Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015"

Transcriptie

1 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V

2 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Doelstelling Methode Toetsingskader Beschrijving locatie 4 2 Conclusie en beschouwing Overzicht van de scores per thema Conclusie: geboden zorg voldoet vrijwel niet aan de normen en is daardoor zeer risicovol Kwaliteitsverbeteringen 2013 verloren gegaan Medicatieveiligheid vraagt om maatregelen en evaluatie van het proces met alle betrokkenen (Zorg)continuïteit staat onder druk Cliëntgerichtheid 6 3 Handhaving Overzicht van normen waaraan de geboden zorg niet voldeed Resultaatsverslag Beoordeling van overige locaties Vervolgacties inspectie 9 4 Bevindingen inspectiebezoek Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid Thema 2: cliëntdossier Thema 3: deskundigheid en inzet medewerkers Thema 4: medicatieveiligheid Thema 5: vrijheidsbeperking 26 5 Reactie van de zorgaanbieder 30 Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 31 Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 32 Pagina 2 van 33

3 1 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg (hierna: de inspectie) hebben op 6 mei 2015 een onaangekondigd bezoek gebracht aan Zorg Stichting Vivence (hierna: ZSV) in Borculo. In het eerste hoofdstuk van dit rapport beschrijft de inspectie het kader waarbinnen zij het bezoek bracht. In de hoofdstukken hierna volgen de conclusie en beschouwing, de handhaving met daarin de maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen en tenslotte de bevindingen. 1.1 Aanleiding en belang De taak van de inspectie is het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden bij onder toezicht staande zorgaanbieders. De inspectie doet dit niet vanuit de opvatting regels zijn regels, maar vanuit de overtuiging dat regels en (beroeps)normen er zijn om risico s tegen te gaan en gezondheidsschade te voorkomen. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen. De inspectie geeft onder meer invulling aan haar taak door aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken te brengen aan onder toezicht staande zorgaanbieders. De inspectie heeft naar aanleiding van verschillende signalen besloten de locatie in Borculo te bezoeken. De inspectie heeft deze signalen ontvangen van Zorgkantoor Achmea. De signalen richten zich onder andere op het ontbreken van een heldere klachtenregeling, het niet nakomen van (zorg) afspraken, zorgen over de continuïteit van de zorg, het verloop bij managers en het lange tijd ontbreken van dagbesteding bij sommige cliënten. 1.2 Doelstelling De doelstelling van het inspectiebezoek was te beoordelen in hoeverre de door ZSV geboden zorg voldeed aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico s op gezondheidsschade bij cliënten beperken. 1.3 Methode Om tot een gefundeerd oordeel te komen, gebruikte de inspectie verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te vergelijken en te wegen, beoordeelde de inspectie of de door ZSV geboden zorg voldeed aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden. De inspectie raadpleegde de volgende informatiebronnen: uitvoerende medewerkers; behandelaars; het management(team); (wettelijk) vertegenwoordiger cliëntdossiers; documenten, genoemd in bijlage 1; een rondgang door de locatie. Pagina 3 van 33

4 De inspectie heeft niet met de cliënten kunnen spreken, omdat zij in verband met vakantie een dagje uit waren. De inspectie selecteerde een aantal thema s waarvan bekend is dat zij binnen de langdurige zorg en jeugdhulp graadmeters zijn voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De inspectie toetste de kwaliteit en de veiligheid van de zorg tijdens het bezoek aan de hand van de volgende thema s: sturen op kwaliteit en veiligheid; cliëntdossier; deskundigheid en inzet personeel; medicatieveiligheid; vrijheidsbeperking. Per thema maakte de inspectie een selectie van normen waaraan zij de geboden zorg toetste. Bij deze selectie baseerde de inspectie zich op bekende risico s op gezondheidsschade bij cliënten. Bij iedere norm formuleerde zij één of meer beoordelingsaspecten. De inspectie toetste in hoeverre de geboden zorg voldeed aan de geselecteerde normen en bijbehorende beoordelingsaspecten. 1.4 Toetsingskader De normen en beoordelingsaspecten die de inspectie hanteerde, zijn gebaseerd op de weten regelgeving en de daarvan afgeleide normen van de koepelorganisaties en de brancheen beroepsverenigingen. Bij risico s waarvoor wet- en regelgeving en daarvan afgeleide normen ontbraken, hanteerde de inspectie indien nodig eigen handhavingnormen. Een overzicht van het normenkader is opgenomen in bijlage Beschrijving locatie Zorg Stichting Vivence beschrijft zichzelf in het jaarverslag van 2013 als volgt: ZSV is een organisatie die er wil zijn, voor nu en voor later! ZSV stelt zich ten doel het opvangen, ondersteunen en behandelen van jongeren, adolescenten en (jong)volwassenen vanaf 14 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Wij bieden trajectzorg op maat binnen onze eigen organisatie, van behandelgroepen tot individuele begeleiding thuis op verschillende locaties in het land. De locatie ZSV in Borculo ligt op een besloten terrein. Ten tijde van het inspectiebezoek verbleven er 14 cliënten in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Er is capaciteit voor 30 plaatsen. De locatie kent 2 behandelgroepen en 3 appartementen. Er is sprake van 24-uurs zorg. Ten tijde van het bezoek woonden 11 kinderen binnen 1 groep. De andere groep was onbezet omdat daarvoor onvoldoende aanmeldingen waren. Sinds juni 2014 wonen 3 kinderen met naast hun (licht) verstandelijke beperking ook een auditieve beperking binnen de voorziening in Borculo. De financiering is geregeld vanuit de WLZ (Awbz) en betreft zorg in natura. Met het zorgkantoor zijn hierover productieafspraken gemaakt. ZSV heeft nog geen afspraken gemaakt met gemeentes. De locatie heeft in de afgelopen 2 jaar te maken gehad met frequente wisseling in het (locatie) management en binnen de gedragskundige ondersteuning. Ten tijde van het bezoek was de gedragskundige inhoudelijke ondersteuning 1 jaar stabiel. De huidige teamleider was vanaf december 2014 in dienst. Daarnaast is de algemeen manager het aanspreekpunt voor de 2 regio s. Met de komst van een nieuwe manager zorg in juni 2015, zal ook de organisatiestructuur wijzigen. Naast de bestuurder zullen vanaf juni 2015 een manager zorg, een manager bedrijfsvoering en een facilitair manager actief zijn. Binnen de locatie waren ten tijde van het bezoek 4 assistent pedagogisch medewerkers (MBO), 7 pedagogisch medewerkers (MBO/HBO), 5 stagiaires, 2 nachtwakers (niet pedagogisch geschoold) 1 behandelcoördinator, 1 pedagoog (HBO), 1 maatschappelijk werker, 1 huishoudelijk medewerker, 1 gastvrouw en 2 facilitair medewerkers werkzaam. Pagina 4 van 33

5 2 Conclusie en beschouwing Dit hoofdstuk start met een totaaloverzicht van de scores per thema. Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie. Daarna volgen paragrafen met een beschouwend karakter. Voor de bevindingen van de inspectie: zie hoofdstuk Overzicht van de scores per thema De onderstaande tabel biedt per thema een overzicht van de normen waaraan de inspectie de geboden zorg toetste. Als de inspectie hierbij naast de geselecteerde normen ook andere normen heeft gehanteerd, zijn de bevindingen daarvan beschreven in hoofdstuk 4 en niet zichtbaar in deze tabel. Thema's Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Sturen op kwaliteit en veiligheid: 7 normen Cliëntdossier: 6 normen Deskundigheid en inzet van personeel: 9 normen Medicatieveiligheid: 9 normen Vrijheidsbeperking: 10 normen Aantal normen 2.2 Conclusie: geboden zorg voldoet vrijwel niet aan de normen en is daardoor zeer risicovol De zorg die ZSV locatie Borculo biedt leidt tot ernstige risico s op gezondheidsschade voor cliënten. De zorg die ZSV Borculo biedt voldoet niet aan 19 normen. Er zijn 30 normen beoordeeld. Om deze risico s te beperken verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder verbeteringen realiseert op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldoet. In hoofdstuk 3 staan de te nemen maatregelen vermeld en worden de vervolgacties aangegeven Kwaliteitsverbeteringen 2013 verloren gegaan Op 10 december 2012 heeft de inspectie een bezoek 2 e fase gefaseerd toezicht gebracht aan ZSV in Borculo. Er werden hoge risico s geconstateerd op de volgende onderwerpen: uitvoering (en ondersteuningsplan), veiligheid en vrijheidsbeperking. Op 13 november 2013 is tijdens een follow-upbezoek vastgesteld dat deze hoge risico s door getroffen verbetermaatregelen gereduceerd waren tot een gering risico op de onderwerpen uitvoering (en ondersteuningsplan) en veiligheid. Op het onderwerp vrijheidsbeperking werd destijds een matig risico gescoord. Pagina 5 van 33

6 De bevindingen uit het recente bezoek aan ZSV in Borculo op 6 mei 2015 laten zien dat eerder doorgevoerde verbeteringen niet hebben stand gehouden. ZSV in Borculo scoort onvoldoende op 19 van de 30 beoordeelde normen. Opnieuw zijn normoverschrijdingen geconstateerd op essentiële thema s als sturen op kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, en medicatieveiligheid. De gesprekspartners tijdens het bezoek geven aan dat de vele wisselingen in korte tijd binnen het locatiemanagement en de inhoudelijke ondersteuning een mogelijke reden hiervoor kan zijn. De inspectie constateert dat de verbetermaatregelen niet geborgd zijn. Dit heeft geleid tot een situatie waarin risico s voor cliënten zijn ontstaan als het gaat om het bieden van verantwoorde zorg Medicatieveiligheid vraagt om maatregelen en evaluatie van het proces met alle betrokkenen In het verslag van het accounthoudergesprek op 21 juni 2010 was al geconstateerd dat medicatieveiligheid geen verplicht onderdeel was van het scholingsplan. Destijds is door de inspectie ook gewezen op het belang van adequate kennis (bij medewerkers) met betrekking tot het medicatieproces. Tijdens het inspectiebezoek op 10 december 2012 is dit opnieuw vastgesteld. In november 2013 tijdens het follow up bezoek constateerde de inspectie dat het medicatiebeleid was verbeterd. Twee medewerkers hadden medicatieveiligheid als taak gekregen en er waren afspraken gemaakt met de apotheker, onder meer over scholing. Verbeterde werkwijzen waren ingevoerd. De inspectie heeft tijdens het onaangekondigde bezoek op 6 mei 2015 opnieuw niet kunnen vaststellen dat medicatieveiligheid structureel geborgd is en met een verplichtend karakter is opgenomen in het scholingsplan. Controle op uitvoering van medicatieveiligheid heeft laten zien dat er niet altijd gewerkt wordt volgens vastgestelde afspraken. Er is geen adequate kennis met betrekking tot medicatie en er is sprake van onvoldoende bewustzijn bij medewerkers over dit risicovolle proces (Zorg)continuïteit staat onder druk Zoals gezegd zijn in relatief korte tijd voorgenomen verbeteringen niet of onvoldoende doorgevoerd en geborgd. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode veel personeelswisselingen geweest. Vacatures staan lange tijd open. Er zijn relatief veel stagiaires op de groepen die meehelpen. De organisatie heeft geen langetermijnvisie beschreven en een stevig onderliggend beleidsplan ontbreekt. Afzonderlijke beleidsstukken zijn in concept gereed, maar zijn nog niet vastgesteld. Tevens ziet de inspectie over een langere periode een gemis aan adequate (inhoudelijke) sturing door en betrokkenheid van het (landelijk) management als het gaat om de locatie in Borculo. Op basis van de bevindingen uit het toezicht van 2012 en 2013 en die uit het recente toezicht heeft de inspectie gerede twijfels over de verbeterkracht en het leervermogen van ZSV en ziet ze risico s met betrekking tot de (zorg)continuïteit binnen de organisatie. 2.3 Cliëntgerichtheid Tijdens het toezicht van 6 mei 2015 heeft de inspectie geen gelegenheid gehad om cliënten te spreken. Wel zijn cliëntdossiers ingezien en is er met medewerkers gesproken over de mate waarin cliënten betrokken worden bij hun zorgafspraken. Ook heeft de inspectie over dit thema gesproken met een wettelijk vertegenwoordiger van één van de cliënten van ZSV Borculo. Uit deze informatiebronnen komt het beeld naar voren dat ZSV nog veel moet investeren in het verbeteren van de positie van haar cliënten. Er is een onafhankelijke klachtencommissie, maar medewerkers zijn hier niet mee bekend en weten niet hoe cliënten of diens vertegenwoordigers toegang kunnen krijgen tot deze onafhankelijke klachtencommissie. Cliëntmedezeggenschap is niet in voldoende mate geregeld, waardoor de belangen van de cliënten (of hun wettelijk vertegenwoordigers) onvoldoende kunnen worden behartigd. Het is niet herleidbaar in hoeverre cliënten structureel worden bevraagd op hun tevredenheid over de in Borculo geboden zorg en dat de resultaten van zo n onderzoek Pagina 6 van 33

7 aantoonbaar zijn gebruikt om de kwaliteit op de locatie te verbeteren. Cliënten en wettelijk vertegenwoordigers zijn voor veel zaken afhankelijk van de medewerking van of besluitvorming door de instelling. Dit maakt dat zij een kwetsbare positie hebben. Het risico bestaat dat als de autonomie van de professional te groot wordt, er onvrede bij cliënten of wettelijk vertegenwoordigers ontstaat en de cliënt niet (meer) de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Als cliënten en wettelijk vertegenwoordigers zich ten tijde van de uitvoering van de hulp gehoord en serieus genomen voelen zal dit leiden tot (herstel van) vertrouwen in de hulp. Ook zullen zij dan eerder in staat zijn te luisteren naar een oordeel of aanbeveling die strijdig is met hun verwachtingen en deze eerder aanvaarden. Pagina 7 van 33

8 3 Handhaving Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de normen waaraan de geboden zorg niet voldeed en waarvoor verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. Vervolgens geeft de inspectie aan wat zij van de zorgaanbieder verwacht. Daarna beschrijft de inspectie haar vervolgacties. De inspectie gaat ervan uit dat de informatie in hoofdstuk 4 voldoende handvatten biedt om de verbeteringen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de in paragraaf 3.1 genoemde normen. 3.1 Overzicht van normen waaraan de geboden zorg niet voldeed 1.1 De zorgaanbieder gebruikt op structurele wijze cliëntervaringen voor kwaliteitsverbetering. 1.3 De zorgaanbieder gebruikt klachten van cliënten voor verbeteracties. 1.4 De zorgaanbieder regelt cliëntenmedezeggenschap. 1.7 De zorgaanbieder heeft geborgd beleid op het terrein van intimiteit, vriendschap, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten. 1.8 De zorgaanbieder zorgt ervoor dat zinvolle/passende dagbesteding in voldoende mate aanwezig is. 2.3 In het cliëntdossier is zichtbaar dat relevante disciplines betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning. 2.4 Medewerkers inventariseren en evalueren periodiek de cliëntgebonden risico's en baseren hierop de zorg en de ondersteuning. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ondersteunings behoeften, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn op elkaar afgestemd. 3.4 Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. 3.5 Medewerkers zorgen ervoor dat cliënten in een veilige (woon)omgeving verblijven. 3.6 Medewerkers krijgen scholing om adequaat te kunnen voorzien in de zorgen ondersteuningsbehoeften van de cliënten. 3.7 De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende en deskundige medewerkers in voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. 4.1 De zorgaanbieder heeft een procedure rondom veilige en verantwoorde farmaceutische zorg beschreven. 4.3 Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie, beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst van de apotheek. 4.6 De zorgaanbieder draagt zorg voor het veilig en verantwoord bewaren en afvoeren van medicatie. 4.7 De zorgaanbieder registreert de (werk)voorraad medicatie en bewaakt de houdbaarheid ervan. 4.9 De medewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en per toedientijdstip op de toedienlijst De arts en de apotheker verrichten ten minste jaarlijks een medicatiebeoordeling voor alle cliënten. 5.1 De zorgaanbieder beschrijft zijn visie op en beleid over preventie, terugdringing, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen. Pagina 8 van 33

9 3.2 Resultaatsverslag De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder de noodzakelijke verbetermaatregelen neemt en de inspectie daarvan een resultaatsverslag stuurt. Dit resultaatsverslag verwacht de inspectie uiterlijk 30 augustus In dit resultaatsverslag staat per norm: - of de zorgaanbieder binnen de gestelde termijn volledig voldoet aan de norm; - welke aanpak en acties de zorgaanbieder heeft ingezet om volledig aan de norm te voldoen; - hoe de zorgaanbieder heeft gemeten dat hij volledig aan de norm voldoet; - als de zorgaanbieder per de datum van het resultaatsverslag nog niet volledig aan de norm voldoet: welk niveau van verbetering in kwalitatieve en kwantitatieve zin de zorgaanbieder per de datum van het resultaatsverslag feitelijk heeft bereikt (bijvoorbeeld een % van het geheel). 3.3 Beoordeling van overige locaties De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder controleert of ook de bij overige locaties of teams geboden zorg aan alle getoetste normen voldoet en dat hij zo nodig passende maatregelen treft. 3.4 Vervolgacties inspectie Gezien de ernst van de bevindingen heeft de inspectie op 24 juni 2015 met de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht gesproken. Tijdens dit gesprek heeft de inspectie de raad van bestuur en de raad van toezicht geïnformeerd over het voorgenomen handhavingsbesluit van de inspectie om verscherpt toezicht in te stellen voor een periode van vier maanden. Er vindt een aangekondigd en/of onaangekondigd hertoetsbezoek plaats aan ZSV. De inspectie zal het resultaatsverslag gebruiken ter voorbereiding op dit bezoek. Pagina 9 van 33

10 4 Bevindingen inspectiebezoek Dit hoofdstuk bevat per thema een inleiding, de scores op de normen en op de bijbehorende beoordelingsaspecten. Na ieder thema volgt zo nodig een toelichting op de scores. De scores zijn in een tabel weergegeven. Er zijn vier scoremogelijkheden: voldoet, voldoet niet, niet van toepassing (n.v.t.) en niet beoordeeld. De score n.v.t. geeft de inspectie als de situatie waarop de norm van toepassing is, in ZSV nooit voorkomt. Niet beoordeeld betekent dat de situatie waarop de norm en/of het beoordelingsaspect van toepassing is/zijn in ZSV wel voorkomt, maar tijdens het bezoek niet aan de orde is geweest. De inspectie beschouwt de geboden zorg waarop een norm van toepassing is als niet beoordeeld, wanneer deze zorg op de helft of meer dan de helft van de beoordelingsaspecten van die norm een score niet beoordeeld heeft. In alle gevallen geldt: als de geboden zorg op één beoordelingsaspect van een norm een score voldoet niet heeft, dan scoort de geboden zorg op de hele norm voldoet niet. Dit geldt dus ook als de geboden zorg op de helft of meer dan de helft van de beoordelingaspecten van een norm een score niet beoordeeld heeft. De nummering van de normen is niet altijd opeenvolgend. Dit komt omdat de normen uit een groter normenbestand komen; de inspectie toetst niet aan alle normen uit dit bestand. 4.1 Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid In de uitvoering van de zorg moet zichtbaar zijn dat de zorgaanbieder stuurt op kwalitatief goede en veilige zorg. Deze zorg is gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van bestaan en de eigen regie van de cliënt. De zorgaanbieder borgt in samenspraak met relevante disciplines en partijen een effectieve Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit betekent dat hij structureel relevante kwaliteitsinformatie verzamelt en hierover met belanghebbenden in dialoog gaat. Daardoor wordt zichtbaar wat goed gaat en waar het nog beter kan. De zorgaanbieder is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de hierop gebaseerde verbeteracties en voor de beoordeling van de effecten ervan. De zorgaanbieder werkt systematisch aan het optimaliseren van de relatie tussen cliënt en professional. De zorgaanbieder richt zijn organisatie zo in dat medewerkers in dialoog met de cliënt kunnen handelen. Hierbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt altijd het uitgangspunt. Pagina 10 van 33

11 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei De zorgaanbieder gebruikt op structurele wijze cliëntervaringen voor kwaliteitsverbetering. a) Eens in de drie jaar voert de zorgaanbieder een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Het laatste onderzoek is maximaal drie jaar oud. b) Maximaal binnen een jaar na het cliënttevredenheidsonderzoek heeft de zorgaanbieder de resultaten op de locatie/in het team aantoonbaar gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. 1.2 De zorgaanbieder zorgt ervoor dat medewerkers (bijna-)fouten systematisch en structureel melden. Hij verzamelt en analyseert de meldingen en gebruikt deze voor verbeteracties. a) Medewerkers zeggen (bijna-)fouten veilig te kunnen melden. b) Ten minste een persoon of commissie (bijvoorbeeld MIC) analyseert de meldingen systematisch. c) Op basis van de meldingenanalyse neemt de zorgaanbieder aantoonbaar verbetermaatregelen. 1.3 De zorgaanbieder gebruikt klachten van cliënten voor verbeteracties. a) Er is een klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. b) De zorgaanbieder gebruikt klachten uit de klachtenafhandeling voor verbeteracties. c) Cliënten en hun vertegenwoordigers weten waar ze met een klacht terecht kunnen en vinden dat de zorgaanbieder serieus met hun klacht(en) omgaat. 1.4 De zorgaanbieder regelt cliëntenmedezeggenschap. a) De zorgaanbieder regelt medezeggenschap waarbij cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers cliëntbelangen behartigen. b) De leden/cliënten die deelnemen aan de cliëntenmedezeggenschap ervaren dat de zorgaanbieder hen tijdig en goed informeert en goed luistert naar hun inbreng. Ook vinden zij dat de zorgaanbieder de juiste zaken agendeert. c) De zorgaanbieder heeft de cliëntenmedezeggenschap niet alleen op centraal niveau maar ook op het niveau van de locatie/groep georganiseerd. Pagina 11 van 33

12 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei De zorgaanbieder heeft in- en exclusiecriteria voor cliënten. a) De zorgaanbieder gebruikt in- en exclusiecriteria voor cliënten als uitgangspunt bij de samenstelling van cliëntgroepen. 1.7 De zorgaanbieder heeft geborgd beleid op het terrein van intimiteit, vriendschap, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten. a) De zorgaanbieder heeft beleid beschreven over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten en evalueert periodiek of bijstelling hiervan nodig is. b) Medewerkers kennen het beleid en besteden aantoonbaar aandacht aan de onderwerpen intimiteit, vriendschap en seksualiteit onder cliënten. 1.8 De zorgaanbieder zorgt ervoor dat zinvolle/ passende dagbesteding in voldoende mate aanwezig is. a) Alle cliënten hebben dagbesteding met als uitgangspunt negen dagdelen per week. b) Cliënten hebben een dagbesteding die past bij hun wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Toelichting Norm 1.1 ZSV had cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De laatste was in Er konden geen voorbeelden genoemd worden waaruit bleek dat de resultaten uit een cliënttevredenheidsonderzoek waren gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. Norm 1.3 Er was een klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Echter wisten medewerkers en (wettelijk) vertegenwoordiger (s) niet hoe zij een klacht bij die onafhankelijke commissie konden indienen. Medewerkers konden desgevraagd ook niet het adres van de commissie achterhalen. Ook op de website werd die mogelijkheid niet genoemd. De (wettelijk) vertegenwoordiger met wie is gesproken verklaarde daarnaast dat zij het adres van deze commissie, na herhaaldelijk vragen bij de administratie in Rotterdam, nooit heeft gekregen. Vanwege de beperkte toegankelijkheid konden klachten daardoor niet gebruikt worden om verbeteracties te formuleren. Inmiddels is de klachtenfolder op de website van ZSV geplaatst. Uit de tekst blijkt dat de interne en externe klachtencommissie niet rechtstreeks toegankelijk zijn. Een klacht moet eerst worden besproken met de betreffende medewerker. Als de Pagina 12 van 33

13 uitkomst van het gesprek onbevredigend is, pas dan kan de klager zich wenden tot de interne of externe klachtencommissie. Norm 1.4 ZSV had geen medezeggenschap geregeld waarbij cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers cliëntbelangen behartigen. Ook huiskamergesprekken waren al geruime tijd niet gevoerd. Norm 1.7 ZSV had beleid beschreven over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten. Na evaluatie in januari 2015 was het beleid nu nog in concept en niet vastgesteld. Medewerkers kenden zowel het oude als het concept beleid niet en in de zorgplannen is seksualiteit niet structureel opgenomen. Norm 1.8 Niet alle cliënten hadden passende dagbesteding. Een cliënt had wel passende dagbesteding maar werd door ZSV niet altijd naar de dagbesteding toegebracht. De reden daarvan zou zijn dat er geen vervoer door ZSV te regelen zou zijn, terwijl dat in eerste instantie wel was afgesproken. Pagina 13 van 33

14 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei Thema 2: cliëntdossier 1 Het cliëntdossier is een belangrijke basis voor cliëntgerichte zorg. De zorgaanbieder maakt met iedere cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger vóór de start van de zorgverlening of zo snel als mogelijk na de start van de zorgverlening afspraken over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Ook houden deze afspraken rekening met beperkingen van de cliënt en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico s. Bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning is het uitgangspunt het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van de cliënt en van zijn ervaren kwaliteit van bestaan. De medewerker die eerstverantwoordelijke is voor de uitvoering van de zorg en ondersteuning aan de cliënt stelt in dialoog met de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger zorg- en ondersteuningsdoelen vast. In deze doelen moeten de wensen van de cliënt doorklinken en de wijze waarop hij zijn leven wil inrichten. De doelen zijn niet uitsluitend probleemgericht gedefinieerd maar bevorderen ook de kwaliteit van het bestaan van de cliënt zo goed mogelijk. Ook maakt de eerstverantwoordelijke medewerker met de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger afspraken over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. De medewerker legt deze afspraken vast in de vorm van een individueel zorg-/ondersteuningsplan. Uit dit plan wordt duidelijk welke zorg en ondersteuning een cliënt van de zorgaanbieder vraagt. Ook beschrijft het plan wat er nodig is om de zorg- en ondersteuningsdoelen te behalen en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn. Naast de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger en de eerstverantwoordelijke medewerker leveren alle overige betrokken medewerkers en disciplines, zoals gedragswetenschappers, artsen en paramedici een zichtbare bijdrage aan afspraken over de uitvoering van de zorg en ondersteuning aan de cliënt. De zorgaanbieder heeft geborgd beleid voor het rapporteren in het zorg-/ ondersteuningsplan over de voortgang op de zorg- en ondersteuningsdoelen en over de mate waarin deze doelen worden behaald. Ook is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor rapportage over andere relevante zaken op individueel cliëntniveau die om rapportage vragen. De zorgaanbieder waarborgt de periodieke multidisciplinaire evaluatie van het zorg-/ondersteuningsplan met de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger. Na de evaluatie maken de betrokkenen met elkaar nieuwe afspraken. 2.1 De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen van het zorg-/ondersteuningsplan. a) Bij iedere nieuwe cliënt is binnen zes weken na de start van de zorgverlening een zorg-/ ondersteuningsplan vastgesteld. 1 Onder cliëntdossier verstaat de inspectie alle vastgelegde informatie op individueel cliëntniveau die relevant is voor de zorgverlening aan de cliënt. Het individuele zorg-/ondersteuningsplan is een onderdeel van het cliëntdossier. Pagina 14 van 33

15 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei 2015 b) De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij de beschrijving van de levensgeschiedenis, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. c) Uit het cliëntdossier blijkt dat de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger heeft ingestemd met de inhoud van het zorg-/ondersteuningsplan. 2.2 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ondersteuningsdoelen. a) De zorg-/ondersteuningsdoelen passen bij de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. b) De zorg-/ondersteuningsdoelen zijn gebaseerd op diagnostiek van relevante disciplines. 2.3 In het cliëntdossier is zichtbaar dat relevante disciplines betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning. a) Het cliëntdossier bevat relevante informatie, zoals diagnoses, onderzoeken en/of opdrachten van betrokken disciplines. b) Relevante disciplines zijn aantoonbaar betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorg-/ondersteuningsplan. c) Vakinhoudelijke specialisten hebben hun adviezen en/of opdrachten aan medewerkers toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse omgang met de cliënten. 2.4 Medewerkers inventariseren en evalueren periodiek de cliëntgebonden risico's en baseren hierop de zorg en de ondersteuning. a) In de individuele zorg-/ondersteuningsplannen zijn relevante cliëntgebonden risico s en daaruit voortvloeiende afspraken opgenomen. Voorbeelden van cliëntgebonden risico s zijn: - Probleem- of onbegrepen gedrag - Agressie - Seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag - Problemen medicatiegebruik - Verslaving - Vallen - Syndroom en aandoeningsspecifieke risico's - Mondzorg Pagina 15 van 33

16 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei 2015 b) De zorg-/ondersteuningsdoelen passen bij de resultaten van de individuele risico-inventarisaties. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ondersteuningsbehoeften, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn op elkaar afgestemd. a) De zorg-/ondersteuningsbehoeften, de zorg-/ ondersteuningsdoelen en de acties hebben een logische samenhang. b) De (dagelijkse) rapportages zijn gekoppeld aan de zorg- /ondersteuningsdoelen en acties. c) De evaluaties van de zorg-/ondersteuningsplannen gaan over de zorg-/ondersteuningsbehoeften, zorg-/ ondersteuningsdoelen en zorgacties. 2.6 De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is betrokken bij de periodieke evaluatie en bijstelling van het zorg-/ondersteuningsplan. De evaluatiefrequentie is conform de veldnorm of hoger. a) De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken geweest bij de evaluatie van het zorg-/ondersteuningsplan. b) Periodieke evaluaties zijn aantoonbaar uitgevoerd met een minimale frequentie zoals vastgelegd in de veldnorm of vaker. c) Aantoonbaar is geëvalueerd of de gemaakte afspraken over de zorg-/ondersteuningsbehoeften, zorg- /ondersteuningsdoelen en zorgacties zijn nageleefd. De uitkomst van de evaluatie wordt gebruikt voor een eventuele wijziging van het zorg-/ondersteuningsplan. Toelichting Norm 2.1 Alle cliënten hadden een zorg-/ondersteuningsplan. Uit de cliëntdossiers die tijdens het bezoek zijn ingezien is gebleken dat de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger had ingestemd met de inhoud van het zorg- /ondersteuningsplan. Echter, de cliëntvertegenwoordiger met wie is gesproken verklaarde dat zij niet meer werd betrokken bij het opstellen van het zorgplan. Norm 2.3 De adviezen en/of opdrachten van de zorgcoördinator aan medewerkers waren voor hen niet altijd toepasbaar voor de dagelijkse omgang met de cliënten. De adviezen en/of opdrachten waren niet concreet vertaald naar doelen en werkpunten. Pagina 16 van 33

17 Norm 2.4 Er was een risico-inventarisatie in het zorgplan aanwezig. Echter werd alleen aangegeven of er sprake was van een risico; niet om welk risico het ging en wat de gevolgen voor de begeleiding van de cliënt konden zijn. Daardoor was er geen samenhang tussen zorg-/ondersteuningsbehoeften, de risico-inventarisatie en de doelen. Norm 2.5 De doelen waren aan de rapportage gekoppeld. Er werd niet consequent op de doelen gerapporteerd. Er waren wel doelen opgesteld maar geen werkpunten beschreven op basis waarvan gerapporteerd kon worden. Het was voor de inspectie niet duidelijk wat en wanneer er over een specifiek doel of werkpunt gerapporteerd moest worden. Norm 2.6 Medewerkers vertelden dat zij de plannen met cliënten bespraken. Er zijn evaluatieverslagen aangetroffen in de plannen. Soms kunnen cliënten, als zij dat aan kunnen, (een deel van) de evaluatie bijwonen. De wettelijk vertegenwoordiger met wie telefonisch is gesproken verklaarde echter niet betrokken te zijn geweest bij de evaluatie van het zorg-/ondersteuningsplan. Pagina 17 van 33

18 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei Thema 3: deskundigheid en inzet medewerkers De zorgaanbieder organiseert de uitvoering van de geboden zorg zo dat hij tijdig, doelmatig, doelgericht en deskundig in de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt voorziet. De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige medewerkers in. Hij schoolt, ondersteunt en stimuleert hen structureel. Medewerkers richten zich op het behouden of bereiken van het optimale niveau van functionele autonomie en kwaliteit van bestaan voor de cliënt. Deskundige medewerkers zijn betrouwbaar, werken cliëntgericht en bejegenen de cliënt op een passende manier. Zij zijn in staat om de cliënt op een professionele, multidisciplinaire wijze de juiste ondersteuning te bieden op het vlak van sociaalemotioneel, cognitief en somatisch functioneren. Deskundige medewerkers kunnen reflecteren op het effect van het eigen handelen. Medewerkers werken volgens protocollen, procedures en werkinstructies. De zorgaanbieder borgt dat relevante actuele protocollen, procedures en werkinstructies aanwezig zijn. De zorgaanbieder stimuleert medewerkers om met gezond verstand te blijven werken. Hij biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van geldende protocollen en procedures wanneer situaties daarom vragen. Medewerkers leggen afwijkingen van protocollen, procedures, werkinstructies en zorgafspraken schriftelijk vast in het cliëntdossier. Bij de geboden zorg kunnen tegelijkertijd of opeenvolgend verschillende onderdelen van dezelfde zorgaanbieder of verschillende zorgaanbieders betrokken zijn. In zulke situaties doet de zorgaanbieder wat in zijn vermogen ligt om een goede communicatie en coördinatie tussen alle betrokkenen, onder wie de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger, te waarborgen. 3.1 Medewerkers werken cliëntgericht. a) Medewerkers kunnen aangeven op welke wijze ze cliënten methodisch en actief ondersteunen in het uiten van behoeftes en wensen. b) Medewerkers reageren met adequate acties op behoeftes en wensen van cliënten. 3.2 Medewerkers besteden aandacht aan de invloed van hun bejegening op het gedrag van de cliënt. a) Medewerkers zijn zich ervan bewust dat de manier waarop ze cliënten bejegenen, invloed heeft op het gedrag van die cliënten. b) Medewerkers bespreken in formele overlegstructuren (zoals teambespreking, supervisie en intervisie) en in de dagelijkse praktijk met elkaar hoe de manier waarop ze cliënten bejegenen, invloed heeft op het gedrag van die cliënten. Pagina 18 van 33

19 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei Medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de doelgroep van cliënten. a) Medewerkers kennen de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënten. b) Medewerkers vinden dat ze voldoende zijn toegerust om met de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënten te kunnen omgaan. c) Medewerkers ervaren vakinhoudelijke ondersteuning van zowel hun direct leidinggevende als van vakinhoudelijke specialisten zoals (para-)medici, gedragswetenschappers en verpleegkundigen met aandachtsgebieden. 3.4 Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. a) Medewerkers kennen relevante richtlijnen, protocollen en werkinstructies, en weten wanneer en hoe deze moeten worden gebruikt. b) Medewerkers weten dat ze beargumenteerd kunnen afwijken van richtlijnen, protocollen en werkinstructies om individueel maatwerk mogelijk te maken. Afwijken van richtlijnen, protocollen en werkinstructies is alleen mogelijk als de afwijking is besproken en op cliëntniveau is vastgelegd. c) De zorgaanbieder borgt dat medewerkers met actuele richtlijnen, protocollen en werkinstructies werken. 3.5 Medewerkers zorgen ervoor dat cliënten in een veilige (woon)omgeving verblijven. a) Medewerkers weten wat nodig is om ervoor te zorgen dat cliënten zich veilig voelen. Medewerkers nemen indien nodig maatregelen om de beleving van veiligheid bij cliënten te vergroten. b) Medewerkers creëren een veilige leefomgeving, rekening houdend met de individuele cliëntgebonden risico s. Pagina 19 van 33

20 Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence te Borculo op 6 mei Medewerkers krijgen scholing om adequaat te kunnen voorzien in de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënten. a) De zorgaanbieder weet welke kennis en kunde nodig is om te voldoen aan de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënten. b) De zorgaanbieder weet over welke kennis en kunde de medewerkers beschikken. c) De zorgaanbieder voert een scholingsplan uit dat past bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de doelgroep en het deskundigheidsniveau van de medewerkers. 3.7 De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende en deskundige medewerkers in voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. a) De zorgaanbieder borgt dat alleen bevoegde en bekwame medewerkers voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren. b) De zorgaanbieder borgt de inzet van voldoende en deskundige medewerkers op basis van de zorg- en ondersteuningsbehoeften van cliënten. c) De zorgaanbieder borgt de inzet van tijdelijke invalkrachten op zo n manier dat de benodigde zorg en ondersteuning van de cliënten verantwoord is. 3.8 Vakinhoudelijke specialisten zijn in voldoende mate beschikbaar. a) Vakinhoudelijke specialisten zijn beschikbaar wanneer nodig. b) De zorgaanbieder heeft beleid over de behandelverantwoordelijkheid van vakinhoudelijke specialisten bij cliënten met (zeer) intensieve verzorging en/of gedragsregulering. c) Medewerkers ervaren dat zij de bij de zorg en ondersteuning aan cliënten betrokken vakinhoudelijke specialisten makkelijk kunnen bereiken en dat die hen adequaat ondersteunen. Pagina 20 van 33

Rapport van het inspectiebezoek aan 's Heeren Loo, locatie Westerhonk in Monster op 17 november 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan 's Heeren Loo, locatie Westerhonk in Monster op 17 november 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan 's Heeren Loo, locatie Westerhonk in Monster op 17 november 2015 Utrecht maart 2016 V1006637 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 214 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Zwolle, April 214 Rapport van het inspectiebezoek aan woon- en trainingslocatie Traject te Zwolle op 21

Nadere informatie

Resultaatsverslag A&S Zorg

Resultaatsverslag A&S Zorg Resultaatsverslag A&S Zorg In dit resultaatverslag staan de genomen noodzakelijke verbetermaatregelen per thema. Er staat per norm: Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 1.2 De zorgaanbieder zorgt

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 641 DA Heerlen Stichting Alliade Stadspiateaul Raad van bestuur Postbus 2518 Postbus 33 641

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo s-hertogenbosch april 2014 V66140 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Amsterdam April 2014 V1000905 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan het Prader-Willi Huis in Mûnein (Moleneind) op 12 mei 2015

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan het Prader-Willi Huis in Mûnein (Moleneind) op 12 mei 2015 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan het Prader-Willi Huis in Mûnein (Moleneind) op 12 mei 2015 Utrecht Juli 2015 V1005390 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Amsterdam, maart 2014 V1000779 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond op 7 oktober 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan de Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond op 7 oktober 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan de Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond op 7 oktober 2015 Utrecht, maart 2016 V1006669 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Pleyade, locatie Eldenstaete in Arnhem op 29 maart 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Pleyade, locatie Eldenstaete in Arnhem op 29 maart 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Pleyade, locatie Eldenstaete in Arnhem op 29 maart 2016 Utrecht, juni 2016 V1004930 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Care Residence Zonnestraal B.V., in Hilversum op 22 juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Care Residence Zonnestraal B.V., in Hilversum op 22 juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Care Residence Zonnestraal B.V., in Hilversum op 22 juni 2015 Utrecht, september 2015 V1005941 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgtuinderij Het Groene Erf, in Waarland op 20 oktober 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgtuinderij Het Groene Erf, in Waarland op 20 oktober 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgtuinderij Het Groene Erf, in Waarland op 20 oktober 2016 Utrecht november 2016 V1011416 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgtuinderij Het Groene Erf in Waarland

Nadere informatie

Zorggroep Charim Aan de raad van bestuur Grote Beer HK VEENENDAAL

Zorggroep Charim Aan de raad van bestuur Grote Beer HK VEENENDAAL > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Zorggroep Charim Aan de raad van bestuur Grote Beer 10 3902 HK VEENENDAAL Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide op 18 juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide op 18 juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide op 18 juni 2015 Utrecht, juli 2015 V1005606 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence (ZSV), locatie Boelijn in Almere op 7 oktober 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence (ZSV), locatie Boelijn in Almere op 7 oktober 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence (ZSV), locatie Boelijn 106 114 in Almere op 7 oktober 2016 Utrecht Oktober 2016 V1012379 Rapport van het inspectiebezoek aan ZSV, Boelijn 106

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Den Haag januari 2014 V-1000324 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven s-hertogenbosch maart 2014 V61894 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Resultaatsverslag naar aanleiding van een inspectiebezoek aan woonvorm De Landgraaf op 16 juni 2015

Resultaatsverslag naar aanleiding van een inspectiebezoek aan woonvorm De Landgraaf op 16 juni 2015 Resultaatsverslag naar aanleiding van een inspectiebezoek aan woonvorm De Landgraaf op 16 juni 215 Norm 2.3 In het cliëntdossier is zichtbaar dat relevante disciplines betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag, januari 2014 V-1000389 2014-1019803 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 215 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Utrecht mei 215 V1465 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Utrecht mei 2016 V1008146 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgvilla Mardan in Wildervank op 1 april 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgvilla Mardan in Wildervank op 1 april 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgvilla Mardan in Wildervank op 1 april 2016 Utrecht mei 2016 V1008703 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 214 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 214 V11171 Rapport van het inspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatie

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan DS Verzorgd Wonen BV, Zorgresidentie Holland in Baarn op 31 augustus 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan DS Verzorgd Wonen BV, Zorgresidentie Holland in Baarn op 31 augustus 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan DS Verzorgd Wonen BV, Zorgresidentie Holland in Baarn op 31 augustus 2015 Utrecht november 2015 V1006712 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg- en Wooncentrum Oldeslo, in Den Haag op 9 maart 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg- en Wooncentrum Oldeslo, in Den Haag op 9 maart 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg- en Wooncentrum Oldeslo, in Den Haag op 9 maart 2016 Utrecht, juni 2016 V1008369 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zuyderland, zorgcentrum Lemborgh te Sittard op 13 augustus 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zuyderland, zorgcentrum Lemborgh te Sittard op 13 augustus 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zuyderland, zorgcentrum Lemborgh te Sittard op 13 augustus 2015 Utrecht Oktober 2015 V1005757 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Evean Eduard Douwes Dekker in Amsterdam op 27 juli 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Evean Eduard Douwes Dekker in Amsterdam op 27 juli 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Evean Eduard Douwes Dekker in Amsterdam op 27 juli 2016 Utrecht, augustus 2016 V1010994 Rapport van het inspectiebezoek aan Evean Eduard Douwes Dekker in Amsterdam op

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgboederij t Verlaat, in Woerdense Verlaat op 3 november 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgboederij t Verlaat, in Woerdense Verlaat op 3 november 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgboederij t Verlaat, in Woerdense Verlaat op 3 november 2016 Utrecht januari 2017 V1012310 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel s-hertogenbosch september 2013 V63891 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan A&S Zorg in Arnhem op 13 april 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan A&S Zorg in Arnhem op 13 april 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan A&S Zorg in Arnhem op 13 april 2015 Utrecht, juni 2015 V1005122 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader 4

Nadere informatie

AANGETEKEND Pergamijn T.a.v. Raad van bestuur Postbus AA ECHT

AANGETEKEND Pergamijn T.a.v. Raad van bestuur Postbus AA ECHT > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Pergamijn T.a.v. Raad van bestuur Postbus 40 6100 AA ECHT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan stichting Huize Sint Franciscus in Veendam op 15 maart 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan stichting Huize Sint Franciscus in Veendam op 15 maart 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan stichting Huize Sint Franciscus in Veendam op 15 maart 2016 Utrecht mei 2016 V1008378 Rapport van het inspectiebezoek aan stichting Huize Sint Franciscus in Veendam op

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 641 DA Heerlen Stichting Alliade Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht R d b t Postbus 2518 Postbus

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Palet, locatie De Uiterton in Vlieland op 30 juli 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Palet, locatie De Uiterton in Vlieland op 30 juli 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Palet, locatie De Uiterton in Vlieland op 30 juli 2015 Utrecht Oktober 2015 V1005046 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van de inspectiebezoeken aan stichting Cato locatie Bezuidenhout in Den Haag op 7 en 25 juli 2016

Rapport van de inspectiebezoeken aan stichting Cato locatie Bezuidenhout in Den Haag op 7 en 25 juli 2016 Rapport van de inspectiebezoeken aan stichting Cato locatie Bezuidenhout in Den Haag op 7 en 25 juli 2016 Utrecht augustus 2016 V1009948 & V1010918 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht Utrecht, november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Rapport van het hertoetsbezoek aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Utrecht Oktober 204 V00889 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Amstelring Groep Raad van bestuur Stadspiateau 1 Postbus 9225 3521

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Amsterdam, april 2014 V1000535 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V.

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 216 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Utrecht, april 216 V11536 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013 Zwolle, januari 2014 V1000382 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 4 juni 2013 aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 4 juni 2013 aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo V61376 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding en belang 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de afdeling Verzorging van De Duynsberg in Tilburg op 16 april 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan de afdeling Verzorging van De Duynsberg in Tilburg op 16 april 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan de afdeling Verzorging van De Duynsberg in Tilburg op 16 april 2015 Utrecht juli 2015 V1005282 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos 80 1213 ZB Hilversum AANWIJZING Wkkgz Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam op 6 januari 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam op 6 januari 2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam op 6 januari 2016 Utrecht maart 2016 V1007951

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Heijendaal te Arnhem op 17 november 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Heijendaal te Arnhem op 17 november 2015 s50 rwt5 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Heijendaal te Arnhem op 17 november 2015 Utrecht maart 2016

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda s-hertogenbosch maart 2014 V65795 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 214 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Utrecht Januari 215 V133 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek Humanitas De Leeuwenhoek te Rotterdam op 7 april 2016

Verslag inspectiebezoek Humanitas De Leeuwenhoek te Rotterdam op 7 april 2016 Verslag inspectiebezoek Humanitas De Leeuwenhoek te Rotterdam op 7 april 2016 Utrecht, april 2016 V1009282 Utrecht, april 2016 Verslag inspectiebezoek Humanitas De Leeuwenhoek te Rotterdam op 7 april 2016

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Zwolle september 2014 V1001475 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek op 4 februari 2014 aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek op 4 februari 2014 aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel Vastgesteld rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek op 4 februari 2014 aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel s-hertogenbosch februari 2014 V1001029 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 215 aan Rinette Zorg te Best Utrecht juni 215 V1527 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op 27 mei 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Vivent Mariaoord, afdeling Kattenbosch in Rosmalen op 21 juli 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Vivent Mariaoord, afdeling Kattenbosch in Rosmalen op 21 juli 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het inspectiebezoek aan Vivent Mariaoord, afdeling Kattenbosch in Rosmalen op 21 juli 215 Utrecht oktober

Nadere informatie

Amsterdam, januari 2014. Definitief rapport van het inspectiebezoek op 18 december 2013 aan Klein Houtdijk te Kamerik

Amsterdam, januari 2014. Definitief rapport van het inspectiebezoek op 18 december 2013 aan Klein Houtdijk te Kamerik Amsterdam, januari 2014 Definitief rapport van het inspectiebezoek op 18 december 2013 aan Klein Houtdijk te Kamerik Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Parkhuis in Dordrecht op 19 mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Parkhuis in Dordrecht op 19 mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Parkhuis in Dordrecht op 19 mei 2016 Utrecht juli 2016 V1009171 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Methode 3 1.3 Toetsingskader 4 1.4 Beschrijving

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013 Zwolle, februari 2014 V1000186 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggroep Apeldoorn en omstreken, locatie Casa Bonita op 28 mei 2015 in Apeldoorn

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggroep Apeldoorn en omstreken, locatie Casa Bonita op 28 mei 2015 in Apeldoorn Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggroep Apeldoorn en omstreken, locatie Casa Bonita op 28 mei 215 in Apeldoorn Utrecht,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Vivantes verpleeghuis La Famille te Elsloo op 24 september 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Vivantes verpleeghuis La Famille te Elsloo op 24 september 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Vivantes verpleeghuis La Famille te Elsloo op 24 september 2015 Utrecht november 2015 V1007038 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht op 28 januari 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht op 28 januari 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht op 28 januari 2016 Utrecht Maart 2016 V1007948 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Methode 4 1.3 Toetsingskader

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Servicecentrum Het Laar afdelingen Laarhoven in Tilburg op 29 juni 2015

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Servicecentrum Het Laar afdelingen Laarhoven in Tilburg op 29 juni 2015 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Servicecentrum Het Laar afdelingen Laarhoven in Tilburg op 29 juni 2015 Utrecht, augustus 2015 V1005837 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin Utrecht, Juni 2015 V1004740 Rapport van

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, Virgohof te Amsterdam op 14 mei Amsterdam, juli 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, Virgohof te Amsterdam op 14 mei Amsterdam, juli 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, Virgohof te Amsterdam op 14 mei 2013 Amsterdam, juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd Quick Scan bezoek 4 2.1

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda s-hertogenbosch juni 2014 V1001307 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land locatie Talma Hof in Emmeloord op 31 augustus 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land locatie Talma Hof in Emmeloord op 31 augustus 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land locatie Talma Hof Utrecht oktober 2016 V1011524 Rapport van het inspectiebezoek aan stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land locatie

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan stichting Amstelring, verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam op 25 augustus 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan stichting Amstelring, verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam op 25 augustus 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan stichting Amstelring, verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam op 25 augustus 2016 Utrecht oktober 2016 V1010615 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 641 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Stichting Volckaert Raad van bestuur Postbus

Nadere informatie

Utrecht augustus Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgvilla Mardan, in Wildervank op 1 augustus 2016

Utrecht augustus Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgvilla Mardan, in Wildervank op 1 augustus 2016 Utrecht augustus 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgvilla Mardan, in Wildervank op 1 augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Verscherpt Toezicht 3 1.3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Woonzorgcentra De Rijnhoven, locatie Vijverhof in Harmelen op 3 juni 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Woonzorgcentra De Rijnhoven, locatie Vijverhof in Harmelen op 3 juni 2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Woonzorgcentra De Rijnhoven, locatie Vijverhof in Harmelen op 3 juni 216

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Amsterdam April 2014 V1001591 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke s-gravenhage november 2013 V65319 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verzorgingshuis Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo op 25 juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan verzorgingshuis Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo op 25 juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan verzorgingshuis Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo op 25 juni 2015 Utrecht september 2015 V1005432 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013 Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013 Zwolle, december 2013 V65441 Vooraf Mede op grond van de bevindingen in dit rapport heeft

Nadere informatie

Stichting Cato Raad van bestuur Schrijnwerkersgaarde 3 BG 2542 TP DEN HAAG

Stichting Cato Raad van bestuur Schrijnwerkersgaarde 3 BG 2542 TP DEN HAAG > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Cato Raad van bestuur Schrijnwerkersgaarde 3 BG 2542 TP DEN HAAG Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Zwolle, November 2013 V1000126 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Woonzorgcentra Haaglanden Sammersbrug in Den Haag op 10 september 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Woonzorgcentra Haaglanden Sammersbrug in Den Haag op 10 september 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Woonzorgcentra Haaglanden Sammersbrug in Den Haag op 10 september 2015 Utrecht, februari 2015 V1006332 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 11 februari 2014 aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 11 februari 2014 aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek op 11 februari 2014 aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam Amsterdam, februari 2014 V61204 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, regio Zuidoost, locatie De Zevensprong te Boxtel op 4 juni 2013.

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, regio Zuidoost, locatie De Zevensprong te Boxtel op 4 juni 2013. Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, regio Zuidoost, locatie De Zevensprong te Boxtel op 4 juni 2013. Den Bosch, juli 2013. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan ZZG Rijk van Nijmegen team Groesbeek in Groesbeek op 12 mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan ZZG Rijk van Nijmegen team Groesbeek in Groesbeek op 12 mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan ZZG Rijk van Nijmegen team Groesbeek in Groesbeek op 12 mei 2016 Utrecht, augustus 2016 V1005815 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Philadelphia Zorg, locatie Veldwachterstraat te Dalfsen, op 2 juli 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Philadelphia Zorg, locatie Veldwachterstraat te Dalfsen, op 2 juli 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Philadelphia Zorg, locatie eldwachterstraat te Dalfsen, op 2 juli 2013 Zwolle, juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd Quick

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk Utrecht december 214 V11276 Rapport van het inspectiebezoek aan op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan IPSE de Bruggen, locatie de Groene Haven te Delft op 1 oktober 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan IPSE de Bruggen, locatie de Groene Haven te Delft op 1 oktober 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan IPSE de Bruggen, locatie de Groene Haven te Delft op 1 oktober 2013 Den Haag, vastgesteld december 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan NOVO, locatie Bruggenhoofd te Appingendam op 27 augustus 2013. Amsterdam, november 2013

Rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan NOVO, locatie Bruggenhoofd te Appingendam op 27 augustus 2013. Amsterdam, november 2013 Rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan NOVO, locatie Bruggenhoofd te Appingendam op 27 augustus 2013 Amsterdam, november 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd Quick Scan bezoek

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Stichting Zorgg roep Florence T.a.v. de raad

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Utrecht, november 014 V1001359 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1. Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zonnehuis Westwijk in Amstelveen op 21 juli 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zonnehuis Westwijk in Amstelveen op 21 juli 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zonnehuis Westwijk in Amstelveen op 21 juli 2015 Utrecht September 2015 V1005429 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Humanitas aan Zee, het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) op 12 april 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Humanitas aan Zee, het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) op 12 april 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Humanitas aan Zee, het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) op 12 april 2016 Utrecht, juli 2016 V1009383 Rapport van het inspectiebezoek aan Humanitas

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Laurens locatie De Hofstee in Rotterdam op 25 april 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Laurens locatie De Hofstee in Rotterdam op 25 april 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Laurens locatie De Hofstee in Rotterdam op 25 april 2016 Utrecht, juli 2016 V1009378 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Den Bosch, april 2014 V1000034

Den Bosch, april 2014 V1000034 Rapport van het inspectiebezoek op 23 januari 2014 aan Smart-Coach, locatie Amundsenstraat 70 s Hertogenbosch en op 24 januari 2014 aan locatie Leharstraat 102 Tilburg. locatie of team te plaats Den Bosch,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Lelie Zorggroep, verpleeghuis Pniël in Rotterdam op 4 augustus 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Lelie Zorggroep, verpleeghuis Pniël in Rotterdam op 4 augustus 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Lelie Zorggroep, verpleeghuis Pniël in Rotterdam op 4 augustus 2016 Utrecht, augustus 2016 V1011138 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.1.1 Eerder

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 19 november 2013 aan De Open Hof te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 19 november 2013 aan De Open Hof te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek op 19 november 2013 aan De Open Hof te Amsterdam Amsterdam, november 2013 V1000235 Vooraf Dit stuk bevat de rapportage van een toezichtbezoek aan Zorggroep Amsterdam Oost,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 15 april 2014 aan Stichting Daelzicht, locaties t Raayke te Tienray en op 16 april 2014 aan KDC t Steyntje te Stein

Rapport van het inspectiebezoek op 15 april 2014 aan Stichting Daelzicht, locaties t Raayke te Tienray en op 16 april 2014 aan KDC t Steyntje te Stein Rapport van het inspectiebezoek op 15 april 2014 aan Stichting Daelzicht, locaties t Raayke te Tienray en op 16 april 2014 aan KDC t Steyntje te Stein Zwolle, juli 2014 V57898 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 november 2013 aan ZZG Herstelhotel te Groesbeek

Rapport van het inspectiebezoek op 26 november 2013 aan ZZG Herstelhotel te Groesbeek Rapport van het inspectiebezoek op 26 november 2013 aan ZZG Herstelhotel te Groesbeek Zwolle, februari 2014 V51148 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Het Hof locatie Logement De Molen te Wageningen op 2juli 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Het Hof locatie Logement De Molen te Wageningen op 2juli 2013 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Het Hof locatie Logement De Molen te Wageningen op 2juli

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Expertisecentrum Westhoff in Rijswijk op 28 januari 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Expertisecentrum Westhoff in Rijswijk op 28 januari 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Epertisecentrum Westhoff in Rijswijk op 28 januari 2016 Utrecht mei 2016 V1008291 Rapport van het inspectiebezoek aan Epertisecentrum Westhoff in Rijswijk op 28 januari

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Vanboeijen, Het Erf te Meppel op 26 maart 2013. Zwolle, mei 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Vanboeijen, Het Erf te Meppel op 26 maart 2013. Zwolle, mei 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Stichting Vanboeijen, Het Erf te Meppel op 26 maart 2013 Zwolle, mei 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd Quick Scan bezoek 4 2.1 1.

Nadere informatie