Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden"

Transcriptie

1 Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden 1. Algemeen ROC Leiden verzorgt onderwijs voor studenten uit Leiden en wijde omgeving. Het ROC omvat een groot aantal middelbare beroepsopleidingen (mbo) en voortgezet onderwijs voor (jong)volwassenen (VAVO : VMBO-TL, HAVO, VWO)). Daarnaast biedt ROC Leiden cursussen en trainingen voor bedrijven en instellingen en verzorgt het basiseducatie voor volwassenen. ROC Leiden is een van de grotere werkgevers in de regio. Met de nieuwbouw die ROC Leiden in 2011 en 2013 heeft gerealiseerd bij Leiden Centraal Station en station Lammenschans, wil de instelling een herkenbare uitstraling realiseren die nauw aansluit op de nieuwe visie op onderwijs en leren. Hiermee wordt tevens een belangrijke stap gezet naar het verwezenlijken van een community college, waar activiteiten voor wijk en omgeving zullen worden geïntegreerd met de opleidingsactiviteiten van ROC Leiden. De kernwaarden van ROC Leiden zijn: vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. ROC Leiden streeft naar het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het zoveel mogelijk voorkomen van voortijdig uitval staat hoog in het vaandel. De organisatie is partner voor stad en regio en is gericht op ketensamenwerking in de regio. De maatschappelijke relevantie van het aangeboden onderwijs wordt voortdurend getoetst door nauwe relaties te onderhouden met diverse stakeholders, waaronder het bedrijfsleven, kennisnetwerken, branche- en koepelorganisaties. 1

2 2. Missie ROC Leiden wil een onderwijsorganisatie zijn waar men bij wil horen. ROC Leiden wil kwalitatief het beste beroepsonderwijs bieden. Onderwijs dat aansluit op de behoeften van onze heterogene groep studenten, het bedrijfsleven en de (Leidse) gemeenschap. Van medewerkers wordt verwacht dat zij actief participeren in de cultuurveranderingen en onderwijsvernieuwing die binnen het ROC gerealiseerd worden. Zij zullen zich steeds nadrukkelijker ondernemend dienen op te stellen, een proces waarin het College van Bestuur samen met het management investeert en zichtbaar sturing aan geeft. 3. Visie Het ontwikkelen van talenten staat bij ROC Leiden centraal. Studenten van ROC Leiden vormen de toekomstige ruggengraat van de regionale economie. Zij hebben een toegevoegde waarde voor de stad en andersom biedt de stad (en de directe omgeving) hen een podium om hun talenten te etaleren. Dat wordt op allerlei manieren ingevuld, zowel voor een gevarieerde populatie studenten als voor de medewerkers. ROC Leiden presenteert zich dan ook als centrum voor talent. Binnen dit centrum creëert zij voor studenten en medewerkers voorwaarden voor een veilige werk- en leefomgeving. 4. Strategie voor de komende jaren In het werkdocument Strategisch Beleidsplan ROC Leiden Van goed naar beter, van beter naar best wordt het beleid nader beschreven. In dit document zet ROC Leiden de nieuwe strategische koers uit voor de komende jaren. De ambitie van ROC Leiden om op termijn het beste ROC van Nederland te worden, betekent dat er veel werk te verzetten is. Dit zal in het nieuw strategisch beleidsplan handen en voeten gegeven worden. Op een totaal van circa 150 opleidingen is het kwaliteitsoordeel van de Onderwijsinspectie voor één opleiding zeer zwak, voor 4 opleidingen is sprake van onvoldoende naleving van de voorschriften in combinatie met onvoldoende examenkwaliteit en voor 10 opleidingen is er te weinig diploma resultaat. Zowel voor het CvB als het RvT zijn de komende jaren voldoende uitdagingen. Het CvB heeft in het Strategisch Beleidsplan de volgende bestuurlijke prioriteiten benoemd: 1. onderwijs; 2. professionalisering; 3. operationele excellentie; 4. buitenwereld; 5. huisvesting; 6. financiën. Per onderwerp wordt kort ingegaan op de bestuurlijke prioriteiten. Onderwijs In 2011 is een eenduidige onderwijsvisie ontwikkeld in samenspraak met alle stakeholders voor ROC Leiden, wat is uitgewerkt in Hét Leids Onderwijsmodel. Deze onderwijsvisie is gestoeld op vier pijlers: Maatwerk, Beroepscontext, Samen Leren en Werkplekleren. Het doel is Hét Leids Onderwijsmodel te realiseren in woord en gedrag. Binnen ROC Leiden wordt gewerkt aan een grote opgave om de cultuur te veranderen. De besturingsfilosofie is aangepast, waarbij decentraal tenzij is vervangen door centraal tenzij. De komende jaren wordt verder gewerkt aan het implementeren en specificeren van het onderwijsconcept en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Veel en uiteenlopende doelgroepen worden bediend. 2

3 Professionele cultuur Binnen het strategisch HR beleid staan de volgende zaken centraal. Meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur, helderheid over en delen van strategische keuzes, werken aan vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, aan uitdagingen en kansen; daarnaast ook: eisen stellen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers, persoonlijk leiderschap, erkende ongelijkheid en het benutten van talenten en kwaliteiten, professionele ontmoeting, leren van en met elkaar, sturen op gedrag. Dit alles vanuit de context van het onderwijs en de onderwijsorganisatie. Operationele excellentie Essentieel in de ontwikkeling van ROC Leiden staan de processen rond de bedrijfsvoering en onderwijs logistieke zaken. Alle processen die het onderwijs direct en indirect ondersteunen worden verbeterd om de ambities met betrekking tot rendement, student- en medewerkerstevredenheid, instroom en marktaandeel te realiseren en ook om het onderwijs te ontzorgen. In relatie tot de nieuwbouw werden alle processen opnieuw bekeken, gezamenlijke keuzes gemaakt, de bedrijfsvoering verbeterd, een heldere planning en control ingevoerd, meer transparantie en verantwoording van resultaten nagestreefd. Buitenwereld Op dit moment biedt ROC Leiden een groot aantal opleidingen. In de strategische portfoliokeuze van de opleidingen worden bedrijven, instellingen, toeleverende scholen en afnemend onderwijs, de overheid en studenten betrokken. Partnerships met leerwerkbedrijven voor het leren in de praktijk worden aangegaan. Naast werkveldadviesraden heeft ROC Leiden een Raad van Advies. Huisvesting De nieuwe gebouwen van ROC Leiden zijn meer dan een school (community-college gedachte), met herkenbaarheid en veiligheid d.w.z. een klein binnen groot gedachte of anders gezegd een dorp in een stad. Er wordt een pedagogisch veilige omgeving gecreëerd die bijdraagt aan studiesucces en die een thuisbasis vormt voor student en medewerker, met gezamenlijke waarden en omgangsregels; state-of-the-art onderwijs met moderne hulpmiddelen en voorzieningen. Financiën Bij ROC Leiden is er sprake van een bijzondere financiële situatie. In de zomer van 2012 besloot de Inspectie van het Onderwijs tot financiële ondertoezichtstelling van ROC Leiden. De aanleiding hiervoor is te vinden in het contract dat in het verleden is afgesloten voor de nieuwbouw op de locatie Lammenschans en de risico s op de locatie Centraal Station. Er is gezocht naar een oplossing voor de ontstane situatie, die met name ligt in het wijzigen van de in het verleden gesloten vastgoedovereenkomsten. Het CvB heeft vanaf 2012 in overleg met de RvT en de accountant een plan van aanpak opgesteld om de balanspositie weer financieel gezond te maken. Deze aanpak is door de Inspectie goed ontvangen. ROC Leiden is volop bezig met de uitwerking van de plannen. 5. Organisatie van het onderwijs en de ondersteunende diensten De opleidingen zijn in twee nieuwe gebouwen op toplocaties in de stad gehuisvest; de ene hoofdlocatie is naast Station Lammenschans en de andere hoofdlocatie direct achter het Centraal Station. Het VAVO-onderwijs (Boerhaave College) en educatietrajecten zijn gesitueerd op de locatie centraal Station. Daarnaast zijn er twee nevenlocaties: Gitstraat (bouwopleidingen) en Zernikedreef (Middelbaar Laboratoriumonderwijs, in huis bij de Hogeschool Leiden). 3

4 Twee directeuren Onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderwijs; voor iedere locatie één. De verschillende opleidingen zijn ondergebracht in domeinen, die worden geleid door managers Onderwijs. Binnen de opleidingen zijn onderwijsteams gevormd waarbinnen het onderwijs wordt verzorgd. Op dit moment telt ROC Leiden ruim 9200 studenten. Er werken bij ROC Leiden circa 660 mensen (samen 535 fte). Het jaarlijkse budget bedraagt bij benadering 57 miljoen. ROC Leiden heeft alle ondersteunende activiteiten georganiseerd binnen de Diensten. Hiervoor is de directeur Diensten verantwoordelijk. Voor specifieke activiteiten binnen de Diensten zijn vier managers aangesteld. Met betrekking tot de bedrijfsvoering en onderwijslogistieke zaken worden de twee directeuren Onderwijs van de Diensten bijgestaan door twee managers bedrijfsvoering. Kijk voor meer informatie ook naar het jaarverslag van ROC Leiden. 6. Bestuurlijke structuur van de organisatie ROC Leiden kent een Raad van Toezichtmodel met een CvB en een RvT. ROC Leiden wordt bestuurd door een tweehoofdige CvB bestaande uit de volgende personen: - de heer drs. J.TH.M. (Jeroen) Knigge, voorzitter College van Bestuur - mevrouw J.H. (Jenny) Everts, lid College van Bestuur Het CvB werkt op een collegiale wijze aan de diverse aandachtsgebieden binnen ROC Leiden. Er is geen sprake van een specifieke scheiding van aandachtsgebieden. Het CvB wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, de heer J.H. (Johan) Wessels. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. 7. Raad van Toezicht De RvT van ROC Leiden opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Branchecode Goed bestuur in het MBO vormt de leidraad voor het bestuur, het toezicht en de verantwoording. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders (deelnemers, medewerkers, financiers, contractpartners, bedrijfsleven). Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij als raad voor het CvB een belangrijke adviseur en kritische sparringpartner zijn en meedenken op strategisch niveau. Als geheel dient de RvT over voldoende relevante kennis en ervaring te beschikken, zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. Daarnaast speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn of haar specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol. Huidige samenstelling RvT - mevrouw drs. L. (Liesbeth) Halbertsma, voorzitter [aftredend in 2014] - de heer drs. P.J.A.M. (Pieter) Hettema [aftredend in 2017, herbenoeming 2017]. - de heer S.J.H. (Stan) Roestenberg MBA [aftredend in 2014, herbenoeming 2014] - mevrouw mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan [aftredend in 2014], vervult de OR-zetel - mevrouw drs. C.M. (Cathrin) van der Werf-de Koning [aftredend in 2014, herbenoeming 2014] 4

5 Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad (OR). Het door de OR voorgedragen lid functioneert binnen de RvT vanuit eenzelfde profiel en met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de stichting als de overige leden van de Raad. Dit toezicht geschiedt zonder "last of ruggenspraak" met de OR. De RvT wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, de heer J.H. (Johan) Wessels. Aanleiding vacatures Raad van Toezicht Door afloop van statutaire termijnen en door wijziging van werkkring en persoonlijke overwegingen zijn er (binnenkort) enkele mutaties in de RvT van ROC Leiden. Statutair kent de RvT een omvang van minimaal 5 en maximaal 7 personen. Daarom wordt er gezocht naar een Voorzitter en een Lid van de Raad van Toezicht. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de OR. De hiervoor genoemde ambitie van ROC Leiden om het beste ROC van Nederland te worden zal de Raad van Toezicht van een vergelijkbaar kaliber moeten zijn. De volgende aspecten spelen een rol bij een goed functionerende RvT: Een goede MBO opleiding is qua inhoud en qua praktijk goed afgestemd met het bedrijfsleven, zodat ROC Leiden de toekomstige medewerkers adequaat voorbereidt voor hun toekomst. Dit vergt een continue en effectieve dialoog van ROC Leiden met het beroepenveld. De organisatieverandering die beoogd wordt met de uitgangspunten van de besturingsfilosofie, ondersteund door Hét Leids Onderwijsmodel, zal naast trajecten gericht op het adequaat implementeren van rapportage en monitoringsystemen (Leids Prestatiehuis) ook een stevige cultuuromslag vergen. Ondanks dat de huisvestingssituatie drukt op het kostenevenwicht, is het nodig te investeren in de uitdagende doelstellingen van het onderwijs ( de beste willen zijn ). Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren is een scherp gestroomlijnde onderwijsorganisatie van essentieel belang. Kwaliteitsmanagement en adequate risicobeheersing moeten derhalve ingevoerd en op top niveau beheerst gaan worden. Professionalisering is noodzakelijk niet alleen in het primaire onderwijsproces maar ook op veel ondersteunende terreinen. De visionaire kracht van de voorzitter van het CvB gecombineerd met de uitdagende doelstellingen die het CvB heeft gesteld vereist een optimale samenwerking tussen de leden van het CvB onderling als ook met (de voorzitter van) de RvT. De voltallige RvT zal dit ook in haar rol van werkgever moeten faciliteren. Teneinde het aanbod in de Leidse regio zo efficiënt mogelijk te maken, zullen de betrokken ROC s met elkaar tot goede afstemming en zo nodig verdeling van het opleidingen aanbod moeten komen. Dit vereist een adequaat portfoliomanagement en goede business case studies. Deze doelen vertalen zich naar de volgende deskundigheidsgebieden die idealiter in de RvT aanwezig zijn: 5

6 Algemeen Specifiek Ingevuld /vacant 1. Onderwijs Kennis van onderwijs in de BVE sector; met inzicht in operationele processen Kennis van onderwijskunde en didaktiek, talentontwikkeling en Human Relations Inzicht/overzicht op gebied van leervorm innovaties: E-learning e.d. 2. Operationele Excellence Kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement Ervaring met de implementatie, de borging en beheersing van een volledige Plan, Do, Check, Act cyclus; ervaring met het introduceren en onderhouden van een continue verbeter focus Ervaring met monitoringssystemen, rapportage analyse 3. Professionalisering Kennis van de functies en functieontwikkeling binnen het beroepsonderwijs Weten hoe docenten op basis van het professioneel statuut optimaal betrokken kunnen worden bij het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit Beschikken over een zakelijke en bedrijfsmatige instelling Goed bekend met de onderwijswereld, met name met beleidsontwikkelingen vanuit het ministerie van OCW 4. Ervaring met stakeholdermanagement 5. Ervaring met complexe organisaties Entree hebbend op politiek/bestuurlijk niveau bij ministerie van OCW Netwerk in de regio Adviserend kunnen zijn naar CvB over de wijze waarop de stakeholders bij ROC Leiden betrokken kunnen worden en blijven Adviserend kunnen optreden naar CvB inzake de partners waarmee ROC Leiden samenwerkt om goede opleidingen te bieden Ervaring met complexe organisaties (meerdere divisies/onderdelen; meerdere lagen; professionals; staf- en ondersteunend personeel) 6. Besturingsfilosofie Ervaring met en kennis van de kritische factoren relevant voor een succesvolle implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie en de daarvoor eventuele benodigde organisatieverandering Ervaring met cultuur veranderprocessen 7. Financiën Diepgaande financiële deskundigheid op niveau RA Langjarige kennis en ervaring met financieel management, balans management Ervaring met het inrichten van systemen en procedures op gebied van AO/IB en IC Ervaring met risicomanagement Ervaring met inrichten van Planning & Control cyclus Ingevuld, doch mag versterkt Ingevuld, doch mag versterkt Deels ingevuld, doch behoeft versterking Vacant Ingevuld Vacant Vacant 6

7 8. Huisvesting Kennis van bouwprocessen en de kritische factoren om dergelijke processen effectief en efficiënt te laten verlopen Adviserend kunnen optreden naar het CvB inzake de relatie met de bouwers/beheerders van de gehuurde gebouwen 9. Werkgeversrol Kennis van en ervaring met remuneratieprocessen De werkgeversrol kunnen vervullen richting het College van Bestuur (individueel en collectief) 10. Kennis en ervaring met governance Ervaring hebben met het inrichten van de governance zodat ROC Leiden voldoet aan wet en branchecode. Ingevuld Ingevuld, doch behoeft aanvulling Ingevuld 8. Jaarrekening De jaarrekening wordt gecontroleerd door EY. De accountant heeft over het boekjaar 2012 een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven over de samenstelling van het vermogen en het resultaat. Het eigen vermogen bedroeg eind miljoen. Het operationele jaarresultaat na belastingen volgens de winst- en verliesrekening bedroeg in miljoen. Het balanstotaal bedroeg in miljoen. 9. Profielschets Raad van Toezicht voor de Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Algemene profieleisen voor de RvT Naast de kennis-en ervaringsachtergrond benoemd in bovenstaande tabel zijn de volgende competenties relevant voor ieder lid van de RvT: academisch werk- en denkniveau; bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie; inzicht in het functioneren van grote organisaties op strategisch, bestuurlijk-politiek en financieel niveau; in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van ROC Leiden te beoordelen; beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten; onafhankelijk, transparant en integer; in staat zijn tot kritische zelfreflectie; een collegiale instelling en teamspeler; affiniteit met opleiden en met beroepsonderwijs in het bijzonder; verantwoording afleggen naar de maatschappij in het algemeen en naar de studentenraad, de OR en de adviesraden in het bijzonder; bereid te investeren in permanente educatie zowel persoonlijk als in verband van de RvT; organisatiesensitief en politiek sensitief; heeft een strategische visie; is omgevingsgericht; is woonachtig in of een goede relatie met de regio Leiden. 7

8 Specifieke profieleisen voor de huidige vacatures De beoogde voorzitter respectievelijk het beoogde lid weet één of meer van de gevraagde deskundigheidsgebieden in ieder geval te combineren met: een zakelijke instelling; heldere visie op onderwijs en op een community college in het bijzonder; een strategisch denker die beleid baseert op de onderliggende visie met een faire doch constructief-kritische opstelling naar het CvB; de voorzitter is daarenboven een goed communicator, die een gezonde interactie tussen CvB en RvT faciliteert. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van de OR benoemd Dat lid moet, naast de algemeen geldende competenties en profielaspecten, aan de volgende extra profieleisen voldoen: zich in kunnen leven in de positie van de ondernemingsraad; ervaring of affiniteit met medezeggenschap gezien vanuit de werknemerspositie; bereid tot communicatie met de ondernemingsraad, onder andere over de visie en het Werkplan Ondernemingsraad ROC Leiden ; beschikbaar voor twee maal per jaar overleg met de OR; bekend zijn met en liefst ervaring hebben in het MBO; aantoonbare affiniteit met HRM, personeelswerk, met een speciaal oog voor de menselijke maat; geen theoreticus pur sang. De OR heeft een sterke voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat. 10. Vergaderfrequentie en tijdsbeslag De RvT zal in haar nieuwe samenstelling de in ontwikkeling zijnde organisatie volgen op basis van de rapportage en informatie vanuit het CvB, gestructureerd naar de informatie behoefte van de RvT. Tevens dient de RvT zich te focussen op concrete en strategische doelen en de te behalen mijlpalen. Naast de 4 reguliere besluitvormende vergaderingen per jaar met het CvB zullen tussendoor themavergaderingen plaatsvinden gericht op de Onderwijskwaliteit, de Organisatiekwaliteit of Financiën. De voorzitter RvT en een lid RvT vormen de remuneratiecommissie die separaat zorg draagt voor de gesprekken met het CvB -individueel en als collectief- in het kader van de jaarcyclus (planning, voortgang, beoordeling/ontwikkeling). De voltallige RvT voert tenminste jaarlijks een gesprek met de OR, met de studentenraad en met het management. Leden van de RvT kunnen een intern overleg van het CvB met een taakgroep, of ander bedrijfsonderdeel als toehoorder bijwonen. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector en om van andere Raden te kunnen leren, woont de RvT bijeenkomsten van het Platform RvT MBO-sector bij. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de RvT zonder het CvB en staat zij stil bij haar eigen functioneren en eventuele opleidingsbehoefte. Ieder lid RvT is verantwoordelijk voor het blijven ontwikkelen van het eigen deskundigheidsniveau. Deze activiteiten, in combinatie met het op de hoogte blijven door het lezen van relevante stukken vanuit het departement, de onderwijsinspectie en het ROC Leiden zelf, brengt een gemiddeld tijdsbeslag van 1-2 dagdelen per maand met zich mee voor een lid, voor de voorzitter 3-4 dagdelen per maand. 8

9 11. Vergoeding De Raad van Toezicht heeft een eigen honoreringsbeleid dat past binnen de door de minister gestelde maximale jaarvergoeding. De vergoeding voor de voorzitter is op jaarbasis 7000 en voor een lid Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing. 12. Procedure De selectiecommissie van de RvT bestaat uit mevrouw Van der Werf en de heren Roestenberg en Hettema. Het CvB heeft in de selectie een adviserende stem en neemt als zodanig deel aan de selectiecommissie. De Ondernemingsraad heeft het recht op een bindende voordracht. Voor de invulling van deze vacatures heeft de selectiecommissie van de Raad van Toezicht aan Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw Carla Aalse, adviseur, zal zorg dragen voor de uitvoering van deze opdracht. 13. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 22 maart 2014 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. De selectiegesprekken worden gepland op dinsdag 22 en woensdag 23 april Meer informatie Nationaal Register Adviseur: Mevrouw drs. Carla Aalse Telefoon: Website: 9

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 16 1.1 Kernwaarden en activiteiten 17 1.2 Strategisch Plan 18 1.3 Prestatieafspraken 22 1.4 De organisatie

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 6 1.1 Albeda algemeen 6 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch 8 1.2 College van bestuur 10 1.3 Raad van

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Profielen Financieel, Bedrijfskundig en Juridisch. 3 leden Raad van Toezicht. Landstede Groep

PROFIELSCHETS. Profielen Financieel, Bedrijfskundig en Juridisch. 3 leden Raad van Toezicht. Landstede Groep PROFIELSCHETS Profielen Financieel, Bedrijfskundig en Juridisch 3 leden Raad van Toezicht Landstede Groep Organisatie Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie