Werkplan. Griffie Sliedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan. Griffie Sliedrecht"

Transcriptie

1 Vastgesteld in het presidum van 11 maart 2013 Werkplan Griffie Sliedrecht 2013 (t/m verkiezingen 2014) De griffie ondersteunt, faciliteert en adviseert de leden van de gemeenteraad en de burgerraadsleden bij de invulling van hun taak. De griffie levert een bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het gemeentebestuur, het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van burgers bij de politiek. De griffie doet dit vanuit een onafhankelijke positie en een proactieve en professionele houding. Raadsgriffie Sliedrecht, 15 januari 2013

2 Inleiding Voor u ligt het werkplan 2013 van de griffie Sliedrecht. In dit werkplan zijn de voornemens van de griffie opgenomen. Deze zijn zoveel mogelijk vertaald naar concrete producten met een planning. Een goede, constructieve samenwerking en verdere professionalisering van de ondersteuning aan de gemeenteraad van Sliedrecht, is het uitgangspunt. De verdere optimalisering van de ondersteuning van de gemeenteraad laat zich vangen in de volgende termen en typeringen: verder professionaliseren van de informatiestromen van en naar de gemeenteraad, aandacht voor de kwaliteit van de vergaderingen en de relatie tussen burgers en gemeenteraad versterken. Product/resultaat: Presidium (zomer 2013): stand van zaken werkplan griffie Presidium (januari/februari 2014): kort jaarverslag Vertrekpunt voor 2013 In 2013 wordt verder gewerkt aan het gewenste verandertraject, verwoord in de notitie Aannemen, Overnemen, Ondernemen (vastgesteld in de raad van 30 mei 2012). Eind 2012 treedt burgemeester Van Hemmen aan. Dit wordt gezien als een scharnierpunt in het verandertraject. De eerste helft van 2013 staat mede in het teken van de nieuwe burgemeester. In het najaar tot en met voorjaar 2014 staat de voorbereiding richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 centraal. In dit werkplan zijn de aanbevelingen en opmerkingen meegenomen, die zijn voortgekomen uit de jaarlijkse bezoeken van de griffie aan de fracties in de laatste maanden van 2012 en gesprekken met de nieuwe burgemeester. Dit werkplan is opgedeeld in de volgende clusters: 1. Vergaderstelsel 2. Procedures 3. Commissies & werkgroepen 4. ICT & Informatiesystemen 5. Communicatie 6. Facilitair 7. Planning & control 8. Training & opleiding 9. Griffie & begroting 1. Vergaderstelsel 2

3 Het principe van het vergaderstelsel is voor 2013 niet veranderd. Het vergaderschema 2013 is in de zomer van 2012 vastgesteld. Het accent blijft voor wat betreft de besluitvorming liggen op de opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen. De belangrijkste mutatie in het vergaderschema is dat in 2013 het aantal informatieve bijeenkomsten is gereduceerd tot twee (vast geplande) dinsdagavonden (zie paragraaf Informatieve bijeenkomsten). Daar tegenover staat een extra aantal andere momenten, waarin een nieuwe vorm van informatie-uitwisseling zal plaatsvinden, zoals besproken in het presidium. Het koffiedrinken voor aanvang van iedere vergadering-/bijeenkomst van de raad en een drankje na afloop is terug van weggeweest. Het informele contact vooraf en na afloop tussen (burger)raadsleden en collegeleden en andere belangstellenden wordt gewaardeerd. Opiniërende bijeenkomst In toenemende mate krijgt de opiniërende bijeenkomst de plek in het vergaderstelsel, die ze verdient. Hier leggen de fracties ook hun eigen voorstellen aan de (collega)raad(sleden) voor en bespreken de collegevoorstellen. Alles met als doel het raadsdebat in de opiniërende bijeenkomst voor te bereiden; men zoekt onderling het debat op om het draagvlak van de voorstellen te vergroten. Sinds oktober 2011 zitten fysiek bij de clustergewijze behandeling van de agenda, alleen de betreffende portefeuillehouders en vanuit de fracties twee woordvoerders, aan de vergadertafel. Deze 'setting' versterkt het onderling debat. Informatieve bijeenkomst In 2013 zijn in het vergaderschema twee dinsdagavonden gereserveerd voor informatieve bijeenkomsten. Daarnaast worden door de agendacommissie extra andere momenten gepland om de informatieve/informele activiteiten een meer flexibel karakter te laten krijgen; in uitvoering (locatie) en tijd (namiddag). Voorbeelden zijn werkbezoeken aan de regionale/sliedrechtse brandweer, HVC, het bedrijfsleven en een fietstocht langs projecten. Op die wijze krijgt de informatieve bijeenkomst een meer informeel karakter. Ook werkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering worden dit jaar in overleg met presidium en agendacommissie georganiseerd. Het creëren van meer informele contacten is een onderdeel van het verandertraject. Verschillende informatieve bijeenkomsten op een vernieuwde wijze meer in lijn met de wens van de (burger-)raadsleden 2. Procedures Start nieuwe Burgemeester, de heer Van Hemmen 3

4 Met de komst van de nieuwe burgemeester krijgt ook de raad een rol bij de invulling van het inwerkprogramma van de nieuwe burgemeester. Zo worden gesprekken met alle individuele (burger)raadsleden en bezoeken aan fracties gepland. Tevens zal burgemeester Van Hemmen in gesprek gaan met alle fracties afzonderlijk. Alle (burger)raadsleden hebben een gesprek met de nieuwe burgemeester Ontmoetingen fracties en burgemeester Technische vragen Technische vragen in opiniërende bijeenkomsten of raadsvergaderingen, zoals Sliedrecht die net als veel andere gemeenteraden kende, worden nauwelijks meer op die wijze gesteld. De (burger)raadsleden gebruiken actief het daarvoor ingestelde mailadres De technische vragen worden via dit mailadres doorgeleid naar de juiste ambtenaar. De gemeentesecretaris en de griffier blijven dit proces bewaken. Er zijn veel soorten technische vragen. Bij sommige technische vragen is het voor een juiste beantwoording goed te weten waarom de vraag wordt gesteld. Bij andere vragen kan niet met een kort antwoord (mailtje) worden volstaan. Voorjaar 2013 wordt een enquête gehouden naar de bevindingen van het huidige 'technische vragen'-systeem. De resultaten van deze enquête kunnen worden gebruikt voor een mogelijke verfijning van de werkwijze. Enquête naar bevindingen werkwijze technische vragen (voorjaar 2013) Reglement van orde In het najaar van 2013 vindt een eerste evaluatie van het Reglement van orde plaats. Doel is eventuele aanpassingen in het Reglement voor het einde van deze raadsperiode af te ronden. Zoals het formaliseren van het fenomeen dat de gewijzigde handelswijze van de actielijst van de opiniërende bijeenkomst; het bepalen van het lot t.b.v. sprekersvolgorde; het moment van agenderen van artikel 45 -vragen, en het goed vastleggen van de werkgeverscommissie. Evaluatie Reglement van orde (najaar 2013) 3. Commissies & werkgroepen Agendacommissie en Voorzitterspoule De agendacommissie is bijna een jaar in functie en zorgt voor de integrale bewaking van planning en de agenda van de raad. De voorzitterspoule richt zich in 2013 nog slechts op de ontwikkeling van de voorzitters, en andere belangstellenden/kandidaten voor het voorzitterschap. De agendacommissie heeft van de voorzitterspoule de voorbereiding van de informatieve 4

5 bijeenkomsten overgenomen. Beide gremia evalueren zelf rond de zomer 2013 hun werkwijze ten behoeve van suggesties en mogelijke aanpassingen voor de nieuwe raadsperiode. De griffie levert voor beiden het secretariaat en de ondersteuning. Memo evaluatie voorzitterspoule (juni juli 2013) Memo evaluatie agendacommissie (augustus september 2013) Presidium Het Klein Presidium is in 2012 reglementair omgebouwd tot de werkgeverscommissie van de griffier. Met de omvorming van het klein presidium wordt het groot presidium het presidium. In 2013 zal een voorstel worden opgesteld voor een verordening werkgeverscommissie. De griffie levert voor beiden het secretariaat en de ondersteuning. Voorstel verordening werkgeverscommissie (eind 2013) Auditcommissie De Auditcommissie komt minimaal viermaal per jaar bijeen en legt zich in 2013 verder toe op de verbetering van de programmabegroting, jaarrekening en kadernota. Apart organiseert de auditcommissie een brainstormbijeenkomst over het instrument BURAP. Op basis van deze bijeenkomst kan de auditcommissie met suggesties voor het instrument BURAP komen. De griffie levert het secretariaat en de ondersteuning voor de auditcommissie. Driehoek De driehoek, gevormd door de burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier, krijgt in 2013 verder vorm. 4. ICT & Informatiesystemen Online raadplegen van informatie De website kent een overzicht van alle voor de raad belangrijke stukken, waaronder raadsvoorstellen en notulen. De audioverslaglegging is gekoppeld aan dit digitale overzicht/archief. In 2012 is het experiment gestart om geen documenten meer via de mail als bijlagen aan een mailbericht te hangen (inboxen niet meer vol). Er wordt door de griffie alleen nog een mail verzonden (met de betreffende link erin). Op deze wijze kan iedereen de documenten via de website (na)lezen of downloaden. Daarmee is ook alle inhoud van de verzonden mails later terug te vinden (archieffunctie). Dit geldt ook voor de ingekomen stukken en de digitale leeskamer. In 2012 is al gestart om, vanwege de genoemde voordelen, op dezelfde manier de stukken van enkele commissies aan te bieden. In 2013 zullen alle commissies op deze wijze de stukken ontvangen. 5

6 In 2012 is gestart met een wifi-point voor de raadzaal. Vlak voor de jaarwisseling 2012 is de wifi-connectie uitgebreid tot in alle fractiekamers, de vergaderruimten Noord en Zuid en de Raadsinformatieruimte. Website bevat alle digitale documenten die gekoppeld zijn aan de agenda s voor alle commissies Live audio- en video-registratie De live audio-uitzending (streaming) van de opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen werkt naar tevredenheid. Het verouderde audio back-up systeem is aan vervanging toe. Het eerste onderzoek naar live video-uitzending in 2012 zal in 2013 worden afgerond, en aan het presidium worden gepresenteerd. Offerte audio back-up-systeem Offerte live video-uitzending 5. Communicatie Verandertrajecten van ambtelijke organisatie, college en raad In 2013 wordt verder gewerkt aan het (gewenste) verandertraject, vastgelegd in de notitie Aannemen, Overnemen, Ondernemen (vastgesteld in de gemeenteraad van 30 mei 2012). De eerste activiteiten zijn ontplooid. Ook dit jaar worden voor de raad activiteiten georganiseerd om het verandertraject verder in gang te zetten. Soms zijn deze bijeenkomsten in samenwerking met het college. Verschillende bijeenkomsten in het kader van de verandertrajecten Uitnodigingen informatieve en opiniërende bijeenkomsten In 2013 wordt gast van de raad geïntroduceerd in Sliedrecht. Een willekeurig aantal mensen krijgt een uitnodiging om gast van de raad te zijn op een avond dat de raad in vergadering bijeenkomt. Een korte rondleiding op het raadhuis en een praatje van 1 á 2 raadsleden over de werkzaamheden, gevolgd door een bezoek aan de raadsvergadering (de publieke tribune). Doel is meer burgers in contact te brengen met de (burger)raadsleden en hun werkzaamheden. Voor vier raadsbijeenkomsten burgers uitnodigingen (elk kwartaal) 6

7 Workshop Hoe werkt de raad? In het eerste kwartaal van 2013 worden avonden gepland voor belangstellenden (die zich vooraf hebben aangemeld) voor een workshop over Hoe de raad werkt?. Deze wordt in samenwerking met (burger)raadsleden georganiseerd. De deelnemers krijgen een kijkje in de keuken van de lokale politiek. Onderdeel is een simulatie van een raadsdebat. Workshop Hoe werkt de raad? voor burgers (maart april 2013) Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014 Direct na de zomer van 2013 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart Een ad hoc klankbordgroep van (burger)raadsleden wordt daarvoor samengesteld voor de zomer. In het najaar worden van alle politieke partijen de campagnecoördinatoren, (afdelings)voorzitter of (afdelings)secretarissen uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en de raadsgriffier om te spreken over de voorbereiding van de verkiezingen (logistiek zoals borden plakken, mogelijke afstemming activiteiten e.d.). Een gezamenlijke activiteit kan een jeugddebat zijn in februari 2014 op bijvoorbeeld De Grienden. Klankbordgroep Verkiezingen (3e kwartaal) Bijeenkomst bestuurders politieke partijen over voorbereiding verkiezingen (3 e kwartaal) Open monumentendag 2013 In 2013 is het thema van de Open Monumentendagen (14 en 15 september) Macht en Pracht. Op zaterdag 14 september wordt net als in 2011 het raadhuis weer opengesteld voor belangstellenden. Het landelijke thema zal in samenwerking met (burger)raadsleden inhoud krijgen. Raadhuis en raadzaal open op 14 september 2013 Uitslagenavond 2014 Net als in 2010 zal de griffie in samenwerking met bureau verkiezingen van de gemeente de uitslagenavond voor belangstellenden organiseren. Raadspagina in het Kompas In het weekblad Kompas staat elke week een item van de gemeenteraad, met uitzondering van de zomermaanden. Dat kan zijn een aankondiging van een vergadering of een artikel specifiek over het raadswerk. Tot december 2013 wordt het ritme van om de week een raadslid in het Kompas voortgezet. Van januari t/m maart 2014 volgt informatie over de verkiezingen. 7

8 Direct na de behandeling van de Kadernota 2014 en de Begroting 2014 wordt de binnenpagina in het Kompas gevuld met door de fracties zelf geschreven teksten naar aanleiding van deze belangrijke financiële beleidsmomenten. Binnenpagina in het Kompas over de kadernota 2014 en de begroting 2014 Gemeentelijke website De griffie kan sinds halverwege 2012 zelfstandig inhoud geven aan de webpagina s (www.sliedrecht.nl/raad). In 2013 wordt een stagiair communicatie gevraagd om een analyse te maken van de website/pagina s van de gemeenteraad Sliedrecht (gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, informatie/nieuwswaarde, e.d.). Onderdeel daarvan is een evaluatie onder de (burger)raadsleden. Aantrekkelijk gebruikersvriendelijke website met actuele en voor zowel de gemeenteraad als publiek inzichtelijke informatie Memo met opmerkingen en suggesties ten aanzien van de verbeterde website en vervolgens implementatie daarvan Analyse van de website/pagina s gemeenteraad Sliedrecht Raadsnieuwsbrief De Raadsnieuwsbrief is het communicatiemiddel, waarin opgenomen de onderwerpen, die (de achtergronden van) het raadswerk aangaan. Op deze wijze ontvangen alle (burger)raadsleden maandelijks een geclusterd overzicht met inhoudsopgave. Ook de Raadsnieuwsbrief wordt met een link naar de (burger-)raadsleden gestuurd en staat opgenomen op de website. Tien maal een raadsnieuwsbrief 6. Facilitair Raadhuis De griffie heeft ten behoeve van het gebruik van het raadhuis in 2011 een aantal acties in gang gezet, waarvan het wenselijk was dat deze in 2012 zouden worden afgerond. Een aantal zaken zal nog door de dienst Gebouwenbeheer worden aangepakt: een actueel ontruimingsplan voor het raadhuis, het opstellen van een sleutelplan, de afstemming over de inzet van de bodedienst, het gebruik van de raadsinformatieruimte op woensdagavond, opknappen/witten voormalige leeskamerruimte. In alle fractiekamers wordt een bel geïnstalleerd die vanuit de raadzaal kan worden geactiveerd. Deze kan een minuut voor aanvang of voor het einde van een schorsing worden geactiveerd door de voorzitter. 8

9 (Burger-)raadsleden kunnen de computers op de fractiekamers en de printer in de voormalige leeskamer slechts gebruiken met een zogenoemde tag. Echter niet alle (burger)raadsleden hebben of kunnen een tag gebruiken. Eind vorig jaar is een onderzoekje gestart naar een vereenvoudigde werkwijze (iedere fractie één tag). In het laatste kwartaal van 2013 worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe raadsleden; w.o. het digitaal aanbieden van belangrijke (proces)documentatie en het vormgeven van een introductieprogramma. Direct na de verkiezingen worden personele afhandelingen verricht voor de oudraadsleden en nieuwe raadsleden. Een verbetering in de facilitering en huisvesting van de raad 7. Planning & control Verzamelagenda van de agendacommissie Met de start van de agendacommissie is ook begonnen met de integrale lijst van onderwerpen voor bespreking in een van de vergaderingen, de zogenoemde Verzamelagenda. Daarin zijn ook de actiepunten van de opiniërende bijeenkomsten opgenomen. De verzamelagenda is het procesinstrument van de Agendacommissie, en daarmee de raad, om onderwerpen en bespreek- /vergadermomenten op elkaar af te stemmen. (Burger-)raadsleden kunnen onderwerpen bij de agendacommissie voor behandeling aandragen. Deze onderwerpen worden op de verzamelagenda geplaatst. Dit document wordt grotendeels via het college gevoed met verzoeken tot behandeling van concept raadsvoorstellen, incl. mogelijke fatale data. Deze voorstellen worden door de gemeentesecretaris aangeleverd. De actiepunten uit de opiniërende bijeenkomsten of raadsvergaderingen worden ook via verzamelagenda bewaakt. Kadernota/Begroting/Jaarrekening Voor een verdere verbetering van de Planning &Controlecyclus zal in 2013, in navolging van de bijeenkomst over de programmabegroting en P&C-cyclus, in het kader van de nieuwe opzet van de kadernota, een bijeenkomst worden georganiseerd voor de auditcommissie en vertegenwoordigers van fracties die niet in de Auditcommissie zitten. Net als voorgaande jaren zal eind 2013 de jaarlijkse evaluatie in de auditcommissie van de kadernota- en begrotingsbehandeling plaatsvinden. Operatie STOER In de eerste helft van 2013 vinden verschillende bijeenkomsten en besluitvorming in het kader van de operatie STOER plaats. Speciaal hiervoor worden enkele themabijeenkomsten georganiseerd die de raad ondersteunen bij de door haar te maken afwegingen. 9

10 Afstemming college en raad van de procedure van operatie STOER 8. Training & opleiding Naast externe trainingen die in de Raadsnieuwsbrief worden aangekondigd kunnen alle (burger) raadsleden ook gebruik maken van het aanbod van speciale bijeenkomsten tijdens de Drechtstedendinsdagen. In 2013 wordt voor de gemeenteraad als geheel een aantal interne trainingen georganiseerd. Deze trainingen zullen zoveel mogelijk aansluiten op het eerder genoemde verandertraject. Voor de voorzitters van de informatieve- en opiniërende bijeenkomsten wordt een training op maat georganiseerd. Debattraining voor de raad (en college) Training op maat voor de voorzitters(poule) 9. Griffie & begroting Op de griffie werken Maya Feddema (medewerker griffie), Heleen Vos (waarnemend griffier) en Arjen Overbeek (raadsgriffier). De functieomschrijvingen maken deel uit van het zogenoemde regionale functieboek. Totaal beschikt de griffie over net 2 fte. De werkzaamheden binnen de griffie zijn in verschillende clusters gegroepeerd, waarmee ook in 2013 wordt gewerkt. Naast het maandelijkse teamoverleg voor lopende zaken, vindt jaarlijks een griffieteamdag plaats (voor de zomer en voor de kerst). Jaarlijks treffen de griffiers en medewerkers van de zes griffies Drechtsteden elkaar. Doel is (verder) kennismaken, samenwerken en binding. In 2013 is de griffie Alblasserdam aan de beurt de gezamenlijke teamdag voor alle griffiemedewerkers van de Drechtsteden te organiseren. In het najaar van 2013 bezoeken de medewerkers van de griffie Sliedrecht traditioneel weer alle fracties voor input voor het werkplan. Tweemaal griffie-team(mid)dag Werkzaamheden coördinerend griffier voor de regiogriffie De raadsgriffier is lid van de regiogriffie. Door de Drechtraad is de raadsgriffier in december 2009 benoemd tot coördinerend griffier. In 2013 besteedt de griffier één dag per week aan het regionale griffiewerk. 10

11 Begroting De begroting van de griffie beslaat ca euro en bestaat voor meer dan de helft uit posten die betrekking hebben op de vergoedingen van de leden van de gemeenteraad en burgerraadsleden. De griffie- en kantoorkosten beslaan een kwart van de begroting. De rest is voor de ondersteuning van de eigenlijke werkzaamheden van de (burger)raadsleden. Deze laatste categorie bestaat uit o.a. kosten voor de Accountant, Kompas (Raadspagina), verslaglegging, vergaderingen, Rekenkamercommissie. De complete specificatie is terug te vinden in de begroting 2013 van de gemeente Sliedrecht. De fractiepenningmeesters leveren de verantwoording fractievergoeding over het jaar 2012 in vóór 15 januari De griffie zal in februari 2013 de voorbereidingen treffen, zodat het Presidium op 25 februari 2013 over het geheel van verantwoordingen kan spreken. Sliedrecht, 15 januari 2013 Arjen Overbeek Heleen Vos-Hulleman Maya Feddema-Wardenaar 11

Werkplan. Griffie Sliedrecht

Werkplan. Griffie Sliedrecht Werkplan Griffie Sliedrecht 2012 De griffie ondersteunt, faciliteert en adviseert de leden van de gemeenteraad en de burgerraadsleden bij de invulling van hun taak. De griffie levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Werkplan. Griffie Sliedrecht

Werkplan. Griffie Sliedrecht Vastgesteld: Presidium 25 november 2013 Werkplan Griffie Sliedrecht 2014 De griffie ondersteunt, faciliteert en adviseert de leden van de gemeenteraad en de burgerraadsleden bij de invulling van hun taak.

Nadere informatie

Griffie werkplan 2012

Griffie werkplan 2012 Griffie werkplan 2012 De griffie is de directe ondersteuning en adviseur van de gemeenteraad: ze ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

DRAAIBOEK NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN

DRAAIBOEK NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN DRAAIBOEK NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN Inleiding In de vergadering van de commissie Burger en Bestuur is de discussienotitie Naar een andere manier van vergaderen besproken. Geconcludeerd is dat

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Visie op griffie Venray 2017

Visie op griffie Venray 2017 Visie op griffie Venray 2017 Bij mijn vertrek als raadsgriffier van de gemeente Venray is mij gevraagd om een visie te geven op de toekomstige griffie. Een griffie die in staat is om in een snel veranderende

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Welkom bij de gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om:

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om: Raadsvoorstel: 2015-1406 Onderwerp: inrichting presidium Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis uren

Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis uren Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis Inhoudelijke en procesmatige ondersteuningen advisering aan de raad 1.1 Het verlenen van inhoudelijke

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december bijlage 13 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december Onderwerp Protocol werkwijze Auditcommissie agendapunt 11 datum 4 november 2010 steller J.S. Moret Doorkiesnummer 078 639 8515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn

Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 15273 20 maart 2014 Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn gelet op artikel

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Reglement van orde Maart 2014

Reglement van orde Maart 2014 Reglement van orde Maart 2014 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Voorzitter: de voorzitter van de RKC (RKC) of diens plaatsvervanger. Lid: een lid van de RKC, niet voortkomend

Nadere informatie

Met de kadernota WSD 2017 is de planning vastgesteld voor de behandeling van de financiële stukken in De hoofdlijn van deze planning is:

Met de kadernota WSD 2017 is de planning vastgesteld voor de behandeling van de financiële stukken in De hoofdlijn van deze planning is: Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC16-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 29-03-2016 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter,

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter, Datum : 8 september 2015 Ons kenmerk : 186145 Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep Uw kenmerk : Uw brief van : Bijlage : 1 Onderwerp : Spoorboekje begroting 2015 Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Integriteit Versie 3 d.d. 6 september 2016 (intern document)

Plan van aanpak Integriteit Versie 3 d.d. 6 september 2016 (intern document) 1 Plan van aanpak Integriteit 2016 2018 2016-31876 Versie 3 d.d. 6 september 2016 (intern document) De aanbevelingen uit het rapport Berenschot zijn door de raad overgenomen op 31 maart 2016. De aanbevelingen

Nadere informatie

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in:

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in: Raadsvoorstel: 2015-1405 Onderwerp: vergaderstructuur Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

OMZIEN NAAR DUALISME. Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn. November 2007 Griffie Henriëtte van Olst

OMZIEN NAAR DUALISME. Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn. November 2007 Griffie Henriëtte van Olst OMZIEN NAAR DUALISME Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn November 2007 Griffie Henriëtte van Olst Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling

Nadere informatie

Griffieplan 2015. E-mailadres: raadsgriffie@woerden.nl Twitteraccount: raadwoerden

Griffieplan 2015. E-mailadres: raadsgriffie@woerden.nl Twitteraccount: raadwoerden Griffieplan Griffier & Commissiegriffier Commissie Ruimte: Erwin Geldorp (geldorp.e@woerden.nl, tel. 0348-428510) Plaatsvervangend griffier & Commissiegriffier Commissie Welzijn& Middelen: Milan Lucassen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsnieuwsbrief Februari 2013 voor de gemeenteraad Sliedrecht

Raadsnieuwsbrief Februari 2013 voor de gemeenteraad Sliedrecht Raadsnieuwsbrief Februari 2013 voor de gemeenteraad Sliedrecht Sliedrecht, 20 februari 2013 Het doel van deze brief is om u snel te informeren over allerhande onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk.

Nadere informatie

Experiment Motiemarkt versie Opzet en Ervaringen van Enschede. Aanleiding / doel

Experiment Motiemarkt versie Opzet en Ervaringen van Enschede. Aanleiding / doel Experiment Motiemarkt versie 27-03-2012 Opzet en Ervaringen van Enschede Aanleiding / doel De gemeenteraad van Hengelo heeft in de begrotingsvergadering van 9 november 2011 een motie aangenomen over het

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Raadsnieuwsbrief December 2012 voor de gemeenteraad Sliedrecht

Raadsnieuwsbrief December 2012 voor de gemeenteraad Sliedrecht Raadsnieuwsbrief December 2012 voor de gemeenteraad Sliedrecht Sliedrecht, 11 december 2012 Het doel van deze brief is om u snel te informeren over allerhande onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk.

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Op 24 juni a.s. is de gezamenlijke raadsvergadering over de werkorganisatie BUCH. Aan de raden wordt dan gevraagd : 1. Werkorganisatie BUCH

Op 24 juni a.s. is de gezamenlijke raadsvergadering over de werkorganisatie BUCH. Aan de raden wordt dan gevraagd : 1. Werkorganisatie BUCH ACHTERGRONDNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Aan Cc Van bespreken in Leden van de gemeenteraad College Griffiers Fractievoorzittersoverleg onderwerp Opzet raadsvergadering 24 juni 2015, gemeentehuis Castricum,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Julien van Ostaaijen (Tilburg

Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Julien van Ostaaijen (Tilburg Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Julien van Ostaaijen (Tilburg University) @ostaaijen Opzet Verbindende rol van de raad onder druk Verdieping van de klassieke rollen Hard naar het college,

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Het bij dit besluit gevoegde document "tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014" vast te stellen.

Het bij dit besluit gevoegde document tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 vast te stellen. Voordracht aan Provinciale Staten Van Statencommissie Bestuur en Middelen Vergadering Oktober 2014 Nummer Onderwerp Vaststelling tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN 2014 -... Een nieuwe manier van vergaderen 1 INLEIDING De gemeenteraad heeft in februari 2009 besloten volgens een nieuwe systematiek te vergaderen. Tot die tijd werden

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid,

*<BARCODE>* Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid, Voorstel raad nr.rv/12/00237 1 ** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 23 oktober 2012 RV/12/00237 6 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Integriteitsbeleid 2017 voor de raad

Integriteitsbeleid 2017 voor de raad Integriteitsbeleid 2017 voor de raad Aanpak voor de raad n.a.v. rapport rekenkamercommissie over integriteit beleid en werkelijkheid Aanpak voor de raad n.a.v. rapport rekenkamercommissie over integriteit

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, Resultaat

JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, Resultaat JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, Resultaat Toelichting A3 2013-1 Onderwerpen: rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers Halfjaarsoverzicht teksten:

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

RAADSCOMMUNICATIE Een essay van de griffier

RAADSCOMMUNICATIE Een essay van de griffier RAADSCOMMUNICATIE Een essay van de griffier 1. Communicatie Alle gedrag in sociale situaties is communicatief. Deze notitie richt zich op de bewuste communicatie. Communicatie kan beschouwd worden als

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

III PI0&-01662 Eenheid: GRIFF 1.58

III PI0&-01662 Eenheid: GRIFF 1.58 Gemeente jf Bergen op Zoom III PI0&-01662 Eenheid: GRIFF 1.58 GRIFFIE: Nota presidium Behandeld door F.P. de Vos Doorkiesnr 277384 Datum 16februari 2009 Vergadering presidium Onderwerp: 25 februari 2009

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO

REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO Vastgesteld rekenkamercommissie d.d. 22 september 2015 steller Y. van Geel doorkiesnummer 077-5699642 e-mail y.vangeel@venlo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Nieuwegein 2010-145 Aan de qemeenteraad Onderwerp: Procedure rondom werving en selectie van de Griffier Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Afdeling: Griffie Bijlagen: 1 Bijgaand treft u

Nadere informatie

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366 Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Griffieplan 2015-2016 Heerhugowaard. Slim innoveren en samenwerken in veranderende tijden

Griffieplan 2015-2016 Heerhugowaard. Slim innoveren en samenwerken in veranderende tijden Griffieplan 2015-2016 Heerhugowaard Slim innoveren en samenwerken in veranderende tijden Aanleiding De doelstellingen van het griffieplan 2012-2014 zijn zo goed als afgerond 1. In 2014 lag de focus vooral

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Op weg naar de Griffie 2.0 Griffiejaarplan 2016

Op weg naar de Griffie 2.0 Griffiejaarplan 2016 Op weg naar de Griffie 2.0 Griffiejaarplan 2016 Hanna Jansen Raadsgriffier Inhoudsopgave 1. Inleiding..1 2. Gemeenteraad & commissies..2 3. De Griffie 2.0..4 4. Meerjarenplan 2017-2018 12 Inleiding In

Nadere informatie

Raadsnieuws brief voor de gemeenteraad Sliedrecht 2012 nr. 2

Raadsnieuws brief voor de gemeenteraad Sliedrecht 2012 nr. 2 Sliedrecht, 8 februari 2012 Raadsnieuws brief voor de gemeenteraad Sliedrecht 2012 nr. 2 Voor u ligt de tweede Raadsnieuwsbrief van 2012. Het doel van deze brief is om u snel te informeren over allerhande

Nadere informatie