Voorwoord 4. Algemene informatie 5. Doelstelling 5. Omschrijving van kernactiviteiten 5. Belangrijkste producten 5. Diensten 5. Geografisch gebied 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 4. Algemene informatie 5. Doelstelling 5. Omschrijving van kernactiviteiten 5. Belangrijkste producten 5. Diensten 5. Geografisch gebied 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord 4 Algemene informatie 5 Doelstelling 5 Omschrijving van kernactiviteiten 5 Belangrijkste producten 5 Diensten 5 Geografisch gebied 6 Juridische en organisatorische structuur 6 Groepsstructuur 7 Interne organisatiestructuur 7 Kwalitatief & kwantitatief werkgeverschap 7 Strategie & beleid 8 Financiële informatie 9 Solvabiliteit 9 Eigen vermogen 10 Ontwikkeling van het resultaat 10 Exploitatieoverzicht Saxenburgh Groep verdeeld naar de segmenten 11 Risico s en onzekerheden 12 Financiële instrumenten 13 Toepassing van gedragscodes 14 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 14 Algemene maatschappelijke aspecten 14 Milieuaspecten 14 Sociale aspecten 15 Economische aspecten 15 Beleid bezoldiging bestuurders en toezichthouders 15 Actuele ontwikkelingen in het zorgproces 16 Gevolgen DOT / Invoering prestatiebekostiging 16 Gevolgen scheiden van wonen en zorg 16 Informatie rond zorgproces (kwalitatief en kwantitatief) 16 Vastgoed 17 Fusies 17 Financiering, liquiditeit 18 2

3 ICT, ECD, EPD 18 Vooruitblik Zorgbrede Governancecode 20 Besturings- en toezichtsmodel 20 Afzonderlijke informatie toezichthouders 20 Overleg Raad van Bestuur met Raad van Toezicht 20 Ontwikkelingen Raad van Toezicht Evaluatie 21 Door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden in Waarborging deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan 21 Onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht 21 Uiteenzetting hoofdlijnen governance-structuur 21 Verantwoording Raad van Bestuur 21 Samenstelling Raad van Bestuur en relevante nevenfuncties 21 Planning & control, risicomanagementsysteem 22 Fraudebeleid, fraudes en maatregelen 22 Bijlagen 23 Bijlage 1: Organogram 23 Bijlage 2: Informatie en samenstelling Raad van Toezicht 24 Rooster van aftreden Raad van Toezicht 26 3

4 Voorwoord Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2012 van de Saxenburgh Groep. Dit document is samengesteld met als basis de checklist jaarverslag zorginstellingen Dit model zorgt voor bondige en duidelijk informatieverstrekking en maakt het gemakkelijk een vergelijk te maken met soortgelijke organisaties als de Saxenburgh Groep. Met dit maatschappelijk jaardocument 2012 wil de stichting Saxenburgh Groep haar belangrijkste stakeholders informeren over de invulling van haar maatschappelijke functie in de samenleving, maar ook over de behaalde resultaten en haar toekomstverwachtingen. Bovendien wordt door gebruik te maken van het maatschappelijk jaardocument verantwoording over de prestaties van het ziekenhuis afgelegd op een wijze die voldoet aan wet- en regelgeving en die aansluit bij de Zorgbrede Governance Code. Bij de Saxenburgh Groep staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Daarbij ligt het accent op gezondheid, wonen, welzijn en het verlenen van de best mogelijke medische zorg. Onder het motto Zorg dichterbij beter brengt de Saxenburgh Groep deze zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners in de buurt. De producten en diensten van onze organisatie, vooral ziekenhuiszorg en ouderenzorg, zijn afgestemd op de behoeften van de bewoners van het verzorgingsgebied. Vanuit het Röpcke-Zweers Ziekenhuis wordt basisziekenhuiszorg geleverd als onderdeel van een netwerk aan zorgverleners in de regio. Samen met huisartsen, specialisten, ouderenzorg en 1e-lijnsaanbieders streven wij naar de beste zorg in de regio voor de patiënt. Hierbij staat de menselijke maat hoog in het vaandel. Huisartsen en specialisten komen elkaar, ook buiten het ziekenhuis, regelmatig tegen. Onze specialist bezoekt in het belang van de cliënt deze indien nodig ook thuis. Waar maak je dat elders nog mee? Het ziekenhuis is bedrijfsmatig ingericht in zorgondernemingen. Onder leiding van een medisch manager (zorginhoudelijk verantwoordelijk) en een zorgondernemer (bedrijfsmatig) worden patiëntstromen door het ziekenhuis geleid en is de zorgonderneming verantwoordelijk voor de aansluiting op haar markt, de (zichtbare) kwaliteit van de zorg en het financiële resultaat. De divisie ouderenzorg bestaat in cliëntgerichtheid uit drie bedrijfsonderdelen /gebieden (Coevorden, Hardenberg, Ommen). De verantwoordelijke gebiedsmanagers vallen hiërarchisch onder de directeur ouderenzorg en sturen zowel op inhoud als bedrijfsvoering deze bedrijfsonderdelen aan. Pauline Terwijn en Henk van der Wal, Raad van Bestuur Stichting Saxenburgh Groep 4

5 Algemene informatie Doelstelling Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Omschrijving van kernactiviteiten De Saxenburgh Groep is in haar huidige vorm in de loop van het laatste decennium ontstaan uit een fusie van een ziekenhuis en meerdere ouderenzorginstellingen. De divisie ziekenhuiszorg wordt gevormd door het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), de divisie ouderenzorg omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties binnen de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen. De activiteiten wordt gefinancierd uit publieke middelen, zoals de zorgverzekeringswet, de AWBZ en de WMO. Belangrijkste producten Basisziekenhuiszorg en ouderenzorg in de vorm van wonen, welzijn en zorg zijn de belangrijkste zorgproducten van de Saxenburgh Groep. De divisie ziekenhuiszorg wordt gevormd door het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, een PAAZafdeling aldaar en het dagziekenhuis Aleida Kramer in Coevorden. Daarnaast zijn drie buitenpoliklinieken gesitueerd in Ommen, Westerhaar en Slagharen. De divisie ouderenzorg omvat de verpleeghuis- en verzorgingshuisfunctie in Coevorden, Hardenberg, Ommen en Gramsbergen. Diensten Het ziekenhuis biedt de volgende medisch specialistische diensten: Anesthesiologie Cardiologie Longgeneeskunde Chirurgie Dermatologie Gynaecologie Interne geneeskunde Intensive Care Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinisch chemisch laboratorium Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Psychiatrie/medische psychologie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde 5

6 De divisie ouderenzorg biedt de volgende diensten aan: Intramurale zorg Extramurale zorg Kleinschalig wonen met VPT (Volledig Pakket Thuis) Geografisch gebied De Saxenburgh Groep is actief binnen de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen. In onderstaande overzichtskaart is het verzorgingsgebied aangegeven. Daarnaast is goed te zien hoe groot het gebied is dat door de Saxenburgh Groep wordt bediend. Aangrenzende ziekenhuizen zijn Ziekenhuisgroep Twente in Almelo/Hengelo, de Isalaklinieken in Zwolle, het Diaconessenhuis in Meppel, het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen en het Scheperziekenhuis in Emmen. De meest nabijgelegen topklinische zorg wordt geleverd door de Isala-klinieken te Zwolle. Het meest nabijgelegen academisch ziekenhuis is het Universitair Medisch Centrum Groningen. Juridische en organisatorische structuur De Saxenburgh Groep is bestuurlijk en organisatorisch ingericht conform het model Raad van Toezicht/Raad van Bestuur (Rijnlands model). Dit betekent dat de Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Sinds 2009 bestaat de Raad van Bestuur uit twee personen die samen verantwoordelijk zijn voor het totale beleid en resultaat van de Saxenburgh Groep. 6

7 Groepsstructuur De Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Ouderenzorg bestaat uit verschillende werkgebieden en omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal (provincie Overijssel) en in Coevorden (provincie Drenthe). Ziekenhuiszorg kan onderverdeeld worden in verschillende zorgondernemingen. Het Röpckespecialistisch bedrijf. Op strategisch niveau vindt gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het bestuur Vereniging Zweers Ziekenhuis is een geïntegreerd medisch-specialistisch Medische Staf (VMS). Op tactisch niveau sprake is van duaal management. De medisch manager en de zorgmanager geven samen vorm aan de inhoud en leiding van de zorgondernemingen. Met betrekking tot de beleidsontwikkeling van de divisie ouderenzorg hebben de directeur ouderenzorg en de Raad van Bestuur gestructureerd overleg. Interne organisatiestructuur Voor de interne organisatiestructuur wordt verwezen naar de bijlagen (Bijlage 1 - organogram). Separaat te benoemen is de medezeggeschapstructuur. De Saxenburgh Groep kent drie inspraak-/adviesorganen: Cliëntenraad ouderenzorg (CRO) en Cliëntenraad Röpke Zweers Ziekenhuis (CR-RZZ): vertegenwoordiging van patiënten en cliënten Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van medewerkers Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten. Daarnaast wordt op verpleegkundig inhoudelijke zaken de Raad van Bestuur voorzien van advies door de Verpleegkundige en Verzorgende Staf (V&VS). Kwalitatief & kwantitatief werkgeverschap De personeelsbezetting 2012 van de Saxenburgh Groep bestaat uit een contractbezetting van fte waarnaast nog een flexibele inzet van tijdelijk en vast personeel van 110 fte heeft plaatsgevonden. Daarmee komt de totaal uitbetaalde formatie op fte uit. De personele bezetting bestaat daarmee uit 170 mannen en 1027 vrouwen. De leeftijdsopbouw ziet er als volgt uit: Verdeling mannen en vrouwen in 2012 Verdeling van de leeftijden formatie jaar vrouwen mannen jaar jaar jaar jaar 7

8 Uit de grafiek waar te nemen dat iets meer dan de helft van de formatie ouder is dan 45 jaar! Strategie & beleid De Raad van Bestuur heeft in haar jaarlijkse kaderbrief het jaarplan voor 2013 uiteengezet. Via het INK-managementmodel komt een gedragen strategisch jaarplan tot stand en een gegarandeerde uitvoering daarvan. De Saxenburgh Groep heeft voor het jaar 2012 nog een oorspronkelijk jaarplan opgesteld waar de volgende strategische maatregelen genoemd werden: Gecontroleerde kwaliteitsverbetering (in context landelijke ontwikkelingen). Meetbaarheid ervan is daarbij wezenlijk Productportfolio ontwikkeling Financieel in control blijven Vastgoedontwikkeling (vastgoedbeleid algemeen en bouw ziekenhuis specifiek) Verbetering concurrentiepositie Ontwikkeling regiovisie samen met andere zorgaanbieders en Achmea (herinrichting ziekenhuisfuncties en financiering ziekenhuis) Ontwikkeling en inrichting project De gezonde regio Formaliseren van (deel) samenwerking(en) en uitwerking netwerkvisie Voor 2013 zijn de volgende strategische keuzes gemaakt: Herinrichting Planning & control-cyclus Definiëren integraal management / zorgondernemersschap vs. centrale aansturing Saxenburgh Groep Vaststellen strategische kalender vanaf 2015 In verbinding komen en zijn met de burger uit de regio concreet vertalen in actie (wijkcentra, buurthuizen, vitaliteitsmeting en verbeterplannen) Vitaal Vechtdal Regie inrichting van en op facilitaire processen De ontwikkeling van slachtkracht om te kunnen concurreren met grotere (zorg)aanbieders in de regio. De DOT (traject om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen) en ZZP (ZorgZwaartepakketten)-trajecten zullen volledig afgestemd worden Vastleggen van processen in voor iedereen transparante documenten Planvorming herinrichting vastgoedbeleid en de uitvoering ervan Excellente zorg Formaliseren van informele verbindingen met zorgpartners 8

9 Financiële informatie De Saxenburgh Groep werkt aan een financieel gezonde balans, die de zorgorganisatie in staat stelt de risico s die de marktwerking in de zorg met zich meebrengt, beheersbaar te houden en de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk maken. Criteria voor een juiste financiële gezondheid zijn: een groeiende solvabiliteit in een meerjarig perspectief een positieve financiële marge waarbij opbrengsten en kosten in een balans zijn een goede liquiditeit waarbij het werkkapitaal is geminimaliseerd en de in- & uit- gaande geldstromen worden beheerst. De Saxenburgh Groep weet dat zij met name de beheersing van de personeelskosten dient te waarborgen. Analyse van de gemiddelde loonkosten per fte en de relatie tussen de kosten en de productieomvang zijn essentieel. Het doel van deze analyses is om tijdig de trends te kunnen signaleren en erop te kunnen reageren. Uit de vergelijkende cijfers van externe onderzoekers is gebleken dat de Saxenburgh Groep een kosteneffectief ziekenhuis is. De kosten per patiënteenheid zijn laag in vergelijking tot andere ziekenhuizen. In 2012 is een onderzoek gestart om de logistieke mogelijkheden in het oude ziekenhuis optimaal te benutten. De uitkomst en de invoering hiervan zal in 2013 plaatsvinden. Het financieel resultaat 2012 van de totale Saxenburgh Groep bedraagt ,- positief. De interne doelstelling om haar solvabiliteit met een procent te verhogen is vrijwel gerealiseerd. Solvabiliteit Een organisatie is solvabel wanneer op de langere termijn aan de verplichtingen aan derden kan worden voldaan. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteit van de Saxenburgh Groep over meerdere jaren ziet er als volgt uit: Solvabiliteit 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 10,6% 8,8% 9,5% 12,3% 12,7% 11,5% 12,2% 11,4% 12,8% 4,0% 2,0% 0,0%

10 Eigen vermogen De ontwikkeling van het eigen vermogen van de Saxenburgh Groep over meerdere jaren: Eigen vermogen Het eigen vermogen groeit in 2012 met ,- naar ruim 10 miljoen euro. Ontwikkeling van het resultaat Bedragen maal duizend euro Opbrengsten Extern budget (incl. A-segment) B-segment Overige bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten Kosten (contract) Fte's Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfskosten Financiele baten & lasten Totale kosten %-ten %-ten ,1% 3,7% 96,0% 5,6% 47,4% -28,5% 11,0% 2,0% 2,5% 5,9% 10,4% 3,1% 9,8% -18,2% 11,5% 6,3% 12,0% -17,8% 10,7% 1,9% Resultaat ,2% 45,3% De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van ,-.. Per segment betekent dit een positief resultaat voor de ouderenzorg van 1,2 miljoen euro en voor de ziekenhuiszorg een negatief resultaat van ,-. Het positieve resultaat van de ouderenzorg komt tot stand door het grote aantal extra bijdragen in 2012; Wildersgelden, de Innovatiegelden, meerdere subsidiestromen en het feit dat de overproductie in het Vechtdal door het Zorgkantoor vergoed werd. De ouderenzorg heeft reeds de afgelopen jaren voorgesorteerd op de nieuwe inrichting van de ouderenzorg, het feit dat mensen langer met diverse ondersteuning in de thuissituatie ie zullen blijven, daardoor zijn de ZZP's 1 t/m 3 vrijwel niet meer aanwezig. 10

11 De Wildersgelden hebben gezorgd voor de mogelijkheid tot meer handen aan het bed, meer tijd voor de cliënt en meer scholingsmogelijkheden voor het personeel. Het negatieve resultaat van de ziekenhuiszorg wordt veroorzaakt doordat het huidige gebouw geen optimale logistieke mogelijkheden biedt waardoor patiëntenstromen niet geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast zijn een aantal zaken in het verleden zwaar aangezet waardoor in 2012 veel kosten voor kwaliteit en modern werkgeverschap ingezet zijn die financiële druk geven. U moet daarbij denken aan: een volledig elektronisch patiëntendossier een hoge mate van service waardoor de patiënten van ruim buiten het adherentiegebied naar ons toekomen door de goede naam veel oncologische zorg. In 2013 wordt een herinrichting van de productie overwogen waarbij uiteraard de basiszorg een must is. Bepaald zal worden of de productie anders ingericht zal worden zodat een logistieke optimalisatie aan de orde kan zijn naast een minimale belasting. Exploitatieoverzicht Saxenburgh Groep verdeeld naar de segmenten 11

12 Risico s en onzekerheden Risico s Veranderend zorglandschap Financiële druk op Nederlandse Gezondheidszorg Daling financiële performance Saxenburgh Groep Standpunt Saxenburgh Groep Streven naar gezondheidsbewuste burgers die zoveel mogelijk zelf de regie voeren over hun gezondheid en waar nodig flexibele netwerken van mantelzorgers, professionals, technologieën en organisaties inschakelen om hen met specifieke gezondheidsvragen te helpen. Verbinding met de regio onder het motto Zorg dichterbij beter. De visie van de Saxenburgh Groep op de regiozorg is het verbinden van de 1 e - en 2 e -lijnszorg: het verbinden van huisartsen met medisch specialisten in de zorginstelling en met de gemeenten en de ouderenzorg. Ter verbetering is gesteld dat de personeelskosten niet meer dan 3% op de omzet mogen stijgen, de materiële kosten 2% dienen te dalen, investeringen alleen vanuit een sluitende business case of noodzaak vanuit regelgeving (IGZ, NIAZ etc.), netto resultaat dient minimaal 6 ton te zijn, een solvabiliteitsverbetering van minimaal 1%. Maatregelen Investeren in innovatie van wonen, zorg en welzijn. O.a. via domotica. In samenwerking met regiopartners is het convenant Vitaal Vechtdal ondertekend (2012). Scherpe afspraken met de zorgverzekeraars en het Zorgkantoor, innovatie van de zorgproducten vooral in de ouderenzorg en samenwerking met andere zorginstellingen en zorgverleners wat zich geuit heeft in o.a. het Vitale Vechtdal. Vermindering van de verbetering van de kwaliteit, uiteraard aandacht maar financieel iets minder dan voorgaande jaren. Wel veel financiële middelen beschikbaar gesteld voor scholing maar ook aan de digitale ondersteuning van de verbetering van zorg (domotica, software, hardware, ECD en EPD). Samenwerking tussen de specialisten en managers om bij het onderzoekspatroon van de specialisten het nut en de kosten in een bepaald evenwicht te brengen. 12

13 Stijgende zorgvraag in verband met demografische ontwikkelingen Veranderende wet- en regelgeving Voor de ziekenhuiszorg groep betekent dit een directe verbinding zoeken met de eerste en derde lijn. (Vitaal Vechtdal) Bekend is dat de komende jaren de populatie in Hardenberg ouder blijft worden. Oudere mensen betekent meer zorg in het ziekenhuis, meer vraag, meer kosten. Dit past niet in het bestel daarom meer verbinding en dus meer patiënten terug verwijzen naar de huisarts. Cliënten voor de ouderenzorg dienen langer met uiteraard ondersteuning op zichzelf te wonen. Gerichter werken aan kostenreducering. Hierbij denken aan domotica maar ook zorg vanuit de buurt, huisarts, fysiotherapeut en de schoonmaakster. Meerjarig investering- en exploitatiebegroting opgesteld, meer resultaatgerichte bedrijfsvoering. Financiële instrumenten De Saxenburgh Groep kent al vele jaren een Planning en Control-cyclus die bestaat uit: een strategische meerjarenplan beleidsplan jaarlijkse kaderbrieven met begrotingen per divisie, per dienst, per afdeling, ondernemers dienstplannen per jaar bedrijfsvoeringsoverleggen per kwartaal maandelijkse rapportages van afdeling naar concernniveau vergelijkingen tussen realisatie en begroting, prognoses. Met andere woorden, de PDCA-cyclus wordt gebruikt (Plan-Do-Check-Act). In 2012 is gestart met een andere werkwijze met dezelfde elementen namelijk de zogenaamde A3- methode waarop volgens het INK-model een aantal zaken kort maar krachtig worden beschreven: van de missie en visie naar de succesbepalende factoren en uiteindelijk naar de resultaten. De cyclus begint bij de Raad van Bestuur en kan vervolgens naar beneden vertaald worden van onderneming naar afdeling. De managementinformatie is in 2012 nog niet volledig afgestemd op de A3-systematiek maar geeft voldoende zicht om goed te kunnen managen. Verfijning van de managementinformatie is in 2013 aan de orde. 13

14 Toepassing van gedragscodes De Saxenburgh Groep heeft de principes van de Zorgbrede Governance code opgevolgd en nageleefd als het gaat om het functioneren van de organisatie, Raad van Bestuur, toezichthouders en het samenspel tussen deze partijen. Door juiste toepassing van de code is het mogelijk om transparant te zijn in gedrag en verwachtingen als het gaat over goed bestuur en goed toezicht betreffende de Saxenburgh Groep. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Algemene maatschappelijke aspecten Voor meer achtergrondinformatie over de maatschappelijke aspecten van de Saxenburgh Groep wordt verwezen naar het voorwoord en de algemene informatie van dit document. Milieuaspecten In 2011 is het Milieubeleidsplan Saxenburgh Groep definitief vastgesteld door Raad van Bestuur en de STO (Strategisch Overleg). Naar aanleiding van dit beleidsplan heeft er in 2012 een energiebesparingsonderzoek plaatsgevonden voor de locaties van de Saxenburgh Groep. Ook is het project gevaarlijke (afval)stoffen opgepakt (zie verderop in dit hoofdstuk). Energiebesparingsonderzoek Voor de locaties Clara Feyoen Heem, Röpcke Zweers Ziekenhuis en Oldenhaghen is geen onderzoek uitgevoerd, deze locaties worden binnen drie jaar gesloopt. Voor de locaties Oostloorn, Welgelegen en dagziekenhuis Aleida Kramer is wel een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Hierin wordt genoemd welke investeringen de Saxenburgh Groep moeten doen en binnen hoeveel jaar deze zijn terugverdiend. Op alle drie de locaties speelt momenteel de vraag wat er met de gebouwen gaat gebeuren: slopen, renoveren of overnemen door woningstichting. Wanneer hier de uitkomst van duidelijk is (waarschijnlijk 2013), kunnen de acties vanuit de energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd worden. Project Gevaarlijke afvalstoffen Het Klinisch Chemisch Lab heeft zowel de afvalstromen en registratie gevaarlijke stoffen geheel in beeld conform hun accreditatie. Voor de rest van de organisatie was dit aan actualisatie toe. In het kader van het project Gevaarlijke stoffen zijn de afvalstromen van gevaarlijk afval binnen de gehele organisatie op nieuw in kaart gebracht. De afvalwijzer is hierop aangepast en er is een nieuwe procedure ontwikkeld waarbij de afdelingen de juiste verpakkingen en de juiste stickers moeten bestellen en gebruiken. Dit geheel komt op I- portal te staan (informatiesysteem voor digitale brondocumenten, bestemd voor alle medewerkers Saxenburgh Groep). Ook hebben de medewerkers van de afdeling Logistiek cursus gehad over het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen. Daarnaast is begonnen met de registratie van gevaarlijke stoffen. Er is gekozen voor een pilot op de afdeling Technische Dienst (TD). Deze pilot is gedaan is samenwerking met adviesbureau BMD en de ARBO-coördinator van de Saxenburgh Groep. Die heeft geïnventariseerd welke gevaarlijke stoffen de TD allemaal gebruikt en BMD heeft daarvan een register gevaarlijke stoffen met bijbehorende Veiligheids Informatie Bladen (VIB) gemaakt. Nu volgen er nog aanbevelingen over hoe de Saxenburgh Groep deze producten op moet slaan, welke producten ze beter niet meer kunnen gebruiken etcetera. Tevens hebben een aantal medewerkers van de TD cursus gehad over het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen. Momenteel vindt de inventarisatie bij de afdeling Logistiek plaats en zal deze inventarisatie verder uitgerold worden door de gehele organisatie. 14

15 Sociale aspecten In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de Saxenburgh Groep zich bewust van haar rol als een van de grootste werkgevers in de regio. De komende jaren wordt een tekort aan medewerkers in de zorg verwacht. Ook vraagt de context waarbinnen deze zorg wordt geleverd om een herverdeling van taken en een doorontwikkeling van kennis en vaardigheden. De Saxenburgh Groep heeft haar aanbod voor opleidingsplaatsen in de zorg (beroepspraktijkvorming) afgestemd op deze ontwikkeling en daarnaast een intensief opleidingsprogramma voor medewerkers opgestart zodat medewerkers en organisatie mee kunnen bewegen richting de ingezette koers. Ook heeft de Saxenburgh Groep in 2012 samen met collega instelling Baalderborg Groep, de gemeente Hardenberg, het UWV werkbedrijf, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland en Calibris samengewerkt in het project Instroom Zorg. Dit project richt zich op de instroom, scholing, begeleiding, doorstroom en uitstroom van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2012 is gestart met een groep van in totaal 20 kandidaten waarvan er 10 zijn geplaatst bij de Saxenburgh Groep. De kandidaten zijn na voorselectie door de gemeente en het UWV geplaatst en worden met behoud van uitkering opgeleid tot Verzorgend/helpende welzijn niveau 2. De Saxenburgh Groep draagt zorg voor het opleiden van de kandidaten inclusief de financiering hiervan. De Saxenburgh Groep heeft zich in de samenwerkingsovereenkomst gecommitteerd om kandidaten die met goed gevolg de opleiding tot niveau 2 hebben doorlopen aansluitend een leer-arbeidsovereenkomst aan te bieden voor de opleiding tot verzorgende niveau 3. In de regio Coevorden worden in samenwerking met De Bentheimer werkervaringsplaatsen aangeboden voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, o.a. Wajong. Economische aspecten Binnen het maatschappelijk ondernemen kan eigenlijk geen winst- of resultaatverbetering aan de orde zijn. Vanuit de financiële instellingen, met name de banken, is de laatste jaren een behoorlijke druk op de zorginstellingen komen te staan, helemaal op de instelling die financiering nodig maakt voor bijvoorbeeld nieuwbouwplannen. De Saxenburgh Groep wordt op de lange termijn een solvabiliteit van minimaal 20% opgelegd. Dit betekent dat zorggelden aangewend moeten worden om het resultaat van de zorginstellingen te verbeteren. Deels is deze eis financieel verantwoord, maar voor de Saxenburgh Groep blijft het maatschappelijk gezien bijna onverantwoord. Daarom heeft de Saxenburgh Groep de maatschappelijk eis, verbetering van de zorg, de laatste jaren laten prevaleren boven de financiële eis. Echter, om een nieuw ziekenhuis te realiseren, dan zal dat de komende jaren niet mogelijk zijn! Beleid bezoldiging bestuurders en toezichthouders Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst die met de Raad van Bestuur is gesloten op basis van de NVZDregeling. Deze overeenkomst kwam tot stand voor de invoering van de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Mede met inachtneming van het gestelde in die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de NVZD-regeling. 15

16 Actuele ontwikkelingen in het zorgproces Gevolgen DOT / Invoering prestatiebekostiging De invoering van DOT heeft op het zorgproces slechts een beperkte invloed gehad. Voor het DOT- tijdperk waren er de DBC's. DOT's zijn de Dbc s Op weg naar Transparantie en moeten meer en beter inzicht geven op het zorgproces. De praktijk leert dat DOT weliswaar informatie geeft, maar door de hoge mate van complexheid voor de patiënten veelal onbegrijpelijker is. Zeker omdat gemiddelde prijzen per patiënt in rekening gebracht worden. Financieel gezien brengt DOT een complexe financieringsstructuur met zich mee die uiteindelijk na twee jaar definitieve budgetten over 2012 realiseert. Gevolgen scheiden van wonen en zorg In 2012 zien we een verdere concretisering van het landelijke beleid Scheiden van wonen en zorg. De gevolgen hiervan zijn in 2012 verder vertaald in het beleid m.b.t. ontwikkeling van het zorgproces. Het aanbod wordt steeds meer vormgegeven vanuit een buurt/wijkgerichte benadering met daarin centraal de wens van de burger. In 2012 zijn hier al een aantal stappen in gezet: De afbouw van lage ZZP s in de zorgcentra is ingezet en wordt nu aangeboden in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT). Inmiddels heeft dit geleid tot een concrete levering van 24-uurs zorg en welzijn, met ondersteuning in de huishouding van de thuissituatie aan de cliënten. Er is, in samenwerking met ander zorgaanbieders, gemeente en woningbouwcorporaties, gestart met het ontwikkelen en realiseren van wijksteunpunten, het opzetten van hulpdiensten en 24-uurs zorg in de wijk met een kleinschalige woonvoorziening. Inmiddels is het wijksteunpunt Nijenhagen doorontwikkeld met de bewoners van de wijk en is er gestart met de bouw van een tweede wijksteunpunt, in een nieuwe wijk in de gemeente Hardenberg, met een woonvoorziening, bestemd voor zelfstandig en kleinschalig beschermd wonen. Scheiden van wonen en zorg en kleinschalige woonvormen stellen andere eisen aan medewerkers en werkorganisaties. Er is een stap gemaakt in het inrichten van de werkorganisaties, afgestemd op wijkgericht werken. Medewerkers en teams zijn gestart met training en vorming ter voorbereiding op het werken in buurtgerichte zettingen, waarbij de burger, in zijn omgeving, centraal staat en er een goede balans is tussen kwaliteit, betaalbaarheid en professionaliteit. Informatie rond zorgproces (kwalitatief en kwantitatief) Patiënten en cliënten van de Saxenburgh Groep mogen verwachten dat zij kwalitatief goede zorg krijgen. De Saxenburgh Groep werkt voortdurend aan verdere verbetering van die kwaliteit van zorg. In 2012 heeft de Saxenburgh Groep de volgende kwaliteitscertificeringen behaald: NIAZ: Partijen als zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en de samenleving in z n geheel kunnen aan dit keurmerk het vertrouwen ontlenen dat de zorg op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht. Met deze her-accreditatie heeft de Saxenburgh Groep een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem. 16

17 Topzorgpredikaat dikke darmkanker: Van zorgverzekeraar Menzis heeft het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg in 2012 het predikaat TopZorg voor de behandeling van darmkanker gekregen. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg is nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten binnen twee weken terecht bij de arts voor maag, darm en leverziekten (MDL arts en is er veel aandacht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een stomaverpleegkundige. Spataderkeurmerk: De chirurgen en dermatologen van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en het team er omheen hebben in 2012 het spataderkeurmerk behaald van de patiëntenvereniging Hart- en Vaatgroep. Dit betekent dat de zorg voor patiënten met spataderen voldoet aan de kwaliteitscriteria van deze vereniging. Oncologische kwaliteitsonderscheidingen: De afgelopen maanden heeft het ziekenhuis een aantal kwaliteitsonderscheidingen op het gebied van oncologische zorg mogen ontvangen. Het gaat om het roze lintje voor borstkankerzorg, het groene vinkje voor de zorg van bloed- en lymfklierkanker en een vinkje in de patiëntenwijzer voor stomazorg. Dit zijn onderscheidingen van patiëntenverenigingen en geven aan, dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die deze patiëntenverenigingen stellen aan die specifieke zorg. Vastgoed De Saxenburgh Groep is van mening dat ze bestendige en economisch rendabele gebouwen en/of zorgcomplexen willen hebben, die voldoen aan de verwachting van onze patiënten/cliënten en passen bij ons ambitieniveau. De eigendomsvraag is belegd in het vastgestelde vastgoedbeleid. Wij willen ons vastgoedbeleid op een verantwoorde wijze binnen onze organisatie verankeren en beheersbaar en transparant inrichten. De door de overheid ingezette veranderingen met betrekking tot het onderbrengen van de kapitaallasten in de prijs van onze producten zijn leidend voor de wijze waarop wij ons vastgoed exploiteren. De Saxenburgh Groep wil slagvaardig blijven in de veranderende markt. Daarom is per 1 januari 2013 besloten dat de aansturing met betrekking tot vastgoedvraagstukken op tactisch en operationeel niveau bij het Hoofd Vastgoed & Bouwontwikkeling ligt. Fusies In 2004 besloten de Raden van Toezicht van de stichtingen Zorgcentrum Hardenberg- Gramsbergen en Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg te fuseren in de nieuwe stichting de Saxenburgh Groep. In 2010 werd het verzorgingshuis Oldenhaghen in Ommen door een fusie toegevoegd aan de Saxenburgh Groep. In Ommen werd tenslotte in 2011 de zorg/woonvorm Nijenhaghen met 24 zorgplekken een nieuwe locatie van de Saxenburgh Groep. De fusies waren vooral belangrijk vanuit strategisch perspectief. Door het uitbreiden van de Saxenburgh Groep is er in het Overijsselse Vechtdal (gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen) feitelijk maar één zorgaanbieder die zowel klinische ziekenhuiszorg als ouderenzorg aanbiedt. 17

18 Door de grote verbinding met de huisartsen in het gebied kunnen patiënten in de regio moeiteloos verwezen worden en levert samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis en ouderenzorg geen kostenverspilling op. Daarnaast speelt waardetoevoeging aan de organisatie ook een grote rol. Financiering, liquiditeit De nieuwe DOT-financiering in 2012 heeft tot gevolg dat zowel alle zorginstellingen als de verzekeraars moesten omschakelen op nieuwe software en zich de systematiek moesten aanleren. Dit heeft voor vele partijen het effect gehad dat pas laat in 2012 voor het eerst gefactureerd kon worden. De verzekeraars hebben slechts onder zeer stringente voorwaarden een voorschot vertrekt. Voor de Saxenburgh Groep gold dat zij vanwege de samenstelling ouderenzorg en ziekenhuiszorg, in ieder geval een constante geldstroom kende, namelijk die van de ouderenzorg. Voor het ziekenhuis heeft de eerste facturering in juli plaatsgevonden. Daarmee zijn geen liquiditeitsproblemen in 2012 aanwezig geweest. Ook in 2012 is hard gewerkt aan financiering van het nieuwe ziekenhuis. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in de ouderenzorg, nieuwe en meer op de toekomst afgestemde huisvesting, in samenwerking met diverse woningbouwcoöperaties, uitgevoerd. Dit laatste geeft geen financiële druk op de Saxenburgh groep gelegd. De samenstelling van de leningenportefeuille van de totale Saxenburgh Groep geeft aanleiding om kortlopende gelden om te zetten naar langlopend. Dit is beoordeeld in 2012, de planning is dat dit in de loop van 2013 omgezet gaat worden. ICT, ECD, EPD Vanuit het strategisch beleidsplan van de Saxenburgh Groep is het informatiebeleid opgesteld. Kernpunt in dat informatiebeleid voor de komende jaren ( ) is om alle informatievoorziening voor de zorg (ziekenhuis EPD en ouderenzorg ECD) zoveel mogelijk te integreren en te digitaliseren, gericht op optimale ondersteuning van de zorgprocessen en minimale administratieve lasten. De afgelopen jaren is de elektronische dossiervoering grotendeels ingevoerd, in 2013 wordt aan de kant voor de ziekenhuiszorg de medische dossiervoering door alle specialismen digitaal gedaan en wordt het medicatiedossier verder geïntegreerd. Aan de ouderenzorg kant ligt de nadruk binnen het cliëntendossier, op het verbeteren van het medicatieproces, waarbij elektronische medicatieoverdracht in de keten wordt gerealiseerd. Het verder digitaliseren van de zorgprocessen in ziekenhuis- en ouderenzorg, zorgt voor procesverbeteringen op gebied van zorglogistiek en kwaliteit. De informatievoorziening en informatieverwerking tussen de Saxenburgh Groep, de eerste lijn in de regio en de derde lijn samenwerkingspartners verloopt waar mogelijk digitaal, gericht op optimale ondersteuning van ketenzorg, waarbij gebruiksgemak en beveiliging van informatie randvoorwaardelijk zijn. Dat moet ook gaan gelden voor de online informatie en diensten die de Saxenburgh Groep aan haar patiënten en cliënten beschikbaar stelt en die zijn gericht op het ondersteunen van zelfservice en zelfmanagement. 18

19 Vooruitblik 2013 In de kaderbrief voor 2013 zijn volgens het INK-managementmodel en de A3-methodiek de volgende visie neergelegd: De Saxenburgh Groep wil de belangrijkste zorgaanbieder zijn in de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen. Dit wil de Saxenburgh Groep bereiken door: 1. Op een klantgerichte wijze te werken. Hierbij houden we rekening met individuele zelfstandigheid en levensovertuiging van cliënten. 2. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en toegankelijke zorg te leveren met onze goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers. 3. Een gezonde en financiële bedrijfsvoering te realiseren waarbij we rekening houden met / inspelen op een steeds veranderende omgeving, zodat we onze continuïteit op lange termijn kunnen waarborgen. 4. Zelf te innoveren, innovaties te ondersteunen en in formele zin samenwerkingsverbanden aan te gaan die de zorgketen versterken en de klant de beste denkbare zorgkeuze geeft. 5. Het bieden van huisvesting die voldoet aan de verwachtingen van onze klanten en het hoge ambitieniveau van onze eigen organisatie. 6. Het invulling geven aan het begrip goed werkgeverschap Als we het hebben over een vooruitblik voor 2013 naar de maatschappij, dan komen een aantal highlights naar boven: Nieuwbouw ziekenhuis Beoordeling vanuit en door de media Imago en verbinding met de regio Nieuwe/vervanging locaties ouderenzorg Sociale media krijgt smoel Toegankelijkheid eigen gegevens via portal en digitaal dossier Besparing op kosten Investeringen terugdringen In het Informatie Memorandum Nieuwbouw Ziekenhuis is nog eens extra specifiek gemaakt welke benoembare en/of voorspelbare ontwikkelingen van belang zijn mee te nemen in de op te stellen jaarplannen voor Vanuit de uitgebreide (bedrijfs)analyse die de afgelopen 16 maanden in en voor de divisie ouderenzorg is opgesteld waar het de ontwikkelingen in de V&V sector betreft en wat wij daar als Saxenburgh Groep mee moeten doen, is heel specifiek gemaakt waarop vanaf 2013 moet worden gefocust. Tenslotte zijn er voor de strategisch belangrijke diensten HRM en Facilitair bedrijf concrete doelen benoemd waar naartoe moet worden gewerkt. HRM moet als dienst vanaf 2013 klaar zijn om verschillende transities in onze bedrijfsvoering vanuit de inhoud deskundig en gericht te begeleiden en het Facilitair Bedrijf start een veranderingsproces gericht op vooral regie op facilitering en sourcing. 19

20 Zorgbrede Governancecode Besturings- en toezichtsmodel De Saxenburgh Groep hanteert de Zorgbrede Governancecode van de branchevereniging Zorg. Voor zowel het ziekenhuis als de V&V-sector worden de normen van de code doorgevoerd. In navolging van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is in 2006 besloten om het enquêterecht toe te wijzen aan de Cliëntenraad en dit in de statuten op te nemen. De stichting Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de taak de stichting Saxenburgh Groep te besturen met inachtneming van het bestuursreglement en de statuten van de Saxenburgh Groep. In het bestuursreglement wordt ingegaan op de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van en door de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn transparantie en het tegengaan van belangenverstrengeling permanente aandachtsgebieden. In de statuten en het bestuursreglement zijn de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance verwerkt. De Saxenburgh Groep leeft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code naar inhoud en strekking na. Afzonderlijke informatie toezichthouders De Raad van Toezicht bestaat uit een zevental leden. Elke is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen portefeuille: Dhr. mr. R.R. Schuldink: voorzitter Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen: lid, tevens lid commissie toezicht kwaliteit van zorg / kwaliteit Dhr. drs. P.A. Albracht: lid / bouw Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel: lid benoemd op voordracht van de cliëntenraad, tevens plaatsvervangend lid auditcommissie, tevens lid commissie toezicht kwaliteit van zorg / cliëntenperspectief Dhr. J. Liese: vice-voorzitter / algemeen Dhr. F. Schepers: lid, tevens lid auditcommissie / financiën Dhr. J. Westert: lid, tevens lid auditcommissie / algemeen. N.B. Uit governance oogpunt nam hij het vice-voorzitterschap tijdelijk waar (van t/m ). In de bijlage (Bijlage 2: Informatie en samenstelling Raad van Toezicht) staat een overzicht met afzonderlijke informatie v.w.b. de toezichthouders over hoofdbetrekking, nevenfuncties en een rooster van aftreden. Overleg Raad van Bestuur met Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Daarbij werd onder meer gesproken over de strategie en de voornaamste risico s van de Saxenburgh Groep alsmede de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en significante wijzigingen daarin. Voorafgaand aan deze vergaderingen, vond telkens vooroverleg van de Raad van Toezicht plaats. Verder kwam de Raad van Toezicht nog drie keer bijeen voor overleg zonder de Raad van Bestuur. Ook is de Raad van Toezicht twee keer op werkbezoek geweest: één keer in het werkgebied Ommen en één keer in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Tot slot heeft een delegatie van de Raad van Toezicht één keer overleg gevoerd met een delegatie van het bestuur van de Vereniging Medische Staf, één keer met de ondernemingsraad en één keer met de cliëntenraad van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee commissies, te weten de auditcommissie Financiën en de commissie Toezicht Kwaliteit van Zorg. Eerstgenoemde commissie kwam in 2012 twee keer bijeen en laatstgenoemde drie keer. 20

21 Ontwikkelingen Raad van Toezicht 2012 Evaluatie De evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht, in het licht van de toepassing van de Zorgbrede Governancecode, vindt periodiek plaats aan de hand van een gestandaardiseerde lijst. De uitkomst daarvan wordt besproken en er worden verbeterplannen vastgesteld. De laatste evaluatie die besproken is, is die van Door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden in 2012 De Raad van Toezicht heeft zich intensief bezig gehouden met het toezicht op de kwaliteit. Zij heeft besloten tot de instelling van een commissie Toezicht Kwaliteit van Zorg binnen de Raad van Toezicht. De plannen om te komen tot nieuwbouw van het ziekenhuis vormen een intensief onderwerp van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In de zorgvisie van de Saxenburgh Groep is zorg dichterbij Beter een nadrukkelijk uitgangspunt. De uitwerking van de regiozorg met de huisartsen en gemeenten is voortdurend onderwerp van gesprek. In dit kader worden de ontwikkelingen rond Vitaal Vechtdal gevolgd. De groei van de ouderenzorg en de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de ouderenzorg zijn een ander thema van gesprek binnen de Raad van Toezicht. Waarborging deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan In 2012 heeft de Raad van Toezicht, samen met de Raad van Bestuur, deelgenomen aan een scholingsbijeenkomst over financiën en aan een scholingsbijeenkomst over bouw. In 2013 zal een opleidingsplan voor de Raad van Toezicht worden ontwikkeld. Onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht Met in acht name van de governance code en de berichtgeving dat dhr. Liese is benoemd tot interim-bestuurder van een andere zorginstelling in het adherentiegebied van de Saxenburgh Groep, is hij in december 2011 teruggetreden als vicevoorzitter. Dhr. Westert heeft deze functie geheel 2012 op zich genomen. Uiteenzetting hoofdlijnen governance-structuur De Saxenburgh Groep hanteert de Zorgbrede Governancecode van de branchevereniging Zorg. Voor zowel het ziekenhuis als de V&V-sector worden de normen van de code doorgevoerd. In navolging van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is in 2006 besloten om het enquêterecht toe te wijzen aan de Cliëntenraad en dit in de statuten op te nemen. Verantwoording Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur en relevante nevenfuncties De Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de taak de stichting Saxenburgh Groep te besturen met inachtneming van het bestuursreglement en de statuten van de Saxenburgh Groep. In het bestuursreglement wordt ingegaan op de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van en door de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn transparantie en het tegengaan van belangenverstrengeling permanente aandachtsgebieden. In de statuten en het bestuursreglement zijn de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance verwerkt. De Saxenburgh Groep leeft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code naar inhoud en strekking na. 21

22 Van t/m Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties t/m t/m Dhr. H.H. van der Wal Mw. P.M. Terwijn Lid Raad van Bestuur - Lid Raad van Toezicht Laboratorium voor Infectieziekten - Lid Bestuur Stichting Hospice Hardenberg - Penningmeester Bestuur Stichting SIGRCH - Voorzitter Bestuur Stichting Medifast Hardenberg Lid Raad van Bestuur - Lid bestuurs- en adviescommissie NVZ - Bestuurslid MCCH De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn geaccordeerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Saxenburgh Groep kent een algemene regel ter voorkoming van belangenverstrengeling. Planning & control, risicomanagementsysteem Met de Raad van Bestuur is het afgelopen jaar intensief van gedachten gewisseld over de planning en control van de organisatie op basis van de kaderbrief, de procedure tot vaststelling van de begroting en de betrokkenheid van de Raad van Toezicht in dat proces. Door middel van kwartaalrapportages worden de ontwikkelingen van de Saxenburgh Groep besproken. Tijdens de gesprekken van de auditcommissie en de bevindingen van de accountant is aandacht gegeven aan het risicomanagementsysteem en de verbetermogelijkheden. Fraudebeleid, fraudes en maatregelen De verantwoordelijke accountant van PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in haar jaarcontrole expliciet gekeken naar het fraudebeleid en fraudes. Er zijn door PwC geen fraudes geconstateerd. 22

23 Bijlagen Bijlage 1: Organogram 23

24 Bijlage 2: Informatie en samenstelling Raad van Toezicht Vergaderingen Samenstelling Raad van Toezicht (per ) 2012 present Dhr. mr. R.R. Schuldink 10 Functie/portefeuille voorzitter Hoofdbetrekking Advocaat Schuldink advocaten te Hardenberg Nevenfuncties Bestuurder voetbalvereniging HHC-Hardenberg te Hardenberg Voorzitter Stichting UVR (Uitwisseling Vakkennis Roemenië-Nederland) te Hardenberg Adviseur VTCV (Voetbal Talenten Centrum Vechtdal) te Hardenberg Bestuurslid ACNS Projecthulp (Adoption Centre Netherlands Sri Lanka Projecthulp) te Ochten Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen 9 Functie/portefeuille lid, tevens lid commissie toezicht kwaliteit van zorg / kwaliteit Hoofdbetrekking - Nevenfuncties Lid Begeleidingscommissie onderzoek VWS naar Wet BIG te Den Haag Voorzitter Visitatiecommissie praktijkvisitaties Verpleegkundig Specialist te Utrecht Dhr. drs. P.A. Albracht 10 Functie/portefeuille lid / bouw Hoofdbetrekking Partner Albracht, van Rooijen & de Vries, financiële vastgoedstrategen te Dalfsen Nevenfuncties Lid ledenraad Protestant Christelijk Onderwijs e.o. te Dalfsen Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel 10 Functie/portefeuille lid benoemd op voordracht van de cliëntenraad, tevens plaatsvervangend lid auditcommissie, tevens lid commissie toezicht kwaliteit van zorg / cliëntenperspectief Hoofdbetrekking Nevenfuncties Firmant Antuma Loon en Grondverzetbedrijf te Dedemsvaart Firmant Grondverzetbedrijf Antuma &Partners te Dedemsvaart Lid Provinciale Staten Overijssel te Zwolle Vice-voorzitter bestuur Cumela, provincie Overijssel 24

25 Dhr. J. Liese 9 Functie/portefeuille Hoofdbetrekking vice-voorzitter / algemeen Eigenaar bureau Liese-Inzicht voor mediation en coaching te Dedemsvaart Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Gezondheidshuis te Zwolle Voorzitter Raad van Toezicht Transfercentrum Maasland te Hardenberg Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Borne Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Zwartewaterland Voorzitter Stichting Beroepsonderwijs N.O.-Overijssel te Hardenberg Voorzitter Stichting Kunstwegen Nederland te Zwolle Bestuurslid EWIV te Nordhorn (Dld) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Hoogeveen Lid dagelijks bestuur Regionaal Techniek Centrum te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Phelpsstichting te Bussum Voorzitter Avereester Kunstkring te Dedemsvaart Dhr. F. Schepers 8 Functie/portefeuille lid, tevens lid auditcommissie / financiën Hoofdbetrekking - Nevenfuncties Lid Raad van Advies Verhoek International B.V. te Genemuiden Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Owase te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Stenden Hoogeschool te Leeuwarden/Emmen Lid Raad van Commissarissen Avebe te Veendam Bestuurslid stichting De Zwieseborg te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Vechtdal College te Hardenberg Dhr. J. Westert 9 Functie/portefeuille lid, tevens lid auditcommissie / algemeen N.B. Uit governance oogpunt nam hij het vicevoorzitterschap tijdelijk waar (van t/m ). Hoofdbetrekking Nevenfuncties Voorzitter LVGS, besturenorganisatie onderwijs te Woerden Fractievoorzitter ChristenUnie Provinciale Staten Overijssel te Zwolle Voorzitter Stichting ROC Menso Alting Zwolle Voorzitter curatorium Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie te Amersfoort Voorzitter Stichting Wooninitiatief Ommen te Ommen Bestuurslid Stichting Prinsjesdagontbijt te Den Haag 25

26 Rooster van aftreden Raad van Toezicht dhr. mr. R.R. Schuldink* B HB HB A/N mw. drs. E.P.L. Albersnagel- Thijssen dhr. drs. P.A. Albracht B B A/H A/H mw. L.T. Antuma- B Duisterwinkel dhr. J. Liese B A/H A/H dhr. F. Schepers B HB A/N dhr. J. Westert B A/H B A H HB N benoemd (voor een periode van 4 jaar en ten hoogste eenmaal herbenoembaar) aftredend herbenoembaar herbenoemd niet herbenoembaar * Dhr. Schuldink is in 1998 benoemd tot bestuurslid van de Stichting Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen. Bij de fusie in september 2004 is hij benoemd tot lid Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep. Vooruitlopend op het aftreden van toenmalige voorzitter per 1 september 2010 werd dhr. Schuldink per 1 april 2010 benoemd tot voorzitter voor een periode van vier jaar. Op 1 oktober 2012 is besloten dat die periode niet verlengd kan worden door herbenoeming. 26

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie.

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie. 7 juli 2017 Visie op toezicht houden bij Koraal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving, waaronder

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie