Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/48c /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/48c /"

Transcriptie

1 Aan het bestuur van NVZ NFU ZN ZKN FMS NVZA Actiz RN Zorginstituut Nederland VWS, directie GMT en directie CZ CIBG individuele ziekenhuizen individuele zbc s individuele zorgverzekeraars Newtonlaan BX Utrecht Postbus GA Utrecht T F E I Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/48c / Onderwerp Datum Besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren 29 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, Met deze circulaire informeer ik u over de wijzigingen in de regels voor add-on geneesmiddelen en overige zorgproducten (ozp) stollingsfactoren. De NZa nam dit besluit op 27 oktober De wijzigingen gaan in per 1 januari Door add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren te registreren en declareren op de manier waarop deze ingekocht worden, verbetert de transparantie, de doelmatigheid, de toegankelijkheid, de kwaliteit, het toezicht en de juridische houdbaarheid van het geneesmiddelenbeleid. Wijzigingen per 1 januari 2017 Vanaf 1 januari 2017 zullen de prestaties en tarieven van add-on geneesmiddelen niet meer worden vastgesteld op het niveau van de laagste prijs per milligram werkzame stof (stofnaam), toedieningsvorm en indicatie. In plaats daarvan worden prestaties en tarieven vastgesteld op het niveau van de lijstprijs (apotheekinkoopprijs, AIP) per handelsproduct, zonder onderscheid naar indicaties. Er zal dus één addon prestatie per handelsproduct worden vastgesteld en als zodanig kunnen worden gedeclareerd. Add-on geneesmiddelen Prestatie Tarief Declaratie Huidig beleid Beleid 2017 Stofnaam + toedieningsvorm Handelsproduct (ZI-nummerniveau), +indicatie + za-code geen onderscheid naar indicaties Laagste prijs per milligram per Lijstprijs per handelsproduct + BTW werkzame stof per toedieningsvorm + BTW Indicatie niet inzichtelijk in declaratie Declaratieverplichting indicatie

2 Ook voor de ozp-stollingsfactoren worden de prestaties en tarieven met ingang van 2017 vastgesteld op het niveau van de lijstprijs (apotheekinkoopprijs, AIP) per handelsproduct. Voor deze medicijnen blijft het uitgangspunt gelden dat deze alleen in rekening kunnen worden gebracht als ozp voor de behandeling van patiënten met de aandoeningen hemofilie A en B, Von Willebrandziekte, congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties en congenitale thrombocytopathie. Het toedienen of afleveren van deze medicijnen moet dan in het behandelplan staan. Ook nu al worden de prestaties en tarieven van ozpstollingsfactoren op merknaam en sterkte vastgesteld door de NZa, maar niet op ZI-nummerniveau. Voor deze groep medicijnen is de wijziging dan ook minder groot dan voor de add-on geneesmiddelen. De informatie in deze circulaire is dan ook met name van toepassing op addon geneesmiddelen. Kenmerk CI/15/48c / Pagina 2 van 6 In juli 2016 publiceert de NZa de beleidsregels en nadere regels voor het jaar Vooruitlopend hierop vindt u als bijlagen bij deze circulaire de relevante passages ten aanzien van add-on geneesmiddelen en ozpstollingsfactoren die in de betreffende beleidsregel en nadere regel zullen worden opgenomen. Concreet gaat het om de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg en de nadere regel Medisch specialistische zorg zoals deze met ingang van 1 januari 2017 in werking treden. Geneesmiddelen met add-on prestatie in de G-standaard Per 2017 kunnen zorgaanbieders in de G-standaard van de Z-Index zien voor welke geneesmiddelen een add-on prestatie is vastgesteld en welke NZa maximumtarieven voor die geneesmiddelen gelden. De NZa zal de tariefbeschikkingen nog wel publiceren in de Staatscourant, maar zal niet meer op haar eigen website een aparte prestatie- en tarieventabel publiceren voor de add-on geneesmiddelen en de ozp-stollingsfactoren. Met ingang van 2017 moet een geneesmiddel zijn opgenomen in de G- standaard van Z-index om in aanmerking te komen voor een aparte bekostigingstitel als add-on geneesmiddel of stollingsfactor. De G- standaard is een bestand dat al gebruikt wordt in de extramurale farmacie en kan, in tegenstelling tot de huidige prestatie en tarieven tabel van de NZa, technisch worden ingelezen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten behoeve van het declaratieverkeer. Dit vermindert de administratieve lasten van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook vermindert het de administratieve lasten van de NZa. Er wordt geen aparte prestatie- en tarieventabel meer gemaakt en onderhouden. Naast de in de Staatscourant gepubliceerde besluiten per prestatie, maakt de NZa de prestaties kenbaar in de G-standaard. De NZa stelt vanaf 2017 ook geen zorgactiviteit (ZA)-codes meer vast voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. De noodzaak daartoe bestaat niet meer, omdat de in de G-standaard opgenomen geneesmiddelen reeds ZI-nummers hebben. Deze ZI-nummers kunnen dezelfde functie vervullen als de huidige ZA-codes. De NZa vindt het onwenselijk om met zowel ZA- als ZI-codes te werken. Dubbele codes voor eenzelfde product/prestatie leidt tot een verhoogde kans op fouten bij het registreren en declareren van add-on geneesmiddelen. Bovendien leidt een dergelijke dubbeling in het registratie- en declaratieproces tot een onnodige verhoging van administratieve lasten. Het nieuwe add-on geneesmiddelenbeleid beoogt juist de kans op fouten en administratieve

3 lasten te verminderen. De keuze om uit te gaan van de G-standaard, met bijbehorende ZI-codes, betekent een keuze voor een bestaande bron waarover vrijwel alle ziekenhuizen reeds de beschikking hebben. Medio 2016 zal de NZa een tabel publiceren van de omzetting van de add-on geneesmiddelen prestaties op het huidig vastgestelde niveau (stofnaam) naar het nieuwe niveau (handelsproduct). Hetzelfde zal de NZa doen voor de ozp-stollingsfactoren. Kenmerk CI/15/48c / Pagina 3 van 6 Indicatie op de factuur In de regeling 1 Medisch specialistische zorg wordt een nieuwe declaratieverplichting opgenomen die zorgaanbieders verplicht de indicatie van een voorgeschreven/toegepast add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor op de factuur te vermelden. Het doel dat met deze verplichting wordt beoogd, is het vergroten van de transparantie. Zowel ziekenhuizen, zorgverzekeraars als patiënten zijn hierdoor in staat in één oogopslag te zien welk add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor voor welke indicatie is voorgeschreven of toegepast. Het ministerie van VWS heeft het CIBG 2 opdracht gegeven om een lijst ( CIBG add-on databank ) op te stellen. Daarop komen per add-on geneesmiddel de geregistreerde (on-label) en niet geregistreerde (offlabel) indicaties te staan. Het maken van een indicatielijst per handelsproduct is een continu proces dat het CIBG zal uitvoeren. De indicaties zullen worden gecodeerd en worden opgenomen in de maandelijkse G-standaard. Privacy De NZa heeft de verplichte vermelding van de indicatie op de factuur op drie onderdelen getoetst met behulp van de Privacy Impact Analysis (PIA): noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. De NZa concludeert dat de declaratieverplichting niet strijdig is met de bestaande privacyregelgeving en dus rechtsgeldig opgelegd kan worden, met daarbij een mogelijkheid voor een opt out regeling 3. Dit naar analogie van de recentelijk ingevoerde verplichting in de medisch specialistische zorg om de zorgactiviteiten op de factuur te vermelden. In bijlage 3 vindt u de concept privacy verklaring. Wat is de reden voor deze beleidswijziging? Deze wijzigingen in de regels voor het registreren en declareren van addon geneesmiddelen, komen voort uit het rapport Advies bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg van de NZa uit juli Dit advies is overgenomen door de minister van Volksgezondheid 1 De begrippen regeling en nadere regel zijn synoniem en worden in deze circulaire door elkaar gebruikt. 2 Het CIBG staat voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg en is een agentschap van het ministerie van VWS 3 Indien patiënten ter bescherming van hun privacy het oneens zijn met de vermelding van de indicatie op de factuur, kan door middel van een met de behandelaar opgestelde privacyverklaring de genoemde declaratieverplichting buiten werking worden gesteld. Wel kan de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar onder medisch beroepsgeheim om inlichtingen vragen.

4 Welzijn en Sport (VWS). 4 5 In het rapport staan voorstellen om het addon geneesmiddelenbeleid op een aantal punten aan te passen. Met ingang van 1 januari 2015 is een deel van het advies doorgevoerd, namelijk het loslaten van de kostendrempel van gemiddeld per patiënt per jaar als add-on criterium van de NZa. Met ingang van 1 januari 2017 wordt het overige deel van het geadviseerde beleid ingevoerd, namelijk het declareren op merknaam en sterkte in plaats van op stofnaam en toedieningsvorm. Ook moeten zorgaanbieders vanaf dat moment de indicatie (de ziekte) waarvoor een add-on geneesmiddel is voorgeschreven meesturen met de declaratie. De minister van VWS heeft als voorwaarde voor de invoering van het nieuwe beleid gesteld dat het duidelijk moet zijn, voor aanbieders, zorgverzekeraars en voor VWS, voor welke indicatie een add-on wordt gedeclareerd. 5 Kenmerk CI/15/48c / Pagina 4 van 6 Voordelen van de wijzigingen Door de add-on geneesmiddelen te registreren en te declareren op de manier waarop ze ingekocht worden, verbetert de transparantie, de doelmatigheid, de toegankelijkheid, de kwaliteit, het toezicht en de juridische houdbaarheid van het geneesmiddelenbeleid. Eenduidige informatie over de add-on geneesmiddelen Een geneesmiddel wordt in de handel gebracht voor een bepaalde lijstprijs per handelsproduct. Een ziekenhuisapotheek koopt geneesmiddelen in de vorm van handelsproducten (of grondstoffen) in. Vervolgens worden patiënten behandeld met deze geneesmiddelen, al dan niet na samenstelling van verschillende handelsproducten. Voor een deel van deze geneesmiddelen heeft de NZa add-on prestaties vastgesteld. Door add-on prestaties en tarieven vast te stellen op het niveau waarop add-on geneesmiddelen worden ingekocht wordt inzichtelijk welke geneesmiddelen in welke hoeveelheid en met welke (bruto-)kosten zijn ingezet per individuele patiënt. De onderhandelingstaal over add-on geneesmiddelen wordt hierdoor eenduidig: zorgverzekeraars krijgen inzicht in welke add-on geneesmiddelen (merk, sterkte, fabrikant, lijstprijs) in welke hoeveelheid en wanneer aan welke patiënt zijn verstrekt. De informatie over de geneesmiddelen verbetert ook doordat zorgverzekeraars vanaf 2017 zicht krijgen op de indicaties waarvoor deze add-on geneesmiddelen worden voorgeschreven. Het ziekenhuis is op dit moment wel verplicht de indicatie te registreren, maar niet om de zorgverzekeraar hierover te informeren. De zorgverzekeraar ziet daardoor alleen of het een indicatie is die wel of niet op de add-on geneesmiddelenlijst staat, maar niet welke indicatie het betreft. Dit verandert per 1 januari Zorgverzekeraars krijgen door de wijziging meer zicht op de indicaties waarvoor de add-on geneesmiddelen worden gebruikt. Deze informatie helpt zorgverzekeraars om te controleren of de zorgdeclaraties rechtmatig zijn. Zo kunnen zij beoordelen welke declaraties wel en welke niet onder de basisverzekering vallen. 4 Het rapport is te vinden op disch_specialistische_zorg 5 Kamerbrief minister van VWS, Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, 23 oktober 2013, kenmerk GMT.

5 Doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit De informatie over add-on geneesmiddelen (bij welke patiënt welk geneesmiddel is toegepast en bij welke indicatie) stelt zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter in staat afspraken met elkaar te maken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars bepalen zelf hoe zij onderhandelen over de geneesmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld op het geneesmiddelniveau zijn, maar ook op het niveau van de indicaties, de kosten of de werking van de geneesmiddelen. Kenmerk CI/15/48c / Pagina 5 van 6 Tegelijkertijd krijgen zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheid. Met ingang van 2015 zijn zorgverzekeraars al risicodragend geworden voor add-on geneesmiddelen. 6 Per 1 januari 2017 laat de NZa het beleid van laagste prijs per milligram per werkzame stof los als basis voor de maximumtarieven. Daarnaast worden zorgverzekeraars beter in staat gesteld materiële controles uit te oefenen omdat zij betere informatie hebben over de gedeclareerde geneesmiddelen. Dit zal naar verwachting ook gunstig zijn voor het betaalbaar houden van deze geneesmiddelen in de toekomst. Doordat er meer informatie beschikbaar komt, kunnen de zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg ook verder verbeteren. Bijvoorbeeld doordat er meer inzicht komt in het voorschrijfgedrag van artsen en de resultaten die met farmacotherapie worden geboekt binnen en tussen ziekenhuizen. In juli 2015 bracht de NZa een onderzoeksrapport uit over de Toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. Daarin concludeerden we dat de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen onder druk staat. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer de krachten zouden moeten bundelen bij de inkoop van geneesmiddelen van fabrikanten. Ook adviseert de NZa volume-afspraken te maken over geneesmiddelen. De wijzigingen per 2017 zorgen ervoor dat er meer informatie beschikbaar komt over het gebruik van de add-on geneesmiddelen. Die informatie helpt om betere afspraken te kunnen maken met de fabrikanten. Juridische houdbaarheid De afgelopen jaren is gebleken dat het vaststellen van add-on geneesmiddelen op het niveau van de stofnaam in combinatie met toedieningsvorm en indicatie niet altijd aansluit bij de praktijk. Dit heeft geleid tot interpretatieverschillen en enkele juridische procedures. Als gevolg daarvan heeft de NZa op last van de hoogste bestuursrechter een aantal keer moeten afwijken van haar beleid. Daarmee is de uitvoerbaarheid van het huidige add-on geneesmiddelenbeleid steeds meer onder druk komen te staan. Met de invoering van het nieuwe beleid per 1 januari 2017, zal de juridische houdbaarheid ervan sterk toenemen. 6 De Minister heeft onlangs besloten dat zorgverzekeraars per 2016 volledig risicodragend zijn voor alle add-on geneesmiddelen, waaronder ook de oncolytica. Hiermee beoogt VWS verzekeraars een prikkel voor doelmatige zorginkoop te geven. Er geldt een tijdelijke uitzondering op de risicodragendheid voor nieuwe, dure geneesmiddelen die via de zogenoemde sluis terechtkomen in het pakket.

6 Met vriendelijke groet, Nederlandse Zorgautoriteit Kenmerk CI/15/48c / Pagina 6 van 6 drs. C.A.H. ten Damme RA unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg Bijlage 1: Passages regelgeving add-on geneesmiddelen en ozpstollingsfactoren in beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg vanaf 2017 Bijlage 2: Passages regelgeving add-on geneesmiddelen en ozpstollingsfactoren in de nadere regel Regeling medisch specialistische zorg vanaf 2017 Bijlage 3: Privacyverklaring

7 Bijlage 1 bij circulaire Besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren CI-15-48c Passages regelgeving add-on geneesmiddelen en ozpstollingsfactoren in beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg vanaf 2017 Artikel... Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: o. Grouper Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset DBC-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-on geneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen. Artikel... Beschrijvingen van overige zorgproducten De hoofdcategorie supplementaire producten bestaat uit overige zorgproducten die zowel los als additioneel bij een DBC-zorgproduct gedeclareerd kunnen worden. a. [.] b. Add-on geneesmiddelen Een add-on geneesmiddel is een overig zorgproduct dat additioneel bij een DBCzorgproduct wordt gedeclareerd. Het is een geneesmiddel waarvoor een add-on prestatie met een maximumtarief is vastgesteld door de NZa. c. Stollingsfactoren Stollingsfactoren zijn aan patiënten toegediende, dan wel afgeleverde, geneesmiddelen in het kader van een behandelplan voor hemofilie en aanverwante hemostaseziekten door een ex artikel 2 WBMV aangewezen centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten. Hierbij gaat het om in het kader van een behandelplan toegediende, dan wel afgeleverde, stollingsfactoren voor de behandeling van patiënten met de aandoeningen hemofilie A en B, Von Willebrandziekte, congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties en congenitale thrombocytopathie. Artikel... Algemeen (add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren) 1. Als hoofdregel geldt dat de kosten van een geneesmiddel integraal onderdeel zijn van een DBC-zorgproduct. Als een geneesmiddel aan de criteria genoemd in artikel XX voldoet, kan de NZa voor dit geneesmiddel een add-on, respectievelijk een ozp-stollingsfactor, vaststellen. 2. De omstandigheid dat een geneesmiddel de status van add-on of ozp-stollingsfactor heeft verkregen, betekent niet dat daarmee ook (automatisch) aanspraak op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) op zo n geneesmiddel bestaat.

8 Artikel... Criteria add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren Voor de vaststelling van een geneesmiddel als add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor hanteert de NZa de volgende limitatieve criteria: a. De bekostiging van het geneesmiddel als onderdeel van een DBC-zorgproduct leidt tot kosteninhomogene DBC-zorgproducten; b. Voor het geneesmiddel is een handelsvergunning afgegeven door de Nederlandse (CBG) of Europese (EMA) registratieautoriteit. c. Het geneesmiddel is opgenomen in de G-standaard van Z-Index. Artikel 1. Een geneesmiddel verliest van rechtswege de status van add-on of ozp-stollingsfactor vanaf de datum dat de handelsvergunning bedoeld in artikel XX, onderdeel b, is ingetrokken. Vanaf die datum vervalt eveneens van rechtswege de door de NZa afgegeven prestatie- en tariefbeschikking waarmee het geneesmiddel de status van addon of ozp-stollingsfactor verkreeg. 2. Een geneesmiddel verliest van rechtswege de status van add-on of ozp-stollingsfactor vanaf de datum waarop het geneesmiddel door Z-index op verzoek van een derde uit de G-standaard is verwijderd. Vanaf die datum vervalt eveneens van rechtswege de door de NZa afgegeven prestatie- en tariefbeschikking waarmee het geneesmiddel de status van add-on of ozp-stollingsfactor verkreeg. Artikel... Procedure aanvraag tot vaststelling, wijziging of intrekking van een add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor 1. De NZa besluit voor welke geneesmiddelen een add-on of een ozp-stollingsfactor wordt vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. Zo n besluit kan op twee manieren tot stand komen: op aanvraag (via een gezamenlijke aanvraag van ten minste één zorgaanbieder en ten minste één zorgverzekeraar); ambtshalve. 2. Vaststelling gebeurt op het niveau van het handelsproduct, zoals opgenomen in de G- standaard. 3. Vanaf het moment dat er een positieve opinie is afgegeven door de Committee for medicinal products for human use (CHMP) kan een aanvraag tot vaststelling van een addon, respectievelijk een ozp-stollingsfactor, voor een nog te registreren geneesmiddel, worden ingediend. Indien nog geen handelsvergunning is afgegeven, dient aanvullend het bewijs van positieve opinie te worden ingediend. De NZa houdt in zo n geval het besluit over een ingediende aanvraag aan tot het moment dat voor het geneesmiddel een handelsvergunning is afgegeven. Een aanvraag is niet compleet (onvolledig), indien de NZa in het kader van die aanvraag geen bewijs van de registratiedatum van het geneesmiddel heeft ontvangen. Aanvragen die onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen.

9 4. Indien een aanvraag betrekking heeft op (een) niet geregistreerde (off label) indicatie(s), moet de aanvraag vergezeld gaan met een positief en onderbouwd oordeel van de aanvragende zorgverzekeraar(s), aangaande de stand van de wetenschap en praktijk voor wat betreft de toepassing van het geneesmiddel voor die niet-geregistreerde indicatie(s). Mocht er een verschil van mening bestaan tussen zorgverzekeraars, dan kan een oordeel van Zorginstituut Nederland worden gevraagd. 5. De NZa neemt een aanvraag voor een add-on-geneesmiddel, respectievelijk ozpstollingsfactor, slechts in behandeling indien aan de volgende vereisten is voldaan: a. De aanvraag is tweezijdig: tenminste één zorgaanbieder en tenminste één zorgverzekeraar moeten de aanvraag ondertekenen en indienen, en: b. De aanvraag wordt gedaan met behulp van het Formulier aanvraag add-on geneesmiddel, of Formulier aanvraag ozp-stollingsfactor. Het formulier dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld. 6. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van een volledig en naar waarheid ingevuld formulier als bedoeld in het vorige lid: a. kan de NZa besluiten om vertegenwoordigers van zorgaanbieders (NVZ, NFU, ZKN en Actiz) en zorgverzekeraars (ZN) om een advies te vragen over deze aanvraag, en: b. wordt de registratiehouder (fabrikant) door de NZa op de hoogte gesteld van de ingediende aanvraag en in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken een zienswijze over de ingediende aanvraag in te dienen. De NZa betrekt deze zienswijze bij haar besluitvorming. 7. De NVZ, NFU, ZKN, Actiz en ZN verstrekken uiterlijk zes weken na ontvangst van een adviesaanvraag als bedoeld in het vorige lid een advies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Formulier Advies inzake aanvraag add-on geneesmiddel, respectievelijk het Formulier Advies inzake aanvraag ozp-stollingsfactor. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de NZa. Gedurende de periode dat de NZa in afwachting is van het advies van de adviescommissie, ligt de beslistermijn van de NZa stil. 8. Uit het advies bedoeld in het zevende lid moet objectief en verifieerbaar blijken: a. of de bekostiging van het geneesmiddel, als onderdeel van een DBC-zorgproduct leidt tot kosteninhomogene DBC-zorgproducten; b. op welke wijze het advies tot stand is gekomen; c. dat het advies zorgvuldig en consistent met eerdere adviezen tot stand is gekomen. 9. Indien de NZa uiterlijk zes weken na verzending van de adviesaanvraag aan NVZ, NFU, ZKN, Actiz en ZN geen advies heeft ontvangen, verzoekt zij genoemde partijen om alsnog binnen een redelijke termijn advies te verstrekken. De NZa kan, indien het advies in haar ogen niet volledig of onvoldoende duidelijk is, genoemde partijen verzoeken om aanvullend advies. Gedurende de periode dat de NZa in afwachting is van dit aanvullende advies, ligt de beslistermijn van de NZa stil. 10. De NZa betrekt een advies als bedoeld in het zevende lid bij haar besluitvorming over de aanvraag van een add-on-geneesmiddel, respectievelijk een ozp-stollingsfactor. Voor de motivering van het besluit kan de NZa naar het advies van de vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars verwijzen. 11. De NZa neemt, indien aan de vereisten genoemd in het vijfde lid is voldaan, binnen twintig werkdagen na ontvangst van het advies bedoeld in het zevende lid een besluit over de ingediende aanvraag. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de NZa deze termijn verlengen met een termijn die zij - met inachtneming van de geldende beslistermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - in redelijkheid noodzakelijk acht. In het besluit wordt de datum van inwerkingtreding vermeld.

10 12. Het besluit bedoeld in het vorige lid is een beschikking als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Wmg. 13. Het besluit bedoeld in het elfde lid wordt gepubliceerd op de website van de NZa. Van de zakelijke inhoud van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit wordt per post gestuurd aan de aanvragende partijen. In de G-standaard komt tot uiting voor welke geneesmiddelen een add-on en ozp-stollingsfactor is vastgesteld. Artikel... Inwerkingtreding besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een add-on-geneesmiddel of ozp-stollingsfactor 1. De datum van inwerkingtreding van een besluit tot vaststelling of wijziging van een addon-geneesmiddel, respectievelijk ozp-stollingsfactor, is de eerste dag van de maand volgend op de datum van vaststelling van het besluit, indien tussen deze twee data minstens vijftien werkdagen zitten. 2. Indien de periode genoemd in het vorige lid minder dan vijftien werkdagen bedraagt, dan is de datum van inwerkingtreding de eerste dag van de tweede maand na de datum van vaststelling van het besluit. 3. Bij een besluit tot intrekking van een add-on-geneesmiddel, respectievelijk ozpstollingsfactor, is de datum van inwerkingtreding 31 december van jaar t, mits de aanvraag tot intrekking uiterlijk 1 januari van jaar t is ingediend. Wordt de aanvraag tot intrekking na 1 januari van jaar t (maar vóór 31 december van jaar t) ingediend, dan schuift de datum van inwerkingtreding door naar 1 januari van jaar t+1. Artikel... Tarief 1. De tarieven voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg en worden met inachtneming van de volgende criteria vastgesteld: a. De NZa stelt één keer per jaar (in juni van jaar t) de tarieven voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. b. De hoogte van deze tarieven wordt vastgesteld op basis van de lijstprijzen (Apotheekinkoopprijzen, AIP) zoals opgenomen in de G-standaard, die gelden op 1 juni van jaar t. De peildatum voor de tarieven van add-on geneesmiddelen en ozpstollingsfactoren die gelden in jaar t zijn dus de lijstprijzen van 1 juni van jaar t-1. c. Voor geneesmiddelen waarvoor de NZa lopende het jaar op aanvraag of ambtshalve een add-on of ozp-stollingsfactor vaststelt, wordt - voor de bepaling van de hoogte van het bijbehorende tarief - aangesloten bij de meest recente lijstprijs uit de G- standaard. d. In de beschikking waarin voor een geneesmiddel als bedoeld onder c een add-on of ozp-stollingsfactor wordt vastgesteld, wordt een voorschrift opgenomen dat het in die beschikking genoemde tarief jaarlijks opnieuw zal worden vastgesteld op de wijze zoals beschreven onder b. Voor beschikkingen die in de maanden juni tot en met december (jaar t) worden afgegeven, betekent dit dat de eerste hernieuwde vaststelling plaatsvindt op 1 juni van het daarop volgende jaar (t+1). Deze hernieuwde vaststelling bepaalt het maximumtarief dat met ingang van 1 januari van jaar t+2 in rekening kan worden gebracht. Voor beschikkingen die in de maanden januari tot en met mei (jaar t) worden afgegeven, geldt dat de eerste hernieuwde vaststelling plaatsvindt op 1 juni van

11 datzelfde jaar (jaar t). Deze hernieuwde vaststelling bepaalt het maximumtarief dat met ingang van 1 januari van jaar t+1 in rekening kan worden gebracht. e. De tarieven voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren zijn inclusief 6% BTW. 2. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-on geneesmiddel of ozpstollingsfactor hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-on geneesmiddel, respectievelijk die ozp-stollingsfactor. Artikel Overgangsbepaling Geneesmiddelen die op 31 december 2016 zijn opgenomen in de prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen, respectievelijk de prestatie- en tarieventabel stollingsfactoren, behouden ook na 31 december 2016 hun status van add-on, respectievelijk ozp-stollingsfactor, mits wordt voldaan aan de in artikel XX opgenomen criteria. Deze geneesmiddelen zijn opgenomen in een conversietabel waarin het gewijzigde (lees: verlaagde) niveau van add-ons en ozp-stollingsfactoren tot uitdrukking komt. Deze tabel maakt als bijlage XX deel uit van deze beleidsregel.

12 Bijlage 2 bij circulaire Besluit regelgeving 2017 addon geneesmiddelen en stollingsfactoren CI-15-48c Passages regelgeving add-on geneesmiddelen en ozpstollingsfactoren in de nadere regel Regeling medisch specialistische zorg vanaf 2017 Artikel... Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: o. Grouper Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset DBC-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-on geneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen. Artikel Gegevens In het kader van de registratie en declaratie van overige zorgproducten (categorie algemeen, categorie add-on IC s en de categorie add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren) kunnen de navolgende gegevens een rol spelen: a) uitvoerdatum: De uitvoerdatum van de zorgactiviteit. Voor de addon geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren wordt hiermee bedoeld de datum waarop het geneesmiddel aan de patiënt is verstrekt 1. b) subtrajectnummer: Een uniek nummer waarmee het subtraject binnen de instelling wordt geïdentificeerd. Dit nummer wordt automatisch gegenereerd door het informatie-, c.q. registratiesysteem. c) zorgtrajectnummer: Een uniek nummer waarmee het zorgtraject binnen de instelling wordt geïdentificeerd. Dit nummer wordt automatisch gegenereerd door het informatie-, c.q. registratiesysteem. d) aantal gebruikte eenheden: Het aantal eenheden (bijv. infusieflacons, tabletten) of fracties van eenheden (bijv. een halve infusieflacon) dat nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen verstrekken aan de patiënt bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) verpakkingsgrootte(s). e) zorgproductcode: Synoniem voor zorgactiviteitcode (zes posities) f) ZI-nummer: Zorgidentificatienummer van een add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor. g) AGB-code uitvoerend specialisme: De AGB-code van het uitvoerend specialisme wordt weergegeven middels de AGBsubberoepsgroepsindeling (de AGB-code van de hoofdbehandelaar is hierbij leidend). h) type verwijzer: Hierbij wordt de navolgende onderverdeling aangehouden: op de declaratie dient het type verwijzer vermeld te worden naar onderstaande classificatie: 1. zelfverwijzer SEH (een patiënt die zich meldt bij de SEH zonder verwijzing); 2. zelfverwijzer niet-seh (bijvoorbeeld een patiënt die zich meldt bij de polikliniek zonder verwijzing); 3. verwezen patiënt SEH (Een patiënt die zich meldt bij de SEH met een verwijzing); 1 Onder verstrekken wordt in dit verband zowel het toedienen als het ter hand stellen van een geneesmiddel verstaan.

13 4. verwezen patiënt niet-seh vanuit eerstelijn (bijvoorbeeld een patiënt die zich meldt bij de polikliniek met een verwijzing vanuit de eerstelijn); 5. verwezen patiënt niet-seh vanuit ander specialisme binnen dezelfde instelling (bijvoorbeeld een patiënt die zich meldt bij de polikliniek met een verwijzing van een ander medisch specialisme binnen dezelfde instelling); 6. verwezen patiënt niet-seh vanuit andere instelling (bijvoorbeeld een patiënt die zich meldt bij de polikliniek met een verwijzing van andere instelling); 7. eigen patiënt (bijvoorbeeld ingeval vervolg traject of nieuwe zorgvraag van eigen patiënt); 8. verwezen patiënt niet-seh vanuit eerstelijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld ingeval van optometristen); 9. patiënt welke gebruik maakt van directe toegang tot ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, dieetadvisering, orthoptie of prenatale screening. i) AGB-code verwijzer: Indien sprake is van een type verwijzer genoemd onder h3, h4 of h6 dient op de declaratie een AGB-code van de verwijzende instelling/praktijk of natuurlijk persoon vermeld te worden. Indien sprake is van een type verwijzer genoemd onder h5 of h7 dient op de declaratie een AGB-code van de verwijzende natuurlijk persoon vermeld te worden. j) AGB-code verwijzend specialisme: Indien sprake is van een type verwijzer genoemd onder h5, h6 of h7 dient op de declaratie ook een AGB-code van het specialisme vermeld te worden. k) gedeclareerd bedrag: Op de declaratie dient het gedeclareerde bedrag van het overig zorgproduct opgenomen te zijn. l) indicatie: Een in de G-standaard opgenomen indicatie waarvoor een add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor is verstrekt aan de patiënt. m) privacyverklaring: een verklaring als bedoeld in bijlage X behorend bij deze regeling. Kenmerk NR/CU-xxx Pagina 2 van 3 Artikel... Registratieverplichtingen bij overige zorgproducten Voor overige zorgproducten zijn zorgaanbieders verplicht gegevens te registreren in een daartoe geschikt informatiesysteem. Welke gegevens voor welk type overig zorgproduct geregistreerd moeten worden, is hieronder weergegeven in tabel 1. Tabel 1. Registratieverplichtingen overige zorgproducten overige zorgproducten a b C d e f g h i j k l m algemeen x X x x x x x x add-on IC s x x x 2 x x x x x x add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren x X x x x x x x x x 2 Tenzij de behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijhorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

14 Artikel... Declaratieverplichtingen bij overige zorgproducten 1. Voor overige zorgproducten zijn zorgaanbieders verplicht gegevens mee te leveren bij de declaratie aan de zorgverzekeraar (of de patiënt). Welke gegevens voor welk type overig zorgproduct in het kader van de declaratie moeten worden meegeleverd, is hieronder weergegeven in tabel 2. Kenmerk NR/CU-xxx Pagina 3 van 3 Tabel 2. Declaratieverplichtingen overige zorgproducten overige zorgproducten a b c d e f g h i j k l m algemeen x x x x x x x add-on IC s x x x x x x x x add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren x x x x x x x x x 2. Privacyverklaring Het declaratievoorschrift (verplichting) genoemd in het eerste lid, met betrekking tot de onderdelen e en l uit tabel 2, is niet van toepassing indien de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring hebben ondertekend als bedoeld in bijlage X van deze regeling. In dat geval moet ook voldaan zijn aan de registratieverplichtingen genoemd in artikel X, met betrekking tot de onderdelen e, l en m uit tabel 1. Indien een patiënt en een zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring als bedoeld in bijlage X van deze regeling hebben ondertekend, ontslaat dit de zorgaanbieder niet van de verplichting de betreffende zorgactiviteit(en) of indicatie(s), tezamen met een kopie van de ondertekende privacyverklaring, in zijn informatiesysteem vast te leggen (te registreren). Deze registratieverplichting geldt voor een periode van ten minste vijf jaar. De zorgaanbieder is gedurende deze periode verplicht de privacyverklaring op eerste verzoek van de zorgverzekeraar in diens bezit te stellen. Inzage door de zorgverzekeraar in de geregistreerde zorgactiviteit(en) en/of indicatie(s) bij aanwezigheid van een geldige privacyverklaring is slechts voorbehouden aan een medisch adviseur, dan wel een persoon die onder directe verantwoordelijkheid van die medisch adviseur handelt. 3. Stollingsfactoren Ozp-stollingsfactoren kunnen slechts in rekening worden gebracht door centra voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 2 van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen (WBMV) als zodanig zijn aangewezen. 4. Als een patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvoor een add-on, respectievelijk een ozp-stollingsfactor is vastgesteld dan moet de zorgverlener het geneesmiddel als add-on, respectievelijk ozpstollingsfactor declareren. In dat geval kan zo n geneesmiddel dus niet meer als onderdeel van een dbc-zorgproduct in rekening worden gebracht.

15 Bijlage 3 bij circulaire Besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren CI-15-XX Privacyverklaring Ondergetekenden: [cliënt: Naam] [cliënt: Geboortedatum verzekerde] [cliënt: Verzekerdenummer] [cliënt: BSN] [DBC-traject: Openingsdatum] en [zorgaanbieder: Naam praktijk/instelling] [zorgaanbieder: Naam uitvoerder] [zorgaanbieder: Adres] [zorgaanbieder: AGB-code praktijk/instelling] [zorgaanbieder: AGB-code uitvoerder] verklaren: 1. Dat tussen partijen een behandelrelatie is aangegaan, waarvoor de zorgaanbieder een tarief in rekening wenst te brengen overeenkomstig de Wet marktordening gezondheidszorg. 2. Dat de patiënt er uit oogpunt van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bezwaar tegen heeft dat de navolgende informatie (aankruisen wat van toepassing is 1 ): de zorgactiviteiten (onderdeel 3 van toepassing) de indicatie van add-on geneesmiddelen of stollingsfactoren (onderdeel 4 van toepassing) 3. Dat de zorgaanbieder, met inachtneming van artikel XX, lid, onderdeel, sub, van de Regeling medisch specialistische zorg, vermelding van zorgactiviteiten als bedoeld in artikel XX, lid, onderdeel, sub, van de Regeling medisch specialistische zorg, achterwege zal laten. en/of: 4. Dat de zorgaanbieder, met inachtneming van artikel XX, lid, van de Regeling Medisch specialistisch zorg, vermelding van de indicatie van de add-on geneesmiddelen of ozpstollingsfactoren als bedoeld in artikel XX, lid, onderdeel, van de Regeling medisch specialistische zorg, achterwege zal laten. PLAATS: DATUM: Handtekening patiënt Handtekening zorgaanbieder 1 Beide onderdelen zijn mogelijk.

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/28c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/28c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, april 2017 (Olumiant) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 april 2017 4 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, februari 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2017 24 januari 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, mei 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 mei 2017 21 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, januari 2017 Nummer Datum inwerkingtreding Datum verzending 1 januari 2017 27 december 2016 Datum vaststelling Gelding tot Behandeld door 27 december

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, november 2017 (ambtshalve) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vastelling 1 november 2017 23 oktober 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN

RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN INLEIDING Vanaf 1 januari 2017 worden de prestaties en tarieven van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren niet meer vastgesteld op het niveau van de laagste prijs

Nadere informatie

Memo: Concept beleid add-on geneesmiddelen 2017

Memo: Concept beleid add-on geneesmiddelen 2017 Memo: Concept beleid add-on geneesmiddelen 2017 Datum vergadering : 24 september 2015 1. Inleiding In dit memo lichten wij het conceptbeleid toe voor de bekostiging van geneesmiddelen binnen de medisch

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2015 30 januari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON OLAPARIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 26 februari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON AFAMELANOTIDE Nederlandse Zorgautoriteit Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2108-01 1 September 2016 30 augustus 2016 Geidig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU februari januari 2016

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU februari januari 2016 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON SECUKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2081-01 1 februari 2016 28 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU maart februari 2016

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU maart februari 2016 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON BLINATUMOMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2085-01 1 maart 2016 29 februari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65839 7 december 2016 Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 Nummer: TB/REG-17620-02 Datum

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON PERTUZUMAB Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2062-01 Datum inwerkingtreding 1 december 2015 Datum vaststelling 30 november 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 NVZ symposium Informatie bijeenkomst add-on geneesmiddelenbeleid 2017 16 september 2016 Margot Overgaag, NZa Inhoud Achtergrond De veranderingen Redenen

Nadere informatie

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017

Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 NZa-congres: 'Van beleid naar praktijk', 22 september 2016 Margot Overgaag, NZa Annette Heinen, Care Together Inhoud Achtergrond De veranderingen Redenen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Tandheelkundige zorg AWBZ 1 Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7106-02 1 januari 2015 5 november 2014 7 november 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU oktober september 2015

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU oktober september 2015 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON PEMBROLIZUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2054-01 1 oktober 2015 14 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136;

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON AFLIBERCEPT Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2061-01 1 oktober 2015 30 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent.

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent. NADERE REGEL Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg Gelet op artikel 37 en 38, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk. Inleiding

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk. Inleiding Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) instellingen voor geriatrische revalidatiezorg

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van ActiZ T.a.v. de heer F. Bluiminck; de heer J. de Vries Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON HUMAAN ALFA^PROTEINASEREMMER Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2118-01 Datum inwerkingtreding 1 december 2016 Datum vaststelling 30 november 2016 Geldig tot

Nadere informatie

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182 Aan de besturen van zorgaanbieders die verpleging leveren zoals verpleegkundigen die plegen te bieden Zorgverzekeraars en zorgkantoren ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN Algemene ziekenhuizen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON IXEKIZUMAB Nederlandse Zorgautoriteit Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2103-01 1juh 2016 30 juni 2016 GeGdig tot onbepaald BehandeSd door Directie

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 NADERE REGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 Gelet op de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON AFLIBERCEPT Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2080-01 Datum inwerkingtreding 1 februari 2016 Datum vaststelling 28 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert. REGELING Regeling paramedische zorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Gelet op de artikelen: - 35, zevende lid, - 36, eerste en derde lid, - 37, - 62, - 68, - 76, tweede lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Adviesrapport Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg

Adviesrapport Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg Adviesrapport Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg Ruimte voor maatwerk per 1 januari 2015 juli 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Huidig NZa beleid 11 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN curatieve GGZ Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending -01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 Onbepaald

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de IMZa advies aan vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars1

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136;

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON ADALIMUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 oktober 2015 30 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Newtonlaan 1-41 - GGD Nederland 3584 BX Utrecht - ZN Postbus 3017 - LHV 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl 1 www.nza.ni Behandeld

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten REGELING Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek BELEIDSREGEL Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING OZP-STOLLINGSFACTOR IBLIAS Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2098-01 Datum inwerkingtreding 1 juni 2016 Datum vaststelling 31 mei 2016 Geldig tot onbepaald BehandeEd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN GGZ Zvw Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending TB/CU-5057 1 januari 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 Onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

met inachtneming van: - Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

met inachtneming van: - Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking TB-CU-2013-01 1 januari 2014 31 oktober 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2015 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg

Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte... 2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel... 2 Artikel 3. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk I Prestaties... 7 Artikel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING Overige geneeskundige zorg Nummer Datum ingang Datum verzending TB/REG-18626-01 1 januari 2018 5 september 2017 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 5 1 januari 2019 directie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1. REGELING Regeling mondzorg Ingevolge de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid, aanhef en onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren 14 september 2016 NVZ, NFU en ZN Inleiding De registratie van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren verandert per 01-01-2017.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg (NR/CU-262)

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg (NR/CU-262) Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg () Ingevolge artikel 38, vierde en zevende lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING OZP-STOLLINGSFACTOR IDELVION Nederlandse Zorgautoriteit

PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING OZP-STOLLINGSFACTOR IDELVION Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING OZP-STOLLINGSFACTOR IDELVION Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2099-01 Datum inwerkingtreding 1 juli 2016 Datum vaststelling 30 juni 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Implementatierichtlijn add-on geneesmiddelen/stollingsfactoren

Implementatierichtlijn add-on geneesmiddelen/stollingsfactoren 1/15 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Bas van der Meer Niels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer Kenmerk KBRE/mpan/GGZ 030 296 81 11 CI/10/43c 10D0047456

Behandeld door Telefoonnummer Kenmerk KBRE/mpan/GGZ 030 296 81 11 CI/10/43c 10D0047456 Aan de besturen van: - gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - MeerGGZ - Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) Newtonlaan

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7134-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 28 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR-REG-17107

BELEIDSREGEL BR-REG-17107 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie j/( Nederlandse / Zorgautoriteit Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen Integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie