Voorwaarden beleggingsdienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden beleggingsdienstverlening"

Transcriptie

1 Voorwaarden beleggingsdienstverlening

2 2 Voorwaarden beleggingsdienstverlening Afhankelijk van de te verlenen beleggingsdiensten kunnen naast de Voorwaarden Beleggingsdienstverlening ook andere voorwaarden van toepassing zijn, respectievelijk kan worden verlangd dat ook andere overeenkomsten dan wel verklaringen worden ondertekend door Cliënt. Voor zover daarvan in de Voorwaarden Beleggingsdienstverlening niet is afgeweken zijn op de beleggingsdienstverlening van Kempen ook de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities, verwijzingen en kopjes 1.1 In deze Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Kempen & Co N.V. wordt verstaan onder: a. Bestedingsruimte: het totaal van het saldo op de Effectenrekening, plus de eventuele kredietlimiet op de Effectenrekening hetzij als gevolg van een effectenkrediet, hetzij als gevolg van een andere kredietfaciliteit minus de vereiste dekking voor marginverplichtingen en de door Kempen noodzakelijk geachte reserveringen op de Effectenrekening (bijvoorbeeld voor lopende orders in Financiële Instrumenten); b. (Effecten)Beurs: elke gereglementeerde markt of handelsplatform waarop via Kempen kan worden gehandeld; c. Bewaarbedrijf: Deze definitie is komen te vervallen; d. Clearinginstelling: de instelling die voor de Beurs de clearing verzorgt van de transacties in Financiële Instrumenten; e. Cliënt: een of meer natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die met Kempen een Overeenkomst heeft dan wel hebben gesloten; f. Effectenrekening: de in de administratie van Kempen op naam van de Cliënt aangehouden rekening waarop (i) de Financiële Instrumenten van de Cliënt worden geadministreerd, (ii) het geldsaldo wordt geadministreerd ten laste waarvan Kempen de in het kader van de dienstverlening door de Cliënt verschuldigde bedragen kan afschrijven en de aan de Cliënt toekomende bedragen kan bijschrijven, en (iii) slechts beperkt betalingsverkeer mogelijk is door middel van overschrijving naar de vaste tegenrekening bij een andere bank ten name van Cliënt, behoudens andersluidende afspraken; g. Execution-only: een vorm van beleggingsdienstverlening als bedoeld in art. 1:1 onder definitie van verlenen van een beleggingsdienst onderdeel a of b Wft. Hieronder wordt verstaan het door Kempen ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot Financiële Instrumenten dan wel het voor rekening en risico van Cliënt uitvoeren van orders met betrekking tot Financiële Instrumenten. Meer in het bijzonder verstrekt Kempen bij deze dienstverlening geen advies als bedoeld in art. 1:1 definitie van verlenen van een beleggingsdienst onderdeel d Wft en toetst Kempen niet of de uitvoering van een order geschikt is voor de Cliënt en/of past binnen zijn portefeuille; h. Financiële Instrumenten: financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft; i. Kempen: Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Beethovenstraat 300, 1077 WZ. Kempen is een kredietinstelling die is ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank N.V. zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht; j. Nominee: Kempen & Co N.V. statutair gevestigd te Amsterdam, Beethovenstraat 300, 1077 WZ; k. Overeenkomst: de met de Cliënt gesloten overeenkomst waarvan de Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;

3 3 l. Reglementering: het complex van statuten, reglementen, en andere voorschriften (met inbegrip van de contractspecificaties van het betreffende Financiële Instrument) van Beurzen en/of Clearinginstellingen zoals deze te eniger tijd gedurende de looptijd van de relatie tussen Cliënt en Kempen, al dan niet na wijziging, luiden; m. Vermogen: de vermogensbestanddelen zoals geadministreerd op de Effectenrekening, vermeerderd met op enig moment toegevoegde Financiële Instrumenten en verminderd met op enig moment onttrokken Financiële Instrumenten, een en ander met inbegrip van het geldsaldo; n. Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Kempen & Co N.V.; o. Website: de website van Kempen, zijnde p. Werkdag(en): elke dag van de week waarop Kempen voor het publiek geopend is; q. Wft: Wet op het financieel toezicht. 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de Voorwaarden, tenzij anders vermeld. 1.3 Kopjes boven de artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de Voorwaarden. 1.4 In de Voorwaarden wordt onder enkelvoud tevens meervoud verstaan en onder mannelijk tevens vrouwelijk en vice versa. Artikel 2. Toepasselijkheid; aanvang dienstverlening; acceptatie 2.1 Naast de Algemene Bankvoorwaarden en voorwaarden voor specifieke diensten en producten waarvan Cliënt gebruik maakt, zijn de onderhavige Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen Kempen en de Cliënt. 2.2 Elke verwijzing in de Algemene Bankvoorwaarden naar de Bank moet worden gelezen als een verwijzing naar Kempen. 2.3 Cliënt kan gebruik maken van de dienstverlening van Kempen nadat een Effectenrekening is geopend en Cliënt conform de wettelijke bepalingen door Kempen is geïdentificeerd en geaccepteerd. 2.4 Kempen kan regels stellen omtrent identificatie, acceptatie en/of de omvang, aard en reikwijdte van de dienstverlening met betrekking tot bepaalde categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen. Kempen is gerechtigd om een Cliënt zonder opgaaf van redenen niet te accepteren, dan wel tussentijds de dienstverlening op te zeggen op een wijze als bedoeld in artikel 28.

4 4 Artikel 3. Risico s van beleggen en ontvangen informatie 3.1 In bijlage 1 Belangrijke kenmerken en risico s van beleggen worden de kenmerken en specifieke risico s van de verschillende soorten Financiële Instrumenten nader toegelicht. De bijlage beoogt niet alle kenmerken en risico s te beschrijven. 3.2 De waarde van een belegging in Financiële Instrumenten kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan. De Cliënt dient erop toe te zien voortdurend in staat te zijn om deze verliezen te kunnen dragen. 3.3 Indien de Cliënt bij het beleggen gebruik maakt van geleend geld, verklaart de Cliënt uitdrukkelijk zich ervan bewust te zijn het risico te lopen zijn inleg te verliezen en een schuld over te houden. 3.4 Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Cliënt dat hij: a. voldoende informatie heeft ontvangen om zich een oordeel te vormen over de inhoud en omvang van de door Kempen verleende diensten onder de Overeenkomst; b. naar zijn mening voldoende door Kempen is ingelicht over de risico s en gevolgen die aan de dienstverlening door Kempen en aan het beleggen in Financiële Instrumenten in het bijzonder zijn verbonden; c. zich volledig bewust is van deze risico s en gevolgen, en deze risico s en gevolgen aanvaardt. 3.5 Kempen verricht alle handelingen in het kader van de beleggingsdienstverlening voor rekening en risico van cliënt. Artikel 4 Execution-only dienstverlening 4.1 In geval Kempen voor Cliënt Execution-only beleggingsdiensten verleent, zal Kempen informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de Cliënt met betrekking tot deze dienstverlening of de betreffende Financiële Instrumenten of eventuele andere financiële producten, opdat Kempen kan beoordelen of deze dienst of dat product passend is voor de Cliënt (de zgn. passendheidstoets ). Indien de Execution-only dienstverlening naar de mening van Kempen niet geschikt is voor de Cliënt, dan waarschuwt Kempen de Cliënt hiervoor. Indien de Cliënt geen of onvoldoende informatie verschaft over zijn kennis en ervaring, waarschuwt Kempen de Cliënt dat zij als gevolg daarvan niet in staat is na te gaan of de dienstverlening voor de Cliënt passend is. 4.2 Cliënt staat ervoor in dat alle door hem mondeling of schriftelijk aan Kempen verstrekte informatie volledig en juist is. 4.3 Het gestelde in artikel 4.1 is niet van toepassing op de hier bedoelde dienstverlening met betrekking tot: a. aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is, zijn toegelaten; b. instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld; c. verhandelbare obligaties of andere schuldinstrumenten, voor zover het geen converteerbare obligaties of converteerbare schuldinstrumenten betreft; d. rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen in effecten; of

5 5 e. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen Financiële Instrumenten, indien Kempen voorafgaand aan de dienstverlening heeft aangegeven dat zij de geschiktheid van de dienst of het financieel product voor de Cliënt niet heeft beoordeeld. 4.4 De passendheidstoets van artikel 4.1. is uitsluitend van toepassing voor zover Kempen Execution-only diensten verleent aan niet-professionele beleggers. Dus niet voor professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen in de zin van de Wft. 4.5 Bij Execution-only beperkt de dienstverlening van Kempen zich tot orderuitvoering, afwikkeling en settlement, administratie en bewaring. Kempen zal de door Cliënt gegeven order(s) tot het verrichten van transacties in Financiële Instrumenten uitsluitend toetsen aan de wettelijk voorgeschreven saldo- en dekkingsvereisten. Artikel 5. Bewaring Financiële Instrumenten 5.1 Op de bewaring van Financiële Instrumenten die deel uitmaken van een door Kempen gehouden verzameldepot als bedoeld in de Wet op het Giraal Effectenverkeer ( girale effecten ), zijn de bepalingen van die wet alsmede het bepaalde in artikel 5.2 van toepassing. 5.2 De bewaring van alle overige Financiële Instrumenten geschiedt door Kempen, voor zover deze daarvoor in aanmerking komen krachtens de op de bewaring van deze Financiële Instrumenten van toepassing zijnde Voorwaarden bewaarneming financiële instrumenten, en door Kempen in bewaring worden geaccepteerd. Artikel 6. Vergoedingen 6.1 Kempen brengt Cliënt voor de door haar geleverde beleggingsdiensten bewaarloon, provisie en (transactie) kosten en, voor zover van toepassing, vergoedingen voor andere dienstverleningen en andere kosten of vergoedingen in rekening, overeenkomstig de met Cliënt gemaakte afspraken en de bij Kempen te eniger tijd geldende tarieven. De geldende tarieven liggen ter inzage op het kantoor van Kempen. 6.2 Kempen kan tevens de door haar aan derden verschuldigde kosten en vergoedingen voor de door haar uitgevoerde diensten aan Cliënt in rekening brengen. 6.3 Kempen behoudt zich het recht voor om de in artikel 6.1 bedoelde tarieven, kosten en vergoedingen te allen tijde te wijzigen indien de omstandigheden naar haar uitsluitend oordeel daartoe aanleiding geven. De wijziging gaat met onmiddellijke ingang in tenzij Kempen een andere ingangsdatum bepaalt. De wijziging kan geen terugwerkende kracht hebben. Bij wijziging van de tarieven heeft Cliënt overeenkomstig artikel 28 het recht om de effectenrelatie tussen Cliënt en Kempen met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in artikel 28.

6 6 6.4 Indien Cliënt, in het kader van Execution-only dienstverlening, belegt in beleggingsfondsen kan Kempen besluiten om vergoedingen, die zij ontvangt van de betreffende fondsaanbieders en gerelateerd aan de belegging van de Cliënt belegd in deze beleggingsfondsen, aan de Cliënt te restitueren. 6.5 Kempen kan besluiten om de ontvangen vergoedingen als bedoeld in artikel 6.4 aan de Cliënt te doen toekomen door middel van een korting op de in artikel 6.1 bedoelde tarieven, kosten en vergoedingen. De restitutie van ontvangen vergoedingen zal geschieden per kalenderkwartaal en achteraf onder inhouding van het te eniger tijd door Kempen gehanteerde percentage ter compensatie van hiermee verband houdende directe en indirecte kosten. Artikel 7. Orders en andere instructies; beschikkingsmacht 7.1 Cliënt kan orders voor transacties in Financiële Instrumenten slechts telefonisch en andere instructies slechts schriftelijk aan Kempen doorgeven (en bijvoorbeeld niet per fax, sms of ). Als de order of instructie niet voldoet aan de hiervoor genoemde vormvoorschriften, is Kempen bevoegd maar niet verplicht die order of instructie uit te voeren. Indien Kempen ervoor kiest een schriftelijk gegeven order uit te voeren, kan Kempen de inhoud van de order telefonisch bij Cliënt verifiëren alvorens tot uitvoering over te gaan. Als deze werkwijze zou leiden tot vertraging of uitblijven van uitvoering, zal Kempen niet aansprakelijk zijn voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. 7.2 Kempen is gerechtigd om de omvang van de beschikkingsmacht van Cliënt ten aanzien van de Effectenrekening te beperken indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is. 7.3 Kempen zal in ieder geval gerechtigd zijn om een instructie niet op te volgen indien de instructie naar het oordeel van Kempen leidt of zou kunnen leiden tot uitvoering van een order in strijd met de Reglementering en/of een negatieve Bestedingsruimte. Met betrekking tot elke Effectenrekening bepaalt Kempen de vrije Bestedingsruimte. Cliënt is zich ervan bewust dat de Effectenrekening op geen enkel moment een negatieve Bestedingsruimte mag vertonen en stemt ermee in dat Kempen in het kader van de dienstverlening de nodige maatregelen kan nemen om de negatieve Bestedingsruimte te voorkomen dan wel op te heffen. Artikel 8. Uitvoering van orders; het orderuitvoeringsbeleid. 8.1 Met inachtneming van het door Kempen opgestelde orderuitvoeringsbeleid en voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, hangen de rechten van Cliënt uit hoofde van de transactie en posities in Financiële Instrumenten samen met, en worden deze mede bepaald door, de Reglementering. Voor zover in de Reglementering een derdenbeding staat ten gunste van de Cliënt, worden deze door de Cliënt aanvaard door aanvaarding van de Voorwaarden. Op haar Website geeft Kempen een beschrijving van het orderuitvoeringsbeleid. Cliënt verklaart dat hij daarvan kennis zal nemen zodra hij daarover informatie wenst. Dit laat onverlet dat Kempen aan de individuele Cliënt informatie ter zake zal verstrekken indien deze daarom specifiek verzoekt.

7 7 8.2 Kempen beschikt (rechtstreeks of gebruikmakend van tussenpersonen (brokers)) over verscheidende uitvoeringsmogelijkheden voor orders in diverse Financiële Instrumenten. Kempen is voor de uitvoering van de beursorders gehouden uitsluitend gebruik te maken van de Beurzen die opgenomen zijn in het orderuitvoeringsbeleid. Kempen kan een Cliënt in verband met het gebruik van tussenpersonen kosten in rekening brengen conform artikel Mocht Kempen besluiten om niet meer op te treden als dienstverlener ter zake van bepaalde (categorieën) Financiële Instrumenten of op bepaalde Beurzen, dan is het niet mogelijk om dergelijke Financiële Instrumenten over te boeken naar een Effectenrekening. 8.4 Orders die betrekking hebben op Beurzen buiten Nederland die deels geopend zijn gedurende tijden dat Kempen is gesloten, zullen uitsluitend worden uitgevoerd binnen de uren en dagen dat Kempen is geopend. 8.5 Orders tot uitvoering van transacties in Financiële Instrumenten worden met inachtneming van een redelijke termijn uitgevoerd overeenkomstig instructie van Cliënt en, voor zover in de onderhavige Voorwaarden of andere tussen partijen geldende voorwaarden en afspraken niet anders is bepaald, met inachtneming van de voor de betreffende Beurs en/of andere markten geldende Reglementering. 8.6 Een order moet duidelijk zijn en alle details bevatten die Kempen relevant acht. Indien een order voor een transactie in Financiële Instrumenten naar het redelijk oordeel van Kempen onvoldoende gespecificeerd is opgegeven, is Kempen bevoegd de uitvoering van de order op te schorten totdat door de Cliënt verduidelijking en/of aanvullende specificatie is gegeven. Bij eventuele vertraging of het uitblijven van uitvoering van de order hierdoor zal Kempen niet aansprakelijk zijn voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. 8.7 Een order is behoudens andersluidende afspraak geldig voor dezelfde beursdag. Cliënt kan een reeds opgegeven order herroepen mits herroeping Kempen tijdig bereikt en zij uitvoering van de order redelijkerwijs nog kan stopzetten. Voor wijzigingen van een reeds opgegeven order geldt hetzelfde. 8.8 Creditering respectievelijk debitering van de bij Kempen aangehouden Financiële Instrumenten op de Effectenrekening geschiedt tegen gelijktijdige creditering dan wel debitering van het ingevolgde de effectennota te ontvangen of verschuldigde bedrag op de Effectenrekening van Cliënt. Voor het geval zulks niet mogelijk is wordt hier verwezen naar het bepaalde in artikel Kempen zal op naam van Cliënt een Effectenrekening openen. Kempen administreert deze Effectenrekening in haar boeken ten name van en voor rekening en risico van Cliënt Cliënt verleent Kempen een onherroepelijke volmacht om zijn rekening te debiteren voor al hetgeen Cliënt te eniger tijd aan Kempen verschuldigd is of wordt en te crediteren voor hetgeen Cliënt toekomt. Debitering geschiedt onder meer uit hoofde van zijn transacties en posities in Financiële Instrumenten of andere daarmee verband houdende handelingen en ook overigens voor al hetgeen Cliënt verschuldigd is of wordt uit de onderhavige Voorwaarden of andere tussen partijen geldende voorwaarden, overeenkomsten en bedingen.

8 Cliënt is verplicht zorg te dragen dat er te allen tijde voldoende saldo op de Effectenrekening aanwezig is voor de voldoening aan Kempen van al hetgeen Cliënt uit hoofde van (voorwaardelijke) transacties in Financiële Instrumenten en andere daarmee verband houdende handelingen verschuldigd zal zijn. Onder saldo is mede begrepen de kredietruimte, indien deze door Kempen bij separaat tussen partijen geldende voorwaarden en afspraken is toegestaan. Kempen is bevoegd het saldo op de Effectenrekening van Cliënt te blokkeren voor door Cliënt aangegane, al dan niet voorwaardelijke afnameverplichtingen. Artikel 9 Uitgestelde settlement 9.1 Indien een transactie in Financiële Instrumenten niet kan plaatsvinden volgens de zogeheten levering tegen betaling -regeling loopt Cliënt het risico dat Cliënt zijn deel van de transactie heeft voldaan of geleverd, maar de tegenpartij zijn verplichting(en) niet nakomt. Dit risico komt volledig voor rekening van Cliënt. Artikel 10 Nomineediensten 10.1 Cliënten die deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling wensen te verkrijgen, kunnen ofwel rechtstreeks deelnemingsrechten in een beleggingsinistelling verkrijgen ofwel afgeleide deelnemingsrechten verkrijgen via een Nominee. In dat laatste geval zal de Nominee de juridische eigendom van de deelnemingsrechten in de betreffende beleggingsinstelling verkrijgen, terwijl de rechten van de Cliënt worden ingeschreven op de Effectenrekening. Alle inschrijvingen van cliënten die voor de verkrijging via een Nominee kiezen worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van deze cliënten in het participantenregister van de betreffende beleggingsinstelling op naam van de Nominee. Kempen & Co N.V. treedt op als Nominee De Cliënt verklaart hierbij zich te confirmeren aan de verkrijging van een vorderingsrecht op de Nominee in plaats van op de betreffende beleggingsinstelling ten gevolge van het nomineesysteem De Nominee houdt toezicht op de inschrijvingen in het participantenregister. Kempen draagt als Nominee zorg voor een correcte registratie van de rechten van de Cliënt op de individuele Effectenrekeningen De Cliënt heeft bij het verkrijgen van de deelnemingsrechten het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn deelnemingsrechten in het participantenregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving in het participantenregister. In dit geval kan bij de Cliënt de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht. Artikel 11. Royement van orders in Financiële Instrumenten 11.1 Indien Financiële Instrumenten wijzigen (zoals een split-up, afstempeling, aanvang handel ex-lotingskans of ex-dividend) kunnen eventuele lopende orders met betrekking tot zodanige Financiële Instrumenten worden geroyeerd, afhankelijk van de voorschriften of gebruiken die van kracht zijn op de Beurs alwaar Financiële Instrumenten worden verhandeld andere voorschriften of gebruiken van kracht zijn. Voorts is

9 9 Cliënt ermee bekend dat zich omstandigheden kunnen voordoen (waaronder bepaalde gebeurtenissen ten aanzien van de uitgevende instelling van bepaalde Financiële Instrumenten die waarschijnlijk van wezenlijke invloed zullen zijn op de koers van de betreffende Financiële Instrumenten) als gevolg waarvan lopende orders in deze Financiële Instrumenten kunnen worden geroyeerd door de Beurs waar deze worden uitgevoerd Kempen royeert, na beurssluiting op de dag voorafgaand aan de dag waarop de Financiële Instrumenten ex-dividend gaan, alle nog openstaande bestensorders en limietorders die voor beurssluiting in het ordersysteem van Kempen zijn ingevoerd. Kempen zal in geval van royement niet gehouden zijn om deze order met een aangepaste limiet uit te voeren, behoudens het geval dat door Cliënt aan Kempen een nieuwe order is verstrekt met een aangepaste limiet. Artikel 12. Uitlevering en vernietiging van Financiële Instrumenten 12.1 Voor zover het recht op uitlevering van Financiële Instrumenten niet is uitgesloten, zal Kempen aan een verzoek van Cliënt tot uitlevering slechts hoeven te voldoen binnen een door Kempen te stellen termijn, indien zulks redelijkerwijs mogelijk is Kempen is gerechtigd Financiële Instrumenten die naar haar oordeel zich redelijkerwijs niet lenen voor open bewaring en waarvan fysieke uitlevering niet mogelijk is, van de Effectenrekening af te boeken. Artikel 13. Administratie, nota, rapportage 13.1 Kempen houdt administratie van de Effectenrekeningen van Cliënt, diens posities in Financiële Instrumenten, de transacties en boekingen die voor zijn rekening zijn uitgevoerd, en voor zover toepasselijk de orders en instructies van Cliënt. Deze administratie zal voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen Kempen stuurt Cliënt schriftelijk een nota van de transacties in Financiële Instrumenten en andere daarmee verband houdende handelingen. Op schriftelijk verzoek van Cliënt kan de nota op elektronische wijze aan Cliënt worden toegezonden. In geval van elektronische verstrekking van de nota kan Cliënt gedurende de wettelijke bewaartermijn een kopie van de nota bij Kempen opvragen Kempen verstrekt ten minste éénmaal per jaar aan Cliënt een schriftelijk overzicht van de waarde en samenstelling van de gelden en Financiële Instrumenten op de Effectenrekening, waarop tevens de op de Financiële Instrumenten ontvangen dividenden en rente en door Cliënt betaalde rente zijn vermeld. Artikel 14. Protest en reclame 14.1 Cliënt is verplicht alle door Kempen aan hem gezonden bevestigingen, rekeningafschriften, nota s en andere berichten of opgaven terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient Cliënt te controleren of door of namens hem althans voor zijn rekening gegeven opdrachten juist en volledig zijn uitgevoerd en geen bezwaar oproepen.

10 Bij constatering van onjuistheid of onvolledigheid bij de uitvoering van een transactie is Cliënt gehouden Kempen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen Indien Cliënt de inhoud van de door Kempen aan Cliënt gezonden bevestigingen, rekeningafschriften, nota s, of andere berichten of opgaven niet heeft betwist respectievelijk zijn bezwaren tegen een transactie niet aan Kempen heeft medegedeeld binnen een redelijke termijn nadat deze opgaven Cliënt redelijkerwijs geacht kunnen worden te hebben bereikt, wordt de inhoud van de betreffende opgave geacht door Cliënt te zijn goedgekeurd en wordt de Cliënt geacht tegen de betreffende transactie geen bezwaar te hebben. De redelijke termijn wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, geacht in ieder geval te zijn verstreken na dertien maanden nadat de opgaven redelijkerwijs door de Client zijn ontvangen Kempen is gehouden om de door haar gemaakte fouten en vergissingen te herstellen, onverminderd de verplichting van Cliënt medewerking te verlenen aan door Kempen voorgestelde redelijke schadebeperkende maatregelen Kempen heeft een intern klachtenreglement opgesteld. Indien Cliënt van mening is dat Kempen niet adequaat op een protest of klacht heeft gereageerd en Cliënt zijn klacht handhaaft dient Cliënt voor een adequate behandeling te handelen conform het bepaalde in artikel 32. Artikel 15. Verzuim Cliënt 15.1 Indien Cliënt niet prompt voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Kempen, heeft Kempen het recht om de uitvoering van orders te weigeren en/of de relatie met Cliënt onmiddellijk te beëindigen In een geval als bedoeld in artikel 15.1 heeft Kempen het recht om onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling voor rekening en risico van Cliënt over te gaan tot het sluiten en/of uitwinnen van diens posities in Financiële Instrumenten en andere zekerheden, opties en termijncontracten uit te oefenen en daarmee verband houdende aan- en verkooptransacties te doen en in het algemeen alles te doen wat bevorderlijk is ter bescherming van de belangen van Kempen. Eventuele opbrengsten van deze maatregelen komen aan Kempen toe en strekken in mindering op de vorderingen van Kempen op Cliënt. Kempen is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van vorenbedoelde maatregelen. Artikel 16. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Kempen 16.1 Kempen verricht alle handelingen met betrekking tot Financiële Instrumenten voor rekening en risico van de Cliënt, ook indien Kempen hierbij op eigen naam contracteert Indien de Cliënt gebruik heeft gemaakt van door Kempen verstrekte informatie (rapporten, opinies en/of research, alles in de ruimste zin van het woord), dan doet hij dat geheel voor eigen rekening en risico.

11 Kempen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: a. een waardedaling of waardestijging van Financiële Instrumenten; b. door de Cliënt geleden verliezen en/of gederfde winst, of; c. welke andere gebeurtenis ook. Kempen zal uitsluitend aansprakelijk zijn indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of een toerekenbare tekortkoming van Kempen bij de uitvoering van de Overeenkomst met Cliënt Kempen is bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot diensten met betrekking tot de uitvoering van orders, het in bewaring geven van de Financiële Instrumenten aan derden en het verkrijgen van de rechten ten aanzien van de Financiële Instrumenten door tussenkomst van derden Kempen is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden indien aannemelijk wordt gemaakt dat bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. Evenmin is Kempen aansprakelijk voor tekortkomingen van een Beurs, betaal- en afwikkelsystemen of (inter)nationale bewaarinstellingen. Indien Kempen niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van derden, zal Kempen, indien de Cliënt schade heeft geleden, de Cliënt behulpzaam zijn bij zijn pogingen deze schade ongedaan te maken Cliënt vrijwaart Kempen voor aanspraken van derden met betrekking tot de door Kempen ten behoeve van Cliënt verrichte diensten Kempen is nimmer aansprakelijk voor de door Cliënt geleden schade als gevolg van maatregelen die Kempen op basis van enig dwingend voorschrift, een aanwijzing van een toezichthouder of een voorschrift van enige Beurs gerechtigd of verplicht is te nemen of in verband met buitengewone omstandigheden meent te moeten nemen Kempen, voor zover dat niet al uit de wet voortvloeit, is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. internationale conflicten; b. gewelddadige of gewapende acties; c. maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; d. boycotacties; e. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; f. storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Kempen of van derden. Indien zich een van deze omstandigheden voordoet, zal Kempen die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar kunnen worden gevergd om de voor de Cliënt als gevolg daarvan nadelige gevolgen te beperken Kempen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade.

12 12 Artikel 17 Schadebeperking door de Cliënt 17.1 De Cliënt is verplicht om zo spoedig mogelijk na het intreden van het schadeveroorzakende feit schadebeperkende maatregelen te treffen. Dit betekent dat de Cliënt alles zal moeten doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om eventuele schade tot een minimum te beperken. Deze verplichting geldt eveneens en onverkort indien de Cliënt gebruik mocht maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Kempen. Onder schadebeperkende maatregelen wordt onder meer verstaan het verkopen (van een deel) van Financiële Instrumenten, dan wel het terugkopen van al verkochte Financiële Instrumenten. Artikel 18 Belangentegenstellingen 18.1 Gelet op de aard van het bedrijf van Kempen kunnen zich, in de uitvoering van haar activiteiten, tussen de Cliënt en Kempen belangentegenstellingen voordoen. Om dergelijke belangentegenstellingen zoveel mogelijk te voorkomen en om feitelijke of potentiële problemen op dit gebied te beheersen, heeft Kempen een beleid opgesteld om een onafhankelijk optreden van het bedrijfsonderdeel dat een beleggingsdienst verleent te waarborgen. Op grond van dit beleid zal niet-openbare, koersgevoelige informatie, die mogelijkerwijs binnen Kempen bekend is, niet gebruikt worden bij het verlenen van een beleggingsdienst aan de Cliënt. Een samenvatting van dit beleid inzake belangentegenstellingen is opgenomen op de Website. Artikel 19 Vertegenwoordigingsbevoegdheid 19.1 Mededelingen van of aan een door Cliënt aangewezen gemachtigde of contactpersoon gelden onvoorwaardelijk als mededelingen van of aan Cliënt. Indien Cliënt een rechtspersoon is heeft Kempen te allen tijde het recht, zonder daartoe verplicht te zijn, mededelingen of orders van de aan Cliënt verbonden bestuurders aan te merken als gedaan door Cliënt. Hetzelfde geldt voor mededelingen of orders van personen binnen de organisatie van Cliënt ten aanzien van wie één of meer bestuurders, gemachtigden of contactpersonen bij Kempen het vertrouwen hebben gewekt dat deze bevoegd waren Cliënt te vertegenwoordigen Totdat Cliënt Kempen schriftelijk heeft geïnformeerd dat een persoon als bedoeld in artikel 19.1 niet langer heeft te gelden als bestuurder, gemachtigde of contactpersoon en die wijziging redelijkerwijs in de administratie van Kempen kan zijn verwerkt, blijft het gestelde in artikel 19.1 ten aanzien van die persoon van kracht. Artikel 20 Buitenlandse belastingwetgeving 20.1 Cliënt is gehouden alle (administratieve) voorschriften en procedures van Kempen (indien van toepassing) stipt na te leven in het geval dat Cliënt belegt in Financiële Instrumenten waarvan de inkomsten zijn onderworpen aan buitenlandse belastingwetgeving. Cliënt zal Kempen alle informatie verstrekken die zij nodig acht in verband met de dienstverlening.

13 In het geval dat Cliënt belegt in Financiële Instrumenten waarvan de inkomsten zijn onderworpen aan bronbelasting van de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen: Amerikaanse Effecten ) geldt het onder artikel 20.1 genoemde indien: a. Cliënt belegt in Amerikaanse Effecten; b. Cliënt bovendien geen natuurlijk persoon is; en c. Cliënt op grond van enig belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika recht wil doen gelden op een vermindering van de in artikel 20.2 bedoelde bronbelasting, dan is Cliënt in ieder geval gehouden om op eerste verzoek van Kempen een W-8BEN-E formulier (een verklaring van Cliënt dat deze recht heeft op toepassing van het belastingverdrag tussen het land alwaar Cliënt fiscaal ingezetene is en de Verenigde Staten van Amerika) aan Kempen af te geven. Indien Cliënt niet of niet tijdig voldoet aan deze verplichting, is Kempen in verband met de op haar rustende verplichtingen ter zake van de bronbelasting gerechtigd om Cliënt in te delen in de categorie van personen van wie de inkomsten uit Amerikaanse Effecten onderworpen zijn aan het hoogste inhoudingspercentage Indien Cliënt belegt in Amerikaanse Effecten en Cliënt bovendien kan worden gekwalificeerd als een U.S. person, dan is Cliënt gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van Kempen aan Kempen: a. een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend W-9 -formulier of bij vervanging daarvan een document van gelijkwaardige strekking te verstrekken; en b. schriftelijke toestemming aan Kempen te verlenen om het voornoemde W-9 -formulier of het vervangende document aan de bevoegde (belasting)autoriteit in de Verenigde Staten van Amerika en/of een voor Kempen optredende inhoudingsplichtige van bronbelasting op Amerikaanse Effecten te doen toekomen Indien Cliënt niet of niet tijdig voldoet aan bovengenoemde verplichting, is Kempen - in verband met de op haar rustende verplichtingen ter zake van de bronbelasting - gerechtigd om de Amerikaanse Effecten op de Effectenrekening van Cliënt namens en voor rekening en risico van Cliënt te vervreemden, ongeacht de in dat geval te realiseren bruto verkoopopbrengst en de daarover af te dragen belasting. Artikel 21 Geen afstand van recht 21.1 Indien Kempen te eniger tijd toelaat dat Cliënt een kredietlimiet, een bevoorschottingsnorm, een positielimiet, een marginverplichting of welke bepaling ook van de onderhavige Voorwaarden of van welke andere tussen partijen geldende overeenkomst of voorwaarden ook, overschrijdt of overtreedt, geeft dit Cliënt geen enkel recht op voortzetting van die overschrijding of overtreding. Kempen behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Cliënt te verlangen dat deze terstond weer aan de bepalingen van genoemde overeenkomst of voorwaarden voldoet, zonder tot uitoefening van dat recht verplicht te zijn. Artikel 22 Privacybepalingen 22.1 Kempen kan persoonsgegevens en andere gegevens betreffende Cliënt, die in het kader van de (aanvraag tot) beleggingsdienstverlening in haar bezit zijn gekomen, opslaan in een persoonsregistratie. Kempen zal met betrekking tot die persoonsregistratie de bepalingen van de Nederlandse privacywetgeving in acht nemen.

14 Cliënt gaat ermee akkoord dat Kempen informatie betreffende de identiteit en het adres van Cliënt, het aantal Financiële Instrumenten dat Cliënt houdt of heeft gehouden, zijn transacties in Financiële Instrumenten en de administratie van de Effectenrekening in bepaalde omstandigheden openbaar mag maken, met inbegrip van doch niet beperkt tot: (i) indien Kempen daartoe verplicht is op grond van een toepasselijke wet, wetsvoorschrift of andere verordening, of door een gerechtelijk of soortgelijk bevel dat afdwingbaar is in het desbetreffende rechtsgebied; (ii) indien Kempen daartoe verplicht is door enige beroepsorganisatie of zelfregulerende organisatie (hetzij van de overheid of van andere aard), of door een gerechtelijk of soortgelijk bevel dat afdwingbaar is in het desbetreffende rechtsgebied; (iii) indien Kempen daartoe verplicht is door enige afdeling of dienst van de Nederlandse regering, of door enige andere regeringsafdeling of dienst in het desbetreffende rechtsgebied; (iv) indien zulks noodzakelijk of wenselijk is voor het (doen) uitvoeren van orders en instructies van Cliënt, althans voor diens rekening Bij het in 22.2 bedoelde verstrekken van informatie aan derden kan Kempen gehouden zijn om geheimhouding te betrachten in de relatie tot Cliënt. In dat geval is Kempen nimmer gehouden Cliënt van het verstrekken van informatie aan derden te informeren Kempen is bevoegd om telefoongesprekken tussen Kempen en Cliënt en aspirant-cliënten op geluidsdragers vast te leggen ten behoeve van verificatie of vastlegging van opdrachten, transacties, (precontractuele) afspraken of informatieve mededelingen, alsmede ingeval dat naar haar uitsluitend oordeel of dat van politie, justitie, toezichthouders en/of belastingdienst noodzakelijk of wenselijk is ter bestrijding of opsporing van frauduleuze of anderszins strafbare gedragingen; ook als zulks niet bij of krachtens de Nederlandse wet wordt gevorderd. Kempen is niet verplicht om dergelijke vastgelegde geluidsopnamen te bewaren en/of te archiveren dan wel aan Cliënt ter beschikking te stellen in welke vorm dan ook. Kempen heeft het recht om dergelijke opnamen als bewijsmiddel te gebruiken. Vastgelegde geluidsopnames zullen na verloop van tijd door Kempen worden gewist Kempen is vrij en bevoegd om persoonsgegevens betreffende Cliënt te gebruiken voor marketing en commerciële doeleinden van Kempen zelf, en deze gegevens ter beschikking te stellen aan andere onderdelen van de vennootschappelijke groep waartoe Kempen behoort. Cliënt wordt geacht hierbij uitdrukkelijk toestemming te verlenen aan Kempen Cliënt heeft het recht Kempen schriftelijk te verzoeken om hem tegen betaling van de kosten een overzicht te verstrekken van de hem betreffende persoonsregistratie, aan welk verzoek Kempen op redelijke termijn zal voldoen behoudens uitzonderingen bij of krachtens de Nederlandse wet. Indien Cliënt aantoont dat de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, heeft Cliënt het recht schriftelijk om correctie te verzoeken. Buiten het hiervoor bedoelde geval, heeft Cliënt geen recht om van Kempen te verlangen dat deze een bestaande registratie van persoonsgegevens verwijdert Indien Kempen in de uitvoering van de betalingsopdrachten namens Cliënt gebruik maakt van het SWIFTnetwerk kan informatie als weergegeven in de betalingsopdracht naar het buitenland worden verzonden.

15 15 Indien Kempen in de uitvoering van de betalingsopdrachten namens Cliënt gebruik maakt van het SWIFTnetwerk kan informatie als weergegeven in de betalingsopdracht naar het buitenland worden verzonden. In een dergelijk geval kan deze informatie toegankelijk zijn voor buitenlandse toezichthouders en autoriteiten ten behoeve van het aldaar uitgevoerde toezicht. Artikel 23 Verklaring van Erfrecht 23.1 Indien Cliënt komt te overlijden kan Kempen verlangen dat degene die wenst te beschikken over de op naam van overleden Cliënt op de Effectenrekening aangehouden tegoeden, een verklaring van erfrecht overlegt. Artikel 24 Effectenrekening op naam van meerdere Cliënten 24.1 Indien de Cliënt uit meerdere (rechts)personen bestaat, geldt - tenzij met Kempen schriftelijk anders is overeengekomen - dat Kempen bij de door de Cliënt te verstrekken informatie in het kader van de Overeenkomst, te allen tijde kan afgaan op de door één van de (rechts)personen verstrekte informatie De door Kempen vastgelegde informatie aangaande de toetsing van kennis en ervaring geldt voor alle (rechts)personen en alle (rechts)personen worden geacht daarmee te hebben ingestemd Cliënten zijn hoofdelijk verbonden jegens Kempen en Kempen is gerechtigd ieder der Cliënten voor het geheel van de verplichtingen terzake van de Effectenrekening aan te spreken. Alle (rechts)handelingen door ieder der Cliënten in verband met de Effectenrekening verricht, zullen de andere Cliënten binden Ingeval Kempen één of meer Cliënten uit de hoofdelijke verbondenheid ontslaat dan wel met één of meer van hen een regeling treft, al dan niet tegen finale kwijting, geschiedt dit uitsluitend en alleen onder het voorbehoud dat de andere Cliënt(en) voor het geheel hoofdelijk verbonden blijft (blijven). Het aandeel van de uit hoofdelijkheid ontslagen Cliënt(en) kan door de andere Cliënten niet in mindering worden gebracht op zijn (hun) hoofdelijke verbondenheid Cliënten zullen gezamenlijk één vorderingsrecht jegens Kempen hebben, tot welk vorderingsrecht ieder der Cliënten voor het geheel als schuldeiser gerechtigd zal zijn, zodat betaling door Kempen aan één der Cliënten Kempen ook jegens andere Cliënt(en) bevrijdt Is sprake van goedkeuring door één van de Cliënten van bankbescheiden, de rekening(en) en/of het Effectenrekening betreffende, dan geldt deze goedkeuring tevens als goedkeuring door andere Cliënt(en) Cliënt(en) zijn jegens elkaar en jegens Kempen ieder afzonderlijk gerechtigd opdrachten te geven en beschikkingshandelingen te verrichten ten aanzien van de Effectenrekening. Voor zover nodig verlenen Cliënten elkaar hierbij over en weer een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in dit artikel genoemde handelingen.

16 De Cliënten zijn jegens elkaar en jegens Kempen uitsluitend gezamenlijk gerechtigd om ten aanzien van de Effectenrekening volmachten aan derden te verlenen, reeds verleende volmachten te herroepen, Financiële Instrumenten te verhandelen of te verpanden, de tenaamstelling van de Effectenrekening te wijzigen dan wel de Effectenrekening op te heffen. Het verlenen of herroepen van een volmacht als hiervoor bedoeld is tegenover Kempen eerst van kracht nadat Kempen daarvan schriftelijk in kennis is gesteld door de Cliënten gezamenlijk Ingeval van overlijden van één of meer der Cliënten is / zijn de andere Cliënt(en) verplicht, na kennisname daarvan, Kempen hiervan onverwijld op de hoogte te brengen en zal Kempen de Effectenrekening blokkeren, tenzij dit naar het redelijk oordeel van Kempen niet wenselijk of nodig is ter bescherming van de belangen van Kempen of de andere Cliënt(en) en / of de erfgenaam of erfgenamen. De andere Cliënt(en) die de Effectenrekening wenst / wensen te continueren zal / zullen daartoe bevoegd zijn nadat is voldaan aan door Kempen nader te stellen voorwaarden. De Effectenrekening kan na afwikkeling van de nalatenschap door de andere Cliënt(en) op naam van die Cliënt(en) worden gecontinueerd. Indien de erfgenaam of erfgenamen en de andere Cliënt(en) de Effectenrekening gezamenlijk wensen voort te zetten en er dus een nieuwe Cliënt of nieuwe Cliënten gerechtigd wordt / worden ten aanzien van de Effectenrekening, dient /dienen deze nieuwe Cliënt(en), voorafgaand aan de continuering van de Effectenrekening onder de nieuwe naam (namen), te voldoen aan de door Kempen nader te stellen voorwaarden waaronder het identificeren van de nieuwe rekeninghouder(s) en de acceptatie van de toepasselijke overeenkomsten en voorwaarden door de nieuwe rekeninghouder(s). Indien de Cliënt(en) niet als erfgenaam of de erfgenamen wordt / worden aangewezen dient de Effectenrekening te worden opgeheven Onverminderd het bepaalde in artikel 24.7 is Kempen te allen tijde gerechtigd voor alle of bepaalde handelingen met betrekking tot de Effectenrekening en / of de door Kempen voor Cliënt(en) gehouden Financiële Instrumenten, de medewerking van alle daartoe gerechtigden te verlangen Onverminderd het bepaalde in artikel 25 van haar Algemene Bankvoorwaarden zal Kempen steeds bevoegd zijn om een vordering van Kempen op één der Cliënten afzonderlijk te verrekenen met een saldo ten gunste van Cliënten op de Effectenrekening en om een vordering van Kempen uit hoofde van de Effectenrekening te verrekenen met hetgeen Kempen aan één der Cliënten afzonderlijk is verschuldigd Indien Kempen jegens één of meer van de Cliënten afstand doet van enig recht, zal dit de andere Cliënt(en) niet bevrijden van zijn (hun) verplichtingen jegens Kempen, tenzij Kempen uitdrukkelijk kenbaar maakt dat dit het geval is Alle correspondentie en bescheiden die de Effectenrekening(en) betreffen worden gezonden naar het door de Cliënten gezamenlijk schriftelijk opgegeven adres. Artikel 25 Verpanding en vruchtgebruik 25.1 De Cliënt verpandt aan Kempen, voor zover nodig bij voorbaat, tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de Cliënt nu of te eniger tijd aan Kempen verschuldigd is dan wel zal zijn uit hoofde van de

17 17 door Kempen verleende beleggingsdiensten of uit welken hoofde ook: a. al zijn huidige en toekomstige Financiële Instrumenten in de door Kempen beheerde verzameldepots als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, en alle huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van of samenhangend met die Financiële Instrumenten; b. de op zijn naam aan Kempen in bewaring gegeven en in de toekomst in bewaring te geven Financiële Instrumenten, voor zover deze door Kempen voor de Cliënt zijn dan wel worden geïndividualiseerd alsmede de huidige en toekomstige rechten tot uitlevering van Financiële Instrumenten die voortvloeien uit de bewaargeving ten name van de Cliënt aan Kempen, van de Financiële Instrumenten die niet door Kempen voor de Cliënt zijn dan wel worden geïndividualiseerd; c. alle vorderingen die hij tegenover Kempen nu of te eniger tijd kan doen gelden uit hoofde van de nu of te eniger tijd ten gunste van de Cliënt aanwezige tegoeden hetzij op de effectenrekening hetzij op enigerlei andere wijze aanwezig of geboekt Het pandrecht omvat mede een recht van pand op alle terzake van de verpande Financiële Instrumenten te ontvangen vergoedingen De verpandingen als bedoeld in artikel 25.1 zullen telkens tot stand komen door de enkele toevoeging van de nieuwe Financiële Instrumenten, rechten en vorderingen aan de aan de Cliënt toebehorende Effectenrekening(en), welke toevoeging voor zover nodig tevens zal gelden als mededeling aan Kempen. Kempen accepteert dit pandrecht voor zover nodig bij voorbaat en neemt de mededeling hiervan aan Onverminderd het voorgaande is de Cliënt verplicht om op eerste verzoek van Kempen al datgene te doen en daarvoor medewerking te verlenen teneinde het in dit artikel bedoelde pandrecht te vestigen (voor zover deze verpanding niet reeds tot stand is gekomen op basis van de Overeenkomst) en verleent daartoe door het aangaan van de Overeenkomst een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht aan Kempen om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn met het oog op het vestigen van de in dit artikel bedoelde pandrecht(en), het doen van mededeling aan Kempen of derden van die verpanding en het vorderen van uitlevering van de Financiële Instrumenten Indien de Cliënt over (een deel van) de verpande Financiële Instrumenten wenst te beschikken, is Kempen verplicht (dat deel van) het verpande vrij te geven, mits hetgeen na vrijgave resteert voldoende dekking biedt voor hetgeen Kempen van de Cliënt te vorderen heeft of zal hebben. Kempen zal eerst tot uitwinning van de verpande Financiële Instrumenten overgaan indien zij een opeisbare vordering heeft op de Cliënt en de Cliënt met de nakoming daarvan in verzuim is. Kempen zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van de Cliënt. Nadat Kempen van haar uitwinningbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen Het is de Cliënt anders dan na toestemming van Kempen niet toegestaan om Financiële Instrumenten aan derden te verpanden of deze aan derden in vruchtgebruik te geven Financiële Instrumenten die uitsluitend door de Cliënt bij Kempen worden gedeponeerd voor het innen van rente, aflossingen en dividenden, het verrichten van conversiehandelingen of het bijwonen van vergaderingen, vallen niet onder het in dit artikel bedoelde pandrecht.

18 18 Artikel 26 Herverpanding Dit artikel is komen te vervallen. Artikel 27 Beperkingen/wijziging dienstverlening 27.1 Kempen is bevoegd om het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot op een (Effecten)Beurs verhandelde Financiële Instrumenten te beëindigen, nadat Kempen de Cliënt daarvan voorafgaand in kennis heeft gesteld. Tevens zal Kempen op elk moment kunnen besluiten een dienst niet meer te verlenen. Kempen zal daarbij telkens in redelijkheid rekening houden met de belangen van de Cliënt Kempen is bevoegd om de bewaarneming van Financiële Instrumenten die niet bij een (inter)nationale bewaarinstelling in bewaring kunnen worden gegeven dan wel eenheden die kleiner zijn dan de minimaal verhandelbare hoeveelheid te beëindigen, nadat Kempen de Cliënt daarvan voorafgaand in kennis heeft gesteld De Cliënt zal, in de voorafgaande leden voorkomende gevallen, binnen een door Kempen te stellen redelijke termijn een opdracht verstrekken, hetzij tot overboeking van de desbetreffende Financiële Instrumenten naar een andere bank of beleggingsonderneming, hetzij tot verkoop van de desbetreffende Financiële Instrumenten voor rekening en risico van de Cliënt, afhankelijk van de door Kempen aan de Cliënt ter zake voorgelegde keuzemogelijkheden Indien de Cliënt niet tijdig een opdracht verstrekt, is Kempen bevoegd de desbetreffende Financiële Instrumenten op een door Kempen te bepalen tijdstip namens en voor rekening en risico van de Cliënt te verkopen, ongeacht de dan te realiseren verkoopopbrengst Kempen is gerechtigd Financiële Instrumenten van de Effectenrekening te verwijderen welke naar haar redelijk oordeel niet (meer) voor bewaring in aanmerking komen, gelet op de staat waarin de uitgevende instelling die de betreffende Financiële Instrumenten heeft uitgegeven is komen te verkeren. Artikel 28 Duur en beëindiging 28.1 De relatie tussen de Cliënt en Kempen uit hoofde van de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd Zowel de Cliënt als Kempen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen Het opheffen van de Effectenrekening door de Cliënt zal gelden als opzegging van de Overeenkomst Behoudens voor zover door Kempen en de Cliënt schriftelijk anders is overeengekomen, worden orders die op de datum van beëindiging van de Overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, door Kempen voor zover

19 19 mogelijk afgewikkeld overeenkomstig de Overeenkomst en blijft gedurende deze afwikkeling ieder der partijen gebonden aan de Overeenkomst en aan alle overige bepalingen van de overeenkomst, waaronder begrepen verpanding, voor zover betrekking hebbend op de Financiële Instrumenten van de Cliënt De Cliënt blijft alle vervallen maar nog niet betaalde kosten onverminderd aan Kempen verschuldigd De Cliënt verleent hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, Kempen toestemming bij beëindiging van de Overeenkomst een resterend positief of negatief geldsaldo op zijn Effectenrekening, te verrekenen met andere tegoeden van Client jegens Kempen respectievelijk vorderingen van Kempen jegens de Cliënt Kempen is bevoegd om een Effectenrekening waarop gedurende een periode langer dan één jaar geen tegoed wordt aangehouden op te heffen, nadat Kempen Cliënt daarover schriftelijk heeft geïnformeerd en Cliënt niet binnen een periode van drie maanden aan Kempen kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben. Artikel 29 Garantieregeling 29.1 Op grond van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft valt het tegoed in Financiële Instrumenten op de Effectenrekening onder het beleggerscompensatiestelsel. Het geldsaldo op de Effectenrekening valt onder het depositogarantiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel voorzien, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, in een vergoeding per persoon per bank indien een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Artikel 30 Contractoverneming 30.1 Kempen is bevoegd de rechtsverhouding(en), waarin Kempen tot de Cliënt staat met de daaraan verbonden nevenrechten over te dragen aan een derde. De Cliënt verleent hiervoor Kempen bij voorbaat toestemming. De Cliënt heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in artikel 28. Artikel 31 Taalkeuze 31.1 Alle communicatie van Kempen naar Cliënt in het kader van de beleggingsdienstverlening, en alle vastleggingen van contracten en voorwaarden geschieden in de Nederlandse taal, tenzij schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat zulks in de Engelse taal zal geschieden. Cliënt bevestigt hierbij dat zijn kennis van de Nederlandse taal toereikend is om te begrijpen wat hij met Kempen door middel van de toepasselijke voorwaarden en overeenkomsten is overeengekomen en nog zal overeenkomen, en dat hij elk risico draagt en aanvaardt dat voortkomt uit zijn eventuele ontoereikende kennis van de Nederlandse taal Indien partijen uitdrukkelijk gebruik van de Engelse taal overeenkomen blijft de Nederlandse taal prevaleren in geval van verschillen van interpretatie of andere strijdigheden.

20 20 Artikel 32 Toepasselijk recht, klachten, geschillen en jurisdictie 32.1 Op de relatie tussen Kempen en Cliënt is Nederlands recht van toepassing Indien Cliënt ontevreden is over de beleggingsdienstverlening door Kempen dient Cliënt onverwijld en schriftelijk een klacht in bij Kempen. Kempen zal de klacht in behandeling nemen, administreren en tijdig behandelen conform de interne klachtenprocedure. Kempen deelt Cliënt op eerste verzoek mede hoe de bedoelde procedure luidt Indien na het doorlopen van deze procedure geen overeenstemming is bereikt over oplossing/opheffing van de klacht, resulteert dit in een geschil. Cliënt is in dat geval bevoegd het geschil aanhangig te maken hetzij bij de bevoegde rechter te Amsterdam, hetzij bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), www. KiFiD.nl Kempen is bevoegd geschillen met Cliënt ter zake van beleggingsdiensten aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Amsterdam of de in aanmerking komende (buitenlandse) rechter. Artikel 33 Rangorde, wijzigingen en aanvullingen 33.1 Indien en voorzover het in de onderhavige Voorwaarden bepaalde afwijkt van de Algemene Bankvoorwaarden geldt hetgeen in de onderhavige Voorwaarden is bepaald. Indien tussen partijen ook andere, meer specifieke voorwaarden van kracht zijn dan prevaleren die specifieke voorwaarden boven de onderhavige Voorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden. Eventuele individuele partijafspraken prevaleren boven alle voornoemde voorwaarden Kempen is gerechtigd de onderhavige Voorwaarden en alle overige voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij onder wijziging tevens aanvulling wordt verstaan. De wijzigingen en aanvullingen zijn voor Cliënt bindend vanaf de dertigste dag nadat Kempen deze wijziging(en) via aankondiging op de Website of anderszins bekendheid heeft gegeven Indien Cliënt niet akkoord gaat met de aankomende en medegedeelde wijziging(en), dient hij dit binnen 3 weken na de bekendmaking als bedoeld in artikel 33.2 aan Kempen schriftelijk mede te delen. Kempen zal na ontvangst van deze mededeling de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 van de onderhavige Voorwaarden Andere wijzigingen van de onderhavige Voorwaarden alsmede afwijkingen daarvan zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk vastgelegd en door beide partijen schriftelijk aanvaard.

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTVERLENING. (geldend vanaf 19 december 2016)

VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTVERLENING. (geldend vanaf 19 december 2016) VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTVERLENING (geldend vanaf 19 december 2016) Afhankelijk van de te verlenen beleggingsdiensten kunnen naast de Voorwaarden Beleggingsdienstverlening ook andere voorwaarden van

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Effectendienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Effectendienstverlening Algemene Voorwaarden voor Effectendienstverlening Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2.2.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de partij die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan SD&B. 1.2 Onder SD&B wordt

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:

de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht: voorwaarden alex sparen 1 Artikel 1 Definities, Verwijzingen, Kopjes, Taal 1.1 In de Voorwaarden Alex Sparen hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definitie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definitie Algemene voorwaarden Artikel 1. Definitie Dienstverlening: de door Aurina Budget Finance uit te voeren werkzaamheden op het gebied van, budgetbeheer en beschermingsbewind; Opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Voorwaarden beleggingsrekening

Voorwaarden beleggingsrekening Voorwaarden beleggingsrekening 2016-02 Pagina 1 van 10 Inhoud Gebruikte begrippen...3 Voorwaarden...4 1. Rol van de Beleggersgiro en de Beleggingsonderneming...4 2. Openen van een rekening...4 3. Gezamenlijke

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie