Werkplan. Griffie Sliedrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan. Griffie Sliedrecht"

Transcriptie

1 Vastgesteld in het presidum van 11 maart 2013 Werkplan Griffie Sliedrecht 2013 (t/m verkiezingen 2014) De griffie ondersteunt, faciliteert en adviseert de leden van de gemeenteraad en de burgerraadsleden bij de invulling van hun taak. De griffie levert een bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het gemeentebestuur, het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van burgers bij de politiek. De griffie doet dit vanuit een onafhankelijke positie en een proactieve en professionele houding. Raadsgriffie Sliedrecht, 15 januari 2013

2 Inleiding Voor u ligt het werkplan 2013 van de griffie Sliedrecht. In dit werkplan zijn de voornemens van de griffie opgenomen. Deze zijn zoveel mogelijk vertaald naar concrete producten met een planning. Een goede, constructieve samenwerking en verdere professionalisering van de ondersteuning aan de gemeenteraad van Sliedrecht, is het uitgangspunt. De verdere optimalisering van de ondersteuning van de gemeenteraad laat zich vangen in de volgende termen en typeringen: verder professionaliseren van de informatiestromen van en naar de gemeenteraad, aandacht voor de kwaliteit van de vergaderingen en de relatie tussen burgers en gemeenteraad versterken. Product/resultaat: Presidium (zomer 2013): stand van zaken werkplan griffie Presidium (januari/februari 2014): kort jaarverslag Vertrekpunt voor 2013 In 2013 wordt verder gewerkt aan het gewenste verandertraject, verwoord in de notitie Aannemen, Overnemen, Ondernemen (vastgesteld in de raad van 30 mei 2012). Eind 2012 treedt burgemeester Van Hemmen aan. Dit wordt gezien als een scharnierpunt in het verandertraject. De eerste helft van 2013 staat mede in het teken van de nieuwe burgemeester. In het najaar tot en met voorjaar 2014 staat de voorbereiding richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 centraal. In dit werkplan zijn de aanbevelingen en opmerkingen meegenomen, die zijn voortgekomen uit de jaarlijkse bezoeken van de griffie aan de fracties in de laatste maanden van 2012 en gesprekken met de nieuwe burgemeester. Dit werkplan is opgedeeld in de volgende clusters: 1. Vergaderstelsel 2. Procedures 3. Commissies & werkgroepen 4. ICT & Informatiesystemen 5. Communicatie 6. Facilitair 7. Planning & control 8. Training & opleiding 9. Griffie & begroting 1. Vergaderstelsel 2

3 Het principe van het vergaderstelsel is voor 2013 niet veranderd. Het vergaderschema 2013 is in de zomer van 2012 vastgesteld. Het accent blijft voor wat betreft de besluitvorming liggen op de opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen. De belangrijkste mutatie in het vergaderschema is dat in 2013 het aantal informatieve bijeenkomsten is gereduceerd tot twee (vast geplande) dinsdagavonden (zie paragraaf Informatieve bijeenkomsten). Daar tegenover staat een extra aantal andere momenten, waarin een nieuwe vorm van informatie-uitwisseling zal plaatsvinden, zoals besproken in het presidium. Het koffiedrinken voor aanvang van iedere vergadering-/bijeenkomst van de raad en een drankje na afloop is terug van weggeweest. Het informele contact vooraf en na afloop tussen (burger)raadsleden en collegeleden en andere belangstellenden wordt gewaardeerd. Opiniërende bijeenkomst In toenemende mate krijgt de opiniërende bijeenkomst de plek in het vergaderstelsel, die ze verdient. Hier leggen de fracties ook hun eigen voorstellen aan de (collega)raad(sleden) voor en bespreken de collegevoorstellen. Alles met als doel het raadsdebat in de opiniërende bijeenkomst voor te bereiden; men zoekt onderling het debat op om het draagvlak van de voorstellen te vergroten. Sinds oktober 2011 zitten fysiek bij de clustergewijze behandeling van de agenda, alleen de betreffende portefeuillehouders en vanuit de fracties twee woordvoerders, aan de vergadertafel. Deze 'setting' versterkt het onderling debat. Informatieve bijeenkomst In 2013 zijn in het vergaderschema twee dinsdagavonden gereserveerd voor informatieve bijeenkomsten. Daarnaast worden door de agendacommissie extra andere momenten gepland om de informatieve/informele activiteiten een meer flexibel karakter te laten krijgen; in uitvoering (locatie) en tijd (namiddag). Voorbeelden zijn werkbezoeken aan de regionale/sliedrechtse brandweer, HVC, het bedrijfsleven en een fietstocht langs projecten. Op die wijze krijgt de informatieve bijeenkomst een meer informeel karakter. Ook werkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering worden dit jaar in overleg met presidium en agendacommissie georganiseerd. Het creëren van meer informele contacten is een onderdeel van het verandertraject. Verschillende informatieve bijeenkomsten op een vernieuwde wijze meer in lijn met de wens van de (burger-)raadsleden 2. Procedures Start nieuwe Burgemeester, de heer Van Hemmen 3

4 Met de komst van de nieuwe burgemeester krijgt ook de raad een rol bij de invulling van het inwerkprogramma van de nieuwe burgemeester. Zo worden gesprekken met alle individuele (burger)raadsleden en bezoeken aan fracties gepland. Tevens zal burgemeester Van Hemmen in gesprek gaan met alle fracties afzonderlijk. Alle (burger)raadsleden hebben een gesprek met de nieuwe burgemeester Ontmoetingen fracties en burgemeester Technische vragen Technische vragen in opiniërende bijeenkomsten of raadsvergaderingen, zoals Sliedrecht die net als veel andere gemeenteraden kende, worden nauwelijks meer op die wijze gesteld. De (burger)raadsleden gebruiken actief het daarvoor ingestelde mailadres De technische vragen worden via dit mailadres doorgeleid naar de juiste ambtenaar. De gemeentesecretaris en de griffier blijven dit proces bewaken. Er zijn veel soorten technische vragen. Bij sommige technische vragen is het voor een juiste beantwoording goed te weten waarom de vraag wordt gesteld. Bij andere vragen kan niet met een kort antwoord (mailtje) worden volstaan. Voorjaar 2013 wordt een enquête gehouden naar de bevindingen van het huidige 'technische vragen'-systeem. De resultaten van deze enquête kunnen worden gebruikt voor een mogelijke verfijning van de werkwijze. Enquête naar bevindingen werkwijze technische vragen (voorjaar 2013) Reglement van orde In het najaar van 2013 vindt een eerste evaluatie van het Reglement van orde plaats. Doel is eventuele aanpassingen in het Reglement voor het einde van deze raadsperiode af te ronden. Zoals het formaliseren van het fenomeen dat de gewijzigde handelswijze van de actielijst van de opiniërende bijeenkomst; het bepalen van het lot t.b.v. sprekersvolgorde; het moment van agenderen van artikel 45 -vragen, en het goed vastleggen van de werkgeverscommissie. Evaluatie Reglement van orde (najaar 2013) 3. Commissies & werkgroepen Agendacommissie en Voorzitterspoule De agendacommissie is bijna een jaar in functie en zorgt voor de integrale bewaking van planning en de agenda van de raad. De voorzitterspoule richt zich in 2013 nog slechts op de ontwikkeling van de voorzitters, en andere belangstellenden/kandidaten voor het voorzitterschap. De agendacommissie heeft van de voorzitterspoule de voorbereiding van de informatieve 4

5 bijeenkomsten overgenomen. Beide gremia evalueren zelf rond de zomer 2013 hun werkwijze ten behoeve van suggesties en mogelijke aanpassingen voor de nieuwe raadsperiode. De griffie levert voor beiden het secretariaat en de ondersteuning. Memo evaluatie voorzitterspoule (juni juli 2013) Memo evaluatie agendacommissie (augustus september 2013) Presidium Het Klein Presidium is in 2012 reglementair omgebouwd tot de werkgeverscommissie van de griffier. Met de omvorming van het klein presidium wordt het groot presidium het presidium. In 2013 zal een voorstel worden opgesteld voor een verordening werkgeverscommissie. De griffie levert voor beiden het secretariaat en de ondersteuning. Voorstel verordening werkgeverscommissie (eind 2013) Auditcommissie De Auditcommissie komt minimaal viermaal per jaar bijeen en legt zich in 2013 verder toe op de verbetering van de programmabegroting, jaarrekening en kadernota. Apart organiseert de auditcommissie een brainstormbijeenkomst over het instrument BURAP. Op basis van deze bijeenkomst kan de auditcommissie met suggesties voor het instrument BURAP komen. De griffie levert het secretariaat en de ondersteuning voor de auditcommissie. Driehoek De driehoek, gevormd door de burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier, krijgt in 2013 verder vorm. 4. ICT & Informatiesystemen Online raadplegen van informatie De website kent een overzicht van alle voor de raad belangrijke stukken, waaronder raadsvoorstellen en notulen. De audioverslaglegging is gekoppeld aan dit digitale overzicht/archief. In 2012 is het experiment gestart om geen documenten meer via de mail als bijlagen aan een mailbericht te hangen (inboxen niet meer vol). Er wordt door de griffie alleen nog een mail verzonden (met de betreffende link erin). Op deze wijze kan iedereen de documenten via de website (na)lezen of downloaden. Daarmee is ook alle inhoud van de verzonden mails later terug te vinden (archieffunctie). Dit geldt ook voor de ingekomen stukken en de digitale leeskamer. In 2012 is al gestart om, vanwege de genoemde voordelen, op dezelfde manier de stukken van enkele commissies aan te bieden. In 2013 zullen alle commissies op deze wijze de stukken ontvangen. 5

6 In 2012 is gestart met een wifi-point voor de raadzaal. Vlak voor de jaarwisseling 2012 is de wifi-connectie uitgebreid tot in alle fractiekamers, de vergaderruimten Noord en Zuid en de Raadsinformatieruimte. Website bevat alle digitale documenten die gekoppeld zijn aan de agenda s voor alle commissies Live audio- en video-registratie De live audio-uitzending (streaming) van de opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen werkt naar tevredenheid. Het verouderde audio back-up systeem is aan vervanging toe. Het eerste onderzoek naar live video-uitzending in 2012 zal in 2013 worden afgerond, en aan het presidium worden gepresenteerd. Offerte audio back-up-systeem Offerte live video-uitzending 5. Communicatie Verandertrajecten van ambtelijke organisatie, college en raad In 2013 wordt verder gewerkt aan het (gewenste) verandertraject, vastgelegd in de notitie Aannemen, Overnemen, Ondernemen (vastgesteld in de gemeenteraad van 30 mei 2012). De eerste activiteiten zijn ontplooid. Ook dit jaar worden voor de raad activiteiten georganiseerd om het verandertraject verder in gang te zetten. Soms zijn deze bijeenkomsten in samenwerking met het college. Verschillende bijeenkomsten in het kader van de verandertrajecten Uitnodigingen informatieve en opiniërende bijeenkomsten In 2013 wordt gast van de raad geïntroduceerd in Sliedrecht. Een willekeurig aantal mensen krijgt een uitnodiging om gast van de raad te zijn op een avond dat de raad in vergadering bijeenkomt. Een korte rondleiding op het raadhuis en een praatje van 1 á 2 raadsleden over de werkzaamheden, gevolgd door een bezoek aan de raadsvergadering (de publieke tribune). Doel is meer burgers in contact te brengen met de (burger)raadsleden en hun werkzaamheden. Voor vier raadsbijeenkomsten burgers uitnodigingen (elk kwartaal) 6

7 Workshop Hoe werkt de raad? In het eerste kwartaal van 2013 worden avonden gepland voor belangstellenden (die zich vooraf hebben aangemeld) voor een workshop over Hoe de raad werkt?. Deze wordt in samenwerking met (burger)raadsleden georganiseerd. De deelnemers krijgen een kijkje in de keuken van de lokale politiek. Onderdeel is een simulatie van een raadsdebat. Workshop Hoe werkt de raad? voor burgers (maart april 2013) Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014 Direct na de zomer van 2013 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart Een ad hoc klankbordgroep van (burger)raadsleden wordt daarvoor samengesteld voor de zomer. In het najaar worden van alle politieke partijen de campagnecoördinatoren, (afdelings)voorzitter of (afdelings)secretarissen uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en de raadsgriffier om te spreken over de voorbereiding van de verkiezingen (logistiek zoals borden plakken, mogelijke afstemming activiteiten e.d.). Een gezamenlijke activiteit kan een jeugddebat zijn in februari 2014 op bijvoorbeeld De Grienden. Klankbordgroep Verkiezingen (3e kwartaal) Bijeenkomst bestuurders politieke partijen over voorbereiding verkiezingen (3 e kwartaal) Open monumentendag 2013 In 2013 is het thema van de Open Monumentendagen (14 en 15 september) Macht en Pracht. Op zaterdag 14 september wordt net als in 2011 het raadhuis weer opengesteld voor belangstellenden. Het landelijke thema zal in samenwerking met (burger)raadsleden inhoud krijgen. Raadhuis en raadzaal open op 14 september 2013 Uitslagenavond 2014 Net als in 2010 zal de griffie in samenwerking met bureau verkiezingen van de gemeente de uitslagenavond voor belangstellenden organiseren. Raadspagina in het Kompas In het weekblad Kompas staat elke week een item van de gemeenteraad, met uitzondering van de zomermaanden. Dat kan zijn een aankondiging van een vergadering of een artikel specifiek over het raadswerk. Tot december 2013 wordt het ritme van om de week een raadslid in het Kompas voortgezet. Van januari t/m maart 2014 volgt informatie over de verkiezingen. 7

8 Direct na de behandeling van de Kadernota 2014 en de Begroting 2014 wordt de binnenpagina in het Kompas gevuld met door de fracties zelf geschreven teksten naar aanleiding van deze belangrijke financiële beleidsmomenten. Binnenpagina in het Kompas over de kadernota 2014 en de begroting 2014 Gemeentelijke website De griffie kan sinds halverwege 2012 zelfstandig inhoud geven aan de webpagina s (www.sliedrecht.nl/raad). In 2013 wordt een stagiair communicatie gevraagd om een analyse te maken van de website/pagina s van de gemeenteraad Sliedrecht (gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, informatie/nieuwswaarde, e.d.). Onderdeel daarvan is een evaluatie onder de (burger)raadsleden. Aantrekkelijk gebruikersvriendelijke website met actuele en voor zowel de gemeenteraad als publiek inzichtelijke informatie Memo met opmerkingen en suggesties ten aanzien van de verbeterde website en vervolgens implementatie daarvan Analyse van de website/pagina s gemeenteraad Sliedrecht Raadsnieuwsbrief De Raadsnieuwsbrief is het communicatiemiddel, waarin opgenomen de onderwerpen, die (de achtergronden van) het raadswerk aangaan. Op deze wijze ontvangen alle (burger)raadsleden maandelijks een geclusterd overzicht met inhoudsopgave. Ook de Raadsnieuwsbrief wordt met een link naar de (burger-)raadsleden gestuurd en staat opgenomen op de website. Tien maal een raadsnieuwsbrief 6. Facilitair Raadhuis De griffie heeft ten behoeve van het gebruik van het raadhuis in 2011 een aantal acties in gang gezet, waarvan het wenselijk was dat deze in 2012 zouden worden afgerond. Een aantal zaken zal nog door de dienst Gebouwenbeheer worden aangepakt: een actueel ontruimingsplan voor het raadhuis, het opstellen van een sleutelplan, de afstemming over de inzet van de bodedienst, het gebruik van de raadsinformatieruimte op woensdagavond, opknappen/witten voormalige leeskamerruimte. In alle fractiekamers wordt een bel geïnstalleerd die vanuit de raadzaal kan worden geactiveerd. Deze kan een minuut voor aanvang of voor het einde van een schorsing worden geactiveerd door de voorzitter. 8

9 (Burger-)raadsleden kunnen de computers op de fractiekamers en de printer in de voormalige leeskamer slechts gebruiken met een zogenoemde tag. Echter niet alle (burger)raadsleden hebben of kunnen een tag gebruiken. Eind vorig jaar is een onderzoekje gestart naar een vereenvoudigde werkwijze (iedere fractie één tag). In het laatste kwartaal van 2013 worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe raadsleden; w.o. het digitaal aanbieden van belangrijke (proces)documentatie en het vormgeven van een introductieprogramma. Direct na de verkiezingen worden personele afhandelingen verricht voor de oudraadsleden en nieuwe raadsleden. Een verbetering in de facilitering en huisvesting van de raad 7. Planning & control Verzamelagenda van de agendacommissie Met de start van de agendacommissie is ook begonnen met de integrale lijst van onderwerpen voor bespreking in een van de vergaderingen, de zogenoemde Verzamelagenda. Daarin zijn ook de actiepunten van de opiniërende bijeenkomsten opgenomen. De verzamelagenda is het procesinstrument van de Agendacommissie, en daarmee de raad, om onderwerpen en bespreek- /vergadermomenten op elkaar af te stemmen. (Burger-)raadsleden kunnen onderwerpen bij de agendacommissie voor behandeling aandragen. Deze onderwerpen worden op de verzamelagenda geplaatst. Dit document wordt grotendeels via het college gevoed met verzoeken tot behandeling van concept raadsvoorstellen, incl. mogelijke fatale data. Deze voorstellen worden door de gemeentesecretaris aangeleverd. De actiepunten uit de opiniërende bijeenkomsten of raadsvergaderingen worden ook via verzamelagenda bewaakt. Kadernota/Begroting/Jaarrekening Voor een verdere verbetering van de Planning &Controlecyclus zal in 2013, in navolging van de bijeenkomst over de programmabegroting en P&C-cyclus, in het kader van de nieuwe opzet van de kadernota, een bijeenkomst worden georganiseerd voor de auditcommissie en vertegenwoordigers van fracties die niet in de Auditcommissie zitten. Net als voorgaande jaren zal eind 2013 de jaarlijkse evaluatie in de auditcommissie van de kadernota- en begrotingsbehandeling plaatsvinden. Operatie STOER In de eerste helft van 2013 vinden verschillende bijeenkomsten en besluitvorming in het kader van de operatie STOER plaats. Speciaal hiervoor worden enkele themabijeenkomsten georganiseerd die de raad ondersteunen bij de door haar te maken afwegingen. 9

10 Afstemming college en raad van de procedure van operatie STOER 8. Training & opleiding Naast externe trainingen die in de Raadsnieuwsbrief worden aangekondigd kunnen alle (burger) raadsleden ook gebruik maken van het aanbod van speciale bijeenkomsten tijdens de Drechtstedendinsdagen. In 2013 wordt voor de gemeenteraad als geheel een aantal interne trainingen georganiseerd. Deze trainingen zullen zoveel mogelijk aansluiten op het eerder genoemde verandertraject. Voor de voorzitters van de informatieve- en opiniërende bijeenkomsten wordt een training op maat georganiseerd. Debattraining voor de raad (en college) Training op maat voor de voorzitters(poule) 9. Griffie & begroting Op de griffie werken Maya Feddema (medewerker griffie), Heleen Vos (waarnemend griffier) en Arjen Overbeek (raadsgriffier). De functieomschrijvingen maken deel uit van het zogenoemde regionale functieboek. Totaal beschikt de griffie over net 2 fte. De werkzaamheden binnen de griffie zijn in verschillende clusters gegroepeerd, waarmee ook in 2013 wordt gewerkt. Naast het maandelijkse teamoverleg voor lopende zaken, vindt jaarlijks een griffieteamdag plaats (voor de zomer en voor de kerst). Jaarlijks treffen de griffiers en medewerkers van de zes griffies Drechtsteden elkaar. Doel is (verder) kennismaken, samenwerken en binding. In 2013 is de griffie Alblasserdam aan de beurt de gezamenlijke teamdag voor alle griffiemedewerkers van de Drechtsteden te organiseren. In het najaar van 2013 bezoeken de medewerkers van de griffie Sliedrecht traditioneel weer alle fracties voor input voor het werkplan. Tweemaal griffie-team(mid)dag Werkzaamheden coördinerend griffier voor de regiogriffie De raadsgriffier is lid van de regiogriffie. Door de Drechtraad is de raadsgriffier in december 2009 benoemd tot coördinerend griffier. In 2013 besteedt de griffier één dag per week aan het regionale griffiewerk. 10

11 Begroting De begroting van de griffie beslaat ca euro en bestaat voor meer dan de helft uit posten die betrekking hebben op de vergoedingen van de leden van de gemeenteraad en burgerraadsleden. De griffie- en kantoorkosten beslaan een kwart van de begroting. De rest is voor de ondersteuning van de eigenlijke werkzaamheden van de (burger)raadsleden. Deze laatste categorie bestaat uit o.a. kosten voor de Accountant, Kompas (Raadspagina), verslaglegging, vergaderingen, Rekenkamercommissie. De complete specificatie is terug te vinden in de begroting 2013 van de gemeente Sliedrecht. De fractiepenningmeesters leveren de verantwoording fractievergoeding over het jaar 2012 in vóór 15 januari De griffie zal in februari 2013 de voorbereidingen treffen, zodat het Presidium op 25 februari 2013 over het geheel van verantwoordingen kan spreken. Sliedrecht, 15 januari 2013 Arjen Overbeek Heleen Vos-Hulleman Maya Feddema-Wardenaar 11

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR.

Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR. Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad 18 maart 2014 GRF/HR. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Tussenevaluatie BOB model 4 2.1 De knelpunten 4 2.2 De kwaliteit

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 1. Aanleiding In mei 2011 heeft de gemeenteraad het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient vastgesteld. Dit rapport is een oriëntatie op het

Nadere informatie

Activiteiten verkiezingen 2014

Activiteiten verkiezingen 2014 Activiteiten verkiezingen 2014 1. Inleiding In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de gemeenten bij de gemeenteraad ligt. Eens in de vier jaar worden via rechtstreekse verkiezingen de leden

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het inmiddels zesde jaarverslag van de Rekenkamercommissie. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen'

Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen' Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen' Bestuur Regio Utrecht (BRU) Bestuur & Management Consultants april 2008 M. van der Horst mevrouw drs. J.M.J. Schoone Projectnummer:

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

an den IJssel gemeentelijke Ombudsman

an den IJssel gemeentelijke Ombudsman an den IJssel gemeentelijke Ombudsman gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 41116 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

eindverslag Uit het hoofd en het hart Eindverslag Burgervisitatiecommissie gemeenteraad Leeuwarden

eindverslag Uit het hoofd en het hart Eindverslag Burgervisitatiecommissie gemeenteraad Leeuwarden eindverslag Uit het hoofd en het hart Eindverslag Burgervisitatiecommissie gemeenteraad Leeuwarden Uit het hoofd en het hart Januari 2008 voorwoord Voorwoord De Burgervisitatiecommissie van de gemeente

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling De griffier en het draaiboek gemeenteraadsverkiezingen Verslag van een bijeenkomst gehouden op dinsdag 4 augustus 2009 in Utrecht waarin een aantal griffiers diverse aspecten van een draaiboek verkiezingen

Nadere informatie