Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden"

Transcriptie

1 Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden 1. Algemeen ROC Leiden verzorgt onderwijs voor studenten uit Leiden en wijde omgeving. Het ROC omvat een groot aantal middelbare beroepsopleidingen (mbo) en voortgezet onderwijs voor (jong)volwassenen (VAVO : VMBO-TL, HAVO, VWO)). Daarnaast biedt ROC Leiden cursussen en trainingen voor bedrijven en instellingen en verzorgt het basiseducatie voor volwassenen. ROC Leiden is een van de grotere werkgevers in de regio. Met de nieuwbouw die ROC Leiden in 2011 en 2013 heeft gerealiseerd bij Leiden Centraal Station en station Lammenschans, wil de instelling een herkenbare uitstraling realiseren die nauw aansluit op de nieuwe visie op onderwijs en leren. Hiermee wordt tevens een belangrijke stap gezet naar het verwezenlijken van een community college, waar activiteiten voor wijk en omgeving zullen worden geïntegreerd met de opleidingsactiviteiten van ROC Leiden. De kernwaarden van ROC Leiden zijn: vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. ROC Leiden streeft naar het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het zoveel mogelijk voorkomen van voortijdig uitval staat hoog in het vaandel. De organisatie is partner voor stad en regio en is gericht op ketensamenwerking in de regio. De maatschappelijke relevantie van het aangeboden onderwijs wordt voortdurend getoetst door nauwe relaties te onderhouden met diverse stakeholders, waaronder het bedrijfsleven, kennisnetwerken, branche- en koepelorganisaties. 1

2 2. Missie ROC Leiden wil een onderwijsorganisatie zijn waar men bij wil horen. ROC Leiden wil kwalitatief het beste beroepsonderwijs bieden. Onderwijs dat aansluit op de behoeften van onze heterogene groep studenten, het bedrijfsleven en de (Leidse) gemeenschap. Van medewerkers wordt verwacht dat zij actief participeren in de cultuurveranderingen en onderwijsvernieuwing die binnen het ROC gerealiseerd worden. Zij zullen zich steeds nadrukkelijker ondernemend dienen op te stellen, een proces waarin het College van Bestuur samen met het management investeert en zichtbaar sturing aan geeft. 3. Visie Het ontwikkelen van talenten staat bij ROC Leiden centraal. Studenten van ROC Leiden vormen de toekomstige ruggengraat van de regionale economie. Zij hebben een toegevoegde waarde voor de stad en andersom biedt de stad (en de directe omgeving) hen een podium om hun talenten te etaleren. Dat wordt op allerlei manieren ingevuld, zowel voor een gevarieerde populatie studenten als voor de medewerkers. ROC Leiden presenteert zich dan ook als centrum voor talent. Binnen dit centrum creëert zij voor studenten en medewerkers voorwaarden voor een veilige werk- en leefomgeving. 4. Strategie voor de komende jaren In het werkdocument Strategisch Beleidsplan ROC Leiden Van goed naar beter, van beter naar best wordt het beleid nader beschreven. In dit document zet ROC Leiden de nieuwe strategische koers uit voor de komende jaren. De ambitie van ROC Leiden om op termijn het beste ROC van Nederland te worden, betekent dat er veel werk te verzetten is. Dit zal in het nieuw strategisch beleidsplan handen en voeten gegeven worden. Op een totaal van circa 150 opleidingen is het kwaliteitsoordeel van de Onderwijsinspectie voor één opleiding zeer zwak, voor 4 opleidingen is sprake van onvoldoende naleving van de voorschriften in combinatie met onvoldoende examenkwaliteit en voor 10 opleidingen is er te weinig diploma resultaat. Zowel voor het CvB als het RvT zijn de komende jaren voldoende uitdagingen. Het CvB heeft in het Strategisch Beleidsplan de volgende bestuurlijke prioriteiten benoemd: 1. onderwijs; 2. professionalisering; 3. operationele excellentie; 4. buitenwereld; 5. huisvesting; 6. financiën. Per onderwerp wordt kort ingegaan op de bestuurlijke prioriteiten. Onderwijs In 2011 is een eenduidige onderwijsvisie ontwikkeld in samenspraak met alle stakeholders voor ROC Leiden, wat is uitgewerkt in Hét Leids Onderwijsmodel. Deze onderwijsvisie is gestoeld op vier pijlers: Maatwerk, Beroepscontext, Samen Leren en Werkplekleren. Het doel is Hét Leids Onderwijsmodel te realiseren in woord en gedrag. Binnen ROC Leiden wordt gewerkt aan een grote opgave om de cultuur te veranderen. De besturingsfilosofie is aangepast, waarbij decentraal tenzij is vervangen door centraal tenzij. De komende jaren wordt verder gewerkt aan het implementeren en specificeren van het onderwijsconcept en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Veel en uiteenlopende doelgroepen worden bediend. 2

3 Professionele cultuur Binnen het strategisch HR beleid staan de volgende zaken centraal. Meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur, helderheid over en delen van strategische keuzes, werken aan vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, aan uitdagingen en kansen; daarnaast ook: eisen stellen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers, persoonlijk leiderschap, erkende ongelijkheid en het benutten van talenten en kwaliteiten, professionele ontmoeting, leren van en met elkaar, sturen op gedrag. Dit alles vanuit de context van het onderwijs en de onderwijsorganisatie. Operationele excellentie Essentieel in de ontwikkeling van ROC Leiden staan de processen rond de bedrijfsvoering en onderwijs logistieke zaken. Alle processen die het onderwijs direct en indirect ondersteunen worden verbeterd om de ambities met betrekking tot rendement, student- en medewerkerstevredenheid, instroom en marktaandeel te realiseren en ook om het onderwijs te ontzorgen. In relatie tot de nieuwbouw werden alle processen opnieuw bekeken, gezamenlijke keuzes gemaakt, de bedrijfsvoering verbeterd, een heldere planning en control ingevoerd, meer transparantie en verantwoording van resultaten nagestreefd. Buitenwereld Op dit moment biedt ROC Leiden een groot aantal opleidingen. In de strategische portfoliokeuze van de opleidingen worden bedrijven, instellingen, toeleverende scholen en afnemend onderwijs, de overheid en studenten betrokken. Partnerships met leerwerkbedrijven voor het leren in de praktijk worden aangegaan. Naast werkveldadviesraden heeft ROC Leiden een Raad van Advies. Huisvesting De nieuwe gebouwen van ROC Leiden zijn meer dan een school (community-college gedachte), met herkenbaarheid en veiligheid d.w.z. een klein binnen groot gedachte of anders gezegd een dorp in een stad. Er wordt een pedagogisch veilige omgeving gecreëerd die bijdraagt aan studiesucces en die een thuisbasis vormt voor student en medewerker, met gezamenlijke waarden en omgangsregels; state-of-the-art onderwijs met moderne hulpmiddelen en voorzieningen. Financiën Bij ROC Leiden is er sprake van een bijzondere financiële situatie. In de zomer van 2012 besloot de Inspectie van het Onderwijs tot financiële ondertoezichtstelling van ROC Leiden. De aanleiding hiervoor is te vinden in het contract dat in het verleden is afgesloten voor de nieuwbouw op de locatie Lammenschans en de risico s op de locatie Centraal Station. Er is gezocht naar een oplossing voor de ontstane situatie, die met name ligt in het wijzigen van de in het verleden gesloten vastgoedovereenkomsten. Het CvB heeft vanaf 2012 in overleg met de RvT en de accountant een plan van aanpak opgesteld om de balanspositie weer financieel gezond te maken. Deze aanpak is door de Inspectie goed ontvangen. ROC Leiden is volop bezig met de uitwerking van de plannen. 5. Organisatie van het onderwijs en de ondersteunende diensten De opleidingen zijn in twee nieuwe gebouwen op toplocaties in de stad gehuisvest; de ene hoofdlocatie is naast Station Lammenschans en de andere hoofdlocatie direct achter het Centraal Station. Het VAVO-onderwijs (Boerhaave College) en educatietrajecten zijn gesitueerd op de locatie centraal Station. Daarnaast zijn er twee nevenlocaties: Gitstraat (bouwopleidingen) en Zernikedreef (Middelbaar Laboratoriumonderwijs, in huis bij de Hogeschool Leiden). 3

4 Twee directeuren Onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderwijs; voor iedere locatie één. De verschillende opleidingen zijn ondergebracht in domeinen, die worden geleid door managers Onderwijs. Binnen de opleidingen zijn onderwijsteams gevormd waarbinnen het onderwijs wordt verzorgd. Op dit moment telt ROC Leiden ruim 9200 studenten. Er werken bij ROC Leiden circa 660 mensen (samen 535 fte). Het jaarlijkse budget bedraagt bij benadering 57 miljoen. ROC Leiden heeft alle ondersteunende activiteiten georganiseerd binnen de Diensten. Hiervoor is de directeur Diensten verantwoordelijk. Voor specifieke activiteiten binnen de Diensten zijn vier managers aangesteld. Met betrekking tot de bedrijfsvoering en onderwijslogistieke zaken worden de twee directeuren Onderwijs van de Diensten bijgestaan door twee managers bedrijfsvoering. Kijk voor meer informatie ook naar het jaarverslag van ROC Leiden. 6. Bestuurlijke structuur van de organisatie ROC Leiden kent een Raad van Toezichtmodel met een CvB en een RvT. ROC Leiden wordt bestuurd door een tweehoofdige CvB bestaande uit de volgende personen: - de heer drs. J.TH.M. (Jeroen) Knigge, voorzitter College van Bestuur - mevrouw J.H. (Jenny) Everts, lid College van Bestuur Het CvB werkt op een collegiale wijze aan de diverse aandachtsgebieden binnen ROC Leiden. Er is geen sprake van een specifieke scheiding van aandachtsgebieden. Het CvB wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, de heer J.H. (Johan) Wessels. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. 7. Raad van Toezicht De RvT van ROC Leiden opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Branchecode Goed bestuur in het MBO vormt de leidraad voor het bestuur, het toezicht en de verantwoording. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders (deelnemers, medewerkers, financiers, contractpartners, bedrijfsleven). Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij als raad voor het CvB een belangrijke adviseur en kritische sparringpartner zijn en meedenken op strategisch niveau. Als geheel dient de RvT over voldoende relevante kennis en ervaring te beschikken, zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. Daarnaast speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn of haar specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol. Huidige samenstelling RvT - mevrouw drs. L. (Liesbeth) Halbertsma, voorzitter [aftredend in 2014] - de heer drs. P.J.A.M. (Pieter) Hettema [aftredend in 2017, herbenoeming 2017]. - de heer S.J.H. (Stan) Roestenberg MBA [aftredend in 2014, herbenoeming 2014] - mevrouw mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan [aftredend in 2014], vervult de OR-zetel - mevrouw drs. C.M. (Cathrin) van der Werf-de Koning [aftredend in 2014, herbenoeming 2014] 4

5 Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad (OR). Het door de OR voorgedragen lid functioneert binnen de RvT vanuit eenzelfde profiel en met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de stichting als de overige leden van de Raad. Dit toezicht geschiedt zonder "last of ruggenspraak" met de OR. De RvT wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, de heer J.H. (Johan) Wessels. Aanleiding vacatures Raad van Toezicht Door afloop van statutaire termijnen en door wijziging van werkkring en persoonlijke overwegingen zijn er (binnenkort) enkele mutaties in de RvT van ROC Leiden. Statutair kent de RvT een omvang van minimaal 5 en maximaal 7 personen. Daarom wordt er gezocht naar een Voorzitter en een Lid van de Raad van Toezicht. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de OR. De hiervoor genoemde ambitie van ROC Leiden om het beste ROC van Nederland te worden zal de Raad van Toezicht van een vergelijkbaar kaliber moeten zijn. De volgende aspecten spelen een rol bij een goed functionerende RvT: Een goede MBO opleiding is qua inhoud en qua praktijk goed afgestemd met het bedrijfsleven, zodat ROC Leiden de toekomstige medewerkers adequaat voorbereidt voor hun toekomst. Dit vergt een continue en effectieve dialoog van ROC Leiden met het beroepenveld. De organisatieverandering die beoogd wordt met de uitgangspunten van de besturingsfilosofie, ondersteund door Hét Leids Onderwijsmodel, zal naast trajecten gericht op het adequaat implementeren van rapportage en monitoringsystemen (Leids Prestatiehuis) ook een stevige cultuuromslag vergen. Ondanks dat de huisvestingssituatie drukt op het kostenevenwicht, is het nodig te investeren in de uitdagende doelstellingen van het onderwijs ( de beste willen zijn ). Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren is een scherp gestroomlijnde onderwijsorganisatie van essentieel belang. Kwaliteitsmanagement en adequate risicobeheersing moeten derhalve ingevoerd en op top niveau beheerst gaan worden. Professionalisering is noodzakelijk niet alleen in het primaire onderwijsproces maar ook op veel ondersteunende terreinen. De visionaire kracht van de voorzitter van het CvB gecombineerd met de uitdagende doelstellingen die het CvB heeft gesteld vereist een optimale samenwerking tussen de leden van het CvB onderling als ook met (de voorzitter van) de RvT. De voltallige RvT zal dit ook in haar rol van werkgever moeten faciliteren. Teneinde het aanbod in de Leidse regio zo efficiënt mogelijk te maken, zullen de betrokken ROC s met elkaar tot goede afstemming en zo nodig verdeling van het opleidingen aanbod moeten komen. Dit vereist een adequaat portfoliomanagement en goede business case studies. Deze doelen vertalen zich naar de volgende deskundigheidsgebieden die idealiter in de RvT aanwezig zijn: 5

6 Algemeen Specifiek Ingevuld /vacant 1. Onderwijs Kennis van onderwijs in de BVE sector; met inzicht in operationele processen Kennis van onderwijskunde en didaktiek, talentontwikkeling en Human Relations Inzicht/overzicht op gebied van leervorm innovaties: E-learning e.d. 2. Operationele Excellence Kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement Ervaring met de implementatie, de borging en beheersing van een volledige Plan, Do, Check, Act cyclus; ervaring met het introduceren en onderhouden van een continue verbeter focus Ervaring met monitoringssystemen, rapportage analyse 3. Professionalisering Kennis van de functies en functieontwikkeling binnen het beroepsonderwijs Weten hoe docenten op basis van het professioneel statuut optimaal betrokken kunnen worden bij het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit Beschikken over een zakelijke en bedrijfsmatige instelling Goed bekend met de onderwijswereld, met name met beleidsontwikkelingen vanuit het ministerie van OCW 4. Ervaring met stakeholdermanagement 5. Ervaring met complexe organisaties Entree hebbend op politiek/bestuurlijk niveau bij ministerie van OCW Netwerk in de regio Adviserend kunnen zijn naar CvB over de wijze waarop de stakeholders bij ROC Leiden betrokken kunnen worden en blijven Adviserend kunnen optreden naar CvB inzake de partners waarmee ROC Leiden samenwerkt om goede opleidingen te bieden Ervaring met complexe organisaties (meerdere divisies/onderdelen; meerdere lagen; professionals; staf- en ondersteunend personeel) 6. Besturingsfilosofie Ervaring met en kennis van de kritische factoren relevant voor een succesvolle implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie en de daarvoor eventuele benodigde organisatieverandering Ervaring met cultuur veranderprocessen 7. Financiën Diepgaande financiële deskundigheid op niveau RA Langjarige kennis en ervaring met financieel management, balans management Ervaring met het inrichten van systemen en procedures op gebied van AO/IB en IC Ervaring met risicomanagement Ervaring met inrichten van Planning & Control cyclus Ingevuld, doch mag versterkt Ingevuld, doch mag versterkt Deels ingevuld, doch behoeft versterking Vacant Ingevuld Vacant Vacant 6

7 8. Huisvesting Kennis van bouwprocessen en de kritische factoren om dergelijke processen effectief en efficiënt te laten verlopen Adviserend kunnen optreden naar het CvB inzake de relatie met de bouwers/beheerders van de gehuurde gebouwen 9. Werkgeversrol Kennis van en ervaring met remuneratieprocessen De werkgeversrol kunnen vervullen richting het College van Bestuur (individueel en collectief) 10. Kennis en ervaring met governance Ervaring hebben met het inrichten van de governance zodat ROC Leiden voldoet aan wet en branchecode. Ingevuld Ingevuld, doch behoeft aanvulling Ingevuld 8. Jaarrekening De jaarrekening wordt gecontroleerd door EY. De accountant heeft over het boekjaar 2012 een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven over de samenstelling van het vermogen en het resultaat. Het eigen vermogen bedroeg eind miljoen. Het operationele jaarresultaat na belastingen volgens de winst- en verliesrekening bedroeg in miljoen. Het balanstotaal bedroeg in miljoen. 9. Profielschets Raad van Toezicht voor de Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Algemene profieleisen voor de RvT Naast de kennis-en ervaringsachtergrond benoemd in bovenstaande tabel zijn de volgende competenties relevant voor ieder lid van de RvT: academisch werk- en denkniveau; bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie; inzicht in het functioneren van grote organisaties op strategisch, bestuurlijk-politiek en financieel niveau; in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van ROC Leiden te beoordelen; beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten; onafhankelijk, transparant en integer; in staat zijn tot kritische zelfreflectie; een collegiale instelling en teamspeler; affiniteit met opleiden en met beroepsonderwijs in het bijzonder; verantwoording afleggen naar de maatschappij in het algemeen en naar de studentenraad, de OR en de adviesraden in het bijzonder; bereid te investeren in permanente educatie zowel persoonlijk als in verband van de RvT; organisatiesensitief en politiek sensitief; heeft een strategische visie; is omgevingsgericht; is woonachtig in of een goede relatie met de regio Leiden. 7

8 Specifieke profieleisen voor de huidige vacatures De beoogde voorzitter respectievelijk het beoogde lid weet één of meer van de gevraagde deskundigheidsgebieden in ieder geval te combineren met: een zakelijke instelling; heldere visie op onderwijs en op een community college in het bijzonder; een strategisch denker die beleid baseert op de onderliggende visie met een faire doch constructief-kritische opstelling naar het CvB; de voorzitter is daarenboven een goed communicator, die een gezonde interactie tussen CvB en RvT faciliteert. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van de OR benoemd Dat lid moet, naast de algemeen geldende competenties en profielaspecten, aan de volgende extra profieleisen voldoen: zich in kunnen leven in de positie van de ondernemingsraad; ervaring of affiniteit met medezeggenschap gezien vanuit de werknemerspositie; bereid tot communicatie met de ondernemingsraad, onder andere over de visie en het Werkplan Ondernemingsraad ROC Leiden ; beschikbaar voor twee maal per jaar overleg met de OR; bekend zijn met en liefst ervaring hebben in het MBO; aantoonbare affiniteit met HRM, personeelswerk, met een speciaal oog voor de menselijke maat; geen theoreticus pur sang. De OR heeft een sterke voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat. 10. Vergaderfrequentie en tijdsbeslag De RvT zal in haar nieuwe samenstelling de in ontwikkeling zijnde organisatie volgen op basis van de rapportage en informatie vanuit het CvB, gestructureerd naar de informatie behoefte van de RvT. Tevens dient de RvT zich te focussen op concrete en strategische doelen en de te behalen mijlpalen. Naast de 4 reguliere besluitvormende vergaderingen per jaar met het CvB zullen tussendoor themavergaderingen plaatsvinden gericht op de Onderwijskwaliteit, de Organisatiekwaliteit of Financiën. De voorzitter RvT en een lid RvT vormen de remuneratiecommissie die separaat zorg draagt voor de gesprekken met het CvB -individueel en als collectief- in het kader van de jaarcyclus (planning, voortgang, beoordeling/ontwikkeling). De voltallige RvT voert tenminste jaarlijks een gesprek met de OR, met de studentenraad en met het management. Leden van de RvT kunnen een intern overleg van het CvB met een taakgroep, of ander bedrijfsonderdeel als toehoorder bijwonen. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector en om van andere Raden te kunnen leren, woont de RvT bijeenkomsten van het Platform RvT MBO-sector bij. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de RvT zonder het CvB en staat zij stil bij haar eigen functioneren en eventuele opleidingsbehoefte. Ieder lid RvT is verantwoordelijk voor het blijven ontwikkelen van het eigen deskundigheidsniveau. Deze activiteiten, in combinatie met het op de hoogte blijven door het lezen van relevante stukken vanuit het departement, de onderwijsinspectie en het ROC Leiden zelf, brengt een gemiddeld tijdsbeslag van 1-2 dagdelen per maand met zich mee voor een lid, voor de voorzitter 3-4 dagdelen per maand. 8

9 11. Vergoeding De Raad van Toezicht heeft een eigen honoreringsbeleid dat past binnen de door de minister gestelde maximale jaarvergoeding. De vergoeding voor de voorzitter is op jaarbasis 7000 en voor een lid Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing. 12. Procedure De selectiecommissie van de RvT bestaat uit mevrouw Van der Werf en de heren Roestenberg en Hettema. Het CvB heeft in de selectie een adviserende stem en neemt als zodanig deel aan de selectiecommissie. De Ondernemingsraad heeft het recht op een bindende voordracht. Voor de invulling van deze vacatures heeft de selectiecommissie van de Raad van Toezicht aan Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw Carla Aalse, adviseur, zal zorg dragen voor de uitvoering van deze opdracht. 13. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 22 maart 2014 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. De selectiegesprekken worden gepland op dinsdag 22 en woensdag 23 april Meer informatie Nationaal Register Adviseur: Mevrouw drs. Carla Aalse Telefoon: Website: 9

Informatiememorandum en profielschets Lid Raad van Toezicht (2x) Stichting ROC Leiden

Informatiememorandum en profielschets Lid Raad van Toezicht (2x) Stichting ROC Leiden Informatiememorandum en profielschets Lid Raad van Toezicht (2x) Stichting ROC Leiden 1. ROC Leiden en huidige stand van zaken In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de actuele situatie en het

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR AANGEPAST FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 5 Plaats in de organisatie 5 Taken

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT

LID RAAD VAN TOEZICHT FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT QUADRAAM Gelderse Onderwijsgroep Inhoudsopgave 1 Quadraam 3 De organisatie Quadraam 3 Missie 3 Visie 3 De ambitie 4 De structuur 4 Taken Raad van Toezicht 4 Samenstelling

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT Onderwijs & medezeggenschap bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland +31 (0)20 6 627 627

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets

Informatiememorandum & Profielschets Informatiememorandum & Profielschets Twee leden Raad van Toezicht CNV Connectief met de profielen 1) Maatschappelijk middenveld verenigingen 2) PR, Marketing en leden- en fondsenwerving 1. De organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Bink Kinderopvang Hilversum

Bink Kinderopvang Hilversum FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP Bink Kinderopvang Hilversum 1 Bink Kinderopvang 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 4 Vacature Lid Raad van Toezicht 5

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen 1. Inleiding De Raad van Toezicht van het Regius College Schagen zoekt per 1 september 2015 twee nieuwe leden. De huidige Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Cultureel Ondernemerschap STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden Inhoudsopgave 1. Stichting Cultuureducatiegroep 3 De organisatie 3 2. De Raad van Toezicht 3

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Inleiding. Over SVOK. De Raad van Toezicht. voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code Goed Onderwijsbestuur.

Inleiding. Over SVOK. De Raad van Toezicht. voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code Goed Onderwijsbestuur. Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) zoekt per 1 januari 2016 drie nieuwe leden. Vanwege reglementair aftreden van drie leden in de loop van 2016, ontstaan

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen 1. Profiel Haag Wonen Haag Wonen is meer dan honderd jaar thuis in Den Haag. Als gezonde, puur Haagse woningcorporatie zijn ze nauw

Nadere informatie

Informatie inzake profielschets voor Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting Mi Refugio

Informatie inzake profielschets voor Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting Mi Refugio Informatie inzake profielschets voor Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting Mi Refugio Revisie: april 2014 MI REFUGIO 1. Algemeen De huidige praktijk in Nederland is dat er nog steeds onvoldoende

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem

Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem Profielschets en informatiememorandum Lid Raad van Toezicht Graafschap Groep Doetinchem 1. Inleiding Deze notitie bevat informatie over de Graafschap Groep als organisatie, de vacatures en de selectieprocedure

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink MOvactor Profielschets Raad van Toezicht Zeist/Deventer, januari 2015 MaakRuimte! Dick Webbink 1 Algemeen Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht van MOvactor haar eigen functioneren geëvalueerd. De belangrijkste

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht Functie profiel Consumentenbond 2 leden Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR SCALDA Voorgenomen besluit RvT: 22 mei 2014 Advies Ondernemingsraad: 13 juni 2014 Advies Studentenraad: 10 juni 2014 Definitief besluit RvT: 17 juni

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL: KETENSAMENWERKING ONDERWIJS, KINDEROPVANG EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE

LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL: KETENSAMENWERKING ONDERWIJS, KINDEROPVANG EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL: KETENSAMENWERKING ONDERWIJS, KINDEROPVANG EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE ASKO SCHOLEN Inhoudsopgave 1 ASKO Scholen 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 4 Vacatures

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant 1. Inleiding Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel /14.083 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Twee leden Raad van Toezicht. Stichting Pallas

FUNCTIEPROFIEL. Twee leden Raad van Toezicht. Stichting Pallas FUNCTIEPROFIEL Twee leden Raad van Toezicht Stichting Pallas PublicSpirit Mei 2017 Organisatie en context Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 16 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

VACATURE. Wij zijn op zoek naar EEN LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

VACATURE. Wij zijn op zoek naar EEN LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VACATURE Stichting de Korre realiseert een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een verstandelijke (ZMLK) en/of lichamelijke beperking (LG/MG) of een chronische, lichamelijke

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie