderdagmiddag Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep 6 De gymlessen van alle groepen worden homogeen gegeven door de vakleerkracht. De leerlingen die om uur in de middag gym hebben, vertrekken samen met de leerkracht van school naar de sportzaal Erven-Oost. Om uur fietsen de leerlingen ook weer samen met de leerkracht eerst naar school en dan mogen ze naar huis! Tijdens de gymlessen hebben leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. I.v.m. de loop- c.q. fiets- en omkleedtijd douchen we niet na de gymles. Er gaat dan teveel onderwijstijd verloren. Vaak zijn leerlingen tijdens de pauze of het overblijven ook actief bezig en wordt er ook niet gedoucht. Wilt u er wel op toezien dat de gymspullen uit hygiënisch oogpunt na elke les mee naar huis komen en gewassen worden? Hoofdluiscontrole Na elke vakantie worden de kinderen op maandagmiddag door een aantal ouders op hoofdluis gecontroleerd. Deze ouders hebben instructie gehad van de GGD om op een goede manier de luizen/neten op te sporen en ouders te adviseren hoe deze te bestrijden. In het geval dat er bij uw kind luizen/neten worden geconstateerd, wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd met het verzoek nog dezelfde dag actie te ondernemen. Ook krijgen deze leerlingen dezelfde dag een brief mee waarin nogmaals uitleg gegeven wordt hoe te handelen. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, hangen er bij de ingangen van de school posters op de prikborden. Wij vragen ouders dan alert te zijn om hun kind(eren) extra te controleren. Een week later vindt er een nacontrole plaats. Informatie jaarkalender

6 Huiswerk Om de leerlingen in de bovenbouw op een goede manier voor te bereiden op het voortgezet onderwijs is het noodzakelijk dat de school de kinderen leert om enkele malen per week of per twee weken vrije tijd in te leveren voor schoolwerk. Vanaf groep 1/2 beginnen we al met boekbesprekingen door leerlingen in de kring en breiden dit vanaf groep 3 uit met een spreekbeurt en een nieuwskring. In groep 5 beginnen we verder met wat kleine huiswerkopdrachten en wordt dit uitgebouwd tot leren van dicteewoorden, één leeropdracht, één werkstuk. Het is goed wanneer u interesse toont voor het huiswerk van uw kind. U laat uw kind daarmee merken dat u school belangrijk vindt en u helpt het kind wennen aan het maken van huiswerk. Daarnaast vinden wij dat niet teveel tijd besteed moet worden aan het huiswerk. Vrije tijdsbesteding is van net zo groot belang tijdens de basisschoolperiode. Bijna elke dag is er tijdens het zelfstandig werken ruimte om huiswerkopdrachten uit te voeren. Identiteit HVO / GVO / IVO pilot voor Lessen leren leven Dit jaar draaien we vermoedelijk een pilot met de vakleerkrachten en de groepsleerkrachten om de thema s aan alle kinderen aan te bieden waarna de groepsleerkracht de taak heeft om de verbinding te maken met alle drie de thema s. Elk thema wordt twee weken gegeven door iedere vakleerkracht. De groepsleerkracht geeft de start les en de eind les. Dus in totaal duurt een thema 8 weken. Er komen vier thema s tijdens het gehele schooljaar. Na het eerste thema volgt er een informatieavond om ook de ouders verder te informeren. Op het moment van verspreiden van deze kalender zijn de voorbereidingen van de pilotgroep nog niet afgerond. Informatie over de uitwerking op onze school volgt zo spoedig moeglijk. Informatieavond! De school is weer begonnen, de kinderen zitten in een nieuwe klas en gaan dit jaar weer veel leren. Wat gaan ze leren? Hoe gaat het jaar er voor uw kind uitzien? We willen u dat graag laten weten. DIT SCHOOLJAAR WILLEN WE HET WEER ANDERS DOEN! Jaarkalender In de eerste week van het schooljaar krijgen de ouders via hun kind de nieuwe jaarkalender. Allerlei praktische informatie komt aan de orde in deze jaarkalender. De jaarkalender staat ook op de website. Kerstlunch/ -diner Rondom kerst is onze school twee weken versierd en worden er leuke dingen gedaan. Dit schooljaar is er `s middags weer een kerstdiner. Volgend schooljaar is er weer een kerstlunch i.c.m. een kerstmarkt. Informatie jaarkalender

7 Kijken in nieuwe klas In de laatste schoolweek hebben we op woensdagochtend voor de leerlingen een kijkochtend in de nieuwe groep. Klassenouder In elke groep is een ouder het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als voor de ouders van de groep. Er is regelmatig informeel overleg met de groepsleerkracht. Dit overleg gebeurt veel middels . Wij willen de klassenouder zien als spil rondom de organisatie binnen de groep. Kleuterfeest Op de dag dat groep 3 t/m 6 op schoolreis gaat, is er voor de groepen 1 en 2 het ene jaar een kleuterfeest op school en het andere jaar ergens naar toe. Dit feest wordt gehouden rondom het gebouw, wel of niet i.c.m. een excursie. De kosten voor dit feest worden sinds vorig jaar op schoolniveau geïnd. De bijdrage voor dit kleuterfeest is dit jaar vastgesteld op 10,00. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL04RABO t.n.v. AVES /OBS Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Middels ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht iedere ouder zich om hun kind(eren) deel te laten nemen aan deze activiteit. Op deze dag is er ook altijd een continurooster voor de groepen die op school blijven. Koffie uurtje Het koffie uurtje is gepland op de eerste en laatste schooldag en de eerste dag in het nieuwe jaar. Graag willen we u erop wijzen dat tijdens de schooluren het afleidend kan werken voor onze leerlingen wanneer u tijdens de start van de lessen voor de ramen blijft staan praten. U bent welkom indien u binnenkomt en in de personeelskamer onder het genot van een kopje koffie of thee uw gesprek voortzet, wel of niet met iemand van de directie erbij. Medezeggenschapsraad (mr) De medezeggenschapsraad is samengesteld uit twee geledingen van elk drie personen, te weten: 1. De oudergeleding, welke in contact staat met de ouderraad. 2. De personeelsgeleding, drie teamleden van de Roderik van Voorst. M.R.- leden (ouders/team) Boukje Hoekstra ouderlid moeder van Kirstin Salomons en Milan Salomons Ciska Mulder ouderlid moeder van Nathan de Wolf en Jan-Willem de Wolf Roeleen Kaptein ouderlid moeder van Meike Vreeling en Bram Vreeling Linda van Woerkom personeelslid groepsleerkracht 1/2 A Hilde Triou personeelslid groepsleerkracht 3/4 A Bea Haan personeelslid groepsleerkracht 7/8 B Musical groep 8 / Afscheidsavond groep 8 Ieder jaar studeren de leerlingen van groep 8 een musical in. Zij hebben natuurlijk de hoofdrol in de toneeluitvoering en de leerlingen van groep 7 ondersteunen mede de zang. De generale repetitie wordt tijdens de schooluren vertoond aan de kinderen en eventuele belangstellenden. s Avonds is er eerst op school een gala diner voor de leerlingen van groep 8 verzorgd door het team. Vervolgens is de voorstelling in het Muzisch Centrum en alleen toegankelijk voor de ouders en familie van de kinderen uit groep 8. Er zijn in verband met het aantal zitplaatsen s avonds geen kaartjes ter beschikking voor broertjes en of zusjes die nog op school zitten. Na de musical wordt het feest voortgezet op school in de Ridderzaal. Informatie jaarkalender

8 Nieuw aangemelde leerlingen Leerlingen die nog geen vier jaar zijn en ingeschreven middels het inschrijfformulier, mogen twee keer een dagdeel komen wennen in de nieuwe groep. Hiervoor krijgen ze telefonisch een uitnodiging van de groepsleerkracht. Ouders mogen dan ook eventueel even in de groep blijven kijken. Voor de eerste echte schooldag krijgen ze een kaartje mee of toegestuurd. Nieuwsbrief de Roderikflits Iedere vrijdag komt er een Roderikflits op de website te staan. Ouders kunnen intekenen om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen. Indien ouders het aangeven bij de administratie dan krijgt de leerling een papieren versie mee naar huis. Leest u deze informatie alstublieft goed! Ontruimingsplan Het ontruimingsplan is er voor calamiteiten bijv. bij brand. De school houdt ten minste eenmaal per jaar een algehele ontruimingsoefening. Dit kan zowel in het begin van het schooljaar als op het eind van het schooljaar gebeuren. Ook bij het overblijven zullen we deze oefeningen gaan uitvoeren. Er zijn in totaal 3 BHV-ers bij ons op school. Met behulp van onze bedrijfshulpverleners zorgen wij ervoor dat onze kinderen zo snel mogelijk veilig uit school zijn. Ons ontruimingsplan is goedgekeurd door de Arbodienst. Open Deuren, de deur staat ALTIJD open! Wij willen alle ouders de gelegenheid geven om ook eens in de groep te kijken. Dit gebeurt dan wel altijd op afspraak, zodat we de rust in de groep(en) kunnen behouden. U krijgt een kijkwijzer om deze les(sen) bewust te volgen, we vragen u deze in te vullen en bij de leerkracht in te leveren en er is de mogelijkheid om een en ander na te bespreken met de groepsleerkracht. Open inloop Wij hebben bij ons op school open inloop, d.w.z. vanaf uur en vanaf uur zijn de deuren open en mogen de leerlingen de klas in. Zij nemen plaats en weten wat er van hen verwacht wordt. Ouders van groep 1 t/m 4 mogen dan nog even naar binnen om evt. iets aan de leerkracht te vertellen. Vanaf groep 5 verwachten wij dat de leerling ook alleen de groep in kan en mogelijke vragen c.q. opmerkingen kan doorgeven aan de leerkracht. Ouderbijdrage Om de activiteiten te kunnen bekostigen, vragen de ouderraad en de medezeggenschapsraad gezamenlijk van de ouders een vrijwillige bijdrage. Aan het begin van het schooljaar wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld op basis van de begroting tijdens de jaarvergadering. Hiervoor ontvangt u van de penningmeester van de medezeggenschapsraad een rekening. Voor dit schooljaar bedraagt de bijdrage 17,50. Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is NL11RABO t.n.v. Activiteitenvereniging Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Oudergesprekken Vier keer in het schooljaar zijn er vrijblijvend 10- minutengesprekken voor de ouders n.a.v. de vorderingen van de leerling. Ook kunnen groepsleerkrachten de ouders tijdens dit oudergesprek uitnodigen en wij vinden dat u dan verplicht bent om te komen. Indien noodzakelijk zijn daarnaast extra verplichte gesprekken onder schooltijd met meerdere disciplines ( intern begeleider, ambulant begeleider of anderen) als dit organisatorisch niet anders kan. U kunt ook altijd zelf een extra afspraak maken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur. (let u wel even op de vergaderdata of werkdagen van de parttimers!) De oudergesprekken staan in de jaarkalender gepland en wij verwachten dat u deze tijd zult vrijhouden. Wij proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. Echter wij nemen de uiteindelijke beslissing voor de indeling van het bezoekrooster. Informatie jaarkalender

9 Ouderraad (or) De ouderraad bestaat uit acht ouders. Ze organiseert activiteiten samen met het team, zoals kerstfeest, sinterklaas, schoolreis, fancy-fair/kerstfair, avondvierdaagse en nog veel meer. Voor deze activiteiten zal de ouderraad een beroep op u doen. Vele handen maken immers licht werk. Macha Rijckenberg voorzitter moeder van Sem van Eek Patrick Steemers ouder vader van Madelon en Antoinette Karin Rumuller ouder moeder van Dilano Marcel Broersma ouder vader van Lucas Liesbeth Dierck ouder moeder van Brian Kooistra Annet Apeldoorn ouder moeder van Remco Bianca Pheiffer ouder moeder van Luuk, Eva, Martine Bakker ouder moeder van Kaylian Lize van der Mark Cor van der Hooft penningmeester vader van Milan, Merlijn, Mika van Bruggen Overblijven op school uur tot uur Er is gelegenheid om de kinderen op school te laten overblijven. Het overblijven wordt door school zelf geregeld met overblijfouders die geschoold zijn en daardoor ook recht hebben op een vergoeding. Er is een overblijfwerkgroep die onder verantwoordelijkheid van de m.r. functioneert. De kosten voor het overblijven zijn: losse overblijf 2,50 Een strippenkaart voor 10x, 20x, 30x of 40 x overblijven resp. kosten 15,00, 30,00, 45,00 of 60,00 We gaan ervan uit dat ouders het bedrag zelf overmaken. Te grote rekeningen mogen ook in termijnen betaald worden. Wel even erbij vermelden. Strippenkaarten blijven het gehele jaar geldig en kunnen aan het eind van de school loopbaan worden uitbetaald. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL46RABO t.n.v. Act. Ver. obs Roderik van Voorst overblijven o.v.v. van naam en groep van uw kind(eren).heeft u vragen over het overblijven, neemt u dan contact op met de werkgroep. Liefst via e mail : Wanneer uw kind onverwachts moet overblijven of een vast overblijfkind is ziek, wilt u dit dan s morgens doorgeven. In de hal bij de hoofdingang hangt een overblijfbrievenbus. Hierin kunnen ouders in een envelop, waarop naam, groep en de bijdrage ad 2,50, de overblijfkosten incidenteel inleveren. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, kunnen deze leerling(en) geweigerd worden tijdens het overblijven op school! Playbackshow (voortaan Talentenshow) In de laatste schoolweek houden we op de laatste schooldag weer onze talentenshow van uur tot uur. Podium Op vrijdagmorgen uur vindt het podium plaats. Het podium wordt dit jaar door één groep verzorgd. Bij de voorstelling mogen ouders en belangstellenden aanwezig zijn. Ook een groep ouders verzorgt ieder jaar een podium. De data staan op de jaarkalender. Daarnaast zijn er ook een aantal speciale voorstellingen n.a.v. een onderwijsthema die voor de gehele school vertoond worden. Deze voorstellingen zijn alleen voor de leerlingen bestemd en worden wel in de Roderikflits vermeld. Ook vindt u op onze website de foto s van deze podiumvoorstellingen. Projectweken Van 7 MAART T/M 23 MAART zal er weer een thema centraal staan. De meeste uren zullen in de middagen in het teken staan van dit thema. Excursies, gastlessen en veel creativiteit zullen deze weken onvergetelijk maken voor de kinderen. Het einde van de week proberen we op een leuke manier af te sluiten. Informatie jaarkalender

10 Rapport Wij schrijven voor elke leerling na ongeveer twintig - en veertig weken een rapport. Dit wordt met de leerling besproken en daarna krijgt de leerling het mee naar huis. De bedoeling van het rapport is, dat het een schriftelijk beeld geeft van het werk en de vorderingen van uw kind. Indien het rapport vragen bij u oproept, bestaat de mogelijkheid om in te tekenen voor het oudergesprek. Het rapport moet binnen een week na het oudergesprek weer worden ingeleverd door de ouder of leerling bij de groepsleerkracht. Ons rapport is nog steeds in ontwikkeling, mede ook door de invoering van een nieuw leerling administratieprogramma. Dit schooljaar hebben alle leerlingen het nieuwe rapport. Rapportage Voor de hele basisschoolperiode staan kerndoelen vast. Na elke toets wordt gecontroleerd welke kinderen deze doelen hebben bereikt. Voor kinderen die deze doelen nog niet hebben gehaald, wordt in bouwvergaderingen, leerling- of groepsbesprekingen bepaald wat er gedaan wordt om deze kinderen te begeleiden. Naar de kinderen toe rapporteren we dagelijks aan de hand van werkbeoordelingen en door het uiten van positieve waarderingen. Schooleigendommen Wanneer een kind door duidelijk eigen schuld een schooleigendom (potlood, (vul)pen, gum, liniaal enz.) kwijtraakt, opeet of vernielt, dan moet deze vergoed worden. Vergoeding is conform de inkoopprijzen. In alle andere gevallen worden de materialen weer door school vervangen. Schoolgids / Jaarkalender Bij de eerste aanmelding krijgen de ouders de schoolgids uitgereikt. Deze schoolgids staat ook op de website van de school. Tijdens het kennismakingsgesprek is de schoolgids de leidraad van het gesprek. Ouders die de schoolgids daarna uitgereikt willen krijgen moeten dit kenbaar maken anders is deze in te zien op de site. Allerlei praktische informatie komt aan de orde in de jaarkalender. Deze wordt aan alle ouders uitgereikt in het begin van het schooljaar omdat actuele gegevens dan ook pas beschikbaar zijn. Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad in met de inhoud van de schoolgids en de jaarkalender. Daarnaast wordt de schoolgids/ jaarkalender gestuurd naar de inspectie en het bovenschools management..schoolkamp groep 7 / 8 In het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 drie dagen op schoolkamp. Ze hebben een programma van ontspanning en excursies. De data staan vermeld op de jaarkalender. De kosten voor dit kamp worden sinds vorig jaar op schoolniveau geïnd. De bijdrage voor het schoolkamp is dit schooljaar vastgesteld op 70,-- p.p. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL04RABO t.n.v. AVES OBS Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Middels ondertekening van het inschrijfformulier verplicht iedere ouder zich om hun kind(eren) deel te laten nemen aan deze buitenschoolse activiteit. Schoolreis Aan het eind van het schooljaar gaan groep 3 t/m 6 met de bus naar een leuke bestemming. Er is een vierjarenplan. De kosten voor dit schoolreisje worden sinds vorig jaar op schoolniveau geïnd. De bijdrage voor het schoolreisje is dit jaar vastgesteld op 30,00 p.p. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL04RABO t.n.v. AVES OBS Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en), groep(en). Middels ondertekening van het inschrijfformulier verplicht iedere ouder zich om hun kind(eren) deel te laten nemen aan deze buitenschoolse activiteit. Informatie jaarkalender

11 Schooltijden Om 8.20 uur en uur worden de deuren voor de groepen 1 t/m 8 geopend. De kinderen mogen dan in hun leslokaal. Alle ouders verzoeken wij op tijd aanwezig te zijn en niet in de klas te blijven, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen. Wij vragen u de kinderen vooral niet te vroeg naar school te laten gaan omdat wij door de open inloop geen toezicht hebben voor schooltijd (niet vóór uur en uur). Om 8.30 uur en uur dienen de lessen gestart te worden. Mocht u informatie willen of vragen hebben over uw zoon/dochter, dan verzoeken wij u na schooltijd contact op te nemen met de leerkracht. Dan is er tijd en gelegenheid om u te woord te staan. Na schooltijd is er ook de mogelijkheid om werk van uw kinderen te bekijken. Houdt u rekening met de vergaderingen van het team!!!! Groep 1 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uur uur Groep 1 t/m 4: vrijdagmiddag vrij. Woensdag uur Sinterklaas Dit feest wordt door alle groepen gevierd. De groepen 1 t/m 4 krijgen een presentje van de Sint. De groepen 5 t/m 8 maken surprises ( voor 4,00 euro) met een gedicht voor elkaar. Speelgoed Indien leerlingen iets willen laten zien in de klas, mag dat op spulletjesdag of op hun verjaardag of andere speciale momenten. Op andere dagen alstublieft niet. De spulletjes worden wel meegenomen of meegegeven op eigen verantwoordelijkheid. Graag in overleg met de groepsleerkracht. Sportactiviteiten Verschillende sportclubs binnen de gemeente verzorgen deze activiteiten. Er komen steeds meer aanvragen om deel te nemen. In het kader van taakbeleid moeten we een keuze maken in dit beleid, maar ook een keuze aan welke activiteiten wij als school meedoen. Al deze onderstaande sportactiviteiten worden door ouders in een werkgroep gecoördineerd waarin ook een groepsleerkracht zitting heeft. Scholencross: 600 meter/1000 m. hardlopen voor kinderen vanaf zes jaar ( 2 zaterdagen in de herfst). Schaatsen: groep 3 t/m 8 : op de ijsbaan worden dan door ouders schaatswedstrijden georganiseerd. Korfbal voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 ( 2 keer in april s avonds). Voetbaltoernooi voor elftallen en zeventallen vanaf groep 3 (in april). Scholierenatletiek dag: leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich individueel of per groep aanmelden voor deze atletiek dag (in april). Avondvierdaagse 2 t/m 7: de school neemt met verschillende leeftijdsgroepen deel aan de avondvierdaagse (midden juni). De groepen worden begeleid door ouders. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle avonden meelopen. De medaille wordt dan ook alleen verkregen als alle avonden zijn meegelopen. Volleybal toernooi groep 5 t/m 8: de volleybal vereniging geeft ook instructielessen tijdens de gymlessen. Daarnaast hebben wij ook voor op het grasveld een volleybalnet aangeschaft vanuit de overblijfgelden. Sportdag: Op vrijdag 24 april wordt er weer een sportdag voor de kinderen vanaf groep 3 georganiseerd. Op deze dag is er weer een continurooster voor de groepen 5 t/m 8 tot uur. De groepen 1 en 2 hebben i.p.v. een sportdag een kleuterfeest. Op deze dag hebben zij ook een continurooster. Ze hebben in en rond school, in een bepaald thema, allerhande spelletjes en andere doeactiviteiten. Informatie jaarkalender

12 Toezicht op de speelplaats Als de groepen 1/2 buiten spelen is daarbij altijd de leerkracht aanwezig. Tijdens de ochtendpauze spelen de leerlingen van groep 3 en 4 op het onderbouwplein en houden deze groepsleerkrachten daar ook toezicht. De kleuters blijven dan in het lokaal. De leerlingen van groep 5 t/m 8 spelen op het bovenbouwplein, op het grasveld of naast de Zeevaarder waar gevoetbald kan worden. Alle leerkrachten houden toezicht op verschillende plekken. Bij het overblijven zijn de overblijfouders eindverantwoordelijk en gaan de leerlingen na het overblijven om uur terug in het lokaal omdat wij open inloop hebben. Indien uw zoon / dochter nog buiten mag spelen moet hij om uur weer binnen zijn. In deze 10 minuten is er niemand van de leerkrachten buiten en bent u als ouders daar ook mede verantwoordelijk voor hun gedrag. Vakantie rooster Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 29 febr. t/m 4maart 2016 Goede Vrijdag +Pasen: 25 maart t/m 28 maart 2016 Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaartweekend valt in mei vakantie Pinkstermaandag 16 mei 2016 Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016 Extra dag vrij Aves studiedag 17 mei 2016 Vrijdagmiddag groep 5 t/m 8 15 juli 2016 afsluiten schooljaar middag vrij groep 5 t/m 8 vrij Compensatiedagen i.v.m. avondactiviteit: Vrijdagmiddag 19 december 2014 groep 5 t/m 8 vrij middag vrij i.v.m. fancyfair Vergaderingen Op de jaarkalender treft u op verschillende dagen onze vergaderingen aan. Wij vragen de ouders dan om de leerkrachten zo weinig mogelijk te storen na schooltijd zodat de vergadering op tijd kan beginnen. Deze vergaderingen zijn in ieders belang. Wij kennen verschillende organisaties van vergaderingen: Teamvergadering Alle leerkrachten die op die dag werkzaam zijn, zijn aanwezig bij deze algemene vergaderingen, die voorgezeten wordt door de directeur. Bouwvergadering Er wordt in twee groepen vergaderd door de leerkrachten die op die dag werkzaam zijn, een onderbouwgroep (1 t/m 4 ) en een bovenbouwgroep ( 5 t/m 8). De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinator. Intervisie In twee groepen worden een of meerdere onderwerpen besproken, die de aandacht hebben van individuele leerkrachten. ICT- vergaderingen Dit zijn bijeenkomsten t.b.v. de ict-coördinator en/of ict-ers binnen de verschillende bouwgroepen.(1/2,3/4, 5/6, 7/8) Studie(mid-)dag Deze dagen worden ingevuld door Aves of door onze eigen organisatie. Directieberaad Aves Deze vergaderingen zijn voor de directeuren van AVES gepland op de maandagmiddag. De directeur is dan niet op school. IB- vergaderingen Deze vergaderingen zijn voor de intern begeleiders van AVES op de dinsdagmiddag. De intern begeleider is dan niet op school. Informatie jaarkalender

13 Verjaardagen en trakteren Snoepen is wel lekker maar niet gezond. Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind gezond laat trakteren. Er wordt in de groep getrakteerd. Graag één ding dat direct opgegeten kan worden. Liever geen zak vol, die mee naar huis moet. De jarige kinderen krijgen een miniposter, waarmee ze in hun eigen bouw langs de leerkrachten gaan. Wij verzoeken u vriendelijk om de uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de klas af te geven. Dit voorkomt teleurstelling bij de kinderen die niet worden uitgenodigd. Ouders mogen bij de groepen 1 t/m 4 nog aanwezig zijn bij het vieren van het verjaardagsfeest. Alleen vragen wij de traktatie uit te delen tijdens de ochtendpauze. Ook willen wij de ouders erop wijzen dat een traktatie niet een feestje moet worden op school. Een eenvoudige traktatie wordt nog steeds op prijs gesteld. Dit jaar houden we de verjaardagen van de leerkrachten op één dag en wel vrijdag 26 februari Groep 5 t/m 8 hebben dan weer een continurooster. De kinderen mogen dan verkleed naar school komen en wij houden dan ook weer een alternatieve vossenjacht. Vertrouwenspersoon Zie schoolgids 2014/2015 op de website van de school blz. 14. Verzuim We kennen binnen het basisonderwijs twee vormen van verzuim: geoorloofd- en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim kan men aanvragen middels een formulier verlof conform de regelgeving leerplichtwetgeving. Deze formulieren zijn op school bij de administratie te verkrijgen. Meer informatie vindt u in de schoolgids op de website. Onder geoorloofd verlof valt ook ziekteverzuim indien men dit op tijd doorgeeft. Wij vragen u dit vóór schooltijd telefonisch tussen uur door te geven. Ongeoorloofd verzuim, verzuim zonder enige reden, wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze melding wordt door ons ook altijd aan de ouders meegedeeld. Wettelijk zijn wij ook verplicht een afwezigheidsregistratie bij te houden. Wij kunnen ouders, door ons nieuwe leerling administratiesysteem Parnassys, ook laten zien hoe vaak een leerling afwezig is geweest. WA-verzekering/ Aansprakelijkheid leerlingen/ouders Om alle onduidelijkheid over aansprakelijkheid te voorkomen gaan we ervan uit dat elke ouder voor zijn kind(eren) een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Ook voor eventuele andere verzekeringen, zoals een ongevallenverzekering, bent u zelf verantwoordelijk. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van of schade aan spullen die uw kind ongevraagd mee naar school neemt of voor schade aan brillen en kleding. Indien u, als ouder, vindt dat het door nalatigheid van het personeel komt, kunt u de school schriftelijk aansprakelijk stellen. Hiervoor zijn wij middels onze werkgever verzekerd. De verzekering zal het dan verder uitzoeken en afhandelen. Hierover kunt u contact opnemen met de directeur. Website De leerkrachten onderhouden samen de website van de Roderik: U kunt hierop van alles lezen over onze school. Informatie jaarkalender

14 A-Z Team Heleen Wijnhoud directeur hele week intern begeleider vertrouwenspersoon vacature Froukje Bijlholt, tutor leerkracht ma, di, do, vrij alleen s ochtends en één middag di of do Linda van Woerkom groepsleerkracht groep 1/2 ma t/m wo Greet Regeling groepsleerkracht groep 1/2 do en vrijdagmorgen Cynthia de Lange groepsleerkracht groep 3/4 A ma en di Hilde Triou groepsleerkracht, groep 3/4 A wo t/m vrijdagmorgen lees- en bouwcoördinator Manuela Hollenberg groepsleerkracht groep 5/6 A ma t/m vrijdag Marcha Smeink groepsleerkracht groep 3/4 B ma t/m di wo coördinator zorg (cozo) Jessica Goosen groepsleerkracht groep 5 /6 B ma t/m woensdag Renée Crebas groepsleerkracht groep 3/4 B wo, do en vrij Barbara de Rooy groepsleerkracht groep 5/6 B do t/m vrijdag wo in groep 7/8 B Informatie jaarkalender

15 Stefan van de Worp groepsleerkracht groep 7/8 A ma t/m vrijdag Bea Haan groepsleerkracht groep 7 /8 B ma, di, do en vrijdag Marry Dikken vakleerkracht gymnastiek groep 3 t/m 8 di en do Lara Schouten vakleerkracht GVO groep 3 t/m 8 dinsdag Hennie Vis vakleerkracht HVO groep 3 t/m 8 dinsdag Assia Bachiri vakleerkracht IVO groep 3 t/m 8 dinsdag Assia Informatie jaarkalender

16 AUGUSTUS 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO teamverg uur 14 Einde Zomervakantie Eerste schooldag luizencontrole OPM. Informatie jaarkalender

17 36 SEPTEMBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO schoolkamp 7/8 schoolkamp7/8 schoolkamp 7/ directieber. Aves mr/or verg bouwvergadering directieber. Aves u. podium OPM. intervisie groep podium 2 start kinderboekenweek Leerlingen van Groep 7/8 gaan op schoolkamp. locatie:???? verrassing. Informatie jaarkalender

18 OKTOBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Dierendag 40 intervisie groep Dag van de Leraar Werkbezoek directie naar Finland bouwvergadering info avond podium 3 m.r./o.r. verg Herfstvakantie luizencontrole OPM. jaarverg. GMR oktober info avond tussen U komt toch zeker? november Denkt u nog aan het strookje inleveren? Informatie jaarkalender

19 NOVEMBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO oudergesprekken directieber. Aves 46 9 directieber. Aves directieber.aves bouwvergadering directieber. Aves 24 m.r./o.r. verg schoentje zetten groep 1 t/m u. podium4 n.a.v. schoentje zetten bouwvergadering OPM. 26 november Podium 4 Informatie jaarkalender

20 DECEMBER 2015 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Sinterklaasfeest continurooster groep 5t/m u directieber.aves continurooster tot uur Kerstvakantie Kerstdiner uur 18 middag vrij groep 5 t/m Kerstmis OPM. 17 december! groep 1 t/m 8 diner wordt verzorgd! 4 december! groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit u. Informatie jaarkalender

21 JANUARI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO. 1 Nieuwjaarsdag nieuwjaarswens luizencontrole intervisie groep intervisie groep2 m.r./o.r. verg directieber. Aves rapport mee! u. podium OPM. 4 januari uur Koffie/ thee staat klaar in Ridderzaal! 27 januari Denkt u aan het inleveren van strookje voor oudergesprek! Informatie jaarkalender

22 FEBRUARI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO directieber. Aves oudergesprekken 6 8 directieber. Aves bouwgadering directieber. Aves m.r./ o.r. verg Podium directieber.aves bouwvergadering verjaardag leerkrachten continurooster! Voorjaarsvakantie OPM. 26 februari groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit u. Informatie jaarkalender

23 MAART 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO. 1 Voorjaarsvakantie luizencontrole 8 9 start project! 10 bouwvergadering intervisie 1 15 mr. / or verg intervisie u. podium einde project Fancy Fair uur 24 Paashaas 25 Goede Vrijdag AVES dag de Paasdag 29 bouwvergadering OPM. 9 maart thema project wordt bekend gemaakt in flits! Informatie jaarkalender

24 APRIL 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO directieber. Aves oudergesprekken u. podium directieber. Aves m.r./o.r. verg sportdag 1 t/m 8 continurooster! AVES dag Koningsdag! OPM. 6 april Denkt u aan het oudergesprek strookje inleveren! 22 april groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit u. Informatie jaarkalender

25 MEI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Meivakantie Hemelvaart Moederdag 19 9 luizencontrole 10 bouwvergadering Pinksteren Pinkstermaandag 17 AVES studiedag voor teams directieber. Aves bouwvergadering schoolreis/ kleuterfeest continurooster directieber.aves OPM. 30 mei groep 5 t/m 8 neemt zelf lunch mee! School uit 14.00u u. podium Informatie jaarkalender

26 JUNI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO bouwvergadering 23 6 directieber.aves m.r./o.r. verg intervisie groep1 directieber. Aves intervisie groep u. ouderpodium Vaderdag rapport mee! OPM.. 7 juli Denkt u aan het oudergesprek strookje inleveren! Ouderpodium is helaas alleen voor de leerlingen i.v.m. plaatsgebrek! Informatie jaarkalender

27 JULI 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO oudergesprekken Kijken in de nieuwe klas Teamvergadering Zomervakantie t/m Werkoverleg 14 Continurooster Generale repetitie musical groep 8! Musical groep uur 15 Talenten Show middag vrij! OPM.. 14 juli generale om 9.00 en om uur Muzisch Centrum 15 juli uur koffie/thee voor ouders. Informatie jaarkalender

28 AUGUSTUS 2016 Weeknr. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA. ZO Teamvergadering 26 Werkoverleg Eerste schooldag luizencontrole OPM. Informatie jaarkalender

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Motto: Welkom aan boord van het Galjoen..je vaart er wel bij!

Motto: Welkom aan boord van het Galjoen..je vaart er wel bij! Voorwoord Geachte ouders, Hierbij ontvangt u de informatiegids voor het schooljaar 2014/2015. In deze gids staan allerlei zaken vermeld die in principe voor het hele schooljaar gelden. Voor een goed contact

Nadere informatie

Schoolgids bs Christoffel 2015-2016

Schoolgids bs Christoffel 2015-2016 Schoolgids bs Christoffel 2015-2016 schoolgids basisschool Christoffel Een woord vooraf. De periode dat uw kind op de basisschool zit, is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij,

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO

Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO Van A tot Z.. OBS de Rietput VAN A TOT Z PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE SCHOO 1 Aannamebeleid De Rietput is een reguliere openbare basisschool voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 1 Schooljaar 2014/2015 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vakantieoverzicht en vrije dagen schooljaar 2014/2015 4 1.3 Studiedagen Team 4 1.4 Extra

Nadere informatie

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 St. Antoniusschool KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 Zuidsingel 50 1241 HC Kortenhoef 035-656 10 67 info@antonius-kortenhoef.nl www.antonius-kortenhoef.nl Voorwoord Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Adressen

Hoofdstuk 1: Adressen Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt u in hoofdstuk 1 alle adressen die met de school te maken hebben; in hoofdstuk 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Kreek 14 1654 JX Benningbroek Telefoon : 0229-591408 E-mail : info@kraaienboom.nl Website : www.kraaienboom.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk Tel: 013-5230270 E-mail: obs.de.kikkenduut@opmaat-scholen.nl Homepage: www.kikkenduut.nl Facebook: www.facebook.com/kikkenduut

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN! SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan

Nadere informatie

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie