WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL"

Transcriptie

1 WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Missie, visie, strategie Doorontwikkeling KPCN Doelstellingen per proces Externe Overlegstructuren Beheerzaken Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 2 van 21

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2014 van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Dit jaarplan geeft een uitgewerkt overzicht van de beleidsvoornemens en geplande activiteiten voor De afgelopen jaren is hard gewerkt om vorm te geven aan een nieuwe politieorganisatie met veel diversiteit, die past binnen de afgesproken structuur die na is ontstaan op de drie eilanden. Voor de komende jaren is het belangrijk dat het korps zich blijft doorontwikkelen. Dit is een continu proces, waarbij het korps ook geconfronteerd zal worden met uitdagingen en knelpunten. De wijze waarop we hiermee omgaan is van belang en vraagt om zelfreflectie en feedback. We moeten daarbij een balans zien te vinden tussen enerzijds onze ambities en anderzijds onze mogelijkheden. Eind 2013 is in kaart gebracht op welke gebieden binnen het korps zich risico s voordoen en in 2014 zullen het Inrichtingsplan en het Organisatie- en Formatierapport worden geëvalueerd. Met behulp van deze instrumenten, waarbij ook het bevoegd gezag en anderen hun input zullen geven, zal het KPCN in overeenstemming met de Korpsbeheerder en het bevoegd gezag in 2014 scherp naar zichzelf als korps en de toekomst kijken en haar inrichting en visie gaan bepalen voor de komende jaren. Deze visie zal worden uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan Het komende jaar staat verder in het teken van de doorontwikkeling en verdere professionalisering van (operationele) werkprocessen, waarbij KPCN ook meer de externe verbinding naar burger, partners en andere landen zal zoeken. Het KPCN blijft hiertoe intensief samenwerken met haar ketenpartners, maar zal daarnaast de relatie met de pers en - niet in de laatste plaats - de relatie met de structurele en tijdelijke bewoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius intensiveren. Het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid op de drie eilanden is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij wij elkaars hulp hard nodig hebben. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is kennen en gekend worden. Naast de doorontwikkeling van de organisatie is ook het blijven opleiden van onze medewerkers noodzakelijk. De MBO-4 opleiding zal in 2014 worden gecontinueerd voor politiemedewerkers. Daarnaast zal de aandacht liggen op het verstevigen van het leiderschap voor de leidinggevenden en het introduceren van medewerkerparticipatie binnen KPCN in overeenstemming met RCN. Dit alles draagt bij aan een groeiende professionele cultuur. De bezettingsgraad blijft, vanwege de huidige krapte in de capaciteit, ongewijzigd een punt van aandacht. Ik ben dan ook zeer erkentelijk voor de samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, waarbij collega s van de Koninklijke Marechaussee in 2014 en 2015 ook deel uit blijven maken van KPCN en ons in kwalitatieve en kwantitatieve zin zullen blijven ondersteunen. Deze ondersteuning is echter van tijdelijke aard en het korps werkt verder aan instroom van nieuwe politieagenten om de afgesproken uitfasering van de Koninklijke Marechaussee op te kunnen vangen. Hiervoor zal een nieuwe aspirantenopleiding van start gaan en zullen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius nieuwe medewerkers worden geworven. De relatie met KPA, KPC en KPSM, de KMar, de Kustwacht, het RST, de Douane, het JICN en de RCN zie ik als bijzonder waardevol in de ontwikkeling en bundeling van krachten voor KPCN, de BES-eilanden en de overige eilanden van ons Koninkrijk. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 3 van 21

4 Ook in 2014 gaan we ervoor om onze missie Leefbare en veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat waar te maken. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 4 van 21

5 1 Missie, visie, strategie Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft tot taak, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de daarvoor geldende rechtsregels, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van justitie, staat zij onder het gezag van de Officier van Justitie. Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak staat zij onder het gezag van de gezaghebber. De gezaghebber kan zaken die een grote impact hebben op het eiland en de bevolking in overleg met de korpsleiding van KPCN prioriteren. De Directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ven J), oefent het gezag uit (onder mandaatverlening door de minister) over het beheer van het politiekorps en het personeel en kan terzake de nodige aanwijzingen geven aan de korpschef. Missie Leefbare en veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat. Visie Het KPCN staat voor een integere en betrouwbare politie organisatie, die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een organisatie die waakzaam en dienstbaar is en daadkrachtig en professioneel optreedt: vriendelijk als het kan, streng als het moet. Dit houdt in dat we: Bereikbaar zijn voor een ieder; Een goede verbinding hebben met de bewoners en bezoekers van de eilanden; Direct adequaat reageren op noodhulpmeldingen; Klant- en doelgericht reageren; Afspraken nakomen; Onze eigen grenzen kennen en aangeven naar buiten toe; Lokale en bovenlokale criminaliteit adequaat aanpakken; Actief samenwerking zoeken met andere partijen indien nodig; Integer en betrouwbaar handelen; Onze organisatie zodanig inrichten en opleiden zodat bovenstaande waargemaakt kan worden. Strategie We hanteren vijf uitgangspunten om ons doel te bereiken: 1. Het concept gebiedsgebonden politie. Het onderhouden van een functioneel goed netwerk is essentieel. Hierbij functioneert de barioregisseur als verbinding met de wijken. Veiligheid en leefbaarheid worden een gezamenlijk doel van politie en burgers. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 5 van 21

6 2. Het concept informatiegestuurde politie. Informatie is de belangrijkste steunpilaar in het politiewerk. Informatie inwinnen, opslaan, analyseren en noodzakelijk en correct verspreiden is de basis van ons werk. 3. De persoonsgerichte aanpak. We kennen onze verdachten bij naam. Van plaatsen op de eilanden waar veel incidenten plaatsvinden, weten we wie zich daar regelmatig ophouden. We kennen de mensen die in groepsverband overlast of erger veroorzaken en we weten wie bij wie aansluiting zoekt. 4. We hebben de organisatie onderverdeeld in vier afdelingen, te weten de Basispolitiezorg, Opsporing, Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning en Bedrijfsvoering/Staf, die afgeleid zijn van de vier operationele processen (intake, noodhulp, handhaving/toezicht en opsporing) en het beheer. In 2014 zal worden bezien of deze procesoriëntatie de meest wenselijke inrichtingsvorm is van het korps. 5. We groeien in onze rol van betrouwbare, transparante opdrachtnemer van het bevoegd gezag en de samenleving, maar geven tevens invulling geven aan de rol als specialist en adviseur op het gebied van veiligheid naar de opdrachtgevers en ketenpartners. Ons uitgangspunt is dat wij op deze manier in de samenleving gekend worden. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 6 van 21

7 2 Doorontwikkeling KPCN KPCN realiseert zich dat er nog veel ontwikkeling nodig is om de visie en strategie waar te maken. Er is behoefte aan beleid met een meerjarig karakter. Hiertoe heeft KPCN zich in 2014 ten doel gesteld een meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen, met daaraan een meerjarenbegroting gekoppeld. De afdelingen Opsporing en Basispolitiezorg (BPZ) hebben de afgelopen jaren bij de ontwikkeling ondersteuning gekregen van implementatiemanagers. Aan de inzet van de implementatiemanagers is per augustus 2013 een eind gekomen. Het korps moet zich echter op vele vlakken blijven doorontwikkelen en hiervoor zal ondersteuning uit Nederland nodig zijn, via de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Politie Academie (PA) en andere partners. Zo bestaat er behoefte aan ondersteuning bij de verdere inrichting en doorontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer en van de informatie-organisatie. Het streven is een gezamenlijk informatiecentrum voor Caribisch Nederland, waarin met de KMar, het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de Kustwacht en de Douane wordt samengewerkt. Daarnaast moet KPCN het gegevensbeheer in de organisatie gaan inrichten. In opdracht van de Procureur-Generaal van Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden is in 2013 een Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 opgeleverd. Dit geeft een beter inzicht in de criminaliteit op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In combinatie met de datagegevens uit het bedrijfsprocessensysteem Actpol kan het korps nu gericht en effectief beleid maken, dan wel aanpassen. De ontwikkelingen binnen het korps (kwalitatief en kwantitatief) staan onder invloed van het samengaan van verschillende culturen. De bevolkingssamenstelling van de eilanden verandert en ook het politiekorps wordt, vanwege de groei, steeds meer heterogeen. Wanneer mensen uit verschillende culturen samenkomen, biedt dit kansen om van elkaar te leren. Wat hiervoor nodig is, is tijd en aandacht voor onze verschillen. KPCN is zich hier bewust van en zal hierop investeren. Eind 2013 is een 0-meting/risciomanagementonderzoek uitvoerd. De resultaten van dit onderzoek leiden er mede toe dat KPCN in 2014 in beeld heeft op welke onderdelen de organisatie risico s loopt. Hierdoor wordt het mogelijk prioriteit te geven aan de inzet om de risico s te minimaliseren en duidelijke keuzes te maken. Dit kan ertoe leiden dat er van het korps meer inzet wordt gevraagd in 2014 dan nu in de doelstellingen staat benoemd. Op de geplande evaluatie van het Inrichtingsplan in 2014 zullen de resultaten van de 0-meting/risicomanagementonderzoek mede van invloed zijn. Voor de invulling van de functie van het hoofd Bedrijfsvoering wordt, mede gelet op de mogelijkheden binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) als Shared Service Organisatie, nader bezien of deze intern of extern wordt belegd. Dit zal ook gevolgen hebben voor de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. In 2014 wordt dit concreter ingevuld. Personeel Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 7 van 21

8 In het eerste half jaar van 2014 staat de evaluatie van het O+F rapport gepland. Er zullen hierop voorbereidingen getroffen worden in samenwerking met de Korpsbeheerder. Naast een inhoudelijke evaluatie van de afdelingen (waarbij o.a. wordt bekeken of de afdelingen voldoende zijn ingericht) is het streven om ook te kijken naar de benamingen van de organisatie zowel op afdelings- als functieniveau. Nu al bestaat de behoefte om de beheers- en controlfunctie beter in te richten, waartoe de (tijdelijke) inzet van een controller uit Nederland binnen het korps noodzakelijk wordt geacht. Bij de evaluatie zal specifieke aandacht worden gevraagd voor de functies binnen het korps waarvoor slechts 1 fte is ingericht, waaronder de medewerker Bureau Interne Zaken (BIZ). Dit vanuit de gedachte dat 1 fte te kwetsbaar is om continuering in de werkzaamheden te kunnen garanderen. Om de binding tussen de collega s te versterken, intensiveert het korps, zoals in de inleiding reeds is vermeld, de aandacht voor de diversiteit, maar er zal ook meer zichtbaar worden gemaakt wat de collega s bindt. Er zal in 2014 beleid worden ontwikkeld op personele zorg, waarin wordt bepaald op welke wijze aandacht wordt besteed aan de bijzondere gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer; geboorte, huwelijk, (langdurige) ziekte, overlijden. Er zal gelegenheid zijn om als collega s, werkgerelateerd, maar ook in informele sfeer met elkaar om te gaan. In 2014 zal er een feestelijke opening zijn van het hoofdbureau in Kralendijk, de politiepost in Rincon en van the Bottom op Saba. Daarnaast wordt in oktober weer de Korpsdag gevierd. KPCN wil de samenwerking met - en ondersteuning tussen - de korpsen van andere landen, onder andere in de regio en met partners uit de veiligheidsketen, intensiveren. Door bijvoorbeeld gemeenschappelijk op te trekken bij opleidingen en uitwisseling van collega s om kennis te delen. Het begint met het ontwikkelen van een gedeelde visie in deze, waarop KPCN zal investeren. In het korps zelf zal in samenwerking met RCN gestart worden met de ontwikkeling van medewerkerparticipatie. In samenwerking met de HRM-functionaris van RCN zal er een instroom-doorstroom-uitstroomplan worden ontwikkeld. Opleidingen KPCN zorgt er ook in 2014 voor dat medewerkers zich gericht kunnen blijven ontwikkelen. Op basis van het Opleidingsplan is een overzicht opgesteld, waarin uiteen wordt gezet welke opleidingen wel en niet zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn er in de loop der jaren opleidingen gevolgd die niet in het plan waren opgenomen, maar die wel noodzakelijk bleken, of zich op een voor KPCN financieel gunstige wijze aandienden. Voorts is er op basis van voortschrijdend inzicht sprake van een gewijzigde behoefte. De opleidingen en cursussen die in 2014 moeten gaan plaatsvinden, worden opgenomen in het nieuwe meerjarenopleidingsplan, inclusief de kosten. In 2014 (en 2015) zal de MBO-4 opleiding gecontinueerd worden. Tevens zal medio 2014 gestart worden met een aspirantenopleiding. Daarnaast zullen naar behoefte korte cursussen worden ingekocht en worden aangeboden aan het personeel. Dit in verband met de kosten en capaciteit. Bij de totstandkoming van dit jaarplan is het voornemen in ieder geval een bikeropleiding ten behoeve van de fietssurveillances, een Officier van Dienst Politie (OVD-P) cursus, een mentale Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 8 van 21

9 weerbaarheidstraining en een zogeheten veegklas voor de cursus Interculturele Communicatie te verzorgen. Daarnaast wordt vroeg in het jaar ingezet op de komst van een rijinstructeur om het niveau van rijvaardigheid te meten, zodat inzichtelijk is welke onderdelen opgenomen dienen te worden in een te ontwikkelen specialistische rijopleiding. Dit om het aantal schadegevallen op termijn te verminderen, hetgeen zal resulteren in kostenreductie. Voor de algemene trainingen en cursussen zoals taalcursussen en computervaardigheden wordt gebruik gemaakt van het aanbod van RCN. Naast een inhoudelijke bijstelling van het opleidingsplan wordt ook een start gemaakt met het ontwikkelen van randvoorwaarden bij opleidingen. Wanneer geïnvesteerd wordt in mensen, moet deze kwaliteit ook voor langere tijd kunnen worden ingezet. Hiertoe wordt met de HRM-functionaris een scholingsbeding opgesteld. Personeelsschouw KPCN laat in 2014 een personeelsschouw uitvoeren. Dit leidt tot een totaalbeeld van de organisatie, waarbij inzichtelijk wordt of de juiste mens op de juiste plek zit. Daarmee kan de organisatie voor de komende jaren het opleidings- en ontwikkelplan concreter gaan invullen. Er is behoefte aan een mangement development traject (MD traject) dat ontwikkeld zal worden voor alle leidinggevende niveaus, op alle drie eilanden. KPCN stelt in het komende jaar onder andere vast welke formatieplaatsen ingevuld gaan worden als leer-ontwikkeltraject. De leidinggevenden gaan meedraaien binnen andere dan hun eigen afdelingen en/of teams, waarbij ook tijdelijk werken op één van de andere eilanden aan bod komt. Daarnaast zullen leidinggevendendagen worden georganiseerd en zullen de chefs BPZ op de bovenwinden met regelmaat worden uitgenodigd in de MT-overleggen die voornamelijk op Bonaire plaatsvinden. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 9 van 21

10 3 Doelstellingen per proces KPCN is één korps voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De hieronder vermelde doelstellingen gelden voor alle eilanden, tenzij anders vermeld. Een aantal algemene doelstellingen is procesoverstijgend. De overige doelstellingen worden per afdeling gepresenteerd. De nog niet verwezenlijkte aanbevelingen betreffende informatiemanagement uit het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het opsporingsproces zijn ter harte genomen en uitgewerkt in de betreffende doelstellingen. 3.1 Procesoverschrijdende doelstellingen 1. In 2014 levert KPCN wederom een bijdrage aan de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsbeleid, hetgeen wordt aangestuurd door de lokale besturen. 2. In 2014 levert KPCN een bijdrage in de rampenbestrijding op de eilanden door het leveren van vakinhoudelijke kennis bij de planvorming en deelname aan oefeningen. Inzake rampenbestrijding en grootschalige incidentbestrijding zijn bij KPCN alleen OVD-P s opgeleid. KPCN zal de opleidingen in dit kader (Grootschalig en Bijzonder Optreden) in het meerjarenopleidingsplan prioriteren. 3. In 2014 is het bedrijfsprocessensysteem Actpol uitgebreid met een recherchemodule en voldoet het aan de eisen van KPCN, zodat alle operationele afdelingen erin kunnen werken. Er wordt actief gestuurd op het gebruik van Actpol door de chefs. 4. Het aantal opgeleide Chefs van Dienst (CvD) wordt in 2014 uitgebreid, zodat er voldoende chefs in positie zijn om de operationele diensten aan te sturen. 5. Het executieve personeel wordt in 2014 getraind op schietvaardigheden en het gebruik van overige geweldsmiddelen. Collega s van de bovenwinden nemen hieraan deel als zij op Bonaire verblijven, bijvoorbeeld in verband met opleidingen. Als korps vinden we het belangrijk dat de collega s fit en gezond zijn. Daarom worden collega s gefaciliteerd om te gaan sporten (hiertoe zijn reeds abonnementen met lokale sportscholen afgesloten). Recente incidenten hebben geleerd dat ook voor mentale weerbaarheid training vereist is. Dit zal zich onder andere ook toespitsen op optreden in groepsverband in woelige menigten. Er is inmiddels een werkgroep, bestaande uit KPCN, KMar en Douane, ingericht, met als doel gezamenlijk IBT-docenten in te zetten. 6. KPCN gaat in 2014 de contacten met burgers en partners via diverse media versterken. Daartoe wordt een strategisch communicatieplan opgesteld. Daarnaast worden uiteraard de reguliere communicatiekanalen onderhouden. De interne communicatie van leidinggevenden naar medewerkers willen we versterken door de interne overlegstructuren te handhaven en waar nodig te plannen en te verbeteren. 7. In samenwerking met het OM, de griffie en de liaison van het Ministerie van VenJ wordt het Beslaghuis in 2014 ingericht. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 10 van 21

11 8. Capaciteitsmanagement is leidend bij de planning, waarbij extra aandacht is voor piekmomenten en evenementen. Door middel van een evenementenjaarkalender, in 2014 vast te stellen in samenwerking met het Gezag, het Openbaar Ministerie (OM) en partners, wordt gestuurd op inzetbare capaciteit en middelen. Dit vermindert het overwerk, met kostenreductie als gevolg. 9. In 2014 worden de medewerkers vreemdelingendienst primair binnen de basispolitiezorg (BPZ) ingezet, teneinde mede de taken behorende bij toezicht en handhaving uit te voeren, conform het Inrichtingsplan. Op het gebied van vreemdelingendienst worden per jaar zes geplande controles uitgevoerd, waarvan vier multidisciplinair. 10. In 2014 worden gericht verkeerscontroles gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Bij speciale themacontroles worden de burgers vooraf geïnformeerd. Het streven is per jaar vier multidisciplinaire verkeerscontroles te houden en per maand één monodisciplinaire verkeerscontrole. 3.2 Basispolitiezorg De BPZ is gericht op de processen noodhulp en toezicht en handhaving. In deze processen staan het veiligheidsgevoel van de burgers en de zichtbaarheid van de politie voorop. Een belangrijke rol is hierin onder andere weggelegd voor de barioregisseur. Hoewel vanwege de doorontwikkeling van het korps en beschikbare capaciteit ook in 2014 de barioregisseurs tevens moeten worden ingezet als allround-medewerker voor BPZ-taken, zal de focus meer komen te liggen op contact met en aanspreekbaarheid voor het publiek. Dit komt tevens tot uiting tijdens de surveillances. Op ieder eiland heeft de BPZ verschillende surveillancemogelijkheden. Waar nodig worden deze effectiever ingezet. Op de bovenwindse eilanden wordt de BPZ ingezet voor taken die niet tot het takenpakket van de politie behoren. Het gaat hier om ondersteuning van de reclassering bij het plaatsen en verwijderen van elektronische enkelbanden bij cliënten en om arrestantenzog- en bewaking. Deze laatste taak is een verantwoordelijkheid van de Dienst Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (DJICN). Echter, vanwege het ontbreken van een Penitentiaire Inrichting op deze eilanden wordt de BPZ regelmatig hiermee belast. KPCN maakt hierbij eventueel gebruik van freelance arrestantenbewaking. Gelet op de kleinschaligheid van de eilanden en de vrijblijvendheid in de inzetbaarheid is de inhuur van deze mensen kwetsbaar. Doelstellingen 1. Het bikersteam bij de BPZ wordt uitgebreid, waardoor contact en aanspreekbaarheid wordt vergroot. 2. In verband met het verminderen van overlast zal in 2014 op Saba de barioregisseur om het weekend, gezamenlijk met een medewerker BPZ, op vrijdagavond een late dienst gaan draaien. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 11 van 21

12 3. Het schooladoptieplan (voorlichting op scholen) wordt uitgebreid naar de middelbare scholen. 4. Barioregisseurs organiseren in 2014 in de buurthuizen twee meetings met de bewoners van de wijken. 5. Op Saba wordt één extra politiemedewerker geïnstrueerd ten behoeve van het plaatsen en verwijderen van elektronische enkelbanden bij cliënten. 6. Het garanderen van blauw op straat indien verdachten zijn aangehouden. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd KPCN spendeert aan de arrestantenbewaking en arrestantenvervoer op de bovenwinden. Hiermee wordt ook in beeld gebracht hoeveel kosten dit met zich meebrengt. Om de basispolitiezorg te garanderen op de bovenwinden moeten met het OM, DJICN en in overleg met het ministerie van VenJ afspraken worden gemaakt over werkvormen aangaande de arrestantenverzorging en -bewaking. 3.3 Opsporing Speerpunten Binnen de opsporing wordt, in afstemming met het OM, prioriteit gegeven aan de aanpak van de volgende speerpunten: a. Geweldscriminaliteit (waaronder straatroven) b. Zedenzaken c. Jeugdcriminaliteit d. Woning- en bedrijfsinbraken e. Lokale handel in verdovende middelen Daarnaast krijgen mensenhandel, internationale drugs- en (lokale) wapenhandel de aandacht binnen de afdelingen Informatie en Opsporing. Hierin blijft KPCN samenwerken met het RST, de KMar en de Douane. KPCN richt zich op doorontwikkeling van het financieel rechercheren, waarin nauw met het RST en de KMar wordt samengewerkt. In 2014 vindt heroriëntatie op de aanpak van de jeugd- en zedenzaken plaats. Hiermee wordt een kwaliteits- en kwantiteitsslag beoogd. Om te kunnen voldoen aan de speerpunten is de bezetting binnen de afdeling Probleem Gerichte Opsporing (PGO) een kritische factor. Onderzoeken naar woning- en bedrijfsinbraken en lokale handel in verdovende middelen kunnen op basis van de huidige beschikbare capaciteit niet op hetzelfde moment worden uitgevoerd. De Stuurgroep Opsporen BES (OM, KMar, RST en KPCN)bepaalt de keuzes voor de onderzoeken. Verder zal de afdeling Opsporing wederom op basis van informatie, in overleg met de Driehoek en de Stuurgroep reageren op die vormen van criminaliteit die niet als speerpunt zijn benoemd, maar wel maatschappelijk onrust met zich mee brengen. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 12 van 21

13 In 2014 worden er voorbereidingsgesprekken gevoerd met het bevoegd gezag en partners om te komen tot prestatieafspraken. In februari 2014 eindigt de kwaliteitsondersteuning vanuit de Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO). De kwaliteit van de forensische opsporing KPCN moet op een andere wijze geborgd blijven. Hiertoe zal ook de samenwerking met andere korpsen in de regio worden gezocht. Er zijn daarnaast verscheidene scenario s om de kwaliteit te blijven behouden. Deze scenario s worden nog nader verkend op haalbaarheid. Doelstellingen 1. Twinning van onderzoeken tussen PGO en het RST is, in beperkte vorm, een feit. Er worden in 2014 afspraken gemaakt in verband met de eerder overeengekomen levering van 5 personen aan het RST. 2. In 2014 ligt er een definitieve, breed gedragen vorm van ondersteuning vanuit de Opsporing Bonaire ten behoeve van Saba en Sint Eustatius. 3. In 2014 dienen twee medewerkers van de afdeling Opsporing verder toegerust te worden op het gebied van digitale expertise. Dit wordt gerealiseerd door middel van kennisoverdracht door een collega van de KMar. Er wordt nog bezien of hiernaast een specifieke opleiding noodzakelijk is. 4. Gezamenlijk met het Korps Politie Sint Maarten (KPSXM) wordt een convenant opgesteld, waarin de afspraak wordt vastgelegd dat KPSXM op het gebied van forensische opsporing ondersteuning levert aan Saba en Sint Eustatius. Andersom levert KPCN in grote zaken forensische ondersteuning aan KPSXM. 5. Begin 2014 wordt een besluit genomen over de wijze waarop de kwaliteit van de forensische opsporing na februari 2014 geborgd kan blijven. Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning De afdeling Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning (I.I.O.O.) ondersteunt twee operationele afdelingen van KPCN in hun taakuitvoering, te weten de afdelingen BPZ en Opsporing. Binnen de afdeling I.I.O.O. zijn er een viertal onderdelen te onderscheiden: de Intake, de Meldkamer, de Informatie-unit en de Operationele Ondersteuning. In 2014 zal de focus komen te liggen op doorontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en de Informatie-unit. Begin 2014 zal er een centralistenopleiding plaatsvinden. In de doorontwikkeling van informatiemanagement is samenwerking met onze partner(s) van groot belang. Door in gezamenlijkheid met onze partners de krachten te bundelen in een informatiecentrum Caribisch Nederland komen we aan de voorkant van de problematiek met betrekking tot criminaliteit. In 2014 zal bekeken worden hoe het gegevensbeheer georganiseerd kan worden. Een onderdeel hiervan betreft uitwerking van de WPG. Hierin zal nadrukkelijk de samenwerking met de KMar worden gezocht. Naar aanleiding van het eerder genoemde rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving is de aanbeveling om de bezetting van de Infomartie-unit op peil te brengen, zodat de beoogde werkwijze naar behoren uitgevoerd kan worden, opgevolgd. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in het Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 13 van 21

14 gewenste effect op de kwaliteitsverbetering. Door op het gebied van informatiemanagement samen te werken met ervaren partners kan een dergelijke kwaliteitsslag wel worden gemaakt. Doelstellingen 1. In 2014 wordt in mensen en middelen van de meldkamer geïnvesteerd ten einde doorontwikkeling te bewerkstelligen. 2. De doorgeleiding van meldingen afkomstig van Saba en Sint Eustatius naar de GMK te Bonaire wordt in technische zin gerealiseerd, conform regelgeving en richtlijnen. Belangrijke voorwaarde is dat de contracten met de betreffende providers worden afgesloten. 3. De informatie-unit verzorgt de briefing voor alle drie de eilanden. 4. Samen met de partners zal een informatiecentrum worden ingericht waarin KPCN met de KMar, het RST, de Douane en de Kustwacht intensiever en bij gelegenheid ook op één locatie gaat samenwerken. Met de KMar lopen wij hierin al vooruit; met hen vindt deze vorm van samenwerking al plaats. In 2014 zal dit op één locatie geschieden. 5. In een plan van aanpak zal worden beschreven hoe KPCN uitvoering zal geven aan de WPG. 3.4 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol voor de operationele afdelingen en voert taken uit op het gebied van Planning en Control, evenals een aantal praktische taken ten behoeve van een goed functionerende politieorganisatie. Bedrijfsvoering bewaakt de planning- en controlcyclus, en levert in dat kader de producten op. De afdeling fungeert als loketfunctie ten behoeve van werkzaamheden die zijn uitbesteed aan RCN. De afdeling Bedrijfsvoering monitort de kwaliteit van producten en diensten die worden afgenomen van RCN en rapporteert hierover (ook namens de andere hoofden) aan de korpschef. De korpschef voert strategisch klantoverleg met de directeur van RCN. Daarnaast verzorgt de afdeling de planning voor het gehele korps en worden de taken van het archief en het beslaghuis uitgevoerd. Doelstellingen 1 In 2014 levert de afdeling de volgende documenten op ten behoeve van de Planning en Control: een MARAP in de maanden april, juli, oktober, de laatste MARAP van 2014 wordt opgeleverd in januari Bij deze MARAPS zal tevens een financiële prognose worden toegevoegd. In maart zal het jaarverslag van 2013 worden opgeleverd. In juni 2014 wordt het jaarplan van 2015 opgeleverd. 2 De procesbeschrijvingen met betrekking tot het beheer van de politiedossiers zullen in de praktijk zijn uitwerking gaan vinden. Wanneer blijkt dat de post- en archiefmedewerkers niet worden teruggeplaatst bij KPCN (zij zijn nu in dienst van RCN) dan zullen nadere afspraken in de Dienstverleningsafspraken (DVA) worden vermeld over de inzet van RCN-personeel met betrekking tot de politiedossiers. Dit dient nader te worden uitgewerkt op basis van het besluit van de Korpsbeheerder aangaande de evaluatie van het O+F rapport. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 14 van 21

15 3 In 2014 worden er twee wapentellingen gehouden en wordt de administratie van uitgereikte en ingenomen uniform- en uitrustingsstukken bijgehouden in een digitale administratie. In het voorstel voor de evaluatie van het O+F rapport zal worden gekeken naar de mogelijkheid een functionaris van bedrijfsvoering in te ruilen voor een MATLOG (materieel logistiek) functionaris. In de eerste periode van het jaar zal voor de wapentelling inzet van de KMar worden gevraagd. 4 In het KPCN managementteam (maandelijks BMT) wordt gerapporteerd over beheerszaken en het behalen van de doelstellingen conform jaarplan. 5 In 2014 wordt een roostercyclus gehandhaafd, waarbij wordt gestreefd naar een bekendmaking van het rooster 4 weken voorafgaand aan de ingangsdatum. Voor wat betreft de continuïteit in de planning streven wij naar uitbreiding van de samenwerking met de KMar. Het plannen van de medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin wordt in 2014 gecontinueerd, op basis van vier uren per week. 6 Het Hoofd Bedrijfsvoering treedt op als contact-/informatiecentrum KPCN voor de projectmanager huisvesting van RCN ten behoeve van de inrichting en verhuizing van en naar het nieuwe gebouw in Kralendijk, waarvan verwacht wordt dat het medio 2014 gereed zal zijn. 7 Ten behoeve van het doorontwikkelen van de leverancier-klantrelatie tussen RCN en KPCN worden vanuit de afdeling Bedrijfsvoering, waar mogelijk en noodzakelijk, overleggen en bilateralen met accountmanagers van Personeel, Financiën en Facilitair van RCN bijgewoond. 3.4 Staf KC De afdeling Staf ondersteunt de korpschef in haar functioneren. Feitelijk bestaat de afdeling Staf korpsleiding uit de volgende onderdelen: - Regionale Inlichtingen Dienst (RID) - Bureau Interne Zaken (BIZ) - Bureau Slachtofferhulp en Bedrijfsmaatschappelijk werk - Communicatie RID RID voert taken uit in opdracht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) op basis van de WIV (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) en de WVO (Wet Veiligheidsonderzoeken). Nadere afspraken hierover zijn gemaakt in overeenstemming tussen het Korps en de AIVD. In 2014 wordt er ook een kwaliteitsslag gemaakt met betrekking tot de informatie vergaring. BIZ BIZ verricht onderzoek naar eigen medewerkers bij vermoedelijke integriteitschendingen of strafbare feiten. De afdeling verzorgt ook de coördinatie en afhandeling van de klachten die binnen komen bij het korps. Voor interne onderzoeken blijven wij ook verzoeken indienen voor ondersteuning uit Nederland. In 2014 zal de wijze van klachtenafhandeling onder de loep worden genomen. Bureau Slachtofferhulp en Bedrijfsmaatschappelijk werk Bureau Slachtofferhulp komt op voor de rechten van het slachtoffer en werkt hierin samen met de politie en het OM. Daarnaast wordt vanuit het Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteuning aan de Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 15 van 21

16 collega s in het korps geboden. De functie van coördinator Bureau Slachtofferhulp en Bedrijfsmaatschappelijk werkster is in 1 fte verenigd. De wenselijkheid hiervan moet in de evaluatie van het O+F rapport nader worden bezien. Een belangrijk aandachtspunt in 2014 is huiselijk geweld. Bureau Slachtofferhulp gaat in samenwerking met Communicatie werken aan bewustwording bij de bevolking van de drie eilanden. Beoogd wordt het onderwerp uit de taboesfeer te halen en mensen bewust te maken van het feit dat huiselijk geweld niet acceptabel is en bovendien strafbaar. De verwachting is dat de aangiftebereidheid gaat toenemen en dat het aantal hulpvragen bij Bureau Slachtofferhulp zal stijgen. Binnen KPCN streeft het bureau ernaar de collega s bewust te maken van het belang van het informeren en doorverwijzen van slachtoffers. Het doel is dat het voor elke collega een regulier onderdeel wordt van de gesprekken met slachtoffers. Er zal een passend doorverwijssysteem worden gebruikt waarmee het Bureau in kennis wordt gesteld over hulpbehoevende slachtoffers. In 2014 legt de leiding van KPCN in samenspraak met de bedrijfsarts, de HRM-adviseur en de Bedrijfsmaatschappelijk werkster nadrukkelijk de focus op het verzuimbeleid. Binnen KPCN is sprake van ziekteverzuim waardoor de inzetbaarheid en de productiviteit op de werkvloer wordt belemmerd. De bedrijfsmaatschappelijk werker zal in 2014 deelnemen aan verzuimoverleggen om, waar nodig, in een vroegtijdig stadium hulp te bieden om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Het Bedrijfsopvangteam (BOT) wordt verder ontwikkeld, zodat aan collega s gevraagd en ongevraagd hulp kan worden verleend. Communicatie In 2014 zal er een strategisch communicatieplan worden opgeleverd, met als doel ons als organisatie beter in de samenleving te positioneren. Het plan wordt mede vormgegeven op basis van de informatie die uit de burgermeetings naar voren zal komen. Hieruit zal blijken hoe de verhouding tussen de politie en burgers momenteel wordt gewaardeerd. Er zullen op gezette tijden persconferenties worden georganiseerd om de burger te informeren. De website en de facebookpagina worden actief onderhouden. In overleg heeft KPCN een professionaliseringsslag gemaakt door in de vorm van een pilot de externe communicatie (zoals persconferenties, onderhoud website en andere vormen van communicatie naar de pers en burgers) bij de communicatieadviseurs van RCN te beleggen. De interne communicatie (zoals het onderhoud van de intranetsite en het uitbrengen van de nieuwsbrief) is belegd bij de medewerker Communicatie, in dienst van KPCN. Met de uitvoering van bovenstaande plannen streeft KPCN naar een betere verbinding met de burger. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 16 van 21

17 4 Externe Overlegstructuren Driehoek Op Saba en Sint Eustatius vindt wekelijks een lokaal driehoeksoverleg plaats tussen de gezaghebber, de officier van justitie en de lokale chef BPZ. Op Bonaire vindt wekelijks een lokaal driehoeksoverleg plaats tussen de gezaghebber van Bonaire, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Grote Driehoek De Procureur-Generaal, hoofdofficier van justitie, de korpschef en de gezaghebbers van Bonaire, Saba en Sint Eustatius voeren minimaal twee maal per jaar overleg. KB/KC-overleg Eens in de maand heeft de korpschef overleg met de korpsbeheerder over lopende zaken op het gebied van beheer van het KPCN. De in het KB/KC-overleg gemaakte afspraken worden geformaliseerd in het verslag van het overleg. Beheersdriehoek Minimaal eens per jaar vindt er een beheersdriehoeksoverleg plaats, waarbij de korpsbeheerder overleg heeft met de drie gezaghebbers, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de doelstellingen en het jaarplan voor het komende jaar besproken. College van korpschefs De korpschefs van de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de korpschef van het KPCN overleggen elke twee maanden over de samenwerking tussen de korpsen. Stuurgroep Opsporen BES De lokale stuurgroep Opsporen BES overlegt maandelijks. Onder voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie, en met deelneming van gemandateerde vertegenwoordigers van KPCN, RST en de KMar, wordt op basis van ingebrachte preweegdocumenten of projectvoorstellen prioriteit gegeven aan opsporingsonderzoeken ten behoeve van de PGO. Beleidsgroep RST Onder voorzitterschap van de procureur-generaal van Aruba of de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden komt de beleidsgroep RST samen. In dit overleg worden adviezen opgesteld voor het JVO en worden de kwartaalrapportages van het RST besproken. De korpschef neemt namens het KPCN deel aan de beleidsgroep. Stuurgroep RST Het hoofd opsporing neemt iedere twee maanden deel aan overleg binnen de stuurgroep RST. Verder neemt de korpschef nog deel aan diverse andere vormen van overleg zoals het Diensthoofdenoverleg RCN, strategisch overleg met het OM en overleg met de Koninklijke Marechaussee. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 17 van 21

18 5 Beheerzaken 5.1 Personeel De totale formatie voor het KPCN bedraagt 151,5 fte. Op pagina 34 is een sterkteoverzicht opgenomen. Lokaal personeel Met de korpsbeheerder zijn meerjarige afspraken gemaakt over de groei en de invulling van de sterkte, conform het gestelde in het Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit besluit had een doorlooptijd tot Het is de bedoeling dat vanaf 2014 en verdere jaren minimaal de bezettingseis van 2013 wordt gerealiseerd. De bezettingsgraad van het korps is een permanent aandachtspunt voor de korpschef en voor de korpsbeheerder, mede vanwege de huidige krapte in de inzetbare capaciteit, die voornamelijk door de MBO-4 opleiding wordt veroorzaakt. De cursussen en doorontwikkeling van het korps leggen daar nog eens extra druk op. De MBO-4 opleiding loopt door tot medio 2015: Augustus 2013 Juli 2014 Augustus 2014 Juli 2015 MBO-4 OPLEIDING 19 personen 23 personen Het korps streeft ernaar zoveel als mogelijk de formatie te vullen met vaste medewerkers, tegen lokale arbeidsvoorwaarden. KPCN is om die reden voornemens om in 2014 negen aspiranten te laten instromen, zodat in 2016 de bezetting hiermee kan worden aangevuld. Het is daarnaast echter cruciaal om de volgende functies in te vullen: één BPZ medewerker, IBT instructeur, een CIE medewerker, één rechercheur met kerntaak JZZ. Geconcludeerd wordt dat KPCN in 2014 in totaal een wervingsbehoefte voorziet van dertien fte. Het gaat hier om het werven van negen aspiranten en invulling van de vier hierboven genoemde cruciale functies. Van deze vier functies gaat het in één geval om vervanging bij uitdiensttreding. Extern personeel Om onderbezetting op te vangen, blijft de ondersteuning van de KMar in 2014 en 2015 noodzakelijk. Een start van de gefaseerde uitstroom van de KMar wordt al in 2014 voorzien. In april 2014 vertrekt namelijk de eerste KMar-medewerker vanuit de Opsporing. De overige KMar-ondersteuning stroomt gefaseerd uit in Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 18 van 21

19 De KMar (18 fte) wordt ook in 2014 als volgt ingezet in het korps: BPZ Opsporing Chef BPZ Medewerker BPZ Chef BPZ Medewerker BPZ BONAIRE SABA 4 fte 6 fte 1 fte 3 fte SINT EUSTATIUS 1 fte 3 fte Gelet op de huidige inzetbare capaciteit voorziet KPCN in 2014 momenten van bijstand voor evenementen en incidenten. De kosten van een dergelijke ondersteuning worden bij de materiële kosten opgevoerd. Ziekteverzuim Inzicht in het ziekteverzuim en verlof wordt via de MARAPS gegeven. Gegevens hiervoor worden gegenereerd uit het plansysteem. In 2014 wordt structureel een Sociaal Medisch Overleg gehouden, waarbij bijzondere ziektegevallen worden besproken. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de bedrijfsarts van de ARBO dienst en de HRM-adviseur, waarbij de actiegerichtheid en verantwoordelijkheid van lijnchefs en medewerkers wordt versterkt. Functioneren en beoordelen In 2014 worden functioneringsgesprekken volgens een vaste structuur van fubegesprekken gehouden. Er zal nog beleidsontwikkeling plaatsvinden. KPCN volgt nu het beleid inzake fubegesprekken van RCN. Dit houdt in dat met al het personeel één functionerings- en één beoordelingsgesprek gevoerd worden. 5.2 Materieel ICT / verbindingen In het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van januari 2012 is de Onderlinge Regeling ICT vastgesteld. In de Onderlinge Regeling is vastgelegd dat de politieapplicatie Actpol door de korpsen Curaçao St. Maarten en Caribisch Nederland wordt gebruikt. In 2014 zal de beheersorganisatie op Curaçao zijn ingericht en zal deze het beheer voeren over de ICT voorzieningen ten behoeve van de justitiële keten; Actpol. In 2013 is reeds een onderzoek ingesteld naar de veiligheidseisen van de inrichting van de gehele ICT voor het korps, dus ook de bedrijfsapplicaties. In 2014 zal er uitvoering worden gegeven aan de adviezen die hieruit voort vloeien. Afscherming van Actpol en beveiliging van politiegegevens zijn hierin leidend. De uiteindelijke complete inrichting van de ICT infrastructuur en het beheer zal dan worden gerealiseerd en ondergebracht bij een ICT-beheerder. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 19 van 21

20 Schietbaan en IBT-oefencentrum KPCN zal participeren in een gemeenschappelijk gebruik van de schietbaan en een mogelijk IBT Centrum, afhankelijk van de afspraken voor een gemeenschappelijke voorziening die gemaakt kunnen worden tussen partners (Douane, DJICN, KMar, Politie, Brandweer) en de respectievelijke departementen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen evenredig over de diensten worden verdeeld. Het is op het moment van opstellen van het jaarplan nog onduidelijk welke kosten voor rekening van KPCN komen. Het ministerie van VenJ zal hierover via de liaisonfunctionaris afspraken maken met de betrokken partijen. Huisvesting Later dan verwacht wordt medio 2014 het nieuwe politiebureau in Kralendijk opgeleverd. Hierdoor blijft KPCN in het eerste half jaar geconfronteerd worden met de kosten van tijdelijke huisvesting. Medio 2014 komt het nieuwe bureau van politie te Kralendijk gereed. De tijdelijke huisvesting op zes locaties komt hiermee te vervallen. De verhuizing van de diverse afdelingen zal gefaseerd in de tweede helft van het jaar gaan plaatsvinden. Op Bonaire huisvest de politie zich dan slechts nog in drie gebouwen, te weten Kralendijk, Amboina en Rincon. De nieuwbouw van het hoofdbureau genereert extra incidentele kosten in Dit wordt veroorzaakt door aanpassingen in het gebouw ten behoeve van de aardbevingsbestendigheid, aanpassingen ten behoeve van de beveiliging, het overhevelen van de restbudgetten bij USONA en een voorziene overschrijding van de inrichtingskosten. De samenwerking met de KMar wordt in het nieuwe gebouw benadrukt; de KMar krijgt een eigen verdieping in het politiebureau. Op Saba komt de renovatie van het gebouw in The Bottom gereed. In Windwardside zal een loketfunctie behouden blijven. KPCN zal in 2014 dus op de definitieve locaties gehuisvest zijn. Voer- en vaartuigen In 2014 zullen nieuwe voertuigen worden aangeschaft op basis van een gewijzigd voertuigenplan binnen de financiële kaders die in 2012 zijn vastgesteld in de meerjarenbegroting. Op Bonaire heeft het KPCN de beschikking over een vaartuig voor noodhulp en surveillance op het water. De noodhulp en de surveillance zullen worden afgestemd met de kustwacht. Er zal worden gekeken naar nieuwe afspraken om met de brandweer en douane het bezit en gebruik van een boot efficiënter en doelmatiger in te kunnen zetten. Dit geldt ook voor de bovenwinden. Vooralsnog, conform voorgaande jaren, blijven de onderhoudskosten voor de boot deel uitmaken van de exploitatiekosten voer- en vaartuigen. Bewapening / uitrusting In 2014 dragen de collega s het KPCN uniform en de persoonlijke standaarduitrusting conform de Regeling Kleding, bewapening en overige uitrusting Politie BES. In 2013 zijn, afgezien van een klein deel van de bestellingen die via het LFR betaald werden, de realisatiecijfers een goede indicatie van de uitgaven die ook in 2014 kunnen worden verwacht. Het bedrag wordt iets opgehoogd onder andere vanwege de aanschaf van extra fietskleding ten behoeve van de uitbreiding van het biketeam. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 20 van 21

21 DVA met RCN Ten behoeve van de uitvoering van taken op het gebied van Bedrijfsvoering en beheer worden met RCN afspraken gemaakt in de DVA. In 2014 zal er meer dienstverlening worden gevraagd van het RCN, zoals op het gebied van Communicatie. Het is nog onduidelijk welke meerkosten dit oplevert. Wij gaan in eerste instantie uit van gelijkblijvende kosten voor RCN, daar de financiële onderhandelingen over de dienstverlening worden gevoerd tussen de opdrachtgever (Korpsbeheerder) en de RCN. Korps Politie Caribisch Nederland - Jaarplan 2014 Pagina 21 van 21

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Hoofdstuk 1. Jaarplan Onder verwijzing naar artikel 36 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving legt de Raad het jaarplan 2017 voor. De Raad maakt de keuze

Nadere informatie

Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het functioneren van het opsporingsproces van de recherche van het

Nadere informatie

Communicatieplan. Extern KPCN. DE KERN van het Korps. Kijk (wat doen we?)

Communicatieplan. Extern KPCN. DE KERN van het Korps. Kijk (wat doen we?) DE KERN van het Korps Communicatieplan Extern KPCN Kijk (wat doen we?) Een korps in opbouw, verdeeld over drie eilanden, te weten Bonaire, St. Eustatius en Saba Maatwerk leveren door een gestructureerde

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het functioneren van het opsporingsproces van de recherche van het

Nadere informatie

Onderzoek aanpak van de bestrijding van atrako's op Bonaire. Datum 2 mei 2016

Onderzoek aanpak van de bestrijding van atrako's op Bonaire. Datum 2 mei 2016 Onderzoek aanpak van de bestrijding van atrako's op Bonaire Datum 2 mei 2016 Afkortingenlijst BES BOB BPZ CIE Fte IGO IGP IIOO KMar KMT KPA KPCN KPSM NP OM OvJ PGO RST Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk:

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk: NATIONALE POLITIE Aanleiding Nationale Politie Eenheid Midden Nederland District Oost Utrecht Tijdpad Gezag Dienstverlening Basisteam Heuvelrug Waarom Nationale Politie? Nationale Politie betekent: meer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Review-onderzoek opsporingsproces recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Datum 2 mei 2016

Review-onderzoek opsporingsproces recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Datum 2 mei 2016 Review-onderzoek opsporingsproces recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Datum 2 mei 2016 Colofon Afzendgegevens Raad voor de Rechtshandhaving Contactpersoon P.P. Schets p.p.f.schets@inspectievenj.nl

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Korps Politie Caribisch Nederland Jaarplan 2013

Korps Politie Caribisch Nederland Jaarplan 2013 Korps Politie Caribisch Nederland Jaarplan 2013 WAAKZAAM EN DIENSTBAAR, DAADKRACHTIG EN PROFESSIONEEL ALERTA I SERVISIAL, DETERMINA I PROFESHONAL ALERT AND SUBSERVIENT, DECISIVE AND PROFESSIONAL Korps

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Betreft: aanvullend informatie plan van aanpak Landsrecherche St. Maarten.

Betreft: aanvullend informatie plan van aanpak Landsrecherche St. Maarten. Aan: de Procureur Generaal de heer mr. D. Piar p/a Parket van de Procureur Generaal Philipburg, 10 augustus 2010 Betreft: aanvullend informatie plan van aanpak Landsrecherche St. Maarten. Geachte heer

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 753 Rechtsbijstand Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden. 3 41 Intern onderzoeker 3.

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden. 3 41 Intern onderzoeker 3. 3-Drenthe Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnum extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnum specifieke werkzaamheden Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011 Domein 3 41 Intern

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Het aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een vervolgonderzoek

Het aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een vervolgonderzoek Het aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Een vervolgonderzoek Het aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Een vervolgonderzoek Opdrachtgever: Raad voor de rechtshandhaving Mr. G.H.E.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Zevende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg. Over de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2013

Zevende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg. Over de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2013 Zevende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg Over de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2013 De commissie: Mr. M.J.H. Marijnen (voorzitter) mei 2013 Drs.

Nadere informatie

Review-onderzoek aangifteproces

Review-onderzoek aangifteproces Review-onderzoek aangifteproces Raad voor de rechtshandhaving 15-10-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en doel... 4 1.2 Afbakening... 6 1.3 Toetsingskader... 6 1.4 Uitvoering en tijdpad...

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Nationale Politie Inrichtingsplan Integer Betrouwbaar Moedig Verbindend

Nationale Politie Inrichtingsplan Integer Betrouwbaar Moedig Verbindend KNP Nationale Politie Inrichtingsplan Kernwaarden Integer Betrouwbaar Moedig Verbindend 1 Hoofddoel NP: bijdragen aan een veiliger Nederland Het hoofddoel van Nationale Politie Bijdragen aan een veiliger

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 32 019 (R 1886) Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de onderlinge samenwerking tussen

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN KORPS POLITIE CURACAO

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN KORPS POLITIE CURACAO UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN KORPS POLITIE CURACAO Nr. : 19 Periode : 1 januari t/m 31 maart 2016 Opgeleverd : 20 april 2016 Omschrijving rapportage Rapportageperiode Uiterste inleverdatum 14

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: R. Michels Behandelend ambtenaar F. Huisman, (t.a.v. F. Huisman)

Portefeuillehouder: R. Michels Behandelend ambtenaar F. Huisman, (t.a.v. F. Huisman) Vergadering: 9 10 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: R. Michels Behandelend ambtenaar F. Huisman, 0595 447711 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Huisman) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Dep. VERTROUWELIJK 111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen De NCTV ziet het

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Korps Politie Caribisch Nederland

Korps Politie Caribisch Nederland Korps Politie Caribisch Nederland Focus, prioriteren, doen Datum Plaats Auteurs Opdrachtgever 1 november 2016 Den Haag mr. GL. (Gerard) Bouman Eerste hoofdcommissaris van Politie L. (Lester) Jopp Hoofdinspecteur

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

De strafrechtketen Bonaire, St.Eustatius en Saba nader bekeken

De strafrechtketen Bonaire, St.Eustatius en Saba nader bekeken De strafrechtketen Bonaire, St.Eustatius en Saba nader bekeken Een onderzoek naar de sturing van het OM op de opsporing en de executie van strafrechtelijke vonnissen. De strafrechtketen Bonaire, St.Eustatius

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid

Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid (Tekst geldend op: 30-12-2008) Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op de artikelen 26, derde lid, en 83, tweede lid, van de

Nadere informatie

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding Rijksrecherche Rijksrecherche Voor objectieve waarheidsvinding Dagelijkse realiteit De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in openbare nieuwsberichten over

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 974 Nieuw stelsel bewaken en beveiligen 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. CONCEPT Besluit van [datum], nr. [nummer], houdende het opnieuw instellen van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie en daarmee het verlengen van de instellingstermijn Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie