Resto VanHarte: op weg naar sociaal ondernemerschap! Beleidsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resto VanHarte: op weg naar sociaal ondernemerschap! Beleidsplan 2014"

Transcriptie

1 Resto VanHarte: op weg naar sociaal ondernemerschap! Beleidsplan 2014 Versie: 29 januari

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsplan Jaarplan Meerjarenbeleid 3. Focus: sociaal ondernemerschap! 3.1. Verdienmodel 3.2. Meedoen Programma 3.3. Decentralisatie 4. Methode: lerend veranderen 4.1. Opleiding 4.2. Werkgroepen en Leerkringen 4.3. Pilots 4.4. En verder 5. Jaarplannen VHC 6. Middelen: Begroting 2014, inclusief transitiebegroting, zie bijlage 1: 7. Resultaten Planning & Control: Beleidscyclus 2014, zie bijlage 2 2

3 1. Inleiding Na een zeer succesvolle pioniersperiode, waarin een netwerk van 34 lokale Resto s is opgebouwd, is in 2013 een duurzaam perspectief ontwikkeld voor Resto VanHarte als maatschappelijke verbinder. Voorkomen en doorbreken van sociaal isolement van groepen burgers blijft onverkort de centrale doelstelling van Resto VanHarte, waarbij verbinden (bridging) de core business vormt. Het nieuwe perspectief vraagt om een aantal belangrijke veranderingen in de organisatie en met name in het bedrijfsconcept. Tot nu toe is dat concept te typeren als het goede doelconcept: vrijwel volledig afhankelijk van externe financiers. De duurzaamheid daarvan is echter beperkt en vandaar dat er een nieuw concept geïntroduceerd zal worden: sociaal ondernemerschap! Belangrijk kenmerk daarvan is dat de organisatie voor een substantieel deel zelfvoorzienend zal zijn en daardoor minder afhankelijk van externe partijen. Door de Raad van Toezicht en het bestuur zijn in 2013 de besluiten genomen die een transitietraject in beweging hebben gezet. Het jaar 2014, met een zekere uitloop naar 2015, zal sterk in het teken staan van dit traject. In dit Beleidsplan worden de hoofdlijnen daarvan kort beschreven; tevens wordt aangegeven op welke wijze aan de transitie gewerkt zal worden en de middelen die daarvoor benodigd zijn. Onderdeel van het verandertraject is de wisseling in het bestuur van de organisatie; begin 2014 zal naar verwachting een nieuwe directeur/bestuurder aangesteld kunnen worden. Het Beleidsplan zal als kader dienen, waaraan de nieuwe bestuurder verdere invulling moet geven. 2. Beleidsplan Jaarplan Meerjarenbeleid Tijdens de verbouwing blijft de winkel geopend : onder dit motto zal in 2014 gewerkt worden aan de noodzakelijke veranderingen in de organisatie. Teneinde de winkel geopend te kunnen houden, wordt een Jaarplan opgesteld. Daarin zijn de taakstellingen opgenomen die gelden voor de onderdelen: Resto s (aantallen maaltijden/gasten/avonden, reizende Resto s, MeedoenProgramma), fondsenwerving, communicatie, financiën en p&o. Alle activiteiten zullen door het bestuur getoetst worden op de vraag of ze de veranderrichting van de organisatie ondersteunen. Dit alles vindt zijn weerslag in de Begroting 2014 die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Uitvoering is de verantwoordelijkheid van het bestuur. 3

4 Het Beleidsplan geeft, zoals gezegd, de hoofdlijnen van het transitie-traject. De uitvoering daarvan is eveneens de verantwoordelijkheid van het bestuur van de organisatie. Dat zal veel tijd en energie vragen van de gehele organisatie en derhalve zullen de operationele doelen in het Jaarplan weinig tot geen groei laten zien. Het jaar 2014 is het laatste jaar van het lopende Meerjarenbeleidsplan. Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan zal dan ook in 2014 ontwikkeld moeten worden: de resultaten van het Beleidsplan 2014 zullen daarvoor belangrijke input leveren. 3. Focus: sociaal ondernemerschap! In 2014 zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap voor de gehele organisatie op alle niveaus en in alle geledingen. Daarmee moet Resto VanHarte een organisatie worden die minder afhankelijk is van externe financiers, belangrijke maatschappelijke partners aan zich weet te binden, nieuwe kansen weet te benutten, innovatief is in haar marktbenadering en productontwikkeling en dat alles met maar één doel: realiseren van de statutaire doelstelling ten behoeve van de doelgroepen van Resto VanHarte! De volgende onderdelen krijgen daarbij in 2014 bijzondere aandacht Verdienmodel Er zal een nieuw verdienmodel ontwikkeld worden, waarvan de inkomstenmix de kern vormt. In deze mix zal een groeiend deel gevormd worden door de opbrengsten van maaltijden/avonden. Daartoe zal de prijs van maaltijden meer kostendekkend gemaakt worden, en zal het aantal gratis maaltijden en maaltijden tegen gereduceerd tarief verminderd moeten worden. In de mix wordt tevens uitgegaan van lokale financiële partners en samenwerkingspartners, zoals fondsen, gemeentelijke overheid, bedrijven, particuliere donateurs ed. Daarnaast kunnen nieuwe producten als sociale catering (reizende Resto), werkervaringsplaatsen, re-integratie-trajecten interessante bronnen van inkomsten worden. Het nieuwe verdienmodel zal op lokaal niveau ontwikkeld worden en zorgt voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de lokale Resto. In de ontwikkeling hiervan worden de lokale Resto s ondersteund en gefaciliteerd door het VanHarte centrum (VHC) in Amsterdam. Daarnaast zal het VHC zorgdragen voor de werving van landelijke fondsen (vermogensfondsen, bedrijven, nalatenschappen, vermogende particulieren, landelijke overheden). 4

5 3.2 Meedoen Programma Het Meedoen Programma zal versterkt en geprofessionaliseerd worden. Hiertoe zal lokaal bekeken te worden wat de belangrijkste aandachtspunten zijn waar het betreffende Resto zich samen met de samenwerkingspartners in de wijk, middels een gezamenlijk te ontwikkelen programma, op kan richten. De corebusiness van Resto VanHarte is en blijft: VERBINDEN. Dat wordt gerealiseerd door de gezamenlijk maaltijd, waarbij tevens informatie, kennis en activiteiten worden aangeboden. Om groepen te helpen uit hun sociaal isolement te komen, zijn andere groepen nodig, die daardoor juist niet gekenmerkt worden. Om de doelstelling van Resto VanHarte nog beter te realiseren, zal meer ingezet worden op bridging in plaats van de huidige inzet op bonding. Waar bonding mensen met eenzelfde leefstijl bij elkaar brengt, is bridging gericht op het bij elkaar brengen van groepen die elkaar niet vanzelfsprekend vinden. Het Meedoen programma van Resto VanHarte zal beter afgestemd worden op de lokale situatie/behoefte en mede daardoor aantrekkelijker worden voor de gasten. Thema s kunnen o.a. zijn: gezonde leefstijl, lichaamsbeweging, financiële zelfredzaamheid, samenredzaamheid. Een belangrijke informatie-bron wordt gevormd door de gasten zelf: zij zullen betrokken worden bij de invulling van het Meedoen Programma, zowel programmatisch als uitvoerend. Restomanagers krijgen daarin voldoende ruimte om het aanbod goed af te stemmen op de vraag. Resto VanHarte biedt perspectief op werk en scholing door werkervaringsplekken en stages aan te bieden voor jong en oud. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met instanties zoals UWV WERKbedrijf, vrijwilligerscentrales, reclassering en diverse opleidingsinstituten Decentralisatie Sociaal ondernemerschap zal in alle geledingen van de organisatie ontwikkeld worden, waarbij het zwaartepunt ligt op het lokale niveau. Lokale Restomanagers zullen zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatie van hun eigen Resto, uiteraard binnen de afgesproken kaders. Dat betekent dat er geleidelijk naar toe wordt gewerkt dat taken en verantwoordelijkheden overgedragen moeten worden van het centrale- naar het lokale niveau. Netwerken, fondsenwerving, samenwerking met maatschappelijke partners, lokale marketing en communicatie: het zijn nieuwe taken voor de sociaal ondernemende Restomanager. Het zijn tegelijkertijd onderdelen van de huidige VHC-taken die daardoor zullen veranderen. E.a. zal in grote zorgvuldigheid tussen het VHC en de Restoteams georganiseerd moeten worden om verlies van relaties en financiers te voorkomen. In

6 zal een goed beeld ontwikkeld worden van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden over het centrale- en decentrale niveau, inclusief de bijbehorende formatie en kosten. De verzwaring van de lokale taken en verantwoordelijkheden zal o.a. opgevangen moeten worden door nieuw vrijwilligersbeleid op lokaal niveau. Ter ondersteuning van de Restomanager zullen nieuwe vrijwilligers voor nieuwe taken geworven worden. Deze vrijwilligers kunnen tevens invulling geven aan de beoogde bridging. 4. Methode: lerend veranderen! Resto VanHarte zal de beoogde organisatieveranderingen geleidelijk en zorgvuldig invoeren. Het jaar 2014 en een deel van 2015 staan in het teken van de transitie en geeft de organisatie de gelegenheid ervaring op te doen met het nieuwe bedrijfsconcept, bijstellingen te doen waar nodig en vooral: sociaal ondernemen te leren! Belangrijk is wel dat alle werkzaamheden en activiteiten de veranderrichting ondersteunen. Het proces van lerend veranderen zal in 2014 als volgt ingevuld worden Opleiding Resto VanHarte ontwikkelen tot een sociale onderneming betekent: de medewerkers van Resto VanHarte ontwikkelen tot sociale ondernemers. De huidige Restomedewerkers zullen intensief ondersteund worden in deze ontwikkeling door middel van een opleidingsprogramma, dat in 2014 zal worden aangeboden. Medewerkers die daartoe gemotiveerd en potentieel geschikt zijn, zullen deelnemen aan het opleidingsprogramma. Onderdelen van het programma voor de lokale medewerkers zullen in ieder geval zijn: verdienmodel, Meedoen-programma, fondsenwerving, marketing en communicatie, netwerken, productontwikkeling, vrijwilligersmanagement en financieel management. Medewerkers van VHC krijgen eveneens een opleidingsaanbod, waarin de faciliterende functie van VHC ten behoeve van de lokale sociale ondernemers aan de orde komt. Een goed opleidingsprogramma moet de basis leggen onder het gehele transitietraject. In 2013 is reeds een werkgroep sociaal ondernemen gestart met een mix van lokale en landelijke medewerkers. De werkgroep zal eind 2013 adviseren over de nieuwe invulling van de functie van Restomanager en tevens over de gewenste inhoud van het opleidingsprogramma. 6

7 4.2. Werkgroepen en Leerkringen Om het sociaal ondernemerschap te stimuleren is het belangrijk dat bij de invulling van de transitie steeds medewerkers van VHC en de lokale Resto s worden betrokken. In 2013 zijn daartoe al twee werkgroepen met deze mix gestart: werkgroep sociaal ondernemen en de werkgroep prijsbeleid. Beide werkgroepen zullen hun werkzaamheden nog in 2013 afronden met een advies aan het bestuur. Twee nieuwe werkgroepen zullen aan de slag gaan met de onderwerpen missie/visie en meedoen-programma. De voorstellen en adviezen van de werkgroepen vormen de input voor de pilots (zie 4.3.) Naast de werkgroepen worden regionale leerkringen georganiseerd, waarin een aantal lokale Resto s participeren en, afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen, ook medewerkers van VHC. Doel van de leerkringen is enerzijds lokale ervaringen delen en anderzijds de ervaringen uit de pilots delen, zodat iedereen aangehaakt blijft bij het veranderproces Pilots Resto VanHarte wil op kleine schaal ervaring opdoen met de beoogde veranderingen, daarvan leren om vervolgens de veranderingen in de gehele organisatie uit te rollen. Op basis van het voorwerk dat door bovengenoemde werkgroepen is verricht zullen dan ook enige pilots worden ingericht. Bij voorkeur twee bestaande lokale Resto s en twee nieuwe Resto s zullen als pilot fungeren en als sociale ondernemingen worden ingericht en aangestuurd. De pilots zullen intensief worden gemonitord, zodat de gewenste- en zo mogelijk ongewenste effecten van de veranderingen goed in beeld komen. Alle facetten van het sociaal ondernemerschap komen daarbij aan de orde: verdienmodel/inkomstenmix, meedoen-programma, decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden, nieuw vrijwilligersbeleid, etc. De pilots moeten eind 2014 resultaten opleveren die tot toepassing in de gehele organisatie kunnen leiden en verder. In de aanloop naar de echte omslag naar sociaal ondernemerschap zijn al veel ideeën ontwikkeld die potentieel interessant zijn voor Resto VanHarte. Anderzijds kunnen zich ook externe ontwikkelingen voordoen die tot een versnelde invoering van bepaalde veranderingen moeten leiden. Het bestuur van Resto VanHarte zal pro-actief deze mogelijkheden onderzoeken en zo nodig toepassen. Op deze manier zal de gehele organisatie in beweging blijven in de richting van sociale onderneming. 7

8 5. Jaarplannen VHC De directeur wordt voor het uitvoeren van het Beleidsplan 2014 en aansturing van de Resto s ondersteund door een aantal medewerkers. Deze staf (VanHarte Centrum = VHC) faciliteert tevens alle Resto s en de VanHarte organisatie als geheel. Die VHC taken zijn in een zestal deel-jaarplannen vastgelegd: 5.1 Financiën: Financieel beheer: het (dagelijks) up-to-date, toegankelijk en betrouwbaar houden van alle (financiële) administratie, mede gestuurd door de eisen van de Belastingdienst, de accountant en andere externe partners, zoals fondsen en CBF, (rechtmatig, doelmatig, doeltreffend, AO/IC). Rapportages: in diverse vormen en op afgesproken momenten adequate managementinformatie en verantwoordingsinformatie aanleveren (begrotingen, budgetten, rapportages, jaarverslag en jaarrekening). Betalingen: het tijdig uitvoeren van betalingen en bewaken van tijdige ontvangsten (cashflow, treasury beleid en prijsbeleid). Planning & Control: het beheren en beheersen van diverse Planning en Control systemen teneinde de realisatie van alle geplande acties en afspraken te kunnen volgen en bijsturen (onder andere: fondsenadministratie, beleidscyclus). Facilitair: beheer communicatiemiddelen (telefonie), ICT middelen, internet en intranet, kantoormiddelen, secretariaat, directie ondersteuning en archief. 5.2 Operationeel besturing van de Resto s Beheer: zorgdragen voor optimaal functioneren van de Resto s door het scheppen van de juiste randvoorwaarden qua bemensing, locaties, vergunningen en contracten, overleg en communicatie. Bedrijfsvoering: door middel van prestatie afspraken, management contracten, Balanced Scorecard en Handboek sturing geven aan de operationele taken van de Resto s en beheersen van afgesproken targets en kwaliteit. Personeel: zorgdragen voor kwalitatief maximale bezetting met een juiste werving en selectie, (bij)scholing, beoordelen van functioneren, BHV en veiligheid KinderResto s. Ontwikkeling: groei door openen nieuwe Resto s en bijdrage aan pilots sociaal ondernemen (plannen, uitrol, opleiden en evaluatie). Bijdragen aan de Resto projectplannen. 8

9 Beleid: databank met (wetenschappelijke) info, evaluatie VanHarte concept en ontwikkelen nieuw beleid (programmatisch, andere doelgroepen, SROI, VanHarte formule, vrijwilligers). 5.3 Kwaliteit bewaking en beheersing: Extern gericht: door middel van enquêtes, onderzoeken, impactmetingen en klachtenafhandeling. Intern gericht: alle aspecten van bedrijfsvoering en kwaliteit, door middel van audits en monitoring (VanHarte formule, voedselveiligheid, Balanced Scorecard, enz.) 5.4 Sales en fondsenwerving Beleid: kansen identificeren bij diverse type financiers (overheden, fondsen, bedrijven, zorgverzekeraars, particulieren), Meedoenprogramma op maat (aansluiten op lokaal beleid). Extern: opstellen van projectvoorstellen sociaal ondernemerschap, proposities (fondsen, gemeenten en landelijke samenwerkingspartners), bijdrage leveren aan conferenties, netwerken. Fondsenwerving: fondsenwerving beheersbaar, effectief en efficiënt (planning & control), ( 2,2 miljoen, 80 á 100 fondsen, bedrijven, vermogende particulieren). Beheer: voortgangsrapportages en fondsenadministratie, netwerkbeheer (CRM systeem). 5.5 Communicatie Landelijke naamsbekendheid: middels landelijke media en BN ers benaderen van algemeen publiek, grote bedrijven, landelijke fondsen en overheid. Teneinde grote zichtbaarheid, imago en waardering te bereiken. Lokale naamsbekendheid: faciliteren en begeleiden van de Resto s naar zelfstandigheid in PR, communicatie en marketing teneinde lokaal zichtbaar te zijn en gewaardeerd te worden door de doelgroepen, de wijk, politiek en gemeente, lokale fondsen en MKB. Branding Resto VanHarte: ontwikkelen van diverse strategieën teneinde te komen tot een hoge waardering (knuffelbaarheid) van het merk Resto VanHarte. Corporate communicatie: het beheren en ontwikkelen/inzetten van diverse communicatiemiddelen teneinde te komen tot zichtbaarheid, betrokkenheid, verantwoording en PR. Zoals diverse jaarverslagen, flyers, website, nieuwsbrief, enz. 9

10 5.6 Personeelszaken Personeelsbeheer: beheer volledige personeelsadministratie conform de wettelijke bepalingen. Werving en selectie: zorgdragen voor tijdige en adequate bezetting van alle functies. Ontwikkeling: beoordelingscyclus ontwikkelen en beheersen. Daaraan gerelateerd beloningsbeleid ontwikkelen en realiseren. Pilots sociaal ondernemen: aanpassen en evalueren functieprofielen RM en HC. Ontwikkelen en opzetten van trainingsprogramma Sociaal ondernemerschap. Rapporteren: ten behoeve van de managementinformatie aanleveren van diverse personeelsrapportages en resultaten medewerkers tevredenheidsonderzoek. Beleid: ontwikkelen vrijwilligersmanagement in het kader van het sociaal ondernemen. Onderzoek naar mogelijkheden collectieve ziektekostenverzekering. Opzetten en activeren comité personeelsvertegenwoordiging. Volgen van en adviseren over nieuwe wetgeving, trends en ontwikkelingen op HR gebied. 6. Middelen Bijgevoegd is de begroting Deze bestaat uit twee delen: de reguliere begroting en de transitiebegroting. Deze laatste geeft aan welke middelen noodzakelijk zijn om de transitie goed te kunnen uitvoeren: Opleidingsprogramma, deelname aan werkgroepen en leerkringen, extra personele inzet in pilots etc. De financiële dekking daarvan zal voor een belangrijk deel afkomstig zijn externe financiers, waarvan enige al aangegeven hebben daarin geïnteresseerd te zijn. Daarbij is het belangrijk dat ook Resto VanHarte zelf investeert in het transitietraject, daarmee het belang ervan benadrukkend. Verwerving van externe financiering kost tijd en de voortgang van het verandertraject kan daarop niet wachten. De werkgroepen en de ontwikkeling van het opleidingsprogramma krijgen prioriteit en de kosten daarvan worden door Resto VanHarte voorgefinancierd. Op deze manier wordt de voortgang van de transitie niet belemmerd. 7. Resultaten 2014 De inspanningen die in 2014 worden verricht zullen in ieder geval tot de volgende resultaten leiden: Realisatie van de operationele jaarplannen met bijbehorende begroting Kennis en ervaring uit vier lokale Resto-sociale ondernemingen 10

11 Gerealiseerd opleidingsprogramma voor alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers, lokaal en landelijk Kennis en ervaring met toepassing van nieuwe ideeën: in het verdienmodel, het Meedoen-programma, samenwerkingspartners, etc. Kennis over de gewenste verdeling van taken en verantwoordelijkheden over het centrale en decentrale niveau. Deze resultaten zullen de basis vormen voor de verdere uitrol in de gehele organisatie. 8. Planning & Control: Beleidscyclus 2014, zie bijlage 2 11

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Voorwoord None of us is as good as all of us Quote Ray Kroc, oprichter McDonald s corporation. De Ronald McDonald Huizen zijn autonome stichtingen

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Binnen deze drie categorieën zijn dit enkele van de belangrijkere risico s met hun beoordeling en beheersmaatregel:

Binnen deze drie categorieën zijn dit enkele van de belangrijkere risico s met hun beoordeling en beheersmaatregel: Directie/bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven een verantwoordingsverklaring. Daarmee onderschrijven zij dat: 1. er een duidelijk onderscheid is tussen de functie toezicht houden en de functies

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Hoofdlijnen bedrijfsplan

Hoofdlijnen bedrijfsplan Hoofdlijnen bedrijfsplan Inhoudsopgave bedrijfsplan 1. Missie en doelstellingen 2. Strategie 3. Doelgroepen 4. Diensten 5. Modellen 6. Organisatie 7. Rendement 8. Implementatie 1 Missie & doelstellingen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Erkenningsregelingen Goede doelen

Erkenningsregelingen Goede doelen Erkenningsregelingen Goede doelen Molencontactdag 20 november 2015 Leo Endedijk directeur De Hollandsche Molen Publieksvertrouwen Directeuren van goede doelen verdienen teveel Ze hebben veel te grote vermogens

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Belastingdienst. Brief van de staatssecretaris van Financiën. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Belastingdienst. Brief van de staatssecretaris van Financiën. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 066 Belastingdienst Nr. 380 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober Per brief van 28 juni heb ik u geïnformeerd over

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie