: Sluiting brandweerpost Brandevoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Sluiting brandweerpost Brandevoort"

Transcriptie

1 Vergadering 6 december 2011 definitief exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Sluiting brandweerpost Brandevoort B&W vergadering : 1 november 2011 Dienst / afdeling : B/BJZ Aan de gemeenteraad, Op 22 augustus 2011 heeft een presentatie plaatsgevonden voor de raadscommissie ABA over de inrichting van de repressieve brandweerzorg in de gemeente Helmond. Daarbij is gebruik gemaakt van het rapport Save dat is opgesteld op verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hierbij zijn vier varianten onderzocht. Uit elke variant blijkt dat er onvoldoende bestaansrecht is voor de brandweerpost Brandevoort. De brandweerzorg voor het westelijk deel van de gemeente kan worden ingevuld door de brandweer post Helmond-Centrum en de posten Mierlo en Nuenen. Die werkwijze past ook binnen het binnen de Veiligheidsregio geaccordeerde beleid om niet te werken met gemeentegrenzen doch met operationele grenzen. Door uw raad is vastgesteld dat op de brandweer een bezuinigingstaakstelling rust van ,-- op jaarbasis vanaf Deze bezuinigingstaakstelling heeft betrekking op de wettelijk verplichte deelname aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en op de kosten voor de brandweerzorg in de gemeente Helmond zelf. Bezien is op welke wijze deze bezuinigingstaakstelling op een verantwoorde wijze invulling kan krijgen. Naast bezuiniging op een aantal andere begrotingsposten is geconcludeerd dat de enige wijze om aan deze taakstelling gevolg te geven, het sluiten van de brandweerpost Brandevoort is. Berekend is dat sluiting van de brandweerpost Brandevoort uiteindelijk kan leiden tot het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van maximaal ,--. Deze bezuiniging kan alleen gerealiseerd worden mits de kazerne verkocht wordt zodat de lasten niet meer op de begroting van de gemeente Helmond drukken. Hoe groot de bezuiniging in 2012 is, is afhankelijk van het tijdstip van verkoop van het gebouw. Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen onderschrijven wij thans de conclusie dat er objectief gezien onvoldoende bestaansgrond is voor de brandweerpost Brandevoort. Hierbij is sprake van een beleidswijziging. Toen na de grenscorrectie met de toenmalige gemeente Mierlo in 1995 de realisering van de nieuwbouwwijk Brandevoort mogelijk werd is eind jaren negentig gekeken naar de verbetering van de dekkingsmogelijkheden voor het westelijk gedeelte van de stad. Na een uitgebreid onderzoek waarbij ook de nabuurgemeenten zijn betrokken, is indertijd geconcludeerd dat er een brandweerpost in Brandevoort moest komen. Nu met verbetering van de verkeersdoorstroming op de Traverse, er een groene golf is gecreëerd voor brandweervoertuigen (Freilot), de eis dat in nieuwbouwwoningen altijd op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders aanwezig moeten zijn en door het werken met operationele grenzen verder door te voeren is dat beeld fundamenteel gewijzigd. Met de nieuwbouw van een brandweerkazerne in Mierlo die medio 2012 operationeel wordt op een strategische locatie wordt die veranderde situatie onderstreept. De brandweerpost Brandevoort is sinds 1 februari 2006 in gebruik. Momenteel is deze brandweerpost bemensd door een kleine groep beroepspersoneel van de afdeling preventie en toezicht&handhaving van de Veiligheidsregio, aangevuld met vrijwilligers en in de avond en/ en nachtelijke uren en ook in het weekend enkel door 15 vrijwilligers. Met veranderingen in de uitvoering van de brandweertaak, aangekondigd in de landelijke beleidsvisie De Brandweer Over Morgen moet nagedacht worden over het op een andere wijze gaan functioneren van de brandweer. De focus ligt daarbij veel meer op de voorkant ; Welke verbeteringen zijn denkbaar op het vlak van preventie en proactie? Binnen de gemeente Helmond wordt vanaf eind dit jaar deelgenomen aan een proef met een snel interventievoertuig (SIV) waarbij mogelijk tijdwinst geboekt kan Gemeenteraad van Helmond blz. 1

