Managementstatuut: Verhouding Algemeen Directeur - schooldirecteur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementstatuut: Verhouding Algemeen Directeur - schooldirecteur"

Transcriptie

1 Regeling 1. Regeling 2. Verhouding bestuur - Algemeen Directeur Managementstatuut: Verhouding Algemeen Directeur - schooldirecteur 1. Verhouding bestuur Algemeen Directeur In dit document legt het stichtingsbestuur vast hoe het zijn relatie onderhoudt met de Algemeen Directeur en daarmee met de hele organisatie. De sleutelbegrippen hierin zijn duidelijkheid en consistentie in de wijze van aansturing en in de controle op naleving, en integraal leiderschap. 1.1 Mandatering Het stichtingsbestuur beschikt over een Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur is opdrachtnemer van de schoolbestuurlijke opdracht en is daarvoor eindverantwoordelijk. De Algemeen Directeur heeft de eerste verantwoordelijkheid voor de scholen en is de externe vertegenwoordiger van de organisatie. Het mandaat en de verantwoordelijkheden van overige medewerkers in de organisatie, onder wie de schooldirecteuren (ondermandaat), wordt door het stichtingsbestuur beschouwd als mandaat en verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur. Met het oog op ondubbelzinnige vaststelling van aansturing- en verantwoordingslijnen heeft het stichtingsbestuur een code goed bestuur vastgesteld Handelingskaders van de Algemeen Directeur Het stichtingsbestuur stelt de Algemeen Directeur in de gelegenheid om tot keuzes te komen over hoe de doelen kunnen worden verwezenlijkt. Het stichtingsbestuur erkent daarmee de professionaliteit van de Algemeen Directeur en van de schooldirecteuren. Het bestuur wil niet zelf sturen op middelen, maar realiseert zich dat het verantwoordelijk is voor de keuzes die de Algemeen Directeur en de schooldirecteuren daarin maken. Het stichtingsbestuur beperkt zich tot globale uitspraken over: de beoogde resultaten of de toegevoegde waarde van de scholenorganisatie; voor wie deze zijn bedoeld; tegen welke prijs of met welke prioriteit deze resultaten moeten worden bereikt. Het stichtingsbestuur geeft geen instructies over hoe leiding en uitvoering te geven aan de organisatie, maar geeft de grenzen van het mandaat aan. Het stichtingsbestuur doet dit veelal door vooraf op hoofdlijnen uit te spreken voor welke beslissingen de ruimte beperkt is. Hiervoor heeft het stichtingsbestuur onderstaande kaders opgesteld. 1.3 Algemene beperkingen De Algemeen Directeur draagt er zorg voor dat door hem of onder zijn leiding wordt gehandeld in overeenstemming met het recht en met regelgeving, in overeenstemming met het gezond verstand en met de gebruikelijke regels van de ethiek. 1.4 Interne organisatie De Algemeen Directeur draagt er zorg voor om in zijn relatie tot het stichtingsbestuur, personeel, ouders van leerlingen en leerlingen respectvol en inzichtelijk te communiceren. Behandeling van leerlingen en hun ouders De Algemeen Directeur ziet erop toe dat leerlingen en hun ouders de school ervaren als een plaats waar de leerlingen in een fysiek veilige en psychisch geborgen omgeving tot prestaties kunnen komen. Voor de leerlingen gelden bovendien de volgende uitspraken: 1. De Algemeen Directeur ziet erop toe dat leerlingen niet voor situaties worden geplaatst die een onverantwoord risico vormen voor hun veiligheid en privacy. 2. De Algemeen Directeur laat niet toe dat leerlingen geschorst of verwijderd worden anders dan volgens door de wetgever en in aanvulling daarop door het stichtingsbestuur expliciet opgestelde regels. Voor de ouders gelden bovendien de volgende uitspraken: 3. De Algemeen Directeur spant zich in om de betrokkenheid van ouders bij de (school)organisatie te stimuleren. Vervanging Algemeen Directeur De Algemeen Directeur laat zich bij afwezigheid vervangen door de Adjunct Algemeen Directeur. Deze is voldoende op de hoogte van het beleid van het bevoegd gezag en de directiewerkzaamheden. Organisatie De Algemeen Directeur is vrij om de scholen naar eigen goeddunken te organiseren, echter met de volgende beperkingen: 1. De Algemeen Directeur houdt de nu bestaande onderwijslocaties in stand. 2. De Algemeen Directeur spreekt de schooldirecteuren van de scholen aan op schooldirecteurschap (operationeel werkgeverschap) als leidend beginsel in de organisatie. Informatie en ondersteuning van het stichtingsbestuur De Algemeen Directeur spant zich in om het stichtingsbestuur volledig en juist te informeren, door: 1. het stichtingsbestuur op tijd, nauwkeurig en toegankelijk de overeengekomen managementrapportages te verstrekken, die dienen aan te sluiten op de desbetreffende beleidsuitspraken. 3. het stichtingsbestuur op de hoogte te houden van relevante trends, voorzienbare negatieve publiciteit, substantiële interne en externe veranderingen, in het bijzonder waar deze van invloed kunnen zijn op de aannames van bestaand bevoegd gezagsbeleid.

2 4. al die zaken op de bestuursagenda te zetten waarvoor de formele goedkeuring van het stichtingsbestuur nodig is. 1.5 Personeelsbeleid De centrale regelgeving beperkt de Algemeen Directeur in diens handelingsruimte voor het voeren van personeelsbeleid (zie CAO-PO). In aanvulling daarop spreekt het stichtingsbestuur zich als volgt uit: 1. De Algemeen Directeur is bevoegd om personeel te benoemen of doen benoemen, met inachtneming van de volgende beperkingen: hij zal onderwijzend personeel pas (laten) benoemen wanneer van de te benoemen persoon zekerheid is verkregen over het onderschrijven van de doelstelling van de school, respectievelijk het karakter en de identiteit van het openbaar onderwijs. 1. De Algemeen Directeur voert een integraal personeelsbeleid vanuit goed werkgeverschap, dat getuigt van respect voor het personeel en een goed oog voor de waarde van het personeel voor de organisatie. Hij zal handelen vanuit de expliciete regels die voor het betreffende personeel gelden (CAO en eventuele aanvullende voorwaarden) en met inachtneming van de eigen uitvoeringsregels. functies alleen wijzigen met toestemming van het stichtingsbestuur. de gelegenheid geven voor klacht of beroep. personeelsleden het mogelijk maken zich rechtstreeks tot het stichtingsbestuur te wenden o als interne klachtenprocedures zijn uitgeput én o als het betreffende personeelslid zich erop beroept dat bestuursbeleid is overtreden tegen zijn belang of dat het bestuursbeleid zijn rechten onvoldoende beschermt. personeel alleen vergoedingen geven die hun rechtens of op grond van expliciet bij het stichtingsbestuur bekende criteria toekomen. Deze criteria worden opgesteld in overleg met bestuur en GMR. opleidingskansen creëren voor het personeel. een evenwichtige verdeling van het personeel naar doelgroepen (leeftijd, sekse en herkomst) nastreven. certificering van de schooldirecteuren nastreven bij de Nationale Schoolleiders Academie of een gelijkwaardige opleiding of instantie. een actief werkgelegenheidsbeleid voeren. alleen klachten in behandeling nemen waarvan de schooldirecteur op de hoogte is en alleen beroepen tegen beslissingen die door de schooldirecteur zijn genomen. 1.6 Financiën De Algemeen Directeur is bevoegd tot het opstellen van begrotingen en tot beslissingen over financiële exploitatie, met de volgende beperkingen: Ten aanzien van de begroting De begroting van de totale organisatie Samen tussen Amstel en IJ zal niet wezenlijk afwijken van de door het stichtingsbestuur geformuleerde doelen en prioriteiten en geen begrotingstekort bevatten. De Algemeen Directeur ziet er dan ook op toe dat: er een begroting wordt opgesteld die berust op realistische verwachtingen van inkomsten en uitgaven. er een meerjarenbegroting wordt opgesteld die is gebaseerd op een financiële risicoanalyse. de reserves en voorzieningen niet worden aangesproken, tenzij hierin is voorzien in het vastgestelde (meerjaren) financiële beleid. er voldoende geoormerkte reserves en voorzieningen zijn om financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. er voorzieningen worden getroffen om berekende toekomstige verplichtingen te financieren. de te verwachten bevoegd gezagskosten en/of bevoegd gezagsvergoedingen in de begroting zijn opgenomen. er geen afwijkend financieel beleid wordt gevoerd zonder dat dit tevoren is goedgekeurd door het stichtingsbestuur. er geen structurele posten worden opgevoerd die enkel worden gedekt door incidentele middelen. er zo veel mogelijk niet-reguliere middelen worden verworven. Ten aanzien van de exploitatie De Algemeen Directeur zal ervoor waken dat er onverantwoord financieel risico wordt gelopen of dat de feitelijke uitgaven belangrijk afwijken van de gestelde prioriteiten in de begroting. zich beperken tot wat hem aan middelen ter beschikking staat of komt, tenzij tot een eventueel met de het stichtingsbestuur overeengekomen ondergrens. geen schulden aangaan bij derden die niet binnen een periode van het lopende boekjaar kunnen worden aangezuiverd. erop toezien dat salarissen en andere schulden op tijd worden betaald. erop toezien dat een administratie wordt gevoerd die voldoet aan door de wetgever opgestelde criteria. bij uitgaven buiten de begroting om uitdrukkelijke toestemming van het stichtingsbestuur vragen. Onderbesteding op een bepaalde begrotingspost kan worden gebruikt om onverwachte uitgaven binnen de begroting te dekken. zal geen verplichtingen aangaan met eelangere looptijd dan financieel kan worden overzien.

3 zal een treasury statuut opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan het stichtingsbestuur en vervolgens dit statuut naleven. Ten aanzien van huisvesting De Algemeen Directeur zal er zorg voor dragen dat de bezittingen van de organisatie beschermd zijn of voldoende worden onderhouden. er zorg voor dragen dat de bezittingen van de organisatie afdoende zijn verzekerd. een meerjarenonderhoudsplan opmaken en onderhouden. de privacy van leerlingen- en personeeldossiers waarborgen tegen inzage door onbevoegden. er op toezien dat onbevoegden geen toegang hebben tot schoolterreinen of schoolgebouwen. schriftelijk beleid opstellen op het gebied van het gebruik van schoolgebouwen, schoolterreinen, gymnastiekzalen en inventaris van scholen voor nietschoolse doeleinden. alles in het werk om stellen als eerste in nieuwbouwen/of uitbreidingswijken met het openbaar onderwijs aanwezig te zijn. 1.7 Onderwijskundig concept De Algemeen Directeur is vrij om met zijn personeel voor een onderwijskundige aanpak te kiezen, echter met de volgende beperkingen: de Algemeen Directeur zal diversiteit in de organisatie bevorderen. rekening houden met de vraag vanuit de ouders. rekening houden met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs nauwkeurig volgen en daarin stimulerend zijn voor de schooldirecteur. waar mogelijk nieuw beleid implementeren, in overleg met de schooldirecteuren Extern beleid De Algemeen Directeur zal marketingbeleid voor de organisatie formuleren. anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

