School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo"

Transcriptie

1 School- en functieprofiel hoofd financiën en control Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), 27 augustus

2 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Informatie over de functie hoofd financiën & control 5 3. Informatie over de procedure 10 2

3 1. Informatie over de Stichting Openbare Scholengemeenschap Hengelo De Stichting Openbare Scholengemeenschap Hengelo, hierna Stichting OSG Hengelo, is een grote brede scholengemeenschap die voor alle leerlingen uit Hengelo en aangrenzende gemeenten een passend onderwijsaanbod biedt. Het aantal leerlingen in het schooljaar bedraagt circa 3.000; bij de stichting zijn ruim 300 medewerkers in de dienst. De Stichting OSG Hengelo kenmerkt zich door de netwerkvorm, waardoor de voordelen van de grote brede scholengemeenschap gecombineerd worden met de kleinschaligheid in vier afzonderlijke scholen. De Stichting OSG Hengelo beschikt over alle soorten voortgezet onderwijs: van Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium. De Stichting OSG Hengelo is een openbare school waar alle leerlingen, ongeacht hun maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging, welkom zijn. Een leerling kan kiezen welke werkwijze het best bij hem of haar past. Elke school ontwikkelt met haar team, gebouw en sfeer een eigen pedagogisch didactische aanpak. Onder de Stichting OSG Hengelo ressorteren de volgende vier scholen: Bataafs Lyceum voor Havo, Atheneum, Gymnasium en Masterclass Atheneum/Gymnasium Montessori College Twente voor Mavo, Havo, Atheneum en Tweetalig Onderwijs (TTO) HAVO/Atheneum Gilde College voor Vmbo (lwoo, bbl, kbl en tl) t Genseler voor Praktijkonderwijs In het Bataafs Lyceum ligt het accent op de voorbereiding op het vervolgonderwijs. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er voor de leerlingen van de bovenbouw het zogenaamde studiehuis gerealiseerd en zijn er enkele samenwerkingsprojecten met de Universiteit Twente en met de Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer. Meerbegaafde leerlingen volgen via de masterclass hun atheneum/gymnasium opleiding. In het Montessori College Twente wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Er is een aantal onderwijskundige keuzes gemaakt zoals: het werken met een takensysteem, het werken met werkwijzers en een 60-minuten rooster. Leerlingen leren keuzes te maken. Docenten begeleiden en observeren en helpen daar waar dat nodig is. Een aantal jaren geleden is de school gestart met tweetalig onderwijs (TTO) in de afdelingen havo en vwo. In het Gilde College ligt de nadruk op actief leren. Niet alleen bij de meer praktische, maar ook bij de theoretische vakken kunnen de leerlingen door praktisch leren de leerstof onder de knie krijgen. Tekenen, uitbeelden, het doen van proeven en het uitvoeren van praktische opdrachten nemen een belangrijke plaats in. Leerlingen werken in kleine groepen en vaak in eigen tempo. Dit geldt met name voor de Basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Deze vervult binnen de OSG een zorgfunctie. De Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) kent een hoger theoretisch niveau, sluit aan op niveau 3 en 4 van het ROC, maar ook hier is leerwegondersteuning mogelijk. OSG Hengelo, de Stichting Carmelcollege en de gemeente Hengelo hebben overeenstemming bereikt over nieuwe huisvesting voor leerlingen in het vmbo op een gezamenlijke locatie in het noordwesten van Hengelo. Bij Praktijkschool t Genseler ligt binnen het lesprogramma de nadruk op praktijkvakken zoals bouwtechniek, textiele werkvormen, metaalbewerking, koken, groen, arbeidstraining, verzorging, facilitaire diensten en kantoorpraktijk/winkelpraktijk. In het verlengde van deze praktijk gaan leerlingen vanaf 15-jarige leeftijd stage lopen buiten de school. De theoretische vorming staat ten dienste van de praktijkvakken. t Genseler bereidt haar leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk 3

4 bestaan in de maatschappij door bevordering van praktische en sociale redzaamheid, aanbieden van theoretische vakken en arbeidsvoorbereiding. Managementteam Het managementteam van de Stichting OSG Hengelo bestaat uit de voorzitter College van Bestuur, de directeur bedrijfsvoering en drie schooldirecteuren en één waarnemend directeur. Afhankelijk van de agenda van het managementteam woont een stafmedewerker (een deel van) de vergaderingen van het managementteam bij. Een organogram maakt deel uit van het digitale informatiepakket. Positionering van de OSG Hengelo De Stichting OSG Hengelo is primair verankerd in Hengelo en de direct omliggende regio. De vier scholen liggen in of nabij het centrum van de stad. De Stichting OSG Hengelo heeft samenwerkingsverbanden en contacten met onder andere de volgende partners: - Primato, scholengroep voor Primair Algemeen Toegankelijk Onderwijs in Hengelo - Carmel Hengelo: betreft samenwerking in het vmbo (inclusief gezamenlijke nieuwbouw) - ROC van Twente, Saxion Hogescholen en Universiteit Twente Daarnaast onderhoudt de Stichting OSG Hengelo netwerkcontacten met de gemeente Hengelo, instellingen in Jeugdzorg, Welzijnswerk, Kinderopvang en met maatschappelijke ondernemingen en bedrijven. Bestuursbureau De Stichting OSG Hengelo heeft haar ondersteunende diensten ten behoeve van het onderwijs ondergebracht in het Bestuursbureau. De medewerkers van het bestuursbureau zijn evenals het College van Bestuur, en met uitzondering van de dienst ICT, gehuisvest in een kantoorpand aan de Hazenweg, gelegen nabij de autosnelweg A-1. Medewerkers van het Bestuursbureau verlenen diensten aan het College van Bestuur en de schooldirecteuren. Op het bestuursbureau werken 17 medewerkers. Bij het bestuursbureau zijn de volgende ondersteunende diensten ondergebracht: Financiële zaken Personeelzaken Facilitaire zaken Directiesecretariaat ICT 4

5 2. Informatie over de functie Hoofd Financiën & Control Het College van Bestuur van de Stichting OSG Hengelo is op zoek naar een allround hoofd financiën & control die op basis van opgedane kennis en ervaring op een professionele wijze leiding kan geven aan de afdeling Financiën. Het betreft binnen de Stichting OSG Hengelo een nieuwe functie. Arbeidsvoorwaarden Functienaam: Hoofd financiën & control Instelling: Stichting OSG Hengelo Bestuursbureau: Hazenweg 88, 7556 BM Hengelo (o) Salarisschaal: Salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en opleiding en ervaring van de te benoemen kandidaat Dienstverband: 0,8 1,0 wtf Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk Extra s: De Stichting OSG Hengelo biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO In het functieprofiel zijn de context, resultaatgebieden/werkzaamheden, speelruimte, vereiste kennis en vaardigheden en contacten beschreven. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Stichting OSG Hengelo. Het hoofd financiën & control legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Context De OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd. Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Het is een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen de OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect, vertrouwen en professionaliteit centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk. Er wordt in de volgende vier vestigingen een breed onderwijsaanbod gerealiseerd: - Bataafs Lyceum: havo, atheneum en gymnasium; - Montessori College Twente: mavo, havo, atheneum en tweetalig havo/vwo; - t Genseler: praktijkonderwijs; - Gilde College: vmbo theoretische leerweg, vmbo-bb en vmbo-kb. Deze vier relatief autonome scholen hebben elk een eigen pedagogisch-didactisch profiel. Binnen dit profiel hebben zij de opdracht te zorgen voor eigen accenten en profilering, waarbij schoolbrede kaders richtinggevend zijn. Ondersteunende taken voor de vier vestigingen worden uitgevoerd door het bestuursbureau. Het hoofd financiën & control adviseert het managementteam over de planning & control op financieel-economisch-, formatief en leerlingadministratief gebied en de daarbij behorende instrumenten, draagt zorg voor de uitvoering, bewaking en evaluatie van de vastgestelde planning & control cycli en geeft leiding aan de afdeling financiën en control. 5

6 Plaats in de organisatie Hoofd financiën en control geeft leiding aan de afdeling financiën en control en legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Het bureau bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: communicatie & bestuurssecretariaat, planning & control, personeel & organisatie, facilitaire dienstverlening en ICT. Werkzaamheden 1. Adviseert het managementteam over de planning & control op financieel-economisch-, formatief en leerlingadministratief gebied en de daarbij behorende instrumenten door: - het signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen; - het verrichten van onderzoek naar en het opstellen van (beleids)adviezen over financieeleconomische-, formatieve en leerlingadministratieve aangelegenheden; - het ontwikkelen van instrumentarium en het opstellen van adviesnota s en voorstellen op het gebied van planning en control; - het adviseren van het managementteam over beleidsvoornemens vanuit het oogpunt van planning en control; - het ondersteunen van het managementteam bij het overleg met in- en externe organen/instanties. 2. Draagt op financieel-economisch, formatief en leerlingadministratief gebied zorg voor de planning & control door: - het zorgdragen voor het realiseren en optimaliseren van de financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve planning & control cyclus; - het zorgdragen voor afstemming tussen centraal en decentraal uitgevoerde werkzaamheden, door het maken van werkafspraken en het opstellen van administratieve organisaties; - het (doen) aanleveren van (statistische) gegevens op verzoek van managementteam, inspectie, ministerie, accountant, CBS, BRON, IPO, IBG, etc. - het controleren en beoordelen van de rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten en de naleving van randvoorwaarden; - het doorrekenen van de financiële consequenties van verschillende beleidsopties; - het zorgdragen voor managementinformatie op verzoek van het management(team) ten behoeve van managementgesprekken; - het (laten) beheren van financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve databases; - het onderhouden van contacten met externe instanties zoals de accountant, inspectie, BRON, IPO, IBG, etc. 6

7 Draagt specifiek op financieel-economisch gebied zorg voor de planning & control door: - het (laten) verzamelen en analyseren van (prognose)gegevens voor begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -beheer; - het voorbereiden en in concept opstellen van de jaarlijkse (ontwerp)begroting, de meerjaren-begroting, de jaarrekening en tussentijdse begrotingswijzigingen; - het geven van richtlijnen en ondersteuning aan het management(team) bij het opstellen van de deelbegrotingen en meerjarenramingen en het geven van ondersteuning bij het beoordelen van deze deelbegrotingen en meerjarenramingen; - het geven van richtlijnen en ondersteuning aan het managementteam bij het opstellen van de jaarrekening; - het toetsen van de realisering van financieel-economische activiteiten en doelen binnen de school, onder meer door vergelijking van uitvoering versus budget/planning, het signaleren van afwijkingen en het rapporteren hierover door het verstrekken van tussentijdse kengetallen, (management)informatie, verantwoordingen en rapportages; - het analyseren en becommentariëren van (periodieke) rapportages, zoals exploitatieoverzichten, op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen; - het tijdens het lopende begrotingsjaar analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen; - het (laten) informeren van medewerkers over financieel-economische ontwikkelingen en vraagstukken. Draagt specifiek op formatief gebied zorg voor de planning & control door: - het inrichten en coördineren van administratieve processen en werkzaamheden voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van formatieplanning, -uitvoering en -beheer; - het analyseren van formatieve (prognose)gegevens en het op basis daarvan geven van adviezen aan het managementteam en de afdeling personeel & organisatie; - het zorgdragen voor de voorbereiding van de jaarlijkse formatieplanning; - het geven van richtlijnen en ondersteuning aan het management(team) bij het maken van de jaarlijkse formatieplanning. Draagt specifiek op leerlingadministratief gebied zorg voor de planning & control door: - het inrichten en coördineren van administratieve processen en werkzaamheden voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de bekostiging van het onderwijs, de kwaliteitskaart, de administratieve afwikkeling van de examens en de accountantscontrole; - het optimaliseren van de inhoud van de databases om zowel periodiek als op afroep betrouwbare cijfermatige overzichten en rapporten te kunnen genereren; - het signaleren van hard-/software knelpunten in informatiesystemen en het voeren van overleg met de afdeling ICT in dit kader; - het (laten) opstellen van de lange termijn leerlingenprognose. 3. Bewaakt en evalueert de uitvoering van de vastgestelde planning & control cycli op financieeleconomisch-, formatief en leerlingadministratief gebied door; - het toezien op inbedding en naleving van beleidslijnen en voorschriften van CvB, inspectie, uitvoeringsinstellingen, belastingdienst, e.d. - het, in samenspraak met de accountant, bewaken, optimaliseren en implementeren van 7

8 administratieve processen en (in- en externe) controleprocessen; - het mogelijk maken van monitoring van relevante onderwerpen; - het genereren en waarderen van relevante kengetallen. 4. Geeft leiding aan de afdeling financiën en control door: - het leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling financiën en control; - het zorgdragen voor het doelmatig functioneren van de afdeling financiën en control; - het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; - het (doen) opstellen van draaiboeken, protocollen, activiteitenplannen, administratieve organisaties, e.d. voor de verschillende werkzaamheden binnen de afdeling financiën en control. 5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verantwoording - Hoofd financiën en control is verantwoording schuldig aan de directeur bedrijfsvoering voor wat betreft de ontwikkeling van het instrumentarium op het gebied van planning en control en voor de optimalisering en realisering van de financieel-economische, de formatieve en de leerlingadministratieve planning & control cycli en het bijbehorend instrumentarium. Tevens legt hij verantwoording af over de kwaliteit van de beleidsadviezen en de dienstverlening door de afdeling financiën en control. Kader - Hoofd financiën en control werkt binnen relevante wet- en regelgeving (o.a. financiële en bekostigingsvoorschriften) en de door het CvB vastgestelde beleidslijnen met betrekking tot de inrichting van de administratieve organisatie die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Beslissingsbevoegdheid: - Hoofd financiën en control neemt beslissingen over de inhoud van de voorstellen / adviezen met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van de financieel-economische, de formatieve en de leerlingadministratieve planning & control cycli. - Hoofd financiën en control neemt beslissingen bij het aansturen van de afdeling financiën en control. Kennis en vaardigheden - kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve zaken, de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de relaties daarvan met andere beleidsterreinen; - kennis van de financieel-economische, de formatieve en de leerlingadministratieve processen 8

9 binnen de school; - kennis van en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en in de besluitvormingsprocessen binnen de onderwijsinstelling; - kennis van en vaardigheid in het managen van de afdeling financiën en control; - kennis van en vaardigheid in de toepassing van methoden voor de inrichting en vastlegging van administratieve organisaties; - vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages; - vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van beleid; - vaardigheid in het (mondeling en schriftelijk) adviseren over financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve aangelegenheden; - vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen en vaardigheid in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek. Contacten - met het management(team) en onderwijsondersteunend personeel over (aspecten van) financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve afspraken en processen om overleg te plegen, adviezen en informatie te verstrekken en om overeenstemming te bereiken over de uitvoering van regelingen enz.; - met het managementteam en de collega s binnen het bureau bedrijfsvoering over de uitvoering van het beleid om die te plannen en af te stemmen, over nieuwe ontwikkelingen om die uit te dragen en om adviezen te verstrekken; - met het managementteam en de collega s binnen het bureau bedrijfsvoering over het aanleveren van gegevens om kengetallen, (management)informatie, verantwoordingen en rapportages te genereren; - met het managementteam over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren; - met relevante instanties over financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve zaken om informatie en adviezen in te winnen en/of te verstrekken en om overeenstemming te bereiken over de uitvoering van regelingen. Functie-eisen Kandidaten die in aanmerking denken te komen voor de vacante functie hoofd financiën & control dienen aan de volgende functie-eisen te voldoen: - U beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld HEAO Bedrijfseconomie / fiscale economie of accountancy) of een universitaire opleiding bedrijfskunde, economie of accountancy (RA/AA); - U hebt tenminste vijf jaar ervaring in een professionele en financiële werkomgeving; - Werkervaring in de sector onderwijs is een pré; - U bent flexibel, initiatiefrijk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; - U beschikt over een stevige persoonlijkheid, kunt medewerkers coachen en schuwt niet om medewerkers te confronteren als dat nodig is. Bovendien bent u iemand die mensen kan inspireren; - U beschikt over de volgende kerncompetenties: analytisch vermogen, plannen en organiseren. 9

10 3. Informatie over de procedure werving & selectie Begeleiding Het College van Bestuur van de Stichting OSG Hengelo heeft Erik Versteege gevraagd om de procedure werving & selectie van een nieuw te benoemen hoofd financiën & control te begeleiden. Informatie Belangstellenden kunnen op een digitaal informatiepakket inzien. In dit pakket zijn relevante beleidsdocumenten van de Stichting OSG Hengelo opgenomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. C.L. Kits, directeur bedrijfsvoering; telefoonnummer: Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege. Meer informatie over de Stichting OSG Hengelo en de vier scholen die onder de Stichting OSG Hengelo ressorteren is te vinden op Daarnaast is relevante informatie over de scholen van de Stichting OSG Hengelo op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart te vinden. Solliciteren? Bent u het hoofd financiën & control die wij zoeken? Richt dan uw sollicitatiebrief inclusief CV aan mevrouw drs. C.L. Kits, directeur bedrijfsvoering van de Stichting OSG Hengelo, en stuur uw brief en CV voor of uiterlijk 11 september 2015 naar Preselectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 38. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 23 september en dinsdag 29 september Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure; hiervoor is 25 september 2015 gereserveerd. Contactgegevens Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo (o) Tel: Mail: Managementassistente: Annemarie Arends Tel: Mail: 10

Hoofd afdeling Financiën en Beheer. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Hoofd afdeling Financiën en Beheer. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 12 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Beleid voorbereiden,

Nadere informatie

School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk

School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk Zaandijk, 22 september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Het Saenredam College 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 3 1.3. Onderwijsaanbod

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november 2012 1 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting Ronduit heeft 10 basisscholen

Nadere informatie

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o) School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel 3 1.2 Identiteit,

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Senior medewerker personeels- en salarisadministratie Stichting Scholengroep Spinoza

Senior medewerker personeels- en salarisadministratie Stichting Scholengroep Spinoza Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Stichting Scholengroep Spinoza Salarisschaal 9 Indelingsniveau IVb FUWASYS-advies 9 - IVb Werkterrein Bedrijfsvoering -> P&O Activiteiten Bewerken van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden Functieprofiel Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden Hengelo (o), 23 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderwijsbureau Hollands Midden 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie 7 1.1 rsg de Borgen 7 1.2 Organisatie

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie