Viattence Voortgang in vooruitgang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Viattence Voortgang in vooruitgang"

Transcriptie

1 Viattence Voortgang in vooruitgang Goed voor elkaar Meerjarenbeleidsplan 2011 tot 2015 Update 2013

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Inleiding Viattence, de feiten... 6 Locaties... 6 Kernproducten Missie Visie... 8 Algemene uitgangspunten... 8 Kwaliteit van zorg... 9 Visie op onze dienstverlening... 9 Visie op (omgaan met) cliënten... 9 Visie op veiligheid... 9 Gezonde bedrijfsvoering Visie op positie, ketenvorming en productie...10 Vitaliteit en leiderschap Visie op management, medewerkers en vrijwilligers...11 Financiën Visie op middelen Trends en ontwikkelingen Demografische en sociaal-culturele trends Maatschappelijke trends Trends in de zorg Politiek-economische trends Strategie en beleid Kwaliteit van zorg Dienstverlening...13 Veiligheid Cliëntentevredenheid...14 Gezonde bedrijfsvoering Positie in de regio...14 Viattence als samenwerkingspartner...14 Productie...14 Compliance...14 Vitaliteit en leiderschap Medewerkers...15 Werkgeverschap en HR...15 Vrijwilligers...16 Vernieuwing en innovatie...16 Vastgoedbeleid...16 Informatisering en automatisering (I&A)...16 Financiën: Middelen Processen Aanpassing besturingsstructuur Zorg- en dienstverlening Doelmatigheid en procesbeheersing Pagina 2 van 22

3 9. Planning- en control cyclus Nawoord Bijlage: Missie Visie: Pagina 3 van 22

4 1. Voorwoord Hoe maken we de zorg toekomstbestendig, hoe moet de zorg eruit zien en hoe financieren we die plannen? Die vragen zijn actueel, ook voor Viattence. Dat er veranderingen op komst zijn, is zeker. Maar hoe zien die eruit? Wat betekenen ze voor onze organisatie, voor onze cliënten en onze werkwijzen? Daar denken we over na. Tegelijkertijd willen we onze visie op zorg, zoals verwoord in het fusiedocument, de komende jaren waarmaken. Deze twee punten deden ons besluiten een nieuw meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen. Met dit plan streven we ernaar om als zorgaanbieder in de regio een vooraanstaande en voor cliënten herkenbare positie in te nemen. Natuurlijk zijn de visie en het beleid van Viattence een voortzetting van die van de rechtsvoorgangers, Veluweborgh en Novel. De overeenkomsten in visie en beleid waren een belangrijke reden om te fuseren en het voortbestaan van zorg en dienstverlening onder de vlag van Viattence te garanderen. Continuïteit betekent voor ons niet alleen voortgang, maar vooral ook vooruitgang. We werken juist op basis van die visie volop aan kwaliteitsverbetering en vernieuwingen.. Wij willen deze toekomstideeën graag met u delen. Het is een beleidsprogramma voor een organisatie waarvan nog niet alle onderdelen volledig op elkaar zijn afgestemd. Een organisatie die dienstverlening biedt aan ca.de negenhonderd in- en externe cliënten die kwalitatief hoogwaardige voorzieningen verwachten. En dat wil bereiken met bijna negenhonderd medewerkers en vrijwilligers die uiteraard hun eigen eisen stellen aan de werkomstandigheden. Voor iedereen moet Viattence een goed woon-, leef- en werkklimaat bieden en daarnaast verwacht ook onze omgeving (terecht) nogal wat van Viattence. Het is alles bij elkaar een hele klus, maar de Raad van Bestuur van de Viattence ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zien de toekomst als kans, en niet als bedreiging. Vanuit een collectieve ambitie zullen we de komende jaren onze zorg- en dienstverlening verder ontwikkelen en verbeteren, ook al moeten we ons daarvoor buiten de gebaande paden begeven die ons vanuit het verleden vertrouwd waren. Daar gaan we voor! Raad van Bestuur Pagina 4 van 22

5 2. Inleiding Het beleidsplan is bestemd voor de komende vier jaar. U leest hierin hoe Viattence wil inspelen op alle (strategische) ontwikkelingen, in welke richting wij denken en welke prioriteiten we stellen. We houden daarbij bewust rekening met (mogelijke) partners die ons kunnen en willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze doelstellingen. Met het meerjarenbeleidsplan zetten we als fusieorganisatie weloverwogen de eerste stappen naar de toekomst. We gaan dit beleidsplan vertalen in werkplannen en jaarplannen voor de verschillende organisatieonderdelen en volgen daarmee de planning en control cyclus (beleidscyclus). Daarmee maken we de koers van Viattence concreet. Leeswijzer Dit meerjarenbeleidsplan valt in twee delen uiteen. In hoofdstuk 2 tot en met 5 schetsen we allereerst de bestaande situatie: wie zijn we, waar opereren we, wat doen we en wie zijn onze cliënten. We formuleren onze missie en algemene visie, die we uitgewerkt hebben naar de belangrijkste beleidsgebieden en we belichten enkele trends die van invloed zijn op ons werk. In het tweede deel stellen we onze beleidsplannen voor, gebaseerd op de feiten, visie en trends uit het eerste deel (hoofdstuk 6). Tot slot (hoofdstuk 7) beschrijven we de processen die een rol spelen in onze organisatie, en plaatsen die in het kader van de planning- en control cyclus. Pagina 5 van 22

6 3. Viattence, de feiten Viattence is op 1 januari 2010 van start gegaan en komt voort uit de stichtingen Veluweborgh in Epe en Novel zorg en wonen in Heerde. We zijn daarmee een jonge fusieorganisatie die staat op de schouders van volwassen fusiepartners. We leveren zorg en diensten aan inwoners uit de regio Noordoost-Veluwe. Samen met partners bieden we een sluitende keten van zorgverlening in de gemeenten Epe, Heerde en Oldebroek. Viattence heeft één regionaal verpleeghuis, twee woonzorgcentra en een aantal kleinschalige woon-zorgvoorzieningen in beheer, in totaal op negen locaties. Bovendien leveren we zorg bij cliënten thuis. De ca. 900 cliënten die wij bedienen zijn voornamelijk ouderen. Bij Viattence werken ongeveer 900 mensen. Locaties Vaassen Speulbrink, woonzorgcentrum en kortdurende opname Bloemfontein, ondersteuning in geclusterde ouderenwoningen en steunpunt, zorgverlening bij cliënten thuis, verzorgingshuis-zorg, dagverzorging Emst Ebbenhuis, dagverzorging Epe De Klaarbeek, woonzorgcentrum en kortdurende opname Heerde Wendhorst, verpleeghuis en centraal bureau Viattence Korteslag, kleinschalige woonzorgvoorziening Wissel, dagbehandeling Wezep Weidebeek, kleinschalige woonzorgvoorziening Turfhorst, kleinschalige woonzorgvoorziening Kernproducten De kernproducten van Viattence zijn: ondersteuning, begeleiding en dienstverlening in geclusterde ouderenwoningen en steunpunten; zorg- en dienstverlening bij cliënten thuis; in- en extramurale verzorgingshuiszorg; dagbehandeling verzorging en begeleiding; bovenregionaal aanbod voor categorale groepen cliënten; gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Pagina 6 van 22

7 4. Missie Waartoe bestaat Viattence? Wij willen mensen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. We willen daarbij aansluiten bij hun levensloop en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden. Daarbij proberen we zoveel mogelijke het goede te doen en ongewenste effecten te vermijden. Voor de oorspronkelijke vastgestelde tekst van de missie en visie in de eerste versie van dit document verwijzen we naar de bijlage. Niets van die tekst heeft aan waarde ingeboet. Inhoudelijk blijft het dan ook volledig bruikbaar in de uitwerking van het beleid.. Pagina 7 van 22

8 5. Visie Viattence wil het met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging. Viattence levert arrangementen van zorg- en dienstverlening aan cliënten waarbij kleinschaligheid het uitgangspunt is. Wij werken samen met partners in de keten van zorg om samenhang en zo veel mogelijk continuïteit van de zorg- en dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Om de kwaliteit in stand te houden blijven we daarbij investeren in de kwaliteit en de ontwikkeling van medewerkers. De organisatie kent een duidelijke koers, gericht op vernieuwen en voortdurend streven naar tevredenheid van onze cliënten en medewerkers. Algemene uitgangspunten Onze visie is gebaseerd op een aantal algemene uitgangspunten. De cliënt krijgt zorg op maat en bepaalt in overleg met de zorgverleners welke zorg dat is. De zorg is interdisciplinair, dat betekent dat zorgverleners samen met de cliënt aan het behalen van de gestelde doelen werken. De zorg is dicht bij huis beschikbaar. Ons decentrale aanbod van specialistische zorg houden we in stand en breiden we uit. Viattence speelt een centrale rol binnen de woon-, zorg- en welzijnsketen en werkt intensief samen met partners en externe relaties. Viattence reageert alert en proactief op maatschappelijke en andere ontwikkelingen. Viattence stemt de dienstverlening op de werkgebieden wonen, zorg en welzijn nauwgezet op elkaar af. de dienstverlening is voor iedereen gelijk en van een aantoonbaar constant, kwalitatief hoog niveau. Viattence onderkent het belang van ondernemerschap. Medewerkers krijgen daarom verantwoordelijkheid en invloed om de organisatie te verbeteren, afhankelijk van hun ambitie, ontwikkeling en persoonlijke en professionele groei. Deze uitgangspunten vormen het fundament, maar er zijn meer aspecten die een rol spelen bij het behalen van de beleidsdoelen: onze visie op positie, ketenvorming en productie, op dienstverlening, op management, medewerkers en vrijwilligers, op middelen, op omgaan met cliënten en op innovatie. Deze aspecten worden ondergebracht in vier rubrieken: Kwaliteit van zorg gezonde bedrijfsvoering vitaliteit en leiderschap financiën Pagina 8 van 22

9 Kwaliteit van zorg Visie op onze dienstverlening De cliënt staat bij Viattence centraal, met een duidelijk omschreven zorgaanbod afgestemd op zijn vraag. Niets meer en niets minder. We houden daarbij rekening met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het feit dat er steeds meer oudere cliënten komen met een complexere zorgvraag (comorbiditeit) en meer vraag naar andersoortige service. Visie op (omgaan met) cliënten Relatie tussen zorgvragers en zorgverleners is de basis waarop de invulling van zorg en dienstverlening tot stand moet komen. Daarom achten we het van groot belang dat onze medewerkers daar op een goede manier invulling aan weten te geven. Kritische en mondige cliënten willen steeds meer diensten en producten die aansluiten bij hun individuele situatie. Om daaraan tegemoet te komen ontwikkelen we nieuwe producten en diensten met en voor onze cliënten en zullen we wat al bestaat kritisch tegen het licht houden. We willen graag initiatiefrijk en proactief omgaan met wensen en ideeën en dat vraagt creativiteit, flexibiliteit en een ondernemende houding van onze medewerkers. Ouderen vormen een sterk groeiende bevolkingsgroep. Het gaat om mensen die misschien in eenzelfde levensfase verkeren, maar van elkaar verschillen op alle andere gebieden. Dé oudere bestaat niet. Verlangens, wensen en behoeften lopen sterk uiteen en evolueren. Het is onmogelijk één antwoord te geven op die steeds veranderende (zorg)vragen. Een groeiend aantal ouderen, uiteenlopende zorgvragen: met deze twee feiten heeft Viattence, als zorgaanbieder, rekening te houden. Dit willen en kunnen we niet alleen (zie ook de paragraaf Ketenzorg). Visie op veiligheid Het gegeven dat bij Viattence de mens (als cliënt/zorgvrager) centraal staat impliceert dat wij in al onze dienstverlening zo veel en zo nauwkeurig mogelijk bij diens zorgvragen willen aansluiten. Een van de allereerste aspecten van dat zorgaanbod is dat de cliënt beschermd wordt tegen schade of letsel ten gevolge van onze dienstverlening. Dat betekent dat we al het mogelijke doen om veiligheid te waarborgen. De doelstelling daarbij is dat we na inventarisatie van de risico s die zo veel mogelijk willen beperken en daarmee de veiligheid verbeteren. Dat moet aantoonbaar aanleiding zijn tot bijvoorbeeld vermindering van het aantal fouten en incidenten. Dat betekent dat er zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk gehandeld dient te worden en dat daar de juiste voorwaarden en randvoorwaarden voor moeten worden gecreëerd. Deze voorwaarden dienen te worden vertaald in het veiligheidsbeleid. Maar het betekent ook dat zorgvragers zich bij Viattence in alle opzichten veilig moeten kunnen voelen. Er dient met uiterste zorgvuldigheid omgegaan te worden met de privacygevoelige gegevens van de cliënten, maar tegelijkertijd moeten zij zich in de verblijfsomgeving beschermd en veilig weten. En ook hiertoe zullen de condities in het veiligheidsbeleid worden opgenomen. Pagina 9 van 22

10 Gezonde bedrijfsvoering Visie op positie, ketenvorming en productie Wonen, zorg en welzijn moeten perfect op elkaar aansluiten en dat kan alleen als we intensief samenwerken met andere partners. Alleen samen met collega-zorgaanbieders kan Viattence de benodigde zorg bieden. Viattence wil voor hen een betrouwbare partij zijn. Veel cliënten van Viattence hebben een eigen huisarts en dat maakt huisartsen tot een belangrijke ketenpartner. We willen onze relatie met deze artsen verder uitdiepen. Ook buiten de zorg hebben we belangrijke ketenpartners. Zo zijn op het terrein van welzijn de welzijnsorganisaties, Stichtingen Welzijn Ouderen, ouderenorganisaties en kerkelijke organisaties de partijen waarmee we willen samenwerken. Uiteraard hebben we een stevige band met de gemeenten waar Viattence gevestigd is. Deze relatie is sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning alleen maar sterker geworden. We hebben niet alleen zakelijk maar ook inhoudelijk contact. Gemeenten hebben een rol in het voorkómen dat mensen aanspraak moeten maken op de AWBZ. Ze worden geacht manieren te bedenken waardoor mensen meer zelf en voor elkaar doen. Als maatschappelijk betrokken organisatie denken we actief mee over hoe je mensen ondersteunt die zelf niet meer in staat zijn om hun eigen netwerk op te bouwen of te onderhouden en daardoor afhankelijk worden. Tot slot is ons succes ook afhankelijk van de relatie met onze stakeholders, organisaties die belang hebben of betrokken zijn bij ons en wij bij hen. Deze belanghebbenden hebben invloed op de gang van zaken en het beleid van Viattence. Neem bijvoorbeeld woningcorporaties waarvan wij een deel van onze gebouwen huren. Gezien de geplande nieuw- en verbouwactiviteiten van een aantal gehuurde gebouwen willen wij in de komende beleidsperiode intensiever met hen in dialoog. Pagina 10 van 22

11 Vitaliteit en leiderschap Visie op management, medewerkers en vrijwilligers De wijze waarop medewerkers en vrijwilligers uitvoering geven aan hun taken bepaalt in hoge mate hoe tevreden onze cliënten zijn en daarmee vormen zij het gezicht van Viattence,. Zij vormen zonder meer ons belangrijkste kapitaal. Een algemene uitdaging voor de komende jaren is het aantrekken van jonge mensen in de zorg, het vasthouden van de huidige medewerkers en het ondersteunen van de oudere medewerkers. We moeten en willen dus investeren in goed werkgeverschap, arbeidsmarktstrategie en gezondheidsmanagement. De woorden die bij duurzaam HR-beleid horen zijn: leeftijdsbewust personeelsbeleid, betrokkenheid, vertrouwen in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, Termen waarmee wij ons willen onderscheiden zijn ontwikkeling, talenten inzetten en opleidingshuis. Viattence wil een organisatie zijn die de gelegenheid biedt om te leren. Dit betekent een ontwikkelingsbeleid waarbij we zoveel mogelijk soorten leerlingen de kans geven een opleiding binnen Viattence te volgen. Door cliëntgerichte bekostiging en vraagsturing is het nodig dat we medewerkers flexibel inzetten en dat zij zich flexibel opstellen. Daar moet het rooster ruimte voor geven. Wij realiseren ons dat hier iets tegenover moet staan in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibele en eigen kinderopvang bijvoorbeeld en zo mogelijk regelruimte binnen de rooster- of werktijden. Vrijwilligers voelen de terechte behoefte betrokken te worden bij zaken die spelen binnen de locatie waarin ze werken. Gezien hun waardevolle rol, zullen wij er moeite voor doen om ook in de toekomst een organisatie te zijn waar zij het leuk en zinvol vinden om te werken. Visie op vernieuwing en innovatie Het goede behouden en veranderen wat nodig is. Dat is onze leidraad als het gaat om vernieuwing op onze locaties. De verschillende locaties hebben allemaal hun eigen sfeer waarin cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen. Viattence streeft ernaar die couleur locale, die eigenheid te behouden, binnen de beleidsmatige hoofdlijnen en zonder te veel regeltjes. Innovatie is mensenwerk: iemand moet het idee krijgen dat iets beter kan, en in actie komen. Innoveren maakt ons klantvriendelijker, effectiever en efficiënter. Slimme digitale ondersteuning van werkprocessen verkleinen administratieve lasten, maken wachtlijsten korter en besparen kosten. Internettechnologie draagt bij aan kennisontwikkeling binnen en buiten Viattence. Innovatie kan het antwoord zijn op huidige en toekomstige uitdagingen en we maken er dan ook de komende jaren geld voor vrij in de begroting. Financiën Visie op middelen Prestatiebekostiging stelt nieuwe en andere managementeisen. Inkomsten fluctueren, het bedrijfsmodel gaat van bestedingsgericht naar inkomensgericht, de AWBZ wordt steeds verder beperkt en gedeeltelijk omgevormd vanwege de WMO, we hebben te maken met onder druk staande budgetten, ondernemersrisico en de dreiging van een niet-consequent dan wel grillig kabinetsbeleid. Al deze zaken hebben grote invloed op de beschikbare financiële middelen en vereisen zowel flexibiliteit in de kostenstructuur als andere sturingsinformatie. Continuïteit is een sleutelbegrip voor Viattence. Daar horen een gezonde financiële positie en goed beheerde financiële processen bij. Pagina 11 van 22

12 6. Trends en ontwikkelingen Allerlei trends zijn van invloed op de toekomst van Viattence. We noemen hier de vier belangrijkste. Demografische en sociaal-culturele trends De opbouw van de bevolking verandert drastisch. Er komen steeds meer ouderen en mensen bereiken een hogere leeftijd (dubbele vergrijzing). Er is als gevolg van de toenemende levensverwachting een groeiende groep mensen met één of meerdere aandoeningen en complexe ziektebeelden. De ouder wordende bevolking verandert ook in sociaal-culturele zin (individualisering). Bovendien ontgroent de bevolking: het aantal jongeren neemt af, met op termijn als gevolg een mogelijk tekort aan medewerkers. Maatschappelijke trends Cliënten worden mondiger en stellen hogere eisen aan zorgaanbieders. Aanbodgerichte zorg verandert geleidelijk naar vraaggerichte zorg. Als we willen blijven inspelen op de vragen vanuit de zorgmarkt zullen we medewerkers flexibel moeten inzetten. Trends in de zorg Door zorg- en dienstverlening gedeconcentreerd aan te bieden in de eigen woonplaats verschuift de zorg voor ouderen. Ouderen blijven langer in hun woonplaats wonen, zonder te hoeven verhuizen naar een regionale instelling. Er komt steeds meer vraag naar zorg- en dienstverlening thuis, waardoor extramuralisering en transmuralisering toenemen. Dat vertaalt zich steeds meer in het scheiden van wonen en zorg. Politiek-economische trends Sturingsinstrumenten / veranderende wetgeving De overheid wil dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen en stimuleert de mantelzorg. Daarmee wordt een kritischer zorg consumptie bevorderd en worden meer verantwoorde keuzes gemaakt. Verzekeraars concurreren op prijs, service en kwaliteit. De zorgaanbieders worden meer geprikkeld om doelmatige zorg te leveren en zich als maatschappelijk ondernemer op te stellen. Pagina 12 van 22

13 7. Strategie en beleid Op basis van de geconstateerde feiten, onze missie en visie en de trends en ontwikkelingen die we zien, formuleren we hieronder ons meerjarenbeleid. De strategie die we volgen om dit beleid uit te voeren, is voor een deel gebaseerd op een sterkte-zwakteanalyse die we in december 2010 hebben gemaakt tijdens een middenkader/mt-werkconferentie. De uitkomsten zijn bepalend geweest bij de beleidskeuzes die we voor de lange termijn hebben gemaakt. De vier aspecten van een lerende en presterende organisatie worden ook in dit hoofdstuk weer gevolgd. Kwaliteit van zorg Dienstverlening Viattence wil integrale zorg kleinschalig organiseren, in of zo dicht mogelijk bij de vertrouwde woonsituatie van mensen. Daarom willen we in alle woonkernen van ons verzorgingsgebied woonzorgzones, te beginnen in Wezep, Heerde en Epe. Verder willen we waar mogelijk de verzorgingshuiszorg bij cliënten thuis aanbieden en het expertisecentrum inrichten en uitbreiden. Viattence wil kwalitatief de best mogelijke zorg bieden, zorg waarop niets valt af te dingen. De menselijke waardigheid en een respectvolle bejegening van cliënten, ongeacht hun zorgbehoefte, vormen de basis van al ons handelen. Om dat te garanderen willen we: - het bestaande kwaliteitssysteem benutten om onze diensten continue te verbeteren en waar nodig het kwaliteitssysteem zelf te verbeteren; - gerichte visieontwikkeling, beleid en actie op de onderscheiden doelgroepen tot stand brengen; - als onderdeel van het kwaliteitssysteem het veiligheids-managementsysteem en het risicomanagement verder ontwikkelen en implementeren; - alles doen om onze certificering te behouden; - in onze opleidingen aandacht geven aan de ontwikkeling van kleinschalig groepswonen en belevingsgerichte zorg (zingeving). Veiligheid. Een van de allereerste (rand)voorwaarden voor veiligheid is dat medewerkers op alle niveaus en in alle functies het risicovolle karakter van hun handelen onderkennen en erkennen. En dat er een veilige omgeving is om incidenten te allen tijde te melden niet enkel om snel en adequaat te kunnen reageren op een incident maar ook om er gezamenlijk van te leren. Veiligheid kan nooit volledig worden gegarandeerd. Maar er kunnen wel zoveel mogelijk voorwaarden en randvoorwaarden worden gecreëerd waardoor het risico op incidenten zo klein mogelijk wordt. Er moet systematisch worden omgegaan met signalementen waaruit blijkt dat de veiligheid van cliënten in het geding is. Daarvoor is de risico-inventarisatie een belangrijk instrument. Basis voor het veiligheidsmanagementsysteem is een gedegen risico-inventarisatie. Daarnaast is het van belang dat er een eenduidige en gedegen analyse plaatsvindt van incidenten, ongevallen en bijna ongevallen, niet alleen om herhaling te voorkomen, maar ook om verbetermogelijkheden op het spoor te komen. Pagina 13 van 22

14 Cliëntentevredenheid Om de beleving van cliënten over de kwaliteit van zorg in kaart te brengen zullen we, naast de individuele evaluatie van het zorgleefplan, periodiek een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Uitkomsten daarvan zullen worden opgenomen in verbeterplannen. Gezonde bedrijfsvoering Positie, ketenvorming en productie Positie in de regio Viattence wil een stevige positie verwerven en goed bekend staan in de regio, zodat cliënten, toekomstige medewerkers en vrijwilligers ons weten te vinden en positief beoordelen. We bereiken dit met gericht pr-beleid, benchmarkactiviteiten, marktonderzoek en marketing, een actueel gehouden website, folders en een communicatiebeleidsplan. Om iedere ondersteuningsvraag in de eigen woonomgeving van de cliënt te kunnen beantwoorden ontwikkelt Viattence haar thuiszorg en gemaksdiensten door en bouwt zij de komende jaren voorzieningen waar ook zware zorg geboden kan worden in de diverse kernen waar Viattence actief is. Hiervoor wordt de regionale positie die Wendhorst in Heerde vervulde opgeheven en vindt verspreiding van capaciteit naar andere kernen plaats. Viattence als samenwerkingspartner Viattence staat open voor alle vormen van samenwerking met partners zorg- en dienstverlening bieden die vooraf gaat aan of aanvullend is op ons eigen pakket. Samen met andere (zorg)aanbieders en instellingen willen we een zorgketen op de Noordoost-Veluwe realiseren. Zorg, wonen en welzijn moeten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd en zo naadloos mogelijk op elkaar aansluiten en bij wat cliënten wensen. Productie We willen onze capaciteit voor AWBZ-zorg op zijn minst behouden en waar mogelijk uitbreiden of extramuraliseren. Verder willen we verwante activiteiten en diensten ontwikkelen op het gebied van: welzijn thuiszorg eerstelijnszorg ziekenhuis verplaatste zorg hospice of terminale zorg Viattence ontwikkelt een expertisecentrum, zowel voor ouderen als voor hulpverleners van ouderen en daar ziekenhuisspecialisten bij betrekken. De ontwikkeling van geriatrische revalidatiezorg in aansluiting op de grote ziekenhuizen in de regio is een nieuwe ambitie. Cliënten kunnen revalideren vanuit het ziekenhuis via Viattence naar dicht bij huis tot en met de thuissituatie, waarbij de revalidatiezorg zich in één hand bevind. Daarnaast ontwikkelt Viattence producten en diensten waarbij naast maatwerk en specialisme ook rendement een leidend principe is. Compliance Binnen de organisatie wordt er actief voor gewaakt dat medewerkers zich houden aan de wetgeving. De wetgeving m.b.t. mededinging heeft daarbij in het bijzonder de aandacht en Pagina 14 van 22

15 daarom wordt specifiek daarop gericht compliance beleid vastgesteld. Om de naleving te toetsen zal een compliance officer worden aangesteld. Vitaliteit en leiderschap Management, medewerkers en vrijwilligers De komende jaren gaan we werken aan het volgende: alle onderdelen van de organisatie vitaliseren en optimaliseren samenwerking versterken synergie bevorderen collectieve ambitie vormen efficiënter werken. Gezien onze jeugdige leeftijd ligt het voor de hand dat er nog erfenissen uit het verleden bestaan die aan de onderscheiden locaties nog een eigen kleur geven Maar we willen, uiteindelijk toch naar een harmonisatie van bedrijfsprocessen zonder die identiteit aan te tasten. We beginnen met het scholen van de locatiemanagers, zodat de manier van leidinggeven overal gelijk wordt. Als stijl heeft de Raad van Bestuur gekozen voor situationeel leiderschap. De rol van de leidinggevenden wordt steeds meer resultaatgericht wat uitwerkt in prestatieafspraken tussen Raad van Bestuur en management. Medewerkers Wie een taak uitvoert, moet daartoe niet alleen bevoegd en bekwaam zijn, maar ook de verantwoordelijkheid dragen. Dat houdt een taakverantwoordelijkheid en -volwassenheid in die in relatie tot de cliënt tot uitdrukking komt. Alleen op die manier kunnen we adequaat inspelen op de vraag van de cliënt. Werkgeverschap en HR Viattence wil een goed werkgever zijn. Alleen zo zijn we verzekerd van voldoende betrokken, gemotiveerd, bevoegd en bekwaam personeel. We vragen van onze leidinggevenden betrokkenheid en inzet om de organisatie te verbeteren. Viattence stimuleert betrokkenheid bij alle medewerkers en wil graag dat ze openstaan voor veranderingen. We besteden aandacht aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Omdat we steeds meer vraaggericht werken, moeten we flexibeler arbeidstijden hanteren. We spreken bovendien specifieke capaciteiten, kennis en kunde sterker aan. Zo komen de juiste mensen op de juiste plaats binnen de organisatie en blijft onze dienstverlening van dezelfde kwaliteit en omvang. We maken daarvoor beleidsplannen en voeren die uit. Dit hoort in onze ogen bij goed werkgeverschap. Om dit te bereiken zal Viattence: diverse opleidings- en scholingsmogelijkheden aanbieden, passend bij verschillende doelgroepen als jongeren, herintreders en werklozen; jaargesprekken voeren, heldere functieomschrijvingen maken, werkoverleg voeren, loopbaanbegeleiding bieden en jobrotation stimuleren; streven naar een goede leeftijdsopbouw van het personeelsbestand; een medewerkers- en vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitvoeren; goede secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden; medewerkers stimulerend en uitdagend bejegenen. Pagina 15 van 22

16 Medewerkerstevredenheid Om de beleving van medewerkers over de kwaliteit en resultaten van hun werk te monitoren voeren we periodiek een medewerkersraapleging uit. De uitkomsten van die onderzoeken worden na analyse, waar maar enigszins mogelijk, vertaald in daadwerkelijke verbeteringen. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze organisatie. We nemen hun bijdrage dan ook zeer serieus. Het vrijwilligersbeleid zal daarom onderwerp zijn van een grondige evaluatie en bijstelling. We stellen hen voor om binnen de eigen locatie een vrijwilligersraad op te richten en tweemaal per jaar over vrijwilligerszaken te overleggen. Vernieuwing en innovatie Uitwisseling op de locaties Het eigen karakter van de verschillende locaties blijft behouden. We willen tegelijkertijd voorkomen dat medewerkers zich uitsluitend richten op de eigen locatie. We stimuleren hen om op andere locaties te werken, via stages, door tijdelijke uitleen of in een speciaal project. Daarvoor is het wel nodig dat we op alle locaties op dezelfde manier werken en processen en procedures gelijktrekken. Vastgoedbeleid Viattence wil, al dan niet in nauwe samenwerking met woningbouwverenigingen of andere partners, zorgen voor goed geoutilleerde woon- en zorgvoorzieningen voor cliënten, en goede werkplekken voor de medewerkers en vrijwilligers. Dit willen we bereiken met (nieuw)bouwprojecten, door een kritische huurder te zijn en door onze gebouwen goed te onderhouden. Hier gaan we de komende vijf jaar in ieder geval aan werken: nieuwbouwcomplexen voor de centra Klaarbeek en Wendhorst; verbouwing op locatie De Speulbrink zodat we daar meer psychogeriatrische zorg kunnen bieden; een derde kleinschalige locatie in Wezep (nieuwbouw); onderzoek naar bouwmogelijkheden, in samenwerking met partners, in Hattem en Wapenveld; het definiëren van relaties, bijvoorbeeld door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met woning(bouw)verenigingen en andere partners. Informatisering en automatisering (I&A) Informatie- en communicatietechnologie kan de diverse werkprocessen binnen Viattence meer ondersteunen en de kwaliteit van werkprocessen en het serviceniveau verbeteren. De afdeling ICT werkt daarom aan: een goed functionerend computernetwerk, waarbij optimaal gebruikgemaakt kan worden van onder andere internet, intranet, adequate zorgregistratie, financiële, personele en bewonersadministratie en een geautomatiseerd zorgdossier; een goed werkende koppeling van al de locaties in het netwerk en waar van toepassing verbindingen met externe relaties (AZR: AWBZ-brede ZorgRegistratie). Optimale ondersteuning van het primair proces met een goed werkend ECD en adequate koppelingen daarvan met de systemen die worden gebruikt voor de ondersteunende diensten. Pagina 16 van 22

17 Financiën: Middelen Prestatiebekostiging vraagt om een gezonde financiële positie. Die garanderen we door: beschikbare middelen maximaal te gebruiken; aan geldende normen voor weerstand en solvabiliteit te voldoen; in grote mate efficiënt te zijn; ontwikkelingen op korte en middellange termijn continu te monitoren; langetermijneffecten in het oog te houden; kostprijsberekening te ontwikkelen en toe te passen; projectbewaking (criteria, risico-inventarisatie vooraf, budgetteren); het extra-urensaldo te bewaken; continu te screenen op rendement en rentabiliteit (niet alleen in geld) van diensten en producten; centraal in te kopen (op voorwaarde van en gekoppeld aan een kwaliteitstraject). Pagina 17 van 22

18 8. Processen Vanwege de veranderende zorgvraag past Viattence het zorgaanbod aan. De bijbehorende processen moeten we goed beschrijven, bewaken en borgen. Externe betrokkenen (waaronder de Inspectie en de zorgverzekeraars) stellen hogere kwaliteitseisen en gaan ons daarop ook daadwerkelijk toetsen. In het besef dat we niet alles tegelijk kunnen doen, wil Viattence zich de komende jaren vooral richten op een beperkt aantal doelen. Deze vertalen we waar mogelijk in concrete doelen voor locaties en organisatieonderdelen. Ze komen terecht in de jaarplannen, waar we er acties, verantwoordelijkheden, een tijdsplanning en een cijfermatige onderbouwing aan verbinden. Maar zelfs als we het aantal doelen beperken, is het onmogelijk om binnen vier jaar, de termijn van dit beleidsplan, alles voor elkaar te krijgen. De jaarlijkse evaluaties van zowel het meerjarenbeleidsplan als van de jaarplannen van locaties en diensten kunnen bovendien leiden tot tussentijdse bijstelling. Integratie bedrijfsonderdelen Viattence Aanpassing besturingsstructuur De Raad van Bestuur wil de komende jaren de verschillende diensten beter laten samenwerken met als doel verbetering van onderling samenhang en een efficiëntere werkwijze. Dit bereiken we door: heldere afspraken tussen locaties en ondersteunende diensten ; een duidelijke communicatiestructuur; gebruikmaken van elkaars deskundigheden; afstemmen van facilitaire diensten; een centrale inkoop; een centraal bureau Viattence. Zorg- en dienstverlening Viattence biedt multiculturele, vraaggerichte zorg- en dienstverlening, van een kwalitatief hoogwaardig niveau en met tevreden cliënten als resultaat. De komende jaren verbreden we het aanbod van producten en verbeteren we tegelijkertijd de kwaliteit, omdat we verwachten zo meer cliënten te trekken. Dit bereiken we door: cliënten die thuis wonen een zorgabonnement of dienstverleningspakket aan te bieden waarin ook welzijnscomponenten zijn opgenomen; producten en bijbehorende kostprijzen te beschrijven; de extramurale zorgverlening uit te breiden en goed te positioneren; ruimte en gelegenheid te bieden voor geestelijke zorg (van alle gezindten). Pagina 18 van 22

19 Doelmatigheid en procesbeheersing Ontwikkeling managementinformatie m.b.v. KPI s (= kritische prestatie indicatoren) De komende periode wil Viattence méér kunnen doen met dezelfde mensen en middelen binnen het systeem van vraaggerichte zorg en de indicaties die in het kader van AWBZ en WMO en anderszins worden gesteld. Daarvoor is het noodzakelijk het hele proces van zorg- en dienstverlening te beheersen en te controleren en het gewenste kwaliteitsniveau te borgen. We herstructureren daarnaast de bedrijfsprocessen voor indicatie gebonden zorg- en dienstverlening. Daarbij gebruiken we onder andere een geautomatiseerd managementinformatiesysteem. Via een informatieplan dat is afgestemd op de gebruiker kan het management adequaat controleren, evalueren, bijsturen en verantwoording afleggen op inhoud en procesvervolg. Om dit proces goed in te richten moet een goede afweging gemaakt worden van de kritische prestatie indicatoren op de verschillende niveaus. Pagina 19 van 22

20 9. Planning- en control cyclus Dit beleidsplan maakt deel uit van de planning- en control cyclus waarmee Viattence de organisatie beheert. Deze cyclus is bovendien een instrument voor het risico- en kansenmanagement en omvat de volgende elementen: Meerjarenbeleid: 1 x per 4 jaar meerjarenbeleidsplan/ondernemingsplan 1 x per 5 jaar of zoveel eerder als nodig huisvestingsplan Jaarlijks: Kaderbrief: Beleidsspeerpunten; Afdelingsjaarplannen / organisatie breed jaarplan Begroting Verantwoordingsdocumenten jaarrekening jaarverslag/jaardocument managementreview Periodieke (maand/kwartaal) documenten t.b.v. managementinformatie: kwartaaloverzichten exploitatieoverzicht productieoverzichten personeelsformatie overzichten verloop arbeidsverzuim In schema: (PDCA = Plan-Do-Check-Act) Pagina 20 van 22

21 10. Nawoord Een beleidsplan moet gedragen worden door alle lagen van de organisatie. Uiteindelijk bepalen de medewerkers in hun direct contact met cliënten of Viattence zijn missie en de beoogde kwaliteit waarmaakt. Bij het samenstellen van dit meerjarenbeleidsplan zijn mensen betrokken geweest van de volgende locaties: Wendhorst, verpleeghuis en centraal bureau Viattence, Heerde Heerderhaegen dagbehandeling De Wissel, Heerde Turfhorst, kleinschalige woon- zorgvoorziening, Wezep Weidebeek, kleinschalige woon- zorgvoorziening, Wezep Korteslag, kleinschalige woon- zorgvoorziening, Heerde Speulbrink, woon-zorgcentrum, Vaassen Ebbenhuis, dagverzorging, Emst De Klaarbeek, woon-zorgcentrum, Epe Pagina 21 van 22

22 11. Bijlage: Missie Viattence werkt samen met andere organisaties aan een vraaggerichte zorgketen. In deze keten geven we cliënten met aandacht, zorg en respect alles wat ze nodig hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We stellen de cliënt in staat zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te behouden, te vergroten, dan wel terug in handen te nemen. De medewerkers geven vorm aan de kwaliteit van de dienstverlening. Viattence biedt hen een plezierig werkklimaat. We maken daarbij flexibel en effectief gebruik van mensen en middelen. Drie kernbegrippen uit de missie zoals die hier is geformuleerd: - zelf richting kunnen geven aan het leven - samenwerking - maximale zelfstandigheid. Visie: Viattence biedt huisvesting, zorg- en dienstverlening gericht op maximale zelfstandigheid en het behoud van het cliëntsysteem. Cliënten zijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor alle aspecten van hun leven en geven hieraan zelf richting, Viattence ondersteunt hen hierbij. Als zij hiertoe niet meer in staat zijn, biedt Viattence, samen met eventuele familie en relaties, zoveel zorg als nodig is en in de geest van wat de cliënten gewild zouden hebben. We willen in alle opzichten een betrouwbare en duurzame organisatie zijn. De kernbegrippen uit de aldus geformuleerde visie: - betrouwbaarheid - duurzaamheid - effectiviteit en flexibiliteit - behoud van het cliëntsysteem. Pagina 22 van 22

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2015. Een periode van bloei. Ontwikkelen en innoveren. Transparantie en openheid. Warmte en gastvrijheid

Beleidsplan 2011-2015. Een periode van bloei. Ontwikkelen en innoveren. Transparantie en openheid. Warmte en gastvrijheid Ontwikkelen en innoveren Transparantie en openheid Warmte en gastvrijheid Betrouwbaarheid Professionaliteit, deskundigheid, vakmanschap Efficiëntie Plezier en minder bureaucratie Beleidsplan 2011-2015

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Strategisch beleid Vérian 2013-2015

Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Een voortzetting van ambities Apeldoorn, 1 oktober 2013, versie 04 vastgesteld Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemeen... 4 2. Landelijke ontwikkelingen... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Per 1 maart 2013 veranderde de Parnassia Bavo Groep haar naam in Parnassia Groep. Deze nieuwe benaming zal in dit jaarverslag 2012 worden gebruikt.

Per 1 maart 2013 veranderde de Parnassia Bavo Groep haar naam in Parnassia Groep. Deze nieuwe benaming zal in dit jaarverslag 2012 worden gebruikt. Jaarverslag 2012 2 TEN GELEIDE Per 1 maart 2013 veranderde de Parnassia Bavo Groep haar naam in Parnassia Groep. Deze nieuwe benaming zal in dit jaarverslag 2012 worden gebruikt. De jaarverantwoording

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Voorwoord De transitie is een feit. Vanaf nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdzorgstelsel. Diverse domeinen

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties.

VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties. VOORWOORD De relatie tussen bedrijfskunde en het ontwerpen van gebouwen ligt misschien nog niet erg voor de hand, maar is wel heel boeiend om te bestuderen en te onderzoeken. Bijna anderhalf jaar nu ben

Nadere informatie