Samen Beter Verder. Strategisch beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Beter Verder. Strategisch beleidsplan 2010-2015"

Transcriptie

1 1 Samen Beter Verder Strategisch beleidsplan

2 2

3 Breda Oosterhout maart Samen Beter Verder Strategisch beleidsplan Raad van Bestuur

4 4 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk Colofon Uitgave Eindredactie Vormgeving Amphia Ziekenhuis, Breda/Oosterhout Afdeling Communicatie, Truus de Bruyn-Goumans Commond - Content for brands, Breda 25 januari 2010

5 Inhoudsopgave Strategisch beleidsplan 5 Voorwoord 7 Strategie in het kort 9 1. Doel van het beleidsplan Positiebepaling op hoofdlijnen Waar komt het Amphia Ziekenhuis vandaan? Externe ontwikkelingen Toekomstig perspectief Missie, visie en strategische doelstellingen Profiel De zorg voor de patiënt Patiëntgerichtheid Kwaliteit en Veiligheid HRM: vertrouwen, toewijding en ambitie Innovatie Efficiënte zorgpaden Samenwerking met verwijzers, huisartsen in het bijzonder De organisatie van de zorg Naar een nieuwe organisatie Financiën en productie Huisvesting ICT-beleid Het merk Amphia Samenwerking met partners Strategie in cijfers 26 Tot slot 27 Bijlage 1: Begrippenlijst 29 Bijlage 2: Samenstelling voorbereidingsgroep 31

6 6 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk

7 Voorwoord Strategisch beleidsplan 7 Voorwoord Voor u ligt: Samen Beter Verder, het beleidsplan van het Amphia Ziekenhuis, een bepaling van de strategische richting voor de periode Verder staat voor het stap voor stap verwezenlijken van onze ambities, voor een op de toekomst gerichte blik en voor een stapje meer. Het Amphia Ziekenhuis wil steeds Verder komen, de zorg voor de patiënt naar een steeds hoger niveau tillen en de kwaliteit van de organisatie alsmaar verbeteren. Dat doen we Samen met onze medisch specialisten en medewerkers. Maar we richten onze blik ook naar buiten, naar verwijzers, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Hun visie op het Amphia Ziekenhuis en op de ontwikkeling van de zorg hebben we nodig bij ons streven naar kwaliteit. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met vertegenwoordigers namens de medisch specialisten, managers en Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis. De inhoud weerspiegelt de gezamenlijke koers op hoofdlijnen van Vereniging Medische Staf, Raad van Bestuur en Managementteam. In een breed overleg met leidinggevenden, Vereniging Medische staf en Raad van Toezicht zijn de uitgangspunten besproken. Cliëntenraad, Vereniging Medische staf, Verpleegkundige Adviesraad en Ondernemingsraad hebben de Raad van Bestuur geadviseerd. Met het Bestuur van de Huisartsenkring West-Brabant en de Zorgverzekeraars is de samenwerking besproken. De Raad van Bestuur heeft het strategisch beleidsplan vastgesteld, waarna de Raad van Toezicht goedkeuring heeft verleend. Met het beleidsplan Samen Beter Verder kijken we vooruit naar de komende vijf jaren en de wijze waarop het Amphia Ziekenhuis zich wil ontwikkelen. Dit plan vormt de start van de jaarlijkse beleidsperiode, de planning & control cyclus genaamd, waarin de tijdfasering tot uitdrukking komt. De Raad van Bestuur en het Bestuur van de Vereniging Medische Staf willen met dit beleidsplan medewerkers en medisch specialisten inspireren om met volle inzet en werkplezier bij te dragen aan een Amphia Ziekenhuis, waar verbetering van de kwaliteit van zorg op continue basis wordt nagestreefd en waar de patiënt zich welkom voelt en oprechte zorg ervaart. O. Suttorp, arts MBA Th.E.A.M. de Jong, radioloog voorzitter Raad van Bestuur voorzitter Vereniging Medische Staf Breda/Oosterhout 25 januari 2010

8 8 Strategisch beleidsplan XXXXXXXXXXX

9 Strategie in het kort Strategisch beleidsplan 9 Strategie in het kort Het Amphia Ziekenhuis bevindt zich anno 2010 in een fase met mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en kansen in de markt. Expertise, integriteit en uiteraard een tevreden patiënt zijn hierbij het uitgangspunt. Het Amphia Ziekenhuis wil zich in de periode van 2010 tot 2015 ontwikkelen tot een ziekenhuis waar de patiënt zich welkom voelt, uitstekende diagnostiek en behandeling en oprechte zorg krijgt en compassie ervaart. Een ziekenhuis waar de wensen en behoeften van de patiënt uitgangspunt zijn en waar kwalitatief hoogwaardige zorg snel toegankelijk is. De verwijzer is betrokken bij de zorg voor de patiënt en voelt zich met zijn wensen en behoeften erkend en welkom. Zowel de patiënt als de verwijzer kiest voor het Amphia Ziekenhuis. Het Amphia Ziekenhuis is een regionaal algemeen ziekenhuis voor de regio Breda met alle basisspecialistische functies en een aantal topklinische en topreferente functies. Voor deze laatste functies is de blik van Amphia supraregionaal gericht. De zorg wordt steeds complexer en meer multidisciplinair zowel vanuit medisch specialistische, paramedische als verpleegkundig inhoudelijke optiek. Enerzijds verwachten wij van onze medewerkers meer expertise en specialisatie en anderzijds speelt teamvorming en coördinatie op het gehele proces een steeds nadrukkelijkere rol. Deze combinatie van vaardigheden is veel gevraagd, maar betekent ook de meerwaarde van het Amphia Ziekenhuis op de arbeidsmarkt. Medewerkers worden in staat gesteld om topprestaties te leveren en weten zich hiervoor gewaardeerd. Zij voelen een balans tussen dat wat de organisatie van hen vraagt en de persoonlijke doelen. Patiëntgerichtheid, innovatie en goed georganiseerde processen zullen leiden tot verdere voortzetting van kwalitatief hoogwaardige zorg en daarmee tot een positieve waardering door patiënten en ver wijzers en een verdere toestroom van patiënten.

10 10 Strategisch beleidsplan Doel van het beleidsplan 1. Doel van het beleidsplan Deze nota beschrijft op hoofdlijnen waar het Amphia Ziekenhuis in 2015 wil staan en welke weg wordt afgelegd om daar te komen. De nota is de strategische koers voor de organisatie, de medisch specialisten en de medewerkers. Na een korte historische schets in hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de externe ontwikkelingen die ziekenhuizen in Nederland doormaken. Op basis hiervan worden in hoofdstuk 3 missie, visie en strategische doelstellingen uitgewerkt en vindt een vertaling naar het profiel van het Amphia Ziekenhuis plaats. In hoofdstuk 4 wordt de zorg voor de patiënt toegelicht aan de hand van de strategische thema s: patiëntgerichtheid, kwaliteit, medewerkers, zorgpaden en samenwerking met verwijzers. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de randvoorwaarden die voor de realisatie van de strategische doelen noodzakelijk zijn: organisatiestructuur, opleiding en wetenschap, productie en financieel beleid, ICT en samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 6 treft u een kwantitatieve weergave van de doelen aan.

11 Positiebepaling op hoofdlijnen Strategisch beleidsplan Positiebepaling op hoofdlijnen 2.1. Waar komt het Amphia Ziekenhuis vandaan? Het Amphia Ziekenhuis is op 1 januari 2001 ontstaan uit een fusie van het Ignatius Ziekenhuis en ziekenhuis de Baronie, beide uit Breda en het Pasteurziekenhuis in Oosterhout. Het Thoraxcentrum van Medisch Centrum de Klokkenberg maakte reeds deel uit van het Ignatius Ziekenhuis en is in 2004 fysiek geïntegreerd op de locatie Molengracht. Kort na de fusie zijn per locatie de volgende profielen vastgesteld: Locatie Langendijk: de patiëntenstroom chronische patiënten en het zwaartepunt Vrouw & Kindcentrum. Locatie Molengracht: de patiëntenstroom acute patiënten en patiënten die een ingrijpende operatie met nazorg op een intensive care moeten ondergaan en het zwaartepunt Thoraxcentrum. Locatie Pasteurlaan: de patiëntenstroom electieve patiënten (planbare behandelingen en ingrepen) en het zwaartepunt Zorginnovatief centrum. De ambities horend bij deze locatieprofilering zijn vastgelegd in het Strategisch beleidsplan van het ziekenhuis Visie en Strategie op hoofdlijnen van mei De periode heeft vooral in het teken gestaan van de opbouw en inrichting van het Amphia Ziekenhuis. Maatschaps- en divisievorming, verbouwingen en verschuivingen van specialismen en afdelingen over en binnen de locaties waren eind 2006 gerealiseerd. Het jaar 2007 kenmerkte zich door een bestuurscrisis gepaard gaande met de dreiging van oplopende financiële tekorten. Tegelijkertijd werd er veel van de organisatie gevraagd om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen, om de opleidings- en onderwijsverplichtingen waar te blijven maken en aan de noodzakelijke kwaliteitseisen te voldoen. Na de bestuurscrisis werd de weg omhoog weer gevonden. De status van Topklinisch opleidingsziekenhuis werd in 2007 bereikt en in 2008 behaalde Amphia voor de totale organisatie de NIAZ-accreditatie. Medio 2008 zijn initiatieven genomen rondom ver-/nieuwbouw, de introductie van ICT-systemen en een nieuwe organisatiestructuur.

12 12 Strategisch beleidsplan Positiebepaling op hoofdlijnen 2.2. Externe ontwikkelingen Ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele veranderingen in een korte tijd. Het extern krachtenveld verandert. De patiënt wil meer betrokken zijn bij en meedenken over zijn behandeling en is steeds beter geïnformeerd voordat hij de keuze voor een ziekenhuis of specialist maakt. Het is niet langer vanzelfsprekend dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat. Het Amphia Ziekenhuis zal zich daarom meer moeten onderscheiden van andere zorgaanbieders. Kwaliteit en reputatie zijn daarbij van groter belang. De tevredenheid van patiënten speelt een steeds grotere rol. Ziekenhuizen zullen meer en meer inzicht moeten geven in de kwaliteit van zorg die ze leveren, opdat deze ook toetsbaar wordt. Inzet van steeds verder ontwikkelde ICT- toepassingen zal hieraan een grote bijdrage gaan leveren. Als gevolg van een stijging in de levensverwachting, neemt de vergrijzing toe en lijden oudere patiënten vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk. Het aantal patiënten met chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker neemt gestaag toe, evenals het aantal mensen met psychische stoornissen. Door de plannen van de overheid om functionele bekostiging in te voeren voor chronische ziekten, zal de regie voor deze zorg bij de huisarts komen te liggen. De bekostiging in de ziekenhuiszorg is aan wijziging onderhevig. Het aantal vrij onderhandelbare DBC s wordt groter. Om een sterke positie op de markt te hebben en ontwikkelingen mogelijk te maken, moet het weerstandsvermogen in de komende jaren groeien. De overheid streeft naar kostenbeheersing. Door toenemende aandacht voor ziekte en gezondheid, gedragsbeïnvloeding van levensrisico s, maar ook door het verhogen van de eigen bijdragen voor verzekerden en pakketverschraling, wordt ingezet op het afremmen van de zorgvraag. Productiegroei, verhouding prijs/kwaliteit en kritische keuzes zijn voortdurend onderwerpen op de agenda. De NVZ Vereniging van Ziekenhuizen heeft de ambitie om als Nederlandse ziekenhuisbranche in 2015 tot de top van Europa te behoren. De patiënt heeft hier direct baat bij, het motiveert medewerkers en versterkt de innovatie en doelmatigheid in de zorg. Technologische ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat er meer nadruk komt op verdere verbetering van primaire en secundaire diagnostiek en op minimaal invasieve behandelingen. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies zoals OK-medewerkers, gespecialiseerde verpleegkundigen en arts-assistenten. Demografische cijfers wijzen erop dat deze krapte zich uitbreidt naar verpleegkundigen. Samenwerking tussen ziekenhuizen is noodzakelijk om verantwoorde kwalitatieve zorg en de daarin te maken keuzes te garanderen. Ziekenhuizen moeten zich verantwoorden en het toezicht ofwel de Governance op de zorg, zal beter verankerd worden.

13 Toekomstig perspectief Strategisch beleidsplan Toekomstig perspectief 3.1. Missie, visie en strategische doelstellingen Als missie is geformuleerd: Het Amphia Ziekenhuis biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basisspecialistische, topreferente en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Dit geeft tevens de mogelijkheid opleidingen en onderwijsactiviteiten als vast onderdeel van het beleid te verankeren. Deze missie laat zich gedurende de beleidsperiode vertalen in een visie met de volgende strategische doelstellingen: Kwalitatief hoogwaardige zorg Boven alles staat het Amphia Ziekenhuis voor de beste en de best beschikbare medische expertise. Patiënten worden ouder en steeds complexer ziek. De behandeling vindt meer in een complexe, multidisciplinaire samenwerking plaats, gebruikmakend van meer technische mogelijkheden. De patiënt mag van het Amphia Ziekenhuis uitmuntende (medische) zorg verwachten. Het Amphia levert kwalitatief hoogwaardige (medische) zorg. Patiëntgerichtheid De patiënt van het Amphia Ziekenhuis is de klant van de medisch specialist en de overige zorgverleners. Dit betekent dat de patiënt de hoofdrolspeler is en dat zijn wensen en behoeften uitgangspunt zijn bij de behandeling en zorgverlening. Oprechte aandacht, compassie, voor de overtuiging en waarden van de patiënt komen daarbij tot uitdrukking. Gezondheidsproblemen gaan meestal gepaard met angst en pijn. Medisch specialisten en medewerkers maken binnen het Amphia Ziekenhuis het verschil voor de patiënt door zich in te leven in en oprechte belangstelling te tonen voor zijn gemoedstoestand en door het bieden van de beste en de best beschikbare medische expertise en vakbekwame zorg. De patiënt kiest op basis van zijn ervaring en/of verwachting bewust voor het Amphia Ziekenhuis. De patiënt van het Amphia Ziekenhuis ervaart het gedrag van en de behandeling door zorgverleners als positief. Toegankelijkheid Het is voor de patiënt en de verwijzer duidelijk welke zorg het Amphia Ziekenhuis verleent en op welke wijze dit gebeurt. Het Amphia Ziekenhuis is fysiek en telefonisch goed te bereiken. Informatie over behandeling en verzorging is beschikbaar, goed bereikbaar en sluit aan bij de belevingswereld van de patiënt. De toegangstijd tot en de wachttijd op de polikliniek zijn aanvaardbaar. Verwijzers en andere professionals zijn partners in de zorgketen en de informatie-uitwisseling wordt vanuit deze hoedanigheid vorm gegeven. Het Amphia Ziekenhuis is een zeer toegankelijk ziekenhuis voor patiënten. Dit uit zich in een goede fysieke- en telefonische bereikbaarheid en in acceptabele toegangstijden en wachttijden.

14 14 Strategisch beleidsplan Toekomstig perspectief Veilige en efficiënte zorg Kwaliteit en veiligheid komen tot uitdrukking in de wijze waarop de zorg aan de patiënt wordt georganiseerd en verleend. Efficiënt gebruik maken van beschikbare tijd, mensen, middelen en ruimten, met zicht op kosten en opbrengsten, vraagt inzicht in alle fasen van het zorgpad waarop de patiënt zich bevindt. Het Amphia Ziekenhuis voldoet aan de positieve verwachtingen van de patiënt en zorgt voor veilige situaties door een uitstekende organisatie van zorgprocessen. De patiënt wordt snel en efficiënt tegemoet gekomen in zijn hulpvraag. Team van medewerkers en medisch specialisten Optimale zorgverlening kan niet zonder vakkundige en betrokken medisch specialisten en medewerkers. Elk lid van een team weet wat de patiënt nodig heeft en voelt zich verantwoordelijk voor de realisatie van deskundige, veilige en positief ervaren zorg. Medisch specialisten en medewerkers weten welke bijdrage zij moeten leveren om de patiënt zo prof essioneel mogelijk van dienst te zijn en voelen zich uitgedaagd en toegerust om topprestaties te leveren. Organisatieontwikkelingen, (kern)competenties, kwaliteitseisen, onderwijs en opleiding ondersteunen hen om vastgestelde doelen te realiseren. Innovatie Het Amphia Ziekenhuis is een ziekenhuis waar de patiënt op kwalitatief hoogwaardige zorg mag rekenen. Het Amphia Ziekenhuis wil daarom het aantal topreferente en topklinische voorzieningen uitbreiden in lijn met de doelstellingen van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Succesvolle productontwikkeling vereist bekendheid met de wensen van de patiënt, met ontwikkelingen in de markt en met (medisch-)technische ontwikkelingen. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis en wil het aantal medisch specialistische opleidingen met minimaal twee uitbreiden. Onderzocht wordt of samenwerking met andere ziekenhuizen een versterking in opleidingen en in wetenschappelijk onderzoek kan brengen. Op deze wijze wordt een ambitieus werkklimaat gecreëerd waarin professionals voortdurend kunnen leren en zich kunnen ontplooien. Het ziekenhuis hecht belang aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

15 Toekomstig perspectief Strategisch beleidsplan maart 15 Samenwerking Bij de zorg voor de patiënt zijn soms meerdere specialismen en afdelingen betrokken, maar ook zorgverleners buiten het ziekenhuis kunnen een belangrijke rol spelen. Intensieve samenwerking met verwijzers en andere zorgverleners is een voorwaarde. Het Amphia Ziekenhuis bindt patiënten, verwijzers en zorgpartners blijvend aan zich door te luisteren naar hun wensen en de zorg af te stemmen op hun verwachtingen. Imago en reputatie Om de prestaties op alle fronten voortdurend te kunnen verbeteren, is inzicht in en overzicht van de zorg een basisvoorwaarde. Het Amphia Ziekenhuis wil patiënten en verwijzers blijvend aan zich binden en wil de deuren openzetten voor meer patiënten uit een grotere regio. Uitstekende inhoudelijke zorgverlening en optimaal ontworpen en uitgevoerde zorgprocessen leiden samen met aandacht voor de wensen en behoeften van de patiënt tot een positieve waardering door patiënten en verwijzers. Het Amphia Ziekenhuis streeft naar een positief imago bij stakeholders en mensen die een relatie met het ziekenhuis hebben. Het Amphia Ziekenhuis hecht aan een goede reputatie en kijkt daarvoor naar de kwaliteit van de relatie met zijn belangengroepen. Voor het Amphia Ziekenhuis levert dit informatie op, direct gerelateerd aan het functioneren, die weer tot verdere verbeteringen kan leiden. Bij de ziekenhuiskeuze van een patiënt speelt de reputatie van het ziekenhuis en van de medisch spe cialisten een belangrijke rol. In een concurrerende omgeving wil het Amphia Ziekenhuis marktpositie en marktscore terugwinnen en een structurele groei realiseren. De marktscore is de realisatie van de pro ductie en opzichte van de verwachting (=100%). Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en voor een sterke positie op de (arbeids)markt zijn een positief imago en goede reputatie van essentieel belang. Het Amphia Ziekenhuis heeft een positief imago en een uitstekende reputatie. Het Amphia Ziekenhuis richt zich voor basisspecialistische zorg op de regio Breda. Het Amphia Ziekenhuis ziet zijn adherentie in het verzorgingsgebied met 10% groeien ( inwoners in 2009). De marktscore neemt van 92% (2008) toe tot 95% in Het Amphia Ziekenhuis heeft het imago van één van de beste werkgevers in de regio.

16 16 Strategisch beleidsplan Toekomstig perspectief 3.2. Profiel Passend bij het supraregionale karakter en de topklinische en topreferente zorg, zijn er zwaartepunten op het gebied van oncologie, vasculaire geneeskunde, het bewegingsapparaat, vrouw en kind en de ouderwordende patiënt. De zwaartepunten Oncologie, Vaten en Bewegen hebben een hoge zorgconsumptie en verwachte groei in de toekomst, onder andere door de vergrijzing. Met name in de provincie Noord-Brabant neemt de vergrijzing meer toe dan in andere delen van het land. Dit is reden om het zwaartepunt Gezond ouder worden te benoemen. Tevens zijn het zwaartepunten waarbij meerdere disciplines zijn betrokken. Dit laatste geldt ook voor het Vrouw & Kindcentrum. Naast het Hart & Longcentrum en het Vrouw & Kindcentrum zal het Amphia Ziekenhuis een multidisciplinair Oncologisch & Radiotherapeutisch Centrum en een Centrum voor Houding & Beweging realiseren. Deze centra zijn niet altijd aan één (van de locaties gebonden en niet per definitie fysiek bij elkaar georganiseerd. Het kunnen daarom virtuele organisatorische centra zijn. Het Oncologisch & Radiotherapeutisch Centrum houdt zich bezig met multidisciplinaire oncologische zorg voor wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg voor alle patiënten met kanker. Het Hart & Longcentrum wordt uitgebreid met het Centrum voor Vasculaire Geneeskunde. Binnen dat centrum staat cardiochirurgie centraal, maar er is ook uitgebreid aandacht voor patiënten met een aandoening aan het hart- en vaatstelsel dan wel patiënten met een aandoening met als mogelijke complicatie hart- en vaatlijden. Het Centrum voor Houding & Beweging is een supraregionaal expertisecentrum. Hier worden patiënten onderzocht en behandeld met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat met als doel hun gezondheid te verbeteren en de maatschappelijke participatie te vergroten. Binnen het Vrouw & Kindcentrum wordt de totale zorg voor de vrouw en het kind gerealiseerd. Binnen het centrum werken kinderartsen, neonatologen, gynaecologen, verloskundigen en urologen intensief samen om de zorg voor de (oudere) vrouw, de moeder en het kind te realiseren. Via de kinder afdeling en de afdeling verloskunde van het Vrouw & Kindcentrum vindt veelal het eerste contact plaats met het Amphia Ziekenhuis. Binnen deze centra wordt topzorg geleverd door de beste medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse practitioners. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en zij hebben de beschikking over de modernste diagnostiek en behandeling. De centra verwerven tenminste nationale en soms zelf internationale bekendheid met de beste zorg van Zuidwest-Nederland.

17 Toekomstig perspectief Strategisch beleidsplan 17 Het aantal patiënten dat een hoge leeftijd heeft, neemt aanzienlijk toe. Zij leiden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk. Bij (de organisatie van) hun behandeling en verzorging moet daarmee juist rekening worden gehouden. Oncologie Vaten Bewegen Vrouw & Kind Gezond ouder worden Oncologisch & Radiotherapeutisch Centrum Hart & Long en Centrum voor Vasculaire Geneeskunde Centrum voor Houding & Beweging Vrouw & Kind Centrum Ouder wordende patiënt Electieve zorg De electieve zorg is bij uitstek geschikt om de zorg voor de patiënt goed in te richten en te voldoen aan specifieke serviceaspecten voor deze patiëntgroepen.

18 18 Strategisch beleidsplan De zorg voor de patiënt 4. De zorg voor de patiënt De zorg voor de patiënt komt tot uitdrukking in: patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid, aandacht voor de medewerker, innovatie, efficiënte zorgpaden en samenwerking met verwijzers, in het bijzonder met huisartsen Patiëntgerichtheid Het Amphia Ziekenhuis is een ziekenhuis dat niet alleen de best, beschikbare medische zorg biedt, maar waar de patiënt zich welkom voelt en oprechte belangstelling ervaart. Hierbij is aandacht voor de wensen en behoeften van de individuele patiënt. De patiënt ervaart zijn contact met de medisch specialisten en medewerkers als voortreffelijk. Dit betekent dat, naast kwalitatief hoogwaardige zorg, gegeven door deskundigen, de zorg ook innovatief en efficiënt is georganiseerd met nadrukkelijke aandacht voor de bejegening van iedere individuele patiënt en zijn beleving daarbij. Deze visie sluit geheel aan bij de visie die de Verpleegkundige AdviesRaad van het Amphia Ziekenhuis op verplegen heeft. De aandacht voor de patiënt is bij het denken en handelen altijd op een viertal gebieden gericht. Deze gebieden zijn hét primaire uitgangspunt voor de manier waarop medisch specialisten en medewerkers zich in hun contact met de patiënt gedragen. De vier gebieden, op hun prioriteit gerangschikt: 1. Veiligheid 2. Betrokkenheid 3. Presentatie en uitstraling 4. Efficiency De patiënt verwacht dat hij in een ziekenhuis veilig is. Hij kan meestal niet beoordelen of iets veilig is of niet. Een onveilige situatie die voor de patiënt consequenties heeft, zal hem opvallen. Veiligheid is te allen tijde prioriteit nummer 1. Patiënten geven aan dat betrokkenheid de belangrijkste factor is voor hun tevredenheid. Als de patiënt voelt dat er op een inlevende manier met hem wordt omgegaan, ontstaat loyaliteit. Betrokkenheid gaat verder dan gewone beleefdheid of hoffelijkheid. Betrokkenheid blijkt uit de aandacht die medisch specialisten en medewerkers hebben voor de gemoedstoestand van de patiënt in het ziekenhuis en voor de nazorg. Presentatie en uitstraling hebben te maken met hoe de patiënt het ziekenhuis waarneemt: de sfeer die een afdeling of polikliniek uitstraalt, de persoonlijke verzorging van medewerkers, de netheid van een afdeling of patiëntenkamer, maar ook de wijze waarop maaltijden worden gepresenteerd, informatiemateriaal wordt aangereikt of bewegwijzering is aangebracht, kortom de algehele bejegening. Efficiency betekent dat we de patiëntenzorg naadloos organiseren. Een efficiënte en kostenbewuste organisatie schept ruimte voor kwaliteit en creativiteit.

19 De zorg voor de patiënt Strategisch beleidsplan Kwaliteit en Veiligheid Het Amphia Ziekenhuis wil de kwaliteit van de patiëntenzorg voortdurend verbeteren en risico s voor de patiënt vermijden. De zorgprocessen worden zodanig ingericht dat menselijke fouten door optimale samenwerking zoveel mogelijk worden opgevangen of ontdekt voordat deze leiden tot schade aan de patiënt. Door het verder uitbouwen van het kwaliteitmanagementsysteem wil het ziekenhuis blijven voldoen aan en inzicht geven in de veiligheidseisen en kwaliteitsnormen die worden gesteld door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). De Raad van Qualiteit is hét orgaan binnen het Amphia Ziekenhuis dat de centrale regie ten aanzien van het kwaliteitsbeleid voert en de focus legt op kwaliteit- en veiligheidsaspecten en verbetertrajecten initieert. Dit alles met de nadrukkelijke participatie van de medisch specialisten. Om kwaliteit aantoonbaar te maken, worden prestaties gepubliceerd. Hierbij sluit het Amphia Ziekenhuis aan bij de methodiek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: De basisset kwaliteitsindicatoren. Deze methodiek wordt vanaf 2009 verfijnd en zal uitgroeien tot een indicatorsysteem voor de 80 meest voorkomende medisch specialistische aandoeningen. Aantoonbaar maken van kwaliteitsprestaties en verder uitbouwen en borgen hiervan (NIAZ). Uitbouwen van kwaliteitmanagementsysteem op basis van NIAZ-veiligheidsnormen. Realiseren van Landelijke Veiligheidsthema s conform het VMS (VeiligheidsManagementSysteem) programma. Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid waarin samenhang in kwaliteitsaspecten tot uitdrukking komt. De medisch inhoudelijke kwaliteit, zoals complicatieregistratie, heropnames, bloedverbruik, postoperatieve wondinfecties, medicatieveiligheid en sterftecijfers, is meetbaar vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Voor het monitoren van het Individueel Functioneren van de Medisch Specialist (IFMS) wordt een methodiek ingevoerd Human Resource Management: vertrouwen, toewijding en ambitie Leveren van kwaliteitszorg is niet mogelijk zonder deskundige en betrokken medisch specialisten en medewerkers. De prestatie van de organisatie als geheel hangt af van de prestaties van alle medewerkers. Voldoende, vakkundige en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat patiënten op basis van hun ervaring bewust (blijven) kiezen voor het Amphia Ziekenhuis. Medewerkers zijn toegerust op hun taak en voelen zich uitgedaagd en toegerust om topprestaties te leveren. Leidinggevenden sturen en coachen medewerkers in het definiëren en realiseren van afdelingsen persoonlijke doelstellingen. De richting is de toekomst, de focus een tevreden patiënt. Het Amphia Ziekenhuis speelt in op de arbeidsmarktkrapte om continuïteit in zorg te garanderen. De medewerker ervaart het Amphia Ziekenhuis als dé werkgever in de regio. Medewerkers zijn toegewijd. Leidinggevenden stimuleren de ambitie van medewerkers. Dit alles doen zij in wederzijds vertrouwen. Om een patiëntgericht Amphia Ziekenhuis te realiseren is een evenwichtige balans tussen cultuur en structuur noodzakelijk. Een daadwerkelijk patiëntgerichte mentaliteit en een gedreven professionele

20 20 Strategisch beleidsplan De zorg voor de patiënt houding van de medisch specialisten en medewerkers, is doorslaggevend voor het bereiken van de doelstellingen van het Amphia Ziekenhuis. Dit mag niet vrijblijvend zijn en zal tot uitdrukking komen in de organisatiestructuur en de wijze van leidinggeven. Veilige patiëntenzorg staat synoniem voor een veilige werkomgeving. Onder een veilige werkomgeving wordt tevens een correcte manier van bejegening van medewerkers door patiënten en bezoekers verstaan. Het arbo-bewustzijn en verzuimbeheersing ontwikkelen zich positief. Vanaf 2010 kan geleidelijk de omslag worden gemaakt naar gezondheidsmanagement. Bij de ver-/nieuwbouw is de veilige en gezonde werkomgeving van de medewerkers speciaal aandachtspunt. Om arbeidsmarktkrapte blijvend het hoofd te kunnen bieden en de kosten aanvaardbaar te houden, worden op basis van arbeidsmarktanalyses (AORTA) instroom- en opleidingsdoelstellingen geformuleerd door het Amphia Ziekenhuis zelf en samen met de regionale ziekenhuizen. Via het kwaliteitsregister V&VN wordt een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan de ontwikkeling en erkenning van de verpleegkundige beroepsgroep. Het kwaliteitsregister wordt geïntegreerd in HR-instrumenten als werving en selectie, jaargesprek en POP- (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) gesprek. Kaders en beoogde resultaten voor de besturing van de organisatie worden centraal ontwikkeld. Ontwikkeling van een patiëntvriendelijkheidsprogramma, waarin aspecten van patiëntgerichtheid (veilig werken, betrokkenheid, presentatie/uitstraling en efficiency) worden vertaald naar gedrag voor medewerkers en medisch specialisten. Leidinggevenden worden getraind in verandermanagement, waarin centraal staan het afstemmen van kennis, vaardigheden en competenties op doelen en resultaten van afdelingen, het aanspreken op gedrag, sturen van processen en het realiseren en vieren van successen. Hierbij staan de aspecten van patiëntgerichtheid centraal: veilig werken, betrokkenheid, presentatie, uitstraling, bejegening en efficiency. De veranderingen worden ondersteund door een vitaliteitsonderzoek, waardoor afdelingen gerichter hun activiteiten kunnen bepalen om doelstellingen te halen. Competentiegericht werken wordt als HR-instrument ingezet bij selecteren, functioneren en ontwikkelen van de medewerkers. Alle renovatie- en nieuwbouwplannen voldoen aan de wettelijke vereisten van een veilige, gezonde en stimulerende werkomgeving. Het opleiden van medewerkers sluit aan bij de visie op een patiëntgericht Amphia Ziekenhuis Innovatie Kennis van de wensen van de patiënt, van ontwikkelingen in de markt en van (medisch) technische ontwikkelingen zijn voorwaarden voor het inrichten van goede zorg. Dit vergt medische kennis en vaar digheid én de drijfveer om echte verbetering van zorg te bereiken. Dit kan onder meer door medisch wetenschappelijk onderzoek en Evidence Based Practise. Met het lidmaatschap van de Vereniging STZ spiegelt het Amphia Ziekenhuis zich aan eveneens ambitieuze collega-ziekenhuizen. Het Amphia Ziekenhuis breidt het aantal opleidingen uit en draagt daarmee bij aan een ambitieus werkklimaat waarin professionals voortdurend kunnen leren. De Amphia Academie, het leerhuis, zal deze ontwikkeling vormgeven en ondersteunen.

21 De zorg voor de patiënt Strategisch beleidsplan 21 De topreferente en topklinische zorgproducten en innovaties, passend bij de gekozen zwaartepunten en centra van het Amphia Ziekenhuis, worden verder ontwikkeld en uitgebreid. Daarbij komt de nadruk meer te liggen bij wetenschappelijk onderzoek, dat zal leiden tot een toename van het aantal publicaties in toonaangevende medische vakbladen. Het Amphia Ziekenhuis streeft naar een nauwere relatie met academische centra en opleidingsinstituten om de ontwikkeling in kennis en techniek op de voet te kunnen blijven volgen. Uitbreiden van topreferente en topklinische zorg passend bij de zwaartepunten. Intensiveren van samenwerking met academische centra en opleidingsinstituten (Erasmus MC, Universiteit van Tilburg, Brabant Medical School). Uitbreiden van het aantal medisch specialistische opleidingen. Amphia Academie vormen tot centraal leerhuis, dat medische-, zorg- en bedrijfsopleidingen faciliteert. Meer wetenschappelijk onderzoek. 4.5 Efficiënte zorgpaden In het Amphia Ziekenhuis worden zorgprocessen herontworpen tot gestroomlijnde en patiëntgerichte zorgpaden. Deze zorgpaden zijn de paraplu waarbinnen afgesproken prestaties, kwaliteits- en veiligheidsnormen, maar ook de verhouding prijs - kwaliteit tot uitdrukking komen. Er wordt meer samengewerkt binnen zorgpaden waarbij meerdere specialismen een rol spelen. Zorgpaden zijn tevens voorwaarde om de toekomstige huisvesting op twee locaties vorm te geven. Zorgpaden worden door het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) ondersteund. Patiënten en huisartsen en andere verwijzers zijn betrokken bij het (her)ontwerpen van (keten) zorgprocessen. 60% van de zorg wordt verleend binnen vastgestelde zorgpaden. Patiënten en verwijzers zijn betrokken bij verbetertrajecten en bij de ontwikkeling van ketenzorgpaden Samenwerking met verwijzers, huisartsen in het bijzonder Huisartsen zijn er, samen met medisch specialisten en medewerkers van het Amphia Ziekenhuis, voor de patiënt. Het Amphia Ziekenhuis zet zich de komende beleidsperiode nadrukkelijk in voor een zeer goede relatie met de huisartsen. Laagdrempeligheid in die samenwerking is daarbij vereist. Voor het Amphia Ziekenhuis zijn de volgende samenwerkingsthema s belangrijk: het opstellen en het invoeren van zorgpaden, het verbeteren van persoonlijk contact tussen medisch specialist en huisarts, het uitbouwen en op een hoger niveau brengen van gezamenlijk georganiseerde en geaccrediteerde bij- en nascholing, het samen organiseren van gezondheidslezingen en zorgen voor goede informatieuitwisseling over de patiënt. Toename van tevredenheid onder huisartsen. Samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen verder ontplooien.

22 22 Strategisch beleidsplan De organisatie van de zorg 5. De organisatie van de zorg 5.1. Naar een nieuwe organisatie Om een slagvaardige, patiëntgerichte, ondernemende en efficiënte organisatie te realiseren, is aanpassing van de (top)structuur nodig. Een vijfhoofdig Directiecomité stuurt de interne organisatie aan. Intensivering van de samenwerking tussen Directiecomité en medische staf is voorwaarde voor een gerichte uitvoering van de gezamenlijk bepaalde koers, het neerzetten van het profiel en de realisatie van de strategische doelstellingen. De verschillende organisatieonderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, kwaliteit, kosten en opbrengsten van het door hen geleverde zorgproduct. Daarbij wordt ondernemerschap gestimuleerd. De medisch manager speelt als voorzitter, naast de bedrijfsmanager, een nadrukkelijke rol in de aansturing van de organisatieonderdelen. De nieuwe topstructuur en basisstructuur zijn geëffectueerd en dragen bij aan een patiëntvriendelijke, kwalitatief hoogwaardige, efficiënte organisatie Financiën en productie Het Amphia Ziekenhuis richt zich in de komende beleidsperiode op het verbeteren van de balansverhoudingen en de kasstroom. Daardoor kan tegen gunstige condities financiering worden verkregen voor ambitieuze innovaties. Investeringen op het gebied van her-/huisvesting, installaties, medische apparatuur en ICT kunnen alleen worden gerealiseerd als er voldoende financiële middelen ter beschikking komen. Om de optimale balansverhoudingen en kasstroom te realiseren, moet in de beleidsperiode jaarlijks minimaal een rendement van 3% op de omzet worden behaald. Het eigen vermogen moet worden verhoogd van 15% naar 20% van de omzet (in 2010 minimaal 45 miljoen Euro). Een gezonde financiële basis is ook voorwaarde om de zorg aan de patiënt zo goed mogelijk te faciliteren. Hierbij richt het Amphia Ziekenhuis zich op een juiste verhouding tussen prijsstelling en kostprijzen van de zorgproducten. Het Amphia Ziekenhuis vergelijkt zich met de benchmark-ziekenhuizen, waaronder de STZ-ziekenhuizen, wil concurrerend zijn en is voor zorgverzekeraars een aantrekkelijke partner door een juiste prijs/kwaliteitverhouding van zorgproducten. Analyse van de financiële bedrijfsvoering per spe cialisme leidt tot een optimale bijdrage aan de winst. Dit vereist inzicht en continue aandacht voor de innovatie van (zorg)processen en het efficiënt en effectief aanwenden van ter beschikking staande financiële middelen, met als doel verbeteren van de arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de dienstverlening. Om de slagkracht van de organisatie te vergroten, is transparantie in opbrengsten en kosten van (zorg) processen in de organisatieonderdelen cruciaal. Hiervoor moet de stuurinformatie betrouwbaar zijn, tijdig worden aangeleverd en zijn afgestemd op de gebruikers.

23 De organisatie van de zorg Strategisch beleidsplan 23 Analyses van marktprestaties, demografische ontwikkeling en bedrijfsmatige prestaties geven mede richting aan initiatieven die leiden tot volumegroei, een betere marktscore en adherentiegroei. Het Amphia Ziekenhuis is zich bewust van de interne en externe risico s. Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de managementfocus. De bedrijfs- en financiële risico s zijn in beeld gebracht en op een adequate wijze afgedekt. Verbeteren van de financiële vermogenspositie door een minimale rendementseis van 3 % van de omzet. Gemiddelde jaarlijkse productiegroei van 2 à 3 %. Groei van 10% marktaandeel in het adherentiegebied. De marktscore neemt van 92% (2008) toe tot 95% in Huisvesting Het Amphia Ziekenhuis is in de toekomst in Breda op één locatie gehuisvest. Hiermee ontstaat een ziekenhuis met twee locaties, één in Breda en één in Oosterhout. De planontwikkeling daarvoor is in volle gang. Samen met externe partijen, waaronder de Gemeente Breda, met medisch specialisten en leidinggevenden wordt vanuit een Stedenbouwkundige visie invulling gegeven aan de unilocatie in Breda en de vestiging in Oosterhout. De ver-/nieuwbouw is ondersteunend aan uitgangspunten zoals die voor de zorgverlening aan de patiënt zijn vastgesteld. Specifiek wordt de zorg voor de ouderwordende patiënt genoemd. Om de bekostiging van zorg in de toekomst te continueren, zijn de mogelijkheden tot innovatie van zorgpaden, efficiency en arbeidsproductiviteit het vertrekpunt voor ver-/nieuwbouw. Een begin is gemaakt met het realiseren van het twee locatieziekenhuis Breda/Oosterhout. De visie op zorg, de visie op de zorg voor de ouderwordende patiënt en de visie op patiëntgerichtheid, zorgpaden en arbeidsproductiviteit zijn gerealiseerd in de plannen voor bouw en huisvesting ICT-beleid ICT-beleid levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een moderne, inzichtelijke, hoogkwalitatieve, procesgerichte organisatie. In de komende jaren heeft de invoering van een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) de hoogste prioriteit, inclusief invoering van een afsprakenplanningssysteem en ERP (Enterprise Resource Planning), zodat een uitstekende organisatie van de interne administratieve processen (zowel zorgprocessen als bedrijfsvoeringsprocessen) wordt gegarandeerd. Deze twee majeure ICT-vernieuwingsprojecten leveren tevens een belangrijke bijdrage aan de geïntegreerde informatievoorziening, waardoor zowel over zorgkwaliteit als bedrijfsvoering kan worden gerapporteerd. Realisatie van het EPD en het ERP.

24 24 Strategisch beleidsplan De organisatie van de zorg 5.5. Het merk Amphia Bij zijn keuze voor een ziekenhuis doorloopt de patiënt een bepaald proces. Hij laat zich door verschillende bronnen beïnvloeden. Aan de top staan zijn eigen ervaringen, dan de ervaringen van mensen uit zijn directe omgeving. Een positieve patiëntervaring geeft binding met het ziekenhuis en stimuleert patiënten hun ervaringen te delen met familie, vrienden, huisarts en zorgverzekeraar. Het gedrag van medisch specialisten en medewerkers bepaalt meer en meer het imago en de reputatie van het ziekenhuis. Het Amphia Ziekenhuis profileert zich doordat de bejegening het verschil maakt voor de patiënt. Het ziekenhuis wil meer kennis vergaren over de diversiteit in klantgroepen en hun specifieke wensen en behoeften. Op basis van deze kennis wordt de zorg, onze specifieke zwaartepunten en expertise op passende en innovatieve wijze onder de aandacht van de verschillende klantgroepen gebracht. Hiertoe zal een marketingstrategie worden ontwikkeld. Naast marketingstrategieën voor het vergroten van het marktaandeel op bepaalde zorgproducten en voor het realiseren van het profiel, worden marketingstrategieën ook ingezet voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt, de financiële markt of de markt voor onderwijs en wetenschap. Het Amphia Ziekenhuis is voor patiënten een vanzelfsprekende keuze Samenwerking met partners Het Amphia Ziekenhuis richt zich ook op de buitenwereld. Samenwerkingsverbanden worden uitgebreid en geïntensiveerd ten behoeve van het behoud en het versterken van functies en het optimaliseren van continuïteit van zorg voor de patiënt. Het Amphia Ziekenhuis wil een door patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars geprefereerde aanbieder van medische zorg zijn. Het ziekenhuis is onderdeel van een zorgketen. Dit betekent dat het Amphia Ziekenhuis netwerken of samenwerkingsverbanden vormt met andere zorgaanbieders en andere relevante instellingen op het gebied van AWBZ- of geestelijke gezondheidszorg, maar ook met tweede- of derdelijns zorgvoorzieningen, zoals thuiszorgorganisaties en de V&V sector. Een eerste verkenning van een strategische samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg vindt plaats. De profielen van zowel het Amphia Ziekenhuis als het St. Elisabeth Ziekenhuis op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek, vormen aanleiding de mogelijkheden tot nauwere samenwerking te onderzoeken. Het is bovendien een strategische ontwikkeling voor de STZ-ziekenhuizen in het zuiden van Nederland, om samen met de algemene ziekenhuizen in de regio, de topklinische functies in de regio te behouden en de continuïteit van zorg binnen het verzorgingsgebied te garanderen. Voor het Amphia Ziekenhuis betekent dit met name het versterken van de samenwerking met de ziekenhuizen in westelijk Noord-Brabant en Zeeland. Om hoogcomplexe zorg voor de patiënt in de regio kwalitatief te waarborgen zal samenwerking tussen grotere en kleinere ziekenhuizen ontstaan. Dit wordt ook wel de ontwikkeling naar systeemziekenhuis genoemd.

25 De organisatie van de zorg Strategisch beleidsplan 25 In de toekomst wordt gezocht naar meer synergie tussen het Amphia Ziekenhuis, de Stichting Huisartsenlaboratorium en de Huisartsenkring West-Brabant. De samenwerking met de huisartsen wordt nader geïntensiveerd. De ontwikkeling van een 1½ lijnscentrum is bijvoorbeeld een onderwerp dat verder verkend gaat worden met de Huisartsenkring West-Brabant. Verkenning van het verstevigen van lopende en de uitbouw van samenwerkingsafspraken met partners in de regio. Onderzoeken van toekomstscenario s waarin samenwerking met zorgpartners tot uitdrukking komt in optimale patiëntenzorg en daarin het verstevigen van de positie van het Amphia Ziekenhuis naar de toekomst.

26 26 Strategisch beleidsplan Strategie in cijfers 6. Strategie in cijfers Patiëntgerichtheid 1 x jaar patiënttevredenheidonderzoek 80% 100% waardering door patiënt 7 (=2008) 8,5 waardering door huisarts 8,5 betrokkenheid patiënt, huisarts, zorgverzekeraars 10 projecten bij verbeterprojecten patiëntgerichtheid als onderdeel jaargesprek 100% Opleiding en onderzoek aantal medisch specialistische opleidingen aantal (gespecialiseerde) verpleegkundigen in opleiding conform afspraken met convenant partners Kwaliteit en processen toegangstijd < 2 weken polikliniek < 3-4 weken kliniek medicatieverificatie bij opname en ontslag (VMS) 100% electieve patiënten meten en registreren van postoperatieve 100% wondinfecties (VMS) registratie procesindicator reanimaties (VMS) 100% meten van de nierfunctie bij patiënten die 100% onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel ondergaan (VMS) deelname aan VMS-projecten 100% deelname medisch specialisten aan IFMS 80% digitale complicatieregistratie van medische 100% disciplines vermindering van het aantal bloedtransfusies 20% ontruimingsplan geoefend ja zorg vastgelegd in zorgpaden 60% Medewerkers 1 x 2 jaar vitaliteitsonderzoek + verbeterplan per 100% organisatie-eenheid ziekteverzuim 5,4% één van de 5 beste STZ-ziekenhuizen medewerkers met POP/jaargesprek 100% % verpleegkundigen in kwaliteitsregister 100% Financiën en productie adherentiegroei % marktscore 92% (2008) 95% productiegroei jaarlijks 2 à 3 % rendement 3% solvabiliteit 20%

27 Tot slot Strategisch beleidsplan 27 Tot slot Dit strategisch beleidsplan geeft op hoofdlijnen de koers aan naar het Amphia Ziekenhuis dat wij in 2015 met elkaar willen zijn. De onderwerpen uit dit beleidsplan worden uitgewerkt in verschillende onderdelen die met elkaar Panorama Amphia, zicht op een transparante organisatie gaan vormen. Panorama Amphia is een handleiding voor leidinggevenden en medisch specialisten om gezamenlijk een succesvolle organisatie te creëren. Naast het Strategisch Beleidsplan, omvat Panorama Amphia onder meer de onderdelen Structuur en functie in balans, Structuur en resultaat in balans, Structuur en ondernemen in balans en De fysieke wereld van de Amphia Organisatie. De Raad van Bestuur en het Bestuur van de Vereniging Medische Staf vertrouwen erop dat alle medewerkers en medisch specialisten zich geïnspireerd en uitgedaagd voelen om Samen die bijdrage te leveren die ervoor zorgt dat het Amphia Ziekenhuis in 2015 inderdaad een organisatie is om trots op te zijn. Een organisatie die Verder is VerBeterd met de patiënt in de hoofdrol. Wij wensen iedereen veel plezier toe bij de uitoefening van deze taak.

28 28 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk

29 Bijlage 1 Strategisch beleidsplan 29 Bijlage 1: Begrippenlijst AWBZ DBC EPD ERP HR HRM ICT IFMS NIAZ OK POP STZ V&V V&VN VMS Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Diagnose Behandel Combinatie Elektronisch Patiënten Dossier Enterprise Resource Planning Human Resource Human Resource Management Informatie- en Communicatie Technologie Individueel Functioneren Medisch Specialist Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg OperatieKamers Persoonlijk ontwikkelingsplan Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen Sector Verpleging & Verzorging Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland VeiligheidsManagementSysteem

30 30 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk

31 Bijlage 2 Strategisch beleidsplan 31 Bijlage 2: Samenstelling voorbereidingsgroep J.E.P.C. Bartels MHA organisatorisch manager radiologie/nucleaire geneeskunde M.J.J. de Bruijn MHA manager divisie 1 mw. drs. W.J.A.M. Geurds coördinator medische staf, voorts Manager Kenniskern Marketing & Sales mw. E.M.B. Harings-Guns MBA manager Personeel & Organisatie drs. E.A. Hoette lid Raad van Bestuur dr. A.R. Hulsmann, kinderarts secretaris Vereniging Medische Staf mw. drs. C.A.A.E. Jansen beleidsmedewerker drs. E.A. Janssen KNO-arts drs. A.M. Janssens longarts Th.E.A.M. de Jong radioloog, voorzitter Vereniging Medische staf mw. drs. H.C. Kamphuys manager divisie Facilities drs. K.B. de Raad manager divisie 2 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur

32 32 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk Locatie Molengracht Molengracht CK Breda Locatie Langendijk Langendijk EV Breda Locatie Pasteurlaan Pasteurlaan DH Oosterhout T (076) E I

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Van gebroken systemen naar waardeketens

Van gebroken systemen naar waardeketens Van gebroken systemen naar waardeketens Strategieën voor betaalbare zorg Celsus academie 5 juni 2014 Rob Dillmann Isala Strategieen voor betaalbare zorg 1. An inconvenient truth 2. Wat is ons probleem

Nadere informatie

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Amphia Molengracht 13 april 2015 Agenda Opening (Roel Klei, gemeente) Welkom (Ernst Hoette, Amphia) Procedure (Nelleke Ruis, gemeente)

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

KiZ congres 5 november 2015. Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur

KiZ congres 5 november 2015. Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur KiZ congres 5 november 2015 Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur Aantallen 350 bedden 12 IC-bedden 40 dialysestoelen 10 kraamsuites 11 operatiekamers (Hybride OK in aanbouw) 187.827 poliklinische patiënten

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Strategische koers 2015 2017

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Strategische koers 2015 2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Strategische koers 2015 2017 Vertrouwd verbonden Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1 Blik op de toekomst 4 Een compact en concreet beleidsplan, dat was wat ons voor ogen stond toen

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Medisch specialistische zorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Strategische koers 2010-2015

Strategische koers 2010-2015 Strategische koers 2010-2015 Veiligheid voorop Strategische koers 2010-2015: DOELSTELLING: HET WESTFRIESGASTHUIS BEHOORT BINNEN DRIE JAAR TOT DE TOP-TIEN VAN VEILIGE ZIEKENHUIZEN. Het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord Fred Bisschop Financiering op basis van de businesscase De businesscase beslaat een lange periode en wordt door verschillende actoren bepaald Financiers

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november Joep Beckers

Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november Joep Beckers Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november 2016 Joep Beckers Een gedeeld belang 2 Waarom correct registreren en declareren? Levert inzichten op waarmee de

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoud Facts & Figures Nieuwbouw aanjager voor verandering Zorgconcept Ontwerp Uitdagingen Facts & figures I 4000 medewerkers (grootste werkgever Den Bosch)

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Samen bouwen aan TOPzorg

Samen bouwen aan TOPzorg Samen bouwen aan TOPzorg VERWIJZING Rehabilitation institute Strategisch beleid 2016-2020 Specialisten in revalidatie Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Orthopedietechniek Missie

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

JLievensberg "l ["ziekenhuis

JLievensberg l [ziekenhuis JLievensberg "l ["ziekenhuis, januari 2007 Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom 107-003907 gg. Datum: 14/02/2007 Eenheid: GRIFF1.58 Geachte mevrouw/heer, Met veel genoegen bieden we u de

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

vier succesfactoren voor een toekomstbestendige huisvestingsstrategie

vier succesfactoren voor een toekomstbestendige huisvestingsstrategie vier succesfactoren voor een toekomstbestendige huisvestingsstrategie De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling: beleidswijzigingen volgen elkaar in rap tempo op, medische en technologische ontwikkelingen

Nadere informatie