WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL"

Transcriptie

1 WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Missie, visie, strategie Doorontwikkeling KPCN Doelstellingen per proces Externe Overlegstructuren Beheerzaken Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 2 van 21

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2014 van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Dit jaarplan geeft een uitgewerkt overzicht van de beleidsvoornemens en geplande activiteiten voor De afgelopen jaren is hard gewerkt om vorm te geven aan een nieuwe politieorganisatie met veel diversiteit, die past binnen de afgesproken structuur die na is ontstaan op de drie eilanden. Voor de komende jaren is het belangrijk dat het korps zich blijft doorontwikkelen. Dit is een continu proces, waarbij het korps ook geconfronteerd zal worden met uitdagingen en knelpunten. De wijze waarop we hiermee omgaan is van belang en vraagt om zelfreflectie en feedback. We moeten daarbij een balans zien te vinden tussen enerzijds onze ambities en anderzijds onze mogelijkheden. Eind 2013 is in kaart gebracht op welke gebieden binnen het korps zich risico s voordoen en in 2014 zullen het Inrichtingsplan en het Organisatie- en Formatierapport worden geëvalueerd. Met behulp van deze instrumenten, waarbij ook het bevoegd gezag en anderen hun input zullen geven, zal het KPCN in overeenstemming met de Korpsbeheerder en het bevoegd gezag in 2014 scherp naar zichzelf als korps en de toekomst kijken en haar inrichting en visie gaan bepalen voor de komende jaren. Deze visie zal worden uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan Het komende jaar staat verder in het teken van de doorontwikkeling en verdere professionalisering van (operationele) werkprocessen, waarbij KPCN ook meer de externe verbinding naar burger, partners en andere landen zal zoeken. Het KPCN blijft hiertoe intensief samenwerken met haar ketenpartners, maar zal daarnaast de relatie met de pers en - niet in de laatste plaats - de relatie met de structurele en tijdelijke bewoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius intensiveren. Het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid op de drie eilanden is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij wij elkaars hulp hard nodig hebben. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is kennen en gekend worden. Naast de doorontwikkeling van de organisatie is ook het blijven opleiden van onze medewerkers noodzakelijk. De MBO-4 opleiding zal in 2014 worden gecontinueerd voor politiemedewerkers. Daarnaast zal de aandacht liggen op het verstevigen van het leiderschap voor de leidinggevenden en het introduceren van medewerkerparticipatie binnen KPCN in overeenstemming met RCN. Dit alles draagt bij aan een groeiende professionele cultuur. De bezettingsgraad blijft, vanwege de huidige krapte in de capaciteit, ongewijzigd een punt van aandacht. Ik ben dan ook zeer erkentelijk voor de samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, waarbij collega s van de Koninklijke Marechaussee in 2014 en 2015 ook deel uit blijven maken van KPCN en ons in kwalitatieve en kwantitatieve zin zullen blijven ondersteunen. Deze ondersteuning is echter van tijdelijke aard en het korps werkt verder aan instroom van nieuwe politieagenten om de afgesproken uitfasering van de Koninklijke Marechaussee op te kunnen vangen. Hiervoor zal een nieuwe aspirantenopleiding van start gaan en zullen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius nieuwe medewerkers worden geworven. De relatie met KPA, KPC en KPSM, de KMar, de Kustwacht, het RST, de Douane, het JICN en de RCN zie ik als bijzonder waardevol in de ontwikkeling en bundeling van krachten voor KPCN, de BES-eilanden en de overige eilanden van ons Koninkrijk. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 3 van 21

4 Ook in 2014 gaan we ervoor om onze missie Leefbare en veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat waar te maken. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 4 van 21

5 1 Missie, visie, strategie Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft tot taak, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de daarvoor geldende rechtsregels, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van justitie, staat zij onder het gezag van de Officier van Justitie. Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak staat zij onder het gezag van de gezaghebber. De gezaghebber kan zaken die een grote impact hebben op het eiland en de bevolking in overleg met de korpsleiding van KPCN prioriteren. De Directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ven J), oefent het gezag uit (onder mandaatverlening door de minister) over het beheer van het politiekorps en het personeel en kan terzake de nodige aanwijzingen geven aan de korpschef. Missie Leefbare en veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat. Visie Het KPCN staat voor een integere en betrouwbare politie organisatie, die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een organisatie die waakzaam en dienstbaar is en daadkrachtig en professioneel optreedt: vriendelijk als het kan, streng als het moet. Dit houdt in dat we: Bereikbaar zijn voor een ieder; Een goede verbinding hebben met de bewoners en bezoekers van de eilanden; Direct adequaat reageren op noodhulpmeldingen; Klant- en doelgericht reageren; Afspraken nakomen; Onze eigen grenzen kennen en aangeven naar buiten toe; Lokale en bovenlokale criminaliteit adequaat aanpakken; Actief samenwerking zoeken met andere partijen indien nodig; Integer en betrouwbaar handelen; Onze organisatie zodanig inrichten en opleiden zodat bovenstaande waargemaakt kan worden. Strategie We hanteren vijf uitgangspunten om ons doel te bereiken: 1. Het concept gebiedsgebonden politie. Het onderhouden van een functioneel goed netwerk is essentieel. Hierbij functioneert de barioregisseur als verbinding met de wijken. Veiligheid en leefbaarheid worden een gezamenlijk doel van politie en burgers. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 5 van 21

6 2. Het concept informatiegestuurde politie. Informatie is de belangrijkste steunpilaar in het politiewerk. Informatie inwinnen, opslaan, analyseren en noodzakelijk en correct verspreiden is de basis van ons werk. 3. De persoonsgerichte aanpak. We kennen onze verdachten bij naam. Van plaatsen op de eilanden waar veel incidenten plaatsvinden, weten we wie zich daar regelmatig ophouden. We kennen de mensen die in groepsverband overlast of erger veroorzaken en we weten wie bij wie aansluiting zoekt. 4. We hebben de organisatie onderverdeeld in vier afdelingen, te weten de Basispolitiezorg, Opsporing, Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning en Bedrijfsvoering/Staf, die afgeleid zijn van de vier operationele processen (intake, noodhulp, handhaving/toezicht en opsporing) en het beheer. In 2014 zal worden bezien of deze procesoriëntatie de meest wenselijke inrichtingsvorm is van het korps. 5. We groeien in onze rol van betrouwbare, transparante opdrachtnemer van het bevoegd gezag en de samenleving, maar geven tevens invulling geven aan de rol als specialist en adviseur op het gebied van veiligheid naar de opdrachtgevers en ketenpartners. Ons uitgangspunt is dat wij op deze manier in de samenleving gekend worden. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 6 van 21

7 2 Doorontwikkeling KPCN KPCN realiseert zich dat er nog veel ontwikkeling nodig is om de visie en strategie waar te maken. Er is behoefte aan beleid met een meerjarig karakter. Hiertoe heeft KPCN zich in 2014 ten doel gesteld een meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen, met daaraan een meerjarenbegroting gekoppeld. De afdelingen Opsporing en Basispolitiezorg (BPZ) hebben de afgelopen jaren bij de ontwikkeling ondersteuning gekregen van implementatiemanagers. Aan de inzet van de implementatiemanagers is per augustus 2013 een eind gekomen. Het korps moet zich echter op vele vlakken blijven doorontwikkelen en hiervoor zal ondersteuning uit Nederland nodig zijn, via de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Politie Academie (PA) en andere partners. Zo bestaat er behoefte aan ondersteuning bij de verdere inrichting en doorontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer en van de informatie-organisatie. Het streven is een gezamenlijk informatiecentrum voor Caribisch Nederland, waarin met de KMar, het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de Kustwacht en de Douane wordt samengewerkt. Daarnaast moet KPCN het gegevensbeheer in de organisatie gaan inrichten. In opdracht van de Procureur-Generaal van Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden is in 2013 een Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 opgeleverd. Dit geeft een beter inzicht in de criminaliteit op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In combinatie met de datagegevens uit het bedrijfsprocessensysteem Actpol kan het korps nu gericht en effectief beleid maken, dan wel aanpassen. De ontwikkelingen binnen het korps (kwalitatief en kwantitatief) staan onder invloed van het samengaan van verschillende culturen. De bevolkingssamenstelling van de eilanden verandert en ook het politiekorps wordt, vanwege de groei, steeds meer heterogeen. Wanneer mensen uit verschillende culturen samenkomen, biedt dit kansen om van elkaar te leren. Wat hiervoor nodig is, is tijd en aandacht voor onze verschillen. KPCN is zich hier bewust van en zal hierop investeren. Eind 2013 is een 0-meting/risciomanagementonderzoek uitvoerd. De resultaten van dit onderzoek leiden er mede toe dat KPCN in 2014 in beeld heeft op welke onderdelen de organisatie risico s loopt. Hierdoor wordt het mogelijk prioriteit te geven aan de inzet om de risico s te minimaliseren en duidelijke keuzes te maken. Dit kan ertoe leiden dat er van het korps meer inzet wordt gevraagd in 2014 dan nu in de doelstellingen staat benoemd. Op de geplande evaluatie van het Inrichtingsplan in 2014 zullen de resultaten van de 0-meting/risicomanagementonderzoek mede van invloed zijn. Voor de invulling van de functie van het hoofd Bedrijfsvoering wordt, mede gelet op de mogelijkheden binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) als Shared Service Organisatie, nader bezien of deze intern of extern wordt belegd. Dit zal ook gevolgen hebben voor de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. In 2014 wordt dit concreter ingevuld. Personeel Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 7 van 21

8 In het eerste half jaar van 2014 staat de evaluatie van het O+F rapport gepland. Er zullen hierop voorbereidingen getroffen worden in samenwerking met de Korpsbeheerder. Naast een inhoudelijke evaluatie van de afdelingen (waarbij o.a. wordt bekeken of de afdelingen voldoende zijn ingericht) is het streven om ook te kijken naar de benamingen van de organisatie zowel op afdelings- als functieniveau. Nu al bestaat de behoefte om de beheers- en controlfunctie beter in te richten, waartoe de (tijdelijke) inzet van een controller uit Nederland binnen het korps noodzakelijk wordt geacht. Bij de evaluatie zal specifieke aandacht worden gevraagd voor de functies binnen het korps waarvoor slechts 1 fte is ingericht, waaronder de medewerker Bureau Interne Zaken (BIZ). Dit vanuit de gedachte dat 1 fte te kwetsbaar is om continuering in de werkzaamheden te kunnen garanderen. Om de binding tussen de collega s te versterken, intensiveert het korps, zoals in de inleiding reeds is vermeld, de aandacht voor de diversiteit, maar er zal ook meer zichtbaar worden gemaakt wat de collega s bindt. Er zal in 2014 beleid worden ontwikkeld op personele zorg, waarin wordt bepaald op welke wijze aandacht wordt besteed aan de bijzondere gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer; geboorte, huwelijk, (langdurige) ziekte, overlijden. Er zal gelegenheid zijn om als collega s, werkgerelateerd, maar ook in informele sfeer met elkaar om te gaan. In 2014 zal er een feestelijke opening zijn van het hoofdbureau in Kralendijk, de politiepost in Rincon en van the Bottom op Saba. Daarnaast wordt in oktober weer de Korpsdag gevierd. KPCN wil de samenwerking met - en ondersteuning tussen - de korpsen van andere landen, onder andere in de regio en met partners uit de veiligheidsketen, intensiveren. Door bijvoorbeeld gemeenschappelijk op te trekken bij opleidingen en uitwisseling van collega s om kennis te delen. Het begint met het ontwikkelen van een gedeelde visie in deze, waarop KPCN zal investeren. In het korps zelf zal in samenwerking met RCN gestart worden met de ontwikkeling van medewerkerparticipatie. In samenwerking met de HRM-functionaris van RCN zal er een instroom-doorstroom-uitstroomplan worden ontwikkeld. Opleidingen KPCN zorgt er ook in 2014 voor dat medewerkers zich gericht kunnen blijven ontwikkelen. Op basis van het Opleidingsplan is een overzicht opgesteld, waarin uiteen wordt gezet welke opleidingen wel en niet zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn er in de loop der jaren opleidingen gevolgd die niet in het plan waren opgenomen, maar die wel noodzakelijk bleken, of zich op een voor KPCN financieel gunstige wijze aandienden. Voorts is er op basis van voortschrijdend inzicht sprake van een gewijzigde behoefte. De opleidingen en cursussen die in 2014 moeten gaan plaatsvinden, worden opgenomen in het nieuwe meerjarenopleidingsplan, inclusief de kosten. In 2014 (en 2015) zal de MBO-4 opleiding gecontinueerd worden. Tevens zal medio 2014 gestart worden met een aspirantenopleiding. Daarnaast zullen naar behoefte korte cursussen worden ingekocht en worden aangeboden aan het personeel. Dit in verband met de kosten en capaciteit. Bij de totstandkoming van dit jaarplan is het voornemen in ieder geval een bikeropleiding ten behoeve van de fietssurveillances, een Officier van Dienst Politie (OVD-P) cursus, een mentale Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 8 van 21

9 weerbaarheidstraining en een zogeheten veegklas voor de cursus Interculturele Communicatie te verzorgen. Daarnaast wordt vroeg in het jaar ingezet op de komst van een rijinstructeur om het niveau van rijvaardigheid te meten, zodat inzichtelijk is welke onderdelen opgenomen dienen te worden in een te ontwikkelen specialistische rijopleiding. Dit om het aantal schadegevallen op termijn te verminderen, hetgeen zal resulteren in kostenreductie. Voor de algemene trainingen en cursussen zoals taalcursussen en computervaardigheden wordt gebruik gemaakt van het aanbod van RCN. Naast een inhoudelijke bijstelling van het opleidingsplan wordt ook een start gemaakt met het ontwikkelen van randvoorwaarden bij opleidingen. Wanneer geïnvesteerd wordt in mensen, moet deze kwaliteit ook voor langere tijd kunnen worden ingezet. Hiertoe wordt met de HRM-functionaris een scholingsbeding opgesteld. Personeelsschouw KPCN laat in 2014 een personeelsschouw uitvoeren. Dit leidt tot een totaalbeeld van de organisatie, waarbij inzichtelijk wordt of de juiste mens op de juiste plek zit. Daarmee kan de organisatie voor de komende jaren het opleidings- en ontwikkelplan concreter gaan invullen. Er is behoefte aan een mangement development traject (MD traject) dat ontwikkeld zal worden voor alle leidinggevende niveaus, op alle drie eilanden. KPCN stelt in het komende jaar onder andere vast welke formatieplaatsen ingevuld gaan worden als leer-ontwikkeltraject. De leidinggevenden gaan meedraaien binnen andere dan hun eigen afdelingen en/of teams, waarbij ook tijdelijk werken op één van de andere eilanden aan bod komt. Daarnaast zullen leidinggevendendagen worden georganiseerd en zullen de chefs BPZ op de bovenwinden met regelmaat worden uitgenodigd in de MT-overleggen die voornamelijk op Bonaire plaatsvinden. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 9 van 21

10 3 Doelstellingen per proces KPCN is één korps voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De hieronder vermelde doelstellingen gelden voor alle eilanden, tenzij anders vermeld. Een aantal algemene doelstellingen is procesoverstijgend. De overige doelstellingen worden per afdeling gepresenteerd. De nog niet verwezenlijkte aanbevelingen betreffende informatiemanagement uit het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het opsporingsproces zijn ter harte genomen en uitgewerkt in de betreffende doelstellingen. 3.1 Procesoverschrijdende doelstellingen 1. In 2014 levert KPCN wederom een bijdrage aan de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsbeleid, hetgeen wordt aangestuurd door de lokale besturen. 2. In 2014 levert KPCN een bijdrage in de rampenbestrijding op de eilanden door het leveren van vakinhoudelijke kennis bij de planvorming en deelname aan oefeningen. Inzake rampenbestrijding en grootschalige incidentbestrijding zijn bij KPCN alleen OVD-P s opgeleid. KPCN zal de opleidingen in dit kader (Grootschalig en Bijzonder Optreden) in het meerjarenopleidingsplan prioriteren. 3. In 2014 is het bedrijfsprocessensysteem Actpol uitgebreid met een recherchemodule en voldoet het aan de eisen van KPCN, zodat alle operationele afdelingen erin kunnen werken. Er wordt actief gestuurd op het gebruik van Actpol door de chefs. 4. Het aantal opgeleide Chefs van Dienst (CvD) wordt in 2014 uitgebreid, zodat er voldoende chefs in positie zijn om de operationele diensten aan te sturen. 5. Het executieve personeel wordt in 2014 getraind op schietvaardigheden en het gebruik van overige geweldsmiddelen. Collega s van de bovenwinden nemen hieraan deel als zij op Bonaire verblijven, bijvoorbeeld in verband met opleidingen. Als korps vinden we het belangrijk dat de collega s fit en gezond zijn. Daarom worden collega s gefaciliteerd om te gaan sporten (hiertoe zijn reeds abonnementen met lokale sportscholen afgesloten). Recente incidenten hebben geleerd dat ook voor mentale weerbaarheid training vereist is. Dit zal zich onder andere ook toespitsen op optreden in groepsverband in woelige menigten. Er is inmiddels een werkgroep, bestaande uit KPCN, KMar en Douane, ingericht, met als doel gezamenlijk IBT-docenten in te zetten. 6. KPCN gaat in 2014 de contacten met burgers en partners via diverse media versterken. Daartoe wordt een strategisch communicatieplan opgesteld. Daarnaast worden uiteraard de reguliere communicatiekanalen onderhouden. De interne communicatie van leidinggevenden naar medewerkers willen we versterken door de interne overlegstructuren te handhaven en waar nodig te plannen en te verbeteren. 7. In samenwerking met het OM, de griffie en de liaison van het Ministerie van VenJ wordt het Beslaghuis in 2014 ingericht. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 10 van 21

11 8. Capaciteitsmanagement is leidend bij de planning, waarbij extra aandacht is voor piekmomenten en evenementen. Door middel van een evenementenjaarkalender, in 2014 vast te stellen in samenwerking met het Gezag, het Openbaar Ministerie (OM) en partners, wordt gestuurd op inzetbare capaciteit en middelen. Dit vermindert het overwerk, met kostenreductie als gevolg. 9. In 2014 worden de medewerkers vreemdelingendienst primair binnen de basispolitiezorg (BPZ) ingezet, teneinde mede de taken behorende bij toezicht en handhaving uit te voeren, conform het Inrichtingsplan. Op het gebied van vreemdelingendienst worden per jaar zes geplande controles uitgevoerd, waarvan vier multidisciplinair. 10. In 2014 worden gericht verkeerscontroles gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Bij speciale themacontroles worden de burgers vooraf geïnformeerd. Het streven is per jaar vier multidisciplinaire verkeerscontroles te houden en per maand één monodisciplinaire verkeerscontrole. 3.2 Basispolitiezorg De BPZ is gericht op de processen noodhulp en toezicht en handhaving. In deze processen staan het veiligheidsgevoel van de burgers en de zichtbaarheid van de politie voorop. Een belangrijke rol is hierin onder andere weggelegd voor de barioregisseur. Hoewel vanwege de doorontwikkeling van het korps en beschikbare capaciteit ook in 2014 de barioregisseurs tevens moeten worden ingezet als allround-medewerker voor BPZ-taken, zal de focus meer komen te liggen op contact met en aanspreekbaarheid voor het publiek. Dit komt tevens tot uiting tijdens de surveillances. Op ieder eiland heeft de BPZ verschillende surveillancemogelijkheden. Waar nodig worden deze effectiever ingezet. Op de bovenwindse eilanden wordt de BPZ ingezet voor taken die niet tot het takenpakket van de politie behoren. Het gaat hier om ondersteuning van de reclassering bij het plaatsen en verwijderen van elektronische enkelbanden bij cliënten en om arrestantenzog- en bewaking. Deze laatste taak is een verantwoordelijkheid van de Dienst Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (DJICN). Echter, vanwege het ontbreken van een Penitentiaire Inrichting op deze eilanden wordt de BPZ regelmatig hiermee belast. KPCN maakt hierbij eventueel gebruik van freelance arrestantenbewaking. Gelet op de kleinschaligheid van de eilanden en de vrijblijvendheid in de inzetbaarheid is de inhuur van deze mensen kwetsbaar. Doelstellingen 1. Het bikersteam bij de BPZ wordt uitgebreid, waardoor contact en aanspreekbaarheid wordt vergroot. 2. In verband met het verminderen van overlast zal in 2014 op Saba de barioregisseur om het weekend, gezamenlijk met een medewerker BPZ, op vrijdagavond een late dienst gaan draaien. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 11 van 21

12 3. Het schooladoptieplan (voorlichting op scholen) wordt uitgebreid naar de middelbare scholen. 4. Barioregisseurs organiseren in 2014 in de buurthuizen twee meetings met de bewoners van de wijken. 5. Op Saba wordt één extra politiemedewerker geïnstrueerd ten behoeve van het plaatsen en verwijderen van elektronische enkelbanden bij cliënten. 6. Het garanderen van blauw op straat indien verdachten zijn aangehouden. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd KPCN spendeert aan de arrestantenbewaking en arrestantenvervoer op de bovenwinden. Hiermee wordt ook in beeld gebracht hoeveel kosten dit met zich meebrengt. Om de basispolitiezorg te garanderen op de bovenwinden moeten met het OM, DJICN en in overleg met het ministerie van VenJ afspraken worden gemaakt over werkvormen aangaande de arrestantenverzorging en -bewaking. 3.3 Opsporing Speerpunten Binnen de opsporing wordt, in afstemming met het OM, prioriteit gegeven aan de aanpak van de volgende speerpunten: a. Geweldscriminaliteit (waaronder straatroven) b. Zedenzaken c. Jeugdcriminaliteit d. Woning- en bedrijfsinbraken e. Lokale handel in verdovende middelen Daarnaast krijgen mensenhandel, internationale drugs- en (lokale) wapenhandel de aandacht binnen de afdelingen Informatie en Opsporing. Hierin blijft KPCN samenwerken met het RST, de KMar en de Douane. KPCN richt zich op doorontwikkeling van het financieel rechercheren, waarin nauw met het RST en de KMar wordt samengewerkt. In 2014 vindt heroriëntatie op de aanpak van de jeugd- en zedenzaken plaats. Hiermee wordt een kwaliteits- en kwantiteitsslag beoogd. Om te kunnen voldoen aan de speerpunten is de bezetting binnen de afdeling Probleem Gerichte Opsporing (PGO) een kritische factor. Onderzoeken naar woning- en bedrijfsinbraken en lokale handel in verdovende middelen kunnen op basis van de huidige beschikbare capaciteit niet op hetzelfde moment worden uitgevoerd. De Stuurgroep Opsporen BES (OM, KMar, RST en KPCN)bepaalt de keuzes voor de onderzoeken. Verder zal de afdeling Opsporing wederom op basis van informatie, in overleg met de Driehoek en de Stuurgroep reageren op die vormen van criminaliteit die niet als speerpunt zijn benoemd, maar wel maatschappelijk onrust met zich mee brengen. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 12 van 21

13 In 2014 worden er voorbereidingsgesprekken gevoerd met het bevoegd gezag en partners om te komen tot prestatieafspraken. In februari 2014 eindigt de kwaliteitsondersteuning vanuit de Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO). De kwaliteit van de forensische opsporing KPCN moet op een andere wijze geborgd blijven. Hiertoe zal ook de samenwerking met andere korpsen in de regio worden gezocht. Er zijn daarnaast verscheidene scenario s om de kwaliteit te blijven behouden. Deze scenario s worden nog nader verkend op haalbaarheid. Doelstellingen 1. Twinning van onderzoeken tussen PGO en het RST is, in beperkte vorm, een feit. Er worden in 2014 afspraken gemaakt in verband met de eerder overeengekomen levering van 5 personen aan het RST. 2. In 2014 ligt er een definitieve, breed gedragen vorm van ondersteuning vanuit de Opsporing Bonaire ten behoeve van Saba en Sint Eustatius. 3. In 2014 dienen twee medewerkers van de afdeling Opsporing verder toegerust te worden op het gebied van digitale expertise. Dit wordt gerealiseerd door middel van kennisoverdracht door een collega van de KMar. Er wordt nog bezien of hiernaast een specifieke opleiding noodzakelijk is. 4. Gezamenlijk met het Korps Politie Sint Maarten (KPSXM) wordt een convenant opgesteld, waarin de afspraak wordt vastgelegd dat KPSXM op het gebied van forensische opsporing ondersteuning levert aan Saba en Sint Eustatius. Andersom levert KPCN in grote zaken forensische ondersteuning aan KPSXM. 5. Begin 2014 wordt een besluit genomen over de wijze waarop de kwaliteit van de forensische opsporing na februari 2014 geborgd kan blijven. Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning De afdeling Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning (I.I.O.O.) ondersteunt twee operationele afdelingen van KPCN in hun taakuitvoering, te weten de afdelingen BPZ en Opsporing. Binnen de afdeling I.I.O.O. zijn er een viertal onderdelen te onderscheiden: de Intake, de Meldkamer, de Informatie-unit en de Operationele Ondersteuning. In 2014 zal de focus komen te liggen op doorontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en de Informatie-unit. Begin 2014 zal er een centralistenopleiding plaatsvinden. In de doorontwikkeling van informatiemanagement is samenwerking met onze partner(s) van groot belang. Door in gezamenlijkheid met onze partners de krachten te bundelen in een informatiecentrum Caribisch Nederland komen we aan de voorkant van de problematiek met betrekking tot criminaliteit. In 2014 zal bekeken worden hoe het gegevensbeheer georganiseerd kan worden. Een onderdeel hiervan betreft uitwerking van de WPG. Hierin zal nadrukkelijk de samenwerking met de KMar worden gezocht. Naar aanleiding van het eerder genoemde rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving is de aanbeveling om de bezetting van de Infomartie-unit op peil te brengen, zodat de beoogde werkwijze naar behoren uitgevoerd kan worden, opgevolgd. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in het Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 13 van 21

14 gewenste effect op de kwaliteitsverbetering. Door op het gebied van informatiemanagement samen te werken met ervaren partners kan een dergelijke kwaliteitsslag wel worden gemaakt. Doelstellingen 1. In 2014 wordt in mensen en middelen van de meldkamer geïnvesteerd ten einde doorontwikkeling te bewerkstelligen. 2. De doorgeleiding van meldingen afkomstig van Saba en Sint Eustatius naar de GMK te Bonaire wordt in technische zin gerealiseerd, conform regelgeving en richtlijnen. Belangrijke voorwaarde is dat de contracten met de betreffende providers worden afgesloten. 3. De informatie-unit verzorgt de briefing voor alle drie de eilanden. 4. Samen met de partners zal een informatiecentrum worden ingericht waarin KPCN met de KMar, het RST, de Douane en de Kustwacht intensiever en bij gelegenheid ook op één locatie gaat samenwerken. Met de KMar lopen wij hierin al vooruit; met hen vindt deze vorm van samenwerking al plaats. In 2014 zal dit op één locatie geschieden. 5. In een plan van aanpak zal worden beschreven hoe KPCN uitvoering zal geven aan de WPG. 3.4 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol voor de operationele afdelingen en voert taken uit op het gebied van Planning en Control, evenals een aantal praktische taken ten behoeve van een goed functionerende politieorganisatie. Bedrijfsvoering bewaakt de planning- en controlcyclus, en levert in dat kader de producten op. De afdeling fungeert als loketfunctie ten behoeve van werkzaamheden die zijn uitbesteed aan RCN. De afdeling Bedrijfsvoering monitort de kwaliteit van producten en diensten die worden afgenomen van RCN en rapporteert hierover (ook namens de andere hoofden) aan de korpschef. De korpschef voert strategisch klantoverleg met de directeur van RCN. Daarnaast verzorgt de afdeling de planning voor het gehele korps en worden de taken van het archief en het beslaghuis uitgevoerd. Doelstellingen 1 In 2014 levert de afdeling de volgende documenten op ten behoeve van de Planning en Control: een MARAP in de maanden april, juli, oktober, de laatste MARAP van 2014 wordt opgeleverd in januari Bij deze MARAPS zal tevens een financiële prognose worden toegevoegd. In maart zal het jaarverslag van 2013 worden opgeleverd. In juni 2014 wordt het jaarplan van 2015 opgeleverd. 2 De procesbeschrijvingen met betrekking tot het beheer van de politiedossiers zullen in de praktijk zijn uitwerking gaan vinden. Wanneer blijkt dat de post- en archiefmedewerkers niet worden teruggeplaatst bij KPCN (zij zijn nu in dienst van RCN) dan zullen nadere afspraken in de Dienstverleningsafspraken (DVA) worden vermeld over de inzet van RCN-personeel met betrekking tot de politiedossiers. Dit dient nader te worden uitgewerkt op basis van het besluit van de Korpsbeheerder aangaande de evaluatie van het O+F rapport. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 14 van 21

15 3 In 2014 worden er twee wapentellingen gehouden en wordt de administratie van uitgereikte en ingenomen uniform- en uitrustingsstukken bijgehouden in een digitale administratie. In het voorstel voor de evaluatie van het O+F rapport zal worden gekeken naar de mogelijkheid een functionaris van bedrijfsvoering in te ruilen voor een MATLOG (materieel logistiek) functionaris. In de eerste periode van het jaar zal voor de wapentelling inzet van de KMar worden gevraagd. 4 In het KPCN managementteam (maandelijks BMT) wordt gerapporteerd over beheerszaken en het behalen van de doelstellingen conform jaarplan. 5 In 2014 wordt een roostercyclus gehandhaafd, waarbij wordt gestreefd naar een bekendmaking van het rooster 4 weken voorafgaand aan de ingangsdatum. Voor wat betreft de continuïteit in de planning streven wij naar uitbreiding van de samenwerking met de KMar. Het plannen van de medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin wordt in 2014 gecontinueerd, op basis van vier uren per week. 6 Het Hoofd Bedrijfsvoering treedt op als contact-/informatiecentrum KPCN voor de projectmanager huisvesting van RCN ten behoeve van de inrichting en verhuizing van en naar het nieuwe gebouw in Kralendijk, waarvan verwacht wordt dat het medio 2014 gereed zal zijn. 7 Ten behoeve van het doorontwikkelen van de leverancier-klantrelatie tussen RCN en KPCN worden vanuit de afdeling Bedrijfsvoering, waar mogelijk en noodzakelijk, overleggen en bilateralen met accountmanagers van Personeel, Financiën en Facilitair van RCN bijgewoond. 3.4 Staf KC De afdeling Staf ondersteunt de korpschef in haar functioneren. Feitelijk bestaat de afdeling Staf korpsleiding uit de volgende onderdelen: - Regionale Inlichtingen Dienst (RID) - Bureau Interne Zaken (BIZ) - Bureau Slachtofferhulp en Bedrijfsmaatschappelijk werk - Communicatie RID RID voert taken uit in opdracht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) op basis van de WIV (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) en de WVO (Wet Veiligheidsonderzoeken). Nadere afspraken hierover zijn gemaakt in overeenstemming tussen het Korps en de AIVD. In 2014 wordt er ook een kwaliteitsslag gemaakt met betrekking tot de informatie vergaring. BIZ BIZ verricht onderzoek naar eigen medewerkers bij vermoedelijke integriteitschendingen of strafbare feiten. De afdeling verzorgt ook de coördinatie en afhandeling van de klachten die binnen komen bij het korps. Voor interne onderzoeken blijven wij ook verzoeken indienen voor ondersteuning uit Nederland. In 2014 zal de wijze van klachtenafhandeling onder de loep worden genomen. Bureau Slachtofferhulp en Bedrijfsmaatschappelijk werk Bureau Slachtofferhulp komt op voor de rechten van het slachtoffer en werkt hierin samen met de politie en het OM. Daarnaast wordt vanuit het Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteuning aan de Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 15 van 21

16 collega s in het korps geboden. De functie van coördinator Bureau Slachtofferhulp en Bedrijfsmaatschappelijk werkster is in 1 fte verenigd. De wenselijkheid hiervan moet in de evaluatie van het O+F rapport nader worden bezien. Een belangrijk aandachtspunt in 2014 is huiselijk geweld. Bureau Slachtofferhulp gaat in samenwerking met Communicatie werken aan bewustwording bij de bevolking van de drie eilanden. Beoogd wordt het onderwerp uit de taboesfeer te halen en mensen bewust te maken van het feit dat huiselijk geweld niet acceptabel is en bovendien strafbaar. De verwachting is dat de aangiftebereidheid gaat toenemen en dat het aantal hulpvragen bij Bureau Slachtofferhulp zal stijgen. Binnen KPCN streeft het bureau ernaar de collega s bewust te maken van het belang van het informeren en doorverwijzen van slachtoffers. Het doel is dat het voor elke collega een regulier onderdeel wordt van de gesprekken met slachtoffers. Er zal een passend doorverwijssysteem worden gebruikt waarmee het Bureau in kennis wordt gesteld over hulpbehoevende slachtoffers. In 2014 legt de leiding van KPCN in samenspraak met de bedrijfsarts, de HRM-adviseur en de Bedrijfsmaatschappelijk werkster nadrukkelijk de focus op het verzuimbeleid. Binnen KPCN is sprake van ziekteverzuim waardoor de inzetbaarheid en de productiviteit op de werkvloer wordt belemmerd. De bedrijfsmaatschappelijk werker zal in 2014 deelnemen aan verzuimoverleggen om, waar nodig, in een vroegtijdig stadium hulp te bieden om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Het Bedrijfsopvangteam (BOT) wordt verder ontwikkeld, zodat aan collega s gevraagd en ongevraagd hulp kan worden verleend. Communicatie In 2014 zal er een strategisch communicatieplan worden opgeleverd, met als doel ons als organisatie beter in de samenleving te positioneren. Het plan wordt mede vormgegeven op basis van de informatie die uit de burgermeetings naar voren zal komen. Hieruit zal blijken hoe de verhouding tussen de politie en burgers momenteel wordt gewaardeerd. Er zullen op gezette tijden persconferenties worden georganiseerd om de burger te informeren. De website en de facebookpagina worden actief onderhouden. In overleg heeft KPCN een professionaliseringsslag gemaakt door in de vorm van een pilot de externe communicatie (zoals persconferenties, onderhoud website en andere vormen van communicatie naar de pers en burgers) bij de communicatieadviseurs van RCN te beleggen. De interne communicatie (zoals het onderhoud van de intranetsite en het uitbrengen van de nieuwsbrief) is belegd bij de medewerker Communicatie, in dienst van KPCN. Met de uitvoering van bovenstaande plannen streeft KPCN naar een betere verbinding met de burger. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 16 van 21

17 4 Externe Overlegstructuren Driehoek Op Saba en Sint Eustatius vindt wekelijks een lokaal driehoeksoverleg plaats tussen de gezaghebber, de officier van justitie en de lokale chef BPZ. Op Bonaire vindt wekelijks een lokaal driehoeksoverleg plaats tussen de gezaghebber van Bonaire, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Grote Driehoek De Procureur-Generaal, hoofdofficier van justitie, de korpschef en de gezaghebbers van Bonaire, Saba en Sint Eustatius voeren minimaal twee maal per jaar overleg. KB/KC-overleg Eens in de maand heeft de korpschef overleg met de korpsbeheerder over lopende zaken op het gebied van beheer van het KPCN. De in het KB/KC-overleg gemaakte afspraken worden geformaliseerd in het verslag van het overleg. Beheersdriehoek Minimaal eens per jaar vindt er een beheersdriehoeksoverleg plaats, waarbij de korpsbeheerder overleg heeft met de drie gezaghebbers, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de doelstellingen en het jaarplan voor het komende jaar besproken. College van korpschefs De korpschefs van de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de korpschef van het KPCN overleggen elke twee maanden over de samenwerking tussen de korpsen. Stuurgroep Opsporen BES De lokale stuurgroep Opsporen BES overlegt maandelijks. Onder voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie, en met deelneming van gemandateerde vertegenwoordigers van KPCN, RST en de KMar, wordt op basis van ingebrachte preweegdocumenten of projectvoorstellen prioriteit gegeven aan opsporingsonderzoeken ten behoeve van de PGO. Beleidsgroep RST Onder voorzitterschap van de procureur-generaal van Aruba of de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden komt de beleidsgroep RST samen. In dit overleg worden adviezen opgesteld voor het JVO en worden de kwartaalrapportages van het RST besproken. De korpschef neemt namens het KPCN deel aan de beleidsgroep. Stuurgroep RST Het hoofd opsporing neemt iedere twee maanden deel aan overleg binnen de stuurgroep RST. Verder neemt de korpschef nog deel aan diverse andere vormen van overleg zoals het Diensthoofdenoverleg RCN, strategisch overleg met het OM en overleg met de Koninklijke Marechaussee. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 17 van 21

18 5 Beheerzaken 5.1 Personeel De totale formatie voor het KPCN bedraagt 151,5 fte. Op pagina 34 is een sterkteoverzicht opgenomen. Lokaal personeel Met de korpsbeheerder zijn meerjarige afspraken gemaakt over de groei en de invulling van de sterkte, conform het gestelde in het Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit besluit had een doorlooptijd tot Het is de bedoeling dat vanaf 2014 en verdere jaren minimaal de bezettingseis van 2013 wordt gerealiseerd. De bezettingsgraad van het korps is een permanent aandachtspunt voor de korpschef en voor de korpsbeheerder, mede vanwege de huidige krapte in de inzetbare capaciteit, die voornamelijk door de MBO-4 opleiding wordt veroorzaakt. De cursussen en doorontwikkeling van het korps leggen daar nog eens extra druk op. De MBO-4 opleiding loopt door tot medio 2015: Augustus 2013 Juli 2014 Augustus 2014 Juli 2015 MBO-4 OPLEIDING 19 personen 23 personen Het korps streeft ernaar zoveel als mogelijk de formatie te vullen met vaste medewerkers, tegen lokale arbeidsvoorwaarden. KPCN is om die reden voornemens om in 2014 negen aspiranten te laten instromen, zodat in 2016 de bezetting hiermee kan worden aangevuld. Het is daarnaast echter cruciaal om de volgende functies in te vullen: één BPZ medewerker, IBT instructeur, een CIE medewerker, één rechercheur met kerntaak JZZ. Geconcludeerd wordt dat KPCN in 2014 in totaal een wervingsbehoefte voorziet van dertien fte. Het gaat hier om het werven van negen aspiranten en invulling van de vier hierboven genoemde cruciale functies. Van deze vier functies gaat het in één geval om vervanging bij uitdiensttreding. Extern personeel Om onderbezetting op te vangen, blijft de ondersteuning van de KMar in 2014 en 2015 noodzakelijk. Een start van de gefaseerde uitstroom van de KMar wordt al in 2014 voorzien. In april 2014 vertrekt namelijk de eerste KMar-medewerker vanuit de Opsporing. De overige KMar-ondersteuning stroomt gefaseerd uit in Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 18 van 21

19 De KMar (18 fte) wordt ook in 2014 als volgt ingezet in het korps: BPZ Opsporing Chef BPZ Medewerker BPZ Chef BPZ Medewerker BPZ BONAIRE SABA 4 fte 6 fte 1 fte 3 fte SINT EUSTATIUS 1 fte 3 fte Gelet op de huidige inzetbare capaciteit voorziet KPCN in 2014 momenten van bijstand voor evenementen en incidenten. De kosten van een dergelijke ondersteuning worden bij de materiële kosten opgevoerd. Ziekteverzuim Inzicht in het ziekteverzuim en verlof wordt via de MARAPS gegeven. Gegevens hiervoor worden gegenereerd uit het plansysteem. In 2014 wordt structureel een Sociaal Medisch Overleg gehouden, waarbij bijzondere ziektegevallen worden besproken. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de bedrijfsarts van de ARBO dienst en de HRM-adviseur, waarbij de actiegerichtheid en verantwoordelijkheid van lijnchefs en medewerkers wordt versterkt. Functioneren en beoordelen In 2014 worden functioneringsgesprekken volgens een vaste structuur van fubegesprekken gehouden. Er zal nog beleidsontwikkeling plaatsvinden. KPCN volgt nu het beleid inzake fubegesprekken van RCN. Dit houdt in dat met al het personeel één functionerings- en één beoordelingsgesprek gevoerd worden. 5.2 Materieel ICT / verbindingen In het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van januari 2012 is de Onderlinge Regeling ICT vastgesteld. In de Onderlinge Regeling is vastgelegd dat de politieapplicatie Actpol door de korpsen Curaçao St. Maarten en Caribisch Nederland wordt gebruikt. In 2014 zal de beheersorganisatie op Curaçao zijn ingericht en zal deze het beheer voeren over de ICT voorzieningen ten behoeve van de justitiële keten; Actpol. In 2013 is reeds een onderzoek ingesteld naar de veiligheidseisen van de inrichting van de gehele ICT voor het korps, dus ook de bedrijfsapplicaties. In 2014 zal er uitvoering worden gegeven aan de adviezen die hieruit voort vloeien. Afscherming van Actpol en beveiliging van politiegegevens zijn hierin leidend. De uiteindelijke complete inrichting van de ICT infrastructuur en het beheer zal dan worden gerealiseerd en ondergebracht bij een ICT-beheerder. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 19 van 21

20 Schietbaan en IBT-oefencentrum KPCN zal participeren in een gemeenschappelijk gebruik van de schietbaan en een mogelijk IBT Centrum, afhankelijk van de afspraken voor een gemeenschappelijke voorziening die gemaakt kunnen worden tussen partners (Douane, DJICN, KMar, Politie, Brandweer) en de respectievelijke departementen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen evenredig over de diensten worden verdeeld. Het is op het moment van opstellen van het jaarplan nog onduidelijk welke kosten voor rekening van KPCN komen. Het ministerie van VenJ zal hierover via de liaisonfunctionaris afspraken maken met de betrokken partijen. Huisvesting Later dan verwacht wordt medio 2014 het nieuwe politiebureau in Kralendijk opgeleverd. Hierdoor blijft KPCN in het eerste half jaar geconfronteerd worden met de kosten van tijdelijke huisvesting. Medio 2014 komt het nieuwe bureau van politie te Kralendijk gereed. De tijdelijke huisvesting op zes locaties komt hiermee te vervallen. De verhuizing van de diverse afdelingen zal gefaseerd in de tweede helft van het jaar gaan plaatsvinden. Op Bonaire huisvest de politie zich dan slechts nog in drie gebouwen, te weten Kralendijk, Amboina en Rincon. De nieuwbouw van het hoofdbureau genereert extra incidentele kosten in Dit wordt veroorzaakt door aanpassingen in het gebouw ten behoeve van de aardbevingsbestendigheid, aanpassingen ten behoeve van de beveiliging, het overhevelen van de restbudgetten bij USONA en een voorziene overschrijding van de inrichtingskosten. De samenwerking met de KMar wordt in het nieuwe gebouw benadrukt; de KMar krijgt een eigen verdieping in het politiebureau. Op Saba komt de renovatie van het gebouw in The Bottom gereed. In Windwardside zal een loketfunctie behouden blijven. KPCN zal in 2014 dus op de definitieve locaties gehuisvest zijn. Voer- en vaartuigen In 2014 zullen nieuwe voertuigen worden aangeschaft op basis van een gewijzigd voertuigenplan binnen de financiële kaders die in 2012 zijn vastgesteld in de meerjarenbegroting. Op Bonaire heeft het KPCN de beschikking over een vaartuig voor noodhulp en surveillance op het water. De noodhulp en de surveillance zullen worden afgestemd met de kustwacht. Er zal worden gekeken naar nieuwe afspraken om met de brandweer en douane het bezit en gebruik van een boot efficiënter en doelmatiger in te kunnen zetten. Dit geldt ook voor de bovenwinden. Vooralsnog, conform voorgaande jaren, blijven de onderhoudskosten voor de boot deel uitmaken van de exploitatiekosten voer- en vaartuigen. Bewapening / uitrusting In 2014 dragen de collega s het KPCN uniform en de persoonlijke standaarduitrusting conform de Regeling Kleding, bewapening en overige uitrusting Politie BES. In 2013 zijn, afgezien van een klein deel van de bestellingen die via het LFR betaald werden, de realisatiecijfers een goede indicatie van de uitgaven die ook in 2014 kunnen worden verwacht. Het bedrag wordt iets opgehoogd onder andere vanwege de aanschaf van extra fietskleding ten behoeve van de uitbreiding van het biketeam. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 20 van 21

21 DVA met RCN Ten behoeve van de uitvoering van taken op het gebied van Bedrijfsvoering en beheer worden met RCN afspraken gemaakt in de DVA. In 2014 zal er meer dienstverlening worden gevraagd van het RCN, zoals op het gebied van Communicatie. Het is nog onduidelijk welke meerkosten dit oplevert. Wij gaan in eerste instantie uit van gelijkblijvende kosten voor RCN, daar de financiële onderhandelingen over de dienstverlening worden gevoerd tussen de opdrachtgever (Korpsbeheerder) en de RCN. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 21 van 21

Ontv.: Inrichtingsplan KPC Pagina 1 van 123 NO.: Inrichtingsplan. Korps Politie Cu ra. Versie 2 Datum: 29 januari 2010 Uitgebracht door:

Ontv.: Inrichtingsplan KPC Pagina 1 van 123 NO.: Inrichtingsplan. Korps Politie Cu ra. Versie 2 Datum: 29 januari 2010 Uitgebracht door: Ontv.: NO.: Inrichtingsplan KPC Pagina 1 van 123 Inrichtingsplan Korps Politie Cu ra Versie 2 Datum: 29 januari 2010 Uitgebracht door: Pagina 2 van 123 Inhoudsopgave: Samenvatting Organogram 1. Inleiding

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN NATIONALE POLITIE

INRICHTINGSPLAN NATIONALE POLITIE Inrichtingsplan nationale POLITIE Het Inrichtingsplan beschrijft de ambitie van de Nationale Politie, de inrichting en opbouw van het korps, de sturing en de organisatiestructuur van de korpsleiding, staf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Jaarplan 2009 Introductie Het veiligheidshuis is inmiddels niet meer weg te denken in Nederland. Het huidige kabinet steunt de initiatieven om het aantal Veiligheidshuizen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Een haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijk regionaal Shared Service Center Versie 1.3 rb090514 GEGEVENS DOCUMENT Opdrachtgever: Opsteller: Ronald

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

FEC-JAARPLAN 2012-2014

FEC-JAARPLAN 2012-2014 FEC-JAARPLAN 2012-2014 Voor het jaar 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

NG jaar. _Aw GESCAND OP 2 2 HT. 2012. Gemeente Wormerland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad

NG jaar. _Aw GESCAND OP 2 2 HT. 2012. Gemeente Wormerland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad _Aw NG jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad GESCAND OP 2 2 HT. 2012 Gemeente Wormerland doorkiesnummer uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 5 betreft

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2008 OPENBAAR MINISTERIE IMPLEMENTATIE PROGRAMMA VERSTERKING OPSPORING EN VERVOLGING. mei 2008

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2008 OPENBAAR MINISTERIE IMPLEMENTATIE PROGRAMMA VERSTERKING OPSPORING EN VERVOLGING. mei 2008 VOORTGANGSRAPPORTAGE 2008 OPENBAAR MINISTERIE IMPLEMENTATIE PROGRAMMA VERSTERKING OPSPORING EN VERVOLGING mei 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 2007: Het jaar van de verdieping. 5 3 De pijlers van het

Nadere informatie

Beleidsplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015

Beleidsplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015 Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 Documentbeheer Opdrachtgever Algemeen Bestuur (conform artikel 14 Wet veiligheidsregio's) Portefeuillehouder J.Som Proceseigenaar G.v.Klaveren Documentnaam

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T 055-539 20 00 F 055-539 26 25 E info@politieacademie.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 1. Visie, strategie en reflectie 10 2. Realisatie bedrijfsplan 14 2.1 Oplevering projecten

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen

Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen Duidelijk en veerkrachtig J.S. Haasjes Beleidsmedewerker Crisismanagement Veiligheidsbureau Groningen 9 december 2011 Vastgesteld door het regionaal veiligheidsbestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016 Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Van: Kuijt, Michelle [mailto:m.kuijt@vrzw.nl] Namens Raasing, Hilda Verzonden: woensdag, 7 augustus 2013 13:39

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 1 Concept 22 mei 2014 Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 8 3. Vijf gemeenschappelijke regionale veiligheidsthema's

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie