Resto VanHarte: op weg naar sociaal ondernemerschap! Beleidsplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resto VanHarte: op weg naar sociaal ondernemerschap! Beleidsplan 2014"

Transcriptie

1 Resto VanHarte: op weg naar sociaal ondernemerschap! Beleidsplan 2014 Versie: 29 januari

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsplan Jaarplan Meerjarenbeleid 3. Focus: sociaal ondernemerschap! 3.1. Verdienmodel 3.2. Meedoen Programma 3.3. Decentralisatie 4. Methode: lerend veranderen 4.1. Opleiding 4.2. Werkgroepen en Leerkringen 4.3. Pilots 4.4. En verder 5. Jaarplannen VHC 6. Middelen: Begroting 2014, inclusief transitiebegroting, zie bijlage 1: 7. Resultaten Planning & Control: Beleidscyclus 2014, zie bijlage 2 2

3 1. Inleiding Na een zeer succesvolle pioniersperiode, waarin een netwerk van 34 lokale Resto s is opgebouwd, is in 2013 een duurzaam perspectief ontwikkeld voor Resto VanHarte als maatschappelijke verbinder. Voorkomen en doorbreken van sociaal isolement van groepen burgers blijft onverkort de centrale doelstelling van Resto VanHarte, waarbij verbinden (bridging) de core business vormt. Het nieuwe perspectief vraagt om een aantal belangrijke veranderingen in de organisatie en met name in het bedrijfsconcept. Tot nu toe is dat concept te typeren als het goede doelconcept: vrijwel volledig afhankelijk van externe financiers. De duurzaamheid daarvan is echter beperkt en vandaar dat er een nieuw concept geïntroduceerd zal worden: sociaal ondernemerschap! Belangrijk kenmerk daarvan is dat de organisatie voor een substantieel deel zelfvoorzienend zal zijn en daardoor minder afhankelijk van externe partijen. Door de Raad van Toezicht en het bestuur zijn in 2013 de besluiten genomen die een transitietraject in beweging hebben gezet. Het jaar 2014, met een zekere uitloop naar 2015, zal sterk in het teken staan van dit traject. In dit Beleidsplan worden de hoofdlijnen daarvan kort beschreven; tevens wordt aangegeven op welke wijze aan de transitie gewerkt zal worden en de middelen die daarvoor benodigd zijn. Onderdeel van het verandertraject is de wisseling in het bestuur van de organisatie; begin 2014 zal naar verwachting een nieuwe directeur/bestuurder aangesteld kunnen worden. Het Beleidsplan zal als kader dienen, waaraan de nieuwe bestuurder verdere invulling moet geven. 2. Beleidsplan Jaarplan Meerjarenbeleid Tijdens de verbouwing blijft de winkel geopend : onder dit motto zal in 2014 gewerkt worden aan de noodzakelijke veranderingen in de organisatie. Teneinde de winkel geopend te kunnen houden, wordt een Jaarplan opgesteld. Daarin zijn de taakstellingen opgenomen die gelden voor de onderdelen: Resto s (aantallen maaltijden/gasten/avonden, reizende Resto s, MeedoenProgramma), fondsenwerving, communicatie, financiën en p&o. Alle activiteiten zullen door het bestuur getoetst worden op de vraag of ze de veranderrichting van de organisatie ondersteunen. Dit alles vindt zijn weerslag in de Begroting 2014 die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Uitvoering is de verantwoordelijkheid van het bestuur. 3

4 Het Beleidsplan geeft, zoals gezegd, de hoofdlijnen van het transitie-traject. De uitvoering daarvan is eveneens de verantwoordelijkheid van het bestuur van de organisatie. Dat zal veel tijd en energie vragen van de gehele organisatie en derhalve zullen de operationele doelen in het Jaarplan weinig tot geen groei laten zien. Het jaar 2014 is het laatste jaar van het lopende Meerjarenbeleidsplan. Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan zal dan ook in 2014 ontwikkeld moeten worden: de resultaten van het Beleidsplan 2014 zullen daarvoor belangrijke input leveren. 3. Focus: sociaal ondernemerschap! In 2014 zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap voor de gehele organisatie op alle niveaus en in alle geledingen. Daarmee moet Resto VanHarte een organisatie worden die minder afhankelijk is van externe financiers, belangrijke maatschappelijke partners aan zich weet te binden, nieuwe kansen weet te benutten, innovatief is in haar marktbenadering en productontwikkeling en dat alles met maar één doel: realiseren van de statutaire doelstelling ten behoeve van de doelgroepen van Resto VanHarte! De volgende onderdelen krijgen daarbij in 2014 bijzondere aandacht Verdienmodel Er zal een nieuw verdienmodel ontwikkeld worden, waarvan de inkomstenmix de kern vormt. In deze mix zal een groeiend deel gevormd worden door de opbrengsten van maaltijden/avonden. Daartoe zal de prijs van maaltijden meer kostendekkend gemaakt worden, en zal het aantal gratis maaltijden en maaltijden tegen gereduceerd tarief verminderd moeten worden. In de mix wordt tevens uitgegaan van lokale financiële partners en samenwerkingspartners, zoals fondsen, gemeentelijke overheid, bedrijven, particuliere donateurs ed. Daarnaast kunnen nieuwe producten als sociale catering (reizende Resto), werkervaringsplaatsen, re-integratie-trajecten interessante bronnen van inkomsten worden. Het nieuwe verdienmodel zal op lokaal niveau ontwikkeld worden en zorgt voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de lokale Resto. In de ontwikkeling hiervan worden de lokale Resto s ondersteund en gefaciliteerd door het VanHarte centrum (VHC) in Amsterdam. Daarnaast zal het VHC zorgdragen voor de werving van landelijke fondsen (vermogensfondsen, bedrijven, nalatenschappen, vermogende particulieren, landelijke overheden). 4

5 3.2 Meedoen Programma Het Meedoen Programma zal versterkt en geprofessionaliseerd worden. Hiertoe zal lokaal bekeken te worden wat de belangrijkste aandachtspunten zijn waar het betreffende Resto zich samen met de samenwerkingspartners in de wijk, middels een gezamenlijk te ontwikkelen programma, op kan richten. De corebusiness van Resto VanHarte is en blijft: VERBINDEN. Dat wordt gerealiseerd door de gezamenlijk maaltijd, waarbij tevens informatie, kennis en activiteiten worden aangeboden. Om groepen te helpen uit hun sociaal isolement te komen, zijn andere groepen nodig, die daardoor juist niet gekenmerkt worden. Om de doelstelling van Resto VanHarte nog beter te realiseren, zal meer ingezet worden op bridging in plaats van de huidige inzet op bonding. Waar bonding mensen met eenzelfde leefstijl bij elkaar brengt, is bridging gericht op het bij elkaar brengen van groepen die elkaar niet vanzelfsprekend vinden. Het Meedoen programma van Resto VanHarte zal beter afgestemd worden op de lokale situatie/behoefte en mede daardoor aantrekkelijker worden voor de gasten. Thema s kunnen o.a. zijn: gezonde leefstijl, lichaamsbeweging, financiële zelfredzaamheid, samenredzaamheid. Een belangrijke informatie-bron wordt gevormd door de gasten zelf: zij zullen betrokken worden bij de invulling van het Meedoen Programma, zowel programmatisch als uitvoerend. Restomanagers krijgen daarin voldoende ruimte om het aanbod goed af te stemmen op de vraag. Resto VanHarte biedt perspectief op werk en scholing door werkervaringsplekken en stages aan te bieden voor jong en oud. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met instanties zoals UWV WERKbedrijf, vrijwilligerscentrales, reclassering en diverse opleidingsinstituten Decentralisatie Sociaal ondernemerschap zal in alle geledingen van de organisatie ontwikkeld worden, waarbij het zwaartepunt ligt op het lokale niveau. Lokale Restomanagers zullen zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatie van hun eigen Resto, uiteraard binnen de afgesproken kaders. Dat betekent dat er geleidelijk naar toe wordt gewerkt dat taken en verantwoordelijkheden overgedragen moeten worden van het centrale- naar het lokale niveau. Netwerken, fondsenwerving, samenwerking met maatschappelijke partners, lokale marketing en communicatie: het zijn nieuwe taken voor de sociaal ondernemende Restomanager. Het zijn tegelijkertijd onderdelen van de huidige VHC-taken die daardoor zullen veranderen. E.a. zal in grote zorgvuldigheid tussen het VHC en de Restoteams georganiseerd moeten worden om verlies van relaties en financiers te voorkomen. In

6 zal een goed beeld ontwikkeld worden van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden over het centrale- en decentrale niveau, inclusief de bijbehorende formatie en kosten. De verzwaring van de lokale taken en verantwoordelijkheden zal o.a. opgevangen moeten worden door nieuw vrijwilligersbeleid op lokaal niveau. Ter ondersteuning van de Restomanager zullen nieuwe vrijwilligers voor nieuwe taken geworven worden. Deze vrijwilligers kunnen tevens invulling geven aan de beoogde bridging. 4. Methode: lerend veranderen! Resto VanHarte zal de beoogde organisatieveranderingen geleidelijk en zorgvuldig invoeren. Het jaar 2014 en een deel van 2015 staan in het teken van de transitie en geeft de organisatie de gelegenheid ervaring op te doen met het nieuwe bedrijfsconcept, bijstellingen te doen waar nodig en vooral: sociaal ondernemen te leren! Belangrijk is wel dat alle werkzaamheden en activiteiten de veranderrichting ondersteunen. Het proces van lerend veranderen zal in 2014 als volgt ingevuld worden Opleiding Resto VanHarte ontwikkelen tot een sociale onderneming betekent: de medewerkers van Resto VanHarte ontwikkelen tot sociale ondernemers. De huidige Restomedewerkers zullen intensief ondersteund worden in deze ontwikkeling door middel van een opleidingsprogramma, dat in 2014 zal worden aangeboden. Medewerkers die daartoe gemotiveerd en potentieel geschikt zijn, zullen deelnemen aan het opleidingsprogramma. Onderdelen van het programma voor de lokale medewerkers zullen in ieder geval zijn: verdienmodel, Meedoen-programma, fondsenwerving, marketing en communicatie, netwerken, productontwikkeling, vrijwilligersmanagement en financieel management. Medewerkers van VHC krijgen eveneens een opleidingsaanbod, waarin de faciliterende functie van VHC ten behoeve van de lokale sociale ondernemers aan de orde komt. Een goed opleidingsprogramma moet de basis leggen onder het gehele transitietraject. In 2013 is reeds een werkgroep sociaal ondernemen gestart met een mix van lokale en landelijke medewerkers. De werkgroep zal eind 2013 adviseren over de nieuwe invulling van de functie van Restomanager en tevens over de gewenste inhoud van het opleidingsprogramma. 6

7 4.2. Werkgroepen en Leerkringen Om het sociaal ondernemerschap te stimuleren is het belangrijk dat bij de invulling van de transitie steeds medewerkers van VHC en de lokale Resto s worden betrokken. In 2013 zijn daartoe al twee werkgroepen met deze mix gestart: werkgroep sociaal ondernemen en de werkgroep prijsbeleid. Beide werkgroepen zullen hun werkzaamheden nog in 2013 afronden met een advies aan het bestuur. Twee nieuwe werkgroepen zullen aan de slag gaan met de onderwerpen missie/visie en meedoen-programma. De voorstellen en adviezen van de werkgroepen vormen de input voor de pilots (zie 4.3.) Naast de werkgroepen worden regionale leerkringen georganiseerd, waarin een aantal lokale Resto s participeren en, afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen, ook medewerkers van VHC. Doel van de leerkringen is enerzijds lokale ervaringen delen en anderzijds de ervaringen uit de pilots delen, zodat iedereen aangehaakt blijft bij het veranderproces Pilots Resto VanHarte wil op kleine schaal ervaring opdoen met de beoogde veranderingen, daarvan leren om vervolgens de veranderingen in de gehele organisatie uit te rollen. Op basis van het voorwerk dat door bovengenoemde werkgroepen is verricht zullen dan ook enige pilots worden ingericht. Bij voorkeur twee bestaande lokale Resto s en twee nieuwe Resto s zullen als pilot fungeren en als sociale ondernemingen worden ingericht en aangestuurd. De pilots zullen intensief worden gemonitord, zodat de gewenste- en zo mogelijk ongewenste effecten van de veranderingen goed in beeld komen. Alle facetten van het sociaal ondernemerschap komen daarbij aan de orde: verdienmodel/inkomstenmix, meedoen-programma, decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden, nieuw vrijwilligersbeleid, etc. De pilots moeten eind 2014 resultaten opleveren die tot toepassing in de gehele organisatie kunnen leiden en verder. In de aanloop naar de echte omslag naar sociaal ondernemerschap zijn al veel ideeën ontwikkeld die potentieel interessant zijn voor Resto VanHarte. Anderzijds kunnen zich ook externe ontwikkelingen voordoen die tot een versnelde invoering van bepaalde veranderingen moeten leiden. Het bestuur van Resto VanHarte zal pro-actief deze mogelijkheden onderzoeken en zo nodig toepassen. Op deze manier zal de gehele organisatie in beweging blijven in de richting van sociale onderneming. 7

8 5. Jaarplannen VHC De directeur wordt voor het uitvoeren van het Beleidsplan 2014 en aansturing van de Resto s ondersteund door een aantal medewerkers. Deze staf (VanHarte Centrum = VHC) faciliteert tevens alle Resto s en de VanHarte organisatie als geheel. Die VHC taken zijn in een zestal deel-jaarplannen vastgelegd: 5.1 Financiën: Financieel beheer: het (dagelijks) up-to-date, toegankelijk en betrouwbaar houden van alle (financiële) administratie, mede gestuurd door de eisen van de Belastingdienst, de accountant en andere externe partners, zoals fondsen en CBF, (rechtmatig, doelmatig, doeltreffend, AO/IC). Rapportages: in diverse vormen en op afgesproken momenten adequate managementinformatie en verantwoordingsinformatie aanleveren (begrotingen, budgetten, rapportages, jaarverslag en jaarrekening). Betalingen: het tijdig uitvoeren van betalingen en bewaken van tijdige ontvangsten (cashflow, treasury beleid en prijsbeleid). Planning & Control: het beheren en beheersen van diverse Planning en Control systemen teneinde de realisatie van alle geplande acties en afspraken te kunnen volgen en bijsturen (onder andere: fondsenadministratie, beleidscyclus). Facilitair: beheer communicatiemiddelen (telefonie), ICT middelen, internet en intranet, kantoormiddelen, secretariaat, directie ondersteuning en archief. 5.2 Operationeel besturing van de Resto s Beheer: zorgdragen voor optimaal functioneren van de Resto s door het scheppen van de juiste randvoorwaarden qua bemensing, locaties, vergunningen en contracten, overleg en communicatie. Bedrijfsvoering: door middel van prestatie afspraken, management contracten, Balanced Scorecard en Handboek sturing geven aan de operationele taken van de Resto s en beheersen van afgesproken targets en kwaliteit. Personeel: zorgdragen voor kwalitatief maximale bezetting met een juiste werving en selectie, (bij)scholing, beoordelen van functioneren, BHV en veiligheid KinderResto s. Ontwikkeling: groei door openen nieuwe Resto s en bijdrage aan pilots sociaal ondernemen (plannen, uitrol, opleiden en evaluatie). Bijdragen aan de Resto projectplannen. 8

9 Beleid: databank met (wetenschappelijke) info, evaluatie VanHarte concept en ontwikkelen nieuw beleid (programmatisch, andere doelgroepen, SROI, VanHarte formule, vrijwilligers). 5.3 Kwaliteit bewaking en beheersing: Extern gericht: door middel van enquêtes, onderzoeken, impactmetingen en klachtenafhandeling. Intern gericht: alle aspecten van bedrijfsvoering en kwaliteit, door middel van audits en monitoring (VanHarte formule, voedselveiligheid, Balanced Scorecard, enz.) 5.4 Sales en fondsenwerving Beleid: kansen identificeren bij diverse type financiers (overheden, fondsen, bedrijven, zorgverzekeraars, particulieren), Meedoenprogramma op maat (aansluiten op lokaal beleid). Extern: opstellen van projectvoorstellen sociaal ondernemerschap, proposities (fondsen, gemeenten en landelijke samenwerkingspartners), bijdrage leveren aan conferenties, netwerken. Fondsenwerving: fondsenwerving beheersbaar, effectief en efficiënt (planning & control), ( 2,2 miljoen, 80 á 100 fondsen, bedrijven, vermogende particulieren). Beheer: voortgangsrapportages en fondsenadministratie, netwerkbeheer (CRM systeem). 5.5 Communicatie Landelijke naamsbekendheid: middels landelijke media en BN ers benaderen van algemeen publiek, grote bedrijven, landelijke fondsen en overheid. Teneinde grote zichtbaarheid, imago en waardering te bereiken. Lokale naamsbekendheid: faciliteren en begeleiden van de Resto s naar zelfstandigheid in PR, communicatie en marketing teneinde lokaal zichtbaar te zijn en gewaardeerd te worden door de doelgroepen, de wijk, politiek en gemeente, lokale fondsen en MKB. Branding Resto VanHarte: ontwikkelen van diverse strategieën teneinde te komen tot een hoge waardering (knuffelbaarheid) van het merk Resto VanHarte. Corporate communicatie: het beheren en ontwikkelen/inzetten van diverse communicatiemiddelen teneinde te komen tot zichtbaarheid, betrokkenheid, verantwoording en PR. Zoals diverse jaarverslagen, flyers, website, nieuwsbrief, enz. 9

10 5.6 Personeelszaken Personeelsbeheer: beheer volledige personeelsadministratie conform de wettelijke bepalingen. Werving en selectie: zorgdragen voor tijdige en adequate bezetting van alle functies. Ontwikkeling: beoordelingscyclus ontwikkelen en beheersen. Daaraan gerelateerd beloningsbeleid ontwikkelen en realiseren. Pilots sociaal ondernemen: aanpassen en evalueren functieprofielen RM en HC. Ontwikkelen en opzetten van trainingsprogramma Sociaal ondernemerschap. Rapporteren: ten behoeve van de managementinformatie aanleveren van diverse personeelsrapportages en resultaten medewerkers tevredenheidsonderzoek. Beleid: ontwikkelen vrijwilligersmanagement in het kader van het sociaal ondernemen. Onderzoek naar mogelijkheden collectieve ziektekostenverzekering. Opzetten en activeren comité personeelsvertegenwoordiging. Volgen van en adviseren over nieuwe wetgeving, trends en ontwikkelingen op HR gebied. 6. Middelen Bijgevoegd is de begroting Deze bestaat uit twee delen: de reguliere begroting en de transitiebegroting. Deze laatste geeft aan welke middelen noodzakelijk zijn om de transitie goed te kunnen uitvoeren: Opleidingsprogramma, deelname aan werkgroepen en leerkringen, extra personele inzet in pilots etc. De financiële dekking daarvan zal voor een belangrijk deel afkomstig zijn externe financiers, waarvan enige al aangegeven hebben daarin geïnteresseerd te zijn. Daarbij is het belangrijk dat ook Resto VanHarte zelf investeert in het transitietraject, daarmee het belang ervan benadrukkend. Verwerving van externe financiering kost tijd en de voortgang van het verandertraject kan daarop niet wachten. De werkgroepen en de ontwikkeling van het opleidingsprogramma krijgen prioriteit en de kosten daarvan worden door Resto VanHarte voorgefinancierd. Op deze manier wordt de voortgang van de transitie niet belemmerd. 7. Resultaten 2014 De inspanningen die in 2014 worden verricht zullen in ieder geval tot de volgende resultaten leiden: Realisatie van de operationele jaarplannen met bijbehorende begroting Kennis en ervaring uit vier lokale Resto-sociale ondernemingen 10

11 Gerealiseerd opleidingsprogramma voor alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers, lokaal en landelijk Kennis en ervaring met toepassing van nieuwe ideeën: in het verdienmodel, het Meedoen-programma, samenwerkingspartners, etc. Kennis over de gewenste verdeling van taken en verantwoordelijkheden over het centrale en decentrale niveau. Deze resultaten zullen de basis vormen voor de verdere uitrol in de gehele organisatie. 8. Planning & Control: Beleidscyclus 2014, zie bijlage 2 11

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Hoofdlijnen bedrijfsplan

Hoofdlijnen bedrijfsplan Hoofdlijnen bedrijfsplan Inhoudsopgave bedrijfsplan 1. Missie en doelstellingen 2. Strategie 3. Doelgroepen 4. Diensten 5. Modellen 6. Organisatie 7. Rendement 8. Implementatie 1 Missie & doelstellingen

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2017

Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Uitdagend, zinvol Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan een nieuw gevormd district?

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie