Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart"

Transcriptie

1 Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Integrale toewijzing van terminal slots Achtergrondinformatie optimaliseringsysteem september 2012

2 Achtergrond 1. Op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam zijn ketenpartijen in april 2011 gestart met het project ketenoptimalisatie containerbinnenvaart 2. In november 2011 is het principebesluit genomen toe te werken naar een integrale toewijzing van terminal slots voor binnenvaartschepen in Rotterdam 3. Dit concept is het eerste half jaar van 2012 verder uitgewerkt door ketenpartijen 4. Om een dergelijk concept te kunnen implementeren, wordt een optimaliseringsysteem onontbeerlijk geacht (verder te noemen BREIN ); dit moet tevens ondersteunen bij een aantal concepten voor het bundelen van containerstromen 5. De intentie is om na aanbesteding een opdracht tot systeemontwikkeling voor een grootschalige praktijkproef te gunnen in Q Dit document geeft een globaal inzicht in het project en is bedoeld als achtergrond voor potentiële leveranciers van het BREIN Inleiding 2

3 Ketenoptimalisatie containerbinnenvaart is gestart om inefficiënties te reduceren en groei mogelijk te maken Aanleiding 1. De huidige efficiëntie van de logistieke keten van containerbinnenvaart vormt een belemmering voor de groeiambities en resultaten van de sector 2. Mede daarom wordt de noodzaak om deze keten sterk te verbeteren breed onderkend; niets doen is geen optie 3. Een gezamenlijke inspanning en een integrale aanpak is hierbij onontbeerlijk 4. Ketenpartijen werken gezamenlijk aan een oplossing in het project Ketenoptimalisatie containerbinnenvaart 3

4 Een betrouwbaar en concurrerend container-biva product moet in een aantal stappen worden bereikt Doel en proces Doel van het project Ketenoptimalisatie is het verbeteren van de operationele keten van containerbinnenvaart bestaande uit de Rotterdamse haven, achterlandverbindingen en inland terminals; eea moet bijdragen tot een betrouwbaar en concurrerend product waarbij huidige inefficiënties sterk worden gereduceerd en groei mogelijk en gestimuleerd wordt Go Go No go Opstarten Concepten Uitwerken Testen Praktijkproef mrt apr 2011 mei nov 2011 jan jun 2012 vanaf juni 2012 vanaf Q Stuurgroep Werkgroep Integraal plan Operationele plannen Eerste resultaten Operationele ervaring 4

5 In november 2011 is besloten te focussen op een drietal elementen Bron: integraal plan, november 2011 Werkstromen 1. Integrale toewijzing van terminal slots voor containerbinnenvaart in Rotterdamse haven betrouwbaarheid voor terminals en barge operators optimale benutting van binnenvaartschepen, kranen en kademeters 2. Bundelen van containerstromen (in haven en achterland) betere benutting van binnenvaartschepen minder en grotere call s in haven 3. Meten en informatie-uitwisseling nulmeting en meting van knelpunten en (beoogde) verbetering efficiënt gebruik van informatie: o juiste info op juist moment bij juiste partij & maximaal hergebruik o cruciaal voor toewijzing terminal slots, bundelen en performance meeting Inmiddels zijn 25 marktpartijen actief betrokken 5

6 Bundelen De planning kent een laatste Go / No go eind 2012, implementatie BREIN gepland Q Globale tijdslijn Go No go Maatregel Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 T-slots Vraag-aanbod analyse Uitwerken business rules Simulatie, business case en selectieproces BREIN Systeem keuze Opzet NIP Implm BREIN HUB Uitwerken concept Long list Short list Pilots Brede praktijkproef HOP Uitwerken concept Long / short list Pilots Brede praktijkproef PULL Uitwerken concept Pilots Praktijkproeven Implm BREIN PUSH Uitwerken concept Pilots Praktijkproeven Implm BREIN Meten & informatie uitwisseling Detailontwerp KPI s Procesafspraken (communicatie / info mgt) Dataverzameling & nulmeting Verbeteren informatie uitwisseling Maandelijkse kpi s (tijdelijke oplossing,stapsgewijs) Technische implementatie structurele oplossing kpi s en informatie-uitwisseling 6

7 Doelstellingen van ketenpartijen bij integrale planning van terminal slots zijn redelijk in lijn Terminal slots Voor terminals en depots: Maximale benutting beschikbaar gestelde capaciteit (ligplaatsen en kranen) Spreiding over dag en week Zo min mogelijk inhuur extra ploegen Zo min mogelijk ITT en shifters op terminal Voor binnenvaart: Minimale havenverblijftijd maar realiseerbaar Op tijd vertrekken uit haven om vaarschema s te kunnen bieden conform afspraak Zo min mogelijk vaarkilometers Gezamenlijke ambitie: een betrouwbaar en concurrerend binnenvaartproduct om huidige inefficiënties te reduceren, groei mogelijk te maken en te stimuleren 7

8 Doel is terminal slots toe te wijzen op basis van een integrale planning en actuele informatie Bron: integraal plan, november 2011 Terminal slots VRAAG-AANBOD ANALYSE (op weekbasis) Barge operators Verwachte mogelijke aankomsttijd Aantal containers lossen / laden Wijzigingen in actuele informatie OPERATIONELE PLANNING Neutrale integrale planning Terminals Beschikbare capaciteit Wijzigingen in actuele informatie Basis planning volgende dag (x h tevoren*) Operationele planning obv actuele informatie (>y h tevoren*) * Exacte lead-times nader te bepalen 8

9 Verdere uitwerking van integrale toewijzing van terminal slots staat voor een groot deel in de steigers Terminal slots Vraag Aanbod Real-time status Operationele spelregels doelstelling optimaliseringregels afwijkingen & discipline bundelingconcepten FASE I: Iteratief plannen FASE II: Bijsturen plannen Brein Referentie data User interface api dashboard performance rapportage Plan binnenvaart Plan voor terminal/depot Volgende stappen: Simulatie voor business case en aanscherping BREIN ontwikkeling 9

10 Een open ICT platform is het centrum van de beoogde architectuur, met daar omheen verschillende applicaties * Operationele databases Globale architectuur BREIN (BLACKBOX) Database T-slots planning Community platform Reis * Container * Terminal * Bundelen Referenties Nieuw; te ontwikkelen door nader te bepalen partij X Nieuw; te ontwikkelen door nader te bepalen partij Y Autorisatie Hergebruikfunctie Berichtenverkeer API Historie Reporting tool Bedrijfs systemen VITO systemen Depot systemen AIS Mobiele & web apps 10

11 Potentiele leveranciers moeten zich kunnen vinden in een aantal tevoren gestelde randvoorwaarden Proces Gevraagde informatie Referenties van aantoonbaar succesvol geïmplementeerde dynamische planningsystemen in vergelijkbare context Levering van BREIN mogelijk binnen tijdslijn project ketenoptimalisatie containerbinnenvaart Support, beheer, onderhoud en gezamenlijk te bepalen innovatie mogelijk Intellectueel eigendom specifieke oplossing bij nader te bepalen en op te richten rechtsvorm voor collectief aandeelhouderschap van betrokken marktpartijen (Leverancier kan BREIN dan ook niet als dusdanig verkopen aan derden) Verdere opmerkingen Mbt de integrale toewijzing van terminal slots dient het BREIN zowel de iteratieve planning als de operationele bijsturing te ondersteunen; daarnaast zal het BREIN ook moeten ondersteunen bij een tweetal bundelconcepten (PULL en PUSH) Programma management Teunis Steenbeek en Ellen Naaijkens Contactpersoon: Hans Moonen, M: , E: 11

12 De planning Planning van de aanbesteding Datum Verzending Aankondiging 12 september 2012 Informatiebijeenkomst 27 september 2012 Uiterste datum beantwoording vragen 2 oktober 2012 Uiterste termijn indienen Verzoek tot Deelneming 15 oktober 2012; uur Beoordelen Verzoek tot Deelneming oktober 2012 Verzenden uitnodiging Dialoogfase 20 oktober 2012 Toelichting eisen en praktijkproef Oktober/november 2012 Aantonen geschiktheid voorgestelde optimalisingsalgorithmes, indien nodig aan de hand van een ter beschikking te stellen dataset November 2012 Selectie 3 beste algoritmes en partijen December 2012 Uitnodiging tot definitieve inschrijving December 2012 Ontvangst inschrijvingen Januari 2013 Beoordeling inschrijvingen Februari 2013 Gunningsbeslissing Februari 2013 Start praktijkproef Augustus 2013

13 Kwalificatie Uitsluitingscriteria Minimum eisen Inschrijving beroepsregister Financieel economische eisen Technische bekwaamheid Eisen ten aanzien van kennis en ervaring Technische bekwaamheid Selectiecriteria 13

14 Vragen NvI1 Wat is de geschatte duur van de grootschalige praktijkproef? Op blz. 9, 2 e regel staat de tekst Ter voorbereiding ; Ter voorbereiding waarvan? Op blz. 9, 5 e regel staat dat d praktijkproef door een eigen projectteam wordt gecoördineerd. Wat wordt bedoeld met eigen projectteam? c.q. wat is de samenstelling van dit projectteam? Blz. 11, Dialoogfase Hoe stelt Connekt zich voor dat in de dialoogfase de kwaliteit van de dynamische operationele planningsalgoritmes aangetoond wordt? 14

15 Vragen NvI1 Is het de bedoeling dat in de dialoogfase deze algoritmes reeds gedefinieerd dan wel geïmplementeerd worden? Hoeveel iteratieslagen voorziet Connekt in de dialoogfase? Wordt met de vooraankondiging op 31/07/2012 de vooraankondiging 2012/S bedoeld, zoals gepubliceerd op TED? Wat is de rol van Oxalis in de huidige aanbesteding? 15

16 Vragen NvI1 Blz. 19: Indien de gegadigde met onderaannemers wenst in te schrijven geldt tevens: Wordt hiermee bedoeld dat de punten die boven deze zin genoemd worden en betrekking hebben op de gegadigde die uit een combinatie van ondernemingen bestaat ook van toepassing is op de gegadigde die met onderaannemers wenst in te schrijven? Zo ja: hoe moet dan worden omgegaan met Bijlage 3 waarin drie mogelijkheden worden geboden? Laatste bullet ( Bij de aanmelding dient gevoegd te worden de verklaring. Deze verklaring dient door alle onderaannemers te worden ondertekend): beschikt Connekt over een standaard verklaring zoals hier bedoeld? 16

17 Vragen NvI1 Aanmelding per heeft de voorkeur. : Is het de bedoeling dat daarnaast nog een exemplaar op papier en op CC of USB stick wordt aangeleverd? Blz 25, Punt 0: Hier wordt verwezen naar bijlage 7; wij gaan ervan uit dat bijlage 6 bedoeld wordt. Is dit een correcte veronderstelling? Pagina 29 is blanco; is dat correct? 17

18 Vragen NvI1 Wat wordt er verstaan onder acceptabele oplossing? "Bij het toewijzen van terminal slots in een operationele omgeving met veel partijen en afhankelijkheden, in een dynamische omgeving waar veel wijzigingen optreden, dient een planning voor iedereen acceptabele oplossing te generen." Is het zo dat de uitkomsten van de oplossing binnen een bepaalde range dienen te blijven? Zo ja, wie bepaald die waarde en hoe? In het document wordt gesproken van offerte echter wordt er nergens een prijsindicatie gevraagd, is dat juist? Is het mogelijk, gezien de beperkte informatie in dit stadium, om later alsnog te kiezen voor een hoofd- en onderaannemer constructie. Dit uiteraard met de overlegging van de benodigde stukken? 18

19 Aanvullende vragen Gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen

Management samenvatting

Management samenvatting Achtergrond De keten van containerbinnenvaart van/naar/binnen de Rotterdamse haven moet worden verbeterd om de huidige ineffici├źnties te reduceren en om groei te faciliteren en stimuleren. Sinds april

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: E-mail: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 contracting@lvnl.nl

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Systeemontwikkeling en Functioneel Applicatiebeheer van het Rijksportaal

Systeemontwikkeling en Functioneel Applicatiebeheer van het Rijksportaal Systeemontwikkeling en Functioneel Applicatiebeheer van het Rijksportaal ICT~Haalbaarheidsadvies versie 1.0 datum 15 juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel van de

Nadere informatie

Inleiding. 1. Vragen en antwoorden (NvI v0.1) 2. Vragen en antwoorden (NvI v0.2) 3. Vragen en antwoorden (NvI v0.3)

Inleiding. 1. Vragen en antwoorden (NvI v0.1) 2. Vragen en antwoorden (NvI v0.2) 3. Vragen en antwoorden (NvI v0.3) Datum 12 mei 2010 Auteur Sven Blom, M&I/Argitek Betreft Nota van Inlichtingen, versie 1.0 Referentie DIV-2010-4846 Inleiding In het kader van de Europese aanbesteding Zaaksysteem (DIV-2010-4846) van Gemeente

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Programma DWR Contactpersonen Jan Arnoud ten Cate Stephan Wildeboer infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Datum 3 februari 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum:

Nadere informatie

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies XBRL v 2.1 Auteur(s) dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert Datum 8 januari 2010 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies...

Nadere informatie

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel Logius 026 kenniscentrum WDO data model NLIP024PvA1.0 2014 - Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) Versiebeheer Versie Datum Status Opsteller Wijzigingsbeschrijving

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1.

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1. Programma DWR Contactpersoon Jan Arnoud ten Cate infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld Datum 31 maart 2010 1. Inleiding 1.0 Doel DWR Het programma

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink

Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie