: Sluiting brandweerpost Brandevoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Sluiting brandweerpost Brandevoort"

Transcriptie

1 Vergadering 6 december 2011 definitief exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Sluiting brandweerpost Brandevoort B&W vergadering : 1 november 2011 Dienst / afdeling : B/BJZ Aan de gemeenteraad, Op 22 augustus 2011 heeft een presentatie plaatsgevonden voor de raadscommissie ABA over de inrichting van de repressieve brandweerzorg in de gemeente Helmond. Daarbij is gebruik gemaakt van het rapport Save dat is opgesteld op verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hierbij zijn vier varianten onderzocht. Uit elke variant blijkt dat er onvoldoende bestaansrecht is voor de brandweerpost Brandevoort. De brandweerzorg voor het westelijk deel van de gemeente kan worden ingevuld door de brandweer post Helmond-Centrum en de posten Mierlo en Nuenen. Die werkwijze past ook binnen het binnen de Veiligheidsregio geaccordeerde beleid om niet te werken met gemeentegrenzen doch met operationele grenzen. Door uw raad is vastgesteld dat op de brandweer een bezuinigingstaakstelling rust van ,-- op jaarbasis vanaf Deze bezuinigingstaakstelling heeft betrekking op de wettelijk verplichte deelname aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en op de kosten voor de brandweerzorg in de gemeente Helmond zelf. Bezien is op welke wijze deze bezuinigingstaakstelling op een verantwoorde wijze invulling kan krijgen. Naast bezuiniging op een aantal andere begrotingsposten is geconcludeerd dat de enige wijze om aan deze taakstelling gevolg te geven, het sluiten van de brandweerpost Brandevoort is. Berekend is dat sluiting van de brandweerpost Brandevoort uiteindelijk kan leiden tot het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van maximaal ,--. Deze bezuiniging kan alleen gerealiseerd worden mits de kazerne verkocht wordt zodat de lasten niet meer op de begroting van de gemeente Helmond drukken. Hoe groot de bezuiniging in 2012 is, is afhankelijk van het tijdstip van verkoop van het gebouw. Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen onderschrijven wij thans de conclusie dat er objectief gezien onvoldoende bestaansgrond is voor de brandweerpost Brandevoort. Hierbij is sprake van een beleidswijziging. Toen na de grenscorrectie met de toenmalige gemeente Mierlo in 1995 de realisering van de nieuwbouwwijk Brandevoort mogelijk werd is eind jaren negentig gekeken naar de verbetering van de dekkingsmogelijkheden voor het westelijk gedeelte van de stad. Na een uitgebreid onderzoek waarbij ook de nabuurgemeenten zijn betrokken, is indertijd geconcludeerd dat er een brandweerpost in Brandevoort moest komen. Nu met verbetering van de verkeersdoorstroming op de Traverse, er een groene golf is gecreëerd voor brandweervoertuigen (Freilot), de eis dat in nieuwbouwwoningen altijd op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders aanwezig moeten zijn en door het werken met operationele grenzen verder door te voeren is dat beeld fundamenteel gewijzigd. Met de nieuwbouw van een brandweerkazerne in Mierlo die medio 2012 operationeel wordt op een strategische locatie wordt die veranderde situatie onderstreept. De brandweerpost Brandevoort is sinds 1 februari 2006 in gebruik. Momenteel is deze brandweerpost bemensd door een kleine groep beroepspersoneel van de afdeling preventie en toezicht&handhaving van de Veiligheidsregio, aangevuld met vrijwilligers en in de avond en/ en nachtelijke uren en ook in het weekend enkel door 15 vrijwilligers. Met veranderingen in de uitvoering van de brandweertaak, aangekondigd in de landelijke beleidsvisie De Brandweer Over Morgen moet nagedacht worden over het op een andere wijze gaan functioneren van de brandweer. De focus ligt daarbij veel meer op de voorkant ; Welke verbeteringen zijn denkbaar op het vlak van preventie en proactie? Binnen de gemeente Helmond wordt vanaf eind dit jaar deelgenomen aan een proef met een snel interventievoertuig (SIV) waarbij mogelijk tijdwinst geboekt kan Gemeenteraad van Helmond blz. 1

2 worden op de aanrijtijden. Ook in personeel opzicht leidt dit tot verschuivingen. Het voornemen bestaat om de medewerkers preventie en toezicht&handhaving van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over te hevelen naar de post Helmond-Centrum mede ter versterking van de dagploeg daar. Invulling van de brandweerpost Brandevoort in dagdienst met vrijwilligers sec is niet mogelijk gezien het feit dat betrokkenen veelal buiten de gemeente werkzaam zijn. Uit cijfers uit het rapport Save blijkt dat de bijdrage van de post Brandevoort in de dekking 1,7 % bedraagt en 0, 6% in het voorkomen van de overschrijdingsnorm bij het uitrukken. Na opheffing van de brandweerpost Brandevoort is de brandweerzorg in Brandevoort, Mierlo-Hout en Stiphout nagenoeg geheel gewaarborgd binnen de daarvoor geldende aanrijdtijden van acht minuten. Voor een tweetal kleine gebieden in Brandevoort en Stiphout geldt een aanrijtijd van 10 minuten. Relevant is dat in die gebieden geen specifieke risico s bestaan. Wij achten om die reden een aanrijtijd van 10 minuten verdedigbaar. Hierbij geldt de verwachting dat binnen afzienbare tijd de landelijk gehanteerde aanrijtijden verruimd zullen worden. (waarschijnlijk per 1 april 2012). De betreffende overzichten zijn in de visiekamer ter inzage gelegd. Het alternatief om de brandweerpost Brandevoort toch open te houden heeft tot effect dat de beoogde bezuinigingsdoelstelling ter hoogte ,-- niet gehaald wordt en dat op kosten van de gemeente Helmond de bezetting van de post Brandevoort door beroepspersoneel in de dagdienst hoger worden. Neveneffect is in dat geval ook dat de noodzakelijke versterking van de dagdienst op de post Helmond- Centrum niet gerealiseerd kan worden. Het voorstel om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort heeft personele gevolgen. Gemeld is al dat het voornemen bestaat om de medewerkers preventie en toezicht&handhaving over te plaatsen naar de brandweerpost Helmond-Centrum. Sluiting van de brandweerpost Brandevoort heeft ook gevolgen voor de daar werkzame vrijwilligers. Wij zijn van mening dat deze goed opgeleide en enthousiaste vrijwilligers voor de brandweer behouden moeten kunnen blijven. Dat betekent dat wij het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Geldrop-Mierlo zullen vragen om de mogelijkheden te bezien om betrokkenen al dan niet bovenformationeel te plaatsen op de brandweerposten Helmond- Centrum en Mierlo. Maximaal bedragen de meerkosten voor de gemeente Helmond circa ,-- op jaarbasis, waarbij een afbouwscenario gevolgd zal worden. Voorzien wordt thans al dat er 1 juli 2012 vier vrijwilligers instromen in de reguliere formatie van vrijwilligerskorps Helmond-Centrum ter opvulling van de vacatures. De meerkosten kunnen daardoor per 1 juli 2012 al gereduceerd worden tot ,--. Realisering van het voorstel om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort is een complexe operatie waarbij verschillende actoren zijn betrokken. Het gaat om een gefaseerd proces waarbij de gemeenteraad van Helmond zich in eerste instantie zal moeten uitspreken over het voornemen om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Op dit tijdstip hebben wij er ons van vergewist dat het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met dit voornemen kan instemmen. Ambtelijk zal door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een herplaatsingplan moeten worden opgesteld waarover gesproken zal moeten worden met de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. Nu de vrijwilligers in dienst zijn van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal het bestuur van de Veiligheidsregio eveneens overleg moeten voeren met de ondernemingsraad over herplaatsing van de vrijwilligers over de brandweerposten Helmond-Centrum en Mierlo. Sluitstuk op het proces is dat de tussen de gemeente Helmond en de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost bestaande dienstverleningsovereenkomst aangepast zal moeten worden. Genoemd proces leidt er toe dat sluiting van de brandweerpost Brandevoort wordt voorzien per 1 juli Op dat tijdstip zal naar verwachting de nieuwe brandweerpost in Mierlo operationeel zijn. Vanaf dat tijdstip kan de gemeente Helmond de brandweerpost aan derden in eigendom overdragen. Dit tijdschema betekent wel dat minimaal ,-- van de bezuiniging die door de sluiting van Brandevoort gerealiseerd kan worden, exclusief de kosten van het bovenformationeel in dienst houden van vrijwilligers, in 2012 niet gerealiseerd kan worden. Dit bedrag zal nog verder oplopen als het tijdstip van vervreemding van de brandweerpost Brandevoort vertraagd wordt. Gemeenteraad van Helmond blz. 2

3 Beleidsmatige context 1. De beleidsmatige ontwikkelingen van de brandweer waarbij gewerkt wordt met operationele grenzen en andere inzichten over het functioneren van de brandweer (zie onder meer Brandweer over Morgen, regionaal dekkingsplan en rapport Save). 2. Bezuinigingstaakstelling brandweer opgelegd bij de Voorjaarsnota 2010 (uitspraak raad d.d.1 juni 2010). Beoogd effect en/ of resultaat 1. Handhaven verantwoord niveau van brandweerzorg in gemeente waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de brandweerzorg. 2. Realiseren bijdrage aan bezuinigingstaakstelling brandweer. Argumenten 1. Voorgenomen sluiting leidt niet tot een onverantwoorde aanpassing van het niveau van brandweerzorg in de gemeente 2. Gegeven de verwachte demografische ontwikkeling van de bevolking richting 2030 is niet te verwachten dat de ruimtelijke inrichting van de stad dwingt tot het realiseren van nieuwe brandweerposten noch tot open houden of opnieuw openen van de brandweerpost Brandevoort 3. De totale bezuinigingstaakstelling bij de brandweer bedraagt ,--, waaraan door sluiting van Brandevoort ,-- bijgedragen kan worden. Inhoudelijk zijn er geen andere mogelijkheden om dit bedrag op jaarbasis bij de brandweer te realiseren Kanttekeningen 1. Aandacht is nodig voor de personele component van de voorgenomen sluiting waarbij als uitgangspunt blijft gelden dat vrijwilligers post Brandevoort in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijven en zij al dan niet met het aanbieden van andere werkzaamheden (opleidingen, geoefendheid, wedstrijden) al dan niet bovenformationeel herplaatst worden naar de post Helmond-Centrum en zo mogelijk ook naar de post Mierlo. De kosten die geraamd worden op gemiddeld 5.000,-- per vrijwilliger per jaar blijven voor rekening van de gemeente Helmond. De keuze voor geen gedwongen ontslagen bij de vrijwilligers van de post Brandevoort leidt tot het in stand blijven van de hieraan verbonden personele lasten. In totaal dus maximaal ,--. Verwacht mag worden dat deze kosten zullen afnemen en uiteindelijk vervallen als betrokkenen tot de reguliere vrijwilligersformatie van de posten Helmond-Centrum en Mierlo gaan behoren. Per 1 juli 2012 zullen naar verwachting al vier vrijwilligers bij het vrijwilligerskorps Helmond- Centrum kunnen instromen. 2. Door sluiting van de post Brandevoort komt de kazerne vrij. Met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal nog overleg gevoerd worden over aanpassing van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Tot op heden is de kazerne niet in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gegeven de verwachte sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Dat komt omdat de veiligheidsregio nog geen huisvestingsbeleid heeft omdat de besluitvorming daarover vertraagd is. Was het gebouw wel in eigendom overgegaan dan was Helmond toch risicodrager gebleven voor de kapitaallasten en de nog resterende exploitatielasten. Per saldo levert dit dus een gelijk beeld op. Het vorenstaande betekent dat de kapitaallasten voor rekening van de gemeente Helmond blijven, tot het moment waarop het lukt het gebouw in de komende tijd af te stoten. Afwikkeling per 1 december 2012 of kort daarna is daarom na te streven. Wij zullen ons daarvoor sterk inspannen. Middelen De kosten om de kazerne in Brandevoort open te houden bedragen op jaarbasis ,--. Dit bedrag bestaat uit kapitaallasten, exploitatielasten en personeelskosten vrijwilligers. De totale bezuinigingstaakstelling Brandweer bedraagt ,--. De bezuiniging die gerealiseerd kan worden door sluiting van de kazerne in Brandevoort bedraagt maximaal ,-- ( ,-- exploitatie en ,-- vrijwilligers). Dit kan echter alleen gerealiseerd worden indien de kazerne verkocht wordt zodat de lasten niet meer op de begroting van de gemeente Helmond drukken. Verhuur is ook een mogelijkheid, maar dan zullen de huurinkomsten gelijk moeten zijn aan de kosten. Gemeenteraad van Helmond blz. 3

4 Door het uitgangspunt dat de vrijwilligers herplaatst moeten worden bij andere korpsen (Centrum en Mierlo) en voorlopig bovenformatief geplaatst worden blijven de hiermee samenhangende kosten voorlopig voor rekening van de gemeente Helmond. Dit tot het moment dat deze personen kunnen ingroeien in de bestaande formatie. De kosten bedragen dus aanvankelijk ,-- en zullen verspreid over enkele jarenr af gaan nemen tot nihil. Door de sluiting van de brandweerpost Brandevoort pas per 1 juli 2012 te realiseren lukt het niet om in 2012 de voorziene bezuiniging van ,-- al volledig te realiseren. Minimaal wordt het tekort op de bezuinigingstaakstelling geraamd op ,-- welk bedrag nog oploopt met kosten van de bovenformationele herplaatsing van de vrijwilligers en mogelijke vertraging bij het afstoten van de brandweerpost Brandevoort. Indien de bezuiniging op Brandevoort volledig gerealiseerd wordt dan geeft dat het volgende beeld om te voldoen aan de taakstelling van ,--: Bezuinigingstaakstelling m.i.v. 2012: ,-- Inwonersbijdrage VRZOB: -/ ,-- Kapitaallasten Brandevoort*: -/ ,-- Onderhoudslasten ladderwagen**: -/ ,-- Bevriezing 2 fte beroepsformatie**: -/ ,-- Afvloeien formatie vrijwilligers (10 fte) **: -/ ,-- Sluiting Brandevoort exploitatielasten: -/ ,-- Sluiting Brandevoort vrijwilligers (15 fte via ingroeiscenario) -/ ,-- Totaal (nog te realiseren bezuiniging) ,-- * Dit is de ruimte op basis van kapitaallasten die bij de aanvraag van het krediet tbv definitieve aankoop grond kazerne Brandevoort resteerde op het investeringsprogramma post nevenpost Brandevoort. ** Dit is als bezuinigingsopdracht opgedragen aan de veiligheidsregio en zij hebben dit ook zo opgenomen in hun begroting. Rond 1 juli 2012 is er meer duidelijk over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van de kazerne. Bij de 2e Berap 2012 zal een update van de bezuinigingen gegeven worden. Samenvattend: de brandweer heeft een bezuinigingstaakstelling van ,--. Hiervan wordt in ,-- gerealiseerd waardoor er voor ,-- aanvullende bezuinigingen moeten worden gedaan. Door sluiting van de kazerne in Brandevoort kan maximaal ,-- bezuinigd worden waarbij rekening gehouden moet worden met de onzekerheden zoals hierboven aangegeven. Het risico is dus zeer groot dat de bezuiniging van ,-- (door sluiting kazerne en restant) voor 2012 en later jaren niet gehaald wordt! Als risico wordt ook nog het volgende meegegeven: De kazerne is sinds 1 februari 2006 operationeel. Bij vervreemding van de kazerne moet rekening gehouden worden met een herziening van compensatie van de BTW. Dit omdat de kazerne jonger is dan 10 jaar. Afhankelijk van het tijdstip van verkoop moet over de jaren waarop wij de kazerne niet meer gebruiken voor brandweertaken de gecompenseerde BTW terugbetaald worden (dus 4/10 bij verkoop in 2012). Dit leidt tot extra kosten die op het moment van verkoop inzichtelijk gemaakt moeten worden en waarvoor aanvullende dekking aangegeven zal moeten worden. Om het te verwachten tekort in 2012 te beperken zal op of kort na 1 juli 2012 de brandweerpost tegen een acceptabele prijs vervreemd moeten worden. Dat traject moet nu reeds op gang gezet worden. Gemeld wordt dat bij de Veiligheidsregio nog een verzoek zal worden neergelegd om in een later stadium een vergoeding te kunnen krijgen uit het eventueel in te stellen huisvestingsfonds. Bestuurlijk gezien is hierover nog geen visie geformuleerd binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Gemeenteraad van Helmond blz. 4

5 Overzicht vrijwilligers Veiligheidsregio, werkzaam in gemeente Helmond (per 1 november 2011) In dienst Helmond- Helmond- Post Mierlo Bovenformationeel Bijzonderheden Centrum Brandevoort Max.15 4 naar H-C? In de afgelopen jaren is door de gemeente Helmond en door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geïnvesteerd in opleiding en training van de vrijwilligers werkzaam op de brandweerpost Brandevoort. Wij achten het van belang dat die expertise bewaard blijft. Ook uit een oogpunt van goed werkgeverschap streven wij ernaar dat betrokkenen door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van werk naar werk begeleid worden. De gemeente Helmond vervult niet meer de werkgeversrol richting vrijwilligers; dat doet thans de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In het kader van de te wijzigen dienstverleningsovereenkomst zullen wij deze garantstelling inbrengen. De garantstelling expliceert dat de extra kosten gedurende een bepaalde tijd voor rekening van de gemeente Helmond blijven.maximaal worden die kosten geraamd op op jaarbasis als betrokkenen niet formatief herplaatst kunnen worden. In de loop der tijd zullen deze kosten tot nul gereduceerd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen. Wij zullen in de toekomstige programmabegrotingen hiervoor een post opnemen. Praktisch gezien stellen wij ons de volgende invulling voor:: Na sluiting van de brandweerpost Brandevoort zullen de daar werkzame vrijwilligers bovenformationeel worden ondergebracht bij de brandweerpost Mierlo, indien mogelijk of de brandweerpost Helmond-Centrum, met als uitgangspunt dat zij, indien mogelijk, ingezet worden op een reguliere formatieplaats voor vrijwilligers of als dat niet mogelijk is in een andere niet parate functie. Voorzien wordt thans dat per 1 juli 2012 vier vrijwilligers uit Brandevoort opgenomen kunnen worden in de reguliere formatie voor de post Helmond-Centrum. Juridisch kader Naast de zorg voor taken op regionaal niveau verzorgt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor de gemeenten Eindhoven en Helmond ook de repressieve brandweertaak op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Beroeps en vrijwilligers zijn daartoe in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de hiermee verband houdende kosten apart in rekening gebracht. In de programmabegroting zijn deze kostenposten ook afzonderlijk in rekening gebracht. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst kan de gemeente Helmond zelfstandig besluiten tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort, zij het dat met onze contractpartner overeenstemming moet worden bereikt over aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en regionale afspraken over operationele dekking moeten worden nageleefd. Gemeld wordt dat hierover al vooroverleg met de veiligheidsregio heeft plaatsgevonden. In het verschiet ligt de aanpassing van de Wet veiligheidsregio s als gevolg waarvan de uitvoering van de brandweerzorg verplicht geregionaliseerd wordt. Als dat gebeurt, wijzigt het besluitvormingsysteem over het al dan niet sluiten van brandweerposten. Vervolgstappen Na instemming van de gemeenteraad met het voornemen om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort zal een herplaatsingsplan voor de vrijwilligers moeten worden opgesteld door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in overleg met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond; Eveneens zal het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost overleg moeten voeren met de ondernemingsraad over deze organisatorische aanpassing; Aansluitend zal de dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Helmond aangepast moeten worden, waarbij onder meer wordt vastgelegd dat de eigendomsoverdracht van de brandweerpost Brandevoort aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geen doorgang vindt; Tot slot zal de gemeente Helmond over kunnen gaan tot afstoten van de brandweerpost Brandevoort op zijn vroegst per 1 juli Gemeenteraad van Helmond blz. 5

6 Wij verzoeken u om in te stemmen met dit voorstel. De adviezen van de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden en van de commissie middelen, ondersteuning en economie zullen, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. Burgemeester en wethouders van Helmond, de burgemeester, de secretaris, drs. A.A.M. Jacobs A.A.M. Marneffe RA Bijlagen (te bekijken op de website en voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer): Regionaal dekkingsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost; Rapport Save; Sheets presentatie raadscommissie ABA 22 augustus 2011; Gemeenteraad van Helmond blz. 6

7 Raadsbesluit 114 Vergadering 6 december 2011 definitief besluit Gemeenteraad De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011; Gelet op artikel 2, 9 en 26 vierde lid van de Wet veiligheidsregio s, artikel 147 tweede lid, 160 eerste lid onder e en 169 lid 4 Gemeentewet; besluit: 1. in te stemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort per 1 juli 2012 na aanpassing van de gesloten dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt; 2. het standpunt in te nemen dat de gemeente Helmond er garant voor staat dat de op 1 december 2011 op de brandweerpost Brandevoort werkzame brandweervrijwilligers als gevolg van de sluiting van de brandweerpost Brandevoort niet gedwongen ontslagen zullen worden door de Veiligheidsregio Brabant -Zuidoost. 3. in te stemmen met het verzoek van burgemeester en wethouders aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om medewerking te verlenen op kosten van de gemeente Helmond tot het (tijdelijk bovenformationeel) herplaatsen van vrijwilligers van de post Brandevoort op de post Helmond-Centrum en zo mogelijk ook bij de post Mierlo; 4. kennis te nemen van het voornemen om het nog niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling in 2012 bij de brandweer te melden bij de tweede Berap in 2012 waarbij op dat moment de noodzaak bezien kan worden voor het treffen van aanvullende bezuinigingsvoorstellen; 5. burgemeester en wethouders te verzoeken na 1 juli 2012 op korte termijn over te gaan tot het afstoten van de brandweerpost Brandevoort, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 december De raad voornoemd, De voorzitter, de griffier, Gemeenteraad van Helmond blz. 7 Raadsbesluit 114

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Commissie behandeling bezwaarschriften

Commissie behandeling bezwaarschriften gemeente Roermond Commissie behandeling bezwaarschriften Onderwerp Advies aan de raad van de gemeente Roermond (liierna: de raad) inzal

Nadere informatie

MD i GESCAND. l.a.a. per e-mail aan gemeentesecretarissen, controllers, commandanten en AOV'ers. Telefoon Fax E-mail Onderwerp

MD i GESCAND. l.a.a. per e-mail aan gemeentesecretarissen, controllers, commandanten en AOV'ers. Telefoon Fax E-mail Onderwerp Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland iterland I Gemeente Waterland 1 T.a.v. de gemeenteraad Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM 2 9 NOV 2012!012 GESCAND MD i 0 Prins Bernhardplein 112

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Nummer BD2013-014414 Directie directie sb Dienst dienst ivv Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Ter kennisneming voor

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

SWO. Rapporta g e Gevol g e n uittreden GR Wezo ten behoeve v a n Gemeente Dalfsen L a n g e d i j k SWO. (indicatieve berekening)

SWO. Rapporta g e Gevol g e n uittreden GR Wezo ten behoeve v a n Gemeente Dalfsen L a n g e d i j k SWO. (indicatieve berekening) L a n g e d i j k SWO samen werken aan oplossingen Rapportage Gevolgen uittreden GR Wezo ten behoeve van Gemeente Dalfsen (indicatieve berekening) Mr. Eugene Lobry MMC CMC Drs. Dirk Langedijk Almere, 18

Nadere informatie

4. Argumenten 1.a. De Commissie Ruimte heeft zich uitgesproken voor een jaarlijkse budgetsubsidie

4. Argumenten 1.a. De Commissie Ruimte heeft zich uitgesproken voor een jaarlijkse budgetsubsidie ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Aanvulling subsidie Natuur en Milieu Flevoland 1. Beslispunten 1. besluiten: a. de jaarlijkse budgetsubsidie voor Natuur en Milieu Flevoland (NMF) vanaf 2009 vast te

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie