Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,Kunst en en Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,Kunst en en Wetenschappen"

Transcriptie

1 Onderwij sraad. N 's-gravenhage,22 April Bericht p schrijven van 25 Februari 19.36, Nr.2021,Afd.L.O. Betreffende vermindering van het aantal kweekschlen. In antwrd p Uwer Excellent ie 1 s schrijven van 25 Februari 1936, Nr.2021, Afd.L. 0., betreffende vermindering van het aantal kweekschlen, heeft de Onderwijsraad^Afdeeling vr het algemeen vrmend lager nderwijs en het bewaarschlnderwijs) de eer, het vlgende p te merken. Alvrens gevlg te geven aan het tt haar gerichte verzek mge de Afdeeling Uwe Excellentie hare erkentelijkheid betuigen vr de wijze waarp haar de vrbereiding van haar advies werd vergemakkelijkt. 1. Vr een juiste tepassing van een wettelijk vrschrift is het allereerst ndig, dat men zich zwel van zijn bewrdingen als van zijn strekking ged rekenschap geeft. Wie dat echter tracht te den ten aanzien van u e bepaling ver wier uitvering het thans gaat, stt daarbij aanstnds p meilijkheden. 1.Oppervlakkig en algemeen beschuwd, laat het nieuwe vrschrift nauwlijks twijfel ver zijn bedeling*» artikel 3 van.14- het essentieele deel van deze paragraaf- behrt tt de wet die blijkens de cnsiderans verlaging van de penbare uitgaven vr het nderwijs begt i en het is geheel daarmede I vereenstemming, wanneer in verband met de Rijksuitgaven vr de kweekschlpleiding aan de Krn vermindering van het aantel gesubsidieerde kweekschlen wrdt pgedragen* M strekking van de bepaling is dus althans primair bezuiniging. <: Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,Kunst en en Wetenschappen te *s-gravenhage.

2 2. 2.Aan den anderen kant is het niet geheel juist, wanneer in de "Vrbemerkingen" van de "Bijlage ver den histrischen gang der R.K.Onderwijzerspleiding" (nder A; wrdt gezegd, dat "bij de behandeling van het wetsntwerp daaruit ùs) kmen te vervellen het mtief «'régularisât ie der pleiding", zdat alleen verbleef het mtief "bezuiniging".. 0..". Dat de "régularisâtie" nie!: buiten het aanhangige vrschrift staat, leert de tekst zelf. de vermindering van het getal gesubsidieerde kweekschlen met geschieden "gelet p df behefte aan kxveekschlx)leiding " ; en 'vr het verliezen van de Rijksbijdrage wrden niet in aanmerking gebracht de bijzndere kweekschlen, waarmtrent wrdt aangetnd, dat zij in verband staan met een zdanig aantal lagere schlen, dat het vrz ien van die schlen van de ndige nderwijzers vldenden waarbrg: biedt vr het instandhuden van die kweekschlen"! Het gaat dus zwel m bezuiniging, als m reguleering, f, wil en, m reguleering in verband met de ndzaak van bezuiniging» een tweeledig del, dat zijn uitdrukking vindt in cie verbinding van de twee hiervr genemde directieven waaraan de Krn zich bij de vermindering heeft te huden» rt gelet p de behefte aan kweekschlpleiding en de daaraan verbnden Rijksuitgaven". 3.De Afdeeling heeft meer dan eens gewezen p de ndzakelijkheid m dergelijke in wezen hetergene gezichtspunten uiteen te huden, en de aandacht gevestigd p het gevaar dat in de vermenging ervan kan schuilen. Z schreef ze re-da in 1924 in een (k in h^t Rapprt ver het Bezuinigingsntwerp-1935, blz.5 aangehaald) advi'-s van 5 Haart ver bezuiniging p het lager nderwijs- "Eene paedaggische hervrming kan...wel eens tt bezuiniging leiden, en bezuinigingsmaatregelen kunnr-n wel eens paedaggische vrrbetr-ringen tngevlg- hebben. Wat echter niet kan, dat is a priri van beide uitgangspunten tegelijk uitgaan (enj het (is) bij het vrstellen van veranderingen p het gebied van het nderwijs ndzakelijk...,»ich helder rekenschap te geven -van-

3 3. van wat men in de eerste plaats begt» paedaggische hervrming f bezuiniging". En wat in het bijznder de nderwijzerspleiding betreft, betgde zij in haar Rapprt aan de Cmmissie van Vrbereiding ver het Bezuinigingsntwer p (blz.21). "Bij de verweging van maatregelen tt beperking van de nderwijzerspleiding dient men er zich haars inziens v''r alles ged rekenschap van te geven, wat het del is dat men met dezr beperking in de eerste plaats nastreeft, de juiste verhuding te brengen tusschen het aantal kweekschlen (die dr het Rijk wrden in stand gehuden f gesubsidieerd) aan de eene, en het aantal vr de lagere schl bendigde leerkrachten aan de andere zijde» dan wel de vermindering van de uitgaven van het Rijk vr de pleiding". Inderdaad is het althans in abstract zeer wel denkbaar, dat een reguleering van de kweekschlpleiding in verband met de behefte a?n leerkrachten bij het lager nderwijs geenszins tt vermindering van het aantal kweekschlen beheft te leiden, terwijl tch die vermindering uit een gpunt van bezuiniging ndig wrdt gerdeeld. En het nieuwe wetsartikel kan dan k alleen daarm a priri van vermindering van het aantal gesubsidieerde schlen in verband met de behefte aan kweekschlpleiding spreken, mdat het uitgaat van den bestaanden testand en uit -; dien testand gebaseerde berekeningen is gebleken, dat het aantal dier schlen in verhuding tt de aangenmen behefte te grt is» gesteld dat vr 1 September 1936 die testand ng belangrijk veranderde dr de vrijwillige pheffing van eenige gemeentelijke en bijznder* kweekschlen,f dr vermindering van de Rijkskweekschlen, dan zu zich zeer wel het geval kunnen vrden, dat de "behefte aan kweckschlpleftrf: ding" geen verdere inkrimping vrdert. 4.Dr het getal der kweekschlen die vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen blijven kmen, allereerst afhankelijk te maken van "de behefte aan kweekschlpleiding", bindt het nieuwe wetsartikel de beslissing ver de subsidieering der bestaande kweekschlen aan een sub.i eet ieven factr. Het sluit zich -daarin-

4 4. daarin aan bij het ntwerp-kweekschlwet en bij de in het ntwerp-terpstra tt wijziging van de Lager-nderwijswet 1920 ten aanzien van nieuwe schlen vrgestelde regeling, maar wijkt ten deze af van de wet-1920 zelf, die k vr de bekstiging uit de publieke kas van de bijzndere kweekschlen alleen bjectieve vrwaarden stelt, Het is bekend, tt welke meilijkheden de tepassing van een dergelijk kriterium bij de uitvering van artikel 25 der Nijverheidsnderwijswet (waar het vr de eerste maal werd vrgeschreven) meer dan eens aanleiding.geeft. Het ligt echter vr de hand, dat het ng heel iets anders beteekent, p grnd van het behefte-element aan bestaande schlen de Rijksbijdrage te ntnemen, dan p dien grnd vr een ng te stichten schl vergeding te weigeren. Maar bvendien valt er tusschen de redactie van het ntwerp-terpstra en artikel 16 van het ntwerp- Kweekschlwet eenerzijds vr nieuwe schlen en van artikel 43 van dit ntwerp en de daarmede vereenkmende bepaling der Bezuinigingswet aan den anderen kant een principieel verschil te cnstat eeren, dat hier znder twijfel van bet eekenis is» terwijl tch het eerstgenemde vrschrift de aanspraak van een bepaalde schl p vergeding van de ksten afhankelijk maakt van de behefte- aan die schl zelf, wrdt hier als maatstaf vr de vermindering van het aantal gesubsidieerde kweekschlen algemeen de behefte aan kweekschlr)leiding genmen. Het beheft weer nauwlijks betg, dat het stellen van zulk een glbaal kriterium de subjectiviteit en nzekerheid in de bepaling der vermindering ng grter met maken. 5.Daarbij kmt ng iets. Zals artikel 16 van het Ontwerp- Kweekschlwet de aanspraak p vergeding van ksten niet van de behefte aan de te stichten schl pj. zich zelf afhankelijk maakt, maar van die behefte _in verband met de aan de tekenning van vergeding aan die schl verbnden verhging van jde Ri.iksuitgaven, z neemt k de nieuwe bepaling (het werd hiervr -reeds-

5 O * reeds pgemerkt ) niet enkel "d_e behefte aan kweekschlpleiding" tt maatstaf, maar die behefte in verband met "de daaraan verbnden Rijksuitgaven". Ofschn de bewrdingen van deze beperking (die dr de wijziging weer een geheel ander karakter krijgt dan die van artikel 16) ng minder duidelijk zijn aan aie in art. 16 van het Ontwerp-Kweekschlwet, zal men tch wel meten aannemen, dat daaraan wil zeggen» aan kweekschlpleiding (niet? aan de behefte aan kweekschlpleiding)s er zu dan ng reden blijven vr de vraag f de aan kweekschlpleiding verbnden ksten zich wel laten bepalen; maar k deze vraag laat zich écarteeren, dr aan te nemen, dat met de aan kwcekschlpleiding verbnden Rijksuitgaven be de. ld zij n J de ksten die het Rijk zich thans getrst vr de bestaand Kweekschlen. Nu spreekt het van zelf, dat men de behefte aan een bepaald srt ncirwijs ruimer f enger kan pvatten, en de staat van 's lands financiën daarp van invled is. Maar hier gaat het ng m iets anders, niet(f althans niet allereerst) m d n t-stand van de schatkist in het algemeen, maar p_m d_e ksten van de bestaanc.e kweekschlen vr het Rijks he-,,. edkper de kweekschlpleiding in. haar geheel is, he teschietelijker men ingevlge de nderhavige bepaling kan zijn ten pzichte van de vermindering. Dat dit niet enkel academische bet eekenis heeft, wrdt aanstnds duidelijk, indien men slechts in aanmerking neemt, dat nder de bestaande kweekschlen (de "kweekschlpleiding" dus) er k zijn die geen Rijksbijdrage ntvangen mdat ze niet nder het eerste lid van artikel 214 vallen, en dus aan het Rijk niets ksten, maar bvendien met m-n ermede rek.nen, dat er schlen zijn die slechts p een d--el van het subsidie aanspraak hebban, mdat h.t getal leerlingen dat zij afleverden bleef beneden dat hetwelk ndig is m vr de vlle bijdrage in aanmerking te kmen. He grt er he t aldus uitgespaard- bedrag is in v-rhuding tt de ksten van de geheele kw «'kschlpleiding, he s«, pel r men ing-vlge de -nieuwe-

6 6. nieuwe wetsbepaling kan zijn ten aanzien van de inhuding van de Rijksbijdrage. Waar nu deze verhuding uiteraard geheel nzeker is, wrdt een bevredigende uitvering van het vrschrift dr de hier bedelde frmuleering ng bezwaarlijker gemaakt. 6.Tensltte met hier ng een enkel wrd wrden gezegd ver den laatsten vlzin van het nieuwe artikel 3, die eveneens ntleend is aan het Ontwerp-kweekschlwet, met dien verstalde echter dat, zals Uwe Excellentie bij de behandeling van het artikel in de Tweede Kamer der Stat en-generaal pmerkte, de redactie van den zin aldus werd veranderd, dat hij niet meer een vrwaarde stelt, maar een waarbrg geeft. In het rsprnkelijk ntwerp van deze wet kwam de hier bedelde bepaling niet vrs ze werd aan artt.16 en 43 van het ntwerp bij het mndeling verleg dr Uwer Excellent ie 's Ambtsvrganger tegevegd, m tegemet te kmen "aan den aandrang m in de wet een bjectieven nrm vast te leggen vr de reguleering van het aantal kweekschlen 0 (blz.50). De vraag, f het inderdaad de bedeling was van de "vele leden" die "bjectieve nrmen vr de gedkeuring van prichting en instandhuding van bijzndere kweekschlen ndzakelijk achtten' 1, dat naast den aanvankelijk reeds gestelden behefte-eisch ng aldus een nieuwe vrwaarde zu wrden tegevegd, beheft hier te minder te wrden beantwrd» nu Uwe Excellentie de strekking van dit nieuwe vrschrift p de zeven bedelde wijze heeft gewijzigd. Maar wel dient er p gewezen te wrden, dat nch de bedeling van de bepaling, nch haar verhuding tt het vrschrift van den eersten zin vast staat. Dat dit k het rdeel van Uwe Eïxcellentie is, meent de Afdeeling hieruit p te kunnen maken, dat Uwe Excellentie p de vraag van den heer Thijssen, he het hi^r bedelde verband was gedacht, wel heeft geantwrd, dat deze vraag "juridisch minder nmiddellijk stringent" was, dan wanneer zulk een verband, zals rsprnkelijk was vrgesteld, "de nmisbare vrwaarde vr het behud,-van-

7 7. van subsidie zu zijn* 1, maar verigens het vinden van den vrm?/aarin dat verband zu wrden gezcht, naar het verleg met de rganisaties heeft verwezen» vrzver de Afdeeling weet, is echter bij dit verleg ver de laatste zinsnede in het geheel niet gesprken. Neemt men dit alles in aanmerking, dan zal men meilijk de vrees van de Afdeeling ngegrnd kunnen achten, dat een werkelijk bevredigende tepassing van het nieuwe vrschrift niet mgelijk zal blijken»

8 8. un He grt k de meilijkheden wezen mgen die aan de tepassing van artikel 3 van 14 der Bezuinigingswet van 22 Februari 1936 zijn verbnden, deze wet eischt nu eenmaal, dat met ingang van 1 September 1936 het aantal gesubsidieerde kweekschlen wrdt verminderd; en er dient dus verwgen te wrden, he dit p de basis van het genemde artikel z ged mgelijk kan geschieden. De mstandigheid, dat Uwe Excellentie aan de vrgeschreven raadpleging van de nderwijsrganisaties een vasten grndslag heeft gegeven dr een Nta, waarin Uwer Excellent ie's aanvankelijke zienswijze inzake de beperking van het getal kweekschlen wrdt uiteengezet, en deze Nta dan k de gehuden besprekingen, waarbij k de Onderwijsraad was vertegenwrdigd, heeft beheerscht, vereenvudigt k de taak der Afdeeling, in zverre haar daarver bij het uitbrengen van haar advies een leidraad wrdt gegeven, en zij aich thans in wezen kan bepalen tt een gemtiveerd rdeel ver de "mededeelingen" en "verwegingen" die Uwe Excellentie aan de nderwijsrganisaties heeft vrgelegd. Ofschn gaarne erkennende, dat de Nta waarver het thans gaat, bewndering afdwingt zwel m den arbeid die e»raan ten kste is gelegd, als m het ernstig streven dat eruit blijkt, m tt een gemtiveerde bepaling van het ndige grtal kweekschlen te kmen, en tt een billijke verdeeling van dit getal, is de Afdeeling tch van meening, dat zij, vral wanneer men haar -zals men dient te den- berdeelt in verband met het wetsartikel waaraan zij uitvering bedelt te geven, meilijk geheel bevredigend kan wrden.geacht» De bedenkingen die men ten deze kan aanveren, laten zich m twee centrale punten grepeeren*

9 Ad.l-. In de eerste plaats ^rdt het nieuwe wettelijke vr in de Nta niet vlledig tegepaats Iz* schrift 9. 2^. Ten andere valt, vrzver het artikel üi deze Nta tepassing heeft gevnden, tegen de wijze waarp dit is escmed, zwel uit_ methdisch, als uit zakelijk gpunt bez7/aar te maken. a. Op het vetspr van de missive van Uwer Excellent ie 1 s Ambtsvrganger van 11 Juli 1933, N.6336, Afd.L.O.A., en van de Nta van den heer Chef dier Afdeeling van 11 Februari 1930, hudt de Nta uitsluitend rekening met de "behefte aan de in ttaal ndige leerkrachten" in de eerstkmende jaren. Zals echter reeds bleek, schrijft artikel 3 van 14 van de Bezuinigingswet van 22 Februari 1936 uitdrukkelijk vr, dat de vermindering van het aantal gesubsidieerde kweekschlen met geschieden niet slechts "gelet p de behefte aan kweekschlplciding", maar k, en uiteraard in verband daarmede, "p de daaraan verbnden Rijksuitgaven". Dat het meetellen van den laat sten factr verschil kan maken, werd in het algemeen-; deel van dit advies aangetnd. Deze factr zal dus alsng p de e,n f andere wij ze in aanmerking dienen te wrden genmen. ]j. Evenmin blijkt, dat aandr.cht is geschnken aan het vrschrift, dat "vr het verliezen van de Rijksbijdrage...niet in acinmerking gebracht (wrden) de bijzndere kweekschlen, waarmtrent wrdt aangetnd, dat zij in verband staan met een zdanig aantal lagere schlen, dat het vrzien van die schlen van de ndige nderwijzers vldenden waarbrg biedt vr het instandhuden van die kweekschlen". Hiervr werd er p gewezen, dat "nch d p bedeling" van (d^z-o bepaling, nch haar verhuding tt het vrschrift van den eersten zin vast staat". In elk geval -zal-

10 10. zal men haar echter meilijk znder meer als een specialiseering van dezen eersten zin kunnen aanmerken. Dit zu zelfs dan niet gaan, wanneer de bewrdingen van de sltbepaling geheel p die van den beginzin van het artikel pasten, m.a.w. k hier van behefte werd gesprken» immers, het laat zich zeer wel denken, dat.er, wanneer men met h^t geheel der kweekschlpleiding rekent, de "behefte" blijft beneden het aantal bestaande kweekschlen, terwijl tch die schlen individueel genmen, in er-n "behefte" vrzien, mdat nch de behefte aan leerkrachten vr de afznderlijke lagere schlen per se vlkmen gedekt met wrden dr het getalj pndcrwijzers dat ndig is wanneer men de leerlingen van alle lagere schlen tezamen neemt alsf ze één schl vrmen;nch de behefte aan de individueele kweekschlen zich vlkmen zuiver laat schatten dr zóó de behefte te berekenen aan kweekschlpleiding dat men alle kweekschlen tezamen als één schl aanmerkt. De bewrdingen van de sltbepaling en van die van den eersten zin stemmen echter inderdaad geenszins vereen, terwijl de laatste spreekt van "behefte", gewaagt de eerste slechts van "vldenden waarbrg vr het instandhuden"» welnu, het laat zich weer ged denken, dat p de wijze zals in het artikel wrdt vrgeschreven de instandhuding van een kweekschl is gewaarbrgd, znderdat zich daarm laat zeggen, dat er in den strikten zin van het wrd aan die schl "behefte" is. zulk een schl zu dan ingevlge den laat sten zin van artikel 3 aanspraak p subsidie blijven behuden, terwijl ze p grnd van het eerste vrschrift van dat artikel wellicht nder de schlen zu meten wrden gerangschikt, die niet vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen kmen. Nu de sltbepaling van "vrwaarde" "waarbrg" gewrden is, heeft ze slechts beteckenis, wanneer ze aan het vrschrift van den eersten zin dergeert. De Afdeeling acht het daarm ndzakelijk, dat, vrdat definitief vast wrdt gesteld, welke kweekschlen vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen kmen, aa-n alle bijzndere kweekschlen wrdt gevraagd, f zij het in den laatst en zin -van-

11 11. van het artikel bedelde verband kunnen aantnen» het dient tch zeker te wrden vrkmen, dat, wanneer de Krn eenmaal Haarb beslissing heeft genmen, een schl die ingevlge die beslissing niet vr subsidie in aanmerking kmt, alsng het bewijs zu leveren, dat ze nder de exceptie valt van den laatsten zin en daarm haar recht p de Rijksbijdrage behudt! Ad.2-, De pmerkingen die betrekking hebben p de wijze waarp in de Nta het getal ndige kweekschlen wrdt bepaald _en de verdee- JLing van deze schlen ver de verschillende grepen wrdt berekend, laten zich in twee kat egri een scheiden» A.pmerkingen die van invled kunnen zijn d_e bepaling van I e. behefte aan de dr het Rijk gefinancieerde kweekschlpleiding in haar geheel» B.pmerkingen die van invled kunnen zijn de verdeeling der ndig geachte kweekschlen ver de verschillende grepen. A.De bepaling van de behefte aan kweekschlpleiding. In haar advies van 17 Nvember 1933 heeft de Afdeeling de grnden aangegeven die er zich tegen verzetten, m"znder meer de^i) ; mvang der behefte aan leerkrachten bij het lager nderwijs als maatstaf" (te nemen)...'. vr de bepaling van het getal kweekschlen die dr het Rijk wrden in stand gehuden f gesubsidieerd", en betgd, waarm het naars inziens twijfelachtig is, f p de wijze als in het haar destijds vrgelegde Rapprt van den Directeur-Generaal van de Statistiek was geschied, "de" mvang der behefte aan leerkrachten bij het lager nderwijs in de kmende jaren "zich met vldende zekerheid laat bepalen". Srtgelijke bezwaren als zij ten aanverde, gelden mutatis mutandis k vr de in de Nta gevlgde methdes de berekeningen waarp haar cnclusies berusten, zijn vr een niet nbelangrijk deel in wezen schattingen, die niet zelden p z weinig zekere gegevens meten wrden gebaseerd, dat het methdisch niet znder bedenking -schijnt,-

12 12. schijnt, daarvan het rdeel ver de behefte aan kweekschlp- leiding afhankelijk te maken, k al neemt men zijn ramingen ruim, en mag wellicht vr de naaste tekmst eerder een daling dan een stijging van de behefte verwacht wrden. De Afdeeling acht het niet ndig, m dit subjectieve element in de berekeningen der Nta nader aan te tnen; men beheft truwens slechts de pmerkingen te vergelijken van de geraadpleegde nderwijsrganisaties, m van de juistheid van hetgeen zij zeide vertuigd te zijn» Er zu haar tegengewrpen kunnen wrden, dat bepaling van de "behefte aan kweekschlpleiding", waarmede ingevlge het wettelijk vrschrift rekening met wrden gehuden, nie>t wel mgelijk is znder schatting, en elke schatting uiteraard nu eenmaal een subjectief karakter draagt. Het laatste valt natuurlijk niet te betwistenj. f bepaling van de behefte aan kweekschlpleiding niet mgelijk is znder schatting, is een vraag die vr een afdende beantwrding meer tijd en verweging vrdert, dan er nu aan zu kunnen wrden besteedî z zu, m slechts iets te nemen, kunnen wrden nderzcht, f men niet althans iets meer in empirische richting zu kunnen den, dr na te gaan, wat in nrmalen tijd van de ud-leerlingen der verschillende schlen gewrden is3 zals Uwe Excellentie zich ngetwijfeld zal herinneren, werd deze aangelegenheid bij het mndeling verleg van de zijde der Afdeeling ter sprake gebracht ; nadere gegevens daarmtrent heeft zij echter tt dusver niet ntvangen. f He men ten deze echter k rdeelen mge, in elk geval met de eisch wrden gesteld, dat bij de schatting z vlledig mgelijk rekening wrdt gehuden met alle factren, die p eenige wijze van invled kunnen zijnlbp den uitslag» In dit pzicht nu schiet de Nta wel eenigermate tekrt» Op de vlgende min f meer belangrijke punten zij hier gewezen» 1-. In d^e eerste plaats is niet vldende gerekend met,0e PUfventallige leerkrachten, reserve-nderwijzers, vaknderwijzers, -kwee-

13 13. kweekelingen mej: akte vrzver ze zelfstandig 1 de schl werkzaam zijn (ter vervanging van een gewnen nderwijzer dus). Men zu wellicht geneigd kunnen zijn, de meening te verdedigen, dat streng genmen deze kategrie geheel mag wrden verwaarlsd, daar van het Rijk slechts kan wrden verlangd de bekstiging van de pleiding der wettelijk, verplichte nderwijzers, maar deze meening laat zich bij nadere verweging redelijkerwijze meilijk vlhuden* artikel 28 der Lager-nderwijswet-19aO laat immers aan Gemeentebesturen de vrijheid, nderwijzers aan te stellen bven het verplichte getal(" wrdt het hfd bijgestaan dr ten minste "), en art.36 dier wet kent hun uitdrukkelijk het recht te, reserve- en vak-nderwijzers te bensanen* dan dient bij de bepaling van»de behefte aan kweekschlpleiding" daarmede k, natuurlijk binnen nrmale grenzen, rekening te wrden gehuden. Ten aanzien van e "kweekelingen met akte" waarp de Afdeeling het g heeft, geldt principieel hetzelfde? evenals de «assistenteri' in de jaren 1924/1929 nemen zij immers de plaats in van nderwijzers wier salaris uit bezuinigingsverwegingen niet meer dr het Rijk wrden verged: vr de eersten was alleen een wettelijke regeling ndig, fn zverre ze niet bevegd waren, wït de besturen der bijzndere schlen aangaat, is het zelfs de vraag, f de hun dr de Grndwet gewaarbrgde vrijheid "betreffende de aanstelling der nderwijzers" praktisch niet in het gedrang zu kunnen kmen, wanneer ten aanzien van de bekstiging der pleiding van nderwijzers vr die schlen alleen zu wrden gerekend met de leerkrachten die wettelijk verplicht zijn«k nu tch behudt de dr den Onderwijsraad in zijn advies ver het Ontwerp- Grndslagenwet,blz» 30, aangehaalde uitspraak haar kracht van den Minister nder wien het huidige artikel 195 der Grndwet tt stand kwam*"financieele gelijkstelling wrdt vrgeschreven juist m de vrijheid van richting te waarbrgen". Natuurlijk kan men erver verschillen, he hg het getal van deze niet verplicht c leerkrachten met wrden gesteld. Wanneer de Nta het echter "ng hg geschat" acht "als men aanneemt, dat -het-

14 14. het aantal bventalligen in 1937 tt p 500 zal zijn geslnken"! (blz.2), dan kmt deze raming de Afdeeling in elk geval te laag vr. Weliswaar is het te verwachten dat de Gemeentebesturen nder den druk der mstandigheden hun niet-verplichte nderwijzers steeds meer zullen beperken, z niet geheel afschaffen-, maar wanneer men bedenkt, dat dit laatste in een financieel thans z ngunstig er vr staande gemeente als Rtterdam ng niet eens geschied is, en de gemeente 's-gravenhage ng ruim 200 bventallige nderwijzers heeft, terwijl de bijzndere schlen ng een jaar na die afschaffing aanspraak behuden p vergeding ervr, en bvendien, zals reeds pgemerkt werd, vrij blijven, m vr eigen rekening extraleerkrachten aan te stellen, dan is een raming van 500 zeker te laag. 2-» In de tweede plaats l in, de Nta, vrzver de Afdeeling althans ziet, in het geheel niét gerekend met de leerlingen der kweekschlen die wel de akte als nderwijzer behalen, maar geen nderwijzer bi^ het lager nderwijs wrden, f dit nderwijs na krter f langer t il d weer verlaten» Men kart hier verschillende kategrieën nderscheiden. a»de leeraren der kweekschlen vr wie het bezit der hfdakte verplicht is» Een zekere raming van hun getal is weer niet mgelijk, niet slechts mdat men niet weet, heveel kweekschlen er tengevlge van de tepassing van het nieuwe wetsartikel zullen verdwijnen, maar k mdat de Kninklijke besluiten waarin deze verplichting is vastgelegd, eenige speelruimte ver latent vr de 3-jarige Rijksschlen eischt het Kninklijk besluit van 23 Augustus 1933, n.455(art»13), dat tenminste vier leeraren met inbegrip van den directeur de hfdakte bezitten, maar laat de mgelijkheid pen van ntheffing dr den Minister; het Kninklijk besluit van denzelfden datum, n»456(art»l3) betreffende de Gemeentelijke en bijzndere kweekschlen, kent weliswaar deze mgelijkheid niet, maar stelt ten aanzien van de vakken rekenen, Nederle,ndsche taal» geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur het alternatief* -hfda.kt e-

15 15. hfdakte f middelbare bevegdheid» Het is echter stellig niet verdreven, wanneer men gemiddeld 3 leeraren met hfdakte per kweekschl rekent en een minimum aantal kweekschlen van 75 (het getal dat de Nta ndig rdeelt, waarbijjjdan echter in elk geval ng de 4 niet gesubsidieerde schlen meten gevegd wrden die het jus prmvendi hebben gekregen); dan zuden uit dezen hfde ten minste 3 x 75 =225 akte-bezitters meer gerekend dieen, te wrdenv. Jb.Degenen die in een andere richting verder gaan* meisjes die huwen f hun akte slechts behaalden terwille van hun algemeene ntwikkeling, enz.» Dat k deze beide kategrieé'n niet mgen wrden verwaarlsd, laat zich ten aanzien van de nder a genemde grep in geen geval betwisten, maar k met de andere zal wel dienen te wrden gerekend: men weet tch immers niet van eiken leerling vruit, f hij de akte die hij straks behaalt,- k inderdaad zal gebruiken! Alleen degenen va^ge tevren bekend zu zijn, dat ze de verwrven bevegdheid niet prductief bedelen te maken, zuden wellicht kunnen wrden uit geschakeld s maar dit zullen er uiteraard waarschijnlijk niet velen zijn. Het is mgelijk, dat de hier nder a bedelde akte-bezitters zijn verdiscnteerd in het in de Nta niet nader gespecificeerde slijtingspercentageï maar dan zu dit dienen te wrden aangegeven; en in elk geval ware het dan zuiverder, ze wèl mede te tellen bij het aantal leerkrachten waarin de kweekschlen meten vrzien, maar een afznderlijk slijtingspercentage ervr te rekenen» Vrshands is de Afdeeling van meening, dat de nder 1- en 2- genemde kategrieé'n tezamen veilig p tenminste 800 leerkrachten kunnen wrden geschat» 2-» Het huisnderwij s en het vervlgnderwijs kan men buiten beschuwing laten» daar, wanneer dit gegeven wrdt, het althans in den regel wrdt pgedragen aan persnen die reeds als nderwijzer werkzaam zijn? en k de leerkrachten vr het algemeen-vrmend -lager-

16 16. lager nderwijs aan de Njjverheidssrhni Pn zu men wellicht kunnen verwaarlzen. Maar wel dienen afznderlijk te wrden geteld de leerkrachten MJ, het lager cjidej^ys w ^ het tweede lid van artikel 56 der lager-nderwijswet 1920 dr het LÜ wrd! verged, He grt hun getal in de laatste jaren ge- weest is, zal nauwkeurig kunnen wrden vast gesteld ; he grt het in de tekmst zijn zal, hangt af van allerlei mstandigheden, die men meilijk te vren in rekening kan brengen; neemt men echter in aanmerking dat de pheffing van lagere schlen in de eerste jaren waarschijnlijk een ruimere tepassing van het artikel ndzakelijy maken, dan laat zich een raming van mstreeks 200 stellig verdedigen. 4 ~* Pk dient men bij zijn berekeningen een vrij ruime marge te nemen; in de eerste plaats mdat er tch eenige keuze mgelijk zijn met (dit geldt metname vr het cnfessineel bijznder nderwijs, dat leerkrachten ndig hr-eft van een bepaalde richting), ten andere mdat, wanneer het ttaal aantal vr het lager ndr-rwijs vereischte leerkrachten wrdt geschat, daarbij uiteraard het nderscheid tusschen mannen en vruwen niet in aanmerking is genmen, terwijl het tch niet nwaarschijnlijk met geacht wrden, dat, indien men met dit nderscheid rekening kn huden, de schatting daarvan den invled zu ndervinden«het laat zich immers zeer wel denken, dat er bij een vldend ttaalcijfer een tekrt is aan mannelijke leerkrachten, een surplus aan vruwelijke, f mgekeerd. Deze marge p mstreeks 400 leerkrachten te stellen, acht de Afdeeling weer niet verdreven. 5-.Eindelijk is k het getal van de leerlingen der lagere schlen, waarp de schattingen berusten, aanvechtbaar» en dit wel in tweeërlei pzicht. a.in tegenstelling met de vreger genemde Bijlage van het Verslag betreffende het Ontwerp-kweekschlwet wrdt in de Nta niet gerekend met den telp tt het uitgebreid lager nderwijs -die-

17 17. die ng steeds grter wrdt ; dit kan hier van belang zijn, mdat # bij het uitgebreid lager nderwijs het aantal leerlingen waarvr het salaris van één leerkracht wrdt verged, kleiner is. Ok ver het bij de behandeling der Bezuinigingswet aangenmen amendement- Thijssen (lid 4 bis van artikel 28 der Lager-nderwijswet 1920) zu in dit verband feitelijk meten zijn gesprken; weliswaar is (in afwijking van wat ten aanzien van de andere wijzigingen van artikel 28 geschied is) ng niet bepaald, wanneer het hier bedelde vrschrift in werking zal treden; maar daarm raag inen het tch ng niet eenvudig verwaarlzen. b.van zeer veel meer beteekenis is, dat k met de gevlgen van de verhging van den leeftijd waarp de kinderen tt de lage- IÊ. schl mgen wrden tegelaten, geen rekening is gehuden. De Nta nderscheidt zich hier weer van de Bijlage bij het Verslag ver het Ontwerp-kweekschlwet. Blijkbaar is dus k deze verwaar lzing niet pzettelijk geschied. En inderdaad raag de zeven bedelde fa.ctr niet buiten beschuwing wrden gelaten, wil men geen nzuivere uitkmsten verkrijgen. Er kan alleen verschil van meening zijn ver de vraag, ver heveel kinderen het ten deze gaat* de Bijlage stelt den "ttalen invled" der verhging van den telatingsleeftijd p 27»760 leerlingen; het Rmsch-Kathliek Centraal Bureau (in" het Schlbestuur" van December 1935, blz.119) kmt tt een getal van 36i000; van de zijde van de Prtestantsch-Christelijke kweekschlen eindelijk wrdt het geschat p mstreeks Deze cijfers lpen zóó sterk uiteen, en, vrzver de berekeningen waarp ze berust<-n» zijn medegedeeld, blijken deze zzeer in pzet te verschillen, dat de Afdeeling eenigszins huiverig is, ten deze nu reeds haar definitief rdeel te bepalen. Zij mge er thans mede vlstaan, hier de haar p haar verzek verstrekte nadere telichting mede te deelpn van de raming der Prt estantsehe Organisatie, die haar aanvankelijk niet njuist schijnt. Men redeneert daar aldus. Het Kninklijk Besluit van 23 Juni 1932, S 312, waarbij vr 1932 de leeftijd van telating met 3 maanden werd verhgd, had geen betrekking p de -leerlingen-

18 18. leerlingen die in dat jaar reeds tt de schl waren tegelaten, waar nu vlgens de berekeningen van het Centraal Bureau vr de Statistiek $<7% der kinderen vóór 16 Juli tegelaten wrdt, is dus het in de Bijlage genemde getal van 13»880 leerlingen dat in ' 1932 tengevlge van de* maatregel buiten de schl werd gehuden, slechts 43# van het ttale aantal dat er dr zu zijn getrffen, wanneer hij vr het geheele jaar 1932 had geglden» dit ttaal bedraagt derhalve x 100 I ± 32»200. In de Bijlage wrdt 43 verder aangenmen, "dat in 1933 pnieuw een gelijk getal leerlingen is uitgevallen"; inderdaad bedraagt echter de vejanindering ver 1933» 57^ van dr dr de e-rste verhging van den leeftijd bewerkte, en ng 43# van d i w Ike het gevlg is van de twr^de verhging. Eindelijk werkt de maatregel k dr vr 1934» de vermindering bedraagt vr dit jaar 57^ van de tweede verhging* zij wrdt in de Bijlage geheel verwaarlsd. De cnclusie zu zijn, dat de vermindering van het aantal leerlingen tengevlge van de verhging van den leeftijd van telating p tenmi.nsfte g x » d.i.p ver de dient gesteld te wrden. Gaat men uit van de in tabel 3 van de Bijlage aangegeven percentages, dan kmt men tch ng tt kinderen, d.w»z» het dubbele van het in die Bijlage aangenmen getal van Dat dit laatste cijfer te laag is, Bchijnt de Afdeeling in elk geval wel zeker. Zij acht het het veiligst, zich vrshands te huden aan een getal dat tusschen de beide uitersten het midden hudt, bijv * dit zu beteekenen, dat er bij een gemiddelde van 40 leerlingen per nderwijzer in 194Ö/1941 en daarna 1000 leerkrachten meer ndig zullen zijn. B.De verdeeling der ndig geachte kweekschl'.n vi r de verschillende grepen» l)hiervr heeft de Afdeeling herinnerd aan de bezwaren die zich in het algemeen laten aanveren tegen de inschakeling van het beheft e-element bij de bepaling vanïhet getal der dr het -Rijk-

19 19» Rijk te financieren kweekschlen. Thans mge zij wijzen de bedenkingen tegen hxt i_n jianmerking neragn van dri^ef Gdsdienst ige) hfdrichtingen (penbaar en neutraal bijznder, Rmech-Kathliek, en Prtestantsch-Christelijk Onderwijs) bij de verdeeling der ndig geachte kweekschlen.,a.frmeel kan men de vraag stellen, f de v/et vr een dergelijke nderscheiding niet in elk geval een basis had meten bie- '33 den. In het advies van 17 Nvember was, vr het geval dat Uwer Excellentie f s Ambtsvrganger aan de dr d< Afdeeling ntraden wijziging van de ^vergangsbepalin^n der Lager-nderwijswet 1920 zu vasthuden, een redactie van artikel 214 in verweging gegeven, waarbij de gedkeuring van de instandhuding der kweekschlen die aanspraak p subsidie zuden behuden, geschieden zu "naar bij algemeenen maatregel van bestuur, den Onderwijsraad gehrd, te stellen regelen". Set nieuwe artikel 3 van 5 14 geeft, althans rechtstreeks, alleen directieven vr de vermindering van ne * ttale getal gesubsidieerde kweekschlen» de bepaling van de individueele schlen die vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen kmen, bindt het aan geen enkele uitdrukkelijke nrm. Men zu wellicht kunnen betgen, dat de Krn dus, natuurlijk binnen de grenzen die de eerste zin atelt, geheel vrij is bij de aanwijzing van de schlen die subsidie zullen behuden; maar de hiervóór gefrmuleerde vraag is zeker tenminste even gemtiveerd als een dergelijk betg. b.zakelijk laat zich tegen een dergelijke grepe^ring metname drieerlei bedenking aanveren«1" iü QSL eerste plaats is het (zals dr de Afdeeling meermalen -»m.in haar advies van 17 Nvember werd uiteengezet) een van de grndbeginselen der Pacificatie, dat de Overheid zich niet mag en niet kan inlaten met de (Gdsdienstige) richting van het nderwijs en p grnd daarvan ver de ndzakelijkheid van een bijzndere schl rdeelen. ^" 2- IXk <L& tweede plaats hudt de hier bedelde indeeling -geen-

20 20. geen rekening met andere mgelijke verschillen tusschen de kweekschlen, wat met name van bet eekenis zijn kan ten aanzien van de «neutrale» bijzndere schlen, die in de Nta znder meer bij de Overheidsschlen wrden ndergebracht, 3- Eindelijk dekt zich de samenvatting van alle Prtestantsch-Christelijke schlen in één grep niet met de werkelijkheid, in zverre ze de richtingsverschillr n binnrn WÊ grep verwaarlst; dit springt ng stcrk.-r dan ten aanzien van de kweekschlen in h-t g ten pzichte van de Prtestantsche lagere schlen* de in de laatste jaren bij de statistiek gevlgde methde, m deze schlen als éénheid te- nem-n, zu ten deze gemakkelijk een njuist en indruk kunnen wekken. Bvendien lpen de richtingsverschillen tusschen de Prt estantsch-christelijke lagere schlen geenszins geheel parallel met die tusschen de Prt estantsch- Christelijke kweekschlen, en aient men hier dus, k zuiver zakelijk gezien, vrzichtig te zijn met het gebruik van de qualificatie* "crrespndeerende richtingen"(vgl. het advies van 17 Nvember 1933 blz..3). 2) Van de zijde der Rmsch-Kathlieke kweekschlen is erp gewezen, dat het vr het Rmsch-Kathliek-Onderwijzers-Crps aangenmen slijtingspercentage van 5i% blijkens de daar ten dienste staande gegevens t e laag met wrden geacht. Aangezien dit althans ppervlakkig gezien niet geheel strkt met hetgeen men zu verwachten, heeft de Afdeeling getracht, zich met betrekking tt deze aangelegenheid nader p de hgte te stellen.! Op grnd van de haar verstrekte inlichtingen acht zij zich aanvanke lijk gerechtigd, aan te nemen dat de pmerking niet ngegrnd is. 3) Naar het rdeel der Afdeeling is er reden, de schatting van 300 geslaagden van het Staatsexamen als gemiddelde p den duur te hg te achten, zij meent, dat men niet hger beheft te gaan dan 240 à 250» In elk geval gaat de Nta er ten nrechte blijkbaar van uit, dat dit getal gelijkelijk ver de drie aangenmen grepen mag wrden verdeeld«de Rmsch-Kathlieke nder- -wijzers-

21 21. w ijzers althans kmen ng bijna alleen van kweekschlen; dit hangt daarmede samen, dat in den laatst en tijd verschillende Rmsch-Kathlieke nrmaallessen werden pgeheven, terwijl er bvendien drie Rrasch-Kathlieke kweekschlen zijn die geen suksidie genieten, dch wel het jus prmvendi bezitten* een verhuding van ngeveer 3 tt (dus bijv.240 * 180» 60) vr het neutraal en cnfessineel nderwijs schijnt haar in verband daarmede niet nredelijk. 4) In 1 nder e merkt de Nta p, "dat gedurende ng een vrij lange reeks van jaren vermedelijk geen sprake zal zijn van een "natuurlijk accres" wegens teneming van het aantal leerlingen", integendeel blijkens de dr het Centraal Bureau vr de Statistiek gemaakte berekeningen "de vermindering van het aantal schlkinderen ng geruimen tijd zal vrtduren"; in 1943 zu het ttaal aantal kinderen in den nrmalen schlleeftijd ( 6 tt en met 13 jaar) vermedelijk reeds ruim lager zijn dan in Bij de schatting van dit "negatief accres" wrdt echter, vrzver de Afdeeling ziet, weer geen nderscheid gemaakt tusschen de verschillende grepen. Daar evenwel bij het cnfessineel nderwijs ver het algemeen m gezinnen met de meeste kinderen wrden aangetrffen, dient rekening te wrden gehuden met de mgelijkheid, dat <de aangenmen vermindering van het aantal schlkinderen in elk geval grtendeels ten last e van de eerste grep zal behren te wrden gebracht. Dit wrdt k bevestigd dr de pgave in het laatstverschenen Jaarbekje van"de Unie". 5) Uit hetgeen zeven pgemerkt werd, blijkt reeds, dat de p blz»9 der Nta aangenmen verhudingsgetallen van Openbaar en Neutraal bijznder, Prt estantsch-christelijk, en Rmsch-Kathliek Lager Onderwijs (resp.36,5;.25,5 en 38^), ng daargelaten dat hier met een verschillend slijtingspercentage geen rekening schijnt te zijn gehuden, in elk geval geen vldenden grndslag bieden vr de' verdeeling van het aantal ndig geachte kweeksch- -len.-

22 22. len. Het valt in de Nta te waardeeren, dat zij dit zelf erkent, waar aangenmen dient te wrden, dat de vrgang van leerlingen van het penbaar naar het bijznder nderwijs blijft vrtgaan, zal, z merkt zij p de genemde bladzijde p, "een zekere aangenmen verhuding niet vr een verre tekmst kunnen dienen»; bvendien zal vlgens haar rekening zijn tp huden met «de k in de naaste tekmst vrtgaande verschuiving van het penbaar naar het bijznder nderwijs' 1. Nch vr de naaste, nch vr een verre tekmst dus zijn vlgens de Nta zelf de aangenmen percentages tenvlle bruikbaar. Wat de laatste betreft, stelt zij er zich echter blijkbaar mede tevreden, dat "ver eenige jaren" de verhudingscijfers kunnen wrden herzien» He zich dit praktisch laat verwezenlijken, wrdt hier niet nader aangegeven; elders echter, waar het gaat ver de mgelijkheid, "den maatstaf van 1500(g^ixà'gden van de kweekschlen) in ttaal) eenige jaren te laten gelden", wrdt gewezen p het "middel van parallelklassen m in geval van nd aan een niet vrziene behefte tegemet te kmen"*- De Afdeeling kan zich meilijk geheel nttrekken aan den indruk, dat hier wel wat gemakkelijk ver de meilijkheden wrdt heengegleden, het kan tch meilijk gewenscht wrden geacht, de pheffing te bevrderen van schlen ten aanzien waarvan men ernstig rekent met de mgelijkheid, dat ze "ver eenige jaren" weer ndig zullen zijn. En evenmin schijnt haar de cmpensatie tegenver de ''vrtgaande versèhüiving van het penbaar naar het bijznder nderwijs" geheel vldende, die de Nta meent te kunnen vinden in de mstandigheid, dat "bij het penbaar nderwijs de meeste kleine schlen zijn en k altijd zullen blijven"* zij acht te meer twijfelachtig, f het aantal leerkrachten, dat dientengevlge "verhudingsgewijs bij het penbaar nderwijs wat grter met zijn dan bij het bijzndere", inderdaad pweegt tegen het getal nderwijzers dat dit laatste meer ndig heeft tengevlge van de hier bedelde verschuiving, waar in den laatst en tijd veel kleine penbare schlen werden pgeheven, uiteraard verliest daardr het aan het grtere aantal -kleine-

23 23» kleine penbare schlen ntleende argument in elk geval aan beteekenis, al kan aan den anderen kant de mgelijkheid niet wrden ntkend, dat dr deze pheffing leerlingejs naar het bijznder nderwijs zijn gegaan, die anders de penbare schl zuden bezcht hebben. Een vermindering van het percentageleerlingen bij het penbaar neutraal bijznder nderwijs p 31 December 1934 vr de naaste tekmst met een half prcent ten gunste van het rtestantsch nderwijs, kan, wanneer mei* met de ntwikkeling der verhudingen rekening hudt, meilijk geheel bevredigend geacht wrden» Dit laat zich te minder betwisten, wanneer men verweegt, dat deze datum van 31 December 1934, waarvan de Nta hier uitgaat, vr het bijznder lager nderwijs minder gunstig is in verband met de wijziging van de vrwaarden waarnder medewerking wrdt verleend vr schlstichting dr de wet van 4 Augustus 1933, S.414 (metname tengevlge van de vervallen-verklaring dr artikel 8 van de daar bedelde besluiten betreffende het stichten van schlgebuwen). Wel zuden ingevlge de vrschriften van deze wet vrtaan k vr de stichting van nieuwe penbare schlen ver het algemeen de minimum-aantallen leerlingen wrden gevrcterd die vr de stichting van bijzndere schlen zijn vereischt( d.i.de getallen van art.73 die dr art» 3 van dezelfde wet met de helft werden verhgd); maar de gevlgen wegen daar ver het algemeen minder zwaar, daar er in verband met den achteruitgang van het aantal leerlingen in nderscheiden gevallen gebuwen beschikbaar waren. Eindelijk zijn rr metname in verwegend Rrasch-Kathlieke streken ng verschillende penbare schlen die alleen daarm ng niet in bijzndere werden mgezet, wijl de gemeent ebestären*"pzien tegen. d. ksten di^ ( in verband wt d n slacht~n testand dt bestaande gebuwen) aan de huisvesting dier schlen verbnden zuden zijn. -Wanneer-

24 USB Wanneer men dit alles verweegt, dan blijkt afdende dat de ^ijfel 0^trent l bruikbaarheid der aangenmen verhudingsgetallen waart te de Nta z*lf aanleiding geeft, inderdaad meilijk ngegrnd kan wrden geacht. Om een eenigermate betruwbaar beeld van de tekmst te verkrijgen, zu men de leerlingen meten tellen die bijv»in de laatste drie jaren (f ver een ng langere peride) tt de verschillende grepen van lagere schlen waren tegelaten. Naar de thans bekende gegevens en vruitzichten wettigen in elk geval reeds de cnclusie, dat de in de Nta ten grndslag genmen verhudingsgetallrn niet vldende rekening h-ude» laef d/x «grtxii van het bijznder nderwijs. De Afdeeling met met de-ze pmerkingen ver de tepassing die het nieuwe wettelijke vrschrift in de Nta gevnden heeft, vlstaan* het ntbreekt haar zwel aan den tijd als aan de gelegenheid tt rustige verweging, die ndig zijn m dieper in te gaan p de ingewikkelde materie waarver dit dcument handelt. En m dezelfde reden kan zij evenmin verder stil staan bij den inhud van de haar tegeznden Rapprten der rganisaties. Niet alles truwens wat daarin staat, det hier rechtstreeks ter zake» Over het algemeen echter bevestigen deze Rapprten de aanvankelijke zienswijze der Afdeeling, dat nadere verweging zwel van het ttaal cijfer der ndig geachte kweekschlen, als van de vr de grepen aangenmen verhudingsgetallen niet uit zal kunnen blijven. Mgen de geheel f ten deele buiten beschuwing gplaten factren in den eersten tijd wellicht althans gedeeltelijk wrden gecmpenseerd dr de grte arbeidsreserve waarp de Nta de aandacht vestigt,- is deze reserve (vral ntstaan tengevlge van de mstandigheid dat de prductie der kweekschlen zich ni r t nmiddellijk kan richten naar de sms pltsr-üng gewijzigde behefte), ver eenige jaren pgebruikt, en treedt er een meer nrmale testand in (waarvr de Nta bedeld is), dan staat te vreezen, dat de verwezenlijking van haar cnclusies wel eens spedig zu kunnen leiden tt een tekrt dat vr het nderwijs schade met brengen.

25 25. nr In de beschuwingen die de Afdaling in het vrenstaande aan de Nta heeft gewijd, heeft zij stilzwijgend aangönmn, dat, wanneer men eenmaal de mgelijkheid aanvaardt, m langs den weg der Statistiek betruwbare resultaten te verkrijgen "vr het bepalen van de geheele kweekschlpleiding, die dr het Rij;; kan wrden verzrgd" (wat vr haar, blijkens haar advies van S S M ber 1933, en de hiervóór gegeven uiteenzettingen twijfelachtig is) wél p bepaalde punten tegen de berekening bedenkingen kunnen wrden ingebracht, maar de geheele pzet van die berekening als zdanig in beginsel geen bezwaar ntmet. Het e-chijnt haar echter niet verbdig, k»ver deztón pzet ng iets te zeggen. O- blz.l der Mta kan men lezen, dat M nr>l bij de behandeling van het ntwerp der bezuinigingswet de gedachten(gngen) in de richting, dat bij ieder" '?,r "drie grepen van kweekschlen" (penbare en neutrale bijzndere, R^msch-XAhlieke en Prt testantsch-christelijke) ï'dl vermindering evenredig behrt te geschieden naar den grndslag van het aantal leerlingen, dat de lagere schlen bezekt. waarvr elk der kweekschlgrepen geacht wrdt de leerkrachten p te leiden." De bezwaren tegen een dergelijke grepeering der kweekschlen werden hiervr aangestipt; thans >-iut het er slechts p aan, dat hier als grndslag vr de verdeeling der kweekschlen wrdt gesteld hat aantal leerlingen der lagere schlen. Blijkens den vrafgaanden zin echter wil de Nta als uitgangspunt vr het bepalen van het geheele aantal uit de penbare kassen geheel f gedeeltelijk te bekstigen kweekschlen niet het aantal leerlingn der lagere schlen nmen, maar "da efcjfte aan de in ttaal ndige leerkrachten". Nu ligt de pmerking vr de hand, dat dit p hetzelfde neerkmt, daar het aantal bendigd leerkrachten, althans in hfdzaak, bepaald wrdt dr het aantal lerlingn der lagere schlen, en, vrzver men -daarnaaetl) nderstreeping van de Afdeeling

26 26. daarnaast ng met bezitters van de nderwijzersakte buiten de lagere schl rekening heeft te huden (zie hiervóór), het meetellen daarvan den kweekschlen slechts ten gede kan kmen. Be-z tegenwerping zu ngetwijfeld juist zijn, wanneer het vermede- 'f lijke getal der in ttaal ndige leerkrachten waarvan de Nta uit zu willen gaan, inderdaad rechtstreeks dr berekening uit het getal van de leerlingen der lagere schl was afgeleid. Vergist de Afdeeling zich echter niet, dan gaat de Nta p een andere wijze te werk. In stee dat ze het ttale getal bendigde leerkrachten berekent, gaat ze uit van het aantal nderwijzers dat er thans feitelijk is. en hudt zich vervlgens bezig met de veranderingen die men in dit getal kan verwachten, m z ten sltte te kmen tt het aantal leerkrachten waarin dr de kweekschlpleiding zal metn wrden vrzien. Ofschn men wellicht niet geheel znder grnd geneigd zu kunnen zijn, aan te nemen, dat k het langs dezen weg verkregen resultaat niet veel zal kunnen,verschillen, scheen het de Afdeeling tch niet znder belang, prefndervindelijk na te gaan, f inderdaad de uitkmst gelijk is. Zij heeft haar berekening gebaseerd p de gegevens in de Bijlage van.de Memrie van Antwrd ver het ntwerp van wet tt verlaging van de penbare uitgaven vr het nderwijs (ïweede Kamer, zitting ,N.89, dr de Regeering ingeznden p 5 Nvember 1935). Vlgens de in deze bijlage verstrekte gegevens zuden bij invering van de in het ntwerp-bezuinigingswet vrgestelde en thans aanvaarde schalen de vlgende aantallen nderwijzers vr het gewn lager en uitgebreid lager nderwijs wrden vereischt: vr het penbaar G.1.0. (2.797 schlen): vr het bijznder G.I.0. ( schlen):4.398 $ vr het penbaar ÏÏ.I^O. ( 244 schlan): 244 f ,293 vr het bijznder U.1.0. ( 523 schlen): 523 f l.aï "f leerkr. Vegt men daarbij de ngeveer 900 leerkrachten vr het Buitengewn Lager Onderwijs, dan bedrugt het verplichte aantal nderwijzers dat aldus zeker ndig zal zijn: J 900 -

27 27. Bij deze leerkrachten meten dan in elk geval pgeteld wrden: 1- de bventallige, reserve-,en vak-nderwijzers, en de kweekelingen met akte... < «± de vr de kweekschlen vereischte hfdaktebezitters de extra-leerkrachten, tegestaan p grnd van "art.56,lid 2.. ± 200 de nderwijzers vr het huisnderwijs, vervlgnderwijs en nijverheidsnderwijs pr memrie 4- a. de leertrahten die er meer ndigzullen zijn dr de uitbreiding van het U.I.Ö.; en b. de nderwijzers die er ndig zullen zijn vr mstreeks leerlingen die'er in 1940/1941 en daarna meer zijn zullen(verhgingvleeftijd van telating) 1. ± al s me,r ge * 400 Te»amen ± In het geheel zu aldus, aangenmen dat de thans bestaande verhudingen en wettelijke vrschriften van kracht blijven, gerekend meten wrden p mstreks , f afgernd akte-bezitters. Trekt men hiervan 500 af in verband met de vermindering van het aantal lagere schlen, d mstandigheid dat ^n schl vr en een vr U.I.0,tezamen óón hfd kunnen hebben, enz., dan hudt men tch ng een aantal van vr. Gerekend naar d p blz.5 dr Nta genemde percentages, zuân hiervan mtn hren tt ht penbaar en neutraal-bijznder nderwijs (38 C /J: ; tt het Prtestant sch en R^K. bij znder nderwijs W&M Past men p deze beide getallen de slijtingspercntags van S n 5^ te di p dezelfde bladzijde vermeld staan, dan zudn d cijfers van d aanvulling wrden: Openbaar en neutr.b i j z nder(bç van 13.49C): 675; Prtstantsh n jug, bijznder nderwijst b /<> van ) O Wanneer van dze 675 n 1210 «.ktebezittrs en respctivelijk 180 en 60 van ht Staatsexamen kmen, zdat er vr de Kweekschlen 495 en 115«verblijven, dan zu dit, gerekend naar en aantal van 20 geslaagden per jaar vr elke schl, een aantal kweekschlen -eiechen-

28 28. eischen van tenminste 4ïö/20(24f) I 25 tpenb.en neutr.bijzndere; 115C/20(57i) 58 P-test. en R.K.. Matuurlijk zu de Afdeeling deze berekening niet als een definitieve willen zien beschuwd; maar wel meent zij te mgen zeggen, dat ze ng aan den lagen kant is: inderdaad zu het haars inziens k uit financieel gpunt zeer gewaagd zijn, het aantal dr het Rijk gefinancierde kweekschlen zelfs maar met 18 in te krimpen (laat staan met 25 f 26, zals de Kta wil); en in elk geval bevestigt deze glbale becijfering de nzekerheid en subjectiviteit van al dergelijke p slechts ten deel berekenbare, en telkens zich wijzigende factren pgebuwde ramingen; een nzekerheid, die, bevestigd dr het verschil van de schattingen in de Uta-laban, het Ontwerp-Kweekschlwet en de thans aanhangige Mta, tt zeer grt vrzichtigheid met npen bij het nemen van zóó ingrijpende maatregelen als thans metname ten aanzien van het bijznder nderwijs wrden verwgen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Werkwijze bij integriteitsonderzoek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht

Werkwijze bij integriteitsonderzoek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht Rapprt Gemeentelijke Ombudsman Werkwijze bij integriteitsnderzek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstezicht RA0612519 17 nvember 2006 Samenvatting Verzeker, parkeercntrleur bij Dienst Stadstezicht, is buitengewn

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2006 (12.09) 10145/06 ADD 1 PV/CONS 31 SOC 299 SAN 167 CONSOM 48. ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2006 (12.09) 10145/06 ADD 1 PV/CONS 31 SOC 299 SAN 167 CONSOM 48. ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2006 (12.09) 10145/06 ADD 1 PV/CONS 31 SOC 299 SAN 167 CONSOM 48 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2733e zitting van de Raad van de Eurpese Unie (WERKGELEGENHEID,

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken De nzakelijke lening Leuker kunnen we het niet maken Cervus, maart 2012 Fiscale kwalificatie leningen Civielrechtelijke vrm, echter BNB 1988/217; BNB 1998/208, BNB 2003/231 Schijn en wezen: (terugbetalingsverplichting

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl schrsing en verwijdering van leerlingen Algemeen. Elke schl neemt in zijn schlgids een tekst p i.v.m. het schrsen en verwijderen van een leerling. In die tekst wrdt verwezen naar het prtcl p de website

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Gedragscode Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Gedragscode Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Gedragscde Wnged Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen, 18 december 2008 Inhud 1 De gedragscde 3 2 Telichting 5 1 De gedragscde De gedragscde is bedeld m directie en medewerkers van Wnged Zeeuws-Vlaanderen bewuster

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3. Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming

Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3. Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Een tekmst vr de parchiekerken Instrumentarium 3 Richtlijnen bij hfdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Instrumentarium 3 en bijbehrende praktische werkfiche Instrumentarium 5 dienen m het inhudelijke

Nadere informatie