Jaarplan Van goed naar excellent! cbs De Zaaier. Leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014-2015. Van goed naar excellent! cbs De Zaaier. Leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen!"

Transcriptie

1 Jaarplan cbs De Zaaier Van goed naar excellent! cbs De Zaaier Leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen!

2 1. Inhoudsopgave JAARPLAN... 1 CBS DE ZAAIER... 1 DOOR: JAN-WILLEM STEGEMAN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1. INHOUDSOPGAVE INLEIDING DOELEN VAN HET PLAN FUNCTIES VAN HET JAARPLAN PROCEDURE VOOR HET OPSTELLEN EN VASTSTELLEN VAN HET PLAN VERWIJZINGEN STATUS VAN HET PLAN EVALUATIE VAN HET PLAN MISSIE EN VISIE LEERLING- EN OUDERPOPULATIE BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN HET ONDERWIJSKUNDIG BELEID, WAARONDER DE LEERLINGENZORG SPEERPUNTEN OVERIGE ONTWIKKELINGSPUNTEN DE ZORG VOOR KINDEREN PERSONEELSBELEID EN BELEIDSVOORNEMENS IPB INZET FORMATIE CBS DE ZAAIER SCHOOLJAAR GROEPSBEZETTING EN INZET ONDERWIJSASSISTENT ONZE ZORG VOOR KWALITEIT INLEIDING DE DOELEN VAN ONZE KWALITEITSZORG DE INRICHTING VAN ONZE KWALITEITSZORG BELEIDSVOORNEMENS KWALITEITSZORG OVERIGE BELEIDSTERREINEN FINANCIEEL BELEID MATERIEEL BELEID ARBO- BELEID EN VEILIGHEIDSBELEID COMMUNICATIEBELEID September

3 2. Inleiding Voor u ligt het jaarplan van cbs De Zaaier dat voortkomt uit het schoolbeleidsplan Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan, de missie, visie en doelstellingen van de stichting PCBO Voorst en na zelfevaluatie/planning zijn wij gekomen tot doelstellingen op schoolniveau. Dit plan is geen doel op zich. De kaders zijn bedoeld om ruimte aan te geven. Wij willen een school zijn waar we onze missie cbs De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen steeds meer invulling kunnen geven. Van daaruit willen we inhoud geven aan de doelen, dit ten dienste van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Dit vanuit de kerngedachte; een kind kun je niet overdoen! 2.1. Doelen van het plan De doelen van dit jaarplan zijn: - als school (Algemeen Directeur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de periode van 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 voor onze school het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid, communicatie- en relationeel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg is en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken; - dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling met formulering van eigen beleidsvoornemens; - voldoen aan de verplichting vanuit het stichtingsbeleid om te beschikken over een jaarplan; - het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie vanuit een gedragen schoolconcept Functies van het jaarplan Dit jaarplan zal fungeren als: - uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning van dit schooljaar. Dit jaarplan maakt onderdeel uit van een cyclus van planning en control en kent een voortgangsrapportage en een evaluatieverslag; - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. Op basis van jaarlijkse evaluatie en voortschrijdende inzichten kan er sprake zijn van bijstellingen ten behoeve van een toekomstig jaarplan; - verantwoordingsdocument in de richting van de landelijke overheid, zoals de inspectie (verticale verantwoording); - verantwoordingsdocument in de richting van het eigen bevoegd gezag (horizontale verantwoording); - verantwoordingsdocument in de richting van de eigen geledingen. Het jaarplan zal worden besproken in het team, oudercommissie en de medezeggenschapsraad. Daarna worden ze aan de Algemeen Directeur (AD) voorgelegd ter vaststelling. (horizontale verantwoording). Deze confirmeert de vaststelling in een managementcontract dat ondertekend wordt door de AD en de schooldirecteur Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Dit jaarplan is opgesteld door de directeur van de school. Het is gebaseerd op het schoolbeleidsplan De bijstellingen die voort zijn gekomen uit de evaluaties van de voorgaande jaarplannen, samen met de conclusies en acties die zijn voortgekomen uit het werken met kwaliteitskaarten en zelfevaluatie, zijn mede de basis voor het opstellen van dit plan. Bij beschrijving van inzet en ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid wordt veelal verwezen naar het bestuursbeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend schoolspecifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. September

4 2.4. Verwijzingen In dit jaarplan wordt verwezen naar: - het schoolbeleidsplan van de school ; - de schoolgids van de school ; - het strategisch beleidsplan van de Stichting PCBO Voorst; - uitgewerkte beleidsplannen van de Stichting PCBO Voorst, waaronder o.a.: het personeelsbeleidsplan, bestuursformatieplan, het ziekteverzuimbeleidsplan en het financieel beleidplan; - het zorgplan van het samenwerkingsverband waartoe onze school behoort Status van het plan Dit jaarplan, maakt deel uit van de cyclus van planning en control en is vastgesteld door de Algemeen Directeur (=het bevoegd gezag). De vaststelling is vastgelegd in een managementcontract waarin ook eventuele nadere afspraken staan. Dit managementcontract wordt ondertekend door de Algemeen Directeur en de schooldirecteur. De medezeggenschapsraad, oudercommissie en het team hebben kennis genomen (informatief) van dit jaarplan Evaluatie van het plan Bij het evalueren van de jaarplanning zal telkens gewerkt worden volgens de PlanDoStudyAct (PDSA) cyclus. In de cyclus van ontwikkeling en evaluatie is specifieke aandacht voor de borging (incorporatie) van geïmplementeerd beleid, naast de trajecten van verkenning en ontwikkeling. 3. Missie en visie Vanuit het motto van onze school : cbs De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen, willen we dat de kinderen: - elke dag met plezier naar school gaan; - kunnen werken in een sfeer van veiligheid en vertrouwen; - naast kennis op doen ook vaardigheden leren; - betrokken zijn met elkaar; - leren zelf meer verantwoordelijkheid te dragen (visie Jay Marino); - aandacht is voor differentiatie (speerpunt ) en zelfstandig werken, waarbij kinderen zelf keuzes mogen maken m.b.t. het onderwijsleerproces. Voor onze school betekent dit dat we het schoolbeleidsplan en de daarbij behorende teamscholing hierop willen richten en dat we de kwaliteit van ons onderwijs willen evalueren en verbeteren. We willen doorgroeien van een goede school naar een excellente school. Beleidsplan en schoolplan worden weliswaar soms apart genoemd, maar zijn in feite hetzelfde plan. Wij willen een christelijke ontmoetingsschool zijn die aansluit bij leerlingen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergrond, binnen het kader van de christelijke traditie. Dit betekent voor een ieder het respecteren van de uitgangspunten van de school. Ouders/verzorgers conformeren zich aan deze afspraak d.m.v. het ondertekenen van een bijlage bij de inschrijving. We streven naar een schoolgemeenschap waarin de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel (gouden driehoek) van de leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers wordt gestimuleerd. Waar we spreken over ouders bedoelen we ouders en verzorgers. September

5 Als school willen we ons verder ontwikkelen en verbeteren, een leven lang leren. Dit doen we in samenwerking met de ouders/verzorgers (M.R., O.C. en O.R.) en het leerlingpanel die gevraagd worden om mee te denken over de ontwikkeling van onze school. Dit zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch. Ook de samenwerking met de andere scholen binnen onze stichting geven hiervoor de benodigde impulsen. Het streven is om de door de inspectie aangegeven verbeterpunten (2010), met name planmatige zorg, differentiatie en de eindopbrengsten, stevig aan te pakken zodat deze punten het predicaat goed krijgen. De school doorloopt dit schooljaar niet het traject excellente scholen daar het onderdeel borging een structureler plaats moet krijgen. Het recente inspectie rapport van juli 2015 is niet verwerkt in dit jaarplan. De aandachtspunten worden beschreven in het schoolbeleidsplan , maar natuurlijk al wel praktisch ten uitvoer gebracht in dit schooljaar! 3.1. Leerling- en ouderpopulatie Het totaal aantal leerlingen van de school stijgt fors, dit tegen alle prognoses in. Een punt van grote zorg is echter de peuterspeelzaal (VVE), deze is sinds januari 2013 overgedragen aan een commerciële partner. Sinds januari 2013 zien we een forse terugloop in het aantal peuters waardoor de natuurlijke instroom onder druk komt te staan. Erg blij zijn we met het feit dat er een grote groep 0/1/2 op dit moment aanwezig is en dat er zeer geregeld aanmeldingen binnen komen voor nieuwe leerlingen in alle groepen. Het doel om het leerlingenaantal te doen laten stijgen, d.m.v. gerichte PR op de nieuwbouwwijken rondom Apeldoorn, werpt zichtbaar zijn vruchten af. Daarnaast zijn er belangrijke vorderingen gemaakt rondom bouwontwikkelingen in het dorp Teuge. Goed voor de bereikbaarheid van de school zou de totstandkoming van een rechtstreekse verbinding met het noordoostelijke deel van Apeldoorn zijn, dat tot het voedingsgebied van de school behoort en door de huidige plaats van de school in het dorp niet goed bereikbaar is. Het nieuwe fietspad richting de Apeldoornse woonwijken is wel een mooie stap in de goede richting. September

6 3.2. Bijzondere aandachtspunten Belangrijk voor de school is de totstandkoming van een rechtstreekse verbindingen met het noordoostelijke deel van Apeldoorn. Het plan voor het aanleggen van een verbindingsweg is door de slechte financiële situatie van de gemeente Apeldoorn en Voorst in de ijskast gezet. 1) De school in het randgebied van Apeldoorn onder de aandacht brengen van gezinnen die daar (komen) wonen. Dit d.m.v. een flyeractie, advertenties in wijkbladen en door onze huidige ouders, woonachtig in Apeldoorn, in te zetten als ambassadeurs. 4. Het onderwijskundig beleid, waaronder de leerlingenzorg De onderwijskundige beleidsvoornemens passen binnen de kaders van het strategisch onderwijsbeleid van de Stichting PCBO Voorst. De uitgangspunten van gemeentelijk onderwijsbeleid en de daarbij geboden kansen en middelen zijn geïntegreerd. Speerpunten voor het schooljaar : 1. De uitvoering tot stand brengen van het schoolbeleidsplan in goede samenspraak met het team, medezeggenschapsraad en oudercommissie. Het uitvoeren van de Tien de belangrijkste 10 punten voor (zie bijlage) 2. Het verder uitbouwen van de verbetering op het gebied van de directe instructie. Iedere leerkracht moet in staat zijn om per groep de juiste differentiatie aan te brengen, dit vooral op het gebied van de instructie. Tevens spreken we de verwachting uit dat er regelmatig een coöperatieve werkwijze wordt toegepast in de groepen. 3. Door middel van het model Eisenhower maken we gerichte doelbewuste keuzes om de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. School is primair voor het aanleren van de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen in combinatie met de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Nee zeggen is daarom een bewuste keuze. Weliswaar niet als speerpunt, maar wel belangrijk is de inhoudelijke en organisatorische gang van zaken omtrent onze creatieve middagen. Ook het lezen van vakliteratuur, d.m.v. de leesmap, is een belangrijk aandachtspunt dit schooljaar. Voor elke leerkracht wordt hiervoor 30 minuten per werkweek in de normjaartaak opgenomen. Op de volgende bladzijden worden de speerpunten voor het schooljaar in PDSA-modellen uitgewerkt. Daarnaast worden enkele beleidsvraagstukken onder de aandacht gebracht. In september 2014 wordt er een bijeenkomst worden gehouden om de kaders voor te bepalen. Deze worden nog niet in dit plan opgenomen. September

7 4.1. Speerpunten De uitwerking daarvan is als volgt: PLAN Plan de verbeteractiviteit Beleidsterrein: Beleidsplan: Alle terreinen Ten uitvoer brengen van het schoolbeleidsplan incl. bijlagen; zorgplan/taalbeleidsplan/arboplan Omschrijving: Ontwikkeling beleidsplan m.b.t. onderwijsinhoudelijke zaken, financiële, organisatorische zaken en personele zaken. Perspectief: Alle geledingen hebben samen in het schooljaar aan de basis gestaan van het maken schoolbeleidsplan Doel: Te komen tot een planmatige uitvoering van het schoolbeleidsplan waarbij teamleden, M.R. leden en O.C leden een gevoel van eigenaarschap krijgen. Samen gaan we op weg naar een excellente school. DO Voer de verbeteractiviteit uit Activiteiten: Tijdpad Initiator/ Startvergadering Het gezamenlijk doornemen van de speerpunten uit het schoolbeleidsplan , maar vooral de Tien van Herhalen van de streefdoelen, leerlijnen, kerndoelen en referentiekaders. (Per groep gespecificeerd). Doornemen van de beleidsafspraken op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Uitdelen beleidsmap aan teamleden. Dit jaar is een borgingsjaar model DI OGW HGW spelling coop.leren Model Eisenhouwer 28 aug. projectleider Directeur Betrokkenen Financiën/ Budget Beleidsvergadering 1 Uitvoering taalbeleidsplan Cockpit datamuur Uitvoering plusklas Toekomst cultuur 8 sept. Directeur Beleidsvergadering 2 Uitvoering taalbeleidsplan Visitatie spelling Rekenmethode 30 sept. Gea Jolien Klassenbezoeken VIB november december Directeur Gea Marten Beleidsvergadering 3 Feed back feed forward 18 nov. Directeur Cedin Beleidsvergadering 4 Evaluatie nwe spellingsmethode Taalcoördinator taal beleid Rekencoördinator rekenen beleid 7 jan Directeur Gea Marten Studiemiddagen PCBO Voorst Woordenschat 21 jan 18 febr AD/Dir. Begroting PCBO September

8 Beleidsvergadering 5 Cockpit datamuur Stand van zaken coöperatief werken Breinleren 12 maart Evaluatie vergadering Grondige evaluatie van alle beleidszaken. Radar Chart 17 juni Iedere leerkracht doet een opleiding/cursus n.a.v. POP. Dit volgens de 10% studie uit normjaartaak Gea doet de gymopleiding Gea 175 Zie beleidsdocument gymnastiek Study Analyseer en interpreteer de effecten/ resultaten van de verandering Toetsing: n.a.v. de toets resultaten, fouten en trendanalyse, gesprekkencyclus directeur - teamleden Tijdspad toetsing: Januari 2015 en juni 2015 individuele gesprekken (cyclus) Registratie: Verslagen van de bijeenkomsten gemaakt door de notulist en door de directeur zijn verwerkt in het beleidsplan. Verantwoording: Door de schooldirecteur aan de MR en OC en in de wekelijkse nieuwsbrief aan de ouders + door de schooldirecteur aan de algemeen directeur. Evaluatie ACT Voer de activiteit (in breder verband) uit met nieuwe kennis Wijze van bijstelling of borging Tijdens alle beleidsvergaderingen staat het schoolbeleidsplan , incl. bijlagen, op de agenda. Borging staat dit jaar centraal. September

9 4.2. Speerpunten De uitwerking daarvan is als volgt: PLAN Plan de verbeteractiviteit Beleidsterrein: Onderwijsinhoud Beleidsplan: Excellente uitvoering model DI van goed naar excellent Omschrijving: Met behulp van inzet van een specialist van Cedin gaan we als team aan de slag om een duidelijke meetbare verbetering te realiseren binnen het model directe instructie. Het gaat hier specifiek om de feedback en feed forward in de les. Er is reeds sprake van beheersing, nu nog excellentie in de evaluatie, feedback en feedforward onderwijssituatie Perspectief: Het bevorderen van het begrip, eigenaarschap en ontwikkelen van kennis voor het toepassen van feedback feed forward van twee jaargroepen binnen het model directie instructie. Doel: Zichtbare verbetering van de onderwijsresultaten op de gebieden lezen, taal en rekenen (opbrengsten), vanuit de basis van het model directe instructie. DO Voer de verbeteractiviteit uit Activiteiten: Tijdpad Initiator/ projectleider Betrokkenen Financiën/ Budget Intakegesprek met Cedin over de inhoud/vorm van de klassenbezoeken model directe instructie Alle leerkrachten krijgen dit schooljaar 6 klassenbezoeken. Vier daarvan door de directeur, check beleid/afspraken uitvoering model DI. Uitvoering Cockpit eigenaarschap bij kinderen. incl VIB (1/2 keer) juli 2014 Volgens agenda directeur Directeur IB Directeur Totale traject 175 ( ) IB één klassenbezoek Jaarkalender IB Directeur met specialist van Cedin voor excellentie klassenboeken i.c.m. coaching op feedback - feedforward Jaarkalender Directeur/Cedin Study Analyseer en interpreteer de effecten/ resultaten van de verandering Toetsing: D.m.v. klassenbezoeken van directeur met een VIB traject specialist van Cedin Tijdspad toetsing: Toetsing maandelijks, start september 2014; collegiale visitatie in de periode sept juni 2015 teamevaluaties aan het einde van het schooljaar. Registratie: Verslagen verwerken in dossier leerkracht, leerpunten meenemen naar evaluatiepunten. met kernpunten uit bezoek Verantwoording: Door de schooldirecteur aan de MR en OC en in de wekelijkse nieuwsbrief aan de ouders + door de schooldirecteur aan de algemeen directeur. Evaluatie ACT Voer de activiteit (in breder verband) uit met nieuwe kennis Wijze van bijstelling of borging Bijstellingen en borging worden tijdens het traject besproken worden na dit traject a.d.h.v. klassenbezoeken door de directeur geborgd. September

10 PLAN Plan de verbeteractiviteit Beleidsterrein: Personeelsbeleid Beleidsplan: Arbo Omschrijving: Veel leerkrachten hebben een gevoel van een te hoge werkdruk. Aantoonbaar is dat veel leerkrachten hard werken, maar aan de goede dingen? Perspectief: Er is in het beleidsplan afgesproken dat er jaarlijks 5% minder werkdruk moet zijn. Doel: Door middel van het maken van de juiste keuzes, o.a. via model Eisenhower, hoofdzaken van bijzaken scheiden en de juiste keuzes maken die nodig zijn om de opbrengsten van lezen, rekenen en taal mogelijk te maken. Borgen van de gemaakte stappen uit DO Voer de verbeteractiviteit uit Activiteiten: Tijdpad Initiator/ projectleider Betrokkenen Financiën/ Budget Het doornemen van het model Eisenhower en de daaruit voortvloeiende acties. (Nee zeggen is een hele bewuste keuze) 28 aug Directeur Uitvoeren van de in het schooljaar gemaakte takenlijst. Toepassen van de uren vanuit de normjaartaak. Schooljaar Tijdens de eerste beleidsvergadering komt het onderwerp; Werken we aan de goede dingen terug. Hoe is het met het gevoel van werkdruk? Schooljaar Opzetten van een uren inzichtslijst Januari Directeur 2015 Study Analyseer en interpreteer de effecten/ resultaten van de verandering Toetsing: Alle leerkrachten noteren de uren Tijdspad toetsing: maandelijks Registratie:? nog onderzoeken Verantwoording: Directeur aan MR en Algemeen Directeur Evaluatie ACT Voer de activiteit (in breder verband) uit met nieuwe kennis Wijze van bijstelling of borging Door steeds weer elke activiteit in het model te plaatsen is er een doorlopende borging/evaluatie. September

11 Zorg voor kinderen - De speerpunten van zorgbeleid, veiligheid en pedagogisch klimaat 1) OGW op groepsniveau 2) Competenties leerkrachten m.b.t. maken groepsplannen. PLAN Plan de verbeteractiviteit Beleidsterrein: Beleidsplan: Omschrijving: Perspectief: Doel: Zorg aan leerlingen OGW (Opbrengstgericht werken) OGW op groepsniveau Middels het groepsplan zijn we in staat om op groepsniveau de opbrengsten te verhogen. Professionalisering van de leerkracht t.a.v. OGW en het groepsplan en naar leerlingen betere zorg door een preventieve werking. DO Voer de verbeteractiviteit uit Activiteiten: Tijdpad Initiator/ projectleider Vorig jaar zijn we gestart met het maken van groepsplannen in ParnasSys. Hier gaan we dit jaar mee verder. Naast een groepsplan voor rekenen, lezen en taal/spelling gaan we proberen een groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling te maken. We gaan werken met niveau I - IV en vaardigheidsscores om nog betere resultaatgerichte doelen te kunnen stellen. En we gaan werken aan een goede evaluatie. Schooljaar IB-er Betrokkenen Financiën/ Budget Hoe stel ik realistische resultaatgerichte doelen benoemd in niveaus I - IV en vaardigheidsscores. Vaststellen met het team hoe een goede evaluatie van een groepsplan er uit ziet. PV okt. nov IB-er Groepsplannen oktober - januari evalueren. Bespreken in groepsbespreking. PV okt. nov IB-er Groepsplannen februari - juni schrijven. In het team delen hoe evaluatie ging en nieuwe groepsplannen eruit zien. Hoe ziet een groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling eruit? PV jan PV febr IB-er Een groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling schrijven voor volgend schooljaar. PV maart 2015 PV april 2015 PV mei juni 2015 IB-er CHECK A nalyseer en interpreteer de effecten/ resultaten van de verandering Toetsing: N.a.v. de afspraken die worden gemaakt in groepsbesprekingen van de IB er met de leerkracht Tijdspad toetsing: Evaluatievergadering in juni 2015 September

12 Registratie: Verslagen groepsbesprekingen/ groepsplannen Verantwoording: Door de directeur aan de MR en algemeen directeur ACT Voer de activiteit (in breder verband) uit met nieuwe kennis Wijze van bijstelling of borging In het reguliere overleg IB - directeur September

13 ! Stand van zaken aan het begin van het schooljaar m.b.t leerlingenzorg - Aantal leerlingen met een (of meer) handelingsplan(nen) : 26 - Aantal leerlingen met een zorgarrangement : 2 - Aantal terugplaatsingen uit het speciaal onderwijs : 2 - Aantal gedoubleerde leerlingen : 1 - Aantal leerlingen die een groep heeft overgeslagen : 2 - Aantal leerlingen met externe logopedie : 1 - Aantal leerlingen logopedie (gemeentelijk budget) op school : 3 - Aantal leerlingen met fysiotherapie : 0 - Aantal leerlingen met speltherapie/ spelbegeleiding : 0 - Aantal signaalleerlingen (kinderen zonder handelingsplan) : 13 - Zorgleerlingen met handelingsplan : 15 - Aantal lesgebonden uren interne begeleiding :5 u en 30 min - Aantal lesgebonden uren remedial teaching :1 u en 45! Zorg en kwaliteit Cito-eindtoets Jaar Gemiddelde standaardscore score cbs De Zaaier ,9 529, ,9 535, , , ,9 538, ,4 535,1 Bijzonderheden: De resultaten van de Cito-eindtoets basisonderwijs hebben een aantal jaren onder het landelijk niveau gelegen dat gezien de leerling-populatie mag worden verwacht. In 2010 is er een aanzienlijke verbetering gekomen in de opbrengsten. Echter in 2011 is de Cito-eindtoets weer onder het landelijk gemiddelde gemaakt en voor de directeur een directe reden om samen met het team nog meer opbrengstgerichter te gaan denken en werken. Dit heeft er in 2012 en 2013 voor gezorgd dat we topscores hebben behaald! Ook zijn we erg content met de score van 2014 gezien de toen aanwezige leerlingpopulatie. Deze scores mogen geen incidenten zijn en voor de aankomende jaren hebben we in De Tien duidelijke streefscores uitgesproken. September

14 Na een uitvoerige analyse ( ) zijn er in de volgende acties ingezet; 1. het inkopen van deskundigheid op het gebied van directe instructie i.c.m. combinatiegroepen. Hierin ligt de basis om ieder kind die onderwijsbehoefte te geven die hij of zij nodig heeft. 2. intensivering in de voorbereiding op de eindtoets. Aanvullingen op de analyse n.a.v. de gesprekken over de resultaten van de eindtoets 2014 met de IB er en de leerkracht 7/8: 3. verbeterplan voor het spellingsonderwijs. (Staat ook in schoolbeleidsplan) Grote beleidswijziging in aangeboden methodiek 4. wijziging van de aanpak van het begrijpend lezen n.a.v. in het invoeren van het leesbeleidsplan en het uitvoeren van de voortgezet technisch leesmethode Lekker Lezen. 5. Het in begin november laten maken van een (oude) Cito eindtoets, deze grondig analyseren en individueel oefenen met die onderdelen die niet voldoende zijn gescoord. 6. Zinsbouw bij taal komt op de wijze waarop Cito dit toets in onze taalmethode of methode begrijpend lezen niet aan de orde. We moeten daar extra aandacht aan besteden. 7. Het kaartlezen scoort onder het gemiddelde; het gebruik van de atlas moet in het team worden besproken. We gaan onderzoeken welke methode het beste bij ons past om deze hiaten te verhelpen. Overige beleidsvoornemens; ICT welke kant gaan we op? Dit i.c.m. nieuw stichtingsbeleid rond ICT September

15 5. Personeelsbeleid en beleidsvoornemens Het integraal personeels beleid (IPB) is uitgewerkt in het IPB handboek, het handboek personeelsbeleid en in het bestuursformatieplan. Het komende jaar willen wij (geïnitieerd door het bestuursbeleid): 1) verdere invulling geven aan IPB door invoering van een cyclus van individuele ontwikkelingsgesprekken (POP) in relatie tot schoolontwikkeling zoals dit is uitgewerkt in het IPB- handboek; 2) het ten uitvoer brengen van de functioneringsgesprekken in relatie tot de competenties; 3) uitvoering geven aan het beleid rondom beoordelingsgesprekken; 4) het scholingsbeleid in relatie te brengen met de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en het gewenste schoolbeleid; 5) specifieke aandacht voor het werken met (aan de schooldoelen gerelateerde) een POP. Vanaf zijn er volop mogelijkheden tot persoonlijke scholing. Dit wordt besproken in het functioneringsgesprek en de 2/3 POP gesprekken per leerkracht/onderwijsassistent IPB PLAN Plan de verbeteractiviteit Beleidsterrein: Personeelsbeleid Beleidsplan: IPB Omschrijving: Uitvoeren gesprekkencyclus IPB Perspectief: Doel: Professioneel functioneren als teamlid en leerkracht en werken aan persoonlijke ontwikkeling Invulling geven aan: - IPB beleid - Persoonlijke ontwikkeling. - Doorgeven van nieuwe ontwikkelingen DO Voer de verbeteractiviteit uit Activiteiten: Tijdpad Initiator/ projectleider Betrokkenen Financiën/ Budget Invulling geven aan de gesprekken cyclus in het kader van IPB beleid Diverse persoonlijke cursussen; n.a.v. besproken P.O.P Hele schooljaar volgens cyclus schema Opleiding gymnastiek Directeur a.d.h.v. wensen teamleden 1000 euro Magistrum Gea Zie beleidsdocument gymnastiek Study Analyseer en interpreteer de effecten/ resultaten van de verandering Toetsing: We toetsen het proces op: teamvergaderingen, MT-vergaderingen en in functioneringsgesprekken. Nieuw zijn de beoordeling (waardering) gesprekken vanaf mei Tijdspad toetsing: Volgens cyclusschema Registratie: In de persoonlijke dossiers van teamleden Verantwoording: Aan MR en algemeen directeur Evaluatie ACT Voer de activiteit (in breder verband) uit met nieuwe kennis Wijze van bijstelling of Borging d.m.v. ondertekening - personeelsdossier borging September

16 5.2. Benodigde formatie cbs De Zaaier schooljaar De benodigde formatie van cbs De zaaier voor het schooljaar gaat uit van de volgende verdeling. Uiteraard is deze formatie besproken en goedgekeurd door de Algemeen Directeur. Aantal leerlingen op leerlingen leerl uren WTF schaal opmerkingen Groep 1 / 2 29 Groep 3 / 4 29 Groep 5 20 Groep 6 18 Groep 7/8 29 Totaal 125 Voor de andere activiteiten is nodig: uren WTF functie IB-activiteiten 5,5 0,2318 LB RT-dyslexiespecialist (+15 min reistijd) 2,23 0,0939 LA ICT specialist +/_ 1,00 0,0380 Taal en rekencoördinator 20 De directeur vervult lestaken 5,50 DB Ingevulde benoemingen: 0, 1686 WTF Bapo In formatie verwerkt Wisselend om de week met groepsleerkracht B opmerkingen In schaal DB: J.W. Stegeman 1,0000 in schaal LB R. Eekhuis 0,6954 M. van Straten 1,0000 G. Slooijer 0,8640 In schaal LA J. Brands - van Es 0,4636 N. Kloosterboer-Fikse 0,3993 E. Castelijns 0,5463 E Hammers 0,2212 M. Potjes 0,0939 F. Ritsma 0,3255 Schoon maak budget Zwangerschapsv erlof IB Dieneke Stoker Groep Erwin Hammers lesdagen 0,4636 Eekhuis Hoe verder? September

17 Vervolg inzet formatie In schaal OA: B. Nijhof 0,8138 Lumpsum en groeitelling H van Loon 0,0380 Lumpsum F. Ritsma 0,3255 Lumpsum M. v.d. Brink 0,3255 Lumpsum N. Potters Administratie 4 klokuur p/m Personeelslid func tie WTF bapo Bekostiging LB Lumpsum R. Eekhuis 0,6954 LB WSNS-budget R. Eekhuis 0,0843 G. Slooijer LB 0,8640 Lumpsum J. Brands - van Es LA 0,4636 Lumpsum N. Kloosterboer-Fikse LA 0,3993 Lumpsum E. Castelijns LA 0,5463 Lumpsum M. Potjes LA 0,0939 GOA+ Lumpsum E Hammers LA 0,2212 Lumpsum + 2 lesdagen 0,4636 Eekhuis Marten van Straten LB 1,0000 Lumpsum September

18 5.3. Groepsbezetting Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7/8 Nely Kloosterboer Maaike v.d. Brink Jolien Brands Ellen Castelijns Gea Slooijer Jan-Willem Stegeman Erwin Hammers Rianne Eekhuis (vanaf ) Jan-Willem Stegeman Marten van Straten De exacte formatie, vastgesteld door algemeen directeur, MR en team zal als bijlage aan dit jaarplan worden toegevoegd De onderwijsassistent Barbara Aberson wordt alleen ingezet voor onderwijsinhoudelijke taken, splitsing van de groepen, RT en oefenen eindtoets Cito. Marry Potjes werkt slechts een deel van de totale benoemingsomvang bij de stichting op De Zaaier. Marry Potjes mag indien zij dat wenst meedoen aan de scholing vanuit cbs De Zaaier, maar kan ook aansluiten op het scholingsaanbod van de school waar de grootste aanstelling ligt. In geval zij een scholingsbijeenkomst moet bijwonen op een andere school onder de tijd dat zij voor lesgevende activiteiten op De Zaaier wordt verwacht, gaan we er vanuit dat de lesgevende activiteiten in overleg worden ingehaald op een andere moment. Hans van Loon is één keer in de 14 dagen op de dinsdagmiddag op De Zaaier. Hij voert diverse ICT werkzaamheden uit en geeft daar waar nodig instructie aan leerkrachten en leerlingen. September

19 6. Onze zorg voor kwaliteit 6.1. Inleiding Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: Doen wij de goede dingen en doen wij de goede dingen goed? (Uitgangspunt voor het schoolbeleidsplan ) Om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid wordt structureel gebruik gemaakt van een aantal interne- en externe instrumenten. Interne kwaliteitsinstrumenten: Werken met Kwaliteitskaarten- Primair Onderwijs (WMK-PO). Cyclus van planning en control (Jaarplannen, voortgangsrapportages en eindevaluaties). Regelmatige evaluaties en overleg tussen teamleden, coördinatoren, geledingen (zoals de (G)MR) en directies. Externe kwaliteitsinstrumenten: Inspectierapport. (juli 2014 vanaf beleidsplan ) Video Interactie Begeleiding Collegiale consultatie / visitatie Klassenbezoeken specialist Cedin 6.2. De doelen van onze kwaliteitszorg Onze kwaliteitszorg kent drie hoofd- doelen: Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen een school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden zoals leiderschap, personeels- management en beleid/strategie), alsook de productkant (resultaatgebieden als uitstroomcijfers en waardering door doelgroepen). Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen). Kwaliteit dat niet goed genoeg is planmatig verbeteren De inrichting van onze kwaliteitszorg Er wordt gewerkt met een systeem van zelfevaluatie en visitatie. Daarnaast wordt het kwaliteitskaartensysteem van Cees Bosch gehanteerd voor screening van de overige items. Verdere instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden op schoolniveau zijn: - Methodegebonden toetsen. Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar nodig tot een groepsplan of individueel handelingsplan. Het groepsplan geniet een duidelijke voorkeur - Leerlingvolgsysteem van het Cito. Resultaten worden besproken in het MT overleg, leerling-besprekingen, met de leerlingen en de ouders. Conclusies worden getrokken op leerling- groeps- en schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze drie niveaus. - Afsluitend onderzoek (Cito). Resultaten worden besproken met leerlingen en ouders. De resultaten worden geanalyseerd door de directie en ib-er op schoolniveau. - Periodieke enquête ouders. Resultaten worden besproken en leiden tot maatregelen ter verbetering. - Inspectierapportage. - Gesprekkencyclus in het kader van IPB. - Collegiale consultatie. Hier coachen teamleden elkaar op groepsoverstijgende school-, en/of team- en/of groepsontwikkelingsdoelen. September

20 - Na- en bijscholingsplan. - SWOT Analyse AVS - Ondersteuningsplan IJssel-Berkel - Klassenconsultatie. Bewaken van het proces van kwaliteitsverbetering. - Coaching, instrument voor het bevorderen van de kwaliteit van individuele leerkrachten. - In het kader van het cyclisch verbeteren van onze resultaten werken wij met de PDSA cirkel waarvan de elementen SMART geformuleerd zijn. - Deze werkwijze is in dit jaarplan terug te vinden. Onze evaluaties verwerken wij schriftelijk d.m.v. de PDSA cirkel in een plan van aanpak Beleidsvoornemens kwaliteitszorg 1. Zie-zo zelfevaluatie naar de mate van realisatie en borging van de verbeterpunten van twee vorige zelfevaluaties betreffende didactisch handelen en spellingsonderwijs. PLAN Plan de verbeteractiviteit Beleidsterrein: Onderwijsinhoud - spelling Beleidsplan: Zelfevaluatie binnen stichting PCBO Omschrijving: Actualiseren van de zelfevaluatie van de uitwerking en borging van de verbeterpunten zelfevaluaties. Het betreft hier respectievelijk het didactisch handelen en het spellingsonderwijs. Perspectief: Verbetering van het spellingsniveau van de kinderen en een gericht didactisch handelen van de leerkrachten. Doel: Borging van verbeteringen DO Voer de verbeteractiviteit uit Zie bijlage taalbeleidsplan CHECK Analyseer en interpreteer de effecten/ resultaten van de verandering Toetsing: Visitatierapport Tijdspad toetsing: Januari 2014 en juni 2015 Registratie: Zelfevaluatieverslag + verslagen PV Verantwoording: in de evaluatievergadering; door de directeur aan de MR en algemeen directeur in voortgangsgesprek en evaluatiegesprek. Evaluatie ACT Voer de activiteit (in breder verband) uit met nieuwe kennis Wijze van bijstelling Na bijstelling van de zelfevaluaties en in de jaarlijkse evaluatievergadering of borging aan het einde van het schooljaar. Vervolgacties September

21 7. Overige beleidsterreinen 7.1. Financieel beleid In het financieel beleidsplan van de Stichting PCBO Voorst is het financiële beleid uitgewerkt. De directeur heeft een leidende exploitatiebegroting (kalenderjaar) voor de school opgesteld. Deze is besproken in de MR en vastgesteld door de Algemeen Directeur. Omdat de begroting per kalenderjaar is ingericht en het jaarplan is gerelateerd aan het schooljaar, is bij vaststelling van het jaarplan nog geen begroting voor 2015 beschikbaar Materieel beleid (t/m ) De gemeentelijke planning geeft aan wanneer het onderhoud (vervanging na het verstrijken van de afschrijvingstermijn) aan de binnenkant (met uitzondering van de binnenkozijnen en de c.v.-radiatoren en -leidingen) en aan de buitenkant van de diverse schoolgebouwen (met uitzondering van het buitenschilderwerk en het klachtenonderhoud) zal plaatsvinden, plus welk budget daarvoor beschikbaar is. Het schoolbestuur voert de planning uit waar het gaat om de binnenkant. E.e.a. is uitgewerkt in een meerjarenplanning en begroting op stichtingniveau. De schooldirecteur kan alleen uitvoering geven aan materieel beleid met instemming van de Algemeen Directeur. In de loop van dit schooljaar zal er een nulmeting worden gedaan en de meerjarenonderhoudsplanning opnieuw worden vastgesteld. Andere aandachtspunten: Er is een meerjaren investeringsprogramma opgemaakt voor de aanschaf van het onderwijsleerpakket, meubilair en inventaris. Jaarlijks wordt bekeken of elementen uit de MJP ook daadwerkelijk worden uitgevoerd of dat items worden uitgesteld of vervroegd. De planning van methode/ materialen aanschaf, vervang, implementatie; Methode Engels 2015 of 2016? September

22 7.3. Arbo- beleid en veiligheidsbeleid Wettelijk moet er aandacht zijn voor veiligheid en gezondheid. De school heeft 6 gecertificeerde BHV- ers. Er is een preventiemedewerker aangesteld; Barbara Aberson Actie punten (jaarlijks terugkerend) uit de RI & E: -! protocollen uitwerken of aanvullen, zoals uitbreiding huisregels, begeleiding nieuwe werknemers, ongewenst gedrag en agressie;! evaluatie PVA;! overleg ARBO met MR in agenda;! onderhoud en controle speeltoestellen;! verbandtrommels;! losse snoeren Communicatiebeleid Ons communicatiebeleid kent twee componenten. Intern gericht communicatiebeleid Extern gericht communicatiebeleid Het communicatiebeleid verdelen wij in: informeren; (bondig informatie verstrekken) voorlichten; (omklede informatie verstrekken) public- relations (PR); (een eigen opvatting in de informatie, jezelf laten kennen; profilering) propaganda; (felle manier van doorzetten van eigen mening en/of product) reclame. (voordelen expliciet benadrukken van de eigen organisatie) Interne communicatie vinden we zeer belangrijk binnen onze werksituatie. De informatievoorziening vindt plaats: - via de directie naar de teamvergadering; - via de directeur en de personeelsgeleding naar de medezeggenschapsraad; - via het postbakje, elk personeelslid heeft een postbakje; - via de directeur worden onderwerpen met een specifiek karakter, bv. personeelsaangelegenheden, op de teamvergaderingen behandeld; - in de teamvergadering; - in de dag ; - leesmap. Het team vergadert maandelijks, waarbij onderscheid gemaakt wordt in huishoudelijke vergaderingen en inhoudelijke vergaderingen (5x per jaar en verplicht voor alle teamleden). September

23 Communicatie met ouders wordt door ons als belangrijk ervaren. Leerkrachten zijn daardoor beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen, ouders/verzorgers begrijpen beter waar de leerkrachten en kinderen op school mee bezig zijn. Ouders worden op de hoogte gehouden door: - een wekelijkse (digitale) nieuwsbrief; - Twitter; - Facebook; - kijkkwartiertje in de diverse groepen zie jaarkalender - informatie via de website; - groeps- en voorlichtingsavonden; - contactavonden en huisbezoeken; - feestelijke ouderavonden; - een praatje bij het hek of op het plein. Ouders kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen door zich te organiseren binnen de medezeggenschapsraad, de oudercommissie of de activiteitencommissies. Daarnaast kunnen ouders de school helpen bij sportactiviteiten, lezen, computeronderwijs, schoolreizen en dergelijke. Ouders kunnen dit aangeven via de hulpinfo die in de eerste week van het schooljaar met de ouders/verzorgers meegaat. Ook zal er een speciale oproep komen voor ondersteuning bij de creatieve middagen. Verder is het dagelijks mogelijk binnen te lopen voor een afspraak met groepsleerkrachten of directeur. Twee keer per schooljaar zal de school een open dag organiseren voor ouders en andere belangstellenden. In onze communicatie met externen staat helderheid en doelmatigheid voorop. Om duidelijk zicht te krijgen op de diverse communicatielijnen en de verantwoordelijke aanspreekpersonen is een communicatieplan geschreven. Samenvattend vertelt dit plan: contacten met de MR verlopen via de directie; contacten met het bestuur verlopen via de directie; contacten met de gemeente verlopen via het bestuur; contacten met de inspectie verlopen schoolspecifiek via de directie en algemeen via het bestuur; contacten met wijkvereniging, peuterspeelzaal, buurtnetwerk e.d. verlopen in principe via de directie, die verschillende taken kan delegeren aan personeelsleden; contacten met de pers verlopen schoolspecifiek via de directie en algemeen via het bestuur Beleidsvoornemens overig beleid Belangrijk om hier te melden is dat de directeur er voor gekozen heeft om een andere vorm van beleidsvorming te gaan invoeren. Samen met het team doelgericht werken aan de verbetering van onze opbrengsten! Er wordt vanuit het team een actieve houding verwacht. September

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie