JAARPLAN Openbare Stichting SG. Reigersbos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2013. Openbare Stichting SG. Reigersbos"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2013 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 29 januari 2013

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Missie en visie 5 Schoolplan Ontwikkeling baten en lasten 10 Ontwikkeling aantal leerlingen 11 Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenbegroting 10 Begroting Toelichting begroting Balans 16 Toelichting balans 17 3

4 Voorwoord De begroting voor het jaar 2013 is tot stand gekomen in het najaar van 2012 op basis van de eindejaarsverwachting 2012 en binnen het meerjarenperspectief, zoals dat met de raad van toezicht op 13 november 2012 is besproken. Het jaar 2012 is een transitiejaar geweest, waarin is gebroken met de structureel hoge tekorten op de exploitatie. In de afgelopen periode heeft het college van bestuur zowel de onderwijsinhoud als de randvoorwaarden, maar ook het meerjaren financieel perspectief onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot een nieuw plan voor de periode Dit is het jaarplan 2013, waarin die elementen van het meerjarig beleid zijn opgenomen die in 2013 worden uitgevoerd. Het college van bestuur hoopt samen met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid te werken aan een bestendige toekomst van Scholengemeenschap Reigersbos. College van bestuur SGR drs. M. Schoon mevrouw drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen 4

5 Inleiding Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. De school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: niet apart maar samen. De school stelt zich de volgende doelen: verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière ontplooien van de talenten van de leerlingen bevorderen van het welzijn van de leerlingen minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau. Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school. De scholengemeenschap bevat de volgende opleidingen: vwo havo vmbo-t vmbo-k (sector economie) Scholengemeenschap Reigersbos heeft een sterke binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Veel leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs in Zuidoost verlaten het stadsdeel om elders in Amsterdam of daarbuiten voortgezet onderwijs te volgen. Dit geldt met name voor de havo/vwo-leerlingen. Hierbij speelt het imago van het stadsdeel Zuidoost een rol en ook de populariteit van scholengemeenschappen en categorale gymnasia in de stadsdelen Zuid en Centrum. Als brede school in Zuidoost moet SGR zich constant bezinnen op zijn strategische marktpositie. Het is een aanhoudende zorg de school aantrekkelijk te houden voor 5

6 leerlingen en medewerkers. De school is voortdurend bezig om de samenwerking met besturen voor primair onderwijs in Zuidoost te intensiveren. SGR stelt zich constructief op ten opzichte van de overlegverbanden die er in de regio, de stad en het stadsdeel zijn. Vanuit het gezamenlijk belang wordt ook gezamenlijk opgetrokken en daarin heeft iedere partner ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief wordt collegiaal samengewerkt waar dat mogelijk is. Missie en visie SGR werkt aan de realisering van de strategische doelen die volgen uit de missie en visie op onderwijs. Het begrip missie wordt gedefinieerd als de opdracht van de onderwijsinstelling in het maatschappelijke en politieke perspectief van dat moment. Onder het begrip visie wordt verstaan de wijze waarop de doelstellingen uit de schoolmissie kunnen worden bereikt. De missie luidt: Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs die: onderwijs biedt van vmbo tot vwo, haar leerlingen voorbereidt op actieve participatie in de multiculturele en internationale samenleving, als doel heeft optimale ontplooiing en talentontwikkeling op sociaal, cultureel en creatief niveau, een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat creëert voor leerlingen en medewerkers, verschillen accepteert en waardeert. Dit blijkt vooral uit de ontwikkelingskansen die leerlingen en medewerkers geboden worden. De missie van SGR is door het team vertaald in een SGR-visie op onderwijs. Daarin staan de volgende standaarden centraal: SGR-onderwijs is goed onderwijs, dat wil zeggen dat de door- en uitstroomresultaten gemiddeld gelijk zijn aan het landelijke niveau van vergelijkbare scholen en dat de resultaten in meerdere opzichten systematisch geëvalueerd worden; Naast cognitieve ontwikkeling zijn maatschappelijke en sociale vaardigheden voor leerlingen belangrijke elementen van het onderwijsprogramma ter voorbereiding op het functioneren in een complexe samenleving. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel om kinderen tot maximale ontplooiing te brengen. Daarbij wordt de betrokkenheid van de ouders en verzorgers van essentieel belang geacht. De individuele leerling staat centraal. Dit betekent dat SGR zorgt voor: een goede sociaal-emotionele begeleiding door de mentor, de teamleider en de zorgcoördinator, maatwerk in de klas en daarbuiten, een daarmee samenhangend advies over de schoolloopbaan van de leerling en een zorgvuldige behandeling van de informatie over individuele leerlingen; 6

7 een breed aanbod van extra sport, cultuureducatie en tweetalig onderwijs, een intensief hulpprogramma voor taal en rekenen. Schoolplan In het schoolplan is voor het SGR-beleid van de komende jaren aangegeven wat de doelen zijn en wat de speerpunten zijn. Algemeen stelt SG. Reigersbos zich ten doel het: Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière Ontplooien van de talenten van de leerlingen Bevorderen van het welzijn van de leerlingen Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op SGR veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op SGR. Voorts zijn ten aanzien van diverse beleidsterreinen specifieke doelstellingen geformuleerd. Dat betreft de volgende beleidsterreinen en thema s: Onderwijs Verbetering kwaliteit en rendement VMBO Referentieniveaus taal en rekenen Exellius Personeel Gesprekscyclus Deskundigheidsbevordering Functiemix Taak- en formatiebeleid Kwaliteit Leeropbrengsten 7

8 Schoolklimaat Bedrijfsvoering Tevredenheidsmetingen Bedrijfsvoering Onderwijsondersteunende processen ARBO/Veiligheid Huisvesting Financiën Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie Planning- & Controlcyclus Kostenreductie Vermogenpositie Treasurybeleid Communicatie PR en marketing Ouderbetrokkenheid Netwerken Risicomanagement Risico s en risicobeheer Verantwoording Medezeggenschap Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Inspectie In het schoolplan zijn deze beleidsterreinen beschreven en de doelstellingen geformuleerd. In elk jaar van de komende vierjarige beleidsperiode zal per jaar een aantal concrete activiteiten worden uitgevoerd om deze doelstellingen te realiseren Voor 2013 betekent dit concreet het volgende: Onderwijs Onderwerp doel activiteiten resultaat Verbetering kwaliteit en rendement Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en diploma op maat Acties uit verbeterplan opbrengsten schoolbreed en per afdeling Havo, vmbo-tl en vmbo-k blijvend voldoende en vwo voldoende in 2014 VMBO Aantrekkelijk vmbo met meer keuzemogelijkheden Ontwikkeling innovatietraject o.b.v. Diephuis en Van Kasteren Implementatie gereed ten behoeve van uitvoering in en werving van schooljaar , december

9 Referentieniveaus taal en rekenen Exellius Voorbereiding leerlingen op rekentoets en vernieuwd examen Nederlands 2014 Kwalitatief hoogwaardig vwo-onderwijs met extra onderwijsaanbod Aanpassingen in curriculum ter voorbereiding van toets en examen, deelname aan pilot Evaluatie curriculum leerjaar 1, borging en verbetering; Ontwikkeling leerjaar 2 In curriculum zichtbaar op welke wijze leerlingen worden voorbereid op toets en examen, augustus 2013 Inhoudelijk sterk en aantrekkelijk onderwijsprogramma voor leerjaar 1 en 2, augustus 2013 Personeel Onderwerp doel activiteiten Resultaat Gesprekscyclus Focus op stellen van doelen en het behalen van resultaten Uitvoeren gesprekscyclus op basis van formats Minimaal 1 gesprek (startgesprek) met elke medewerker in schooljaar Functiemix Taak- en formatiebeleid LC- en LD-functietraject doorlopen van Functiemixtraject Transparant, duidelijk, sober en efficiënt taak- en functiebeleid Traject voor toebedelen LC- en LDfuncties vormgeven met PMR en uitvoeren Evaluatie en vaststellen nieuw taaken functiebeleid gezamenlijk met PMR Kwaliteit onderwerp doel activiteiten Resultaat Leeropbrengsten Verhoging van de leeropbrengsten Schoolklimaat Bedrijfsvoering Tevredenheidsmetingen Verbetering veilige leeromgeving Optimaliseren en borgen van onderwijsondersteunende processen Verhoging van de tevredenheid van leerlingen Analyse van rapportcijfers, examenresultaten en onder- en bovenbouwrendement en evaluatie verbeterplan Teambijeenkomsten en algemene personeelsbijeenkomst en in het teken van de veilige leeromgeving Jaarplan opstellen, AO/IC beschrijven en rapportage interimcontrole en jaarverslag van de accountant ter beoordeling; Gebruiken opbrengsten gesprekscyclus; Compliance op orde brengen Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek , juli 2013 LC- en LD-functies toekennen, najaar 2013 Nieuw taak- en functiebeleid, juli 2013 Bijgesteld verbeterplan opbrengsten, november 2013 Bijgesteld beleid ter versterking veilige leeromgeving, bijgesteld leerlingstatuut en bijgestelde maatregelen, juli 2013 Adequate bedrijfsvoering, goede beoordeling accountant en voldoen aan wet- en regelgeving, december 2013 Uitkomst tevredenheidsonderzoek op Vensters voor verantwoording, juni 2013 Op basis van resultaten onderzoek verbeterplan opstellen, december 2013 Bedrijfsvoering Onderwerp doel Activiteiten Resultaat 9

10 Onderwijsondersteunende processen ARBO/Veiligheid Huisvesting Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met kleinere foutenmarge en in control raken van kritische bedrijfsprocessen Veilige school die voldoet aan wet- en regelgeving Opheffen houtrot geveldelen lokalen oostvleugel Energiebesparing Opstellen jaarplan, bijstellen P&C-cyclus, beschrijven AO/IC en digitalisering; evaluatie en bijsturing op basis van PDCAcyclus Opstellen van Arbobeleidsplan en uitvoeren RIE met intern betrokkenen; Actualiseren ontruimingsplan Vervanging geveldelen oostzijde; Opvolgen aanbevelingen energiebesparingsonderzoek Adequate planning- & controlcyclus als sturingsinstrument, AO/IC aantoonbaar vastgelegd en digitalisering diverse PZprocessen, december 2013 Nieuw Arbobeleidsplan, RIE en ontruimingsplan, juli 2013 Nieuwe, adequaat geïsoleerde, buitengevels oostzijde en verlaging energiekosten, najaar 2013 Financiën Onderwerp doel activiteiten Resultaat Planning- & Controlcyclus In control zijn op financieel terrein Monitoring met maanden kwartaalrapportages en op basis daarvan bijsturen Resultaat realiseren op basis van planning (sturen) en control (verantwoording), december 2013 Kostenreductie Vermogenspositie Treasurybeleid Exploitatie op niveau begroting realiseren Robuust weerstandvermogen creëren voor SGR op langere termijn beleggingsbeleid van SGR dat wordt uitvoerd conform wet- en regelgeving Inplementeren deelbudgetten en budgetverantwoordelij kheid binnen SGR, monitoring van baten en lasten en sturen op basis van adequate P&C-cyclus Kostenreductie en treasurybeleid uitvoeren; Inspectie informeren over beoogd weerstandvermogen Opstellen treasurystatuut, analyse beleggingsbeleid en verantwoording afleggen in jaarverslag over gevoerde beleid Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2013 Exploitatie in control en gecalculeerd weerstandvermogen geaccepteerd door Inspectie, najaar 2013 Treasurystatuut, voorjaar 2013; Verantwoording gevoerde beleid in jaarverslag, juni 2013 Communicatie Onderwerp doel activiteiten Resultaat PR en marketing Imago verbeteren, werving leerlingen intensief continueren Ouderbetrokkenheid School en ouders werken optimaal samen t.b.v. het optimaal presteren van de leerlingen Masterclass, persoonlijke contacten basisonderwijs, Grope8 Introductiedag en Open dag organiseren; PR-plan werving opstellen Tijdige communicatie met ouders over activiteiten en resultaten leerlingen; Periodiek overleg met Minimaal behoud huidig marktaandeel; PR-plan werving najaar 2013 Naar aanleiding van evaluatie borgen en zonodig aanpassen communicatie met ouders, december

11 Netwerken SGR op de kaart zetten bij netwerkpartners klankbordouders nieuwe vwo-opleiding; Voorlichtingsavonden en rapportbesprekingen evalueren Intensivering externe contacten en actievere rol spelen Uitbreiding activiteiten met netwerkpartners Risicomanagement Onderwerp doel activiteiten resultaat Risico s en risicobeheer Risicobeheersing Implementatie risicomanagement door monitoring vier benoemde risico s en evaluatie risicoregister en oppakken aanvullende beheersmaatregelen risicokaarten Beperking impact risico s op SGR en beoordeling risico s 2014, december 2013 Verantwoording Onderwerp doel activiteiten resultaat Medezeggenschap Constructieve samenwerking in beleidsvorming en -uitvoering door betrokkenheid van MR op basis van vereiste documenten Open communicatie met MR, transparantie betrachten en tijdig en volledig informeren; Accorderen vereiste documenten Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Inspectie Toezichthouders in positie van critical friend; Voldoen aan wet- en regelgeving governance Transparantie, verantwoording en communicatie over beoogde doelen en resultaten Inspectie heeft goed inzicht en vertrouwen in de wijze waarop SGR de resultaten verbetert Ontwikkeling baten en lasten Transparantie en heldere verwachtingen open en weer (in nieuwe samenstelling); Opstellen documenten als toetsingskader en formeel vastleggen trasurystatuut Vensters voor verantwoording; Publicatie jaarplan en jaarverslag op website Activiteiten verbeterplan opbrengsten uitvoeren, evalueren en bijstellen Goede relatie tussen bevoegd gezag en MR met wederzijds erkenning rollen en verantwoordelijkheden; Vereiste documenten op orde, najaar 2013 Professionele relatie tussen bestuur en toezicht; Alle benodigde documenten vastgesteld, najaar 2013 Verantwoording naar en dialoog met stakeholders, december 2013 Jaarlijks bijgesteld verbeterplan opbrengsten met de inspectie bespreken In de afgelopen jaren heeft SGR gewerkt met een negatief saldo van baten en lasten. In de jaren 2008 tot en met 2011 ziet dat er als volgt uit: Saldo baten en lasten

12 Voor het jaar 2012 zal het saldo van baten en lasten naar verwachting uitkomen op ongeveer Deze begroting, voor het jaar 2013, werkt met een saldo van baten en lasten van NB Het saldo van baten en lasten wordt positief beïnvloed door de financiële baten elk jaar. Voor 2013 geldt dat de financiële baten zijn. Daarmee wordt het exploitatie resultaat Ontwikkeling aantal leerlingen In de afgelopen jaren geeft SGR een wisselend beeld te zien qua leerlingen (op teldatum): Aantal Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenbegroting Omdat 2012 een transitiejaar was, zijn in het afgelopen jaar alle meerjarige perspectieven opnieuw opgesteld. Het college van bestuur stelt zich ten doel uiterlijk over drie jaar met een expolitatie te werken : een situatie waarin de exploitatie minimaal kostendekkend is uit de reguliere jaarlijkse middelen, waarbij in acht genomen dient te worden dat een afnemend eigen vermogen jaarlijks ook minder financiële baten oplevert. Ook zal een situatie moeten ontstaan waarin er geen structurele lasten worden gefinancierd met tijdelijke middelen. In de meerjarenbegroting van SGR, dus ook die voor 2013, is een aantal aannames gedaan voor de komende jaren. Niet alleen in de bedrijfsvoering zal de soberheid centraal staan; dit is ook het geval in die aannames. Dit is vooral vanuit overwegingen gedaan om nieuwe tegenvallers tot een minimum te beperken. De aannames voor 2013 en de meerjarenbegroting zijn de volgende: gelijkblijvend leerlingenaantal: er is gerekend met 800 leerlingen; daarbij dient te worden opgemerkt dat een klas extra ongeveer oplevert, maar ook ongeveer kost bekostiging: 2013 geeft een lagere bekostiging te zien dan 2012 en dat lagere niveau is gehanteerd voor de jaren daarna verdere verlaging van de personeelslasten, ondanks de voorziene kostenstijgingen van in vier jaar verlaging van de materiële lasten, ondanks de inflatie, met in vier jaar 12

13 13

14 Toelichting begroting 2013 BATEN Rijksbijdragen OCW Inkomsten toegekend door de Rijksoverheid (ministerie van OCW) op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar Overige overheidsbijdragen Met name inkomsten inzake huisvestingsubsidies toegekend door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam Overige baten De overige baten bestaan voornamelijk uit toegekende subsidies voor huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten, alsmede ontvangsten van ouderbijdragen voor schoolreizen en overige schoolkosten LASTEN Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen van medewerkers in dienst inclusief werkgeverslasten en onkostenvergoedingen Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Macroverrekening van de Rijksoverheid voor in mindering te brengen uitkeringskosten in de sector in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet Personeelskosten (niet in dienst) Inhuur dansdocenten Dansacademie Lucia Marthas, inhuur medewerkers via derden Personeelskosten vervanging Vervangingskosten inzake absente medewerkers Scholing Professionaliseringskosten personeel zoals deskundigheidsbevordering, bij-, na- en herscholing HRM Arbo- en overige zorgkosten personeel, wervingskosten personeel 14

15 Overige personeelskosten Uitgaven ten behoeve van personeelsbijeenkomsten, koffievoorziening en overige personele kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen op investeringen in ICT, inventaris en apparatuur Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan (mop) Schoonmaak Periodieke schoonmaakkosten, glasbewassing, grote schoonmaakbeurten, toilethygiëne, vuilafvoer en ongediertepreventie Energie Gebruiks- en verbruikskosten gas, elektriciteit en water Huisvestingskosten subsidie DMO Bouwkundige onderhouds- en vervangingskosten gesubsidieerd door DMO. Hiertegenover staan baten opgenomen onder overige overheidsbijdragen Overige huisvestingskosten Tuinonderhoud, onderhoud installaties, klein onderhoud, beveiligingskosten en heffingen Instellingslasten Administratie Kosten administratiekantoor, telefoon- en portikosten, drukwerk en papier en overige kantoorbehoeften Accountant en externe dienstverlening Accountantskosten, inhuur, coaching en begeleiding Leermiddelen Schoolboeken en overig lesmateriaal waaronder verbruiksmaterialen, beoordelingsexemplaren en overige sectiekosten Stelpost ontwikkelingskosten Exellius Kosten projectgroep (extra klokuren), projectkosten, leerlingenactiviteiten Overige instellingslasten PR- en wervingskosten, schoolreizen, buiten- en naschoolse leerlingenactiviteiten, leerlingenzorg, huiswerkbegeleiding, samenwerkings- en uitbestedingsovereenkomsten, vermogensbeheer, verzekeringen, ICT en kleine inventariskosten 15

16 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële baten Rendementen op obligaties en rekeningcouranten 16

17 17

18 Toelichting balans Materiële vaste activa ICT, inventaris en overige apparatuur Financiële vaste activa Effecten (obligaties) met het oogmerk deze langer dan een jaar aan te houden Vorderingen Vooruitbetaalde kosten (betaalde facturen en kosten) en nog te ontvangen posten (o.a. subsidies DMO, te ontvangen rente, ouderbijdragen) Liquide middelen Bank- en kastegoeden Algemene reserve Reserves opgebouwd uit publieke middelen Bestemmingsreserve 1 Reserves opgebouwd uit private middelen (reserve leermiddelenfonds uit verleden en reserves ouderbijdragen) Voorziening groot onderhoud Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan groot onderhoud gebaseerd op meerjaren onderhoudsplan (mop) Voorziening jubilea Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan verwachte jubileum- uitkeringen Crediteuren Schuldeisers (looptijd korter dan een jaar) Belastingen en premies sociale verzekeringen In januari af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen over de maand december Schulden inzake pensioenen In januari af te dragen pensioenpremies over de maand december Overige kortlopende schulden Nog te betalen posten (te verwachten facturen) Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend (bijv. vooruit ontvangen subsidies OCW, zoals prestatiesubsidie VSV en maatschappelijke stage en reserveringen van vakantiegelden en bindingstoelagen) 18

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

Jaarplan 2013 WereldKidz

Jaarplan 2013 WereldKidz Jaarplan 2013 WereldKidz 29 november 2012 1 Jaarplan 2013 WereldKidz Inhoudsopgave.......................................................... 1. Voorwoord College van Bestuur 4 2. Missie en visie 6 2.1

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie