Avans Hogeschool. Finance and Control, Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avans Hogeschool. Finance and Control, Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling"

Transcriptie

1 Avans Hogeschool Finance and Control, Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2014

2 2/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bachelor-opleiding Finance and Control (F&C, Bedrijfseconomie Engelstalig, voltijd) van Avans Hogeschool. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van Avans Hogeschool is samengesteld, in overleg met de opleiding. Voorafgaand aan de visitatie is het panel goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2013 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te 3 en 4 oktober 2013 gevisiteerd. In het proces, waarbij alle BEopleidingen van Avans Hogescholen werden gevisiteerd, is de onafhankelijkheid van het panel in het geding gekomen. Op grond hiervan is in overleg tussen Avans Hogeschool, NVAO en NQA besloten een nieuw panel samen te stellen. Het nieuwe visitatiepanel bestond uit: De heer drs. H. Ploeger (voorzitter, domeindeskundige) De heer drs. H. van der Wal (domeindeskundige) De heer mr. drs. M. Meuleman (domeindeskundige) Mevrouw A.J. Lely (studentlid) Mevrouw drs. P. Göbel, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Het panel heeft de rapportage over de opleiding van het eerdere panel bestudeerd en enkele nieuwe afstudeerwerken bekeken. Het panel heeft zich gecommitteerd aan de bevindingen en conclusies in de rapportage van het eerdere panel en heeft de uitkomsten geverifieerd in aanvullende gesprekken (zie bijlage 4). Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 15 april 2014 Panelvoorzitter Panelsecretaris De heer drs. H. Ploeger Mevrouw drs. P. Göbel NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 3/43

4 4/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

5 Samenvatting De voltijdopleiding Finance and Control van Avans Hogeschool wordt positief beoordeeld en ontvangt het eindoordeel voldoende. De opleiding F&C komt voort uit de Bedrijfseconomie-voltijdopleiding (BE) en speelt in op een groeiende vraag van uit het werkveld naar financiële deskundigen met een internationale oriëntatie. F&C vormt samen met de IBMS opleiding de AVANS School of International Studies (ASIS) en werkt met IBMS nauw samen in contacten, inzet van docenten en de opzet van het programma en met name de toetsing en afstudeerfase. Het onderwijsprogramma is gestart in In wordt het vierde studiejaar voor de eerste keer verzorgd. Anno 2013 zijn er derhalve nog geen afgestudeerden. De eerste lichting studenten zal in 2014 afstuderen. De opleiding telt 55 studenten (teldatum september 2013). Standaard 1: wat beoogt de opleiding? (eindkwalificaties) De opleiding richt zich met name op de functies van controller en financieel manager. Studenten moeten het financieel functioneren van een bedrijf in kaart kunnen brengen, eventuele problemen signaleren en onderbouwde verbeteringen/oplossingen kunnen aandragen. F&C-ers zijn gericht op een goede interactie met lokale controllers in andere landen en moeten daarmee beschikken over goede interculturele competenties. Het panel constateert dat de opleiding de landelijke kaders voor BE-opleidingen volgt en inkleurt met een internationale oriëntatie. De opleiding maakt daarbij goed gebruik van de mix van ervaring vanuit zowel ASIS als AAFM en heeft een duidelijk beeld van de functies waarvoor men opleidt. De gewenste vakinhoudelijke aspecten worden gedekt in de eindkwalificaties en men sluit aan bij het gewenste bachelorniveau. De opleiding heeft een beroepsgericht karakter met een duidelijke praktijkgerichte inslag. De aandacht voor onderzoek is gericht op praktijkonderzoek en een onderzoekende houding bij studenten. De opleiding zoekt vanaf het begin gericht afstemming met het werkveld. De opzet en profilering van de opleiding staan nog in de kinderschoenen en zullen de komende jaren verder vorm en stevigheid moeten krijgen in een mogelijk groeiende opleiding. Dit is de reden dat het panel nu komt tot een oordeel voldoende, waarbij het panel opmerkt dat dit bij verdere ontwikkeling kan uitgroeien naar een oordeel goed. Standaard 2: hoe realiseert de opleiding dit? (onderwijsleeromgeving) Het panel is van mening dat de randvoorwaarden voor goed onderwijs aanwezig zijn. Het onderwijsprogramma is stevig van opzet en inhoud. De inhoud past bij de doelstellingen en er zijn duidelijke plannen voor verdere modernisering van het onderwijs. Onderzoeksvaardigheden en softskills hebben de aandacht en in 2012 is gestart met een BRM-lijn. Het panel vindt dat er goede aanzetten zijn en is van mening dat de zichtbaarheid van beide leerlijnen (onderzoeksvaardigheden en softskills) kan worden vergroot, opdat het inzicht voor studenten wordt versterkt. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 5/43

6 Docenten hebben de gewenste kwaliteiten en maken goed gebruik van verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Het onderwijs en de docenten zijn stimulerend en toegankelijk. Het panel is van mening dat studenten een positieve leeromgeving wordt geboden. De potenties daarvan komen nog niet volledig tot uiting. Daarvoor is een verdere groei van de opleiding gewenst. Ontwikkelingspunt is de verdere koppeling van de studieloopbaanbegeleiding aan de registratie van de competentiegroei bij studenten. Dit was voor het panel lastig te zien. Het panel ziet een opleiding die werkt aan verdere optimalisatie en aanpassing en die hopelijk met toekomstige groei verder kan uitbalanceren. Het panel heeft daar met de kwaliteit van het personeel en de faciliteiten vertrouwen in en wenst de opleiding veel instromers toe. Aangezien nog niet het hele programma is doorlopen, is de kwaliteit van het vierde studiejaar nog niet volledig te overzien. Dat is de reden dat het panel nu komt tot het oordeel voldoende, met een mogelijkheid tot het oordeel goed voor de toekomst. Standaard 3: Worden de doelstellingen behaald? (toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties) Het panel is van mening dat het toetssysteem stevig is neergezet door het hele curriculum. Er wordt een mix aan toetsvormen gebruikt en docenten zijn geschoold in toetsconstructie. De examencommissie en toetscommissie zijn proactief in de kwaliteitscontrole van de toetsing. Zij nemen geregeld steekproeven. Voor studenten is de toetsing duidelijk. Zij weten wat ze kunnen verwachten. De beoordeling van de stage is een aandachtspunt. Er wordt gewerkt aan het gebruik van rubrics om de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie te versterken. Ook de vastlegging van oordelen is een aandachtspunt. De opleiding volgt de afstudeerprocedures van de zusteropleiding IBMS. Deze procedures zijn helder. Het afstudeerniveau moet het niveau nog blijken in 2014 met het eerste afstudeercohort. Het panel heeft er vertrouwen in dat de toetslijn ook hier zal worden doorgetrokken. De borgingscommissies zijn kritische controleurs ter bewaking van het eindniveau (bij de zusteropleiding IMBS). Als deze lijn ook binnen F&C wordt uitgevoerd heeft het panel vertrouwen dat er een goed eindniveau mogelijk is. Het panel wenst de opleiding een grotere instroom van studenten toe, opdat de kwaliteit van de opleiding verder kan doorwerken tot in de eindtoetsing. Het panel ziet daar opties voor het oordeel goed in de toekomst. Aangezien dat in dit stadium nog niet in de uitvoering is te meten, komt het panel nu tot het oordeel voldoende. 6/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

7 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 9 2 Beoordeling 11 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 11 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 13 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten 19 3 Eindoordeel over de opleiding 23 4 Aanbevelingen 25 5 Bijlagen 27 Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding 29 Bijlage 2: Overzicht opleidingsprogramma 31 Bijlage 3: Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 33 Bijlage 4: Bezoekprogramma Finance and Control, Breda 37 Bijlage 5: Bestudeerde documenten 41 Bijlage 6: Verklaring van volledigheid en correctheid 43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 7/43

8 8/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

9 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Bedrijfseconomie Engelstalig (Finance and Control) 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo; bachelor 4. Aantal studiepunten 240 EC 5. Afstudeerrichting Nvt 6. Variant Voltijd 7. Locatie Breda 8. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO Vorige visitatie: nvt Besluit NVAO: nvt 9. Code of conduct Getekend Administratieve gegevens van de instelling 10. Naam instelling Avans Hogeschool 11. Status instelling Bekostigd 12. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Verleend september 2013 Kwantitatieve gegevens over de opleiding 1. In- door- en uitstroomgegevens van zo mogelijk de laatste zes cohorten Cohort Instroom Uitval 39% 50% 55% 2. Gerealiseerde docent-studentratio: gemiddeld 1:16 3. Gemiddeld aantal contacturen 1 per fase van de studie, uitgezonderd stage en afstudeerperioden: Jaar 1: 14 uur Jaar 2: 10 uur Jaar 3: 11 uur 1 De opleiding hanteert als definitie voor contactuur : Een contactuur is een onderwijsuur waarbij een docent fysiek aanwezig is. Bij de berekening van contacturen per week is het totaal aantal klokuren dat gemiddeld per kwartaal (10 weken, d.w.z. 7 weken onderwijs + 3 weken toetsing en overige activiteiten) wordt geprogrammeerd, gebruikt als grondslag. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 9/43

10 Aanvullende informatie De opleiding Finance and Control vormt samen met de opleiding IBMS (International Business and Management Studies) de Avans School of International Studies (ASIS). F&C is gestart in samenwerking met de voltijd Bedrijfseconomie-opleiding (BE) te Breda van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM). Bij beide academies waren signalen uit het werkveld directe aanleiding om de F&C op te zetten en zo te voldoen aan de vraag naar een internationale bedrijfseconomie opleiding. Op deze wijze kon ASIS haar portfolio uitbreiden en kon AAFM haar internationaliseringsambitie vorm geven. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op het BE-programma van AAFM. Het eerste semester is gezamenlijk met de IBMS-opleiding. De verdere ontwikkeling is nu volledig in handen van ASIS. Met AAFM is er nog docentenuitwisseling en BE en F&C vallen onder dezelfde Avansbrede BE-examencommissie. Het onderwijsprogramma is gestart in Een jaar later dan gepland. In 2009 waren er onvoldoende aanmeldingen. In wordt het vierde studiejaar voor de eerste keer verzorgd. Anno 2013 zijn er derhalve nog geen afgestudeerden. De eerste lichting studenten zal in 2014 afstuderen. Ten tijde van de visitatie waren dus nog geen afstudeerwerkstukken beschikbaar en heeft het panel haar oordeel bij standaard 3 gebaseerd op de aanwezige derdejaars werkstukken en toetsing. Daarnaast is kennisgenomen van de voorgenomen opzet voor de afstudeerfase. Deze wordt conform de werkwijzen van IBMS opgezet. De IBMS-opleiding is in 2013 positief beoordeeld door de NVAO. 10/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

11 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen Eindkwalificaties De opleiding hanteert de eindkwalificaties zoals vastgelegd in het Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie (LOB 2013). Deze zijn gericht op vier centrale professionele eindkwalificaties: financial control, information control, risk management en accounting control. Daarnaast zijn er drie generieke eindkwalificaties: a critical mind, social and communicative skills en responsible behaviour (zie bijlage 1). Deze zijn landelijk geverifieerd aan de Dublin descriptoren en aan de BBA-standaard. Het profiel is landelijk afgestemd met vertegenwoordigers uit het werkveld en het is vastgesteld door het Sectoraal Adviescollege Hoger Economisch Onderwijs (SAC) en het Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE). Profilering Sinds de start van de opleiding is er veel overleg met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven over mogelijke functies voor afgestudeerden. Met name de functies van controller en financieel manager staan centraal in de F&C opleiding. Studenten moeten het financieel functioneren van een bedrijf in kaart kunnen brengen, eventuele problemen signaleren en onderbouwde verbeteringen/oplossingen kunnen aandragen. F&C-ers zijn gericht op een goede interactie met lokale controllers in andere landen en moeten daarmee beschikken over goede interculturele competenties. De opleiding geeft specifieke kleuring aan de landelijke uitgangspunten met de volledig Engelstalige uitvoering en de focus op internationale standaarden voor Finance and Control. De opleiding is een van vier BE opleidingen in Nederland die volledig Engelstalig worden verzorgd. Studenten worden breed opgeleid tot startende BE-professionals. Ze leren de BEkennis en kunde toe te passen in internationale settings of binnen grotere internationaal opererende bedrijven in Nederland. Het panel is van mening dat de opleiding zich met de internationale focus en de Engelstalige uitvoering duidelijk onderscheidt van de andere AVANS BE-opleidingen. Zij is daarin niet uniek in Nederland. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 11/43

12 Met de start van de opleiding zijn de ervaringen met de opzet van een onderzoeksleerlijn opgepakt en worden studenten vanaf het eerste jaar voorbereid op praktijkgericht onderzoek. Het panel vindt dit een logische keuze die erin resulteert dat de onderzoeksvaardigheden van begin af aan zijn opgenomen. Het aanleren van een onderzoekende houding heeft daarmee een duidelijke positie. Om de eigen profilering nog duidelijker te stellen heeft de opleiding een naamsverandering aangevraagd. In het komende jaar wordt de naam gewijzigd in International Financial Management. Dit benadrukt meer het internationale karakter en het belang van financiële professionals voor managementprocessen. De opleiding hoopt met deze naamswijziging meer studenten te trekken zowel nationaal als internationaal en de international community gedachte uit te kunnen bouwen. Het panel vindt de nieuwe naamgeving passend en recht doen aan de posities en functies waarvoor wordt opgeleid. Het panel hoopt dat daarmee de opleiding zich verder zal ontwikkelen. Afstemming werkveld De opleiding is ontstaan vanuit een sterke vraag vanuit het werkveld naar financiële professionals met internationale oriëntatie. De opleiding heeft sinds de start intensief contact met het werkveld via de ASIS Business Advisory Board (BAB). Uit gesprekken en notulen blijkt dat de BAB gerichte adviezen geeft op plannen en ontwikkelingen binnen ASIS, vanuit de brede contacten met het werkveld. De BAB is actief, komt vaak bijeen en speelt ook een actieve rol bij de check van eindwerkstukken van studenten IBMS. Een onderwerp dat in de laatste jaren is ingebracht, is het belang van softskills (communiceren, interculturele sensitiviteit en samenwerking). Het panel constateert dat het werkveld vanaf de start intensief wordt betrokken bij de opzet en uitvoering van F&C. Waardering studenten Uit NSE-enquêtes blijkt dat studenten positief oordelen over het niveau van het studieprogramma, de voorbereiding op het werkveld en de wijze waarop de opleiding inspringt op actuele ontwikkelingen. Dit beeld is in de gesprekken met studenten bevestigd. Overwegingen en conclusie Het panel constateert dat de opleiding de landelijke kaders voor BE-opleidingen volgt en inkleurt met een internationale oriëntatie. De opleiding maakt daarbij goed gebruik van de mix van ervaring vanuit zowel ASIS als AAFM. De opleiding heeft een duidelijk beeld van de functies waarvoor men opleidt. De gewenste vakinhoudelijke aspecten worden gedekt in de eindkwalificaties en men richt zich op het bachelorniveau. De opleiding heeft een beroepsgericht karakter met een duidelijke praktijkgerichte inslag. Met de gerichtheid op praktijkonderzoek onderkent de opleiding het belang van onderzoek en een onderzoekende houding bij studenten. De opleiding maakt vanaf het begin goed gebruik van de contacten met het werkveld. De opzet en profilering van de opleiding staan nog in de kinderschoenen en zullen de komende jaren verder vorm en stevigheid moeten krijgen in een mogelijk groeiende opleiding. 12/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

13 Aspecten van internationalisering kunnen verder worden uitgewerkt als de opleiding meer kritische massa bereikt. Dit is de reden dat het panel nu komt tot een oordeel voldoende, waarbij het panel opmerkt dat dit bij verdere ontwikkeling kan uitgroeien naar een oordeel goed. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Inhoud van het programma - Relatie tussen de beoogde eindkwalificaties en de inhoud van het programma Het panel constateert dat de opleiding de professionele en generieke competenties heeft uitgewerkt naar de drie beheersingsniveaus (zie bijlage 1). In een bijlage bij de kritische reflectie zijn de competenties helder weergegeven per studiejaar, kwartaal en per studieonderdeel. Dit beeld wordt bevestigd in de moduleboeken waar voor ieder studieonderdeel wordt benoemd aan welke competentie een bijdrage wordt geleverd tot op welk niveau. Daar wordt de koppeling aangegeven met de leerdoelen per studieonderdeel. Uit de overzichten blijkt duidelijk dat beheersingsniveau 1 (uitvoering) centraal staat voor jaar 1. Beheersingsniveau 2 (analyse) staat centraal voor het tweede studiejaar. In jaar 3 en 4 wordt het derde beheersingsniveau (evaluatie en advisering) behaald. Het panel is er van overtuigd dat de competenties trapsgewijs door het gehele programma worden opgebouwd. Voor studenten is het duidelijk aan welke leerdoelen zij werken en hoe deze bijdragen aan het behalen van de competenties. - Kennis en kunde Opbouw programma Het programma is opgebouwd uit een 210 EC major deel gericht op de BBA competenties en een vrije keuze minor van 30 EC. Studenten kunnen een Engelstalige minor kiezen uit de Avansbrede minorcatalogus of een minor van een andere onderwijsinstelling (met goedkeuring van de examencommissie). Het panel herkent in de eerste twee studiejaren een duidelijke thematische opzet, waarbij in ieder kwartaal/blok een bedrijf met een thema centraal staat. In het eerste jaar zijn de thema s: Business Organisation, Business Environment, Investment Analysis en Accounting Information Systems. De eerste twee blokken zijn gezamenlijk met de opleiding IBMS. In jaar twee staan de volgende thema s centraal : Process Control, Logistics Analysis, International Risk en External Accountability. In deze eerste twee jaren wordt een brede kennisbasis gelegd tot op beheersingsniveau 2. Het panel is van mening dat met de thema s goed wordt aangesloten op de deelgebieden van het BBA/BE vakgebied. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 13/43

14 Doordat ieder thema gekoppeld is aan een reëel bedrijfsprobleem is er voor studenten een goede balans tussen de theorie en de praktijk. In projectgroepen, trainingen en workshops wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van professionele vaardigheden en de noodzakelijke softskills. Studenten trainen vaardigheden op het gebied van samenwerken, communicatie, vergadertechniek et cetera. Doordat de blokthema s aan reële bedrijven zijn gekoppeld, krijgen studenten een beeld van de beroepspraktijk. In het derde jaar volgen studenten een halfjaar stage en volgen zij twee blokken gericht op de thema s Strategic Finance en Strategic Control, met masterclasses in Risk Management en Strategic CSR. Het vierde studiejaar is gericht op verdere verdieping in complexere bedrijfssituaties. Het eerste semester kunnen studenten een minor volgen of deelnemen aan een Erasmus-uitwisselingsproject. Het laatste semester omvat het afstudeerproject waar studenten zelfstandig toewerken naar een adviesrapport voor een bedrijf, gebaseerd op praktijkonderzoek. Inhoud Het panel is van mening dat de opleiding een stevig programma neerzet. De kennisbasis wordt in het eerste studiejaar direct duidelijk neergezet. Financial accounting is een stevig onderdeel van het programma, gericht op controlfuncties. In het programma ligt minder het accent bij treasuring en auditing. Waar nodig kunnen studenten extra training krijgen voor Financial Accounting. Studenten leren de noodzakelijke ICT-programma s te beheersen, bijvoorbeeld Excel, SPSS en Navision. Van studenten wordt een actieve houding en goede inzet verwacht. Studenten bevestigen in gesprekken dat een goede studie-inzet nodig is om het programma te doorlopen. Het programma richt zich op internationale bedrijfseconomische kaders, casuïstiek en regelgeving, waarbij in onderdelen ook wordt gespiegeld aan de nationale setting. Het panel is van oordeel dat studenten voldoende kennis en kunde aanleren om te voldoen aan de Nederlandse BE-eisen/kaders. Voor specifieke internationale expertise, bijvoorbeeld International Law, worden externe docenten ingezet met wereldwijde ervaring. Softskills worden duidelijk geadresseerd in de beoordeling van de projecten. Studenten leren ook elkaar te beoordelen. Het panel is van mening dat studenten wordt geleerd kritisch te denken en redeneren. De opbouw in de softskills kan volgens het panel duidelijker in kaart worden gebracht in een doorlopende leerlijn. Het panel ziet dat de opleiding actualiteiten opneemt in het programma, bijvoorbeeld door bij External Accountability gericht aandacht te geven aan de richtlijnen voor het Global Reporting Initiative. In het bijbehorende project werd samengewerkt met studentgroepen uit België en Portugal. Uit NSE-gegevens blijkt dat studenten zeer positief oordelen over het niveau, de inhoud, de samenhang, de actualiteit van het programma en de voorbereiding die het biedt op de arbeidsmarkt. Internationaal accent Voor de aansluiting bij het internationale beroepenveld wordt in de lessen veel aandacht besteed aan internationale kaders en werkwijzen en zijn studenten verplicht tenminste een semester (minor, stage of afstuderen) in het buitenland door te brengen. 14/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

15 Uit gesprekken blijkt dat studenten duidelijk een internationale focus ervaren en leren denken in internationale verbanden en vaktechnische kaders. De opleiding maakt gebruik van actuele, gedegen en uitsluitend Engelstalige vakboeken en literatuur. Wat betreft de beheersing van de Engelse taal wordt gestreefd naar C1-niveau bij afstuderen. Studenten kunnen in het eerste jaar extra ondersteuning vragen voor Engels. Uit gesprekken met studenten en docenten blijkt dat studenten snel wennen aan het volledig studeren in het Engels en het gebruik van Business English. Dit wordt gesteund vanuit een specifieke leerlijn gericht op de Engelse taal. Met een meer internationale samenstelling van de studentengroepen zal dat nog duidelijker tot uiting komen. Onderzoeksvaardigheden In de eerste drie studiejaren volgen studenten de BRM-leerlijn (Business Research Methods) ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek in het vierde studiejaar. De BRM-lijn volgt de Creative Action Methodology (Delnooz). In het eerste jaar leren studenten algemene statistiek toe te passen bij eenvoudiger onderzoeksmethoden (interview, vragenlijsten, bedrijfsscan) en daarover te rapporteren. In jaar 2 ligt het accent bij het gericht verzamelen en analyseren van informatie en bij eenvoudige onderzoeksmethoden. Studenten kunnen dan eenvoudige onderzoeken opstellen voor afgebakende onderzoeksvragen. In jaar drie leren studenten een bedrijfsvraag/probleem om te vormen naar gerichte onderzoeksvragen en concept-onderzoeksaanpak. Zij moeten dit in een BRM-project uitwerken en koppelen aan bestaande theorie/literatuur en bedrijfservaring (situationele analyse). In jaar drie is een stevig blok opgenomen gericht op kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (basis voor conceptueel model en onderzoeksontwerp). Studenten leren kennis en ervaring in te zetten om een onderzoeksvraag juist in te kaderen. Studenten leren kritisch te denken en te redeneren. In jaar vier moeten studenten bij het afstuderen volledig zelfstandig een probleem binnen een bedrijf analyseren. Uit gesprekken blijkt dat in 2012 de aanwezige onderzoeksvaardigheden in kaart zijn gebracht in een BRM-lijn. Het panel vindt dit een positieve aanzet. De onderzoekslijn biedt studenten een gerichte voorbereiding op het afstuderen. De zichtbaarheid van deze onderzoeksleerlijn kan worden vergroot voor studenten. Het panel vindt de benadering van onderzoeksvaardigheden passend bij het hbo-karakter van de opleiding. Vormgeving van het programma - Didactisch concept en werkvormen De opleiding biedt studentgericht onderwijs met een variatie aan activerende werkvormen. Van studenten wordt een actieve studiehouding verwacht. Daarbij ontvangen zij een gevarieerd programma met keuzemogelijkheden en gerichte studiebegeleiding. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van kritisch analytische vaardigheden, waarmee de student in combinatie met vakinhoudelijke vaardigheden kan komen tot een gerichte oplossing van problemen voor bedrijven. Bij ieder onderwijsblok is beschreven welke inhoudelijke bijdrage tot op welk niveau wordt geleverd aan de kennisleerlijn, de professionele ontwikkeling en de vaardighedenleerlijn. De kennisleerlijn behandelt de belangrijke en gangbare theorieën en concepten voor het BBA/F&C vakgebied. In de professionele leerlijn ligt de focus bij projectwerk en probleemoplossend werken. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 15/43

16 Daarbij wordt gewerkt aan reële problemen uit de beroepspraktijk. Studenten moeten daartoe de aangeleerde kennis gericht toepassen. In de stage en bij het afstuderen werken studenten aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. De vaardighedenleerlijn richt zich op persoonlijke en Business skills, zoals interview, presentatie en rapportagevaardigheden, onderzoeksvaardigheden, IT-skills et cetera. De taalvaardigheden Engels zijn opgenomen in de Engelse lijn, binnen de vaardighedenleerlijn. De opleiding streeft naar een meer internationale leeromgeving met de vorming van een International Classroom, conform de IBMS-opleiding, samen met andere Europese hogescholen. Ten tijde van de visitatie was de omvang van de opleiding daarvoor nog niet toereikend. De huidige kleine bezetting levert voor studenten wel direct en activerend onderwijs in kleine studentgroepen. Waar nodig kan er snel worden bijgesteld in het onderwijsprogramma. Dat wordt door studenten hoog gewaardeerd. Het maakt ook dat studenten zich actief moeten opstellen. Studenten oordelen positief over de stimulans, de samenhang van het programma, de gehanteerde onderwijsmethoden en de keuzemogelijkheden (minor, stage, afstuderen). Studenten vinden de studielast passend. - Begeleiding van studenten Door de directe contacten met de kleine studentengroep worden veel vraagpunten snel door de docenten opgepakt, naar volle tevredenheid van de studenten. Daarnaast is er een formele studiebegeleiding in de eerste twee studiejaren. Studenten krijgen een individuele coach toegewezen die geregeld gesprekken voert over de studiekeuze, de studievoortgang en de ontwikkeling van de professionele en generieke competenties. Basis voor de gesprekken is de voortgang van de student. In het derde en vierde studiejaar ligt het initiatief bij de student zelf. Zij kunnen begeleiding vragen bij stage- en afstudeermentoren. Tijdens buitenlandperioden is via Skype, mail et cetera contact mogelijk met de betreffende docentbegeleiders. De opleiding werkt bewust niet met portfolio s volgens een vast stramien. Dit werd in het verleden door studenten (IBMS) te veel als verplichte invuloefening ervaren. Het panel erkent deze keuze en waardeert de werkwijze van de opleiding en de gerichtheid op de ontwikkeling per student. Uit gesprekken en documentatie blijkt dat de propedeuse een behoorlijk selecterende werking heeft (soms bijna 50% uitval). Conform het Avansbrede project Hippocampus, wordt met iedere instromer een intakegesprek gehouden en een stoplicht -advies gegeven aan startende studenten. Uit ervaring blijkt dat bepalend voor het studiesucces zijn: een cijfermatige interesse, goed kunnen samenwerken en belangstelling voor internationale aspecten. Studenten leren elkaar via peer-assessment ook te beoordelen op inzet en houding. De onderwijscommissie geeft aan dat er wordt gewerkt aan een verdere koppeling tussen de softskills en de studiebegeleiding, mogelijk met meer gerichte opdrachten of verslagen voor studenten. Bij de moeilijkere vakken (Financial Accounting in jaar 1) gaat men starten met peertutoring door ouderejaars studenten. Het panel vindt de studiebegeleiding passend bij de kleine organisatie. Waar het nodig is maakt de opleiding gebruik van Avans en ASIS systemen en waar het kan worden zaken direct in het student-docent contact opgepakt. 16/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

17 Dit werkt naar tevredenheid van de betrokkenen. De inzet en begeleiding door de directe docenten wordt hoog gewaardeerd door studenten in de NSE-enquêtes. - Verschillende leerroutes Studenten met een diploma mbo-administrateur of mbo-assistant accountant kunnen op persoonlijke aanvraag vrijstelling verkrijgen bij de examencommissie voor 30 EC van het eerste studiejaar, mits zij de Engelse toets bij instroom hebben behaald. Hetzelfde geldt voor studenten met een vwo-diploma. Ook voor de keuze van de (Engelstalige) minor moet de examencommissie goedkeuring geven. Voor niet-eu studenten gelden extra toelatingseisen: IELTS score 6,0, correcte visa regeling, een door Nuffic gevalideerd diploma en een motivatiebrief. In praktijk blijkt dat tot nu toe alle studenten het volledige programma doorlopen en geen vrijstellingen zijn verleend. Kwaliteit van het personeel De docenten die het F&C-programma verzorgen zijn aangesteld bij ASIS en vaak voor een klein deel van hun aanstelling werkzaam voor F&C. Vierendertig (24 fte) van de zeventig docenten (48,7 fte) worden ingezet bij F&C. De opleiding heeft een docent-student ratio van 1:16, wat in de opstartjaren ruim is bemeten ten opzichte van de Avans standaard 1:25. Eénderde deel van de docenten heeft een vaste aanstelling. Het hoge aantal tijdelijke aanstellingen is het gevolg van de sterke groei (verdrievoudiging) van de ASIS. Het panel is van mening dat het docententeam goede kwaliteit heeft. Tweederde deel heeft zelf masterniveau en vier docenten zijn gepromoveerd. Twee docenten zijn bezig met een masteropleiding en drie zijn bezig met een promotie. Zowel door scholing en werving wordt gewerkt aan verdere verhoging van het niveau van de docentenstaf en verrijking van de vakinhoudelijke en internationale praktijkervaring. Uit documentatie en gesprekken blijkt dat docenten ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden ervaren. Scholing is verzorgd gericht op bijvoorbeeld didactische vaardigheden, toetsconstructie, Engelse taal (C2-niveau), coaching en begeleiding, timemanagement en moderne onderwijsmethoden (theater en IT in de klas). Op het gebied van ICT in het onderwijs wordt een half jaar training gestart gericht op ontwikkeling van moderne activerende werkvormen, met behulp van bijvoorbeeld smartboard en multimedia. Het panel vindt het positief dat in docenten, die bij het afstudeertraject waren betrokken, gericht zijn geschoold in praktijkgericht onderzoek (creatieve methodologie) en dat dit komend jaar een vervolg krijgt. Daarbij wordt ook aangesloten op de ervaringen van de BE- en IBMS-docenten via deelname in de kenniskring van het lectoraat Finance & Sustainability. De opleiding streeft met verdergaande groei naar uitbreiding van internationale samenwerking en uitwisseling met buitenlandse universiteiten. Uit de NSE en uit gesprekken blijkt dat studenten de docenten waarderen vanwege hun professionele uitstraling en hun praktijkervaring en didactische kwaliteiten. Studenten vinden docenten inspirerend en toegankelijk. Ze vinden dat docenten veel praktijkervaring hebben en het Engels goed beheersen. Voor specifieke vakken worden specifieke gastdocenten ingehuurd. Gastlessen hebben nog een kleine omvang, gezien de kleinschaligheid van de opleiding. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 17/43

18 Het panel vindt dat de kleine opleiding gericht gebruik maakt van de mogelijkheden die ASIS biedt en daarnaast goed gebruik maakt van het inhuren van praktijkdocenten. Het personeel heeft een goede kwaliteit. Het panel hoopt dat met een verdere groei de docentkwaliteit bestendigd wordt in een vastere groep. Kwaliteit van de opleidingsspecifieke voorzieningen De opleiding is gehuisvest in het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan, waar alle onderwijsfaciliteiten beschikbaar zijn voor studenten en medewerkers. Het panel constateert uit gesprekken en uit een rondleiding dat de voorzieningen modern zijn en dat studenten en docenten positief daarover oordelen. Via Blackboard is er voor studenten goede informatie over roostering, vakken en lokalen. In Xplora is een grote collectie literatuur en studiematerialen beschikbaar met specifiek een economische afdeling. Het panel is met name positief over het specifieke afstudeerconsultatie-uur door een mediatheekspecialist. In het hele gebouw zijn er voldoende onderwijsruimten en studieplekken voor studenten. Docenten zijn tevreden over hun werkruimten. Het Internationale Office speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van studenten die naar het buitenland gaan of buitenlandse studenten die in Breda komen studeren. Met de ASIS afdeling zijn er goede contacten. Hoe wordt de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving gewaarborgd De eerste belangrijke schakel in de onderwijswaarborging is het directe contact tussen docenten en studenten en tussen docenten onderling. Veel zaken worden snel opgepakt en de opleiding toont zich een lerende organisatie doordat signalen uit evaluaties serieus worden opgepakt. Studenten ervaren veel mogelijkheden tot inspraak en krijgen veel feedback over onderwijsverbeteringen. Zij zien het resultaat bij de volgende jaargang studenten. Iedere module wordt geëvalueerd. Bij de formele kwaliteitswaarborging zijn meerdere organen betrokken, die zijn opgezet vanuit ASIS en specifieke vertegenwoordiging hebben voor de opleiding F&C. De opleidingscommissie waarborgt de OER, met specifieke eisen voor de Engelstalige BE en adviseert over onderwijszaken. De onderwijs/curriculumcommissie bespreekt 2-3 wekelijks de onderwijsopzet en uitvoering en let op de afstemming in het programma, de profilering en de dekking van de diverse disciplines. De toetscommissie doet voor en achteraf een check op de opzet en inhoud van de kennistoetsen (vergelijk standaard 3). De examencommissie opereert Avansbreed voor alle BE-opleidingen en de Engelstalige BE behoort nog tot de BEkamer van de BE voltijd te Breda. Uit gesprekken blijkt dat de examencommissie proactief is en bij afwijkende resultaten snel zelf onderzoek doet naar mogelijke oorzaken. Het panel heeft tijdens de visitatiegesprekken een positief lerende houding gesignaleerd bij de opleiding. Signalen over onderwijskwaliteit worden via onderwijscontacten en via formele wegen snel opgepakt en aangepakt. Studenten bemerken dat er snel vernieuwingen worden doorgevoerd. Docenten staan open voor het delen van ervaringen en de formele commissies zijn pro-actief. Daarbij wordt goed gebruik gemaakt van de ervaringen van de IBMS- en BEopleiding te Breda. De opleiding heeft een positieve kwaliteitscultuur en heeft een gezamenlijk doel voor ogen; het neerzetten van een goede opleiding. 18/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

19 Overwegingen en conclusie Samenhangende onderwijsleeromgeving Het panel is van mening dat de randvoorwaarden voor goed onderwijs aanwezig zijn. Het onderwijsprogramma is stevig van opzet en inhoud. De inhoud past bij de doelstellingen en er zijn duidelijke plannen voor verdere modernisering van het onderwijs. Onderzoeksvaardigheden en softskills hebben de aandacht. Het panel ziet dat er een positieve aanzet is in het onderwijsprogramma voor onderzoeksvaardigheden en voor softskills. De opleiding kan de zichtbaarheid van beide leerlijnen vergroten. Docenten hebben de gewenste kwaliteiten en maken goed gebruik van verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Het onderwijs en de docenten zijn stimulerend en toegankelijk. De opleiding weet waar zij staat en wat het doel is. Het panel is van mening dat studenten een positieve leeromgeving wordt geboden. De potenties daarvan komen nog niet volledig tot uiting. Daarvoor is een verdere groei van de opleiding gewenst. Ontwikkelingspunt is de verdere koppeling van de studieloopbaanbegeleiding aan de registratie van de competentiegroei bij studenten. Dit was voor het panel lastig te zien. Dit geldt ook voor de inzichtelijkheid van de onderzoeksleerlijn. Elementen zijn aanwezig en bouwen op elkaar voort, maar zijn niet altijd goed traceerbaar in de modulebeschrijvingen. Het panel ziet een opleiding die werkt aan verdere optimalisatie en aanpassing en die hopelijk met toekomstige groei verder kan uitbalanceren. Het panel heeft daar met de kwaliteit van het personeel en de faciliteiten vertrouwen in en wenst de opleiding veel instromers toe. Aangezien nog niet het hele programma is doorlopen, is de kwaliteit van het vierde studiejaar nog niet volledig te overzien. Dat is de reden dat het panel nu komt tot het oordeel voldoende, met een mogelijkheid tot het oordeel goed voor de toekomst. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Bevindingen Systeem van toetsing Het panel constateert dat het toetssysteem van de opleiding helder is vastgelegd in het document ASIS Assessment policy Hierin is voor alle onderdelen beschreven welke toetsmethoden worden ingezet, wie er toetst en wat de toetscriteria zijn. De opleiding maakt gebruik van diverse toetsvormen per onderwijsleerlijn. Het panel herkent dat in de kennisleerlijn veelal schriftelijk wordt getoetst, met enige nadruk op Multiple Choice toetsen. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 19/43

20 In de vaardigheden en professionele leerlijn wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van een variatie aan andere toetsvormen: verslagen, beoordeling beroepsproducten, presentaties en verdediging, peer-review, MC- en open vragen toetsen, essays, business reports, discussievormen et cetera. Het panel ziet een logische match tussen de gehanteerde onderwijswerkvorm en de toetsvorm. Het panel heeft een doorsnede van de toetsen bekeken en is van mening dat de beoordelingen inzichtelijk zijn en dat studenten gerichte feedback ontvangen. Studenten kunnen toetsen inzien en de beoordeling en de feedback bespreken met de docenten. Uit gesprekken met docenten en de toetscommissie blijkt dat docenten gericht zijn geschoold in het formuleren en opstellen van goede MC-toetsen (cito-cursus toetsconstructie). De ASIS-toetscommissie analyseert de kennistoetsen vooraf en achteraf de bijgestelde toets (15 toetsen per blokperiode). Toetsen worden statistisch geanalyseerd via het programma Sonate. De validiteit van toetsen wordt gestuurd doordat docenten voor iedere kennistoets een toetsmatrijs moeten opstellen met daarin de koppeling van de toetsvragen naar de te toetsen leerdoelen. De toetsmatrijs levert de blauwdruk voor de toetsconstructie en moet worden goedgekeurd door de toetscommissie. Bij open vragen toetsen wordt gewerkt met van te voren opgestelde antwoordmodellen. De betrouwbaarheid wordt bewaakt door heldere toetscriteria, inzet van meerdere beoordelaars bij open vragen toetsen, verslagen en presentaties. Transparantie van toetsing wordt bewaakt door heldere omschrijving in de moduleboeken en door de proeftoetsen en voorbeeldvragen die voor studenten beschikbaar zijn. Studenten geven aan dat voor hen de toetsing helder is. Zij staan niet vaak voor verrassingen. Zij weten hoe en door wie zij getoetst worden. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van de toetsen en het eindniveau van de opleiding. Sinds bewaakt de toetscommissie de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van toetsen. De toetscommissie beoordeelt de toetsen vooraf. De toetscommissie rapporteert aan de examencommissie. De toetscommissie en examencommissie stellen regelmatig verslagen op voor het management en leveren een jaarverslag. Bij verdacht hoge of lage slagingspercentages doet de examencommissie zelfstandig controles. De examencommissie is verantwoordelijk voor de toewijzing van docenten als examinator. Externe beoordelaars zijn geen examinatoren en leveren met hun oordeel alleen input voor de examinatoren. De toetscommissie signaleert nog variatie in de wijze waarop toetsmatrijzen zijn opgebouwd. De toetscommissie pakt dit samen met de kwaliteitscoördinator aan door gerichte coaching van docenten. Tevens wordt een vervolgcursus ingezet voor leden van de toetscommissie (cito-cursus toetsvaststeller). Een directere stap wordt gemaakt door de intervisie tussen docenten verder te versterken. Docenten zijn daar actief mee bezig. Het panel is van mening dat zowel de toets- als de examencommissie een pro-actieve houding uitstralen in de kwaliteitscontrole van de toetsing. 20/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

21 Een aandachtspunt in de toetsing is de stagebeoordeling. De beoordeling van het stagerapport is helder, maar de beoordeling van de overige onderdelen vond het panel niet helder. Het beoordelingsformulier kan op dit punt worden versterkt. Dit wordt bevestigd door de opleiding. De beoordeling van de stage is in ontwikkeling en zal voortbouwen op de ervaringen die in de opleiding IBMS zijn opgedaan met de beoordeling van de afstudeerfase. In is bij een aantal modulen, waaronder de afstudeerfase van IBMS, al geëxperimenteerd met rubrics. Deze ervaring wordt door docenten nu ingezet voor de verschillende stageonderdelen. Daarin wordt meegenomen dat de stage zich ontwikkelt van een meewerkstage naar een stage die ook voorbereidt op het doen van praktijkonderzoek in de afstudeerfase. Dit stelt meer eisen aan de stageverslagen en aan de begeleiding vanuit de bedrijven. Het panel is van mening dat de opleiding hier de goede punten oppakt en heeft er vertrouwen in dat deze ontwikkeling verder doorzet. Het relatief kleine docententeam laat zien dat zij op meerdere punten in staat zijn om snel veranderingen door te voeren. Realisatie van de beoogde eindkwalificaties Aangezien de opleiding nog geen afstudeerders heeft, kan het panel geen uitspraak doen over de kwaliteit van de afstudeerproducten of over het functioneren van de afgestudeerden in het werkveld. Wel heeft het panel gekeken naar de opzet van de afstudeerfase, die overeenkomt met de wijze waarop IBMS de afstudeerfase heeft ingericht. Het hoofddoel van de afstudeerfase is dat studenten aantonen dat ze beroepscompetent zijn en een complex bedrijfsvraagstuk gericht kunnen aanpakken en oplossen. Studenten leveren een innovatieve oplossing op basis van een methodische aanpak. Daarbij moeten zij duidelijk voortbouwen op de onderzoeksleerlijn (zie standaard 2). De afstudeerperiode start met de acquisitiefase (circa zes weken) in het eerste semester van het vierde jaar. De student zoekt zelf een geschikt bedrijf met een geschikt vraagstuk en legt deze ter goedkeuring voor aan de afstudeercoördinator. Het probleem moet complex genoeg zijn en voldoende diepgang bieden. Voor de huidige vierdejaars waren brainstormsessies georganiseerd om elkaar aan te scherpen in de acquisitiefase. Afspraken met het bedrijf worden in een factsheet vastgelegd en bevestigd in een stagecontract. Het panel heeft een aantal van deze formats ingezien en vindt dat deze duidelijk en hanteerbaar zijn. In het tweede semester van het vierde jaar start de uitvoeringsfase in het bedrijf. De eerste vijf weken werkt de student aan een onderzoeksvoorstel met theorieonderbouwing en inkadering van de probleemstelling en onderzoeksaanpak (exploratiefase). Dit voorstel wordt door twee assessoren beoordeeld (oordeel pass of fail). Bij onvoldoende inhoud of niveau krijgt de student twee weken voor herstel/aanvulling. Daarna start de executiefase waarin de student interne (bedrijfseigen informatie) en externe (theoretische kader) informatie verzamelt en komt tot een conceptueel model met bepalende factoren voor het onderzoek. Dit is de basis voor de keuze van de onderzoeksaanpak en opzet. Het volledig onderzoeksproces moet na achttien weken resulteren in een afstudeerverslag. Het afstudeerverslag wordt beoordeeld door twee assessoren: de docentmentor en een onafhankelijke docent. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 21/43

22 Bij meer dan één punt verschil in beoordeling wordt een derde beoordelaar ingezet, zijnde de coördinator afstuderen. De beoordeling door de bedrijfsmentor geldt als input voor de beoordeling van de interpersoonlijke competenties en softskills. De schoolmentor geeft een oordeel (pass/fail) met inachtneming van het oordeel van de bedrijfsmentor. Als het afstudeerverslag positief wordt beoordeeld (cijfer 5,5 of hoger), gaat de student op voor de presentatie en verdediging. Daarbij zijn aanwezig: de docentbegeleider, twee onafhankelijke assessoren en mogelijk een externe werkvelddeskundige. Leden van de examencommissie kunnen als toehoorder deelnemen in het kader van kwaliteitsborging. De presentatie kan leiden tot een halve punt aftrek of bijtelling op het basiscijfer van het afstudeerverslag. Uit ervaring bij de IBMS opleiding blijkt dat de opzet van de afstudeerfase voldoet (te zien in beoordelingsrapport op NVAO-site). De beoordelingscriteria zijn in rubrics vastgelegd. Bij de beoordeling blijkt duidelijk dat de input van bedrijfsmentoren vaak positiever is dan het oordeel van de docenten. Dit komt doordat bedrijfsmentoren vaker positief oordelen op inzet en toegevoegde waarde voor het bedrijf, terwijl assessoren en examinatoren de beoordeling bepalen op het bereiken van de Dublin descriptoren en de beroepscompetenties. De werkveldadviescommissie doet geregeld steekproeven onder afstudeerscripties om het niveau en de bruikbaarheid voor de bedrijven te controleren. Uit gesprekken constateert het panel dat de opzet van de afstudeerfase stevig staat binnen de IBMS opleiding. Uit het beoordelingsrapport van deze opleiding blijkt dat afstudeerverslagen voldoen aan de gewenste kwaliteit. Het panel is van mening dat de afstudeerfase stevig is ingericht en met eenzelfde inzet en uitvoering ook bij de F&C opleiding tot goede resultaten zal kunnen leiden. Overwegingen en conclusie Het beeld van de toetsing en de afstudeerfase dat het panel heeft vanuit de documentatie, is bevestigd in de gesprekken die zijn gevoerd met in- en externe begeleiders, beoordelaars en de studenten zelf. Het panel is van mening dat het toetssysteem stevig is neergezet door het hele curriculum. Voor het afstuderen moet het niveau nog blijken na het doortrekken van de toetslijn. De afstudeerprocedures zijn helder. De borgingscommissies zijn kritische controleurs ter bewaking van het eindniveau (bij de zusteropleiding IBMS). Als deze lijn ook binnen F&C wordt uitgevoerd heeft het panel vertrouwen dat er een goed eindniveau mogelijk is. Het panel wenst de opleiding een grotere instroom van studenten toe, opdat de kwaliteit van de opleiding verder kan doorwerken tot in de eindtoetsing. Het panel ziet daar opties voor het oordeel goed in de toekomst. Aangezien dat in dit stadium nog niet in de uitvoering is te meten, komt het panel nu tot het oordeel voldoende. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 22/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

23 3 Eindoordeel over de opleiding Oordelen op de standaarden Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: Standaard Oordeel 1 Beoogde eindkwalificaties Voldoende 2 Onderwijsleeromgeving Voldoende 3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Voldoende Overwegingen en conclusie Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande hbo-bachelor opleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie, voltijd Engelstalig) van Avans Hogeschool als voldoende. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 23/43

24 24/43 NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB

25 4 Aanbevelingen Ter ondersteuning van de verbeterfunctie en de verdere ontwikkeling van de opleiding, wil het panel de volgende aanbevelingen meegeven aan de opleiding: Het panel adviseert de opleiding: Standaard 1: De nieuwe naamgeving International Financial Management breed uit te dragen en daarbij de eigen studenten en alumni gericht in te zetten als ambassadeurs en ervaringsdeskundigen van de opleiding. De opleiding kan daarbij meer gebruik maken van moderne media om een breder publiek gerichter te benaderen. Standaard 2: De leerlijnen voor softskills en onderzoeksvaardigheden verder uit te werken, zodat de elementen die daar aan bijdragen nog beter in beeld worden gebracht. Duidelijker uit te werken hoe de registratie van de competentiegroei bij studenten wordt gekoppeld aan de studieloopbaanbegeleiding. Met de verder groei van de opleiding de groeimogelijkheden te gebruiken om meer F&Cbedrijven te binden aan het curriculum, via gerichte opdrachten, projecten et cetera. Standaard 3: Werk de beoordeling van de derdejaarsstage met rubrics verder uit voor alle onderdelen, zodat duidelijk wordt hoe alle onderdelen meewegen in het totaaloordeel over de stage. Zorg voor regelmatige afstemming tussen docenten bij deze beoordeling. NQA - Avans Hogeschool: Finance and Control - BOB 25/43

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se a ccr ed itati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 17 atil

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Bedrijfseconomie Breda, voltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Avans Hogeschool. Bedrijfseconomie Breda, voltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Breda, voltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2014 2/49 NQA - Avans Hogeschool: Bedrijfseconomie voltijd Breda - BOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 Avans Hogeschool Accountancy Breda Voltijd en duaal Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NQA Avans Hogeschool, Breda: Accountancy - BOB 1/47 2/47 NQA Avans Hogeschool,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Financial Services Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Nederland 2013 2/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nvao n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste biologie van de Vilentum Hogeschool

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Bedrijfseconomie Breda, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Bedrijfseconomie Breda, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Breda, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2014 2/47 NQA Avans Hogeschool: Bedrijfseconomie Deeltijd

Nadere informatie

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016 nvao n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Dier- en Veehouderij en AD Melkveehouderij

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool f.cornelis@fontys.nl Even voorstellen FPH Uniform afstudeertraject (25 EC) Gezamenlijk onderwijs

Nadere informatie

Besluit. Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit. Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie van de Hogeschool Rotterdam se a ccr edítati eorganisati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie van de Hogeschool Rotterdam datum 30 juni 2014 ondeniverp Definitief

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Bedrijfseconomie, Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling

Avans Hogeschool. Bedrijfseconomie, Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling Avans Hogeschool Bedrijfseconomie, Den Bosch Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2014 2/57 NQA - Avans Hogeschool: Bedrijfseconomie Den Bosch - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Herstelplan. Bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Herstelplan. Bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (ALO) Herstelplan gericht op toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (ALO) Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo rga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bouwmanagement en Vastgoed van de Avans Hogeschool datum 29 augustus 20'14

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Culturele en Maatschappelijke Vorming Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2012 2/61 NQA Hogeschool Rotterdam: BOB Culturele en Maatschappelijke

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Financial Services Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Financial Services

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding voor Logopedie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2014 2/61 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Opleiding voor Logopedie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen. n ederl a n ds - v I a a mse a ccr edìtati e o rga ní sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van de Hogeschool van

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Integrale Veiligheid Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Integrale Veiligheid Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Integrale Veiligheid Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/53 NQA - AVANS Hogeschool: Integrale Veiligheid Breda - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Netherlands Quality Agency NQA. hogeschool. AVANS Hogeschool. Advanced Business Creation. Beperkte opleidingsbeoordeling

Netherlands Quality Agency NQA. hogeschool. AVANS Hogeschool. Advanced Business Creation. Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency NQA hogeschool AVANS Hogeschool Advanced Business Creation Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 23 juli 2013 Inleiding Dit visitatierapport bevat de

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Vormgeving. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Vormgeving. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Vormgeving Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/59 NQA - AVANS Hogeschool: Vormgeving - BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Studententevredenheid als kwaliteitsmaat?

Studententevredenheid als kwaliteitsmaat? Studententevredenheid als kwaliteitsmaat? Donderdag 19 september 2013 netwerkbijeenkomst van Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) Presentatie van Annemieke Voets tijdens

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 9nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma voor het associate-degreeprogramma Officemanagement

Nadere informatie

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn NVAO Afdeling Nederland Augustus 2017 Deze richtlijn beschrijft de uitvoering van de praktijktoets behorend bij

Nadere informatie