4 2. Het managementstatuut 2.1 Plaats van de Schooldirecteur in de organisatie De functie van schooldirecteur bevindt zich hiërarchisch direct onder die van de Algemeen Directeur. De schooldirecteur treedt op als leidinggevende en vertegenwoordiger van de werkgever voor al het personeel (operationeel werkgever) dat aan de school verbonden is en staat daarmee dus formeel een hiërarchische relatie. Voor ouders, leerlingen en externe relaties van de school is hij/zij de eerst aanspreekbare persoon. Het stichtingsbestuur en in direct afgeleide zin, de Algemeen Directeur kiest in de relatie met de schooldirecteuren binnen Samen tussen Amstel en IJ voor integraal resultaatverantwoordelijk management. De schooldirecteur krijgt de ruimte om de eigen school te profileren en de creativiteit van het personeel tot volle groei te laten komen. Het stichtingsbestuur, in de functionaris van de Algemeen Directeur, draagt de schooldirecteur op zich te verantwoorden over zijn/haar beleid. Als de schooldirecteur in de rapportage voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij/zij de overeengekomen doelen bereikt heeft en daarbij binnen de handelingsruimte en beslissingsruimte is gebleven die hem/haar gegeven is, dan is daarmee de beoordeling positief. 2.2 Verantwoordelijkheden en verwachtingen Een schooldirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor de aan zijn/haar leiding toevertrouwde school. Meer concreet betekent dit het volgende: De schooldirecteur a) heeft een dubbele loyaliteit is verantwoordelijk voor de eigen school én voelt zich, zichtbaar in doen en laten, mede verantwoordelijk voor Samen tussen Amstel en IJ als geheel. is bereid en in staat met de dilemma s die daaruit voortkomen constructief om te gaan. b) is integraal en eindverantwoordelijk voor de school Hij/zij is verantwoordelijk voor alle gebeurtenissen die de school betreffen, alsmede de gevolgen daarvan, ook als het gevolgen zijn van besluiten -of het nalaten daarvan- van anderen. Voor alle zaken die te herleiden zijn tot het eigen BRIN nummer is de schooldirecteur dus verantwoordelijk, tenzij een zaak expliciet en schriftelijk hiervan is uitgesloten en toegewezen is aan de Algemeen Directeur of het bestuur. Verantwoordelijk zijn betekent niet automatisch ook schuldig of aansprakelijk zijn. Aansprakelijkheid is een juridisch begrip, dat verwijst naar een situatie waarin nalatigheid of verwijtbaar gedrag aantoonbaar is. Ook als er geen directiestatuut zou zijn, kan de schooldirecteur in zo n situatie aansprakelijk gesteld worden. Ook als er geen sprake is van nalatigheid of schuld, is de schooldirecteur nog wel verantwoordelijk (bijv. voor het bestrijden van de gevolgen) Een schooldirecteur blijft verantwoordelijk, totdat die verantwoordelijkheid expliciet door een ander (i.c. Algemeen Directeur) is overgenomen; een eenmaal geaccepteerde verantwoordelijkheid kan niet eenzijdig afgelegd worden. Hier lijkt een soort drieslag aanwezig te zijn: eerst probeert de schooldirecteur de oorzaken te bestrijden; lukt dat niet, dan probeert de schooldirecteur de gevolgen zoveel mogelijk te beperken; tenslotte kan de schooldirecteur zijn/haar verantwoordelijkheid beëindigen. Dat laatste kan echter alleen door dit expliciet te melden en daar gevolgen aan te verbinden, bijvoorbeeld door de Algemeen Directeur te vragen de verantwoordelijkheid over te nemen, overplaatsing te vragen, of ontslag te nemen. Een schooldirecteur neemt zelfstandig/autonoom beslissingen over alle zaken die de goede voortgang en ontwikkeling van de school beogen en waarvan de gevolgen beperkt blijven tot de school. Het betreft hier niet wijzigingen van huidig beleid. Een schooldirecteur is op schoolniveau verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen, inclusief middelen en budgetten die daarbij door de Algemeen Directeur zijn toegewezen. De schooldirecteur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school, de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, draagt zorg voor de continuïteit, vernieuwing en veiligheid. c) draagt zorg voor een planmatige ontwikkeling van de school Stelt zichzelf en de organisatie doelen, die gericht zijn op voortgaande verbetering en een directe inhoudelijke relatie kennen met het bovenschools meerjaren strategisch beleidsplan. De planmatige ontwikkeling is beschreven in het schoolplan en wordt uitgewerkt in een jaarplan. De doelen liggen op alle beleidsterreinen van de school en komen voort uit ambitie en/of knelpunten op grond van een analyse van de huidige en gewenste situatie. Communiceert de doelen met andere betrokkenen (o.m. personeel, ouders, MR) en stuurt daarbij op draagvlak. Verwerkt de uitkomsten daarvan tot een samenhangend schoolplan, met bijbehorende begroting(en) en legt deze voor aan de Algemeen Directeur.

5 4. al die zaken op de bestuursagenda te zetten waarvoor de formele goedkeuring van het stichtingsbestuur nodig is. c) draagt zorg voor een planmatige ontwikkeling van de school Stelt zichzelf en de organisatie doelen, die gericht zijn op voortgaande verbetering en een directe inhoudelijke relatie kennen met het bovenschools meerjaren strategisch beleidsplan. De planmatige ontwikkeling is beschreven in het schoolplan en wordt uitgewerkt in een jaarplan. De doelen liggen op alle beleidsterreinen van de school en komen voort uit ambitie en/of knelpunten op grond van een analyse van de huidige en gewenste situatie. Communiceert de doelen met andere betrokkenen (o.m. personeel, ouders, MR) en stuurt daarbij op draagvlak. Verwerkt de uitkomsten daarvan tot een samenhangend schoolplan, met bijbehorende begroting(en) en legt deze voor aan de Algemeen Directeur. Een door de Algemeen Directeur goedgekeurd en door de schooldirecteur geaccepteerd schoolplan geldt als opdracht en mandatering voor de schooldirecteur. Indien over het schoolplan tussen de schooldirecteur en de Algemeen Directeur geen consensus bestaat, is er sprake van een probleem dat op dat moment moet worden opgelost. Opdracht betekent, dat de schooldirecteur verantwoordelijk is voor het realiseren van de afgesproken doelen. De jaarlijks afgesproken doelen zijn een voortvloeisel van het schoolplan en worden in een jaarplan smart geformuleerd. Over het jaarplan geschiedt achteraf verantwoording aan de Algemeen Directeur. Dit verantwoorden geschiedt jaarlijks schriftelijk (jaarverslag, jaarrekening) en mondeling (functioneringsgesprek). Tot tussentijdse rapportage wordt besloten indien dit door de schooldirectie of de Algemeen Directeur wordt gewenst. Mandatering betekent, dat de Algemeen Directeur de schooldirecteur alle bevoegdheden verleent om de doelen te bereiken, inclusief het doen van uitgaven en aangaan van (financiële) verplichtingen, behalve die welke het expliciet uitsluit. (e.a. is beschreven in de regeling financiële organisatie en administratieve organisatie; o.a. regeling zelfbeheer) 2.3 Handelingsruimte van de schooldirecteur (directiestatuut in de zin van de Raamovereenkomst) De Algemeen Directeur stelt de schooldirecteur in de gelegenheid om op vele punten zelf tot keuzes te komen over de wijze waarop de doelen kunnen worden gerealiseerd. In deze paragraaf worden de grenzen aangegeven van optreden en besluiten waarvoor het statuut niet de ruimte geeft. Een schooldirecteur zal niet veroorzaken of toestaan, dat door hem/haar of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden, die in strijd zijn met: geldende wet- en regelgeving statuten, beleidsplannen (waaronder het strategisch beleidsplan, zorgplan, schoolplan e.d.) en andere door het bestuur goedgekeurde interne regelingen; gebruikelijke regels van ethiek; de belangen van STAIJ in de gemeente Amsterdam, meer specifiek in de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer Zeeburg Beperkingen aan de handelingsruimte De schooldirecteur is vrij om namens het bestuur en onder leiding van de Algemeen Directeur te handelen met inachtneming van de volgende grenzen: Algemene grenzen 1. er niet de oorzaak van zijn of toestaan dat door hem/haar zelf of onder zijn/haar leiding activiteiten en praktijken, besluiten en omstandigheden plaatsvinden die onwettig, onvoorzichtig of onreglementair zijn, dan wel in strijd met de identiteit van de school, het gezond verstand of met de gebruikelijke regels van de ethiek. 2. niet (doen) handelen tegen procedures of regels die in de organisatie zijn vastgesteld. 3. geen beslissingen nemen die van invloed zijn op de andere openbare scholen, dan na overleg binnen het directieberaad. 4. individuele personeelsleden niet oneigenlijk (financieel) bevoordelen of benadelen, noch toelaten dat dit onder zijn/haar leiding gebeurt. Bovendien zal de schooldirecteur personeelsleden geen andere vergoedingen doen toekomen dan hun rechtmatige vergoeding of op grond van expliciet door het stichtingsbestuur vastgestelde extra vergoedingen/toelages. 5. niet nalaten personeelsleden te wijzen op de vastgestelde procedures voor het indienen van een klacht en/of het in beroep gaan. 6. niet verhinderen dat personeelsleden zich tot de Algemeen Directeur wenden als interne klachtenprocedures zijn uitgeput en daarnaast het betreffende personeelslid zich erop beroept dat het gevoerde beleid zijn/haar rechten onvoldoende beschermt, of dat tegen het vastgestelde beleid is gehandeld tegen zijn/haar belang in Algemeen beleid

6 niet nalaten te werken aan de realisering van het strategisch beleidsplan van Samen tussen Amstel en IJ en de daarin opgenomen speerpunten. niet handelen buiten de identiteit en missie van de school en dat van het openbaar onderwijs Samen tussen Amstel en IJ als geheel. niet veroorzaken dat er samenwerkingscontracten met derden worden gesloten zonder goedkeuring van de Algemeen Directeur vooraf. niet nalaten jaarlijks een jaarplan, schoolgids en schooljaarverslag te maken Onderwijsbeleid Een schooldirecteur is vrij in de ontwikkeling van onderwijskundig beleid op de school, met de volgende begrenzingen. niet onderwijskundig beleid ontwikkelen zonder dat de schoolleider zich van de vastgelegde bovenschoolse kaders heeft vergewist én het personeel daarop reële invloed heeft kunnen uitoefenen en de schooldirecteur daarbij actief stuurt op draagvlak en ouders over belangrijke wijzigingen worden geïnformeerd. niet toestaan of veroorzaken, dat het onderwijskundig beleid en/of profiel van de school leidt tot een aanzienlijk leerling - verlies gedurende meerdere opeenvolgende jaren, dan wel dat het leerlingenaantal hierdoor onder de opheffingsnorm daalt. niet nalaten te werken aan groei van het leerlingenaantal van de school. Voorop staat het bereiken van een kentering van daling naar groei en een behoud van het marktaandeel met betrekking tot de aanmelding. - Voor de SBO geldt t.a.v. het deelnamepercentage de doelen geformuleerd binnen WSNS. zal niet nalaten gericht te werken aan de versterking van de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid van de school; in relevante zaken zal ook de goedkeuring van de ouders worden gevraagd conform de Wet op de Medezeggenschap (WMS). levensbeschouwelijke/maatschappelijke activiteiten doen uitvoeren conform het bovenschools vastgestelde beleid. culturele en/of creatieve vakken niet substantieel (doen) verminderen. geen formele/juridische samenwerkingsrelatie met andere onderwijskundige instanties aangaan, wijzigen of verbreken. niet nalaten er zorg voor te dragen dat de onderwijsresultaten van de leerlingen op zijn school gemiddelde van de resultaten op vergelijkbare scholen komen of hoger conform Amsterdamse beleidsafspraken. niet nalaten er zorg voor te dragen dat er kleurrijke scholen ontstaan indachtig de uitgangspunten uit het convenant kleurrijke scholen. niet nalaten te werken aan de participatie van de school in een breed spectrum van netwerken (concreet; de brede school) die erop gericht zijn de maatschappelijke vorming van jongeren en hun integratie in de samenleving te bevorderen. Dit blijkt uit de jaarplannen van de scholen. niet nalaten te werken aan structurele aandacht aan de directe omgeving van de school (buurtbewoners, wijk, etc.) om de relatie te onderhouden en, waar nodig, te verbeteren. niet nalaten te werken aan de daadwerkelijke inzet van leraren in opleiding (LIO S) en/of stagiaires die hun taken verrichten op basis van op schrift gestelde afspraken met de PABO en ROC. (afspraken opleiden in school) Kwaliteitsbeleid niet nalaten in het jaarplan van de school zelf aan te tonen dat de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding, en de handhaving of verbetering daarvan, een blijvend aandachtspunt is. Dit blijkt uit concrete resultaten die zijn behaald op basis van het schoolplan en het daaraan gerelateerde jaarplan. niet nalaten te voldoen aan de wettelijke vastgestelde onderwijstijd. niet nalaten te werken aan onderwijsresultaten die tenminste op het landelijk gemiddelde liggen t.o.v. referentiescholen conform Amsterdamse beleidsafspraken. Voor de SBO geldt de opdracht niet na te laten het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen vast te stellen. niet nalaten te werken aan een voor leerlingen, ouders en personeel herkenbaar onderwijskundig profiel, waarin een actieve rol voor de leerling in het leerproces centraal staat Beleid m.b.t. leerlingbegeleiding niet nalaten te werken aan een sluitende begeleidingsstructuur die een preventieve werking t.a.v. potentiële risicoleerlingen heeft. niet nalaten de doelstellingen beschreven in het Zorgplan van het Samenwerkingsverband ten uitvoer te brengen oftewel van toepassing te laten zijn op de ontwikkeling van de school. Niet nalaten leerling-resultaten te analyseren en jaarlijks te rapporteren. niet nalaten actieve samenwerking met de scholen in de buurt te onderhouden met betrekking

7 tot leerlingbegeleiding. niet nalaten te werken aan voorzieningen bij onvoorziene lesuitval door ziekte of anderszins afwezige groepsleraren Personeel - en organisatiebeleid niet nalaten te handelen binnen de centraal vastgestelde afspraken over de gesprekkencyclus. niet nalaten in het kader van IPB op basis van de vastgestelde competenties ontwikkelingsgerichte gesprekken te voeren met alle personeelsleden. (scholing en deskundigheidsbevordering). niet nalaten te handelen binnen de centraal vastgestelde kaderregelingen en procedures op het gebied van personeel - en organisatiebeleid (zie IPB plannen) waaronder het (doen van toezeggingen of) aanstellen van personeel, tenzij met nadrukkelijke toestemming vooraf van de Algemeen Directeur. niet handelen in strijd met het functiebouwwerk (FUWA-PO) en de door het stichtingsbestuur zelf vastgestelde functiebeschrijvingen. niet handelen in strijd met de CAO-PO. geen disciplinaire maatregelen nemen (berisping, schorsing, ontslag). geen formele/juridische samenwerkingsrelatie met derden (bijv. ARBO - dienst) aangaan, wijzigen of verbreken. niet nalaten alles in het werk te stellen het ziekteverzuim op de eigen school niet boven het landelijk gemiddelde te laten uitkomen. niet nalaten te handelen ARBO beleid ten uitvoer te brengen. Belangrijkste indicatoren: werken met plan van aanpak op basis van risico-inventarisatie en evaluatie; uitvoeren van ziekteverzuimbeleid en melding en registratie van ongevallen. geen personeel benoemen en ontslaan en doet ook geen toezeggingen in die zin. geen personeel doen benoemen dat niet de doelstellingen van Samen tussen Amstel en IJ onderschrijft. niet nalaten toe te zien op de bekwaamheid van personeel dat wordt benoemd, of werkzaam is binnen de school, gelet op de Wet BIO. personeelsleden geen andere (incidentele of structurele) vergoedingen geven dan hun rechtens toekomen of op grond van expliciet bij de Algemeen Directeur bekende en door hem goedgekeurde criteria. niet nalaten de Algemeen Directeur onverwijld te informeren indien hij/zij feiten/vermoedens heeft van gebeurtenissen waarbij sprake kan zijn van rechtspositionele en/of juridische gevolgen, en strafbare feiten door personeelsleden en overige in de school werkzame personen gepleegd, zoals seksuele intimidatie of pedofiele handelingen. in acute gevallen van wangedrag door een leerkracht, niet anders dan middels een dienstopdracht tegen het betrokken personeelslid optreden. Dit optreden is gelegitimeerd op basis van de CAO-PO artikel 4.11 t/m artikel Schorsing en alle andere disciplinaire maatregelen t.o.v. personeelsleden vallen niet onder de bevoegdheid van de schooldirecteur maar onder die van de Algemeen Directeur. niet nalaten uit oogpunt van bevordering van professionaliteit en mobiliteit een actief beleid te voeren ten aanzien van personeelsontwikkeling, -beoordeling, loopbaanbegeleiding, taakbeleid, scholing en deskundigheidsbevordering Financieel beleid /gebouwen exploitatie niet nalaten zich te houden aan de jaarlijkse begroting van zijn/haar school. niet meer uitgeven dan haar/hem in dat jaar aan budget en andere inkomsten ter beschikking staan of zullen komen. geen andere dan de eigen opgebouwde reserves aanspreken. niet toestaan dat een administratie wordt gevoerd die niet voldoet aan normaal daaraan te stellen criteria. niet zelfstandig overgaan tot aankoop, verkoop of sloop van onroerend goed. geen bankrekening openen en niet zelf bankzaken regelen. geen verplichtingen aangaan met een langere looptijd dan financieel kan worden overzien. niet veroorzaken dat contracten met een meerjarige looptijd (> 5 jaar), zonder uitdrukkelijke instemming vooraf van de Algemeen Directeur worden aangegaan. niet veroorzaken dat de toegewezen budgetten worden overschreden. niet toestaan dat betalingen ten laste van enig toegekend budget worden gedaan zonder de uitdrukkelijke instemming van de schooldirecteur (blijkend uit een paraaf op de factuur) alsmede een aanduiding van de begrotingspost waarvan het bedrag moet worden afgeboekt. niet veroorzaken dat reserveringen worden uitgesteld of opgeschort, dan wel reserves worden aangewend zonder instemming vooraf door de Algemeen Directeur. niet veroorzaken dat speculatie plaatsvindt of (met risico) belegd wordt met liquiditeiten of reserves. niet veroorzaken dat gebouwen terreinen en inventaris onvoldoende worden beschermd of onderhouden. niet toestaan dat gebruik van gebouwen door derden (allen die geen werkrelatie hebben met de school) geschiedt zonder een schriftelijke overeenkomst,

8 opgesteld door de Algemeen directeur (medegebruikovereenkomst). niet veroorzaken dat de Algemeen Directeur relevante informatie over financiën of materiële zaken wordt onthouden; dat geldt in het bijzonder de jaarlijkse rapportage hierover. niet toestaan dat uitgaven boven ,00 plaatsvinden zonder toestemming van de Algemeen Directeur Beleid t.a.v. leerlingen en ouders erop toe zien dat leerlingen niet voor situaties worden geplaatst die een onverantwoord risico vormen voor hun veiligheid, hun gezondheid, hun welzijn en hun privacy. erop toe zien dat als binnen of buiten het gebouw activiteiten georganiseerd worden er voldoende garanties voor veiligheid en gezondheid van leerlingen gegeven kunnen worden. niet na laten ervoor te zorgen, dat ouders betrokken en geïnformeerd worden over die zaken-/ontwikkelingen, die voor opvoeding van hun kind van belang zijn, tenzij hij/zij daar vanwege hogere regelingen (wetgeving, interne regelingen) niet toe bevoegd is. niet anders handelen dan in het toelatingsbeleid van Samen tussen Amstel en IJ is vastgelegd en in de WPO is opgenomen ten aanzien van toelaten, schorsen en verwijderen. elke leerling in principe toe laten tot de school overeenkomstig de regels van het primair onderwijs in Amsterdam. (zie convenant kleurrijke scholen). In principe toelaatbaar tot de school tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze geen van de onder dit bevoegd gezag vallende scholen normaal kan doorlopen met inachtneming van wettelijke voorschriften en de reële mogelijkheden van de school. Toelating wordt niet geweigerd tenzij met vermelding van motief en bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Voor de SBO - school geldt daarbij dat voor toelating de leerling in het bezit is van een indicatie afgegeven door de PCL. niet toestaan dat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) niet nageleefd wordt. niet nalaten te handelen volgens het MR - reglement. geen andere leerling-gegevens (doen) verzamelen of aan derden (doen) verstrekken, behoudens die welke benodigd zijn voor het verzorgen van onderwijs of op last van externe instanties waarvan de bevoegdheid daartoe door de schooldirecteur is gecontroleerd en vastgesteld. Overigens wordt bij het verzamelen en verstrekken van gegevens en informatie de regels van de privacy wetgeving niet overschreden. in gevallen van ernstig wangedrag van ouders en/of leerlingen geen beslissingen nemen zonder overleg met de Algemeen Directeur Beleid t.a.v. interne en externe communicatie Een schooldirecteur zal niet nalaten te handelen volgens de richtlijnen zoals geformuleerd in een nog vast te stellen communicatieplan. zich te houden aan de afspraken met betrekking tot de huisstijl. dat een rapportage ontbreekt over de mate waarin de doelen van een eerder schoolplan of jaarplan zijn gerealiseerd terwijl hij/zij een nieuw schoolplan of jaarplan ter goedkeuring voorlegt aan de Algemeen Directeur. besluiten te nemen over het schoolplan zonder rapportage over de mate waarin de doelen van het voorafgaande plan zijn gerealiseerd. dat er contacten met media en de pers zijn die het terrein van uitsluitend de eigen school overstijgen dan wel waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat contacten met de pers tot negatieve consequenties voor eigen school óf de organisatie kunnen/zullen leiden. In geval van contacten met pers en media die niet uitsluitend over de eigen school gaan wordt doorverwezen naar de Algemeen Directeur Vervanging bij afwezigheid (ziekte) schooldirecteur niet nalaten zijn adjunct - directeur, dan wel een andere vervanger, zodanig te informeren dat deze ook feitelijk een vervanging kan uitvoeren. Indien deze vervanging feitelijk in werking wordt de Algemeen Directeur daarover ingelicht. Jaarlijks de normjaartaak vast te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemeen Directeur Horizontale en verticale verantwoording - niet nalaten jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Algemeen Directeur voor het door haar/hem gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Deze verantwoording bestaat uit: de onderwijsresultaten en de speerpunten die daarbij horen; de personele ontwikkeling met bijbehorende speerpunten; In het derde deel is de financiële verslaglegging aan de hand van begroting. - niet nalaten in de schoolgids verantwoording af te leggen aan de ouders over de kwaliteit van het onderwijs.

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard kent een college van bestuur (cvb of het bestuur) dat het

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Programma OOP en Medezeggenschap

Programma OOP en Medezeggenschap Hier is het OOP! Programma OOP en Medezeggenschap Wie heeft er iets te zeggen? Visie op medezeggenschap in de (G)MR De rechten en plichten van de (G)MR Typisch OOP? Mede-Zeggenschap Wie heeft er iets te

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard kent een statutair algemeen directeur/bestuurder die het

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Werkdocument schematisch overzicht verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur algemene directie en schooldirecties Begrippenverklaring

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo; b. het college van bestuur: het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

College van Bestuur Directeur Teamleider. binnen de school.

College van Bestuur Directeur Teamleider. binnen de school. Bijlage: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden College van Bestuur Directeur Teamleider Algemene taakomschrijving Taken Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is daarmee

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Vragenlijst openbaar onderwijs VO

Vragenlijst openbaar onderwijs VO Vragenlijst openbaar onderwijs VO Naam : Geleding in de school : directeur / persolslid / ouder (omcirkelen) Met volgende vragen kunt u de stand van zaken op uw eigen school in kaart brengen: 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden De Wolden, 29 oktober 2009 1 Inleiding Vanaf het moment dat de gemeente het openbaar basisonderwijs vermogensrechtelijk heeft verzelfstandigd,

Nadere informatie

Procuratieregeling Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (Noorderpoort) per 17 juni 2013

Procuratieregeling Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (Noorderpoort) per 17 juni 2013 Procuratieregeling Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (Noorderpoort) per 17 juni 2013 1. Inleiding Conform de Governance Code BVE vertegenwoordigt het CvB elke

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie