Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,Kunst en en Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,Kunst en en Wetenschappen"

Transcriptie

1 Onderwij sraad. N 's-gravenhage,22 April Bericht p schrijven van 25 Februari 19.36, Nr.2021,Afd.L.O. Betreffende vermindering van het aantal kweekschlen. In antwrd p Uwer Excellent ie 1 s schrijven van 25 Februari 1936, Nr.2021, Afd.L. 0., betreffende vermindering van het aantal kweekschlen, heeft de Onderwijsraad^Afdeeling vr het algemeen vrmend lager nderwijs en het bewaarschlnderwijs) de eer, het vlgende p te merken. Alvrens gevlg te geven aan het tt haar gerichte verzek mge de Afdeeling Uwe Excellentie hare erkentelijkheid betuigen vr de wijze waarp haar de vrbereiding van haar advies werd vergemakkelijkt. 1. Vr een juiste tepassing van een wettelijk vrschrift is het allereerst ndig, dat men zich zwel van zijn bewrdingen als van zijn strekking ged rekenschap geeft. Wie dat echter tracht te den ten aanzien van u e bepaling ver wier uitvering het thans gaat, stt daarbij aanstnds p meilijkheden. 1.Oppervlakkig en algemeen beschuwd, laat het nieuwe vrschrift nauwlijks twijfel ver zijn bedeling*» artikel 3 van.14- het essentieele deel van deze paragraaf- behrt tt de wet die blijkens de cnsiderans verlaging van de penbare uitgaven vr het nderwijs begt i en het is geheel daarmede I vereenstemming, wanneer in verband met de Rijksuitgaven vr de kweekschlpleiding aan de Krn vermindering van het aantel gesubsidieerde kweekschlen wrdt pgedragen* M strekking van de bepaling is dus althans primair bezuiniging. <: Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,Kunst en en Wetenschappen te *s-gravenhage.

2 2. 2.Aan den anderen kant is het niet geheel juist, wanneer in de "Vrbemerkingen" van de "Bijlage ver den histrischen gang der R.K.Onderwijzerspleiding" (nder A; wrdt gezegd, dat "bij de behandeling van het wetsntwerp daaruit ùs) kmen te vervellen het mtief «'régularisât ie der pleiding", zdat alleen verbleef het mtief "bezuiniging".. 0..". Dat de "régularisâtie" nie!: buiten het aanhangige vrschrift staat, leert de tekst zelf. de vermindering van het getal gesubsidieerde kweekschlen met geschieden "gelet p df behefte aan kxveekschlx)leiding " ; en 'vr het verliezen van de Rijksbijdrage wrden niet in aanmerking gebracht de bijzndere kweekschlen, waarmtrent wrdt aangetnd, dat zij in verband staan met een zdanig aantal lagere schlen, dat het vrz ien van die schlen van de ndige nderwijzers vldenden waarbrg: biedt vr het instandhuden van die kweekschlen"! Het gaat dus zwel m bezuiniging, als m reguleering, f, wil en, m reguleering in verband met de ndzaak van bezuiniging» een tweeledig del, dat zijn uitdrukking vindt in cie verbinding van de twee hiervr genemde directieven waaraan de Krn zich bij de vermindering heeft te huden» rt gelet p de behefte aan kweekschlpleiding en de daaraan verbnden Rijksuitgaven". 3.De Afdeeling heeft meer dan eens gewezen p de ndzakelijkheid m dergelijke in wezen hetergene gezichtspunten uiteen te huden, en de aandacht gevestigd p het gevaar dat in de vermenging ervan kan schuilen. Z schreef ze re-da in 1924 in een (k in h^t Rapprt ver het Bezuinigingsntwerp-1935, blz.5 aangehaald) advi'-s van 5 Haart ver bezuiniging p het lager nderwijs- "Eene paedaggische hervrming kan...wel eens tt bezuiniging leiden, en bezuinigingsmaatregelen kunnr-n wel eens paedaggische vrrbetr-ringen tngevlg- hebben. Wat echter niet kan, dat is a priri van beide uitgangspunten tegelijk uitgaan (enj het (is) bij het vrstellen van veranderingen p het gebied van het nderwijs ndzakelijk...,»ich helder rekenschap te geven -van-

3 3. van wat men in de eerste plaats begt» paedaggische hervrming f bezuiniging". En wat in het bijznder de nderwijzerspleiding betreft, betgde zij in haar Rapprt aan de Cmmissie van Vrbereiding ver het Bezuinigingsntwer p (blz.21). "Bij de verweging van maatregelen tt beperking van de nderwijzerspleiding dient men er zich haars inziens v''r alles ged rekenschap van te geven, wat het del is dat men met dezr beperking in de eerste plaats nastreeft, de juiste verhuding te brengen tusschen het aantal kweekschlen (die dr het Rijk wrden in stand gehuden f gesubsidieerd) aan de eene, en het aantal vr de lagere schl bendigde leerkrachten aan de andere zijde» dan wel de vermindering van de uitgaven van het Rijk vr de pleiding". Inderdaad is het althans in abstract zeer wel denkbaar, dat een reguleering van de kweekschlpleiding in verband met de behefte a?n leerkrachten bij het lager nderwijs geenszins tt vermindering van het aantal kweekschlen beheft te leiden, terwijl tch die vermindering uit een gpunt van bezuiniging ndig wrdt gerdeeld. En het nieuwe wetsartikel kan dan k alleen daarm a priri van vermindering van het aantal gesubsidieerde schlen in verband met de behefte aan kweekschlpleiding spreken, mdat het uitgaat van den bestaanden testand en uit -; dien testand gebaseerde berekeningen is gebleken, dat het aantal dier schlen in verhuding tt de aangenmen behefte te grt is» gesteld dat vr 1 September 1936 die testand ng belangrijk veranderde dr de vrijwillige pheffing van eenige gemeentelijke en bijznder* kweekschlen,f dr vermindering van de Rijkskweekschlen, dan zu zich zeer wel het geval kunnen vrden, dat de "behefte aan kweckschlpleftrf: ding" geen verdere inkrimping vrdert. 4.Dr het getal der kweekschlen die vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen blijven kmen, allereerst afhankelijk te maken van "de behefte aan kweekschlpleiding", bindt het nieuwe wetsartikel de beslissing ver de subsidieering der bestaande kweekschlen aan een sub.i eet ieven factr. Het sluit zich -daarin-

4 4. daarin aan bij het ntwerp-kweekschlwet en bij de in het ntwerp-terpstra tt wijziging van de Lager-nderwijswet 1920 ten aanzien van nieuwe schlen vrgestelde regeling, maar wijkt ten deze af van de wet-1920 zelf, die k vr de bekstiging uit de publieke kas van de bijzndere kweekschlen alleen bjectieve vrwaarden stelt, Het is bekend, tt welke meilijkheden de tepassing van een dergelijk kriterium bij de uitvering van artikel 25 der Nijverheidsnderwijswet (waar het vr de eerste maal werd vrgeschreven) meer dan eens aanleiding.geeft. Het ligt echter vr de hand, dat het ng heel iets anders beteekent, p grnd van het behefte-element aan bestaande schlen de Rijksbijdrage te ntnemen, dan p dien grnd vr een ng te stichten schl vergeding te weigeren. Maar bvendien valt er tusschen de redactie van het ntwerp-terpstra en artikel 16 van het ntwerp- Kweekschlwet eenerzijds vr nieuwe schlen en van artikel 43 van dit ntwerp en de daarmede vereenkmende bepaling der Bezuinigingswet aan den anderen kant een principieel verschil te cnstat eeren, dat hier znder twijfel van bet eekenis is» terwijl tch het eerstgenemde vrschrift de aanspraak van een bepaalde schl p vergeding van de ksten afhankelijk maakt van de behefte- aan die schl zelf, wrdt hier als maatstaf vr de vermindering van het aantal gesubsidieerde kweekschlen algemeen de behefte aan kweekschlr)leiding genmen. Het beheft weer nauwlijks betg, dat het stellen van zulk een glbaal kriterium de subjectiviteit en nzekerheid in de bepaling der vermindering ng grter met maken. 5.Daarbij kmt ng iets. Zals artikel 16 van het Ontwerp- Kweekschlwet de aanspraak p vergeding van ksten niet van de behefte aan de te stichten schl pj. zich zelf afhankelijk maakt, maar van die behefte _in verband met de aan de tekenning van vergeding aan die schl verbnden verhging van jde Ri.iksuitgaven, z neemt k de nieuwe bepaling (het werd hiervr -reeds-

5 O * reeds pgemerkt ) niet enkel "d_e behefte aan kweekschlpleiding" tt maatstaf, maar die behefte in verband met "de daaraan verbnden Rijksuitgaven". Ofschn de bewrdingen van deze beperking (die dr de wijziging weer een geheel ander karakter krijgt dan die van artikel 16) ng minder duidelijk zijn aan aie in art. 16 van het Ontwerp-Kweekschlwet, zal men tch wel meten aannemen, dat daaraan wil zeggen» aan kweekschlpleiding (niet? aan de behefte aan kweekschlpleiding)s er zu dan ng reden blijven vr de vraag f de aan kweekschlpleiding verbnden ksten zich wel laten bepalen; maar k deze vraag laat zich écarteeren, dr aan te nemen, dat met de aan kwcekschlpleiding verbnden Rijksuitgaven be de. ld zij n J de ksten die het Rijk zich thans getrst vr de bestaand Kweekschlen. Nu spreekt het van zelf, dat men de behefte aan een bepaald srt ncirwijs ruimer f enger kan pvatten, en de staat van 's lands financiën daarp van invled is. Maar hier gaat het ng m iets anders, niet(f althans niet allereerst) m d n t-stand van de schatkist in het algemeen, maar p_m d_e ksten van de bestaanc.e kweekschlen vr het Rijks he-,,. edkper de kweekschlpleiding in. haar geheel is, he teschietelijker men ingevlge de nderhavige bepaling kan zijn ten pzichte van de vermindering. Dat dit niet enkel academische bet eekenis heeft, wrdt aanstnds duidelijk, indien men slechts in aanmerking neemt, dat nder de bestaande kweekschlen (de "kweekschlpleiding" dus) er k zijn die geen Rijksbijdrage ntvangen mdat ze niet nder het eerste lid van artikel 214 vallen, en dus aan het Rijk niets ksten, maar bvendien met m-n ermede rek.nen, dat er schlen zijn die slechts p een d--el van het subsidie aanspraak hebban, mdat h.t getal leerlingen dat zij afleverden bleef beneden dat hetwelk ndig is m vr de vlle bijdrage in aanmerking te kmen. He grt er he t aldus uitgespaard- bedrag is in v-rhuding tt de ksten van de geheele kw «'kschlpleiding, he s«, pel r men ing-vlge de -nieuwe-

6 6. nieuwe wetsbepaling kan zijn ten aanzien van de inhuding van de Rijksbijdrage. Waar nu deze verhuding uiteraard geheel nzeker is, wrdt een bevredigende uitvering van het vrschrift dr de hier bedelde frmuleering ng bezwaarlijker gemaakt. 6.Tensltte met hier ng een enkel wrd wrden gezegd ver den laatsten vlzin van het nieuwe artikel 3, die eveneens ntleend is aan het Ontwerp-kweekschlwet, met dien verstalde echter dat, zals Uwe Excellentie bij de behandeling van het artikel in de Tweede Kamer der Stat en-generaal pmerkte, de redactie van den zin aldus werd veranderd, dat hij niet meer een vrwaarde stelt, maar een waarbrg geeft. In het rsprnkelijk ntwerp van deze wet kwam de hier bedelde bepaling niet vrs ze werd aan artt.16 en 43 van het ntwerp bij het mndeling verleg dr Uwer Excellent ie 's Ambtsvrganger tegevegd, m tegemet te kmen "aan den aandrang m in de wet een bjectieven nrm vast te leggen vr de reguleering van het aantal kweekschlen 0 (blz.50). De vraag, f het inderdaad de bedeling was van de "vele leden" die "bjectieve nrmen vr de gedkeuring van prichting en instandhuding van bijzndere kweekschlen ndzakelijk achtten' 1, dat naast den aanvankelijk reeds gestelden behefte-eisch ng aldus een nieuwe vrwaarde zu wrden tegevegd, beheft hier te minder te wrden beantwrd» nu Uwe Excellentie de strekking van dit nieuwe vrschrift p de zeven bedelde wijze heeft gewijzigd. Maar wel dient er p gewezen te wrden, dat nch de bedeling van de bepaling, nch haar verhuding tt het vrschrift van den eersten zin vast staat. Dat dit k het rdeel van Uwe Eïxcellentie is, meent de Afdeeling hieruit p te kunnen maken, dat Uwe Excellentie p de vraag van den heer Thijssen, he het hi^r bedelde verband was gedacht, wel heeft geantwrd, dat deze vraag "juridisch minder nmiddellijk stringent" was, dan wanneer zulk een verband, zals rsprnkelijk was vrgesteld, "de nmisbare vrwaarde vr het behud,-van-

7 7. van subsidie zu zijn* 1, maar verigens het vinden van den vrm?/aarin dat verband zu wrden gezcht, naar het verleg met de rganisaties heeft verwezen» vrzver de Afdeeling weet, is echter bij dit verleg ver de laatste zinsnede in het geheel niet gesprken. Neemt men dit alles in aanmerking, dan zal men meilijk de vrees van de Afdeeling ngegrnd kunnen achten, dat een werkelijk bevredigende tepassing van het nieuwe vrschrift niet mgelijk zal blijken»

8 8. un He grt k de meilijkheden wezen mgen die aan de tepassing van artikel 3 van 14 der Bezuinigingswet van 22 Februari 1936 zijn verbnden, deze wet eischt nu eenmaal, dat met ingang van 1 September 1936 het aantal gesubsidieerde kweekschlen wrdt verminderd; en er dient dus verwgen te wrden, he dit p de basis van het genemde artikel z ged mgelijk kan geschieden. De mstandigheid, dat Uwe Excellentie aan de vrgeschreven raadpleging van de nderwijsrganisaties een vasten grndslag heeft gegeven dr een Nta, waarin Uwer Excellent ie's aanvankelijke zienswijze inzake de beperking van het getal kweekschlen wrdt uiteengezet, en deze Nta dan k de gehuden besprekingen, waarbij k de Onderwijsraad was vertegenwrdigd, heeft beheerscht, vereenvudigt k de taak der Afdeeling, in zverre haar daarver bij het uitbrengen van haar advies een leidraad wrdt gegeven, en zij aich thans in wezen kan bepalen tt een gemtiveerd rdeel ver de "mededeelingen" en "verwegingen" die Uwe Excellentie aan de nderwijsrganisaties heeft vrgelegd. Ofschn gaarne erkennende, dat de Nta waarver het thans gaat, bewndering afdwingt zwel m den arbeid die e»raan ten kste is gelegd, als m het ernstig streven dat eruit blijkt, m tt een gemtiveerde bepaling van het ndige grtal kweekschlen te kmen, en tt een billijke verdeeling van dit getal, is de Afdeeling tch van meening, dat zij, vral wanneer men haar -zals men dient te den- berdeelt in verband met het wetsartikel waaraan zij uitvering bedelt te geven, meilijk geheel bevredigend kan wrden.geacht» De bedenkingen die men ten deze kan aanveren, laten zich m twee centrale punten grepeeren*

9 Ad.l-. In de eerste plaats ^rdt het nieuwe wettelijke vr in de Nta niet vlledig tegepaats Iz* schrift 9. 2^. Ten andere valt, vrzver het artikel üi deze Nta tepassing heeft gevnden, tegen de wijze waarp dit is escmed, zwel uit_ methdisch, als uit zakelijk gpunt bez7/aar te maken. a. Op het vetspr van de missive van Uwer Excellent ie 1 s Ambtsvrganger van 11 Juli 1933, N.6336, Afd.L.O.A., en van de Nta van den heer Chef dier Afdeeling van 11 Februari 1930, hudt de Nta uitsluitend rekening met de "behefte aan de in ttaal ndige leerkrachten" in de eerstkmende jaren. Zals echter reeds bleek, schrijft artikel 3 van 14 van de Bezuinigingswet van 22 Februari 1936 uitdrukkelijk vr, dat de vermindering van het aantal gesubsidieerde kweekschlen met geschieden niet slechts "gelet p de behefte aan kweekschlplciding", maar k, en uiteraard in verband daarmede, "p de daaraan verbnden Rijksuitgaven". Dat het meetellen van den laat sten factr verschil kan maken, werd in het algemeen-; deel van dit advies aangetnd. Deze factr zal dus alsng p de e,n f andere wij ze in aanmerking dienen te wrden genmen. ]j. Evenmin blijkt, dat aandr.cht is geschnken aan het vrschrift, dat "vr het verliezen van de Rijksbijdrage...niet in acinmerking gebracht (wrden) de bijzndere kweekschlen, waarmtrent wrdt aangetnd, dat zij in verband staan met een zdanig aantal lagere schlen, dat het vrzien van die schlen van de ndige nderwijzers vldenden waarbrg biedt vr het instandhuden van die kweekschlen". Hiervr werd er p gewezen, dat "nch d p bedeling" van (d^z-o bepaling, nch haar verhuding tt het vrschrift van den eersten zin vast staat". In elk geval -zal-

10 10. zal men haar echter meilijk znder meer als een specialiseering van dezen eersten zin kunnen aanmerken. Dit zu zelfs dan niet gaan, wanneer de bewrdingen van de sltbepaling geheel p die van den beginzin van het artikel pasten, m.a.w. k hier van behefte werd gesprken» immers, het laat zich zeer wel denken, dat.er, wanneer men met h^t geheel der kweekschlpleiding rekent, de "behefte" blijft beneden het aantal bestaande kweekschlen, terwijl tch die schlen individueel genmen, in er-n "behefte" vrzien, mdat nch de behefte aan leerkrachten vr de afznderlijke lagere schlen per se vlkmen gedekt met wrden dr het getalj pndcrwijzers dat ndig is wanneer men de leerlingen van alle lagere schlen tezamen neemt alsf ze één schl vrmen;nch de behefte aan de individueele kweekschlen zich vlkmen zuiver laat schatten dr zóó de behefte te berekenen aan kweekschlpleiding dat men alle kweekschlen tezamen als één schl aanmerkt. De bewrdingen van de sltbepaling en van die van den eersten zin stemmen echter inderdaad geenszins vereen, terwijl de laatste spreekt van "behefte", gewaagt de eerste slechts van "vldenden waarbrg vr het instandhuden"» welnu, het laat zich weer ged denken, dat p de wijze zals in het artikel wrdt vrgeschreven de instandhuding van een kweekschl is gewaarbrgd, znderdat zich daarm laat zeggen, dat er in den strikten zin van het wrd aan die schl "behefte" is. zulk een schl zu dan ingevlge den laat sten zin van artikel 3 aanspraak p subsidie blijven behuden, terwijl ze p grnd van het eerste vrschrift van dat artikel wellicht nder de schlen zu meten wrden gerangschikt, die niet vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen kmen. Nu de sltbepaling van "vrwaarde" "waarbrg" gewrden is, heeft ze slechts beteckenis, wanneer ze aan het vrschrift van den eersten zin dergeert. De Afdeeling acht het daarm ndzakelijk, dat, vrdat definitief vast wrdt gesteld, welke kweekschlen vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen kmen, aa-n alle bijzndere kweekschlen wrdt gevraagd, f zij het in den laatst en zin -van-

11 11. van het artikel bedelde verband kunnen aantnen» het dient tch zeker te wrden vrkmen, dat, wanneer de Krn eenmaal Haarb beslissing heeft genmen, een schl die ingevlge die beslissing niet vr subsidie in aanmerking kmt, alsng het bewijs zu leveren, dat ze nder de exceptie valt van den laatsten zin en daarm haar recht p de Rijksbijdrage behudt! Ad.2-, De pmerkingen die betrekking hebben p de wijze waarp in de Nta het getal ndige kweekschlen wrdt bepaald _en de verdee- JLing van deze schlen ver de verschillende grepen wrdt berekend, laten zich in twee kat egri een scheiden» A.pmerkingen die van invled kunnen zijn d_e bepaling van I e. behefte aan de dr het Rijk gefinancieerde kweekschlpleiding in haar geheel» B.pmerkingen die van invled kunnen zijn de verdeeling der ndig geachte kweekschlen ver de verschillende grepen. A.De bepaling van de behefte aan kweekschlpleiding. In haar advies van 17 Nvember 1933 heeft de Afdeeling de grnden aangegeven die er zich tegen verzetten, m"znder meer de^i) ; mvang der behefte aan leerkrachten bij het lager nderwijs als maatstaf" (te nemen)...'. vr de bepaling van het getal kweekschlen die dr het Rijk wrden in stand gehuden f gesubsidieerd", en betgd, waarm het naars inziens twijfelachtig is, f p de wijze als in het haar destijds vrgelegde Rapprt van den Directeur-Generaal van de Statistiek was geschied, "de" mvang der behefte aan leerkrachten bij het lager nderwijs in de kmende jaren "zich met vldende zekerheid laat bepalen". Srtgelijke bezwaren als zij ten aanverde, gelden mutatis mutandis k vr de in de Nta gevlgde methdes de berekeningen waarp haar cnclusies berusten, zijn vr een niet nbelangrijk deel in wezen schattingen, die niet zelden p z weinig zekere gegevens meten wrden gebaseerd, dat het methdisch niet znder bedenking -schijnt,-

12 12. schijnt, daarvan het rdeel ver de behefte aan kweekschlp- leiding afhankelijk te maken, k al neemt men zijn ramingen ruim, en mag wellicht vr de naaste tekmst eerder een daling dan een stijging van de behefte verwacht wrden. De Afdeeling acht het niet ndig, m dit subjectieve element in de berekeningen der Nta nader aan te tnen; men beheft truwens slechts de pmerkingen te vergelijken van de geraadpleegde nderwijsrganisaties, m van de juistheid van hetgeen zij zeide vertuigd te zijn» Er zu haar tegengewrpen kunnen wrden, dat bepaling van de "behefte aan kweekschlpleiding", waarmede ingevlge het wettelijk vrschrift rekening met wrden gehuden, nie>t wel mgelijk is znder schatting, en elke schatting uiteraard nu eenmaal een subjectief karakter draagt. Het laatste valt natuurlijk niet te betwistenj. f bepaling van de behefte aan kweekschlpleiding niet mgelijk is znder schatting, is een vraag die vr een afdende beantwrding meer tijd en verweging vrdert, dan er nu aan zu kunnen wrden besteedî z zu, m slechts iets te nemen, kunnen wrden nderzcht, f men niet althans iets meer in empirische richting zu kunnen den, dr na te gaan, wat in nrmalen tijd van de ud-leerlingen der verschillende schlen gewrden is3 zals Uwe Excellentie zich ngetwijfeld zal herinneren, werd deze aangelegenheid bij het mndeling verleg van de zijde der Afdeeling ter sprake gebracht ; nadere gegevens daarmtrent heeft zij echter tt dusver niet ntvangen. f He men ten deze echter k rdeelen mge, in elk geval met de eisch wrden gesteld, dat bij de schatting z vlledig mgelijk rekening wrdt gehuden met alle factren, die p eenige wijze van invled kunnen zijnlbp den uitslag» In dit pzicht nu schiet de Nta wel eenigermate tekrt» Op de vlgende min f meer belangrijke punten zij hier gewezen» 1-. In d^e eerste plaats is niet vldende gerekend met,0e PUfventallige leerkrachten, reserve-nderwijzers, vaknderwijzers, -kwee-

13 13. kweekelingen mej: akte vrzver ze zelfstandig 1 de schl werkzaam zijn (ter vervanging van een gewnen nderwijzer dus). Men zu wellicht geneigd kunnen zijn, de meening te verdedigen, dat streng genmen deze kategrie geheel mag wrden verwaarlsd, daar van het Rijk slechts kan wrden verlangd de bekstiging van de pleiding der wettelijk, verplichte nderwijzers, maar deze meening laat zich bij nadere verweging redelijkerwijze meilijk vlhuden* artikel 28 der Lager-nderwijswet-19aO laat immers aan Gemeentebesturen de vrijheid, nderwijzers aan te stellen bven het verplichte getal(" wrdt het hfd bijgestaan dr ten minste "), en art.36 dier wet kent hun uitdrukkelijk het recht te, reserve- en vak-nderwijzers te bensanen* dan dient bij de bepaling van»de behefte aan kweekschlpleiding" daarmede k, natuurlijk binnen nrmale grenzen, rekening te wrden gehuden. Ten aanzien van e "kweekelingen met akte" waarp de Afdeeling het g heeft, geldt principieel hetzelfde? evenals de «assistenteri' in de jaren 1924/1929 nemen zij immers de plaats in van nderwijzers wier salaris uit bezuinigingsverwegingen niet meer dr het Rijk wrden verged: vr de eersten was alleen een wettelijke regeling ndig, fn zverre ze niet bevegd waren, wït de besturen der bijzndere schlen aangaat, is het zelfs de vraag, f de hun dr de Grndwet gewaarbrgde vrijheid "betreffende de aanstelling der nderwijzers" praktisch niet in het gedrang zu kunnen kmen, wanneer ten aanzien van de bekstiging der pleiding van nderwijzers vr die schlen alleen zu wrden gerekend met de leerkrachten die wettelijk verplicht zijn«k nu tch behudt de dr den Onderwijsraad in zijn advies ver het Ontwerp- Grndslagenwet,blz» 30, aangehaalde uitspraak haar kracht van den Minister nder wien het huidige artikel 195 der Grndwet tt stand kwam*"financieele gelijkstelling wrdt vrgeschreven juist m de vrijheid van richting te waarbrgen". Natuurlijk kan men erver verschillen, he hg het getal van deze niet verplicht c leerkrachten met wrden gesteld. Wanneer de Nta het echter "ng hg geschat" acht "als men aanneemt, dat -het-

14 14. het aantal bventalligen in 1937 tt p 500 zal zijn geslnken"! (blz.2), dan kmt deze raming de Afdeeling in elk geval te laag vr. Weliswaar is het te verwachten dat de Gemeentebesturen nder den druk der mstandigheden hun niet-verplichte nderwijzers steeds meer zullen beperken, z niet geheel afschaffen-, maar wanneer men bedenkt, dat dit laatste in een financieel thans z ngunstig er vr staande gemeente als Rtterdam ng niet eens geschied is, en de gemeente 's-gravenhage ng ruim 200 bventallige nderwijzers heeft, terwijl de bijzndere schlen ng een jaar na die afschaffing aanspraak behuden p vergeding ervr, en bvendien, zals reeds pgemerkt werd, vrij blijven, m vr eigen rekening extraleerkrachten aan te stellen, dan is een raming van 500 zeker te laag. 2-» In de tweede plaats l in, de Nta, vrzver de Afdeeling althans ziet, in het geheel niét gerekend met de leerlingen der kweekschlen die wel de akte als nderwijzer behalen, maar geen nderwijzer bi^ het lager nderwijs wrden, f dit nderwijs na krter f langer t il d weer verlaten» Men kart hier verschillende kategrieën nderscheiden. a»de leeraren der kweekschlen vr wie het bezit der hfdakte verplicht is» Een zekere raming van hun getal is weer niet mgelijk, niet slechts mdat men niet weet, heveel kweekschlen er tengevlge van de tepassing van het nieuwe wetsartikel zullen verdwijnen, maar k mdat de Kninklijke besluiten waarin deze verplichting is vastgelegd, eenige speelruimte ver latent vr de 3-jarige Rijksschlen eischt het Kninklijk besluit van 23 Augustus 1933, n.455(art»13), dat tenminste vier leeraren met inbegrip van den directeur de hfdakte bezitten, maar laat de mgelijkheid pen van ntheffing dr den Minister; het Kninklijk besluit van denzelfden datum, n»456(art»l3) betreffende de Gemeentelijke en bijzndere kweekschlen, kent weliswaar deze mgelijkheid niet, maar stelt ten aanzien van de vakken rekenen, Nederle,ndsche taal» geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur het alternatief* -hfda.kt e-

15 15. hfdakte f middelbare bevegdheid» Het is echter stellig niet verdreven, wanneer men gemiddeld 3 leeraren met hfdakte per kweekschl rekent en een minimum aantal kweekschlen van 75 (het getal dat de Nta ndig rdeelt, waarbijjjdan echter in elk geval ng de 4 niet gesubsidieerde schlen meten gevegd wrden die het jus prmvendi hebben gekregen); dan zuden uit dezen hfde ten minste 3 x 75 =225 akte-bezitters meer gerekend dieen, te wrdenv. Jb.Degenen die in een andere richting verder gaan* meisjes die huwen f hun akte slechts behaalden terwille van hun algemeene ntwikkeling, enz.» Dat k deze beide kategrieé'n niet mgen wrden verwaarlsd, laat zich ten aanzien van de nder a genemde grep in geen geval betwisten, maar k met de andere zal wel dienen te wrden gerekend: men weet tch immers niet van eiken leerling vruit, f hij de akte die hij straks behaalt,- k inderdaad zal gebruiken! Alleen degenen va^ge tevren bekend zu zijn, dat ze de verwrven bevegdheid niet prductief bedelen te maken, zuden wellicht kunnen wrden uit geschakeld s maar dit zullen er uiteraard waarschijnlijk niet velen zijn. Het is mgelijk, dat de hier nder a bedelde akte-bezitters zijn verdiscnteerd in het in de Nta niet nader gespecificeerde slijtingspercentageï maar dan zu dit dienen te wrden aangegeven; en in elk geval ware het dan zuiverder, ze wèl mede te tellen bij het aantal leerkrachten waarin de kweekschlen meten vrzien, maar een afznderlijk slijtingspercentage ervr te rekenen» Vrshands is de Afdeeling van meening, dat de nder 1- en 2- genemde kategrieé'n tezamen veilig p tenminste 800 leerkrachten kunnen wrden geschat» 2-» Het huisnderwij s en het vervlgnderwijs kan men buiten beschuwing laten» daar, wanneer dit gegeven wrdt, het althans in den regel wrdt pgedragen aan persnen die reeds als nderwijzer werkzaam zijn? en k de leerkrachten vr het algemeen-vrmend -lager-

16 16. lager nderwijs aan de Njjverheidssrhni Pn zu men wellicht kunnen verwaarlzen. Maar wel dienen afznderlijk te wrden geteld de leerkrachten MJ, het lager cjidej^ys w ^ het tweede lid van artikel 56 der lager-nderwijswet 1920 dr het LÜ wrd! verged, He grt hun getal in de laatste jaren ge- weest is, zal nauwkeurig kunnen wrden vast gesteld ; he grt het in de tekmst zijn zal, hangt af van allerlei mstandigheden, die men meilijk te vren in rekening kan brengen; neemt men echter in aanmerking dat de pheffing van lagere schlen in de eerste jaren waarschijnlijk een ruimere tepassing van het artikel ndzakelijy maken, dan laat zich een raming van mstreeks 200 stellig verdedigen. 4 ~* Pk dient men bij zijn berekeningen een vrij ruime marge te nemen; in de eerste plaats mdat er tch eenige keuze mgelijk zijn met (dit geldt metname vr het cnfessineel bijznder nderwijs, dat leerkrachten ndig hr-eft van een bepaalde richting), ten andere mdat, wanneer het ttaal aantal vr het lager ndr-rwijs vereischte leerkrachten wrdt geschat, daarbij uiteraard het nderscheid tusschen mannen en vruwen niet in aanmerking is genmen, terwijl het tch niet nwaarschijnlijk met geacht wrden, dat, indien men met dit nderscheid rekening kn huden, de schatting daarvan den invled zu ndervinden«het laat zich immers zeer wel denken, dat er bij een vldend ttaalcijfer een tekrt is aan mannelijke leerkrachten, een surplus aan vruwelijke, f mgekeerd. Deze marge p mstreeks 400 leerkrachten te stellen, acht de Afdeeling weer niet verdreven. 5-.Eindelijk is k het getal van de leerlingen der lagere schlen, waarp de schattingen berusten, aanvechtbaar» en dit wel in tweeërlei pzicht. a.in tegenstelling met de vreger genemde Bijlage van het Verslag betreffende het Ontwerp-kweekschlwet wrdt in de Nta niet gerekend met den telp tt het uitgebreid lager nderwijs -die-

17 17. die ng steeds grter wrdt ; dit kan hier van belang zijn, mdat # bij het uitgebreid lager nderwijs het aantal leerlingen waarvr het salaris van één leerkracht wrdt verged, kleiner is. Ok ver het bij de behandeling der Bezuinigingswet aangenmen amendement- Thijssen (lid 4 bis van artikel 28 der Lager-nderwijswet 1920) zu in dit verband feitelijk meten zijn gesprken; weliswaar is (in afwijking van wat ten aanzien van de andere wijzigingen van artikel 28 geschied is) ng niet bepaald, wanneer het hier bedelde vrschrift in werking zal treden; maar daarm raag inen het tch ng niet eenvudig verwaarlzen. b.van zeer veel meer beteekenis is, dat k met de gevlgen van de verhging van den leeftijd waarp de kinderen tt de lage- IÊ. schl mgen wrden tegelaten, geen rekening is gehuden. De Nta nderscheidt zich hier weer van de Bijlage bij het Verslag ver het Ontwerp-kweekschlwet. Blijkbaar is dus k deze verwaar lzing niet pzettelijk geschied. En inderdaad raag de zeven bedelde fa.ctr niet buiten beschuwing wrden gelaten, wil men geen nzuivere uitkmsten verkrijgen. Er kan alleen verschil van meening zijn ver de vraag, ver heveel kinderen het ten deze gaat* de Bijlage stelt den "ttalen invled" der verhging van den telatingsleeftijd p 27»760 leerlingen; het Rmsch-Kathliek Centraal Bureau (in" het Schlbestuur" van December 1935, blz.119) kmt tt een getal van 36i000; van de zijde van de Prtestantsch-Christelijke kweekschlen eindelijk wrdt het geschat p mstreeks Deze cijfers lpen zóó sterk uiteen, en, vrzver de berekeningen waarp ze berust<-n» zijn medegedeeld, blijken deze zzeer in pzet te verschillen, dat de Afdeeling eenigszins huiverig is, ten deze nu reeds haar definitief rdeel te bepalen. Zij mge er thans mede vlstaan, hier de haar p haar verzek verstrekte nadere telichting mede te deelpn van de raming der Prt estantsehe Organisatie, die haar aanvankelijk niet njuist schijnt. Men redeneert daar aldus. Het Kninklijk Besluit van 23 Juni 1932, S 312, waarbij vr 1932 de leeftijd van telating met 3 maanden werd verhgd, had geen betrekking p de -leerlingen-

18 18. leerlingen die in dat jaar reeds tt de schl waren tegelaten, waar nu vlgens de berekeningen van het Centraal Bureau vr de Statistiek $<7% der kinderen vóór 16 Juli tegelaten wrdt, is dus het in de Bijlage genemde getal van 13»880 leerlingen dat in ' 1932 tengevlge van de* maatregel buiten de schl werd gehuden, slechts 43# van het ttale aantal dat er dr zu zijn getrffen, wanneer hij vr het geheele jaar 1932 had geglden» dit ttaal bedraagt derhalve x 100 I ± 32»200. In de Bijlage wrdt 43 verder aangenmen, "dat in 1933 pnieuw een gelijk getal leerlingen is uitgevallen"; inderdaad bedraagt echter de vejanindering ver 1933» 57^ van dr dr de e-rste verhging van den leeftijd bewerkte, en ng 43# van d i w Ike het gevlg is van de twr^de verhging. Eindelijk werkt de maatregel k dr vr 1934» de vermindering bedraagt vr dit jaar 57^ van de tweede verhging* zij wrdt in de Bijlage geheel verwaarlsd. De cnclusie zu zijn, dat de vermindering van het aantal leerlingen tengevlge van de verhging van den leeftijd van telating p tenmi.nsfte g x » d.i.p ver de dient gesteld te wrden. Gaat men uit van de in tabel 3 van de Bijlage aangegeven percentages, dan kmt men tch ng tt kinderen, d.w»z» het dubbele van het in die Bijlage aangenmen getal van Dat dit laatste cijfer te laag is, Bchijnt de Afdeeling in elk geval wel zeker. Zij acht het het veiligst, zich vrshands te huden aan een getal dat tusschen de beide uitersten het midden hudt, bijv * dit zu beteekenen, dat er bij een gemiddelde van 40 leerlingen per nderwijzer in 194Ö/1941 en daarna 1000 leerkrachten meer ndig zullen zijn. B.De verdeeling der ndig geachte kweekschl'.n vi r de verschillende grepen» l)hiervr heeft de Afdeeling herinnerd aan de bezwaren die zich in het algemeen laten aanveren tegen de inschakeling van het beheft e-element bij de bepaling vanïhet getal der dr het -Rijk-

19 19» Rijk te financieren kweekschlen. Thans mge zij wijzen de bedenkingen tegen hxt i_n jianmerking neragn van dri^ef Gdsdienst ige) hfdrichtingen (penbaar en neutraal bijznder, Rmech-Kathliek, en Prtestantsch-Christelijk Onderwijs) bij de verdeeling der ndig geachte kweekschlen.,a.frmeel kan men de vraag stellen, f de v/et vr een dergelijke nderscheiding niet in elk geval een basis had meten bie- '33 den. In het advies van 17 Nvember was, vr het geval dat Uwer Excellentie f s Ambtsvrganger aan de dr d< Afdeeling ntraden wijziging van de ^vergangsbepalin^n der Lager-nderwijswet 1920 zu vasthuden, een redactie van artikel 214 in verweging gegeven, waarbij de gedkeuring van de instandhuding der kweekschlen die aanspraak p subsidie zuden behuden, geschieden zu "naar bij algemeenen maatregel van bestuur, den Onderwijsraad gehrd, te stellen regelen". Set nieuwe artikel 3 van 5 14 geeft, althans rechtstreeks, alleen directieven vr de vermindering van ne * ttale getal gesubsidieerde kweekschlen» de bepaling van de individueele schlen die vr de Rijksbijdrage in aanmerking zullen kmen, bindt het aan geen enkele uitdrukkelijke nrm. Men zu wellicht kunnen betgen, dat de Krn dus, natuurlijk binnen de grenzen die de eerste zin atelt, geheel vrij is bij de aanwijzing van de schlen die subsidie zullen behuden; maar de hiervóór gefrmuleerde vraag is zeker tenminste even gemtiveerd als een dergelijk betg. b.zakelijk laat zich tegen een dergelijke grepe^ring metname drieerlei bedenking aanveren«1" iü QSL eerste plaats is het (zals dr de Afdeeling meermalen -»m.in haar advies van 17 Nvember werd uiteengezet) een van de grndbeginselen der Pacificatie, dat de Overheid zich niet mag en niet kan inlaten met de (Gdsdienstige) richting van het nderwijs en p grnd daarvan ver de ndzakelijkheid van een bijzndere schl rdeelen. ^" 2- IXk <L& tweede plaats hudt de hier bedelde indeeling -geen-

20 20. geen rekening met andere mgelijke verschillen tusschen de kweekschlen, wat met name van bet eekenis zijn kan ten aanzien van de «neutrale» bijzndere schlen, die in de Nta znder meer bij de Overheidsschlen wrden ndergebracht, 3- Eindelijk dekt zich de samenvatting van alle Prtestantsch-Christelijke schlen in één grep niet met de werkelijkheid, in zverre ze de richtingsverschillr n binnrn WÊ grep verwaarlst; dit springt ng stcrk.-r dan ten aanzien van de kweekschlen in h-t g ten pzichte van de Prtestantsche lagere schlen* de in de laatste jaren bij de statistiek gevlgde methde, m deze schlen als éénheid te- nem-n, zu ten deze gemakkelijk een njuist en indruk kunnen wekken. Bvendien lpen de richtingsverschillen tusschen de Prt estantsch-christelijke lagere schlen geenszins geheel parallel met die tusschen de Prt estantsch- Christelijke kweekschlen, en aient men hier dus, k zuiver zakelijk gezien, vrzichtig te zijn met het gebruik van de qualificatie* "crrespndeerende richtingen"(vgl. het advies van 17 Nvember 1933 blz..3). 2) Van de zijde der Rmsch-Kathlieke kweekschlen is erp gewezen, dat het vr het Rmsch-Kathliek-Onderwijzers-Crps aangenmen slijtingspercentage van 5i% blijkens de daar ten dienste staande gegevens t e laag met wrden geacht. Aangezien dit althans ppervlakkig gezien niet geheel strkt met hetgeen men zu verwachten, heeft de Afdeeling getracht, zich met betrekking tt deze aangelegenheid nader p de hgte te stellen.! Op grnd van de haar verstrekte inlichtingen acht zij zich aanvanke lijk gerechtigd, aan te nemen dat de pmerking niet ngegrnd is. 3) Naar het rdeel der Afdeeling is er reden, de schatting van 300 geslaagden van het Staatsexamen als gemiddelde p den duur te hg te achten, zij meent, dat men niet hger beheft te gaan dan 240 à 250» In elk geval gaat de Nta er ten nrechte blijkbaar van uit, dat dit getal gelijkelijk ver de drie aangenmen grepen mag wrden verdeeld«de Rmsch-Kathlieke nder- -wijzers-

21 21. w ijzers althans kmen ng bijna alleen van kweekschlen; dit hangt daarmede samen, dat in den laatst en tijd verschillende Rmsch-Kathlieke nrmaallessen werden pgeheven, terwijl er bvendien drie Rrasch-Kathlieke kweekschlen zijn die geen suksidie genieten, dch wel het jus prmvendi bezitten* een verhuding van ngeveer 3 tt (dus bijv.240 * 180» 60) vr het neutraal en cnfessineel nderwijs schijnt haar in verband daarmede niet nredelijk. 4) In 1 nder e merkt de Nta p, "dat gedurende ng een vrij lange reeks van jaren vermedelijk geen sprake zal zijn van een "natuurlijk accres" wegens teneming van het aantal leerlingen", integendeel blijkens de dr het Centraal Bureau vr de Statistiek gemaakte berekeningen "de vermindering van het aantal schlkinderen ng geruimen tijd zal vrtduren"; in 1943 zu het ttaal aantal kinderen in den nrmalen schlleeftijd ( 6 tt en met 13 jaar) vermedelijk reeds ruim lager zijn dan in Bij de schatting van dit "negatief accres" wrdt echter, vrzver de Afdeeling ziet, weer geen nderscheid gemaakt tusschen de verschillende grepen. Daar evenwel bij het cnfessineel nderwijs ver het algemeen m gezinnen met de meeste kinderen wrden aangetrffen, dient rekening te wrden gehuden met de mgelijkheid, dat <de aangenmen vermindering van het aantal schlkinderen in elk geval grtendeels ten last e van de eerste grep zal behren te wrden gebracht. Dit wrdt k bevestigd dr de pgave in het laatstverschenen Jaarbekje van"de Unie". 5) Uit hetgeen zeven pgemerkt werd, blijkt reeds, dat de p blz»9 der Nta aangenmen verhudingsgetallen van Openbaar en Neutraal bijznder, Prt estantsch-christelijk, en Rmsch-Kathliek Lager Onderwijs (resp.36,5;.25,5 en 38^), ng daargelaten dat hier met een verschillend slijtingspercentage geen rekening schijnt te zijn gehuden, in elk geval geen vldenden grndslag bieden vr de' verdeeling van het aantal ndig geachte kweeksch- -len.-

22 22. len. Het valt in de Nta te waardeeren, dat zij dit zelf erkent, waar aangenmen dient te wrden, dat de vrgang van leerlingen van het penbaar naar het bijznder nderwijs blijft vrtgaan, zal, z merkt zij p de genemde bladzijde p, "een zekere aangenmen verhuding niet vr een verre tekmst kunnen dienen»; bvendien zal vlgens haar rekening zijn tp huden met «de k in de naaste tekmst vrtgaande verschuiving van het penbaar naar het bijznder nderwijs' 1. Nch vr de naaste, nch vr een verre tekmst dus zijn vlgens de Nta zelf de aangenmen percentages tenvlle bruikbaar. Wat de laatste betreft, stelt zij er zich echter blijkbaar mede tevreden, dat "ver eenige jaren" de verhudingscijfers kunnen wrden herzien» He zich dit praktisch laat verwezenlijken, wrdt hier niet nader aangegeven; elders echter, waar het gaat ver de mgelijkheid, "den maatstaf van 1500(g^ixà'gden van de kweekschlen) in ttaal) eenige jaren te laten gelden", wrdt gewezen p het "middel van parallelklassen m in geval van nd aan een niet vrziene behefte tegemet te kmen"*- De Afdeeling kan zich meilijk geheel nttrekken aan den indruk, dat hier wel wat gemakkelijk ver de meilijkheden wrdt heengegleden, het kan tch meilijk gewenscht wrden geacht, de pheffing te bevrderen van schlen ten aanzien waarvan men ernstig rekent met de mgelijkheid, dat ze "ver eenige jaren" weer ndig zullen zijn. En evenmin schijnt haar de cmpensatie tegenver de ''vrtgaande versèhüiving van het penbaar naar het bijznder nderwijs" geheel vldende, die de Nta meent te kunnen vinden in de mstandigheid, dat "bij het penbaar nderwijs de meeste kleine schlen zijn en k altijd zullen blijven"* zij acht te meer twijfelachtig, f het aantal leerkrachten, dat dientengevlge "verhudingsgewijs bij het penbaar nderwijs wat grter met zijn dan bij het bijzndere", inderdaad pweegt tegen het getal nderwijzers dat dit laatste meer ndig heeft tengevlge van de hier bedelde verschuiving, waar in den laatst en tijd veel kleine penbare schlen werden pgeheven, uiteraard verliest daardr het aan het grtere aantal -kleine-

23 23» kleine penbare schlen ntleende argument in elk geval aan beteekenis, al kan aan den anderen kant de mgelijkheid niet wrden ntkend, dat dr deze pheffing leerlingejs naar het bijznder nderwijs zijn gegaan, die anders de penbare schl zuden bezcht hebben. Een vermindering van het percentageleerlingen bij het penbaar neutraal bijznder nderwijs p 31 December 1934 vr de naaste tekmst met een half prcent ten gunste van het rtestantsch nderwijs, kan, wanneer mei* met de ntwikkeling der verhudingen rekening hudt, meilijk geheel bevredigend geacht wrden» Dit laat zich te minder betwisten, wanneer men verweegt, dat deze datum van 31 December 1934, waarvan de Nta hier uitgaat, vr het bijznder lager nderwijs minder gunstig is in verband met de wijziging van de vrwaarden waarnder medewerking wrdt verleend vr schlstichting dr de wet van 4 Augustus 1933, S.414 (metname tengevlge van de vervallen-verklaring dr artikel 8 van de daar bedelde besluiten betreffende het stichten van schlgebuwen). Wel zuden ingevlge de vrschriften van deze wet vrtaan k vr de stichting van nieuwe penbare schlen ver het algemeen de minimum-aantallen leerlingen wrden gevrcterd die vr de stichting van bijzndere schlen zijn vereischt( d.i.de getallen van art.73 die dr art» 3 van dezelfde wet met de helft werden verhgd); maar de gevlgen wegen daar ver het algemeen minder zwaar, daar er in verband met den achteruitgang van het aantal leerlingen in nderscheiden gevallen gebuwen beschikbaar waren. Eindelijk zijn rr metname in verwegend Rrasch-Kathlieke streken ng verschillende penbare schlen die alleen daarm ng niet in bijzndere werden mgezet, wijl de gemeent ebestären*"pzien tegen. d. ksten di^ ( in verband wt d n slacht~n testand dt bestaande gebuwen) aan de huisvesting dier schlen verbnden zuden zijn. -Wanneer-

24 USB Wanneer men dit alles verweegt, dan blijkt afdende dat de ^ijfel 0^trent l bruikbaarheid der aangenmen verhudingsgetallen waart te de Nta z*lf aanleiding geeft, inderdaad meilijk ngegrnd kan wrden geacht. Om een eenigermate betruwbaar beeld van de tekmst te verkrijgen, zu men de leerlingen meten tellen die bijv»in de laatste drie jaren (f ver een ng langere peride) tt de verschillende grepen van lagere schlen waren tegelaten. Naar de thans bekende gegevens en vruitzichten wettigen in elk geval reeds de cnclusie, dat de in de Nta ten grndslag genmen verhudingsgetallrn niet vldende rekening h-ude» laef d/x «grtxii van het bijznder nderwijs. De Afdeeling met met de-ze pmerkingen ver de tepassing die het nieuwe wettelijke vrschrift in de Nta gevnden heeft, vlstaan* het ntbreekt haar zwel aan den tijd als aan de gelegenheid tt rustige verweging, die ndig zijn m dieper in te gaan p de ingewikkelde materie waarver dit dcument handelt. En m dezelfde reden kan zij evenmin verder stil staan bij den inhud van de haar tegeznden Rapprten der rganisaties. Niet alles truwens wat daarin staat, det hier rechtstreeks ter zake» Over het algemeen echter bevestigen deze Rapprten de aanvankelijke zienswijze der Afdeeling, dat nadere verweging zwel van het ttaal cijfer der ndig geachte kweekschlen, als van de vr de grepen aangenmen verhudingsgetallen niet uit zal kunnen blijven. Mgen de geheel f ten deele buiten beschuwing gplaten factren in den eersten tijd wellicht althans gedeeltelijk wrden gecmpenseerd dr de grte arbeidsreserve waarp de Nta de aandacht vestigt,- is deze reserve (vral ntstaan tengevlge van de mstandigheid dat de prductie der kweekschlen zich ni r t nmiddellijk kan richten naar de sms pltsr-üng gewijzigde behefte), ver eenige jaren pgebruikt, en treedt er een meer nrmale testand in (waarvr de Nta bedeld is), dan staat te vreezen, dat de verwezenlijking van haar cnclusies wel eens spedig zu kunnen leiden tt een tekrt dat vr het nderwijs schade met brengen.

25 25. nr In de beschuwingen die de Afdaling in het vrenstaande aan de Nta heeft gewijd, heeft zij stilzwijgend aangönmn, dat, wanneer men eenmaal de mgelijkheid aanvaardt, m langs den weg der Statistiek betruwbare resultaten te verkrijgen "vr het bepalen van de geheele kweekschlpleiding, die dr het Rij;; kan wrden verzrgd" (wat vr haar, blijkens haar advies van S S M ber 1933, en de hiervóór gegeven uiteenzettingen twijfelachtig is) wél p bepaalde punten tegen de berekening bedenkingen kunnen wrden ingebracht, maar de geheele pzet van die berekening als zdanig in beginsel geen bezwaar ntmet. Het e-chijnt haar echter niet verbdig, k»ver deztón pzet ng iets te zeggen. O- blz.l der Mta kan men lezen, dat M nr>l bij de behandeling van het ntwerp der bezuinigingswet de gedachten(gngen) in de richting, dat bij ieder" '?,r "drie grepen van kweekschlen" (penbare en neutrale bijzndere, R^msch-XAhlieke en Prt testantsch-christelijke) ï'dl vermindering evenredig behrt te geschieden naar den grndslag van het aantal leerlingen, dat de lagere schlen bezekt. waarvr elk der kweekschlgrepen geacht wrdt de leerkrachten p te leiden." De bezwaren tegen een dergelijke grepeering der kweekschlen werden hiervr aangestipt; thans >-iut het er slechts p aan, dat hier als grndslag vr de verdeeling der kweekschlen wrdt gesteld hat aantal leerlingen der lagere schlen. Blijkens den vrafgaanden zin echter wil de Nta als uitgangspunt vr het bepalen van het geheele aantal uit de penbare kassen geheel f gedeeltelijk te bekstigen kweekschlen niet het aantal leerlingn der lagere schlen nmen, maar "da efcjfte aan de in ttaal ndige leerkrachten". Nu ligt de pmerking vr de hand, dat dit p hetzelfde neerkmt, daar het aantal bendigd leerkrachten, althans in hfdzaak, bepaald wrdt dr het aantal lerlingn der lagere schlen, en, vrzver men -daarnaaetl) nderstreeping van de Afdeeling

26 26. daarnaast ng met bezitters van de nderwijzersakte buiten de lagere schl rekening heeft te huden (zie hiervóór), het meetellen daarvan den kweekschlen slechts ten gede kan kmen. Be-z tegenwerping zu ngetwijfeld juist zijn, wanneer het vermede- 'f lijke getal der in ttaal ndige leerkrachten waarvan de Nta uit zu willen gaan, inderdaad rechtstreeks dr berekening uit het getal van de leerlingen der lagere schl was afgeleid. Vergist de Afdeeling zich echter niet, dan gaat de Nta p een andere wijze te werk. In stee dat ze het ttale getal bendigde leerkrachten berekent, gaat ze uit van het aantal nderwijzers dat er thans feitelijk is. en hudt zich vervlgens bezig met de veranderingen die men in dit getal kan verwachten, m z ten sltte te kmen tt het aantal leerkrachten waarin dr de kweekschlpleiding zal metn wrden vrzien. Ofschn men wellicht niet geheel znder grnd geneigd zu kunnen zijn, aan te nemen, dat k het langs dezen weg verkregen resultaat niet veel zal kunnen,verschillen, scheen het de Afdeeling tch niet znder belang, prefndervindelijk na te gaan, f inderdaad de uitkmst gelijk is. Zij heeft haar berekening gebaseerd p de gegevens in de Bijlage van.de Memrie van Antwrd ver het ntwerp van wet tt verlaging van de penbare uitgaven vr het nderwijs (ïweede Kamer, zitting ,N.89, dr de Regeering ingeznden p 5 Nvember 1935). Vlgens de in deze bijlage verstrekte gegevens zuden bij invering van de in het ntwerp-bezuinigingswet vrgestelde en thans aanvaarde schalen de vlgende aantallen nderwijzers vr het gewn lager en uitgebreid lager nderwijs wrden vereischt: vr het penbaar G.1.0. (2.797 schlen): vr het bijznder G.I.0. ( schlen):4.398 $ vr het penbaar ÏÏ.I^O. ( 244 schlan): 244 f ,293 vr het bijznder U.1.0. ( 523 schlen): 523 f l.aï "f leerkr. Vegt men daarbij de ngeveer 900 leerkrachten vr het Buitengewn Lager Onderwijs, dan bedrugt het verplichte aantal nderwijzers dat aldus zeker ndig zal zijn: J 900 -

27 27. Bij deze leerkrachten meten dan in elk geval pgeteld wrden: 1- de bventallige, reserve-,en vak-nderwijzers, en de kweekelingen met akte... < «± de vr de kweekschlen vereischte hfdaktebezitters de extra-leerkrachten, tegestaan p grnd van "art.56,lid 2.. ± 200 de nderwijzers vr het huisnderwijs, vervlgnderwijs en nijverheidsnderwijs pr memrie 4- a. de leertrahten die er meer ndigzullen zijn dr de uitbreiding van het U.I.Ö.; en b. de nderwijzers die er ndig zullen zijn vr mstreeks leerlingen die'er in 1940/1941 en daarna meer zijn zullen(verhgingvleeftijd van telating) 1. ± al s me,r ge * 400 Te»amen ± In het geheel zu aldus, aangenmen dat de thans bestaande verhudingen en wettelijke vrschriften van kracht blijven, gerekend meten wrden p mstreks , f afgernd akte-bezitters. Trekt men hiervan 500 af in verband met de vermindering van het aantal lagere schlen, d mstandigheid dat ^n schl vr en een vr U.I.0,tezamen óón hfd kunnen hebben, enz., dan hudt men tch ng een aantal van vr. Gerekend naar d p blz.5 dr Nta genemde percentages, zuân hiervan mtn hren tt ht penbaar en neutraal-bijznder nderwijs (38 C /J: ; tt het Prtestant sch en R^K. bij znder nderwijs W&M Past men p deze beide getallen de slijtingspercntags van S n 5^ te di p dezelfde bladzijde vermeld staan, dan zudn d cijfers van d aanvulling wrden: Openbaar en neutr.b i j z nder(bç van 13.49C): 675; Prtstantsh n jug, bijznder nderwijst b /<> van ) O Wanneer van dze 675 n 1210 «.ktebezittrs en respctivelijk 180 en 60 van ht Staatsexamen kmen, zdat er vr de Kweekschlen 495 en 115«verblijven, dan zu dit, gerekend naar en aantal van 20 geslaagden per jaar vr elke schl, een aantal kweekschlen -eiechen-

28 28. eischen van tenminste 4ïö/20(24f) I 25 tpenb.en neutr.bijzndere; 115C/20(57i) 58 P-test. en R.K.. Matuurlijk zu de Afdeeling deze berekening niet als een definitieve willen zien beschuwd; maar wel meent zij te mgen zeggen, dat ze ng aan den lagen kant is: inderdaad zu het haars inziens k uit financieel gpunt zeer gewaagd zijn, het aantal dr het Rijk gefinancierde kweekschlen zelfs maar met 18 in te krimpen (laat staan met 25 f 26, zals de Kta wil); en in elk geval bevestigt deze glbale becijfering de nzekerheid en subjectiviteit van al dergelijke p slechts ten deel berekenbare, en telkens zich wijzigende factren pgebuwde ramingen; een nzekerheid, die, bevestigd dr het verschil van de schattingen in de Uta-laban, het Ontwerp-Kweekschlwet en de thans aanhangige Mta, tt zeer grt vrzichtigheid met npen bij het nemen van zóó ingrijpende maatregelen als thans metname ten aanzien van het bijznder nderwijs wrden verwgen.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de OmnibusenquĂȘte 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie