Samen Beter Verder. Strategisch beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Beter Verder. Strategisch beleidsplan 2010-2015"

Transcriptie

1 1 Samen Beter Verder Strategisch beleidsplan

2 2

3 Breda Oosterhout maart Samen Beter Verder Strategisch beleidsplan Raad van Bestuur

4 4 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk Colofon Uitgave Eindredactie Vormgeving Amphia Ziekenhuis, Breda/Oosterhout Afdeling Communicatie, Truus de Bruyn-Goumans Commond - Content for brands, Breda 25 januari 2010

5 Inhoudsopgave Strategisch beleidsplan 5 Voorwoord 7 Strategie in het kort 9 1. Doel van het beleidsplan Positiebepaling op hoofdlijnen Waar komt het Amphia Ziekenhuis vandaan? Externe ontwikkelingen Toekomstig perspectief Missie, visie en strategische doelstellingen Profiel De zorg voor de patiënt Patiëntgerichtheid Kwaliteit en Veiligheid HRM: vertrouwen, toewijding en ambitie Innovatie Efficiënte zorgpaden Samenwerking met verwijzers, huisartsen in het bijzonder De organisatie van de zorg Naar een nieuwe organisatie Financiën en productie Huisvesting ICT-beleid Het merk Amphia Samenwerking met partners Strategie in cijfers 26 Tot slot 27 Bijlage 1: Begrippenlijst 29 Bijlage 2: Samenstelling voorbereidingsgroep 31

6 6 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk

7 Voorwoord Strategisch beleidsplan 7 Voorwoord Voor u ligt: Samen Beter Verder, het beleidsplan van het Amphia Ziekenhuis, een bepaling van de strategische richting voor de periode Verder staat voor het stap voor stap verwezenlijken van onze ambities, voor een op de toekomst gerichte blik en voor een stapje meer. Het Amphia Ziekenhuis wil steeds Verder komen, de zorg voor de patiënt naar een steeds hoger niveau tillen en de kwaliteit van de organisatie alsmaar verbeteren. Dat doen we Samen met onze medisch specialisten en medewerkers. Maar we richten onze blik ook naar buiten, naar verwijzers, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Hun visie op het Amphia Ziekenhuis en op de ontwikkeling van de zorg hebben we nodig bij ons streven naar kwaliteit. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met vertegenwoordigers namens de medisch specialisten, managers en Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis. De inhoud weerspiegelt de gezamenlijke koers op hoofdlijnen van Vereniging Medische Staf, Raad van Bestuur en Managementteam. In een breed overleg met leidinggevenden, Vereniging Medische staf en Raad van Toezicht zijn de uitgangspunten besproken. Cliëntenraad, Vereniging Medische staf, Verpleegkundige Adviesraad en Ondernemingsraad hebben de Raad van Bestuur geadviseerd. Met het Bestuur van de Huisartsenkring West-Brabant en de Zorgverzekeraars is de samenwerking besproken. De Raad van Bestuur heeft het strategisch beleidsplan vastgesteld, waarna de Raad van Toezicht goedkeuring heeft verleend. Met het beleidsplan Samen Beter Verder kijken we vooruit naar de komende vijf jaren en de wijze waarop het Amphia Ziekenhuis zich wil ontwikkelen. Dit plan vormt de start van de jaarlijkse beleidsperiode, de planning & control cyclus genaamd, waarin de tijdfasering tot uitdrukking komt. De Raad van Bestuur en het Bestuur van de Vereniging Medische Staf willen met dit beleidsplan medewerkers en medisch specialisten inspireren om met volle inzet en werkplezier bij te dragen aan een Amphia Ziekenhuis, waar verbetering van de kwaliteit van zorg op continue basis wordt nagestreefd en waar de patiënt zich welkom voelt en oprechte zorg ervaart. O. Suttorp, arts MBA Th.E.A.M. de Jong, radioloog voorzitter Raad van Bestuur voorzitter Vereniging Medische Staf Breda/Oosterhout 25 januari 2010

8 8 Strategisch beleidsplan XXXXXXXXXXX

9 Strategie in het kort Strategisch beleidsplan 9 Strategie in het kort Het Amphia Ziekenhuis bevindt zich anno 2010 in een fase met mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en kansen in de markt. Expertise, integriteit en uiteraard een tevreden patiënt zijn hierbij het uitgangspunt. Het Amphia Ziekenhuis wil zich in de periode van 2010 tot 2015 ontwikkelen tot een ziekenhuis waar de patiënt zich welkom voelt, uitstekende diagnostiek en behandeling en oprechte zorg krijgt en compassie ervaart. Een ziekenhuis waar de wensen en behoeften van de patiënt uitgangspunt zijn en waar kwalitatief hoogwaardige zorg snel toegankelijk is. De verwijzer is betrokken bij de zorg voor de patiënt en voelt zich met zijn wensen en behoeften erkend en welkom. Zowel de patiënt als de verwijzer kiest voor het Amphia Ziekenhuis. Het Amphia Ziekenhuis is een regionaal algemeen ziekenhuis voor de regio Breda met alle basisspecialistische functies en een aantal topklinische en topreferente functies. Voor deze laatste functies is de blik van Amphia supraregionaal gericht. De zorg wordt steeds complexer en meer multidisciplinair zowel vanuit medisch specialistische, paramedische als verpleegkundig inhoudelijke optiek. Enerzijds verwachten wij van onze medewerkers meer expertise en specialisatie en anderzijds speelt teamvorming en coördinatie op het gehele proces een steeds nadrukkelijkere rol. Deze combinatie van vaardigheden is veel gevraagd, maar betekent ook de meerwaarde van het Amphia Ziekenhuis op de arbeidsmarkt. Medewerkers worden in staat gesteld om topprestaties te leveren en weten zich hiervoor gewaardeerd. Zij voelen een balans tussen dat wat de organisatie van hen vraagt en de persoonlijke doelen. Patiëntgerichtheid, innovatie en goed georganiseerde processen zullen leiden tot verdere voortzetting van kwalitatief hoogwaardige zorg en daarmee tot een positieve waardering door patiënten en ver wijzers en een verdere toestroom van patiënten.

10 10 Strategisch beleidsplan Doel van het beleidsplan 1. Doel van het beleidsplan Deze nota beschrijft op hoofdlijnen waar het Amphia Ziekenhuis in 2015 wil staan en welke weg wordt afgelegd om daar te komen. De nota is de strategische koers voor de organisatie, de medisch specialisten en de medewerkers. Na een korte historische schets in hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de externe ontwikkelingen die ziekenhuizen in Nederland doormaken. Op basis hiervan worden in hoofdstuk 3 missie, visie en strategische doelstellingen uitgewerkt en vindt een vertaling naar het profiel van het Amphia Ziekenhuis plaats. In hoofdstuk 4 wordt de zorg voor de patiënt toegelicht aan de hand van de strategische thema s: patiëntgerichtheid, kwaliteit, medewerkers, zorgpaden en samenwerking met verwijzers. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de randvoorwaarden die voor de realisatie van de strategische doelen noodzakelijk zijn: organisatiestructuur, opleiding en wetenschap, productie en financieel beleid, ICT en samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 6 treft u een kwantitatieve weergave van de doelen aan.

11 Positiebepaling op hoofdlijnen Strategisch beleidsplan Positiebepaling op hoofdlijnen 2.1. Waar komt het Amphia Ziekenhuis vandaan? Het Amphia Ziekenhuis is op 1 januari 2001 ontstaan uit een fusie van het Ignatius Ziekenhuis en ziekenhuis de Baronie, beide uit Breda en het Pasteurziekenhuis in Oosterhout. Het Thoraxcentrum van Medisch Centrum de Klokkenberg maakte reeds deel uit van het Ignatius Ziekenhuis en is in 2004 fysiek geïntegreerd op de locatie Molengracht. Kort na de fusie zijn per locatie de volgende profielen vastgesteld: Locatie Langendijk: de patiëntenstroom chronische patiënten en het zwaartepunt Vrouw & Kindcentrum. Locatie Molengracht: de patiëntenstroom acute patiënten en patiënten die een ingrijpende operatie met nazorg op een intensive care moeten ondergaan en het zwaartepunt Thoraxcentrum. Locatie Pasteurlaan: de patiëntenstroom electieve patiënten (planbare behandelingen en ingrepen) en het zwaartepunt Zorginnovatief centrum. De ambities horend bij deze locatieprofilering zijn vastgelegd in het Strategisch beleidsplan van het ziekenhuis Visie en Strategie op hoofdlijnen van mei De periode heeft vooral in het teken gestaan van de opbouw en inrichting van het Amphia Ziekenhuis. Maatschaps- en divisievorming, verbouwingen en verschuivingen van specialismen en afdelingen over en binnen de locaties waren eind 2006 gerealiseerd. Het jaar 2007 kenmerkte zich door een bestuurscrisis gepaard gaande met de dreiging van oplopende financiële tekorten. Tegelijkertijd werd er veel van de organisatie gevraagd om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen, om de opleidings- en onderwijsverplichtingen waar te blijven maken en aan de noodzakelijke kwaliteitseisen te voldoen. Na de bestuurscrisis werd de weg omhoog weer gevonden. De status van Topklinisch opleidingsziekenhuis werd in 2007 bereikt en in 2008 behaalde Amphia voor de totale organisatie de NIAZ-accreditatie. Medio 2008 zijn initiatieven genomen rondom ver-/nieuwbouw, de introductie van ICT-systemen en een nieuwe organisatiestructuur.

12 12 Strategisch beleidsplan Positiebepaling op hoofdlijnen 2.2. Externe ontwikkelingen Ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele veranderingen in een korte tijd. Het extern krachtenveld verandert. De patiënt wil meer betrokken zijn bij en meedenken over zijn behandeling en is steeds beter geïnformeerd voordat hij de keuze voor een ziekenhuis of specialist maakt. Het is niet langer vanzelfsprekend dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat. Het Amphia Ziekenhuis zal zich daarom meer moeten onderscheiden van andere zorgaanbieders. Kwaliteit en reputatie zijn daarbij van groter belang. De tevredenheid van patiënten speelt een steeds grotere rol. Ziekenhuizen zullen meer en meer inzicht moeten geven in de kwaliteit van zorg die ze leveren, opdat deze ook toetsbaar wordt. Inzet van steeds verder ontwikkelde ICT- toepassingen zal hieraan een grote bijdrage gaan leveren. Als gevolg van een stijging in de levensverwachting, neemt de vergrijzing toe en lijden oudere patiënten vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk. Het aantal patiënten met chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker neemt gestaag toe, evenals het aantal mensen met psychische stoornissen. Door de plannen van de overheid om functionele bekostiging in te voeren voor chronische ziekten, zal de regie voor deze zorg bij de huisarts komen te liggen. De bekostiging in de ziekenhuiszorg is aan wijziging onderhevig. Het aantal vrij onderhandelbare DBC s wordt groter. Om een sterke positie op de markt te hebben en ontwikkelingen mogelijk te maken, moet het weerstandsvermogen in de komende jaren groeien. De overheid streeft naar kostenbeheersing. Door toenemende aandacht voor ziekte en gezondheid, gedragsbeïnvloeding van levensrisico s, maar ook door het verhogen van de eigen bijdragen voor verzekerden en pakketverschraling, wordt ingezet op het afremmen van de zorgvraag. Productiegroei, verhouding prijs/kwaliteit en kritische keuzes zijn voortdurend onderwerpen op de agenda. De NVZ Vereniging van Ziekenhuizen heeft de ambitie om als Nederlandse ziekenhuisbranche in 2015 tot de top van Europa te behoren. De patiënt heeft hier direct baat bij, het motiveert medewerkers en versterkt de innovatie en doelmatigheid in de zorg. Technologische ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat er meer nadruk komt op verdere verbetering van primaire en secundaire diagnostiek en op minimaal invasieve behandelingen. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies zoals OK-medewerkers, gespecialiseerde verpleegkundigen en arts-assistenten. Demografische cijfers wijzen erop dat deze krapte zich uitbreidt naar verpleegkundigen. Samenwerking tussen ziekenhuizen is noodzakelijk om verantwoorde kwalitatieve zorg en de daarin te maken keuzes te garanderen. Ziekenhuizen moeten zich verantwoorden en het toezicht ofwel de Governance op de zorg, zal beter verankerd worden.

13 Toekomstig perspectief Strategisch beleidsplan Toekomstig perspectief 3.1. Missie, visie en strategische doelstellingen Als missie is geformuleerd: Het Amphia Ziekenhuis biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basisspecialistische, topreferente en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Dit geeft tevens de mogelijkheid opleidingen en onderwijsactiviteiten als vast onderdeel van het beleid te verankeren. Deze missie laat zich gedurende de beleidsperiode vertalen in een visie met de volgende strategische doelstellingen: Kwalitatief hoogwaardige zorg Boven alles staat het Amphia Ziekenhuis voor de beste en de best beschikbare medische expertise. Patiënten worden ouder en steeds complexer ziek. De behandeling vindt meer in een complexe, multidisciplinaire samenwerking plaats, gebruikmakend van meer technische mogelijkheden. De patiënt mag van het Amphia Ziekenhuis uitmuntende (medische) zorg verwachten. Het Amphia levert kwalitatief hoogwaardige (medische) zorg. Patiëntgerichtheid De patiënt van het Amphia Ziekenhuis is de klant van de medisch specialist en de overige zorgverleners. Dit betekent dat de patiënt de hoofdrolspeler is en dat zijn wensen en behoeften uitgangspunt zijn bij de behandeling en zorgverlening. Oprechte aandacht, compassie, voor de overtuiging en waarden van de patiënt komen daarbij tot uitdrukking. Gezondheidsproblemen gaan meestal gepaard met angst en pijn. Medisch specialisten en medewerkers maken binnen het Amphia Ziekenhuis het verschil voor de patiënt door zich in te leven in en oprechte belangstelling te tonen voor zijn gemoedstoestand en door het bieden van de beste en de best beschikbare medische expertise en vakbekwame zorg. De patiënt kiest op basis van zijn ervaring en/of verwachting bewust voor het Amphia Ziekenhuis. De patiënt van het Amphia Ziekenhuis ervaart het gedrag van en de behandeling door zorgverleners als positief. Toegankelijkheid Het is voor de patiënt en de verwijzer duidelijk welke zorg het Amphia Ziekenhuis verleent en op welke wijze dit gebeurt. Het Amphia Ziekenhuis is fysiek en telefonisch goed te bereiken. Informatie over behandeling en verzorging is beschikbaar, goed bereikbaar en sluit aan bij de belevingswereld van de patiënt. De toegangstijd tot en de wachttijd op de polikliniek zijn aanvaardbaar. Verwijzers en andere professionals zijn partners in de zorgketen en de informatie-uitwisseling wordt vanuit deze hoedanigheid vorm gegeven. Het Amphia Ziekenhuis is een zeer toegankelijk ziekenhuis voor patiënten. Dit uit zich in een goede fysieke- en telefonische bereikbaarheid en in acceptabele toegangstijden en wachttijden.

14 14 Strategisch beleidsplan Toekomstig perspectief Veilige en efficiënte zorg Kwaliteit en veiligheid komen tot uitdrukking in de wijze waarop de zorg aan de patiënt wordt georganiseerd en verleend. Efficiënt gebruik maken van beschikbare tijd, mensen, middelen en ruimten, met zicht op kosten en opbrengsten, vraagt inzicht in alle fasen van het zorgpad waarop de patiënt zich bevindt. Het Amphia Ziekenhuis voldoet aan de positieve verwachtingen van de patiënt en zorgt voor veilige situaties door een uitstekende organisatie van zorgprocessen. De patiënt wordt snel en efficiënt tegemoet gekomen in zijn hulpvraag. Team van medewerkers en medisch specialisten Optimale zorgverlening kan niet zonder vakkundige en betrokken medisch specialisten en medewerkers. Elk lid van een team weet wat de patiënt nodig heeft en voelt zich verantwoordelijk voor de realisatie van deskundige, veilige en positief ervaren zorg. Medisch specialisten en medewerkers weten welke bijdrage zij moeten leveren om de patiënt zo prof essioneel mogelijk van dienst te zijn en voelen zich uitgedaagd en toegerust om topprestaties te leveren. Organisatieontwikkelingen, (kern)competenties, kwaliteitseisen, onderwijs en opleiding ondersteunen hen om vastgestelde doelen te realiseren. Innovatie Het Amphia Ziekenhuis is een ziekenhuis waar de patiënt op kwalitatief hoogwaardige zorg mag rekenen. Het Amphia Ziekenhuis wil daarom het aantal topreferente en topklinische voorzieningen uitbreiden in lijn met de doelstellingen van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Succesvolle productontwikkeling vereist bekendheid met de wensen van de patiënt, met ontwikkelingen in de markt en met (medisch-)technische ontwikkelingen. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis en wil het aantal medisch specialistische opleidingen met minimaal twee uitbreiden. Onderzocht wordt of samenwerking met andere ziekenhuizen een versterking in opleidingen en in wetenschappelijk onderzoek kan brengen. Op deze wijze wordt een ambitieus werkklimaat gecreëerd waarin professionals voortdurend kunnen leren en zich kunnen ontplooien. Het ziekenhuis hecht belang aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

15 Toekomstig perspectief Strategisch beleidsplan maart 15 Samenwerking Bij de zorg voor de patiënt zijn soms meerdere specialismen en afdelingen betrokken, maar ook zorgverleners buiten het ziekenhuis kunnen een belangrijke rol spelen. Intensieve samenwerking met verwijzers en andere zorgverleners is een voorwaarde. Het Amphia Ziekenhuis bindt patiënten, verwijzers en zorgpartners blijvend aan zich door te luisteren naar hun wensen en de zorg af te stemmen op hun verwachtingen. Imago en reputatie Om de prestaties op alle fronten voortdurend te kunnen verbeteren, is inzicht in en overzicht van de zorg een basisvoorwaarde. Het Amphia Ziekenhuis wil patiënten en verwijzers blijvend aan zich binden en wil de deuren openzetten voor meer patiënten uit een grotere regio. Uitstekende inhoudelijke zorgverlening en optimaal ontworpen en uitgevoerde zorgprocessen leiden samen met aandacht voor de wensen en behoeften van de patiënt tot een positieve waardering door patiënten en verwijzers. Het Amphia Ziekenhuis streeft naar een positief imago bij stakeholders en mensen die een relatie met het ziekenhuis hebben. Het Amphia Ziekenhuis hecht aan een goede reputatie en kijkt daarvoor naar de kwaliteit van de relatie met zijn belangengroepen. Voor het Amphia Ziekenhuis levert dit informatie op, direct gerelateerd aan het functioneren, die weer tot verdere verbeteringen kan leiden. Bij de ziekenhuiskeuze van een patiënt speelt de reputatie van het ziekenhuis en van de medisch spe cialisten een belangrijke rol. In een concurrerende omgeving wil het Amphia Ziekenhuis marktpositie en marktscore terugwinnen en een structurele groei realiseren. De marktscore is de realisatie van de pro ductie en opzichte van de verwachting (=100%). Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en voor een sterke positie op de (arbeids)markt zijn een positief imago en goede reputatie van essentieel belang. Het Amphia Ziekenhuis heeft een positief imago en een uitstekende reputatie. Het Amphia Ziekenhuis richt zich voor basisspecialistische zorg op de regio Breda. Het Amphia Ziekenhuis ziet zijn adherentie in het verzorgingsgebied met 10% groeien ( inwoners in 2009). De marktscore neemt van 92% (2008) toe tot 95% in Het Amphia Ziekenhuis heeft het imago van één van de beste werkgevers in de regio.

16 16 Strategisch beleidsplan Toekomstig perspectief 3.2. Profiel Passend bij het supraregionale karakter en de topklinische en topreferente zorg, zijn er zwaartepunten op het gebied van oncologie, vasculaire geneeskunde, het bewegingsapparaat, vrouw en kind en de ouderwordende patiënt. De zwaartepunten Oncologie, Vaten en Bewegen hebben een hoge zorgconsumptie en verwachte groei in de toekomst, onder andere door de vergrijzing. Met name in de provincie Noord-Brabant neemt de vergrijzing meer toe dan in andere delen van het land. Dit is reden om het zwaartepunt Gezond ouder worden te benoemen. Tevens zijn het zwaartepunten waarbij meerdere disciplines zijn betrokken. Dit laatste geldt ook voor het Vrouw & Kindcentrum. Naast het Hart & Longcentrum en het Vrouw & Kindcentrum zal het Amphia Ziekenhuis een multidisciplinair Oncologisch & Radiotherapeutisch Centrum en een Centrum voor Houding & Beweging realiseren. Deze centra zijn niet altijd aan één (van de locaties gebonden en niet per definitie fysiek bij elkaar georganiseerd. Het kunnen daarom virtuele organisatorische centra zijn. Het Oncologisch & Radiotherapeutisch Centrum houdt zich bezig met multidisciplinaire oncologische zorg voor wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg voor alle patiënten met kanker. Het Hart & Longcentrum wordt uitgebreid met het Centrum voor Vasculaire Geneeskunde. Binnen dat centrum staat cardiochirurgie centraal, maar er is ook uitgebreid aandacht voor patiënten met een aandoening aan het hart- en vaatstelsel dan wel patiënten met een aandoening met als mogelijke complicatie hart- en vaatlijden. Het Centrum voor Houding & Beweging is een supraregionaal expertisecentrum. Hier worden patiënten onderzocht en behandeld met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat met als doel hun gezondheid te verbeteren en de maatschappelijke participatie te vergroten. Binnen het Vrouw & Kindcentrum wordt de totale zorg voor de vrouw en het kind gerealiseerd. Binnen het centrum werken kinderartsen, neonatologen, gynaecologen, verloskundigen en urologen intensief samen om de zorg voor de (oudere) vrouw, de moeder en het kind te realiseren. Via de kinder afdeling en de afdeling verloskunde van het Vrouw & Kindcentrum vindt veelal het eerste contact plaats met het Amphia Ziekenhuis. Binnen deze centra wordt topzorg geleverd door de beste medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse practitioners. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en zij hebben de beschikking over de modernste diagnostiek en behandeling. De centra verwerven tenminste nationale en soms zelf internationale bekendheid met de beste zorg van Zuidwest-Nederland.

17 Toekomstig perspectief Strategisch beleidsplan 17 Het aantal patiënten dat een hoge leeftijd heeft, neemt aanzienlijk toe. Zij leiden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk. Bij (de organisatie van) hun behandeling en verzorging moet daarmee juist rekening worden gehouden. Oncologie Vaten Bewegen Vrouw & Kind Gezond ouder worden Oncologisch & Radiotherapeutisch Centrum Hart & Long en Centrum voor Vasculaire Geneeskunde Centrum voor Houding & Beweging Vrouw & Kind Centrum Ouder wordende patiënt Electieve zorg De electieve zorg is bij uitstek geschikt om de zorg voor de patiënt goed in te richten en te voldoen aan specifieke serviceaspecten voor deze patiëntgroepen.

18 18 Strategisch beleidsplan De zorg voor de patiënt 4. De zorg voor de patiënt De zorg voor de patiënt komt tot uitdrukking in: patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid, aandacht voor de medewerker, innovatie, efficiënte zorgpaden en samenwerking met verwijzers, in het bijzonder met huisartsen Patiëntgerichtheid Het Amphia Ziekenhuis is een ziekenhuis dat niet alleen de best, beschikbare medische zorg biedt, maar waar de patiënt zich welkom voelt en oprechte belangstelling ervaart. Hierbij is aandacht voor de wensen en behoeften van de individuele patiënt. De patiënt ervaart zijn contact met de medisch specialisten en medewerkers als voortreffelijk. Dit betekent dat, naast kwalitatief hoogwaardige zorg, gegeven door deskundigen, de zorg ook innovatief en efficiënt is georganiseerd met nadrukkelijke aandacht voor de bejegening van iedere individuele patiënt en zijn beleving daarbij. Deze visie sluit geheel aan bij de visie die de Verpleegkundige AdviesRaad van het Amphia Ziekenhuis op verplegen heeft. De aandacht voor de patiënt is bij het denken en handelen altijd op een viertal gebieden gericht. Deze gebieden zijn hét primaire uitgangspunt voor de manier waarop medisch specialisten en medewerkers zich in hun contact met de patiënt gedragen. De vier gebieden, op hun prioriteit gerangschikt: 1. Veiligheid 2. Betrokkenheid 3. Presentatie en uitstraling 4. Efficiency De patiënt verwacht dat hij in een ziekenhuis veilig is. Hij kan meestal niet beoordelen of iets veilig is of niet. Een onveilige situatie die voor de patiënt consequenties heeft, zal hem opvallen. Veiligheid is te allen tijde prioriteit nummer 1. Patiënten geven aan dat betrokkenheid de belangrijkste factor is voor hun tevredenheid. Als de patiënt voelt dat er op een inlevende manier met hem wordt omgegaan, ontstaat loyaliteit. Betrokkenheid gaat verder dan gewone beleefdheid of hoffelijkheid. Betrokkenheid blijkt uit de aandacht die medisch specialisten en medewerkers hebben voor de gemoedstoestand van de patiënt in het ziekenhuis en voor de nazorg. Presentatie en uitstraling hebben te maken met hoe de patiënt het ziekenhuis waarneemt: de sfeer die een afdeling of polikliniek uitstraalt, de persoonlijke verzorging van medewerkers, de netheid van een afdeling of patiëntenkamer, maar ook de wijze waarop maaltijden worden gepresenteerd, informatiemateriaal wordt aangereikt of bewegwijzering is aangebracht, kortom de algehele bejegening. Efficiency betekent dat we de patiëntenzorg naadloos organiseren. Een efficiënte en kostenbewuste organisatie schept ruimte voor kwaliteit en creativiteit.

19 De zorg voor de patiënt Strategisch beleidsplan Kwaliteit en Veiligheid Het Amphia Ziekenhuis wil de kwaliteit van de patiëntenzorg voortdurend verbeteren en risico s voor de patiënt vermijden. De zorgprocessen worden zodanig ingericht dat menselijke fouten door optimale samenwerking zoveel mogelijk worden opgevangen of ontdekt voordat deze leiden tot schade aan de patiënt. Door het verder uitbouwen van het kwaliteitmanagementsysteem wil het ziekenhuis blijven voldoen aan en inzicht geven in de veiligheidseisen en kwaliteitsnormen die worden gesteld door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). De Raad van Qualiteit is hét orgaan binnen het Amphia Ziekenhuis dat de centrale regie ten aanzien van het kwaliteitsbeleid voert en de focus legt op kwaliteit- en veiligheidsaspecten en verbetertrajecten initieert. Dit alles met de nadrukkelijke participatie van de medisch specialisten. Om kwaliteit aantoonbaar te maken, worden prestaties gepubliceerd. Hierbij sluit het Amphia Ziekenhuis aan bij de methodiek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: De basisset kwaliteitsindicatoren. Deze methodiek wordt vanaf 2009 verfijnd en zal uitgroeien tot een indicatorsysteem voor de 80 meest voorkomende medisch specialistische aandoeningen. Aantoonbaar maken van kwaliteitsprestaties en verder uitbouwen en borgen hiervan (NIAZ). Uitbouwen van kwaliteitmanagementsysteem op basis van NIAZ-veiligheidsnormen. Realiseren van Landelijke Veiligheidsthema s conform het VMS (VeiligheidsManagementSysteem) programma. Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid waarin samenhang in kwaliteitsaspecten tot uitdrukking komt. De medisch inhoudelijke kwaliteit, zoals complicatieregistratie, heropnames, bloedverbruik, postoperatieve wondinfecties, medicatieveiligheid en sterftecijfers, is meetbaar vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Voor het monitoren van het Individueel Functioneren van de Medisch Specialist (IFMS) wordt een methodiek ingevoerd Human Resource Management: vertrouwen, toewijding en ambitie Leveren van kwaliteitszorg is niet mogelijk zonder deskundige en betrokken medisch specialisten en medewerkers. De prestatie van de organisatie als geheel hangt af van de prestaties van alle medewerkers. Voldoende, vakkundige en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat patiënten op basis van hun ervaring bewust (blijven) kiezen voor het Amphia Ziekenhuis. Medewerkers zijn toegerust op hun taak en voelen zich uitgedaagd en toegerust om topprestaties te leveren. Leidinggevenden sturen en coachen medewerkers in het definiëren en realiseren van afdelingsen persoonlijke doelstellingen. De richting is de toekomst, de focus een tevreden patiënt. Het Amphia Ziekenhuis speelt in op de arbeidsmarktkrapte om continuïteit in zorg te garanderen. De medewerker ervaart het Amphia Ziekenhuis als dé werkgever in de regio. Medewerkers zijn toegewijd. Leidinggevenden stimuleren de ambitie van medewerkers. Dit alles doen zij in wederzijds vertrouwen. Om een patiëntgericht Amphia Ziekenhuis te realiseren is een evenwichtige balans tussen cultuur en structuur noodzakelijk. Een daadwerkelijk patiëntgerichte mentaliteit en een gedreven professionele

20 20 Strategisch beleidsplan De zorg voor de patiënt houding van de medisch specialisten en medewerkers, is doorslaggevend voor het bereiken van de doelstellingen van het Amphia Ziekenhuis. Dit mag niet vrijblijvend zijn en zal tot uitdrukking komen in de organisatiestructuur en de wijze van leidinggeven. Veilige patiëntenzorg staat synoniem voor een veilige werkomgeving. Onder een veilige werkomgeving wordt tevens een correcte manier van bejegening van medewerkers door patiënten en bezoekers verstaan. Het arbo-bewustzijn en verzuimbeheersing ontwikkelen zich positief. Vanaf 2010 kan geleidelijk de omslag worden gemaakt naar gezondheidsmanagement. Bij de ver-/nieuwbouw is de veilige en gezonde werkomgeving van de medewerkers speciaal aandachtspunt. Om arbeidsmarktkrapte blijvend het hoofd te kunnen bieden en de kosten aanvaardbaar te houden, worden op basis van arbeidsmarktanalyses (AORTA) instroom- en opleidingsdoelstellingen geformuleerd door het Amphia Ziekenhuis zelf en samen met de regionale ziekenhuizen. Via het kwaliteitsregister V&VN wordt een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan de ontwikkeling en erkenning van de verpleegkundige beroepsgroep. Het kwaliteitsregister wordt geïntegreerd in HR-instrumenten als werving en selectie, jaargesprek en POP- (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) gesprek. Kaders en beoogde resultaten voor de besturing van de organisatie worden centraal ontwikkeld. Ontwikkeling van een patiëntvriendelijkheidsprogramma, waarin aspecten van patiëntgerichtheid (veilig werken, betrokkenheid, presentatie/uitstraling en efficiency) worden vertaald naar gedrag voor medewerkers en medisch specialisten. Leidinggevenden worden getraind in verandermanagement, waarin centraal staan het afstemmen van kennis, vaardigheden en competenties op doelen en resultaten van afdelingen, het aanspreken op gedrag, sturen van processen en het realiseren en vieren van successen. Hierbij staan de aspecten van patiëntgerichtheid centraal: veilig werken, betrokkenheid, presentatie, uitstraling, bejegening en efficiency. De veranderingen worden ondersteund door een vitaliteitsonderzoek, waardoor afdelingen gerichter hun activiteiten kunnen bepalen om doelstellingen te halen. Competentiegericht werken wordt als HR-instrument ingezet bij selecteren, functioneren en ontwikkelen van de medewerkers. Alle renovatie- en nieuwbouwplannen voldoen aan de wettelijke vereisten van een veilige, gezonde en stimulerende werkomgeving. Het opleiden van medewerkers sluit aan bij de visie op een patiëntgericht Amphia Ziekenhuis Innovatie Kennis van de wensen van de patiënt, van ontwikkelingen in de markt en van (medisch) technische ontwikkelingen zijn voorwaarden voor het inrichten van goede zorg. Dit vergt medische kennis en vaar digheid én de drijfveer om echte verbetering van zorg te bereiken. Dit kan onder meer door medisch wetenschappelijk onderzoek en Evidence Based Practise. Met het lidmaatschap van de Vereniging STZ spiegelt het Amphia Ziekenhuis zich aan eveneens ambitieuze collega-ziekenhuizen. Het Amphia Ziekenhuis breidt het aantal opleidingen uit en draagt daarmee bij aan een ambitieus werkklimaat waarin professionals voortdurend kunnen leren. De Amphia Academie, het leerhuis, zal deze ontwikkeling vormgeven en ondersteunen.

21 De zorg voor de patiënt Strategisch beleidsplan 21 De topreferente en topklinische zorgproducten en innovaties, passend bij de gekozen zwaartepunten en centra van het Amphia Ziekenhuis, worden verder ontwikkeld en uitgebreid. Daarbij komt de nadruk meer te liggen bij wetenschappelijk onderzoek, dat zal leiden tot een toename van het aantal publicaties in toonaangevende medische vakbladen. Het Amphia Ziekenhuis streeft naar een nauwere relatie met academische centra en opleidingsinstituten om de ontwikkeling in kennis en techniek op de voet te kunnen blijven volgen. Uitbreiden van topreferente en topklinische zorg passend bij de zwaartepunten. Intensiveren van samenwerking met academische centra en opleidingsinstituten (Erasmus MC, Universiteit van Tilburg, Brabant Medical School). Uitbreiden van het aantal medisch specialistische opleidingen. Amphia Academie vormen tot centraal leerhuis, dat medische-, zorg- en bedrijfsopleidingen faciliteert. Meer wetenschappelijk onderzoek. 4.5 Efficiënte zorgpaden In het Amphia Ziekenhuis worden zorgprocessen herontworpen tot gestroomlijnde en patiëntgerichte zorgpaden. Deze zorgpaden zijn de paraplu waarbinnen afgesproken prestaties, kwaliteits- en veiligheidsnormen, maar ook de verhouding prijs - kwaliteit tot uitdrukking komen. Er wordt meer samengewerkt binnen zorgpaden waarbij meerdere specialismen een rol spelen. Zorgpaden zijn tevens voorwaarde om de toekomstige huisvesting op twee locaties vorm te geven. Zorgpaden worden door het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) ondersteund. Patiënten en huisartsen en andere verwijzers zijn betrokken bij het (her)ontwerpen van (keten) zorgprocessen. 60% van de zorg wordt verleend binnen vastgestelde zorgpaden. Patiënten en verwijzers zijn betrokken bij verbetertrajecten en bij de ontwikkeling van ketenzorgpaden Samenwerking met verwijzers, huisartsen in het bijzonder Huisartsen zijn er, samen met medisch specialisten en medewerkers van het Amphia Ziekenhuis, voor de patiënt. Het Amphia Ziekenhuis zet zich de komende beleidsperiode nadrukkelijk in voor een zeer goede relatie met de huisartsen. Laagdrempeligheid in die samenwerking is daarbij vereist. Voor het Amphia Ziekenhuis zijn de volgende samenwerkingsthema s belangrijk: het opstellen en het invoeren van zorgpaden, het verbeteren van persoonlijk contact tussen medisch specialist en huisarts, het uitbouwen en op een hoger niveau brengen van gezamenlijk georganiseerde en geaccrediteerde bij- en nascholing, het samen organiseren van gezondheidslezingen en zorgen voor goede informatieuitwisseling over de patiënt. Toename van tevredenheid onder huisartsen. Samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen verder ontplooien.

22 22 Strategisch beleidsplan De organisatie van de zorg 5. De organisatie van de zorg 5.1. Naar een nieuwe organisatie Om een slagvaardige, patiëntgerichte, ondernemende en efficiënte organisatie te realiseren, is aanpassing van de (top)structuur nodig. Een vijfhoofdig Directiecomité stuurt de interne organisatie aan. Intensivering van de samenwerking tussen Directiecomité en medische staf is voorwaarde voor een gerichte uitvoering van de gezamenlijk bepaalde koers, het neerzetten van het profiel en de realisatie van de strategische doelstellingen. De verschillende organisatieonderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, kwaliteit, kosten en opbrengsten van het door hen geleverde zorgproduct. Daarbij wordt ondernemerschap gestimuleerd. De medisch manager speelt als voorzitter, naast de bedrijfsmanager, een nadrukkelijke rol in de aansturing van de organisatieonderdelen. De nieuwe topstructuur en basisstructuur zijn geëffectueerd en dragen bij aan een patiëntvriendelijke, kwalitatief hoogwaardige, efficiënte organisatie Financiën en productie Het Amphia Ziekenhuis richt zich in de komende beleidsperiode op het verbeteren van de balansverhoudingen en de kasstroom. Daardoor kan tegen gunstige condities financiering worden verkregen voor ambitieuze innovaties. Investeringen op het gebied van her-/huisvesting, installaties, medische apparatuur en ICT kunnen alleen worden gerealiseerd als er voldoende financiële middelen ter beschikking komen. Om de optimale balansverhoudingen en kasstroom te realiseren, moet in de beleidsperiode jaarlijks minimaal een rendement van 3% op de omzet worden behaald. Het eigen vermogen moet worden verhoogd van 15% naar 20% van de omzet (in 2010 minimaal 45 miljoen Euro). Een gezonde financiële basis is ook voorwaarde om de zorg aan de patiënt zo goed mogelijk te faciliteren. Hierbij richt het Amphia Ziekenhuis zich op een juiste verhouding tussen prijsstelling en kostprijzen van de zorgproducten. Het Amphia Ziekenhuis vergelijkt zich met de benchmark-ziekenhuizen, waaronder de STZ-ziekenhuizen, wil concurrerend zijn en is voor zorgverzekeraars een aantrekkelijke partner door een juiste prijs/kwaliteitverhouding van zorgproducten. Analyse van de financiële bedrijfsvoering per spe cialisme leidt tot een optimale bijdrage aan de winst. Dit vereist inzicht en continue aandacht voor de innovatie van (zorg)processen en het efficiënt en effectief aanwenden van ter beschikking staande financiële middelen, met als doel verbeteren van de arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de dienstverlening. Om de slagkracht van de organisatie te vergroten, is transparantie in opbrengsten en kosten van (zorg) processen in de organisatieonderdelen cruciaal. Hiervoor moet de stuurinformatie betrouwbaar zijn, tijdig worden aangeleverd en zijn afgestemd op de gebruikers.

23 De organisatie van de zorg Strategisch beleidsplan 23 Analyses van marktprestaties, demografische ontwikkeling en bedrijfsmatige prestaties geven mede richting aan initiatieven die leiden tot volumegroei, een betere marktscore en adherentiegroei. Het Amphia Ziekenhuis is zich bewust van de interne en externe risico s. Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de managementfocus. De bedrijfs- en financiële risico s zijn in beeld gebracht en op een adequate wijze afgedekt. Verbeteren van de financiële vermogenspositie door een minimale rendementseis van 3 % van de omzet. Gemiddelde jaarlijkse productiegroei van 2 à 3 %. Groei van 10% marktaandeel in het adherentiegebied. De marktscore neemt van 92% (2008) toe tot 95% in Huisvesting Het Amphia Ziekenhuis is in de toekomst in Breda op één locatie gehuisvest. Hiermee ontstaat een ziekenhuis met twee locaties, één in Breda en één in Oosterhout. De planontwikkeling daarvoor is in volle gang. Samen met externe partijen, waaronder de Gemeente Breda, met medisch specialisten en leidinggevenden wordt vanuit een Stedenbouwkundige visie invulling gegeven aan de unilocatie in Breda en de vestiging in Oosterhout. De ver-/nieuwbouw is ondersteunend aan uitgangspunten zoals die voor de zorgverlening aan de patiënt zijn vastgesteld. Specifiek wordt de zorg voor de ouderwordende patiënt genoemd. Om de bekostiging van zorg in de toekomst te continueren, zijn de mogelijkheden tot innovatie van zorgpaden, efficiency en arbeidsproductiviteit het vertrekpunt voor ver-/nieuwbouw. Een begin is gemaakt met het realiseren van het twee locatieziekenhuis Breda/Oosterhout. De visie op zorg, de visie op de zorg voor de ouderwordende patiënt en de visie op patiëntgerichtheid, zorgpaden en arbeidsproductiviteit zijn gerealiseerd in de plannen voor bouw en huisvesting ICT-beleid ICT-beleid levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een moderne, inzichtelijke, hoogkwalitatieve, procesgerichte organisatie. In de komende jaren heeft de invoering van een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) de hoogste prioriteit, inclusief invoering van een afsprakenplanningssysteem en ERP (Enterprise Resource Planning), zodat een uitstekende organisatie van de interne administratieve processen (zowel zorgprocessen als bedrijfsvoeringsprocessen) wordt gegarandeerd. Deze twee majeure ICT-vernieuwingsprojecten leveren tevens een belangrijke bijdrage aan de geïntegreerde informatievoorziening, waardoor zowel over zorgkwaliteit als bedrijfsvoering kan worden gerapporteerd. Realisatie van het EPD en het ERP.

24 24 Strategisch beleidsplan De organisatie van de zorg 5.5. Het merk Amphia Bij zijn keuze voor een ziekenhuis doorloopt de patiënt een bepaald proces. Hij laat zich door verschillende bronnen beïnvloeden. Aan de top staan zijn eigen ervaringen, dan de ervaringen van mensen uit zijn directe omgeving. Een positieve patiëntervaring geeft binding met het ziekenhuis en stimuleert patiënten hun ervaringen te delen met familie, vrienden, huisarts en zorgverzekeraar. Het gedrag van medisch specialisten en medewerkers bepaalt meer en meer het imago en de reputatie van het ziekenhuis. Het Amphia Ziekenhuis profileert zich doordat de bejegening het verschil maakt voor de patiënt. Het ziekenhuis wil meer kennis vergaren over de diversiteit in klantgroepen en hun specifieke wensen en behoeften. Op basis van deze kennis wordt de zorg, onze specifieke zwaartepunten en expertise op passende en innovatieve wijze onder de aandacht van de verschillende klantgroepen gebracht. Hiertoe zal een marketingstrategie worden ontwikkeld. Naast marketingstrategieën voor het vergroten van het marktaandeel op bepaalde zorgproducten en voor het realiseren van het profiel, worden marketingstrategieën ook ingezet voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt, de financiële markt of de markt voor onderwijs en wetenschap. Het Amphia Ziekenhuis is voor patiënten een vanzelfsprekende keuze Samenwerking met partners Het Amphia Ziekenhuis richt zich ook op de buitenwereld. Samenwerkingsverbanden worden uitgebreid en geïntensiveerd ten behoeve van het behoud en het versterken van functies en het optimaliseren van continuïteit van zorg voor de patiënt. Het Amphia Ziekenhuis wil een door patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars geprefereerde aanbieder van medische zorg zijn. Het ziekenhuis is onderdeel van een zorgketen. Dit betekent dat het Amphia Ziekenhuis netwerken of samenwerkingsverbanden vormt met andere zorgaanbieders en andere relevante instellingen op het gebied van AWBZ- of geestelijke gezondheidszorg, maar ook met tweede- of derdelijns zorgvoorzieningen, zoals thuiszorgorganisaties en de V&V sector. Een eerste verkenning van een strategische samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg vindt plaats. De profielen van zowel het Amphia Ziekenhuis als het St. Elisabeth Ziekenhuis op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek, vormen aanleiding de mogelijkheden tot nauwere samenwerking te onderzoeken. Het is bovendien een strategische ontwikkeling voor de STZ-ziekenhuizen in het zuiden van Nederland, om samen met de algemene ziekenhuizen in de regio, de topklinische functies in de regio te behouden en de continuïteit van zorg binnen het verzorgingsgebied te garanderen. Voor het Amphia Ziekenhuis betekent dit met name het versterken van de samenwerking met de ziekenhuizen in westelijk Noord-Brabant en Zeeland. Om hoogcomplexe zorg voor de patiënt in de regio kwalitatief te waarborgen zal samenwerking tussen grotere en kleinere ziekenhuizen ontstaan. Dit wordt ook wel de ontwikkeling naar systeemziekenhuis genoemd.

25 De organisatie van de zorg Strategisch beleidsplan 25 In de toekomst wordt gezocht naar meer synergie tussen het Amphia Ziekenhuis, de Stichting Huisartsenlaboratorium en de Huisartsenkring West-Brabant. De samenwerking met de huisartsen wordt nader geïntensiveerd. De ontwikkeling van een 1½ lijnscentrum is bijvoorbeeld een onderwerp dat verder verkend gaat worden met de Huisartsenkring West-Brabant. Verkenning van het verstevigen van lopende en de uitbouw van samenwerkingsafspraken met partners in de regio. Onderzoeken van toekomstscenario s waarin samenwerking met zorgpartners tot uitdrukking komt in optimale patiëntenzorg en daarin het verstevigen van de positie van het Amphia Ziekenhuis naar de toekomst.

26 26 Strategisch beleidsplan Strategie in cijfers 6. Strategie in cijfers Patiëntgerichtheid 1 x jaar patiënttevredenheidonderzoek 80% 100% waardering door patiënt 7 (=2008) 8,5 waardering door huisarts 8,5 betrokkenheid patiënt, huisarts, zorgverzekeraars 10 projecten bij verbeterprojecten patiëntgerichtheid als onderdeel jaargesprek 100% Opleiding en onderzoek aantal medisch specialistische opleidingen aantal (gespecialiseerde) verpleegkundigen in opleiding conform afspraken met convenant partners Kwaliteit en processen toegangstijd < 2 weken polikliniek < 3-4 weken kliniek medicatieverificatie bij opname en ontslag (VMS) 100% electieve patiënten meten en registreren van postoperatieve 100% wondinfecties (VMS) registratie procesindicator reanimaties (VMS) 100% meten van de nierfunctie bij patiënten die 100% onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel ondergaan (VMS) deelname aan VMS-projecten 100% deelname medisch specialisten aan IFMS 80% digitale complicatieregistratie van medische 100% disciplines vermindering van het aantal bloedtransfusies 20% ontruimingsplan geoefend ja zorg vastgelegd in zorgpaden 60% Medewerkers 1 x 2 jaar vitaliteitsonderzoek + verbeterplan per 100% organisatie-eenheid ziekteverzuim 5,4% één van de 5 beste STZ-ziekenhuizen medewerkers met POP/jaargesprek 100% % verpleegkundigen in kwaliteitsregister 100% Financiën en productie adherentiegroei % marktscore 92% (2008) 95% productiegroei jaarlijks 2 à 3 % rendement 3% solvabiliteit 20%

27 Tot slot Strategisch beleidsplan 27 Tot slot Dit strategisch beleidsplan geeft op hoofdlijnen de koers aan naar het Amphia Ziekenhuis dat wij in 2015 met elkaar willen zijn. De onderwerpen uit dit beleidsplan worden uitgewerkt in verschillende onderdelen die met elkaar Panorama Amphia, zicht op een transparante organisatie gaan vormen. Panorama Amphia is een handleiding voor leidinggevenden en medisch specialisten om gezamenlijk een succesvolle organisatie te creëren. Naast het Strategisch Beleidsplan, omvat Panorama Amphia onder meer de onderdelen Structuur en functie in balans, Structuur en resultaat in balans, Structuur en ondernemen in balans en De fysieke wereld van de Amphia Organisatie. De Raad van Bestuur en het Bestuur van de Vereniging Medische Staf vertrouwen erop dat alle medewerkers en medisch specialisten zich geïnspireerd en uitgedaagd voelen om Samen die bijdrage te leveren die ervoor zorgt dat het Amphia Ziekenhuis in 2015 inderdaad een organisatie is om trots op te zijn. Een organisatie die Verder is VerBeterd met de patiënt in de hoofdrol. Wij wensen iedereen veel plezier toe bij de uitoefening van deze taak.

28 28 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk

29 Bijlage 1 Strategisch beleidsplan 29 Bijlage 1: Begrippenlijst AWBZ DBC EPD ERP HR HRM ICT IFMS NIAZ OK POP STZ V&V V&VN VMS Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Diagnose Behandel Combinatie Elektronisch Patiënten Dossier Enterprise Resource Planning Human Resource Human Resource Management Informatie- en Communicatie Technologie Individueel Functioneren Medisch Specialist Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg OperatieKamers Persoonlijk ontwikkelingsplan Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen Sector Verpleging & Verzorging Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland VeiligheidsManagementSysteem

30 30 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk

31 Bijlage 2 Strategisch beleidsplan 31 Bijlage 2: Samenstelling voorbereidingsgroep J.E.P.C. Bartels MHA organisatorisch manager radiologie/nucleaire geneeskunde M.J.J. de Bruijn MHA manager divisie 1 mw. drs. W.J.A.M. Geurds coördinator medische staf, voorts Manager Kenniskern Marketing & Sales mw. E.M.B. Harings-Guns MBA manager Personeel & Organisatie drs. E.A. Hoette lid Raad van Bestuur dr. A.R. Hulsmann, kinderarts secretaris Vereniging Medische Staf mw. drs. C.A.A.E. Jansen beleidsmedewerker drs. E.A. Janssen KNO-arts drs. A.M. Janssens longarts Th.E.A.M. de Jong radioloog, voorzitter Vereniging Medische staf mw. drs. H.C. Kamphuys manager divisie Facilities drs. K.B. de Raad manager divisie 2 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur

32 32 Strategisch beleidsplan maart 2010 Hoofdstuk Locatie Molengracht Molengracht CK Breda Locatie Langendijk Langendijk EV Breda Locatie Pasteurlaan Pasteurlaan DH Oosterhout T (076) E I

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013 Radboudumc Jaardocument 2013 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bij de titel van dit jaaroverzicht 3 Deel 1 - Over het IJsselland Ziekenhuis 4 Profiel 4 Belangrijkste ontwikkelingen 5 in de externe omgeving Strategie en

Nadere informatie

Strategisch beleid Vérian 2013-2015

Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Een voortzetting van ambities Apeldoorn, 1 oktober 2013, versie 04 vastgesteld Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemeen... 4 2. Landelijke ontwikkelingen... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie

Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert

Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert SJG Weert heeft sinds 2010 een nieuw bestuur met nieuwe plannen. Nu de contouren daarvan zijn bepaald, is het tijd om deze te verankeren

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg Meerjarenplan 2013-2016 Utrecht Victas, verslavingszorg Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernwaarden 3. Achtergrond van dit meerjarenplan 3.1. Verslavingsvraagstukken

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85

Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85 Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85 88 107 108 119 120 121 122 123 125 128 131 132 136 137 145 146 151 156 160 161 I Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats Raad van toezicht per ultimo verslagjaar

Nadere informatie