Projectplan Professionaliseren functioneel beheer instellingssytemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Professionaliseren functioneel beheer instellingssytemen"

Transcriptie

1 Projectpla Professioalisere fuctioeel beheer istelligssyteme Project : Werkgroep I-beraad professioalisere fuctioeel beheer Versie Defiitief Kemerk : SECR/IM/10/0630/FS Versie Datum Aageleverd Bijgewerkt Beschrijvig C FS, MH, RoV FS Iitiële versie 2010 C FS, MH, RoV FS Geheel herzie 2010 C CS, MH, RoV, FS Geheel herzie 2010 FS, MR, BT C BT BT Tekstueel e ihoudelijk commetaar BT verwerkt C FS Cocept Defiitief CS, MH, RoV, FS, MR, BT, SB H2, H4, H7 e bijlage 4 i zij geheel herzie. H3 e H5 bijgewerkt av begrotig. BT,RoV,CS, MR, HW, JE FS Titel, tijdsduur e begrotig zij aagepast I-beraad FS Commetaar S. v Kuijk e A. Holterma verwerkt projectpla professioalisere fuctioeel beheer 1

2 1 DOEL VAN DIT DOCUMENT PROJECTDEFINITIE Projectachtergrod Projectdoelstellige Bereik e beperkige Relaties met adere projecte OP TE LEVEREN RESULTATEN Product 1: Meer bewustwordig fuctioeel beheer Product 2: Fuctioeel beheer door houder (istelligs)systeem Product 3: Istrumete fuctioeel beheerder Product 4: Igericht wijzigigebeheer over hee Product 5: Referetiekaders e samehag Product 6: Toetse e (acceptatie) teste Product 7: Commuicatie met de gebruikersorgaisatie Product 8: Professioalisere projectmatig werke Product 9: Cotractmaagemet BUSINESSCASE Waarom dit project Bijdrage e besparige Kelpute e kase ORGANISATIESTRUCTUUR Projectorgaisatiestructuur Klakbordgroep Projectgroep Werkgroepe KWALITEIT, ACCEPTATIECRITERIA EN RISICO S Kwaliteitsverwachtige Acceptatiecriteria Risico s bij de uitvoerig va project PLANNING EN KOSTEN Plaig Koste BIJLAGE 1: INSTELLINGSSYSTEMEN EN BETROKKEN MEDEWERKERS BIJLAGE 2: BISL ALS STANDAARD REFERENTIE BIJLAGE 3: INVENTARISATIE FUNCT. BEHEER JAN BIJLAGE 4: GEDETAILLEERD KOSTENOVERZICHT projectpla professioalisere fuctioeel beheer 2

3 1 Doel va dit documet Dit documet is ee pla voor de verdere irichtig va de disciplie fuctioeel beheer bie de UT. Met bijbehored (positief) advies vauit de houders va zal dit pla worde voorgelegd aa het CvB. 2 Projectdefiitie 2.1 Projectachtergrod Er zij verschillede treds waareembaar die de aaleidig vorme voor dit project. Tred 1: Iformatievoorzieig wordt steeds belagrijker. Iformatievoorzieig is door de jare steeds belagrijker geworde op de Uiversiteit Twete e dit wordt allee maar belagrijker voor: het werve e bide va aakomede e afzwaaiede studete (portals, relatie beheer systeme, etc.); diverse hulpmiddele bij odersteuig i het oderwijs (studieplaig, studiebegeleidig, ICT i oderwijsruimte, digitale leer e werkomgevig, maagemet iformatievoorzieig, etc); het odersteue va oderzoek (maagemet iformatievoorzieig, academische repository, digitale bibliotheek, videocoferecig, olie calloboraties, etc); efficiëtie i de admiistratieve afhadelig (workflow maagemet, fiacië, persoeelsiformatie, medewerkersportal, etc). Tred 2: Iformatievoorzieig wordt steeds complexer. De toeemede automatiserig va de verschillede processe leidt tot aaschaf va steeds meer producte. Zie het overzicht va, bijlage 1. Bij de aaschaf va deze producte zij de fuctioele behoefte e daarva afgeleid de fuctioele eise bepaled voor de productkeuze. Dit leidt tot ee breed palet aa leveraciers e koppelige tusse de verschillede producte: i ee leeromgevig (Blackboard) moet ook izicht zij op de studieresultate (Osiris) e oderwijslogistiek (Syllabus voor roostere, Plao voor ruimte, oderwijs-mededelige, etc.); itegrale maagemetiformatie (MISUT) met oderzoek, oderwijs, fiacië e HRM moet geautomatiseerd e actueel tot stad kue kome (Osiris, Metis, OFI, HRM, etc.); izicht i oderzoeksprojecte e resultate moet uiform e geautomatiseerd plaats kue vide (METIS, Uiversitaire repository, TAS, Oracle projects. Oracle Fiace, HRM). Coclusie: Sturig op de iformatievoorzieig wordt steeds belagrijker. Faculteite e beheerseehede va de Uiversiteit Twete moete ispele op deze treds door meer te gaa sture op de iformatievoorzieig. Er zij diverse fucties e rolle die zich bezighoude met deze sturig zoals CvB, decae, WD s, opleidigsdirecteure, oderzoeksgroep maagers, maar ook iformatiemaagers, houders va e projectmaagers. Ee belagrijke rol, die op uitvoered iveau ee bijdrage levert aa deze sturig, is die va fuctioeel beheerder. Het vakgebied va fuctioeel beheer is de stem va de gebruiker : wete wat er speelt i de gebruikersorgaisatie; het begeleide va projecte; projectpla professioalisere fuctioeel beheer 3

4 gedelegeerd opdrachtgeverschap richtig ICT-leveracier ames maagemet e/of eigeare; afstemmig met de ICT-leveracier op uitvoered iveau. Doordat houders e eidgebruikers zich i alle uithoeke va de UT bevide, is het fuctioeel beheer decetraal georgaiseerd. Dat is goed, gezie de specifieke keis die voor fuctioeel beheer odig is va de eige diest e eige systeme, maar het bregt met zich mee dat er aparte of eige werkwijze otstaa die iet altijd e iet overal hetzelfde kwaliteitsiveau hebbe e die iet overal de gebruikers op dezelfde maier vertegewoordige. De uitdagige die dit met zich meebregt zij geïvetariseerd e staa beschreve i bijlage 3. Dit is ee va de redee waarom de iformatievoorzieig door iformatie-gebruikers ervare wordt als gefragmeteerd. De kwaliteit va vraagsturig zal verbeterd moete worde door middel va meer itegraliteit. Efficiëtie i het beheer (mider eilade, meer dele va expertise e capaciteit) zorgt voor ee verbeterde doorvoer va veraderige e voorkomt wildgroei va de iformatievoorzieig va de UT. Ee adere achtergrod va dit project is de audit die i 2009 is uitgevoerd op Osiris Ischrijf, waarbij o.a is aagegeve dat Fuctioeel Beheer verder diet te worde igevuld. I het I-beraad va 12 jauari 2010 is ee ivetarisatie fuctioeel beheer besproke. I deze ivetarisatie zij tal va advieze gegeve die het fuctioeel beheer verbetert (zie bijlage 3). I het I-beraad is afgesproke om ee werkgroep op te richte die bekijkt hoe de advieze va deze ivetarisatie opgevolgd kue worde. Dit documet is het resultaat va de werkgroep. De lede va deze werkgroep zij: Frak Sels (UIM, vz), Marc Hulshof (FB), Rudy Oude Vrielik (S&O), Carola Slot-te Litelo (FEZ), Marja Roelofs-Kamphuis (PAO), Be te Tusscher (B&A). 2.2 Projectdoelstellige Het project professioaliserig va fuctioeel beheer bie de UT beoogt het eerzette va de disciplie, of: het vak, va fuctioeel beheer i de UT-orgaisatie. Het betreft het beheer va UT-brede applicaties of: waarbij wordt gekeke aar de iet-techische kat va het beheer, dus meer aa de kat va de houder e gebruiker da de kat va de beheerder. De worde, uiteraard, ook u al beheerd. Het idee achter het project is om het beheer op ee hoger kwaliteitsiveau te brege e vooral meer geïtegreerd met het beheer va adere. Dus vooral de itegraliteit wordt belagrijk. Vadaar dit projectpla, om te sture op de itegraliteit va fuctioeel beheer: itegraal over de afdelige om daar waar mogelijk kwaliteitsverbeterige toe te passe e de efficiecy i de werkwijze te verkrijge. Het project professioaliserig fuctioeel beheer bie de UT diet, rekeig houded met oderscheid tusse dagelijkse zake, oderhoudszake e adere lopede projecte. Het project zal cocrete advieze oplevere e gremia 1 istelle, die door de diverse lijorgaisaties (dieste) worde overgeome, zodat sprake is va ee gezode basis voor verdere implemetaties. 1 Zoveel mogelijk uitgaa va bestaade gremia zoals UCB, I-Beraad e Programm Board?. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 4

5 2.3 Bereik e beperkige Het bereik is het fuctioeel beheer va de va de Uiversiteit Twete. Het fuctioeel beheer va adere systeme da wordt vooralsog buite beschouwig gelate. I bijlage 1 is ee lijst opgeome va de e de medewerkers die ee rol spele bij het houderschap e/of fuctioeel beheer va het betreffede istelligssysteem. Verder is het bereik va dit pla de werkzaamhede rod fuctioeel beheer. Als defiitie voor deze werkzaamhede wordt de Busiess iformatio Services Library (BiSL) gehateerd, waarbij de werkzaamhede rod fuctioeel beheer vooral beschreve staa i de uitvoerede laag va dit model. Naar de richtiggevede laag va dit model (iformatiemaagemet) wordt allee gekeke om de raakvlakke met het fuctioeel beheer te defiiëre. Het professioalisere va het iformatiemaagemet zelf wordt buite beschouwig gelate. Meer iformatie over het BiSL model is opgeome i bijlage 2. Ee beperkig va dit project is dat ee professioaliserig va fuctioeel beheer iet af te dwige is omdat fuctioeel beheer over de beheerorgaisatie gaat die oderdeel is va de diverse lijorgaisaties, waarmee deze beoogde professioaliserigsslag afhakelijk is va de medewerkig (welwilledheid) va de maagers e directies va die lijorgaisaties (dieste). Deze professioaliserig heeft vooral kwalitatieve doelstellige, die, i tegestellig tot kwatitatieve doelstellige, ageoeg iet meetbaar zij. Toch is i dit pla getracht de op te levere producte zo cocreet e meetbaar mogelijk te beschrijfe. Het alteratief is dat iedere diest e iedere houder op z eige maier het beheer vormgeeft. Dit is de huidige situatie e juist het zwakke put! Behalve de deelemers i de werkgroep moete ook de adere houders va gaa aahake. Hier zal expliciet aadacht aa besteed moete worde. 2.4 Relaties met adere projecte Relaties met adere projecte zij: Risico maagemet Ivoerig ITIL Implemetatietraject Itegratie Oderwijssysteme projectpla professioalisere fuctioeel beheer 5

6 3 Op te levere resultate Hieroder volgt ee lijst va producte die door dit project worde opgeleverd. 3.1 Product 1: Meer bewustwordig fuctioeel beheer Bevorderig va het bewustzij bie de Uiversiteit Twete va het vakgebied va fuctioeel beheer: Make e afstemme va ee beschrijvig va fuctioeel beheer (take, veratwoordelijkhede, bevoegdhede) Opstelle va ee maagemet presetatie e ihoudelijke presetatie over fuctioeel beheer. Het geve va ee presetatie fuctioeel beheer aa: o I-beraad o De fuctioeel beheerders o De daadwerkelijke houders va o De facultaire iformatiemaagers o ICTS Voorstel make e afstemme voor ee overlegstructuur va fuctioeel beheerders 3.2 Product 2: Fuctioeel beheer door houder (istelligs)systeem Hoe past de houder het (fuctioeel) beheer va zij systeme toe? Welke activiteite verricht hij e welke iet? Is de houder zich hier bewust va? Wat levert hem fuctioeel beheer op? Per houder ee uitgevoerde BiSL zelfevaluatie waarmee de volwasseheid va het fuctioeel beheer gemete ka worde. Rapport per systeem met izage i o Huidige beheersorgaisatie o Huidige ivullig va behoefte ivetarisatie e prioriterig o Kelpute zoals éé ekele fuctioeel beheerder die tijdes vakatie of ziekte iet vervage ka worde Per systeem ee voorstel voor geweste veraderige 3.3 Product 3: Istrumete fuctioeel beheerder Istrumete voor de fuctioeel beheerder. Best practises die fuctioeel beheerders kue gebruike voor hu werkzaamhede: Ee toolkit bestaade uit: o Profielschets fuctioeel beheerder, Icl rolbeschrijvige, taakverdelige e voorstel voor tijdsbestedige o Voorbeeld wijzigigsvoorstel o Voorbeeld opleidigspla o Voorbeeld beheercriteria o Voorbeeld samewerkig tusse fuctioeel beheer e techisch beheer o BiSL (zelf)evaluatie Vaststelle BiSL als stadaard methodiek Het orgaisere va BiSL traiige I het ieuwe UFO 2 profiel (begi 2011) komt ee ieuw profiel voor fuctioeel beheer. Same met PAO wordt ee advies opgesteld hoe dit profiel het beste bie de UT geïmplemeteerd ka worde. 2 Uiversitaire Fuctie Ordeig (UFO) projectpla professioalisere fuctioeel beheer 6

7 3.4 Product 4: Igericht wijzigigebeheer over hee Ee beheersig va het omgaa met veraderige aa. Deze beheersig bestaat uit ee uiforme (UT-brede) maier om beheersmatig veraderige door te voere. Het betreft wijzigige aa die impact hebbe op adere (koppelige, ieuwe release e dergelijke). Dit product ket de volgede deelresultate: Ee werked wijzigigsoverleg over relevate hee; Vastgestelde afsprake met de ICTS beheerorgaisatie op operatioeel iveau over de wijze waarop wijzigigsverzoeke moete worde igedied, behadeld e het akome erva; Er worde prioriteite gesteld tusse de verschillede uit te voere wijzigige; Alle wijzigige worde geregistreerd; Bij grote wijzigige vidt bewakig plaats op de voortgag va de realisatie; De uitputtig va het budget waaruit wijzigige worde bekostigd e de relatie aar het fods, ISA jaarpla e iformatie e ICT-jaarpla worde periodiek izichtelijk gemaakt e terugkoppelig vidt plaats aar relevate partije; 3.5 Product 5: Referetiekaders e samehag De wes tot samewerkig wordt versterkt doordat de systeme meer e meer worde geïtegreerd. De verwachtig is dat dit ook z weergave zal hebbe i fysieke vorm, waari afdelige over dieste hee afsprake make om de wese e het beheer va de -gekoppelde- systeme af te stemme: Beoeme va domeie; Beoeme va koppelvlakke (fuctioeel e techisch) tusse domeie e ; Afsprake over eigeaarschap koppelige; 3.6 Product 6: Toetse e (acceptatie) teste De taak die eigeaar e fuctioeel beheerder heeft op het gebied va teste zal verder moete worde uitgewerkt e geïmplemeteerd: Er wordt ee testbeleid voor het fuctioeel beheer opgesteld. Hieri wordt o.a. beschreve: o Wie de fuctioele otwerpe (die door ICTS of extere partije worde opgesteld) moete toetse; o Waeer er getest moet worde; o Wie er moete teste (fuctioeel beheerder e/o eidgebruikers); o Op welke omgevig er getest moet worde; o Waeer ee wijzigig / patch op de volgede omgevig geïstalleerd mag worde; o hoe de commuicatie richtig ICTS, evetuele extere partije e eidgebruikers zal verlope; o hoe de testbevidige geregistreerd worde. Er wordt i overleg met ICTS e evetuele extere partije ee releasekaleder opgesteld. Middels deze kaleder wordt afgestemd op welke momete er oderhoud aa plaats zal vide. Er wordt ee registratiesysteem otwikkeld/gekocht dat voor alle fuctioeel beheerders va beschikbaar is. I dit systeem worde alle testscripts, testverslage e documetatie m.b.t. maatwerk opgeome volges ee stadaard lay-out. De stadaard lay-out wordt door de werkgroep vastgesteld e er worde formuliere otwikkeld. De fuctioeel beheerders passe de bestaade testscripts aa aar de ieuwe stadaard formuliere. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 7

8 Voor de gebruikers acceptatietest wordt idie odig ee apart (evetueel mider uitgebreid) testscript gemaakt. Dit testscript wordt ook toegevoegd aa het registratiesysteem. 3.7 Product 7: Commuicatie met de gebruikersorgaisatie Afstemmig met de gebruikersorgaisatie is e blijft essetieel voor fuctioeel beheer. Het resultaat va dit product: Er vidt ee ivetarisatie va de huidige gebruikersoverlegstructure plaats. De huidige gebruikersoverleggroepe worde waar mogelijk samegevoegd. Voor gebruikers die u iet geraadpleegd worde, zulle ieuwe gebruikersgroepe opgezet worde. Er wordt ee procedure opgesteld waari vermeld wordt: o Hoe e bij wie eidgebruikers vrage / wese / calamiteite kue o melde; Welke vrage / calamiteite / wese geregistreerd worde e waari (bv i combiatie met het registratiesysteem va product 6). Er worde stadaard (web)formuliere opgesteld te behoeve va het registratiesysteem. 3.8 Product 8: Professioalisere projectmatig werke Fuctioeel beheerders odersteue vaak de opdrachtgever die veratwoordelijk is voor het projectmatig doorvoere va veraderige. Projectmatig werke ka via vele maiere gestimuleerd worde zo ook via fuctioeel beheer: Het vaststelle va ee stadaard voor projectmatig werke. Het orgaisere va traiige voor fuctioeel beheerders, e eigeare i projectmatig werke. Het opstelle va eise die vauit eigeaar e fuctioeel beheerder gesteld worde aa het projectmatig doorvoere va veraderige. 3.9 Product 9: Cotractmaagemet Het hebbe va duidelijke e eeduidige afsprake tusse de houders e de ICT leveraciers (ICTS maar ook extere leveraciers) zorgt voor meer tevredeheid e kwaliteit. Om dit te bereike worde: Per istelligssysteem afsprake vastgelegd over zowel de kwalitatieve als kwatitatieve diestverleig. Hierbij wordt igegaa op zowel op beschikbaarheid e betrouwbaarheid va het istelligssysteem als op de moitorig e uitputtig va het istelligsfods Afsprake i gezamelijkheid tusse houders e ICTS opgesteld e afgeslote; projectpla professioalisere fuctioeel beheer 8

9 4 Busiesscase 4.1 Waarom dit project Voor dit deel va de busiesscase wordt verweze aar de projectachtergrod i hoofdstuk twee. Samegevat is deze: Sturig op de iformatievoorzieig wordt steeds belagrijker e fuctioeel beheer speelt hieri ee essetiële rol; De iformatievoorzieig wordt door UT iformatie-gebruikers ervare als gefragmeteerd. Ee itegrale aapak e daarmee de kwaliteit va vraagsturig zal verbeterd moete worde; De ivetarisatie fuctioeel beheer (zie bijlage 3) geeft aaleidig om vervolgstappe te beoeme; De audit va 2009 op Osiris ischrijf geeft aa dat fuctioeel beheer verder diet te worde igevuld. 4.2 Bijdrage e besparige De belagrijkste bijdrage va het project is ee meer volwasse fuctioeel beheer. Het beoogde voordeel voor de UT is ee betere vraagsturig op uitvoered iveau, waarmee iformatievoorzieig de aadacht krijgt die zij verdiet. Besparige die otstaa: verbeterde afstemmig met eidgebruikers waardoor relevatie e prioriterig va wijzigige worde geoptimaliseerd, met verhoogde acceptatie va deze veraderige i faculteite e dieste als gevolg; er zij mider meerkoste, met adere woorde: de kas dat projecte worde opgeleverd overeekomstig de begrotig e de tijdsplaig wordt groter; het doorvoere va veraderige loopt gecotroleerder e daarmee meer geruisloos; de iterfaces e koppelige tusse systeme worde beheersbaarder (worde dus mider vaak de oorzaak va verstorige e va de uitloop va projecte). 4.3 Kelpute e kase I het vooroderzoek is ee uitgebreide opsommig gemaakt va kelpute. Deze is opgeome i Bijlage 3. De belagrijkste zij: Otbreke va itegraal fuctioeel beheer; Uiformiteit e kwaliteitsverschil i fuctioeel beheer processe; Diverse jaarplaige; Gee service level agreemets; Gee gezamelijk referetiekader bij fuctioeel beheer; Afhakelijkhede va idividue bij het fuctioeel beheer; Teste. De volgede kase spele ee rol bij dit project: beter afstemme op behoefte e wese va faculteite e dieste; het uitvrage va gebruikers wordt verbeterd, waardoor er meer duidelijkheid i e va faculteite e beheerseehede komt over hu iformatie- e veraderbehoefte. we plae iet meer op de piek-izet omdat de izet beter plabaar is. vermidere va ad hoc veraderige ( adhocratie ), waardoor de beheersbaarheid wordt vergroot; de realiseerbaarheid wordt beter e duidelijker door het werke met wijzigigsverzoeke e het budele hierva i releases; de rol va de opdrachtgever wordt beter igevuld; projectpla professioalisere fuctioeel beheer 9

10 kaalisere i plaats va frustrere; Verder zal ee exter budget oodzakelijk zij voor facilitaire zake (boeke, teambuildigsactiviteite, traiig, PR-materiaal, etc). Hiervoor is 10K gereserveerd. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 10

11 5 Orgaisatiestructuur I dit hoofdstuk wordt de projectorgaisatie beschreve 5.1 Projectorgaisatiestructuur De volgede projectorgaisatie wordt voorgesteld. Klakbordgroep (I-beraad) Projectgroep PL: Frak Sels DPL: ICTS: werkgroepe WG bewustwordig, istrumete e aalyse houders (produkt 1, 2 e 3, 50 dg) WG samehag kaders, toetse e teste (produkt 5, 6, 7 e 8: 40 dg) WG Cotractmaagemet, e wijzigigebeheer (produkt 4 e 9, 49 dg) 5.2 Klakbordgroep De klakbordgroep bestaat uit het I-beraad e heeft haar eige vergaderstructuur va ogeveer 10 keer per jaar. Om de 2 maade wordt er i het I-beraad de voortgag gerapporteerd. 5.3 Projectgroep De projectgroep heeft ee tweewekelijks overleg e heeft de veratwoordig over de voortgag e afstemmig va de resultate uit de verschillede werkgroepe 5.4 Werkgroepe De werkgroepe vergadere aar eige izicht. Gezie het grote aatal betrokkee bij de werkgroepe is het dekbaar dat er regelmatig i klei comité wordt vergaderd om daarmee de vergaderdruk te verlage. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 11

12 6 Kwaliteit, acceptatiecriteria e risico s 6.1 Kwaliteitsverwachtige Het BiSL model ka de volwasseheid va ee fuctioeel-beheerorgaisatie mete. I het ajaar va 2009 is dit globaal uitgevoerd. De volwasseheid va het fuctioeel beheer va de UT ligt bove de 1 (op ee schaal va 0 tot 5). I het I-beraad va jauari 2010 is het ambitieiveau op dit gebied besproke e daar is vastgesteld dat de volwasseheid va de fuctioeel-beheerorgaisatie rod de 2,5 tot 3 zou moete ligge. Na afloop va dit project zal hieraa voldaa zij. Meetbare kwaliteitsverwachtige zij: Oafhakelijke audit oder veratwoordelijkheid va OA op basis va BiSL zelfevaluatie op 2,5 voor miimaal 75% va alle houders bij miimaal 80% va de. 6.2 Acceptatiecriteria De meetbare eise zij dat de resultate zoals geoemd i hoofdstuk 3 alle zij opgeleverd op de aagegeve datums uit hoofdstuk 7 e coform de begrote ure e budgette uit hoofdstuk Risico s bij de uitvoerig va project Risico De UT vidt fuctioeel beheer iet belagrijk Gee extere budgette beschikbaar Gee itere budgette (ure) beschikbaar Ovoldoede motivatie va FBers voor dit project Kas va optrede (1-5) 3 Prioriteit tegemaatregel (1-5) Draagvlak zoeke bij afemers e leveraciers va de (itegrale) iformatievoorzieig e besluitvormig hale via I-beraad e UCB bij het CvB. 4 3 Het vrijmake (prioritere) va ietree medewerkers voor coachig, projectmaagemet e begeleidig. 3 3 Expliciete goedkeurig vrage bij de houders. 3 5 Via houders e hoofde FB aadacht vrage e sturig verzorge op fuctioeel; beheerders 3 1 = laag, 5 = hoog 4 1 = laag, 5 = hoog projectpla professioalisere fuctioeel beheer 12

13 7 Plaig e koste 7.1 Plaig Voorstel: - Project loopt va tm e Ivoerig fuctioeel beheer (coform BiSL) bij de houders Product Omschrijvig Opleverig Product 1 Meer bewustwordig 1 juli 2011 Product 2 FB door houder 1 februari 2012 Product 3 Istrumete FB 1 oktober 2011 Product 4 Wijzigebeheer 1 maart 2012 Product 5 Referetiekaders e samehag 1 jui 2012 Product 6 Toetse e teste 1 mei 2012 Product 7 gebruikersafstemmig 1 december 2011 Product 8 Projectmatig werke 1 oktober 2011 Product 9 cotractmaagemet 1 december Koste Ure voor fuctioeel beheerders De meeste koste voor dit project gaa zitte i het vrijmake va ure va de huidige fuctioeel beheerders. Het wordt ee project voor he door he. I bijlage 1 is ee lijst opgeome met medewerkers met fuctioeel beheer e/of iformatiemaagemet of die hier eigszis mee te make hebbe (status begi 2010). Deze lijst is hieroder samegevat: diest Aatal medewerkers % Toelichtig B&A 4 16% FB 2 8% FEZ 3 12% PA&O 5 20% S&C 3 12% S&O 8 32% SubTotaal % ICTS 3 UIM 1 Exter 1 Totaal 30 De kolom percetage geeft ee procetuele verdelig weer va de 25 geoemde medewerkers. Dit percetage wordt verderop gebruikt voor ee fiacieel voorstel. ICTS e UIM e exter zij hieri iet meegeome omdat deze i het fiaciële voorstel aders bereked worde. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 13

14 I de oderstaade tabel is per product is ee ischattig gemaakt va het aatal madage dat beodigd is i 2011 voor dit project (voor details zie bijlage 4). Daaraast wordt ee aatal madage aagegeve voor projectodersteuig (projectmaagemet, secretariaat, etc). Product Naam product Aatal Toelichtig madage 1 Meer bewustwordig 10 fuctioeel beheer 2 Fuctioeel beheer door 24 houder (istelligs)systeem 3 Istrumete fuctioeel 16 beheerder 4 Igericht wijzigigebeheer 17 over hee 5 Referetiekaders e 9 samehag 6 Toetse e (acceptatie) 16 teste 7 Commuicatie met 11 gebruikersorgaisatie 8 Professioalisere 4 projectmatig werke 9 Cotractmaagemet 32 Subtotaal 139 xx Afstemmig met ICTS 30 Madage vrijgemaakt voor ICTS ers voor bijdrage e afstemmig xx Projectmaagemet 15 xx Coachig 15 xx Secretariaat 10 Totaal 197 Het subtotaal va 139 madage wordt verdeeld oder de dieste aar rato direct betrokke fuctioeel beheerders. Het geoemde aatal madage is de bijdrage die per diest gevraagd wordt voor ivullig va dit project: Diest % bijdrage # madage Toelichtig B&A 16% 22 FB 8% 11 FEZ 12% 17 PA&O 20% 27 S&C 12% 17 S&O 32% 44 subt 100% 139 ICTS 30 UIM 40 tot 207 Exter budget Verder zal ee exter budget va 40K oodzakelijk zij voor: facilitaire zake (boeke, teambuildigsactiviteite, maatwerk traiige, PRmateriaal, etc). Hiervoor is 10K gereserveerd. Extere ihuur expertise fuctioeel beheer. De keis e capaciteit op het gebeid va fuctioeel beheer is zeer schaars. Er 35 madage gereserveerd voor ihoudelijke bijdrage va extere. Hiervoor is 30K gereserveerd. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 14

15 8 Bijlage 1: Istelligssysteme e betrokke medewerkers I de volgede tabel staat per oderwerp aageve welke er zij e welke afdelig houder is. Cluster Istelligiformatie Istelligssysteme Beheer e bestuur Studet e oderwijs Oderzoek Persoeel Fiacieel Facilitair Digitaliseri g bedrijfsproc esse Iformatie voorzieig Beleidsotwikkelig Plaig e cotrol Extere veratwoordig Marketig Ischrijvig Studete regelige Oderwijs plaig Oderwijs proces Studievoortgag Kwaliteitszorg Alumi Marketig Plaig Werve programma s e projecte Oderzoeksproces Weteschappelijke output Oderzoeksadmiistratie Persoeel Salaris Aa-afwezigheid Formatiegegeves Persoeelsplaig Persoele regelige Begrotig Ikoop Verkoop Boekhoudig Veratwoordig Fiaciële relaties Ifrastructuur (commuicatie e gebouwe, gebruik va) Workflow Documete Weteschappelijke iformatie UT iformatie algemee MISUT (FEZ/CC) ORCA (S&C) TeleTOP (S&O) Blackboard (S&O) QMP (S&O) Ephorus (S&O) Osiris (S&O) SST/LEGAAT (S&O) ZAP/ZBS (S&O) FASIT (S&O)* TAST (S&O)* TOST (S&O)* VIST (S&O)* MUST (S&O)* OSIRIS METIS (FEZ/CC) REPOSITORY (B&A) (=EPrits) Metalib SFX (B&A) OCLC Pica (B&A) Salarissysteem (PA&O) Oracle HR (PA&O) PPST(PA&O) ZRST(PA&O) salaris-iterface (PA&O) WOPI (PA&O) KAT (PA&O) Oracle Fiacials (FEZ) FIT (FEZ) FMI (FEZ) IRIS (FEZ) FAMEUS (FEZ) RRVD (FEZ) COBSY (FEZ) KAS (FEZ) TAS (FEZ) UUR (FEZ) GKS (FEZ) INTD (FEZ) ABO (FEZ) ROTS (FEZ) DOT (FEZ) APRO (FEZ) RUN (ICTS) SUN Idetity Mgt (ICTS) PLANON (FB) Oracle PO (FB? FEZ?) Declaraties (FEZ) Ikoopfacture (FEZ) Verlof (PA&O) Docuware (B&A) Decos (B&A) MyCampus /Webhare (S&C) projectpla professioalisere fuctioeel beheer 15

16 Cluster Istelligiformatie Istelligssysteme Domeioverstijged Oracle database (ICTS) Busiess Objects (ICTS) I de volgede tabel staat per houder de medewerkers die ee bijdrage levere aa de iformatievoorzieig. Per medewerker staat aagegeve bij welke e bij welke activiteite ze betrokke zij. Voor het beoeme va de activiteite is het BiSL model i drie hoofdactiviteite verdeeld: 1. gebruiksbeheer (ihoudelijke fuctioele vrage/klachte va eidgebruikers, gebruikersoverleg, oderhoud bedrijfsgegeve e stamtabelle, operatioele samewerkig met ICTS e/of adere leveraciers, etc.); 2. fuctioaliteite beheer e verbidede processe ( wijzigige beheer, impactaalyse, opstelle specificaties voor ieuwe of veraderede fuctioaliteit, verzorge opleidige, teste, pla va aapak, implemetatie, etc.); 3. sturig e richtig geve (houderschap, aasturig fuctioeel beheerder, iformatiemaagemet, fiaciële veratwoordig, opstelle e afstemme afsprake met ICTS e ader leveraciers, jaarpla, meerjarepla, etc.). Houde r Medewerker Istelligssy steem Take % Diestverbad bij de UT % va het diestverbad bezig met deze take B&A Mirada va Amstel Decos 1,2 55% 100% x B&A Maarte va UT repository 2,3 80% 60% Betum B&A Gertja Boers Metalib SFX, OCLC, 1,2 100% 100% x Decos B&A Peter Daalmas Alle B&A 3(houder 100% 5% ) B&A Be te Tusscher Alle B&A 2,3 100% 80% x B&A Ja va OCLC, Decos, 1,2 100% 100% x Wietmarsche MataLib SFX B&A Herma Poorthuis Decos 2,3 100% 50% Primaire doelgroep CvB- ES CvB- ES CvB- ES CvB- ES Kees va Ast Sir Bakx Erik va Keule Frak Sels Alle Alle Alle Alle FB David Korriga Alle FB FB Marc Hulshof Alle FB FB Raymod Weeghel Proquro (toekomstig % 5% % 15% % 5% % 15% 3(houder ) % 5% 1,2, % 10% x 1,2, % 20% x projectpla professioalisere fuctioeel beheer 16

17 istelligssysteem) FEZ Joyce Berger Alle FEZ FEZ Carola Slot te Litelo Alle FEZ e BO 3(houder ) % 5% 1, % 100% x FEZ Ellis Ruhlma Alle FEZ 1, % 100% x e BO FEZ Gerard Werger Alle FEZ % 50% FEZ/C Walter Nijhuis Metis, Misut 1,2, % 80% x C FEZ/C Wim Ruiter Metis, Misut 3(houder % 5% C ) ICTS Ja Markslag RUN 1,2, % 20% ICTS Ferdy du Chateier SUN IDM 1,2, % 20% ICTS Adré Brads Busiess Objects 1, % 20% ICTS Ja Evers Alle % 50% ICTS Tom Koppe Alle ICTS % 5% PA&O Marko Azaloe Alle PA&O 1, % 50% x PA&O Jos Bot salarissysteem % 10% PA&O Directeur PAO Alle PA&O PA&O Marti Bruisma Alle PA&O PA&O Aro Holterma Alle PA&O PA&O Harriette ter Horst Alle PA&O PA&O Marja Roelofs Alle PA&O 3(houder ) % 5% 1, % 20% x 2, % 50% x 1,2 60 % 100% x 1, % 80% x S&C Ae Heiig MyCampus, 1,2 100% 100% (Raymod Geurts), Umbraco, Mark Logic S&C Stepha va Kuik Orca 3 100% 5% x S&C Selma va Orca, MyCampus, 3 100% 10% S&C Ro Mazier Alle S&C % 5% (houder) S&C Gertie de Wolf Orca 1,2 80% 100% x S&O Elize Diepma Misut 1,2 50% 80% x S&O Jeroe va Hoek Osiris, Syllabus 1, % 100% x plus, Blackboard S&O Timo va Limbeek Studielik, 1, % 100% x Osiris, SMS S&O Maria Middedorp Osiris 1, % 100% x S&O Joyce Pasma Alle S&O 1,2, % 100% x projectpla professioalisere fuctioeel beheer 17

18 S&O Elle Peters Blackboard, 1, % 100% x Misut S&O Steve Tate Osiris, SMS 1, % 100% x S&O Rudy oude Vrielik Alle S&O % 50% x S&O Susae Wichma Alle S&O 3 (houder) % 5% projectpla professioalisere fuctioeel beheer 18

19 9 Bijlage 2: BiSL als stadaard referetie Het BiSL-framework wordt als ee stadaard referetiemodel gehateerd. Voordele hierva zij: aasluite op breed geaccepteerde stadaarde, uiform taalgebruik bie de UT, aasluitig op processe va ICT-leveraciers die werke volges ALS e ITIL. Het BiSL sluit vauit het busiessdomei aa op ASL e ITIL. Leveraciers maagemet Bepale Keteotwikkelige Bepale Techologieotwikkelige Richtig geved Relatiemaagemet Gebruikersorg. Strategie Irichtig IV-fuctie Iformatiecoördiatie Iformatie Lifecycle Maagemet Iformatie Portfolio Maagemet Opstelle IV-orgaisatie strategie Keteparters Maagemet Opstelle Bepale Iformatie Bedrijfsproces- Strategie otwikkelige Stured Plaig & Cotrol Fiacieel maagemet Behoefte maagemet Cotract Maagemet Beheer Bedrijfs- Iformatie Gebruikersodersteuig Wijzigige beheer Specificere Vormgeve iet-geaut. IV Uitvoered Operatioele ICT aasturig Voorbereide Trasitie Toetse e Teste Gebruiksbeheer Trasitie Fuctioaliteitebeheer Voor de UT beteket dit, dat het model wordt uitgedrage als ee gemeeschappelijk referetiekader, dat de vauit het model aagereikte termiologie wordt gehateerd e dat het model wordt gebruikt om activiteite te kue belegge bij rolle/fucties e dat het model behulpzaam is om de beodigde commuicatielije te defiiëre. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 19

20 10 Bijlage 3: Ivetarisatie fuct. beheer ja I het ajaar va 2009 is ee ivetarisatie fuctioeel beheer gehoude oder de houders va. Hieroder zij de belagrijkste resultate weergegeve. Costaterige bij de iterviews: Otbreke va itegraal beheer: er zij auwelijks geformaliseerde afsprake e/of afstemmig izake fuctioeel beheer / fuctioele veraderige over de domeie hee. Uiformiteit i fuctioele beheer processe otbreekt: irichtig loket, registraties, templates voor documetatie, vastleggig defiities, make impact aalyses, etc. vidt op diverse maiere plaats. Oduidelijkheid: wat is fuctioeel beheer eigelijk? Plaig & begrotig: tot stad kome va jaarplaige (voor zover gestructureerd) verschilt eorm; houder eemt iet altijd zij veratwoordelijkheid met als gevolg dat ICTS deze veratwoordelijkheid op zich eemt e op de stoel va de opdrachtgever zit. Vauit de optiek va de houders is de uitputtig e bewakig va budgette iet trasparat. Houders verwachte meer proactief beheer vauit ICT, o.a. izake risicomaagemet, service level maagemet. Otbreke va service level agreemets e het maage hierva: er zij DVO s / SLA's maar we kue e doe er iets mee.... Otbreke va architectuur (proces-, iformatie- e applicatie architectuur); er is gee gezamelijk referetiekader; izicht i domeioverstijgede cosequeties otbreekt. De cyclus va strategie, iformatiebeleid, iformatieplaig, project/ programmaplaig tot afdeligsplae is bij de (meeste) houders iet optimaal igebed i plaig e cotrol cyclus. Sigle Poit of Failures (SPOF): zowel aa fuctioeel beheer zijde als aa applicatie- / techisch beheer zijde is regelmatig sprake va ee afhakelijkheid va ee ekele persoo. Keis is iet geborgd i beheer processe. Projectleiders vervulle ee dubbelrol: i pricipe ames houder/ opdrachtgever aagesteld als projectleider e ames ICTS als ihoudelijk deskudige (iformatie aalist). Teststrategieë : er is gee itegrale afstemmig over teststrategie / -beleid / - plae etc. Er wordt iet altijd oderked dat fuctioeel beheer ee specifiek eige veratwoordelijkheid heeft te aazie va teste e acceptere. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 20

21 Istelligssysteme Fuctioaliteite beheer Bedrijfsiformatie Strategie & beleid X Gebruikersodersteuig X X X 1 0 X X X Sturig & plaig X ICT aasturig Projectmatig werke Wijzigige beheer Advies: Professioalisere e implemetere va fuctioeel beheer Stel keuze voor stadaard methodiek (BiSL) vast. Orgaiseer traiig BiSL voor alle fuctioeel beheerders. Orgaiseer awareess sessies BiSL voor eigeare e gebruikersvertegewoordigers Richt ee expertisecetrum fuctioeel beheer op (verzamele e dele va best practises), coördierede rol. Stel ee fuctieprofiel fuctioeel beheer op e beoem medewerkers i die fuctie. Creëer eeduidigheid e uiformiteit i termiologie irichtig va fuctioeel beheer processe (o.a. overlegstructure, besluitvormigprocesse, overdracht aar de lijorgaisatie, ibeddig i plaig e cotrol cyclus e.d. Uitvoere va de BiSL zelfevaluatie. Voorgaade combiere met het opstelle va ee BiSL geïspireerd verbeterpla met als doelstellig doorgroeie aar volwasseheid iveau 3. Irichte va itegraal fuctioeel beheer over domeie hee Start oderzoek aar de mogelijkheid om fuctioeel beheer over verschillede domeie same te voege op basis va logische e/of praktische redee, b.v. ORCA e Osiris, Plao / Syllabus (aa de had va de studet life cycle). Miimale variat om itegraal fuctioeel beheer te bevordere is om fuctioeel beheerders regelmatig bijee te late kome met als doel afstemmig over operatioele domei-overstijgede zake (projecte / veraderige). Richt ee (wijzigigs)adviescommissie i op tactisch / operatioeel iveau. Strategie, iformatiebeleid e iformatieplaig Optimaliseer de ibeddig e borgig va de plaig- e cotrolcyclus v.w.b. strategie, iformatiebeleid, iformatieplaig e afdeligsplae i de beheerorgaisaties. Iclusief het ibedde va structurele toetsig tijdes het chage maagemet proces (toetse aa beleid, architectuur e doelstellige). Architectuur (referetiearchitectuur) kaders, samehag va oderdele Opstelle va richtlije e kaders voor architectuur. Opstelle va proces-, iformatie- e applicatiearchitectuur per domei. Fuctioeel beheer volgt de macht va de busiess / de busiess bepaalt. Besluitvormig over de iformatievoorzieig zal moete aasluite op de wijze waarop de overall besluitvormig bie de orgaisatie plaatsvidt. De ophagig va fuctioeel beheer zal moete aasluite bij de lije va besluitvormig bie de busiessorgaisatie. Orgaisere va vraagarticulatie / vraagsturig vauit de busiess (faculteite). Optimaliseer de iteractie e verbidig met de busiess (m.a.w. opschuive i de kete) door o.a. proactief gebruikersodersteuig, structurele e formele overlegstructuur passed bie de kaders va plaig- & cotrolcyclus (als cotiu projectpla professioalisere fuctioeel beheer 21

22 proces) e PR richtig faculteite over de toegevoegde waarde va fuctioeel beheer / iformatiemaagemet. Voorgaade ku je orgaisch late groeie middels lopede e komede grootschalige projecte / programma s waarbij de busiess adrukkelijk betrokke wordt e veratwoordelijkhede krijgt i bijvoorbeeld programmaboard / projectboards. Professioalisere projectmatig werke Stel keuze voor stadaard projectmaagemetmethodiek vast (Price2). Orgaiseer traiige op 3 iveaus: projectleider, projectmedewerker e opdrachtgever / stuurgroeplede. Orgaiseer project-coachig tijdes projectuitvoerig (kwaliteitsborgig). Positioeer projectleiders i ee gescheide orgaisatieoderdeel. (Acceptatie) Teste Otwikkel ee itegrale teststrategie e testbeleid over de domeie hee e idividueel per domei Laat testplae itegraal oderdeel uitmake va het projectpla. Oder leidig va ee testmaager/coördiator. Veratwoordig Aflegge va veratwoordig aa eigeare / gebruikers i fuctioele terme (service afsprake). Voorgaade impliceert dat er ook service afsprake geformaliseerd moete worde met ICTS e evetueel derde. SPOF s Breg SPOF s i kaart (fuctioeel e techisch). Bepaal risico s. Maak ee actiepla om risico s tot aavaardbaar iveau te reducere. Leg koppelig risico-aalyse Zoek aar overlap e aavullige met coclusies / bevidige uit de risico-aalse met het oderzoek aar het houderschap. projectpla professioalisere fuctioeel beheer 22

23 11 Bijlage 4: gedetailleerd kosteoverzicht Product 1: Meer bewustwordig fuctioeel beheer Totaal: 10 madage Bevorderig va het bewustzij bie de Uiversiteit Twete va het vakgebied va fuctioeel beheer: Make e afstemme va ee beschrijvig va fuctioeel beheer (take, veratwoordelijkhede, bevoegdhede) 16 uur Opstelle va ee maagemet presetatie over fuctioeel beheer. 8 uur Opstelle va ee ihoudelijke presetatie over fuctioeel beheer. 16 uur Het geve va ee presetatie fuctioeel beheer aa: 16 uur (voorbereide 8 uur, e 4 keer geve va de presetatie) Voorstel make e afstemme voor ee overlegstructuur va fuctioeel beheerders 24 uur Product 2: Fuctioeel beheer door houder (istelligs)systeem Totaal: 24 madage Hoe past de houder het (fuctioeel) beheer va zij systeme toe? Welke activiteite verricht hij e welke iet? Is de houder zich hier bewust va? Wat levert hem fuctioeel beheer op? Per houder ee uitgevoerde BiSL zelfevaluatie waarmee de volwasseheid va het fuctioeel beheer gemete ka worde. 9 houders à 4 uur = 36 uur Rapport per systeem met izage i o o Huidige beheersorgaisatie 4 mese 16 uur = 64 uur Kelpute zoals éé ekele fuctioeel beheerder die tijdes vakatie of ziekte iet vervage ka worde (Ik eem aa ivetarisatie va de kelpute) 4 mese 8 uur = 32 uur Per systeem ee voorstel voor geweste veraderige 54 systeme à 1 uur = 54 uur Product 3: Istrumete fuctioeel beheerder Totaal: 16 madage Istrumete voor de Fuctioeel Beheerder. Best practises die fuctioeel beheerders kue gebruike voor hu werkzaamhede: Ee toolkit bestaade uit: o Profielschets fuctioeel beheerder, Icl rolbeschrijvige, taakverdelige e voorstel voor tijdsbestedige: 24 uur o Voorbeeld wijzigigsvoorstel: 8 uur o Voorbeeld opleidigspla: 8 uur o Voorbeeld beheercriteria: is ieuw, kost extra tijd: 16 uur o Voorbeeld samewerkig tusse fuctioeel beheer e techisch beheer: 16 o uur, overleg met ICTS BiSL zelfevaluatie Moet i opleidigspla maar vraagt wel speciale aadacht: 24 uur Formeel vaststelle BiSL als stadaard methodiek: 8 uur Het orgaisere va BiSL traiige: 24 uur I het ieuwe UFO 5 profiel (begi 2011) komt ee ieuw profiel voor fuctioeel beheer. Same met PAO wordt ee advies opgesteld hoe dit profiel het beste bie de UT geïmplemeteerd ka worde: 8 uur, maakt gebruik va de ifo uit de profielschets 5 Uiversitaire Fuctie Ordeig (UFO) projectpla professioalisere fuctioeel beheer 23

24 Product 4: Igericht wijzigigebeheer over hee Totaal: 18 madage Ee beheersig va het omgaa met veraderige aa, amelijk uiform (UT-breed) ee maier om beheersmatig veraderige door te voere. Het betreft wijzigige aa die impact hebbe op adere istelligsysteme (koppelige, ieuwe release e dergelijke). Dit product ket de volgede deelresultate: Ee werked wijzigigsoverleg over relevate hee; 80 uur Vastgestelde afsprake met de ICTS beheerorgaisatie op operatioeel iveau over de wijze waarop wijzigigsverzoeke moete worde igedied, behadeld e het akome erva;16 uur Igericht wijzigige protocol bestaade uit: Er worde prioriteite gesteld tusse de verschillede uit te voere wijzigige;8 uur Alle wijzigige worde geregistreerd (format, beschikbaarheid, autorisatie);16 uur Bij grote wijzigige vidt bewakig plaats op de voortgag va de realisatie;4 uur De uitputtig va het budget waaruit wijzigige worde bekostigd e de relatie aar het fods, ISA jaarpla e iformatie e ICT-jaarpla worde periodiek izichtelijk gemaakt e terugkoppelig vidt plaats aar relevate partije; 16 uur Product 5: Referetiekaders e samehag Totaal: 9 madage De wes tot samewerkig wordt versterkt doordat de systeme meer e meer worde geïtegreerd. De verwachtig is dat dit ook z weergave zal hebbe i fysieke vorm, waari afdelige over dieste hee afsprake make om de wese e het beheer va de -gekoppelde- systeme af te stemme: Beoeme va domeie; 8 uur Beoeme va koppelvlakke (fuctioeel e techisch) tusse domeie e ; 30 systeme x 3 uur = 90 uur Afsprake over eigeaarschap koppelige; ischattig 30 uur Product 6: Toetse e (acceptatie) teste Totaal: 21 madage De taak die de eigeaar e fuctioeel beheerders hebbe op het gebied va teste zal verder moete worde uitgewerkt e geïmplemeteerd: Er wordt ee testbeleid voor het fuctioeel beheer opgesteld. Hieri wordt o.a. beschreve: plaig 32 uur o Wie de fuctioele otwerpe (die door ICTS of extere partije worde opgesteld) moete toetse; o Waeer er getest moet worde; o Wie er moete teste (fuctioeel beheerder e/o eidgebruikers); o Op welke omgevig er getest moet worde; o Waeer ee wijzigig / patch op de volgede omgevig geïstalleerd mag worde; o hoe de commuicatie richtig ICTS, evetuele extere partije e eidgebruikers zal verlope; o hoe de testbevidige geregistreerd worde. Er wordt i overleg met ICTS e evetuele extere partije ee releasekaleder opgesteld. Middels deze kaleder wordt afgestemd op welke momete er oderhoud aa plaats zal vide. Patches t.b.v. blokkerede productieprobleme valle hier buite. Plaig: 16 uur Er wordt ee registratiesysteem otwikkeld dat voor alle fuctioeel beheerders va beschikbaar is. I dit systeem worde alle testscripts, testverslage e documetatie m.b.t. maatwerk opgeome volges ee stadaard lay-out. Plaig: 40 uur. De stadaard lay-out wordt door de werkgroep vastgesteld e er worde formuliere otwikkeld Plaig: 32 uur De fuctioeel beheerders passe de bestaade testscripts aa aar de ieuwe stadaard formuliere. Plaig: 32 uur projectpla professioalisere fuctioeel beheer 24

25 Voor de gebruikers acceptatietest wordt idie odig ee apart (evetueel mider uitgebreid) testscript gemaakt. Dit testscript wordt ook toegevoegd aa het registratiesysteem. Plaig: 16 uur Product 7: Commuicatie met de gebruikersorgaisatie Totaal: 11 madage Afstemmig met de gebruikersorgaisatie is e blijft essetieel voor fuctioeel beheer. Het resultaat va dit product: Er vidt ee ivetarisatie va de huidige gebruikersoverlegstructure plaats. Plaig: 8 uur De huidige gebruikersoverleggroepe worde waar mogelijk samegevoegd. Plaig: 24 uur Voor gebruikers die u iet geraadpleegd worde, zulle ieuwe gebruikersgroepe opgezet worde. Plaig: 24 uur Er wordt ee procedure opgesteld waari vermeld wordt: Plaig: 16 uur o o Hoe e bij wie eidgebruikers vrage / wese / calamiteite kue melde; Welke vrage / calamiteite / wese geregistreerd worde e waari (bv i combiatie met het registratiesysteem va product 6). Er worde stadaard (web)formuliere opgesteld te behoeve va het registratiesysteem. Plaig: 16 uur Product 8: Professioalisere projectmatig werke Totaal: 4 madage Fuctioeel beheerders odersteue vaak de opdrachtgever die veratwoordelijk is voor het projectmatig doorvoere va veraderige. Projectmatig werke ka via vele maiere gestimuleerd worde zo ook via fuctioeel beheer: Het vaststelle va ee stadaard voor projectmatig werke. plaig: 4 uur bedeke + opstelle otitie, 8 uur afstemmig Het orgaisere va traiige voor fuctioeel beheerders, e eigeare i projectmatig werke. plaig: 8 uur bedeke + pla opstelle + plae, uitvoere va 1 traiig is 8 uur + azorg 4 uur x 4 traiige = 48 uur. Het opstelle va eise die vauit eigeaar e fuctioeel beheerder gesteld worde aa het projectmatig doorvoere va veraderige. plaig: 16 uur Product 9: Cotractmaagemet Totaal: 32 madage Het hebbe va duidelijke e eeduidige afsprake tusse de houders e de ICT leveraciers zorgt voor meer tevredeheid e kwaliteit. Om dit te bereike worde: Per istelligssysteem worde afsprake vastgelegd over zowel de kwalitatieve als kwatitatieve diestverleig. Hierbij wordt igegaa op zowel op beschikbaarheid e betrouwbaarheid va het istelligssysteem als op de moitorig e uitputtig va het istelligsfods.plaig: 10 persoe 24 uur = 240 uur afsprake i gezamelijkheid tusse houders e ICTS opgesteld e afgeslote; plaig: 6 pers a 2 uur = 12 uur projectpla professioalisere fuctioeel beheer 25

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Beter Testen van Verkeersleidingssystemen. Verbeteren van het testproces bij ProRail. Bob Harnisch (ProRail ICT-Services)

Beter Testen van Verkeersleidingssystemen. Verbeteren van het testproces bij ProRail. Bob Harnisch (ProRail ICT-Services) Beter Teste va Verkeersleidigssysteme Verbetere va het testproces bij ProRail Bob Harisch (ProRail ICT-Services) bob.harisch@prorail.l Oderwerpe Eve voorstelle De wereld va ProRail Verbetere va testproces

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Testen en Requirements lifecycle management 1 + 1 = 3

Testen en Requirements lifecycle management 1 + 1 = 3 Teste e Requiremets lifecycle maagemet 1 + 1 = 3 Mark Paap TestNet, 9 jui 2004 Ageda Aaleidig Itro Requiremets lifecycle maagemet RLcM e (Busiess drive) Teste 1+1=3 Sogeti Nederlad B.V. Pagia 1 Aaleidig

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

DE CAMPAGNE PROJECT DESIGN FOR COMMUNICATION FESTIVAL. Van A tot Concept

DE CAMPAGNE PROJECT DESIGN FOR COMMUNICATION FESTIVAL. Van A tot Concept DE CAMPAGNE PROJECT DESIGN FOR COMMUNICATION FESTIVAL Va A tot Cocept DE CAMPAGNE I dit project ga je werke met alle oderdele va ee campage. Ee campage is goed doordacht e vooral goed uitgeschreve. Je

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Werken met (open source) elektronische portfolio s

Werken met (open source) elektronische portfolio s Werke met (ope source) elektroische portfolio s Daiël Du Seuil ICTO adviseur, diest Oderwijsotwikkelig e Iteratioaliserig, Arteveldehogeschool Get 1. Ileidig 2. Visie op didactiek e lere 2.1. Wat is ee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie