Nederlandse Technische Afspraak. NTA (nl) Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten. Event security and crowd management services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-30 (nl) Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten. Event security and crowd management services"

Transcriptie

1 Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. NTA (nl) Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten Event security and crowd management services ICS september 2004

2 NTA Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord Onderwerp en toepassingsgebied Termen en definities Afkortingen Fundamentele uitgangspunten Evenementenbeveiligingsbedrijf Risicoanalyse Planning en organisatie Evenementenbeveiliger Communicatie Uitwerking per onderwerp fundamentele uitgangspunten Evenementenbeveiligingsbedrijf Risicoanalyse Planning en organisatie Evenementenbeveiliger Communicatie...11 Bijlage A Bibliografie

4 Voorwoord De Nederlander krijgt steeds meer te maken met georganiseerde evenementen. Het publiek zoekt een kwalitatief goede vrijetijdsbesteding. Het onderwerp publieksveiligheid komt langzamerhand op beleidsagenda s voor. De vraag is hoe de branche daarop gaat reageren. Het antwoord: de evenementenbranche professionaliseert. De evenementenbeveiliging krijgt steeds meer een goede en herkenbare plek. Duidelijk wordt dat statische beveiliging een heel ander vakgebied is dan het omgaan met grotere groepen mensen. De evenementenbeveiliging houdt zich bezig met het begeleiden van die groepen mensen. Hierbij gaat het zowel om de voorbereiding van een evenement, waarbij door evenementenbeveiligers wordt geadviseerd, als om de uitvoering waarbij veel beveiligers actief zijn. Voor de evenementenbeveiliging zijn eindtermen en kwalificatieprofielen opgesteld, waarin de kwaliteit van de opleiding wordt beschreven. De Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen (VBE) heeft het initiatief genomen tot het opstellen van deze Nederlands Technische Afspraak (NTA). De VBE is de branchevereniging van evenementenbeveiligingsbedrijven die sinds 1996 bezig is de specifieke belangen van de evenementenbeveiliging te dienen. De vereniging bindt de grootste bedrijven in de markt die evenementenbeveiliging doen, heeft een eigen CAO en werkt aan deskundigheid, kwaliteit en eigen opleidingen; dit laatste voornamelijk in samenwerking met het eigen opleidingsfonds Stichting Opleidingsfonds EvenementenBegeleidingsbranche (SOEB). Het is voor de branche van belang dat de huidige (verschillende) werkwijzen onderling worden afgestemd en dat afspraken op papier worden gezet. Het doel is niet alleen om als branche efficiënter te gaan werken maar ook om andere, bij een evenement betrokken, instanties een handvat te bieden Door de diverse werkwijzen op elkaar af te stemmen en vast te leggen, wordt er meer kwaliteit aangeboden door de leden van de VBE. De vergunningverleners en andere hulpdiensten (politie, brandweer enz.) krijgen een beter handvat voor het beveiligen van publieksevenementen. Risico s kunnen beter worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze NTA zal het beveiligen van publieksevenementen, de kwaliteit en de uitvoering ervan zowel voor, tijdens als na een publieksevenement beter structureren en verduidelijken. Deze NTA is opgesteld door de werkgroep evenementenbeveiliging van de VBE. Deze werkgroep samengesteld uit experts, geselecteerd vanuit de vereniging, bestond uit de volgende leden: G.P.C. van Duykeren Mr. B.W. Westermann The Security Company Secretaris VBE J. Groenewoud Stagiar Integrale Veiligheidskunde bij De Regelaar M.C.J. van Dalen Standardization Consultant NEN E. Krijt Standardization Consultant NEN Bij de totstandkoming zijn de volgende VBE-leden betrokken geweest: Alpha Security Business Security Company (BSC) EBM Security PPS Investment Protection REP S Security Security Concepts The Security Company (TSC) Trent Holding World Wide Security (WWS) Aan deze publicatie mogen geen normatieve waarden worden toegekend. 2

5 Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze Nederlandse Technische Afspraak beschrijft kwaliteitscriteria voor bedrijven op het gebied van evenementenbeveiliging. Evenementenbeveiliging wordt uitgevoerd vanuit het oogpunt van veilig, efficiënt en effectief verloop van het evenement. Deze NTA is van toepassing op evenementen. De definitie van evenementen kan worden uitgelegd naar aanleiding van het Model Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit zegt het volgende: Onder een evenement wordt verstaan elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: a) de bioscoopvoorstellingen, als bedoeld in de wet op de Filmvertoningen; b) de markten, als bedoeld in artikel 151 van de Gemeentewet; c) de kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; d) de inrichtingen, in de zin van de Drank- en Horecawet, die gelegenheid geven tot dansen; e) de betogingen, samenkomsten en vergaderingen, als bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties; f) de activiteiten als bedoeld in de artikelen , , , en van deze verordening. In de circulaire Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van het ministerie van Justitie verstaat men het volgende onder een evenement: - een publiek toegankelijke gebeurtenis, welke een tijdelijk en incidenteel karakter heeft, en plaatsvindt op een vooraf bekende, afgebakende locatie, en waarvoor de betrokken gemeente op grond van de APV een evenementenvergunning heeft verleend, dan wel plaatsvindt in een inrichting, waarop een milieuvergunning rust, op grond van artikel 8:1 van de Wet milieubeheer, en deze vergunning het organiseren van evenementen toelaat. en van evenementen zijn: productpresentaties; concerten; festivals; beurzen; dansfeesten; sportevenementen enz. 3

6 Het gebruik van deze NTA wordt bepaald door de contractpartijen en het bevoegde gezag. Indien in een gebouw of op een terrein voorschriften gelden die afwijken van de bepalingen in deze NTA, moet door de direct betrokkenen (zoals organisator, evenementenbeveiligingsbedrijf, locatieverstrekker, gemeente, politie, brandweer, GGD/GHOR) daarover overleg worden gepleegd. Het resultaat van dit overleg moet schriftelijk worden vastgelegd. 2 Termen en definities Voor de toepassing van deze NTA gelden de volgende termen en definities. 2.1 evenementenbeveiligingsbedrijf door één of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die onder andere gericht is op het verrichten van beveiligingswerkzaamheden op evenementen 2.2 beveiliging bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen 2.3 security Engelse term voor beveiliging en vakterm binnen de evenementenbeveiliging OPMERKING Security is in de evenementenwereld de benaming voor het evenementenbeveiligingsbedrijf. 2.4 crowd management systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico s die ontstaan wanneer zich grote groepen mensen ergens verzamelen OPMERKING 1 Tot crowd management hoort ook het signaleren van ongewenste situaties en het ingrijpen daarin voordat de zaak escaleert. OPMERKING 2 Bij publieksveiligheid draait het om een goede voorbereiding en planning. Het evenementenbeveiligingsbedrijf spoort systematisch de risico s op en neemt voorzorgsmaatregelen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de inzet van capabele beveiligers, de voorbereiding op de bezettingsgraad van een ruimte, het beoordelen van in- en uitgangen, het opzetten van de juiste procedures bij bijvoorbeeld de ingangen en het inschatten van de te verwachten bezoeker en zijn gedrag. OPMERKING 3 De Engelstalige definitie van crowd management is: Crowd management is the systematic planning for, and supervision of, the orderly movement and assembly of people. 2.5 crowd control daadwerkelijk reageren op het gedrag van (groepen) mensen waarbij dat gedrag wordt (bij)gestuurd OPMERKING behavior. De Engelstalige definitie voor crowd control is: Crowd control is the restriction or limitation of group 2.6 risicoanalyse systematisch analyseren van de risicofactoren van een evenement 2.7 risicoprofiel resultaat van de risicoanalyse 4

7 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NTA :2004 nl Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw.

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview

Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview.

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview. Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging Publicatie uitsluitend voor commentaar Computer rooms and data centres

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200

Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1814 Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen Publicatie uitsluitend voor commentaar Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 8099 (nl)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 8099 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl)

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl) Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm NEN 6069 (nl) Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

2e Ontwerp norm NEN-EN 1930

2e Ontwerp norm NEN-EN 1930 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 1930 Child use and care articles - Safety barrier - Safety requirements and test methods Publicatie uitsluitend voor commentaar Commentaar vóór 2010-03-24 februari 2010

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 "Industriele meet- en regeltechniek"

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 Industriele meet- en regeltechniek Nederlandse praktijkrichtlijn Milestones and activities during commissioning of electrical instrumentation and control systems in the process industry (IEC/PAS 62337:2002,IDT) NPR-IEC/PAS 62337 (en) november

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie