Medezeggenschapscommissie DTO. Welke stappen hebben we gezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapscommissie DTO. Welke stappen hebben we gezet"

Transcriptie

1 Medezeggenschapscommissie DTO Welke stappen hebben we gezet Afsluitend jaarverslag 2008

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Activiteiten en uitgebrachte adviezen 5 Portefeuille Algemeen 5 Samenstelling 5 Activiteiten 5 Overige activiteiten 5 Uitgebrachte adviezen 6 Nieuw Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) 7 Portefeuille Personeel 8 Samenstelling 5 Activiteiten 8 Uitgebrachte adviezen 8 Werkgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Huisvesting (VGMW-H) 9 Samenstelling 9 Activiteiten 9 Uitgebrachte adviezen 10 Werkgroep Technische en Economische Dienstuitvoering 11 Samenstelling 11 Activiteiten 11 Werkgroep Organisatie / Reorganisatie 12 Samenstelling 12 Activiteiten 12 Uitgebrachte adviezen 12 Werkgroep Communicatie 14 Samenstelling 14 Activiteiten 14 De overgangssituatie van de oude naar de nieuwe MC-structuur 15 Afscheid van de MC DTO 15

4 4 Voorwoord In het voorwoord van het jaarverslag 2007 staat dat 2008 een hectisch jaar zou worden. Dat is gebleken. De reorganisatie die voortkwam uit het samenvoegen van de bedrijfsgroepen ICT en IV vergde veel tijd en energie. Daarnaast werden drie geschillen aan het College voor geschillen voorgelegd. De nieuwe bedrijfsgroep IVENT ging van start op 1 oktober. Vanaf dat moment bestond de MC DTO formeel niet meer. Een nieuwe tijdelijke MC-structuur werd van kracht voor de duur van enkele maanden. Begin 2009 zullen verkiezingen worden gehouden. Daarna zullen MC s worden gevormd op het niveau van de staf en de zes onderdelen van de bedrijfsgroep IVENT. Het inrichten van deze structuur en het overdragen van de lopende zaken vergden de nodige aandacht. Details over dit alles vind je in het voorliggende jaarverslag. Dit jaarverslag betreft de periode 1 januari tot 1 oktober 2008 en is het laatste verslag van de MC DTO. De eerste vergadering van deze MC was op 5 november Op 30 mei 2008 werd de honderdste vergadering gehouden. Op 3 oktober 2008 was de laatste overlegvergadering met de plaatsvervangend directeur DTO. Drie leden van de MC waren al die jaren lid: Carl Dorren, Christ van Gestel en Mijndert Rooth. Met hen hebben vele MC-leden zich ingezet voor het wel en wee van de collega s van DTO. De MC DTO heeft er het volste vertrouwen in dat de inzet die de afgelopen jaren is getoond in de komende jaren zal worden gecontinueerd. Langs deze weg dank ik allen die het werk van de MC DTO hebben gesteund en mogelijk gemaakt. Einde MC DTO. Het gaat jullie goed MC s van IVENT. Peter de Boer Voorzitter MC DTO

5 5 Activiteiten en uitgebrachte adviezen Portefeuille Algemeen Samenstelling De samenstelling van de portefeuille Algemeen (tevens het dagelijks bestuur van de MC) was als volgt: voorzitter: Peter de Boer, vice voorzitter: Mijndert Rooth (1 januari tot 28 maart), Peter Kuneken (28 maart tot 1 juli), Tjeert-Jan Scholtens-Platzer (29 aug. tot 1 oktober), Danny Voerman, secretaris. Diana Koerten-Appels, Ambtelijk secretaris. Activiteiten Het dagelijks bestuur komt wekelijks bijeen (doorgaans de woensdag) en behandelt allerlei zaken die aan de MC worden voorgelegd Tevens bereidt het dagelijks bestuur de interne vergaderingen voor. Zo ook de overlegvergaderingen met de directie, via het agendaoverleg met de directiesecretaris en Hoofd P&O. De voorzitter heeft maandelijks een bilat met de AD- DTO. Overige activiteiten: Op 12 februari was er een extra overlegvergadering met de directie DTO. Onderwerp was de in het verleden incorrect toegepaste procedures bij het wijzigen van de formatie, respectievelijk organisatie van DTO. Een geschoonde startsituatie was noodzakelijk voor de komende reorganisatie die zou leiden tot de nieuwe bedrijfsgroep IVENT. De MC heeft de organisatorische en formatieve wijzigingen met terugwerkende kracht goedgekeurd en heeft daarbij met de directie afspraken gemaakt over de volgende punten: Bij betrokken instanties aandringen op een soepele regeling voor oudere medewerkers die aangeven DTO vanwege de reorganisatie te willen verlaten. Inmiddels heeft een aantal medewerkers van deze regeling gebruik gemaakt. Een (binnen de geldende regels) ruimhartige toepassing van de internetvergoeding voor DTO-medewerkers. Voorstel voor gebruikmaking van door leveranciers gegeven kortingen: dit voorstel wordt onderzocht, maar er zitten mogelijk rechtspositionele en arbeidsrechtelijke consequenties aan vast. (Rechtspositioneel: wat voor medewerkers van DTO geldt, geldt ook van andere defensiemedewerkers; arbeidsrechtelijk: denk aan inkomstenbelasting.) Sportfaciliteiten: de directie zal bevorderen dat sporten mogelijk is voor medewerkers van DTO. Douchefaciliteiten nieuwbouw: in nieuwbouw zullen voldoende douchefaciliteiten worden gecreëerd, waar mogelijk ook in bestaande bouw. Bedrijfskleding: nieuwe bedrijfskleding voor medewerkers. De MC heeft terugkoppeling gegeven over proefmodellen die zij heeft mogen testen. Inhoudelijke ondersteuning van de MC-werkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in een adviseur die tevens technisch voorzitter van het interne overleg is. Maandelijkse rapportage formatiewijzigingen: betreft wijzigingen uit het zogeheten magazijn (onbezette stoelen die in geval van capaciteitsgebrek kunnen worden gevuld). MC-deelname in selectieprocessen: de directie zal (na realisatie van de BG IVENT) bevorderen dat MC de betrokken wordt in de selectie van managers. Op 14 februari hield het College voor geschillen een hoorzitting over de twee geschillen die de MC had ingediend. Het betrof de verhuizing van een deel van A&A van Maasland naar Rijswijk en het uitblijven van het benoemen van een preventiemedewerker en andere zaken betreffende de bedrijfsveiligheid. Het College kwam tot het oordeel dat de MC over de verhuizing niet correct was ingelicht, respectievelijk onvoldoende tijd had gekregen om een advies uit te brengen. Met betrekking tot het geschil over de preventiemedewerker achtte het College zich niet bevoegd omdat het geen voorgenomen maatregel betrof, maar het uitblijven van een maatregel. Het College riep de directie wel op om zo spoedig mogelijk aan haar verantwoording betreffende de wettelijke verplichtingen te voldoen en om de MC daarvan op de hoogte te houden.

6 6 In vervolg op de cursus in november 2007, was er in april 2008 een cursus die gericht was op het intern functioneren van de MC. De cursus werd gehouden in het congrescentrum in Noordwijkerhout en stond onder leiding van een docente van het CAOP. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigde de MC op de medezeggenschapsdag op 4 juni in Oirschot. Ook was de voorzitter aanwezig op het seminar Strategische samenwerking met het bedrijfsleven dat op 18 juni werd gehouden in Breda. Veel tijd werd besteed aan de structuur van de MC in de nieuwe organisatie. Na rijp beraad met een inbreng van ondermeer een deskundige van een vakbond heeft de MC besloten in te stemmen met een decentrale MC-structuur. Dit betekent dat er medezeggenschapscommissies zullen worden gevormd op het niveau van stafeenheden en dienstencentra binnen de bedrijfsgroep IVENT. In de periode 1 oktober tot het moment dat de nieuwe commissies na de verkiezingen worden geïnstalleerd, zullen er werkgroepen worden geformeerd die kunnen functioneren als een medezeggenschapscommissie. De MC DTO is hierbij uitgegaan van de volgende uitgangspunten: De huidige MC-leden zijn gekozen en er moet recht worden gedaan aan die positie; MC-leden willen in de interim-periode de HDE-en kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden; De bedrijfsvoering binnen IVENT gaat onverminderd voort en dan is een goede MC-structuur noodzakelijk. Met werkgroepen wordt vooruitgelopen op de toekomstige MC structuur. De BGMC BVM 1.12/1.40 (BGMC) kan tijdens de interim periode fungeren als GMC. De voorzitter was betrokken bij de stichting Post-actieven DTO die eind 2007 formeel was opgericht. Begin 2008 hebben alle potentiële leden (eigenlijk: donateurs van de stichting) een brief gekregen op het huisadres met uitnodiging om donateur te worden. Inmiddels hebben vijfenveertig voormalige medewerkers zich gemeld. De website van de stichting is te vinden onder Tenslotte heeft de overdracht naar de nieuwe MC-organisatie veel aandacht gevraagd. Middels een overdrachtsprotocol heeft de MC alle lopende actiepunten, afspraken en adviezen overgedragen aan haar opvolgers. Uitgebrachte adviezen Het dagelijks bestuur heeft de volgende adviezen uitgebracht: Ouderen beleid. Kern van het advies is dat ouderen moeten worden gezien als loyale medewerkers met veel ervaring en een brede kennis. Ouderen zijn doorgaans honkvast. Om die redenen dient in oudere medewerkers te worden geïnvesteerd: opleiding en uitdagende opdrachten. Verder kunnen ouderen als coach voor jonge collega s worden ingezet. De afdeling Gedragswetenschappen en de DTO afdeling Management Development leverden informatie en bijdragen voor dit advies. Spelregels sourcing. Uitbesteden blijft een hot item bij de medewerkers van DTO. Het is ook een hype, want in iedere nota die een beleidsambtenaar tegenwoordig schrijft gaat het wel ergens over sourcing of sourcingstoetsen. Om grip op de zaak te krijgen heeft de MC een advies geschreven over de positie van de MC in het traject van besluitvorming over sourcing. De Secretaris Generaal heeft een aanwijzing gegeven over de desbetreffende gang van zaken. Mede op basis van het nieuwe Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), onderkende de MC drie adviesmomenten. De directie zag er aanvankelijk één, en na overleg twee. De MC heeft vastgehouden aan drie. Dat heeft geleid tot een interpretatiegeschil dat op 29 september bij het College voor geschillen is ingediend. De uitspraak van het College was dat er maar een adviesmoment is. Inmiddels is afgesproken dat de eerder afgesproken twee adviesmomenten gehandhaafd blijven. De Commandant van het Commando Dienstencentra (CDC) heeft de twee adviesmomenten inmiddels in de sourcingprocedure van CDC opgenomen

7 7 Nieuw Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) Op 1 september 2008 is het nieuwe BMD (zeg maar, de regels over hoe de medezeggenschap van Defensie is ingericht) van kracht geworden. Daarmee heeft de medezeggenschap binnen Defensie een stevigere organisatie gekregen. Zo is het nu mogelijk op alle niveaus medezeggenschap in te richten, ook op het niveau van het ministerie zelf (de centrale medezeggenschapscommissie). Verder mag nu iedereen die bij Defensie werkt zijn stem uitbrengen bij verkiezingen voor een medezeggenschapscommissie (MC). Om lid te kunnen worden van een MC moet je minstens een half jaar bij Defensie werken. Voor de medezeggenschap op het niveau van IVENT zijn de volgende veranderingen van belang: Er wordt in het BMD meer aandacht geschonken aan de professionalisering van de medezeggenschap. Voorzieningen en ondersteuning worden gezien als essentieel voor het goed functioneren van een MC. Een MC kan werkgroepen instellen en aan die werkgroepen bevoegdheden geven, bijv. het overleg te voeren met het hoofd van een eenheid. Een werkgroep kan ook de bevoegdheid krijgen adviezen uit te brengen. Wanneer de MC en het hoofd van de diensteenheid (HDE) het niet met elkaar eens kunnen worden, kunnen beiden naar het College voor geschillen stappen. Onder de oude regeling mocht de MC dit niet doen. Een ander verschil met het oude BMD is, dat de HDE een besluit niet mag uitvoeren als hij nog geen overeenstemming heeft met de MC. Er is nu een spoedprocedure mogelijk bij het College voor geschillen. Op basis van de uitspraak van het College moet de knoop worden doorgehakt. Als dat niet lukt kan beroep worden aangetekend bij de bestuursrechter. De directie van DTO heeft in het verleden de ondersteuning van de MC steeds onderkend. Jaarlijks heeft de MC met de algemeen directeur een convenant afgesloten, waarin de faciliteiten voor de MC waren geregeld. Daarmee was DTO koploper binnen het ministerie. De geschillenprocedure kent twee aspecten: een geschil over een voorgenomen maatregel. Bijvoorbeeld: de MC is het niet eens met een geplande verhuizing. Het andere aspect is de interpretatie van het BMD, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde interpretatieverschil over het adviesmoment bij sourcing.

8 8 Portefeuille Personeel Samenstelling De portefeuille bestond uit de volgende leden: Ahmet Döner Jos Witte (voorzitter) Marcel van Helden Activiteiten De doelstelling voor 2008 was de belangen van de medewerkers te bewaken bij beslissingen op het gebied van personeel stond voor een groot deel in het teken van de vorming van IVENT. Vanuit de portefeuille Personeel zijn de vertegenwoordigers in de BGMC BVM 1.12 /1.40 van de nodige informatie voorzien voor wat betreft de gevolgen voor het personeel bij deze reorganisatie. De portefeuille heeft zich in 2008 bezig gehouden met: Evaluatie van het Management Development traject Diverse roosteraanvragen Vragen vanuit de werkvloer Individuele probleemgevallen als gevolg van ROR-traject(en) Uitgebrachte adviezen Nummer Omschrijving Uitgebracht Rooster SDD maart Eindevaluatie MMO mei Roosters Bemiddeling september 2008 Met het opheffen van de MC-DTO als gevolg van het ontstaan van bedrijfsgroep IVENT is de portefeuille Personeel als functionele werkgroep opgehangen onder de BGMC BVM 1.12 /1.40, waarbij de focus is verruimd naar de personele aspecten die IVENT-breed gelden. De werkgroep zal dan ook worden uitgebreid met deelnemers uit de staven en de diverse dienstencentra. Wanneer de verkiezingen in 2009 hebben plaatsgevonden zal de werkgroep worden gevuld met gekozen MC-vertegenwoordigers vanuit alle MC s van IVENT. Ook dan zullen de belangen van de medewerkers bewaakt worden bij beslissingen op het gebied van personeel.

9 9 Werkgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Huisvesting (VGMW-H) Samenstelling Na de verkiezingen eind 2007 is de portefeuille Arbo, Huisvesting en milieu omgevormd tot de werkgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Huisvesting (VGMW-H), bestaande uit 4 leden: Anja Thoben (voorzitter) Gerard Landheer Michiel Versluis Theo Perk In 2008 is er een nieuwe impuls gegeven aan de werkzaamheden doordat de werkgroep is uitgebreid en de nieuw gekozen leden die lopende zaken met fris elan hebben opgepakt. Binnen de werkgroep is er geen strikte scheiding van activiteiten. Ieder lid is voor alle zaken aanspreekbaar. De missie van de werkgroep is: Iedere medewerker van DTO heeft de beschikking over een Arbo-conforme werkplek met inachtneming van de regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Net als de MC-DTO streeft de werkgroep hierbij naar de balans tussen personeels- en organisatiebelangen en voeren we onze werkzaamheden in alle openheid en op basis van gelijkwaardigheid uit. Bij het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden hanteren de werkgroepleden het hiernaast weergegeven model van de 5 W s. Willen: Het pro-actief inzetten voor het welbevinden van het personeel (zie ook onze missie). Weten: Het verzamelen van informatie uit de verschillende DTO-bronnen en het oor te luisteren leggen bij het personeel. Deelname aan congressen, abonnementen op nieuwsbrieven. Het raadplegen van de Arbowet en het Arbo-besluit. Wegen: Het stellen van de juiste prioriteiten. Wat vindt het betrokken personeel en de MC belangrijk. Werken: Bezoek aan de DTO-locaties, deelname aan overleggen. Waken: De voortgang van verbeteringen in de portefeuille aspecten (veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en huisvesting) controleren en waar nodig bijsturen. Activiteiten Ook in 2008 heeft onze eigen VGW(M) database ons geholpen met het verder structureren van het eerder genoemde Weten en Waken. Keer op keer merken onze overlegpartners duidelijk dat de werkgroepleden goed geïnformeerd en voorbereid zijn. Medio 2008 is de database uitgebreid zodat de werkgroep nu ook de, vaak hectische en onduidelijke, verhuisbewegingen kan vastleggen en volgen. Door het afstoten van huurlocaties, de visie op huisvesting van C-CDC en de vorming van IVENT komt natuurlijk ook het huisvestingsvraagstuk aan de orde. Dit komt in het kort erop neer dat landelijk georiënteerde dienstverlening geconcentreerd wordt in het midden van het land en dat de regionaal georiënteerde dienstverlening beperkt wordt tot een zevental regio s. Voor een significant deel van het personeel kan dit betekenen dat hun werkplek op termijn gaat verhuizen. In veel gevallen betekent dit voor hen een verdubbeling of verdrievoudiging van de reisafstand en reistijd. De MC, benieuwd naar het gevoel

10 10 hierover bij haar achterban en naar de impact die een dergelijke verhuizing heeft op de bedrijfsvoering, heeft een huisvestingenquête uitgevoerd onder het DTO personeel. De resultaten zijn te vinden op de IVENT medezeggenschapssite (Switch). Uit het resultaat kan grofweg worden afgeleid dat het merendeel van de geënquêteerden een verhuizing niet ziet zitten en dat een verhuizing voor een deel van hen aanleiding zal zijn om uit te kijken naar een andere betrekking. Ook is duidelijk geworden dat met de verhuizing geen invulling wordt gegeven aan het overheidsbeleid om het aantal autokilometers terug te dringen, dit omdat het merendeel aangeeft niet met het openbaar vervoer naar het werk te zullen komen. Ook de actuele huisvestingsituatie is en blijft een zorgenkind van de werkgroep. Regelmatig moet er aandacht gevraagd worden voor het zorgvuldig doorlopen van de procedures en blijven we aan managers uitleggen dat de verhuisprocedure geen verplichting is van de MC, maar een procedure die door de directie DTO is voorgeschreven. De procedure is er om op directieniveau inzicht te krijgen in de actuele huisvestingsituatie binnen DTO. Met de vorming van IVENT zal het aantal verhuisbewegingen naar verwachting exponentieel toenemen. Een goed inzicht in de huisvesting is hierbij onontbeerlijk. IVENT heeft voor het huisvestingsvraagstuk een werkgroep Huisvesting opgezet. Naast leden van Bestuursondersteuning en de Commandanten van de zes onderdelen neemt ook VGWM-H deel aan die werkgroep. Met de instelling van het technisch vooroverleg VGWM-H is er tussen de werkgroep, de directie en de uitvoeringsverantwoordelijken binnen het bedrijf een overleg gecreëerd met zeer korte communicatielijnen. In dit overleg komen alle zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu én huisvesting. Om sneller te kunnen schakelen en de werkgroep toegevoegde waarde te geven in het overleg heeft de MC de werkgroep gemandateerd om zelfstandig advies uit te brengen ten aanzien van de kleinere verhuizingen met geen of geringe consequenties voor het personeel. Vanzelfsprekend houdt de werkgroep hierbij de overige MC-leden op de hoogte van haar vorderingen. De aanstelling van de preventiemedewerkers binnen DTO is ondanks een eerder geschil hierover nog steeds een traag stroperige proces dat maar niet tot afronding wil komen. De medewerkers zijn medio 2008 aangewezen en gaan binnenkort op cursus. Met de vorming van IVENT heeft de invulling van de rol preventiemedewerker weer vertraging opgelopen. In november 2008 zijn de namen eindelijk bekend gemaakt. De opleiding van de preventiemedewerkers staat voor januari 2009 gepland. In 2008 heeft de werkgroep een eerder uitgevoerde bedrijfsbrede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tegen het licht gehouden en afgekeurd. Vanwege het ontbreken van een KAMV-specialist en de vorming van IVENT is er marginaal aandacht besteed aan de totstandkoming van een adequate RI&E en is er helemaal geen aandacht besteed aan de (voortgang op) de bijbehorende plannen van aanpak voor iedere locatie. Met de voorzitter van het technisch vooroverleg is afgesproken dat met de aanstelling van een KAMV-specialist de RI&E en plannen van aanpak, ditmaal IVENT-breed, zal worden opgepakt en dat de werkgroep actief betrokken zal worden bij de totstandkoming ervan. Lange tijd was onduidelijk hoe Defensie en daarmee DTO om zou gaan met de nieuwe regelgeving ten aanzien van de vormgeving van de Arbocatalogus. Onlangs is er vastgesteld dat er een beperkte catalogus wordt opgesteld waarin alleen Defensie specifieke zaken (van een hoog loodhoudend gehalte) worden opgenomen. De werkgroep heeft het verzoek van de Arbo-coördinator gekregen om samen met de KAMV-specialisten binnen IVENT relevante punten voor de catalogus aan te dragen. Om een beter beeld te krijgen van het welzijn van de DTO-medewerkers heeft de werkgroep ruime tijd geleden aan de directie verzocht uitgenodigd te worden voor het GSMO (Groot Medisch Sociaal Overleg). Afgesproken is dat dit op korte termijn, met de inrichting van het AMMS voor IVENT, zal worden meegenomen. Ook hier houdt de werkgroep een vinger aan de pols. Met het opheffen van de MC-DTO als gevolg van het ontstaan van IVENT is de werkgroep VGWM-H als functionele werkgroep opgehangen onder de BGMC BVM en continueert haar werkzaamheden, waarbij de focus is verruimd naar de VGWM-H aspecten die IVENT-breed gelden. De werkgroep zal worden uitgebreid met deelnemers uit de staven en de zes onderdelen. Uitgebrachte adviezen Nummer Omschrijving Uitgebracht RI&E DTO Juli Verhuizing EDP Juli Verhuizing applicatiebeheer OMIS-KLu Juli Verhuizing applicatiebeheer KLu MATLOG Juli 2008

11 11 Werkgroep Technische en Economische Dienstuitvoering Samenstelling Tjeert-Jan Scholtens-Platzer (voorzitter) Marco van Velzen Activiteiten In het jaar 2008 zijn we een groot aantal zaken langsgekomen op het gebied van Technische en Economische Dienstuitvoering. Door de reorganisatie naar IVENT zijn een aantal dingen gebeurd die de werkgroep zorgen baren: De harmonisatie van de regelingen voor de medewerkers waardoor een groep medewerkers slechter af zal zijn (in plaats van een groep medewerkers beter af). Een voorbeeld is het afschaffen van de bonusrichtlijnen van Advies en Applicaties, waardoor de beloning van de medewerkers weer aan de willekeur van de manager is overgeleverd, in plaats van een gestructureerde set doelen. De werkgroep kan zich voorstellen dat doelen uitdagender of minder uitdagend moeten zijn. De Grote Lijnen Tijdschrijven is nog steeds niet geëvalueerd. Nu met de vorming van IVENT moeten meer medewerkers met SAP (DTO/IVENT) gaan werken. Op basis van gevoelens bij managers wordt nu besloten wel of niet tijd te schrijven door onderdelen van IVENT, zonder een onderbouwing in de vorm van een evaluatie GLT. Overleg met hoofd E&F DTO liep erg goed. Met het vertrek van deze functionaris en de komst van een hoofd P&C IVENT is dit overleg een stille dood gestorven. Er is een interpretatie geschil tussen MC DTO en Directie over Sourcing van diensten van IVENT. Toch lijkt er aan alle kanten gewerkt te worden aan Sourcing, waarbij er geen heilige huisjes meer zijn. Er blijft voor de opvolgers van de werkgroep nog genoeg te doen. Zorg die de werkgroep graag overdraagt aan de collega s in de nieuwe MC-structuur en de medewerkers binnen IVENT.

12 12 Werkgroep Organisatie / Reorganisatie Samenstelling Leden in De portefeuillestructuur is in de loop van 2008 gewijzigd in een werkgroepstructuur. Het voordeel hiervan is dat ook niet gekozen MC-leden kunnen deelnemen aan werkzaamheden voor de MC. De AD-DTO heeft hiervoor toestemming gegeven, gezien het vele werk dat de komende reorganisaties met zich meebrengen. De werkgroepleden zijn: Carl Dorren Christ van Gestel Lennart Loos Faruk Ekiz Gerard Landheer Henny Laus IA Binckhorsthof (voorzitter) UWS Rijswijk SLWPD Oirschot A&A Rijswijk SLPLS Maasland BL OIV Den Haag (secretaris) Activiteiten De werkgroep heeft veel activiteiten gedaan in het kader van reorganisatie BVM 1.12 binnen de BGMC. De werkgroep heeft vertegenwoordigers zowel in de BGMC BVM 1.12 als in de BGMC Communicatie en in de BGMC PPS Kromhout. Uitgebrachte adviezen Naast alle werkzaamheden met betrekking tot de reorganisatie, BVM 1.12, heeft de werkgroep zich onder andere bezig gehouden met het volgende lijstje van adviesaanvragen: nummer omschrijving ROR 32a Logistiek formatiewijziging KC afwikkeling reorganisatie FB ist-situatie incl. topstructuur aanvraag verlenging werkorganisatie reorganisatie SLAA ( ) Zoals al vermeld, heeft de reorganisatie vanwege de BVM maatregel 1.12 een wezenlijk deel van de activiteiten van de werkgroep uitgemaakt. Een belangrijke basis hierbij was het formatieoverzicht van DTO. Dit overzicht moet op enig moment de formele inrichting van de organisatie weergeven. Het bleek dat uit dit overzicht niet was af te leiden hoe de organisatie van DTO was ingericht. Daarom heeft de werkgroep een viertal specifieke vragen gesteld bij het overzicht. 1. Wat is de standdatum voor het bepalen van de ist-situatie? 2. Welke formele organisatiestructuur (welke VRP s en per welke datum) moet op standdatum worden gehanteerd bij het bepalen van de ist-situatie? Ofwel wat is de juridische positie van iedere medewerker? 3. Welke status moet een VRP hebben om op standdatum de ist-situatie te kunnen bepalen (vraag 1) om zo de formeel te hanteren organisatiestructuur (vraag 2) te kunnen vaststellen? 4. Hoe zijn de antwoorden op 1,2 en 3 te verifiëren in het overzicht?

13 13 Antwoorden op de vragen zijn van belang om over een juist startpunt voor reorganisatie van BVM 1.12 te komen. In de overlegvergadering van 12 februari 2008 is duidelijkheid ontstaan over het formatieoverzicht. Die duidelijkheid bleek niet uit de desbetreffende stukken, maar is ontstaan doordat de MC en de directie van DTO in overleg hebben bepaald wat op dat moment de status van de inrichting van de DTO-organisatie was. Bovendien zijn nadere afspraken gemaakt om de problematiek van onduidelijke status in de toekomst te voorkomen. De periode tot het actief worden van de nieuw gekozen MC s, noemen we de interbellum periode. Elke MC zal vertegenwoordigd moeten zijn. Een ding staat nu al vast en dat is dat na de grote reorganisatie BVM 1.12 van afgelopen jaar er toch weer de nodige kleinere zogenaamde ROR-trajecten zullen plaatsvinden. De verwachting is dat bij de aanstaande verkiezingen een aantal oudgedienden zich weer beschikbaar zullen stellen zodat van hun ervaring gebruik gemaakt kan blijven worden. Hieronder staan de vaste processtappen die bij elke reorganisatie gebruikt moeten worden. Het bewaken van deze processtappen zal een van de taken blijven van de werkgroep (re)org.

14 14 Werkgroep Communicatie Samenstelling De werkgroep Communicatie bestond in 2008 uit 3 leden: Anke Arts (voorzitter) Mariëtte Bakker Rob Kaphorst Activiteiten De werkgroep heeft helaas maar één jaar actief kunnen zijn. Hierdoor was het lastig om communicatie structureel in te richten en is er voornamelijk gefocust op het op- en voortzetten van een paar basisactiviteiten. Een aantal activiteiten waar de werkgroep mee bezig is geweest: beheer intranetpagina MC-DTO interne communicatie optimaliseren (vergader discipline, inrichten sharepoint portal) totaal nieuwe opzet van het jaarverslag 2007 in gesprek met medewerkers op locatie flashberichten opstellen m.b.t. MC nieuws overdracht taken naar OPS (B)GMC IVENT artikel over de overgangsperiode medezeggenschap in Eén van de doelen: het structureel opzetten van contact met de achterban, is door de hectiek niet zo uitgepakt als de werkgroep voor ogen had. In plaats van een structureel bezoek op locatie schema zijn we wel ad hoc op locaties aanwezig geweest om met de achterban te spreken. De locaties waar de MC is geweest om in gesprek met de achterban te gaan, reageerden zeer positief op het contact en bracht ons ook veel informatie over de beleving op de werkvloer. Dat heeft de MC weer geholpen om beter geïnformeerd de communicatie met de directie aan te gaan. Ook waren er vergevorderde plannen om de MC DTO site helemaal opnieuw in te richten. Sommige aanpassingen zijn ook gebeurd, zoals de handige links en de wist je dat. rubriek. Omdat de site nu voor heel IVENT beschikbaar is, hebben we ervoor gekozen de MC-DTO site om te bouwen naar een medezeggenschap IVENT site. Deze actie loopt nog. De werkgroep Communicatie wordt binnen IVENT voortgezet, maar dan wel op IVENT-niveau, zodat communicatie alle medezeggenschapscommissies van IVENT kan ondersteunen. Een hele klus, maar wel een belangrijke. We hopen dat onze opvolgers er net zoveel plezier aan beleven als wij dat gedaan hebben.

15 15 De overgangssituatie van de oude naar de nieuwe MC-structuur Dit is, zoals gezegd, het laatste verslag van de MC DTO. Echter, de medezeggenschap gaat gewoon door, maar dan in een andere hoedanigheid. De periode tot het actief worden van de nieuw gekozen MC s, noemen we de interbellum periode. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal Om de vakbonden en MC-kandidaten de kans te geven om zich aan te melden en de verkiezingen goed te kunnen regelen zijn er minimaal 13 weken nodig na het instellen van de verkiezingscommissie door de HDE. Elk Dienstencentrum krijgt een zelfstandige MC waarbij het Hoofd Dienstencentrum optreedt als HDE (Hoofd Dienst Eenheid). De verkiezingen worden dus per Dienstencentrum gehouden en de gekozen leden benoemd. Een afvaardiging uit elke MC zal daarna de zogenaamde GMC (Gemeenschappelijke MC) IVENT vormen. De bestaande werkgroepen zullen worden omgevormd tot werkgroepen t.b.v. GMC IVENT. Deze werkgroepen zullen zich richten op IVENT-brede aangelegenheden. Mogelijk zullen binnen de gekozen MC s werkgroepen gevormd worden om op die manier de taken en werkzaamheden te verdelen. In het nieuwe BMD (Besluit Medezeggenschap Defensie) wordt het instellen van werkgroepen duidelijk geformuleerd. In de interbellum periode is de medezeggenschap als volgt geregeld: Er zijn nog 2 MC s over, te weten: de BGMC BVM 1.12/1.40. Deze is voor de reorganisatie in het leven geroepen en blijft bestaan tot na de evaluatie van de reorganisatie. Daarnaast is afgesproken dat de MC van JCG ook in haar oorspronkelijke samenstelling blijft bestaan, omdat er in de organisatiestructuur van JCG niets is gewijzigd. De andere MC s zijn vervallen, omdat de organisatie(onderdelen) waar de MC vertegenwoordigers voor gekozen waren, zijn opgehouden te bestaan. Er is daarom afgesproken dat tot er nieuwe verkiezingen zijn (1e kwartaal 2009) de BGMC optreed als GMC (gemeenschappelijk medezeggenschaps commissie) die de belangen van IVENT breed in de gaten houdt en dat zij daarbij ondersteund word door werkgroepen. Elk organisatiedeel krijgt een werkgroep en de stafadelingen samen vormen ook een werkgroep. Deze werkgroepen verzorgen de medezeggenschap in de interbellum periode. Ze komen eigenlijk overeen met de nog te kiezen MC s en kunnen daardoor de overgang naar een volwaardige MC voorbereiden. De werkgroepen zijn gevuld met vertegenwoordigers uit de oude MC s naargelang het organisatieonderdeel waar ze terecht zijn gekomen.

16 16 Na de verkiezingen ziet het plaatje er als volgt uit: Het plaatje ziet er bijna gelijk uit. Alleen zijn nu de werkgroepen gekozen MC s geworden. Deze MC s sturen vanuit hun midden een vertegenwoordiging naar de GMC. Daarnaast wordt er op IVENT (GMC) niveau ook werkgroepen ingericht (gevuld door de diverse MC s) die IVENT breed advies gaan geven m.b.t. de onderwerpen in artikel 29 van het BMD. Dit zijn Technische & Economische Dienstuitvoering (T&E), Organisatie/Reoranisatie (org/reorg), Veiligheid, gezondheid, welzijn milleu en Huisvesting (VGWM/H) en personeel. Ook MC Communicatie wordt IVENT breed opgepakt. Daarnaast wordt de oude BGMC BVM 1.12/1.40 omgedoopt tot TRMC (tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie). Dat was de BGMC, maar is door het nieuwe BMD van naam veranderd en heet nu TRM: Tijdelijke reorganisatie medezeggenschap. Dit lijken grote veranderingen, maar eigenlijk valt het wel mee. Het gaat veelal over een naamswijziging. Wat zeker is, is dat de zeggenschap over alle IVENT onderdelen geborgd is. Heb je nog een reactie of wil je zaken onder de aandacht van de medezeggenschap brengen, mail dan naar: %MC - IVENT, CDC/IVENT Het oude MC DTO adres bestaat niet meer. Op Switch wordt de oude MC-DTO site door de werkgroep Communicatie omgebouwd naar een medezeggenschap IVENT site, waarin alle IVENT medezeggenschapvertegenwoordiging haar informatie kwijt kan. De link is: De site is ook te benaderen via Switch, tabblad Medewerkers en vervolgens kiezen voor Medezeggenschap. Nog niet elk onderdeel is vertegenwoordigd op de site, maar er wordt hard aan gewerkt!

17 17 Afscheid van de MC DTO Wat ik nog wil zeggen: als MC DTO waren zij: Bedachtzaam, maar tegelijk breed redenerend, en zeker overtuigend Toch soms moedeloos en bij tijd en wijlen zelfs boos; ja, tot met de rug tegen elkaar! Maar dan weer verbazend en gelukkig altijd iets te lachen en vooral altijd dirigerend. Dag Merlijn (Merlijn was de mascotte van de MC DTO)

18 18

19 19

20

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Landstrijdkrachten (hierna: de DMC)

de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Landstrijdkrachten (hierna: de DMC) College voor geschillen medezeggenschap Defensie ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar 2015-2016 Bilthoven, september 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling van de MR... 3 MR overlegpartners... 4 Besproken thema s en onderwerpen... 4 De

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT 2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze bijlage wordt verstaan onder: a. minister: de minister

Nadere informatie

Route 1: Thematraining Omgaan met Reorganisaties

Route 1: Thematraining Omgaan met Reorganisaties SBI/GITP helpt (TR)MC s Defensie bij Reorganisatie en Sourcing MC s hebben de handen de komende tijd vol aan thema s als Reorganisatie en Sourcing. Specialisten van SBI/GITP kunnen de MC s hier doorheen

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Uitgave 2016 - 2 - - 3 - Huishoudelijk Reglement van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden

Nadere informatie

De Medezeggenschapscommissie Diensten Geestelijke Verzorging (hierna: de MC)

De Medezeggenschapscommissie Diensten Geestelijke Verzorging (hierna: de MC) ADVIES Dossiernr: ABB/2011/08732 Advies van de plv. voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas Jaarverslag Medezeggenschapsraad katholieke basisschool de Contrabas Schooljaar 2010 t/m juli 2011 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO 106770-15.06 Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van de rooms-katholieke basisschool A te

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

De Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (mr. Ch. H. Stokman-Prins, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans, drs. Th.A.J.

De Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (mr. Ch. H. Stokman-Prins, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans, drs. Th.A.J. De Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (mr. Ch. H. Stokman-Prins, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans, drs. Th.A.J. Brugman) UITSPRAAK IN HET INTERPRETATIEGESCHIL TUSSEN: de oudergeleding

Nadere informatie

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad idee en tekst Netty Roersma OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad Dwars door de tuin Met dit jaarverslag 2007 gaat de OR je niet om, maar juist dwars door de tuin leiden. We willen jullie laten zien

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie Dossiernr: ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: 1 De Commandant

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Inhoud: 1. Inleiding 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Tip 1: Maak een agenda Tip 2: Wees kritisch m.b.t. het aanstellen van een voorzitter en secretaris Tip 3: Geef alle relevante informatie

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

de Medezeggenschapscommissie van de SDDC 598th Transportation Brigade.(hierna: de MC)

de Medezeggenschapscommissie van de SDDC 598th Transportation Brigade.(hierna: de MC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant van de Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Medezeggenschapscommissie

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M.

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M. S AMENV ATTING 08.023 / 104010 Interpretatiegeschil VO - artikel 4 lid 3, artikel 21 lid 2 en artikel 2 jo 11 onder h WMS m.b.t. de medezeggenschapsstructuur, de procedure van vaststelling van medezeggenschapsdocumenten,

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB)

JAARVERSLAG Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB) zs Univ«sïtcU Utrecht JAARVERSLAG 2006 Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB) Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

LCV m.m. een zelfde criterium als bij artikel 3 lid 1 onder i WMCZ. Met het sluiten c.q. niet meer toegankelijk zijn van de kapel c.q. de recreatieruimte hebben cliënten niet meer de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting instemming GMR 15 april 2014 positief advies managementoverleg 24 april 2014 vastgesteld in vergadering CvB 19 mei 2014 datum inwerkingtreding 19 mei 2014 geldigheidsduur twee jaar op basis van het model

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2016

BIJLAGE B REDUCTIE 2016 BIJLAGE B REDUCTIE 2016 Versie 2 april 2016 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Bijlage_B_Reductie_2016_v1.0_2016042.doc Versie 2-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

ADVIES. Dossiernr:ABB/2009/7561

ADVIES. Dossiernr:ABB/2009/7561 College voor geschillen medezeggenschap defensie Spoedprocedure ADVIES Dossiernr:ABB/2009/7561 Advies van de voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Zeestrijdkrachten

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0)

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Aan de Raad van Bestuur Datum 12 augustus 2016 Auteur talitha de jong-sesink uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) 1. De medewerker meldt

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie