Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk"

Transcriptie

1 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk

2 VOORWOORD We zijn verheugd u de Geïntegreerde gebiedsvisie voor de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk voor te kunnen stellen. Medio 2003 sloegen het provinciebestuur West-Vlaanderen, de Intercommunale Leiedal en de vier betrokken gemeentebesturen (Wervik, Menen, Wevelgem en Kortrijk) de handen in elkaar om een gezamenlijk visie te ontwikkelen op het toekomstige beheer van de resterende open ruimte in dit stukje Leievallei. Er was al de Gebiedsvisie natuur en landschap Leievallei Wervik-Kortrijk (opgemaakt in opdracht van AMINAL in samenwerking met het provinciebestuur en de vier gemeentebesturen; opgeleverd in april 2002). Maar alle betrokken partijen voelden aan dat een eenzijdige benadering geen afdoend antwoord kon bieden op de toenemende multifunctionele druk op de open ruimte. Een eerste fase van de nieuwe studie bestond uit het opstellen van bijkomende sectorale analyses en visies voor landbouw, toerisme en recreatie, beeldkwaliteit en bedrijvigheid. Daarop volgde de integratie ervan tot één evenwichtige gebiedsvisie. De Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk bestaat uit volgende documenten: 1. het rapport, dat een samenvattende beschrijving bevat van het doorlopen proces met daarbij de Geïntegreerde visie en structuurschets en een voorstel van actieplan ; 2. het kaartblad visie en structuurschets ; 3. het kaartblad voorstel van actieplan. De visie weerspiegelt een streefbeeld van hoe het gebruik en het beheer van de open ruimte binnen een tijdshorizon van 15 jaar zou kunnen zijn; de structuurschets is een schetsmatige weergave van deze visie. Het voorstel van actieplan, voortvloeiend uit de visie, bundelt concrete acties tot inrichting en beheer, te nemen flankerende maatregelen, uit te werken strategische projecten, te reserveren gebieden voor bepaalde toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen of andere concrete maatregelen en acties. Wat nu op tafel ligt, is het resultaat van een intensieve visieoefening waaraan zowel lokale als provinciale beleidsmakers, als lokale, provinciale en gewestelijke ambtenaren hebben deelgenomen. De visie vormt de gemeenschappelijke onderlegger voor verder maatschappelijk en bestuurlijk debat met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Het document is in die zin goedgekeurd door de vier colleges van burgemeester en schepenen en de bestendige deputatie. Het heeft geen dwingend karakter, maar is dus bestuurlijk gedragen. Het voorstel van actieplan (107 acties) suggereert, waar mogelijk, het initiatiefnemend beleidsniveau voor het opstarten van een actie. Maar aangezien de Leie een structurerend element is van Vlaams belang, zal een constructieve samenwerking tussen de drie beleidsniveaus de meeste vruchten afwerpen. Het provinciebestuur en de vier lokale besturen nemen hun verantwoordelijkheid op voor de realisatie van het actieplan! Jan Durnez Gedeputeerde voor Gebiedswerking en Milieu Marleen Titeca-Decraene Gedeputeerde voor Streekontwikkeling 1

3 INHOUD 1 Aanleiding tot het project 3 2 Doelstellingen van het project 4 3 Methodiek 5 4 Status van de geïntegreerde gebiedsgerichte visievorming Status van de geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets Status van het actieplan 6 5 Communicatiestrategie Projectstructuur tijdens het planproces Overige communicatiefora tijdens het planproces Projectstructuur na het planproces 8 6 Situering van het plangebied 10 7 Planningscontext Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 12 8 Synthese van de sectorstudies Toerisme en recreatie Natuur en landschap Landbouw Beeldkwaliteit Economie Besluit 27 9 Geïntegreerde gebiedsvisie Voorstel van uitgangspunten Voorstel van visie Voorstel van doelstellingen Voorstel van ruimtelijk beleid Bouwstenen voor de structuurschets Het actieplan Opbouw van het actieplan Strategie Relaties van acties met andere planprocessen en -instrumenten Projectstructuur voor de opvolging van het actieplan Beschrijving van de acties Tot slot 60 2

4 1 AANLEIDING TOT HET PROJECT VAN EEN SECTORALE AANZET De gemeentebesturen van Wevelgem en Menen hadden een individueel initiatief genomen om in groene BPA's een kader vast te leggen voor de bescherming van de open ruimte van de Leievallei en ter ondersteuning van de natuurontwikkeling en landschapopbouw in de vallei ( ). Eind 1998 besloten de gemeente Wevelgem en de provincie om over te gaan tot de opmaak van een landschapsstudie voor de Leievallei op het grondgebied van de gemeente (door Econnection). De studie hield een inventarisatie in van de aanwezige natuurlijke en landschappelijke waarden, en besloot met een korte- en een langetermijnvisie. De bedoeling was om aan de hand van deze studie over te gaan tot concrete acties én een goede basis te hebben voor de opmaak van een BPA Leievallei. Hoewel deze initiatieven door de hogere overheden gunstig werden onthaald, stelden zij dat de materie geen gemeentelijke bevoegdheid betrof. De provincie was van mening binnen haar bevoegdheden inzake toerisme en recreatie het best geplaatst te zijn om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Het Vlaams gewest was van mening bevoegd te zijn om een RUP op te maken voor de Leievallei, wegens de selectie van de Leie als hoofdtransportas, grotendeels gelegen binnen regionaalstedelijk gebied. Daarnaast greep de gebiedswerking van de provincie de gelegenheid aan om samen met de gemeenten Menen en Wevelgem, en bij uitbreiding met de gemeenten Wervik en Kortrijk, concreet na te gaan welke acties mogelijk waren op korte termijn om de natuurontwikkeling en landschapsopbouw op gang te brengen. In opdracht van AMINAL (in samenwerking met de provincie) voerde opnieuw Econnection de studie Gebiedsvisie natuur en landschap Leievallei Kortrijk-Wervik uit (eindrapport in april 2002). Binnen dit initiatief werd een plangroep en een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle gemeentebesturen, de intercommunales WVI en Leiedal, vertegenwoordigers van de provincie (gebiedswerking, dienst MIRONA), het Vlaams gewest (AMINAL, Waterwegen en Zeekanaal NV of WenZ (dit is de vroegere Administratie Waterwegen en Zeewezen of AWZ)) en externe genodigden afhankelijk van het onderwerp. Het resultaat was een inventarisatie binnen het afgebakende gebied, een gebiedsvisie en een actieplan met een voorstel van te ondernemen acties op korte en lange termijn, per deelgebied. NAAR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK Hoewel werk werd gemaakt van de uitvoering van het actieplan, oordeelde de stuurgroep dat de acties inzake natuurontwikkeling het best ingepast werden in een globale visie op de ontwikkelingen van het gebied, aangezien ook andere sectoren aanspraak maken op de resterende open ruimte. Daarom zouden naast natuur en landschap ook de evoluties en mogelijkheden inzake landbouw en toerisme en recreatie mee in de afweging worden opgenomen. Om een geordend procesverloop met maximale afstemming tussen de sectoren en de actoren te garanderen, werd door middel van een startnota en afsprakennota de inhoud, de projectstructuur en de methodiek vastgelegd (mei 2002). Deze nota s werden besproken en goedgekeurd in de bestendige deputatie en het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten. De stuurgroep besliste dat ook een analyse van de bedrijvigheid in de vallei en de beeldkwaliteit een meerwaarde zou bieden aan het geïntegreerd karakter van de visie. De Intercommunale Leiedal werd door de provincie aangewezen als opdrachthouder voor de opmaak van deze geïntegreerde visie. 3

5 2 DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT De bedoeling van het project is - vertrekkend vanuit de openruimtevisie op de Leievallei in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) - te komen tot een geïntegreerde aanpak van de Leievallei over de verschillende sectoren heen én tot de ontwikkeling van een visie door nauw overleg en samenwerking tussen gemeenten, provincie en Vlaams gewest. Dit alles resulteert in: een geïntegreerde gebiedsgerichte visie op de Leievallei, onder meer met het oog op het ruimtelijke debat. Deze visie krijgt een visuele neerslag (een structuurschets ) die een vertaling zou kunnen krijgen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. een concreet actieprogramma waarrond de besturen zich engageren. 4

6 3 METHODIEK Per sector werd op basis van een uitgebreide inventaris een SWOT-analyse gemaakt (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). Vanuit die analyse werd een sectorale visie ontwikkeld en voorstellen van acties uitgewerkt. De vijf visies werden in een volgende stap bijeengeschreven tot één geïntegreerde visie met daaraan gekoppeld doelstellingen voor de Leievallei. Zowel de sectorale visies als de geïntegreerde visie vormden de basis voor het verdere debat inzake het actieplan, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen acties te realiseren op korte, middellange en lange termijn. De uitvoering van concrete acties gebeurt op basis van een jaarprogramma. Het is gepast aan te stippen dat deze hele integratieoefening ook een continu leerproces inhield en nog steeds inhoudt, voor alle betrokken actoren; zowel voor beleidsmakers, planners als uitvoerders op het terrein. Het proces is hier dus ten minste even belangrijk als de inhoud van het project. De methodiek van de geïntegreerde gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen wordt toegepast in alle fasen van het project, zowel tijdens de visieontwikkeling, de plannings- en de uitvoeringsfase. 5

7 4 STATUS VAN DE GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE VISIEVORMING Via de uitgevoerde sectorale analyses, het overzicht van de planningscontext, de geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets en het voorstel van actieplan hopen de deelnemende besturen om een onderbouwd en maatschappelijk gedragen plan aan te reiken waarvan de verschillende overheidsinstanties gebruik kunnen maken bij de verdere uitwerking van hun ruimtelijk beleid. Deze visievorming heeft in geen enkel opzicht een dwingend karakter. Wel kunnen op basis van het actieplan overeenkomsten worden opgemaakt tussen de verschillende overheidsniveaus met betrekking tot het ondernemen van acties, het onderzoeken en verder uitwerken van de globale ruimtelijke beleidsopties. 4.1 STATUS VAN DE GEÏNTEGREERDE GEBIEDSVISIE EN STRUCTUURSCHETS De geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets is het resultaat van een intensieve visieoefening waaraan zowel lokale als provinciale beleidsmakers, als lokale, provinciale en gewestelijke ambtenaren hebben deelgenomen. Het luik visie weerspiegelt een streefbeeld van hoe het gebruik en het beheer van dit stukje Leievallei binnen 15 jaar zou kunnen zijn. Het luik structuurschets is een schetsmatige weergave van deze visie. Het hele document vormt de gemeenschappelijke onderlegger voor verder maatschappelijk en bestuurlijk debat met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Tegelijk vormt ze de basis voor de opmaak van een geïntegreerd actieplan. 4.2 STATUS VAN HET ACTIEPLAN Het actieplan bundelt concrete acties tot inrichting en beheer, te nemen flankerende maatregelen, uit te werken strategische projecten, te reserveren gebieden voor bepaalde toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen of andere concrete maatregelen en acties. Het actieplan is een dynamisch gegeven, en wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd met het oog op het te bereiken streefbeeld, en in voorkomend geval gewijzigde situatie op het terrein en nieuwe planen procesmatige ontwikkelingen. 6

8 5 COMMUNICATIESTRATEGIE 5.1 PROJECTSTRUCTUUR TIJDENS HET PLANPROCES PLANGROEP Functie(s): plant de te nemen stappen, zowel met betrekking tot inhoudelijke uitvoering als proces; bereidt de stuurgroepvergadering voor. Samenstelling: De plangroep bestaat uit de betrokken gebiedswerkers van de provincie en de medewerkers van de Intercommunale Leiedal STUURGROEP Functie(s): De stuurgroep staat in voor de leiding en begeleiding van het project en dit voornamelijk op procesmatig vlak. De stuurgroep spreekt zich dus als eerste uit over de binnen het kader van de studieopdracht opgeleverde documenten. Samenstelling: De stuurgroep bestaat uit door de provincie en gemeenten aangewezen mandatarissen en ambtenaren, aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit de intercommunales Leiedal en WVI en het Vlaamse niveau. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de streekgedeputeerde. De projectleiding ligt in handen van de gebiedswerker leefbaarheid, regio Kortrijk-Roeselare-Tielt SECTORALE WERKGROEPEN Functie(s): Voor de sectoren landbouw, toerisme en recreatie en natuur en landschap werd telkens een thematische werkgroep opgericht. Deze werkgroepen staan, elk vanuit hun invalshoek, in voor het aanleveren van de inhoud van de sectorale analyses. Iedere sector beschrijft, analyseert en doet voorstellen tot acties. Knelpunten en kansen tot wisselwerking worden aangegeven. Bespreking van de eerste versie geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets (mei 2004); Bespreking van het eerste voorstel van actieplan (oktober 2004). Samenstelling: werkgroep Natuur en Landschap Instituut voor Natuurbehoud, AROHM Monumenten en Landschappen, Aminal - Afdeling Natuur, Aminal - Afdeling Bos en Groen, gemeentelijke groen- of milieuambtenaren, Leiedal, gebiedswerker milieu, gebiedswerker leefbaarheid werkgroep Landbouw Lokale aanspreekpunten landbouw, schepenen van Landbouw, AMINAL Afdeling Land, ALT, Leiedal, gebiedswerker landbouw, gebiedswerker leefbaarheid werkgroep Toerisme en Recreatie Regiomanager vzw Toerisme Leiestreek, schepenen van Toerisme, ambtenaren gemeentelijke toeristische diensten, gebiedswerker toerisme, gebiedswerker leefbaarheid 5.2 OVERIGE COMMUNICATIEFORA TIJDENS HET PLANPROCES COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zowel in de stuurgroep als in de sectorale werkgroepen is er een vertegenwoordiging van de lokale besturen. Een terugkoppeling en bespreking van de geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets binnen elk college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde. Vanuit de plangroep werden bij de opmaak van de geïntegreerde gebiedsgerichte visie voor de Leievallei twee toelichtingen voorzien voor de betrokken colleges 7

9 van burgemeester en schepenen. In juni 2004 werd een voorstel van visie en structuurschets toegelicht. In december 2004 werden zowel de visie en structuurschets als het actieplan toegelicht. Ook in de toekomst kan de plangroep toelichtingen geven. Op die manier is het hele college betrokken en heeft het de mogelijkheid om extra elementen aan te brengen. De colleges van burgemeester en schepenen onderschrijven de visie en structuurschets alsook het actieplan, en ondersteunen de verdere realisatie ervan BESTENDIGE DEPUTATIE In september 2004 nam de bestendige deputatie kennis van de door de stuurgroep goedgekeurde geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets. In april 2005 ligt de visie en structuurschets en het voorstel van actieplan ter goedkeuring voor aan de bestendige deputatie, als resultaat van de hele visieoefening BILATERAAL OVERLEG Tijdens het planproces vond op geregelde tijdstippen bilateraal overleg plaats tussen het provinciebestuur en de betrokken Vlaamse administraties. Zo had overleg tijdens de opmaak van het voorstel van actieplan de bedoeling om mogelijke acties op bovenlokaal niveau af te tasten en af te stemmen (september oktober 2004). Indien de vraag werd gesteld, vond overleg plaats tussen de gebiedswerking van het provinciebestuur en geïnteresseerde belangenverenigingen met het oog op de opmaak van het actieplan (september-oktober 2004) GEMEENTERAAD EN PROVINCIERAAD Wanneer de colleges en de bestendige deputatie de visie en structuurschets en het voorstel van actieplan hebben goedgekeurd als resultaat van deze studie, worden de documenten voorgelegd aan de gemeenteraden en de provincieraad GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Het lokale bestuur (college van burgemeester en schepenen) kan een toelichting en bespreking organiseren in gemeentelijke adviesraden zoals GECORO, Mina-raad, Landbouwraad enz. De keuze tot het nemen van dergelijke initiatieven ligt bij het college van burgemeester en schepenen GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG Een soortgelijke oefening wordt ondernomen aan de andere kant van de grens in het kader van Plan Local d Urbanisme (PLU) van Lille. Er is interesse in onze visie-oefening; overleg lijkt aangewezen om afstemming te verkrijgen. Daarnaast is overleg met de Espace Naturel Métropolitain aangewezen. 5.3 PROJECTSTRUCTUUR NA HET PLANPROCES PLANGROEP overleg in functie van de opmaak van het jaarprogramma; de samenstelling blijft dezelfde; komt minder frequent samen dan tijdens het planproces, bv. halfjaarlijks, met het oog op de voorbereiding van de stuurgroepvergadering; de gebiedswerker leefbaarheid zorgt voor de integratie tot een jaarprogramma, o.a. door het vasthouden van pen. 8

10 5.3.2 STUURGROEP blijft bestaan als het overlegforum waar lokale en provinciale beleidsverantwoordelijken en ambtenaren elkaar ontmoeten; bewaakt de voortgang van het jaarprogramma en het geïntegreerd karakter ervan/stuurt bij indien nodig; komt halfjaarlijks samen GEBIEDSGERICHTE PROJECTGROEPEN De sectorale werkgroepen (Natuur en landschap, Landbouw, Toerisme&Recreatie) bijven niet langer bestaan. Ze vervulden een belangrijke rol in de inhoudelijke invulling van de sectorale analyses én de sectorale reflectie over de geïntegreerde gebiedsvisie. Maar voor de uitvoering van het geïntegreerd actieplan lijkt een nieuwe werkwijze aangewezen. Indien opportuun, worden ad hoc gebiedsgerichte projectgroepjes in het leven geroepen. Dergelijke werkwijze biedt een aantal voordelen: voor een bepaald gebiedsgericht project, bijvoorbeeld het opzetten van een aantal acties rond een bepaalde beek, kunnen de verschillende belanghebbende sectoren en actoren samen de lijnen van het project uittekenen; dergelijke projecten vergen een geïntegreerde of sectoroverstijgende aanpak, dus is het naar uitvoering toe efficiënter om de verschillende sectoren en belanghebbenden samen te brengen; het verhoogt bovendien de betrokkenheid van belanghebbenden; meerdere acties uit het actieplan kunnen worden gebundeld in één gebiedsgericht project; De samenstelling gebeurt met het oog op de invulling van het gebiedsgericht project. In de praktijk zullen actoren vanuit verschillende overheden en sectoren, aangevuld met plaatselijke verenigingen en particulieren, samenwerken ter realisatie van het gebiedsgerichte project. De projectgroep zelf bepaalt de frequentie van samenkomst. De projectgroep is de motor naar uitvoering toe. De trekkersrol wordt, naargelang het soort project, opgenomen door de gebiedswerking van het provinciebestuur of het gemeentebestuur. 9

11 6 SITUERING VAN HET PLANGEBIED De Leievallei die tot het studiegebied behoort, is het valleigebied zoals het op het terrein herkenbaar is en in onmiddellijke relatie met de Leie staat. Het is een opvulling van een vroegere, veel bredere vallei. De vallei bestaat uit de restanten van de vroegere Leiemeersen en de valleiflank die de overgang vormt met de hoger gelegen gronden. De Leiemeersen liepen voor de kanalisatie van de Leie regelmatig onder water. De historische aanwezigheid van de industrie, in oorsprong vooral textiel, heeft de ruimtelijke ontwikkelingen in de Leievallei sterk bepaald. Traditioneel zijn er de restanten van de vlasnijverheid in de vorm van verlaten roterijen. Aan de rand van het valleigebied kenden de dorpskernen en steden een steeds grotere ruimtelijke expansie met woonwijken en de vestiging van tal van kleine en grote bedrijven. Hierdoor ontstond een diffuse stedelijke band en tevens een industriële as waarbinnen de Leievallei als een open restruimte te herkennen is. Van het oorspronkelijke Leielandschap zijn slechts fragmenten overgebleven. Bovendien heeft de recente inplanting van bedrijventerreinen de vallei ingenomen tot tegen de boorden van de Leie. De rechttrekkingen en de verbredingen hebben de meanderende Leie vervangen door een breed en recht kanaal waar het waterregime afgestemd is op de scheepvaart. Langs de Leieboorden is minimaal aan één oever een verhard jaagpad aanwezig, dat intensief gebruikt wordt door wandelaars en fietsers. De als natuurterrein beheerde gebieden (zowel overheids- als particuliere initiatieven) zijn vooral te vinden aan de oude Leiearmen. Bos is beperkt tot de bebossingsinitiatieven op restgronden (zoals het Leiebos in Wevelgem en het eiland in Wervik). Het agrarisch gebruik is overwegend bepaald door gemengde bedrijven akkerbouw/rundvee. Intensieve teelten zijn hier dominant aanwezig. Tussen Wervik en Menen vertoont het landschap plaatselijk een nog open karakter. Ter hoogte van Laag- Vlaanderen is een restant van het oude cultuurlandschap overgebleven met weiden rond de hoeven en in de depressies. Vóór Wervik heeft een grote bochtafsnijding voor een Leie-enclave gezorgd waar grotendeels een nieuw landschap is aangelegd als parkgebied, nl. 'De Balokken'. In Menen loopt de Leie door het stadscentrum. Tussen Menen en Wevelgem is de open Leievallei ongeveer een kilometer breed en vormt ze een omsloten open ruimte binnen het stedelijk gebied. Het terrein is er vaak opgehoogd en/of gedraineerd, waardoor veel weilanden omgezet zijn in akkers. Verspreide hoeves buiten het vroegere overstromingsgebied illustreren het oorspronkelijke landbouwgebruik. De vallei tussen Wevelgem en Kortrijk is alternerend telkens aan een oever bebouwd en de andere oever open. De industrieterreinen van Wevelgem-Zuid, Marke en Kortrijk en de bebouwing van Bissegem vormen harde grenzen aan de Leievallei. De resterende open ruimte bevat nog hoeves waarvan bepaalde ondertussen een nieuwe invulling hebben gekregen. Het markantste punt in dit gebied is het kasteel op grondgebied Kortrijk dat als blikvanger in het meersengebied staat. 10

12 7 PLANNINGSCONTEXT De geïntegreerde gebiedsgerichte visievorming voor de Leievallei werkt binnen de bestaande planningscontext op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Aangezien de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen nog in volle ontwikkeling zijn en omdat er voor bepaalde opties op gemeentelijk niveau nog geen consensus bereikt werd, worden deze elementen opgenomen als suggestie voor de hogere overheden. Het is mogelijk dat binnen deze visievorming nieuwe nuances gelegd worden die zouden kunnen leiden tot herzieningen van de ruimtelijke structuurplannen. Dit zou zowel op gemeentelijk, provinciaal of Vlaams niveau kunnen gebeuren. 7.1 HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN De Leievallei heeft een multifunctionele rol binnen het stedelijk netwerk Stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden, zoals de Leie, worden behouden en ontwikkeld. De relatie stedelijke gebieden - riviervallei moet geherwaardeerd worden: de ecologische verbindingsfunctie van de Leie moet hersteld worden. Natuurlijke overstromingsmogelijkheden moeten worden open gehouden; het conflict tussen intensieve landbouw en natuur in de Leievallei moet worden opgelost. De Leie behoort tot het hoofdwaterwegennet: via de Leie moet een rechtstreekse verbinding op het Noord-Franse waterwegennet uitgebouwd worden; de gehele Leie wordt op ton gebracht. De regio Menen-Kortrijk-Waregem is onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Kortrijk- Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen en van belang omwille van de versterking van de economische en stedelijke structuur en de internationale verbindingen. Wervik is een specifiek economisch knooppunt en kan voorzien in extra regionale bedrijventerreinen. 11

13 7.2 HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN De Leievallei heeft een rol voor economische en stedelijke ontwikkelingen met de Leie als drager De lijninfrastructuren zijn een basis voor ontwikkeling. De openruimteverbindingen verhinderen het dichtslibben van de stedelijke netwerken. De stedelijke gebieden Kortrijk-Waregem-Menen zijn knooppunten van ontwikkeling en worden ondersteund door Wervik en Wielsbeke op het vlak van bedrijvigheid. Economische ontwikkeling langs de Leie gebeurt in samenhang met andere verkeersinfrastructuur, natuur en recreatie. De Leie in stedelijke kernen is een basis voor de opbouw van het openbaar domein. Natuurverbindingen kunnen tot stand komen via kleine natuurgebieden en kleine landschapselementen met aandacht voor meandering, integraal waterbeheer, biodiversiteit en de oevers. Toerisme wordt hoofdzakelijk voorzien langs de jaagpaden, op de waterloop zelf en in de stadskernen. De Leiestreek kan samen met de Bovenschelde een toeristisch netwerk vormen. Initiatieven rond de Leie moeten gedragen worden door het gewest, de provincie en de gemeenten. 7.3 GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN De gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Wervik, Wevelgem en Kortrijk zijn in opmaak. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Menen werd op 2 juni 2005 goedgekeurd door de bestendige deputatie. 12

14 8 SYNTHESE VAN DE SECTORSTUDIES Over de Leievallei is al veel studiewerk geleverd. Met het oog op de uitwerking van de geïntegreerde gebiedsgerichte visie werden de bestaande studies met betrekking tot de Leievallei gesynthetiseerd. Voor enkele thema s werd aanvullend studiewerk uitgevoerd. De verschillende sectorale invalshoeken werden nadien met elkaar geconfronteerd. Deze confrontatie was een eerste stap in de uitwerking van de geïntegreerde gebiedsvisie en de structuurschets. Hierna wordt een korte samenvatting gegeven van de verschillende studies. 8.1 TOERISME EN RECREATIE Voor de sectorale analyse werd geput uit het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de Leiestreek (2003), de conceptstudie Toeristisch-recreatieve as Leievallei, het overzicht van de goedgekeurde projecten binnen het Leie-actieplan (2003) en de gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning van Kortrijk, Wevelgem, Menen en Wervik EVALUATIE VAN DE HUIDIGE SITUATIE - Knelpunten Er zijn conflicten met andere functies zoals natuur, bedrijvigheid en beroepsvaart. Vanuit deze sectoren bestaat de bedreiging dat er beperkingen opgelegd worden aan toerisme en recreatie. Met betrekking tot de recreatieve routes er zijn verschillende missing links; jaagpaden zijn niet overal toegankelijk; een samenhangend fietsnetwerk ontbreekt; er is geen eenvormige signalisatie. Er ligt een grote recreatieve druk op de Leievallei dit leidt tot conflicten tussen verschillende gebruikers; er is overdruk op de bestaande domeinen. Ten slotte ontbreekt er een samenhangend toeristisch aanbod. De verschillende attractie-elementen bestaan op zichzelf maar vormen geen geheel. - Potenties Recreatieve routes er is een groot aanbod van kwalitatieve fietsroutes; er zijn verbindingen vanuit de kern naar de Leievallei; er zijn grotendeels verkeersvrije jaagpaden aanwezig. Infrastructuur voor pleziervaart is aanwezig. Er worden boottochten georganiseerd, er zijn jachthavens en aanlegsteigers aanwezig. In het gebied zijn er waardevolle landschappelijke omgevingen. Die bestaan uit verschillende natuurgebieden rond Leiearmen en verbindingen tussen groenelementen. Op het vlak van cultuurhistorisch erfgoed zijn er in het studiegebied enkele unieke sites met recreatieve potenties aanwezig (hoeves, vlasroterijen, kasteeltjes). 13

15 - Kansen vanuit het beleid het strategisch beleidsplan toerisme voorziet in de ontwikkeling van een uniformer toeristisch aanbod in de Leievallei; het Leie-actieplan voorziet in middelen voor de uitbouw van een fietsnetwerk en een aantal sites; het rivierherstelplan van WenZ biedt aangrijpingspunten voor verdere recreatieve ontwikkeling; er is aandacht voor regionale erfgoedinitiatieven bij de provincie West-Vlaanderen; er is de geplande bouw van het stadsrandbos in Kortrijk; het beleidsplan waterrecreatie en watertoerisme voor Vlaanderen door WenZ is in opmaak; het PRS-WV en de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk wijzen op het belang van de Leievallei voor de recreatie en de openheid in een stedelijke omgeving. vanuit de maatschappij er is de stijgende behoefte aan recreatieve mogelijkheden VISIE VOOR DE TOEKOMSTIGE SITUATIE De Leievallei dient zich op toeristisch-recreatief vlak in de toekomst te ontwikkelen als: een kwalitatieve en volwaardige recreatieve as gericht op zachte recreatie en recreatief medegebruik die de verbinding vormt tussen gedifferentieerde open en verstedelijkte gebieden in een natuurlijk, landschappelijk en cultuurhistorisch aantrekkelijk kader voor de eigen inwoners en de bezoekers van de streek DOELSTELLINGEN Deze visie wordt vertaald in verschillende doelstellingen over de gewenste recreatieve ontwikkeling van de Leievallei. Daarbij zijn ook een aantal mogelijke actiepunten aangegeven en aangeduid op kaart. Opwaarderen van het landschap tot een kwalitatieve omgeving voor openluchtrecreatie en recreatief medegebruik in samenwerking met de verschillende sectoren. Dit moet gebeuren door landschapopbouw en landinrichtingsprojecten. Uitbreiden van natuurgebieden. Recreatieve inrichting van de Leievallei voor diverse types van recreanten (wandelaars, fietsers, toervaarders...) op een uniforme manier. Er moet aandacht zijn voor de goede inrichting van de jaagpaden. Specifieke initiatieven (bv. beschildering, kunstwerken...) rond bruggen kunnen de identiteit versterken. De Leievallei als fietsvallei. De Leie maakt deel uit van een fietsnetwerk voor de hele Leiestreek en krijgt hierin een functie van primaire as. Langs deze as moet er een vlotte, verkeersveilige continue verbinding tot stand komen. Langs deze as kunnen verschillende plaatsen als recreatieve attractiepolen (= ankerplaatsen) ingericht worden. De verschillende bestaande fietslussen moeten op het fietsnetwerk worden aangesloten. - de ontwikkeling van een fietsnetwerk langs de Leie met aansluiting op de onmiddellijke omgeving. - zorgen voor een uniforme, recreatieve bewegwijzering. De Leievallei met wandelmogelijkheden. Verschillende wandelgebieden langs de Leie en aansluitend op de Leie moeten geoptimaliseerd worden door ze met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt de recreatieve druk gespreid. Ter hoogte van de natuurgebieden moet de natuurontwikkeling en de recreatieve toegankelijkheid voor wandelaars geoptimaliseerd worden. 14

16 Natuurrichtplannen, natuurontwikkelingsplannen: - gericht toegankelijk maken van natuurgebieden; - ontwikkelen van extra provinciale wandelroutes. Beschermen en openstellen van het resterende cultuurhistorische patrimonium (toeristische valorisatie) en verbeteren van het bestaande als toeristisch-recreatieve elementen in de Leievallei. Verder ondersteunen van de pleziervaart en de waterrecreatie zodat de streek ook vanop het water beleefd kan worden. Hierbij is de landschappelijke inkleding van de oevers en de waterkwaliteit van belang. De pleziervaart moet geoptimaliseerd worden in relatie met de beroepsvaart. Het aanbod passagiersboottochten moet kwalitatief verbreden en de kano- en kajakvaart moet verder ontwikkelen door de aanleg van aanmeermogelijkheden en verhuurfaciliteiten. Voldoende aanbod van andere openluchtsporten. In de Leievallei en specifiek de oude meanders moet er via overleg met de andere sectoren een integratie tot stand gebracht worden van de hengelsport en de natuur en moet er aandacht besteed worden aan de bereikbaarheid van de hengelplaatsen. 15

17 8.2 NATUUR EN LANDSCHAP De studie natuur en landschap werd aanvankelijk opgemaakt voor Wevelgem, in opdracht van het gemeentebestuur. Nadat duidelijk geworden was dat de bescherming van de Leievallei het gemeentelijke niveau overstijgt, werd de studie natuur en landschap hernomen voor het valleigebied van Wervik tot Kortrijk, ditmaal in opdracht van het Vlaamse gewest. De studie natuur en landschap werd afgerond in 2002 en wordt sindsdien gebruikt als basis voor acties op korte termijn zowel door de provincie als door het Vlaamse gewest EVALUATIE VAN DE HUIDIGE SITUATIE - Knelpunten Intensifiëren en schaalvergroting van de landbouw hoge gebruiksintensiteit van de landbouwgronden; scheuren van graslanden; ontwatering verdroging; verdwijnen van kleine landschapselementen. Slechte waterkwaliteit door industriële en huishoudelijke lozingen, door landbouwgebruik. Hoge recreatiedruk verharde wegen tot diep in de vallei; verstorende effecten voor de natuur; onevenwichtige visbestanden door bepotingen; beschadiging van watervegetaties door vertrappeling. Versnippering en urbanisatiedruk versnipperde bebouwing; versnippering door weginfrastructuur; visueel en geluidsoverlast; versnippering door industriegebieden; privatisering van de vallei door tuinen of paardenweiden. Rechttrekkingen en verbredingen van de Leie hoge dijken verhinderen natuurlijke overstromingen en verhinderen het contact Leie omgeving; ophogingen in de vallei met baggerslib doen vochtige graslanden en knotwilgen verdwijnen; Leiemeanders zijn afgesloten of gedempt. Beperkte bescherming door gewestplanbestemmingen: Bepaalde waardevolle gebieden binnen de Leievallei zijn onvoldoende beschermd als men rekening houdt men hun biologische en landschappelijke waarde. Het gewestplan beschouwt deze gebieden als recreatie- of parkgebied of als ecologisch waardevol agrarisch gebied. Stortterreinen: het slib na baggerwerken en herkalibreringen van de Leie werd lange tijd gewoon gestort op de oevers van de Leie. Op verschillende plaatsen zijn ophogingen van de oevers waarneembaar. Dit slib was doorgaans vervuild, waardoor de milieukwaliteit van deze stortterreinen vrij slecht is. Daarnaast werden bepaalde delen van de Leievallei ook gebruikt als stortplaats voor andere soorten van afval (huishoudelijk afval en inerte materialen). 16

18 - Potenties Ecologische kerngebieden: De ecologische kerngebieden komen vrij verspreid voor in de Leievallei. De meest waardevolle zijn die in Laag-Vlaanderen en de beekvalleien in Menen. Landschappelijk-cultuurhistorische kerngebieden: De cultuurhistorische kerngebieden zijn in hoofdzaak terug te vinden aan de oudste nederzettingen: Kortrijk en Wevelgem. Ook Laag-Vlaanderen heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde. Op landschappelijk vlak is Laag-Vlaanderen een van de meest waardevolle gebieden in de Leievallei VISIE VOOR DE TOEKOMSTIGE SITUATIE De Leievallei is een openruimtegebied en een stedelijke groen-as binnen het stedelijk netwerk. De open ruimte dient maximaal behouden te blijven. Een verwevenheid van landbouw, natuur en bos en recreatie staat voorop. De natuurlijke en landschappelijke waarden moeten versterkt worden, hoofdzakelijk op de natte gronden en langs de afgesneden Leiemeanders. De Leievallei is gerelateerd aan andere multifunctionele randstedelijke groengebieden, waarvan de Bergelenput en het Stadsrandbos relevant zijn voor de sectie Wervik - Kortrijk. De Leievallei bestaat uit urbane verwevingsgebieden, overgangsgebieden en valleigebieden. Het multifunctionele gebruik is gedifferentieerd volgens de aard van het gebied. Functies kunnen strikt gescheiden worden of juist verweven zijn. Het toekennen van functiemogelijkheden is gebaseerd op een referentie- en streefbeeld. Het referentiebeeld verwijst naar het verleden, toen de natuur in het valleigebied nog niet aan grootschalige verstoring en nivellering was blootgesteld. In het streefbeeld wordt de toenmalige soortenrijkdom in het halfnatuurlijke landschap beoogd. Op korte termijn ligt de nadruk op een multifunctioneel landschap, rekening houdend met de bestaande maatschappelijke belangen, met een optimum van de natuurlijke en landschappelijke waarden. Op lange termijn wordt gestreefd naar het halfnatuurlijk landschap. De beïnvloeding van de mens zou beperkt moeten zijn tot eenmalige inrichtingsmaatregelen zoals afgravingen. Een zo natuurlijk mogelijke beheersvorm en spontane ontwikkelingen zijn wenselijk. Op korte termijn dient de waterkwaliteit te verbeteren. Waar mogelijk kunnen gronden vernat worden. De natuurlijke inrichting van de oevers is belangrijk, alsook het opheffen van migratiebarrières in de waterlopen zelf. Via lokale extensiviëring wordt gestreefd naar de uitbreidingen van graslanden met een hoge soortenrijkdom. Op lange termijn zou het visbestand en de water- en oeverbeplantingen hersteld moeten zijn, alsook de uitwisseling van vissen tussen de Leie en Leiearmen. Agrarisch gebruik zou beperkt moeten worden tot de overgangsgronden. 17

19 8.2.3 DOELSTELLINGEN Hieronder worden de visie-elementen verder uitgewerkt in doelstellingen. - Behoud van de open ruimte Het projectgebied vrijwaren van nieuwe bebouwing; Vrijwaren van de zichtassen; Storende aanplanten verwijderen op vochtig hooiland. - Bosontwikkelingen Struwelen en bossen op opgehoogde of vergraven terreinen behouden; Verdere spontane struweelontwikkeling; Aanplanting van buffer- en recreatiegroen op niet-waardevolle percelen. - Landschappelijk en ecologisch herstel en ontwikkeling van punt- en lijnrelicten Aanplant, uitbreiding en onderhoud van kleine landschapselementen: landschappelijke inkadering van hoeves, knotwilgen en veedrinkpoelen; Aanplant en onderhoud van schermgroen voor gebouwen (loodsen, boerderijen, industrieterreinen, woongebieden, infrastructuur); Behoud en herstel van soortenrijke graslanden en andere waardevolle ecotopen; Vernatting van de vallei door opgraving of opstuwing, beheersovereenkomsten afsluiten voor akkerlandbeheer en graslandbeheer, natuurkerngebieden uitbouwen door verwerving van de belangrijkste kerngebieden in het valleigebied. - Behoud microreliëf in de vallei Geen nieuwe ophogingen; Karakteristieke elementen zoals depressies, laaggelegen weiland en taluds behouden of herstellen in oorspronkelijke toestand. - Behoud cultuurhistorische relicten - Integraal waterbeheer Geen rechttrekkingen meer van waterlopen; Herstel van beekvalleikarakter; Aandacht voor de waterkwaliteit en vervuilende factoren; Grotere overstromingsgebieden realiseren; Behoud en herstel van kwelgebieden; Herstel van het natuurlijke visbestand; Inrichting van oever- en bufferstroken. - Wijziging juridische bestemmingen Ecologisch waardevolle gebieden bestemmen als groengebied; Woonuitbreidingsgebieden bestemmen als open ruimte. - Met betrekking tot recreatie Natuurvriendelijk (harmonisch) parkbeheer; Recreatieve zonering; Recreatie beperken in kwetsbare gebieden; Uitbouw van speelbossen; Optimalisering van recreatieve verbindingen; Uitbouw van een recreatief padennet. 18

20 8.3 LANDBOUW De sectoranalyse landbouw werd opgemaakt op basis van een enquêtering van de landbouwers in de Leievallei. Dit studieonderdeel werd gestart op vraag van de stuurgroepleden voor de Leievallei, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, en werd uitgevoerd door de intercommunales Leiedal en WVI. De sectorstudie landbouw werd afgerond in EVALUATIE VAN DE HUIDIGE SITUATIE - Knelpunten en bedreigingen druk op de open ruimte (natuur, woongebied, bedrijventerrein, recreatie, zonevreemde activiteiten, rivierherstel...); landbouw belemmerd door groene bestemmingen en afbakening natuurlijke structuur; gebrek aan zekerheid en toekomstperspectieven binnen de landbouwsector, waardoor potentiële opvolgers een afwachtende houding aannemen; weinig recente investeringen in het gebied; weinig bereidheid tot vernieuwing of verbreding op bedrijfsniveau; aantal kleine bedrijven onder de leefbaarheidsdrempel; sluipende privatisering binnen de Leievallei (vertuining, verpaarding...); een intensieve recreatie binnen het landbouwgebied wordt als bedreigend beschouwd; enkele bedrijfszetels in of nabij natuurgebied; bepaalde gebieden met kleine en geïsoleerde percelen. - Potenties en opportuniteiten geschikte bodem door lichte gronden (behalve alluviale gronden, deze zwaardere gronden zijn meestal gedraineerd); aanwezigheid van verschillende types van bedrijven, met overwicht van rundveebedrijven en gemengde bedrijven; mogelijkheid voor een aantal bedrijven om te groeien door overname van gronden die vrijkomen; een aantal bedrijven met een goede structuur en een verzekerde opvolging; mogelijkheden voor een stedelijke landbouw; mogelijkheden binnen agrarisch natuurbeheer en extensieve begrazing; landbouw belangrijk om het karakteristieke landschap te behouden en te beheren; verbreding en recreatief medegebruik binnen de landbouw is complementair t.o.v. normale landbouwexploitatie, maar kan eveneens door nieuwkomers op de vrijgekomen bedrijfszetels; landbouw heeft het huidige landschap gevormd en wil verder instaan voor het openhouden van het gebied. - Conclusie uit de enquêtering landbouwstructuur landbouw is de hoofdgebruiker van de ruimte binnen de Leievallei; 22 actieve bedrijfszetels in het studiegebied; groot aandeel van de gronden in gebruik door bedrijfszetels in de Leievallei; landbouw in de Leievallei is divers, maar hoofdzakelijk grondgebonden; voor de meeste bedrijven is schaarste aan grond voelbaar; aantal bedrijven met goede toekomstperspectieven. 19

21 - Toekomstperspectieven bedrijven willen in eerste instantie de huidige bedrijfsvoering voortzetten de Leievallei werd opgedeeld in vier categorieën volgens landbouwpotentie: 1. gebied met een uitgesproken landbouwpotentie: 4 gebieden 2. gebied met een belangrijke landbouwpotentie: 2 gebieden 3. gebied met een beperkte landbouwpotentie: 1 gebied 4. gebied met een minimale landbouwpotentie: 3 gebieden VISIE OP DE TOEKOMSTIGE SITUATIE behoud van de open ruimte; behoud van de landbouwgebruiksruimte; versnippering van de landbouwgebieden tegengaan; behoud van een aantal sterke bedrijfsentiteiten met een duurzame (en toekomstgerichte) bedrijfsvoering; landbouw draagt bij tot een afwisselend landschapsbeeld; natuurzorg kan onderdeel worden van de landbouwbedrijvigheid; verbreding kan een extra onderdeel worden van de landbouwbedrijvigheid; verbreding kan kansen bieden aan nieuwkomers en bedrijven die zich onderscheiden van de bedrijven die marktgericht werken; landschaps-, natuur- en groenelementen kunnen deel uitmaken van de agrarische structuur; recreatieve initiatieven kunnen binnen de draagkracht van de landbouw, maar uitbouw recreatieve netwerken binnen het landbouwgebied is niet gewenst; communicatie met de landbouw is van primordiaal belang; natuurgebieden evalueren op basis van huidige waarde en potenties om oplossing te bieden aan landbouwbedrijven die geremd zijn in hun ontwikkeling; waterbeheer en rivierherstel Leie bieden kansen voor natuur buiten het landbouwgebied; ontwikkeling van nieuwe natuur slechts buiten de landbouwgebieden aanvaardbaar; milieuregelgeving en natuurrichtplannen dienen rekening te houden met het landbouwgebruik. 20

22 8.4 BEELDKWALITEIT Door middel van terreinbezoeken en fotoreportages werd een analyse over de beeldkwaliteit in de Leievallei uitgevoerd. Doel van deze deelstudie was het in kaart brengen van beeldbepalende elementen in de Leievallei. Deze analyse is bedoeld als bijdrage tot de geïntegreerde visievorming voor de Leievallei. De studie werd afgerond in EVALUATIE VAN DE HUIDIGE SITUATIE De waardering is uitgesproken op basis van volgende criteria: De identiteit van de plek. Is het element er op zijn plaats? Is het verenigbaar met de plek? De kwaliteit van het element zelf. De inpassing van het element in zijn directe omgeving. - Knelpunten en bedreigingen Landbouw Hoe intenser het agrarisch gebruik, hoe minder kleine landschapselementen, des te lager de beeldkwaliteit. Een gebrek aan samenhang Bij de rechttrekking van de Leie werden een groot aantal meanders afgesneden, waardoor de rivier een min of meer rechtlijnig verloop heeft. Een aantal oude rivierarmen zijn overgebleven. Het jaagpad, al of niet aangelegd op een berm, ondersteunt ruimtelijk de loop van de Leie na rechttrekking. Zowel de breedte, de beplanting als de verharding van het jaagpad is verschillend. Er is geen continuïteit. Het jaagpad met bomen aan weerszijden geeft de beste beeldkwaliteit, samen met die delen waar bomen aangeplant zijn tussen het jaagpad en de Leie en waar het jaagpad overgaat in het valleigebied. Verkeersborden, vangrails, paaltjes en dergelijke meer werken storend. Het nut ervan is niet altijd duidelijk. Is het bijvoorbeeld nodig een snelheidsbeperking van 40 km per uur op een bedieningsweg op te leggen? Inzake meubilair maakt ieder bestuur zijn keuze. Er is geen samenhang. De inpassing van het meubilair in de omgeving is ook niet altijd kwalitatief. De toegangen tot het jaagpad zijn meestal onverzorgd. De aansluitingen zijn niet bestudeerd. Ze nodigen niet uit om even het Leiepad te verlaten. De kleine bruggen die toegang geven naar de horecazaken die gelegen zijn langs de Leie zijn verschillend van vormgeving. Er is geen samenhang. Hetzelfde geldt voor de bruggen over de beekvalleien. De grenzen van de open ruimtes zijn sterk gefragmenteerd. Ze bestaan uit een afwisseling van bedrijfsgebouwen, woningen en beplanting. Vooral in de open, lichthellende gebieden missen de grenzen sterkte. Restruimten De verbrede stroken tussen het jaagpad en de oevers ter hoogte van de bruggen zijn niet gedefinieerd. Dit is zeker het geval bij de grotere bruggen. De ruimtes onder de bruggen waar geen beplanting groeit, zijn slordig of hebben soms een oneigenlijk gebruik. 21

23 Gebrekkige landschappelijke integratie De bedrijventerreinen zijn niet ingepast in de Leievallei. Nochtans zijn er een aantal aanzetten die waardevol zijn. Het bedrijf Dewulf en De Witte Lietaer zijn voorbeelden van hoe het kan. De hoogstammige bomen met de hagen vormen een duidelijk scherm tussen de bedrijfssites en het jaagpad. Ondoordachte ontwikkelingen De recente ingrepen van de overheden zijn toevoegingen die een meerwaarde hadden kunnen betekenen. We stellen vast dat de recente grootschalige ingrepen het minst landschappelijk ingepast zijn. Voorbeelden zijn de aanleg van het waterzuiveringstation, de bedrijventerreinen, de collectoren enz. - Potenties en kansen Landschappelijke integratie van gebouwen De integratie van hoevegebouwen en bedrijfsgebouwen in het landschap is afhankelijk van de manier waarop omgegaan wordt met de site en het perceel, het omringende landschap en de architectuur van de gebouwen, veeleer dan van het aanleggen van een groenscherm. Afstand houden In de omgeving van de bebouwde kernen vinden we op verschillende plaatsen een smallere strook weiland tussen de bebouwing en het jaagpad. Die gebieden zijn belangrijk omdat ze een zekere afstand creëren tussen de bebouwing of de tuinen en de Leievallei. Reliëf als drager van beeldkwaliteit De plaatsen waar de taluds van de bruggen beplant zijn, geven de beste beeldkwaliteit. Beplanting als bouwsteen voor beeldkwaliteit Het beplanten van de oevers tussen het jaagpad en het water verandert het beeld en de ervaring. Op het jaagpad ontstaat een gesloten karakter. Het water en de oever aan de andere zijde wordt aan het zicht onttrokken. Door de natuurlijke begroeiing op de oever ontstaan er plaatsen die veeleer gesloten zijn van karakter. Het verschil wordt echter niet gepland en dus ook niet gebruikt als middel om bepaalde zichten af te schermen of om een bepaald ruimtelijk beeld te verkrijgen VISIE OP DE TOEKOMSTIGE SITUATIE Het doel is de Leievallei te ontwikkelen als een oase van openheid, rust en groen binnen de verstedelijkte as. Deze worden zoveel mogelijk behouden en versterkt. Dit betekent dat het huidige beeld van de gekanaliseerde rivier vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit kan worden aanvaard. Als bij het uitwerken van de geïntegreerde visie de optie genomen wordt om op termijn het beeld van de rivier te reconstrueren, dan is het noodzakelijk dat dit gebeurt voor voldoende grote gebieden. Continuïteit neemt immers een belangrijke plaats in bij het behandelen van structuurbepalende elementen. Dit is zeker het geval voor de Leievallei. 22

24 De grote lijnen die weergegeven zijn op volgend schema moeten het ruimtelijk kader vormen voor de verschillende ingrepen in de Leievallei. 8.5 ECONOMIE Van oudsher is de Leie een economische as geweest. Vandaag de dag wordt de Leievallei gekenmerkt door grote concentraties van bedrijvigheid. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen stelde Leiedal een sectoranalyse economie op waarbij de aandacht uitgaat naar verspreide bedrijven, bedrijventerreinen, bedrijfsmatige transportmogelijkheden en de overige bebouwing in de Leievallei. Deze analyse en haar conclusies werden opgemaakt vanuit het standpunt de Leievallei zoveel mogelijk te vrijwaren als open ruimte met het oog op landbouw, natuur en recreatie. Deze studie werd afgerond eind EVALUATIE VAN DE HUIDIGE SITUATIE - Sterkten Concentraties van regionale bedrijvigheid Het grootste gedeelte van de regionale bedrijven in de Leievallei is geconcentreerd in de bedrijventerreinen van Menen-Grensland en Wevelgem-Zuid, Marke en Wervik. De ruimtelijke belasting van de verspreide bedrijven op de Leievallei is beperkt, aangezien deze bedrijven opgenomen zijn in de overige bebouwing. Dit betekent dat de grootste druk op de Leievallei inzake visuele verstoring, verkeersdruk en milieubelasting geconcentreerd is. 23

25 Ontsluiting van de regionale bedrijventerreinen De bedrijventerreinen Menen-Grensland en Wevelgem-Zuid zijn goed ontsloten op het hogere wegennet. De trajecten met vrachtverkeer in de Leievallei van en naar deze industrieterreinen zijn uiterst beperkt. Hooguit intern verkeer binnen de bedrijventerreinen vormt een belasting op de Leievallei zelf. Hergebruik van het cultuurhistorisch patrimonium Een groot deel van de bedrijvigheid in de Leievallei is gelegen binnen vroegere gebouwen van vlasroterijen en zwingelarijen. Hoewel de oorspronkelijke functie van de roterijen niet meer bestaat, zorgt een hergebruik van deze gebouwen voor het voortbestaan ervan. - Zwakten Verspreide lokale en regionale bedrijvigheid Verspreid in de Leievallei komen diverse bedrijven voor. Deze bedrijven zijn zowel in de open ruimte als in de kernen gelegen. De meeste verspreide bedrijven (zonevreemd of niet) geven een uitbreidingsbehoefte aan. Hoewel de totale uitbreidingsbehoefte niet dermate groot is (in totaal ongeveer 7 ha), mag toch gesteld worden dat ook vanuit de verspreide bedrijven de druk op de open ruimte een blijvende bedreiging vormt. Op bedrijfsmatig vlak vormt het zonevreemde statuut van vele verspreide bedrijven veeleer een bedreiging inzake bedrijfscontinuïteit. De bedrijven gelegen in de open ruimte hebben een belangrijke visuele impact op de beeldkwaliteit. Er zijn weinig van deze bedrijven die op een positieve manier de ruimtelijke beleving beïnvloeden. De bedrijven gelegen in verweving met de kernen hebben in mindere mate een impact op de beeldkwaliteit van de Leievallei. Conflicten en barrières voor recreatief verkeer De verspreide bedrijvigheid, maar ook bedrijvigheid op enkele bedrijventerreinen (Wervik, Marke) zijn niet rechtstreeks ontsloten op het hogere wegennet. De routes gevolgd door het vrachtverkeer lopen door de Leievallei en vallen samen met of dwarsen recreatieve routes in de vallei. Dit brengt verkeersonveiligheid met zich mee voor de recreatieve gebruiker, maar vermindert ook de belevingswaarde ervan. Ter hoogte van de laad- en loskades zijn er eveneens conflicten tussen het bedrijfsverkeer en de recreatieve gebruiker. Het vrachtverkeer gaat tussen de kade en de bedrijven en staat haaks op het recreatieve verkeer langs de jaagpaden. Ter hoogte van Menen-Grensland heeft bedrijvigheid de Leievallei volledig opgeëist. De recreatieve route is onderbroken door dit bedrijventerrein. Ten slotte zorgt de ligging van verkeersinfrastructuren op belangrijke plaatsen voor onoverkomelijke hindernissen in de koppeling van het recreatieve verkeer met het achterland. - Kansen Landschappelijke integratie van bedrijventerreinen Met betrekking tot de landschappelijke integratie kunnen verschillende standpunten worden ingenomen. Ofwel wordt er van uitgegaan dat bedrijvigheid in de Leievallei het best zoveel mogelijk uit het zicht onttrokken wordt, om de Leievallei een expliciet groen en open karakter te geven ofwel worden de bedrijven beschouwd als een te tonen element in het beeld van de streek. Een derde mogelijkheid is om enkel die gebouwen met 24

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Inhoud Achtergrond Hoe zijn we te werk gegaan? Landbouw in de Vlaamse

Nadere informatie

Publicatie :

Publicatie : Publicatie : 1998-11-04 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 22 SEPTEMBER 1998. - Omzendbrief RO 98/05 betreffende het bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie-

Nadere informatie

Geïntegreerde gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk dienst Ruimtelijke Planning- Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk 1

Geïntegreerde gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk dienst Ruimtelijke Planning- Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk 1 Geïntegreerde gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk 12-4-2011 dienst Ruimtelijke Planning- Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk 1 Visie Hoe? definiëren van een ROL VOOR HET KANAAL Drie thema s

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

TOELICHTING PROJECT HEERLIJKE HEULEBEEK. Stefaan Verreu - Leiedal GTO Heulebeek, 26 januari 2017

TOELICHTING PROJECT HEERLIJKE HEULEBEEK. Stefaan Verreu - Leiedal GTO Heulebeek, 26 januari 2017 TOELICHTING PROJECT HEERLIJKE HEULEBEEK Stefaan Verreu - Leiedal GTO Heulebeek, 26 januari 2017 2005: Opgave Heulebeek als groene corridor binnen een verstedelijkte regio Kortrijk Intercommunale Leiedal

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Toelichting 09.02.2015 Aanleiding opmaak RUP Aanleiding RUP: uitvoering van het masterplan Ecologische Verbindingen (goedgekeurd in 2009) Gemeentelijk

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, opgemaakt in toepassing

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtelijke staat van Vlaanderen Demografische evoluties (groei, krimp, vergrijzing, gezinsverdunning,

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN Samen denken over de Vlaamse (landbouw)ruimte - - van GROENBOEK naar WITBOEK - Korte termijn acties Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Samen denken over de Vlaamse Ruimte Ruimtelijke

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD PROJECT Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein - 1 Opmaak Landschapsplan - 2 Herwaarderingsplan - 3 Omgevingsaanleg zwembad MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.1 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.2 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Mesoschaal Fysisch Systeem. Bron: pro Gis Vlaams-Brabant, Vlaamse Hydrografische Atlas,

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 Regio van 13 gemeenten KORTRIJK I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1910 Waregem Kortrijk Menen 1940

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

RUIMTELIJK ONDERZOEK

RUIMTELIJK ONDERZOEK RUIMTELIJK ONDERZOEK de vallei van het Klein Schijn de vallei van de Zwanebeek de vallei van het Groot Schijn Luchtfoto op grote schaal met aanduiding van de landschappelijke beekvalleien en de heuvelruggen

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK RICHTINGGEVEND DEEL LEGENDE netwerk van valleigebieden: groene dragers van de open ruimte open ruimte gebied structurerend voor natuur en landschap structureel landbouwgebied structureel landbouwgebied

Nadere informatie

situering van de gebieden

situering van de gebieden situering van de gebieden provincie oost-vlaanderen - project gentse kanaalzone - kaart 1 koppelingsgebieden in onderzoek 0 0,5 1,5km basis: hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone OMGEVING

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006 TEKSTEN ruimtelijk structuurplan kalmthout gemeente kalmthout 31 maart 2006 colofon Het ruimtelijk structuurplan Kalmthout is opgemaakt in opdracht van de gemeenteraad. De ontwerper is Studiegroep Omgeving

Nadere informatie

Fortengordels rond Antwerpen

Fortengordels rond Antwerpen Fortengordels rond Antwerpen Gebiedsgericht project Kaderplan: aanzet en voorstel van algemene richtlijnen en visies Els Leclerck, Grontmij, en David Verhoestraete, Cluster Landscape Kaderplan Fortengordels

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

DEEL 3. Naverwerking. Provincie West-Vlaanderen DE BERGEN 159

DEEL 3. Naverwerking. Provincie West-Vlaanderen DE BERGEN 159 DEEL 3 Naverwerking 159 160 In dit deel worden enkele opdrachten voorgesteld om de waarnemingen uit een excursie in De Bergen te ordenen en samen te voegen tot een overzichtelijk geheel. Op basis daarvan

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties DUIDELIJKE ONTHAALPLEKKEN OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS Op schaal van de gemeente is er

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Studie instrumentenmix Infoavond landbouwers 13 juni 2012 20-6-2012 1 Studie Instrumentenmix Het raamakkoord vermeldt: een studie naar de meest

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie