Medezeggenschapscommissie DTO. Welke stappen hebben we gezet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapscommissie DTO. Welke stappen hebben we gezet"

Transcriptie

1 Medezeggenschapscommissie DTO Welke stappen hebben we gezet Afsluitend jaarverslag 2008

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Activiteiten en uitgebrachte adviezen 5 Portefeuille Algemeen 5 Samenstelling 5 Activiteiten 5 Overige activiteiten 5 Uitgebrachte adviezen 6 Nieuw Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) 7 Portefeuille Personeel 8 Samenstelling 5 Activiteiten 8 Uitgebrachte adviezen 8 Werkgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Huisvesting (VGMW-H) 9 Samenstelling 9 Activiteiten 9 Uitgebrachte adviezen 10 Werkgroep Technische en Economische Dienstuitvoering 11 Samenstelling 11 Activiteiten 11 Werkgroep Organisatie / Reorganisatie 12 Samenstelling 12 Activiteiten 12 Uitgebrachte adviezen 12 Werkgroep Communicatie 14 Samenstelling 14 Activiteiten 14 De overgangssituatie van de oude naar de nieuwe MC-structuur 15 Afscheid van de MC DTO 15

4 4 Voorwoord In het voorwoord van het jaarverslag 2007 staat dat 2008 een hectisch jaar zou worden. Dat is gebleken. De reorganisatie die voortkwam uit het samenvoegen van de bedrijfsgroepen ICT en IV vergde veel tijd en energie. Daarnaast werden drie geschillen aan het College voor geschillen voorgelegd. De nieuwe bedrijfsgroep IVENT ging van start op 1 oktober. Vanaf dat moment bestond de MC DTO formeel niet meer. Een nieuwe tijdelijke MC-structuur werd van kracht voor de duur van enkele maanden. Begin 2009 zullen verkiezingen worden gehouden. Daarna zullen MC s worden gevormd op het niveau van de staf en de zes onderdelen van de bedrijfsgroep IVENT. Het inrichten van deze structuur en het overdragen van de lopende zaken vergden de nodige aandacht. Details over dit alles vind je in het voorliggende jaarverslag. Dit jaarverslag betreft de periode 1 januari tot 1 oktober 2008 en is het laatste verslag van de MC DTO. De eerste vergadering van deze MC was op 5 november Op 30 mei 2008 werd de honderdste vergadering gehouden. Op 3 oktober 2008 was de laatste overlegvergadering met de plaatsvervangend directeur DTO. Drie leden van de MC waren al die jaren lid: Carl Dorren, Christ van Gestel en Mijndert Rooth. Met hen hebben vele MC-leden zich ingezet voor het wel en wee van de collega s van DTO. De MC DTO heeft er het volste vertrouwen in dat de inzet die de afgelopen jaren is getoond in de komende jaren zal worden gecontinueerd. Langs deze weg dank ik allen die het werk van de MC DTO hebben gesteund en mogelijk gemaakt. Einde MC DTO. Het gaat jullie goed MC s van IVENT. Peter de Boer Voorzitter MC DTO

5 5 Activiteiten en uitgebrachte adviezen Portefeuille Algemeen Samenstelling De samenstelling van de portefeuille Algemeen (tevens het dagelijks bestuur van de MC) was als volgt: voorzitter: Peter de Boer, vice voorzitter: Mijndert Rooth (1 januari tot 28 maart), Peter Kuneken (28 maart tot 1 juli), Tjeert-Jan Scholtens-Platzer (29 aug. tot 1 oktober), Danny Voerman, secretaris. Diana Koerten-Appels, Ambtelijk secretaris. Activiteiten Het dagelijks bestuur komt wekelijks bijeen (doorgaans de woensdag) en behandelt allerlei zaken die aan de MC worden voorgelegd Tevens bereidt het dagelijks bestuur de interne vergaderingen voor. Zo ook de overlegvergaderingen met de directie, via het agendaoverleg met de directiesecretaris en Hoofd P&O. De voorzitter heeft maandelijks een bilat met de AD- DTO. Overige activiteiten: Op 12 februari was er een extra overlegvergadering met de directie DTO. Onderwerp was de in het verleden incorrect toegepaste procedures bij het wijzigen van de formatie, respectievelijk organisatie van DTO. Een geschoonde startsituatie was noodzakelijk voor de komende reorganisatie die zou leiden tot de nieuwe bedrijfsgroep IVENT. De MC heeft de organisatorische en formatieve wijzigingen met terugwerkende kracht goedgekeurd en heeft daarbij met de directie afspraken gemaakt over de volgende punten: Bij betrokken instanties aandringen op een soepele regeling voor oudere medewerkers die aangeven DTO vanwege de reorganisatie te willen verlaten. Inmiddels heeft een aantal medewerkers van deze regeling gebruik gemaakt. Een (binnen de geldende regels) ruimhartige toepassing van de internetvergoeding voor DTO-medewerkers. Voorstel voor gebruikmaking van door leveranciers gegeven kortingen: dit voorstel wordt onderzocht, maar er zitten mogelijk rechtspositionele en arbeidsrechtelijke consequenties aan vast. (Rechtspositioneel: wat voor medewerkers van DTO geldt, geldt ook van andere defensiemedewerkers; arbeidsrechtelijk: denk aan inkomstenbelasting.) Sportfaciliteiten: de directie zal bevorderen dat sporten mogelijk is voor medewerkers van DTO. Douchefaciliteiten nieuwbouw: in nieuwbouw zullen voldoende douchefaciliteiten worden gecreëerd, waar mogelijk ook in bestaande bouw. Bedrijfskleding: nieuwe bedrijfskleding voor medewerkers. De MC heeft terugkoppeling gegeven over proefmodellen die zij heeft mogen testen. Inhoudelijke ondersteuning van de MC-werkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in een adviseur die tevens technisch voorzitter van het interne overleg is. Maandelijkse rapportage formatiewijzigingen: betreft wijzigingen uit het zogeheten magazijn (onbezette stoelen die in geval van capaciteitsgebrek kunnen worden gevuld). MC-deelname in selectieprocessen: de directie zal (na realisatie van de BG IVENT) bevorderen dat MC de betrokken wordt in de selectie van managers. Op 14 februari hield het College voor geschillen een hoorzitting over de twee geschillen die de MC had ingediend. Het betrof de verhuizing van een deel van A&A van Maasland naar Rijswijk en het uitblijven van het benoemen van een preventiemedewerker en andere zaken betreffende de bedrijfsveiligheid. Het College kwam tot het oordeel dat de MC over de verhuizing niet correct was ingelicht, respectievelijk onvoldoende tijd had gekregen om een advies uit te brengen. Met betrekking tot het geschil over de preventiemedewerker achtte het College zich niet bevoegd omdat het geen voorgenomen maatregel betrof, maar het uitblijven van een maatregel. Het College riep de directie wel op om zo spoedig mogelijk aan haar verantwoording betreffende de wettelijke verplichtingen te voldoen en om de MC daarvan op de hoogte te houden.

6 6 In vervolg op de cursus in november 2007, was er in april 2008 een cursus die gericht was op het intern functioneren van de MC. De cursus werd gehouden in het congrescentrum in Noordwijkerhout en stond onder leiding van een docente van het CAOP. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigde de MC op de medezeggenschapsdag op 4 juni in Oirschot. Ook was de voorzitter aanwezig op het seminar Strategische samenwerking met het bedrijfsleven dat op 18 juni werd gehouden in Breda. Veel tijd werd besteed aan de structuur van de MC in de nieuwe organisatie. Na rijp beraad met een inbreng van ondermeer een deskundige van een vakbond heeft de MC besloten in te stemmen met een decentrale MC-structuur. Dit betekent dat er medezeggenschapscommissies zullen worden gevormd op het niveau van stafeenheden en dienstencentra binnen de bedrijfsgroep IVENT. In de periode 1 oktober tot het moment dat de nieuwe commissies na de verkiezingen worden geïnstalleerd, zullen er werkgroepen worden geformeerd die kunnen functioneren als een medezeggenschapscommissie. De MC DTO is hierbij uitgegaan van de volgende uitgangspunten: De huidige MC-leden zijn gekozen en er moet recht worden gedaan aan die positie; MC-leden willen in de interim-periode de HDE-en kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden; De bedrijfsvoering binnen IVENT gaat onverminderd voort en dan is een goede MC-structuur noodzakelijk. Met werkgroepen wordt vooruitgelopen op de toekomstige MC structuur. De BGMC BVM 1.12/1.40 (BGMC) kan tijdens de interim periode fungeren als GMC. De voorzitter was betrokken bij de stichting Post-actieven DTO die eind 2007 formeel was opgericht. Begin 2008 hebben alle potentiële leden (eigenlijk: donateurs van de stichting) een brief gekregen op het huisadres met uitnodiging om donateur te worden. Inmiddels hebben vijfenveertig voormalige medewerkers zich gemeld. De website van de stichting is te vinden onder Tenslotte heeft de overdracht naar de nieuwe MC-organisatie veel aandacht gevraagd. Middels een overdrachtsprotocol heeft de MC alle lopende actiepunten, afspraken en adviezen overgedragen aan haar opvolgers. Uitgebrachte adviezen Het dagelijks bestuur heeft de volgende adviezen uitgebracht: Ouderen beleid. Kern van het advies is dat ouderen moeten worden gezien als loyale medewerkers met veel ervaring en een brede kennis. Ouderen zijn doorgaans honkvast. Om die redenen dient in oudere medewerkers te worden geïnvesteerd: opleiding en uitdagende opdrachten. Verder kunnen ouderen als coach voor jonge collega s worden ingezet. De afdeling Gedragswetenschappen en de DTO afdeling Management Development leverden informatie en bijdragen voor dit advies. Spelregels sourcing. Uitbesteden blijft een hot item bij de medewerkers van DTO. Het is ook een hype, want in iedere nota die een beleidsambtenaar tegenwoordig schrijft gaat het wel ergens over sourcing of sourcingstoetsen. Om grip op de zaak te krijgen heeft de MC een advies geschreven over de positie van de MC in het traject van besluitvorming over sourcing. De Secretaris Generaal heeft een aanwijzing gegeven over de desbetreffende gang van zaken. Mede op basis van het nieuwe Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), onderkende de MC drie adviesmomenten. De directie zag er aanvankelijk één, en na overleg twee. De MC heeft vastgehouden aan drie. Dat heeft geleid tot een interpretatiegeschil dat op 29 september bij het College voor geschillen is ingediend. De uitspraak van het College was dat er maar een adviesmoment is. Inmiddels is afgesproken dat de eerder afgesproken twee adviesmomenten gehandhaafd blijven. De Commandant van het Commando Dienstencentra (CDC) heeft de twee adviesmomenten inmiddels in de sourcingprocedure van CDC opgenomen

7 7 Nieuw Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) Op 1 september 2008 is het nieuwe BMD (zeg maar, de regels over hoe de medezeggenschap van Defensie is ingericht) van kracht geworden. Daarmee heeft de medezeggenschap binnen Defensie een stevigere organisatie gekregen. Zo is het nu mogelijk op alle niveaus medezeggenschap in te richten, ook op het niveau van het ministerie zelf (de centrale medezeggenschapscommissie). Verder mag nu iedereen die bij Defensie werkt zijn stem uitbrengen bij verkiezingen voor een medezeggenschapscommissie (MC). Om lid te kunnen worden van een MC moet je minstens een half jaar bij Defensie werken. Voor de medezeggenschap op het niveau van IVENT zijn de volgende veranderingen van belang: Er wordt in het BMD meer aandacht geschonken aan de professionalisering van de medezeggenschap. Voorzieningen en ondersteuning worden gezien als essentieel voor het goed functioneren van een MC. Een MC kan werkgroepen instellen en aan die werkgroepen bevoegdheden geven, bijv. het overleg te voeren met het hoofd van een eenheid. Een werkgroep kan ook de bevoegdheid krijgen adviezen uit te brengen. Wanneer de MC en het hoofd van de diensteenheid (HDE) het niet met elkaar eens kunnen worden, kunnen beiden naar het College voor geschillen stappen. Onder de oude regeling mocht de MC dit niet doen. Een ander verschil met het oude BMD is, dat de HDE een besluit niet mag uitvoeren als hij nog geen overeenstemming heeft met de MC. Er is nu een spoedprocedure mogelijk bij het College voor geschillen. Op basis van de uitspraak van het College moet de knoop worden doorgehakt. Als dat niet lukt kan beroep worden aangetekend bij de bestuursrechter. De directie van DTO heeft in het verleden de ondersteuning van de MC steeds onderkend. Jaarlijks heeft de MC met de algemeen directeur een convenant afgesloten, waarin de faciliteiten voor de MC waren geregeld. Daarmee was DTO koploper binnen het ministerie. De geschillenprocedure kent twee aspecten: een geschil over een voorgenomen maatregel. Bijvoorbeeld: de MC is het niet eens met een geplande verhuizing. Het andere aspect is de interpretatie van het BMD, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde interpretatieverschil over het adviesmoment bij sourcing.

8 8 Portefeuille Personeel Samenstelling De portefeuille bestond uit de volgende leden: Ahmet Döner Jos Witte (voorzitter) Marcel van Helden Activiteiten De doelstelling voor 2008 was de belangen van de medewerkers te bewaken bij beslissingen op het gebied van personeel stond voor een groot deel in het teken van de vorming van IVENT. Vanuit de portefeuille Personeel zijn de vertegenwoordigers in de BGMC BVM 1.12 /1.40 van de nodige informatie voorzien voor wat betreft de gevolgen voor het personeel bij deze reorganisatie. De portefeuille heeft zich in 2008 bezig gehouden met: Evaluatie van het Management Development traject Diverse roosteraanvragen Vragen vanuit de werkvloer Individuele probleemgevallen als gevolg van ROR-traject(en) Uitgebrachte adviezen Nummer Omschrijving Uitgebracht Rooster SDD maart Eindevaluatie MMO mei Roosters Bemiddeling september 2008 Met het opheffen van de MC-DTO als gevolg van het ontstaan van bedrijfsgroep IVENT is de portefeuille Personeel als functionele werkgroep opgehangen onder de BGMC BVM 1.12 /1.40, waarbij de focus is verruimd naar de personele aspecten die IVENT-breed gelden. De werkgroep zal dan ook worden uitgebreid met deelnemers uit de staven en de diverse dienstencentra. Wanneer de verkiezingen in 2009 hebben plaatsgevonden zal de werkgroep worden gevuld met gekozen MC-vertegenwoordigers vanuit alle MC s van IVENT. Ook dan zullen de belangen van de medewerkers bewaakt worden bij beslissingen op het gebied van personeel.

9 9 Werkgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Huisvesting (VGMW-H) Samenstelling Na de verkiezingen eind 2007 is de portefeuille Arbo, Huisvesting en milieu omgevormd tot de werkgroep Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Huisvesting (VGMW-H), bestaande uit 4 leden: Anja Thoben (voorzitter) Gerard Landheer Michiel Versluis Theo Perk In 2008 is er een nieuwe impuls gegeven aan de werkzaamheden doordat de werkgroep is uitgebreid en de nieuw gekozen leden die lopende zaken met fris elan hebben opgepakt. Binnen de werkgroep is er geen strikte scheiding van activiteiten. Ieder lid is voor alle zaken aanspreekbaar. De missie van de werkgroep is: Iedere medewerker van DTO heeft de beschikking over een Arbo-conforme werkplek met inachtneming van de regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Net als de MC-DTO streeft de werkgroep hierbij naar de balans tussen personeels- en organisatiebelangen en voeren we onze werkzaamheden in alle openheid en op basis van gelijkwaardigheid uit. Bij het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden hanteren de werkgroepleden het hiernaast weergegeven model van de 5 W s. Willen: Het pro-actief inzetten voor het welbevinden van het personeel (zie ook onze missie). Weten: Het verzamelen van informatie uit de verschillende DTO-bronnen en het oor te luisteren leggen bij het personeel. Deelname aan congressen, abonnementen op nieuwsbrieven. Het raadplegen van de Arbowet en het Arbo-besluit. Wegen: Het stellen van de juiste prioriteiten. Wat vindt het betrokken personeel en de MC belangrijk. Werken: Bezoek aan de DTO-locaties, deelname aan overleggen. Waken: De voortgang van verbeteringen in de portefeuille aspecten (veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en huisvesting) controleren en waar nodig bijsturen. Activiteiten Ook in 2008 heeft onze eigen VGW(M) database ons geholpen met het verder structureren van het eerder genoemde Weten en Waken. Keer op keer merken onze overlegpartners duidelijk dat de werkgroepleden goed geïnformeerd en voorbereid zijn. Medio 2008 is de database uitgebreid zodat de werkgroep nu ook de, vaak hectische en onduidelijke, verhuisbewegingen kan vastleggen en volgen. Door het afstoten van huurlocaties, de visie op huisvesting van C-CDC en de vorming van IVENT komt natuurlijk ook het huisvestingsvraagstuk aan de orde. Dit komt in het kort erop neer dat landelijk georiënteerde dienstverlening geconcentreerd wordt in het midden van het land en dat de regionaal georiënteerde dienstverlening beperkt wordt tot een zevental regio s. Voor een significant deel van het personeel kan dit betekenen dat hun werkplek op termijn gaat verhuizen. In veel gevallen betekent dit voor hen een verdubbeling of verdrievoudiging van de reisafstand en reistijd. De MC, benieuwd naar het gevoel

10 10 hierover bij haar achterban en naar de impact die een dergelijke verhuizing heeft op de bedrijfsvoering, heeft een huisvestingenquête uitgevoerd onder het DTO personeel. De resultaten zijn te vinden op de IVENT medezeggenschapssite (Switch). Uit het resultaat kan grofweg worden afgeleid dat het merendeel van de geënquêteerden een verhuizing niet ziet zitten en dat een verhuizing voor een deel van hen aanleiding zal zijn om uit te kijken naar een andere betrekking. Ook is duidelijk geworden dat met de verhuizing geen invulling wordt gegeven aan het overheidsbeleid om het aantal autokilometers terug te dringen, dit omdat het merendeel aangeeft niet met het openbaar vervoer naar het werk te zullen komen. Ook de actuele huisvestingsituatie is en blijft een zorgenkind van de werkgroep. Regelmatig moet er aandacht gevraagd worden voor het zorgvuldig doorlopen van de procedures en blijven we aan managers uitleggen dat de verhuisprocedure geen verplichting is van de MC, maar een procedure die door de directie DTO is voorgeschreven. De procedure is er om op directieniveau inzicht te krijgen in de actuele huisvestingsituatie binnen DTO. Met de vorming van IVENT zal het aantal verhuisbewegingen naar verwachting exponentieel toenemen. Een goed inzicht in de huisvesting is hierbij onontbeerlijk. IVENT heeft voor het huisvestingsvraagstuk een werkgroep Huisvesting opgezet. Naast leden van Bestuursondersteuning en de Commandanten van de zes onderdelen neemt ook VGWM-H deel aan die werkgroep. Met de instelling van het technisch vooroverleg VGWM-H is er tussen de werkgroep, de directie en de uitvoeringsverantwoordelijken binnen het bedrijf een overleg gecreëerd met zeer korte communicatielijnen. In dit overleg komen alle zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu én huisvesting. Om sneller te kunnen schakelen en de werkgroep toegevoegde waarde te geven in het overleg heeft de MC de werkgroep gemandateerd om zelfstandig advies uit te brengen ten aanzien van de kleinere verhuizingen met geen of geringe consequenties voor het personeel. Vanzelfsprekend houdt de werkgroep hierbij de overige MC-leden op de hoogte van haar vorderingen. De aanstelling van de preventiemedewerkers binnen DTO is ondanks een eerder geschil hierover nog steeds een traag stroperige proces dat maar niet tot afronding wil komen. De medewerkers zijn medio 2008 aangewezen en gaan binnenkort op cursus. Met de vorming van IVENT heeft de invulling van de rol preventiemedewerker weer vertraging opgelopen. In november 2008 zijn de namen eindelijk bekend gemaakt. De opleiding van de preventiemedewerkers staat voor januari 2009 gepland. In 2008 heeft de werkgroep een eerder uitgevoerde bedrijfsbrede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tegen het licht gehouden en afgekeurd. Vanwege het ontbreken van een KAMV-specialist en de vorming van IVENT is er marginaal aandacht besteed aan de totstandkoming van een adequate RI&E en is er helemaal geen aandacht besteed aan de (voortgang op) de bijbehorende plannen van aanpak voor iedere locatie. Met de voorzitter van het technisch vooroverleg is afgesproken dat met de aanstelling van een KAMV-specialist de RI&E en plannen van aanpak, ditmaal IVENT-breed, zal worden opgepakt en dat de werkgroep actief betrokken zal worden bij de totstandkoming ervan. Lange tijd was onduidelijk hoe Defensie en daarmee DTO om zou gaan met de nieuwe regelgeving ten aanzien van de vormgeving van de Arbocatalogus. Onlangs is er vastgesteld dat er een beperkte catalogus wordt opgesteld waarin alleen Defensie specifieke zaken (van een hoog loodhoudend gehalte) worden opgenomen. De werkgroep heeft het verzoek van de Arbo-coördinator gekregen om samen met de KAMV-specialisten binnen IVENT relevante punten voor de catalogus aan te dragen. Om een beter beeld te krijgen van het welzijn van de DTO-medewerkers heeft de werkgroep ruime tijd geleden aan de directie verzocht uitgenodigd te worden voor het GSMO (Groot Medisch Sociaal Overleg). Afgesproken is dat dit op korte termijn, met de inrichting van het AMMS voor IVENT, zal worden meegenomen. Ook hier houdt de werkgroep een vinger aan de pols. Met het opheffen van de MC-DTO als gevolg van het ontstaan van IVENT is de werkgroep VGWM-H als functionele werkgroep opgehangen onder de BGMC BVM en continueert haar werkzaamheden, waarbij de focus is verruimd naar de VGWM-H aspecten die IVENT-breed gelden. De werkgroep zal worden uitgebreid met deelnemers uit de staven en de zes onderdelen. Uitgebrachte adviezen Nummer Omschrijving Uitgebracht RI&E DTO Juli Verhuizing EDP Juli Verhuizing applicatiebeheer OMIS-KLu Juli Verhuizing applicatiebeheer KLu MATLOG Juli 2008

11 11 Werkgroep Technische en Economische Dienstuitvoering Samenstelling Tjeert-Jan Scholtens-Platzer (voorzitter) Marco van Velzen Activiteiten In het jaar 2008 zijn we een groot aantal zaken langsgekomen op het gebied van Technische en Economische Dienstuitvoering. Door de reorganisatie naar IVENT zijn een aantal dingen gebeurd die de werkgroep zorgen baren: De harmonisatie van de regelingen voor de medewerkers waardoor een groep medewerkers slechter af zal zijn (in plaats van een groep medewerkers beter af). Een voorbeeld is het afschaffen van de bonusrichtlijnen van Advies en Applicaties, waardoor de beloning van de medewerkers weer aan de willekeur van de manager is overgeleverd, in plaats van een gestructureerde set doelen. De werkgroep kan zich voorstellen dat doelen uitdagender of minder uitdagend moeten zijn. De Grote Lijnen Tijdschrijven is nog steeds niet geëvalueerd. Nu met de vorming van IVENT moeten meer medewerkers met SAP (DTO/IVENT) gaan werken. Op basis van gevoelens bij managers wordt nu besloten wel of niet tijd te schrijven door onderdelen van IVENT, zonder een onderbouwing in de vorm van een evaluatie GLT. Overleg met hoofd E&F DTO liep erg goed. Met het vertrek van deze functionaris en de komst van een hoofd P&C IVENT is dit overleg een stille dood gestorven. Er is een interpretatie geschil tussen MC DTO en Directie over Sourcing van diensten van IVENT. Toch lijkt er aan alle kanten gewerkt te worden aan Sourcing, waarbij er geen heilige huisjes meer zijn. Er blijft voor de opvolgers van de werkgroep nog genoeg te doen. Zorg die de werkgroep graag overdraagt aan de collega s in de nieuwe MC-structuur en de medewerkers binnen IVENT.

12 12 Werkgroep Organisatie / Reorganisatie Samenstelling Leden in De portefeuillestructuur is in de loop van 2008 gewijzigd in een werkgroepstructuur. Het voordeel hiervan is dat ook niet gekozen MC-leden kunnen deelnemen aan werkzaamheden voor de MC. De AD-DTO heeft hiervoor toestemming gegeven, gezien het vele werk dat de komende reorganisaties met zich meebrengen. De werkgroepleden zijn: Carl Dorren Christ van Gestel Lennart Loos Faruk Ekiz Gerard Landheer Henny Laus IA Binckhorsthof (voorzitter) UWS Rijswijk SLWPD Oirschot A&A Rijswijk SLPLS Maasland BL OIV Den Haag (secretaris) Activiteiten De werkgroep heeft veel activiteiten gedaan in het kader van reorganisatie BVM 1.12 binnen de BGMC. De werkgroep heeft vertegenwoordigers zowel in de BGMC BVM 1.12 als in de BGMC Communicatie en in de BGMC PPS Kromhout. Uitgebrachte adviezen Naast alle werkzaamheden met betrekking tot de reorganisatie, BVM 1.12, heeft de werkgroep zich onder andere bezig gehouden met het volgende lijstje van adviesaanvragen: nummer omschrijving ROR 32a Logistiek formatiewijziging KC afwikkeling reorganisatie FB ist-situatie incl. topstructuur aanvraag verlenging werkorganisatie reorganisatie SLAA ( ) Zoals al vermeld, heeft de reorganisatie vanwege de BVM maatregel 1.12 een wezenlijk deel van de activiteiten van de werkgroep uitgemaakt. Een belangrijke basis hierbij was het formatieoverzicht van DTO. Dit overzicht moet op enig moment de formele inrichting van de organisatie weergeven. Het bleek dat uit dit overzicht niet was af te leiden hoe de organisatie van DTO was ingericht. Daarom heeft de werkgroep een viertal specifieke vragen gesteld bij het overzicht. 1. Wat is de standdatum voor het bepalen van de ist-situatie? 2. Welke formele organisatiestructuur (welke VRP s en per welke datum) moet op standdatum worden gehanteerd bij het bepalen van de ist-situatie? Ofwel wat is de juridische positie van iedere medewerker? 3. Welke status moet een VRP hebben om op standdatum de ist-situatie te kunnen bepalen (vraag 1) om zo de formeel te hanteren organisatiestructuur (vraag 2) te kunnen vaststellen? 4. Hoe zijn de antwoorden op 1,2 en 3 te verifiëren in het overzicht?

13 13 Antwoorden op de vragen zijn van belang om over een juist startpunt voor reorganisatie van BVM 1.12 te komen. In de overlegvergadering van 12 februari 2008 is duidelijkheid ontstaan over het formatieoverzicht. Die duidelijkheid bleek niet uit de desbetreffende stukken, maar is ontstaan doordat de MC en de directie van DTO in overleg hebben bepaald wat op dat moment de status van de inrichting van de DTO-organisatie was. Bovendien zijn nadere afspraken gemaakt om de problematiek van onduidelijke status in de toekomst te voorkomen. De periode tot het actief worden van de nieuw gekozen MC s, noemen we de interbellum periode. Elke MC zal vertegenwoordigd moeten zijn. Een ding staat nu al vast en dat is dat na de grote reorganisatie BVM 1.12 van afgelopen jaar er toch weer de nodige kleinere zogenaamde ROR-trajecten zullen plaatsvinden. De verwachting is dat bij de aanstaande verkiezingen een aantal oudgedienden zich weer beschikbaar zullen stellen zodat van hun ervaring gebruik gemaakt kan blijven worden. Hieronder staan de vaste processtappen die bij elke reorganisatie gebruikt moeten worden. Het bewaken van deze processtappen zal een van de taken blijven van de werkgroep (re)org.

14 14 Werkgroep Communicatie Samenstelling De werkgroep Communicatie bestond in 2008 uit 3 leden: Anke Arts (voorzitter) Mariëtte Bakker Rob Kaphorst Activiteiten De werkgroep heeft helaas maar één jaar actief kunnen zijn. Hierdoor was het lastig om communicatie structureel in te richten en is er voornamelijk gefocust op het op- en voortzetten van een paar basisactiviteiten. Een aantal activiteiten waar de werkgroep mee bezig is geweest: beheer intranetpagina MC-DTO interne communicatie optimaliseren (vergader discipline, inrichten sharepoint portal) totaal nieuwe opzet van het jaarverslag 2007 in gesprek met medewerkers op locatie flashberichten opstellen m.b.t. MC nieuws overdracht taken naar OPS (B)GMC IVENT artikel over de overgangsperiode medezeggenschap in Eén van de doelen: het structureel opzetten van contact met de achterban, is door de hectiek niet zo uitgepakt als de werkgroep voor ogen had. In plaats van een structureel bezoek op locatie schema zijn we wel ad hoc op locaties aanwezig geweest om met de achterban te spreken. De locaties waar de MC is geweest om in gesprek met de achterban te gaan, reageerden zeer positief op het contact en bracht ons ook veel informatie over de beleving op de werkvloer. Dat heeft de MC weer geholpen om beter geïnformeerd de communicatie met de directie aan te gaan. Ook waren er vergevorderde plannen om de MC DTO site helemaal opnieuw in te richten. Sommige aanpassingen zijn ook gebeurd, zoals de handige links en de wist je dat. rubriek. Omdat de site nu voor heel IVENT beschikbaar is, hebben we ervoor gekozen de MC-DTO site om te bouwen naar een medezeggenschap IVENT site. Deze actie loopt nog. De werkgroep Communicatie wordt binnen IVENT voortgezet, maar dan wel op IVENT-niveau, zodat communicatie alle medezeggenschapscommissies van IVENT kan ondersteunen. Een hele klus, maar wel een belangrijke. We hopen dat onze opvolgers er net zoveel plezier aan beleven als wij dat gedaan hebben.

15 15 De overgangssituatie van de oude naar de nieuwe MC-structuur Dit is, zoals gezegd, het laatste verslag van de MC DTO. Echter, de medezeggenschap gaat gewoon door, maar dan in een andere hoedanigheid. De periode tot het actief worden van de nieuw gekozen MC s, noemen we de interbellum periode. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal Om de vakbonden en MC-kandidaten de kans te geven om zich aan te melden en de verkiezingen goed te kunnen regelen zijn er minimaal 13 weken nodig na het instellen van de verkiezingscommissie door de HDE. Elk Dienstencentrum krijgt een zelfstandige MC waarbij het Hoofd Dienstencentrum optreedt als HDE (Hoofd Dienst Eenheid). De verkiezingen worden dus per Dienstencentrum gehouden en de gekozen leden benoemd. Een afvaardiging uit elke MC zal daarna de zogenaamde GMC (Gemeenschappelijke MC) IVENT vormen. De bestaande werkgroepen zullen worden omgevormd tot werkgroepen t.b.v. GMC IVENT. Deze werkgroepen zullen zich richten op IVENT-brede aangelegenheden. Mogelijk zullen binnen de gekozen MC s werkgroepen gevormd worden om op die manier de taken en werkzaamheden te verdelen. In het nieuwe BMD (Besluit Medezeggenschap Defensie) wordt het instellen van werkgroepen duidelijk geformuleerd. In de interbellum periode is de medezeggenschap als volgt geregeld: Er zijn nog 2 MC s over, te weten: de BGMC BVM 1.12/1.40. Deze is voor de reorganisatie in het leven geroepen en blijft bestaan tot na de evaluatie van de reorganisatie. Daarnaast is afgesproken dat de MC van JCG ook in haar oorspronkelijke samenstelling blijft bestaan, omdat er in de organisatiestructuur van JCG niets is gewijzigd. De andere MC s zijn vervallen, omdat de organisatie(onderdelen) waar de MC vertegenwoordigers voor gekozen waren, zijn opgehouden te bestaan. Er is daarom afgesproken dat tot er nieuwe verkiezingen zijn (1e kwartaal 2009) de BGMC optreed als GMC (gemeenschappelijk medezeggenschaps commissie) die de belangen van IVENT breed in de gaten houdt en dat zij daarbij ondersteund word door werkgroepen. Elk organisatiedeel krijgt een werkgroep en de stafadelingen samen vormen ook een werkgroep. Deze werkgroepen verzorgen de medezeggenschap in de interbellum periode. Ze komen eigenlijk overeen met de nog te kiezen MC s en kunnen daardoor de overgang naar een volwaardige MC voorbereiden. De werkgroepen zijn gevuld met vertegenwoordigers uit de oude MC s naargelang het organisatieonderdeel waar ze terecht zijn gekomen.

16 16 Na de verkiezingen ziet het plaatje er als volgt uit: Het plaatje ziet er bijna gelijk uit. Alleen zijn nu de werkgroepen gekozen MC s geworden. Deze MC s sturen vanuit hun midden een vertegenwoordiging naar de GMC. Daarnaast wordt er op IVENT (GMC) niveau ook werkgroepen ingericht (gevuld door de diverse MC s) die IVENT breed advies gaan geven m.b.t. de onderwerpen in artikel 29 van het BMD. Dit zijn Technische & Economische Dienstuitvoering (T&E), Organisatie/Reoranisatie (org/reorg), Veiligheid, gezondheid, welzijn milleu en Huisvesting (VGWM/H) en personeel. Ook MC Communicatie wordt IVENT breed opgepakt. Daarnaast wordt de oude BGMC BVM 1.12/1.40 omgedoopt tot TRMC (tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie). Dat was de BGMC, maar is door het nieuwe BMD van naam veranderd en heet nu TRM: Tijdelijke reorganisatie medezeggenschap. Dit lijken grote veranderingen, maar eigenlijk valt het wel mee. Het gaat veelal over een naamswijziging. Wat zeker is, is dat de zeggenschap over alle IVENT onderdelen geborgd is. Heb je nog een reactie of wil je zaken onder de aandacht van de medezeggenschap brengen, mail dan naar: %MC - IVENT, CDC/IVENT Het oude MC DTO adres bestaat niet meer. Op Switch wordt de oude MC-DTO site door de werkgroep Communicatie omgebouwd naar een medezeggenschap IVENT site, waarin alle IVENT medezeggenschapvertegenwoordiging haar informatie kwijt kan. De link is: De site is ook te benaderen via Switch, tabblad Medewerkers en vervolgens kiezen voor Medezeggenschap. Nog niet elk onderdeel is vertegenwoordigd op de site, maar er wordt hard aan gewerkt!

17 17 Afscheid van de MC DTO Wat ik nog wil zeggen: als MC DTO waren zij: Bedachtzaam, maar tegelijk breed redenerend, en zeker overtuigend Toch soms moedeloos en bij tijd en wijlen zelfs boos; ja, tot met de rug tegen elkaar! Maar dan weer verbazend en gelukkig altijd iets te lachen en vooral altijd dirigerend. Dag Merlijn (Merlijn was de mascotte van de MC DTO)

18 18

19 19

20

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 computercentrum bondsspaarbanken dienstverlening aan financiële instellingen jaarverslag 1992 ondernemingsraad ondernemingsraad van het computercentrum bondsspaarbanken

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

o n d e r n e m i n g s r a a d

o n d e r n e m i n g s r a a d Energie(k) in water jaarverslag o n d e r n e m i n g s ra a d 2012 We r ke n i n wa t e r g e e ft e n e r g i e! Mijn tweede jaar als voorzitter van de ondernemingsraad heb ik niet alleen als een bijzondere,

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 1. Visie, strategie en reflectie 10 2. Realisatie bedrijfsplan 14 2.1 Oplevering projecten

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends 2010-2015... 6 3. Organisatie programma

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Steven van der Kruijff 07055528 Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie