School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo"

Transcriptie

1 School- en functieprofiel hoofd financiën en control Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), 27 augustus

2 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Informatie over de functie hoofd financiën & control 5 3. Informatie over de procedure 10 2

3 1. Informatie over de Stichting Openbare Scholengemeenschap Hengelo De Stichting Openbare Scholengemeenschap Hengelo, hierna Stichting OSG Hengelo, is een grote brede scholengemeenschap die voor alle leerlingen uit Hengelo en aangrenzende gemeenten een passend onderwijsaanbod biedt. Het aantal leerlingen in het schooljaar bedraagt circa 3.000; bij de stichting zijn ruim 300 medewerkers in de dienst. De Stichting OSG Hengelo kenmerkt zich door de netwerkvorm, waardoor de voordelen van de grote brede scholengemeenschap gecombineerd worden met de kleinschaligheid in vier afzonderlijke scholen. De Stichting OSG Hengelo beschikt over alle soorten voortgezet onderwijs: van Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium. De Stichting OSG Hengelo is een openbare school waar alle leerlingen, ongeacht hun maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging, welkom zijn. Een leerling kan kiezen welke werkwijze het best bij hem of haar past. Elke school ontwikkelt met haar team, gebouw en sfeer een eigen pedagogisch didactische aanpak. Onder de Stichting OSG Hengelo ressorteren de volgende vier scholen: Bataafs Lyceum voor Havo, Atheneum, Gymnasium en Masterclass Atheneum/Gymnasium Montessori College Twente voor Mavo, Havo, Atheneum en Tweetalig Onderwijs (TTO) HAVO/Atheneum Gilde College voor Vmbo (lwoo, bbl, kbl en tl) t Genseler voor Praktijkonderwijs In het Bataafs Lyceum ligt het accent op de voorbereiding op het vervolgonderwijs. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er voor de leerlingen van de bovenbouw het zogenaamde studiehuis gerealiseerd en zijn er enkele samenwerkingsprojecten met de Universiteit Twente en met de Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer. Meerbegaafde leerlingen volgen via de masterclass hun atheneum/gymnasium opleiding. In het Montessori College Twente wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Er is een aantal onderwijskundige keuzes gemaakt zoals: het werken met een takensysteem, het werken met werkwijzers en een 60-minuten rooster. Leerlingen leren keuzes te maken. Docenten begeleiden en observeren en helpen daar waar dat nodig is. Een aantal jaren geleden is de school gestart met tweetalig onderwijs (TTO) in de afdelingen havo en vwo. In het Gilde College ligt de nadruk op actief leren. Niet alleen bij de meer praktische, maar ook bij de theoretische vakken kunnen de leerlingen door praktisch leren de leerstof onder de knie krijgen. Tekenen, uitbeelden, het doen van proeven en het uitvoeren van praktische opdrachten nemen een belangrijke plaats in. Leerlingen werken in kleine groepen en vaak in eigen tempo. Dit geldt met name voor de Basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Deze vervult binnen de OSG een zorgfunctie. De Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) kent een hoger theoretisch niveau, sluit aan op niveau 3 en 4 van het ROC, maar ook hier is leerwegondersteuning mogelijk. OSG Hengelo, de Stichting Carmelcollege en de gemeente Hengelo hebben overeenstemming bereikt over nieuwe huisvesting voor leerlingen in het vmbo op een gezamenlijke locatie in het noordwesten van Hengelo. Bij Praktijkschool t Genseler ligt binnen het lesprogramma de nadruk op praktijkvakken zoals bouwtechniek, textiele werkvormen, metaalbewerking, koken, groen, arbeidstraining, verzorging, facilitaire diensten en kantoorpraktijk/winkelpraktijk. In het verlengde van deze praktijk gaan leerlingen vanaf 15-jarige leeftijd stage lopen buiten de school. De theoretische vorming staat ten dienste van de praktijkvakken. t Genseler bereidt haar leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk 3

4 bestaan in de maatschappij door bevordering van praktische en sociale redzaamheid, aanbieden van theoretische vakken en arbeidsvoorbereiding. Managementteam Het managementteam van de Stichting OSG Hengelo bestaat uit de voorzitter College van Bestuur, de directeur bedrijfsvoering en drie schooldirecteuren en één waarnemend directeur. Afhankelijk van de agenda van het managementteam woont een stafmedewerker (een deel van) de vergaderingen van het managementteam bij. Een organogram maakt deel uit van het digitale informatiepakket. Positionering van de OSG Hengelo De Stichting OSG Hengelo is primair verankerd in Hengelo en de direct omliggende regio. De vier scholen liggen in of nabij het centrum van de stad. De Stichting OSG Hengelo heeft samenwerkingsverbanden en contacten met onder andere de volgende partners: - Primato, scholengroep voor Primair Algemeen Toegankelijk Onderwijs in Hengelo - Carmel Hengelo: betreft samenwerking in het vmbo (inclusief gezamenlijke nieuwbouw) - ROC van Twente, Saxion Hogescholen en Universiteit Twente Daarnaast onderhoudt de Stichting OSG Hengelo netwerkcontacten met de gemeente Hengelo, instellingen in Jeugdzorg, Welzijnswerk, Kinderopvang en met maatschappelijke ondernemingen en bedrijven. Bestuursbureau De Stichting OSG Hengelo heeft haar ondersteunende diensten ten behoeve van het onderwijs ondergebracht in het Bestuursbureau. De medewerkers van het bestuursbureau zijn evenals het College van Bestuur, en met uitzondering van de dienst ICT, gehuisvest in een kantoorpand aan de Hazenweg, gelegen nabij de autosnelweg A-1. Medewerkers van het Bestuursbureau verlenen diensten aan het College van Bestuur en de schooldirecteuren. Op het bestuursbureau werken 17 medewerkers. Bij het bestuursbureau zijn de volgende ondersteunende diensten ondergebracht: Financiële zaken Personeelzaken Facilitaire zaken Directiesecretariaat ICT 4

5 2. Informatie over de functie Hoofd Financiën & Control Het College van Bestuur van de Stichting OSG Hengelo is op zoek naar een allround hoofd financiën & control die op basis van opgedane kennis en ervaring op een professionele wijze leiding kan geven aan de afdeling Financiën. Het betreft binnen de Stichting OSG Hengelo een nieuwe functie. Arbeidsvoorwaarden Functienaam: Hoofd financiën & control Instelling: Stichting OSG Hengelo Bestuursbureau: Hazenweg 88, 7556 BM Hengelo (o) Salarisschaal: Salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en opleiding en ervaring van de te benoemen kandidaat Dienstverband: 0,8 1,0 wtf Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk Extra s: De Stichting OSG Hengelo biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO In het functieprofiel zijn de context, resultaatgebieden/werkzaamheden, speelruimte, vereiste kennis en vaardigheden en contacten beschreven. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Stichting OSG Hengelo. Het hoofd financiën & control legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Context De OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd. Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Het is een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen de OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect, vertrouwen en professionaliteit centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk. Er wordt in de volgende vier vestigingen een breed onderwijsaanbod gerealiseerd: - Bataafs Lyceum: havo, atheneum en gymnasium; - Montessori College Twente: mavo, havo, atheneum en tweetalig havo/vwo; - t Genseler: praktijkonderwijs; - Gilde College: vmbo theoretische leerweg, vmbo-bb en vmbo-kb. Deze vier relatief autonome scholen hebben elk een eigen pedagogisch-didactisch profiel. Binnen dit profiel hebben zij de opdracht te zorgen voor eigen accenten en profilering, waarbij schoolbrede kaders richtinggevend zijn. Ondersteunende taken voor de vier vestigingen worden uitgevoerd door het bestuursbureau. Het hoofd financiën & control adviseert het managementteam over de planning & control op financieel-economisch-, formatief en leerlingadministratief gebied en de daarbij behorende instrumenten, draagt zorg voor de uitvoering, bewaking en evaluatie van de vastgestelde planning & control cycli en geeft leiding aan de afdeling financiën en control. 5

6 Plaats in de organisatie Hoofd financiën en control geeft leiding aan de afdeling financiën en control en legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Het bureau bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: communicatie & bestuurssecretariaat, planning & control, personeel & organisatie, facilitaire dienstverlening en ICT. Werkzaamheden 1. Adviseert het managementteam over de planning & control op financieel-economisch-, formatief en leerlingadministratief gebied en de daarbij behorende instrumenten door: - het signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen; - het verrichten van onderzoek naar en het opstellen van (beleids)adviezen over financieeleconomische-, formatieve en leerlingadministratieve aangelegenheden; - het ontwikkelen van instrumentarium en het opstellen van adviesnota s en voorstellen op het gebied van planning en control; - het adviseren van het managementteam over beleidsvoornemens vanuit het oogpunt van planning en control; - het ondersteunen van het managementteam bij het overleg met in- en externe organen/instanties. 2. Draagt op financieel-economisch, formatief en leerlingadministratief gebied zorg voor de planning & control door: - het zorgdragen voor het realiseren en optimaliseren van de financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve planning & control cyclus; - het zorgdragen voor afstemming tussen centraal en decentraal uitgevoerde werkzaamheden, door het maken van werkafspraken en het opstellen van administratieve organisaties; - het (doen) aanleveren van (statistische) gegevens op verzoek van managementteam, inspectie, ministerie, accountant, CBS, BRON, IPO, IBG, etc. - het controleren en beoordelen van de rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten en de naleving van randvoorwaarden; - het doorrekenen van de financiële consequenties van verschillende beleidsopties; - het zorgdragen voor managementinformatie op verzoek van het management(team) ten behoeve van managementgesprekken; - het (laten) beheren van financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve databases; - het onderhouden van contacten met externe instanties zoals de accountant, inspectie, BRON, IPO, IBG, etc. 6

7 Draagt specifiek op financieel-economisch gebied zorg voor de planning & control door: - het (laten) verzamelen en analyseren van (prognose)gegevens voor begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -beheer; - het voorbereiden en in concept opstellen van de jaarlijkse (ontwerp)begroting, de meerjaren-begroting, de jaarrekening en tussentijdse begrotingswijzigingen; - het geven van richtlijnen en ondersteuning aan het management(team) bij het opstellen van de deelbegrotingen en meerjarenramingen en het geven van ondersteuning bij het beoordelen van deze deelbegrotingen en meerjarenramingen; - het geven van richtlijnen en ondersteuning aan het managementteam bij het opstellen van de jaarrekening; - het toetsen van de realisering van financieel-economische activiteiten en doelen binnen de school, onder meer door vergelijking van uitvoering versus budget/planning, het signaleren van afwijkingen en het rapporteren hierover door het verstrekken van tussentijdse kengetallen, (management)informatie, verantwoordingen en rapportages; - het analyseren en becommentariëren van (periodieke) rapportages, zoals exploitatieoverzichten, op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen; - het tijdens het lopende begrotingsjaar analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen; - het (laten) informeren van medewerkers over financieel-economische ontwikkelingen en vraagstukken. Draagt specifiek op formatief gebied zorg voor de planning & control door: - het inrichten en coördineren van administratieve processen en werkzaamheden voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van formatieplanning, -uitvoering en -beheer; - het analyseren van formatieve (prognose)gegevens en het op basis daarvan geven van adviezen aan het managementteam en de afdeling personeel & organisatie; - het zorgdragen voor de voorbereiding van de jaarlijkse formatieplanning; - het geven van richtlijnen en ondersteuning aan het management(team) bij het maken van de jaarlijkse formatieplanning. Draagt specifiek op leerlingadministratief gebied zorg voor de planning & control door: - het inrichten en coördineren van administratieve processen en werkzaamheden voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de bekostiging van het onderwijs, de kwaliteitskaart, de administratieve afwikkeling van de examens en de accountantscontrole; - het optimaliseren van de inhoud van de databases om zowel periodiek als op afroep betrouwbare cijfermatige overzichten en rapporten te kunnen genereren; - het signaleren van hard-/software knelpunten in informatiesystemen en het voeren van overleg met de afdeling ICT in dit kader; - het (laten) opstellen van de lange termijn leerlingenprognose. 3. Bewaakt en evalueert de uitvoering van de vastgestelde planning & control cycli op financieeleconomisch-, formatief en leerlingadministratief gebied door; - het toezien op inbedding en naleving van beleidslijnen en voorschriften van CvB, inspectie, uitvoeringsinstellingen, belastingdienst, e.d. - het, in samenspraak met de accountant, bewaken, optimaliseren en implementeren van 7

8 administratieve processen en (in- en externe) controleprocessen; - het mogelijk maken van monitoring van relevante onderwerpen; - het genereren en waarderen van relevante kengetallen. 4. Geeft leiding aan de afdeling financiën en control door: - het leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling financiën en control; - het zorgdragen voor het doelmatig functioneren van de afdeling financiën en control; - het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; - het (doen) opstellen van draaiboeken, protocollen, activiteitenplannen, administratieve organisaties, e.d. voor de verschillende werkzaamheden binnen de afdeling financiën en control. 5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verantwoording - Hoofd financiën en control is verantwoording schuldig aan de directeur bedrijfsvoering voor wat betreft de ontwikkeling van het instrumentarium op het gebied van planning en control en voor de optimalisering en realisering van de financieel-economische, de formatieve en de leerlingadministratieve planning & control cycli en het bijbehorend instrumentarium. Tevens legt hij verantwoording af over de kwaliteit van de beleidsadviezen en de dienstverlening door de afdeling financiën en control. Kader - Hoofd financiën en control werkt binnen relevante wet- en regelgeving (o.a. financiële en bekostigingsvoorschriften) en de door het CvB vastgestelde beleidslijnen met betrekking tot de inrichting van de administratieve organisatie die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Beslissingsbevoegdheid: - Hoofd financiën en control neemt beslissingen over de inhoud van de voorstellen / adviezen met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van de financieel-economische, de formatieve en de leerlingadministratieve planning & control cycli. - Hoofd financiën en control neemt beslissingen bij het aansturen van de afdeling financiën en control. Kennis en vaardigheden - kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve zaken, de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de relaties daarvan met andere beleidsterreinen; - kennis van de financieel-economische, de formatieve en de leerlingadministratieve processen 8

9 binnen de school; - kennis van en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en in de besluitvormingsprocessen binnen de onderwijsinstelling; - kennis van en vaardigheid in het managen van de afdeling financiën en control; - kennis van en vaardigheid in de toepassing van methoden voor de inrichting en vastlegging van administratieve organisaties; - vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages; - vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van beleid; - vaardigheid in het (mondeling en schriftelijk) adviseren over financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve aangelegenheden; - vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen en vaardigheid in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek. Contacten - met het management(team) en onderwijsondersteunend personeel over (aspecten van) financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve afspraken en processen om overleg te plegen, adviezen en informatie te verstrekken en om overeenstemming te bereiken over de uitvoering van regelingen enz.; - met het managementteam en de collega s binnen het bureau bedrijfsvoering over de uitvoering van het beleid om die te plannen en af te stemmen, over nieuwe ontwikkelingen om die uit te dragen en om adviezen te verstrekken; - met het managementteam en de collega s binnen het bureau bedrijfsvoering over het aanleveren van gegevens om kengetallen, (management)informatie, verantwoordingen en rapportages te genereren; - met het managementteam over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren; - met relevante instanties over financieel-economische, formatieve en leerlingadministratieve zaken om informatie en adviezen in te winnen en/of te verstrekken en om overeenstemming te bereiken over de uitvoering van regelingen. Functie-eisen Kandidaten die in aanmerking denken te komen voor de vacante functie hoofd financiën & control dienen aan de volgende functie-eisen te voldoen: - U beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld HEAO Bedrijfseconomie / fiscale economie of accountancy) of een universitaire opleiding bedrijfskunde, economie of accountancy (RA/AA); - U hebt tenminste vijf jaar ervaring in een professionele en financiële werkomgeving; - Werkervaring in de sector onderwijs is een pré; - U bent flexibel, initiatiefrijk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; - U beschikt over een stevige persoonlijkheid, kunt medewerkers coachen en schuwt niet om medewerkers te confronteren als dat nodig is. Bovendien bent u iemand die mensen kan inspireren; - U beschikt over de volgende kerncompetenties: analytisch vermogen, plannen en organiseren. 9

10 3. Informatie over de procedure werving & selectie Begeleiding Het College van Bestuur van de Stichting OSG Hengelo heeft Erik Versteege gevraagd om de procedure werving & selectie van een nieuw te benoemen hoofd financiën & control te begeleiden. Informatie Belangstellenden kunnen op een digitaal informatiepakket inzien. In dit pakket zijn relevante beleidsdocumenten van de Stichting OSG Hengelo opgenomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. C.L. Kits, directeur bedrijfsvoering; telefoonnummer: Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege. Meer informatie over de Stichting OSG Hengelo en de vier scholen die onder de Stichting OSG Hengelo ressorteren is te vinden op Daarnaast is relevante informatie over de scholen van de Stichting OSG Hengelo op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart te vinden. Solliciteren? Bent u het hoofd financiën & control die wij zoeken? Richt dan uw sollicitatiebrief inclusief CV aan mevrouw drs. C.L. Kits, directeur bedrijfsvoering van de Stichting OSG Hengelo, en stuur uw brief en CV voor of uiterlijk 11 september 2015 naar Preselectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 38. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 23 september en dinsdag 29 september Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure; hiervoor is 25 september 2015 gereserveerd. Contactgegevens Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo (o) Tel: Mail: Managementassistente: Annemarie Arends Tel: Mail: 10

Vacaturetekst. Directeur Bedrijfsvoering. OSG Hengelo

Vacaturetekst. Directeur Bedrijfsvoering. OSG Hengelo Vacaturetekst Directeur Bedrijfsvoering OSG Hengelo Hengelo (o), 18 augustus 2012 1 Inhoudsopgave 1. Bestuursbureau 3 2. Functie-informatie 4 3. Functie-eisen 7 4. Informatie over OSG Hengelo 8 5. Over

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur. Stichting OSG Hengelo

Organisatie- en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur. Stichting OSG Hengelo Organisatie- en functieprofiel Voorzitter College van Bestuur Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), Mei 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Opdracht voorzitter College van

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 24 april 2013 1 Inhoudsopgave 1. Profiel van het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 5 3. Functie-eisen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Afdelingsleider havo Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 20 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Informatie over de

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 22 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 7 3. Informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

School en functieprofiel

School en functieprofiel School en functieprofiel Hoofd Financiën / Controller CSG Het Streek Ede Hengelo (O), 28 augustus 2017 1 Inhoudsopgave 1. CSG Het Streek 1.1 Organisatie 3 2. Informatie over de functie 2.1 Ontstaan van

Nadere informatie

School en functieprofiel Directeur t Genseler OSSG Hengelo

School en functieprofiel Directeur t Genseler OSSG Hengelo School en functieprofiel Directeur t Genseler OSG Hengelo Hengelo (o), 8 oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over t Genseler 2 2. Functie informatie 8 3. Informatie over de procedure 12 2 1. Informatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIENAAM Hoofd Bedrijfsvoering CODERING DKP13-104 ORGANISATIE Stichting De Kleine Prins ONDERDEEL Bestuursbureau SALARISSCHAAL 12 INDELINGSNIVEAU Vc FUWASYS-ADVIES 12 - Vc WERKTERREIN

Nadere informatie

School en functieprofiel. Hoofd Bedrijfsvoering. Bussum/Naarden

School en functieprofiel. Hoofd Bedrijfsvoering. Bussum/Naarden School en functieprofiel Hoofd Bedrijfsvoering Bussum/Naarden Bussum, 10 oktober 2016 0 Inhoudsopgave 1. Over SIVOG 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Missie, visie en kernwaarden 3 1.3. Kwaliteit 3 2. Over

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering Managementfuncties Inleiding De KSU hanteert functieomschrijvingen voor verschillende functies binnen de KSU-scholen en binnen het KSU-huis. Aan de hand van

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Directeur HAVO/VWO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 21 november 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofd afdeling Financiën en Beheer. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Hoofd afdeling Financiën en Beheer. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 12 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Beleid voorbereiden,

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede School en functieprofiel Teamleider bovenbouw VWO Het Stedelijk Lyceum Zuid Enschede Hengelo, 10 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het Stedelijk Lyceum 1.1. Organisatie 3 1.2. Onderwijsprofielen 3 1.3.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

School- en Functieprofiel. Algemeen Directeur. Stichting KBA Nw West. Amsterdam

School- en Functieprofiel. Algemeen Directeur. Stichting KBA Nw West. Amsterdam School- en Functieprofiel Algemeen Directeur Stichting KBA Nw West Amsterdam Hengelo (o), 25 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting KBA Nw West 1.1 De organisatie 3 1.2 Identiteit 3 1.3 Visie en doelen

Nadere informatie

FUWA-PO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving

FUWA-PO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving Blz. 71 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (o)

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (o) Profielschets Bestuurder Stichting Scholengroep Primato Hengelo (o) Hengelo (o), Maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over Scholengroep Primato De organisatie 3 De huidige situatie 3 2. Informatie over

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Bataafs Lyceum. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Bataafs Lyceum. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Bataafs Lyceum OSG Hengelo Hengelo (o), 22 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Bataafs Lyceum 2 2. Functie-informatie 7 3. Informatie over de procedure 12

Nadere informatie

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus School en functieprofiel Vestigingsdirecteur CSG Augustinus Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over CSG Augustinus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Identiteit 4 1.4. Missie

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden Teamleider havo bovenbouw Leiden 12 december 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum...

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader. Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn. OBC Huissen

School en functieprofiel. Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader. Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn. OBC Huissen School en functieprofiel Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn OBC Huissen Hengelo, Augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1. OBC Huissen De organisatie 3 Visie

Nadere informatie

School en functieprofiel. HR-adviseur. Bussum/Naarden

School en functieprofiel. HR-adviseur. Bussum/Naarden School en functieprofiel HR-adviseur Bussum/Naarden Bussum, 10 oktober 2016 0 Inhoudsopgave 1. Over SIVOG 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Missie, visie en kernwaarden 3 1.3. Kwaliteit 3 2. Over de functie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen School en functieprofiel Rector Niftarlake College Maarssen Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Niftarlake College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Onderwijsvisie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede School en functieprofiel Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg Ede Hengelo (o), 2 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over Het Streek 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3.1 Missie

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Bedrijfsvoering School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering (S14 CAO-VO, ca. 83.000,-) Elde College Schijndel Sollicitatieprocedure Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel:

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden School- en functieprofiel Directeur Visser t Hooft Lyceum Leiden Hengelo (o), 25 januari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum 3 2. Informatie over de functie 7 3. Informatie over

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan

School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan School- en functieprofiel Locatiedirecteur Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan Hengelo (o), September 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Teamleider onderwijs VMBO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 26 februari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofd administratie en planning. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning

Hoofd administratie en planning. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Directie-ondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting SchOOL Lelystad Hengelo (O), 18 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over SchOOL Algemene informatie 3 Missie 4 Kernwaarden 4 Organisatie 5 2. Informatie

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting)

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) School- en functieprofiel vacature Rector Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) Erik Versteege Search B.V. 19 april 2013 Inhoudsopgave 1. Het Christelijk Gymnasium Utrecht 1.1 De organisatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Cals College Nieuwegein

School en functieprofiel. Rector Cals College Nieuwegein School en functieprofiel Rector Cals College Nieuwegein Hengelo (o), 11 november 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Cals College Nieuwegein 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Missie,

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

Profiel. Controller. 4 februari 2015. Opdrachtgever OSG Schoonoord

Profiel. Controller. 4 februari 2015. Opdrachtgever OSG Schoonoord Profiel Controller 4 februari 2015 Opdrachtgever OSG Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

De werkzaamheden die van centraal naar de scholen overgaan (voor een gedetailleerde beschrijving zie bijlage 2):

De werkzaamheden die van centraal naar de scholen overgaan (voor een gedetailleerde beschrijving zie bijlage 2): BEDRIJFSVOERING BINNEN STICHTING MARKLAND COLLEGE De adviezen die de Raad van Toezicht en de GMR hebben gegeven over de notitie `Consequenties van de uitvoering van de versnelling van de sturingsfilosofie

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte)

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Tijdelijke vacature(s): Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Context De Commissie Ondersteuningstoewijzing (COT) werkt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Kleur je toekomst. informatiebrochure 2011-2012. Kleur je toekomst. www.osghengelo.nl

Kleur je toekomst. informatiebrochure 2011-2012. Kleur je toekomst. www.osghengelo.nl Onze gemeenschap van scholen kenmerkt zich door de netwerkvorm, waarin de voordelen van de grote, brede scholengemeenschap gecombineerd worden met de kleinschaligheid in de vier afzonderlijke scholen.

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

School en functieprofiel. Plv. rector. Beatrix College. Tilburg

School en functieprofiel. Plv. rector. Beatrix College. Tilburg School en functieprofiel Plv. rector Beatrix College Tilburg Hengelo, 15 April 2016 Inhoudsopgave 1. Beatrix College 1.1. Onderwijs 2 1.2. Identiteit, visie en missie 3 1.3.Organisatie 3 1.4. Resultaten

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 22/01/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl, of

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 De organisatie... 3 Missie ASG... 3 Bedrijfsbureau... 3 Stafdienst... 4 Kengetallen ASG... 4 Aanvullende informatie

Nadere informatie