Strategisch Beleids Plan SBP. christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Beleids Plan SBP. christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn"

Transcriptie

1 Strategisch Beleids Plan SBP christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn

2 Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Nieuw strategisch beleidsplan... 5 Ontwikkelen van beleid... 5 Samenhang... 6 Looptijd... 6 Fundament... 6 Opbouw van het strategische beleidsplan... 6 Tot slot... 7 Missie... 8 Visie... 8 Identiteit... 8 Algemeen... 9 Visie op onderwijs Visie op personeel Visie op de organisatie Visie op financiën Visie op huisvesting Motto Strategische doelen Identiteit Hoge kwaliteit Passend onderwijs ICT ontwikkeling Integraal Kind Centra Bijlage 1 - Resultaten (te bereiken) Bijlage 2 - Operationeel Beleid Plan (OBP) Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 3

4 Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 4

5 Inleiding: In dit document wordt het strategisch beleid van Stichting Ieder kind telt beschreven. In het strategisch beleid beschrijven we in hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar ( ). Dit document is het resultaat van overleg met de opbrengsten van open constructieve gesprekken binnen bestuur, medewerkers bestuurscentrum, schooldirecties, RvT en GMR. Stichting Ieder kind telt is het bevoegd gezag voor de volgende twaalf scholen. De Ark Jan Barbier Prinses Beatrixschool De Blenke De Bongerd De Brug (sbo) De Es Prinses Marijkeschool De Meander De Schaapskooi Talentrijk De Veenbrug Nieuw strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende vier jaar. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als bestuur de komende jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar samen met het management, de teams, het ondersteunend personeel, vrijwilligers en de medezeggenschapsraden. Ontwikkelen van beleid Startpunten zijn zelden nulpunten. Beleid bouwt voort op bestaand beleid en nieuwe inzichten zorgen voor voortgang en ontwikkeling van nieuw en aangepast beleid. De uitkomsten van evaluatie en de opbrengsten van de verschillende ontwikkelsessies geven richting aan de beleidsontwikkeling. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 5

6 Samenhang Het strategische beleidsplan geeft richting aan de ontwikkelkoers van Stichting Ieder kind telt en is richtinggevend voor de opstelling van de schoolplannen van de individuele scholen. Als lerende organisatie streeft Stichting Ieder kind telt naar het verbinden en boeien van mensen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Duurzaamheid, talentontwikkeling en schoolgebonden identiteit staan daarbij centraal. Duurzaamheid in de zin van huisvesting (goed onderhouden gebouwen, energiebesparing etc.), maar ook in de zin van leren voor het leven. Talentontwikkeling in het kader van een leven lang leren, aangezien het onderwijs in de 21ste eeuw snel aan het veranderen is. Dit vraagt een manier van denken, of mindset, van alle betrokkenen, ten einde het onderwijs zodanig in te richten dat de kinderen optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een uitdagende en inspirerende rol in de samenleving. Schoolgebonden identiteit (onderwijskundig) vanuit het besef dat er sprake is van verscheidenheid van de scholen op het gebied van (onderwijskundige) identiteit die gerespecteerd dient te worden. Looptijd Het SBP heeft een looptijd van vier jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens de looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van interne en/of externe ontwikkelingen. De periode van vier jaar is bewust gekozen. De volgende planperiode voor de schoolplannen kan hierdoor ruim van te voren, vanuit het in 2018 vastgesteld SBP, invulling gegeven worden. Fundament Het fundament voor dit strategisch beleid wordt gevormd door o.a. de documenten: - Duurzame ontwikkeling vanuit drijfveren! Identiteitsparagraaf! - De visie en missie van Stichting Ieder kind telt als uiteenzetting c.q. cultuurdrager. Opbouw van het strategische beleidsplan 1. De missie (waar staan we voor?). 2. De visie, uitgewerkt in negen visiestatements (waar gaan we voor!). 3. De negen visiestatements zijn ondergebracht bij de zes beleidsterreinen: - identiteit; - onderwijs; - personeel; - organisatie; - financiën; - huisvesting. Op deze wijze is de visie van Stichting Ieder kind telt op alle beleidsterreinen uitgewerkt. Bij ieder beleidsterrein worden drie focuspunten vermeld. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 6

7 Tot slot Kinderen laten leren. Dat is de maatschappelijke opdracht, voor het primair onderwijs. De medewerkers van Stichting 'Ieder kind telt' streven ernaar dat ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen en het hoogst mogelijke rendement in zijn/haar talentontwikkeling wordt gehaald. Ouders en verzorgers willen verzekerd zijn van goed onderwijs voor hun kinderen. Onderwijs dat aansluit bij de thuissituatie en waaraan vorm wordt gegeven vanuit een christelijke levensovertuiging. Kinderen willen gezien worden, zich vertrouwd voelen en leren in een aantrekkelijke en uitdagende omgeving. Dat vraagt een gemeenschappelijke aanpak tussen leerkracht, team en ouders. Het bundelen van kennis tussen leerkrachten, tussen scholen in samenhang met hun omgeving is de belangrijkste voorwaarde om tot goede resultaten te komen. Kortom, dit plan geeft kader en richting voor: Goed onderwijs voor ieder kind, want Ieder kind telt! H. Slabbekoorn voorzitter College van Bestuur Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 7

8 1. Missie Alle kinderen van Stichting Ieder kind telt krijgen duurzaam onderwijs aangeboden, waarbij dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is. Het onderwijs wordt gegeven in een aantrekkelijk en professionele leer- en werkomgeving. De (onderwijskundige) identiteit van iedere school is hierin leidend. 2. Visie 2.1 Stichting Ieder kind telt is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig opbrengstgericht, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen. 2.2 De medewerkers van Stichting Ieder kind telt zijn professionals, gericht op ontwikkeling vanuit hoge verwachtingen. Zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie, PLG (Professionele Leer Gemeenschappen), netwerken, kenniskringen in samen werking met Hogescholen en Universiteiten en relevante social media, ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kernbegrippen zijn de professionele ruimte en een leven lang leren (van en met elkaar). 2.3 Stichting Ieder kind telt voert een gezond en duurzaam financieel beleid om nu en ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de gemeente Hellendoorn. 2.4 De scholen van Stichting Ieder kind telt zijn gehuisvest in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren. Het ontwikkelen van Integrale Kindcentra wordt nagestreefd. 2.5 Als lerende organisatie richten de scholen van Stichting Ieder kind telt zich op de omgeving en anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij. 2.6 Stichting Ieder kind telt als geheel is een lerende organisatie. De Stichting werkt proactief samen met organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 2.7 Stichting Ieder kind telt werkt in deze planperiode vanuit de Identiteitsparagraaf waarin de kernwaarden: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme leidend zijn. 2.8 De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, transparantie en een proactieve houding. 2.9 Stichting Ieder kind telt is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan. Identiteit: Stichting Ieder kind telt wil vanuit een christelijke traditie op eigentijdse wijze in lessen en projecten aandacht en uiting geven aan en gelegenheid bieden tot: Een actieve invulling van de relatie van de school met de kerk en de samenleving; Vieren van christelijke feestdagen; De gelijkwaardigheid van ieder mens (respect); Zorg voor de schepping (waarden en normen); Gemeenschapszin (solidariteit); Geloof in de toekomst (perspectief en hoop). Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 8

9 Algemeen: Stichting Ieder kind telt werkt in deze planperiode vanuit de Identiteitsparagraaf waarin de kernwaarden: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme leidend zijn. 1. Waar staan wij echt voor? Vanuit onze christelijke identiteit, in verbinding met God, met elkaar en met de wereld, willen wij kinderen toerusten voor een duurzame samenleving die constant in beweging is en waarin de ontzuiling steeds prominenter zal worden. Wij willen daarom voortdurend werken aan een evenwichtig onderwijsaanbod, waarin ontmoeting, betrokkenheid en eigenaarschap kernwaarden zijn die leiden tot optimale resultaten bij ieder kind: Ieder kind telt. 2. Als dit onze ideologie is, hoe kijken wij dan naar leerlingen en ouders? Voor ons als onderwijsprofessionals zijn leerlingen en ouders waardevolle en onmisbare partners. Samen met hen, de teams en de omgeving zijn we een professionele leergemeenschap. Daarbinnen voeden ouders, als eerste opvoeders, ons met specifieke informatie over hun kind en hun kritische blik op ons onderwijs; we zijn met hen voortdurend in dialoog. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces: zij formuleren hun eigen leerdoelen en groeien daarin door de feedback van leerkrachten, ouders en medeleerlingen. Educatief partnerschap is gericht op een win-win situatie in het belang van ieder kind. 3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders? Wij beloven betekenisvol onderwijs, dat op al onze scholen leidt tot minimaal de landelijk gemiddelde resultaten. We bieden een veilige leeromgeving, waarin kinderen kunnen groeien. Dit is zichtbaar in de doelen die kinderen voor zichzelf formuleren en de door ons meetbaar gemaakte resultaten. We rusten onze leerlingen toe voor een leerroute in het voortgezet onderwijs die past bij hun mogelijkheden. In deze toerusting is substantiële ruimte voor kennis en vaardigheden van de 21e eeuw. Doordat we maximaal gebruik maken van de per school mogelijke eigen accenten in het onderwijs, komen individuele talenten van kinderen tot hun recht. 4. Wat is onze unieke kracht? Wij zijn uniek in de wijze waarop we met elkaar vormgeven aan onderwijs en opvoeding. De activiteiten die we ontwikkelen worden steeds gekenmerkt door ontmoeting: in dialoog met elkaar geven we betekenis aan professionaliteit, eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Daarmee bouwen we, optimistisch vanuit onze christelijke inspiratie en met ondernemingszin aan duurzame schoolontwikkeling en aan een duurzame samenleving. 5. Waar mag men ons op aanspreken? Wij laten ons graag aanspreken en zullen elkaar aanspreken op de volgende kernwaarden: - Vertrouwen (we doen wat we beloven) - Kwaliteit (goede onderwijsresultaten) - Verantwoordelijkheid (we weten waar we voor staan en handelen daarnaar) - Grenzen verleggen (in ontmoeting met onze partners zijn we altijd op zoek naar een eigentijdse balans tussen basisvaardigheden en vaardigheden voor de 21e eeuw). Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 9

10 Visie op onderwijs: Stichting Ieder kind telt is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig opbrengstgericht, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen. Als lerende organisatie richten de scholen van Stichting Ieder kind telt zich op de omgeving en anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij. Verzorgen van kwalitatief hoogwaardig, adaptief onderwijs voor alle kinderen is de basisopdracht voor alle scholen van Stichting Ieder kind telt. Dit betekent dat gestreefd wordt naar het behalen van zo hoog mogelijke resultaten op alle terreinen. Voor de instrumentele vakken (taal, lezen en rekenen) formuleren de scholen streefdoelen op basis van analyse van de schoolpopulatie. Leerkrachten formuleren de doelen voor de kinderen vanuit hoge verwachtingen van ieder kind en passen instructie, werkvormen en materialen zodanig aan dat alle kinderen tot hoge prestaties komen, uiteraard binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Naast de instrumentele vakken worden kinderen uitgedaagd om hun talenten ook creatief en sociaal, optimaal te ontwikkelen. Scholen richten hiervoor een uitdagende, boeiende en duurzame leef- en werkomgeving in, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot creatieve, sociale en zelfbewuste jongeren, die zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Scholen realiseren een onderscheidend onderwijsconcept (bijvoorbeeld met behulp van uitgangspunten en werk- wijzen van Boeiend Onderwijs (BEO) of IPC), waarbij schoolspecifieke accenten aangebracht kunnen worden in de vorm van bijvoorbeeld wetenschap en techniek, sport, cultuur en meertalig onderwijs. Het onderwijs op de scholen wordt verzorgd vanuit de normen en waarden, passend bij de identiteit van de school en de Stichting. De wijze waarop de identiteit wordt vormgegeven, is vastgelegd in het schoolplan van de school. Leerkrachten werken vanuit de normen en Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 10

11 waarden van de school en zorgen er samen met de kinderen en ouders voor, dat de beschreven identiteit ook een beleefde identiteit is. Leerkrachten verzorgen passend onderwijs, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Zij verzamelen hiervoor informatie vanuit het leerlingvolgsysteem en door middel van gesprekken met het kind en de ouders. Indien gewenst en/of noodzakelijk wordt extra ondersteuning ingezet vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waarbij ook samenwerking met andere scholen en organisaties voor jeugdhulpverlening tot de mogelijkheden behoort. In dit kader maken scholen ook afspraken met organisatie in de voorschoolse periode en met het voortgezet onderwijs, om een ononderbroken doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen mogelijk te maken. Het onderwijs wordt gegeven in een veilige omgeving. Scholen zijn fysiek veilig en fris en met alle betrokkenen (medewerkers, ouders en kinderen) worden afspraken gemaakt om een positief pedagogisch klimaat te realiseren, waarin alle kinderen, ouders en medewerkers met respect behandeld worden en tevens respect hebben voor hun medemens. Het onderwijs is afgestemd op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Hiertoe maken scholen gebruik van moderne media, waarbij kinderen in het kader van mediawijsheid goed begeleid worden, om deze media doelbewust te kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun leerproces. De directeuren van de scholen geven leiding aan het complexe geheel van verandering vanuit een systeembenadering. Scholen werken planmatig aan een constante verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende opbrengsten. De grote lijnen worden hiervoor vastgelegd in het schoolplan voor een periode van vier jaar. Jaarlijks vindt een uitwerking plaats in de vorm van een schooljaar ontwikkelplan (SJOP) met de daarbij passende evaluatiecyclus. Beide zijn verantwoordingsdocumenten. Scholen borgen hun kwaliteit in een kwaliteitshandboek, waarin ook de kwaliteitszorg nauwkeurig wordt omschreven. Focus: Hoge resultaten vanuit hoge verwachtingen. Passend onderwijs. Talentontwikkeling op alle niveau s. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 11

12 Visie op personeel: De medewerkers van Stichting Ieder kind telt zijn professionals, gericht op ontwikkeling vanuit hoge verwachtingen. Zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie, PLG (Professionele Leer Gemeenschappen), netwerken, kenniskringen en relevante social media, ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kernbegrippen zijn de professionele ruimte en een leven lang leren (van elkaar). Stichting Ieder kind telt is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan. De kwaliteit van het onderwijs wordt in grote mate bepaald door de professionaliteit van de leerkracht voor de klas. De leerkracht moet voldoende professionele ruimte hebben om het onderwijs op een kwalitatief hoog niveau vorm te geven. Aangezien het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is, wordt van alle medewerkers gevraagd om een leven lang te leren. Opname in het lerarenregister maakt de ontwikkeling transparant. Op vele manieren (training, scholing, coaching, netwerken, kenniskringen, intervisie etc.) worden mogelijkheden geboden om individueel en op teamniveau voortdurend in ontwikkeling te blijven. Jaarlijks wordt een studie- c.q. inspiratiedag georganiseerd voor alle medewerkers, waarbij vooraanstaande, ook interne, deskundigen lezingen houden en workshops verzorgen en er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten. Om ook in de toekomst een beroep te kunnen doen op enthousiaste professionals investeert Stichting Ieder kind telt veel tijd en aandacht aan de begeleiding van toekomstige collega s. De coaches en de opleidingscoördinator spelen daarbij een belangrijke rol, zowel voor de studenten van de PABO s en de ROC s, als voor de startende leerkrachten. Integraal Personeelsbeleid (IPB) wordt de komende jaren herijkt, uitgewerkt en aangescherpt. Hierbij krijgen thema s als mobiliteit, werving en selectie, talentontwikkeling, competentiebeleid, inhoudsvolle gesprekscyclus en het functiehuis uitgebreid aandacht. Ook het levensfasebewust personeelsbeleid en het omgaan met werkdruk krijgen hierin bijzondere aandacht. Dit alles past onder de noemer duurzame inzetbaarheid. Ondersteuning, scholing en training wordt aan de directeuren aangeboden, om de organisatie aan te kunnen sturen vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 12

13 rondom systeemdenken en innovaties. Samenwerking, intervisie en reflectie zijn hierbij kernbegrippen. In de uitwerking van het personeelsbeleid wordt met nadruk aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, dit in samenwerking met andere onderwijsorganisaties. Ook wordt met andere organisaties mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een mobiliteits-/vervangingscentrum, mede vanwege de te verwachten opheffing van het vervangingsfonds. Het centrum zal o.a. verantwoordelijk kunnen worden voor vervanging bij ziekte en een impuls geven aan de flexibiliteit van personeel en organisaties. Focus: Een leven lang leren. Integraal personeelsbeleid (inclusief duurzame inzetbaarheid). Professionele ruimte. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 13

14 Visie op de organisatie: Stichting Ieder kind telt is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig opbrengstgericht, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen. De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, transparantie en een proactieve houding. Stichting Ieder kind telt volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en participeert actief in lokale, regionale en landelijke gremia. Innovatie wordt gestimuleerd om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan thema s als andere schooltijden, integrale kindcentra en gebruik van relevante sociale media in het onderwijs. Stichting Ieder kind telt bevordert de medezeggenschap van kinderen, ouders en medewerkers, zowel op school als op stichtingsniveau. Hiervoor is professionele communicatie van groot belang. De interne en externe communicatie krijgt nadrukkelijk aandacht tijdens de planperiode en wordt waar nodig aangepast c.q. verbeterd. Een belangrijk gesprekspunt in de komende jaren is de organisatiegrootte. Het teruglopend aantal leerlingen bij Stichting Ieder kind telt en in de regio/landelijk is aanleiding om met andere organisaties (PO en VO) het gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking in welke vorm dan ook. Hierbij is ook het gesprek over identiteit van essentieel belang. Stichting Ieder kind telt staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gegeven vanuit de identiteit van de betreffende school. Onderwerpen als: overhead, schoolgrootte, beleid t.a.v. kleine scholen/kleine scholentoeslag en demografische gegevens worden de komende planperiode verder uitgediept. Stichting Ieder kind telt hecht grote waarde aan ouderbetrokkenenheid. Als educatieve partners zullen ouders betrokken worden bij de vormgeving van het onderwijs aan hun kinderen. Op verschillende manieren zullen ouders uitgedaagd worden om mee te denken, te helpen, te ondersteunen, zowel op schoolniveau als op organisatieniveau. Focus: Organisatiegrootte en vorm. Borging identiteit. Code goed bestuur. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 14

15 Visie op financiën: Stichting Ieder kind telt voert een gezond en duurzaam financieel beleid om nu en ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de gemeente Hellendoorn. De financieel gezonde situatie van Stichting Ieder kind telt zal ook in de nieuwe planperiode veiliggesteld dienen te worden. Van groot belang is een professionele, digitale inrichting van de diverse processen binnen de organisatie (onderwijs, personeel, financiën en huisvesting), een transparante planning en control-cyclus en een proactieve samenwerking tussen Stichting Ieder kind telt en het administratiekantoor. Duurzame bedrijfsvoering (rentmeesterschap, in control zijn ) is hierbij het leidende thema. Financieel beleid moet voorbereid zijn op de toekomst, zodat gedurende een lange reeks van jaren kwalitatief goed onderwijs in de gemeente Hellendoorn gewaarborgd kan worden. Een gedegen systeem van prognoses, meerjarenbegrotingen, investeringsprogramma s en andere noodzakelijke beleidsdocumenten wordt hiervoor doorontwikkeld. Mogelijkheden om andere geldstromen te genereren (sponsorbeleid, subsidies enz.) worden verder vorm gegevens, om aanvullende investeringen in het onderwijs mogelijk te maken. Op meerdere niveaus (administratief medewerkers, directeuren, beleidsmedewerkers, college van bestuur) wordt verdere professionalisering op het gebied van financiën gerealiseerd. Eigenaarschap op verschillende niveaus is een thema met prioriteit! De wijze waarop, binnen de scholen en de gehele organisatie, wordt omgegaan met private gelden, wordt transparant geregeld en onderbouwd. Inkomsten uit ouderbijdragen en incidentele activiteiten kunnen een welkome aanvulling zijn op de regulieren bekostiging van de scholen. De structurele bedrijfsvoering van de scholen mag echter nooit afhankelijk worden van private geldstromen. Financiën vormen een voorwaarde om het onderwijs aan de kinderen op een juiste manier vorm te geven. Ingrijpende keuzes dienen gemaakt te worden met betrekking tot het onderscheid tussen materiële en personele baten en lasten en de mogelijke ontschotting hiertussen. Focus: Duurzame bedrijfsvoering. Professionalisering. Aanvullende bekostiging. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 15

16 Visie op huisvesting: Scholen van Stichting Ieder kind telt zijn gehuisvest in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren. Dagelijks verblijven medewerkers en leerlingen vele uren in en om het schoolgebouw. Het is daarom van groot belang deze gebouwen zodanig in te richten en te onderhouden dat er sprake is van een veilige en uitdagende werk- en leeromgeving. De scholen van Stichting Ieder kind telt streven er naar om de omgeving van het schoolgebouw te betrekken bij het onderwijs, door middel van een uitdagende speelomgeving op en rond het schoolplein. Het gebouw zelf wordt zodanig gebruikt en ingericht dat het een fijne werkomgeving is voor de medewerkers en een veilige en uitdagende leeromgeving voor de kinderen, passend bij het onderwijsconcept van de school. Onderhoud wordt volledig bovenschools geregeld door de directeur beheer/huisvesting. Het totale pakket van onderhoud en exploitatie en beheer (inclusief schoonmaak en energiebeheer) wordt duurzaam vormgegeven en verwerkt in de meerjaren onderhoudsplanning. Doelstelling is voor alle scholen om een gezond, goed onderhouden gebouw te realiseren, optimaal geschikt voor onderwijsdoeleinden van deze tijd. De directeur beheer/huisvesting geeft vorm aan de realisatie van de doordecentralisatie huisvesting met ingang van 1 januari 2015, onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Goede contacten met de lokale overheid zijn van essentieel belang. Gedurende de planperiode zal planmatig gewerkt worden aan de realisatie van een optimale infrastructuur voor ICT, als voorwaarde om onderwijs van de toekomst mogelijk te maken door intensief gebruikt van ICT-mogelijkheden. Focus: Uitdagende werk- en leeromgeving zowel binnen als buiten. Veilige, frisse, gezonde gebouwen. Totale pakket beheer en exploitatie. Motto: Een rijke en inspirerende basis voor iedereen!, onder dit motto gaan we ons de komende vier jaar profileren. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 16

17 Strategische doelen Stichting Ieder kind telt stelt zich ten doel christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn te bevorderen. Zij wil binnen haar verzorgingsgebied het deelnemerspercentage met betrekking tot het aantal leerlingen op onze scholen tenminste op hetzelfde niveau houden en zo mogelijk zelfs op een hoger niveau. Het succes van het onderwijs is in hoge mate afhankelijk van het enthousiasme en de inzet van de mensen die werken in onze stichting. Zij vormen het kapitaal van de organisatie. De kans op succes is het grootst als de professionals in onze organisatie zelf de problemen herkennen die het succes in de weg staan; als zij zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten (eigenaarschap). Daarnaast is het van belang om de beschikbare kwaliteiten en deskundigheid zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De succesfactor is partnerschap. Dat betekent concreet: Het gebruik maken van de aanwezige talenten binnen onze organisatie. Het gebruik maken van de aanwezige kennis bij ouders, deskundigen, collega organisaties en samenwerkingsverbanden. Stichting 'Ieder kind telt' wil haar doel bereiken zodat: De scholen en schoolteams zich ontwikkelen tot lerende organisaties, waar planmatig aan kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gewerkt. Het effect van het beleid terug te zien is in betere opbrengsten (Cito-scores, sociale vaardigheden, passend onderwijs) Ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen (educatief partnerschap) Stichting Ieder kind telt wil, op korte termijn, als onderwijsorganisatie en per individuele school op of boven (landelijk) gemiddeld presteren. In de komende vier jaar wil Stichting Ieder kind telt de volgende strategische doelen realiseren: Identiteit Samenwerking met verschillende denominaties. Herkenbaar / uniek Sterke positie van Stichting 'Ieder kind telt' zowel lokaal als regionaal Hoge kwaliteit Aantrekkelijke/uitnodigende/modern functionele gebouwen Hoge opbrengsten Capabele directeuren en leerkrachten (professionaliseren) Tevreden personeel, ouders en leerlingen Samen op te leiden (relatie PABO, ROC) Transparante organisatie Aansluiting en overdracht VO Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 17

18 Passend onderwijs Positie SBO De Brug PKI (pedagogisch kennis centrum), implementatie SOP (School Ondersteunings Plan) Professionalisering medewerkers ICT ontwikkeling Ontwikkelen en uitwerken van beleidsplan Wervende websites op school en stichting Van schoolboek naar e-book Digitalisering van betalingsverkeer en andere administratieve processen Integraal Kind Centra Ontwikkeling horizontaal / verticaal Maatschappelijke ontwikkelingen: schooltijden, continu rooster, BSO Anticiperen op krimp Pluriform onderwijs Partners genereren, ook gemeente Hellendoorn Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 18

19 Bijlage 1 - Resultaten (te bereiken) Alle activiteiten die de scholen van de stichting uitvoeren hebben tot doel onderwijs te verzorgen van hoge kwaliteit en waar nodig de kwaliteit verder te verbeteren. Met het oog op een zo groot mogelijke effectiviteit, zoeken we naar een evenwichtige samenhang in doelen, resultaten en activiteiten. De scholen dienen (wettelijke verplicht) de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt op te nemen. Met de referentieniveaus kunnen de scholen van Stichting 'Ieder kind telt', binnen het opbrengstgericht werken, doelen stellen en leerprestaties van leerlingen meten en zo nodig bijsturen. Vanuit een vijftal vensters wordt de doelen en resultaten verder uitgewerkt: 1. Opbrengsten (inhoudelijk en financieel) 2. Klanten (alle direct en indirect betrokkenen) 3. Processen (interne bedrijfsvoering, organisatie) 4. Innovatie (leren en ontwikkelen) 5. Werkgemeenschap (dure inzetbaarheid en professionalisering) Hieronder worden de doelen en resultaten vanuit de vensters uitgewerkt. Het beleid van Stichting 'Ieder kind telt' is er op gericht in de komende vier jaar de volgende resultaten te bereiken: Venster opbrengsten Algemeen Identiteit: Alle scholen van Stichting 'Ieder kind telt' hebben in hun schoolplan beschreven hoe en op welke wijze zij invulling geven aan de christelijke identiteit. Relatie school, gezin en samenleving, vieren van christelijke feestdagen. Stichting 'Ieder kind telt' heeft onderzoek gedaan naar mogelijke vormen van samenwerking met andere denominaties. De positie van Stichting 'Ieder kind telt' is herkenbaar versterkt, zowel plaatselijk als regionaal d.m.v. naamsbekendheid en participatie in overleg organen. Naast de religieuze identiteit is er ook op sociaal/emotioneel gebied en middels onderwijsconcepten een kleurrijke samenstelling van de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' gerealiseerd. Hoge opbrengsten: de gemiddelde CITO eindscore van de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' ligt op of boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde score sociale vaardigheden van de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' is hoger dan het landelijk gemiddelde. Alle scholen maken gebruik van een landelijk genormeerde toets. Oudertevredenheid: Het rapportcijfer van de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' is gestegen naar 7.7, streven wordt 7.8 waardoor ouders meer ambassadeur worden (nu 79%, doel is 80%). De tevredenheid van ouders over de vorderingen van hun kind is gestegen naar 91%. De kengetallen solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor zijn gelijk aan of beter dan de landelijke normering. De begrotingen voor de komende jaren zijn minimaal sluitend. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 19

20 Venster klanten Scholen / ouders / leerlingen: Aantal leerlingen: Stichting 'Ieder kind telt' handhaaft het deelnamepercentage in Hellendoorn op ± 52,5%. De zorgcapaciteit van de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' is vastgelegd in het School Ondersteuningsplan. De leerlingen op de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' voelen zich prettig en veilig binnen een goed schoolklimaat, dat stimulerend en motiverend werkt. Het rapportcijfer van de leerlingen voor de school is minimaal een 8.3. Scholen van Stichting 'Ieder kind telt' hebben een inspanningsverplichting om voor hun ouders de mogelijkheid tot dagopvang tussen 7.30 en uur te regelen c.q. te laten organiseren. De mate van belang en tevredenheid van de ouders is met betrekking tot sfeer, persoonlijke ontwikkeling en schoolregels, rust en orde meer tevreden. Venster processen / interne organisatie Operationeel: Stichting 'Ieder kind telt' scholen besteden de onderwijstijd efficiënt, onder het motto: op tijd is te laat, waarbij de hoeveelheid tijd voor rekenen, taal en lezen is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Beoordeling hiervan is minimaal voldoende. De organisatie van de specifieke zorg op de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' is bovengemiddeld in vergelijking tot andere scholen in Nederland, waarbij de analyse van de opbrengsten en trendanalyses gemeengoed zijn. De code Goed bestuur en goed onderwijs is volledig ingebed in de organisatie en scoort op alle onderdelen ruim voldoende. De kengetallen solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor zijn gelijk aan of beter dan de landelijke normering. Stichting 'Ieder kind telt' is en blijft een transparante organisatie. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 20

21 Directeuren van Stichting 'Ieder kind telt' staan geregistreerd in het Schoolleidersregister en hebben minimaal de opleiding voor directeur primair onderwijs succesvol afgerond. Directeuren evalueren aan het eind van elk schooljaar de effecten van het gevoerde schoolbeleid. Zij rapporteren hierover in een jaarverslag en leggen verantwoording af aan de bestuurder. De bestuurder evalueert aan het eind van elk jaar de effecten van het gevoerde beleid op bovenschools niveau. Hij rapporteert hierover in een jaarverslag en legt verantwoording af aan de RvT. Evaluaties zijn gebaseerd op geobjectiveerde gegevens. De systemen voor planmatige gegevensverzameling zijn geïntegreerd in de school- en bestuursorganisatie. De functiemix wordt verder ingevoerd. Taakbeleid en werkdruk blijven nadrukkelijk aandacht krijgen, waardoor de (gevoelde) werkdruk middels de personeelstevredenheid als sterk verminderd wordt ervaren. Met Cupella kan de uitwerking van het levensfasen bewust personeelsbeleid een positieve ondersteuning bieden. Innovatie: Met Hogeschool Windesheim/Saxion wordt het traject met betrekking tot samen opleiden verder invulling gegeven. Alle scholen van Stichting 'Ieder kind telt' bieden zichtbaar specifieke zorg aan zowel laag-, als hoogbegaafde leerlingen. De specifieke zorgcomponenten zijn beschreven in de onderwijs zorgprofielen. Uitgangspunt: maximale zorgomvang. Ouders voelen zich nog meer educatief partner van de scholen van Stichting 'Ieder kind telt', ouderbetrokkenheid is toegenomen, ouders worden nog meer geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind (toegang via ouderportaal ParnasSys) en voelen zich serieus genomen. Medewerkers van Stichting 'Ieder kind telt' zijn klantvriendelijk, hetgeen blijkt uit de beoordeling door de ouders met betrekking tot de contacten met de school. Venster Innovatie Ontwikkelen van een communicatie- en pr plan voor de totale organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen een actueel plan, waardoor direct en op effectieve wijze op ontwikkelingen kan worden geanticipeerd. Uniformiteit, optimaal samenwerken, vanuit een duidelijk herkenbare stijl. ICT blijft als communicatiemiddel voortdurend onze aandacht vragen. De nieuwste en modernste ontwikkelingen dienen van toepassing en operationeel te zijn. Scholen van Stichting 'Ieder kind telt' lopen vooraan in de ontwikkeling van ICT gericht op de implementatie van onderwijsmethodieken in het onderwijs. De gebouwen dienen daar nog meer op ingericht te worden. Stichting 'Ieder kind telt' wil leidend zijn in de ontwikkeling van Kindcentra, middels onderzoek tot implementatie. Eén Kindcentrum is gerealiseerd. De visie wordt gedeeld om te komen tot 5 à 6 Kindcentra stichting breed in de gemeente Hellendoorn. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 21

22 Venster Werkgemeenschap Het mobiliteitsbeleid is geactualiseerd en maakt deel uit van de arbeidsrelatie, te beginnen bij het aanstellingsgesprek. De mogelijkheden zijn onderzocht, zodat medewerkers hun loopbaan meer flexibel in gaan richten binnen de organisatie (maximale duur van benoeming binnen een school/groep). Opbrengstgericht werken is vertaald naar opbrengstgericht personeelsbeleid. Kenniskringen op het gebied van o.a. rekenen, taal en lezen, ICT, hoogbegaafdheid zijn georganiseerd en operationeel bij Stichting 'Ieder kind telt'. Alle scholen nemen hieraan deel. Schoolteams maken in hun ontwikkelplannen klantvriendelijk omgaan met ouders tot een belangrijk item. Stichting 'Ieder kind telt' ziet Passend onderwijs als een kans. Het zittende personeel krijgt de mogelijkheid tot verdere professionalisering middels scholing c.q. opleiding. De (adjunct)directeuren hebben zich verder ontwikkeld als onderwijskundig leider en manager van een moderne en professionele organisatie. Stichting 'Ieder kind telt' beschikt over inzicht in de meerjarenpersoneelsplanning; er is duidelijkheid over de uitstroom van personeel en de leerlingenaantallen en daarom over de gewenste instroom van nieuwe leraren. De invoering van de functiemix heeft geleid tot een verder professionalisering van de leraren met een specialisatie en er is een inhoudelijke uitwisseling van kennis binnen de betreffende groep van professionals binnen de hele organisatie (zorg, ict, rtl). De CAO PO is leidraad voor het levensfasebewust personeelsbeleid binnen de organisatie. De Dienstverlening en service van P&O is verder gedigitaliseerd via een portaal. De gevolgen van de ontwikkeling van kindcentra voor de kennis en kunde van de medewerkers zijn in kaart gebracht. Alle leraren zijn ingeschreven in het lerarenregister; specialisten hebben zich aangesloten bij bestaande landelijke beroepsverenigingen. Twee keer per planperiode wordt er een personeelstevredenheidsonderzoek gehouden. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 22

23 Bijlage 2 - Operationeel Beleid Plan (OBP) 2014 In ieder jaar van de planperiode ( ) wordt een activiteitenplan opgesteld. Opbrengsten: 1. CITO resultaten: Alle scholen van de stichting scoren in 2014 op of boven het landelijk gemiddelde op de CITO eindtoets. Voor de resultaten op de Tussentoetsen hanteren we de norm bovengemiddeld. Actie: het systematisch volgen van de door de inspectie geselecteerde resultaten op de tussentoetsen via ParnasSys. 2. Passend onderwijs: Alle scholen bieden passende zorg aan alle leerlingen, van zwak- tot hoogbegaafd en verwijzen alleen leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor wie de school c.q. scholen, geen passende zorg kan bieden. Het schoolprofiel is aangepast en het ondersteuningsplan is bij alle medewerkers bekend. 3. Sociale vaardigheden: Het instrument Zien wordt verder geïmplementeerd. SOVA trainingen worden indien van toepassing gevolgd. Het anti- pestprotocol wordt op alle scholen tegen het licht gehouden. 4. Identiteit: - Waar mogelijk worden contacten met andere denominaties en organisaties gelegd. - Een 2-tal scholen ontwikkelen een meer herkenbaar en specifiek onderwijsconcept (kleurrijk) 5. Financiën: de financiële positie van de Stichting blijft op orde. De begroting 2015 wordt sluitend aangeboden. In de jaarrekening zijn de kengetallen verbeterd. De middelen voor Passend Onderwijs worden verantwoord en naar rato ingezet. 6. Gebouwen worden verder aantrekkelijk gemaakt zodat er een uitnodigende en leerrijke omgeving ontstaat, volgende het meerjaren onderhoudsplan van de Stichting. In het kader van de doordecentralisatie wordt op alle scholen een nulmeting verricht. Klanten: 1. Educatief partnerschap: De Stichting Ieder kind telt, wil het deelnamepercentage leerlingen in de gemeente Hellendoorn handhaven op ± 52,5%. Wij willen ouders aan onze scholen binden door te investeren in partnerschap: samenwerking tussen ouders en school bij opvoeding en onderwijs. Het ouderportal is op alle scholen geopend. Acties: - Uitwerken begrip educatief partnerschap en de consequenties daarvan voor de scholen. - Goede en aantrekkelijke informatie voorziening, middels nieuwsbrieven en websites en andere social media. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 23

24 - Per school(team) benoemen en toepassen van een speerpunt klantvriendelijk werken. - Ontwikkelen, uitwerken van de mogelijkheid van een ouderpanel om bepaalde beleidsthema s met ouders te bespreken. 2. Dagopvang en schooltijden: Alle scholen hebben de thema s dagopvang en schooltijden besproken en een stappenplan opgesteld. Het toewerken naar een IKC blijft de doelstelling. 3. Zorg: Vanuit het vastgestelde schoolprofiel verdere uitwerking van de zorg, middels bv. 1- zorgroute en benutten van het ouderportal van ParnasSys. Het ondersteuningsplan van het SWV Twente-noord is uitgangspunt en leidraad. Processen / interne organisatie: 1. Alle scholen hebben nagedacht en gesproken over de effectieve leertijd, waarbij wordt uitgegaan van zo min mogelijk verlies van tijd. 2. Alle scholen zijn in staat goede analyses te maken van de opbrengsten en daar conclusies c.q. stappen aan te verbinden. 3. Integraal, het zelfevaluatie kwaliteitsinstrument, verder onderzoeken en de ontwikkelingen bijhouden, met als doel een mogelijk hernieuwde aansluiting. We blijven Integraal zien als: het instrument waarin Kwaliteitszorg, Schoolontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 4. Voorbereiding uitvoeren van de tevredenheidspeilingen. 5. Digitalisering van het betalingsverkeer. 6. Het verder en blijvend uitwerken en implementeren van de nieuwe organisatie structuur. 7. Het realiseren van cluster 2. Voorbereidingen voor de ver- en nieuwbouw van de huidige Prinses Margriet school. In gebruik name voorjaar Mogelijkheden t.a.v. cluster 3 (De Blenke en De Es) zijn afgerond en definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. 9. Voorbereiding, uitwerken en vaststellen van het SBP Innovatie: 1. Ontwikkeling van een communicatie en pr-plan wordt gestart, onderdeel is het bieden van de mogelijkheid aan medewerkers om informatie te verzamelen en te delen via een intranet. 2. Een van de scholen heeft ICT als haar kenmerk gemaakt. (Ontwikkeling) 3. Kenniskringen krijgen meer body en inhoud door te werken met een vast stramien en beschreven werkwijze en zijn vaste kenmerken geworden van de organisatie. Verdere uitwerking naar leergemeenschappen in samenwerking met hogeschool Windesheim. 4. Een werkgroep heeft kennis opgedaan en visie ontwikkeld om te komen tot kindcentra in de Stichting Ieder kind telt. Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 24

25 Werkgemeenschap P&O: 1. Verdere implementatie van de functiemix is gerealiseerd; leraar RTL (2015). 2. Het levensfasebewust personeelsbeleid heeft verdere uitwerking gekregen. 3. Uitvoering wordt gegeven aan de gesprekkencyclus. 4. De managementstructuur van de scholen wordt geanalyseerd en indien mogelijk aangepast. 5. Ontwikkelen strategisch meerjaren-personeelsplan 6. Mobiliteitsbeleid actualiseren: de mogelijkheden zijn onderzocht, met als doel beleid ontwikkelen zodat medewerkers hun loopbaan meer flexibel in gaan richten binnen de organisatie. (maximale duur van benoeming binnen een groep en/of school) 7. Het bestuursakkoord uitwerken op de terreinen van kwaliteitsverbetering van directeuren en leraren middels scholing en opname in registers. Routing: MO 2 oktober 2014 GMR 8 december 2014 RvT 3 november 2014 (goedgekeurd) Bestuur 9 december 2014 Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP Pagina 25

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

PASSENDE KWALITEIT IN ONS ONDERWIJS

PASSENDE KWALITEIT IN ONS ONDERWIJS PASSENDE KWALITEIT IN ONS ONDERWIJS MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 2018 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 LEESWIJZER...3 VISIE...4 STRATEGISCHE DOELEN...6 SUCCESFACTOREN...6 Pedagogisch-didactisch handelen van de

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplannen Resultaat: 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie Strategisch Beleidsplan 2015-2020 Publieksversie 1 1 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van Stichting Voila. Dit document geeft in duidelijke taal weer waar

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel waarin een kleine schoolvereniging groot kan zijn SWOT-analyse Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwerkerk a/d IJssel 2013-2017 vereniging

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid. Verbinding. vertrouwen. Vakmanschap. Met het oog op morgen strategisch beleidsplan 2014-2019

Verantwoordelijkheid. Verbinding. vertrouwen. Vakmanschap. Met het oog op morgen strategisch beleidsplan 2014-2019 Met het oog op morgen strategisch beleidsplan 2014-2019 Verantwoordelijkheid vertrouwen Verbinding Vakmanschap 1 Colofon uitgave: Vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter De Savornin Lohmanstraat

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag:

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Openbare Basisschool XXX Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: OBS XXX Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Stichting Leerplein055 Apeldoorn Adres bevoegd gezag: Postbus

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Passie voor onderwijs dat past. Strategisch Beleidsplan Stichting IJsselgraaf

Passie voor onderwijs dat past. Strategisch Beleidsplan Stichting IJsselgraaf Passie voor onderwijs dat past Strategisch Beleidsplan 2016 2020 Stichting IJsselgraaf Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 4 Missie... 4 Visie... 4 Kernwaarden... 4 Ontwikkelingen die van invloed

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4 1 Profiel...6 2 Evaluatie...7 2.1 Overzicht van successen in de planperiode 10-14 7 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie