EINDNOTA RELANCE BRV november 2014 mei GEBIED De Liereman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDNOTA RELANCE BRV november 2014 mei 2015. GEBIED De Liereman"

Transcriptie

1 EINDNOTA RELANCE BRV november 2014 mei 2015 GEBIED De Liereman Landschap De Liereman is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Oud-Turnhout en Arendonk. Het gebied wordt begrensd door de bewoning van Oosthoven en Oud-Turnhout in het westen en zuidwesten, de Bergstraat en de Reenheide in het zuiden, een aantal veldwegen ter hoogte van De Zeshonderd in het oosten en het kanaal Turnhout-Dessel in het noorden. Landschap De Liereman herbergt een grote verscheidenheid aan typisch Kempische vegetaties gaande van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, berken-eikenbos, dennenbos, stuifduin, heischraal grasland tot weidevogelgebied. De vrij grote reliëfverschillen in het landschap en de aanwezigheid van een gaaf landduincomplex geven dit gebied een belangrijke geomorfologische waarde. Natuurreservaat De Liereman wordt beheerd door de vzw Natuurpunt. Van 2004 tot 2010 liep in het gebied een Europees Life project rond het herstel van de biotopen van de Europese Habitatrichtlijn.

2 0. BIJZONDERHEDEN IN DE PROCESVOERING In 2008 werd via een beslissing van de Vlaamse regering in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) het volgende beslist: Het noordelijk deel Oosthoven en Laks zal herbevestigd worden als agrarisch gebied. Hiermee wordt een landbouwgebruik bevestigd en bestendigd met ruimte voor verdere ontwikkeling. Het zuidwestelijke gedeelte Liereman zal evolueren naar een groene bestemming waarin natuurontwikkeling alle kansen krijgt. Het oostelijk gedeelte Braekeleer zal ingekleurd worden als verwevingsgebied waarin natuurontwikkeling en landbouwgebruik nevengeschikt zijn. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zal nodig zijn om deze beslissing mee te verwerkelijken. De opmaak van een RUP is nog niet gestart. Tegelijkertijd werd beslist tot de opmaak van een raamakkoord over een flankerend landbouwbeleid en natuurontwikkeling. Het raamakkoord werd op 19 september 2011 ondertekend door de partners van de overleggroep, minister president Kris Peeters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Het raamakkoord "Landschap de Liereman en omgeving" is het resultaat van een proces dat over een periode van drie jaar groeide van discussie over overleg tot samenwerking tussen landbouw en natuur in Landschap de Liereman en omgeving. Het is een principeakkoord tussen verschillende partners, die op een georganiseerde en gestructureerde wijze een taak hebben in de open ruimte. De partners hebben de intentie om samen in alle openheid, dialoog en vertrouwen in het gebied te komen tot realisatie van de beslissing van de Vlaamse regering. Eind 2014 zijn de eigenaarsverenigingen Landelijk Vlaanderen en Zwarte Specht bijkomend opgenomen in deze overlegstructuur. De ondertekening van het raamakkoord is te beschouwen als het mandaat aan o.m. de VLM om een aantal studies uit te voeren zoals een onderzoek naar de haalbaarheid van natuurinrichting (i.s.m. ANB); een studie ecohydrologie en bodemchemie (i.s.m. ANB), een landbouwstudie en een studie naar meest geschikte instrumentenmix. De resultaten zullen gebruikt worden om te komen tot concrete maatregelen zoals het versterken van de natuur, het verwerven en ruilen van gronden, het zoeken van concrete oplossingen voor individuele landbouwbedrijven en het realiseren van maatregelen ter verbetering van de landschaps- en erfgoedwaarden en de recreatieve ontsluiting. De Vlaamse overheid heeft hiervoor een korf aan instrumenten ter beschikking zoals natuurinrichting, ruilverkaveling in der minne, beheerovereenkomsten met landbouwers, lokale grondenbank,... Hierbij wordt gestreefd naar een bundeling van Europese, Vlaamse en lokale middelen. Op 13 juni 2014 stelde de minister van Leefmilieu Joke Schauvliege het natuurinrichtingsproject "De Liereman" in. Sindsdien ligt de perimeter of het werkingsgebied vast, zijn de belanghebbenden gekend en geldt een recht van voorkoop natuurinrichting binnen dit gebied. Eind 2014 werd dan door Ruimte Vlaanderen het traject opgestart in het kader van het Beleidsplan Ruimte. Dit traject heeft zijn eigen specifieke aanpak en staat los van de hierboven genoemde processen. Met dit project zet Ruimte Vlaanderen in op de ambitie van de Vlaamse minister van Omgeving om via procescoördinatie tot een geïntegreerde, gebiedsgerichte en projectmatige aanpak te komen die verschillende thematische doelen combineert, koppeling maakt met lokale agenda s en streeft naar kwaliteit.

3 Initieel was gedacht om het (werk)gebied te beperken tot de perimeter van het natuurinrichtingsproject De Liereman. Op de startconferentie werd echter al aangevoeld dat het zinvoller was om het gebied iets ruimer te nemen, zodat we een aantal interessante projecten, niet gelegen binnen de perimeter van het natuurinrichtingsproject, toch konden meenemen. Op de eerste werkgroep na de startconferentie werd dit standpunt bevestigd. Het (werk)gebied werd iets ruimer bekeken dan de afbakening van het natuurinrichtingsproject De Liereman.

4 1. QUICK WINS IN EEN REALISATIEGERICHT UITVOERINGSTRAJECT BRV Wat zijn quick wins? Quick-wins zijn snel te behalen resultaten die worden ervaren als een verbetering. Ze hebben betrekking op mogelijke realisaties i.k.v. een gebiedsgerichte werking waarvoor het niet noodzakelijk is om het volledige proces te doorlopen. De quick-wins moeten strategisch zijn in de zin dat ze bijdragen aan structurele verandering. Quick-wins kunnen een variëteit aan mogelijkheden inhouden: - De realisatie van een concreet project dat verandering teweegbrengt op het terrein in het gebied (publieke en/of private investeerders) - Een bestemmingswijziging (verschillende bestuursniveaus) - Een procesmatige of organisatorische verbetering die ondersteunend werkt aan de specifieke gebiedsontwikkeling - Een verbetering of vernieuwing in de regelgeving of het instrumentarium, ondersteunend aan gebiedsontwikkeling in het algemeen in Vlaanderen Wat zijn de criteria voor de selectie van quick wins? - Realiseerbaar binnen een tijdspanne van één jaar. - Noodzakelijk voor een doorbraak of hefboom voor het gebied. - Mag geen hypotheek leggen op het totale gebiedsproces. - Helpt in opbouw van geloofwaardigheid en vertrouwen. - Illustreert het beleid van het BRV. - Getuigt van innovatie en vernieuwing ten opzichte van het huidige beleid. - Opgenomen vanuit een gezamenlijk engagement VERANTWOORDING VOOR DE SELECTIE VAN QUICK WINS Door alle leden van de werkgroep werd op basis van de projectinventaris een top 3 gemaakt van projecten die volgens hen in aanmerking komen als quick win. Uit de totale score blijkt dat de leden duidelijk verkiezen om de projecten binnen de perimeter van het natuurinrichtingsproject niet te selecteren als quick win. Het bestaande overleg binnen het natuurinrichtingsproject verloopt goed en daar wil men geenszins aan raken; het is duidelijk dat men deze projecten liever binnen de werking van het natuurinrichtingsproject (en de bestaande overleggroep) hun weg laat gaan. Het grote nut van de bestaande overleggroep wordt binnen de werkgroep zeer sterk benadrukt. De overleggroep is geëvolueerd tot een effectieve samenwerking waar de betrokkenen elkaar regelmatig treffen, spreken met de juiste taal, de juiste respectvolle houding en volgens afgesproken principes. Deze overleggroep heeft bijgedragen tot een lokaal, maar ook regionaal draagvlak dat leidt tot beslissingen. De projecten die onderdeel uitmaken van het natuurinrichtingsproject dienen we ook eerder te beschouwen als long-time wins. De werkgroep heeft dan ook eerder lokale, kleinschaligere projecten, niet gelegen binnen de perimeter van het natuurinrichtingsproject, gekozen als quick win. De volgende 3 projecten worden door de werkgroep gekozen voor het uitschrijven van de quick wins: 1. Transformatie Oude Pannenfabriek (project 1) 2. Toeristisch-recreatieve verbinding over kanaal Dessel-Schoten (project 1) 3. Toeganspoorten tot De Liereman: Boshuis, Hoge Vijverbossen, burcht Hertog-Jan en manège Groenhof (projecten 4, 5, 2) Door de provincie Antwerpen werd een studie uitgeschreven voor het opstellen van een projectdefinitie voor het valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in de gemeenten Oud- Turnhout, Ravels en Arendonk (ARO). De opdracht is toegewezen aan de bvba Intoe van Leuven. De

5 opdracht is gestart op 13/02/2015 en de geraamde looptijd is 1 jaar. In de opdracht wordt o.a. op zoek gegaan naar concepten die natuur, landbouw, economie en toerisme willen integreren. Naast uitwerken van concepten zal ook een projectaanpak voor het gehele gebied worden uitgeschreven met als bedoeling de troeven van de regio maximaal uit te spelen. In het tweede deel van de opdracht moeten concepten ook tastbaar worden gemaakt en is het de bedoeling om quick wins te formuleren en verder uit te werken. De studie gaat enerzijds uit van het versterken en toegankelijk maken van de open ruimte (duurzaam toerisme op maat van het gebied, zoals bij voorbeeld landschappelijke integratie van landbouwbedrijven die deel uitmaken van de open ruimte, het valoriseren van waardevolle natuur, ) en anderzijds van het multifunctioneel maken van de open ruimte met respect voor de gebruikers ervan, namelijk landbouw en natuur (meervoudig ruimtegebruik met een realistische economische grondslag, zoals bij voorbeeld hoevetoerisme, horeca, verkoop van hoeveproducten).

6 1.2. QUICK WIN 1 Transformatie Oude Pannenfabriek (project 1) Motivering keuze De pannenfabriek Tuileries Turnhoutoises Ravels is een oud industrieel complex uit circa 1920 waar tot 1999 dakpannen werden vervaardigd met ter plekke ontgonnen klei. De gebouwen liggen op de grens van drie gemeenten (Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout) en bevinden zich in een kleiputtenlandschap aan het kanaal Dessel Turnhout Schoten. De gewestplanbestemming van de site is grotendeels industriegebied (milieubelastende industrie). Het GRUP Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen heeft de aangrenzende gronden herbestemd tot agrarisch gebied en natuurgebied. Veel kenmerken van de gebouwen, de structuur van de site, de relatie met het landschap van kleiwinning zijn nog afleesbaar. De site heeft monumentale waarden en is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. De omgeving van het kanaal kent een grote diversiteit aan landschappen en een aantal zeer waardevolle groengebieden, onder meer in de verlaten kleiputten ten noorden van Oud-Turnhout. Inzake landbouwontwikkeling is er de potentie om systemen te ontwikkelen rond inzet van landbouw in landschapsbeheer waarbij verwevenheid van landbouw, natuurontwikkeling en zachte recreatie kan vertaald worden in meervoudig ruimtegebruik met een realistische economische grondslag. De site van de oude Pannenfabriek met haar historische erfgoedwaarde zou een belangrijke schakel kunnen vormen om deze verschillende ruimtelijke componenten samen te brengen. Erfgoed ontmoet natuur ontmoet landbouw ontmoet recreatie waardoor niet enkel het verhaal gebracht wordt van de Pannenfabriek, maar ook het verhaal over de hierdoor ontstane landschappen en haar economische en ruimtelijke context. De oude ontginningsgronden van de pannenfabriek bezitten immers hoge recreatie- en natuurwaarden en hebben de potentie om ontwikkeld te worden als zachte recreatiepool en als schakelpunt tussen verschillende landschappen (De Liereman, Turnhouts Vennegebied, Bossen van Ravels). Sinds het stopzetten van de activiteiten op de site van de pannenfabriek wordt de site te koop aangeboden op de immobiliënmarkt. De voorgestelde initiatieven en ontwikkelingen lopen steevast spaak op de ruimtelijke ligging van de site enerzijds en de gewestplanbestemming van de site en haar omgeving anderzijds. Ook de ligging over verschillende gemeentegrenzen heen maakt een ontwikkeling of nieuwe invulling van de site zeker niet minder complex. Bovendien wordt de site momenteel onderverhuurd aan een twintigtal bedrijven van wisselende aard om een aanzienlijke leegstandsheffing te ontlopen. Zo heeft onder meer een steenkapperij zich gevestigd en worden delen gebruikt voor opslag van allerhande materialen, werd er een spuitcabine ingericht,. wat een (verdere) aantasting van de site, waarvan de beeldbepalende inplanting en gebouwen opgenomen zijn in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, met zich meebrengt. De erfgoedwaarde van de site komt hoe langer hoe meer in het gedrang. Beoogd resultaat Met betrekking tot de site van de Oude Pannenfabriek zijn er reeds initiatieven geweest, er zijn initiatieven lopende en er zitten ook nog initiatieven in de pijplijn. Zo hebben de provincie Antwerpen en de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout op 15 mei 2014, n.a.v. een gelanceerde oproep voor pilootprojecten, een interessedossier ingediend bij de projectcoördinator van de Pilootprojecten Productief Landschap. In het dossier waren twee grote, nog verder uit te werken, strategische doelstellingen vooropgesteld, nl. de open ruimte versterken en toegankelijk maken en het multifunctioneel maken van de open ruimte met respect voor de gebruikers ervan. Twee concrete projecten werden naar voor geschoven, namelijk een nieuwe

7 toegangspoort tot De Liereman en een herbestemming van de oude Pannenfabriek. Het project werd evenwel niet geselecteerd door de Vlaamse Bouwmeester. Er is de lopende studie van de provincie Antwerpen voor het opstellen van een projectdefinitie voor het valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in de gemeenten Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk (ARO). Hierbij wordt maximaal ingezet op een kwalitatieve open ruimte en de economische leefbaarheid van het platteland en al zijn functies. Visies en concepten kunnen voor de site van de oude Pannenfabriek en zijn omgeving naar de praktijk worden vertaald. Momenteel ontbreekt het echter nog aan een duidelijke, strategische visie die de herontwikkeling van de site kan vormgeven. De gemeente Oud-Turnhout wil echter op korte termijn effectief een proces voor de herbestemming/transformatie op gang trekken. Voor de transformatie van de Oude Pannenfabriek wordt een geïntegreerde aanpak beoogd, waarbij vertrokken wordt vanuit de plek zelf en de kwaliteiten en potenties die de site biedt los van gemeentegrenzen en gewestplanbestemmingen. De multifunctionaliteit van de site, de integratie van de verschillende beleidsdomeinen en het proactief preserveren van de site met hoog historisch belang in een ecologisch waardevolle omgeving maken dat de site een innovatieve aanpak behoeft. Alle mogelijke actoren (landbouw, industrie, bewoners, natuur, ) dienen te worden betrokken in een participatief proces. Hierbij spelen maatschappelijke verwachtingen (biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn, water ) een belangrijke rol. Het is de bedoeling om de site terug een waardevolle betekenis en meerwaarde te geven voor alle actoren. Een duurzame ontwikkeling en invulling waarbij zowel de sociaalmaatschappelijke aspecten, de bescherming van het milieu en ook de sociaaleconomische ontwikkeling centraal staan, tillen de site op naar een hoger niveau en geven ze de maatschappelijke en archeologische waarde die ze verdient. Een evenwicht tussen deze verschillende pijlers is van groot belang, waardoor waarde niet alleen een economische maar ook een sociale en ecologische betekenis krijgt. De unieke ligging van de site tussen landbouwgebied, recreatiegebied en natuurgebied kan aangewend worden om samenwerkingsverbanden tussen de verschillende domeinen ter realiseren. De site kan bij voorbeeld ingezet worden als uitvalbasis voor beheer van de open ruimte in de omgeving, hieraan gekoppeld mogelijk een soort bezoekerscentrum, verkoop van producten uit deze open ruimte, De transformatie moet alleszins voldoende matschappelijke winst opleveren, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op het functioneren van de omliggende landbouw, natuur, Trekker + te betrekken actoren De trekker van dit project is de gemeente Oud-Turnhout (de site ligt grotendeels op grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout). In het proces zijn heel wat partners te betrekken: de ontsluiting naar de site is gelegen op grondgebied van de gemeente Ravels (gemeente Ravels), de site paalt aan het grondgebied van de stad Turnhout (stad Turnhout), de site heeft monumentale waarden en is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (Onroerend Erfgoed), de site ligt geïsoleerd in een grootschalig openruimtegebied en is omgeven door natuurgebied (agentschap voor Natuur en Bos, departement Landbouw en Visserij) en de site maakt onderdeel uit van een lopende opdracht die de provincie Antwerpen heeft uitgeschreven (provincie Antwerpen). Tevens wordt door de werkgroep voorgesteld om, gelijkaardig aan de bestaande overleggroep De Liereman, een soort verbrede overleggroep te installeren om dit project aan te pakken. Een verbrede overleggroep biedt een zeer grote meerwaarde. Er wordt veel meer bottom-up gewerkt in plaats van top-down, wat het project een grotere slaagkans geeft. Via een dergelijk participatief proces heeft

8 men een veel grotere kans om te komen tot een consensus. Een voorwaarde om te komen tot een dergelijke overleggroep is om de juiste lokale spelers samen rond de tafel te brengen; lokale spelers met een betrokken bezorgdheid, persoonlijk enthousiasme, wil om te slagen en daadkracht van de vertegenwoordiging van de lokale spelers. Dit vormt een belangrijke basis voor een effectieve werking van de verbrede overleggroep. Het is uiteraard niet werkbaar en opportuun om alle personen die betrokken zijn rond de tafel te hebben. Een optimale samenstelling van de overleggroep en een goede communicatie naar de buitenstaanders zijn een vereiste. Samengevat dienen volgende partners zeker in de overleggroep te zitten: gemeente Oud-Turnhout, gemeente Ravels, stad Turnhout, stadsregio Turnhout, provincie Antwerpen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Ruimte Vlaanderen (RV), agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Onroerend Erfgoed (OE), departement Landbouw en Visserij (LV) en middenveldorganisaties. Timing quick win en stappen die dienen te worden gezet Na afronding van de verschillende lopende studies zal de gemeente Oud-Turnhout het proces betreffende de transformatie van de Oude Pannenfabriek effectief op gang trekken. Uiterlijk binnen één jaar dient er duidelijkheid te zijn omtrent de (nieuwe) invulling van de site (masterplan?). Dit masterplan kan dan de basis vormen voor de eventuele opmaak van een RUP voor deze site.

9 1.3. QUICK WIN 2 Toeristisch-recreatieve verbinding over kanaal Dessel-Schoten (project 3) Motivering keuze Het kanaal Dessel-Schoten vormt een fysieke barrière tussen de Bossen van Ravels en de Hoge Vijverbossen ten noorden van het kanaal en het landschap De Liereman ten zuiden van het kanaal. Het GRS Oud-Turnhout suggereert het bouwen van een fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Dessel-Schoten om op deze manier een verbinding te maken tussen de Bossen van Ravels en de Hoge Vijverbossen en De Liereman (samenhangend geheel creëren) om het gebied beter toeristischrecreatief te ontsluiten. Een afzonderlijke ontsluiting voor de zwakke weggebruiker kan een grote meerwaarde betekenen voor het ganse gebied: hogere landschappelijke beleving, potentie voor economische ontwikkeling (B&B, hoevetoerisme, ) en verhogen van de toegankelijkheid van de 3 gebieden. Beoogd resultaat Door de aanleg van een brug wordt er een recreatieve verbinding gecreëerd tussen de Bossen van Ravels, de Hoge Vijverbossen en De Liereman. Hierdoor zal de toegankelijkheid van de drie gebieden verhogen. Barrières worden weggewerkt en de versnippering van de open ruimte wordt tegengegaan. Hierdoor kan de connectiviteit in de open ruimte verbeteren. Samen met de ontwikkeling van de bijkomende poorten zal de recreatieve druk over een groter openruimtegebied verspreid kunnen worden. Er dient wel de nodige aandacht te worden besteed aan een juiste inplanting van de recreatieve verbinding. In die zin is het belangrijk om te kijken of er relaties te leggen zijn met de eventuele uitbouw van (een) nieuwe toegangspoort(en) (quick win 3), trajecten voor nieuwe fietswegen en het beheersen van de recreatieve druk in het hele gebied. Indien de plannen daarover concreet zouden kunnen worden, dan is het goed om beide dossiers met elkaar af te stemmen. Trekker + te betrekken actoren De provincie Antwerpen zal de gesprekken op gang trekken op basis van het resultaat van de lopende studie betreffende het opstellen van een projectdefinitie voor het valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in de gemeenten Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk. Eén van de belangrijkste te betrekken partners is uiteraard de NV De Scheepvaart als beheerder van het kanaal Dessel-Schoten. Het bepalen van de exacte locatie van de brug en de aspecten met betrekking tot de financiering zullen immers in samenspraak met hen moeten gebeuren. Daarnaast zijn ook de gemeente Oud-Turnhout, de gemeente Ravels en de gemeente Arendonk te betrekken partners, aangezien de projecten een impact hebben op hun grondgebied. Ook hier wordt door de werkgroep voorgesteld om, gelijkaardig aan de bestaande overleggroep De Liereman, een soort verbrede overleggroep te installeren om dit project aan te pakken. Een dergelijke overleggroep kan bijdragen tot een lokaal, maar ook regionaal draagvlak dat leidt tot gedragen beslissingen. Samengevat dienen volgende partners zeker in de overleggroep te zitten: gemeente Oud-Turnhout, gemeente Ravels, gemeente Arendonk, stadsregio Turnhout, provincie Antwerpen, Ruimte Vlaanderen (RV), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), NV De Scheepvaart en middenveldorganisaties.

10 Timing quick win en stappen die dienen te worden gezet De provincie Antwerpen neemt op basis van de resultaten van de lopende studie het initiatief om de gesprekken met NV De Scheepvaart op te starten. Uiterlijk binnen 1 jaar dient er duidelijkheid te zijn over de exacte locatie van de brug, financiering van de brug, effectieve aanleg van de brug,

11 1.4. QUICK WIN 3 Toegangspoorten tot De Liereman: Boshuis, Hoge Vijverbossen, Burcht Hertog- Jan en manege Groenhof (projecten 4, 5 en 2) Motivering keuze De Liereman is een belangrijke toeristische trekpleister in de omgeving. Er is reeds een bestaand bezoekerscentrum aan de rand van De Liereman op grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout. Het bestaande bezoekerscentrum De Liereman functioneert als toegangspoort waar bezoekers kunnen vertrekken, aankomen of passeren. De recreatieve druk is zeer hoog en de bezoekersaantallen stijgen sterk, zodat de capaciteit van deze toegangspoort overschreden wordt. De ruimtelijk-ecologische draagkracht van het kernnatuurgebied is ook beperkt en wordt negatief beïnvloed door te grote bezoekersaantallen. Buiten het bestaande bezoekerscentrum zijn er nauwelijks andere onthaalvoorzieningen in het gebied rond De Liereman. Er is een behoefte om de toeristisch-recreatieve druk te spreiden over een groter gebied (de omliggende landbouwlandschappen hebben evenzeer toeristisch-recreatieve kwaliteiten) en ook toegangspoorten/onthaalinfrastructuur te voorzien vanuit andere gemeenten. De bestaande onthaalpoort Boshuis Ravels en/of een (nieuwe) onthaalpoort aan de Hoge Vijverbossen bieden mogelijk kansen voor het realiseren van een toeristisch-recreatieve verbinding (schakelpunt) tussen de bossen van Ravels, de Hoge Vijverbossen en De Liereman. Ook de site Burcht Hertog-Jan en manege Groenhof, gelegen in agrarisch gebied aan het kanaal Dessel-Schoten, kan een onthaalpunt vormen op schaal van De Liereman. Deze site is tevens inspirerend i.f.v. mogelijke toekomstige verbreding in het gebied (vb. landbouwbedrijven met hoeveverkoop, B&B, verblijf, ). Beoogd resultaat Eén of meerdere bijkomende toegangspoorten zorgen voor een ontlasting van het bestaande bezoekerscentrum en een spreiding van de recreatieve druk over een groter gebied. Er kan een groot samenhangend geheel tot stand worden gebracht met een uniek potentieel voor wandelaars en fietsers. Een toegangspoort vormt de perfecte uitvalbasis om de omgeving te verkennen. Tevens is er de mogelijkheid om bij de toegangspoort eventueel een infobalie te voorzien waar iedereen terecht kan voor relevante informatie over natuur, bos en zachte recreatie. Eén of meerdere bijkomende toegangspoorten vergroten het draagvlak voor natuur. Dag- en verblijftoeristen, socio-culturele verenigingen en maatschappelijke groeperingen, schoolgroepen, allemaal maken ze deel uit van het doelpubliek. Momenteel worden er drie mogelijke locaties vernoemd voor de mogelijke oprichting van één of meerdere bijkomende toegangspoorten: een toegangspoort in de Hoge Vijverbossen in Arendonk, een toegangspoort ter hoogte van het bestaande Boshuis in Ravels en een toegangspoort ter hoogte van de site Burcht Hertog-Jan en manege Groenhof. Het natuurgebied de Hoge Vijverbossen is gelegen op grondgebied van Arendonk tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens. Het gebied is ongeveer 500 hectare groot en in beheer van het agentschap voor Natuur en Bos. Momenteel zijn er in dit natuurgebied 2 parkings, namelijk 1 parking ter hoogte van de Mierdseweg en 1 parking ter hoogte van De Lusthoven. Het ontwikkelen van een toegangspoort in dit gebied kan een meerwaarde betekenen voor de Hoge Vijverbossen en De Liereman. Het bestaande Boshuis Ravels ligt aan de rand van het 850 hectare grote domeinbos in de gemeente Ravels. Dit gemengd bos was vroeger bekend onder de naam Staatsbossen van Ravels. Het Boshuis is in eigendom van het agentschap voor Natuur en Bos. De vroegere oude boswachterswoning werd afgebroken en heropgebouwd tot een bezoekerscentrum met een tentoonstellingsruimte en een

12 cafetaria. In het Boshuis is tevens een permanente interactieve tentoonstelling over de geschiedenis, de flora en de fauna van het bos en over de natuur in het algemeen. Er wordt eventueel gedacht aan het verder ontwikkelen van deze site, zodat deze mee kan fungeren als bijkomende toegangspoort naar De Liereman. Het ontwikkelen van een toegangspoort ter hoogte van de Hoge Vijverbossen of ter hoogte van het Boshuis van Ravels is echter gekoppeld aan de vorige quick-win met betrekking tot de aanleg van een brug over het kanaal Dessel-Schoten (quick win 2). Zonder aanleg van de brug heeft het weinig zin om één of meerdere bijkomende toegangspoorten in functie van De Liereman te ontwikkelen aan de overzijde van het kanaal. De site Burcht Hertog-Jan en manege Groenhof wordt ook genoemd om ontwikkeld te worden als onthaalpunt/toegangspoort. Burcht Hertog-Jan en manege Groenhof werden in het verleden omgevormd tot horecazaken (niet volledig met de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen). Het (verder) vercommercialiseren van deze site die zich er ruimtelijk toe leent gezien o.a. de unieke locatie en de bestaande bebouwing, is echter moeilijk vergunbaar gezien de beperking van het gewestplan wat betreft mogelijke invulling. Er wordt momenteel gedacht aan een ontwikkeling van deze site in functie van de toeristisch-recreatieve ontsluiting van het gebied (laag dynamisch knooppunt). Er moet gezocht worden naar een kwalitatieve en ruimtelijk verantwoorde invulling op maat voor deze site, afgestemd op de kenmerken, kwaliteiten en kansen van het gebied. Deze projecten kunnen mooi complementair ontwikkeld worden aan het natuurinrichtingsproject; het natuurinrichtingsproject kan op haar beurt rekening houden met de ontsluitingswegen die hiervoor nodig zijn. Trekker + te betrekken actoren De provincie Antwerpen zal de gesprekken op gang trekken op basis van het resultaat van de lopende studie betreffende het opstellen van een projectdefinitie voor het valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in de gemeenten Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk. Het agentschap voor Natuur en Bos is een belangrijke te betrekken partner, aangezien het Boshuis in Ravels in eigendom is van dit agentschap en zij tevens beheerder zijn van het domein de Hoge Vijverbossen in Arendonk. De site Burcht Hertog-Jan en manege Groenhof hebben een agrarische bestemming volgens het gewestplan, zodat het departement Landbouw en Visserij eveneens betrokken partij is. Uiteraard zijn ook de verschillende gemeenten (Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk) belangrijke actoren, vermits de ontwikkeling van een bijkomende toegangspoort een impact zullen hebben op hun grondgebied. Ook hier wordt door de werkgroep voorgesteld om, gelijkaardig aan de bestaande overleggroep De Liereman, een soort verbrede overleggroep te installeren om dit project aan te pakken. Samengevat dienen volgende partners zeker in de overleggroep te zitten gemeente Oud-Turnhout, gemeente Ravels, gemeente Arendonk, stadsregio Turnhout, provincie Antwerpen, Ruimte Vlaanderen (RV), agentschap voor Natuur en Bos (ANB), departement Landbouw en Visserij (LV) en middenveldorganisaties. Timing quick win en stappen die dienen te worden gezet De provincie Antwerpen neemt op basis van de resultaten van de lopende studie het initiatief om de gesprekken op te starten. Uiterlijk binnen 1 jaar dient er duidelijkheid te zijn met betrekking tot het

13 aantal bijkomende toegangspoorten, de locatie van deze toegangspoorten, de functie van de toegangspoorten, Deze quick win is voor een groot deel gekoppeld aan de quick win met betrekking tot de aanleg van de brug over het kanaal Dessel-Schoten. Zonder aanleg van de brug heeft het weinig zin om bijkomende toegangspoorten/onthaalpoorten (zeker deze aan de overzijde van het kanaal Dessel- Schoten) te ontwikkelen. Quick win 2 en quick win 3 worden bijgevolg best samen bekeken en opgestart. De provincie is voor beide quick wins de trekker en de te betrekken actoren voor beide quick wins komen grotendeels overeen. Het lijkt dan ook logisch dat er één gezamenlijke overleggroep komt voor beide quick wins, getrokken door de provincie Antwerpen.

14 2. INHOUDELIJKE AANBEVELINGEN VOOR HET BRV 1. Zet in op gebiedsgericht en geïntegreerde projecten in de open ruimte waarbij lokale belanghebbenden samen met lokale en bovenlokale overheden aan gebiedsontwikkeling werken en verschillende sectorale doelstellingen goed op elkaar afstemmen. Pak ruimtelijke transformatieopgaven gebiedsgericht en geïntegreerd aan. Zet daarbij het partnerschapsmodel centraal, waarbij verschillende overheidsdiensten samen met lokale belanghebbenden (landgebruikers, eigenaars, bewoners, middenveld ) gebiedsontwikkeling vorm geven. Formuleer een gezamenlijk en breed gedragen gebiedsvisie en kwaliteitsambitie en stem daarbij verschillende sectorale doelstellingen in de open ruimte goed op elkaar af rekening houdende met de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Installeer en ondersteun de werking van lokale overlegplatformen die het gebiedsproces aansturen en waar coproductie concreet vorm krijgt. Ga actief op zoek naar win-win en synergiën tussen projecten en ruimtevragen van verschillende partners. Versterk de gebiedsgerichte en administratieoverschrijdende werking binnen de overheid en stel de nodige competenties en capaciteit beschikbaar voor het begeleiden van gebiedsprocessen in de open ruimte. 2. Zorg bij ruimtelijke projecten in de open ruimte steeds voor maatschappelijke winst op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Zet gelijktijdig in op een toekomstgerichte duurzame landbouw, economische en sociale vitaliteit, behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en landschap én een veerkrachtig en beheerbaar watersysteem. Investeringsmiddelen die ingezet worden voor de realisatie projecten in de open ruimte of ontwikkeling van landbouwbedrijven moeten inzetten op de gelijktijdige realisatie van meerdere maatschappelijke doelstellingen. Schat gevolgen van projecten voor de bestaande ruimtegebruikers of gebiedswaarden vooraf goed in en voorzie voldoende middelen voor een flankerend beleid. Verhoog de leefbaarheid van de beroepslandbouw door gelijktijdig met natuurontwikkeling ook in te zetten op een betere inrichting van het agrarisch gebied. Investeringen in de ontwikkeling van natuur of bos moeten geflankeerd worden met investeringen die ook winst opleveren voor het functioneren van de beroepslandbouw. Omgekeerd moeten investering in de ontwikkeling van landbouwbedrijven of het optimaliseren van de agrarische structuur ook winst opleveren voor natuur, landschap, waterbeheer én de ruimtelijke kwaliteit in het gebied versterken. 3. Bied ontwikkelruimte aan functies en activiteiten in het landelijk gebied die een maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde voor het gebied opleveren. Laat ontwikkelingen in de open ruimte samengaan met een impuls in kwaliteit: bied ruimte aan sociaal-economische dynamiek op basis van de ruimtelijke draagkracht van een gebied. Stimuleer meervoudig ruimtegebruik en creatieve en-en oplossingen. Benut ontwikkelingen en dynamiek voor het versterken van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Stel aan de geboden ontwikkelruimte voorwaarden om de gewenste ruimtelijke kwaliteit in een gebied te kunnen realiseren. Verminder in ieder geval de druk op de ruimte in het landbouwgebied door residentiële ontwikkelingen zonder maatschappelijke meerwaarde af te remmen. Vermijd zonevreemde ontwikkelingen in het landelijk gebied met bijkomend ruimtebeslag en verharding die het functioneren van de beroepslandbouw belemmeren.

15 Werk binnen die uitgangspunten een kader en een strategie uit voor de verbreding van landbouw of het hergebruik van het vrijkomend agrarisch patrimonium waarbij bv. de toeristisch-recreatieve potenties van het landelijk gebied economisch gevaloriseerd kunnen worden. Ontwikkel een kader voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in het landelijk gebied die afgestemd zijn op de ruimtelijke en ecologische draagkracht van de open ruimte en bijdragen tot het versterken van de identiteit en ruimtelijk kwaliteit van gebieden. 4. Stel het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit voorop bij het toelaten van private ontwikkelingen in het landelijk gebied. Zet bij vergunningverlening in op een constructieve dialoog tussen private initiatiefnemer en overheid die gericht is op het realiseren van ruimtelijk kwaliteit en maatschappelijke winst. Laat principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bepalend zijn voor het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. Zorg dat élke ontwikkeling (inplanting van nieuwe of opschaling van bestaande landbouwbedrijven, verbreding of functiewijzigingen, uitbreiden of herbouwen van woningen, toeristisch-recreatieve ontwikkelingen ) bijdraagt tot het versterken van de omgevingskwaliteit en de gebiedskenmerken (identiteit, landschapswaarden ). Creëer een beter evenwicht tussen publieke en private kosten en baten bij de ontwikkeling van projecten. Zet enkel publieke middelen in voor de ondersteuning van private socio-economische ontwikkelingen als die gekoppeld zijn aan de realisatie van maatschappelijke doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 5. Stimuleer een agrarische bouwcultuur gericht op het verhogen van de ruimtelijk kwaliteit en omkeerbaarheid van ruimtegebruik. Zorg ervoor dat de verhardings- en bebouwingsgraad van de open ruimte niet verder toeneemt. Stel zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik voorop als uitgangshouding. Ontwikkel een visie en instrumenten voor een sloop- en saneringsbeleid voor niet-waardevolle gebouwen en constructies. Stimuleer de ontwikkeling van het concept omkeerbaar ruimtegebruik voor bebouwing in het landbouwgebied. Concipieer agrarische bebouwing in de toekomst zodat ze ontmanteld kan worden bij stopzetten van de landbouwfunctie en de vrijgekomen bodem opnieuw ingezet kan worden voor voedselproductie. Zorg ervoor dat nieuwe agrarische bebouwing bijdraagt tot een versterking van de omgevingskwaliteit en identiteit van een gebied. Vermijd nieuwe zonevreemde economische of residentiële ontwikkelingen in het landbouwgebied die een permanent beslag leggen op de beschikbare landbouwruimte. Ontwikkel een beter en meer gebiedsgericht afwegingskader voor het beoordelen en toelaten van functiewijzigingen in voormalige landbouwbedrijfsgebouwen. Stuur daarbij op ruimtelijke kwaliteit en streef maatschappelijke meerwaarde na. Klaar het begrip multifunctioneel ruimtegebruik binnen openruimtegebieden verder uit om ontwikkelingen die het ruimtelijk functioneren van de beroepslandbouw verhinderen te vermijden. 6. Voorzie een betere afstemming tussen de ruimtelijke ontwikkelingsruimte, de beschikbare milieugebruiksruimte en het vergunningenbeleid. Hou bij het opmaken van ruimtelijke plannen en het voorzien van ruimte waar bedrijven zich kunnen vestigen meer pro-actief rekening met de mogelijkheden en beperkingen die er vanuit milieukundig oogpunt kunnen zijn. Vermijd ruimte voor de ontwikkeling van bedrijven te voorzien op locaties waarbij de bedrijfsvoering problematisch kan zijn of kan worden voor de kwaliteit van water en

16 natuur in de omgeving. Lever enkel vergunningen af op duurzame en rechtszekere vestigingslocaties vanuit ruimtelijk én milieukundig oogpunt. 7. Voorzie meer investeringsmiddelen voor een veerkrachtige inrichting van de open ruimte. Zorg dat er meer financiële middelen naar gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten in de open ruimte gaan. Stel het effectief realiseren van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Europese Natuurdoelen (Natura 2000) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) als een prioriteit voor het beleid voorop. Maak de noodzakelijk middelen vrij om de instrumenten voor inrichting, grondenruil, bedrijfsverplaatsing, flankerende maatregelen etc. uit het nieuwe decreet landinrichting ook effectief inzetbaar te maken waar nodig. Vermijd een ongelijke benadering van landgebruikers en zorg voor meer eenvormigheid en transparantie bij het inzetten van flankerende maatregelen (vergoedingen, stimuli ). 8. Hervorm de gemeentefinanciering zodat ook gemeenten die inzetten op vrijwaren en versterken van open ruimte financieel beloond worden voor de ecosysteemdiensten die ze leveren aan de samenleving. Zorg ervoor dat landelijke gemeenten die inzetten op het versterken van openruimtefuncties en daardoor tal van ruimtelijke en maatschappelijke baten leveren meer middelen uit het gemeentefonds krijgen door meer evenwicht te brengen in de criteria op basis waarvan middelen toegekend worden aan gemeenten. Hervorm het gemeentefonds zodat inkomsten niet enkel afhankelijk zijn van het aantal inwoners en socio-economische kenmerken van de bevolking of ontwikkel alternatieve vereveningsmechanismen of fondsen om noodzakelijk investeringen in het versterken van de kwaliteit en de veerkracht van de open ruimte mogelijk te maken.

17 3. BIJLAGEN 3.1. GEOGRAFISCHE AANDUIDING VAN HET GEBIED 3.2. PROJECTENTABEL PROJECTENKAART 3.4. BRV-STRATEGIEKAART 3.5. PROJECTENTABEL 2

Uiteraard ben ik blij hier aanwezig te kunnen zijn bij de. ondertekening van het Raamakkoord voor Landschap De Liereman.

Uiteraard ben ik blij hier aanwezig te kunnen zijn bij de. ondertekening van het Raamakkoord voor Landschap De Liereman. Maandag 19 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Raamakkoord Landschap De Liereman Oud-Turnhout Geachte Minister-President, Geachte heren gedeputeerden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN Samen denken over de Vlaamse (landbouw)ruimte - - van GROENBOEK naar WITBOEK - Korte termijn acties Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Samen denken over de Vlaamse Ruimte Ruimtelijke

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving november 2011

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving november 2011 Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Workshop 1 landbouwgebruikers 21-23 november 2011 26-1-2012 1 inleiding Programma van deze namiddag 12u30 13u: kennismakingsrondje + broodjeslunch

Nadere informatie

Samenwerken loont MOVI

Samenwerken loont MOVI Samenwerken loont MOVI Samenwerken in de praktijk Haven Zeebrugge Strategisch plan haven Zeebrugge Krachtlijnen: Uitbreiding achterhaven Zeebrugge Verbeteren relatie achterhaven zeehaven (nieuwe zeesluis)

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving. 3 oktober 2011

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving. 3 oktober 2011 Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Infomarkt eigenaars 3 oktober 2011 4-10-2011 1 inleiding Programma van de infoavond 19u30 19u40: Verwelkoming & Inleiding (burgemeester Oud-Turnhout:

Nadere informatie

Geachte (heer) algemeen directeur Van Der Biest (Wienerberger) Kleiontginning en steenbakkerijen tekenen dit stuk landschap van de

Geachte (heer) algemeen directeur Van Der Biest (Wienerberger) Kleiontginning en steenbakkerijen tekenen dit stuk landschap van de Vrijdag 21 oktober 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Samen bouwen aan een nieuw landschap en NATURA 2000 (fabrieksterreinen Wienerberger NV in Beerse)

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Studie instrumentenmix Infoavond landbouwers 13 juni 2012 20-6-2012 1 Studie Instrumentenmix Het raamakkoord vermeldt: een studie naar de meest

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Sterke druk op Vlaamse open ruimte als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Raamakkoord betreffende Landschap de Liereman en omgeving

Raamakkoord betreffende Landschap de Liereman en omgeving Raamakkoord betreffende Landschap de Liereman en omgeving 1. Overwegende dat de Vlaamse regering op 12 december 2008 de volgende beslissingen heeft genomen betreffende de afbakening van de gebieden van

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek Beleidsatria Lokaal Leuven, 24 november 2015 / Gent, 25 november 2015 / Antwerpen, 2 december 2015 / Hasselt, 14 december 2015 / Brugge, 15 december 2015

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

quick. wins. In de Vlaamse Rand

quick. wins. In de Vlaamse Rand 2012-2013 quick wins In de Vlaamse Rand Voorwoord Colofon De brochure Quickwins Vlaamse Rand is een uitgave van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), februari 2013 Opmaak, illustraties en redactie VLM Verantwoordelijke

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Inhoud Achtergrond Hoe zijn we te werk gegaan? Landbouw in de Vlaamse

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur-, bos- en landbouwgebieden Jongenbos en vallei van de Mombeek

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

Zaterdag 21 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Zaterdag 21 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zaterdag 21 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete - Sas4-Toren, Dessel Geachte mijnheer de volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Studiedag Hoera, open ruimte! (VVSG) Deinze, 1 december 2015 Kaat Smets & René van der Lecq Stand

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012 RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle Infomarkt 14 februari 2012 Doel van het plan uitvoeren Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uitvoeren Landschapsdecreet vastleggen landbouw-, natuuren bosgebieden

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016 Inhoud Ruimte in een veranderende wereld We nemen veel ruimte in, een hypotheek op de toekomst Resultaat van de structuur en gewestplanning

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 1 Regeerakkoord, een verkenning Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 2 Gemeenten meer autonomie, verantwoordelijkheid BB Steden met + 100.000 inw. mogelijkheid

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Kennismaking / 14 december 2016 / Dijle-Zennedag. Strategisch Project Groene Noordrand

Kennismaking / 14 december 2016 / Dijle-Zennedag. Strategisch Project Groene Noordrand Kennismaking / 14 december 2016 / Dijle-Zennedag Strategisch Project Groene Noordrand Agenda Strategisch Project Groene Noordrand o In een notendop aanleiding & grotere uitdagingen o In vogelvlucht inzoomen

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser Toelichting Ontwerp Infovergadering 8 september 2016 Evelyne Vercauteren Wouter Billiet Inhoud Situering plan A. Provinciaal ruimtelijk

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Bovendien pleit Voka KvK Limburg er voor dat zo snel mogelijk gestart wordt met de opmaak van ENA 2.

Bovendien pleit Voka KvK Limburg er voor dat zo snel mogelijk gestart wordt met de opmaak van ENA 2. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 763 van LYDIA PEETERS datum: 20 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Economisch Netwerk Albertkanaal - Stand van zaken In een recent rapport

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek VRP Brussel, 12 januari 2016 Stand van zaken en vooruitblik, Samen werken aan de toekomst Groenboek, relance en synthese Werktekst Witboek BRV (november

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 Regio van 13 gemeenten KORTRIJK I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1910 Waregem Kortrijk Menen 1940

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group Michiel De Cleene AGENDA 13.45u - 14.00u Pilootprojecten: beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester 14.00u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie Project Trage wegen Ingelmunster Visie Juni 2008 1.1 Beleidsvisie trage wegen 1.1.1 Algemeen De visie voor het beleidsplan bestaat erin, rekening houdend met de landbouw-economische aspecten, de oorspronkelijke

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw in Vlaanderen: wat mag en wat mag niet? Verbreding en bouwvergunningen

Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw in Vlaanderen: wat mag en wat mag niet? Verbreding en bouwvergunningen Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw in Vlaanderen: wat mag en wat mag niet? Verbreding en bouwvergunningen Van alle markten thuis - Zemst 27 oktober 2016 Els Stevens Agenda 1. Rol Departement

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij Al meer dan 75 jaar zet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zich in voor de omgevingskwaliteit op het Vlaamse platteland en in de stadsrand. Gebiedsgericht en altijd samen met

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

LANDSCHAP DE LIEREMAN EN OMGEVING VERSLAG WORKSHOP LAND- EN TUINBOUW 21 EN 23 NOVEMBER 2011

LANDSCHAP DE LIEREMAN EN OMGEVING VERSLAG WORKSHOP LAND- EN TUINBOUW 21 EN 23 NOVEMBER 2011 LANDSCHAP DE LIEREMAN EN OMGEVING VERSLAG WORKSHOP LAND- EN TUINBOUW 21 EN 23 NOVEMBER 2011 VERSLAG tijdens de workshops werd kort toelichting gegeven over het raamakkoord De Liereman en omgeving en de

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Stand van zaken van de voorbereidingen 26/06/2015 1

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Stand van zaken van de voorbereidingen 26/06/2015 1 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Stand van zaken van de voorbereidingen 26/06/2015 1 Historiek BRV in een notendop Fase 0: Oriëntatie en voorbereiding (04/2010-01/2011) Startnota VR Fase 1: Coproductie Groenboek

Nadere informatie

1 Natuurinrichtingsproject Berlare Broek Donkmeer

1 Natuurinrichtingsproject Berlare Broek Donkmeer 1 Natuurinrichtingsproject Berlare Broek Donkmeer Het waterrijk landschap en de groene omgeving van het Donkmeer bekoort de mens al lang. Turfontginning, de aanleg van visvijvers, weilanden, akkers en

Nadere informatie

Bewonersvergadering : Parking C. versie 1.0

Bewonersvergadering : Parking C. versie 1.0 Bewonersvergadering : Parking C versie 1.0 Agenda Verwelkoming Planningscontext (GRS, VSGB) Lopende initiatieven Neo Project Voetbalstadion Historiek in gemeenteraad Vragen en antwoorden 2 Agenda Verwelkoming

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

STRATEGISCHE PROJECTEN RSV PRESENTATIE VOOR SECTOREN

STRATEGISCHE PROJECTEN RSV PRESENTATIE VOOR SECTOREN STRATEGISCHE PROJECTEN RSV PRESENTATIE VOOR SECTOREN 04.06.2008 1 Presentatie RWO-ARP 04.06.2008 PROGRAMMA (totaal 1 uur) 1. Strategische projecten RSV tot heden 2. Het besluit 05.10.2007 3. Organisatie

Nadere informatie

Vandaag zie ik hier voor mij landbouwers, bewoners, mensen uit het. bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid Een unieke

Vandaag zie ik hier voor mij landbouwers, bewoners, mensen uit het. bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid Een unieke Woensdag 7 juli 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²-project en Convenant Groen Raamwerk Gentse kanaalzone Mijnheer de gouverneur, Mijnheer de burgemeester,

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtelijke staat van Vlaanderen Demografische evoluties (groei, krimp, vergrijzing, gezinsverdunning,

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010 Biodiversiteit visie Boerenbond Symposium biodiversiteit 4 november 2010 1 Landbouw en biodiversiteit Domesticatie leidde tot 1000den variëteiten en soorten Heel wat biodiversiteit is er omwille van landbouw

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota ProvincieLimburg GemeenteBilzen O.Ref.:20101115_JV_Toelichtingsnota a2oomgeving Vissersstraat2 3500Hasselt T011260330 F011285528 info@a2oomgeving.be Rentmeesterswoning GEMEENTELIJKRUP Toelichtingsnota

Nadere informatie

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be De Vlaamse overheid stelt de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Een toenadering 28 maart 2014 _ Onroerend Erfgoed en Toegangkelijkheid _ Onroerend Erfgoed _ Rudy De Graef _ pagina 1 Overzicht lezing 1 Introductie Thema, problematiek

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven Nieuwsbrief zuidwestelijke Bestaand Eerste deel westelijke Mogelijk tracé laatste fase westelijke Uitbreiding Uitbreidingswerken aan de E34 tem rotonde Watermolen SAEFTINGHE R2 Start van de opmaak van

Nadere informatie

PRUP Kempense Meren II. Informatiesessie: 1 februari 2016

PRUP Kempense Meren II. Informatiesessie: 1 februari 2016 PRUP Kempense Meren II Informatiesessie: 1 februari 2016 1-2/02/2016 Agenda Kaderplan Kempense Meren 1. Situering 2. Visie 3. Uitvoering Historiek PRUP Kempense Meren 1. Situering 2. Proces en visie Kempense

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie