Viattence Voortgang in vooruitgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Viattence Voortgang in vooruitgang"

Transcriptie

1 Viattence Voortgang in vooruitgang Goed voor elkaar Meerjarenbeleidsplan 2011 tot 2015 Update 2013

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Inleiding Viattence, de feiten... 6 Locaties... 6 Kernproducten Missie Visie... 8 Algemene uitgangspunten... 8 Kwaliteit van zorg... 9 Visie op onze dienstverlening... 9 Visie op (omgaan met) cliënten... 9 Visie op veiligheid... 9 Gezonde bedrijfsvoering Visie op positie, ketenvorming en productie...10 Vitaliteit en leiderschap Visie op management, medewerkers en vrijwilligers...11 Financiën Visie op middelen Trends en ontwikkelingen Demografische en sociaal-culturele trends Maatschappelijke trends Trends in de zorg Politiek-economische trends Strategie en beleid Kwaliteit van zorg Dienstverlening...13 Veiligheid Cliëntentevredenheid...14 Gezonde bedrijfsvoering Positie in de regio...14 Viattence als samenwerkingspartner...14 Productie...14 Compliance...14 Vitaliteit en leiderschap Medewerkers...15 Werkgeverschap en HR...15 Vrijwilligers...16 Vernieuwing en innovatie...16 Vastgoedbeleid...16 Informatisering en automatisering (I&A)...16 Financiën: Middelen Processen Aanpassing besturingsstructuur Zorg- en dienstverlening Doelmatigheid en procesbeheersing Pagina 2 van 22

3 9. Planning- en control cyclus Nawoord Bijlage: Missie Visie: Pagina 3 van 22

4 1. Voorwoord Hoe maken we de zorg toekomstbestendig, hoe moet de zorg eruit zien en hoe financieren we die plannen? Die vragen zijn actueel, ook voor Viattence. Dat er veranderingen op komst zijn, is zeker. Maar hoe zien die eruit? Wat betekenen ze voor onze organisatie, voor onze cliënten en onze werkwijzen? Daar denken we over na. Tegelijkertijd willen we onze visie op zorg, zoals verwoord in het fusiedocument, de komende jaren waarmaken. Deze twee punten deden ons besluiten een nieuw meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen. Met dit plan streven we ernaar om als zorgaanbieder in de regio een vooraanstaande en voor cliënten herkenbare positie in te nemen. Natuurlijk zijn de visie en het beleid van Viattence een voortzetting van die van de rechtsvoorgangers, Veluweborgh en Novel. De overeenkomsten in visie en beleid waren een belangrijke reden om te fuseren en het voortbestaan van zorg en dienstverlening onder de vlag van Viattence te garanderen. Continuïteit betekent voor ons niet alleen voortgang, maar vooral ook vooruitgang. We werken juist op basis van die visie volop aan kwaliteitsverbetering en vernieuwingen.. Wij willen deze toekomstideeën graag met u delen. Het is een beleidsprogramma voor een organisatie waarvan nog niet alle onderdelen volledig op elkaar zijn afgestemd. Een organisatie die dienstverlening biedt aan ca.de negenhonderd in- en externe cliënten die kwalitatief hoogwaardige voorzieningen verwachten. En dat wil bereiken met bijna negenhonderd medewerkers en vrijwilligers die uiteraard hun eigen eisen stellen aan de werkomstandigheden. Voor iedereen moet Viattence een goed woon-, leef- en werkklimaat bieden en daarnaast verwacht ook onze omgeving (terecht) nogal wat van Viattence. Het is alles bij elkaar een hele klus, maar de Raad van Bestuur van de Viattence ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zien de toekomst als kans, en niet als bedreiging. Vanuit een collectieve ambitie zullen we de komende jaren onze zorg- en dienstverlening verder ontwikkelen en verbeteren, ook al moeten we ons daarvoor buiten de gebaande paden begeven die ons vanuit het verleden vertrouwd waren. Daar gaan we voor! Raad van Bestuur Pagina 4 van 22

5 2. Inleiding Het beleidsplan is bestemd voor de komende vier jaar. U leest hierin hoe Viattence wil inspelen op alle (strategische) ontwikkelingen, in welke richting wij denken en welke prioriteiten we stellen. We houden daarbij bewust rekening met (mogelijke) partners die ons kunnen en willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze doelstellingen. Met het meerjarenbeleidsplan zetten we als fusieorganisatie weloverwogen de eerste stappen naar de toekomst. We gaan dit beleidsplan vertalen in werkplannen en jaarplannen voor de verschillende organisatieonderdelen en volgen daarmee de planning en control cyclus (beleidscyclus). Daarmee maken we de koers van Viattence concreet. Leeswijzer Dit meerjarenbeleidsplan valt in twee delen uiteen. In hoofdstuk 2 tot en met 5 schetsen we allereerst de bestaande situatie: wie zijn we, waar opereren we, wat doen we en wie zijn onze cliënten. We formuleren onze missie en algemene visie, die we uitgewerkt hebben naar de belangrijkste beleidsgebieden en we belichten enkele trends die van invloed zijn op ons werk. In het tweede deel stellen we onze beleidsplannen voor, gebaseerd op de feiten, visie en trends uit het eerste deel (hoofdstuk 6). Tot slot (hoofdstuk 7) beschrijven we de processen die een rol spelen in onze organisatie, en plaatsen die in het kader van de planning- en control cyclus. Pagina 5 van 22

6 3. Viattence, de feiten Viattence is op 1 januari 2010 van start gegaan en komt voort uit de stichtingen Veluweborgh in Epe en Novel zorg en wonen in Heerde. We zijn daarmee een jonge fusieorganisatie die staat op de schouders van volwassen fusiepartners. We leveren zorg en diensten aan inwoners uit de regio Noordoost-Veluwe. Samen met partners bieden we een sluitende keten van zorgverlening in de gemeenten Epe, Heerde en Oldebroek. Viattence heeft één regionaal verpleeghuis, twee woonzorgcentra en een aantal kleinschalige woon-zorgvoorzieningen in beheer, in totaal op negen locaties. Bovendien leveren we zorg bij cliënten thuis. De ca. 900 cliënten die wij bedienen zijn voornamelijk ouderen. Bij Viattence werken ongeveer 900 mensen. Locaties Vaassen Speulbrink, woonzorgcentrum en kortdurende opname Bloemfontein, ondersteuning in geclusterde ouderenwoningen en steunpunt, zorgverlening bij cliënten thuis, verzorgingshuis-zorg, dagverzorging Emst Ebbenhuis, dagverzorging Epe De Klaarbeek, woonzorgcentrum en kortdurende opname Heerde Wendhorst, verpleeghuis en centraal bureau Viattence Korteslag, kleinschalige woonzorgvoorziening Wissel, dagbehandeling Wezep Weidebeek, kleinschalige woonzorgvoorziening Turfhorst, kleinschalige woonzorgvoorziening Kernproducten De kernproducten van Viattence zijn: ondersteuning, begeleiding en dienstverlening in geclusterde ouderenwoningen en steunpunten; zorg- en dienstverlening bij cliënten thuis; in- en extramurale verzorgingshuiszorg; dagbehandeling verzorging en begeleiding; bovenregionaal aanbod voor categorale groepen cliënten; gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Pagina 6 van 22

7 4. Missie Waartoe bestaat Viattence? Wij willen mensen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. We willen daarbij aansluiten bij hun levensloop en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden. Daarbij proberen we zoveel mogelijke het goede te doen en ongewenste effecten te vermijden. Voor de oorspronkelijke vastgestelde tekst van de missie en visie in de eerste versie van dit document verwijzen we naar de bijlage. Niets van die tekst heeft aan waarde ingeboet. Inhoudelijk blijft het dan ook volledig bruikbaar in de uitwerking van het beleid.. Pagina 7 van 22

8 5. Visie Viattence wil het met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging. Viattence levert arrangementen van zorg- en dienstverlening aan cliënten waarbij kleinschaligheid het uitgangspunt is. Wij werken samen met partners in de keten van zorg om samenhang en zo veel mogelijk continuïteit van de zorg- en dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Om de kwaliteit in stand te houden blijven we daarbij investeren in de kwaliteit en de ontwikkeling van medewerkers. De organisatie kent een duidelijke koers, gericht op vernieuwen en voortdurend streven naar tevredenheid van onze cliënten en medewerkers. Algemene uitgangspunten Onze visie is gebaseerd op een aantal algemene uitgangspunten. De cliënt krijgt zorg op maat en bepaalt in overleg met de zorgverleners welke zorg dat is. De zorg is interdisciplinair, dat betekent dat zorgverleners samen met de cliënt aan het behalen van de gestelde doelen werken. De zorg is dicht bij huis beschikbaar. Ons decentrale aanbod van specialistische zorg houden we in stand en breiden we uit. Viattence speelt een centrale rol binnen de woon-, zorg- en welzijnsketen en werkt intensief samen met partners en externe relaties. Viattence reageert alert en proactief op maatschappelijke en andere ontwikkelingen. Viattence stemt de dienstverlening op de werkgebieden wonen, zorg en welzijn nauwgezet op elkaar af. de dienstverlening is voor iedereen gelijk en van een aantoonbaar constant, kwalitatief hoog niveau. Viattence onderkent het belang van ondernemerschap. Medewerkers krijgen daarom verantwoordelijkheid en invloed om de organisatie te verbeteren, afhankelijk van hun ambitie, ontwikkeling en persoonlijke en professionele groei. Deze uitgangspunten vormen het fundament, maar er zijn meer aspecten die een rol spelen bij het behalen van de beleidsdoelen: onze visie op positie, ketenvorming en productie, op dienstverlening, op management, medewerkers en vrijwilligers, op middelen, op omgaan met cliënten en op innovatie. Deze aspecten worden ondergebracht in vier rubrieken: Kwaliteit van zorg gezonde bedrijfsvoering vitaliteit en leiderschap financiën Pagina 8 van 22

9 Kwaliteit van zorg Visie op onze dienstverlening De cliënt staat bij Viattence centraal, met een duidelijk omschreven zorgaanbod afgestemd op zijn vraag. Niets meer en niets minder. We houden daarbij rekening met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het feit dat er steeds meer oudere cliënten komen met een complexere zorgvraag (comorbiditeit) en meer vraag naar andersoortige service. Visie op (omgaan met) cliënten Relatie tussen zorgvragers en zorgverleners is de basis waarop de invulling van zorg en dienstverlening tot stand moet komen. Daarom achten we het van groot belang dat onze medewerkers daar op een goede manier invulling aan weten te geven. Kritische en mondige cliënten willen steeds meer diensten en producten die aansluiten bij hun individuele situatie. Om daaraan tegemoet te komen ontwikkelen we nieuwe producten en diensten met en voor onze cliënten en zullen we wat al bestaat kritisch tegen het licht houden. We willen graag initiatiefrijk en proactief omgaan met wensen en ideeën en dat vraagt creativiteit, flexibiliteit en een ondernemende houding van onze medewerkers. Ouderen vormen een sterk groeiende bevolkingsgroep. Het gaat om mensen die misschien in eenzelfde levensfase verkeren, maar van elkaar verschillen op alle andere gebieden. Dé oudere bestaat niet. Verlangens, wensen en behoeften lopen sterk uiteen en evolueren. Het is onmogelijk één antwoord te geven op die steeds veranderende (zorg)vragen. Een groeiend aantal ouderen, uiteenlopende zorgvragen: met deze twee feiten heeft Viattence, als zorgaanbieder, rekening te houden. Dit willen en kunnen we niet alleen (zie ook de paragraaf Ketenzorg). Visie op veiligheid Het gegeven dat bij Viattence de mens (als cliënt/zorgvrager) centraal staat impliceert dat wij in al onze dienstverlening zo veel en zo nauwkeurig mogelijk bij diens zorgvragen willen aansluiten. Een van de allereerste aspecten van dat zorgaanbod is dat de cliënt beschermd wordt tegen schade of letsel ten gevolge van onze dienstverlening. Dat betekent dat we al het mogelijke doen om veiligheid te waarborgen. De doelstelling daarbij is dat we na inventarisatie van de risico s die zo veel mogelijk willen beperken en daarmee de veiligheid verbeteren. Dat moet aantoonbaar aanleiding zijn tot bijvoorbeeld vermindering van het aantal fouten en incidenten. Dat betekent dat er zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk gehandeld dient te worden en dat daar de juiste voorwaarden en randvoorwaarden voor moeten worden gecreëerd. Deze voorwaarden dienen te worden vertaald in het veiligheidsbeleid. Maar het betekent ook dat zorgvragers zich bij Viattence in alle opzichten veilig moeten kunnen voelen. Er dient met uiterste zorgvuldigheid omgegaan te worden met de privacygevoelige gegevens van de cliënten, maar tegelijkertijd moeten zij zich in de verblijfsomgeving beschermd en veilig weten. En ook hiertoe zullen de condities in het veiligheidsbeleid worden opgenomen. Pagina 9 van 22

10 Gezonde bedrijfsvoering Visie op positie, ketenvorming en productie Wonen, zorg en welzijn moeten perfect op elkaar aansluiten en dat kan alleen als we intensief samenwerken met andere partners. Alleen samen met collega-zorgaanbieders kan Viattence de benodigde zorg bieden. Viattence wil voor hen een betrouwbare partij zijn. Veel cliënten van Viattence hebben een eigen huisarts en dat maakt huisartsen tot een belangrijke ketenpartner. We willen onze relatie met deze artsen verder uitdiepen. Ook buiten de zorg hebben we belangrijke ketenpartners. Zo zijn op het terrein van welzijn de welzijnsorganisaties, Stichtingen Welzijn Ouderen, ouderenorganisaties en kerkelijke organisaties de partijen waarmee we willen samenwerken. Uiteraard hebben we een stevige band met de gemeenten waar Viattence gevestigd is. Deze relatie is sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning alleen maar sterker geworden. We hebben niet alleen zakelijk maar ook inhoudelijk contact. Gemeenten hebben een rol in het voorkómen dat mensen aanspraak moeten maken op de AWBZ. Ze worden geacht manieren te bedenken waardoor mensen meer zelf en voor elkaar doen. Als maatschappelijk betrokken organisatie denken we actief mee over hoe je mensen ondersteunt die zelf niet meer in staat zijn om hun eigen netwerk op te bouwen of te onderhouden en daardoor afhankelijk worden. Tot slot is ons succes ook afhankelijk van de relatie met onze stakeholders, organisaties die belang hebben of betrokken zijn bij ons en wij bij hen. Deze belanghebbenden hebben invloed op de gang van zaken en het beleid van Viattence. Neem bijvoorbeeld woningcorporaties waarvan wij een deel van onze gebouwen huren. Gezien de geplande nieuw- en verbouwactiviteiten van een aantal gehuurde gebouwen willen wij in de komende beleidsperiode intensiever met hen in dialoog. Pagina 10 van 22

11 Vitaliteit en leiderschap Visie op management, medewerkers en vrijwilligers De wijze waarop medewerkers en vrijwilligers uitvoering geven aan hun taken bepaalt in hoge mate hoe tevreden onze cliënten zijn en daarmee vormen zij het gezicht van Viattence,. Zij vormen zonder meer ons belangrijkste kapitaal. Een algemene uitdaging voor de komende jaren is het aantrekken van jonge mensen in de zorg, het vasthouden van de huidige medewerkers en het ondersteunen van de oudere medewerkers. We moeten en willen dus investeren in goed werkgeverschap, arbeidsmarktstrategie en gezondheidsmanagement. De woorden die bij duurzaam HR-beleid horen zijn: leeftijdsbewust personeelsbeleid, betrokkenheid, vertrouwen in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, Termen waarmee wij ons willen onderscheiden zijn ontwikkeling, talenten inzetten en opleidingshuis. Viattence wil een organisatie zijn die de gelegenheid biedt om te leren. Dit betekent een ontwikkelingsbeleid waarbij we zoveel mogelijk soorten leerlingen de kans geven een opleiding binnen Viattence te volgen. Door cliëntgerichte bekostiging en vraagsturing is het nodig dat we medewerkers flexibel inzetten en dat zij zich flexibel opstellen. Daar moet het rooster ruimte voor geven. Wij realiseren ons dat hier iets tegenover moet staan in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibele en eigen kinderopvang bijvoorbeeld en zo mogelijk regelruimte binnen de rooster- of werktijden. Vrijwilligers voelen de terechte behoefte betrokken te worden bij zaken die spelen binnen de locatie waarin ze werken. Gezien hun waardevolle rol, zullen wij er moeite voor doen om ook in de toekomst een organisatie te zijn waar zij het leuk en zinvol vinden om te werken. Visie op vernieuwing en innovatie Het goede behouden en veranderen wat nodig is. Dat is onze leidraad als het gaat om vernieuwing op onze locaties. De verschillende locaties hebben allemaal hun eigen sfeer waarin cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen. Viattence streeft ernaar die couleur locale, die eigenheid te behouden, binnen de beleidsmatige hoofdlijnen en zonder te veel regeltjes. Innovatie is mensenwerk: iemand moet het idee krijgen dat iets beter kan, en in actie komen. Innoveren maakt ons klantvriendelijker, effectiever en efficiënter. Slimme digitale ondersteuning van werkprocessen verkleinen administratieve lasten, maken wachtlijsten korter en besparen kosten. Internettechnologie draagt bij aan kennisontwikkeling binnen en buiten Viattence. Innovatie kan het antwoord zijn op huidige en toekomstige uitdagingen en we maken er dan ook de komende jaren geld voor vrij in de begroting. Financiën Visie op middelen Prestatiebekostiging stelt nieuwe en andere managementeisen. Inkomsten fluctueren, het bedrijfsmodel gaat van bestedingsgericht naar inkomensgericht, de AWBZ wordt steeds verder beperkt en gedeeltelijk omgevormd vanwege de WMO, we hebben te maken met onder druk staande budgetten, ondernemersrisico en de dreiging van een niet-consequent dan wel grillig kabinetsbeleid. Al deze zaken hebben grote invloed op de beschikbare financiële middelen en vereisen zowel flexibiliteit in de kostenstructuur als andere sturingsinformatie. Continuïteit is een sleutelbegrip voor Viattence. Daar horen een gezonde financiële positie en goed beheerde financiële processen bij. Pagina 11 van 22

12 6. Trends en ontwikkelingen Allerlei trends zijn van invloed op de toekomst van Viattence. We noemen hier de vier belangrijkste. Demografische en sociaal-culturele trends De opbouw van de bevolking verandert drastisch. Er komen steeds meer ouderen en mensen bereiken een hogere leeftijd (dubbele vergrijzing). Er is als gevolg van de toenemende levensverwachting een groeiende groep mensen met één of meerdere aandoeningen en complexe ziektebeelden. De ouder wordende bevolking verandert ook in sociaal-culturele zin (individualisering). Bovendien ontgroent de bevolking: het aantal jongeren neemt af, met op termijn als gevolg een mogelijk tekort aan medewerkers. Maatschappelijke trends Cliënten worden mondiger en stellen hogere eisen aan zorgaanbieders. Aanbodgerichte zorg verandert geleidelijk naar vraaggerichte zorg. Als we willen blijven inspelen op de vragen vanuit de zorgmarkt zullen we medewerkers flexibel moeten inzetten. Trends in de zorg Door zorg- en dienstverlening gedeconcentreerd aan te bieden in de eigen woonplaats verschuift de zorg voor ouderen. Ouderen blijven langer in hun woonplaats wonen, zonder te hoeven verhuizen naar een regionale instelling. Er komt steeds meer vraag naar zorg- en dienstverlening thuis, waardoor extramuralisering en transmuralisering toenemen. Dat vertaalt zich steeds meer in het scheiden van wonen en zorg. Politiek-economische trends Sturingsinstrumenten / veranderende wetgeving De overheid wil dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen en stimuleert de mantelzorg. Daarmee wordt een kritischer zorg consumptie bevorderd en worden meer verantwoorde keuzes gemaakt. Verzekeraars concurreren op prijs, service en kwaliteit. De zorgaanbieders worden meer geprikkeld om doelmatige zorg te leveren en zich als maatschappelijk ondernemer op te stellen. Pagina 12 van 22

13 7. Strategie en beleid Op basis van de geconstateerde feiten, onze missie en visie en de trends en ontwikkelingen die we zien, formuleren we hieronder ons meerjarenbeleid. De strategie die we volgen om dit beleid uit te voeren, is voor een deel gebaseerd op een sterkte-zwakteanalyse die we in december 2010 hebben gemaakt tijdens een middenkader/mt-werkconferentie. De uitkomsten zijn bepalend geweest bij de beleidskeuzes die we voor de lange termijn hebben gemaakt. De vier aspecten van een lerende en presterende organisatie worden ook in dit hoofdstuk weer gevolgd. Kwaliteit van zorg Dienstverlening Viattence wil integrale zorg kleinschalig organiseren, in of zo dicht mogelijk bij de vertrouwde woonsituatie van mensen. Daarom willen we in alle woonkernen van ons verzorgingsgebied woonzorgzones, te beginnen in Wezep, Heerde en Epe. Verder willen we waar mogelijk de verzorgingshuiszorg bij cliënten thuis aanbieden en het expertisecentrum inrichten en uitbreiden. Viattence wil kwalitatief de best mogelijke zorg bieden, zorg waarop niets valt af te dingen. De menselijke waardigheid en een respectvolle bejegening van cliënten, ongeacht hun zorgbehoefte, vormen de basis van al ons handelen. Om dat te garanderen willen we: - het bestaande kwaliteitssysteem benutten om onze diensten continue te verbeteren en waar nodig het kwaliteitssysteem zelf te verbeteren; - gerichte visieontwikkeling, beleid en actie op de onderscheiden doelgroepen tot stand brengen; - als onderdeel van het kwaliteitssysteem het veiligheids-managementsysteem en het risicomanagement verder ontwikkelen en implementeren; - alles doen om onze certificering te behouden; - in onze opleidingen aandacht geven aan de ontwikkeling van kleinschalig groepswonen en belevingsgerichte zorg (zingeving). Veiligheid. Een van de allereerste (rand)voorwaarden voor veiligheid is dat medewerkers op alle niveaus en in alle functies het risicovolle karakter van hun handelen onderkennen en erkennen. En dat er een veilige omgeving is om incidenten te allen tijde te melden niet enkel om snel en adequaat te kunnen reageren op een incident maar ook om er gezamenlijk van te leren. Veiligheid kan nooit volledig worden gegarandeerd. Maar er kunnen wel zoveel mogelijk voorwaarden en randvoorwaarden worden gecreëerd waardoor het risico op incidenten zo klein mogelijk wordt. Er moet systematisch worden omgegaan met signalementen waaruit blijkt dat de veiligheid van cliënten in het geding is. Daarvoor is de risico-inventarisatie een belangrijk instrument. Basis voor het veiligheidsmanagementsysteem is een gedegen risico-inventarisatie. Daarnaast is het van belang dat er een eenduidige en gedegen analyse plaatsvindt van incidenten, ongevallen en bijna ongevallen, niet alleen om herhaling te voorkomen, maar ook om verbetermogelijkheden op het spoor te komen. Pagina 13 van 22

14 Cliëntentevredenheid Om de beleving van cliënten over de kwaliteit van zorg in kaart te brengen zullen we, naast de individuele evaluatie van het zorgleefplan, periodiek een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Uitkomsten daarvan zullen worden opgenomen in verbeterplannen. Gezonde bedrijfsvoering Positie, ketenvorming en productie Positie in de regio Viattence wil een stevige positie verwerven en goed bekend staan in de regio, zodat cliënten, toekomstige medewerkers en vrijwilligers ons weten te vinden en positief beoordelen. We bereiken dit met gericht pr-beleid, benchmarkactiviteiten, marktonderzoek en marketing, een actueel gehouden website, folders en een communicatiebeleidsplan. Om iedere ondersteuningsvraag in de eigen woonomgeving van de cliënt te kunnen beantwoorden ontwikkelt Viattence haar thuiszorg en gemaksdiensten door en bouwt zij de komende jaren voorzieningen waar ook zware zorg geboden kan worden in de diverse kernen waar Viattence actief is. Hiervoor wordt de regionale positie die Wendhorst in Heerde vervulde opgeheven en vindt verspreiding van capaciteit naar andere kernen plaats. Viattence als samenwerkingspartner Viattence staat open voor alle vormen van samenwerking met partners zorg- en dienstverlening bieden die vooraf gaat aan of aanvullend is op ons eigen pakket. Samen met andere (zorg)aanbieders en instellingen willen we een zorgketen op de Noordoost-Veluwe realiseren. Zorg, wonen en welzijn moeten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd en zo naadloos mogelijk op elkaar aansluiten en bij wat cliënten wensen. Productie We willen onze capaciteit voor AWBZ-zorg op zijn minst behouden en waar mogelijk uitbreiden of extramuraliseren. Verder willen we verwante activiteiten en diensten ontwikkelen op het gebied van: welzijn thuiszorg eerstelijnszorg ziekenhuis verplaatste zorg hospice of terminale zorg Viattence ontwikkelt een expertisecentrum, zowel voor ouderen als voor hulpverleners van ouderen en daar ziekenhuisspecialisten bij betrekken. De ontwikkeling van geriatrische revalidatiezorg in aansluiting op de grote ziekenhuizen in de regio is een nieuwe ambitie. Cliënten kunnen revalideren vanuit het ziekenhuis via Viattence naar dicht bij huis tot en met de thuissituatie, waarbij de revalidatiezorg zich in één hand bevind. Daarnaast ontwikkelt Viattence producten en diensten waarbij naast maatwerk en specialisme ook rendement een leidend principe is. Compliance Binnen de organisatie wordt er actief voor gewaakt dat medewerkers zich houden aan de wetgeving. De wetgeving m.b.t. mededinging heeft daarbij in het bijzonder de aandacht en Pagina 14 van 22

15 daarom wordt specifiek daarop gericht compliance beleid vastgesteld. Om de naleving te toetsen zal een compliance officer worden aangesteld. Vitaliteit en leiderschap Management, medewerkers en vrijwilligers De komende jaren gaan we werken aan het volgende: alle onderdelen van de organisatie vitaliseren en optimaliseren samenwerking versterken synergie bevorderen collectieve ambitie vormen efficiënter werken. Gezien onze jeugdige leeftijd ligt het voor de hand dat er nog erfenissen uit het verleden bestaan die aan de onderscheiden locaties nog een eigen kleur geven Maar we willen, uiteindelijk toch naar een harmonisatie van bedrijfsprocessen zonder die identiteit aan te tasten. We beginnen met het scholen van de locatiemanagers, zodat de manier van leidinggeven overal gelijk wordt. Als stijl heeft de Raad van Bestuur gekozen voor situationeel leiderschap. De rol van de leidinggevenden wordt steeds meer resultaatgericht wat uitwerkt in prestatieafspraken tussen Raad van Bestuur en management. Medewerkers Wie een taak uitvoert, moet daartoe niet alleen bevoegd en bekwaam zijn, maar ook de verantwoordelijkheid dragen. Dat houdt een taakverantwoordelijkheid en -volwassenheid in die in relatie tot de cliënt tot uitdrukking komt. Alleen op die manier kunnen we adequaat inspelen op de vraag van de cliënt. Werkgeverschap en HR Viattence wil een goed werkgever zijn. Alleen zo zijn we verzekerd van voldoende betrokken, gemotiveerd, bevoegd en bekwaam personeel. We vragen van onze leidinggevenden betrokkenheid en inzet om de organisatie te verbeteren. Viattence stimuleert betrokkenheid bij alle medewerkers en wil graag dat ze openstaan voor veranderingen. We besteden aandacht aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Omdat we steeds meer vraaggericht werken, moeten we flexibeler arbeidstijden hanteren. We spreken bovendien specifieke capaciteiten, kennis en kunde sterker aan. Zo komen de juiste mensen op de juiste plaats binnen de organisatie en blijft onze dienstverlening van dezelfde kwaliteit en omvang. We maken daarvoor beleidsplannen en voeren die uit. Dit hoort in onze ogen bij goed werkgeverschap. Om dit te bereiken zal Viattence: diverse opleidings- en scholingsmogelijkheden aanbieden, passend bij verschillende doelgroepen als jongeren, herintreders en werklozen; jaargesprekken voeren, heldere functieomschrijvingen maken, werkoverleg voeren, loopbaanbegeleiding bieden en jobrotation stimuleren; streven naar een goede leeftijdsopbouw van het personeelsbestand; een medewerkers- en vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitvoeren; goede secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden; medewerkers stimulerend en uitdagend bejegenen. Pagina 15 van 22

16 Medewerkerstevredenheid Om de beleving van medewerkers over de kwaliteit en resultaten van hun werk te monitoren voeren we periodiek een medewerkersraapleging uit. De uitkomsten van die onderzoeken worden na analyse, waar maar enigszins mogelijk, vertaald in daadwerkelijke verbeteringen. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze organisatie. We nemen hun bijdrage dan ook zeer serieus. Het vrijwilligersbeleid zal daarom onderwerp zijn van een grondige evaluatie en bijstelling. We stellen hen voor om binnen de eigen locatie een vrijwilligersraad op te richten en tweemaal per jaar over vrijwilligerszaken te overleggen. Vernieuwing en innovatie Uitwisseling op de locaties Het eigen karakter van de verschillende locaties blijft behouden. We willen tegelijkertijd voorkomen dat medewerkers zich uitsluitend richten op de eigen locatie. We stimuleren hen om op andere locaties te werken, via stages, door tijdelijke uitleen of in een speciaal project. Daarvoor is het wel nodig dat we op alle locaties op dezelfde manier werken en processen en procedures gelijktrekken. Vastgoedbeleid Viattence wil, al dan niet in nauwe samenwerking met woningbouwverenigingen of andere partners, zorgen voor goed geoutilleerde woon- en zorgvoorzieningen voor cliënten, en goede werkplekken voor de medewerkers en vrijwilligers. Dit willen we bereiken met (nieuw)bouwprojecten, door een kritische huurder te zijn en door onze gebouwen goed te onderhouden. Hier gaan we de komende vijf jaar in ieder geval aan werken: nieuwbouwcomplexen voor de centra Klaarbeek en Wendhorst; verbouwing op locatie De Speulbrink zodat we daar meer psychogeriatrische zorg kunnen bieden; een derde kleinschalige locatie in Wezep (nieuwbouw); onderzoek naar bouwmogelijkheden, in samenwerking met partners, in Hattem en Wapenveld; het definiëren van relaties, bijvoorbeeld door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met woning(bouw)verenigingen en andere partners. Informatisering en automatisering (I&A) Informatie- en communicatietechnologie kan de diverse werkprocessen binnen Viattence meer ondersteunen en de kwaliteit van werkprocessen en het serviceniveau verbeteren. De afdeling ICT werkt daarom aan: een goed functionerend computernetwerk, waarbij optimaal gebruikgemaakt kan worden van onder andere internet, intranet, adequate zorgregistratie, financiële, personele en bewonersadministratie en een geautomatiseerd zorgdossier; een goed werkende koppeling van al de locaties in het netwerk en waar van toepassing verbindingen met externe relaties (AZR: AWBZ-brede ZorgRegistratie). Optimale ondersteuning van het primair proces met een goed werkend ECD en adequate koppelingen daarvan met de systemen die worden gebruikt voor de ondersteunende diensten. Pagina 16 van 22

17 Financiën: Middelen Prestatiebekostiging vraagt om een gezonde financiële positie. Die garanderen we door: beschikbare middelen maximaal te gebruiken; aan geldende normen voor weerstand en solvabiliteit te voldoen; in grote mate efficiënt te zijn; ontwikkelingen op korte en middellange termijn continu te monitoren; langetermijneffecten in het oog te houden; kostprijsberekening te ontwikkelen en toe te passen; projectbewaking (criteria, risico-inventarisatie vooraf, budgetteren); het extra-urensaldo te bewaken; continu te screenen op rendement en rentabiliteit (niet alleen in geld) van diensten en producten; centraal in te kopen (op voorwaarde van en gekoppeld aan een kwaliteitstraject). Pagina 17 van 22

18 8. Processen Vanwege de veranderende zorgvraag past Viattence het zorgaanbod aan. De bijbehorende processen moeten we goed beschrijven, bewaken en borgen. Externe betrokkenen (waaronder de Inspectie en de zorgverzekeraars) stellen hogere kwaliteitseisen en gaan ons daarop ook daadwerkelijk toetsen. In het besef dat we niet alles tegelijk kunnen doen, wil Viattence zich de komende jaren vooral richten op een beperkt aantal doelen. Deze vertalen we waar mogelijk in concrete doelen voor locaties en organisatieonderdelen. Ze komen terecht in de jaarplannen, waar we er acties, verantwoordelijkheden, een tijdsplanning en een cijfermatige onderbouwing aan verbinden. Maar zelfs als we het aantal doelen beperken, is het onmogelijk om binnen vier jaar, de termijn van dit beleidsplan, alles voor elkaar te krijgen. De jaarlijkse evaluaties van zowel het meerjarenbeleidsplan als van de jaarplannen van locaties en diensten kunnen bovendien leiden tot tussentijdse bijstelling. Integratie bedrijfsonderdelen Viattence Aanpassing besturingsstructuur De Raad van Bestuur wil de komende jaren de verschillende diensten beter laten samenwerken met als doel verbetering van onderling samenhang en een efficiëntere werkwijze. Dit bereiken we door: heldere afspraken tussen locaties en ondersteunende diensten ; een duidelijke communicatiestructuur; gebruikmaken van elkaars deskundigheden; afstemmen van facilitaire diensten; een centrale inkoop; een centraal bureau Viattence. Zorg- en dienstverlening Viattence biedt multiculturele, vraaggerichte zorg- en dienstverlening, van een kwalitatief hoogwaardig niveau en met tevreden cliënten als resultaat. De komende jaren verbreden we het aanbod van producten en verbeteren we tegelijkertijd de kwaliteit, omdat we verwachten zo meer cliënten te trekken. Dit bereiken we door: cliënten die thuis wonen een zorgabonnement of dienstverleningspakket aan te bieden waarin ook welzijnscomponenten zijn opgenomen; producten en bijbehorende kostprijzen te beschrijven; de extramurale zorgverlening uit te breiden en goed te positioneren; ruimte en gelegenheid te bieden voor geestelijke zorg (van alle gezindten). Pagina 18 van 22

19 Doelmatigheid en procesbeheersing Ontwikkeling managementinformatie m.b.v. KPI s (= kritische prestatie indicatoren) De komende periode wil Viattence méér kunnen doen met dezelfde mensen en middelen binnen het systeem van vraaggerichte zorg en de indicaties die in het kader van AWBZ en WMO en anderszins worden gesteld. Daarvoor is het noodzakelijk het hele proces van zorg- en dienstverlening te beheersen en te controleren en het gewenste kwaliteitsniveau te borgen. We herstructureren daarnaast de bedrijfsprocessen voor indicatie gebonden zorg- en dienstverlening. Daarbij gebruiken we onder andere een geautomatiseerd managementinformatiesysteem. Via een informatieplan dat is afgestemd op de gebruiker kan het management adequaat controleren, evalueren, bijsturen en verantwoording afleggen op inhoud en procesvervolg. Om dit proces goed in te richten moet een goede afweging gemaakt worden van de kritische prestatie indicatoren op de verschillende niveaus. Pagina 19 van 22

20 9. Planning- en control cyclus Dit beleidsplan maakt deel uit van de planning- en control cyclus waarmee Viattence de organisatie beheert. Deze cyclus is bovendien een instrument voor het risico- en kansenmanagement en omvat de volgende elementen: Meerjarenbeleid: 1 x per 4 jaar meerjarenbeleidsplan/ondernemingsplan 1 x per 5 jaar of zoveel eerder als nodig huisvestingsplan Jaarlijks: Kaderbrief: Beleidsspeerpunten; Afdelingsjaarplannen / organisatie breed jaarplan Begroting Verantwoordingsdocumenten jaarrekening jaarverslag/jaardocument managementreview Periodieke (maand/kwartaal) documenten t.b.v. managementinformatie: kwartaaloverzichten exploitatieoverzicht productieoverzichten personeelsformatie overzichten verloop arbeidsverzuim In schema: (PDCA = Plan-Do-Check-Act) Pagina 20 van 22

21 10. Nawoord Een beleidsplan moet gedragen worden door alle lagen van de organisatie. Uiteindelijk bepalen de medewerkers in hun direct contact met cliënten of Viattence zijn missie en de beoogde kwaliteit waarmaakt. Bij het samenstellen van dit meerjarenbeleidsplan zijn mensen betrokken geweest van de volgende locaties: Wendhorst, verpleeghuis en centraal bureau Viattence, Heerde Heerderhaegen dagbehandeling De Wissel, Heerde Turfhorst, kleinschalige woon- zorgvoorziening, Wezep Weidebeek, kleinschalige woon- zorgvoorziening, Wezep Korteslag, kleinschalige woon- zorgvoorziening, Heerde Speulbrink, woon-zorgcentrum, Vaassen Ebbenhuis, dagverzorging, Emst De Klaarbeek, woon-zorgcentrum, Epe Pagina 21 van 22

22 11. Bijlage: Missie Viattence werkt samen met andere organisaties aan een vraaggerichte zorgketen. In deze keten geven we cliënten met aandacht, zorg en respect alles wat ze nodig hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We stellen de cliënt in staat zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te behouden, te vergroten, dan wel terug in handen te nemen. De medewerkers geven vorm aan de kwaliteit van de dienstverlening. Viattence biedt hen een plezierig werkklimaat. We maken daarbij flexibel en effectief gebruik van mensen en middelen. Drie kernbegrippen uit de missie zoals die hier is geformuleerd: - zelf richting kunnen geven aan het leven - samenwerking - maximale zelfstandigheid. Visie: Viattence biedt huisvesting, zorg- en dienstverlening gericht op maximale zelfstandigheid en het behoud van het cliëntsysteem. Cliënten zijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor alle aspecten van hun leven en geven hieraan zelf richting, Viattence ondersteunt hen hierbij. Als zij hiertoe niet meer in staat zijn, biedt Viattence, samen met eventuele familie en relaties, zoveel zorg als nodig is en in de geest van wat de cliënten gewild zouden hebben. We willen in alle opzichten een betrouwbare en duurzame organisatie zijn. De kernbegrippen uit de aldus geformuleerde visie: - betrouwbaarheid - duurzaamheid - effectiviteit en flexibiliteit - behoud van het cliëntsysteem. Pagina 22 van 22

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt

Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt We willen een vraaggerichte, ondernemende organisatie zijn, die op basis van een gezonde en duurzame

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

PROFIEL MANAGER ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING @ STICHTING ZORGSAAM / CURAMUS

PROFIEL MANAGER ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING @ STICHTING ZORGSAAM / CURAMUS PROFIEL MANAGER ZORG, WELZIJN EN ONDERSTEUNING @ STICHTING ZORGSAAM / CURAMUS 17 juli 2013 voor meer info over de functie: Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie:

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Zorg, nu en in de toekomst!

Zorg, nu en in de toekomst! Zorg, nu en in de toekomst! Gemeenteraad Heerde 25 februari 2013 Inhoud presentatie Even voorstellen Het netwerk WZW Viattence als voorbeeld zorginstelling Ontwikkelingen in zorglandschap Hoe anticipeert

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen Mission Statement Uw kind in vertrouwde handen Introductie De Stichting Kinderopvang Stad Groningen biedt professionele kinder - opvang. Onze kinderopvang is veel - vormig, verantwoord en veilig; we hebben

Nadere informatie

Werkdocument. Personeelsbeleid/HR beleid

Werkdocument. Personeelsbeleid/HR beleid Werkdocument Personeelsbeleid/HR beleid 2016-2017 & Jaarplan DE LICHTENVOORDE 1. INLEIDING De caresector heeft te maken met ingrijpende veranderingen (wijzigingen in het zorgstelsel en bezuinigen). De

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Uw omgevingsdienst regio Utrecht

Uw omgevingsdienst regio Utrecht Uw omgevingsdienst regio Utrecht Raadsavond 6 april 2017 Jacco Post Directeur ODRU Arno Klarenbeek Regievoerder gemeente Zeist Mark Boerman Accountmanager ODRU Programma ODRU uitgenodigd door Zeist over

Nadere informatie