Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014"

Transcriptie

1 Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Naam locatie: Nemo Adres: High Tech Campus AE Eindhoven Tel.: Fax.: Rechtstreekse telefoonnummers Nemo: Locatiedirecteur Zeehondje Zeester Dolfijn Schildpadje Pinguïns Inktvisje Schelp Zeepaardje Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: kdv Nemo is dagelijks geopend van 7.30 tot uur (behalve weekenden en nationale feestdagen) Locatiedirecteur: Brigitte Drenthen Telefoonnummer: of Mailadres: Achterwacht locatiedirecteur: Ilse Obdeijn Telefoonnummer: Mailadres: 1

2 Voorwaarden waarop getoetst wordt: 1 Wij hebben een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 2 Wij informeren de ouders over het te voeren beleid. Hoe doen wij dat: Wij werken volgens het pedagogisch beleid van de Kinderopvanggroep waarin visie en omgang met kinderen is omschreven. Dit beleid is te vinden op de website Wij informeren ouders schriftelijk; via de website, via digitale nieuwsbrieven en via de informatieborden. Mondeling informeren we via de oudercommissie en via diverse oudercontacten zoals het kennismakingsgesprek, de breng- en ophaalmomenten en de individuele kindbesprekingen. Indien nodig kan er een extra gesprek worden georganiseerd. Nemo is gevestigd op het terrein van de High Tech Campus in Eindhoven. Een groot bedrijventerrein dat naast zo n 160 bedrijven die allemaal gericht zijn op technologische ontwikkeling en een internationaal karakter hebben. Voertaal op de Campus is Engels. Nemo is echter een Nederlandstalig kinderdagverblijf, waar natuurlijk wel rekening gehouden wordt met de taal, cultuur en achtergrond van ouders en kinderen. Dit vergt van medewerkers dat zij flexibel zijn en in (kunnen) spelen op de individuele situatie van het kind. 3 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. 4 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. 5 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep(- en), speelgroep(-en) en basisgroepen. Tijdens de opvangdagen volgen wij per groep een eigen dagritme waarin verzorging en opvoeding, aansluitend bij het pedagogisch beleid, een plaats hebben. Onze locatie biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Groepen en leeftijdopbouw op onze locatie: Groepen en leeftijdopbouw op onze locatie: Nemo heeft uiteindelijk ruimte voor ca 90 kinderen verdeeld over 8 groepen: 2 baby-dreumesgroepen, 4 dreumes-peutergroepen en 2 verticale groepen. We houden hierbij een gemiddelde doorstroomleeftijd van ongeveer 1,5 jaar aan. 2

3 Tijdens opvang vanwege vakanties kan het zijn dat 1 of 2 kinderen opgevangen worden bij een andere kdv-groep. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld en moet er een formulier worden ingevuld, wat aantoont dat de ouders hiermee akkoord gaan. Voor de actuele opbouw van de groepen kunt u informeren bij het Servicebureau, telefoon De werkwijze op ons kinderdagverblijf Het team van kdv Nemo laat zich in haar pedagogisch handelen inspireren door de methode van Thomas Gordon. We proberen de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Gordon noemt dit actief luisteren. Op die manier ontstaat er niet alleen begrip maar ook vertrouwen. Soms is het alleen maar nodig om te luisteren zonder woorden; passief luisteren. Daarbij laat de groepsleiding voelen dat zij het kind begrijpen en accepteert zoals het is. Gordon introduceerde de term ik-boodschap voor een heel specifieke vorm van communicatie. Als een kind iets doet wat een pedagogisch medewerker niet wil, benoemt ze heel concreet waarom dat voor haar vervelend is. Een kind krijgt daarmee de kans zich in een ander te verplaatsen, zonder dat het zich persoonlijk aangevallen voelt. Het dagprogramma geeft kinderen houvast en veiligheid. Het is voorspelbaar, zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Een dagprogramma is niet statisch; de aangegeven tijden zijn bij benadering. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de kinderen, de situatie in de groep, het weer etc.. Baby s en hun dagritme Bij de baby s proberen we nauw aan te sluiten bij de wensen van de ouders en de individuele behoefte van het kind. Baby s hebben een eigen ritme. Het ritme verschilt per kind. Wel heeft elk kind behoefte aan een aantal terugkerende rituelen. Wij vinden het belangrijk om 1 op 1 aandacht te geven aan het kind. Terugkerende rituelen zijn behalve eten, slapen, verschonen ook knuffelen/spelen en als de mogelijkheid zich voordoet de kinderen mee naar buiten te nemen. Het schema wordt in grote lijnen bepaald door het ritme van het kind. Ouders geven aan in welk ritme het kind zit. Wij passen ons daar zo veel mogelijk op aan. Eventuele veranderingen in schema, al dan niet op advies van ons, kunnen we aangeven aan de ouders in een persoonlijk gesprek of terugkoppelen via het babyschrift. 3

4 Naarmate de kinderen ouder worden, nemen ze steeds meer deel aan het dagprogramma van de grotere kinderen. De baby s volgen zoveel mogelijk het ritme dat de ouders aangeven. Toch ontstaat er al snel een soort dagritme dat voor meerdere kinderen geldt, zeker als de kinderen iets groter worden. Dreumes-peuter dagritme : kinderen worden gebracht. Ze kunnen vrij spelen, het Blijft rustig in de groep. Tijd voor overdragen bijzonderheden tussen ouders en medewerkers : vrij spel in de groep : fruit eten, sap drinken. Hierbij worden liedjes gezongen of verhaaltjes verteld : verschoonronde + plassen op de wc. Baby s gaan naar bed : activiteiten tijd: gezamenlijk of in kleine groepjes, buiten spelen en gedeelte vrij spel 11.30: lunch tijd: brood eten en melk drinken 12.30: verschoonronde + plassen op de wc. Peuters die een middagslaapje nodig hebben gaan naar bed. Met de ouderen wordt gezamenlijk een (rustige) activiteit gedaan 14.30: vanaf deze tijd komen de eerste kinderen weer uit bed : sap drinken met een koekje en liedjes zingen of verhaaltje vertellen : activiteiten tijd: gezamenlijk of in kleine groepjes, buiten spelen en gedeelte vrij spel : verschoonronde + plassen op de wc. Baby s tot 1 jaar krijgen een groentehapje, peuters een soepstengel of fruit : kinderen worden opgehaald. Ze kunnen vrij spelen, het blijft rustig in de groep. Tijd voor overdragen bijzonderheden tussen ouders en medewerkers Brengen en ophalen door ouders Tijdens het brengen en ophalen van het kind, kunnen ouders altijd met vragen terecht bij de pedagogisch medewerker. Wij vinden het belangrijk als we van ouders informatie krijgen over bijzondere situaties, zodat we hiermee rekening kunnen houden. Afscheid nemen Wanneer de ouder aangeeft dat het tijd is om te gaan, neemt de pedagogisch medewerker 4

5 het kind over. We laten het kind duidelijk afscheid nemen, dit voorkomt dat het na een poosje spelen, er plotseling achter komt dat de ouder weg is. De kinderen mogen, na het afscheid nemen, kiezen waarmee ze willen gaan spelen. Er staat ook vaak al wat speelgoed klaar bij het binnenkomen. Vaste contactmomenten op de groep Gezamenlijke tafelmomenten: minimaal twee keer per dag met alle kinderen om liedjes te zingen, ervaringen uit te wisselen of elkaar verhaaltjes te vertellen (het kringetje). Er kunnen ook kleine activiteiten worden aangeboden zoals toveren. Voordat we aan tafel gaan, helpen de kinderen mee met het opruimen van het speelgoed. Hierdoor is het duidelijk dat er een eind is gekomen aan het spelen en dat we aan iets nieuws beginnen. Eten & drinken Voor we brood gaan eten, ruimen de kinderen samen het speelgoed op. Bij het dekken van de tafel mogen de kinderen helpen. Ook bij het afruimen mogen kinderen soms helpen. Tijdens de maaltijd verwachten we van ze dat ze aan tafel blijven zitten. Dit bevordert de rust in de groep. Als ze wakker zijn, worden ook de kleinste kinderen die nog geen brood eten, betrokken bij de groep door ze bij de (oudere) kinderen te zetten die al wel brood eten. s Middags krijgen de kinderen na het kringetje een koekje met drinken. Halen Tussen uur en uur kunnen de kinderen die een ochtend komen opgehaald worden en tussen 13:00 en 13:30 worden de kinderen die de middag komen gebracht. Bij het ophalen aan het einde van de dag, vinden we het belangrijk om even met de ouder bij te praten over de dag van hun kindje. Als er aanleiding is om wat uitgebreider te praten wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. Ruimte bieden door open deuren beleid Belangrijk in onze werkwijze is, dat we letterlijk en figuurlijk ruimte bieden om kinderen de kans te geven om op ontdekking en onderzoek uit te gaan. We proberen om binnen de groep in te springen op individuele wensen van kinderen. Het open-deuren beleid uit zich bij ons vooral door de speelhal en kinderdagverblijfgroepen die aan elkaar geschakeld zijn. In de speelhal mogen de kinderen op afgesproken tijden spelen, ook kunnen zij een kijkje nemen op de andere groepen en spelen in de diverse hoeken in de verschillende ruimten. We bieden ze de mogelijkheid om met leeftijdgenootjes of kinderen van een andere groep/ leeftijd samen te spelen, dit wordt regelmatig met elkaar afgesproken. Kinderen spelen in principe niet de hele dag in dezelfde ruimte, maar bijvoorbeeld ook in de speelhal, buiten 5

6 of bij de buren. Personeel Wij volgen de eisen voor de pedagogisch medewerker-kind-ratio. In de ochtend starten wij gezamenlijk in de ruimte van 1 groep. Ook tussen en uur kunnen de groepen samengevoegd worden. In principe heeft iedere groep 3 vaste pedagogisch medewerkers die het rooster draaien gedurende de week (buiten vakanties, zieken etc. om). Wanneer het nodig is, komt er een extra pedagogisch medewerker. Omdat op iedere groep dezelfde rituelen terugkomen, zoals fruit eten, samen liedjes zingen, de gezamenlijke broodmaaltijd, is er altijd een herkenbare situatie, wat het kind vastigheid geeft. Dit maakt het mogelijk dat na overleg met ouders, een kindje eens op bezoek kan bij een andere groep, mits schriftelijk vastgelegd. 6 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep of stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 7 In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Wanneer kinderen nieuw komen op het kdv dan is er een intakegesprek met ouders waarin we zoveel mogelijk informatie vragen over het kind om het wennen zo passend mogelijk te organiseren. Kinderen kunnen in overleg met ouders een aantal dagdelen komen wennen en nemen bv. knuffels of foto s mee. Als een kindje gaat doorstromen naar de peutergroep proberen we dat voor ieder kind zo geleidelijk mogelijk te doen. Tijdens het wennen wordt het kind door de ouders op de eigen groep gebracht en gaat daarna met de pedagogisch medewerker naar de nieuwe groep. We kijken goed naar het kind. Hoe het gaat hangt af van de ontwikkeling van het kind en de mogelijkheden binnen de groep. We geven een goede schriftelijke en mondelinge overdracht aan de pedagogisch medewerksters van de nieuwe groep. Verder gaan de stamkaart, kindgegevens-formulier en het veilig slapen kaartje mee naar de volgende groep. Mochten de ouders na deze informatie behoefte hebben aan een intake gesprek, vindt deze ongeveer een week voorafgaand plaats. Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer door onze eigen interactievaardigheden zoals interesse te tonen, humor, te zorgen voor elkaar, positief te kijken, te luisteren en oogcontact te maken. Emotionele veiligheid bieden we ook door duidelijkheid onder andere consequent te zijn, uit te leggen, eerlijk te zijn en structuur te bieden. Door rust te bieden, plezier te maken en bijvoorbeeld veilige ontwikkelsituaties te creëren stimuleren we het welbevinden van kinderen. We stimuleren de ontwikkeling van persoonlijk competenties door kinderen te ondersteunen bijvoorbeeld jonge kinderen bij het bewegen, omrollen, optrekken e.d., en het oudere kind dagen we uit tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door hen de tijd daarvoor te geven, maar 6

7 hen niet te forceren. Door te kijken wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we activiteiten aan via o.a. het Pedagogisch Kookboek. Onze locatie is zo ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot verschillende activiteiten zoals spelletjes doen, droomhuizen te bouwen in de bouwhoek en te verkleden. Sociale competenties van kinderen stimuleren we door kinderen uit te nodigen om mee te spelen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We coachen kinderen bij het sluiten van vriendschappen. We helpen kinderen die uitgesloten worden om positieve contacten te maken. De overdracht van waarden en normen doen we door ons pedagogisch handelen; we benoemen bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met de planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van conflicten, bijvoorbeeld door zijn gevoel of idee te helpen verwoorden of alternatieven aan te bieden. Op iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na. 8 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep, speelgroep of basisgroep verlaten. (open deuren beleid) 9 De (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen, speelgroep of basisgroepen kunnen verrichten. 10 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Kinderen op ons dagverblijf kunnen tijdens het speelblok in de ochtend en het speelblok in de middag hun eigen groep verlaten om aan activiteiten deel te nemen bij een andere groep of in de speelhal. Ook met mooi weer volgen wij het opendeuren beleid. Hierbij laten we één ruimte open, zodat de kinderen een keuze kunnen maken tussen binnen en buiten spelen. Per periode maken we een planning van die activiteiten; een combinatie van specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrijspel momenten op een andere groep. Rustmomenten, eten en fruitmomenten vinden in principe in de eigen groep en de eigen groepsruimte plaats. We hebben een ruime buitenruimte. In deze tuin hebben we heuvels met een glijbaan, een zandbak met een waterpunt, verder is er nog genoeg plaats om te fietsen en te rennen en waar kinderen op ontdekking kunnen gaan. In het gebouw hebben we een speelhal waar we activiteiten kunnen organiseren of waar kinderen met slecht weer zich heerlijk even kunnen uitleven met de klimkussens, het huisje en het klimkasteel. Op onze locatie werken de volgende volwassenen: - Stagiaires: Lerende voor Sociaal pedagogisch medewerkster (niveau 3 en 4) - Huishoudelijk medewerkster met als belangrijkste taken: Schoonmaak van algemene ruimten zoals keuken e.d., was, afwas algemeen en 7

8 11 Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld. 12 Indien op grond van het tiende lid slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet, dient ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig te zijn. 13 Indien op grond van het zevende of achtste lid slechts één beroepskracht in een kindercentrum aanwezig is, dan dient de ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten te zijn geregeld. bestellingen/ontvangst/opruimen van levensmiddelen en gebruiksartikelen Dit is op ons kdv niet van toepassing. Gezien de grote van onze locatie, openen en sluiten we altijd met minimaal 2 pedagogisch medewerkers. Dit is op ons kdv niet van toepassing. Gezien de grote van onze locatie, openen en sluiten we altijd met minimaal 2 pedagogisch medewerkers en zijn er ten alle tijden minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit is op ons kdv niet van toepassing. 14 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. Extra opvang is mogelijk als er ruimte is in de groep en er geen extra inzet van personeel nodig is. De vaste pedagogisch medewerker van de betreffende groep kijkt samen met ouders of deze extra opvang mogelijk is op de groep of op een ander groep. Er wordt bekeken: - of er vriendjes zijn, - of er bekende pedagogisch medewerker voor het kind aanwezig zijn (op de dag dat er extra opvang noodzakelijk is) en als laatste wordt tussen ouders en pedagogisch medewerkers afgestemd wie het kind opvangt, wie er op de groep staat, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het kind en of er bijzonderheden zijn. Extra dagdelen worden aangevraagd via het formulier Aanvraag extra opvang en als het kind op een andere groep gaat spelen, wordt het formulier Plaatsing buiten stamgroep ingevuld. 15 De wijze waarop het vierogen- en orenprincipe van artikel 5a is Het gebouw is zo ingericht dat elke groep open glasdeuren heeft en doorkijkjes door ramen en glas in de tussendeuren waardoor we kunnen kijken, luisteren of naar binnen 8

9 vormgegeven, indien sprake is van dagopvang. gaan. Indien er slechts 1 PM-er op de groep werkzaam is wordt er te allen tijde gedurende de dag samengewerkt met de tegenover gelegen groep (open deuren beleid) of men kiest ervoor om samen met de kinderen bij een andere groep (baby of dreumes/peuter) aan te sluiten. Vanwege het vele glas in het gebouw is te allen tijde vanaf de hal/gang de groep en het verschoonkussen zichtbaar. Vanwege de omvang/grootte (8 kindgroepen) kunnen er op alle tijden van de dag collega s (PM-ers, locatiedirecteur, huishoudelijke hulp, stagiaires e.d.) op de groep binnen komen. Ook gedurende de pauze s zijn er altijd minimaal 6-8 collega s in de groepen aan het werk, alsmede de huishoudelijk hulp, locatiedirecteur en stagiaires. Alle deuren in de slaapkamertjes zijn voorzien van een kijkglas. Aan het begin en aan het einde van de dag openen en sluiten samenwerkende groepen gezamenlijk, waarbij de kinderen veelal in de hal verblijven. Het onderwerp professionele aanspreekcultuur heeft in de voorbereiding van deze nieuwe wetgeving herhaaldelijk op de agenda van teamoverleg gestaan. 9

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens. Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Jonas 2015 Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.nl Teamleider Marga Walsteijn E. m.walsteijn@ludens.nl VOORWOORD

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Pedagogisch werkplan Kindercentrum Petteflet 2015 1 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Hoofdstuk ( 3B ) Pedagogisch Beleid Verticale groep V2015-1. De Hamstergroep. Door Wendy Finkenflugel (2012 ) - Marcel Kramer (2013-2014/2015)

Hoofdstuk ( 3B ) Pedagogisch Beleid Verticale groep V2015-1. De Hamstergroep. Door Wendy Finkenflugel (2012 ) - Marcel Kramer (2013-2014/2015) (K)individu Zorgzame Kinderopvang Hartelijk welkom! (K)individu Infomap (K)individu VOF Zorgzame Kinderopvang Hamsterkoog 15 1822 CD Alkmaar Tel: 072-5623000 Fax: 072-5643045 Email: Info@kindividu.nl Website

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1 Blad 1 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Dikkie Dik In ons dagelijks handelen en gedrag is het pedagogisch beleidsplan van de SKPC leidend. Zie het pedagogisch beleidsplan Dit is het kader, jij maakt

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY INHOUD: 1. BEREIKBAARHEID 2. GROEPSOMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW 3. DAGINDELING 4. VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 5. EIGEN SPULLEN VAN DE KINDEREN

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 1 Pedagogisch beleidsplan Spelen, bewegen, ontdekken en ontwikkelen in kindercentrum het groenehuis Inhoudsopgave Inleiding pagina 1 Onze visie op opvoeden pagina 2 Groepsgrootte, werkwijze groep en pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Pedagogische Beleidsplan Eye4kidz KDV & BSO wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

Werkplan kindcentrum De Noorderkroon. Kinderdagverblijf

Werkplan kindcentrum De Noorderkroon. Kinderdagverblijf Werkplan kindcentrum De Noorderkroon Kinderdagverblijf Pedagogisch Werkplan Kinderdagverblijf de Noorderkroon Olieslagweg 138, Enschede Houder: Stichting Vrijescholen Athena Versie: September 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Versie maart 2013 P.1 INHOUD P. 3 INLEIDING P. 4 PEDAGOGISCHE VISIE P. 5 KINDEROPVANG IN HET GROEN P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN Gevoel van emotionele veiligheid bieden

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie