Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M.J. Goossens Tel.nr. : Datum: 14 april Team: VTH Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: goossens N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t. Onderwerp: Verbeterplan kwaliteitscriteria Wabo Nummer: 14A Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht Paraaf teammanager: Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.:

2 Portefeuillehouder: wethouder Schreurs Inleiding: Vanuit provincies, gemeenten, veiligheidsregio s en milieudiensten is gezamenlijk het implementatietraject van de landelijke kwaliteitscriteria gestart. Het doel van dit implementatieproces is dat de uitvoeringsorganisaties vanaf 2015 een overeengekomen kwaliteitsniveau behalen en dit binnen hun organisatie geborgd hebben. De set met kwaliteitscriteria wordt wettelijk geborgd maar zal pas vanaf 1 januari 2015 worden toegepast. Tot die tijd krijgen de betrokken uitvoerders de gelegenheid om hun organisatie en inzet zo te regelen dat zij aan die criteria kunnen voldoen. De set geldt voor de VTH-taken met betrekking tot het bepaalde bij en krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten voor zover dat in die wetten is bepaald (milieu, bouw, ruimtelijke ordening, monumenten, natuurbescherming, flora en fauna, water). Voorafgaand aan het verbeterplan is in oktober 2013 een zelfevaluatie uitgevoerd (middels een landelijk onderzoeksmodel). De uitkomst van deze scan vormt de basis voor het verbeterplan. Het verbeterplan moet uiterlijk 1 e helft 2014 zijn vastgesteld en daarna heeft elke organisatie een periode van een half jaar om het plan uit te voeren. Gezien het feit dat per 1 januari 2015 de gemeenten Woerden en Oudewater gaan samenwerken is er voor gekozen (in overleg met de provincie utrecht) dat Woerden en Oudewater individueel hun kwaliteitsscan indienen, maar gezamenlijk een verbeterplan opstellen. De voor het college meest belangrijke punten uit het verbeterplan; Door de samenwerking met Oudewater voldoet het nieuwe ambtelijk apparaat aan bijna alle gestelde eisen. Het enige waar de gemeenten Woerden en Oudewater samen niet aan voldoen is dat zij twee constructeurs in dienst moeten hebben. Beide gemeenten maken op dit moment namelijk gebruik van dezelfde constructeur, die als ZZP-er aan beide organisaties is verbonden. Op dit moment zien wij nog geen noodzaak om op dit punt nog een extra persoon te betrekken, immers er is nu maar werk voor 1 constructeur. Op dit punt wordt dus bewust afgeweken van de eis die is gesteld. Mocht de provincie utrecht in de toekomst toch de eis gaan stellen dat wij gaan werken met 2 constructeurs, dan herzien wij dit punt opnieuw. Verder zullen er aan de medewerkers nog wat opleidingen worden aangeboden om op niveau te blijven. Bij de gemeenten Woerden en Oudewater werken qua denk en werkniveau voldoende gekwalificeerde mensen. Als laatste vraagt de Provincie nog om een bouwbeleidsplan. Dit is zal in het tweede kwartaal 2014 aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Bevoegdheid: Het vaststellen van het verbeterplan is een bevoegdheid van het college

3 Beoogd effect: Voldoen aan de door de provincie gestelde eisen. Argumenten: De gemeenten Woerden en Oudewater samen voldoen voor bijna alle gestelde punten aan de eisen die de provincie Utrecht stelt. Door het doorvoeren van het verbeterplan borgen we deze kwaliteit. Het werken met 1 constructeur in plaats van 2 zoals de wetgever dat eist zien wij als een nodeloze investering in mensuren die niet nodig is (er is immers geen werk voor). Hier wordt vanuit het kostenaspect dus van afgeweken, waarbij de verwachting is dat de provincie gezien het feit dat we aan alle andere eisen voldoen dit zal honoreren.

4 implementatie wabo kwaliteitscriteria Verbeterplan Oudewater en Woerden Versie 10 maart 2014

5 Inhoud verbeterplan 1 Resultaten startmeting 3 2 Verbetertraject Werken voor Oudewater en Woerden 4 F Opleidingen Procescriteria 10 3 R 11 4 Borging 12 5 Besluitvorming en communicatie 13 BIJLAGEN I Zelfevaluatie Woerden II Programmaorganisatie Werken voor Oudewater en Woerden (WOW) 2

6 Hoofdstuk 1 Resultaten startmeting Beide gemeenten hebben de zelfevaluatietool ingevuld en inzicht gekregen in hoeverre zij in 2013 aan de wabo kwaliteitscriteria konden voldoen en de uitvoering van de taken geborgd is. De resultaten voor woerden zijn te vinden in bijlage I. Verklaring van de tekens: groen = akkoord, geel = niet van toepassing/niet bruikbaar, oranje = maatregelen treffen, rood = voldoet niet Hieruit blijkt dat beide gemeenten nog niet op alle punten voldoen aan de kwaliteitscriteria. De gemeente Woerden scoort overwegend groen en kan zich op enkele punten verbeteren. Voor de gemeente Oudewater geldt ongeveer hetzelfde, behalve als het gaat om de minimale eisen met betrekking tot kritieke massa. De aanwezige werkvoorraad in Oudewater leidt ertoe dat de minimale fte- en frequentie-eisen bijna over de gehele linie niet kunnen worden gehaald. Voor Woerden geldt dat slechts in beperkte mate. 3

7 Hoofdstuk 2 Verbetertraject Oudewater en Woerden maken vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk gebruik van één ambtelijke organisatie. In 1 van dit hoofdstuk komt dit gegeven aan bod, in relatie tot de kwaliteitscriteria en dit verbeterplan. Voor de meeste taken blijkt via samenvoeging van de beide organisaties te kunnen worden voldaan aan de kwaliteitscriteria. 2 Gaat dieper in op het quentie. Voor de taken die door de gezamenlijke organisatie in eigen beheer zullen worden uitgevoerd behandelt 3 het traject voor opleiding. In 4 komt tenslotte het verbetertraject ten aanzien van de procescriteria aan de orde. 2.1 Werken voor Oudewater en Woerden (WOW) Ambtelijke samenvoeging De afgelopen jaren hebben beide gemeenten besloten tot één gezamenlijke gemeentelijke organisatie per 1 januari De gemeente Oudewater neemt vanaf dat moment via een dienstverleningsovereenkomst haar taken af van de gemeente Woerden. Zo ontstaat één organisatie die voor twee besturen werkt, zonder afzonderlijke bestuurslaag als in een Gemeenschappelijke Regeling. Door beide ambtelijke organisaties samen te voegen kan het beste van twee werelden worden gecombineerd en worden de organisaties voor beide gemeenten in het bijzonder voor Oudewater minder kwetsbaar. Voor de samenvoeging is, naast richtinggevende uitgangspunten en een businesscase, een programmacontract vastgesteld en een programma organisatie opgestart. In het contract is omschreven welke inspanningen moeten worden verricht om tot de samenvoeging per 1 januari 2015 te komen, hoe dat wordt georganiseerd en welke financiële en personele middelen hierbij horen. Het landelijke traject rondom de VTH kwaliteitscriteria past hier grotendeels binnen. Relatie met VTH kwaliteitscriteria Door de samenvoeging van beide organisaties kunnen ook op het gebied van de VTH kwaliteitscriteria grote slagen worden gemaakt. Zo wordt het voor beide gemeenten mogelijk om de kern van wabotaken dichtbij te blijven organiseren, in plaats van ze onder te brengen bij een omgevingsdienst of een ander groot regionaal verband. Daarbij zijn beide gemeenten rijk aan historisch erfgoed, en maakt de samenvoeging het mogelijk om ook de specialistische taken op dit gebied in eigen huis te houden. 4

8 Het schema op de volgende bladzijde geeft de resultaten van de startmeting weer voor beide gemeenten afzonderlijk. Daarnaast is te zien welke taken de gemeenten gezamenlijk in eigen beheer kunnen gaan uitvoeren als gevolg van de samenvoeging. Hieruit blijkt dat de meeste taken in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Op veel punten levert de samenvoeging voordelen op; meestal voor Oudewater maar soms ook voor Woerden (win-win situatie). Voor beide gemeenten geldt hoe dan ook dat via samenvoeging een meer robuuste organisatie kan worden gevormd. Alleen voor kan ook na samenvoeging niet aan de criteria worden voldaan. Deskundigheid Oudewater Woerden Oudewater + Woerden Generalistisch Casemanagen Complex* Vergunningverlening bouw/ro Complex Toezicht en handhaving bouw/ro** Juridisch Juridische aspecten vergunningverlening Juridische aspecten handhaving Juridische aspecten afwijkingsbesluiten Specialistisch Bouwfysica Complex** Constructieve veiligheid Complex Bouwakoestiek Complex Sloop en asbest Stedenbouw en openbare ruimte Complex Exploitatie en planeconomie Cultuurhistorie*** Win-win situatie 5

9 F nr Kwaliteitscriterium Verbeterpunt Verbeteractie Verantwoordelijk voor uitvoering * Realisatie- datum Benodigde middelen Uitbesteden Odru A In eigen beheer Oudewater+Woerden 1 Casemanagen complex Frequentie eis Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 2 Vergunningverlening bouwen en RO Complex Frequentie eis Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 3 Toezicht en handhaving bouwen en RO Complex Frequentie eis Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 4 Juridische aspecten Capaciteit en frequentie Woerden X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte vergunningverlening Capaciteit en frequentie Oudewater Woerden: M. Goossens 5 Juridische aspecten handhaving Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 6 Juridische aspecten Capaciteit en frequentie Woerden X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte afwijkingsbesluiten Capaciteit en frequentie Oudewater Woerden: E. van den Elshout 7 Bouwfysica complex Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 8 Constructieve veiligheid Complex Uitbesteding Woerden voldoet niet aan de wabo criteria Uitbesteding Oudewater voldoet niet aan de wabo criteria??? Oudewater: F. Herrman Woerden: M. Goossens 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening

10 9 Geluid Bouwakoestiek Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte 10 Sloop en asbest Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening 11 Stedenbouw en Openbare Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte Ruimte Complex Woerden: E. van den Elshout 12 Exploitatie en Capaciteit en frequentie Oudewater X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte planeconomie Woerden: M. Fransen 14 Cultuurhistorie Capaciteit en frequentie Woerden X Oudewater: F. Herrman 1 januari 2015 Belegd via WOW, werkgroep Ruimte Capaciteit en frequentie Oudewater Woerden: E. van den Elshout * Bestuurlijk verantwoordelijk zijn: In Oudewater: mbt alle taken wethouder J.W. Van Wijngaarden In Woerden: mbt alle taken wethouder M.J. Schreurs Voor de taken 1 t/m 6 en 10 t/m 14 geldt dat bij de ambtelijke samenvoeging aandacht nodig is voor de verdeling van taken, teneinde de minimale frequentie eis per medewerker te halen. Dit gebeurt via een inventarisatie van de werkprocessen en werkvoorraad door de werkgroepen, het vast te stellen plaatsingsplan en de verdeling van de taken in de teams van de nieuwe organisatie. Taken 7 (bouwfysica) en 9 (geluid bouwakoestiek) mogen volgens de criteria worden uitbesteed wanneer wordt voldaan aan taken 2 of 3, resp. activiteit 2 in het taakveld 9. Doordat de nieuwe organisatie hier aan voldoet zijn hier geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Taak 8 kan niet in eigen beheer worden uitgevoerd (constructieve veiligheid). In 2014 zal in relatie tot de nieuwe organisatie een keuze worden gemaakt om aan te haken bij andere bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden, de taak onder te brengen bij een regionale uitvoeringsdienst of uit te besteden aan een marktpartij die aan de kwaliteitscriteria voldoet. Deze keuze vormt onderdeel van het programma WOW. 7

11 2.3 Opleidingen Over het algemeen zijn de medewerkers in Oudewater en Woerden in de huidige situatie meer dan gemiddeld opgeleid. Toch kunnen hier en daar verdiepende of juiste verbredende opleidingen noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Daarnaast gaat blijvende aandacht uit naar het actueel houden van kennis. Om ervoor te zorgen dat voldoende medewerkers aan 100% van de opleidingseisen voldoet, worden de volgende stappen gezet: 1. Inventarisatie opleidingsmogelijkheden (1 februari 1 mei 2014) De kwaliteitscriteria worden vertaald in concrete in company opleidingsmogelijkheden. Hierbij worden ook de kosten inzichtelijk gemaakt. Dit traject is reeds gezamenlijk ingezet. Hierbij is ook de gemeente Montfoort aangehaakt. De inzet is om dit in een nog groter regionaal verband op te pakken. Door meer uitvoeringsorganisaties te betrekken kunnen meer medewerkers worden aangemeld en ontstaat een schaalvoordeel met betrekking tot de kosten. 2. Inventarisatie opleidings- en ervaringsniveau per medewerker (1 april 1 mei 2014) Per medewerkers wordt geïnventariseerd in hoeverre zij beschikken over het gevraagde opleidings- en ervaringsniveau. De kwaliteitscriteria schrijven een minimaal aantal medewerkers voor dat zowel aan alle opleidingseisen als aan alle ervaringseisen voldoet. De inventarisatie gaat dieper dan de in 2013 uitgevoerde nulmeting en maakt inzichtelijk in hoeverre dat het geval is. 3. V (1 mei januari 2015) Omdat het plaatsingsplan voor de nieuwe organisatie nog niet gereed is op 1 mei kan op dat moment nog niet precies worden vastgesteld welke medewerkers welke taken zullen vervullen. Hierop kan beperkt worden geanticipeerd: - In principe krijgen alle medewerkers een generalistische opleiding voor zover die voor hun huidige takenpakket is voorgeschreven en nog niet is genoten; - In principe krijgen alle een actualiteitencursus voor zover die voor hun huidige takenpakket is voorgeschreven en nog niet is genoten. Het gaat hierbij om een basisniveau waarvan alle medewerkers worden verwacht eraan te voldoen. De genoemde opleidingen zouden ook zijn aangeboden zonder de ambtelijke samenvoeging of de wetmatigheid van de kwaliteitscriteria. Uiteraard blijft in een bijzonder geval maatwerk mogelijk in overleg met de teammanager, het sectorhoofd en/of de aanvoerder van de werkgroepen voor de samenwerking. 4. Volgen overige opleidingen (13 oktober juli 2015) Dit betekent dat niet alle voorgeschreven opleidingen zullen zijn voltooid op 1 januari Pas na gereedkomen van het concept plaatsingsplan in oktober 2014 en vaststelling ervan in (naar verwachting) november 2014 ontstaat duidelijkheid over het takenpakket per medewerker. Op dat 8

12 moment wordt vastgesteld welke aanvullende of specialistische opleidingen aan wie zullen worden aangeboden teneinde als organisatie aan de kwaliteitscriteria over opleiding te kunnen voldoen. Door de stappen 3 en 4 op deze manier vorm te geven wordt het voldoen aan het grootste deel van de voorgeschreven opleidingen geborgd. Om desinvesteringen (in medewerkers) tegen te gaan kiezen wij ervoor stap 4 pas te zetten na gereedkomen van het plaatsingsplan. Financiering In Oudewater wordt het opleidingsbudget met betrekking tot de VTH taken in principe in zijn geheel gereserveerd voor de voorgeschreven wabo opleidingen. Mocht dit later onvoldoende blijken te zijn, dan wordt om extra middelen gevraagd. Ook in Woerden zijn de noodzakelijke financiële middelen gereserveerd. Verantwoordelijkheden Dit traject vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in Woerden en de sector Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken en Volkhuisvesting in Oudewater. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn de heren M.J. Schreurs en J.W. van Wijngaarden. 9

13 Hoofdstuk 2.4 Procescriteria Uit de zelfevaluaties komt naar voren dat beide gemeenten voldoen aan de procescriteria voor toezicht en handhaving. Met betrekking tot vergunningverlening is een aantal criteria nog onvoldoende geborgd via de reguliere planning & controlcyclus. Hiertoe zal vóór 1 januari 2015 in beide gemeenten een bouwbeleidsplan worden vastgesteld. De besluitvorming in Woerden wordt voorbereid door het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en in Oudewater door de sector Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken en Volkshuisvesting.

14 Hoofdstuk 3 R B 1. Het later ter beschikking komen van het plaatsingsplan Het programma Werken voor Oudewater en Woerden is er onder meer op gericht om in oktober 2014 een plaatsingsplan op te leveren waarin is vastgelegd welke medewerker welke functie bekleedt op 1 januari Daarnaast wordt via het programma toegewerkt naar duidelijke en zoveel mogelijk uniforme werkprocessen en ICT infrastructuur. Wanneer in dit proces vertraging optreedt heeft dat ook invloed om de implementatie van het verbeterplan. 2. Onvoldoende afstemming tussen de werkgroepen De verbetermaatregelen zoals genoemd in dit document bevinden zich op het terrein van verschillende werk- en projectgroepen van het programma WOW. De inhoudelijke kant valt deels onder de werkgroep Dienstverlening en Informatievoorziening en deels onder de werkgroep Ruimte. Het onderbrengen van de wabotaken in twee verschillende werkgroepen brengt het risico met zich mee dat de implementatie van de maatregelen onvoldoende wordt afgestemd. Hierin ligt een verantwoordelijkheid bij beide lijnorganisaties, zoals in dit document omschreven. 3. Niet (tijdig) beschikbaar komen van financiële middelen Het programma WOW voorziet incidentele kosten voor de vorming van één organisatie voor twee besturen. Te denken valt aan investeringen in ICT of opleiding. Daarnaast hebben beide gemeenten specifiek met betrekking tot dit verbetertraject financiële middelen beschikbaar voor opleiding. Maar omdat aan het begin van dit verbetertraject nog niet exact duidelijk is welke kosten gemoeid zijn bij implementatie, kan ook nog niet worden geborgd dat alle financiële middelen beschikbaar zijn. 11

15 Hoofdstuk 3 Borging Hoewel het implementatietraject formeel is afgerond per 1 januari 2015, blijft daarna aandacht uitgaan naar kwaliteitsborging. Deze borging zal plaatsvinden door de organisatie van de gemeente Woerden, die zal werken voor de besturen van Woerden en Oudewater. De provincie ziet hier op toe vanuit haar interbestuurlijke toezichtsrol. Bij de monitoring en het op peil houden van het kwaliteitspeil zetten wij de volgende instrumenten in: horizontale verantwoording; eventueel andere nader te benoemen instrumenten, zoals waarstaatjemeneente.nl. Welke instrumenten dit zijn wordt bepaald binnen het programma WOW dan wel de nieuw te vormen organisatie. 12

16 Hoofdstuk 4 Besluitvorming en communicatie In dit verbeterplan wordt beschreven hoe de te realiseren verbeteringen worden aangepakt. Voor alle verbeterpunten geldt, dat de portefeuillehouder J.W. van Wijngaarden (Oudewater) en M.J. Schreurs (Woerden) bestuurlijk verantwoordelijk is. In hoofdstuk 2 is aangegeven wie per kwaliteitscriterium ambtelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering. De uitvoering van dit verbeterplan wordt gemonitord D I R mma W O W U H dere een termijn worden opgenomen voor een eindrapportage of een nieuwe tussentijdse rapportage. Dit verbeterplan is op ambtelijk niveau voorbereid en op 18 maart 2014 aan het colleges van Oudewater en april aan het college van Woerden voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. De bestuurlijk vastgestelde versie van dit verbeterplan wordt ter informatie aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht gezonden, ter attentie van de provinciale coördinator implementatie VTH-kwaliteitscriteria, dhr. M. Schouten. 13

17 B i j l a g e I is bijgevoegd als aparte sheet in Excel, wordt anders onleesbaar 14

18 B i j l a g e II Programmaorganisatie Werken voor Oudewater en Woerden (WOW) 15

19 ZELFEVALUATIE KWALITEITSCRITERIA Managementrapportage Woerden De uitgebreide toelichting op deze rapportage kunt u vinden onder de help-functie van het zelfevaluatie-instrument. Datum print: Rapportagejaar: 2013 Status: Invullen vragenlijst Nummer vragenlijst: 489 Generieke deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Generieke deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Casemanagen - Complex gr gr gr gr gr gr beide 0,67 0,03 0,7 0,7 Danny en Cees zijn senior en belast met dergelijke aanvragen zijn beide belast met deze taak voor 1/3 fte. Vergunningverlening bouwen en RO - Complex gr gr gr gr gr gr beide 2,67 0,03 2,7 2,7 activiteit 1:Nanda, Arjan, 2 en 3: Albert, Alex 4: Caroline, Sjaak voldoen en zijn tevens belast met deze taak voor 2/3 fte Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Procesindustrie gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Agrarisch gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Afval gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving bouwen en RO - Complex gr gr gr gr gr gr beide 1,33-0,03! 1,3 1,3 Henk, Nienke zijn hiermee belast voor 2/3 fte ieder Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Procesindustrie gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Afval gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Agrarisch gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving milieu - klasse III BRZO gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld BTP 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving bodem gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 0,67-0,67! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Toezicht en handhaving groene wetten gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Juridische deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Juridische deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Behandelen juridische aspecten vergunningverlening gr gr gr gr gr gr beide 1,33 0,67 2,0 2,0 Ton en Joel behandelen deze activiteit voor 1 fte ieder Behandelen juridische aspecten handhaving gr gr gr gr gr gr beide 1,33 0,47 1,8 1,8 Lin en Fiona zijn beide met deze activiteit belast voor 1,8 fte tezamen. (1 en 0,8 fte.) Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten gr gr gr gr gr gr beide 2,00 0,60 2,6 2,6 activiteit 1: Edith, Lennard, 2-4: Edith en Lennard 5:Edith, Lennard, Alex en Albert zijn met deze activiteit belast voor 1/3 fte per activiteit ieder Ketentoezicht gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,00-2,00! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur gr gr gr gr gr gr ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,00-1,00! 0,0 0,0 ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Specialistische (accent bouwen) deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Specialistische (accent bouwen) deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Bouwfysica - Complex gr gr gr gr gr gr beide 2,00 0,00 2,0 2,0 activiteit 1-5: corne en arjan voor 1/3 fte beiden 6-8: corne en Danny voor 1/3 fte 9 en 10: Sjaak en Danny Brandveiligheid gr gr gr gr gr gr ligt bij de Vru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 ligt bij de Vru en is dus extern geregeld Constructieve veiligheid - Complex gr gr gr gr o o wij hebben maar 1 constructeur, straks met oudewater 2 beide 1,33-0,63 0,7 0,7 wij hebben maar 1 constructeur, straks met oudewater 2 Bouwakoestiek - Complex gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Sloop en asbest gr gr gr gr gr gr beide 0,67 0,03 0,7 0,7 Marcel en Jacqueline voldoen aan de voorwaarden en zijn voor 1/3 fte met deze taak belast. Specialistische (accent milieu) deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Specialistische (accent milieu) deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE

20 Afvalwater (indirecte lozingen) gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 0,67-0,67! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Bodem, bouwstoffen en water gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 1,33-1,33! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Externe veiligheid gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,67-2,67! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Geluid - Complex gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,00-2,00! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Groen en ecologie gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,00-2,00! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Luchtkwaliteit gr gr gr gr gr gr Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld beide 2,67-2,67! 0,0 0,0 Ligt bij de Odru en is dus extern geregeld Specialistische (accent RO) deskundigheden Opleiding Ervaring Kennis Frequentie Aantal Overall Toelichting op score BTP/beide Capaciteit Specialistische (accent RO) deskundigheden Benodigd Verschil Huidig Volgend jaar Toelichting FTE Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Complex gr gr gr gr gr gr beide 2,00 1,00 3,0 3,0 Activiteit 1:Linda, Bart en Maarten 1/3 fte 2: Linda, Bart en Maarten 1/3 fte 3 en 4: Linda, Bart en Maarten 1/3 fte Exploitatie en planeconomie gr gr gr gr gr gr beide 0,67 0,03 0,7 0,7 Frank en Rachel zijn met deze taak belast voor 1/3 fte beiden. Cultuurhistorie r r r r r r beide 3,33-2,03 1,3 1,3 Activiteit 1-5: Anne-Marieke en Leo 1/3 fte 6-9: Anne-Marieke en Leo 1/3 fte. De rest wordt ook door Anne-Marieke en Leo uitgevoerd maar is voor de kwaliteitscritaria niet voldoende

21 Procescriteria vergunningverlening Milieu Bouwen RO Overall Toelichting op score Rapportage en evaluatie o Verantwoording van prestaties, mensen en middelen gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Probleemanalyse voor vergunningverlening (inclusief het afhandelen gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 van meldingen) Vergelijking en auditing gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Strategisch beleidskader o Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 vergunningverlening Operationeel beleidskader o Strategie en basiswerkwijze vergunningsverlening gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Beleid ruimtelijke ordening t.a.v. vergunningverlening w w gr Objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 omgevingsvergunning Planning en control o Borging personele en financiële middelen gr gr gr Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Organisatorische condities gr gr gr Kwaliteitsborging gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Voorbereiden o Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Interne en externe afstemming gr gr gr Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling gr o o komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Uitvoeren gr Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening gr gr gr en toezicht & handhaving Monitoren o Monitoring gr o o komt met bouwbeleidsplan najaar 2013 Procescriteria toezicht en handhaving Milieu Bouwen RO Overall Toelichting op score Rapportage en evaluatie gr Verantwoording van prestaties, mensen en middelen gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Probleemanalyse voor toezicht en handhaving gr gr gr Vergelijking en auditing gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Strategisch beleidskader gr Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor toezicht en gr gr gr handhaving Operationeel beleidskader gr Nalevingsstrategie (of interventiestrategie volgens Programmatisch gr gr gr handhaven) toezicht en handhaving Toezichtstrategie gr gr gr Sanctiestrategie gr gr gr Gedoogstrategie gr gr gr Planning en control gr Borging personele en financiële middelen gr gr gr Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Organisatorische condities gr gr gr Kwaliteitsborging gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Voorbereiden gr Protocollen en werkinstructies voor toezicht en handhaving gr gr gr Interne en externe afstemming gr gr gr Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014 Uitvoeren gr Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening gr gr gr en toezicht & handhaving Monitoren gr Monitoring gr gr gr komt met het bouwbeleidsplan voorjaar 2014

Handreiking Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Handreiking Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Handreiking Zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving i Inhoudsopgave 1 Context 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 4 1.3 Wat ga je meten 4 1.4 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie

Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie NB: de cijfers in dit plan zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontvangen tot 26 januari 2012 12.00u. Aanpassingen aan de gegevens die later zijn binnengekomen, kunnen de resultaten in dit plan beïnvloeden.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bedrijfsplan Colofon Datum 15 februari 2013 Auteur Bouwteam Versie 2.1 Status Concept Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond en aanleiding...

Nadere informatie

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur AB-OFGV 4 febr. 2015 10:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 4 februari 2015 Tijd : 10:00-11:30 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00433 Datum: 15 juli 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: M. Schreurs,

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN

Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN Plan van aanpak implementatie Wabo Gemeente Drimmelen In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Drimmelen Kendra van der Spek SRE Milieudienst

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

ODRN Begroting 2015 2018

ODRN Begroting 2015 2018 ODRN Begroting 2015 2018 Datum: 02 april 2014 Versie: 004 voor behandeling algemeen bestuur 1 Inhoudsopgave 1. AANBIEDING 3 1.1 inleiding 3 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2015 3 1.3 Berekening budgettair

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding Rapportage Toezichtinformatie Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet brengt veranderingen aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht.

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

INH. I N H O U D s o p g av e. 0. samenvatting 3

INH. I N H O U D s o p g av e. 0. samenvatting 3 INH I N H O U D s o p g av e 0. samenvatting 3 1. inleiding 5 1.1 aanleiding 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Probleemstelling 6 1.4 Uitwerking van de vraagstelling 6 1.5 onderzoeksaanpak 6 1.6 leeswijzer 6 2.

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00424

Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00424 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00424 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie