JAARPLAN Openbare Stichting SG. Reigersbos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2013. Openbare Stichting SG. Reigersbos"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2013 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 29 januari 2013

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Missie en visie 5 Schoolplan Ontwikkeling baten en lasten 10 Ontwikkeling aantal leerlingen 11 Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenbegroting 10 Begroting Toelichting begroting Balans 16 Toelichting balans 17 3

4 Voorwoord De begroting voor het jaar 2013 is tot stand gekomen in het najaar van 2012 op basis van de eindejaarsverwachting 2012 en binnen het meerjarenperspectief, zoals dat met de raad van toezicht op 13 november 2012 is besproken. Het jaar 2012 is een transitiejaar geweest, waarin is gebroken met de structureel hoge tekorten op de exploitatie. In de afgelopen periode heeft het college van bestuur zowel de onderwijsinhoud als de randvoorwaarden, maar ook het meerjaren financieel perspectief onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot een nieuw plan voor de periode Dit is het jaarplan 2013, waarin die elementen van het meerjarig beleid zijn opgenomen die in 2013 worden uitgevoerd. Het college van bestuur hoopt samen met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid te werken aan een bestendige toekomst van Scholengemeenschap Reigersbos. College van bestuur SGR drs. M. Schoon mevrouw drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen 4

5 Inleiding Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. De school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: niet apart maar samen. De school stelt zich de volgende doelen: verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière ontplooien van de talenten van de leerlingen bevorderen van het welzijn van de leerlingen minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau. Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school. De scholengemeenschap bevat de volgende opleidingen: vwo havo vmbo-t vmbo-k (sector economie) Scholengemeenschap Reigersbos heeft een sterke binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Veel leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs in Zuidoost verlaten het stadsdeel om elders in Amsterdam of daarbuiten voortgezet onderwijs te volgen. Dit geldt met name voor de havo/vwo-leerlingen. Hierbij speelt het imago van het stadsdeel Zuidoost een rol en ook de populariteit van scholengemeenschappen en categorale gymnasia in de stadsdelen Zuid en Centrum. Als brede school in Zuidoost moet SGR zich constant bezinnen op zijn strategische marktpositie. Het is een aanhoudende zorg de school aantrekkelijk te houden voor 5

6 leerlingen en medewerkers. De school is voortdurend bezig om de samenwerking met besturen voor primair onderwijs in Zuidoost te intensiveren. SGR stelt zich constructief op ten opzichte van de overlegverbanden die er in de regio, de stad en het stadsdeel zijn. Vanuit het gezamenlijk belang wordt ook gezamenlijk opgetrokken en daarin heeft iedere partner ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief wordt collegiaal samengewerkt waar dat mogelijk is. Missie en visie SGR werkt aan de realisering van de strategische doelen die volgen uit de missie en visie op onderwijs. Het begrip missie wordt gedefinieerd als de opdracht van de onderwijsinstelling in het maatschappelijke en politieke perspectief van dat moment. Onder het begrip visie wordt verstaan de wijze waarop de doelstellingen uit de schoolmissie kunnen worden bereikt. De missie luidt: Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs die: onderwijs biedt van vmbo tot vwo, haar leerlingen voorbereidt op actieve participatie in de multiculturele en internationale samenleving, als doel heeft optimale ontplooiing en talentontwikkeling op sociaal, cultureel en creatief niveau, een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat creëert voor leerlingen en medewerkers, verschillen accepteert en waardeert. Dit blijkt vooral uit de ontwikkelingskansen die leerlingen en medewerkers geboden worden. De missie van SGR is door het team vertaald in een SGR-visie op onderwijs. Daarin staan de volgende standaarden centraal: SGR-onderwijs is goed onderwijs, dat wil zeggen dat de door- en uitstroomresultaten gemiddeld gelijk zijn aan het landelijke niveau van vergelijkbare scholen en dat de resultaten in meerdere opzichten systematisch geëvalueerd worden; Naast cognitieve ontwikkeling zijn maatschappelijke en sociale vaardigheden voor leerlingen belangrijke elementen van het onderwijsprogramma ter voorbereiding op het functioneren in een complexe samenleving. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel om kinderen tot maximale ontplooiing te brengen. Daarbij wordt de betrokkenheid van de ouders en verzorgers van essentieel belang geacht. De individuele leerling staat centraal. Dit betekent dat SGR zorgt voor: een goede sociaal-emotionele begeleiding door de mentor, de teamleider en de zorgcoördinator, maatwerk in de klas en daarbuiten, een daarmee samenhangend advies over de schoolloopbaan van de leerling en een zorgvuldige behandeling van de informatie over individuele leerlingen; 6

7 een breed aanbod van extra sport, cultuureducatie en tweetalig onderwijs, een intensief hulpprogramma voor taal en rekenen. Schoolplan In het schoolplan is voor het SGR-beleid van de komende jaren aangegeven wat de doelen zijn en wat de speerpunten zijn. Algemeen stelt SG. Reigersbos zich ten doel het: Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière Ontplooien van de talenten van de leerlingen Bevorderen van het welzijn van de leerlingen Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op SGR veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op SGR. Voorts zijn ten aanzien van diverse beleidsterreinen specifieke doelstellingen geformuleerd. Dat betreft de volgende beleidsterreinen en thema s: Onderwijs Verbetering kwaliteit en rendement VMBO Referentieniveaus taal en rekenen Exellius Personeel Gesprekscyclus Deskundigheidsbevordering Functiemix Taak- en formatiebeleid Kwaliteit Leeropbrengsten 7

8 Schoolklimaat Bedrijfsvoering Tevredenheidsmetingen Bedrijfsvoering Onderwijsondersteunende processen ARBO/Veiligheid Huisvesting Financiën Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie Planning- & Controlcyclus Kostenreductie Vermogenpositie Treasurybeleid Communicatie PR en marketing Ouderbetrokkenheid Netwerken Risicomanagement Risico s en risicobeheer Verantwoording Medezeggenschap Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Inspectie In het schoolplan zijn deze beleidsterreinen beschreven en de doelstellingen geformuleerd. In elk jaar van de komende vierjarige beleidsperiode zal per jaar een aantal concrete activiteiten worden uitgevoerd om deze doelstellingen te realiseren Voor 2013 betekent dit concreet het volgende: Onderwijs Onderwerp doel activiteiten resultaat Verbetering kwaliteit en rendement Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en diploma op maat Acties uit verbeterplan opbrengsten schoolbreed en per afdeling Havo, vmbo-tl en vmbo-k blijvend voldoende en vwo voldoende in 2014 VMBO Aantrekkelijk vmbo met meer keuzemogelijkheden Ontwikkeling innovatietraject o.b.v. Diephuis en Van Kasteren Implementatie gereed ten behoeve van uitvoering in en werving van schooljaar , december

9 Referentieniveaus taal en rekenen Exellius Voorbereiding leerlingen op rekentoets en vernieuwd examen Nederlands 2014 Kwalitatief hoogwaardig vwo-onderwijs met extra onderwijsaanbod Aanpassingen in curriculum ter voorbereiding van toets en examen, deelname aan pilot Evaluatie curriculum leerjaar 1, borging en verbetering; Ontwikkeling leerjaar 2 In curriculum zichtbaar op welke wijze leerlingen worden voorbereid op toets en examen, augustus 2013 Inhoudelijk sterk en aantrekkelijk onderwijsprogramma voor leerjaar 1 en 2, augustus 2013 Personeel Onderwerp doel activiteiten Resultaat Gesprekscyclus Focus op stellen van doelen en het behalen van resultaten Uitvoeren gesprekscyclus op basis van formats Minimaal 1 gesprek (startgesprek) met elke medewerker in schooljaar Functiemix Taak- en formatiebeleid LC- en LD-functietraject doorlopen van Functiemixtraject Transparant, duidelijk, sober en efficiënt taak- en functiebeleid Traject voor toebedelen LC- en LDfuncties vormgeven met PMR en uitvoeren Evaluatie en vaststellen nieuw taaken functiebeleid gezamenlijk met PMR Kwaliteit onderwerp doel activiteiten Resultaat Leeropbrengsten Verhoging van de leeropbrengsten Schoolklimaat Bedrijfsvoering Tevredenheidsmetingen Verbetering veilige leeromgeving Optimaliseren en borgen van onderwijsondersteunende processen Verhoging van de tevredenheid van leerlingen Analyse van rapportcijfers, examenresultaten en onder- en bovenbouwrendement en evaluatie verbeterplan Teambijeenkomsten en algemene personeelsbijeenkomst en in het teken van de veilige leeromgeving Jaarplan opstellen, AO/IC beschrijven en rapportage interimcontrole en jaarverslag van de accountant ter beoordeling; Gebruiken opbrengsten gesprekscyclus; Compliance op orde brengen Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek , juli 2013 LC- en LD-functies toekennen, najaar 2013 Nieuw taak- en functiebeleid, juli 2013 Bijgesteld verbeterplan opbrengsten, november 2013 Bijgesteld beleid ter versterking veilige leeromgeving, bijgesteld leerlingstatuut en bijgestelde maatregelen, juli 2013 Adequate bedrijfsvoering, goede beoordeling accountant en voldoen aan wet- en regelgeving, december 2013 Uitkomst tevredenheidsonderzoek op Vensters voor verantwoording, juni 2013 Op basis van resultaten onderzoek verbeterplan opstellen, december 2013 Bedrijfsvoering Onderwerp doel Activiteiten Resultaat 9

10 Onderwijsondersteunende processen ARBO/Veiligheid Huisvesting Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met kleinere foutenmarge en in control raken van kritische bedrijfsprocessen Veilige school die voldoet aan wet- en regelgeving Opheffen houtrot geveldelen lokalen oostvleugel Energiebesparing Opstellen jaarplan, bijstellen P&C-cyclus, beschrijven AO/IC en digitalisering; evaluatie en bijsturing op basis van PDCAcyclus Opstellen van Arbobeleidsplan en uitvoeren RIE met intern betrokkenen; Actualiseren ontruimingsplan Vervanging geveldelen oostzijde; Opvolgen aanbevelingen energiebesparingsonderzoek Adequate planning- & controlcyclus als sturingsinstrument, AO/IC aantoonbaar vastgelegd en digitalisering diverse PZprocessen, december 2013 Nieuw Arbobeleidsplan, RIE en ontruimingsplan, juli 2013 Nieuwe, adequaat geïsoleerde, buitengevels oostzijde en verlaging energiekosten, najaar 2013 Financiën Onderwerp doel activiteiten Resultaat Planning- & Controlcyclus In control zijn op financieel terrein Monitoring met maanden kwartaalrapportages en op basis daarvan bijsturen Resultaat realiseren op basis van planning (sturen) en control (verantwoording), december 2013 Kostenreductie Vermogenspositie Treasurybeleid Exploitatie op niveau begroting realiseren Robuust weerstandvermogen creëren voor SGR op langere termijn beleggingsbeleid van SGR dat wordt uitvoerd conform wet- en regelgeving Inplementeren deelbudgetten en budgetverantwoordelij kheid binnen SGR, monitoring van baten en lasten en sturen op basis van adequate P&C-cyclus Kostenreductie en treasurybeleid uitvoeren; Inspectie informeren over beoogd weerstandvermogen Opstellen treasurystatuut, analyse beleggingsbeleid en verantwoording afleggen in jaarverslag over gevoerde beleid Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2013 Exploitatie in control en gecalculeerd weerstandvermogen geaccepteerd door Inspectie, najaar 2013 Treasurystatuut, voorjaar 2013; Verantwoording gevoerde beleid in jaarverslag, juni 2013 Communicatie Onderwerp doel activiteiten Resultaat PR en marketing Imago verbeteren, werving leerlingen intensief continueren Ouderbetrokkenheid School en ouders werken optimaal samen t.b.v. het optimaal presteren van de leerlingen Masterclass, persoonlijke contacten basisonderwijs, Grope8 Introductiedag en Open dag organiseren; PR-plan werving opstellen Tijdige communicatie met ouders over activiteiten en resultaten leerlingen; Periodiek overleg met Minimaal behoud huidig marktaandeel; PR-plan werving najaar 2013 Naar aanleiding van evaluatie borgen en zonodig aanpassen communicatie met ouders, december

11 Netwerken SGR op de kaart zetten bij netwerkpartners klankbordouders nieuwe vwo-opleiding; Voorlichtingsavonden en rapportbesprekingen evalueren Intensivering externe contacten en actievere rol spelen Uitbreiding activiteiten met netwerkpartners Risicomanagement Onderwerp doel activiteiten resultaat Risico s en risicobeheer Risicobeheersing Implementatie risicomanagement door monitoring vier benoemde risico s en evaluatie risicoregister en oppakken aanvullende beheersmaatregelen risicokaarten Beperking impact risico s op SGR en beoordeling risico s 2014, december 2013 Verantwoording Onderwerp doel activiteiten resultaat Medezeggenschap Constructieve samenwerking in beleidsvorming en -uitvoering door betrokkenheid van MR op basis van vereiste documenten Open communicatie met MR, transparantie betrachten en tijdig en volledig informeren; Accorderen vereiste documenten Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Inspectie Toezichthouders in positie van critical friend; Voldoen aan wet- en regelgeving governance Transparantie, verantwoording en communicatie over beoogde doelen en resultaten Inspectie heeft goed inzicht en vertrouwen in de wijze waarop SGR de resultaten verbetert Ontwikkeling baten en lasten Transparantie en heldere verwachtingen open en weer (in nieuwe samenstelling); Opstellen documenten als toetsingskader en formeel vastleggen trasurystatuut Vensters voor verantwoording; Publicatie jaarplan en jaarverslag op website Activiteiten verbeterplan opbrengsten uitvoeren, evalueren en bijstellen Goede relatie tussen bevoegd gezag en MR met wederzijds erkenning rollen en verantwoordelijkheden; Vereiste documenten op orde, najaar 2013 Professionele relatie tussen bestuur en toezicht; Alle benodigde documenten vastgesteld, najaar 2013 Verantwoording naar en dialoog met stakeholders, december 2013 Jaarlijks bijgesteld verbeterplan opbrengsten met de inspectie bespreken In de afgelopen jaren heeft SGR gewerkt met een negatief saldo van baten en lasten. In de jaren 2008 tot en met 2011 ziet dat er als volgt uit: Saldo baten en lasten

12 Voor het jaar 2012 zal het saldo van baten en lasten naar verwachting uitkomen op ongeveer Deze begroting, voor het jaar 2013, werkt met een saldo van baten en lasten van NB Het saldo van baten en lasten wordt positief beïnvloed door de financiële baten elk jaar. Voor 2013 geldt dat de financiële baten zijn. Daarmee wordt het exploitatie resultaat Ontwikkeling aantal leerlingen In de afgelopen jaren geeft SGR een wisselend beeld te zien qua leerlingen (op teldatum): Aantal Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenbegroting Omdat 2012 een transitiejaar was, zijn in het afgelopen jaar alle meerjarige perspectieven opnieuw opgesteld. Het college van bestuur stelt zich ten doel uiterlijk over drie jaar met een expolitatie te werken : een situatie waarin de exploitatie minimaal kostendekkend is uit de reguliere jaarlijkse middelen, waarbij in acht genomen dient te worden dat een afnemend eigen vermogen jaarlijks ook minder financiële baten oplevert. Ook zal een situatie moeten ontstaan waarin er geen structurele lasten worden gefinancierd met tijdelijke middelen. In de meerjarenbegroting van SGR, dus ook die voor 2013, is een aantal aannames gedaan voor de komende jaren. Niet alleen in de bedrijfsvoering zal de soberheid centraal staan; dit is ook het geval in die aannames. Dit is vooral vanuit overwegingen gedaan om nieuwe tegenvallers tot een minimum te beperken. De aannames voor 2013 en de meerjarenbegroting zijn de volgende: gelijkblijvend leerlingenaantal: er is gerekend met 800 leerlingen; daarbij dient te worden opgemerkt dat een klas extra ongeveer oplevert, maar ook ongeveer kost bekostiging: 2013 geeft een lagere bekostiging te zien dan 2012 en dat lagere niveau is gehanteerd voor de jaren daarna verdere verlaging van de personeelslasten, ondanks de voorziene kostenstijgingen van in vier jaar verlaging van de materiële lasten, ondanks de inflatie, met in vier jaar 12

13 13

14 Toelichting begroting 2013 BATEN Rijksbijdragen OCW Inkomsten toegekend door de Rijksoverheid (ministerie van OCW) op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar Overige overheidsbijdragen Met name inkomsten inzake huisvestingsubsidies toegekend door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam Overige baten De overige baten bestaan voornamelijk uit toegekende subsidies voor huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten, alsmede ontvangsten van ouderbijdragen voor schoolreizen en overige schoolkosten LASTEN Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen van medewerkers in dienst inclusief werkgeverslasten en onkostenvergoedingen Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Macroverrekening van de Rijksoverheid voor in mindering te brengen uitkeringskosten in de sector in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet Personeelskosten (niet in dienst) Inhuur dansdocenten Dansacademie Lucia Marthas, inhuur medewerkers via derden Personeelskosten vervanging Vervangingskosten inzake absente medewerkers Scholing Professionaliseringskosten personeel zoals deskundigheidsbevordering, bij-, na- en herscholing HRM Arbo- en overige zorgkosten personeel, wervingskosten personeel 14

15 Overige personeelskosten Uitgaven ten behoeve van personeelsbijeenkomsten, koffievoorziening en overige personele kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen op investeringen in ICT, inventaris en apparatuur Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan (mop) Schoonmaak Periodieke schoonmaakkosten, glasbewassing, grote schoonmaakbeurten, toilethygiëne, vuilafvoer en ongediertepreventie Energie Gebruiks- en verbruikskosten gas, elektriciteit en water Huisvestingskosten subsidie DMO Bouwkundige onderhouds- en vervangingskosten gesubsidieerd door DMO. Hiertegenover staan baten opgenomen onder overige overheidsbijdragen Overige huisvestingskosten Tuinonderhoud, onderhoud installaties, klein onderhoud, beveiligingskosten en heffingen Instellingslasten Administratie Kosten administratiekantoor, telefoon- en portikosten, drukwerk en papier en overige kantoorbehoeften Accountant en externe dienstverlening Accountantskosten, inhuur, coaching en begeleiding Leermiddelen Schoolboeken en overig lesmateriaal waaronder verbruiksmaterialen, beoordelingsexemplaren en overige sectiekosten Stelpost ontwikkelingskosten Exellius Kosten projectgroep (extra klokuren), projectkosten, leerlingenactiviteiten Overige instellingslasten PR- en wervingskosten, schoolreizen, buiten- en naschoolse leerlingenactiviteiten, leerlingenzorg, huiswerkbegeleiding, samenwerkings- en uitbestedingsovereenkomsten, vermogensbeheer, verzekeringen, ICT en kleine inventariskosten 15

16 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële baten Rendementen op obligaties en rekeningcouranten 16

17 17

18 Toelichting balans Materiële vaste activa ICT, inventaris en overige apparatuur Financiële vaste activa Effecten (obligaties) met het oogmerk deze langer dan een jaar aan te houden Vorderingen Vooruitbetaalde kosten (betaalde facturen en kosten) en nog te ontvangen posten (o.a. subsidies DMO, te ontvangen rente, ouderbijdragen) Liquide middelen Bank- en kastegoeden Algemene reserve Reserves opgebouwd uit publieke middelen Bestemmingsreserve 1 Reserves opgebouwd uit private middelen (reserve leermiddelenfonds uit verleden en reserves ouderbijdragen) Voorziening groot onderhoud Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan groot onderhoud gebaseerd op meerjaren onderhoudsplan (mop) Voorziening jubilea Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan verwachte jubileum- uitkeringen Crediteuren Schuldeisers (looptijd korter dan een jaar) Belastingen en premies sociale verzekeringen In januari af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen over de maand december Schulden inzake pensioenen In januari af te dragen pensioenpremies over de maand december Overige kortlopende schulden Nog te betalen posten (te verwachten facturen) Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend (bijv. vooruit ontvangen subsidies OCW, zoals prestatiesubsidie VSV en maatschappelijke stage en reserveringen van vakantiegelden en bindingstoelagen) 18

STUK 93 JAARPLAN 2014. Openbare Stichting SG. Reigersbos

STUK 93 JAARPLAN 2014. Openbare Stichting SG. Reigersbos STUK 93 JAARPLAN 2014 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 17 december 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Missie en visie 6 Schoolplan 2013-2016 7 Jaarplan 2014 9 Uitgangspunten begroting

Nadere informatie

JAARPLAN 2016. Openbare Stichting SG. Reigersbos

JAARPLAN 2016. Openbare Stichting SG. Reigersbos JAARPLAN 2016 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 8 december 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Missie en visie 5 Nieuwe situatie en onderzoek 6 Samenvatting en aanbevelingen uit het rapport

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2016 Amsterdam, 29 januari 2013

Schoolplan 2013-2016 Amsterdam, 29 januari 2013 Schoolplan 2013-2016 Amsterdam, 29 januari 2013 SGR / december 2012 2 SGR / december 2012 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Schoolgegevens 1.1 School 6 1.2 College van bestuur 6 1.3 Raad van toezicht 6 1.4

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. Openbare Stichting SG. Reigersbos

JAARPLAN 2015. Openbare Stichting SG. Reigersbos JAARPLAN 2015 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 8 december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Missie en visie Schoolplan 2015-2018 Jaarplan 2015 Onderwijs Personeel Bedrijfsvoering Financiën

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

INRICHTINGSSTUKKEN 2015

INRICHTINGSSTUKKEN 2015 Stichting AMOS Oud-Ehrenstein 1 1082 AH Amsterdam KvK-nummer (verplicht): 52700534 INRICHTINGSSTUKKEN 2015 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 1 Winst-en-verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2011 Tilburg, 12 juni 2012 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2011

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217.

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217. BALANS OP 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 2011 2010 Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105 Overige vorderingen en vooruitbetaald (1) 42.035 90.744 192.883 181.849 Liquide middelen (2)

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur DRAGONSTRAAT 11 5044 HR TILBURG RAPPORT 2010 Tilburg, 18 maart 2011 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2010 van

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2012 Tilburg, 8 april 2013 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur DRAGONSTRAAT 11 5044 HR TILBURG RAPPORT 2009 Tilburg, 26 maart 2010 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2009 van

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2012

Exploitatie overzicht jaar 2012 Exploitatie overzicht jaar 2012 Voorwoord Hierbij treft u de cijfers van IFES Nederland aan over het jaar 2012. De cijfers bestaan uit de balans per 31 december 2012 en de verlies & winstrekening 2012

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015 -------------- Entree en spaarvarken 3.000 3.500 3.500

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2015 Jaar 2014 Entree en spaarvarken 3.500 4.000 3.400 3.322 Jaarkaarten 1.000 1.250 889

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen II Jaarrekening Balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Inventaris 15.045 16.436 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen 3.176 3.262 Vooruitbetaalde bedragen 1.319 1.498 4.495 4.760 LIQUIDE MIDDELEN

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ten behoeve van definitieve vaststelling subsidie CRMW 2004

AANVRAAGFORMULIER ten behoeve van definitieve vaststelling subsidie CRMW 2004 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER ten behoeve van definitieve vaststelling subsidie CRMW 2004 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : Vereniging

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016 Center for People and Buildings juni 216 Inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 Balans en specificatie Eigen vermogen Pagina 4 Exploitatierekening Pagina 5 2 Balans Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Nadere informatie