Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M.J. Goossens Tel.nr. : Datum: 14 april Team: VTH Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: goossens N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t. Onderwerp: Verbeterplan kwaliteitscriteria Wabo Nummer: 14A Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht Paraaf teammanager: Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.:

2 Portefeuillehouder: wethouder Schreurs Inleiding: Vanuit provincies, gemeenten, veiligheidsregio s en milieudiensten is gezamenlijk het implementatietraject van de landelijke kwaliteitscriteria gestart. Het doel van dit implementatieproces is dat de uitvoeringsorganisaties vanaf 2015 een overeengekomen kwaliteitsniveau behalen en dit binnen hun organisatie geborgd hebben. De set met kwaliteitscriteria wordt wettelijk geborgd maar zal pas vanaf 1 januari 2015 worden toegepast. Tot die tijd krijgen de betrokken uitvoerders de gelegenheid om hun organisatie en inzet zo te regelen dat zij aan die criteria kunnen voldoen. De set geldt voor de VTH-taken met betrekking tot het bepaalde bij en krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten voor zover dat in die wetten is bepaald (milieu, bouw, ruimtelijke ordening, monumenten, natuurbescherming, flora en fauna, water). Voorafgaand aan het verbeterplan is in oktober 2013 een zelfevaluatie uitgevoerd (middels een landelijk onderzoeksmodel). De uitkomst van deze scan vormt de basis voor het verbeterplan. Het verbeterplan moet uiterlijk 1 e helft 2014 zijn vastgesteld en daarna heeft elke organisatie een periode van een half jaar om het plan uit te voeren. Gezien het feit dat per 1 januari 2015 de gemeenten Woerden en Oudewater gaan samenwerken is er voor gekozen (in overleg met de provincie utrecht) dat Woerden en Oudewater individueel hun kwaliteitsscan indienen, maar gezamenlijk een verbeterplan opstellen. De voor het college meest belangrijke punten uit het verbeterplan; Door de samenwerking met Oudewater voldoet het nieuwe ambtelijk apparaat aan bijna alle gestelde eisen. Het enige waar de gemeenten Woerden en Oudewater samen niet aan voldoen is dat zij twee constructeurs in dienst moeten hebben. Beide gemeenten maken op dit moment namelijk gebruik van dezelfde constructeur, die als ZZP-er aan beide organisaties is verbonden. Op dit moment zien wij nog geen noodzaak om op dit punt nog een extra persoon te betrekken, immers er is nu maar werk voor 1 constructeur. Op dit punt wordt dus bewust afgeweken van de eis die is gesteld. Mocht de provincie utrecht in de toekomst toch de eis gaan stellen dat wij gaan werken met 2 constructeurs, dan herzien wij dit punt opnieuw. Verder zullen er aan de medewerkers nog wat opleidingen worden aangeboden om op niveau te blijven. Bij de gemeenten Woerden en Oudewater werken qua denk en werkniveau voldoende gekwalificeerde mensen. Als laatste vraagt de Provincie nog om een bouwbeleidsplan. Dit is zal in het tweede kwartaal 2014 aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Bevoegdheid: Het vaststellen van het verbeterplan is een bevoegdheid van het college

3 Beoogd effect: Voldoen aan de door de provincie gestelde eisen. Argumenten: De gemeenten Woerden en Oudewater samen voldoen voor bijna alle gestelde punten aan de eisen die de provincie Utrecht stelt. Door het doorvoeren van het verbeterplan borgen we deze kwaliteit. Het werken met 1 constructeur in plaats van 2 zoals de wetgever dat eist zien wij als een nodeloze investering in mensuren die niet nodig is (er is immers geen werk voor). Hier wordt vanuit het kostenaspect dus van afgeweken, waarbij de verwachting is dat de provincie gezien het feit dat we aan alle andere eisen voldoen dit zal honoreren.

4 implementatie wabo kwaliteitscriteria Verbeterplan Oudewater en Woerden Versie 10 maart 2014

5 Inhoud verbeterplan 1 Resultaten startmeting 3 2 Verbetertraject Werken voor Oudewater en Woerden 4 F Opleidingen Procescriteria 10 3 R 11 4 Borging 12 5 Besluitvorming en communicatie 13 BIJLAGEN I Zelfevaluatie Woerden II Programmaorganisatie Werken voor Oudewater en Woerden (WOW) 2

6 Hoofdstuk 1 Resultaten startmeting Beide gemeenten hebben de zelfevaluatietool ingevuld en inzicht gekregen in hoeverre zij in 2013 aan de wabo kwaliteitscriteria konden voldoen en de uitvoering van de taken geborgd is. De resultaten voor woerden zijn te vinden in bijlage I. Verklaring van de tekens: groen = akkoord, geel = niet van toepassing/niet bruikbaar, oranje = maatregelen treffen, rood = voldoet niet Hieruit blijkt dat beide gemeenten nog niet op alle punten voldoen aan de kwaliteitscriteria. De gemeente Woerden scoort overwegend groen en kan zich op enkele punten verbeteren. Voor de gemeente Oudewater geldt ongeveer hetzelfde, behalve als het gaat om de minimale eisen met betrekking tot kritieke massa. De aanwezige werkvoorraad in Oudewater leidt ertoe dat de minimale fte- en frequentie-eisen bijna over de gehele linie niet kunnen worden gehaald. Voor Woerden geldt dat slechts in beperkte mate. 3

7 Hoofdstuk 2 Verbetertraject Oudewater en Woerden maken vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk gebruik van één ambtelijke organisatie. In 1 van dit hoofdstuk komt dit gegeven aan bod, in relatie tot de kwaliteitscriteria en dit verbeterplan. Voor de meeste taken blijkt via samenvoeging van de beide organisaties te kunnen worden voldaan aan de kwaliteitscriteria. 2 Gaat dieper in op het quentie. Voor de taken die door de gezamenlijke organisatie in eigen beheer zullen worden uitgevoerd behandelt 3 het traject voor opleiding. In 4 komt tenslotte het verbetertraject ten aanzien van de procescriteria aan de orde. 2.1 Werken voor Oudewater en Woerden (WOW) Ambtelijke samenvoeging De afgelopen jaren hebben beide gemeenten besloten tot één gezamenlijke gemeentelijke organisatie per 1 januari De gemeente Oudewater neemt vanaf dat moment via een dienstverleningsovereenkomst haar taken af van de gemeente Woerden. Zo ontstaat één organisatie die voor twee besturen werkt, zonder afzonderlijke bestuurslaag als in een Gemeenschappelijke Regeling. Door beide ambtelijke organisaties samen te voegen kan het beste van twee werelden worden gecombineerd en worden de organisaties voor beide gemeenten in het bijzonder voor Oudewater minder kwetsbaar. Voor de samenvoeging is, naast richtinggevende uitgangspunten en een businesscase, een programmacontract vastgesteld en een programma organisatie opgestart. In het contract is omschreven welke inspanningen moeten worden verricht om tot de samenvoeging per 1 januari 2015 te komen, hoe dat wordt georganiseerd en welke financiële en personele middelen hierbij horen. Het landelijke traject rondom de VTH kwaliteitscriteria past hier grotendeels binnen. Relatie met VTH kwaliteitscriteria Door de samenvoeging van beide organisaties kunnen ook op het gebied van de VTH kwaliteitscriteria grote slagen worden gemaakt. Zo wordt het voor beide gemeenten mogelijk om de kern van wabotaken dichtbij te blijven organiseren, in plaats van ze onder te brengen bij een omgevingsdienst of een ander groot regionaal verband. Daarbij zijn beide gemeenten rijk aan historisch erfgoed, en maakt de samenvoeging het mogelijk om ook de specialistische taken op dit gebied in eigen huis te houden. 4

8 Het schema op de volgende bladzijde geeft de resultaten van de startmeting weer voor beide gemeenten afzonderlijk. Daarnaast is te zien welke taken de gemeenten gezamenlijk in eigen beheer kunnen gaan uitvoeren als gevolg van de samenvoeging. Hieruit blijkt dat de meeste taken in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Op veel punten levert de samenvoeging voordelen op; meestal voor Oudewater maar soms ook voor Woerden (win-win situatie). Voor beide gemeenten geldt hoe dan ook dat via samenvoeging een meer robuuste organisatie kan worden gevormd. Alleen voor kan ook na samenvoeging niet aan de criteria worden voldaan. Deskundigheid Oudewater Woerden Oudewater + Woerden Generalistisch Casemanagen Complex* Vergunningverlening bouw/ro Complex Toezicht en handhaving bouw/ro** Juridisch Juridische aspecten vergunningverlening Juridische aspecten handhaving Juridische aspecten afwijkingsbesluiten Specialistisch Bouwfysica Complex** Constructieve veiligheid Complex Bouwakoestiek Complex Sloop en asbest Stedenbouw en openbare ruimte Complex Exploitatie en planeconomie Cultuurhistorie*** Win-win situatie 5

9 F nr Kwaliteitscriterium Verbeterpunt Verbeteractie Verantwoordelijk voor uitvoering * Realisatie- datum Benodigde middelen Uitbesteden Odru A In eigen beheer Oudewater+Woerden 1 Casemanagen complex Frequentie eis Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 2 Vergunningverlening bouwen en RO Complex Frequentie eis Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 3 Toezicht en handhaving bouwen en RO Complex Frequentie eis Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 4 Juridische aspecten Capaciteit en frequentie Woerden X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte vergunningverlening Capaciteit en frequentie Oudewater Woerden: M. Goossens 5 Juridische aspecten handhaving Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 6 Juridische aspecten Capaciteit en frequentie Woerden X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte afwijkingsbesluiten Capaciteit en frequentie Oudewater Woerden: E. van den Elshout 7 Bouwfysica complex Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 8 Constructieve veiligheid Complex Uitbesteding Woerden voldoet niet aan de wabo criteria Uitbesteding Oudewater voldoet niet aan de wabo criteria??? Oudewater: F. Herrman Woerden: M. Goossens 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening

10 9 Geluid Bouwakoestiek Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte 10 Sloop en asbest Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 11 Stedenbouw en Openbare Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte Ruimte Complex Woerden: E. van den Elshout 12 Exploitatie en Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte planeconomie Woerden: M. Fransen 14 Cultuurhistorie Capaciteit en frequentie Woerden X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte Capaciteit en frequentie Oudewater Woerden: E. van den Elshout * Bestuurlijk verantwoordelijk zijn: In Oudewater: mbt alle taken wethouder J.W. Van Wijngaarden In Woerden: mbt alle taken wethouder M.J. Schreurs Voor de taken 1 t/m 6 en 10 t/m 14 geldt dat bij de ambtelijke samenvoeging aandacht nodig is voor de verdeling van taken, teneinde de minimale frequentie eis per medewerker te halen. Dit gebeurt via een inventarisatie van de werkprocessen en werkvoorraad door de werkgroepen, het vast te stellen plaatsingsplan en de verdeling van de taken in de teams van de nieuwe organisatie. Taken 7 (bouwfysica) en 9 (geluid bouwakoestiek) mogen volgens de criteria worden uitbesteed wanneer wordt voldaan aan taken 2 of 3, resp. activiteit 2 in het taakveld 9. Doordat de nieuwe organisatie hier aan voldoet zijn hier geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Taak 8 kan niet in eigen beheer worden uitgevoerd (constructieve veiligheid). In 2014 zal in relatie tot de nieuwe organisatie een keuze worden gemaakt om aan te haken bij andere bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden, de taak onder te brengen bij een regionale uitvoeringsdienst of uit te besteden aan een marktpartij die aan de kwaliteitscriteria voldoet. Deze keuze vormt onderdeel van het programma WOW. 7

11 2.3 Opleidingen Over het algemeen zijn de medewerkers in Oudewater en Woerden in de huidige situatie meer dan gemiddeld opgeleid. Toch kunnen hier en daar verdiepende of juiste verbredende opleidingen noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Daarnaast gaat blijvende aandacht uit naar het actueel houden van kennis. Om ervoor te zorgen dat voldoende medewerkers aan 100% van de opleidingseisen voldoet, worden de volgende stappen gezet: 1. Inventarisatie opleidingsmogelijkheden (1 februari 1 mei 2014) De kwaliteitscriteria worden vertaald in concrete in company opleidingsmogelijkheden. Hierbij worden ook de kosten inzichtelijk gemaakt. Dit traject is reeds gezamenlijk ingezet. Hierbij is ook de gemeente Montfoort aangehaakt. De inzet is om dit in een nog groter regionaal verband op te pakken. Door meer uitvoeringsorganisaties te betrekken kunnen meer medewerkers worden aangemeld en ontstaat een schaalvoordeel met betrekking tot de kosten. 2. Inventarisatie opleidings- en ervaringsniveau per medewerker (1 april 1 mei 2014) Per medewerkers wordt geïnventariseerd in hoeverre zij beschikken over het gevraagde opleidings- en ervaringsniveau. De kwaliteitscriteria schrijven een minimaal aantal medewerkers voor dat zowel aan alle opleidingseisen als aan alle ervaringseisen voldoet. De inventarisatie gaat dieper dan de in 2013 uitgevoerde nulmeting en maakt inzichtelijk in hoeverre dat het geval is. 3. V (1 mei januari 2015) Omdat het plaatsingsplan voor de nieuwe organisatie nog niet gereed is op 1 mei kan op dat moment nog niet precies worden vastgesteld welke medewerkers welke taken zullen vervullen. Hierop kan beperkt worden geanticipeerd: - In principe krijgen alle medewerkers een generalistische opleiding voor zover die voor hun huidige takenpakket is voorgeschreven en nog niet is genoten; - In principe krijgen alle een actualiteitencursus voor zover die voor hun huidige takenpakket is voorgeschreven en nog niet is genoten. Het gaat hierbij om een basisniveau waarvan alle medewerkers worden verwacht eraan te voldoen. De genoemde opleidingen zouden ook zijn aangeboden zonder de ambtelijke samenvoeging of de wetmatigheid van de kwaliteitscriteria. Uiteraard blijft in een bijzonder geval maatwerk mogelijk in overleg met de teammanager, het sectorhoofd en/of de aanvoerder van de werkgroepen voor de samenwerking. 4. Volgen overige opleidingen (13 oktober juli 2015) Dit betekent dat niet alle voorgeschreven opleidingen zullen zijn voltooid op 1 januari Pas na gereedkomen van het concept plaatsingsplan in oktober 2014 en vaststelling ervan in (naar verwachting) november 2014 ontstaat duidelijkheid over het takenpakket per medewerker. Op dat 8

12 moment wordt vastgesteld welke aanvullende of specialistische opleidingen aan wie zullen worden aangeboden teneinde als organisatie aan de kwaliteitscriteria over opleiding te kunnen voldoen. Door de stappen 3 en 4 op deze manier vorm te geven wordt het voldoen aan het grootste deel van de voorgeschreven opleidingen geborgd. Om desinvesteringen (in medewerkers) tegen te gaan kiezen wij ervoor stap 4 pas te zetten na gereedkomen van het plaatsingsplan. Financiering In Oudewater wordt het opleidingsbudget met betrekking tot de VTH taken in principe in zijn geheel gereserveerd voor de voorgeschreven wabo opleidingen. Mocht dit later onvoldoende blijken te zijn, dan wordt om extra middelen gevraagd. Ook in Woerden zijn de noodzakelijke financiële middelen gereserveerd. Verantwoordelijkheden Dit traject vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in Woerden en de sector Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken en Volkhuisvesting in Oudewater. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn de heren M.J. Schreurs en J.W. van Wijngaarden. 9

13 Hoofdstuk 2.4 Procescriteria Uit de zelfevaluaties komt naar voren dat beide gemeenten voldoen aan de procescriteria voor toezicht en handhaving. Met betrekking tot vergunningverlening is een aantal criteria nog onvoldoende geborgd via de reguliere planning & controlcyclus. Hiertoe zal vóór 1 januari 2015 in beide gemeenten een bouwbeleidsplan worden vastgesteld. De besluitvorming in Woerden wordt voorbereid door het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en in Oudewater door de sector Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken en Volkshuisvesting.

14 Hoofdstuk 3 R B 1. Het later ter beschikking komen van het plaatsingsplan Het programma Werken voor Oudewater en Woerden is er onder meer op gericht om in oktober 2014 een plaatsingsplan op te leveren waarin is vastgelegd welke medewerker welke functie bekleedt op 1 januari Daarnaast wordt via het programma toegewerkt naar duidelijke en zoveel mogelijk uniforme werkprocessen en ICT infrastructuur. Wanneer in dit proces vertraging optreedt heeft dat ook invloed om de implementatie van het verbeterplan. 2. Onvoldoende afstemming tussen de werkgroepen De verbetermaatregelen zoals genoemd in dit document bevinden zich op het terrein van verschillende werk- en projectgroepen van het programma WOW. De inhoudelijke kant valt deels onder de werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening en deels onder de werkgroep Ruimte. Het onderbrengen van de wabotaken in twee verschillende werkgroepen brengt het risico met zich mee dat de implementatie van de maatregelen onvoldoende wordt afgestemd. Hierin ligt een verantwoordelijkheid bij beide lijnorganisaties, zoals in dit document omschreven. 3. Niet (tijdig) beschikbaar komen van financiële middelen Het programma WOW voorziet incidentele kosten voor de vorming van één organisatie voor twee besturen. Te denken valt aan investeringen in ICT of opleiding. Daarnaast hebben beide gemeenten specifiek met betrekking tot dit verbetertraject financiële middelen beschikbaar voor opleiding. Maar omdat aan het begin van dit verbetertraject nog niet exact duidelijk is welke kosten gemoeid zijn bij implementatie, kan ook nog niet worden geborgd dat alle financiële middelen beschikbaar zijn. 11

15 Hoofdstuk 3 Borging Hoewel het implementatietraject formeel is afgerond per 1 januari 2015, blijft daarna aandacht uitgaan naar kwaliteitsborging. Deze borging zal plaatsvinden door de organisatie van de gemeente Woerden, die zal werken voor de besturen van Woerden en Oudewater. De provincie ziet hier op toe vanuit haar interbestuurlijke toezichtsrol. Bij de monitoring en het op peil houden van het kwaliteitspeil zetten wij de volgende instrumenten in: horizontale verantwoording; eventueel andere nader te benoemen instrumenten, zoals waarstaatjemeneente.nl. Welke instrumenten dit zijn wordt bepaald binnen het programma WOW dan wel de nieuw te vormen organisatie. 12

16 Hoofdstuk 4 Besluitvorming en communicatie In dit verbeterplan wordt beschreven hoe de te realiseren verbeteringen worden aangepakt. Voor alle verbeterpunten geldt, dat de portefeuillehouder J.W. van Wijngaarden (Oudewater) en M.J. Schreurs (Woerden) bestuurlijk verantwoordelijk is. In hoofdstuk 2 is aangegeven wie per kwaliteitscriterium ambtelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering. De uitvoering van dit verbeterplan wordt gemonitord D I R mma W O W U H dere een termijn worden opgenomen voor een eindrapportage of een nieuwe tussentijdse rapportage. Dit verbeterplan is op ambtelijk niveau voorbereid en op 18 maart 2014 aan het colleges van Oudewater en april aan het college van Woerden voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. De bestuurlijk vastgestelde versie van dit verbeterplan wordt ter informatie aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht gezonden, ter attentie van de provinciale coördinator implementatie VTH-kwaliteitscriteria, dhr. M. Schouten. 13

17 B i j l a g e I is bijgevoegd als aparte sheet in Excel, wordt anders onleesbaar 14

18 B i j l a g e II Programmaorganisatie Werken voor Oudewater en Woerden (WOW) 15

19 ZELFEVALUATIE KWALITEITSCRITERIA Managementrapportage Woerden De uitgebreide toelichting op deze rapportage kunt u vinden onder de help-functie van het zelfevaluatie-instrument. Datum print: Rapportagejaar: 2013 Status: Invullen vragenlijst Nummer vragenlijst: 489 Generieke deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Generieke deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Casemanagen - Complex gr gr gr gr gr gr beide 0,67 0,03 0,7 0,7 Danny en Cees zijn senior en belast met dergelijke aanvragen zijn beide belast met deze taak voor 1/3 fte. Vergunningverlening bouwen en RO - Complex gr gr gr gr gr gr beide 2,67 0,03 2,7 2,7 activiteit 1:Nanda, Arjan, 2 en 3: Albert, Alex 4: Caroline, Sjaak voldoen en zijn tevens belast met deze taak voor 2/3 fte Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Procesindustrie gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Agrarisch gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Afval gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving bouwen en RO - Complex gr gr gr gr gr gr beide 1,33-0,03! 1,3 1,3 Henk, Nienke zijn hiermee belast voor 2/3 fte ieder Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Procesindustrie gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Afval gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Agrarisch gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse III BRZO gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving bodem gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 0,67-0,67! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving groene wetten gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Juridische deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Juridische deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Behandelen juridische aspecten vergunningverlening gr gr gr gr gr gr beide 1,33 0,67 2,0 2,0 Ton en Joel behandelen deze activiteit voor 1 fte ieder Behandelen juridische aspecten handhaving gr gr gr gr gr gr beide 1,33 0,47 1,8 1,8 Lin en Fiona zijn beide met deze activiteit belast voor 1,8 fte tezamen. (1 en 0,8 fte.) Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten gr gr gr gr gr gr beide 2,00 0,60 2,6 2,6 activiteit 1: Edith, Lennard, 2-4: Edith en Lennard 5:Edith, Lennard, Alex en Albert zijn met deze activiteit belast voor 1/3 fte per activiteit ieder Ketentoezicht gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,00-2,00! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,00-1,00! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Specialistische (accent bouwen) deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Specialistische (accent bouwen) deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Bouwfysica - Complex gr gr gr gr gr gr beide 2,00 0,00 2,0 2,0 activiteit 1-5: corne en arjan voor 1/3 fte beiden 6-8: corne en Danny voor 1/3 fte 9 en 10: Sjaak en Danny Brandveiligheid gr gr gr gr gr gr ligt bij de Vru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Vru en is dus extern geregeld Constructieve veiligheid - Complex gr gr gr gr o o wij hebben maar 1 constructeur, straks met oudewater 2 beide 1,33-0,63 0,7 0,7 wij hebben maar 1 constructeur, straks met oudewater 2 Bouwakoestiek - Complex gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Sloop en asbest gr gr gr gr gr gr beide 0,67 0,03 0,7 0,7 Marcel en Jacqueline voldoen aan de voorwaarden en zijn voor 1/3 fte met deze taak belast. Specialistische (accent milieu) deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Specialistische (accent milieu) deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE

20 Afvalwater (indirecte lozingen) gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 0,67-0,67! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Bodem, bouwstoffen en water gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Externe veiligheid gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,67-2,67! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Geluid - Complex gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,00-2,00! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Groen en ecologie gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,00-2,00! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Luchtkwaliteit gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,67-2,67! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Specialistische (accent RO) deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Specialistische (accent RO) deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Complex gr gr gr gr gr gr beide 2,00 1,00 3,0 3,0 Activiteit 1:Linda, Bart en Maarten 1/3 fte 2: Linda, Bart en Maarten 1/3 fte 3 en 4: Linda, Bart en Maarten 1/3 fte Exploitatie en planeconomie gr gr gr gr gr gr beide 0,67 0,03 0,7 0,7 Frank en Rachel zijn met deze taak belast voor 1/3 fte beiden. Cultuurhistorie r r r r r r beide 3,33-2,03 1,3 1,3 Activiteit 1-5: Anne-Marieke en Leo 1/3 fte 6-9: Anne-Marieke en Leo 1/3 fte. De rest wordt ook door Anne-Marieke en Leo uitgevoerd maar is voor de kwaliteitscritaria niet voldoende

21 Procescriteria vergunningverlening Milieu Bouwen RO Overall Toelichting op score Rapportage en evaluatie o Verantwoording van prestaties, mensen en middelen gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Probleemanalyse voor vergunningverlening (inclusief het afhandelen gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 van meldingen) Vergelijking en auditing gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Strategisch beleidskader o Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 vergunningverlening Operationeel beleidskader o Strategie en basiswerkwijze vergunningsverlening gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Beleid ruimtelijke ordening t.a.v. vergunningverlening w w gr Objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 omgevingsvergunning Planning en control o Borging personele en financiële middelen gr gr gr Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Organisatorische condities gr gr gr Kwaliteitsborging gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Voorbereiden o Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Interne en externe afstemming gr gr gr Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Uitvoeren gr Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening gr gr gr en toezicht & handhaving Monitoren o Monitoring gr o o komt met bouwbeleidsplan najaar 2013 Procescriteria toezicht en handhaving Milieu Bouwen RO Overall Toelichting op score Rapportage en evaluatie gr Verantwoording van prestaties, mensen en middelen gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Probleemanalyse voor toezicht en handhaving gr gr gr Vergelijking en auditing gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Strategisch beleidskader gr Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor toezicht en gr gr gr handhaving Operationeel beleidskader gr Nalevingsstrategie (of interventiestrategie volgens Programmatisch gr gr gr handhaven) toezicht en handhaving Toezichtstrategie gr gr gr Sanctiestrategie gr gr gr Gedoogstrategie gr gr gr Planning en control gr Borging personele en financiële middelen gr gr gr Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Organisatorische condities gr gr gr Kwaliteitsborging gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Voorbereiden gr Protocollen en werkinstructies voor toezicht en handhaving gr gr gr Interne en externe afstemming gr gr gr Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Uitvoeren gr Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening gr gr gr en toezicht & handhaving Monitoren gr Monitoring gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel 2013 Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1 MasterMeester Gemeente Boxtel 0 Managementrapportage zelfevaluatietool gemeente Boxtel Voor u ligt een managementrapportage van de individuele

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk 1 Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke

Nadere informatie

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1.

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Bouwtaken gemeente Zoetermeer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: Naam : Mevrouw I.J.Dassen Telefoonnummer:

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Datum: 15-12-2013 ODMH/BWT gemeente Gouda Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening,

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria OZHZ. versie 2.0

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria OZHZ. versie 2.0 Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria OZHZ versie 2.0 Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 13 december 2013 OPLEGNOTITIE De Omgevingsdienst Zuid-Holland

Nadere informatie

Handreiking Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria

Handreiking Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria Handreiking Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria i Inhoudsopgave 1 Context 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Uitgangspunten van het zelfevaluatie-instrument 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Proces

Nadere informatie

Handreiking Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Handreiking Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Handreiking Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving i Inhoudsopgave 1 Context 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 4 1.3 Wat ga je meten 4 1.4 Wat heb je nodig

Nadere informatie

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster Verantwoordelijk portefeuillehouder Naam J. de Greef Toezicht en Handhaving A.Callewaert - de Groot M.M. Kuijken F.L.J. van der Meijden Paraaf

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Gemeente Delft

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Gemeente Delft 1696699 Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Gemeente Delft Versie 1.0 Delft, 25 augustusi 2014 1/17 Inhoud 1. Inleiding... 3 Doel van het verbeterplan... 3 Totstandkoming van dit verbeterplan...

Nadere informatie

Rapportageformat Kwaliteitscriteria 2.1 Omgevingsdienst Stand van zaken september 2016

Rapportageformat Kwaliteitscriteria 2.1 Omgevingsdienst Stand van zaken september 2016 Rapportageformat Kwaliteitscriteria 2.1 Omgevingsdienst Stand van zaken september 2016 Samenvatting Uit deze rapportage blijkt dat de Omgevingsdienst de kwaliteit van uitvoering borgt zoals beschreven

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 en het verbeterplan. Alblasserdam, 4 februari 2014 Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst (OZHZ) Uitvoeringsorganisatie Vergunningverlening, toezicht, handhaving

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

Implementatie KPMG Kwaliteitscriteria GRONINGSE MAAT

Implementatie KPMG Kwaliteitscriteria GRONINGSE MAAT Implementatie KPMG Kwaliteitscriteria GRONINGSE MAAT Projectgroep RUD Groningen Groningen 5 juli 2011 Projectnaam : RUD Groningen, Deelproject : Groningse kwaliteitsmaat Opdrachtgever : Dick Bresser Projectleider

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.e Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Rapportage december 2016 In december 2016 zijn het DB en het OGP geïnformeerd in

Nadere informatie

1. Casemanagen voldoet. 2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening

1. Casemanagen voldoet. 2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening Kwaliteitscriterium (kritieke massa) Ontwikkelpunt Actie / toelichting (zoals opgenomen in verbeterplan) Realisatietermijn Stand van zaken uitvoering ontwikkelpunt (23-05-2014) 1. Casemanagen 2. Vergunningverlening

Nadere informatie

Kwaliteit met perspectief

Kwaliteit met perspectief RUD Limburg-Noord Kwaliteit met perspectief Analyse van de kwaliteitscriteria 2.1 in Limburg-Noord Colofon Datum 18 juni 2014 Auteur John Rayer Versie 2.0 Status Definitief Voorliggende rapportage vervangt

Nadere informatie

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012.

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012. Toelichting bij Samenwerkingsovereenkomst VTH-taken West-Friesland Inleiding Voor u ligt de samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van de samenwerking op het gebied van VTH-taken in de regio West-Friesland.

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014.

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel.nr.: 8504 Nummer: 14A.00512 Datum: 19 juni 2014 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe?

Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? 4 Kritieke massa In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten kritieke massa criteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe

Nadere informatie

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering 0 verg.verlening milieu bij industriele IPPC inrichtingen Aantal/jaar Kengetal Benodigde uren revisieverg gem inr. (excl. Mer, bezw, beroep) 0 84 0 Veranderings-

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Kwaliteit van de uitvoering

Kwaliteit van de uitvoering Waar raakt PUmA bodem? Marc du Maine - PUmA PUmA Kernteam kwaliteit Blik op de toekomst PUmA RUD s Basistakenpakket Deelprojecten Wetsvoorstel VTH Kernteam kwaliteit Set 2.0 Zelfevaluatietool Set 2.1 6.

Nadere informatie

*Z009BE7E6C3* Bijlage Oegstgeest bij. Verbeterplan uitvoering bouwtaken Leidenregio. i.v.m. toetreding tot de samenwerking

*Z009BE7E6C3* Bijlage Oegstgeest bij. Verbeterplan uitvoering bouwtaken Leidenregio. i.v.m. toetreding tot de samenwerking Bijlage Oegstgeest bij Verbeterplan uitvoering bouwtaken Leidenregio i.v.m. toetreding tot de samenwerking Versie 1.2 Oegstgeest, oktober 2016 *Z009BE7E6C3* 2/9 Inleiding In oktober 2015 heeft de gemeente

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei Aan: College van B&W van de partners van Omgevingsdienst de Vallei; Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het verzoek deze Informatiebrief

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit 3 Voorwoord De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Vaststelling Brabantbrede verordening VTH Soort: Kaderstellend Opsteller: J.G. van der Kant Portefeuillehouder: L.J.M. van de Moosdijk Zaaknummer: SOM/2016/015136

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Definitief toetsdocument met bevindingen toets zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1

Definitief toetsdocument met bevindingen toets zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Definitief toetsdocument met bevindingen toets zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1 Dit rapport heeft 25 pagina s 2013 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap,

Nadere informatie

*Z014E6A4AB2* documentnr.: INT/C/16/23481 zaaknr.: Z/C/15/26223

*Z014E6A4AB2* documentnr.: INT/C/16/23481 zaaknr.: Z/C/15/26223 *Z014E6A4AB2* documentnr.: INT/C/16/23481 zaaknr.: Z/C/15/26223 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Cuijk Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U Lbr. 15/055

uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U Lbr. 15/055 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriter ia voor kritieke massa voor vergunningverl ening toezicht & handhaving VERORDENING Inhoudsopgave KWALITEIT HANDREIKING BIJ DRENTSE VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HANDREIKING BIJ BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht & handhaving Versie

Nadere informatie

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk Mirtfóiswjjk zaaknummer: 123090 blad: 1/7 datum nota: 6 oktober 2016 programma: 2. Vergunningveriening en handhaving werkdoel: 1526 - Advisering & Beleid Wabo onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening,

Nadere informatie

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HANDREIKING BIJ DRENTSE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Kwaliteitscriteria voor kritieke massa voor vergunningverlening toezicht & handhaving Versie 1 15

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Kwaliteit op koers? Afsluitende rapportage project implementatie kwaliteitscriteria 2.1. Colofon. John Smits

Kwaliteit op koers? Afsluitende rapportage project implementatie kwaliteitscriteria 2.1. Colofon. John Smits Kwaliteit op koers? Afsluitende rapportage project implementatie kwaliteitscriteria 2.1 Colofon Ons kenmerk 14308 Datum 15 januari 2015 Auteur John Smits Bijdrage Versie 1.42 Status definitief www.arenaconsulting.nl

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1 Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2015. Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015

1 e bestuursrapportage 2015. Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015 1 e bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015 1 e bestuursrapportage Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015 Datum: 25 mei 2015 24 juni

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Jaarverslag 2014 IBT Pagina

Nadere informatie

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Inleiding Voor u ligt de notitie Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH). Deze notitie geeft inzicht in aanleiding en

Nadere informatie

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017. il gemeente BrUnSSlilTI IP Oplegnotitie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg; zienswijze op voorlopig jaardocument 2015 en concept-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021. Brief nr.19. Registratiekenmerk

Nadere informatie

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen?

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Samen bouwen aan constructieve veiligheid in Nederland. RUD s Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Inhoud prestentatie Inleiding Korte geschiedenis RUD Kwaliteitscriteria Kwaliteitsprobleem? Onze opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 2016.0018300 onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Portefeuilehouder drs Theo Weterings / dr. Derk Reneman steiler Bianca Smal

Nadere informatie

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Bijlage IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Versie 17 april 2009 1. Inleiding Het IPO ziet het advies van de Commissie Mans in samenhang met de adviezen van de Commissie Oosting en de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Advies: - Ter kennisgeving de selectie van de op te pakken processen in 2017.

Advies: - Ter kennisgeving de selectie van de op te pakken processen in 2017. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: J. van Luling Tel nr: 8671 Nummer: 16A.00914 Datum: 1 december 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Nee Bijlagen: Afschrift aan: P. Vonk N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I De leden van de raad van de gemeente Cuijk uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: I/RB/AvH bijlagen:1 behandeld door: Fons van

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht rpm ETTEN I LEUR Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artikel 1 Begripsbepalingen artikel 2 Reikwijdte Hoofdstuk

Nadere informatie

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG Sustainability Eindrapport ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel A, versie 1.0 KPMG ADVISORY N.V. 0 Samenvatting en leidraad Voor u ligt de samenvatting van de eindrapportage kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer z60037292 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 229 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht

12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht 12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht Inhoudsopgave 12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht... 2 Raadsvoorstel Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht... 3 12.0. Koersdocument

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus EZ S-GRAVENHAGE

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus EZ S-GRAVENHAGE Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus 20951 2500 EZ S-GRAVENHAGE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax

Nadere informatie