Matrix referentieprofiel Local Compliance Officer. Local Compliance Officer B Functiegroep 9. Local Compliance Officer A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Matrix referentieprofiel Local Compliance Officer. Local Compliance Officer B Functiegroep 9. Local Compliance Officer A"

Transcriptie

1 Local Compliance Officer A Local Compliance Officer B Functiegroep 9 Functiegroep 10 Indelingsadvies Komt regulier voor bij lokale banken met bankschaal tot en met C1 Komt regulier voor bij lokale banken met bankschaal C2, C3, C3+ Kwantitatieve gegevens van de eenheid Context De LCO-functie is een volwaardige functie. Dit betekent dat de functie in de meeste gevallen voltijds of bijna voltijds wordt ingevuld. In een inrichtingsadvies wordt hierop nader ingegaan. Indien gewenst kan e.e.a. gespecificeerd worden door middel van het verkorte profiel. Werken bij de Rabobank Groep vraagt bijzondere competenties van de individuele medewerker, die, sterker dan bij vergelijkbare grote (dienstverlenende-) ondernemingen, een natuurlijke oriëntatie dient te hebben op samenwerking met klanten, leden en collega s, teneinde gemeenschappelijke professionele resultaten te bereiken. De meerwaarde uit zich door een permanente wederzijdse samenwerking van lokale banken, Rabobank Nederland en binnen- en buitenlandse groepsonderdelen. Dit vraagt van medewerkers een persoonlijkheid die herkenbaar actief gericht is op de ander. De Gedragscode Rabobank Groep vormt het kader voor het handelen binnen de gehele Rabobank Groep. Iedere bank is op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en het bijbehorende Besluit Prudentiële Regels WFT (BPR) verplicht een compliancefunctie te hebben. Elke lokale Rabobank moet op grond van de Regeling Organisatie en Beheersing een eigen compliancefunctie hebben. Deze compliancefunctie is bij de lokale banken vormgegeven met de Local Compliance Officer (LCO). De LCO valt binnen de lokale bank hiërarchisch en functioneel onder de statutair directeur Bedrijfsmanagement of de directievoorzitter. Daarnaast vindt functionele aansturing plaats door Rabobank Nederland. Dit betekent ook dat Rabobank Nederland betrokkenheid heeft bij onder meer benoeming en ontslag van de LCO, input geeft voor de planning, beoordeling, opleiding en permanente educatie van de LCO voorschrijft. 1

2 De LCO is de invulling van de lokale compliancefunctie als beschermer van de integere bedrijfsvoering van de specifieke lokale bank, maar is daarmee ook onderdeel van de compliancefunctie die waakt over de integere bedrijfsvoering van het collectief van lokale banken en Rabobank Nederland. De LCO voert zijn taken onafhankelijk in optreden en attitude uit ten opzichte van de eigen lokale bank. Tegelijkertijd wordt de LCO voor een goede uitvoering van zijn taken ondersteund door een goede samenwerking met onder meer business- en procescontrollers. De LCO voert een compliancewerkprogramma uit dat deels uit een instructie bestaat vanuit Rabobank Nederland (centraal vastgestelde onderwerpen en beoordelingskaders). De LCO neemt tevens eigen initiatief om belangrijke risico s voor zijn bank te signaleren en te adresseren. Daarom levert de LCO input voor de risicoanalyse ten behoeve van het dynamische controleplan van de lokale bank. Hij moet bij het uitvoeren van het compliancewerkprogramma steunen op de eerste en tweede lijn binnen de lokale bank maar moet wel vaststellen dat deze voldoende kwaliteit heeft om op te steunen. De LCO stelt de compliancerapportage op zonder tussenkomst van anderen. De compliancerapportage wordt elk kwartaal geagendeerd voor de vergadering van de directie en de raad van commissarissen. De directie en de LCO zijn bij de bespreking daarvan aanwezig om reactie respectievelijk toelichting te geven. Bij Rabobank Nederland is de afdeling Toezicht en Compliance Nederland (TCNL), onderdeel van het Directoraat Toezicht, de ontvanger van de compliancerapportage van de LCO. De LCO heeft vanuit zijn functie binnen de lokale bank directe contacten met onder meer managers, de leden van de directie en (de voorzitter van) de raad van commissarissen. Doelstelling Het doel van de LCO is een onafhankelijk en objectief oordeel te geven en te rapporteren over de stand van zaken op het gebied van naleving van wet- en regelgeving en van interne regels. Deels door te oordelen op basis van de uitgevoerde eerste- en tweedelijnscontroles en deels door zelf aanvullend controleactiviteiten uit te voeren. Tevens is het doel van de LCO de beheersing van compliancerisico s binnen zijn bank te bevorderen. Enerzijds door toe te zien of deze beheersing goed is ingericht, anderzijds door proactief initiatieven te nemen om de beheersing van compliancerisico s te versterken. Het identificeren, beoordelen en beheersen/mitigeren van de compliancerisico s is de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Vrijheden 1. Zelfstandigheid De LCO houdt onafhankelijk en zelfstandig toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan raad van commissarissen, directie, management en medewerkers en is in staat om daarbij de rug recht te houden. Dit geschiedt met een ruime mate van zelfstandigheid voor zover het vragen/problemen betreft waar sprake is van meer uitgekristalliseerde regelgeving; in deze gevallen is er sprake van zelfstandige verantwoordelijkheid voor het initiëren van en verder afhandelen van overleg met de dossiereigenaar van regelgeving, de lokale controlorganisatie en desgewenst het betreffende lijnmanagement. 2. Rapportage De LCO stelt onafhankelijk en zelfstandig de compliancerapportage op over de lokale bank (elk kwartaal). Deze is gericht aan de raad van commissarissen, de directie en Rabobank Nederland (TCNL). 1. Zelfstandigheid Geeft onafhankelijk en volledig zelfstandig invulling aan de LCO functie. Heeft een grote zichtbare verantwoordelijkheid. Weet op basis van senioriteit/vakvolwassenheid expertise op het juiste moment in de cyclus te escaleren. 2. Rapportage 2

3 3. Afstemming Neemt vanuit de compliance expertise deel aan operationeel overleg binnen de lokale bank om te bewaken dat de compliance in de dagelijkse gang van zaken wordt geborgd. Complexere zaken, alsmede nieuwe zaken, worden afgestemd met enerzijds de betreffende dossiereigenaar en anderzijds het verantwoordelijk directielid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het klankborden met professionals van DT in lastige/complexe gevallen, second opinion, etc. De LCO bespreekt zelfstandig de rapportage met (de afzonderlijke leden van) de directie en de raad van commissarissen. 3. Afstemming Neemt vanuit de compliance expertise deel aan het reguliere Directieteam/Managementteam overleg binnen de lokale bank om te bewaken dat compliance op de lange termijn wordt geborgd. 4. Kaders en regelgeving Externe wet- en regelgeving inzake toezicht en compliance, alsmede de interne regelgeving waarin deze zijn geïntegreerd, gelden als de relevante kaders waarbinnen wordt geopereerd. 4. Kaders en regelgeving Resultaat gebieden 1. Compliancecyclus Opzetten, uitvoeren van de compliancecyclus, bestaande uit onder meer een risicoanalyse, planning, uitvoering monitoringprogramma, issuehandling en reporting. De LCO is leidend in het primaire compliance proces. Adviseren over en aanjagen van acties in het kader van compliance. 2. Regelgeving en beleid Bijhouden, analyseren en signaleren binnen de eigen bank en richting Rabobank Nederland van ontwikkelingen in het vakgebied (best practices) en de wet- en regelgeving. Betrokkenheid bij het vormen van een visie op deze ontwikkelingen door Rabobank Nederland en het zelf vormen van een beeld over wat een en ander betekent voor de eigen lokale bank. Vertalen van deze ontwikkelingen op basis van de instructies en guidance van Rabobank Nederland naar acties voor de onderdelen van en/of het verantwoordelijke lijnmanagement van de eigen lokale bank. Verzorgen van kwalitatief hoogwaardig advies (zowel gevraagd als ongevraagd) aan het directieteam aangaande de interpretatie van beleid en regelgeving. 1. Compliancecyclus Processturing; aansturen, organiseren en delegeren van activiteiten. Heeft een grote zichtbare verantwoordelijkheid. Weet op basis van senioriteit complexe problemen op te lossen en op het juiste moment te escaleren in de cyclus. Afhankelijk van de lokale inrichting kan de LCO taken delegeren aan C&F medewerkers, compliance medewerkers en proces controllers. In het laatste geval is afstemming met Bedrijfsmanagement vereist en moet vooraf een eenduidige onderzoeksopdracht worden geformuleerd. 2. Regelgeving en beleid Kennis hebben van en ervaring met best practices op het gebied van compliance en vanuit de senioriteit expertise, d.w.z. diepgaande vakbeheersing en conceptueel denkvermogen, invulling geven aan het verhogen van het kennisniveau van lijnmanagement en stafmanagement en het uitdragen van bestaande procedures en richtlijnen om de compliance-awareness te vergroten binnen de lokale bank. 3

4 Ondersteunen in het implementeren van gedragsregels en beleid in het kader van (nieuwe) wet- en regelgeving en zorgdragen voor het beheer hiervan op basis van guidance van Rabobank Nederland. Geheel zelfstandig planmatig doorlichten van processen en beleid van de lokale bank en adviseren over verbeteringen. 3. Implementatie en borgen Directie en/of management op een adequate manier adviseren bij het implementeren van beleid en gedragsregels, zonder daarbij operationeel betrokken te zijn. Aanjagen en bewaken van een consistente implementatie en interpretatie van beleid en gedragsregels. Toezicht houden op een tijdige en kwalitatief goede implementatie van maatregelen waarmee compliancerisico s binnen de lokale bank moeten worden beheerst en het signaleren richting dossiereigenaar/management indien dat nodig is. Toezicht houden op de werking van de geimplementeerde maatregelen en signaleren indien die werking onvoldoende is; het geven van een eerste oorzaakanalyse, daarvoor het stimuleren van en adviseren over de oorzaakanalyse die het lijnmanagement vervolgens dient uit te voeren en het toezicht houden op de effectiviteit van de acties daaruitvolgend. Distribueren van kennis over compliance (standaard presentaties, trainingen en e-learnings); ook om te stimuleren en te ondersteunen dat het verantwoordelijke lijnmanagement, dat verantwoordelijk is voor implementatie van wet- en regelgeving, de medewerkers op een adequate wijze informeert en traint. Participeren in projecten om zorg te dragen voor verdere professionalisering op het vakgebied van compliance. Het zijn van sparringpartner voor het management over soft controls met betrekking tot toezicht en compliance. 4. Toetsing/informatieverzameling Monitoren van het risicoprofiel ten aanzien van compliancerisico s en de kwaliteit van de beheersmaatregelen ter beheersing van de compliancerisico s, alsmede de daarvoor bepalende aspecten als houding en gedrag van de leidinggevenden en medewerkers. Uitvoeren van een risicoanalyse over compliance en integriteit op basis van de risicoanalyse van Rabobank Nederland en de eigen geconstateerde risico s van de lokale bank. Deze risicoanalyse wordt voorgelegd aan Rabobank Nederland en vormt input voor de BBRA van de bank. De directie stelt de BBRA vast. 3. Implementatie en borgen Advies met betrekking tot compliance en toezicht komt tot stand vanuit een totaaloverzicht, een helicopterview en deskundigheid en heeft een grotere impact op de actie van de beslisser. 4. Toetsing/ informatieverzameling Uitvoeren van de risicoanalyse over compliance en integriteit binnen de lokale bank en stelt trendanalyse op. Ontwikkelingen/veranderingen kunnen vertalen in scenario s en daar het gesprek over aangaan met het management. 4

5 Op basis van de risicoanalyse en BBRA input geven op de door de directie vast te stellen en door de afdeling Control uit te voeren controleplanning van de bank. Op basis van de instructie van Rabobank Nederland, de risicoanalyse en de controleplanning opstellen van het jaarlijkse compliancewerkprogramma en gedurende het jaar (per kwartaal) zonodig bijstellen. Uitvoering geven aan het compliancewerkprogramma. Dit zal onder meer omvatten: - Risicogebaseerd hertoetsen van de onderzoeken uitgevoerd door de tweede en de eerste lijn. - Uitvoeren van bijzondere onderzoeken op verzoek van Rabobank Nederland. - Onderzoeken in het kader van de onderwerpen van de LCO zelf (bestuurderskredieten, etc) De kwaliteit van de eerste en/of tweede lijns controle bepaalt de mate waarin de LCO zelf het primaire proces toetst. In alle gevallen vormt de LCO zijn eigen oordeel. Op frequente basis spreken met commerciële en niet-commerciële managers, businesscontrollers en directeuren; bijwonen van overleggen van onder meer managementteams en de kredietcommissie. De LCO heeft toegang tot alle stukken en kan daarover te allen tijde navraag doen bij medewerkers, managers en directie. 5. Netwerken Deelnemen aan een netwerk van LCO s van lokale banken. Participatie in intern en extern overleg over wet- en regelgeving alsmede toepassing daarvan in generieke situaties en voor specifieke constructies op verzoek van een dossiereigenaar, de directie of Rabobank Nederland. Onderhouden van een eigen intern netwerk binnen de lokale bank op alle niveaus. 6. Oordeelsvorming, Informatievoorziening en Rapportage Elk kwartaal opstellen van de compliancerapportage ten behoeve van de directie en de raad van commissarissen van de lokale bank en Rabobank Nederland en het hiertoe uitzetten van de werkstromen in Color. Bespreken van de compliancerapportage met de verantwoordelijke vakdirecteuren, directeur Bedrijfsmanagement en directievoorzitter en in het directieteam. Bespreken van de compliancerapportage met de raad van 5. Netwerken Deelt kennis/expertise en profileert zich als senior professional binnen en buiten de Rabobank, bouwt netwerken op met relevante externe partijen. Ondersteunt Directoraat Toezicht bij beleidsontwikkeling in klankbordfunctie en levert hiertoe de benodigde input. 6. Oordeelsvorming, Informatievoorziening en Rapportage, plus In staat om boven eigen kennisdomein uit te stijgen en de verbinding te maken met de business (opereren als business partner). 5

6 commissarissen met en zonder aanwezigheid van de directie. Bespreken van de compliancerapportage met een vertegenwoordiger van Rabobank Nederland. Ad hoc bespreken van complexere problemen en waar nodig overtuigend escaleren van compliance issues/problemen in beheersing van compliance en integriteitrisico s met de directievoorzitter, andere leden van de directie en/of de voorzitter van de raad van commissarissen. Signaleren van incidenten, intern opvolging bewaken en communiceren naar Rabobank Nederland. Inhoudelijk afstemmen van de bevindingen ten behoeve van de compliancerapportage met collega-lco s en Rabobank Nederland om consistentie te bevorderen. Signaleren van mogelijke bankspecifieke of bredere complianceissues richting Rabobank Nederland. Denk en werkniveau Vereiste ervaring/ Aanvullende kenniseisen 7. Overige werkzaamheden Een aantal onderdelen van het compliancewerkprogramma betreft werkzaamheden die de LCO zelf periodiek uitvoert: Controles en advies in het kader van de Regeling Privé-transacties (indien van toepassing), de Regeling Bestuurderskredieten, de Regeling Giften en de Regeling Nevenfuncties en ongerechtvaardigde bevoordeling. Verzorgen van de (verplichte) meldingen aan Rabobank Nederland ten behoeve van de AFM. Deelname aan de klanttafel in het kader van klantintegriteit. 8. Coaching/begeleiding/training Geven van training en voorlichting. Stimuleren van deskundigheid bij collega s op de lokale bank. HBO 5-10 jaar ervaring WO 3-5 jaar ervaring Afgeronde opleiding: - Rabobank Compliance Opleiding of - NCI leergang Compliance Officer of - vergelijkbare opleiding Daarnaast zal permanente educatie verplicht worden gesteld. Mogelijk wordt op termijn certificering verplicht. 7. Overige werkzaamheden 8. Coaching/begeleiding/training HBO jaar ervaring WO 5-10 jaar ervaring Afgeronde opleiding: - Rabobank Compliance Opleiding of - NCI leergang Compliance Professional of - NIBE-SVV Certified Compliance Officer of - vergelijkbare opleiding Daarnaast zal permanente educatie verplicht worden gesteld. Mogelijk wordt op termijn certificering verplicht. 6

7 Competenties Zie Rabo Kern Profiel; door de directeur specifiek te maken in samenspraak met de medewerker. Objectcode (Sapiens) Relevante competenties: Klantfocus Samenwerken Omgevingsgerichtheid Oordeelsvorming Stijlflexibiliteit Impact Organiseren en monitoren Kwaliteitsgerichtheid Overtuigingskracht Relevante competenties: Veerkracht Organisatiesensitiviteit Coachen LB LB 7

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Intern Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Intern Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+ Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Intern Accountmanager Bijzonder Beheer A Functiegroep 6 Omvang van de eenheid: Intern Accountmanager Bijzonder Beheer B Functiegroep 7 Omvang van de eenheid:

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+ Accountmanager Bijzonder Beheer A Accountmanager Bijzonder Beheer B Accountmanager Bijzonder Beheer Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 7 Functiegroep 8 Functiegroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Profiel lid raad van commissarissen

Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Doel Het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Agrico B.V. en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Aandachtsgebied: Rabobank Emmen Coevorden Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector 1. ORGANISATIE

Nadere informatie

Profiel lid raad van commissarissen

Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Doel Het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Agrico B.V. en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Manager Zakelijke Relaties

Matrix referentieprofiel Manager Zakelijke Relaties Kwantitatieve gegevens van de eenheid Manager Zakelijke Relaties A Manager Zakelijke Relaties B Functiegroep 9 Functiegroep 10 Voor de kwantitatieve richtlijnen t.a.v. omvang van de afdeling en aantallen

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Program Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie en missie van compliance 1

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Risk Management Charter

Risk Management Charter Rapport Risk Management Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Contactpersoon H.R. Noordam / A. Graafland T 070 3750 811/471 hans.noordam@ bngbank.nl agnes.graafland@

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ @ PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ Maart 2017 voor meer informatie over de functie: Dhr. B. Wesseldijk directeur-bestuurder telefoon 06-14331004 Mevr. M. Maas

Nadere informatie

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau Strategie en control Functieprofiel medewerker strategie en control Medewerker strategie en control Functiefamilie Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau I Doel De medewerker strategie en

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie