Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2014-2018"

Transcriptie

1 Schoolplan d.d. 1 maart 2015

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Missie, visie en kernwaarden Missie Visie Lerende organisatie Kernwaarden Onderwijsbeleid Differentiatie Internationalisering Bèta/natuurprofiel ICT in het onderwijs MAVO Onderwijsprogramma s Wettelijk kader Vak inhoudelijk kader Didactisch kader Pedagogisch kader Zorg Onderwijsorganisatie Planning en control Systemen Ontwikkelingen Kwaliteitsbeleid De Kwaliteit van school- en eindexamens Tevredenheid Personeelsbeleid Gesprekkencyclus Academische opleidingsschool Meerjarenformatie Taakbeleid Arbo... 15

4 8 Financieel beleid en bedrijfsvoering Ontwikkelingen Investeringen Leermiddelen Gebouw en voorzieningen Leerlingenaantal Totstandkoming van het schoolplan Bijlagen: ICT beleidsplan Zorgplan (incl schoolondersteuningsplan) HRM plan

5 1 Inleiding Het schoolplan voor de periode schooljaar tot schooljaar is als volgt tot stand gekomen en kent een aantal bouwstenen: Het vigerende schoolplan is op diverse onderdelen geëvalueerd. De conclusies van die evaluatie maken deel uit van voorliggend plan. Het plan is in lijn met het strategisch beleidsplan van de stichting Het Rijnlands Lyceum. Uitgangspunt van dit schoolplan zijn de afspraken uit het bestuursakkoord tussen ministerie van OCW en de VO Raad van december 2011 en het daarop volgende Sectorakkoord van september Het plan beschrijft in de eerste plaats missie, visie en kernwaarden die de basis voor vormen voor beleid. Uitwerking vindt plaats door formulering van het onderwijskundig beleid voor de komende vier jaar. De voor de beleidsontwikkeling noodzakelijke uitwerking op het gebied van de onderwijsorganisatie evenals de hoofdlijnen van kwaliteitsbeleid, HRM beleid, en financieel beleid worden vervolgens beschreven. De uitwerking van deze beleidsterreinen is terug te vinden in de bijlagen. Tot slot een verantwoording van de totstandkoming van dit schoolplan. Onze school wil met dit schoolplan tot uitdrukking brengen dat wij een op de toekomstgerichte school willen zijn die beproefde kwalitatief goede zaken wil behouden en uitdagende innovaties oppakt. In de gesprekken die geleid hebben tot dit plan werden de ambities van docenten en medewerkers zeer zichtbaar, hoe zij onze school over vijf jaar zien in een veranderende samenleving met steeds wisselende en zeer constante wensen en verlangens van leerlingen, ouders en overheid. Als lerende organisatie willen wij deze uitdaging de komende jaren aangaan! Sassenheim, november 2014 De schoolleiding van het Rijnlands Lyceum Sassenheim Schoolplan pagina 1

6 2 Missie, visie en kernwaarden 2.1 Missie Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een school: die zich toelegt op optimale talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers; onderwijs biedt dat leerlingen uitdaagt tot het behalen van het voor hen maximale onderwijsniveau; méér biedt dan kwalitatief goed onderwijs; onderwijs verzorgt met een solide basis en differentieert als dat mogelijk en/of nodig is; onderwijsprogramma s ontwikkelt en uitvoert die aansluiten bij het basisonderwijs met een sterke oriëntatie op de doorstroom naar het vervolgonderwijs; verschillen tussen leerlingen en medewerkers waardeert en op de juiste wijze inzet; een veilig schoolklimaat creëert en in stand houdt, waarbinnen normen en waarden gelden en heldere afspraken bestaan die consequent worden nageleefd. 2.2 Visie 1. Iedere leerling uitdagen en onderwijs bieden op zijn of haar niveau. 2. Dit doen wij door de leerling in staat te stellen het maximale uit zichzelf te halen in een veilige omgeving. 3. Wij herkennen en erkennen de talenten van leerlingen en collega s en zorgen voor optimale begeleiding in het leer- en werkproces Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar is een belangrijke maatschappelijke taak. Het vormt het fundament voor hun toekomst en voor die van de samenleving. Dat fundament wordt gefinancierd met overheidsgeld. Dat vormt een belangrijke reden zeer verantwoord om te springen met deze verantwoordelijkheid, die primair bij de middelbare school ligt. De opdracht aan onze school luidt: maximale inzet van beschikbare middelen met als doel onze leerlingen kansen bieden om optimaal hun talenten te ontwikkelen. Het Rijnlands Lyceum is een algemeen bijzondere school. Dat betekent onder meer dat de school wil bijdragen aan de vorming van leerlingen als volwaardig burger in een internationale samenleving. Het leerproces zal hierin nooit richtingbepalend zijn, maar is gericht op respect voor anderen en het begeleiden van persoonlijke keuzes van de leerling. De school heeft de taak gedegen funderend onderwijs te verzorgen dat zich richt op de eisen van de huidige en toekomstige samenleving. Dit houdt in dat leerlingen zowel op het gebied van kennis als op het vlak van vaardigheden er op kunnen vertrouwen dat ze aan het einde van hun leertraject op onze school meer dan voldoende zijn toegerust om een vervolgstudie met succes te doorlopen en aan de veeleisende en complexe maatschappij deel te nemen. Schoolplan pagina 2

7 Daarom zullen wij de leerlingen leren op de meest doeltreffende wijze kennis te vergaren en daartegenover een kritische houding aan te nemen. Tevens willen wij onze leerlingen inspireren en ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun individuele talenten. Het RLS wil binnen haar onderwijs gebruik maken van verschillende manieren waarop wij leerlingen leren leren, waarbij we ernaar streven het beste uit de individuele leerling te halen. Om die reden zal het onderwijs vakinhoudelijk en vakdidactisch steeds in ontwikkeling zijn. Een passende pedagogische omgeving is daarbij een voorwaarde. Dit betekent allereerst dat wij zorgen voor kwalitatief zeer goed onderwijs op alle niveaus. Het opleiden en ontwikkelen van leerlingen tot zelfstandige en maatschappelijk goed geïnformeerde individuen vergt echter méér dan alleen goed onderwijs bieden en daarin onderscheidt het RLS zich van andere scholen. Wij leiden de leerlingen op tot mondiale burgers, de inzet van internationaliseringsprogramma s draagt daartoe bij. Daarnaast bieden wij extra programma s en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontspanning waarbij onze leerling vereniging een belangrijke plek inneemt. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim wil zowel leerlingen als medewerkers uitdagen om hun aanwezige talenten aan te boren en optimaal in te zetten. Alleen op deze wijze kun je het beste uit mensen halen. Het beste halen uit leerlingen en personeel betekent dat goed wordt gekeken naar de drijfveren en talenten. Het beste is ook breder dan de hoogste kwalificaties of beste carrières; het betekent dat je op school zodanig wordt begeleid, uitgedaagd en gefaciliteerd, dat je je talenten kunt ontplooien. Wij willen onderwijs bieden dat zeer getalenteerde leerlingen uitdaagt en rekening houdt met het verschil in leren tussen jongens en meisjes. Omgaan met verschillen in de breedste zin van het woord is derhalve een belangrijke voorwaarde. Voor leerlingen betekent het dat mentorbegeleiding en loopbaanoriëntatie heel stevig verankerd is in de schoolloopbaan. Voor personeel betekent het dat persoonlijke en professionele ontwikkeling in het werk een belangrijke plaats inneemt. Voor de planperiode zullen de ontwikkelingen binnen het RLS mede worden gekleurd door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de samenleving. Voor een aantal vakken wordt op de middellange termijn een tekort aan leraren voorzien. Daarnaast zal de instroom van nieuwe leerlingen binnen onze regio afnemen (er stromen minder kinderen uit de basisschool). Een strategisch en krachtig HRM beleid en stevig wervingsbeleid zijn meer dan noodzakelijk. 2.3 Lerende organisatie We willen onze visie realiseren door als organisatie gezamenlijk een groeipad op te gaan, door een lerende organisatie te zijn. Een lerende organisatie kenmerkt zich onder andere door een open en leergierige houding van mensen die er werken en leren. Het kenmerkt zich ook door plannen te maken, deze uit te voeren, te evalueren en eventueel bij te stellen. Belangrijk voor de school is prioriteit aan te brengen in de veelheid van werkzaamheden die er dagelijks zijn. Hieronder worden de vitale onderdelen en hun onderlinge samenhang van onze organisatie weergegeven. Het primaire proces bestaat uit vakinhoud, pedagogiek en didactiek. Het faciliterend Schoolplan pagina 3

8 proces bestaat o.a. uit HRM, ICT, Financiën en Huisvesting. Een lerende organisatie zorgt ervoor dat op alle onderdelen en in samenhang met elkaar, beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Lerende organisatie Primaire proces vakinhoud pedagogisch didactisch Faciliterend: HRM, ICT, Financien, Huisvesting 2.4 Kernwaarden Afsluitend voor dit deel van het schoolplan is het van belang de kernwaarden van onze school te benoemen. Uitgangspunt bij alles is de onderwijsvisie (pag.2) Professionaliteit Eisen mogen gesteld worden Heldere communicatie Betrokkenheid Enthousiasme, grote inzet, ambitie Veilige en vertrouwde omgeving Integer en respectvol Financieel gezond Schoolplan pagina 4

9 3 Onderwijsbeleid De basis voor ons onderwijsbeleid is onze visie, de strategie van de Stichting het Rijnlands Lyceum en de doelstellingen van het Bestuursakkoord en Sectorakkoord. Het RLS heeft er voor gekozen de komende jaren binnen het beleid de nadruk te leggen op de volgende speerpunten: 1. Differentiatie, omgaan met verschillen (verschillende talenten) 2. Internationalisering, in het bijzonder het tweetalig VWO onderwijs 3. Bèta/natuurprofiel verder ontwikkelen 4. ICT in het onderwijs en bedrijfsvoering 5. Blijvende sterke positionering van de MAVO 3.1 Differentiatie Om invulling te geven aan de verschillen tussen leerlingen is het noodzakelijk om opbrengstgericht te werken. Dit betekent het systematisch volgen van de leervorderingen van de leerlingen en indien nodig bijsturen, zodat maatwerk geboden kan worden. Dit speerpunt sluit naadloos aan bij onze visie dat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. Deze doelstelling willen we realiseren door: Goede determinatie zodat de leerling op het juiste niveau les krijgt. Hierbij maken wij o.a. gebruik van toetsen die opgesteld zijn conform de OBIT systematiek. Omgaan met talenten, variërend van zorg voor de achterblijvers tot stimuleren van excellentie (passend onderwijs, differentiatie, sport- en cultuurklas, hoogbegaafdheid, tto). Krachtig LOB beleid en - uitvoering om de leerlingen te begeleiden tijdens het leren op school en richting een vervolgstudie. Doorlopende leerlijnen, waaronder de ontwikkeling van een onderzoeksleerlijn welke start binnen de bèta vakken. Degelijk en waar mogelijk gedifferentieerd onderwijs in Taal en Rekenen. Herinrichting bovenbouw VWO (realiseren versterking N-profiel en meer maatwerk). Versterken MAVO (hoge kwaliteit nog hoger ). Ontwikkelen en invoeren van trajecten en programma s worden voor meer begaafde leerlingen. Een aantal docenten is opgeleid om deze leerlingen te begeleiden, o.a. om onderpresteren te voorkomen en uitdagingen te creëren. 3.2 Internationalisering Internationalisering betekent dat wij al onze leerlingen verder willen laten kijken dan de eigen directe omgeving. De oriëntatie op Europa en de wereld is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van burgerschap van onze leerlingen. We beogen tevens het talenonderwijs in de moderne vreemde Schoolplan pagina 5

10 talen te versterken. Waarbij duidelijk is wat wij aan waarde willen toevoegen bovenop het reguliere onderwijs. Dit komt op de volgende manier tot uitdrukking: Tweetalig Onderwijs voor de excellente VWO leerlingen. Uitwisselingen en reizen voor alle leerlingen, op alle opleidingsniveaus. Deelname aan internationale projecten zoals Model United Nations en het Comenius project. Integreren van internationalisering (internationale oriëntatie) in de lessen en in vakoverstijgende projecten zoals Europa-themadagen (onderbouw). Het realiseren van Europese Referentiekaders voor de moderne vreemde talen. Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van een tweetalige HAVO opleiding. 3.3 Bèta/natuurprofiel In de brugklassen en het tweede leerjaar van alle opleidingen is het nieuwe vak science geïmplementeerd. Doelstelling is om het enthousiasme voor wetenschap en techniek te stimuleren waardoor meer leerlingen een NG of NT profiel gaan kiezen. Deze doelstelling wordt ingegeven vanuit maatschappelijke ontwikkelingen. Reeds nu en ook in de toekomst is er grote behoefte aan exact opgeleide leerlingen. Recentelijk is de bètavleugel geheel gerenoveerd om te voldoen aan de eisen voor modern bèta onderwijs. Deze doelstelling willen we realiseren door: Het vak science verder ontwikkelen, implementeren van de doorlopende leerlijn. Aantrekkelijkheid van NT en NG profiel bevorderen. Aansluiting tussen science en de vakken in NT en NG profiel opstellen. Ontwikkelen en aantrekken docenten in exacte vakken. Een doorlopende onderzoeksleerlijn ontwikkelen. 3.4 ICT in het onderwijs ICT maakt deel uit van de faciliterende processen, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het primaire proces. Doelstelling is om ICT nog beter in te gaan zetten voor het primaire proces. Leerlingen zijn gebaad bij onderwijs dat ingericht wordt met zogenoemd blende learning Digitale vormen van onderwijs naast boeken en vaardigheden onderwijs. Om dat te realiseren wordt een aantal zaken in gang gezet. Visie op ICT in het onderwijs implementeren en verder ontwikkelen. Opstellen leermiddelenbeleid waarbij digitale leermiddelen een belangrijke component worden ICT-vaardigheden (e-didactiek) van docenten bevorderen. De techniek in lijn brengen met ambities vanuit de visie. Schoolplan pagina 6

11 3.5 MAVO Onze MAVO is ten eerste een mavo met bovengemiddelde resultaten. We leiden de leerlingen gedegen op. Daardoor hebben zij een zeer hoge slagingskans en daarmee maken zij een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs op MBO of HAVO. Onze mavo heeft een aantal bijzondere kenmerken die aandacht verdienen: We leiden zo breed mogelijk op. Tot en met mavo 3 bieden we veel verplichte vakken aan, waardoor er een getrapte sectorkeuze mogelijk is en de deuren naar allerlei MBO-opleidingen open blijven. In de leerlingbegeleiding staat voorop dat we snel en persoonlijk handelen. De betrokkenheid van docenten, mentoren en conrector is heel groot. Veel aandacht voor en samenwerking met het vervolgonderwijs. Enerzijds door het LOB programma en anderzijds door afstemming met de praktijk, samenwerkingsprogramma s op het gebied van techniek en technologie. Schoolplan pagina 7

12 4 Onderwijsprogramma s 4.1 Wettelijk kader Alle programma s van de opleidingen van het RLS voldoen aan de wettelijke eisen zoals geformuleerd in de wet VO voor de onderbouw, de exameneisen en de eisen die passend onderwijs aan onze school stelt. Jaarlijks worden de onderwijsprogramma s vastgesteld en in de schoolgids opgenomen. De programma s voldoen kwalitatief aan de focus van de school zoals onder 2 beschreven. Een van de wettelijke eisen waar het onderwijsprogramma aan moet voldoen is de kwantitatieve eis met betrekking tot de onderwijstijd. Jaarlijks wordt de onderwijstijd voor alle leerlagen vastgesteld. De planning en de realisatie van de onderwijstijd maakt onderdeel uit van de PDCA cyclus en wordt jaarlijks aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Ook de ouderraad wordt bij dit proces betrokken. De onderwijstijd per opleidingscohort bevat naast de uitwerking van de lesuren tabel voor de verschillende opleidingen ook diverse vakoverstijgende en maatwerk activiteiten. De nieuwe wet op de onderwijstijd biedt mogelijkheden om in het kader van verschillen flexibel maatwerk voor leerlingen mogelijk te maken. 4.2 Vak inhoudelijk kader De vaksecties zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de vakken. In de keuze van methodes (uitgaande van het principe van blended learning) is een betekenisvolle (voor de volgende stap in de leercarriere) en uitdagende vak inhoud voor leerlingen zeer bepalend. Toetsing van de inhoudelijke kennis, toepassing en vaardigheden vindt plaats volgens het vastgestelde toetsbeleid. 4.3 Didactisch kader In aansluiting op bovenstaande is bij de voortdurende onderwijsontwikkeling van belang de laatste ontwikkelingen in de onderwijsdidactiek te volgen. Zo zullen onderwijsprogramma s zo moeten worden geconstrueerd dat zij: recht doen aan de verschillen tussen leerlingen (ook in hun leerstrategieën) en zijn aangepast aan de (digitale) informatiemaatschappij. Differentiëren als antwoord van de docent om in te spelen op de behoefte van de individuele leerling. Zowel vakdidactisch als op het gebied van pedagogisch beleid dient het omgaan met verschillen zichtbaar te zijn. Docenten werken aan de uitwerking van deze zeer complexe doelstellingen. De school faciliteert daarin. In het HRM beleid en in het verlengde daarvan de gesprekkencyclus, komt deze doelstelling Schoolplan pagina 8

13 tot uitdrukking door niet alleen algemene bekwaamheden van docenten te formuleren, maar juist in deze planperiode ook te focussen op activerend en differentiërend onderwijs. Al doende zullen wij een concept ontwikkelen waaraan het onderwijs zoals hierboven beschreven dient te voldoen. Zowel vormgeven door de docent binnen de klas, als mogelijkheden buiten het traditionele lesuur. De onderwijs commissie adviseert de schoolleiding en de docenten bij deze onderwijsontwikkeling en de implementatie van innovaties. 4.4 Pedagogisch kader Een basisvoorwaarde voor een goed pedagogisch beleid is een goed pedagogisch klimaat. De school streeft er naar dat factoren die het welbevinden van de leerlingen gunstig beïnvloeden aanwezig zijn, in de wetenschap dat dit een positieve invloed heeft op de leerprestaties. Een veilige en zorgzame leeromgeving creëren voor de leerling ziet de school als een voorname taak. Respectvol met elkaar omgaan vormt een basisvoorwaarde voor een veilige leeromgeving. Alleen in zo n omgeving zal een leerling zich volledig kunnen ontplooien. Die respectvolle houding is altijd tweerichtingsverkeer. Ook de docent behandelt de leerling op een respectvolle wijze, zodanig dat een leerling zich herkend en gekend voelt. Op deze wijze kan een leerling tijdig de eventuele noodzakelijk extra zorg of ondersteuning krijgen. Naast grote aandacht voor de individuele onderwijsprestaties van de leerling wordt er veel aandacht gegeven aan het bestrijden van wangedrag zoals pesten en vormen van agressie. Het vigerende pestprotocol is daarmee geen dode letter maar eigenlijk de onderlegger voor onze gehele attitude. Uitgangspunt voor talentontwikkeling van leerlingen is een goede (mentor) begeleiding in een veilige omgeving. Dit moet ervoor zorgen dat elke leerling tot zijn recht komt en zich maximaal kan ontplooien. In de mentorbegeleiding komen vragen aan de orde als Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik? Daarbij staat een goed LOB programma van brugklas t/m eindexamenjaar centraal. Actieve betrokkenheid van de decaan moet leiden tot een juiste profiel- c.q. vakkenkeuze. Door leerlingen perspectief te bieden op het uiteindelijke doel (een goede vervolgopleiding) zal de motivatie het eindexamen met goede resultaten te willen behalen, toenemen. De decaan is ook verantwoordelijk voor de contacten met vervolgonderwijs. Onze leerlingen worden door hen gevolgd en daarover rapporteren zij terug. Als daar reden toe bestaat wordt het onderwijs en/of de mentorbegeleiding bijgesteld. LOB beleid wordt voor alle jaarlagen geformuleerd en geëvalueerd. Een en ander komt tot uitdrukking in de jaarplannen van de betrokken jaarlaagcoördinatoren. Om de betrokkenheid van de leerling bij het onderwijsleerproces te vergroten wordt door middel van enquêtes en het opnieuw instellen van het klassenvertegenwoordigersoverleg, geregeld naar de mening van de leerling gevraagd. Schoolplan pagina 9

14 4.5 Zorg De visie op begeleiding van leerlingen is vastgelegd in het zorgplan. Het RLS geeft leerlingen onderwijs dat ze op grond van hun ontwikkeling nodig hebben. Het zo optimaal mogelijk benutten van de talenten van het kind staat hierbij centraal. Het RLS heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor de zorg aan leerlingen die bij ons staan ingeschreven. Uitgangspunt is dat alle leerlingen na het behalen van hun diploma voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een vervolgopleiding met succes te kunnen starten. Binnen het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek zorgen we er samen met andere scholen voor dat kinderen in onze regio voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen volgen. Het passend onderwijs wat het RLS aanbiedt wordt vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel en in het zorgplan opgenomen. Het SOP bevat de volgende elementen: Basisondersteuning Door mentoren en leerlingbegeleiders worden door het zorgteam ontwikkelde preventieve en lichte curatieve interventies gepleegd voor leerlingen met een (lichte) leer- of gedragsproblematiek Extra ondersteuning: Het zorgteam effectueert onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Docenten hebben hiertoe extra deskundigheid verworven. Externe begeleiding kan ook worden ingezet. Hoogbegaafden We stellen ons tot doel zeer getalenteerde/hoogbegaafde leerlingen te begeleiden om hun talenten optimaal tot zn recht te laten komen. We realiseren deze doelstelling door in de eerste plaats leerlingen te signaleren die in aanmerking komen voor individuele en groeps begeleiding. Advisering aan docenten en mentoren in het omgaan met hoogbegaafde leerlingen. Realiseren van een verrijkings aanbod Schoolplan pagina 10

15 5 Onderwijsorganisatie 5.1 Planning en control Naast dit schoolplan dat een horizon kent van meerdere jaren, hanteert onze school een beleidscyclus. Een aantal zaken strekt zich uit over een meerjarenperspectief, bijvoorbeeld ontwikkeling van onderwijsprogramma s of ontwikkeling van onze medewerkers. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarbij de schoolleiding in lijn met de visie en beleidsprioriteiten, een concreet plan maakt voor het betreffende schooljaar. Daarbij worden concrete afspraken over doelstelling, planning en verantwoordelijkheden gemaakt. Op meerdere niveaus worden jaarplannen gemaakt, o.a. per sectie en per jaarlaag. Het monitoren van de voortgang gebeurt middels de planning en control cyclus, door de desbetreffende verantwoordelijke. Het spreekt voor zich dat deze prioriteiten en activiteiten tot uitdrukking komen in onze (meerjaren) begroting en (meerjaren)investeringsplan. 5.2 Systemen Voor het vastleggen en communiceren over (de resultaten van) het primaire proces hebben wij een aantal programma s: Leerlingvolgsysteem: daarvoor gebruiken wij het programma SOMtoday. Hierin wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord en geregistreerd. Eveneens staan daar absentiegegevens in vermeld. Roosters en planning van het primaire proces worden met het programma Zermelo gemaakt. Wij gebruiken It s Learning als Electronische LeerOmgeving (ELO). Daar staan alle studieplanners, studiewijzers en studiemateriaal in. De ondersteunende diensten faciliteren bovenstaande processen. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten van genoemde programma s vragen om continue monitoring. Welke informatie registreren we waar en waar ontsluiten we deze informatie, met het oog op optimaal gebruikersgemak van alle groepen van de schoolorganisatie. Schoolplan pagina 11

16 5.3 Ontwikkelingen Momenteel wordt het schooljaar verdeeld in vier perioden van lesweken, gevolgd door een toetsweek. De lessen worden gegeven in groepen van gemiddeld 25 leerlingen in een lokaal en voor de duur van 50 minuten. Ontwikkelingen die heel nadrukkelijk in het Sectorakkoord worden genoemd zijn de vraag naar meer gepersonaliseerd leren (leren op maat) en meer flexibiliteit (niet allemaal door dezelfde mal ). De komende jaren gaan wij onderzoeken op welke manier wij hier in eerste instantie inhoudelijk, maar ook organisatorisch op in moeten haken. Dat kan o.a. gevolgen hebben voor groepsgrootte, bijvoorbeeld vaker een groot hoorcollege gevolgd door opsplitsing in kleinere groepen. Het kan gevolgen hebben voor de verschillende typen lessen. En uiteindelijk heeft dit gevolgen voor de roostering en inzet van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Schoolplan pagina 12

17 6 Kwaliteitsbeleid Uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid van het RLS is de kwaliteitscyclus Plan Do Check - Act De cyclus wordt op verschillende terreinen toegepast: Onder 5.1 is de planning en control cyclus beschreven. De verschillende beleidsgebieden doorlopen een vierjarige cyclus met jaarlijkse activiteitenplannen. Binnen de planning en control cyclus worden de facilitaire en financiële processen vastgelegd en gemonitord. 6.1 De Kwaliteit van school- en eindexamens. Secties stellen jaarlijks plannen op m.b.t. bevordering van de kwaliteit van SE en CE, een en ander op basis van de kwaliteitsstandaard voor schoolexamens van de VO Raad en de jaarlijks afgesproken te behalen opbrengsten. (Plan) Het onderwijs en de toetsing worden op basis van deze plannen uitgevoerd. (Do) De schoolleiding analyseert vervolgens de opbrengst hiervan nl. de resultaten van het school-, eindexamen en deelt de uitkomsten met de sectie voorzitter. (Check) De sectie formuleert in het nieuwe sectieplan verbeteracties die moeten leiden tot nog betere resultaten en voert die het nieuwe schooljaar uit. (Act) 6.2 Tevredenheid De tevredenheid van leerlingen en ouders wordt jaarlijks volgens een schema gemeten door enquêtes van kwaliteitsscholen in te zetten. De kwaliteitszorg coördinator analyseert de uitkomsten en adviseert schoolleiding, jaarlaagcoördinatoren, mentoren en sectievoorzitters over te nemen verbeteractiviteiten. Verbeteringen worden het nieuwe schooljaar uitgevoerd/ingezet. Doelstelling is dat de tevredenheid van ouders en leerlingen minimaal op het gemiddelde niveau ligt als dat van andere scholen (benchmark). Minimaal één keer gedurende de planperiode van vier jaar wordt de tevredenheid van medewerkers gemeten. Doelstelling is dat de tevredenheid van de medewerkers minimaal op het gemiddelde niveau van andere scholen ligt (benchmark) In het HRM beleid is vastgelegd hoe de kwaliteit van leraren, ondersteunende medewerkers en schoolleiders wordt vergroot en geborgd. Ook hier zullen enquêtes volgens de systematiek van Kwaliteitsscholen worden gehouden (leerlingen beoordelen kwaliteit van lessen van docenten), medewerkers beoordelen kwaliteit van schoolleiders. Een en ander in de 360 graden feedback systematiek. De beschrijving van onderwijsprogramma s, de schoolorganisatie en andere voor leerlingen, ouders en medewerkers relevante informatie wordt jaarlijks opgesteld in de digitale schoolgids. Schoolplan pagina 13

18 7 Personeelsbeleid De belangrijkste doelstelling van ons personeelsbeleid is dat wij een zeer goed ontwikkelde groep medewerkers in huis hebben die samen de doelstellingen van de school kan waarmaken. Dit geldt vanzelfsprekend voor zowel OP, OOP als directie. 7.1 Gesprekkencyclus Door middel van de gesprekkencyclus voeren wij minimaal een keer per jaar een personeelsgesprek om doelstellingen te formuleren, het functioneren te bespreken en een beoordeling te geven. In deze gesprekken komen organisatiedoelen en persoonlijke doelen samen. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een eventuele scholingsbehoefte in het kader van de persoonlijke ontwikkeling in kaart gebracht. Deze kan aanvullend zijn op het door de school aangeboden collectieve scholingsprogramma in het kader van onderwijsontwikkeling. Uitgangspunt voor het personeelsbeleid is het principe van de lerende organisatie, waarbij we uitgaan van een professionele cultuur, waarbij openheid, reflectie, intervisie en van elkaar leren centraal staan. 7.2 Academische opleidingsschool Het RLS is een Academische opleidingsschool. De verworvenheden van deze positie vormen een uitstekende basis om de kwaliteit van docenten en schoolleiding te verbeteren. Wij leiden in samenwerking met het ICLON van de Universiteit Leiden en de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam per jaar ongeveer 18 tot 20 studenten op. Er worden per jaar minimaal twee op de praktijk gerichte onderzoeken uitgevoerd, door en onder leiding van een of twee docentonderzoekers van het RLS. In het verlengde van de opleidingsschool wordt samen met het ICLON een zogenoemd inductie traject ontwikkeld om stratende docenten gedurende de eerste jaren van hun docentschap te begeleiden om vroegtijdige uitval te voorkomen. 7.3 Meerjarenformatie De school stelt een meerjaren (strategisch) formatieplan op. De huidige formatie wordt in kaart gebracht, zowel kwantitatief en kwalitatief. De toekomstige ontwikkelingen worden daarnaast gelegd, bijvoorbeeld natuurlijke uitstroom, doorstroom of tekorten die we nu al voorzien voor bepaalde vakken. Verder wordt in kaart gebracht welke taken wij als school in de toekomst moeten beleggen om alle uitdagingen aan te kunnen die er aan onze school worden gesteld. Het wervingsbeleid voor personeel wordt daarmee duidelijk, evenals een evenwichtig functiegebouw dat toekomstbestendig is. Schoolplan pagina 14

19 7.4 Taakbeleid Gezien de financiering en strategische keuzes van de school zal deze planperiode gewerkt worden aan flexibilisering van de bedrijfsvoering. Omgaan met verschillen zowel voor leerlingen als voor medewerkers vraagt om een flexibel taakbeleid voor OP en OOP. In samenspraak met PMR en klankbordgroep HRM zullen in dit kader plannen worden ontwikkeld. 7.5 Arbo Als school hebben wij geen apart Arbobeleid, wij sluiten aan bij het beleid van de Stichting. Minimaal één keer per planperiode wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie gehouden. Het personeelsbeleid van de school voor de komende vier jaar is uitgewerkt in een apart HRM plan, zie bijlage. Schoolplan pagina 15

20 8 Financieel beleid en bedrijfsvoering Voor de planperiode is het van groot belang om efficiency in de bedrijfsvoering te realiseren. Uit de meerjaren prognose komt naar voren dat de noodzaak voor een efficiënte bedrijfsvoering in hoge mate aanwezig is. 8.1 Ontwikkelingen We voorzien de komende jaren een (lichte) krimp van het leerlingenaantal en een bezuiniging op budget. Om die reden zullen we een efficiënte bedrijfsvoering moeten hebben die in relatie staat tot onze bekostiging. Een gezonde organisatie beschikt over een weerstandvermogen en wij streven ernaar om jaarlijks 2% rendement te realiseren. Zoals uit bovenstaande blijkt, zal de uitvoering van het primaire proces ook inhoudelijk innoveren. Het aanpassen van de ondersteuningsorganisatie bij een veranderend primair proces en teruglopend budget is een belangrijk onderwerp. De extra inkomsten in het kader van passend onderwijs (zoals de LGF en tegemoetkoming van begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen) vanuit het samenwerkingsverband zullen teruglopen. Daarnaast zal een aantal derde geldstromen na schooljaar 14/15 ophouden. Personele kosten en materiële kosten stijgen, deze worden niet of nauwelijks gecompenseerd in de lumpsum financiering. Aangezien de leerlingenaantallen geleidelijk teruglopen zullen we financieel keuzes moeten maken in lijn met de inhoudelijke focus. Nadrukkelijk zullen we geen kaasschaafmethode hanteren maar de gelden besteden voor de doelen die we gesteld hebben. 8.2 Investeringen De ontwikkeling van digitalisering, zowel voor het onderwijs als de bedrijfsvoering, vraagt om investeringen en brengt ook licentiekosten met zich mee. Deze worden de komende planperiode eerder meer dan minder. Sommige investeringen resulteren uiteindelijk in besparingen, andere investeringen zijn gewoonweg noodzakelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk, zoals het vervangen van het beamerpark. Op de middellange termijn zal het vraagstuk voor vervangen van de huidige infrastructuur gepaard gaan met de vraag rondom het invoeren van een device per leerling. 8.3 Leermiddelen De leermiddelen vormen een aanzienlijke kostenpost op de begroting. Het lesmateriaal wordt tot op heden ieder jaar duurder, digitale componenten kunnen vaak alleen als extra bij de methode worden besteld en niet in plaats van. De bekostiging van de leermiddelen loopt terug, dus er ontstaat een groot spanningsveld. Een proces om vanuit de inhoud en onze onderwijsvisie te komen tot een aantal fundamentele keuzes rondom leermiddelen is in volle gang, waarin vanaf schooljaar 15/16 een start gemaakt wordt met de concretisering van blended learning. Schoolplan pagina 16

21 8.4 Gebouw en voorzieningen De doordecentralisatie van de huisvestingsgelden maakt dat wij zelf de regie kunnen voeren op de besteding van deze geoormerkte gelden. Zoals beschreven zullen in de planperiode een aantal onderwijsinnovaties en veranderingen gaan plaatsvinden. De huisvesting en voorzieningen moeten daarop aansluiten. In 2015 volgt een gedegen plan hoe we de komende jaren de gelden van de doordecentralisatie zullen aanwenden. In dit plan wordt eveneens rekening gehouden met de voorziening groot onderhoud en de gewenste renovatie. Uitgangspunt is dat wij nu de mogelijkheid hebben om het gebouw up to date te brengen met de huidige wensen t.a.v. het onderwijs en dat wij voldoende reserveren voor de toekomst. De gelden van de doordecentralisering zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Bij terug loop van het aantal leerlingen wordt ook het bedrag van doordecentralisatie naar rato lager. 8.5 Leerlingenaantal Er is een meerjaren begroting tot 2017 vastgesteld. Om deze meerjaren begroting te realiseren is een stevig wervingsbeleid voor leerlingen noodzakelijk. Het streven is om in 2017 een evenwichtige instroom te realiseren, waardoor het leerlingaantal stabiliseert rond 1200 leerlingen. Schoolplan pagina 17

22 9 Totstandkoming van het schoolplan Dit schoolplan is tot stand gekomen door bespreking in de onderwijscommissie, het overleg van jaarlaagcoordinatoren, sectievoorzitters, het zorgteam. Input van de verschillende inhoudelijke coordinatoren en voorzitters van werkgroepen. Ook gesprekken met de leerlingenraad, ouderraad en (P)MR hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan. De MR heeft op 6 december 2014 ingestemd met dit schoolplan. Een proces van anderhalf jaar heeft uiteindelijk geresulteerd in dit schoolplan voor de komende vier jaar. Schoolplan pagina 18

23 Bijlagen: ICT beleidsplan Zorgplan (incl schoolondersteuningsplan) HRM plan

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0 Schoolwerkplan 2015-2018 Jan van Egmond Lyceum Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM 1 Inleiding: Dit schoolwerkplan is tot

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Avicenna College Schoolplan 2014-2015

Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o) School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel 3 1.2 Identiteit,

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie