Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2014-2018"

Transcriptie

1 Schoolplan d.d. 1 maart 2015

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Missie, visie en kernwaarden Missie Visie Lerende organisatie Kernwaarden Onderwijsbeleid Differentiatie Internationalisering Bèta/natuurprofiel ICT in het onderwijs MAVO Onderwijsprogramma s Wettelijk kader Vak inhoudelijk kader Didactisch kader Pedagogisch kader Zorg Onderwijsorganisatie Planning en control Systemen Ontwikkelingen Kwaliteitsbeleid De Kwaliteit van school- en eindexamens Tevredenheid Personeelsbeleid Gesprekkencyclus Academische opleidingsschool Meerjarenformatie Taakbeleid Arbo... 15

4 8 Financieel beleid en bedrijfsvoering Ontwikkelingen Investeringen Leermiddelen Gebouw en voorzieningen Leerlingenaantal Totstandkoming van het schoolplan Bijlagen: ICT beleidsplan Zorgplan (incl schoolondersteuningsplan) HRM plan

5 1 Inleiding Het schoolplan voor de periode schooljaar tot schooljaar is als volgt tot stand gekomen en kent een aantal bouwstenen: Het vigerende schoolplan is op diverse onderdelen geëvalueerd. De conclusies van die evaluatie maken deel uit van voorliggend plan. Het plan is in lijn met het strategisch beleidsplan van de stichting Het Rijnlands Lyceum. Uitgangspunt van dit schoolplan zijn de afspraken uit het bestuursakkoord tussen ministerie van OCW en de VO Raad van december 2011 en het daarop volgende Sectorakkoord van september Het plan beschrijft in de eerste plaats missie, visie en kernwaarden die de basis voor vormen voor beleid. Uitwerking vindt plaats door formulering van het onderwijskundig beleid voor de komende vier jaar. De voor de beleidsontwikkeling noodzakelijke uitwerking op het gebied van de onderwijsorganisatie evenals de hoofdlijnen van kwaliteitsbeleid, HRM beleid, en financieel beleid worden vervolgens beschreven. De uitwerking van deze beleidsterreinen is terug te vinden in de bijlagen. Tot slot een verantwoording van de totstandkoming van dit schoolplan. Onze school wil met dit schoolplan tot uitdrukking brengen dat wij een op de toekomstgerichte school willen zijn die beproefde kwalitatief goede zaken wil behouden en uitdagende innovaties oppakt. In de gesprekken die geleid hebben tot dit plan werden de ambities van docenten en medewerkers zeer zichtbaar, hoe zij onze school over vijf jaar zien in een veranderende samenleving met steeds wisselende en zeer constante wensen en verlangens van leerlingen, ouders en overheid. Als lerende organisatie willen wij deze uitdaging de komende jaren aangaan! Sassenheim, november 2014 De schoolleiding van het Rijnlands Lyceum Sassenheim Schoolplan pagina 1

6 2 Missie, visie en kernwaarden 2.1 Missie Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een school: die zich toelegt op optimale talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers; onderwijs biedt dat leerlingen uitdaagt tot het behalen van het voor hen maximale onderwijsniveau; méér biedt dan kwalitatief goed onderwijs; onderwijs verzorgt met een solide basis en differentieert als dat mogelijk en/of nodig is; onderwijsprogramma s ontwikkelt en uitvoert die aansluiten bij het basisonderwijs met een sterke oriëntatie op de doorstroom naar het vervolgonderwijs; verschillen tussen leerlingen en medewerkers waardeert en op de juiste wijze inzet; een veilig schoolklimaat creëert en in stand houdt, waarbinnen normen en waarden gelden en heldere afspraken bestaan die consequent worden nageleefd. 2.2 Visie 1. Iedere leerling uitdagen en onderwijs bieden op zijn of haar niveau. 2. Dit doen wij door de leerling in staat te stellen het maximale uit zichzelf te halen in een veilige omgeving. 3. Wij herkennen en erkennen de talenten van leerlingen en collega s en zorgen voor optimale begeleiding in het leer- en werkproces Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar is een belangrijke maatschappelijke taak. Het vormt het fundament voor hun toekomst en voor die van de samenleving. Dat fundament wordt gefinancierd met overheidsgeld. Dat vormt een belangrijke reden zeer verantwoord om te springen met deze verantwoordelijkheid, die primair bij de middelbare school ligt. De opdracht aan onze school luidt: maximale inzet van beschikbare middelen met als doel onze leerlingen kansen bieden om optimaal hun talenten te ontwikkelen. Het Rijnlands Lyceum is een algemeen bijzondere school. Dat betekent onder meer dat de school wil bijdragen aan de vorming van leerlingen als volwaardig burger in een internationale samenleving. Het leerproces zal hierin nooit richtingbepalend zijn, maar is gericht op respect voor anderen en het begeleiden van persoonlijke keuzes van de leerling. De school heeft de taak gedegen funderend onderwijs te verzorgen dat zich richt op de eisen van de huidige en toekomstige samenleving. Dit houdt in dat leerlingen zowel op het gebied van kennis als op het vlak van vaardigheden er op kunnen vertrouwen dat ze aan het einde van hun leertraject op onze school meer dan voldoende zijn toegerust om een vervolgstudie met succes te doorlopen en aan de veeleisende en complexe maatschappij deel te nemen. Schoolplan pagina 2

7 Daarom zullen wij de leerlingen leren op de meest doeltreffende wijze kennis te vergaren en daartegenover een kritische houding aan te nemen. Tevens willen wij onze leerlingen inspireren en ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun individuele talenten. Het RLS wil binnen haar onderwijs gebruik maken van verschillende manieren waarop wij leerlingen leren leren, waarbij we ernaar streven het beste uit de individuele leerling te halen. Om die reden zal het onderwijs vakinhoudelijk en vakdidactisch steeds in ontwikkeling zijn. Een passende pedagogische omgeving is daarbij een voorwaarde. Dit betekent allereerst dat wij zorgen voor kwalitatief zeer goed onderwijs op alle niveaus. Het opleiden en ontwikkelen van leerlingen tot zelfstandige en maatschappelijk goed geïnformeerde individuen vergt echter méér dan alleen goed onderwijs bieden en daarin onderscheidt het RLS zich van andere scholen. Wij leiden de leerlingen op tot mondiale burgers, de inzet van internationaliseringsprogramma s draagt daartoe bij. Daarnaast bieden wij extra programma s en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontspanning waarbij onze leerling vereniging een belangrijke plek inneemt. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim wil zowel leerlingen als medewerkers uitdagen om hun aanwezige talenten aan te boren en optimaal in te zetten. Alleen op deze wijze kun je het beste uit mensen halen. Het beste halen uit leerlingen en personeel betekent dat goed wordt gekeken naar de drijfveren en talenten. Het beste is ook breder dan de hoogste kwalificaties of beste carrières; het betekent dat je op school zodanig wordt begeleid, uitgedaagd en gefaciliteerd, dat je je talenten kunt ontplooien. Wij willen onderwijs bieden dat zeer getalenteerde leerlingen uitdaagt en rekening houdt met het verschil in leren tussen jongens en meisjes. Omgaan met verschillen in de breedste zin van het woord is derhalve een belangrijke voorwaarde. Voor leerlingen betekent het dat mentorbegeleiding en loopbaanoriëntatie heel stevig verankerd is in de schoolloopbaan. Voor personeel betekent het dat persoonlijke en professionele ontwikkeling in het werk een belangrijke plaats inneemt. Voor de planperiode zullen de ontwikkelingen binnen het RLS mede worden gekleurd door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de samenleving. Voor een aantal vakken wordt op de middellange termijn een tekort aan leraren voorzien. Daarnaast zal de instroom van nieuwe leerlingen binnen onze regio afnemen (er stromen minder kinderen uit de basisschool). Een strategisch en krachtig HRM beleid en stevig wervingsbeleid zijn meer dan noodzakelijk. 2.3 Lerende organisatie We willen onze visie realiseren door als organisatie gezamenlijk een groeipad op te gaan, door een lerende organisatie te zijn. Een lerende organisatie kenmerkt zich onder andere door een open en leergierige houding van mensen die er werken en leren. Het kenmerkt zich ook door plannen te maken, deze uit te voeren, te evalueren en eventueel bij te stellen. Belangrijk voor de school is prioriteit aan te brengen in de veelheid van werkzaamheden die er dagelijks zijn. Hieronder worden de vitale onderdelen en hun onderlinge samenhang van onze organisatie weergegeven. Het primaire proces bestaat uit vakinhoud, pedagogiek en didactiek. Het faciliterend Schoolplan pagina 3

8 proces bestaat o.a. uit HRM, ICT, Financiën en Huisvesting. Een lerende organisatie zorgt ervoor dat op alle onderdelen en in samenhang met elkaar, beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Lerende organisatie Primaire proces vakinhoud pedagogisch didactisch Faciliterend: HRM, ICT, Financien, Huisvesting 2.4 Kernwaarden Afsluitend voor dit deel van het schoolplan is het van belang de kernwaarden van onze school te benoemen. Uitgangspunt bij alles is de onderwijsvisie (pag.2) Professionaliteit Eisen mogen gesteld worden Heldere communicatie Betrokkenheid Enthousiasme, grote inzet, ambitie Veilige en vertrouwde omgeving Integer en respectvol Financieel gezond Schoolplan pagina 4

9 3 Onderwijsbeleid De basis voor ons onderwijsbeleid is onze visie, de strategie van de Stichting het Rijnlands Lyceum en de doelstellingen van het Bestuursakkoord en Sectorakkoord. Het RLS heeft er voor gekozen de komende jaren binnen het beleid de nadruk te leggen op de volgende speerpunten: 1. Differentiatie, omgaan met verschillen (verschillende talenten) 2. Internationalisering, in het bijzonder het tweetalig VWO onderwijs 3. Bèta/natuurprofiel verder ontwikkelen 4. ICT in het onderwijs en bedrijfsvoering 5. Blijvende sterke positionering van de MAVO 3.1 Differentiatie Om invulling te geven aan de verschillen tussen leerlingen is het noodzakelijk om opbrengstgericht te werken. Dit betekent het systematisch volgen van de leervorderingen van de leerlingen en indien nodig bijsturen, zodat maatwerk geboden kan worden. Dit speerpunt sluit naadloos aan bij onze visie dat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. Deze doelstelling willen we realiseren door: Goede determinatie zodat de leerling op het juiste niveau les krijgt. Hierbij maken wij o.a. gebruik van toetsen die opgesteld zijn conform de OBIT systematiek. Omgaan met talenten, variërend van zorg voor de achterblijvers tot stimuleren van excellentie (passend onderwijs, differentiatie, sport- en cultuurklas, hoogbegaafdheid, tto). Krachtig LOB beleid en - uitvoering om de leerlingen te begeleiden tijdens het leren op school en richting een vervolgstudie. Doorlopende leerlijnen, waaronder de ontwikkeling van een onderzoeksleerlijn welke start binnen de bèta vakken. Degelijk en waar mogelijk gedifferentieerd onderwijs in Taal en Rekenen. Herinrichting bovenbouw VWO (realiseren versterking N-profiel en meer maatwerk). Versterken MAVO (hoge kwaliteit nog hoger ). Ontwikkelen en invoeren van trajecten en programma s worden voor meer begaafde leerlingen. Een aantal docenten is opgeleid om deze leerlingen te begeleiden, o.a. om onderpresteren te voorkomen en uitdagingen te creëren. 3.2 Internationalisering Internationalisering betekent dat wij al onze leerlingen verder willen laten kijken dan de eigen directe omgeving. De oriëntatie op Europa en de wereld is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van burgerschap van onze leerlingen. We beogen tevens het talenonderwijs in de moderne vreemde Schoolplan pagina 5

10 talen te versterken. Waarbij duidelijk is wat wij aan waarde willen toevoegen bovenop het reguliere onderwijs. Dit komt op de volgende manier tot uitdrukking: Tweetalig Onderwijs voor de excellente VWO leerlingen. Uitwisselingen en reizen voor alle leerlingen, op alle opleidingsniveaus. Deelname aan internationale projecten zoals Model United Nations en het Comenius project. Integreren van internationalisering (internationale oriëntatie) in de lessen en in vakoverstijgende projecten zoals Europa-themadagen (onderbouw). Het realiseren van Europese Referentiekaders voor de moderne vreemde talen. Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van een tweetalige HAVO opleiding. 3.3 Bèta/natuurprofiel In de brugklassen en het tweede leerjaar van alle opleidingen is het nieuwe vak science geïmplementeerd. Doelstelling is om het enthousiasme voor wetenschap en techniek te stimuleren waardoor meer leerlingen een NG of NT profiel gaan kiezen. Deze doelstelling wordt ingegeven vanuit maatschappelijke ontwikkelingen. Reeds nu en ook in de toekomst is er grote behoefte aan exact opgeleide leerlingen. Recentelijk is de bètavleugel geheel gerenoveerd om te voldoen aan de eisen voor modern bèta onderwijs. Deze doelstelling willen we realiseren door: Het vak science verder ontwikkelen, implementeren van de doorlopende leerlijn. Aantrekkelijkheid van NT en NG profiel bevorderen. Aansluiting tussen science en de vakken in NT en NG profiel opstellen. Ontwikkelen en aantrekken docenten in exacte vakken. Een doorlopende onderzoeksleerlijn ontwikkelen. 3.4 ICT in het onderwijs ICT maakt deel uit van de faciliterende processen, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het primaire proces. Doelstelling is om ICT nog beter in te gaan zetten voor het primaire proces. Leerlingen zijn gebaad bij onderwijs dat ingericht wordt met zogenoemd blende learning Digitale vormen van onderwijs naast boeken en vaardigheden onderwijs. Om dat te realiseren wordt een aantal zaken in gang gezet. Visie op ICT in het onderwijs implementeren en verder ontwikkelen. Opstellen leermiddelenbeleid waarbij digitale leermiddelen een belangrijke component worden ICT-vaardigheden (e-didactiek) van docenten bevorderen. De techniek in lijn brengen met ambities vanuit de visie. Schoolplan pagina 6

11 3.5 MAVO Onze MAVO is ten eerste een mavo met bovengemiddelde resultaten. We leiden de leerlingen gedegen op. Daardoor hebben zij een zeer hoge slagingskans en daarmee maken zij een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs op MBO of HAVO. Onze mavo heeft een aantal bijzondere kenmerken die aandacht verdienen: We leiden zo breed mogelijk op. Tot en met mavo 3 bieden we veel verplichte vakken aan, waardoor er een getrapte sectorkeuze mogelijk is en de deuren naar allerlei MBO-opleidingen open blijven. In de leerlingbegeleiding staat voorop dat we snel en persoonlijk handelen. De betrokkenheid van docenten, mentoren en conrector is heel groot. Veel aandacht voor en samenwerking met het vervolgonderwijs. Enerzijds door het LOB programma en anderzijds door afstemming met de praktijk, samenwerkingsprogramma s op het gebied van techniek en technologie. Schoolplan pagina 7

12 4 Onderwijsprogramma s 4.1 Wettelijk kader Alle programma s van de opleidingen van het RLS voldoen aan de wettelijke eisen zoals geformuleerd in de wet VO voor de onderbouw, de exameneisen en de eisen die passend onderwijs aan onze school stelt. Jaarlijks worden de onderwijsprogramma s vastgesteld en in de schoolgids opgenomen. De programma s voldoen kwalitatief aan de focus van de school zoals onder 2 beschreven. Een van de wettelijke eisen waar het onderwijsprogramma aan moet voldoen is de kwantitatieve eis met betrekking tot de onderwijstijd. Jaarlijks wordt de onderwijstijd voor alle leerlagen vastgesteld. De planning en de realisatie van de onderwijstijd maakt onderdeel uit van de PDCA cyclus en wordt jaarlijks aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Ook de ouderraad wordt bij dit proces betrokken. De onderwijstijd per opleidingscohort bevat naast de uitwerking van de lesuren tabel voor de verschillende opleidingen ook diverse vakoverstijgende en maatwerk activiteiten. De nieuwe wet op de onderwijstijd biedt mogelijkheden om in het kader van verschillen flexibel maatwerk voor leerlingen mogelijk te maken. 4.2 Vak inhoudelijk kader De vaksecties zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de vakken. In de keuze van methodes (uitgaande van het principe van blended learning) is een betekenisvolle (voor de volgende stap in de leercarriere) en uitdagende vak inhoud voor leerlingen zeer bepalend. Toetsing van de inhoudelijke kennis, toepassing en vaardigheden vindt plaats volgens het vastgestelde toetsbeleid. 4.3 Didactisch kader In aansluiting op bovenstaande is bij de voortdurende onderwijsontwikkeling van belang de laatste ontwikkelingen in de onderwijsdidactiek te volgen. Zo zullen onderwijsprogramma s zo moeten worden geconstrueerd dat zij: recht doen aan de verschillen tussen leerlingen (ook in hun leerstrategieën) en zijn aangepast aan de (digitale) informatiemaatschappij. Differentiëren als antwoord van de docent om in te spelen op de behoefte van de individuele leerling. Zowel vakdidactisch als op het gebied van pedagogisch beleid dient het omgaan met verschillen zichtbaar te zijn. Docenten werken aan de uitwerking van deze zeer complexe doelstellingen. De school faciliteert daarin. In het HRM beleid en in het verlengde daarvan de gesprekkencyclus, komt deze doelstelling Schoolplan pagina 8

13 tot uitdrukking door niet alleen algemene bekwaamheden van docenten te formuleren, maar juist in deze planperiode ook te focussen op activerend en differentiërend onderwijs. Al doende zullen wij een concept ontwikkelen waaraan het onderwijs zoals hierboven beschreven dient te voldoen. Zowel vormgeven door de docent binnen de klas, als mogelijkheden buiten het traditionele lesuur. De onderwijs commissie adviseert de schoolleiding en de docenten bij deze onderwijsontwikkeling en de implementatie van innovaties. 4.4 Pedagogisch kader Een basisvoorwaarde voor een goed pedagogisch beleid is een goed pedagogisch klimaat. De school streeft er naar dat factoren die het welbevinden van de leerlingen gunstig beïnvloeden aanwezig zijn, in de wetenschap dat dit een positieve invloed heeft op de leerprestaties. Een veilige en zorgzame leeromgeving creëren voor de leerling ziet de school als een voorname taak. Respectvol met elkaar omgaan vormt een basisvoorwaarde voor een veilige leeromgeving. Alleen in zo n omgeving zal een leerling zich volledig kunnen ontplooien. Die respectvolle houding is altijd tweerichtingsverkeer. Ook de docent behandelt de leerling op een respectvolle wijze, zodanig dat een leerling zich herkend en gekend voelt. Op deze wijze kan een leerling tijdig de eventuele noodzakelijk extra zorg of ondersteuning krijgen. Naast grote aandacht voor de individuele onderwijsprestaties van de leerling wordt er veel aandacht gegeven aan het bestrijden van wangedrag zoals pesten en vormen van agressie. Het vigerende pestprotocol is daarmee geen dode letter maar eigenlijk de onderlegger voor onze gehele attitude. Uitgangspunt voor talentontwikkeling van leerlingen is een goede (mentor) begeleiding in een veilige omgeving. Dit moet ervoor zorgen dat elke leerling tot zijn recht komt en zich maximaal kan ontplooien. In de mentorbegeleiding komen vragen aan de orde als Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik? Daarbij staat een goed LOB programma van brugklas t/m eindexamenjaar centraal. Actieve betrokkenheid van de decaan moet leiden tot een juiste profiel- c.q. vakkenkeuze. Door leerlingen perspectief te bieden op het uiteindelijke doel (een goede vervolgopleiding) zal de motivatie het eindexamen met goede resultaten te willen behalen, toenemen. De decaan is ook verantwoordelijk voor de contacten met vervolgonderwijs. Onze leerlingen worden door hen gevolgd en daarover rapporteren zij terug. Als daar reden toe bestaat wordt het onderwijs en/of de mentorbegeleiding bijgesteld. LOB beleid wordt voor alle jaarlagen geformuleerd en geëvalueerd. Een en ander komt tot uitdrukking in de jaarplannen van de betrokken jaarlaagcoördinatoren. Om de betrokkenheid van de leerling bij het onderwijsleerproces te vergroten wordt door middel van enquêtes en het opnieuw instellen van het klassenvertegenwoordigersoverleg, geregeld naar de mening van de leerling gevraagd. Schoolplan pagina 9

14 4.5 Zorg De visie op begeleiding van leerlingen is vastgelegd in het zorgplan. Het RLS geeft leerlingen onderwijs dat ze op grond van hun ontwikkeling nodig hebben. Het zo optimaal mogelijk benutten van de talenten van het kind staat hierbij centraal. Het RLS heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor de zorg aan leerlingen die bij ons staan ingeschreven. Uitgangspunt is dat alle leerlingen na het behalen van hun diploma voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een vervolgopleiding met succes te kunnen starten. Binnen het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek zorgen we er samen met andere scholen voor dat kinderen in onze regio voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen volgen. Het passend onderwijs wat het RLS aanbiedt wordt vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel en in het zorgplan opgenomen. Het SOP bevat de volgende elementen: Basisondersteuning Door mentoren en leerlingbegeleiders worden door het zorgteam ontwikkelde preventieve en lichte curatieve interventies gepleegd voor leerlingen met een (lichte) leer- of gedragsproblematiek Extra ondersteuning: Het zorgteam effectueert onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Docenten hebben hiertoe extra deskundigheid verworven. Externe begeleiding kan ook worden ingezet. Hoogbegaafden We stellen ons tot doel zeer getalenteerde/hoogbegaafde leerlingen te begeleiden om hun talenten optimaal tot zn recht te laten komen. We realiseren deze doelstelling door in de eerste plaats leerlingen te signaleren die in aanmerking komen voor individuele en groeps begeleiding. Advisering aan docenten en mentoren in het omgaan met hoogbegaafde leerlingen. Realiseren van een verrijkings aanbod Schoolplan pagina 10

15 5 Onderwijsorganisatie 5.1 Planning en control Naast dit schoolplan dat een horizon kent van meerdere jaren, hanteert onze school een beleidscyclus. Een aantal zaken strekt zich uit over een meerjarenperspectief, bijvoorbeeld ontwikkeling van onderwijsprogramma s of ontwikkeling van onze medewerkers. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarbij de schoolleiding in lijn met de visie en beleidsprioriteiten, een concreet plan maakt voor het betreffende schooljaar. Daarbij worden concrete afspraken over doelstelling, planning en verantwoordelijkheden gemaakt. Op meerdere niveaus worden jaarplannen gemaakt, o.a. per sectie en per jaarlaag. Het monitoren van de voortgang gebeurt middels de planning en control cyclus, door de desbetreffende verantwoordelijke. Het spreekt voor zich dat deze prioriteiten en activiteiten tot uitdrukking komen in onze (meerjaren) begroting en (meerjaren)investeringsplan. 5.2 Systemen Voor het vastleggen en communiceren over (de resultaten van) het primaire proces hebben wij een aantal programma s: Leerlingvolgsysteem: daarvoor gebruiken wij het programma SOMtoday. Hierin wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord en geregistreerd. Eveneens staan daar absentiegegevens in vermeld. Roosters en planning van het primaire proces worden met het programma Zermelo gemaakt. Wij gebruiken It s Learning als Electronische LeerOmgeving (ELO). Daar staan alle studieplanners, studiewijzers en studiemateriaal in. De ondersteunende diensten faciliteren bovenstaande processen. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten van genoemde programma s vragen om continue monitoring. Welke informatie registreren we waar en waar ontsluiten we deze informatie, met het oog op optimaal gebruikersgemak van alle groepen van de schoolorganisatie. Schoolplan pagina 11

16 5.3 Ontwikkelingen Momenteel wordt het schooljaar verdeeld in vier perioden van lesweken, gevolgd door een toetsweek. De lessen worden gegeven in groepen van gemiddeld 25 leerlingen in een lokaal en voor de duur van 50 minuten. Ontwikkelingen die heel nadrukkelijk in het Sectorakkoord worden genoemd zijn de vraag naar meer gepersonaliseerd leren (leren op maat) en meer flexibiliteit (niet allemaal door dezelfde mal ). De komende jaren gaan wij onderzoeken op welke manier wij hier in eerste instantie inhoudelijk, maar ook organisatorisch op in moeten haken. Dat kan o.a. gevolgen hebben voor groepsgrootte, bijvoorbeeld vaker een groot hoorcollege gevolgd door opsplitsing in kleinere groepen. Het kan gevolgen hebben voor de verschillende typen lessen. En uiteindelijk heeft dit gevolgen voor de roostering en inzet van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Schoolplan pagina 12

17 6 Kwaliteitsbeleid Uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid van het RLS is de kwaliteitscyclus Plan Do Check - Act De cyclus wordt op verschillende terreinen toegepast: Onder 5.1 is de planning en control cyclus beschreven. De verschillende beleidsgebieden doorlopen een vierjarige cyclus met jaarlijkse activiteitenplannen. Binnen de planning en control cyclus worden de facilitaire en financiële processen vastgelegd en gemonitord. 6.1 De Kwaliteit van school- en eindexamens. Secties stellen jaarlijks plannen op m.b.t. bevordering van de kwaliteit van SE en CE, een en ander op basis van de kwaliteitsstandaard voor schoolexamens van de VO Raad en de jaarlijks afgesproken te behalen opbrengsten. (Plan) Het onderwijs en de toetsing worden op basis van deze plannen uitgevoerd. (Do) De schoolleiding analyseert vervolgens de opbrengst hiervan nl. de resultaten van het school-, eindexamen en deelt de uitkomsten met de sectie voorzitter. (Check) De sectie formuleert in het nieuwe sectieplan verbeteracties die moeten leiden tot nog betere resultaten en voert die het nieuwe schooljaar uit. (Act) 6.2 Tevredenheid De tevredenheid van leerlingen en ouders wordt jaarlijks volgens een schema gemeten door enquêtes van kwaliteitsscholen in te zetten. De kwaliteitszorg coördinator analyseert de uitkomsten en adviseert schoolleiding, jaarlaagcoördinatoren, mentoren en sectievoorzitters over te nemen verbeteractiviteiten. Verbeteringen worden het nieuwe schooljaar uitgevoerd/ingezet. Doelstelling is dat de tevredenheid van ouders en leerlingen minimaal op het gemiddelde niveau ligt als dat van andere scholen (benchmark). Minimaal één keer gedurende de planperiode van vier jaar wordt de tevredenheid van medewerkers gemeten. Doelstelling is dat de tevredenheid van de medewerkers minimaal op het gemiddelde niveau van andere scholen ligt (benchmark) In het HRM beleid is vastgelegd hoe de kwaliteit van leraren, ondersteunende medewerkers en schoolleiders wordt vergroot en geborgd. Ook hier zullen enquêtes volgens de systematiek van Kwaliteitsscholen worden gehouden (leerlingen beoordelen kwaliteit van lessen van docenten), medewerkers beoordelen kwaliteit van schoolleiders. Een en ander in de 360 graden feedback systematiek. De beschrijving van onderwijsprogramma s, de schoolorganisatie en andere voor leerlingen, ouders en medewerkers relevante informatie wordt jaarlijks opgesteld in de digitale schoolgids. Schoolplan pagina 13

18 7 Personeelsbeleid De belangrijkste doelstelling van ons personeelsbeleid is dat wij een zeer goed ontwikkelde groep medewerkers in huis hebben die samen de doelstellingen van de school kan waarmaken. Dit geldt vanzelfsprekend voor zowel OP, OOP als directie. 7.1 Gesprekkencyclus Door middel van de gesprekkencyclus voeren wij minimaal een keer per jaar een personeelsgesprek om doelstellingen te formuleren, het functioneren te bespreken en een beoordeling te geven. In deze gesprekken komen organisatiedoelen en persoonlijke doelen samen. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een eventuele scholingsbehoefte in het kader van de persoonlijke ontwikkeling in kaart gebracht. Deze kan aanvullend zijn op het door de school aangeboden collectieve scholingsprogramma in het kader van onderwijsontwikkeling. Uitgangspunt voor het personeelsbeleid is het principe van de lerende organisatie, waarbij we uitgaan van een professionele cultuur, waarbij openheid, reflectie, intervisie en van elkaar leren centraal staan. 7.2 Academische opleidingsschool Het RLS is een Academische opleidingsschool. De verworvenheden van deze positie vormen een uitstekende basis om de kwaliteit van docenten en schoolleiding te verbeteren. Wij leiden in samenwerking met het ICLON van de Universiteit Leiden en de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam per jaar ongeveer 18 tot 20 studenten op. Er worden per jaar minimaal twee op de praktijk gerichte onderzoeken uitgevoerd, door en onder leiding van een of twee docentonderzoekers van het RLS. In het verlengde van de opleidingsschool wordt samen met het ICLON een zogenoemd inductie traject ontwikkeld om stratende docenten gedurende de eerste jaren van hun docentschap te begeleiden om vroegtijdige uitval te voorkomen. 7.3 Meerjarenformatie De school stelt een meerjaren (strategisch) formatieplan op. De huidige formatie wordt in kaart gebracht, zowel kwantitatief en kwalitatief. De toekomstige ontwikkelingen worden daarnaast gelegd, bijvoorbeeld natuurlijke uitstroom, doorstroom of tekorten die we nu al voorzien voor bepaalde vakken. Verder wordt in kaart gebracht welke taken wij als school in de toekomst moeten beleggen om alle uitdagingen aan te kunnen die er aan onze school worden gesteld. Het wervingsbeleid voor personeel wordt daarmee duidelijk, evenals een evenwichtig functiegebouw dat toekomstbestendig is. Schoolplan pagina 14

19 7.4 Taakbeleid Gezien de financiering en strategische keuzes van de school zal deze planperiode gewerkt worden aan flexibilisering van de bedrijfsvoering. Omgaan met verschillen zowel voor leerlingen als voor medewerkers vraagt om een flexibel taakbeleid voor OP en OOP. In samenspraak met PMR en klankbordgroep HRM zullen in dit kader plannen worden ontwikkeld. 7.5 Arbo Als school hebben wij geen apart Arbobeleid, wij sluiten aan bij het beleid van de Stichting. Minimaal één keer per planperiode wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie gehouden. Het personeelsbeleid van de school voor de komende vier jaar is uitgewerkt in een apart HRM plan, zie bijlage. Schoolplan pagina 15

20 8 Financieel beleid en bedrijfsvoering Voor de planperiode is het van groot belang om efficiency in de bedrijfsvoering te realiseren. Uit de meerjaren prognose komt naar voren dat de noodzaak voor een efficiënte bedrijfsvoering in hoge mate aanwezig is. 8.1 Ontwikkelingen We voorzien de komende jaren een (lichte) krimp van het leerlingenaantal en een bezuiniging op budget. Om die reden zullen we een efficiënte bedrijfsvoering moeten hebben die in relatie staat tot onze bekostiging. Een gezonde organisatie beschikt over een weerstandvermogen en wij streven ernaar om jaarlijks 2% rendement te realiseren. Zoals uit bovenstaande blijkt, zal de uitvoering van het primaire proces ook inhoudelijk innoveren. Het aanpassen van de ondersteuningsorganisatie bij een veranderend primair proces en teruglopend budget is een belangrijk onderwerp. De extra inkomsten in het kader van passend onderwijs (zoals de LGF en tegemoetkoming van begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen) vanuit het samenwerkingsverband zullen teruglopen. Daarnaast zal een aantal derde geldstromen na schooljaar 14/15 ophouden. Personele kosten en materiële kosten stijgen, deze worden niet of nauwelijks gecompenseerd in de lumpsum financiering. Aangezien de leerlingenaantallen geleidelijk teruglopen zullen we financieel keuzes moeten maken in lijn met de inhoudelijke focus. Nadrukkelijk zullen we geen kaasschaafmethode hanteren maar de gelden besteden voor de doelen die we gesteld hebben. 8.2 Investeringen De ontwikkeling van digitalisering, zowel voor het onderwijs als de bedrijfsvoering, vraagt om investeringen en brengt ook licentiekosten met zich mee. Deze worden de komende planperiode eerder meer dan minder. Sommige investeringen resulteren uiteindelijk in besparingen, andere investeringen zijn gewoonweg noodzakelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk, zoals het vervangen van het beamerpark. Op de middellange termijn zal het vraagstuk voor vervangen van de huidige infrastructuur gepaard gaan met de vraag rondom het invoeren van een device per leerling. 8.3 Leermiddelen De leermiddelen vormen een aanzienlijke kostenpost op de begroting. Het lesmateriaal wordt tot op heden ieder jaar duurder, digitale componenten kunnen vaak alleen als extra bij de methode worden besteld en niet in plaats van. De bekostiging van de leermiddelen loopt terug, dus er ontstaat een groot spanningsveld. Een proces om vanuit de inhoud en onze onderwijsvisie te komen tot een aantal fundamentele keuzes rondom leermiddelen is in volle gang, waarin vanaf schooljaar 15/16 een start gemaakt wordt met de concretisering van blended learning. Schoolplan pagina 16

21 8.4 Gebouw en voorzieningen De doordecentralisatie van de huisvestingsgelden maakt dat wij zelf de regie kunnen voeren op de besteding van deze geoormerkte gelden. Zoals beschreven zullen in de planperiode een aantal onderwijsinnovaties en veranderingen gaan plaatsvinden. De huisvesting en voorzieningen moeten daarop aansluiten. In 2015 volgt een gedegen plan hoe we de komende jaren de gelden van de doordecentralisatie zullen aanwenden. In dit plan wordt eveneens rekening gehouden met de voorziening groot onderhoud en de gewenste renovatie. Uitgangspunt is dat wij nu de mogelijkheid hebben om het gebouw up to date te brengen met de huidige wensen t.a.v. het onderwijs en dat wij voldoende reserveren voor de toekomst. De gelden van de doordecentralisering zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Bij terug loop van het aantal leerlingen wordt ook het bedrag van doordecentralisatie naar rato lager. 8.5 Leerlingenaantal Er is een meerjaren begroting tot 2017 vastgesteld. Om deze meerjaren begroting te realiseren is een stevig wervingsbeleid voor leerlingen noodzakelijk. Het streven is om in 2017 een evenwichtige instroom te realiseren, waardoor het leerlingaantal stabiliseert rond 1200 leerlingen. Schoolplan pagina 17

22 9 Totstandkoming van het schoolplan Dit schoolplan is tot stand gekomen door bespreking in de onderwijscommissie, het overleg van jaarlaagcoordinatoren, sectievoorzitters, het zorgteam. Input van de verschillende inhoudelijke coordinatoren en voorzitters van werkgroepen. Ook gesprekken met de leerlingenraad, ouderraad en (P)MR hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan. De MR heeft op 6 december 2014 ingestemd met dit schoolplan. Een proces van anderhalf jaar heeft uiteindelijk geresulteerd in dit schoolplan voor de komende vier jaar. Schoolplan pagina 18

23 Bijlagen: ICT beleidsplan Zorgplan (incl schoolondersteuningsplan) HRM plan

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

samen het verschil maken

samen het verschil maken Koersplan 2016-2020 samen het verschil maken Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie 8 Onze scholen 8 Kernwaarden 9 Externe ontwikkelingen 12 Visie op onderwijs 13 Strategische ambities 14 4 Koersplan Markland

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn VWO Plaats : Doorn BRIN nummer : 02VR C4 BRIN nummer : 02VR 04 VWO Onderzoeksnummer : 275567 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Onderwijs. Onderwijsparagraaf formatieplan 2014/2015 1

Onderwijs. Onderwijsparagraaf formatieplan 2014/2015 1 Onderwijs Onder Trevianum scholengroep vallen drie zelfstandige scholen, te weten havo Trevianum, atheneum Trevianum en gymnasium Trevianum. Binnen het grotere bestuurlijke verband van de scholengroep

Nadere informatie

Activiteitenplan Borging van onderwijsprocessen en positie

Activiteitenplan Borging van onderwijsprocessen en positie Activiteitenplan Michaël college 2016-2017 1 Activiteitenplan 2016-2017 Voor u ligt het activiteitenplan 2016-2017. Dit plan is mede op basis van het activiteitenplan 2015-2016 en het schoolplan 2013-2017

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO Plaats : Oss BRIN nummer : 19XH C1 BRIN nummer : 19XH 00 HAVO BRIN nummer : 19XH 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Voor een daadwerkelijk zinvolle evaluatie hebben we dus grondslagen (of keuzes) en criteria nodig.

Voor een daadwerkelijk zinvolle evaluatie hebben we dus grondslagen (of keuzes) en criteria nodig. Schooljaarplan 2014-2015 1. Evalueren 2010-2014 en richting bepalen Schoolplan 2015-2020 Het schooljaarplan 2014-2015 staat in het teken van evalueren en vooruitkijken. Leidende vraag dit schooljaar is:

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Charlemagne College, locatie Eijkhagen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Charlemagne College, locatie Eijkhagen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Charlemagne College, locatie Eijkhagen Plaats : Landgraaf BRIN nummer : 17JB Onderzoeksnummer : 275244 Datum onderzoek : 10 april 2014 Datum vaststelling : 30

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Welkom op DAlToN mavo

Welkom op DAlToN mavo Welkom op DALTON MAVO Wie zijn wij? Lentiz Dalton MAVO is een mavo-school in Naaldwijk met 640 leerlingen en 80 personeelsleden. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 15EO C1 BRIN nummer : 15EO 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 292670

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Picasso Lyceum Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 25GA Onderzoeksnummer : 277362 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 15 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 110573 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Juryrapport Excellente Scholen 2015. Rijnlands Lyceum Sassenheim (havo), Sassenheim

Juryrapport Excellente Scholen 2015. Rijnlands Lyceum Sassenheim (havo), Sassenheim Juryrapport Excellente Scholen 2015 Rijnlands Lyceum Sassenheim (havo), Sassenheim Schoolrapport Excellente Scholen 2015 (vo) 14TD-0 Rijnlands Lyceum Sassenheim (havo) Sassenheim Contactgegevens Naam contactpersoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste thema s in het komende schooljaar

Inleiding. De belangrijkste thema s in het komende schooljaar Activiteitenplan Michaël college 2014-2015 1 Inleiding Het Michaël college is een afdeling van de Unit Markenhage, die op haar beurt deel uitmaakt van de Scholengemeenschap Breda. Dit alles onder het bestuur

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK FAREL COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummers: 87057 en 87058 Onderzoek uitgevoerd op: 7 oktober

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM

HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM 2017 2021 2 INHOUD Hoofdstuk 1 - Inleiding 5 Hoofdstuk 2 - Onderwijskundig beleid 10 Hoofdstuk 3 - Toetsbeleid 16 Hoofdstuk 4 - Het stelsel van kwaliteitszorg 17

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie