Planning en Control Cyclus Begroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017"

Transcriptie

1 Begroting

2 Voorwoord Begrotingssaldo en meerjarenperspectief Samenvatting meerjarenperspectief Bijdrage gemeenschappelijke regeling Uitgangspunten begroting Opbouw van de begroting Programmabegroting Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Programma 1A Projectmatige werkzaamheden Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering 16 Programma 2 Algemene gezondheidszorg Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 3A Projectmatige werkzaamheden Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 4A Projectmatige werkzaamheden Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Ghor) Algemene Dekkingsmiddelen Paragrafen Inleiding Weerstandsvermogen Verbonden partijen Bedrijfsvoering Financiering Financiële begroting Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief Investeringen Verloop reserves en voorzieningen Bijlage Afkortingenlijst

3 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2014 van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD Z-W), inclusief de meerjarenraming Met deze begroting worden de kaders gesteld ten aanzien van de voorgenomen programma-activiteiten in 2014 en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn binnen de gemeenschappelijke regeling. De basis voor de begroting 2014 is de kadernota 2014, die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 maart Met de kadernota 2014 is opnieuw invulling gegeven aan een bezuinigingsopdracht. Ditmaal van ruim 4,5%. In de vergadering van het algemeen bestuur op 26 september 2012 is besloten tot een bezuiniging van 2,5%. Totaal voor een bedrag van In de voorliggende programmabegroting is dit bedrag structureel verwerkt. Bij behandeling van de begroting 2014 in het dagelijks bestuur is besloten tot een aanvullende bezuinigingsopdracht voor Dit komt voort uit een probleem met betrekking tot de raming van de loonkosten voor het programma jeugdgezondheidszorg. Bij het opstellen van de begroting 2014 is bij de controle van de loonkosten gebleken dat de raming voor de formatie voor de jeugdverpleegkundigen te laag is opgenomen. Reden is dat de consequenties uit de functiewaardering van de jeugdverpleegkundigen niet financieel in de begroting vertaald is. Bij de overname van de medewerkers vanuit Evean is in het sociaal plan vastgelegd dat de functies binnen een jaar na overname ingepast zouden worden in het loongebouw van de GGD. Dit is dan ook gebeurd. De functies zijn opnieuw beschreven en gewaardeerd. Voor de jeugdverpleegkundigen heeft dit geleid tot een hogere waardering. Dit betekent dat in de begroting de raming voor de personele kosten jeugdgezondheidszorg moesten worden verhoogd. Omdat binnen de afdeling een groot aantal jeugdverpleegkundigen werkzaam zijn die zijn overgekomen vanuit Evean (28 fte) gaat het om een substantieel bedrag. Voor 2014 betreft dit een noodzakelijke verhoging van en voor 2015 structureel Het dagelijks bestuur heeft besloten om de loonkosten op het juiste niveau te ramen, echter voor eenzelfde bedrag een bezuiniging, ingaande 2014, te realiseren. De nieuwe bezuinigingsopdracht is dan ook in de begroting, verdeeld over verschillende programma's, verwerkt. Uiteraard moet aan de extra bezuinigingsopdracht van nog concrete invulling per programma worden gegeven. Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn. Met het invullen van bovengenoemde bezuinigingen is inmiddels 9,5 % bezuinigd op de GGD. Eerder is in de vergadering van het algemeen bestuur op 19 november 2010 besloten tot een bezuiniging van 5% met ingang van Ten opzichte van vorig jaar is de opzet van de begroting inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn de indicatoren verder aangevuld. In 2013 is een start gemaakt om in de begroting per programma betere prestatie-indicatoren te benoemen. GGD Nederland heeft inmiddels, in samenwerking met een aantal GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. Deze is medio 2013 operationeel. De benchmark is een instrument waarbij GGD-en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar leren. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. De strategische indicatoren zeggen iets over de lange termijn en de basisindicatoren zeggen iets over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. De GGD Zaanstreek- Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de standaardindicatoren en heeft deze dan ook in de programmabegroting opgenomen, zodat vergelijk met andere GGD-en mogelijk is. Ze zijn aanvullend op de eigen prestatie-indicatoren. 3

4 De begroting 2014 is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is een samenvattend overzicht opgenomen van het begrotingssaldo voor 2014 en in het meerjarenperspectief. Verder is in dit hoofdstuk een overzicht opgenomen van de bijdrage voor 2014 voor de individuele gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de begroting opgenomen en in hoofdstuk 3 wordt de begrotingsopzet toegelicht. Hoofdstuk 4 is de programmabegroting, waarin per programma de doelstellingen, activiteiten en benodigde middelen zijn vermeld. In hoofdstuk 5 zijn de paragrafen opgenomen. Tenslotte geeft hoofdstuk 6 nader inzicht in de financiële begroting. De voorzitter, De secretaris, drs. G. Nijenhuis drs. J.P. Detering 4

5 1 Begrotingssaldo en meerjarenperspectief 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief Gemeenschappelijke regeling Onderstaand wordt samengevat het financiële meerjarenperspectief voor voor de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd. De lasten en baten worden in hoofdstuk 4 per programma toegelicht. De begroting 2014 en het meerjarenperspectief kent voor de jaren het volgende begrotingssaldo (=de totale bijdrage van de gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling exclusief projecten): Gemeenschappelijke regeling P1 Epidemiologie, beleid en Baten gezondheidsbevordering Lasten Saldo P2 Algemene Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P3 Maatschappelijke Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P4 Jeugd Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P5 Geneeskundige hulp bij Baten ongevallen en rampen Lasten Saldo Paragraaf bedrijfsvoering Baten Lasten Saldo Totaal bijdrage gemeenschappelijke reg Aansluiting met de kadernota 2014 De basis voor de programmabegroting is de kadernota Bij de kadernota 2014 werd een totale bijdrage van voor 2014 geprognosticeerd. Na het opstellen van de begroting komt de gemeentelijke bijdrage iets hoger uit, namelijk op

6 Bij de begroting 2013 werd voor 2014 een totale gemeentelijk bijdrage van voorzien. Hierop is een taakstellende bezuinigingsopdracht van 2,5 % ( ) doorgevoerd. Er is slechts met een gering percentage voor loonindexatie, in verband met verhoging van werkgeverspremie, van 0,25 % rekening gehouden (totaal ) en een zeer geringe indexatie voor onontkoombare prijsstijgingen waarmee rekening is gehouden (totaal ). Deze indexatie is bij de kadernota 2014 vastgesteld. Ten opzichte van 2013 is, door het invullen van de bezuiniging, voor 2014 een daling van de gemeentelijke bijdrage te zien. Vanaf 2015 stijgt de bijdrage. Dit komt met name voort uit de indexatie van de loonkosten met 1%. Daarnaast fluctueren de kapitaallasten. Met betrekking tot de stijging van de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenperspectief zal bij de kadernota 2015 discussie plaatsvinden over verdere bezuinigingen. Tenslotte moet worden opgemerkt dat in de begroting 2014 en het meerjarenperspectief de financiele verwerking van de gelden, die beschikbaar komen voor het 2 e contactmoment voortgezet onderwijs in het kader van de jeugdgezondheidszorg, niet in de begrotingscijfers zijn verwerkt. Dit wat niet mogelijk omdat medio 2013 nog een besluit door het algemeen bestuur moet worden genomen over de inzet van de middelen die via de algemene uitkering beschikbaar zijn (ongeveer 0,90 per inwoner). Projectmatige werkzaamheden De omvang van de projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) voor 2014 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Uitgegaan is van de portefeuille-omvang van de projecten in 2013 en de tarieven die voor 2014 inmiddels zijn vastgesteld. Voor de projectmatige werkzaamheden geldt dat afrekening buiten de gemeenschappelijke regeling met de opdrachtgevende gemeente plaatsvindt. Een overzicht van de projecten en voor welke gemeente dit wordt uitgevoerd, is per programma opgenomen als onderdeel A (programma 1A, 3A en 4A.). De omvang van de projecten is als volgt: Projectmatige werkzaamheden P1 Epidemiologie, beleid en Baten gezondheidsbevordering Lasten Saldo P3 Maatschappelijke Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P4 Jeugd Baten gezondheidszorg Lasten Saldo Totaal budget projectmatige werkzaamheden Bijdrage gemeenschappelijke regeling Voor is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten weergegeven in de tabellen op de volgende bladzijde. 6

7 Ten aanzien van de berekening van de bijdrage per gemeente is het van belang rekening te houden met het volgende: De inwonersaantallen zijn de definitieve inwonerscijfers per 1 januari 2013 (t-1) afkomstig van het CBS. De bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt naar rato van het inwonersaantal 0-19 verdeeld (op basis van t-1). De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3, maatschappelijke gezondheidszorg) wordt, conform de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, berekend naar rato van de afname. Het totale aantal is bepaald op 650 meldingen. Er is nog geen rekening gehouden met een bijstelling van de aantal in verband met de brede centrale toegang. De afname is naar rato verdeeld op basis de vastgestelde verdeling. De bijdrage voor alle programma's met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het meldpunt bemoeizorg en overlast wordt naar rato van het inwonersaantal verdeeld (op basis van t-1). Voor 2014 is de bijdrage (verdeeld naar de programma s) aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten als volgt: Inwoners definitief Afname meldpunt obv 2012 Inw definitief Prog 1 EBG Prog 2 AGZ Prog 3 MGZ Prog 3 meldpunt Totaal functie 714 JGZ 0-19 functie 715 Totaal GGD Beemster ,63% Edam Volendam ,58% Landsmeer ,63% Oostzaan ,80% Purmerend ,49% Waterland ,80% Wormerland ,94% Zaanstad ,99% Zeevang ,14% Totaal % In het meerjarenperspectief is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijk is de bijdrage voor 2013 opgenomen. Gemeld wordt dat het verschil ten opzichte van 2013 ontstaat door: Belangrijke verschillen in inwonersaantal. Een aantal gemeenten kennen een krimp en een aantal gemeenten een groei. Voor 2014 t/m 2017 is de bijdrage berekend op basis van het voorlopige inwonersaantal op 1 januari De meerjarige cijfers, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2, zijn te onzeker Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

8 2 Uitgangspunten begroting In de kadernota 2014 zijn de uitgangspunten voor de programmabegroting vastgelegd. De uitgangspunten gelden voor de gemeenschappelijke regeling. Voor de projectmatige werkzaamheden (plusproducten) worden de tarieven door het dagelijks bestuur vastgesteld. Meerjarenperspectief vastgestelde begroting De basis voor 2014 vormt het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting Het gepresenteerde meerjarenbeeld in de begroting 2013 was als volgt: Totale bijdrage gemeenschappelijke regeling Meerjarige begroting De begroting 2014 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren Loonindex Meerjarig is een loonindex van 1% ten opzichte van het voorgaande jaar aangehouden. Deze 1% verhoging is noodzakelijk in verband met een stijging van de loonkosten door de nieuwe CAO met terugwerkende kracht tot 1 januari Er is daarnaast rekening gehouden met een stijging van de premies. Om deze reden wordt 0,25% extra index toegepast. Verder wordt opgemerkt dat de CAO loopt t/m 31 december Er is geen rekening gehouden met een loonstijging op grond van een nieuwe CAO. Op dit moment wordt deze niet verwacht (gezien de 0-lijn voor ambtenaren). Mocht dit nodig zijn, dan zal er een afzonderlijke begrotingswijziging worden voorgelegd. Prijsindex Voor 2014 is met een prijsindex van 1 % ten opzichte van 2013 rekening gehouden voor de lasten en de baten. De index wordt alleen toegepast op de lasten waarvoor dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met de verhoging van de btw. Totaal is dit bedrag ingeschat op structureel Rekenrente Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4% gehanteerd. Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage voor programma 1, 2, 3 (met uitzondering van de kosten voor het meldpunt) en programma 4 (Jeugdgezondheidszorg) wordt berekend op basis van het inwonersaantal 1 januari 2013 (t-1, definitief, bron CBS) De kosten voor het meldpunt worden berekend naar rato van de afname in Het totale aantal is bepaald op 650 meldingen. De gemeentelijke bijdrage voor programma 4 wordt berekend op basis van het inwonersaantal 0-19 jaar op 1 januari 2013 (t-1, definitief, bron CBS). 8

9 Ontwikkeling inwonersaantallen Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en volgende wordt uitgegaan van de definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2013 (bron: CBS) Inwonersaantal 1-jan-12 1-jan-13 stijg (+) 1-jan-12 1-jan-13 stijg (+) per gemeente voorl def daling (-) voorl def daling (-) totaal totaal 0-19 jaar 0-19 jaar Beemster % % Edam V'dam % % Landsmeer % % Oostzaan % % Purmerend % % Waterland % % Wormerland % % Zaanstad % % Zeevang % %

10 3 Opbouw van de begroting De GGD kent de volgende programma s: Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Programma 2 Algemene gezondheidzorg Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen De programmabegroting behandelt per programma de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd en de wijze waarop deze worden verwezenlijkt (de activiteiten en de prestatieindicatoren). Dit wordt gedaan aan de hand van drie vragen: Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? Wat mag het kosten? Daarnaast kent de programmabegroting (hoofdstuk 4) een aantal (volgens de voorschriften Besluit, begroten en verantwoorden verplichte) paragrafen. De financiële gegevens van de paragrafen maken onderdeel uit van de programma s (hoofdstuk 5), dat wil zeggen dat alle kosten vanuit de paragraaf bedrijfsvoering volledig wordt doorbelast aan de programma s. De financiële begroting (hoofdstuk 6) is opgedeeld in het overzicht baten en lasten, het meerjarenoverzicht en het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen. In het overzicht van baten en lasten worden alle lasten en baten van de programmabegroting in 1 totaaloverzicht weergegeven. 10

11 4 Programmabegroting 11

12 Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Inleiding Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico s en ontwikkelt de GGD gezondheidsbevorderende programma s. De basis voor de advisering en de ontwikkeling van programma s wordt gevormd door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: - Wet publieke gezondheid - Privacy wetgeving Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: - Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende (kwaliteits)eisen van toepassing: - HKZ-normen voor Epidemiologie en beleid - Landelijke standaarden voor lokale en nationale monitor jeugd & gezondheid - Kwaliteitseisen zorginstellingen Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Advisering lokaal gezondheidsbeleid Basisproduct Epidemiologie Basisproduct Gezondheidsbevordering Basisproduct Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect Het direct en indirect bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Specifiek effect Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs) Afname van overgewicht Toename van bewegingsactiviteiten Afname van diabetes Stimuleren tot een gezonde leefstijl op seksueel gebied Stimuleren tot een gezonde leefstijl van allochtonen Stimuleren van een gezonde leefstijl in het algemeen 12

13 GGD Nederland heeft in samenwerking met de GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. Ze zeggen iets over de lange termijn en over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. M.a.w. een effect-indicator. De benchmark is een instrument waarbij GGD en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar kunnen leren. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de indicatoren en neemt ze dan ook ingaande de begroting 2014 op. Effectindicatoren onbekend % van de adviezen op het gebied van gezondheidsbevordering die "evidence based' zijn 100 % van de gemeenten die gebruik maakt van monitorgegevens bij het opstellen van beleidsplannen 7 geimplementeerde gezondheidsbevorderende programma's ( bewegen en voeding) 100 % van de gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid, geadviseerd is over jeugdzorg onbekend % van de gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid, geadviseerd is over de WMO onbekend % van de gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid, geadviseerd is over de wet werken naar vermogen 1 fte gezondheidsbevordering per inwoners Ontwikkelingen 2014 Ontwikkeling Regionaal Kompas GGD Zaanstreek-Waterland is sinds eind augustus 2012 aangesloten bij de landelijke website van het Regionaal Kompas van het RIVM met een eigen regionale site. De site is een praktisch instrument voor beleidsmakers, zorgaanbieders en andere professionals op het gebied van volksgezondheid Op de site is informatie te vinden over de omvang van gezondheidsproblemen, mogelijkheden voor beleid en beschikbare interventies in de regio. De site geeft antwoord op vragen als: Hoeveel ouders hebben behoefte aan opvoedingsondersteuning? Welke interventies gericht op overgewicht worden er in Zaanstreek-Waterland aangeboden? Er is ook per gemeenten algemene informatie en de publicaties over onderzoeken van de GGD opgenomen. Het regionaal kompas zal met verder informatie worden uitgebreid. Preventieprogramma s alcoholmatiging en overgewicht Uitvoering van preventie programma s op het gebied van alcoholmatiging en overgewichtpreventie, de speerpunten uit de nota lokaal gezondheidsbeleid. De preventieprogramma s worden in de gehele regio uitgevoerd. Na de besluitvorming in het AB (13 december 2012) zullen de prestatie-indicatoren in het voorjaar 2013 uitgewerkt worden. Harmonisatie van de landelijke gezondheidsonderzoeken van de bevolking De gezondheidsenquêtes van de volwassenen, ouderen en E-Movo (elektronische monitor voortgezet onderwijs) zullen tegelijkertijd en met een bijna identieke vragenlijst in het gehele land plaatsvinden. Dit heeft twee voordelen: de resultaten kunnen landelijk beter vergeleken worden en er zal meer landelijk ontwikkeld en voorbereid worden. Dit zal efficiëntie en dus financieel voordeel opleveren. Dit aspect moet nog nader uitgewerkt worden. Landelijk wordt ook gewerkt aan een harmonisatie van de gezondheidsenquête 0-11 jarigen, aan de monitoring van de transitie jeugdzorg en aan de gegevens die uit het EKD gehaald kunnen worden. E-Movo wordt naast monitor ook een risico-taxatie instrument E-Movo was tot nu toe een onderdeel van de jeugdmonitor die eenmaal in de vier jaar wordt uitgevoerd. JGZ en EBG bezien de mogelijkheid om E-Movo ook te gebruiken als een risico-taxatie instrument bij het contactmoment voortgezet onderwijs in klas 2. Nu worden alle leerlingen gezien door verpleegkundige of arts. 13

14 VWS heeft ook financiën beschikbaar gesteld voor een tweede contactmoment in het VO (klas 4). Ook hierbij wordt de mogelijkheid bekeken om het risico-taxatie instrument E-Movo te gebruiken. Op welke wijze het 2 e contactmoment wordt ingevuld vindt medio 2013 besluitvorming plaats. Ondersteuning JGZ Op het gebied van de JGZ zijn er veel ontwikkelingen. De afdeling EBG is direct bij de ontwikkelingen betrokken, zoals flexibilisering contactmomenten, de ontwikkeling van het 2 e contactmoment VO en de transitie jeugdzorg. Ook zal Gezondheidbevordering zich meer gaan richten op de ondersteuning van de Centra voor Jeugd en Gezin. Op die manier moet individueel gerichte preventie en collectief gerichte preventie optimaal aangeboden worden aan de jeugd en ouders. Social Media De rol die Social Media spelen, wordt steeds belangrijker. Zowel in negatieve zin, bijvoorbeeld pesten als in positieve zin, bijvoorbeeld middel voor gezondheidsboodschap. Voor de GGD, inclusief de afdeling EBG, een belangrijk gebied om nader te ontwikkelen. Wat doen we hiervoor? Activiteit Doelgroep A Onderzoek naar de gezondheidssituatie in de regio Gemeenten B Het verstrekken van informatie over lokaal gezondheidsbeleid Gemeenten C Advisering op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid Gemeenten D Preventieprogramma jeugd Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Scholen (basis- en voortgezet) E Preventieprogramma allochtonen Allochtone inwoners F Uitgave van nieuwsbrieven m.b.t. leefstijlonderwerpen Scholen (basis- en voortgezet) G Interne ondersteuning betreffende gezondheidsvoorlichting Alle afdelingen binnen de GGD Ad Aantal activiteiten A 1 onderzoek (2013: 1) B 15 te behandelen informatieverzoeken over lokaal gezondheidsbeleid (2013: onbekend) C 10 adviezen lokaal gezondheidsbeleid (2013: onbekend) D 11 preventienprogramma's jeugd (2013: 12) E 10 preventieprogramma's allochtonen (2013: 10) F 4 nieuwsbrieven (2013: 4) 14

15 Wat kost het? Baten regulier Lasten regulier Saldo Analyse De lasten zijn in 2014 lager dan in Conform de kadernota is een bezuiniging op de formatie van 0,2 fte doorgevoerd. De afweging wordt nog gemaakt of de formatievermindering wordt toegepast bij beleid of bij gezondheidsbevordering. Vermindering van de formatie gezondheidsbevordering heeft tot gevolg dat er minder preventieprogramma s op het gebied van gezondheidsbevordering worden uitgevoerd. 15

16 Programma 1A Projectmatige werkzaamheden Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden waarvoor subsidie voor 2014 zal worden aangevraagd zijn de volgende: Projecten EBG 2014 Centrale toegang Opvoedingsondersteuning Lang leve de liefde Overgewicht collectief Jongeren op gezond gewicht Lentekriebels Het budget voor de projectmatige werkzaamheden, waarbij is uitgegaan van de projectenportefeuille 2013 en de tarieven 2014, bedraagt: Projectbaten Projectlasten Saldo

17 Programma 2 Algemene gezondheidszorg Inleiding Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe worden de volgende taken binnen dit programma uitgevoerd: de bestrijding van infectieziekten, (waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen) en medische milieukunde. Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: - Wet publieke gezondheid - Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst - Landelijke regeling meldingen infectieziekten - Privacy wetgeving Bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: - HKZ-normen voor infectieziektepreventie en -bestrijding. - HKZ-normen voor medisch milieukunde. - Kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid - LCR richtlijnen en protocollen reizigersadvisering - Kwaliteitseisen zorginstellingen Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Infectieziektebestrijding Basisproduct SOA-bestrijding Basisproduct TBC-bestrijding Basisproduct Inspectie huidpenetrerende instellingen Basisproduct Medische milieukunde Basisproduct De markttaak: Reizigersvaccinatie Basisplusproduct Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect Het voorkomen van infectieziekten en het beperken cq voorkomen van gezondheidsrisico's/-schade voor de inwoners van de regio wanneer een infectieziekte zich voordoet of wanneer er sprake is van een milieu-incident. Specifiek effect - Het adequaat handelen bij uitbraak infectieziekte op verschillende schaalgrootte. - Het terugbrengen van het aantal personen met een seksueel overdraagbare aandoening. - Een bijdrage leveren in het kader van seksuele gezondheidszorg aan jongeren tot 25 jaar. - Het terugbrengen van het aantal personen dat met tbc (preventie en behandeling) en hepatitis B. - Voorkomen cq beperken van gezondheidsschade bij milieu-incidenten. 17

18 GGD Nederland heeft in samenwerking met de GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. Ze zeggen iets over de lange termijn en over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. M.a.w. een effect-indicator. De benchmark is een instrument waarbij GGD en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar kunnen leren. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de indicatoren en neemt ze dan ook ingaande de begroting 2014 op. Effectindicatoren 0,03% infectieziekten die onverwijld aan de burgemeester, conform afspraak 26,7 soa-consulten per inwoners 0,125 besmettingen met hepatitis A per inwoners 700 soa-consulten per fte verpleegkundigen 0,71% formatie fte medisch milieukunde afgezet tegen de waakvlamnorm consulten reizigersvaccinatie per fte reizigersadvisering Ontwikkelingen 2014 Crisisbestrijdigingsplan De voorzitter van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bestrijding van infectieziekten behorend tot de zogeheten A categorie (bijvoorbeeld influenza). Deze verantwoordelijkheid wordt nader uitgewerkt in het crisisbestrijdingsplan infectieziekten in ZW. Infectieziekten Een aantal ontwikkelingen vragen extra aandacht bij infectieziekten, namelijk o de opkomst van zoönosen (infectieziekten bij dieren die besmettelijk zijn voor de mens bijvoorbeeld Q-koorts) o de toename van multiresistentie van antibiotica o uitbraak van nieuwe verwekkers van infectieziekten (EHEC, N1H1). Spreekuur SOA/Sense Om te (blijven) voldoen aan het kwaliteitsprofiel hulpverlening sexuele gezondheid en het aanbod aan cliënten hiervoor, wordt het 3 e spreekuur SOA/Sense voortgezet. Wet regulering prostitutie Voor het bevorderen van technische hygiënezorg conform de WPG wordt een minimale variant uitgewerkt, waarbij ook mogelijk de taken worden meegenomen die voortvloeien uit de Wet Regulering Prostitutie. Medisch milieukunde De medische milieukunde zal zich verder naar buiten toe profileren, met name richting de gemeenten. 18

19 Wat doen we hiervoor? Activiteit Doelgroep A Registratie van aangifteplichtige ziekten Individuen, organisaties en instellingen B Adviezen (ter voorkoming van uitbraak) infectieziekten Individuen, organisaties en instellingen C Screenen en vervolgen risicocontacten hepatitis B Inwoners regio obv risicogedrag D Uitvoeren van SOA-/Sense spreekuren Inwoners regio E Verzorgen van voorlichting seksuele gezondheid Jongeren tot 25 jaar F Uitvoeren mantouxtesten Nieuwkomers G BCG vaccinaties Nieuwkomers H Maken rontgenfoto's Nieuwkomers I Bron- en contactonderzoek Nieuwkomers J Uitvoeren van milieu-onderzoeken Gemeenten K Advisering m.b.t milieufactoren Gemeenten L Vaccinatie en advisering van reizigers Reizigers risico-gebieden Ad Aantal activiteiten A 300 meldingen (2013: 250) B 375 adviezen (2013: 375) C 100 opvolgingen hepatitis B (2013: 100) D 145 spreekuren (2013: 102) E 15 keer (2013:15) F 350 mantouxtesten (2013:220) G 250 BCG vaccinaties (2013: 250) H 400 foto's (2013: 350) I 200 keer bron- en contactonderzoek (2013: 150) J 10 locatiebezoeken (2013: 12) K 70 adviezen (2013: 60) L vaccinaties (2013: 6.500) en consulten (2013: 4.500) Wat kost het? Baten regulier Lasten regulier Saldo Analyse De baten zijn in 2014 hoger begroot dan in Reden is een 3 e spreekuur SOA, hetgeen leidt tot hogere opbrengsten. Binnen het programma algemene gezondheidszorg is, conform de kadernota, een bezuiniging ad op de lasten doorgevoerd door het verminderen van de kosten van laboratoriumonderzoek voor SOA. In 2013 moet een nieuw contract worden afgesloten en zullen andere partijen benaderd worden. Door de komende contractaanpassing is het mogelijk een substantiële besparing op deze kosten te bereiken door voortaan het RIVM tarief te (gaan) hanteren. Ondanks deze bezuiniging zijn de lasten in 2014 hoger dan begroot. Dit komt door een indexatie van de loonkosten en hogere lasten in verband met het 3 e SOA spreekuur. 19

20 Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Inleiding Dit programma is gericht op het uitvoeren van een aantal WMO taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg en huiselijk geweld die zijn ondergebracht bij de GGD. De taken worden regionaal uitgevoerd. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: - Wet maatschappelijke ondersteuning - Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst - Wet BIG - Privacywetgeving Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: - Regionaal plan huiselijk geweld Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: - HKZ-normen voor openbare geestelijke gezondheidszorg - Kwaliteitseisen zorginstellingen Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Meldpunt overlast en bemoeizorg basis+product Coördinatie huiselijk geweld basis+product Advies en steunpunt huiselijk geweld basis+product Tijdelijk huisverbod basis+product Gefinancierd door woningcorporaties: 2 e kansbeleid basis+product Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van overlast voor de leefomgeving voortkomend vanuit problematische individuele situaties en daarmee het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurten en wijken. Specifiek effect - Voorkomen en terugbrengen van (escalatie) problematische situaties in de leefomgeving. - Verbeteren van leefomstandigheden van individuen door hen te leiden naar passende zorg. - Voorkomen en terugbrengen van het aantal situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld. - Verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners. - Voorkomen van ontruimingen. 20

21 Ontwikkelingen 2014 Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, Brede Centrale Toegang en Wijkteams De gemeente Zaanstad heeft de opdracht gegeven om te komen tot een brede Centrale Toegang voor Maatschappelijke Opvang voorzieningen en om een OGGZ entree voor te bereiden. Een projectgroep, bestaand uit Leger des Heils, RIBW, Brijder, gemeente Zaanstad en GGD hebben in naburige regio s gekeken naar de opzet van een Centrale Toegang. Het voorstel dat is ontwikkeld behelst o.a. dat alle meldingen OGGZ, inclusief een vraag voor maatschappelijke opvang bij het Meldpunt Overlast & bemoeizorg, worden gemeld. Elke instelling die het vermoeden heeft dat een klant tot de doelgroep behoort zal deze dan ook aanmelden bij de GGD. Hierdoor zal het aantal meldingen toenemen, maar ook een duidelijk overzicht van de doelgroep ontstaan. Na een analyse van de problematiek door het Meldpunt zal in een veldtafeloverleg met verschillende ketenpartners een trajectbegeleider worden aangewezen. Half 2013 wordt de Brede Centrale Toegang geïmplementeerd. Gelijktijdig worden in Zaanstad en Purmerend sociale wijkteams ingericht. Dit zal er toe leiden dat in eerste instantie het aantal meldingen zal toenemen. In het AB van 6 januari 2011 is besloten om het aantal meldingen bij het meldpunt voor 4 jaar vast te stellen op 650. Eventuele stijging van het aantal meldingen als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen worden binnen deze afspraak opgevangen. In verband met de financiering van de Brede Centrale Toegang is ambtelijk overeen gekomen dat vanuit de financiering door Zaanstad en Purmerend aan het meldpunt Overlast en Bemoeizorg wordt ingezet voor de Brede Centrale Toegang. Dit betekent dat het aantal meldingen van Zaanstad en Purmerend met ca. 10% wordt verminderd. Wet verplichte GGZ In 2014 gaat waarschijnlijk de wet Verplichte GGZ van kracht. Deze nu nog concept wet bepaald dat bij een meldpunt voor openbare geestelijke gezondheidszorg kan een melding kan worden gedaan om de noodzaak te laten onderzoeken tot verplichte zorg aan een persoon aan wie nog niet onder de verantwoordelijkheid van een geneesheer-directeur zorg wordt of is verleend (art 5.2.1). Dit leidt tot extra taken van het Meldpunt. Op dit moment zijn de consequenties nog niet te overzien. Wanneer er meer duidelijkheid is over deze wet zal een nader voorstel worden gedaan. Steunpunt Huiselijk geweld Het aantal vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld neemt toe. Het kengetal in de productenraming is 150 contacten per jaar. Over 2010 zijn 210 contacten geregistreerd, over contacten en contacten geregistreerd. Daarnaast ontvangt het Steunpunt vanaf medio 2010 alle politiemeldingen aangaande huiselijk geweld. De verwachting is dat ook in 2014 het aantal contacten zal stijgen, mede in verband met de Wet meldcode, die medio 2013 ingaat. In augustus 2011 is door het ministerie van VWS een rapport uitgebracht dat de functies van de SHG s beschrijft. Een heldere definitie van de functies zorgt er voor dat burgers er van op aan kunnen dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SHG. Dit zorgt ervoor dat een slachtoffer of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SHG kan verwachten. Deze functies zijn: Advies & ondersteuning: bij de SHG kunnen burgers en professionals terecht met al hun vragen betreffende huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties; voorlichting: het SHG geeft voorlichting aan beroepsgroepen in de 1 e lijn en professionals met als doel versterken van de deskundigheid bij ketenpartners. Tevens geeft het SHG voorlichting over huiselijk geweld aan het publiek gericht op bewustwording; Meldpunt: deze functie krijgt vorm aan de hand van de taken die genoemd zijn in de Meldcode huiselijk geweld; 21

22 Organiseren van hulp: is aanvullend op de functie van advies&ondersteuning. Het SHG zorgt dat een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij ketenpartners, zodat een zorg- of hulpverleningstraject wordt gestart; Bewaken ketenafspraken: het SHG is verantwoordelijk dat het hulpverleningsproces, van bij het steunpunt gemelde incidenten, door de ketenpartners ( in onderlinge samenhang) wordt uitgevoerd; Registratie: het registeren van personen, die zich melden met vragen rondom huiselijk geweld; Monitoring & prevalantieonderzoek: het SHG maakt de problematiek rond huiselijk geweld inzichtelijk en levert input voor beleid; Volgt de hulpverlening op casusniveau en voert prevalentieonderzoek uit. Deskundigheidsbevordering: het SHG vergroot de deskundigheid bij professionals en vrijwilligers op het terrein van huiselijk geweld. Op dit moment ligt het zwaartepunt van het SHG op de functie advies& ondersteuning door 40 uur per week bereikbaar te zijn. In de avonduren en weekend wordt de bereikbaarheid verzorgd door de crisisdienst van de GGZ. Formeel heeft het Steunpunt 0,99 fte ter beschikking. Het Steunpunt is echter 40 uur per week, gedurende 52 weken, bemenst. Dit is niet mogelijk in de huidige situatie. De GGD legt prioriteit bij de bereikbaarheid van het SHG. Gezien de toename van het aantal meldingen, de bereikbaarheid van 40 uur per week en de functies van het Steunpunt Huiselijk geweld is een uitbreiding naar 1,5 fte noodzakelijk. Bij uitbreiding van de formatie kan de prestatie-indiactor worden bijgesteld. Hierover zal een afzonderlijk voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Wet meldcode De voorgenomen wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beoogt, naast het verplichten van een meldcode voor organisaties en professionals, de belangrijkste taken van de SHG s wettelijk vast te leggen. Het SHG wordt dan een meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. De wet Meldcode medio 2013 ingevoerd worden. Dit betekent dat diverse beroepsgroepen (zoals onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen, politie en justitie) bij vermoeden van huiselijk geweld het SHG zullen consulteren. Er wordt landelijk een verdriedubbeling van het aantal meldingen verwacht zodra de meldcode is ingevoerd. Voor de regio Zaanstreek-Waterland betekent dit circa 480 meldingen meer per jaar. Het behandelen van een melding kost gemiddeld vijf uur. Dit betekent voor het SHG jaarlijks uur extra werk. Dit kan niet binnen de huidige formatie van het Steunpunt. (bron memorie van toelichting Wet Meldcode) Afstemming AMK en Steunpunt Huiselijk geweld Als het gaat om kindermishandeling zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) actief. Samenwerking tussen de SHG s en AMK s is essentieel, omdat er vaak sprake is van een overlap in de problematiek wanneer gezinnen met huiselijk geweld te kampen hebben. Vanaf 2015 is het samengaan van de SHG s en AMK s verplicht. In 2013 worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht. Door het landelijke Ondersteuningsprogramma SHG s wordt reeds gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking tussen SHG s en AMK s. Zaanstad is daarbij aangesloten. Het streven is een landelijke samenwerkingsovereenkomst zodat niet iedere regio apart afspraken hoeft te maken. Dat kan natuurlijk wel. Het Steunpunt zal afhankelijk van de landelijke opzet de samenwerkingsovereenkomst regionaal implementeren. Uitvoeringsplan Huiselijk geweld In het uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld is een van de doelstellingen versterking van SHG, zodat er meer tijd komt voor een systeemgerichte aanpak en casemanagement (8 uur per week). Tevens is een van de doelstellingen versterking aanpak ouderenmishandeling (8 uur per week). Voor 2013 is dit door middel van een projectsubsidie gehonoreerd. Een nieuw uitvoeringsplan wordt ontwikkeld voor

23 In de GIA brief wordt voor het programma Kwetsbaren in veilige handen extra middelen beschikbaar voor de bestrijding van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met de VNG worden afspraken gemaakt over de extra investering bij (centrum)gemeenten. Voor de periode zijn de volgende gelden beschikbaar. Voor de regio Zaanstreek-Waterland is dit ca beschikbare middelen in het kader van Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ontruimingen De GGD heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Parteon, Rochdale, ZVH, Eigen Haard en Wormer Wonen om huurders die een ontruimingsvonnis hebben ontvangen een tweede kans te bieden. Het Tweede kans beleid houdt in dat de huurders de helft van hun huurschuld dienen te betalen en een begeleidingscontract moeten tekenen. Door de economische situatie is een stijging van het aantal ontruimingsvonnissen waar te nemen. De GGD heeft geen invloed op het aantal vonnissen; de woningcorporaties bepalen of zij een huurder gaan ontruimen. Wat doen we hiervoor? Activiteit Doelgroep A Probleeminventarisatie n.a.v. meldingen Inwoners B (Telefonische)advisering bij huiselijk geweld Inwoners C Bemiddelen naar hulpverlening Inwoners D Samenwerking tussen ketenpartners realiseren Ketenpartners E Verzorgen van voorlichting en advies Ketenpartners/Inwoners F Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod Inwoners G Procescoordinatie Wet Tijdelijk Huisverbod Ketenpartners H Advies verlening uithuisplaatsing tijdelijk huisverbod Gemeenten I Kennis en expertisecentrum Ketenpartners/Gemeenten J Probleeminventarisatie n.a.v. melding voorgenomen ontruiming Inwoners/Woningcorporaties K Deelname aan overleg 1e of 2 lijns zorgorganisaties Ketenpartners 23

24 Ad Aantal activiteiten A 650 meldingen ( in verband met de financiering van de BCT wordt het aantal meldingen van Zaanstad en Purmerend verminderd met 10% (2013: 650) B 150 aantal personen die contact zoeken bij het SHG (2013: 150) E Afhankelijk van de vraag F 125 huisverboden (2013: 130) J 100 aangezegde ontruimingen K Deelname aan Home team in Beemster (4x), Edam-Volendam (5x), Waterland (2x)en Zeevang (4x), Deelname aan het screeningsoverleg veiligheidshuis (wekelijks) Deelname aan casuïstiekoverleg Huiselijk geweld (maandelijks) Ketenoverleg Tijdelijk Huisverbod (3x) Deelname aan het wijkagenten overleg in Zaanstad en Purmerend ( 14x) Organisatie van Overleg Overlast en Bemoeizorg met ketenpartners in Zaanstreek en Waterland ( 8x per jaar) Wat kost het? Baten regulier Lasten regulier Saldo Analyse Conform de kadernota 2014 is er een bezuiniging doorgevoerd op de materiële kosten. In de begroting is o.a een budget opgenomen voor PR activiteiten van het Steunpunt. Eens in de twee jaar wordt een grote PR campagne gevoerd. Voor 2013 staat dit op het programma. In 2014 wordt dit niet uitgevoerd. Met betrekking tot de PR zullen nadere keuzes moeten worden gemaakt. Ondanks de bezuiniging is er sprake van een stijging van de lasten binnen dit programma. Reden is dat de verpleegkundigen op een onjuiste schaal waren geraamd. Dit is herzien bij de begroting

25 Programma 3A Projectmatige werkzaamheden Maatschappelijke gezondheidszorg Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden waarvoor subsidie voor 2014 zal worden aangevraagd zijn de volgende: Projecten MGZ 2014 Centrale toegang Preventieve huisbezoeken Huiselijk geweld Straathoekwerk Zaanstad Straathoekwerk Oostzaan Het budget voor de projectmatige werkzaamheden, waarbij is uitgegaan van de projectenportefeuille 2013 en de tarieven 2014, bedraagt: Projectbaten Projectlasten Saldo

26 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Inleiding Dit programma is gericht om het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: - Wet publieke gezondheid - Wet op de jeugdzorg - Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning - Wet BIG - Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen - Privacy wetgeving Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: - Protocollen en richtlijnen RIVM, NCJ, VWS - Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende kwaliteitseisen van toepassing: - HKZ-normen voor de jeugdgezondheidszorg - Kwaliteitswet Zorginstellingen Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: PGO basisonderwijs basisproduct PGO klas 2 VO basisproduct Gericht onderzoek basisproduct Speciaal onderwijs basisproduct Rijksvaccinatieprogramma basisproduct Calamiteiten op school basisproduct Logopedie basisproduct Zorgcoördinatie basisproduct Telefonische begeleiding basisproduct Huisbezoek tot 2 weken basisproduct Consult 4 weken tot 4 jaar basisproduct Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid basisproduct Netwerken basisproduct Begeleidingscontacten basisproduct Opvoedingsondersteuning en groepsvoorlichting basis+product Pre- natale en postnatale zorg basis+product Voorlichting en advies basis+product Regionale aanpak overgewicht basis+product Opvoedspreekuur en ondersteuning basis+product Academische werkplaats basis+product 26

27 Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect Het voorkomen, bewaken en beperken van gezondheidsbedreigingen en psychosociaal gedreven ontwikkelstoornissen, bij kinderen van 9 maanden tot 19 jaar om daarmee het optimaal functioneren van individuen in de maatschappij te bevorderen. Specifiek effect Voorkomen en beschermen van kinderen tegen ziekten en ontwikkelingsstoornissen Informeren, adviseren en versterken vna ouders/verzorgers in hun rol als opvoeders Bevorderen van individuele ontwikkelingskansen van de kinderen Voorkomen van maatschappelijke kosten door een gezonde fysieke en psycho-sociale ontwikkeling te bevorderen GGD Nederland heeft in samenwerking met de GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. Ze zeggen iets over de lange termijn en over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. M.a.w. een effect-indicator. De benchmark is een instrument waarbij GGD en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar kunnen leren. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de indicatoren en neemt ze dan ook ingaande de begroting 2014 op. Effectindicatoren BMR-vaccinatiegraad op 14 maanden van > 95% 100 % gemeenten met een BMR-vaccinatiegraad > 95% op 14 maanden 100 % kinderen van 0 tot 19 jaar waarbij binnen 4 weken na melding en/of verwijzing follow-up door de JGZ heeft plaatsgevonden in geval er vermoeden van kindermishandeling was. < 22 % overgewicht bij 10 jarigen 100 % van de ZAT-teams in de regio waarin de GGD structureel vertegenwoordigd is (hoewel in Waterland niet in elke vergadering) 75 % kinderen van 13/14 jaar of klas 2 VO in zorg, uit eigen werkgebied die zijn gezien op regulier contactmoment op de peildatum 100 % basisvoorzieningen waarbij inspecties worden uitgevoerd 5,9 aantal fte JGZ-arsten per inwoners 9,6 aantal fte JGZ-verpleegkundige per inwoners Ontwikkelingen 2014 digitaal dossier JGZ De jeugdgezondheidszorg bevindt zich anno 2013 in een roerige periode. De introductie van het digitaal dossier JGZ heeft de nodige problemen gekend en heeft geleid tot een aangepaste manier van werken. Ondanks alle veranderingen hebben de medewerkers zich ten volle ingezet om de kwaliteit te blijven leveren die de burgers zijn gewend en die men van ons mag verwachten. In 2013 zal het DD JGZ meer gemeengoed zijn geworden en tot een nieuwe routine hebben geleid. In 2014 zal de planning niet meer kampen met fouten in het systeem of anderszins verstorende factoren. Met de invoering van het digitaal dossier bleek niet meer dan 10 consulten per dagdeel haalbaar. De planning is hierop aangepast, maar gebleken is dat de bezetting met het huidige personeel sterk onder druk is komen te staan. 27

28 Medio 2013 moet duidelijk worden of de bestaande formatie voldoende is om de uit te voeren taken ook daadwerkelijk te realiseren. Mocht blijken dat dit toch niet lukt, dan geeft dit structureel hogere lasten omdat meer formatie nodig is. De lasten worden indicatief gekwantificeerd op een bedrag van (uitgaande dat een uitbreiding van 0,55 fte arts, 0,55 fte verpleegkundige en 0,55 fte consultatiebureau-assistent noodzakelijk is). Social media Komende jaren zullen de mogelijkheden van het gebruik van social media verder toenemen. Binnen de JGZ zullen we zoeken naar de kansen om die ontwikkelingen verder te integreren. Dat gaat o.a. om het bieden van een ouderportaal, waarin ouders zelf afspraken kunnen maken, zelf informatie kunnen bijhouden of het automatisch versturen van SMS-berichten voor het nakomen van afspraken. Het gaat ook om het inzetten van social media om met name de oudere leeftijdscategorie te bereiken. De kosten die daarmee zijn gemoeid, zullen mogelijk door verschuivingen gevonden gaan worden. Meer taken In de afgelopen jaren zijn er meer taken bij de jeugdgezondheidszorg terecht gekomen. De aandacht was er al voor gezinnen waar meer zorg voor nodig is. De recente jaren lijkt er een trend zichtbaar dat het aantal gezinnen met extra zorg toeneemt. Dat kan komen doordat er daadwerkelijk meer gezinnen met zorg zijn of dat we maatschappelijk gezien meer alert zijn geworden op de bijbehorende signalen. Matchpoint is een systeem dat een formeel kader geeft aan de zorgcoördinatie. De aandacht voor kindermishandeling, pesten, seksueel misbruik of agressie in het algemeen maakt een ieder meer gericht op mogelijk misstanden. Het vraagt van medewerkers meer aandacht en tijd, maar ook verdere scholing en deskundigheid en het optimaal inzetten van deze deskundigheid. De bredere inzetbaarheid van deze deskundigheid zal leiden tot een betere aanpak van problemen en een snellere inzet van de juiste ondersteuning aan ouders. Basistakenpakket De rijksoverheid komt in 2013 met een nieuwe vaststelling van het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg. Deze ontwikkeling is binnen de JGZ reeds opgepakt in het kader van het project rond de flexibilisering. Dit project is er op gericht om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de kinderen en gezinnen die aandacht daadwerkelijk nodig hebben. De gezinnen en kinderen die zonder al te veel problemen door de kindertijd heen rollen, kunnen toe met de meest basale zorg en aandacht. Deze verschuiving vraagt in de praktijk een forse aanpassing in de werkwijze, die in 2014 en verdere jaren geïmplementeerd zal gaan worden. Het zal leiden tot een verschuiving van werkzaamheden ten gunste van de mensen die het meer nodig hebben. Contactmoment 15/16-jarige De rijksoverheid heeft besloten dat er een contactmoment op 15/16-jarige leeftijd dient te zijn. De JGZ zal in de komende jaren een invulling aan dit contactmoment geven op een wijze die passend is in de huidige tijd. Op welke wijze het 2 e contactmoment wordt ingevuld vindt medio 2013 besluitvorming plaats. Overgewicht en alcoholpreventie De gemeenten in de regio hebben sterk ingezet op de regionale aandachtspunten overgewicht en alcoholpreventie. Binnen de bestaande programma s van EBG en JGZ zijn verschuivingen voorgesteld door bestaande middelen anders in te zetten. De gemeenten hebben daarbij onder andere besloten de aandacht voor opvoedingsondersteuning per gemeente te willen regelen. De mogelijkheden om regionaal mogelijkheden in te zetten zijn daarmee ingeperkt. 28

29 Taal- en spraakspecialisten De aandacht voor de taalachterstanden en het onderwijsachterstandsbeleid heeft geleid tot de projectmatige inzet van logopedische spreekuren op bijna alle locaties in Zaanstreek-Waterland. Het vroeg signaleren van problemen op taal- en spraakgebied maakt het mogelijk deze problemen in een vroeg stadium tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat dit daadwerkelijke bezuinigingen oplevert in het kader van zorgen op een latere leeftijd, minder deelname aan zorgtrajecten op school of speciaal onderwijs. Komende jaren zullen we de inzet van de taal- en spraakspecialisten/ logopedisten op deze manier blijven continueren. Juist door de combinatie van de vroegsignalering op taal- en spraakachterstanden op het consultatiebureau, de verwijzing naar VVE-voorzieningen en de screening door taal- en spraakspecialisten levert een inhoudelijk zeer sterke signalering op. Al deze ontwikkelingen vinden reeds plaats en zullen komen jaren gecontinueerd gaan worden. Het merendeel speelt zich af binnen de huidige kaders die de JGZ kent. Met deze ontwikkelingen ontstaat er een steeds sterker en inhoudelijk breder en steviger voorziening, die vanuit de preventieve inzet van middelen, laagdrempelig en dichtbij, ouders en kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Voor het 15/16-jarigen consult is extra financiën aan de gemeenten toebedeeld, waarover de gemeente verantwoording af dienen te leggen aan het rijk. Over de inzet van de gelden voor het 2e contactmoment vindt medio 2013 besluitvorming plaats. Decentralisatie van de jeugdzorg/doorlopende en integrale zorglijnen De decentralisaties die op dit moment een belangrijk punt van aandacht zijn, zullen in de komende jaren van de landelijke en gemeentelijke overheden, betrokken instellingen en zorgverzekeraars veel inspanningen vergen. Voor de jeugdgezondheidszorg is de decentralisatie van de jeugdzorg direct van belang doordat de JGZ een belangrijke vindplaats is van signalen, problematiek en het inzetten van zorg. Door signalen en knelpunten van ouders in een zo vroeg mogelijk stadium op te pikken en te helpen ombuigen naar verbeteringen en oplossingen, zullen we meer voorkomen dat problemen uit de hand lopen. De samenwerking die op gemeentelijk niveau is ingezet met het ontstaan van de CJ(G) s, krijgt met de ontwikkeling van doorlopende en integrale zorglijnen een versterkte basis om de zorg, samen met ouders, in een vroegtijdig stadium optimaal in te zetten. Het vraagt een verdere scholing en deskundigheid op dit vlak voor de medewerkers. Ook zij hebben een meer generalistische bagage nodig, overigens zonder het eigen specialisme te verliezen. Door de verschuivingen binnen de JGZ zullen we nog beter in staat zijn zorg op maat te leveren in een preventieve setting. Op deze manier draagt de JGZ bij aan het voorkomen van onnodige zorg. De jeugdgezondheidszorg is als belangrijke partner van de CJ(G) s zeer actief in het stimuleren van deze samenwerking en integratie van bestaande vormen van hulp en ondersteuning. In het kader van Eén gezin, één plan, zullen actieve instellingen ook op lokaal niveau de samenwerking met elkaar zoeken, daarin gestimuleerd door de gemeentelijke overheid. De behoeften en wensen van de gemeenten en hun burgers zijn hierin leidend. Het vraagt van de jeugdgezondheidszorg een sterke vraaggerichtheid, een inspelen op de gesignaleerde behoeften per gemeente of zelfs per wijk. De komende jaren zal dat er toe leiden dat de brede range van activiteiten binnen de JGZ meer en meer toegespitst zal worden op de afzonderlijke gemeenten, gecentreerd rond het CJ(G). Binnen de organisatie van de GGD zal de dienstverlening meer worden gebundeld en vraaggericht worden ingezet op de specifieke gemeenten/wijken. Binnen de diverse gemeenten worden er sociale wijkteams ingericht. Ook deze teams zijn een element in het meer gericht gaan werken binnen de wijken en buurten, om burgers beter van dienst te kunnen zijn. Gemeentelijke loketten zouden een directe link met deze teams moeten hebben. De jeugdgezondheidszorg wil een bijdrage leveren aan deze wijkteams, waarbij het nog wel punt van aandacht is in hoeverre een wijkteam de volle breedte van alle zorgvragen in één voorziening kan bundelen. 29

30 Deze ontwikkelingen kunnen eveneens plaats vinden binnen de huidige kaders die voor de JGZ gelden. De bestaande kwaliteiten kunnen we inzetten om tot een bredere inzet en dienstverlening te komen Juist de gemakkelijke toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de jeugdgezondheidszorg is een uitstekende ingang om deze inzet effectief en efficiënt te laten zijn. Wat doen we hiervoor? Activiteit Doelgroep A Hielprik en gehoorscreening bij pasgeboren kinderen Pasgeborenen B Beleidingscontacten/huisbezoeken Kind en ouders C Periodiek onderzoek naar gezondheid en ontwikkeling Kind en ouders D Het houden van (inloop)spreekuren Kind en ouders E Coordinatie van zorg Kind en ouders F Rijksvaccinatieprogramma Kind G Screenen op stem/spraak en taalontwikkeling Kind en ouders H Toelatings- en herhalingsonderzoek speciaal onderwijs Kind en ouders I Voorlichting en advies in het algemeen Kind, ouder en school J Post- en prenatale curssen Ouder en kind K Opvoedondersteuning Kind en ouders L VTO-vroeghulp Kind en ouders M Inspecties kinderopvanglocaties Kind en ouders 30

31 Aantal activiteiten A 90% bereik gehoortest (2013: 98%) 75% bereik hielprik (2013:75%) B 100 % huisbezoeken pasgeborenen (2013: 100%) begeleidingscontacten via huisbezoek (2013: onbekend) C Opkomst van 95% regulier consulten 0-4 jaar (2013: 95%) 10 % gesignaleerde afwijkingen in ontwikkeling (2013: 10%) 10 % extra consult (2013: 5%) Opkomst van 75% reguliere consulten 4-12 jaar (2013: 75%) Opkomst van 70% reguliere consulten jaar (2013: 65%) D Elke week minimaal 1 inloopspreekuur per locatie (2013: onbekend) 40 uur per week bereikbaarheid (2013: 40) 4000 vragen van ouders beantwoorden (2013: 4.000) E keer zorgcoordinatie (2013: 1.500) F % bereik met vaccinatie (2013: 90-95%) 95 % opkomst bij 9-jarigen vaccinatie (2013: 95%) 60% opkomst bij HPV-vaccinatie (2013: 60%) G 95 % opkomst bij de screening 5-jarigen (2013: 95%) 100% afhandeling follow-up uit de screening (2013: 100%) indicatief consult logopedie uitgevoerd (2013: 1.000) H 500 plaatsings- en herhalingsonderzoeken speciaal onderwijs (2013: 600) I 250 uitgeleende lesmaterialen, 10 voorlichtingen (2013: onbekend) J 25 % deelname van het aantal zwangeren (afgezet tegen jaarcohort) (2013: 25%) K gesprekken met ouders (2013: 1.200) L 60 VTO/vroeghulpvragen afgehandeld (2013: 60) 100 % bezochte kinderopvanglocaties (aantal kinderdagverblijven 84, buitenschoolse opvang 97, M gastouderbureaus 9 en peuterspeelzalen 72) Inspectie 35 nieuwe gastouders en 44 (= 5%) gastouders Inspectie nieuwe locaties; 10 kinderopvanglocaties Inspectie scholen: 40 Wat kost het? Baten regulier Lasten regulier Saldo Analyse Conform de kadernota zijn bezuinigingen doorgevoerd op de telefonische bereikbaarheid van een algemene jeugdverpleegkundige. Tot nu toe is sprake van een dagelijkse bereikbaarheid van 8 uur per dag. In 2014 zullen we deze bereikbaarheid beperken tot 4 uur per dag. Een eerste test heeft reeds bewezen dat het voor ouders geen groot bezwaar is als zij s ochtends te horen krijgen van het planbureau (dat altijd bereikbaar is) dat zij s middags worden teruggebeld door de jeugdverpleegkundigen. 31

32 Spoedgevallen krijgen een directe doorverbinding met de dienstdoende stafarts. Verder wordt er een bezuiniging op personeelskosten doorgevoerd door een andere inrichting van contactmomenten. In 2013 worden nieuwe plannen uitgewerkt om de inzet van bestaande deskundigheden anders te positioneren, waardoor b.v. de inzet van artsen efficiënter kan plaats vinden. Vooral voor deze beroepsgroep zal dit nodig zijn door het verwachte tekort op de arbeidsmarkt. Dit zal niet ten koste gaan van de gestelde kwaliteitseisen. De bezuiniging is nog niet geheel in te schatten, maar wordt vooralsnog ingeboekt voor 0,5 fte. Daarnaast is het afstoten van de locatie Purmerend als bezuiniginig doorgevoerd. De bezuiniging mbt de locatie van het pand Purmerend is verwerkt in de paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast is de formatie voor de functioneel applicatiebeheerder overgeheveld van dit programma naar de paragraaf bedrijfsvoering. Ondanks deze bezuinigingen en de overheveling van budget is het totaal aan lasten beperkt lager op dit programma lager dan in Reden hiervan is dat er is bijgeraamd in verband met de te laag geraamde loonkosten voor de jeugdverpleegkundigen. 32

33 Programma 4A Projectmatige werkzaamheden Jeugdgezondheidszorg Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden waarvoor subsidie voor 2014 zal worden aangevraagd zijn de volgende: Projecten JGZ 2014 VHT, Zaanstad VHT, Purmerend Centrum Jong Opvoedingsondersteuning Opvoeding en ondersteuning Purmerend Groot zorgteam Buurtnetwerken Spreekuur en voorlichting logopedie, Zaanstad Spreekuur en voorlichting logopedie, Purmerend Toeleiding VVE, Zaanstad Taalacademie, Zaanstad Taalvaardigheid Teams Jong PGO, Zaanstad PGO, Purmerend Voorzorg, Zaanstad Voorzorg, Purmerend Voorzorg, Beemster Overgewicht individueel Pilot jeugdzorg CJG, Purmerend CJG, Edam Volendam CJG, Landsmeer CJG, Beemster CJG, Oostzaan CJG, Wormerland Het budget voor de projectmatige werkzaamheden, waarbij is uitgegaan van de projectenportefeuille 2013 en de tarieven 2014, bedraagt: Projectbaten Projectlasten Saldo

34 Huisvestingskosten Centra Jong en Centra Jeugd en Gezin: Dit betreft feitelijk geen projectgelden. De GGD is huurder van de locatie en belast de kosten 1:1 door aan de betreffende gemeente. Voor de huisvestingskosten is geen rekening gehouden met een indexatie. Locatie Vurehout Zaanstad Locatie Bristelroodstraat Zaanstad Locatie Geuzenpad Zaanstad Locatie Guishuis Zaanstad Locatie Albert Schweitzerstraat Zaanstad Locatie Abel Tasmanplein Purmerend Locatie Landauerstraat Purmerend Locatie Triton Purmerend Locatie Heideweg Edam/Volendam Locatie De Krommert Zeevang Locatie Valkstraat Wormerland Locatie Swaensborch Waterland Locatie Buurterstraat Waterland Locatie M.L. Kingstraat Landsmeer Locatie Zuideinde Oostzaan

35 Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Ghor) Inleiding Dit programma is gericht om de coördinatie bij rampen en crisissen met het doen de psychosociale schade bij calamiteiten bij de inwoners te beperken. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: - Wet publieke gezondheid - Wet veiligheidsregio s Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: - Bestuurlijk convenant samenwerking GHOR Convenant Publieke Gezondheid 2012 Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: - Kwaliteitseisen in het kader van het besluit personeel veiligheidsregio s Producten Onder dit programma valt het volgende product: Geneesk hulp bij ongevallen en rampen basisproduct Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van zowel fysieke gezondheidsschade als psychosociale klachten bij inwoners ten aanzien van ramp/crises. Specifiek effect - Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bioterrorisme. - Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen en rampen Ontwikkelingen 2014 Verandering van rol Onder invloed van de WVR verschuift de rol van de GHOR van een uitvoerende organisatie naar een organisatie waar de nadruk ligt op regievoering en advisering. In dat kader worden met de ketenpartners in de witte kolom convenanten afgesloten waarin wordt vastgelegd op welke wijze deze ketenpartners verantwoorde zorg onder opgeschaalde omstandigheden (rampen en crises) blijven leveren. 35

36 Evaluatie convenant publieke gezondheid Het convenant publieke gezondheid dat de GHOR/Veiligheidsregio ZW met de GGD heeft afgesloten wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De processen waarvoor de GGD in dit verband verantwoordelijk is zijn grootschalige infectieziekte-uitbraak, psychosociale hulpverlening, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na rampen. GGD rampenopvangplan De GGD heeft een actueel rampenopvangplan (GROP) waarin eerdergenoemde processen uit het convenant publieke gezondheid zijn uitgewerkt. Jaarlijks moeten de betrokken medewerkers aan de oefeningen meedoen, conform het vastgestelde jaarplan OTO. Tot en met 2015 ontvangt de GGD voor de uitvoering van het jaarplan OTO een subsidie van het Traumacentrum VU/AMC. Evaluatie afspraken met de Veiligheidsregio Tussen Veiligheidsregio ZW en GGD zijn afspraken gemaakt over de GHOR bijdrage van de GGD. Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wat doen we hiervoor? Activiteit Doelgroep A Afstemmingsoverleg Veil.regio/GGD met Ghor-bureau Directie, medewerkers, ambulancedienst, MKA, ziekenhuizen B Bijeenkomsten regiegroep Acute Zorg Huisartsenpost C Bijeenkomsten regiegroep bevolkingszorg en crises GGD, huisartsen, ambulancedienst, MKA, brandweer D Opleiding, trainen en oefenen medewerkers E 24 uurs beschikbaarheid RGF, leider kernteam en Omac/Imac Ketenpartners Ad Aantal activiteiten A 2 keer Directieoverleg (2013: 2) 8 keer Beleidsoverleg VrZW/GGD en GHOR-bureau 6 keer Advisering beleid GHOR (2013: 6) B 2 bijeenkomsten (2013: 2) C 2 bijeenkomsten (2013: 2) D Opleiden en oefen MK/Copi 7x (2013: 7), Copi/ROT/Tbz 6x (2013: 6), ROT/Tbz/GBT 4x (2013: 9), RBT 1x 2 interactieve themabijeenkomsten (2013: 2) 1 themabijeenkomst directeuren PG (2013: 1) E 7x betrokkenheid incidenten (2013: 12) 36

37 Wat kost het? Baten regulier Lasten regulier Saldo Analyse De lasten worden volledig gedekt door de ontvangen baten van de GGD Amsterdam-Amstelland en de Veiligheidsregio. 37

38 Algemene Dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Zaanstreek-Waterland bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de negen gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland. Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma de volgende verdeelsleutel gehanteerd: - Voor de programma s epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering (EBG), algemene gezondheidszorg (AGZ), maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) en GHOR vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t-1. - De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3, maatschappelijke gezondheidszorg) wordt, conform de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, berekend naar rato van de vastgestelde afname. - Voor het programma jeugdgezondheidszorg (JGZ) vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners 0-19 jaar per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio van 0-19 met als peildatum 1 januari van het jaar t-1. De gemeentelijke bijdrage voor 2014 en in het meerjarenperspectief is als volgt: Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal Voor 2014 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten als volgt: Inwoners definitief Afname meldpunt obv 2012 Inw definitief Prog 1 EBG Prog 2 AGZ Prog 3 MGZ Prog 3 meldpunt Totaal functie 714 JGZ 0-19 functie 715 Totaal GGD Beemster ,63% Edam Volendam ,58% Landsmeer ,63% Oostzaan ,80% Purmerend ,49% Waterland ,80% Wormerland ,94% Zaanstad ,99% Zeevang ,14% Totaal %

39 5 Paragrafen 39

40 5.1 Inleiding In de begroting is een aantal paragrafen opgenomen, die naast de financiële begroting, inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD Zaanstreek-Waterland. Het zijn ook paragrafen die verplicht zijn op grond van de financiële voorschriften (het besluit begroten en verantwoorden ). Dit zijn de volgende paragrafen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Financiering Daarnaast zijn de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en overzicht lokale lasten, volgens de financiële voorschriften (BBV), voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD. 5.2 Weerstandsvermogen Inleiding Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD Zaanstreek-Waterland in staat is haar financiële risico s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: de omvang van de aanwezige risico s, de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico s af te dekken (weerstandscapaciteit). De omvang van de aanwezige risico s In de risico-inventarisatie zijn risico s opgenomen, die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico s wordt het type risico s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico s die te maken hebben met de personele kosten. Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. Doorbetalingsverplichting bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte De GGD is eigen risicodrager voor de WGA, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat de GGD betaalt voor aanvulling van het loon van een zieke (ex-)werknemer. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. 40

41 De beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD Z-W beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: - de algemene reserve wettelijke taken kent ultimo 2012 (onder voorbehoud van vaststelling jaarrekening 2012) een omvang van De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2012 (onder voorbehoud van vaststelling jaarrekening 2012) een omvang van Volgens de nota reserves en voorzieningen is de gewenste hoogte van deze reserve 20% van de omzet van de markttaken. 5.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD Z-W een bestuurlijke relatie heeft én waarin de GGD Z-W een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD Z-W een zetel in het bestuur van de verbonden partij heeft of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD Z-W middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD Z-W. De GGD Z-W kent geen verbonden partijen, wel is er een samenwerking met/vertegenwoordiging in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Sinds januari 2008 is een beleidsmedewerker van de GGD vertegenwoordigd in de GHOR en de directeur GGD aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen 5.4 Bedrijfsvoering Onder bedrijfsvoering worden alle activiteiten verstaan voor de ondersteuning, het beheer, de verantwoording en de controle, die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk voort te brengen. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de staf en de afdeling bedrijfsvoering. Binnen de afdeling bedrijfsvoering zijn deze taken neergelegd bij de onderdelen financiën, personeel en organisatie ( P&O), ICT en facilitaire zaken. Verder worden bij de staf en directie de taken op het gebied van directiesecretariaat, communicatie, kwaliteitsbeleid en klachtenregelingen uitgevoerd. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma s 1 t/m 5. Wat willen we bereiken? - Optimale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het functioneren van de organisatie en de medewerker. - Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W. - Continueren van een gezonde financiële situatie. - Optimaal informeren van samenleving en partners. - Continueren HKZ-certificering. 41

42 Werkkostenregeling van kracht Met ingang van 2014 zou een nieuwe belastingmaatregel van kracht, de werkkostenregeling. Eind maart 2013 is besloten om de invoering uit te stellen. De invoering van de werkkostenregeling vereist aanpassingen in de administratie en het aanpassen van personele regelingen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. In 2013 zal nader worden afgewogen of de GGD de implementatie uitvoert of uitstelt. Automatiseringsplan In 2013 zal een meerjarig automatiseringplan worden vastgesteld. Het plan betreft met name vervanging van huidige hardware en is nodig omdat het support op servers stopt. De servers dateren uit Het automatiseringsplan 2013 tot doel om inzicht te geven in de voor de organisatie optimale invulling van de ontwikkeling van de ICT infrastructuur in de komende jaren en beschrijft en kwantificeert de verschillende stappen die vanuit de huidige situatie in de komende jaren genomen moeten worden. Flexibele inzet personeel Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De samenleving wordt complexer. Het Rijk hevelt taken over naar gemeenten, tegen een lager budget. Een deel van de taken wordt door de gemeente bij de GGD belegd. Complexiteit, integrale benadering, krappe budgetten zet de dienstverlening onder druk. Verder is er sprake van voortschrijdende digitalisering en de vergrijzing, het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt. Ontwikkelingen waarop ook de GGD tijdig moet inspelen. De GGD wil een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die goed om kan gaan met veranderingen, met de focus op het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. Het streven is medewerkers, binnen grenzen, flexibel te kunnen inzetten. Strategische benchmark GGD Nederland heeft in samenwerking met een aantal GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. Deze is medio 2013 operationeel. De benchmark is een instrument waarbij GGD en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar leren. In de (digitale) benchmark zijn 10 strategische- en 40 basisindicatoren opgenomen. De strategische indicatoren zeggen iets over de lange termijn en de basisindicatoren zeggen iets over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de standaardindicatoren, zodat vergelijk met andere GGD en mogelijk is. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Bezien wordt of de indicatoren kunnen worden opgenomen in de programmabegroting In 2013 is een start gemaakt om betere prestatie-indicatoren te benoemen, de indicatoren uit de benchmark zullen hierop aanvullend zijn. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2014)? - Leveren van adequate management- en bestuurlijke informatie. - Faciliteren van medewerkers op de (decentrale) locaties. - (Verder) ontwikkelen en implementeren van beleid/activiteiten op het gebied van personeel, financiën, facilitaire zaken en ICT. - Doorlichten/audit bedrijfsprocessen in het kader van de HKZ-certificering. - Het verzorgen van diverse communicatie-uitingen naar samenleving en partners. 42

43 Wat kost het? Baten regulier Lasten regulier Saldo Analyse Conform de kadernota zijn de volgende bezuinigingen verwerkt: In het kader van de bezuinigingen is ervoor gekozen om de formatie voor facilitaire zaken terug te dringen met 1,0 fte. Deze formatie is lange tijd niet ingevuld in verband met langdurige ziekte. Hoewel dit consequentie heeft voor de snelheid van afhandeling van meldingen wordt toch voorgesteld om de bezuiniging op de overhead te realiseren. Hiermee wordt een bezuiniging van gerealiseerd. Verder hebben in 2012 hebben een tweetal inkooptrajecten plaatsgevonden. Enerzijds voor de arbodienstverlening en anderzijds voor de accountantscontrole. Hierop is een bezuiniging gerealiseerd. In 2013 zullen opnieuw twee inkooptrajecten worden doorlopen, te weten voor telefonie (mobiel en vast) en voor schoonmaak. Op de inkooptrajecten wordt naar verwachting totaal een voordeel van gerealiseerd. De lasten op dit programma zijn ondanks de bezuinigingen hoger dan in Reden hiervan is als volgt: De formatie voor de functie applicatiebeheer is overgeheveld van programma 4 naar de paragraaf bedrijfsvoering. Er is gekozen om het functioneel applicatiebeheer van bedrijfskritische applicaties centraal in de organisatie vorm te geven. Er is kritisch gekeken naar de kosten voor overhead. De kosten voor inkoop die valt binnen de kosten voor overhead zijn volledig overgeheveld van de programma s naar de paragraaf. Dit om een onjuiste doorbelasting binnen de programma s te voorkomen. Het gaat hierbij om de inkoop van kantoorartikelen, telefoonkosten, koffie ed. Tenslotte zijn de lasten en baten hoger door de boekhoudkundige verwerking van de rentekosten op de lening voor het pand en de baten uit interne financieringsmiddelen. Deze werden eerder op een andere wijze begroot (gesaldeerd). 5.5 Financiering Inleiding De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma s. Zij omvat de financiering van beleid maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (wet Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten dan wel aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Treasurybeleid Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut welke op 10 januari 2013 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: 43

44 - beheersen van financiële risico s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico. - minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. - optimaliseren van het te realiseren rendement op eventueel beschikbare liquiditeiten. Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd, dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2014 en volgende jaren is 4%. Liquiditeitspositie De liquiditeitspositie van de GGD is door de hoofdlocatie in Zaandam, Vurehout geslonken. Ten behoeve van de koop is eind 2011 een lening aangetrokken van ( tegen een rentepercentage van 3,91 % en een looptijd van 30 jaar) en wordt gefinancierd uit eigen middelen. De voornaamste inkomsten van de GGD Z-W zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag welke een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aan trekken van kortgeld (tot 1 jaar), te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,5% van het totaal van de jaarbegroting. Kasgeldlimiet begroting Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de grondslag 8,5% - in bedrag Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - - Schulden rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar - - Overige leningen niet zijnde vaste schuld - 3 Vlottende middelen - Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant - - Overige uitstaande gelden < 1 jaar - 4 Totaal vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet Ruimte (4-1)

45 Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal aan begrotingssaldo in één jaar worden herfinanciert. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor de GGD is dit een bedrag van (uitgegaan van afgerond). Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld a Renteherziening op vaste schuld o/g - 1b Renteherziening op vaste schuld u/g - 2 Netto renteherziening vaste schuld - 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld - 3b Nieuw verstrekte leningen - 4 Netto nieuw aangestrokken vaste schuld (3a-3b) - 5 Betaalde aflossing Herfinanciering (laagste van 4 en 5) - 7 Renterisico op vaste schuld (2+6) - Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per Het bij ministeriële regeling vastegesteld percentage 20% 10 Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld - 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7) Het bedrag blijft ruim onder de renterisiconorm. 45

46 6 Financiële begroting 46

47 Financiele begroting 6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief De financiële begroting voor de GGD Z-W bestaat uit de volgende onderdelen: A. Een overzicht van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling (de basis- en basis+producten). B. De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de plusproducten en de projecten) die worden afgerekend met de opdrachtgevende gemeente. Ad A In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per programma, voor 2014 en in het meerjarenperspectief , opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling (de basis en de basisplusproducten). Dit zijn de producten die alle gemeenten afnemen en worden afgerekend via de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling. Gemeenschappelijke regeling P1 Epidemiologie, beleid en Baten gezondheidsbevordering Lasten Saldo P2 Algemene Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P3 Maatschappelijke Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P4 Jeugd Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P5 Geneeskundige hulp bij Baten ongevallen en rampen Lasten Saldo Paragraaf bedrijfsvoering Baten Lasten Saldo Totaal bijdrage gemeenschappelijke reg

48 Ad B Daarnaast verricht de GGD Zaanstreek-Waterland veel projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2014 nog niet bekend is, is als omvang van de projectenportefeuille op basis van 2013 geraamd. De tarieven voor 2014 zijn door het dagelijks bestuur op 12 april 2012 vastgesteld. Totaal is de omvang van de projectmatige werkzaamheden: Projectmatige werkzaamheden P1 Epidemiologie, beleid en Baten gezondheidsbevordering Lasten Saldo P3 Maatschappelijke Baten gezondheidszorg Lasten Saldo P4 Jeugd Baten gezondheidszorg Lasten Saldo Totaal budget projectmatige werkzaamheden Investeringen Systematiek De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: - Inventarissen 10 jaar - Automatisering hardware 5 jaar - Automatisering laptops en tablets 4 jaar - Pand Vurehout 30 jaar - Vervoermiddelen 5 jaar Het jaar van investeren wordt er de helft van afschrijvingsbedrag berekend. De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat geen geldleningen worden aangegaan. Uitzondering vormt de aankoop van het pand Vurehout. Hiervoor is een lening gesloten. Het gehanteerde percentage voor 2014 en volgende jaren is 4 % (dit was in ,25 %). 48

49 In het overzicht op de volgende bladzijde worden de voorgenomen investeringen voor weergegeven: jaar aanschaf bedrag aanschaf afschr termijn kapit lst 2013 kapit lst 2014 kapit lst 2015 kapit lst 2016 kapit lst 2017 Vervanging Automatisering Vervanging Inventaris Vervanging Apparatuur Vervanging Medische apparatuur

50 6.3 Verloop reserves en voorzieningen Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves in het meerjarenperspectief. De GGD kent geen voorzieningen. Verloopoverzicht reserves Stand Algemene reserve wettelijke taken Reserve gezondheidsenquête Reserve reizigersvaccinatie Reserve frictiekosten projecten Reserve groot onderhoud gebouwen Totaal De hoogte van de Algemene reserve is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2012 op 4 juli 2013, gesteld op Conform de voorstellen uit de jaarstukken. 50

51 Bijlage Afkortingenlijst AGZ BAPG BBV BHV BNG BZK CAO CPB DDJGZ EBG Fido GAGS GGD GES GHOR GROP GVO ISW IV3 JGZ LGB MGZ MOA OGGZ P&O PAGO PGO POG PSHOR RSU RZV S(B)O SMA SMD SOA TBC TRV VO VWS WCPV WMO WW Algemene gezondheidszorg Besluit accountantscontrole gemeenten en provincies Besluit begroting en verantwoording Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal planbureau Elektronisch kinddjgzossier Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting Financiering decentrale overheden Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gezondheidseffectscreening Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen GGD rampen opvangplan Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland Informatievoorziening derden Jeugdgezondheidszorg Lokaal gezondheidsbeleid Maatschappelijke gezondheidszorg Medische opvang asielzoekers Openbare geestelijke gezondheidszorg Personeel en organisatie Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Periodiek geneeskundig onderzoek Preventieve openbare gezondheidszorg Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Regeling specifieke uitkering Reizigersvaccinatie Speciaal (Basis) onderwijs Sociaal medische advisering Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Tijdelijke regeling vroegsignalering Voortgezet onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet 51

52 52

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland r Gemeente Waterland Gemeente Waterland Á 2 2 MEI 2013 Zaanstreek-Waterland 2 2 MEI 2013 GESCAND INGEKOMEN Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw brief d.d.:

Nadere informatie

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland Taken in de gemeenschappelijk regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de 4 5. 4 6. De GGD in cijfers 9 2 De gemeenschappelijke regeling 1.

Nadere informatie

Kadernota 2013. Kadernota 2013 2012.1.1

Kadernota 2013. Kadernota 2013 2012.1.1 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel kader 2013 4 3. Uitgangspunten begroting 2013-2016 6 4. Ontwikkelingen per programma 7 Bijlage Gemeentelijke bijdrage 2013-2016 11 2 1. Inleiding Met deze kadernota

Nadere informatie

Beleid en regie. Beleid en regie. Raadsleden. M. Boutsma. Taken in gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Geachte Raadsleden,

Beleid en regie. Beleid en regie. Raadsleden. M. Boutsma. Taken in gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Geachte Raadsleden, Raadsleden Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl Internet www.oostzaan.nl

Nadere informatie

1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4

1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4 Inhoudsopgave Inleiding 1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4 2. Uitgangspunten begroting 2014-2017 5 3. Belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen per programma Programma 1: Epidemiologie, beleid

Nadere informatie

J. Olthof mw. drs. J. Riensema

J. Olthof mw. drs. J. Riensema Planning en Control Cyclus INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF... 6 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 7 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling...10

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur. i CCD, f Zaanstreek-Waterland V-de Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef

Nadere informatie

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen.

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen. Ĺ 7 Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland 1 3 FEB 2015 Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN GESCAND College van B&W gemeente Waterland t.a.v. wethouder J. Kes Postbus 1000 1141 GV MONNICKENDAM Uw

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 27 maart 2015

Jaarstukken 2014 27 maart 2015 27 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 JAARVERSLAG... 6 1.1 Programmaverantwoording... 7 1.1.1 Programma 1 Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering... 8 1.1.2 Programma

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Maart 2015 GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst die werkt voor 9 gemeenten in de regio Zaantreek-Waterland.

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Missie De dienst draagt bij aan een vitale samenleving en gezonde inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. Visie Wij zijn de gemeentelijke

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Purmerend

Tabellenboek Gemeente Purmerend Tabellenboek Gemeente Purmerend 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2012 en meerjarenperspectief 2013-2015 1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: 075-6519292

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

2016/109500. Planning en Control Cyclus Begroting 2017-2020

2016/109500. Planning en Control Cyclus Begroting 2017-2020 2016/109500 Planning en Control Cyclus INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF... 6 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 7 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 maart 2014 nummer: 2014_BW_00173 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - vormend Beknopte samenvatting De VVD heeft raadsvragen gesteld naar

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden De kern: - De komende jaren zal (preventieve)gezondheidszorg een belangrijk politiek thema

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp Inhoud Kernboodschap Deel 1. Wettelijke opdracht De GGD Relatie met gemeenteraden Producten GGD Deel 2.

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Landsmeer

Tabellenboek Gemeente Landsmeer Tabellenboek Gemeente Landsmeer 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijjke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Waterland

Tabellenboek Gemeente Waterland Tabellenboek Gemeente Waterland 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

GESCA14D OP -3 JUNI 2011. Gemeente Oostzaan

GESCA14D OP -3 JUNI 2011. Gemeente Oostzaan p p n z^^ns^'^^'^ l?y" waterland GESCA14D OP -3 JUNI 211 Gemeente Oostzaan Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef d.d.: Uv^ kenmerk; Ons kenmerk: 211-316

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen datum 5 september 2013 kenmerk G13.002130 AM doorkiesnummer (038) 428 15 12 onderwerp Factsheet voor uw gemeente Geachte leden van de

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2010 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: 075-6519292 Fax: 075-6163016 E-mail: info@ggdzw.nl

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, Van: Aan: Cc: Onderwerp: Bijlagen: Nicolette Riater Wit, Monique de; IGriffie Koster, Yolan; Leeuw, Alide; Mieke Doesburg Factsheet kerngegevens 6 GGDrU GGDrU Kerngegevens 6 -.pdf GGDrU Kerngegevens 6

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

1. Financiële bijdrage 2015 en volgende jaren 5. 2.1 (Wettelijke) taken die door de GGD worden uitgevoerd 6

1. Financiële bijdrage 2015 en volgende jaren 5. 2.1 (Wettelijke) taken die door de GGD worden uitgevoerd 6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Financiële bijdrage 2015 en volgende jaren 5 2. Invulling van de bezuinigingsopdracht per programma 5 2.1 (Wettelijke) taken die door de GGD worden uitgevoerd 6 2.2 Invulling

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 April 2008 Castricum Inleiding Voor het tijdvak 2007 tot en met 2010 vraagt het ontwikkelen van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid de aandacht. In bijgevoegde

Nadere informatie

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Samen Beter Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.1 GGD IJssel-Vecht 3 2.2 Financieel overzicht Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.3

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2016

Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2016 Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit Bedrijfsvoering Regio Twente 2016 Overzicht budgetbeheerders AGZ 5710030 AGZ Leiding & Secretariaat Afdelingshoofd AGZ 5710089 AGZ GGD Rampen Opvang Plan

Nadere informatie

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012)

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Gezondheid Leiden Hollands Midden 19-64 65+ 19-64 65+ één of meer chronische aandoeningen 50% 78% 51% 78% onder behandeling voor één of meer

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen Concept Beleidsbegroting 2009-2012 18 september 2008 Gemeente Hoogeveen Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief;

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: 2011.04525 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Mens en Maatschappij Agenda nr. : 11, 2011/20 Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 59172 Datum : 10 juni 2014 Programma : Welzijn Volksgezondheid Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Kort cyclische monitor productie

Kort cyclische monitor productie Kort cyclische monitor productie Januari t/m september 2016 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Datum: 7 november 2016 1. MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN In de tabel op

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1048 d.d. 19-11-2013 Onderwerp Nota Lokaal gezondheidsbeleid Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De bijgevoegde conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid Ruimte maken voor gezondheid voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Politieke Ronde d.d. 10 november Raadsvergadering d.d. 24 november Voorstel nr.

Politieke Ronde d.d. 10 november Raadsvergadering d.d. 24 november Voorstel nr. Politieke Ronde d.d. 10 november 2011 Raadsvergadering d.d. 24 november 2011 Voorstel nr. Programma en product 4.9 Sociale Infrastructuur - Welzijn en zorg Oegstgeest, 10 oktober 2011 Aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013

Jaarverantwoording 2013 JAARGANG 8 NUMMER 2 JUNI 2014 Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg: Jaarverantwoording 2013 Voorwoord Voor u ligt de Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg, welke volledig is gewijd aan de jaarverantwoording

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Zaanstad

Tabellenboek Gemeente Zaanstad Tabellenboek Gemeente Zaanstad 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 9 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Kortcyclische monitor

Kortcyclische monitor Kortcyclische monitor Januari t/m Maart 2017 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 11-05-2017 Pagina 1 MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN In de tabellen op

Nadere informatie