: Sluiting brandweerpost Brandevoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Sluiting brandweerpost Brandevoort"

Transcriptie

1 Vergadering 6 december 2011 definitief exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Sluiting brandweerpost Brandevoort B&W vergadering : 1 november 2011 Dienst / afdeling : B/BJZ Aan de gemeenteraad, Op 22 augustus 2011 heeft een presentatie plaatsgevonden voor de raadscommissie ABA over de inrichting van de repressieve brandweerzorg in de gemeente Helmond. Daarbij is gebruik gemaakt van het rapport Save dat is opgesteld op verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hierbij zijn vier varianten onderzocht. Uit elke variant blijkt dat er onvoldoende bestaansrecht is voor de brandweerpost Brandevoort. De brandweerzorg voor het westelijk deel van de gemeente kan worden ingevuld door de brandweer post Helmond-Centrum en de posten Mierlo en Nuenen. Die werkwijze past ook binnen het binnen de Veiligheidsregio geaccordeerde beleid om niet te werken met gemeentegrenzen doch met operationele grenzen. Door uw raad is vastgesteld dat op de brandweer een bezuinigingstaakstelling rust van ,-- op jaarbasis vanaf Deze bezuinigingstaakstelling heeft betrekking op de wettelijk verplichte deelname aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en op de kosten voor de brandweerzorg in de gemeente Helmond zelf. Bezien is op welke wijze deze bezuinigingstaakstelling op een verantwoorde wijze invulling kan krijgen. Naast bezuiniging op een aantal andere begrotingsposten is geconcludeerd dat de enige wijze om aan deze taakstelling gevolg te geven, het sluiten van de brandweerpost Brandevoort is. Berekend is dat sluiting van de brandweerpost Brandevoort uiteindelijk kan leiden tot het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van maximaal ,--. Deze bezuiniging kan alleen gerealiseerd worden mits de kazerne verkocht wordt zodat de lasten niet meer op de begroting van de gemeente Helmond drukken. Hoe groot de bezuiniging in 2012 is, is afhankelijk van het tijdstip van verkoop van het gebouw. Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen onderschrijven wij thans de conclusie dat er objectief gezien onvoldoende bestaansgrond is voor de brandweerpost Brandevoort. Hierbij is sprake van een beleidswijziging. Toen na de grenscorrectie met de toenmalige gemeente Mierlo in 1995 de realisering van de nieuwbouwwijk Brandevoort mogelijk werd is eind jaren negentig gekeken naar de verbetering van de dekkingsmogelijkheden voor het westelijk gedeelte van de stad. Na een uitgebreid onderzoek waarbij ook de nabuurgemeenten zijn betrokken, is indertijd geconcludeerd dat er een brandweerpost in Brandevoort moest komen. Nu met verbetering van de verkeersdoorstroming op de Traverse, er een groene golf is gecreëerd voor brandweervoertuigen (Freilot), de eis dat in nieuwbouwwoningen altijd op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders aanwezig moeten zijn en door het werken met operationele grenzen verder door te voeren is dat beeld fundamenteel gewijzigd. Met de nieuwbouw van een brandweerkazerne in Mierlo die medio 2012 operationeel wordt op een strategische locatie wordt die veranderde situatie onderstreept. De brandweerpost Brandevoort is sinds 1 februari 2006 in gebruik. Momenteel is deze brandweerpost bemensd door een kleine groep beroepspersoneel van de afdeling preventie en toezicht&handhaving van de Veiligheidsregio, aangevuld met vrijwilligers en in de avond en/ en nachtelijke uren en ook in het weekend enkel door 15 vrijwilligers. Met veranderingen in de uitvoering van de brandweertaak, aangekondigd in de landelijke beleidsvisie De Brandweer Over Morgen moet nagedacht worden over het op een andere wijze gaan functioneren van de brandweer. De focus ligt daarbij veel meer op de voorkant ; Welke verbeteringen zijn denkbaar op het vlak van preventie en proactie? Binnen de gemeente Helmond wordt vanaf eind dit jaar deelgenomen aan een proef met een snel interventievoertuig (SIV) waarbij mogelijk tijdwinst geboekt kan Gemeenteraad van Helmond blz. 1

2 worden op de aanrijtijden. Ook in personeel opzicht leidt dit tot verschuivingen. Het voornemen bestaat om de medewerkers preventie en toezicht&handhaving van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over te hevelen naar de post Helmond-Centrum mede ter versterking van de dagploeg daar. Invulling van de brandweerpost Brandevoort in dagdienst met vrijwilligers sec is niet mogelijk gezien het feit dat betrokkenen veelal buiten de gemeente werkzaam zijn. Uit cijfers uit het rapport Save blijkt dat de bijdrage van de post Brandevoort in de dekking 1,7 % bedraagt en 0, 6% in het voorkomen van de overschrijdingsnorm bij het uitrukken. Na opheffing van de brandweerpost Brandevoort is de brandweerzorg in Brandevoort, Mierlo-Hout en Stiphout nagenoeg geheel gewaarborgd binnen de daarvoor geldende aanrijdtijden van acht minuten. Voor een tweetal kleine gebieden in Brandevoort en Stiphout geldt een aanrijtijd van 10 minuten. Relevant is dat in die gebieden geen specifieke risico s bestaan. Wij achten om die reden een aanrijtijd van 10 minuten verdedigbaar. Hierbij geldt de verwachting dat binnen afzienbare tijd de landelijk gehanteerde aanrijtijden verruimd zullen worden. (waarschijnlijk per 1 april 2012). De betreffende overzichten zijn in de visiekamer ter inzage gelegd. Het alternatief om de brandweerpost Brandevoort toch open te houden heeft tot effect dat de beoogde bezuinigingsdoelstelling ter hoogte ,-- niet gehaald wordt en dat op kosten van de gemeente Helmond de bezetting van de post Brandevoort door beroepspersoneel in de dagdienst hoger worden. Neveneffect is in dat geval ook dat de noodzakelijke versterking van de dagdienst op de post Helmond- Centrum niet gerealiseerd kan worden. Het voorstel om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort heeft personele gevolgen. Gemeld is al dat het voornemen bestaat om de medewerkers preventie en toezicht&handhaving over te plaatsen naar de brandweerpost Helmond-Centrum. Sluiting van de brandweerpost Brandevoort heeft ook gevolgen voor de daar werkzame vrijwilligers. Wij zijn van mening dat deze goed opgeleide en enthousiaste vrijwilligers voor de brandweer behouden moeten kunnen blijven. Dat betekent dat wij het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Geldrop-Mierlo zullen vragen om de mogelijkheden te bezien om betrokkenen al dan niet bovenformationeel te plaatsen op de brandweerposten Helmond- Centrum en Mierlo. Maximaal bedragen de meerkosten voor de gemeente Helmond circa ,-- op jaarbasis, waarbij een afbouwscenario gevolgd zal worden. Voorzien wordt thans al dat er 1 juli 2012 vier vrijwilligers instromen in de reguliere formatie van vrijwilligerskorps Helmond-Centrum ter opvulling van de vacatures. De meerkosten kunnen daardoor per 1 juli 2012 al gereduceerd worden tot ,--. Realisering van het voorstel om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort is een complexe operatie waarbij verschillende actoren zijn betrokken. Het gaat om een gefaseerd proces waarbij de gemeenteraad van Helmond zich in eerste instantie zal moeten uitspreken over het voornemen om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Op dit tijdstip hebben wij er ons van vergewist dat het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met dit voornemen kan instemmen. Ambtelijk zal door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een herplaatsingplan moeten worden opgesteld waarover gesproken zal moeten worden met de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. Nu de vrijwilligers in dienst zijn van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal het bestuur van de Veiligheidsregio eveneens overleg moeten voeren met de ondernemingsraad over herplaatsing van de vrijwilligers over de brandweerposten Helmond-Centrum en Mierlo. Sluitstuk op het proces is dat de tussen de gemeente Helmond en de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost bestaande dienstverleningsovereenkomst aangepast zal moeten worden. Genoemd proces leidt er toe dat sluiting van de brandweerpost Brandevoort wordt voorzien per 1 juli Op dat tijdstip zal naar verwachting de nieuwe brandweerpost in Mierlo operationeel zijn. Vanaf dat tijdstip kan de gemeente Helmond de brandweerpost aan derden in eigendom overdragen. Dit tijdschema betekent wel dat minimaal ,-- van de bezuiniging die door de sluiting van Brandevoort gerealiseerd kan worden, exclusief de kosten van het bovenformationeel in dienst houden van vrijwilligers, in 2012 niet gerealiseerd kan worden. Dit bedrag zal nog verder oplopen als het tijdstip van vervreemding van de brandweerpost Brandevoort vertraagd wordt. Gemeenteraad van Helmond blz. 2

3 Beleidsmatige context 1. De beleidsmatige ontwikkelingen van de brandweer waarbij gewerkt wordt met operationele grenzen en andere inzichten over het functioneren van de brandweer (zie onder meer Brandweer over Morgen, regionaal dekkingsplan en rapport Save). 2. Bezuinigingstaakstelling brandweer opgelegd bij de Voorjaarsnota 2010 (uitspraak raad d.d.1 juni 2010). Beoogd effect en/ of resultaat 1. Handhaven verantwoord niveau van brandweerzorg in gemeente waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de brandweerzorg. 2. Realiseren bijdrage aan bezuinigingstaakstelling brandweer. Argumenten 1. Voorgenomen sluiting leidt niet tot een onverantwoorde aanpassing van het niveau van brandweerzorg in de gemeente 2. Gegeven de verwachte demografische ontwikkeling van de bevolking richting 2030 is niet te verwachten dat de ruimtelijke inrichting van de stad dwingt tot het realiseren van nieuwe brandweerposten noch tot open houden of opnieuw openen van de brandweerpost Brandevoort 3. De totale bezuinigingstaakstelling bij de brandweer bedraagt ,--, waaraan door sluiting van Brandevoort ,-- bijgedragen kan worden. Inhoudelijk zijn er geen andere mogelijkheden om dit bedrag op jaarbasis bij de brandweer te realiseren Kanttekeningen 1. Aandacht is nodig voor de personele component van de voorgenomen sluiting waarbij als uitgangspunt blijft gelden dat vrijwilligers post Brandevoort in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijven en zij al dan niet met het aanbieden van andere werkzaamheden (opleidingen, geoefendheid, wedstrijden) al dan niet bovenformationeel herplaatst worden naar de post Helmond-Centrum en zo mogelijk ook naar de post Mierlo. De kosten die geraamd worden op gemiddeld 5.000,-- per vrijwilliger per jaar blijven voor rekening van de gemeente Helmond. De keuze voor geen gedwongen ontslagen bij de vrijwilligers van de post Brandevoort leidt tot het in stand blijven van de hieraan verbonden personele lasten. In totaal dus maximaal ,--. Verwacht mag worden dat deze kosten zullen afnemen en uiteindelijk vervallen als betrokkenen tot de reguliere vrijwilligersformatie van de posten Helmond-Centrum en Mierlo gaan behoren. Per 1 juli 2012 zullen naar verwachting al vier vrijwilligers bij het vrijwilligerskorps Helmond- Centrum kunnen instromen. 2. Door sluiting van de post Brandevoort komt de kazerne vrij. Met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal nog overleg gevoerd worden over aanpassing van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Tot op heden is de kazerne niet in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gegeven de verwachte sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Dat komt omdat de veiligheidsregio nog geen huisvestingsbeleid heeft omdat de besluitvorming daarover vertraagd is. Was het gebouw wel in eigendom overgegaan dan was Helmond toch risicodrager gebleven voor de kapitaallasten en de nog resterende exploitatielasten. Per saldo levert dit dus een gelijk beeld op. Het vorenstaande betekent dat de kapitaallasten voor rekening van de gemeente Helmond blijven, tot het moment waarop het lukt het gebouw in de komende tijd af te stoten. Afwikkeling per 1 december 2012 of kort daarna is daarom na te streven. Wij zullen ons daarvoor sterk inspannen. Middelen De kosten om de kazerne in Brandevoort open te houden bedragen op jaarbasis ,--. Dit bedrag bestaat uit kapitaallasten, exploitatielasten en personeelskosten vrijwilligers. De totale bezuinigingstaakstelling Brandweer bedraagt ,--. De bezuiniging die gerealiseerd kan worden door sluiting van de kazerne in Brandevoort bedraagt maximaal ,-- ( ,-- exploitatie en ,-- vrijwilligers). Dit kan echter alleen gerealiseerd worden indien de kazerne verkocht wordt zodat de lasten niet meer op de begroting van de gemeente Helmond drukken. Verhuur is ook een mogelijkheid, maar dan zullen de huurinkomsten gelijk moeten zijn aan de kosten. Gemeenteraad van Helmond blz. 3

4 Door het uitgangspunt dat de vrijwilligers herplaatst moeten worden bij andere korpsen (Centrum en Mierlo) en voorlopig bovenformatief geplaatst worden blijven de hiermee samenhangende kosten voorlopig voor rekening van de gemeente Helmond. Dit tot het moment dat deze personen kunnen ingroeien in de bestaande formatie. De kosten bedragen dus aanvankelijk ,-- en zullen verspreid over enkele jarenr af gaan nemen tot nihil. Door de sluiting van de brandweerpost Brandevoort pas per 1 juli 2012 te realiseren lukt het niet om in 2012 de voorziene bezuiniging van ,-- al volledig te realiseren. Minimaal wordt het tekort op de bezuinigingstaakstelling geraamd op ,-- welk bedrag nog oploopt met kosten van de bovenformationele herplaatsing van de vrijwilligers en mogelijke vertraging bij het afstoten van de brandweerpost Brandevoort. Indien de bezuiniging op Brandevoort volledig gerealiseerd wordt dan geeft dat het volgende beeld om te voldoen aan de taakstelling van ,--: Bezuinigingstaakstelling m.i.v. 2012: ,-- Inwonersbijdrage VRZOB: -/ ,-- Kapitaallasten Brandevoort*: -/ ,-- Onderhoudslasten ladderwagen**: -/ ,-- Bevriezing 2 fte beroepsformatie**: -/ ,-- Afvloeien formatie vrijwilligers (10 fte) **: -/ ,-- Sluiting Brandevoort exploitatielasten: -/ ,-- Sluiting Brandevoort vrijwilligers (15 fte via ingroeiscenario) -/ ,-- Totaal (nog te realiseren bezuiniging) ,-- * Dit is de ruimte op basis van kapitaallasten die bij de aanvraag van het krediet tbv definitieve aankoop grond kazerne Brandevoort resteerde op het investeringsprogramma post nevenpost Brandevoort. ** Dit is als bezuinigingsopdracht opgedragen aan de veiligheidsregio en zij hebben dit ook zo opgenomen in hun begroting. Rond 1 juli 2012 is er meer duidelijk over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van de kazerne. Bij de 2e Berap 2012 zal een update van de bezuinigingen gegeven worden. Samenvattend: de brandweer heeft een bezuinigingstaakstelling van ,--. Hiervan wordt in ,-- gerealiseerd waardoor er voor ,-- aanvullende bezuinigingen moeten worden gedaan. Door sluiting van de kazerne in Brandevoort kan maximaal ,-- bezuinigd worden waarbij rekening gehouden moet worden met de onzekerheden zoals hierboven aangegeven. Het risico is dus zeer groot dat de bezuiniging van ,-- (door sluiting kazerne en restant) voor 2012 en later jaren niet gehaald wordt! Als risico wordt ook nog het volgende meegegeven: De kazerne is sinds 1 februari 2006 operationeel. Bij vervreemding van de kazerne moet rekening gehouden worden met een herziening van compensatie van de BTW. Dit omdat de kazerne jonger is dan 10 jaar. Afhankelijk van het tijdstip van verkoop moet over de jaren waarop wij de kazerne niet meer gebruiken voor brandweertaken de gecompenseerde BTW terugbetaald worden (dus 4/10 bij verkoop in 2012). Dit leidt tot extra kosten die op het moment van verkoop inzichtelijk gemaakt moeten worden en waarvoor aanvullende dekking aangegeven zal moeten worden. Om het te verwachten tekort in 2012 te beperken zal op of kort na 1 juli 2012 de brandweerpost tegen een acceptabele prijs vervreemd moeten worden. Dat traject moet nu reeds op gang gezet worden. Gemeld wordt dat bij de Veiligheidsregio nog een verzoek zal worden neergelegd om in een later stadium een vergoeding te kunnen krijgen uit het eventueel in te stellen huisvestingsfonds. Bestuurlijk gezien is hierover nog geen visie geformuleerd binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Gemeenteraad van Helmond blz. 4

5 Overzicht vrijwilligers Veiligheidsregio, werkzaam in gemeente Helmond (per 1 november 2011) In dienst Helmond- Helmond- Post Mierlo Bovenformationeel Bijzonderheden Centrum Brandevoort Max.15 4 naar H-C? In de afgelopen jaren is door de gemeente Helmond en door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geïnvesteerd in opleiding en training van de vrijwilligers werkzaam op de brandweerpost Brandevoort. Wij achten het van belang dat die expertise bewaard blijft. Ook uit een oogpunt van goed werkgeverschap streven wij ernaar dat betrokkenen door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van werk naar werk begeleid worden. De gemeente Helmond vervult niet meer de werkgeversrol richting vrijwilligers; dat doet thans de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In het kader van de te wijzigen dienstverleningsovereenkomst zullen wij deze garantstelling inbrengen. De garantstelling expliceert dat de extra kosten gedurende een bepaalde tijd voor rekening van de gemeente Helmond blijven.maximaal worden die kosten geraamd op op jaarbasis als betrokkenen niet formatief herplaatst kunnen worden. In de loop der tijd zullen deze kosten tot nul gereduceerd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen. Wij zullen in de toekomstige programmabegrotingen hiervoor een post opnemen. Praktisch gezien stellen wij ons de volgende invulling voor:: Na sluiting van de brandweerpost Brandevoort zullen de daar werkzame vrijwilligers bovenformationeel worden ondergebracht bij de brandweerpost Mierlo, indien mogelijk of de brandweerpost Helmond-Centrum, met als uitgangspunt dat zij, indien mogelijk, ingezet worden op een reguliere formatieplaats voor vrijwilligers of als dat niet mogelijk is in een andere niet parate functie. Voorzien wordt thans dat per 1 juli 2012 vier vrijwilligers uit Brandevoort opgenomen kunnen worden in de reguliere formatie voor de post Helmond-Centrum. Juridisch kader Naast de zorg voor taken op regionaal niveau verzorgt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor de gemeenten Eindhoven en Helmond ook de repressieve brandweertaak op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Beroeps en vrijwilligers zijn daartoe in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de hiermee verband houdende kosten apart in rekening gebracht. In de programmabegroting zijn deze kostenposten ook afzonderlijk in rekening gebracht. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst kan de gemeente Helmond zelfstandig besluiten tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort, zij het dat met onze contractpartner overeenstemming moet worden bereikt over aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en regionale afspraken over operationele dekking moeten worden nageleefd. Gemeld wordt dat hierover al vooroverleg met de veiligheidsregio heeft plaatsgevonden. In het verschiet ligt de aanpassing van de Wet veiligheidsregio s als gevolg waarvan de uitvoering van de brandweerzorg verplicht geregionaliseerd wordt. Als dat gebeurt, wijzigt het besluitvormingsysteem over het al dan niet sluiten van brandweerposten. Vervolgstappen Na instemming van de gemeenteraad met het voornemen om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort zal een herplaatsingsplan voor de vrijwilligers moeten worden opgesteld door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in overleg met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond; Eveneens zal het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost overleg moeten voeren met de ondernemingsraad over deze organisatorische aanpassing; Aansluitend zal de dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Helmond aangepast moeten worden, waarbij onder meer wordt vastgelegd dat de eigendomsoverdracht van de brandweerpost Brandevoort aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geen doorgang vindt; Tot slot zal de gemeente Helmond over kunnen gaan tot afstoten van de brandweerpost Brandevoort op zijn vroegst per 1 juli Gemeenteraad van Helmond blz. 5

6 Wij verzoeken u om in te stemmen met dit voorstel. De adviezen van de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden en van de commissie middelen, ondersteuning en economie zullen, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. Burgemeester en wethouders van Helmond, de burgemeester, de secretaris, drs. A.A.M. Jacobs A.A.M. Marneffe RA Bijlagen (te bekijken op de website en voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer): Regionaal dekkingsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost; Rapport Save; Sheets presentatie raadscommissie ABA 22 augustus 2011; Gemeenteraad van Helmond blz. 6

7 Raadsbesluit 114 Vergadering 6 december 2011 definitief besluit Gemeenteraad De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011; Gelet op artikel 2, 9 en 26 vierde lid van de Wet veiligheidsregio s, artikel 147 tweede lid, 160 eerste lid onder e en 169 lid 4 Gemeentewet; besluit: 1. in te stemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort per 1 juli 2012 na aanpassing van de gesloten dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt; 2. het standpunt in te nemen dat de gemeente Helmond er garant voor staat dat de op 1 december 2011 op de brandweerpost Brandevoort werkzame brandweervrijwilligers als gevolg van de sluiting van de brandweerpost Brandevoort niet gedwongen ontslagen zullen worden door de Veiligheidsregio Brabant -Zuidoost. 3. in te stemmen met het verzoek van burgemeester en wethouders aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om medewerking te verlenen op kosten van de gemeente Helmond tot het (tijdelijk bovenformationeel) herplaatsen van vrijwilligers van de post Brandevoort op de post Helmond-Centrum en zo mogelijk ook bij de post Mierlo; 4. kennis te nemen van het voornemen om het nog niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling in 2012 bij de brandweer te melden bij de tweede Berap in 2012 waarbij op dat moment de noodzaak bezien kan worden voor het treffen van aanvullende bezuinigingsvoorstellen; 5. burgemeester en wethouders te verzoeken na 1 juli 2012 op korte termijn over te gaan tot het afstoten van de brandweerpost Brandevoort, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 december De raad voornoemd, De voorzitter, de griffier, Gemeenteraad van Helmond blz. 7 Raadsbesluit 114

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 14 november 2012 Onderwerp : BTW-compensatie en onroerende zaken Agendapunt : 7 Kenmerk : AB/1219 Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Nadere informatie

23 januari / n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

23 januari / n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 23 januari 2012 8 2012/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 11.052790

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 8 10/1188

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 8 10/1188 Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2010 RA10.0140 A 8 10/1188 Onderwerp: Eindafrekening Investering Bedrijfsverzamelgebouw Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Dienst

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

11 Stiens, 05 januari 2015

11 Stiens, 05 januari 2015 11 Stiens, 05 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/3 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Wouter Loef E-mail: w.loef@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

BEKENDMAKING ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER

BEKENDMAKING ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER BEKENDMAKING ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 2014, ingevolge de bepalingen van Wegenwet

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS)

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS) Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 30 juni 2009 Registratienummer: 2009/28 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

10 Stiens, 17 december 2014

10 Stiens, 17 december 2014 10 Stiens, 17 december 2014 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/2 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00354* 11vra00354 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 10-01-2012 Datum Raadsvergadering: 02-02-2012 Afdeling: BeZa Raadscie: Bestuurszaken Steller: P.H. de Jonge Onderwerp Kredietvotering

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp : Voornemen samenwerking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 13.036206 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 10 april 2014 Jaargang en nummer 2014-25 Verzelfstandiging Natuur- en Milieucommunicatie Het college

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST NIEUWE BRANDWEERKAZERNE BEEK

INTENTIEOVEREENKOMST NIEUWE BRANDWEERKAZERNE BEEK INTENTIEOVEREENKOMST NIEUWE BRANDWEERKAZERNE BEEK ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Beek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester R.K.H. Krewinkel, - hierna te noemen gemeente, en 2. Brandweer Zuid-Limburg,

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties.

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties. Raadsvoorstel 89 Vergadering 2 oktober 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012 B&W vergadering : 21 augustus 2012 Dienst / afdeling : SE/Zorgpoort

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R12S001/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Kadernota 2018 en wijziging Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant.

Kadernota 2018 en wijziging Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Datum 2 februari 2017 Zaaknummer 19486148 Onderwerp Kadernota 2018 en wijziging Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant. Samenvatting De GGD Hart voor Brabant voert namens deelnemende

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven.

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven. Toelichting Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Sharon Reniers 040-2083695 sre@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Aanbieden begroting SRE 2015 14raad00210

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Gemeente t} Eergen op Zoom SC^

Gemeente t} Eergen op Zoom SC^ Gemeente t} Eergen op Zoom SC^ Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : vitalisering van de organisatie en de taakstellende bezuiniging op de loonsom : SM/05/08 Sector : Middelen

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Ingekomen stuk D12 (PA 18 januari 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-047 Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld

Nadere informatie

Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek

Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 178 Bestuur en Middelen A 11 onderwerp Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek en Klazienaveen Aan

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 1. Onderwerp: Afhandeling krediet uitbouw gemeentehuis, bouw gemeentewerf en brandweerkazerne 2. Voor welke 25 oktober / 9 e cyclus 2012 raadscyclus:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0113 Rv. nr.: 12.0113 B en W-besluit d.d.: 6-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1050 Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland Aanleiding:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Gemeente in Bergen op Zoom

Gemeente in Bergen op Zoom Gemeente in Bergen op Zoom RMD06-0117 Datum Van Aan Kopie aan Onderwerp 14 december 2006 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Toekomst Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal Nr.: 06-115 Mededeling

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 26 november 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om een krediet van maximaal 350.000 beschikbaar te stellen om de capaciteitsproblemen van

Nadere informatie

Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage.

Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage. B.4 1. Samenvatting voorstel In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8 Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (lichte vorm) t..b.v. het uitvoeren van de Participatiewet door de gemeente Helmond en het beschikbaar stellen van een krediet in de kosten

Nadere informatie

wethouder economie, wonen, cultuur en dienstverlening

wethouder economie, wonen, cultuur en dienstverlening Voorstel aan de raad Nummer: 131003374 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: H. van Dam Afdeling: EVO Ontwikkeling Telefoon: 278305 E-mail: h.van.dam@lelystad.nl wethouder economie, wonen,

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie