De werkkostenregeling (WKR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkkostenregeling (WKR)"

Transcriptie

1 De werkkostenregeling (WKR) 1 Inleiding WKR. 2 Juridisch kader. 3 Nihil waarderingen. 4 Loon in natura. 5 Noodzakelijkheidscriterium. 6 Intermediaire kosten. 7 Vrijstellingen branche eigen producten. 8 Gerichte vrijstellingen. 9 Onderdelen die onder eindloonheffing kunnen worden gebracht. 10 Wat kan Afidigma voor u betekenen? Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is gebaseerd op gegevens waarvan bekend is dat een deel nog zal wijzigen. 1 1

2 Uitgangspunten van de WKR Uitbreiding loonbegrip. Nieuwe regels waardering loon in natura. Huidige vrijstellingen vervallen, sommige komen weer terug. Vergoedingen en verstrekkingen kunnen als eindheffingsloon worden aangewezen. Per aanvang 2015 is 1,2% van de loonsom vrijgesteld, het meerdere wordt belast met 80% eindloonheffing. Verplicht per Vanaf dat moment bestaat geen overgangsregeling meer. 2 1 Inleiding WKR 2

3 Loonadministratie (WKR-compliant) 3 1 Inleiding WKR 3

4 Hoe belasting te besparen Identificeer intermediaire kosten. Lage- of nihil waardering (verstrekkingen op de werkplek). Gebruik gerichte vrijstellingen. (bijvoorbeeld branche eigen producten) Benut forfaitaire ruimte (1,2%). 4 1 Inleiding WKR 4

5 Fiscaal Per vervalt het verschil tussen ter beschikking stellen enerzijds en vergoeden of verstrekken anderzijds, voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Welke vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsloon bestanddeel? Deze vallen dus in het werkkostenbudget van 1,2%. Keuzes maken voor overige vergoedingen en verstrekkingen? Eindloonheffing van 80%: netto inkomen voor de werknemer blijft gelijk! Brutering: netto inkomen voor de werknemer blijft gelijk. Deels belaste uitbetaling (voorheen onbelast): netto inkomen voor de werknemer wijzigt. 5 2 Juridisch kader 5

6 Goed werkgeverschap Artikel 7:611 BW Uitvloeisel redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW). Zorgvuldigheid, vertrouwen, geen willekeur, gelijkheidsbeginsel. Wanneer mag werknemer weigeren? Mag werkgever als goed werkgever op basis gewijzigde omstandigheden voorstel tot wijziging arbeidsvoorwaarden doen? Is voorstel redelijk, gelet op alle omstandigheden zoals: aard gewijzigde omstandigheden. aard en impact voorstel. belang werkgever en onderneming. positie betrokken werknemer. belang werknemer bij handhaving arbeidsvoorwaarden. Kan werknemer in redelijkheid voorstel weigeren? 6 2 Juridisch kader 6

7 Gelijke behandeling De werkgever dient gelijke (groepen) werknemers qua beloning gelijk te behandelen: man of vrouw, werkzaam voor bepaalde of onbepaalde tijd, parttime of fulltime. Voorzichtigheid is dus geboden bij een ongelijke verdeling van het werkkostenbudget over verschillende (groepen van) werknemers of een onbelaste vergoeding aan de ene groep daar waar dezelfde vergoeding belast wordt gedaan aan een andere groep werknemers. 7 2 Juridisch kader 7

8 Werkplekvoorzieningen (1) Werkplek: Zorgplicht voor werkgever voor iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbowet van toepassing is. NB: In principe niet de werkplek in een woning. Gebruik (terbeschikkingstelling)/ verbruik (verstrekking). Vergoeding niet gefaciliteerd! De vrijstellingen worden limitatief door de overheid periodiek vastgesteld. 8 3 Nihil waarderingen 8

9 Werkplekvoorzieningen (2) Voorbeelden van werkplekken: Kantoortuin. Vergaderzaal. Bedrijfskantine. Parkeergarage op het bedrijfsterrein. Fitnessruimte. Cabine vliegtuig/vrachtauto. Plantsoen (mits hovenier). 9 3 Nihil waarderingen 9

10 Nieuwe waarderingsregels loon in natura (1) Regels oude regime: Waarde in het economische verkeer. Besparing (komt nog zelden voor). Regels nieuw regime: Als de werkgever door een derde iets in rekening is gebracht. Waarde inclusief BTW en andere opslagen. Bij branche-eigen producten: als aan een derde een product onder vergelijkbare omstandigheden in rekening wordt gebracht = de prijs. Waarde in het economische verkeer. Uitgaan van waarde in economisch verkeer indien: Er is geen factuur. Het is een factuur van een verbonden vennootschap Loon in natura 10

11 Noodzakelijkheidscriterium wordt beperkt ingevoerd De volgende uitgaven mogen netto worden vergoed of worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld mits is aangetoond dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de functie: Gereedschappen. Computers (tablets). Mobiele communicatiemiddelen en dergelijke Noodzakelijkheidscriteium 11

12 Wat zijn intermediaire kosten? (1) Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer namens de werkgever maakt: Initiatief ligt bij de werkgever. Werknemer handelt in opdracht en voor rekening van werkgever: werknemer als verlengstuk van de werkgever. Kenmerken van intermediaire kosten: Aanschafkosten zaken die tot vermogen werkgever gaan behoren. Kosten gemaakt voor zaken die (al) tot het vermogen van de werkgever behoren. Kosten die specifiek met de bedrijfsvoering samenhangen en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer Intermediaire kosten 12

13 Wat zijn intermediaire kosten? (2) Voorbeelden van intermediaire kosten: Werknemer met auto van de zaak betaalt zelf de benzine voor de auto en declareert deze bij de werkgever. De vergoeding van de kosten is geen loon. De ter beschikking gestelde auto is wel een belaste verstrekking. Een werknemer gaat op initiatief van zijn werkgever met een aantal zakelijke relaties uit eten en schiet de factuur voor. Hier is voor de werkgever sprake van intermediaire kosten. Voor de werknemer is sprake van kosten van tijdelijk verblijf. Een kraanmachinist schiet een factuur voor in verband met onverwacht onderhoud. De vergoeding van de declaratie aan hem is geen loon want er is sprake van intermediaire kosten Intermediaire kosten 13

14 Vrijstelling branche eigen producten Branche-eigen producten mogen nog steeds fiscaal vriendelijk aan werknemers worden verstrekt. Dit speelt met name bij bedrijven met lage loonsommen (detailhandel). De drie voorwaarden die gelden voor toepassing zijn: De producten of diensten zijn niet branchevreemd. De korting is maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer (inclusief btw!). Deze eis geldt per product. Een gemiddelde korting van 20% is niet toegestaan. De totale korting per werknemer is maximaal 500 per kalenderjaar. Deze maximale vrijstelling mag worden verhoogd met de niet-benutte vrijstelling van de twee voorgaande kalenderjaren, indien sprake was van een dienstverband vanaf het begin van de gehele periode. Is een werknemer slechts een deel van het jaar in dienst geweest of werkt hij parttime, dan geldt toch het volledige vrijstellingsbedrag van 500 per kalenderjaar Vrijstelling branche eigen producten 14

15 Gerichte vrijstellingen (1) Gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte als wordt voldaan aan: De vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de normen voor de gerichte vrijstellingen. Toewijzing van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon. Wordt die keuze niet gemaakt dan is het loon van de werknemer. De keuze tussen gerichte vrijstelling (eindheffingsloon) en loon van de werknemer kan uiterlijk worden gemaakt op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen Gerichte vrijstellingen 15

16 Gerichte vrijstellingen (2) Vaste vergoedingen: Altijd onderbouwing middels een kostenonderzoek vooraf. Alleen nog relevant voor zover gericht vrijgesteld. Bestaande vaste kostenvergoedingen eventueel splitsen. Wellicht ook voor intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen 16

17 Vergoedingen / verstrekkingen die onder de eindloonheffing kunnen worden gebracht(1) Alle vergoedingen en verstrekkingen. Werkgever kan keuze per vergoeding/verstrekking maken Let op afspraken. Gebruikelijkheidstoets: Deze houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die u aanwijst niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer. Voorbeeld: Een kerstpakket van of een kilometervergoeding van 5 per kilometer is niet gebruikelijk Onderdelen die onder eindloonheffing kunnen worden gebracht 17

18 Vergoedingen / verstrekkingen die nietonder de eindloonheffing kunnen worden gebracht Auto van de zaak, behalve beveiliging. Een (dienst)woning; behalve de pied-à-terre en de kosten van buitengewone beveiligingsmaatregelen voor de woning. Geldboeten, wapens, gevaarlijke dieren, enzovoort, met uitzondering van: Verkeersboetes die u zelf hebt gekregen en die u niet op uw werknemer verhaalt. Geldboetes van buitenlandse autoriteiten Onderdelen die onder eindloonheffing kunnen worden gebracht 18

19 Veranderingsproces 1 HRM-tax/payroll specialist: Scenario-en risico analyse huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden. Voor de hand liggend: tevens beoordeling effecten nieuw ontslagrecht per Directie: In overleg met stakeholders vaststellen structuur van arbeidsvoorwaarden per Hulpmiddel scenario berekeningen. 3 Afidigma: Ondersteuning bij het maken van keuzes over inrichting van systemen als ook van planning & control cyclus en het registreren/informatiseren. 4 Afidigma: Ondersteuning bij het vaststellen van strategie en beleid informatisering. 5 Directie: Communicatie met stakeholders. 6 Afidigma: Ondersteuning bij het implementeren en borgen van nieuwe processen. Keuze uit juiste methode van administreren Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 19

20 Beleid proces en organisatie Beleidskeuze 1: Afwikkeling van alle personele kosten conform methode 1, 2 of 3, of een mix. Beleidskeuze 2: Vaststellen accounting uitgangspunten. Denk aan matching principle bij langlopende projecten. Beleidskeuze 3: Inrichting loon-en financiële administratie WKR-compliant. Beleidskeuze 4: Borgen interne beheersmaatregelen zoals: Opbouw loonadministratie conform WKR-structuur. Functiescheiding. Borgen richtlijnen en procedures WKR-administratie. Tijdige verbandcontrole op juistheid codering- en boekingsprocessen, zie tabel functiescheiding WKR. Regie op beheersing van de keten in het proces is belegd en wordt uitgevoerd Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 20

21 Tabel functiescheiding WKR Functionaris Taak Type functie Manager HR Werven, selecteren en aannemen Beschikkend personeel, autoriseren salariswijzigingen, autoriseren arbeidscontracten Manager verkoop Afsluiten van verkooporders met klanten en Beschikkkend personeel Manager inkoop of manager Afsluiten van inkooporders voor arbeid en Beschikkkend business unit personeel. Crediteurenadministratie Bewaren van order- en factuurgegevens Bewarend crediteuren Debiteurenadministratie Bewaren van order- en factuurgegevens Bewarend debiteuren Manager HR Controleren volledigheid van Controlerend gegevensverwerking HR-mutaties Financiële administratie Controleren volledigheid van Controlerend gegevensverwerking in- en verkoopadministratie Manager payroll Verwerken mutaties uit het verkoop-, Uitvoerend inkoop- en HR-proces Controller Controle werking ao-ib, shop-job time Controlerend controle, volledigheid- en juistheidcontrole, intra comptabele aansluiting verzamelloonstaat, afloop grootboekrekeningen balans, cijferbeoordeling W&V, bepaling WKR - ruimte Procuratiehouder Betaalbaar stellen van inkoopfacturen en Beschikkend autoriseren van salarisbetalingen Financiële administratie Registreren en controleren van alle financiële feiten Registrerend/ Controlerend/ Bewarend Func escheiding WKR Afd HR Manager HR Medewerkers financiële administratie Controller Werven, selecteren en aannemen van personeel, autoriseren salariswijzigingen, autoriseren arbeidscontracten, bewaren van personeelsgegevens, zoals bruto salarissen en specifieke kennnis en kunde per personeelslid, informatieverzorging over personeel en arbeidsvoorwaarden en bewaking carrièreplanningtrajecten Bewaren van payroll- en personeelsgegevens. Registreren van alle financiële feiten Controleren van alle financiële feiten waaronder de salarissenbetalingen en facturering Beschikkend/ Bewarend Bewarend Registrerend Controlerend Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 21

22 Proces techniek Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 22

23 Proces schema Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 23

24 Process performance dashboard Kritieke succesfactoren Prestatie indicatoren Performance management Proces -nr Proces -naam PI-nr Prestatie indicator (PI) Benchmark PI Norm PI grens Norm PI waarde B V Realisatie vorige PI Realisatie PI Prognose PI Ontwikkeling PI Score real PI Score prog PI Opleveren operational governance rapport Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Opleveren operational governance rapport Score doorlooptijd behandelen binnen 5 100% = 100% 100% 99% 100% werkdagen Opleveren operational governance rapport Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Opleveren operational governance rapport Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Vaststellen effecten operational governance Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% op uitgangpunten S&B en MJP/MJB Vaststellen effecten operational governance Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% op uitgangpunten S&B en MJP/MJB Vaststellen effecten operational governance Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% op uitgangpunten S&B en MJP/MJB Vaststellen effecten operational governance Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% op uitgangpunten S&B en MJP/MJB Vaststellen uitgangpunten S&B en MJP/MJB Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Vaststellen uitgangpunten S&B en MJP/MJB Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Vaststellen uitgangpunten S&B en MJP/MJB Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Vaststellen uitgangpunten S&B en MJP/MJB Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Vaststellen concept S&B Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Vaststellen concept S&B Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Vaststellen concept S&B Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Vaststellen concept S&B Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Opleveren voorstel concept S&B en MJP/MJB Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Opleveren voorstel concept S&B en MJP/MJB Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Opleveren voorstel concept S&B en MJP/MJB Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Opleveren voorstel concept S&B en MJP/MJB Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Vaststellen concept S&B en MJP/MJB Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Vaststellen concept S&B en MJP/MJB Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Vaststellen concept S&B en MJP/MJB Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Vaststellen concept S&B en MJP/MJB Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Adviseren concept S&B en MJP/MJB Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Adviseren concept S&B en MJP/MJB Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Adviseren concept S&B en MJP/MJB Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Adviseren concept S&B en MJP/MJB Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Bevinden concept S&B en MJP/MJB Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Bevinden concept S&B en MJP/MJB Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Bevinden concept S&B en MJP/MJB Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Bevinden concept S&B en MJP/MJB Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% Vaststellen S&B, MJP/MJB, kaderbrief en presentaties Vaststellen S&B, MJP/MJB, kaderbrief en presentaties Vaststellen S&B, MJP/MJB, kaderbrief en presentaties Vaststellen S&B, MJP/MJB, kaderbrief en presentaties Functionele downtime systemen 0,05% < 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% Score doorlooptijd behandelen in week % = 100% 100% 99% 100% Score juiste verwerking 100% = 100% 100% 99% 100% Score verbruik papier 0% = 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 24

25 Implementatieproject fasen en documenten PROJECTDEEL FASE Inventariseren Analyseren risico's en scenario's Categoriseren Vaststel/commun. arbeidsvoorwaarden Vaststellen beleid Inrichten systemen/ processen Borgen processen Afsluiten 1 SCOPE EN DOEL Besluit verzameldocument van alle relevante gegevens 2 KLANT EN KWALITEIT SMART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte 3 GELD Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Besluit over uit te voeren scenario en risk analyse SMART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Besluit over verdeling naar WKR categorieën SM ART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Besluit over vastgestelde arbeidsvoorwaarden SMART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Besluit over beleidsdocument per managementgebied SM ART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Besluit over inrichting systemen SMART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Besluit over implementeren en beheersen processen SMART milestone performance o.b.v. geformuleerde klantbehoefte Projectverplichtingen, - inkomsten en -uitgaven en P&L voor alle fasen per opbr-kstn-soort Leren en verbeteren Verbeterplan Verbeterplan 4 TIJD Rolling Project- &Work Breakdown Structure & netwerkplanning alle fasen Rolling PBS & WBS & netwerkplanning alle fasen Rolling PBS & WBS & netwerkplanning alle fasen Rolling PBS & WBS & netwerkplanning alle fasen Rolling PBS & WBS & netwerkplanning alle fasen Rolling PBS & WBS & netwerkplanning alle fasen Rolling PBS & WBS & netwerkplanning alle fasen Verbeterplan 5 ORGANISATIE Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd 6 INFORMATIE Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming 7 CAPACITEIT Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting 8 RISICO Per fase risico analyse en mitigerende acties 9 SOCIALE DYNAMIEK Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting Per fase risico analyse en mitigerende acties Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting Per fase risico analyse en mitigerende acties Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting Per fase risico analyse en mitigerende acties Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting Per fase risico analyse en mitigerende acties Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting Per fase risico analyse en mitigerende acties Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Randvoorwaarden per fase vastgesteld en geborgd Borging transparante communicatie over voortgang en besluitvorming Per fase kwalitatieve en kwantitatieve bezetting Per fase risico analyse en mitigerende acties Per fase draagkracht en - vlak analyse en bewijs Verbeterplan Verbeterplan Verbeterplan Verbeterplan Verbeterplan Wat kan Afidigmavoor u betekenen? 25

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 Madelon Warning I Palmyra Fambach Crisisheffing Stamrechten Werkkostenregeling????? 1 Workshop Werkkostenregeling 2 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING Belastingdienst 14-10-2014 Website: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_e n_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkost

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING HANDREIKING WERKKOSTENREGELING Buro Zaken Jan Willem Brouwersstraat 16 1071 LJ Amsterdam Telefoon: 020-364 11 72 info@burozaken.nl Versie 1.3 (3 november 2014) INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 1 2 De werkkostenregeling...

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inleiding

Werkkostenregeling. Inleiding Werkkostenregeling Door de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 voor iedere werkgever is de regelgeving inzake vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie