Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO)"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Begripsbepalingen Samenwerking Duur van de samenwerking Oprichting stichting Besluitvorming Financiering van de stichting Financieel beheer, administratie en controle van de stichting Communicatie Tussentijdse beëindiging Ontbindende voorwaarde Geschillen Berichtgeving Overige bepalingen Bijlage 1: Intentieverklaringen en akkoordverklaring met de strekking daarvan door Rijkswaterstaat Bijlage 2: Oude overeenkomst (Overeenkomst inzake een samenwerkingsverband verkeersdienstsimulator) Bijlage 3: Businessplan met bijlagen (NNVO Planning en Control cyclus meerjaren en jaarplannen/verantwoording, jaarplan 2003 NNVO, en de statuten van de op te richten stichting NNVO)

2 Samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van de Stichting NNVO 1 Partijen: 1. Staat der Nederlanden: a. Minister van Verkeer en Waterstaat, - van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat; b. Ministerie van Defensie, van de Koninklijke Marine; 2. Mainport Holding Rotterdam NV; 3. Gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam; 4. Havenschap Delfzijl / Eemshaven; 5. Zeeland Seaports; 6. Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag; Overwegende dat: partijen sinds maart 1988 samenwerken ter realisering van een Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding, verder te noemen NNVO en dat in december 1990 een overeenkomst is gesloten de Overeenkomst inzake een samenwerkingsverband verkeersdienstsimulator ; vooruitlopend op een geformaliseerde samenwerking door partijen afzonderlijk een intentieverklaring is ondertekend inzake de beoogde samenwerking in een op te richten Stichting NNVO en dat Rijkswaterstaat zich met de strekking van die intentieverklaring akkoord heeft verklaard; de missie van deze stichting zal zijn om: op professionele wijze kwalitatief goede en actuele opleidingen op VTS-gebied te (doen) verzorgen overeenkomstig de bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet gestelde eisen, een en ander afgestemd op de daadwerkelijke vraag uit de markt en daarnaast: het bevorderen en borgen van de kwaliteit, actualiteit en de uniformiteit van de opleidingen; partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over hun samenwerking en het te hanteren tijdpad om te komen tot de realisatie en verdere uitwerking van de NNVO en de oprichting van de stichting en dat partijen deze hoofdlijnen wensen vast te leggen.

3 Samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van de Stichting NNVO 2 Zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Intentieverklaring: de door partijen afzonderlijk ondertekende intentieverklaringen en de akkoordverklaring met de strekking daarvan door Rijkswaterstaat, betreffende het oprichten van een Stichting NNVO, die als bijlage 1 aan deze overeenkomst zijn gehecht; 2. Oude overeenkomst: de op 1 januari 1991 in werking getreden Overeenkomst inzake een samenwerkingsverband verkeersdienstsimulator; die als bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht; 3. Stichting: De door partijen op te richten Stichting NNVO; 4. Statuten: de statuten opgenomen als bijlage bij het Businessplan; 5. Businessplan: het plan dat als bijlage 3 aan deze overeenkomst is gehecht. Artikel 2: Samenwerking 1. Partijen gaan hierbij een samenwerking aan, die gericht is op het laten functioneren van de stichting overeenkomstig de missie en de statutaire doelstellingen. 2. Op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt de inhoud van de Intentieverklaring, voorzover relevant voor de samenwerking, geacht in zijn geheel in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zodat per bedoelde datum de intentieverklaring komt te vervallen. De oude overeenkomst komt op dat moment eveneens te vervallen. Artikel 3: Duur van de samenwerking 1. a. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt dat het voor een partij alleen mogelijk is de overeenkomst op te zeggen per 1 januari van een bepaald kalenderjaar met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 15 maanden. b. In afwijking van sub a. is beëindiging van de overeenkomst gedurende de eerste vier kalenderjaren na de inwerkingtreding daarvan, niet mogelijk. 2. leder van de partijen heeft het recht deze overeenkomst en de daarin vervatte samenwerking bij aangetekend schrijven gericht aan de overige partijen bij deze overeenkomst te beëindigen, dit met inachtneming van de geldende omstandigheden, de belangen van overige partijen bij deze overeenkomst (zoals reeds aangegane verplichtingen jegens derden en de omvang van geïnvesteerde middelen) alsmede de in lid 1 sub a. genoemde opzegtermijn en het bepaalde in lid 1, sub b. 3. Partijen kunnen deze overeenkomst en de daarin vervatte samenwerking eerder doen eindigen of wijzigen, mits daartoe door partijen unaniem wordt besloten en dit schriftelijk wordt vastgelegd. 4. Indien deze overeenkomst en de daarin vervatte samenwerking door één van de partijen wordt opgezegd, blijft deze overeenkomst en de daarin vervatte samenwerking tussen de andere partijen onverminderd van kracht. Artikel 4: Oprichting stichting 1. Partijen gaan ermee akkoord dat de minister van Verkeer en Waterstaat zal optreden als oprichter van de stichting, zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze overeenkomst. 2. Partijen zullen, overeenkomstig het bepaalde in de statuten, bij de oprichting van de stichting een

4 Samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van de Stichting NNVO 3 kandidaat voordragen voor de functie van bestuurder van de stichting. De door de minister van Verkeer en Waterstaat voorgedragen kandidaat zal direct na oprichting van de stichting fungeren als voorzitter van het bestuur van de stichting. 3. De stichting zal worden opgericht overeenkomstig de statuten. Partijen verbinden zich jegens elkaar er blijvend zorg voor te dragen dat de statuten niet strijdig zullen zijn met de inhoud van deze overeenkomst. Bij strijdigheid prevaleert deze overeenkomst. 4. Onverwijld na oprichting van de stichting zullen de partijen, op de wijze als beschreven in het businessplan, de geldmiddelen die benodigd zijn om het doel van de stichting te verwezenlijken, ter beschikking stellen van de stichting. 5. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal overeenkomstig het bepaalde in het businessplan personeel detacheren bij het Bureau van de stichting. De Mainport Holding Rotterdam NV verzekert dat het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam bij de oprichting van de stichting een personeelslid bij het Bureau van de stichting detacheert dat, daartoe aangewezen door het algemeen bestuur van de stichting, zal fungeren als directeur van dat Bureau. 6. Alle verbintenissen die door partijen vóór de ingangsdatum van deze overeenkomst jegens derden zijn aangegaan in het kader van de (voorbereiding van de) stichting, welke nadrukkelijk niet voor rekening van de handelende partij behoren te komen, en de uit zulke verbintenissen voortvloeiende resultaten, rechten en verplichtingen zullen, voorzover nodig en mogelijk aan de stichting worden overgedragen bij wege van contractsoverneming. Partijen maken zich sterk dat de stichting rechtshandelingen van partijen, voorzover niet aan de stichting overgedragen, zal bekrachtigen danwel onverkort en onvoorwaardelijk zal aanvaarden en nakomen, zulks onder vrijwaring van partijen. Indien verbintenissen zijn aangegaan welke voor rekening van de stichting hadden moeten komen en de stichting niet wordt opgericht, zijn partijen voor de nakoming hiervan aansprakelijk naar rato van de waarde van hun bijdrage aan de stichting. Artikel 5: Besluitvorming 1. Partijen zullen vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst tot aan de oprichting van de stichting slechts unaniem besluiten nemen over zaken die de stichting betreffen, slechts gezamenlijk verbintenissen tegenover derden aangaan en rechtshandelingen verrichten voor en namens de stichting. 2. Bij gebrek aan unanimiteit is ieder van de partijen bevoegd om over het desbetreffende onderwerp te doen besluiten door middel van bindend advies overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 van deze overeenkomst. Artikel 6: Financiering van de stichting 1. Jaarlijks wordt door het algemeen bestuur van de stichting een begroting opgesteld met een horizon van vier jaar. Van deze begroting is het eerste jaar een vaste begroting en zijn de daarop volgende drie jaren een raming met een maximum. 2. Ten behoeve van de verdeling van verplichtingen van de partijen wordt jaarlijks door het algemeen bestuur een financieringsplan opgesteld voor een periode van vier jaar, waarbij het eerste jaar vast is en de daarop volgende jaren voorlopig. Tenzij partijen unaniem een ander plan aannemen, wordt het voorlopig financieringsplan van het tweede jaar in het volgend jaar automatisch een vast plan voor dat jaar. Door het goedkeuren van het financieringsplan door het algemeen bestuur van de stichting verbinden partijen zich steeds met een horizon van vier jaar tot het doen van de benodigde betalingen. Indien een partij

5 Samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van de Stichting NNVO 4 heeft opgezegd, geldt als horizon de in artikel 3 lid 1 sub a. genoemde opzegtermijn. 3. De eerste begroting en het eerste financieringsplan maken deel uit van het businessplan. 4. Na oprichting van de stichting worden de overhead en de oprichtingskosten in het lopende boekjaar via het budget van de stichting, op basis van nacalculatie verrekend met partijen. 5. Na oprichting van de stichting worden de bedragen uit hoofde van het financiële plan door partijen per half jaar beschikbaar gesteld aan de stichting, uiterlijk op de laatste dag voorafgaand aan het half jaar. Artikel 7: Financieel beheer, financiële rapportage, de administratie en de controle van de stichting 1. De administratie en het financieel beheer van de stichting zal uitgevoerd worden door het Bureau van de stichting. De hiermee gepaard gaande kosten worden opgenomen in de begroting. 2. De stichting zal haar financiële rapportages aan partijen ter beschikking stellen. Ieder van de partijen heeft het recht op inzage in alle administratieve bescheiden van de stichting, een en ander op de voor de stichting minst bezwaarlijke wijze. 3. De controle van de boekhouding en de jaarrekening van de stichting zal door het algemeen bestuur van de stichting worden opgedragen aan een registeraccountant. Artikel 8: Communicatie 1. De stichting is zelfstandig voor wat betreft het ontwikkelen en uitvoeren van het externe communicatiebeleid met betrekking tot de NNVO. Het communicatiebeleid zal door het algemeen bestuur van de stichting schriftelijk worden vastgelegd en aan partijen worden overhandigd. 2. Partijen beogen geen informatie te verspreiden die afwijkt van het communicatiebeleid van de stichting. Als zich situaties voordoen waarin partijen zich gedwongen voelen informatie te geven die wel afwijkt, verplichten partijen zich om hierover tijdig overleg te plegen met de stichting. Artikel 9: Tussentijdse beëindiging 1. Indien een van de partijen in ernstige mate toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en ondanks behoorlijke schriftelijke inverzuimstelling door de andere partijen, gedurende een periode van een maand toerekenbaar tekort blijft schieten en, mede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of ontbinding, zijn de wederpartijen bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang ten opzichte van de in gebreke blijvende partij als beëindigd te beschouwen, onverminderd het recht om nakoming, ontbinding volgens de wet of schadevergoeding te vorderen van de partij die aanleiding gaf tot de beëindiging. 2. Indien een van de partijen om een andere reden dan het in vervulling gaan van de hierna in artikel 10 opgenomen ontbindende voorwaarde zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is deze partij een direct opeisbare boete verschuldigd aan de overblijvende partijen ter grootte van de waarde van zijn bijdrageplicht in de stichting voor de eerste vier jaren zoals blijkt uit de begroting.

6 Samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van de Stichting NNVO 5 Artikel 10: Ontbindende voorwaarde Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de Staat de zogenaamde "voorhangprocedure" ex artikel 34 van de Comptabiliteitswet 2001 terzake de oprichting van de stichting niet volledig heeft doorlopen en mitsdien de stichting niet kan worden opgericht. Artikel 11: Geschillen 1. Een geschil is aanwezig indien één van de partijen zulks stelt. Daarenboven geldt dat een geschil spoedeisend is indien één partij dit als zodanig beoordeelt. 2. Alle geschillen, uitgezonderd geschillen met een spoedeisend karakter of waarbij het gebruik van bestuursrechtelijke bevoegdheden in het geding is, welke bij de uitvoering van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden beslecht door middel van een bindend advies (artikel 7:900 lid 1 en lid 2 BW) door een commissie van drie door de partijen te benoemen onafhankelijke deskundigen. Partijen zullen ervoor zorgdragen dat de te benoemen deskundigen binnen zes weken zijn aangesteld nadat één van de partijen aan de wederpartijen schriftelijk heeft medegedeeld dat zij de bindend advies procedure wil aanvangen. Indien één of meerdere deskundigen niet tijdig zijn benoemd, zal de benoeming geschieden door de President van de Rechtbank te Den Haag. De drie alsdan benoemde onafhankelijke deskundigen stellen zelf hun wijze van handelen vast. Partijen zijn gehouden overeenkomstig het bindend advies te handelen. De onafhankelijke deskundigen beslissen eveneens over de verdeling van de kosten van de bindend advies procedure. 3. Het bepaalde in lid 2 laat voor elke partij de mogelijkheid onverlet om in spoedeisende gevallen een voorziening in kort geding uit te lokken bij de President van de Rechtbank in Den Haag en om alle wettelijke procedures en rechtsmiddelen te gebruiken bij geschillen die in lid 2 van dit artikel zijn uitgezonderd van de bindend advies procedure. Artikel 12: Berichtgeving Partijen zullen elkaar schriftelijk laten weten naar welke adressen berichten in verband met deze overeenkomst en de daarin vervatte samenwerking alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten moeten worden verzonden. Artikel 13: Overige bepalingen 1. Partijen beogen met het aangaan van deze overeenkomst geen personenassociatie, op welke wijze dan ook, aan te gaan. 2. Mocht één bepaling van deze overeenkomst geen rechtskracht, op welke wijze dan ook, hebben, dan blijven de overige bepalingen voor zoveel mogelijk tussen partijen van kracht. 3. Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijlagen gehecht, die daarvan deel uitmaken en er één geheel mee vormen: Bijlage 1: Intentieverklaring Bijlage 2: Oude overeenkomst Bijlage 3: Businessplan met bijlagen (Planning en Control cyclus meerjaren en jaarplannen/verantwoording, het jaarplan 2003 NNVO en de statuten)

7 Samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van de Stichting NNVO 6 Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, 1. Staat der Nederlanden: a. Minister van Verkeer en Waterstaat, Plaats: van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat b. Ministerie van Defensie, Plaats: van de Koninklijke Marine 2. Mainport Holding Rotterdam NV Plaats: 3. Gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam Plaats: 4. Havenschap Delfzijl / Eemshaven Plaats: 5. Zeeland Seaports Plaats: 6. Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag; Plaats:

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2007 Tussen - de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA), gevestigd te Den Haag;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen INDEX Hoofdstuk 1 algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan FLORALIA 4. Uitvoering van de Opdracht 5. Opzegging van de Opdracht 6. Bevestiging Overeenkomst 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

=Qwint= POSTBUS 856 7550 AW HENGELO TEL O74 250 06 08 FAX 074 376 62 19 Info@qwint.nl

=Qwint= POSTBUS 856 7550 AW HENGELO TEL O74 250 06 08 FAX 074 376 62 19 Info@qwint.nl Qwint voor de levering van elektriciteit aan de vrije zakelijke markt Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan de grootzakelijke markt =Qwint= POSTBUS 856 7550 AW HENGELO TEL O74 250

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010

ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010 ALGEMENE BEPALINGEN... 5 BIJZONDERE BEPALINGEN KOOP...20 BIJZONDERE BEPALINGEN GEBRUIKSRECHTEN...21 BIJZONDERE BEPALINGEN OPDRACHTEN...24

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk

Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk Artikel 1 Begrippenlijst Aansluit- en transportovereenkomst: de afspraken tussen Klant en een Netbeheerder met betrekking tot het in stand houden van de aansluiting en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening Van: Senneker Facilities & Interim Management Hierna te noemen: Opdrachtnemer 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springstaff

Algemene voorwaarden Springstaff Algemene voorwaarden Springstaff Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Springstaff

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V.

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V. PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V. Concept 7 maart 2014 Inhoud 1. DEFINITIES...3 2. DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP...4

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Staat van Zaken B.V.

Algemene voorwaarden De Staat van Zaken B.V. De Staat van Zaken B.V. Artikel 1 Definities 1.1 De Staat van Zaken B.V.: de besloten vennootschap De Staat van Zaken B.V. dan wel elke rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of elke andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

DE LAATSTE EER DRACHTEN. Statuten. & Reglement Algemene Verzekeringsvoorwaarden

DE LAATSTE EER DRACHTEN. Statuten. & Reglement Algemene Verzekeringsvoorwaarden DE LAATSTE EER DRACHTEN Statuten & Reglement Algemene Verzekeringsvoorwaarden 1 Naam en zetel Artikel 1. 1. De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: ONDERLINGE UITVAART MAATSCHAPPIJ DE LAATSTE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE DETACHERINGVOORWAARDEN SOWECO

ALGEMENE DETACHERINGVOORWAARDEN SOWECO ALGEMENE DETACHERINGVOORWAARDEN SOWECO Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede, 2013, nr. 06084483 artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a SOWECO: Onder

Nadere informatie