2 worden op de aanrijtijden. Ook in personeel opzicht leidt dit tot verschuivingen. Het voornemen bestaat om de medewerkers preventie en toezicht&handhaving van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over te hevelen naar de post Helmond-Centrum mede ter versterking van de dagploeg daar. Invulling van de brandweerpost Brandevoort in dagdienst met vrijwilligers sec is niet mogelijk gezien het feit dat betrokkenen veelal buiten de gemeente werkzaam zijn. Uit cijfers uit het rapport Save blijkt dat de bijdrage van de post Brandevoort in de dekking 1,7 % bedraagt en 0, 6% in het voorkomen van de overschrijdingsnorm bij het uitrukken. Na opheffing van de brandweerpost Brandevoort is de brandweerzorg in Brandevoort, Mierlo-Hout en Stiphout nagenoeg geheel gewaarborgd binnen de daarvoor geldende aanrijdtijden van acht minuten. Voor een tweetal kleine gebieden in Brandevoort en Stiphout geldt een aanrijtijd van 10 minuten. Relevant is dat in die gebieden geen specifieke risico s bestaan. Wij achten om die reden een aanrijtijd van 10 minuten verdedigbaar. Hierbij geldt de verwachting dat binnen afzienbare tijd de landelijk gehanteerde aanrijtijden verruimd zullen worden. (waarschijnlijk per 1 april 2012). De betreffende overzichten zijn in de visiekamer ter inzage gelegd. Het alternatief om de brandweerpost Brandevoort toch open te houden heeft tot effect dat de beoogde bezuinigingsdoelstelling ter hoogte ,-- niet gehaald wordt en dat op kosten van de gemeente Helmond de bezetting van de post Brandevoort door beroepspersoneel in de dagdienst hoger worden. Neveneffect is in dat geval ook dat de noodzakelijke versterking van de dagdienst op de post Helmond- Centrum niet gerealiseerd kan worden. Het voorstel om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort heeft personele gevolgen. Gemeld is al dat het voornemen bestaat om de medewerkers preventie en toezicht&handhaving over te plaatsen naar de brandweerpost Helmond-Centrum. Sluiting van de brandweerpost Brandevoort heeft ook gevolgen voor de daar werkzame vrijwilligers. Wij zijn van mening dat deze goed opgeleide en enthousiaste vrijwilligers voor de brandweer behouden moeten kunnen blijven. Dat betekent dat wij het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Geldrop-Mierlo zullen vragen om de mogelijkheden te bezien om betrokkenen al dan niet bovenformationeel te plaatsen op de brandweerposten Helmond- Centrum en Mierlo. Maximaal bedragen de meerkosten voor de gemeente Helmond circa ,-- op jaarbasis, waarbij een afbouwscenario gevolgd zal worden. Voorzien wordt thans al dat er 1 juli 2012 vier vrijwilligers instromen in de reguliere formatie van vrijwilligerskorps Helmond-Centrum ter opvulling van de vacatures. De meerkosten kunnen daardoor per 1 juli 2012 al gereduceerd worden tot ,--. Realisering van het voorstel om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort is een complexe operatie waarbij verschillende actoren zijn betrokken. Het gaat om een gefaseerd proces waarbij de gemeenteraad van Helmond zich in eerste instantie zal moeten uitspreken over het voornemen om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Op dit tijdstip hebben wij er ons van vergewist dat het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met dit voornemen kan instemmen. Ambtelijk zal door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een herplaatsingplan moeten worden opgesteld waarover gesproken zal moeten worden met de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. Nu de vrijwilligers in dienst zijn van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal het bestuur van de Veiligheidsregio eveneens overleg moeten voeren met de ondernemingsraad over herplaatsing van de vrijwilligers over de brandweerposten Helmond-Centrum en Mierlo. Sluitstuk op het proces is dat de tussen de gemeente Helmond en de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost bestaande dienstverleningsovereenkomst aangepast zal moeten worden. Genoemd proces leidt er toe dat sluiting van de brandweerpost Brandevoort wordt voorzien per 1 juli Op dat tijdstip zal naar verwachting de nieuwe brandweerpost in Mierlo operationeel zijn. Vanaf dat tijdstip kan de gemeente Helmond de brandweerpost aan derden in eigendom overdragen. Dit tijdschema betekent wel dat minimaal ,-- van de bezuiniging die door de sluiting van Brandevoort gerealiseerd kan worden, exclusief de kosten van het bovenformationeel in dienst houden van vrijwilligers, in 2012 niet gerealiseerd kan worden. Dit bedrag zal nog verder oplopen als het tijdstip van vervreemding van de brandweerpost Brandevoort vertraagd wordt. Gemeenteraad van Helmond blz. 2

3 Beleidsmatige context 1. De beleidsmatige ontwikkelingen van de brandweer waarbij gewerkt wordt met operationele grenzen en andere inzichten over het functioneren van de brandweer (zie onder meer Brandweer over Morgen, regionaal dekkingsplan en rapport Save). 2. Bezuinigingstaakstelling brandweer opgelegd bij de Voorjaarsnota 2010 (uitspraak raad d.d.1 juni 2010). Beoogd effect en/ of resultaat 1. Handhaven verantwoord niveau van brandweerzorg in gemeente waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de brandweerzorg. 2. Realiseren bijdrage aan bezuinigingstaakstelling brandweer. Argumenten 1. Voorgenomen sluiting leidt niet tot een onverantwoorde aanpassing van het niveau van brandweerzorg in de gemeente 2. Gegeven de verwachte demografische ontwikkeling van de bevolking richting 2030 is niet te verwachten dat de ruimtelijke inrichting van de stad dwingt tot het realiseren van nieuwe brandweerposten noch tot open houden of opnieuw openen van de brandweerpost Brandevoort 3. De totale bezuinigingstaakstelling bij de brandweer bedraagt ,--, waaraan door sluiting van Brandevoort ,-- bijgedragen kan worden. Inhoudelijk zijn er geen andere mogelijkheden om dit bedrag op jaarbasis bij de brandweer te realiseren Kanttekeningen 1. Aandacht is nodig voor de personele component van de voorgenomen sluiting waarbij als uitgangspunt blijft gelden dat vrijwilligers post Brandevoort in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijven en zij al dan niet met het aanbieden van andere werkzaamheden (opleidingen, geoefendheid, wedstrijden) al dan niet bovenformationeel herplaatst worden naar de post Helmond-Centrum en zo mogelijk ook naar de post Mierlo. De kosten die geraamd worden op gemiddeld 5.000,-- per vrijwilliger per jaar blijven voor rekening van de gemeente Helmond. De keuze voor geen gedwongen ontslagen bij de vrijwilligers van de post Brandevoort leidt tot het in stand blijven van de hieraan verbonden personele lasten. In totaal dus maximaal ,--. Verwacht mag worden dat deze kosten zullen afnemen en uiteindelijk vervallen als betrokkenen tot de reguliere vrijwilligersformatie van de posten Helmond-Centrum en Mierlo gaan behoren. Per 1 juli 2012 zullen naar verwachting al vier vrijwilligers bij het vrijwilligerskorps Helmond- Centrum kunnen instromen. 2. Door sluiting van de post Brandevoort komt de kazerne vrij. Met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal nog overleg gevoerd worden over aanpassing van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Tot op heden is de kazerne niet in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gegeven de verwachte sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Dat komt omdat de veiligheidsregio nog geen huisvestingsbeleid heeft omdat de besluitvorming daarover vertraagd is. Was het gebouw wel in eigendom overgegaan dan was Helmond toch risicodrager gebleven voor de kapitaallasten en de nog resterende exploitatielasten. Per saldo levert dit dus een gelijk beeld op. Het vorenstaande betekent dat de kapitaallasten voor rekening van de gemeente Helmond blijven, tot het moment waarop het lukt het gebouw in de komende tijd af te stoten. Afwikkeling per 1 december 2012 of kort daarna is daarom na te streven. Wij zullen ons daarvoor sterk inspannen. Middelen De kosten om de kazerne in Brandevoort open te houden bedragen op jaarbasis ,--. Dit bedrag bestaat uit kapitaallasten, exploitatielasten en personeelskosten vrijwilligers. De totale bezuinigingstaakstelling Brandweer bedraagt ,--. De bezuiniging die gerealiseerd kan worden door sluiting van de kazerne in Brandevoort bedraagt maximaal ,-- ( ,-- exploitatie en ,-- vrijwilligers). Dit kan echter alleen gerealiseerd worden indien de kazerne verkocht wordt zodat de lasten niet meer op de begroting van de gemeente Helmond drukken. Verhuur is ook een mogelijkheid, maar dan zullen de huurinkomsten gelijk moeten zijn aan de kosten. Gemeenteraad van Helmond blz. 3

4 Door het uitgangspunt dat de vrijwilligers herplaatst moeten worden bij andere korpsen (Centrum en Mierlo) en voorlopig bovenformatief geplaatst worden blijven de hiermee samenhangende kosten voorlopig voor rekening van de gemeente Helmond. Dit tot het moment dat deze personen kunnen ingroeien in de bestaande formatie. De kosten bedragen dus aanvankelijk ,-- en zullen verspreid over enkele jarenr af gaan nemen tot nihil. Door de sluiting van de brandweerpost Brandevoort pas per 1 juli 2012 te realiseren lukt het niet om in 2012 de voorziene bezuiniging van ,-- al volledig te realiseren. Minimaal wordt het tekort op de bezuinigingstaakstelling geraamd op ,-- welk bedrag nog oploopt met kosten van de bovenformationele herplaatsing van de vrijwilligers en mogelijke vertraging bij het afstoten van de brandweerpost Brandevoort. Indien de bezuiniging op Brandevoort volledig gerealiseerd wordt dan geeft dat het volgende beeld om te voldoen aan de taakstelling van ,--: Bezuinigingstaakstelling m.i.v. 2012: ,-- Inwonersbijdrage VRZOB: -/ ,-- Kapitaallasten Brandevoort*: -/ ,-- Onderhoudslasten ladderwagen**: -/ ,-- Bevriezing 2 fte beroepsformatie**: -/ ,-- Afvloeien formatie vrijwilligers (10 fte) **: -/ ,-- Sluiting Brandevoort exploitatielasten: -/ ,-- Sluiting Brandevoort vrijwilligers (15 fte via ingroeiscenario) -/ ,-- Totaal (nog te realiseren bezuiniging) ,-- * Dit is de ruimte op basis van kapitaallasten die bij de aanvraag van het krediet tbv definitieve aankoop grond kazerne Brandevoort resteerde op het investeringsprogramma post nevenpost Brandevoort. ** Dit is als bezuinigingsopdracht opgedragen aan de veiligheidsregio en zij hebben dit ook zo opgenomen in hun begroting. Rond 1 juli 2012 is er meer duidelijk over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van de kazerne. Bij de 2e Berap 2012 zal een update van de bezuinigingen gegeven worden. Samenvattend: de brandweer heeft een bezuinigingstaakstelling van ,--. Hiervan wordt in ,-- gerealiseerd waardoor er voor ,-- aanvullende bezuinigingen moeten worden gedaan. Door sluiting van de kazerne in Brandevoort kan maximaal ,-- bezuinigd worden waarbij rekening gehouden moet worden met de onzekerheden zoals hierboven aangegeven. Het risico is dus zeer groot dat de bezuiniging van ,-- (door sluiting kazerne en restant) voor 2012 en later jaren niet gehaald wordt! Als risico wordt ook nog het volgende meegegeven: De kazerne is sinds 1 februari 2006 operationeel. Bij vervreemding van de kazerne moet rekening gehouden worden met een herziening van compensatie van de BTW. Dit omdat de kazerne jonger is dan 10 jaar. Afhankelijk van het tijdstip van verkoop moet over de jaren waarop wij de kazerne niet meer gebruiken voor brandweertaken de gecompenseerde BTW terugbetaald worden (dus 4/10 bij verkoop in 2012). Dit leidt tot extra kosten die op het moment van verkoop inzichtelijk gemaakt moeten worden en waarvoor aanvullende dekking aangegeven zal moeten worden. Om het te verwachten tekort in 2012 te beperken zal op of kort na 1 juli 2012 de brandweerpost tegen een acceptabele prijs vervreemd moeten worden. Dat traject moet nu reeds op gang gezet worden. Gemeld wordt dat bij de Veiligheidsregio nog een verzoek zal worden neergelegd om in een later stadium een vergoeding te kunnen krijgen uit het eventueel in te stellen huisvestingsfonds. Bestuurlijk gezien is hierover nog geen visie geformuleerd binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Gemeenteraad van Helmond blz. 4

5 Overzicht vrijwilligers Veiligheidsregio, werkzaam in gemeente Helmond (per 1 november 2011) In dienst Helmond- Helmond- Post Mierlo Bovenformationeel Bijzonderheden Centrum Brandevoort Max.15 4 naar H-C? In de afgelopen jaren is door de gemeente Helmond en door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geïnvesteerd in opleiding en training van de vrijwilligers werkzaam op de brandweerpost Brandevoort. Wij achten het van belang dat die expertise bewaard blijft. Ook uit een oogpunt van goed werkgeverschap streven wij ernaar dat betrokkenen door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van werk naar werk begeleid worden. De gemeente Helmond vervult niet meer de werkgeversrol richting vrijwilligers; dat doet thans de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In het kader van de te wijzigen dienstverleningsovereenkomst zullen wij deze garantstelling inbrengen. De garantstelling expliceert dat de extra kosten gedurende een bepaalde tijd voor rekening van de gemeente Helmond blijven.maximaal worden die kosten geraamd op op jaarbasis als betrokkenen niet formatief herplaatst kunnen worden. In de loop der tijd zullen deze kosten tot nul gereduceerd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen. Wij zullen in de toekomstige programmabegrotingen hiervoor een post opnemen. Praktisch gezien stellen wij ons de volgende invulling voor:: Na sluiting van de brandweerpost Brandevoort zullen de daar werkzame vrijwilligers bovenformationeel worden ondergebracht bij de brandweerpost Mierlo, indien mogelijk of de brandweerpost Helmond-Centrum, met als uitgangspunt dat zij, indien mogelijk, ingezet worden op een reguliere formatieplaats voor vrijwilligers of als dat niet mogelijk is in een andere niet parate functie. Voorzien wordt thans dat per 1 juli 2012 vier vrijwilligers uit Brandevoort opgenomen kunnen worden in de reguliere formatie voor de post Helmond-Centrum. Juridisch kader Naast de zorg voor taken op regionaal niveau verzorgt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor de gemeenten Eindhoven en Helmond ook de repressieve brandweertaak op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Beroeps en vrijwilligers zijn daartoe in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de hiermee verband houdende kosten apart in rekening gebracht. In de programmabegroting zijn deze kostenposten ook afzonderlijk in rekening gebracht. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst kan de gemeente Helmond zelfstandig besluiten tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort, zij het dat met onze contractpartner overeenstemming moet worden bereikt over aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en regionale afspraken over operationele dekking moeten worden nageleefd. Gemeld wordt dat hierover al vooroverleg met de veiligheidsregio heeft plaatsgevonden. In het verschiet ligt de aanpassing van de Wet veiligheidsregio s als gevolg waarvan de uitvoering van de brandweerzorg verplicht geregionaliseerd wordt. Als dat gebeurt, wijzigt het besluitvormingsysteem over het al dan niet sluiten van brandweerposten. Vervolgstappen Na instemming van de gemeenteraad met het voornemen om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort zal een herplaatsingsplan voor de vrijwilligers moeten worden opgesteld door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in overleg met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond; Eveneens zal het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost overleg moeten voeren met de ondernemingsraad over deze organisatorische aanpassing; Aansluitend zal de dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Helmond aangepast moeten worden, waarbij onder meer wordt vastgelegd dat de eigendomsoverdracht van de brandweerpost Brandevoort aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geen doorgang vindt; Tot slot zal de gemeente Helmond over kunnen gaan tot afstoten van de brandweerpost Brandevoort op zijn vroegst per 1 juli Gemeenteraad van Helmond blz. 5

6 Wij verzoeken u om in te stemmen met dit voorstel. De adviezen van de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden en van de commissie middelen, ondersteuning en economie zullen, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. Burgemeester en wethouders van Helmond, de burgemeester, de secretaris, drs. A.A.M. Jacobs A.A.M. Marneffe RA Bijlagen (te bekijken op de website en voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer): Regionaal dekkingsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost; Rapport Save; Sheets presentatie raadscommissie ABA 22 augustus 2011; Gemeenteraad van Helmond blz. 6

7 Raadsbesluit 114 Vergadering 6 december 2011 definitief besluit Gemeenteraad De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011; Gelet op artikel 2, 9 en 26 vierde lid van de Wet veiligheidsregio s, artikel 147 tweede lid, 160 eerste lid onder e en 169 lid 4 Gemeentewet; besluit: 1. in te stemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders om over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort per 1 juli 2012 na aanpassing van de gesloten dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt; 2. het standpunt in te nemen dat de gemeente Helmond er garant voor staat dat de op 1 december 2011 op de brandweerpost Brandevoort werkzame brandweervrijwilligers als gevolg van de sluiting van de brandweerpost Brandevoort niet gedwongen ontslagen zullen worden door de Veiligheidsregio Brabant -Zuidoost. 3. in te stemmen met het verzoek van burgemeester en wethouders aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om medewerking te verlenen op kosten van de gemeente Helmond tot het (tijdelijk bovenformationeel) herplaatsen van vrijwilligers van de post Brandevoort op de post Helmond-Centrum en zo mogelijk ook bij de post Mierlo; 4. kennis te nemen van het voornemen om het nog niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling in 2012 bij de brandweer te melden bij de tweede Berap in 2012 waarbij op dat moment de noodzaak bezien kan worden voor het treffen van aanvullende bezuinigingsvoorstellen; 5. burgemeester en wethouders te verzoeken na 1 juli 2012 op korte termijn over te gaan tot het afstoten van de brandweerpost Brandevoort, mits het onderzoek van de IOOV aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 december De raad voornoemd, De voorzitter, de griffier, Gemeenteraad van Helmond blz. 7 Raadsbesluit 114

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS)

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS) Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 30 juni 2009 Registratienummer: 2009/28 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00354* 11vra00354 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 10-01-2012 Datum Raadsvergadering: 02-02-2012 Afdeling: BeZa Raadscie: Bestuurszaken Steller: P.H. de Jonge Onderwerp Kredietvotering

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 1. Onderwerp: Afhandeling krediet uitbouw gemeentehuis, bouw gemeentewerf en brandweerkazerne 2. Voor welke 25 oktober / 9 e cyclus 2012 raadscyclus:

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Commissievergadering d.d. 17 april 2002 Agendapunt: 4.3 Onderwerp: Zwemproblematiek ouderen Terheijden/Wagenberg Toelichting: Al vele jaren nemen ouderen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

10 Stiens, 25 november 2014

10 Stiens, 25 november 2014 10 Stiens, 25 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/86 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Directie E-mail: t.otter@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

13 Stiens, 1 december 2015

13 Stiens, 1 december 2015 13 Stiens, 1 december 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/56 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: R. Rozendal E-mail: r.rozendal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576659.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Vergadering 25 juni 2013 verbeterd exemplaar Gemeenteraad. Onderwerp : bestuursconvenant Stedelijk gebied Eindhoven 2013

Raadsvoorstel 49. Vergadering 25 juni 2013 verbeterd exemplaar Gemeenteraad. Onderwerp : bestuursconvenant Stedelijk gebied Eindhoven 2013 Vergadering 25 juni 2013 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : bestuursconvenant Stedelijk gebied Eindhoven 2013 B&W vergadering : 14 mei 2013 Dienst / afdeling : B&V/V en BJZ Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12

ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft werkgeverschap veiligheidsregio's Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12

Nadere informatie

Gemeente J Bergen op Zoom

Gemeente J Bergen op Zoom Gemeente J Bergen op Zoom RVB06-0078 Onderwerp : Garantstelling in het kader van de ontwikkeling van de voormalige Roxy, gelegen aan de Grote Markt, tot "multifunctioneel danscentrum" door de heer Van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 RAADSVOORSTEL 10.0063 Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 Naam programma +onderdeel: Programma 2 Veiligheid Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2011 Regionale Brandweer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8 Vergadering: 30 juni 2009 Agendanummer: 8 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595-447792 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Geert Houtman, 0595-4477746 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Geert Houtman/Hans Komduur)

Behandelend ambtenaar Geert Houtman, 0595-4477746 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Geert Houtman/Hans Komduur) Vergadering: 16 oktober 2007 Agendanummer: 12 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar Geert Houtman, 0595-4477746 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Geert Houtman/Hans Komduur) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d.

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26 maart 2015 15-015 Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie