STRATEGISCHE KOERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCHE KOERS 2011-2015 1"

Transcriptie

1 STRATEGISCHE KOERS

2 VOORAFGAAND We ontvingen complimenten voor de wijze waarop we in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de cultuurverandering rondom het klantdenken in de sector. 2

3 VOOR AFGA A ND Het jaar 2010 was voor ons het jaar van ons 15-jarig jubileum en tegelijk het jaar van de dialoog. We nodigden al onze leden uit om te reflecteren. Via visiebijeenkomsten met groepen bestuurders en via een breed klanttevredenheids onderzoek. Daar bleef het niet bij. Via een onderzoek onder 2000 huurders, via inspirerende gesprekken met vertegenwoordigers van alle sectorinstituten en de wetenschap en via dialogen met de ketenpartners van onze leden, hebben we een enorme hoeveelheid input gekregen. We kijken met bijzonder veel plezier terug op dit proces. Het heeft ons veel energie gegeven. We kregen van veel leden waardering voor wat we doen en scoorden in het klanttevredenheidsonderzoek zelfs een 8-. KWH wordt in brede zin herkend en erkend. We ontvingen complimenten voor de wijze waarop we in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de cultuurverandering rondom het klantdenken in de sector. Daar zijn we op bescheiden wijze natuurlijk trots op. Wat kregen we verder zoal mee? We noemen enkele opvallende zaken. Uitdagend, maar ook rigide We kregen mee dat de kurk waar KWH op drijft - het KWH-Huurlabel - in de kern nog steeds goed voldoet voor die corporaties die willen toetsen of ze klantgericht werken. We bespiegelen volgens zowel bestuurders als huurders de juiste klantaspecten en dagen uit tot treffende verbeteracties. We kregen van bestuurders de aanbeveling om niet te tornen aan het label en er ook geen gradaties in aan te brengen (goud, zilver, brons). 3

4 VOOR AFGA A ND Juist in de huidige markt, waarin de klant bij ontevredenheid geen alternatief heeft, is het belangrijk dat corporaties kunnen laten zien dat zij de huidige én toekomstige huurder zeer klantgericht willen bedienen. Het label als keurmerk heeft daarom een belangrijke externe en interne waarde en mag niet worden losgelaten, ook al impliceert dit dat alle leden in de kern op uniforme wijze gemeten moeten worden. Vanuit de corporaties die al langer het KWH-Huurlabel toepassen, werd echter ook een sense of urgency voelbaar. Zij hebben een sterk groeiende behoefte aan nieuwe prikkels, meer keuzevrijheid van labelonderdelen en eigentijdse auditvormen. Veelal zijn dit corporaties die de beweging maken van klantgericht naar klantgestuurd. Daarnaast zijn er corporaties die binnen het KWH-Huurlabel nieuwe onderzoeksvormen toejuichen waardoor er meer recht wordt gedaan aan de wijze waarop ze zijn georganiseerd of aan de vraagstukken waar ze mee bezig zijn. Dat het KWH-Huurlabel samen met de andere KWH-labels onderdeel vormt van een brede KWH-Kwaliteitsvisie is onvoldoende bekend. KWH wordt nog onvoldoende geassocieerd als partij die een gezaghebbende visie heeft op dé corporatie van de 21ste eeuw, zo gaven bestuurders aan. 4

5 VOOR AFGA A ND Niet het CBS van de sector Veel leden benadrukten dat ze KWH een stevige rol toedichten om een bijdrage te leveren aan benchmarking. Ze zien de ééndimensionale KWH-Prestatie-Index graag doorontwikkeld naar de meerdimensionale Dé Corporatie Benchmark. Zeker nu andere initiatieven in de markt niet tot wasdom lijken te komen en KWH de enige partij is met volume om van benchmarken een succes te maken. Leden zien ons dan niet als het CBS van de sector maar veel meer als de partij die corporaties niet alleen gezaghebbende cijfers, maar ook het proces én de benchmarkinstrumenten aanreikt om te groeien. Leden gaven aan doel en nut te onderkennen van de publicatie van de jaarlijkse KWH-Prestatie-Index. We kregen de oproep om te stoppen met het versturen van deze ranking aan wethouders en andere belanghouders. De corporatie wil dit liever zelf verzorgen. Het is goed dat KWH zich blijvend kritisch opstelt naar de sectorontwikkelingen rondom visitatie. Het organiseren van visitaties is een rol die zeker bij ons thuishoort. Benchmarking en visitatie kunnen elkaar op termijn zelfs versterken. Maar niet ten koste van alles. KWH moet ruimte hebben om vooral ook haar eigen geluid in de visitatierapporten voort te brengen. Zodra dat niet meer kan vanwege voorschriften van bovenaf moet KWH zich herbezinnen op deze activiteit, aldus de leden. 5

6 VOOR AFGA A ND Vereniging Hoewel onze talloze bijeenkomsten hoge waarderingen krijgen, wordt KWH in haar huidige verschijningsvorm minder herkend als vereniging. KWH zou daar zwaarder op mogen inzetten, vooral om innovatie te stimuleren en best practises te delen. Juist nu! Er is bij leden veel behoefte om in onderlinge verbondenheid te werken aan verbetering van de bedrijfsvoering en het verbeteren van de prestaties. Maar dat niet alleen. Een aantal corporaties geeft aan interesse te hebben om een stap verder te gaan en niet alleen inzicht te willen hebben in de harde prestaties zelf, maar ook in de effecten van die prestaties. Het gaat dan veel meer om de outcome, de uiteindelijke maatschappelijke of economische opbrengst van sociale of fysieke ingrepen. Er ontstaat dan meer inzicht in kosten en baten van het handelen van de corporatie. Door maatschappelijk rendement zichtbaar te maken kan een corporatie bovendien een krachtiger license to operate verdienen. Leden vinden het interessant om hier in KWH-verband verder mee te experimenteren, met gebruikmaking van materiaal dat in de sector al is ontwikkeld. KWH kan daarin als katalysator fungeren. Met haar partnernetwerk, relatie met de universiteiten en de inzet van nieuwe panels met huurders en belanghouders heeft KWH veel te bieden als inspirerend ontmoetingsplatform, aldus de bestuurders. Het omgekeerde geldt ook: wanneer de verenigingsvorm gaat knellen, bijvoorbeeld vanwege de visitaties, dan is een andere rechtsvorm of een verbinding daarmee geen probleem. 6

7 VOOR AFGA A ND Gewaardeerde positionering Organisaties zoals de Woonbond, het CFV, het WSW, de VTW, de SEV en Aedes spraken hun waardering uit voor de krachtige wijze waarop KWH invulling geeft aan haar rol. Aanpalende sectoren zouden een voorbeeld mogen nemen aan hoe we het kwaliteitsdenken in onze sector binnen KWH hebben verankerd. KWH heeft laten zien dat ze corporaties kan laten groeien in hun ontwikkeling. Tegelijkertijd kregen we de suggestie aangereikt om corporaties nieuwe spiegels voor te houden om deze opgaande lijn te continueren. Genoemd werden bijvoorbeeld instrumenten waarmee de behoeften van huurders beter in kaart kunnen worden gebracht, de efficiency en effectiviteit in de bedrijfsvoering verder kan worden gemonitord of de ambities en resultaten op energiebesparing en duurzaamheid kunnen worden getoetst. 7

8 VOORWOORD LEDEN ZIJN ZONDER UITZONDERING BEZIG MET EEN BREDE HERORIËNTATIE OP HUN EIGEN MAATSCHAPPELIJKE ROL. 8

9 VOORWOORD Het is voelbaar dat na 15 jaar onze missie nog niet is voltooid en dat de behoeften richting KWH ingrijpend aan het veranderen zijn. Leden zijn zonder uitzondering bezig met een brede heroriëntatie op hun eigen maatschappelijke rol. Tegen de achtergrond van de sterk wijzigende marktomstandigheden en met inachtneming van een kabinet dat een groot deel van de bezuinigingen laat neerslaan op de sociale huursector, stellen corporaties zich de vraag wat ze wel en wat ze niet meer gaan doen. Veel corporaties zijn daarin nog zoekende. Een aantal is er voor de korte termijn al uit en laat een bijgestelde focus zien. Die bijgestelde focus heeft onmiskenbaar ook invloed op KWH. Wij zullen daarin meebewegen. Sterker nog: we nemen waar mogelijk in de sector het voortouw om beweging te krijgen in de ontwikkeling. Dit laatste doen we vanzelfsprekend op een wijze die past bij onze kernkwaliteiten en recht doet aan onze positie in de sector. Wat betekent dat? Wat gaan we anders doen? In de afgelopen jaren heeft KWH sterk ingezet op verbreding. Zowel bij de ontwikkeling van onze producten en diensten als bij de groei van het ledenbestand. Naast het KWH-Huurlabel hebben we tal van nieuwe producten ontwikkeld die het maatschappelijk presteren meetbaar maken. Het was de ontwikkeling van klantspiegel naar maatschappijspiegel. Ons ledenbestand is sterk gegroeid, alle mogelijke typen corporaties uit alle delen van het land zijn ruim vertegenwoordigd. 9

10 VOORWOORD Vanuit deze krachtige basis is het nu tijd om in te zetten op verdieping. Waarbij we bestaande producten via doelgroependiversificatie verder verdiepen en laten aansluiten bij de behoeften van corporaties. We gaan onze verbinding met huurders en belanghouders vernieuwen, zodat hun betrokkenheid bij de meetinstrumenten zichtbaar en geborgd is. Waarbij we de toegevoegde waarde van onze database vergroten via nieuwe vormen van meerdimensionale benchmarking. En we medewerkers van corporaties via platforms, masterclasses en samenwerkingsprogramma s de kans bieden om samen met ons in het KWH- Corporatiehuis slagen te maken rondom innovatief maatschappelijk presteren. Als het gaat om het in beweging krijgen van de ontwikkeling wordt dat door corporaties bijna automatisch gekoppeld aan thema s als financiën en bedrijfsvoering. Dat waren in het verleden niet de primaire aandachtsgebieden van KWH. Met benchmarking zetten we stappen op deze velden. Het is tegelijkertijd interessant om in 2011 samen met leden en ons partnernetwerk te inventariseren of er mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een KWH-Bedrijfsvoeringlabel. 10

11 VOORWOORD Het opstellen van een nieuwe strategische koers in een periode waarin er veel onzeker is lijkt een hachelijk avontuur. Toch hebben we dat met overtuiging gedaan. In dit document leest u onze aangescherpte missie en onze nieuwe strategische thema s. Het geeft ons focus. Het is bovenal een levend document. Indien de praktijk uitwijst dat we tussentijds deze koers moeten bijstellen dan doen we dat. Samen met u. Wij hopen dat u enthousiast wordt van de ankers van het nieuwe KWH. We kijken uit naar uw reactie! Sjoerd Hooftman Antoinette van der Linden directeur-bestuurder adjunct-directeur 11

12 INHOUDS OPGAVE 12

13 VOORAFGAAND 2 VOORWOORD 8 WIE WE ZIJN 14 STRATEGISCH THEMA KWH-AUDITING 18 STRATEGISCH THEMA KWH-BENCHMARKING 22 STRATEGISCH THEMA KWH-VERENIGING 26 STRATEGISCH THEMA KWH-VISIE OP DE CORPORATIE VAN DE 21 STE EEUW 30 STRATEGISCH THEMA KWH-WERKORGANISATIE 34 WAT WE GAAN ORGANISEREN 38 13

14 WIE WE ZIJN 14

15 WIE WE ZI JN Ons gezicht KWH is als autonoom kwaliteitscentrum inmiddels breed herkend en erkend in de corporatiesector. Wij bieden vanuit deze positie een warm en inspirerend partnerschap aan onze leden, hun ketenpartners en de sectorinstituten. KWH is geen belangenbehartiger richting de politiek. Onze medewerkers hebben een visie op eigentijds maatschappelijk presteren en dragen die overtuigend uit. Wij hebben een klantgedreven houding, stellen ons voelbaar responsief op en richten onze energie op de kwalitatieve waarde die we toevoegen aan wooncorporaties. We handelen daarbij proactief, doelgericht en met lef. Iedereen mag van ons verwachten dat we op de thema s waarop we corporaties spiegelen zelf het goede voorbeeld laten zien. KWH heeft geen winstoogmerk, eventueel overtollige middelen worden ingezet voor stimulering van innovatie. Onze missie Wij willen het maatschappelijk presteren van corporaties en haar ketenpartners blijvend bevorderen en transparant maken. Daartoe bieden wij onafhankelijke metingen, audits, visitaties en keurmerken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Wij stimuleren het benchmarken in de corporatiesector. Alle corporaties die in onderlinge verbondenheid kennis willen delen en willen innoveren, bieden wij een inspirerend ontmoetingsplatform. 15

16 WIE WE ZI JN Ons bestaansrecht Ons bestaansrecht ligt in het zijn van een vereniging van, voor en door corporaties die kennis willen maken en delen. De innovatie van nieuwe producten doen we met corporaties en haar ketenpartners. Dit door hen veelvuldig te betrekken in het aanscherpen van onze kwaliteitsstandaarden en door samen nieuwe producten te ontwikkelen. Onze toegevoegde waarde De KWH-labels zijn van waarde omdat corporaties ze als keurmerk aan hun klanten en belanghouders kunnen tonen. Zij maken zo hun prestaties transparant waardoor een dialoog kan ontstaan over welke prestaties de maatschappij het meest belangrijk vindt. Dit geldt ook voor onze visitaties en onze benchmarks. Met het inzichtelijk maken van de prestaties, houden wij corporaties een klanten maatschappijspiegel voor. Deze spiegel kunnen corporaties gebruiken voor het managen van hun organisatie. Maar vooral ook als continu leer- en verbeterinstrument voor een efficiënte bedrijfsvoering, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en bewonersparticipatie, goede maatschappelijke prestaties en effectieve medewerkers. 16

17 WIE WE ZI JN Onze organisatie KWH is een Coöperatieve Vereniging. KWH is in de uitvoering van de metingen en visitaties volstrekt onafhankelijk. We voeren metingen met grote deskundigheid uit met inzet van gerenommeerde partners en visitatoren. De toetsing van de uitkomsten gebeurt door een onafhankelijke commissie: de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). De CKV is bevoegd de KWHlabels toe te kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. KWH heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt. Hierin is kennis en kunde vertegenwoordigd uit de volkshuisvesting en de zakelijke dienstverlening. KWH wordt bestuurd door een directieteam, dat de werkorganisatie aanstuurt. 17

18 STRATEGISCH THEMA KWH-AUDITING DIVERSIFICERING EN FLEXIBILISERING 18

19 K WH-AUDI T ING j Innovatie met nieuwe varianten op het KWH-Huurlabel en andere labels j Rechtstreekse verbinding met huurders en belanghouders j Kleurrijke visitaties Diversificering en flexibilisering in onze labels De toekenning van labels (keurmerken) blijkt sinds onze oprichting een belangrijke pijler. Veel corporaties ervaren het nut van een label zolang een normale markt ontbreekt en de klant niet via marktwerking kan laten weten of hij tevreden is of niet. Het aantal leden van KWH is de afgelopen periode zó gegroeid dat we kritisch gaan kijken of de methoden van onderzoek en wijze van reflectie nog wel voldoende aansluiten bij de behoeften van leden (en die van potentiële leden). Corporaties verkeren meer en meer in verschillende ontwikkelstadia, bewegen niet allemaal in hetzelfde tempo en kampen met eigen vraagstukken. In een periode van economische crisis is dit duidelijker voelbaar. Wij willen hier een antwoord op bieden en richten ons op diversificering en flexibilisering van onze labels en nieuwe vormen van onafhankelijke auditing. Dat doen we niet door alles zo maar los te laten, integendeel. Labels hebben alleen waarde als alle labelhouders in de kern op dezelfde zaken zijn getoetst. Dat blijven we ook doen. Maar het is wel mogelijk om rond die kern meer keuzemogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van optionele labelonderdelen (keuzepalet) of nieuwe auditvormen. 19

20 K WH-AUDI T ING Daarmee behouden labelhouders energie om ook met nieuwe zaken aan de slag te gaan en blijft het KWH-Huurlabel uitdagend. Deze omslag is van grote betekenis. We bieden een antwoord aan corporaties die het huidige KWH- Huurlabel als te rigide ervaren. Ook creëren we nieuwe uitdagende vormen van reflectie voor juist die corporaties die met ondersteuning van KWH zijn gegroeid, bijvoorbeeld van klantgericht naar klantgestuurd. We laten zien dat we nieuwe methoden hebben om te oordelen of een corporatie zijn zaken goed op orde heeft. Daarbij gaat het ook om nieuwe thema s, zoals de duurzaamheidprestaties of de interne bedrijfsvoering van de corporatie vanuit een integrale benadering. We staan tegelijkertijd open voor nieuwe KWH-onderzoeken waar géén keurmerk aan gekoppeld is. Verbinding met klanten en belanghouders We brengen het oordeel van de klant, de belanghouder, de huurdersvereniging, de medewerker etc. bij de corporatie naar binnen. Ook namens hen houden we de corporatie een spiegel voor. Dat vereist een open verbinding met deze groepen, bijvoorbeeld via panels. Het is aan ons om scherp te hebben wat deze partijen belangrijk vinden aan een eigentijdse corporatie. Kleurrijke visitaties In een kort tijdsbestek hebben we ons ontwikkeld tot een aanbieder van onderscheidende visitaties. Zolang we voorzien in een behoefte en in staat 20

21 K WH-AUDI T ING zijn om vanuit onze eigen drive waarde en kleur toe te voegen aan visitaties blijven we dit doen. We gaan KWH-Visitatie op basis van de ervaringen van de gevisiteerde corporaties verder optimaliseren. Bij de marktpositionering van visitatie gaan we voor kwaliteit en niet voor marktvolume. Daarmee garanderen we dat iedere visitatie maximale aandacht van ons krijgt. Prestatie Indicator PRESTATIE INDICATOR Waardering van de leden voor KWH-labels 7,5 7,5 8,0 8,0 Waardering van de leden voor pilots rondom 7,5 7,5 8,0 8,0 diversificering en flexibilisering Jaarlijkse opstart/afronding nieuwe projecten diversificering en flexibilisering % realisatie project wat verwacht huurder en 25% 50% 100% 100% belanghouder Waardering voor KWH-Visitatie van 7,0 7,5 8,0 8,0 gevisiteerde corporaties 21

22 STRATEGISCH THEMA KWH-BENCHMARKING GEZAGHEBBEND 22

23 K WH-BENCHM A RK ING j Groei naar performance dashboard j Actuele sturingsinformatie j Leren en verbeteren krijgt nieuwe dimensie j Maatwerk voor groepen leden mogelijk Dé Corporatie Benchmark Leden hebben behoefte aan concrete, actuele sturingsinformatie om te sturen op efficiency en effectiviteit. Informatie die op verschillende niveaus makkelijk toegankelijk is. Informatie die via één kanaal beschikbaar is en zo een einde maakt aan de grote hoeveelheid versnipperde informatie. Maar ook waarmee ze onderlinge vergelijkingen kunnen maken met iedere willekeurige corporatie en zo aan het leren en verbeteren een nieuwe dimensie geven. Informatie die ervoor zorgt dat corporaties de bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Met Dé Corporatie Benchmark bieden wij dit onze leden. De wijze waarop de zorgsector (via Actiz ) dit op brede schaal toepast, vormt een wenkend perspectief. Sturen via performance dashboard Onder de vlag van Dé Corporatie Benchmark bouwen we samen met leden een performance dashboard. Stap voor stap inventariseren we behoeften en ontwikkelen we nieuwe onderdelen van het dashboard (bouwstenen). Nieuwe bouwstenen bieden we de leden eerst kosteloos aan. Met als doel om te komen tot een instrument dat breed wordt omarmd. We ambiëren om gezaghebbend 23

24 K WH-BENCHM A RK ING te zijn in de sector als het gaat om benchmarking. We maken slim gebruik van het volume van onze bestaande database en van andere corporatiegegevens (o.a. Corpodata ). Het performance dashboard vormt een aanvulling op bestaande initiatieven die hun waarde hebben bewezen, zoals Corporaties in Perspectief. We ambiëren geen benchmarkconcurrentie met de externe toezichthouder (CFV), maar willen een aanvullende en onderscheidende rol spelen. Onze inzet vraagt om een lange adem. Benchmarken is immers pas echt interessant als je over een langere tijd trends en ontwikkelingen kunt waarnemen. Juist om die reden is onze database met gegevens over klanttevredenheid in de afgelopen jaren zo waardevol geworden. Maatwerk voor groepen leden We bieden leden ook andere vormen aan om aan de slag te gaan met benchmarking. Bijvoorbeeld door groepen leden te faciliteren die inzicht willen krijgen op één of meerdere bijzondere of actuele thema s. Dat kunnen thema s zijn waarop KWH al acteert, maar ook nieuwe thema s zijn goed denkbaar. We brengen de leden bij elkaar, faciliteren het benchmarkonderzoek en gaan tijdens bijeenkomsten samen op zoek naar de leer- en verbeterpunten. Ook de jaarlijkse uitgave met de ranking van corporaties die voortvloeit uit de metingen met onze labels (De KWH-Prestatie-Index) is een vorm van benchmarking. Deze gaan we verder optimaliseren. 24

25 K WH-BENCHM A RK ING PRESTATIE INDICATOR Waardering leden Dé Corporatie Benchmark 7,0 7,0 7,5 8,0 Bekendheid van Dé Corporatie Benchmark 70% 80% 90% 95% onder leden Jaarlijkse ontwikkeling nieuwe bouwstenen Dé Corporatie Benchmark Waardering leden benchmarkbijeenkomsten 7,5 7,5 8,0 8,0 25

26 STRATEGISCH THEMA KWH-VERENIGING HET CORPORATIEHUIS 26

27 K WH-V ERENIGING j Groei naar vereniging met corporaties (co-producentschap) j Motor voor ontwikkeling j Herijking lidmaatschapstructuur j Corporatiemedewerkers werken met KWH samen in het KWH-Corporatiehuis Samen met corporaties KWH is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid naar een vereniging van corporaties. We zijn stevig verankerd in de sector. We worden herkend en erkend. Om deze opgaande lijn te borgen is een volgende stap nodig. We transformeren naar een vereniging met corporaties. Daarmee behouden we onze unieke kenmerken (niet-winstbeogend, platform, meetinstituut, kennismakelaar) en creëren we tegelijkertijd een extra meerwaarde door samen met leden op te trekken. Nieuwe vormen van lidmaatschap Dit betekent dat we op een andere manier gaan kijken naar onze lidmaatschapsstructuur. Lidmaatschap van KWH is nu nog productgebonden (met uitzondering van visitatie). We ambiëren een nieuwe en/of aanvullende lidmaat schapsstructuur, waarbij corporaties lid kunnen worden ook als ze niet direct een label willen afnemen maar wel binnen KWH willen werken aan innovatie of kennis willen brengen en halen. En waarbij men ook op persoonsniveau lid kan worden van bijvoorbeeld platforms. Dat creëert meer verbondenheid. De mogelijkheden en behoeften verkennen we samen met de leden. 27

28 K WH-V ERENIGING Kruisbestuiving Het is niet alleen de (lidmaatschaps)vorm die onze aandacht heeft. We zullen ons op een andere wijze gaan positioneren. Leden die de vernieuwing zoeken gaan we faciliteren. Door corporaties bij elkaar te brengen die dezelfde ambitie hebben. Corporaties die de vlucht naar voren willen nemen, kunnen bij KWH terecht. Bijvoorbeeld: wanneer ze samen met anderen de slag willen maken van klantgericht naar klantgestuurd. Medewerkers van corporaties gaan we tegelijkertijd uitdagen om gedurende bepaalde momenten samen met ons werkzaam te zijn in het KWH-Corporatiehuis. Om samen met ons innovatieteam, waarin onze medewerkers en onze partnerorganisaties vertegenwoordigd zijn, te werken aan nieuwe initiatieven voor de sector. Daarbij zijn allerlei vormen denkbaar. Bijvoorbeeld via masterclasses. Tegelijkertijd kunnen de medewerkers van KWH participeren in bijzondere projecten bij corporaties. Dan ontstaat er dynamiek en scherpte in onze agendering. Maar ook kruisbestuiving die nodig is voor het in beweging krijgen van de ontwikkeling in de sector. Inzet nieuwe communicatiemiddelen Nieuw elan tussen de leden en KWH moet zicht- en voelbaar zijn. Dat vraagt om slimme inzet van onze communicatiemiddelen. Social media, dynamische website, beeldschermcommunicatie met filmpjes, virtuele ontmoetingsplaatsen, een eigen KWH Magazine: als het bijdraagt om de corporaties te ondersteunen, zetten we het in. 28

29 K WH-V ERENIGING PRESTATIE INDICATOR Ontwikkeling visie KWH-Vereniging 25% 50% 75% 100% % realisatie nieuwe lidmaatschapsstructuur 0% 50% 75% 100% Waardering leden voor de vereniging n.v.t. 7,5 8,0 8,0 29

30 STRATEGISCH THEMA KWH-VISIE OP DE CORPORATIE VAN DE 21 STE EEUW 30

31 K WH-V ISIE j KWH als motor van de ontwikkeling j Strijdbaar voor de klant en goed wonen j Herkenbaar profiel j Idealisme en bevlogenheid Motor van de ontwikkeling Het in beweging krijgen van de ontwikkeling. Het stimuleren van de verandering. Daar zetten we in de komende periode op in. KWH wil de motor van de ontwikkeling in de corporatiesector zijn. Samen met onze leden. Dat waren we in 1995 direct na de brutering. Dat ambiëren we ook voor de toekomst. KWH was, is en wordt geen sectorinstituut. Dat zou ons te veel beperken, maar ook onze innovatiekracht laten verdampen in bestuurlijke en politieke drukte. We staan voor onze idealen en handelen vanuit een innerlijke drive. Visie op maatschappelijk presteren Corporaties voelen zich in toenemende mate kwetsbaar en hebben behoefte aan zekerheid. Juist nu is er behoefte aan een heldere visie op het nieuwe maatschappelijk presteren. Met een scherpe blik op het wonen in Nederland. Die corporaties een wenkend perspectief biedt hoe in deze ingewikkelde tijd het maatschappelijk ondernemen tot optimale resultaten kan leiden. Juist nu openbaren zich de kansen voor corporaties om hun toegevoegde waarde te laten zien. Wij kunnen en willen dat in interactie met onze leden uitdragen. 31

32 K WH-V ISIE De corporatie van de 21e eeuw Of het nu om een KWH-visitatie gaat of om een onderzoek met één van de KWH-labels: altijd gaat het erom dat we namens klanten en belanghouders een oordeel uitspreken. Waarbij we via onafhankelijke spiegels aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Een oordeel dat gebaseerd is op een bepaalde visie over hoe een ideale corporatie in haar omgeving zou moeten acteren. Die visie gaan we in de komende periode samen met corporaties herijken en aanscherpen. En actief uitdragen. Centrale vraag daarbij is: Wat zijn in de 21ste eeuw nu goede corporaties en wat doen die goed? Is het mogelijk om vervolgens de antwoorden à la het INK-gedachtegoed te vertalen naar verschillende eigentijdse ontwikkelfasen en ontwikkelperspectieven? Daarmee faciliteren we corporaties bij het aanscherpen van hun focus en hun professionalisering. Bovendien krijgt KWH een vernieuwde, herkenbare bakenfunctie in de sector. Daar zijn de leden en hun belanghouders bij gebaat. Herijking kwaliteitsvisie Zodra de KWH-Visie op het nieuwe maatschappelijk presteren met bijbehorende ontwikkelperspectieven vorm heeft gekregen, dient deze ook samen met leden te worden vertaald naar een nieuwe kwaliteitsvisie op de KWH-labels: wanneer zet je welk instrument in en hoe haakt die aan bij de ontwikkelfase van de corporatie? Die KWH-Kwaliteitsvisie gaan we herijken en zodanig vormgeven dat die herkenbaar aansluit bij de kwaliteitsvisie van de corporatie. 32

33 K WH-V ISIE Ook op andere fronten willen we de ontwikkeling stimuleren. Denk daarbij aan frequent sectorbreed onderzoek waarmee we laten zien wat er goed en niet goed gaat. Daarmee willen we tegenwicht bieden aan onevenredig zwaar negatief sentiment, maar tegelijkertijd ook uitdagen om zaken te verbeteren. PRESTATIE INDICATOR % realisatie KWH-Visie op de corporatie van de 21 ste eeuw met bijbehorende ontwikkelperspectieven 25% 50% 75% 100% % realisatie nieuwe kwaliteitsvisie 0% 50% 100% 100% Waardering leden voor de KWH-Visie op de corporatie van de 21 ste eeuw n.v.t. 7,0 7,5 8,0 33

34 STRATEGISCH THEMA KWH-WERKORGANISATIE AS VAN DE PROPELLER 34

35 K WH-WERKORG A NISAT IE j KWH is financieel solide j Medewerkers zijn toegerust voor onze strategische opgave j Medewerkers ervaren werkplezier j De werkomgeving transformeert naar een innovatiecentrum Financieel solide Om de verschillende strategische thema s als propellerbladen te kunnen laten draaien, is een geoliede as (werkorganisatie) nodig. Daarom besteden we expliciet aandacht aan de succesbepalende factoren die daarvoor nodig zijn. Daarbij is het van belang dat we ook in de komende jaren financieel solide blijven. Het in het verleden opgebouwde vermogen wordt binnen kaders ingezet als revolving fund voor innovatie. Vanuit hart voor de zaak werken we zakelijk en efficiënt. Betrokken, competent en enthousiast Om onze strategie mogelijk te maken, hebben wij medewerkers nodig die betrokken en competent zijn. Die het krachtenveld van het maatschappelijk onder nemen volledig doorgronden. En daarin gemakkelijk verbindingen kunnen leggen. Daarom hechten wij een groot belang aan het vergroten, verbeteren en borgen van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Proces- en kwaliteitsmanagement, als logistieke hardware van onze strategie, koppelen we daarbij aan competentiemanagement, de software. Medewerkers werken vanuit concrete doelen. 35

36 K WH-WERKORG A NISAT IE Ze zijn daarbij self propelling, ze zetten zichzelf in beweging. Interne verbeteren auditteams borgen de kwaliteit van ons handelen. Uiteraard zijn medewerkers die plezier in hun werk hebben essentieel voor het goed functioneren van onze organisatie. We werken continu aan een organisatie die sprankelt. Het nieuwe werken Met de uitrol van de nieuwe strategie zal onze organisatiestructuur worden herijkt en zo nodig aangepast. Tegelijkertijd kijken we naar een nieuwe werkomgeving. Een innovatiecentrum dat als verbindende schakel dient voor zowel onze medewerkers als de innovatieve mensen uit de sector. Een omgeving waar het gemakkelijk is om met elkaar in contact te komen en samen het Nieuwe Werken te beleven. Een centrale plek in de sector die een prikkelende en aanzuigende werking heeft op (potentiële) leden en de partnerorganisaties. 36

37 K WH-WERKORG A NISAT IE PRESTATIE INDICATOR % realisatie project nieuwe werkomgeving n.v.t. 50% 100% 100% Eindoordeel toetsing KWH-Kwaliteitsbeleid (ISO-proof) positief positief positief positief Eindoordeel toetsing goed werkgeverschap 7,0 n.v.t. 7,5 n.v.t. Eindoordeel leden over dienstverlening medewerkers n.v.t. 7,0 n.v.t. 8,0 37

38 WAT WE GAAN ORGANISEREN 38

39 WAT WE G A A N ORG A NISEREN Met de uitrol van de voorgaande strategische thema s zetten we veel in gang. KWH gaat een nieuwe fase in haar bestaan in om haar missie te volbrengen. Het stoplicht staat op groen. Groener wordt het niet. Van verbreding naar verdieping Om deze ontwikkeling succesvol te kunnen doormaken, hebben we er aandacht voor dat de verandering allereerst vanuit ons zelf moet komen. Vanuit een sterk ontwikkelde basis tonen wij een nieuwe houding aan onze (toekomstige) leden. Leden mogen van ons verwachten dat we op de thema s waarop we hen spiegelen zelf het goede voorbeeld laten zien. We zetten in op een houding die voelbaar responsief en herkenbaar klantgedreven is. Dat uit zich ook in het feit dat we onze energie primair richten op de kwalitatieve waarde die we toevoegen aan onze leden en minder op de groei van de vereniging. Kortom, we zetten nadrukkelijk in op verdieping in plaats van verbreding. De lat ligt hoog We leggen met deze strategische koers de lat voor de werkorganisatie van de vereniging op een hoog niveau. Dat realiseren we ons. Want het verleggen van onze koers en het uitrollen van onze plannen gebeurt naast alle reguliere activiteiten. We hebben een kleine en flexibele werkorganisatie met medewerkers die enthousiast zijn over de nieuwe strategie. We vertalen deze strategie naar concrete projecten waarin ook leden en medewerkers van onze partnerorganisaties participeren. 39

40 WAT WE G A A N ORG A NISEREN We hanteren een uitgewerkte projectplanning voor de jaren en werken scenario s uit die gekoppeld zijn aan onze begroting. Concrete activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan. De Raad van Commissarissen zal direct toezicht uitoefenen op de realisatie van onze ambities. Feit is dat de aantallen onderzoeken die we jaarlijks uitvoeren sterk zijn gegroeid. Met de uitrol van onze strategische thema s neemt die groei verder toe. Tegelijkertijd wordt de regie op de onderzoeken steeds complexer, we wijken meer en meer af van de standaarden. We bieden waar mogelijk maatwerk. Deze ontwikkeling heeft vergaande consequenties. Het stelt niet alleen hoge eisen aan de ontwikkeling van de medewerkers, maar ook aan onze interne processen die voortdurend moeten worden bijgesteld en verbeterd. We hanteren een eigen kwaliteitssysteem waarvan we de toepassing bewaken met interne audits en externe toetsing via ISO. Voor de uitvoering van visitaties zijn we geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. In de komende periode willen we onderzoeken of het interessant is om ons te laten toetsen door de Raad van Accreditatie. Daarmee laten we zien dat onze visitaties en labelonderzoeken aan de hoogst denkbare eisen voldoen. 40

41 WAT WE G A A N ORG A NISEREN Samen werken aan een nieuw KWH Maar hoe we de werkorganisatie van KWH ook optimaliseren, het echte succes van onze strategische thema s wordt bepaald door de betrokkenheid en inzet van de (medewerkers van) onze leden, partnerorganisaties en onze KWHambassadeurs. Nieuwe vormen van co-producentschap in KWH-verband zijn spannend en uitdagend. Het maakt het samenwerken aan onze missie ook ontzettend leuk. Een nieuw KWH. We zijn er klaar voor. 41

42 42 KWH Postbus AA Rotterdam T F E W

Visitaties van Raeflex

Visitaties van Raeflex 24 mei 2012 Netwerkbijeenkomst 10 jaar visitatie: Balans tussen leren en verantwoorden Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Gestart

Nadere informatie

Position paper Raeflex

Position paper Raeflex Over Raeflex Raeflex voert sinds 2002 professionele, onafhankelijke, externe visitaties bij woningcorporaties uit. Raeflex is marktleider; ons marktaandeel is sinds 2007 circa 40 procent. In totaal voerde

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn)

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) Letterlijk bezoek, meestal gebruikt

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is als onafhankelijke stichting opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Handvesttoets; Wat is het? Wat levert het op? Februari 2016

Handvesttoets; Wat is het? Wat levert het op? Februari 2016 Handvesttoets; Wat is het? Wat levert het op? Februari 2016 Inhoudsopgave Aanleiding en Doelstelling... 1 In het kort... 1 Handvesttoets... 1 Resultaten... 2 Doorpakken op basis van de handvesttoets...

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR Leren en verbeteren vanuit de Aedes-benchmark U wilt meer halen uit de Aedes-benchmark? Gerichter kunnen sturen op de cijfers van het huurdersoordeel? Werken aan

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016

KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016 KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016 KWH 2016 Waardering en beleving huurder; wat is echt belangrijk? Sturingsinformatie, Klantvizier, Focuspunten Doorontwikkeling Klantvizier, Intakeportaal,

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Beoordelingskader accreditatie: accreditatiecriteria

Beoordelingskader accreditatie: accreditatiecriteria Beoordelingskader accreditatie: accreditatiecriteria Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Vastgesteld 15 december 2015 Datum inwerkingtreding: 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Toelichting... 3 Beoordelingskader

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie

Op naar de tweede ronde. Jaarplan en begroting 2012. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Op naar de tweede ronde. Jaarplan en begroting 2012. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Op naar de tweede ronde Jaarplan en begroting 2012 Stichting Visitatie Zeist, februari 2012 Inhoud Inleiding 4 1. Terugblik op 2011 5 Toetsen van concept-visitatierapporten 5 Betrekken van kantoorruimte

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Bestuurder Accounts. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Bestuurder Accounts. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Bestuurder Accounts Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met publieke achtervangers en heeft als hoeder van de borg de cruciale

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Voor overige organisaties of in bijzondere omstandigheden wordt de bijdrage in overleg vastgesteld.

Voor overige organisaties of in bijzondere omstandigheden wordt de bijdrage in overleg vastgesteld. v. 2 juli 2012 Veel professionals, bewoners en gebruikers werken aan een betere wijk en stad. Soms met veel, soms met minder succes. Er is een grote behoefte om die inzet beter te richten. Wat werkt? Hoe

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

De tevredenheid van woningcorporaties met hun visitatie (periode ) een beknopte analyse (Raeflex) Zeist, Mechteld van der Vleuten

De tevredenheid van woningcorporaties met hun visitatie (periode ) een beknopte analyse (Raeflex) Zeist, Mechteld van der Vleuten De tevredenheid van woningcorporaties met hun visitatie (periode 2013-2014) een beknopte analyse (Raeflex) Zeist, 30-4-2015 Mechteld van der Vleuten Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het bureau... 4 Wat

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM THEORIE: HET DENKRAAM VAN DE TRIAS LEGITIMATIECHECK Wat is en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept en de -uitingen, aspecten,

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Bestuurder RISK. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Bestuurder RISK. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Bestuurder RISK Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met publieke achtervangers en heeft als hoeder van de borg de cruciale

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

White paper. Evidence based assetmanagement

White paper. Evidence based assetmanagement White paper Evidence based assetmanagement 073-8512623 Watertoren, Hinthamereinde 73d, 5211 PM, s-hertogenbosch adviseurs in strategie, vastgoed en financiën www.republiq.org info@republiq.org Asset labs

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel

De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel KWH oktober 2006 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van KWH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Tablis Wonen Rotterdam, december 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie