Frankrijk wil Sparen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frankrijk wil Sparen,"

Transcriptie

1 ZONDAG 8 APRIL CENTIEMEN. 30 JAAR. Nr. 14, ABONNEMENTSPRIJS i AANKONDIGINGEN Voor Blgië ( I jaar) 2 0 (rank Buitland dank StsUn. > 2 (pr rgl) Gwon Notaril fr> 1.00 Kl aankondigg» 1.25 Voor groo hrhaal aantondigf cc vraagt m prij* orut bui*tl. Ei««n»»x-Ultg«Y«r s P. STANDAERT-VAN STEENE Niuwstrial, 2», MaJdagaaa Talaloo» 151 dra Katholik, Vlaamschgzd DIT NUMMER BEVAT EEN BIJVOEGSEL. WEEK-ENDPRAATJE. IETS ALS EEN VOORBEELD. Wllicht hbt ook gij uw blad glz di Parijsch fotograaf wlk vuistslag krg graal zijn collga di door vrdacht prsonnag mt zoovl doortasthid wrd aangpakt, bi mann ovr straat rold... wat anr fotograv kans bood flk, ssatiwkk prt. Ja, imands dood, imands brood. Maar schilrachtig kant vchtpartijtjs rzij glat, vrag w ons af of bi btrokk Staviskyzaak nit btj glijk hadd mt hun hardhandig prost g ^drgrig niuwsgirighid prsfotograf. D btrok k Staviskyzaak vrdi g all mlijd zoovr z schuldig zijn is misschi wl god z, na zoolang hbb gpronkt gogm mt hun ftighid waaronr bdrog misdaad schuil gg, nu s mr rvoll gdaan aan publik word vrtoond. Dat komt rsts t go aan publik, wllicht mt mr nuchr z critik zijn politik anr afgod zal lr bkijk, aan gportrrd zlf, di aan hun ig bscha md conrfitsl ls zull kunn lr wlk z uit d mond d pastoor nit hbb gloofd rlijk langst duurt. Doch gburt hrhaallijk prsfotograf rporrs hun nus sk zak waar z nits - zi hbb zicht gv of vrslag mt zonrhd di blang bar zlijkhid br zoud vrborg blijv. Mt vrucht ongzon niuwsgirighid is nimand gbaat wi allrmst jugd. En toch krijgt z ik morg haar l onthullg wlk all midds word gspoord, ook mst ongur, om ssatizucht niuw vodsl gv. Daarom vrag wij ons af, of wrklijk zoo vrkrd is, paar typ prsfotograf s lsj hbb ggv. Wannr hun brop wat gvaarlijkr wordt, zull z wllicht nit mr az pikan zonrhd waar z hun onvrkwikklijk spcialiit schijn mak. Wij mot nit all naar Parijs tijg om r mt god-gplaatst vuistslag g vr-snuffl prslid btoog, maar wij mot vis zijn vuilighid waar di ook uitgstald wordt wij mot uit onbschaamdhid slch of mr-go prs ig logisch ls trkk go blad sun anr vlucht, glijk... Ja, vlucht m nit alls waar kwalijk rukj aan is? J. H. Gmg Bricht. Niuws uit Duitschland HET GEVAL SEVERING. Srt gruim tijd rds was gwt gwz socialistisch misr Pruis, r zich nit to l kwaad sprk Hitlr of niuw bwd. Buitlandsch journalist tracht hm daar hrhaallijk to vrlokk, maar sds bood hij wrstand aan hun pogg lit zlfs doorschmr hij, roo socialist, nog lang alls nit zoo kwaad vond niuw socialism, zijn naar d klr had gholp. Nu wordt grucht vrsprid Svrg bn kort brochur zal uitgv waar hij tracht aan toon hij zich nit nationaalsocialism hft aangslot om ovrwng bhaal, doch kl om hij sds, d grond zijn hart sympathi Hitlr hft gvold. Hij tracht dit bwijz door zijn vrogr gdrag nooit zou hij g rchtsch radical zijn gtrd maar wl dikwijls g lksch xtrmist, to hij nog Pruisisch misr was. Wannr ik thans Hitlr aansluit dan volg ik slchts sm mijn Duitsch hart», bsluit Svrg. Wij hbb g rd om rchthid Svrg btwijfl, doch m land partij br gdid is mt mann di nit d spod all maar ook d gslag lijk hun sympathiên uitkom. HET GEVAL VAN MGR BARES. Zooals blad hbb gmld, hild niuw bissch Brlijn, Mgr. Bars r, waar hij onr mr zg «D Krk zal ovr all gslag zgvir, ook z tijd. G gstrvr zal r slag krk Christus vrnitig. Pas dkt m z nrgvld ligt, of zlf oogblik rds staat Krk daar rug kalm, fir, srk, g di md z haar put hadd gdolv, vall r zlf.» Als kipp war nationaalsocialistisch blad r om uit rop Mgr Bars g bpalg concordaat, aar. politik hft gdaan mt dit srmo. Dat nazis zich, wannr z onschul dig war, door di passag zoud bdold gvol, is nit dkbaar. Dat Mgr Bars zijn kanslr ook hft gzgd, m angstwkk omstandighd hd, m mt d lrsch strijr O'Connll most uitrop «Mijn hart bhoort aan Rom» wordt door nazi-prs als schandaal gbrandmrkt. Dit alls wijst r btrkkg tussch Brlijn Rom nog nit ghl grgld zijn, al dan om bwdvorrs Dr Rijk nog nit vrmocht ovr al duilijk grs af hak tussch rcht Krk di nati. DE TREK DER DUITSCHE BUITENLIEDEN NAAR DE STAD. DE OORZAKEN. ER BESTAAT GEEN ALGEMEEN MIDDEL OM HET TE BESTRIJDEN. Tw Duitsch spcialist landbouwbdrijf, hbb onrzok gsld studi gschrv ovr ontvolkg d buit Duitschland. D zoo war woord Dr Bokr von Bülow, hbb groot hf gmaakt ' Duitschland. Htg r gzgd wordt ovr Duitschland, schrijft Fransch La Crovx» hft zijn blang all land. D jacht msch naar stad brgt zr nalig gvolg m, nit all d buit d landbouw, maar conomi algm. Ht is vl gvall nit vrwonr, buitlid naar stad trkk, vl gvall is zlfs normaal fit. Op d buit word r ms kr gbor gburt vaak, z all g wrk vd landbouwbdrijf. Door vrbr landbouwtosll is wrk nog vrmrd. D kr igaars d buit trkk naar stad, om z g land bouwuitbatg kunn krijg hunn strk. Ook hanlaars stilmann, vd stad zr dikwijls ruimr afztgbid, lokt d anr m. Er mag wl gzgd word zgg Duitsch onrzokrs dac aanwst r sd al komt d buit buitfamilis, stad, niuw blod ztt. Voor brgstrk wordt wg trkk naar stad noodzaklijkhid, daar di grond nit gog vod kan r g ho is uitgang. Ht komt chr di strk, spijtig gog, vl vl, haast all wgtrkk, zoo schaadt aan wrk r strk zlf god bwrk d grond onmoglijk wordt. En zijn altijd jongs bs kracht, di wgtrkk. Ho kunn dorplg a a i d wkrop r sd wrstaan, wannr r normal tijd fabrik r stad zoovl méér g bod wordt dan d buit vldwrk gft. D jonglid vrla t d grond om wrk zok nijvrhid. D Duitsch onrzokrs bwr, nit all dorplg, di naar stad trkk, do om kunn git vrmaklijkhd r stad z schatt gtal 20 t honrd mann 40 t honrd vrouw. D mst vrlat hunn 'gboorstrk, noodgdwong. Buitjongs zijn daar gaarn gzi door nijvraars z zijn srk sll g hoog isch. Vooral zij, di will uitgaan, zo k wrk stad, daar r d buit zoo wig krijg is. Ht landbouwwrk is daar vl harr dan fabrikwrk naar gzondhid wordt mr glt dit laats brgt vl mr. Zr waarschfjrtlijk zoud vl jong kracht d buit blijv, di z br btaald wrd landbouwbdrijf. Ht gbur, grond aan zr matig prijz mt groot gmak btalg gschonk wrd aan h di 't borbdrijf will uitof. Di profnmg hft chr maar midlmatig uitslag glvrd. D ucolons», woond dicht lkaar hadd wig grond r bschikkg. Om lv mt gz, zijn tw hcta r nit voldo, m mot tw tot vijf hctaar bzitt. D tw Duitschrs bsluit, r g algm bstaat g kwaal r ontvolkg d buit. Wannr slch tostand d landbouw all rd is dan kan trk naar stad word gggaan door vrbr landbouwpolitik. Maar r mot naar anr midl gzocht word, wannr r anr oorzak spl zijn. D school kan r vl to drag, om kr landbouwrs hun grond do lifhbb. Hitlr hft offsif gzt, t l landbouwrs, waar vl vrwacht wordt. Hij wil bor hun ig oog vrhff. Frankrijk wil Spar, 4 cabt Doumrgu, als national rgrg na Fbruari-on lust aan hf bwd kwam, hft nit als ig taak rust land hrsll Stavisky-schandal voll onpartijdighid rchtvaardighid, hlr. Ht most ook tw anr blangrijk dracht tot god zi brg rnational vraagstukk vrband mt schrp ontwapgskwsti loss, d bard fancil tostand land wr knapp, of msts toch aangaan groor schuld vrmijd. Doumrgu hft zich wrklijk gspann om d tostand r Schatkist wat roosklurigr mak tokomst z wat mr drigd. Hij hft volmacht gkrg om zkr bspargsmaatrgl vrwzlijk. Daar wil hij gbruik mak al om prsonl gllijk ontslaan. Dat m r aan dkt zoo staatsbdid vrogtijdig psionnr, toont gogzaam aan maatrgl rnst is, maar ook r wl tlijk duizd bdid vl uit staatsruif hbb ggt. Tg maatrgl Doumrgu ontstaat natuurlijk vrzt wg blanghb bd, maar.wllicht kan dit gvaar vrijld word dank zij pulariit wlk grijz prmir git. Voor Frankrijk war dit ongtwijfld wldaad. EEN EIGENAARDIGE KOLONIE IN DEN OCEAAN. Twduizd km. Kaap Go Ho virduizd d Rio la Plata, ligt ilandj, Tristan da Cunha, I 506 door d zvaarr di naam ontkt sds 1816 Britsch Koloni. D bwonrs dit iland zijn afstammlg Englsch sol di stijds land bzit nam. Voor kl dag d schip, Atlantis, rs srt tw jar, kust iland aan bracht, bhalv missionaris hl schpsladg klr grdschapp daar nog machtig radio-zr, di wrwil d groot afstand, vrb dg mt morland mot onrhoud. D wonrs zijn voudig msch, di grust lv, zonr machs zonr dagblad. Z zijn zr godsdistig won daglijks krklijk dist. D huiz iland zijn all gbouwd mt ovrblijfsl vran schp «Tristaansch» jugd zit mt ongduld schipbruk gmot om kunn huw huisj bouw. Ht iland is bhalv door msch ook nog bwoond door ratt katt, di r war plaag vorm. D niuw-aangkom missionaris had ook nog virtal konijn m, di hij aan wonrs t gschk wil gv di, zg hij, zich gauw tot hl lgrtj zoud vrmigvuldig zoo onuitput lijk raad god vrsch vlsch zoud aanbrg. D wonrs sch rst nit vl z hbb gschk aan nm. Z vond z al last gog hadd mt ratt katt, zich nit vrij willig rd gsl most lat wlgvall! Wkblad. DE VERLICHTING DOOR DE EEUWEN HEEN. Er is tijd gwst, msch vuur nit k dus zonr kunstmatig vrlichtg of vrwarmg most sll. D ont kkg vuur is wllicht groots di ooit gdaan wrd zkr blangrijks, want all vr r uitvdg of hun topassg splt z rol. Na vuur bkd was, onrvond msch slchts glilijk r al kostbar igschapp. D msch lr vuur gbruik om zich warm lr i spijz brid wd ook aan om splonk di hij bwoon vrlicht. Tot aan Xlll uw wrd aard pot t, mt vt gvuld, waar pit hg, gbruikt rst dan kwam talk waaskaars vog. D s ar wrd 1813 door Franschman ontkt bracht hl rvoluti wg vrlichtgssysm. Naast kaars gbruik m ook olilamp, di door vrschill uitvrs gwijzigd vrbrd wrd. Op r XIII uw wrd profnmg mt gas bgon n Frankrijk England. Na tital jar slaag m r lijk lichtgas gbruik sd wrkhuiz wrd gasvrlichtg spodig algm. In XlX uw kwam ook ptrolum- spirituslamp gbruik, hd zijn z nog vd waar gas- lctriciitslidg nit but kan word. Dit laats vrlichtgsmidl lctriciit is oog blik bs, zuivrs godkos vrlichtgsvorm. Lang tijd was hij ook jongs, doch srt kl jar kn w natriumlicht rds kl wg bn- buitland wordt togpast. Srt d tijd fakkls is r dus hl d wgs afglgd, maar wi wt of w rds halfwg vrlichtgsuitvdg zijn... bl grootsch. Uit all land Eura war bvaarrs z hiligvrklarg naar Rom gtrokk m schat gloovig d dist basilik woond. Daaronr war talrijk Vooraanstaand kong kong Sigm, kroonprs Italië talrijk prs prsss VJ vorslijk huiz. Bij plchtighid wrd H. Mis T Dum, spciaal z glghid door Mgr Prosi gtoon dicht, uitgvord door koor Sixtijnsch kapl KM. TE PAARD. Op 2 Maart vrtrok Schwartz, luitant Zwitsrsch lgr paard om d tocht Brn-Parijs-Brn af lgg. Hij hot hirm klaar zijn 45 dag. ROZENTENTOONSTELL1NG IN HET BLOEMENLAND. T San Rmo zal 7 tot I 5 April blomttoonsllg word ghoud, wlk namlijk ovrzicht gft g d laatst tijd gbid rozcultuur is b rikt. Ht ligt bdolg, groot aantal niuw variëit, wlk nog nit d hanl zijn, xposr. Er zijn, bn kar z ttoonsllg, vrschillig prijsvrag uitgschrv, Mussoli hft blijk ggv zijn blangsllg z, door goud m dali uit lov, waar vrschillig mblm fascism blomcultuur zonr fraai wijz wrd vrwrkt. HET GEBOORTECIJFER IN FRANSCH-NOORDEN. D commissi, glast mt mak r g boorstatistik Nooir parmt, hft thans statistik jaar 1933 vastgsld. Hir blijkt gboorcijfr gvall is , rwijl aan tal srfgvall sg tot EEN LIJK OPGEHAALD TE WETPRESIDENT REITZ OVERLEDEN. TEREN. Tr wijk Jabbk, WtOp 90 jarig lftijd ovrld. F. W. Ritz, aldus prslgram uif Kaapstad. Voor g di zich d Boroorlog nog hrnr, is hij g onbk figuur. Hij was, r daad, laats prsidt onafhanklijk EJorrpublik hij was di ultimatum sl, 1899 d oorlog mt England ontkt. MEN VINDT NOG SCHATTEN. T Valdunquillo, kl dorpj provci Valladolid (Spanj) hft m onlangs aard pot ontkt, di goud- zilvrstukk hild. Dz schat wrd door kr wijngaard gvond, waar z put aan 't grav war. Hij bvat stukk af vir uw Christus, tot zsti uw na Christus. M mt mt vrzamlg imand di XVI uw lf do hbb. TWINTIG JAAR DRAADLOOZE IN BELGIË. Op 28 Maart 1.1. was juist tw tig jaar gld rs radiouitzdg Blgië plaats had. E uitzdg gramofoonmuzik wrd 28 Maart 1914 ggv Villa Lacos, kilomr Konklijk palis. D uitzdg wrd bluisrd door d kong kong, bvs aantal prsonaliit. H. PAUS LEO I. FEESTDAG 11 APRIL. Gdur 21 jar bstuur z Hilig Krk, had mt vl moilijkhd kamp. Vrschill ktrij hft hij mt god gvolg bstrd. T di tij wrd Eura vrontrust door bd Attila, d Hunnkong. To z Italië bnvil ook Rom wil vrwost, gg Paus hm gmot tot Mantua gbood hm rug kr. D groo Atilla ghoorzaam als kd aan vrzok d hilig grijsaard, trok zijn trop rug Hongaarsch vlakt. D H. Lo ovrld Rom 46 I. PLECHTIGHEID TE ROME. Dq hiligvrklarg Don Bosco. In rij luisrrijk plchtighd Hilig Jaar was hiligvrkla rg Don Bosco, groo vrid r jugd stichr congrgati r Salsian, zkr mst schitr. Di plchtighid vil sam mt Paaschfst mt sluit Hilig Jaar als zoodanig was z dub r. hft m Donrdag namiddag, uit Schl, lijk ghaald zkr Van Wil, di sds I 4 dag vrdw was. AARDVERSCHUIVING BIJ CHAMBERY. Uit Chambry wordt gmld, tgvolg aardvr schuivg brg, d afglo nacht, tw villas café vrwost zijn. D bvolkg btrokk gbid is gwaarschuwd zich vilighid sll. VROEG OPSTAAN. Ei wordt bwrd Mussoli mt zr wig slaap kan volstaan. Wllicht hij dit zicht dzlfd aanlg hft als Napolon di altijd vrklaar man zs uu slap voldo was, vrouw zv uur dwaas acht uur. Musso li staat altijd vrog naar m zgt rds om zs unr zoo hij zr vl wrk kan vrztt, 's Avonds om 8 uur vrlaat Mussoli zijn wrkkamr Palazoo Vzia om gaan t. Voor hij gaat slap zit Duc nog anrhalf uur lz. Imand di rhr mt zs uur slap nit kan volstaan, mog bdk nit ir Mussoli of Napolon is. DOODELIJKE BOTSING. Op d Hoofdwg Amsrdam is zr rnstig vrkrsongval gschid, waar r btrokk is gdood. D bstuurr motor, di d Hoofdwg wil zwk, mpr zijn vaart nit, zoo hij bocht zr ruim nam d mid d d rijwg liggd vrkrs vluchthuvl aan lkrzij passr. Uit richtg hoofdstad nar juist auto. Auto motor botst g lkaar, mt gvolg, motorrijr duassagir hun vortuig gslgrd wrd zwaar gwond blv ligg. Spodig vrsch auto d gskundig dist, di bi slachtoffrs naar Wilhlmagasthuis hft v rvord. D motorrijr blk rds ovrld zijn duassagir was zr zwaar gkwtst. AARDSCHOK. In strk d Plonsus hft zich hvig aardschok gdaan, di rnstig scha brokkd hft. E huis stort acht anr wrd bschadigd. D bwonrs zijn vld gvlucht. ENGELSCHE ONDERZEEËRS. Naar Sir Bolton Eyrs-Bonsll ml, zijn Englsch onrzêrs uitgrust mt rddgstosl, mt bhulp waar all vard r onrzêrs moglijk is ontsnapp zoo lang drijvd blijv, tot hulp komt dag. D manschapp word zonr wijz gbruik z apparat gofd. Bij Englsch mar all zijn laats ng jaar 1 84 dood duikbootofg gvall. Wij drukk pracht- gwoon drukwrk, priodik, catalogi brochur. Vrzorgd wrk. Trichromi (3 klurdruk) G»«ncti MA In tokomst zal bmang gzonk duikboot dus onmidllijk naar prvlak stijg zoo lang probr zwmm, tot r hulp is kom dag. MISDADIGE MOEDER. D 27jarig Mal Wallt, srt ongvr tw jaar gschid lvd haar man, ghuisvst barak Quaroubl, Fransch-Blgisch grs, hft haar pasgbor kd gdood, vrvolgs gborg onr d plankvlor harr hut, waar ruggvond is. Uit lijkschouwg blijkt hoofdj door vuistslag was gdrukt. D misdadig mor is gslot. EEN BOOM VAN GEWICHT. D i Dikk Eik», di nahid kasl-hospitaal Vila XI1II, naast Kourstraat stond, Lut (Limburg), is onlangs gvld. Dz mrkwaardig boom mat bov d grond 5.95 mt., manshoog 4.70 mt. Zijn hoog tot aan takkgsl was 9 mr, midllijn r kru 20 mr. Zijn ourdom was moilijk schatt. IN EEN GASTHUIS VERSTIKT Zs ongsbar wrd bwus loos gvond 't gasthuis Avranchs (Fr). Ht blk z vrstikt war door koolgas uit kachl. E h had rds ghoud lv. ENGELSCHE LORD ALS INBREKER. D hrtog Wstmsr, r rijks aristocrat Eng land soupr d markis Cholmonly, zijn buurman, di r zich tijds avont brom, zijn huis volkom vilig was div. Hij had all moglijk vilighidsrichtg lat aanbrg. D jong hrtog gg wddschap mt hm aan. Eig dag lar bgaf zich jong hrtog midd d nacht naar huis d markis gluk hm huis bn drg r( kostbar zilvr bokaal sl. D markis graak d volgd morg, to hij braak ontk, hvig wdg, doch bmrk al spodig, hij mt grap d hrtog do had. HOEKJE VAN DEN GOEDEN RAAD. HET SPEL IN OPENLUCHT. 't Is wral vacanti, hoor ik ons mor nog klag, d-tijd w nog.kl klurs war. En waarlijk, ms ours al h di talrijk kroost kunn bog, is vrlof wrklijk soort gsl. Ht huis anrs zoo ntjs ligt, wordt nu vol plank bakk gslurd, ovr d anrs zoo vrzorgd woonkamrvlor rijd nu puff locomotiv brortj staan r ghl pphuiz gtimmrd zusj. Wannr spl h bgt vrvl, lat kr hun boltj staan mor kan 't wr zorgvuldig kast brg tot 's anrdaags. Wl, g z plaag bstaat go, gzon rmdi laat uw k r buit spl! Nitwaar, vl gzonr is? Daar wordt uw huis r nog zoo gauw nit vuil, In kl sd hbb ms msch tu di groot gog is, om bhalv «bblom)) gl, ook soort wilrnis bvatt, waar kr naar harlust kunn spitt lv, waar r struik gog staan om, mt btj bldg, orwoud vrbld, waar jong snak hun avonturlust hoogtij kunn lat vi r. Ht spl lucht maakt wl gzicht, hand klr vuil, doch daar mog hun slch klr waar m z naar harlust mog ravott, groo kuip war, waar z na spl afgspold word, wl als godko rmdis g gld. Na avondmaal kunn groot dan bst gzond jugdbok lz jongs kur gzon avontuurbok rwijl kl vrog bd word gstt. E zomrsch Donrdagnamiddag of ghl vacanti aldus door gbracht, zull d gst r k voldo ontspann om z daarna wr mt frissch mod aan lr krijg. En... gst r ours zal mt rglijk vrlofdag nit al zr al pijnlijk gspann word. N.V. WEET GIJ DAT d oud tijd msch hun tand potst mt citrosap, onz ours r assch sigar gbruik?... stokvisch mst vodgrijk spijs is... doch, hlaas, vrr na nit lkkrs?... d tijd onz grootmors, lang haar drag aanzi wrd als k hoovaardij?. HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT

2 GAZET VAN DE DRUKPERS blijft r groots macht onz dag. Bligt GOEDE PERS! Door «Prs» vrstaan w h drukk vrsprid uitgv r gdacht, r mg, strk kg of gvols r politik richtg, lrslsls, z... Op gondsdistig, wijsgrig al politik rr is haar vlod zoo buitgwoon groot zi d naam vrdit > Macht! W sll all Katholik drukprs vrsrkd vodsl aanbrg kan gst zil harr lzrs! 't Is ook mt dol m wrkg blang vrwkk onz go Prs z drag gschrv is. Enkl woord gschidis zull misschi dit onrwrp wat aantrkklijkr mak? D drukkunst vdt haar oorsprong nit ouds tijd. Zij dart waarlijk maar d dag J. Gutbrg ( ) zijn bwgbar mtal ltrs uitvond, omstrks 1436! Srt di hft z uitvdg zulk snll uitbridg gom zij onuitsprklijk onlbaar gtal bok drukwrk tbracht m daglijks mt honrd duizd, millio zlfs, xmplar dagblad onr publik vrspridt dit lk land bschaaf wrld! Will w bld aanhal? Zit naar wrk d famuz Englschman Nortchliff! groots, Englsch journalist r laats jar! M brkt pr jaar lag zijnr dagblad mr dan 'n Yï milliard! Is zulk man zonr machtig vlod? Wat hft hij al nit bwrkslligd onr d laatst oorlog? Is nit groolijks door d vlod zijnr drukprs vrbond d oorlog hbb volghoud gwonn? Door zijn vrschill groo dagblad, waar hij drukkr-uitgvr was. t hij gst hart wil zijnr duiz lzrs prcips «Lloyd Gorgs», groot Englsch libraal lidd staatsman '< Nortchliff immrs was altijd trouw aanhangr dir politik partij! 't Is door hun gdurig lzg, Englsch sol aan front mod wist putt, gpaard mt uithoudgsvrmog hldhaftighid, wlk hun brg most tot dzgpraal! D groo vlod r prs zoowl t go als t kwa mot nit mr bwz word kan nit anrs want gst vrstand r msch hbb vodsl noodig zoowl als lichaam! Dit vodsl of di vrstanlijk ontwik klg wordt mst vrschaft door dag- wkblad anr druksls! Ir msch immrs onz dag, wil gburtiss kn di zich afspl ig land ja, zlfs hl wrld! D lzg zijn dagblad zal hm allmaal wijs mak! 't Is ook door lzg ghl volk zich gdacht prcips toigt di zoo onrschid anr volkr! Duitschland ook hft naar dit midl ggrp. Tijds d oorlog al hft Prs haar groots rol gspld gdur vir jar lang wrd lzrs r bdrog sol zoowl als volk! D drukprs bvl oog all, tot d dag r stortg, to onafwdbar gburtiss wzlijkhid klaar daglicht sld! Wat d kanslir Hitlr zijn partij daarom vrld jaar? All communistisch Marxitisch gt blad, schrift, bok, z., wrd r nit all vrbod maar zijn gstapld 't baar vrbrand gword! En laats blodig stoot Parijs? Es dagblad zooals «L'Humanité», «L'Action Franchis» consoort of nog orga n r Roo Prs Oostrijk hun aanhangrs rip aanstookt tot samscholg, tocht vrzt btoogg, blf botsg blodbad nit lang uit mt gk btrurswaardig bilan zoovl dood gkwtst! Flt is nit noodig nog imand vrr ovrtuig. Ht woord d Hilig Paulus was zkr nit zonr machtig ffct dit gtuig ons vl volkr di hij tot kristdom hft bkrd! Maar groo fransch schrijvr Vuillot, wil blang gschrv woord nog mr do uitkom, zg zkr dag «In- di St. Paulus nu lv had, dan maak hij zich zkr dagbladschnj vr!» Dz groo woordvorr ha< gaarn zijn laatst duid bsd om dagblad mak ook is h god door z publicist uitgwrk onschatbaar. Wz w dus dip door drong ho machtig prs is wl k glukkig v'.o?.d r uit gaan, di z aangwd wordt om god vrcorid wlk kwaad zij sticht kan rr kwaad zon. Lat w nooi na go prs onrsun wrk w m aan har ontwikklg vrspridg! Ir kan mwrk om god do. Indi glrdhid ons tolaat kunn w artikls drag schrijv katholik blad di glghid (niuws of ongluk, z, zich dot gv m bricht ol wor m corrspondt lks glghid gunstig is! Bltt w zoovl moglijk slch blad bndrg onz wong, anr kris huisgzn, ir. hand r jugd of onz kamrad! Aldus zull w mhlp glukkig tokomst brid aan ons Vlaa.msch Volk! Wg mt rui dagblad of schrift! G afbrkrswrk mr! Uit <igazt Audaar» KINDER VOITUREN MEUBELEN mol morn. GROOTE PRIJSVERMINDERING GOEDE AFWERKING. TRIPHON DE CANDT-FIERS MARKT, 16,. TEL. 134 PROVINCIALE KAMER VAN AMBACHTEN EN NERINGEN VAN OOST-VLAANDEREN. Na algm vrgarg ^bruari mt vrkizg Burl, hrnam vrschill commissis hunn wrkzaamhd. Zoo lgt Commissi 3ouwvak zonr bdrijvighid aan d dag. In laats vrgarg wrd door advokat St. Dauw Stals ontwrp nrglgd Standrl Huishoulijk Rglmt Schidsrchrlijk Kamr it Bouwvak gburlijk sticht Oost-Vlaanr. Dz ontwrp wrd r studi aan btrokk vrigg uit irovci ovrgmaakt. D volg vrgarg grijpt plaats Vrijdag 1 3 April om 4 uur, n lokal Provciaal Bstuur. Aan dagor 1. Schidsrchrlijk Kamr Bouwvak. 2. Ht Voorrcht d Aannmr. 3. Vrvoudigg r topassg Zglwt Bouwvak. All vrigg di wsch afgvaardig stur tot z jlangrijk vrgarg r Commissi, mog naam adrs stur aan h. C. Struyvlt, Scrtaris r Provcial Kamr, Lang Kruisstraat, 4 t. TOMAAT Nipolitaansch zon dirct cp Uw tafl. TOMAAT bvat A. B. C -vitams, lv onniisbaar. TOMAAT kong door kwaliit onvrgliiklijk smaak, TOMAAT gïond natuurlijk produkt. 2 MANNEN DIE LEVEN DOOR TE STERVEN. D figurant, di Hollywood huisvst, zijn lang nit all knapp jongmisjs. D Hollywoodsch spcialist zijn r bst aan to. E mrkwaardig spcialist s jongmsch, Raymond Borzag gaamd, di zijn lvsonrhoud oorzit door dood gaan! In onlbaar aantal films hft hij ik of srv knaap gsld, sfschoon hij wrklijkhid stig, gzon jong is. E filmacur zlf typ is Clawrc Jurton, di mstal... lijk mot sll. Hij bwrt, hij tot nog to 1 5 vrschill manir is dood ggaan. Zijn onmidllijk concurrt is Whlr Cakman, di ook sds lijk hft sll. Hij is mr dan 40 maal* nrgschot, gêlctrocurd, vrgiftigd, door haai ggt of anr wijz om lv gkom. DE LILLE f S POLITIEK GEZWETJ Ho mrrhid d was mt zijn filmtosl om zicht bar ovrblijfsls dit nachlijk Gmraad wt bstur. schandaal film dad zijn vrid baar af Er staat artikl hir Wk lang hbb Fotos, hun kur. rondgld blad d Kattblad hun vrgarg, hun Zoo n, vraagt dan aan Jozf hok arm huisgz woont waarvolglg d mod hoog ghoud Dr. D Lill waarom zij voll vr- hoofd zonr wrk zonr D ghits aanhangrs mt blof _ rpllati D Lill ztt hun gm nachlijk garg d «Schouwburg» zoo g- trok is, maar 50 fr. onrsu Jozf D Lill Misri g wldig g prisrs zijn uitgva- ng krijgt pr i 4 dag d do vall di wigr wrk t. Ditmaal hft huis r al g d Erw. Hr Opbar Onrstand. gaan d isch r nationalist d Erw. Hr Pastoor Klil Pastoor Klit. Vraagt hun. Zij W wt nit wat daar waar is Malgm burgmsr bo mot ontgld. zull u antwoord, als zij durv, is waar 't is wig rdaad maar m mrrhid of buit d was om rglijk gmh- nog s mog vrantwoorlijkraad. Gm nachtridrs zijn Klit d als z vl anr di g- hd nit vrplaatst word. Jozfl D Lill, zijn brors Will wrom aan wrk gwst. W zg burd zijn, hand god ku D mrrhid hft nog bmark, d gwz «aanstaan- g wrom. Want is nog nit zoo r. grootg rf onrlg stand d katholik wrkr uit Mtj hl lang gld gvl Vraagt aan Blomm Willmarck nit godgkurd. Z will z mt land» zooals hij, zich zil huis Msr Van' r waarom zij aan hl gm v titall duizd frank zi vrmt zijn gwaarr nrighic Mul zoodanig mt klofkapprs- rgis hbb ggv door r mr rop uit all ton dirf schrijv, hadd zoo hardnk r wrd bsmurd cimt st aan woord Jozf Dr gmraadszittg com kig daarovr bloofd spld dal waarm hij bzt was most afgkapt D Lill gvolg gv Hollanc missi mot spar, spar nog z, naai 't schijnt, digd mt vrniuwd word. Nog mr naar Zondagmis gaan. spar! En dan lat zij di comissi lang is gld grui aanzlf gloov. Waarom d z'? Nogmaal bknibbl om z wig uitwij hbb mt all vrstandig hangrs partij D Lill hir hun om ghits mislid glijk t< lt! msch daarovr voudig haat bot vird mt 's nachts gv al g z to rds D arm msch mot wt schours ghaald ons afvragd naams katholik ruit d nog do zoud. Zij all zijn Fotos hun bloft g gho moglijk was zulk ong- gooi. war schuldig, lijk al h bid houd ook nit wannr rijmdhd zoo naif wrd aangz spaard zlfs vrtital gm hir rds gburd is gldq sun vrl aan nood>m. dag gld huis hun fom rglijk nog anr lafh lijdd. D bar onrstand Maar toch most dag kom bidwaardig, -brav Hrr nit, d moglijk mak, will zij hir hft g gld commissi hft bdrog aan 't licht kwam! Ovr gooid 's nachts ruit. vrsrk gdarmri wg om ovr 't jaar 1933 nog frank I 4 dag wrd sluir wggrukt Nu hbb z nog bonr g dit alls moglijk mak will god gm! Zgg godgloovig stond vóór maakt d nacht tussch Zar- zij gdarm, di hun plicht zs tachtig duizd frank vrwrklijk, bloo waarhid D Ka- dag Zondag (Pasch) di hl nits mr dan hun plicht do, ld jaar! mr kur rgrg god Fo- gvl huis d Erw. d vrm vrdacht om dit mt En drij rs maand tos most bkn zij r Hr Pastoor mt straatslijk bsmurd procss di hun vrid om balda- dit jaar fr., zij sam D halijk aanhangrs D dighd straatschrij frank. zoovls maal aan war! Z stak libral di Lill hbb d bst, gduldigst lip. Zij lr misli volk N. B. Als bovstaan gzt govr Jozf D Lill vrraad g gdistigst allr pastoors hun g rbid mr hbb was zijn wij glghid gsld manir gtrouw naar woord grcht wt zij lr zgg gword volg bpaal lichtplgd hadd, zgd z! Arm Vlaanr waar zulk uitlg Dr. D Lill zlf, zalig 't Gtrouw all wk g wn. Zihir wat hoogr (Er zijn zoo zoovl procss g- bdold huisgz srt 2 Fbruari nog als gangbar munt aangom noogdag gwscht. wordt. Ht d trurig aan di blij maakt wat gft gij r 934 d onrstand hft ontht gwd vrraad most Daaschdag bld groot zijt» In anr woord «al - g, D Lill's di om Ganz- wit huis gslot zi, als war r g g gdaan hbt om di proc fr. lvsmidl. doncksch trd hun Jozf d rouw om dirbar doo. s vrdi, was god dot fr. lvsmidl. Aklig stak vuilzwart g- maar»! s mr maskr. io lirs ïnlk. Z zoud nu hun ontgoochl droog slijkbrokk af d proom dit alls moglijk mak mo fr. lvsmidl. volglg anr schol - br gvlmuur. Er was wrklijk t hun aanhangrs, g gangsprijs 75 fr. lngod. dissch. Z zoud isch rouw huis, rouw prisr natuurlijk, tw of drimaal pr wk 30 lirs mlk. n Malgm hrkizg zij. En onmid ïart nu jar jar lif I9 naar hun «Schouwburg» waar Jozf fr. lvsmidl. llijk rip z hun vrgarg mt zijn parochian hft gld D Lill of zijn brors dan 30 lirs i. <dk. schrv z 't Gtrouw gzorgd dag nach vijs wig tcsdraai tot z drukt Zij fr. pr wk! rs gslijk wlvar, hoogs ms vrhit hoofd onr orwoord most zijn Hrkizg. Maar wt z dan nit z daar jod z wrld. hun tohoorrs di dan spatt nit anr mot aandr Daar was still, wzlijk rouw hagl s Katholi 't all h afhangt om mislid di hun pastoor k huiz of vracht slijk WILT U EEN GOEDE GEWAARBORGDE hbb aan laags prijzj ïrkizg zi houd? Dat wllicht zijn gdot, uit zijn hand straatvuil oud, grijz pris- MATRAS wdt u voll vrtrouw tot mrrhid haar ontslag di mn rs H. Communi hbb ont- r. MATRASSENFABRIEK t is r! Waarom mot z simp- g misschi door hm d Maar wij zgg u Om dit alls on W. VAN LANDSCHOOT-DE LILLE msch wrom tijd d ïcht zijn-vrigd hm nu god moglijk I mak om Malgm 12, -CLEYT dompl hlp om h dan nadi mt kwaad vrgld lafflijk hun vrijwar rglijk schandda- HALLEDREEF, Voortvrkors word gvraagd. Ook nog s mt niuw blof m haat g katholiciit d cn rustig burgrs b- Hrsllg word aanvaard. Bzok paai kluchtspl zonr hrislijkhid bot vir zijn huis schrm om onbkwaam aanvraag. 3m. houd. ikladd mt straatslijk, laf wg, gldvcrkwistd gmbstuur T anr Fotos hbb d donkr. kontr lr, daarom hft Mischoons glghid lat Bldigg na bldigg hft - nisr hir als burgmsr hoofd aan om hrkizg houd na z rbidwaardig prisr ig paliti gsld Mr. HECTOR Brif d hr Gouvrnur mkizg hft katholik ïardnkkig Lillist vrdur g- CUELENAERE. zond aan al Burgmsrs r mrhid ggron klacht g- ïad. Hij zwg vrdrog alls vren wat Jozf D Lill ook bwr, Provci did hoogr bstuur g- duldig, wl wt ir wld- ook iig ook aan land wil wijs vraagd om kizg vrbrk d msch Klit, spijts alls nog mak, hl ftig bvolkg staat Hr Burgmsr niuw houd. En 't war aan zij zijn pastoor staat, achr hun burgmsr, hramt D Hr Misr Bnland'otos di mt all midl hbb g all z laff dad t zrs nu zijn srk hand grondig knis sch Zak mldt mij, naar aanracht vraag r mrhid publik, afkur. bstuurszak Malgm vor idg r manifstati di onlangs do vrwrp, z zijn r gw wist maar zwg. naar br tijd spijts slijk ukt kizg wrd nit vrbrok. Nu kunn, nu will w nit mr * nachtrirs, symbool door rui groprg was jlgd, hij hft kunn bvd, E jaar nadi vrag z 't nu zlf. zwijg. Tgovr d onz wrk hunnr vrid D Lill. ondanks manifstativrbod Wat mot msch zulk lugs door Jozf D Lill Kaz maatrgl gg uit gwdhan dk. mr uitgkraamd govr zijn movrhd, di ovrigs mt Maar rnstig toschouwrs rui vrgarg waar nacht voll smmg d provdi toonl sll zr vrstandig ridrs hun drov mod gaan putcigouvrnur hadd ghanld t govr Gtrouw E gknip Mjuffr. problma z vot E door National Maatschappij r niuw kizg kan aan Fotos hl land lk wk bligt Ivonn Rogg, 't Moltj, 3lgisch Spoorwg spcial mrrhid bzorg of z m- bs Malgm vrdacht maakt oog d vrmlg schoonzusr Gabril D Lill, wil tr r bschikkg manifsrhid sll. Als zij mrrhid wsch govr halijk politik lk nationalistisch straataangl- tant was gsld. Voorml hoog ambtaar wijst brik is 't zij r politik of an- d «Krislijk» D Lill, sll w ghid ook aan spits staan. Z wist zich bomg r rds vóór ig tijd r profijt zi. Maar hir is 't nit z gm daad. mr bgrijp waarom z mr 't Is strimds afstraffg d hr Burgmsr nog s g- lgrg bslot hft r, aanrhid mot bkom wannr zij zijn jarlang wrk 't is schan- m aan sll gaan, mt fa- idg to bstond lgg z rds bzitt. Ho dikwijls hbb lijk praktijk brg g milild anr nationalist spcial tr btoogg di wij fotos nit hoor uitrop vr zijn ig haat, onbschaamdhid zs wong, na sluit bar or kunn stor of afkurswaardig karakr drag garg, hun blad,! gm- vrwaandhid hart sommi- r cafés rip zij uit raadszittg lrs «Wij zijn g msch hir hft gzaaid. «Zou hij hir nit staan laf- aan rorig vrigg wi baz, wij hbb mrr«schan!» rip Klitar aard? Zijn ig partijld zijn nog gr. Om z maatrgl doltrffd hid»? di Pasch r krk gg laf om hm vrdig hij mot En baas zijn is hun nit g- mt ig oog zag wat m hun bschrmd word door gdar- kunn topass zou N.M.B.S. grijz pastoor dirf aando. In v- m, di rs 't Gouvrn- natuurlijk r mot vrwittigd nog? word vrbod staat bof wsch zij mrrhid lr oog blonk ghoud wo. mt!» D lzrs mot wt juffr paal btoogg of z of nit mr bhoud t ont- Want vl wist ho nog g wk last word vrantwoor- gld d avond halg Rogg dochr is gp- ^ gm all samscholg vr jod is r dus g tolatg lijkhid waar z nu maar stilaan 't g schp Gothals, mt d oud sionrd gdarm. D hr Burgmsr di klacht ot vorm zonr tr wicht vol hun zwakk pastoor was gspot, luid baar, to z oogblik zijn politi zaak had Wos mag ggv word. schours? D N.M.B.S. bschikt trouws Rijst brg hunnr kisbloft ur mt imand anrs stond pra- dag haai vrlo vóór politirchtnit ovr voldo lichtgsmidzoo hoog, zoo drigd hun t. Dit gbur uit café bank Ecloo. Na mol loll-vrdigg om kunn oorl of zij oog z 't nit aandurv, zich rchtovr pastorij, door onmachtig vol hm bklimm? staan ur wrd zulk walglijk di mr dan half uur duur, aanvrag om spcial tr al of Grijpt al uw mod sam, bloft- lidjs gbruld, zulk gm uitro- wrd Ivonn Rogg vroorld nit hand mot wijz. Ht war dus wschlijk gij politikrs, nmt bsluit p gtird gangrs rood bldigg tot 5 fr. bo, waarmij taan, zoo noodig lgrafisch, duilijk is houdt uw lzrs, wrd schaam, al to z lijk. uw volglg om d tu lid zag dit ztlijk wrd gdaan Wt g wat haar vrdigg n knis zoudt sll m^ vrom d Hr Pastoor kwts. mt uw politik gzwts. gbracht wrd door har advo- >odsmaatrgl di, mt oog W zwijg nit mr. bar or, uw gm caat? Ltrlijk Houdt kizg, 't hangt u af. Maar w vrag aan Klitar «Wij hbb woord «lafaard» gtroff zijn. Op di wijz zal Maar g zult nit do. aan all di nog grtj gods- jgs Mr. Cular nit uitgspro- mij moglijk zijn d Hr Misr distig gvol, nog spirk waar- k om w wt hij g Bnlandsch Zak vrwitr O M M E L SUIKERIJ EN dighid hbb ovrghoud lafaard is». ig di dan zijn Collga VrHIMIIIIMIIIII lilil KOFFIEBRANDERIJ g hun ig ours h hbb Z hadd hm bldigd z krswg onmidllijk zal kunn Opv. AM AND ENGELS, Statistr.. 13, aangkwkt!! Kurt g dit god? trachtt aan gvolg ontsnap waarschuw langs di wg Zoo n, vraagt dan aan Gabril D p mt hm hul brg! Ho N.M.B.S. hoog sll. brgt gzondhid uw tas 1 Lill waarom hij Klit nit zi dubbltj roll kan. D Gouvrnur, smaakt als r nooit wan! D Nachtridrs aan 't wrk. K. WEYLER. GROOTE MAGAZIJNEN DE STER Noordzandstraat, 44, "1 V D I I D Magazijn zijn d J V H I J Zondag middag 8 tot 12 u Brugg TTf QQ4 07 ONGELOOFLIJK! Bd mt Rssort (als mol hirg) Onz rklaam SLAAPKAMER, gpolir nolaar, bstaan uit Groot bd mt rssort, klrkas, -n lavabo-toilt, nachttafl, handdokdroogr. * 1 prsoon 2 prson Dam, vrlangt gij 30 % par ko uwr corsts, wdt U rchtstrksch tot Huis ul SCHELFHOUT, alls is ig fabrikaat Brabantdam, 6, * fr fr ^ ROND DE DERBY-RACES. D mglsch spoorwg nm uitgli maatrgl om msch, di kom Drby-ras zull bzok, kunn vrvo Sirlijk lijn, prachtig afgwrkt, lig fprijs,. Er zull 60 xtra tr word nglgd. D vrzorgg z zijn onz moll sds niuws rizigrs is chr moilijk >unt. daar groots l bst gwaarborg. ïris tw maaltijd gbruikt D groots kus Krvoitur vdt m sds vzoo rugrisc. Er mot r raad 6800 pond vlsch wo «DE STER» l gslag, 5600 pond visch, 1 70 lamm, I ir, vir ton aardppl. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 GAZET VAN Uit St-Lauryns WIELRIJDEN. CINEMA SPLENDID BREUKLIJDERS Dz wk Prachtfilm Zooals w vrld wk mld rd Lmir Lambrt Zondag Wat staat r u do gval gij dkt bruk aangvisé hadd bid mt noodtast zijn? Naar uw gbuur lo? N. Naar gazt grijp? lot af rk. Z rd nochtans Nog m. Wat dan? prachtig. Onmidllijk uw dokr raadplg, is igs prsoon Lambrt ld bandbruk na 30 km wi u btrouw moogt hbb. Lmir na 45 km. Vitus bgon gwldig achrvolgg hild modig stand tot halfwg kors zijn vork brak, glukkig1 Vitus vol aankom want anrs had kot dan nooit g band doch laat u rr. Slchts als wanhij llijk val gdaan, dit nr rati u afschrikt of r bltsts zijn wlk uw gook gzgd Vitus wannr hij plat Paardkors rbaan r Knshr onrzok zou bstatigd hbb, dan om all gvil d hoofdgrop was wlk uit r D Ru. D uitslag z vaar vrkn bruk vrmijd, mot gij onmidllijk uw wlglukt kors zult U sport 8 man bstond. bruk bn houd midl god band. Wij zijn D Maandag trokk z naar Han- blad vd dit nummr. daar zonr gricht do onz uirs bst om Ovrvlodig bzokrs kwam nut Vitus wlk zijn rijwil r band mak wlk uw gval past. Glijk wannr, ts avonds wr naar cr r haast had lat hrsll, lg r zij d Zondag, moogt u tot ons kom. Raadplgg zijn d bgn af zwp gm. D talrijk foorsllg, kosloos. lag wldra mt 9 man, na r» hadd zr druk z hadd nu, ook gdur dri 20 tal km had r chr valpartij plaats. Vitus kon onmoglijk ontwij- krmisdag, glghid hun k rd of livr vil r bov, n ass lat draai glukkig was hij nit gkwtst maar lust had. Hovl bdraagt nit gtal krs waarg onhoud Jaarmarkt, di zoo ouds hij had gwldig duw ghad lijk mot grop word «Houdt u rcht» Honr mal hr dij, maar Vitus wlk hd r gk schoon markt, ook bgunhal zich kwaad mak strkk tot nits, Tiuut lar dag prachtvorm kt toog on- stigd mt schoon wr, bracht hft kd dit rds vrgt. midllijk r achrvolgg, hij zou d vro"g morg vl volk naar Laat uw krs nit misgroi, is gwoonlijk gvolg chr nooit rst mr zi onz gm. Alsdan kwam vrogr slch houdg. Bij tijds r zorg is krijg, mr daar hij als gvolg talrijk famili naar markt lar groo kost gspaard. Indi u ongrust zijt, slt nit uit zijn val tijdj gplaagd zat mt rond I 0 ur was lang br wij zull d bst raad gv di noodig gpas tokramp dij, dit ook g-statistraat vol volk, m kon ltrsll mak. zgd wi gwoordig 300 tal lijk hoofd lo. Ht aantal Voor vrlammg, brzikt, kromm b stampmr vrlist z nog moilijk ko gsl paard nmt vot word morn apparils gmaakt. wn zijn al als r 80 rnrs jaar tot jaar af 't is vrz zijn r gdurig gvlog word bo- r di schoon markt, zooals z v 35 km d'uur. Vitus rd vrogr was, wldra nits anrs mr Ht huis bvlt zich nog aan zijn spcial buikband chr nog wat r rdd vil zal ovrblijv als d naam, di na rati, zwaarlijvighid maagzakkg. won nipt maar schitrd d sprt r wl vrstaan, gm ovrhid nits gdaan wordt om dit zijn grop. vranr. Armand Lambrt rd wrom Paaschfoor mooi kors maar mist nog Zoo is onz schoon WEVERIJ VERWERIJ CONFECTIE nog s. btj volg Onafh. Z mag wlgslaagd gomd wor Zihir nu officil uitslag. Tu parasols Kamprtt boodighd Zonn1. Grard Dsmd 3 u. 57 m. d. Er was vl nrg, nitgstors bach. D Firma glast zich nit plaats r staan d crisistijd di w nu bl2. Vandbrgh Vi wil. zonnstors. Groo kus rs hodanighid gstrpt v. Onz hrbrgirs zull g r3. Drmaux 1 lg. ff gklurd dok. Zr lag prijz. ds klag hbb. D vrug 4. Goris Albrt 1 lg zr dag is door g kl ci5. Consrièr Oswald 3 u. 59 m. dt gstoord gwst want hir 6. Dsmt Camill 1 lg DAMESKLEEDEREN!!!! Waarschoot kn msch 7. Rongé Vz lg om krmis vir. Gdur Bzokt onz ttoonsllg Hanlsfoor, Brussl, 4 tot 18 April 8. Machils - 2 lgt E gangskaart wordt vraag door ons gratis aan jaarmarkt hlt mvrouw Gorgs 9. Willms Louis 4 u. I m. d bzokr aangbod. Lauryns, Lovgm haar gou1 0. Vitus Lmir 4 u. 2 m. d armband mt goud uurwrk vr 1 I. Marchand 1 0 cm. STELT ZIJNE MODELLEN TEN 12.x-acquo Lambrt Armand, lor, waarschijnlijk d wg TOON IN ZIJN NIEUWE UITSTALaan Frans Lauryns, Schoolstraat tot iambour, Bastiasss, Pircaux, GoKERK UIT EEN BOOM. In k vrid onrwg wrd d aan André D Walsch, Statistraat. _is, Lold Fabris (It.) all wil bkr migmaal gvuld natuurlijk Santa Rosa Californi staat krk LINGEN. BUITENGEWONE LAD rlijk vr, di vrlor HOEK BQTERMARKT, I, wil, z. aanzilijk afmtg, di uit GE PRIJZEN ook gldigd. Dsdag war z Hakdovr juwl rug brgt aan d igaar Maar onglukkiglijk bgon d wg één boom is gbouwd. Natuurlijk EEKLOO TEL. 1«7. aan d slag, ook Edmond Clays zal r god bloond word. wat smal word (wij zull s was g gwon boom, di Op jaarmarkt trft m all slach Rgrg aansprk om daar vr hout lvr, maar was r Olislagrs war afgkom, vrgg h chr maar slcht Lmir kunstaars aan, zooals gooch- anrg aan - brg) d dik-ruzboom Californi mt Lambrt hadd lood ' scho- laars, hrculs, kwakzalvrs, z. z. k vt, di stuur nit mr ms- midllijn zs mr. D krk bindi U zns zijt auto ko of vrwissl, komt n war nog vrmoid Dit jaar hbb wij its zonrs aan r was zijn rijwil kwam mt dstaat ghl al uit hout, zoowl zi naar onz groo ttoonsllg. D groots kus. Naalman bkr d diprik rcht. Onmid- wand als dak tor. D tw vorig kors, daar dri - gtroff. E zkr Prijz buit konkurrti. Altijd 40 tot 50 autos bschikbaar, volg kors is vl al hft zich bromd gmaakt mt llijk daag hulp d bkr boom wrd door groo houthan mst gk mrk. Vrko mt waarbork faktuar. als m mt mann do hft di hmd r msch uit trkk. dragr wrd hl huids bovghaald. l aan gm Santa Rosa gfrisch uitgrust zijn, di dus «Gwd» zi Jozf Bakkrman, «Maar wat was r nu d bkr g- schonk~. Tr hrnrg aan d daags di nit grd hadd. gij mij nit zult lapp». Naal- word?... Zijn plicht, di doorsprong krk is d gvl Clays Olislagrs vond m- man aanvaard wddg, 't Was man huiswaarts rip, dwong hm groot glasvsr aangbracht, po ook rap lag ook wldra bui do Gmhuis, juist d bkr brand lat. Dat konwaar ruzboom is afgbld. 't uur d middag. D huiz was nit, zulk prachtstuk wil hij kost t strijd zoo gv trof was. SLECHTE HUWELIJKSWETGEprpsvol. Onr groots b- wat kost mm. D man bsloot Frd Vrhag won Zondag nogving. In England hft man maals mt Capriaux schitrd langsllg r toschouwrs bgon dan nit t rijd zonr d rcht zijn vrouw dochr ghl d Vlodrom Brugg. Zoo Naalman waarlijk duur bkr. Maar ho gg hij aan onrv, zoo zij zonr midw mog bsluit Frd g 3 mut of Bakkrmannk boord lgg? E gdacht vil l bstaan achr blijv. E Gaston r bs Juniors plog was zijn hmd broofd onr hm bn. Hir 't ron woont gval kwam onlangs Englluidruchtig tojuichg m- go zr distvagrdig sch rchtbank. 30 jar gld had vorm Blgië. Vlodrom v,an Malgm, Zondag nig. Di dag trok Naalman zs vrid zi hij, ik ga Cyril klp chtgoo kl rfis gbest GEKEND HUIS DER STAD. 8 April om 2.30 u. kors b- msch hun hmd uit. Hij hft r di distvaardig wijkmsr, krg, waardoor haar man mog god stuivr vrdid. di altijd brs staat om zijn lijk wrd gmaakt zaak ovr roprnrs Onafhanklijk. vaas hlp naar lcan zal nm. Door gzamlijk arbid Omnium Onafhanklijk (3 rkmij daar wl hlp. Zoo gzgd zoo gg zaak god uit. In laatuitslag d Paardkors s ) gdaan! Rap kwam Cyril af mt s lvsjaar d man kwam Snlhid, Puntkors, Achrvol 2 Paaschdag. GRAAF VAN VLAANDERENPLAATS, 10, GENT. Tl. 19»72. twaalftanr waarlijk hij gluk r om klighid tot ongrgldhid gg mt vrmolijk lnam (ZUIDSTATIE) prachtig aandk, na ivrig gkrk man vrlit huis. Armand Lambrt, Lmir, VrI KOERS DRAF zok bov hal! Wat gluk! To hij stirf, lit hij alls na aan stuyft Rubs. HONDERDEN GETUIGSCHRIFTEN. 1. Edy Vrmir Lov100 km. plogkors (5 klass.) mt gm 2. Flor Standart Waar- Ht stofflijk ovrschot kwam zijn bror, di zijn vrouw nit god g schijn na zijn vrid har g- zd was, achr. D dam, di tot 1. Buiss Df. schoot 3. Mu Girnart dankt Jibb vrtrok Hri mt wlgsl burgrs r stad bhoor2. O. Dbruickr D'Olislagrs. Balgrhok. hrlijk aandk wg t, is thans publik milddadig3. Billit E. Clays. 2 KOERS VLUCHT naar huis maar alr schid hid aangwz. 4. Ras Mortir 1. Dis Sirs Somrgm zg Hri Mijn dikk vrid Cy^ AUTOBUS VAN EEN DIJK. 5. M. Dwulf Donani. 2. Mort D Ru Waarschoot, ril, g zult i nit nit gdaan E autobus r Glrsch Tramwg6. Lanckart Van r Ruit. 3. Défi Hos Midlburg hbb. Als g soms dist maatschappij Holland, di tussch Ingangsprijz 6, 8, 10 frank. 4. Gam D'Hont Ecloo. mijn noodig hbt, rk dan sllig Dosburg Dir most uitwijk Schoolkr half gld. 3 KOERS VLUCHT mij, ook ga ik U vrgast wag, waar hout glad Bij bgnlg wist Clays I. Flor Standart Waar- prachtig fst waar groot mal wrd, is d dijk gstort. Dchauf Somrgm niuw zg schoot. (Prijs r maatschappij) 2. sch irkok t bs zal ggv fur brak arm krg slagbok Balghak, Boni DMu Girnart Balgrhok word waar r zal gdronk arbruk. Van zittd krg vuisr Ecloo was r tw, 3. Kny Sirs Somrgm. word gzondhid d b- 10-tal vrschill vrwondgillis IJzdijk 3 Crappé 4 4 KOERS VLUCHT krvisschr! g, rwijl dam paar gwillms 5 Hry Vrhag 7. I. Dis Sirs Somrgm Crappé wist ook mooi zgvir E god alls god laat ons knus ribb lip. (Prijs Prs Ros Bkr) 2. Mort Bassvl, Willms was r vir Ht onrzok ws uit, bdaaruit lr nit vl b D Ru Waarschoot ^. D é Hry Vrhag zs Valr Dstratg onvoldo is zwai krs wn. i Hos Midlburg 4. Gam myr 7. vrkr wggzakt was. Dhont Ecloo. Vrhag - Capriaux wist ook 5 KOERS DRAF Voor uw uitstapp grop mt mooi zgvir d Vlodrom 1. Flor Standart WaarLUXE-AUTOCAR Trnuz zoo z nogmaals schoot. (Prijs Amazon Bkr) (32 prson wdt u tot hunn kwaliit bvstig. 2. Mu Girnart BalgrhoL. LASOEN EN P. GEYSSENS Sportman. k 3. Kny Sirs SomrBijzonr waard gm 4. Mi Van Hull SoLvraars Blgisch Staat, Spoorwg, Misris maatschappij mrgm. Koloniën, Landsvrdigg, Schpvaart, Post Tlgraaf, Dz rs kors is prbst gstad Brussl, Gt, Antwrp. lukt. Rond toschouwrs wavogelmarkt, 1-3, GENT VUL r aanwzig. Ht pl is prbst Door ig fabrikaat DE ZUIVERSTE WAREN!!! HUIS GEKEND VOOR gschikt igaars r pis BENTILLE. ARTIKELEN VAN HOO- hal r r, mt vl hofflijkdoor rchtstrksch vrko HET VOORDEELIGST! DONKERSTEEG, 12, GENT GE NIEUWIGHEID. hid wrd toschouwrs onthd 5 April rond 7 ur 's mortelefoon FABRIEK EN BUREELEN Kclkaai - Tl (3 lijn) g. DAMESgs, brak r brand uit mcani- D Man mt 3 Maskrs Komt zi gij zult vrd zijn.. Wilt gij gz Automobilist! 0F* SINCO ESSENCE & OL1ËEN DEPOSITARIS Malgm, Ekloo omligg r Misgroig Sclair Produkt RENE E L I A S Tl. 54. Malgm Etablissmts Ré Van Doorn EEKLOO VERDONCK- MINNE Zuidzandstraat, 25, (Sstr.-bif.Stati) Tl BRUGGE HET MODEPALEIS Huis Rdouy KLEUREN VERNISSEN FRANCO -BELGE Voornaams VERFFABRIEKEN Blgië, Frankrijk, Irland, Elzas Marokko A. D'Haslr -Sadons Uit St«Jan==Ermo II k zwglarij d bor Alois Engls, t gvolg Kortsluitg. Van gbouw blv all 4 Van man di d bkr won mur gllijk rchtstaan. Gansch bol vlas, motors, d paardkors St. Dys. mkanik zwglmols, alls blf Onz schoon Paaschfoor. d brand. Bkrs wn is allmaal god Dank aan offr towijdit jaar wrd onz Paaschfoor mt prachtig lwrtj bgunstigd wl maar m kan daarm soms dg prsonl r zwglarij zoo aan vrschi duiz aardig avontur blv zooals - dank ook aan tusschkomst r brandwr Ecloo Caprijck, bzokrs nit hft ontbrok. Zon- z gschidis zal uitwijz. dag was zonr dag, dag Op Pasch wrd r St. Dys kond ovrig gbouw d groo druk, all gm- paardkors ggv. E prach igaar bvrijd blijv. t 't ron war krmisvir- tig Drkbkr wrd uitgloofd. OnAll tw strookotjs, alhowl rs togstroomd, trs, autobuss r vl mdgrs bvond zich glg afstand mr dan vlos bracht gdurig maar igaar paard «Emir IV» 100 mrs, wrd m prooi volk naar hir tot laat d hij was glukkig wnr. r vlamm, aangtast zijn door avond hir blf. Door zijn talrijk vrid wrd vuurgsrs. D scha wordt gschat Tw Paaschdag had ook l- man glukgwscht mr of vl. Huiswaarts kr had wnr fr. is door vrzkrg gwrtj mgbracht. Vl volk bgaf zich s namiddags naar d d bkr tovrtrouwd aan dik-kt. EN KINDERKLEEDEREN Uit Waarschoot Uit Zomrgm IN DEN OLIFANT Vrlangt gij klcr srk fijn. Di daarbov godko zijn? Wl I Kot dan «D Olifant» Gij wordt r trouw klant. M hft r groo kus Puik afgwrkt is r lus. Donkrsk twaalf is 't adrs. Doch lt of 't wordt u ls, Gaat dus nit langr zok Bijhuiz hbb wij nit hak D straat is maar zonr kort, Z'is lks Koornmarkt naar Blfort Mr dan 125-jarig bstaaa EIGENAARS 24 VERKOOPHUIZEN DEINZE - ROUSSELAERE, OOSTENDE GENT ANTWERPEN - BRUSSEL Brugg LEGEIN GEBROEDERS, Wollstraat, 27. Vanrschag, Smstraat, 32. D Bissch, Ooststraat, 76. Nosda, Langstraat, 129. Clays, Scharstraat, 78. Olislagrij Zpzirij J.DE RUDDER&R.DE RAEVE BORSTELS SPONSEN ZEEMVELLEN LADDERS EN SCHILDERSGERIEF. 5 t. h. aan kroostrijk gzn valld. A All Onrhoudsartikl &

4 GAZET VAN C H I C O R E I ChicoriVrburgh R A WAARHEEN VOOR UW RADIOTOESTEI LEN? BE NIEUWE TYPEN 1934 REEDS AANGEKOMEN. Ht bs adrs. Hilair Pill BLIJFT DE BESTE, DE ZUIVERSTE, DE VOORDEELIGSTE! 1 Oli Imprial uw sala, mayonais, z. ZIJ IS. EN BLIJFT ONOVERTROFFEN! * a a a * HOOFDAGENT NOORSTRAAT, 64. Nr. 6 Radio «Ztavox» 8 lamp, supr Erodyn. Anti fadg stroomrglg volt. kor lang golfl. aansluitg tw luidsprkr, aansl. pick-up. 1 jasr waarborg. Slchts 3600 fr. Nr. 7 Radio «Ztavox» Zlf apparaat als nr. 6. maar groot mubl 2 luidsprkrs. I jaar waarborg. Slchts 5500 fr. Radio «Astor» 5 lamp Nr. 3 Radio «Wttd». Erodyn I j. waarborg fr. Vraagt koslooz monstrati 6 lamp. 1 jaar waarborg fr. zonr vrbtis. Nr. 9 Radio «Vrtrad» 6 lamp supr Erod\n. 1 jaar waar Nr. 1. Radio «Roda» borg. Slchts 2680 fr. 5 lamp, supr Erodyn, stroomrvrrs nog vrkrijg glg I volt kor Philips Radio b'.swé lang golfl. aansl. pick-up. 1 jaar S. B. R. Tlfur.k waarborg. Slchts I 000 fr. Pot Blu S u qa Nr. 2. Radio «Astor». Liss Sir» Furqron Zlf apparaat als nr. 1. Slchts Pilot Shaub Fcranti fr. Nr. 3 Radio «Gunr» Vraagt prijz lichtg. VrZlf apparaat als nr. 1 Slchts ko comptant - crdit - 12 of fr. maand. Ik glast mij mt bt vrmak vranr al z mrk Nr. 4 Radio «Zith» 't zij aan mij gkocht of nit. Zlf apparaat als nr. 1 Slchts 1050 Spodig godko bdig. fr. Vraagt prijz hand. Er is Nr. 5 Radio «Zt» waarborg vrmaak tosll. 7 lamp, supr Erodyn. Vrrs Ook vrkrijg all onrd zlf apparaat als nr. 1. Slchts Radio zooals luidsprkrs, lam2850 fr. p z. Vraagt sds uw Kruidir alomgk Bschuit C. Mar t s-cular SINT-LAUREINS Onovrtrfbaar kwaliit smaak. - - Bkom ovral hoogs bkrong rvoll diploma's. - Prov is aannm. Waar is m bst, godkotst, rtrouwst bdid? 8. RECHTOVER DE HOOFDKERK TROUWRINGEN. HUWELIJKS GESCHENKEN, SCHOUWGAR NITUREN, RÉGULATEURS, z E Oruwitj Apothkr J-an Vlrgal is voldo om, ig mut tijd, gwldigs kwal still TANDPUN doos ZENUWPIJN 5 fr. HOOFDPIJN KOORTSEN doos 5 fr. FLERECIJN Stuur aan Apothkr J. VERGAELEN Vldstraat. 47, Gt 5.50 fr. postzgls, of stortg Postchckrkg 5931, gij zult pr kr post doosj suwpoirs ontg. Lt wl Of Adr» APOTHEEK U KENT HET HUIS "M MORTIER" Kt git nog nit? Hwl, maak r aanstonds knis m I ZUIDZANDSTRAAT, 36, BRUGGE AHrfijns ku* Rgmanls all moll, bs kwaliit Iaat «niuwighid. Altijd 1000 tot 1508 stuk* rad. Bij mij ook vrkrijgbaar fijn lr vtt all* prijz. AI wat caoutchouc artikl btrft Bott, Slof f, Col*, Darm, z., z. All artikl Tnis Footbal. GELAST ZICH OOK MET ALLE HERSTELLINGEN. VRIENDEL IJK AANBEVOLEN RADIOS RADIOS P Ji< O * O DE RADIO VOOR IEDEREEN AAN 2 FR. PER DAG 1 Aarzlt nit Tosl ko AD. BIJ V E R S T R Y N G E MARKT, 30, iv/aldegem TELEFOON 217. Voorligs Prijz Voorwaard Op Comptant. Op Krdit. KOMT ZIEN! OVFRTUIGT U 1 KINKHOEST wordt vrzacht Vachl hocstbolo, waaraan kkhost vt* zwak lichaampj» Uwr kr blootslt vrkort d duw r zik ca vcv wxa bt gvaar vt» wikklg mt lkk*» smaksslijralosk&dc AKKER1* ABDU5IR00P Rdr*, long EERT UW DOODEN Bij srfgval laat Rouwkapl plaats. All klass. - MODERNE INRICHTING..-. EDM. MARTENS - VERMINCK SCHILDER NIEUWSTR., 59, DE SMAKELIJKSTE EN VOORDEELIGSTE DER WERELD VELDSTRAAT, 47, GENT nv» l'innovation. TEL. 105*4. GOUDSMID EN KORLOGIEMAKER BRUGGE PAKKEN) " D E N GOUDEN HENRI LEGEiN ZUIDZANDSTRAAT. (ROODE Van Dousslar S O U B RY PQT* BIJ S P E C I A L E ADcApotlxka.PrSadit bt 11S0.ft.24J0 ofr.39-50* DE SIGARENFABRIEK ALF. DE BAERE & PROSP. SOBERON Vakstraat, 40, Malgm. lvrt bt sigr.. Vraagt «tal prij» BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ & SPAARKAS NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP GESTICHT IN ANTWERPEN Kapitaal 10.0W.000 fr. Rsrv fr. Gld Sp»>»rks* 31 Dcmbr ,01 frank Intrst spaarbokjs 3,60%, 5, ,50 bruto volgs rmijn 1 D Maatuchapr ij kwam nooit kort aan har vrplichtg vrlt ms gmakklijkh">d rugbtalg. All vrr lichtg t<- bkom nagcnom agt r Maatschappij Malgsm, l'aul Standart, Niuwstr., 26. Lmbk, M. Alfrd Van Hou, kotr. Clvt, M. 'an Strybol, Clytkalsi, 227. Ertvl, M. D. Nsonn, gmctrontv. Donck, V Camil D Sutr, Donck. Bouchau, Juf. Palm. D WaUcho, Stati.tr. Ecloo, M. Mauric Bon, volgr Oostwkl, M. J. Tmmrman, gm*. M. Piu* Ryffranck, Krkstraat 36 Slzat-., M. Alf. D Colv-nar, Markt, 22. Ag-, M. Jozf Gothalt, Dorp. St-Lauryns, M. Hri Cnlar, Dorp. Assr i, M. Prud. Villard, Wststraat. Warschoot, M. W. Do Mulmsr, kosr Bass sl, M. Ptrus Panis, kosr. Warvlit, M. W. Firm. Quart, Molstr. Caprvck, M. Ivo D Vriz, urwaarr. Knock-Zou, M. J. Mahoat, KnstL, 211. D plgdochr d bankir. won t all r zal lat wrva- schijnt rug vd! Hir wrd Hri door grkl schoonours vrzocht word. Zal Rolanda r zijn } Jacqus d zijn vrid - r lfoonbl onrbrok. Hij Dat is maar hl natuurlijk. Zi, r. Natuurlijk i Mijnhr is god, murml mrk. stond tafl Op snl naar zijn w zijn rds uw wong... Hri trok zijn hand wg ou vrouw. Ho toch, vrog hij, kunt gij aan tzaal pald wrkkabt, sprkbuis, di hij bkt had ghoud jong man had rdaad DOOR OLIVIER DUVERGER. Zij snl naar haar kuk, rwijl midd al di druk, ru- waar tosl stond, rwijl hij d hun gsprk nit aan schoon huis hrkd, waar zijn grom. vrid griflijk vrtrkk b- tw vrid, na hun hod afg- mor lv? ovrzij d draad ghoord zou zt hbb, v schikkabi60 VERVOLG M gwt r d duur woon. 't Zal alwr its ni- word, antwoord aan zijn vr Ja, wij zijn r, antwoord H- nt bn gg alvors aan tafl aan, antwoord Hri. Ik mot u mdal zijn, m mij komt stor. loof Mjuffr d'any stuurt v nochtans bkn, dit koortsig Wlk stil! M is nooit grust... In or! 't Is bslist... W gaan god, bs. Gij hbt mij onr dit ri. Ik ho, mijn ou kuk- gaan. lv mij bg fl vrwonrd Hri bl r wrd gdid. mid spodig gast mr zal Wi zgt gij! wrvor m. Ho laat?... Om tw ur?... oogpunt nits d. Door wijd g vsrs, vrmoid hft. Jacqus. Gij zult ons hir kom afhal?... Onr dit oogpunt misschi gkt hbb. Voor z rst Hovl livr hb ik rust Hij dacht aan zijn plotslg - 't Ligt uw wg. Ja! Ja! Tot straks, nit... maar onr anr! Wlk maaltijd zult gij u mot vrd di uitzicht d Wanlwg hadsprong, wlk groot gluk- sll mt wat kuk m- d, kond jonglid hun g- stil Bourg, al is lv rugropg naar Bourg, to hij ho lifs! Mijn grot aan uw ours. kig sprong hbt gij mij! Gij brgt. Gij zult volg kr mak vrrukklijk schouwspl wl wat toonig di kl stad! Nizza zoo aangaam vrlof Vrgt Jacqus nit Rolanda... middaguur looz Gij hbt z nochtans vrlat, slijt. Wat zgt g? Dat gij dit nit zoudt bmt wordt bmd. En ik, ik uw scha kunn hal. z bwonr. ondankbar, vrmits gij hir zijt. Onrtussch vrog Hri mt vrgt! Dat wist ik wl! Wilt g wl s zwijg? Ik hb nog slchts d rst stap Gij kt rd mijnr ris ik misnog sm b, gl zkr, zr In vr, kruist talrijk blank d wg r lif gzt. Hij haak d hoorn rug aan Och gij zult m spodig gog lkkr zal zijn. want ik hb wol- zil. Hoog aan d trans prijk vrlang slchts zkrhid mijn Allo! Wi is r aan tosl? lg zijn bi hand schouvhongr. Dat rs bad hft mij vurig zon wazig azuur. Op onrustig wifl, wig vr Ht antwoord, hij ontvg, was rs zijn vrid, hrlijk ontrord ghaald hbb. strand zag m nog hir daar kalm mijn angstig gmod.. sllig aard om hm vrblijd, gdacht, hij Rolanda al Mocht gij waarhid zgg! tlust ggv.' Zooals lk kukprss, di ha- grop, di aan vrfrissch g- Ik rk u om mij grusthid want mil glimlach vrhlr ras zou wrzi. Ho! zijn glaat zijn sm klonk nu zacht rr waardighid bwust is, bgon not bad g vaarwl kond s hart do wrvd. Gij moogt zgg, gij g Dat is hl gmakklijk zgzgg vlid d tijd 'vrwannr hij antwoord Hri's brav distmid knorr Wl ja, vrid! Gij zult wldra luk hbt, krl, vog Hri hm to. g. Ik wt zlfs nit s wannr ik bromm bnsmonds lucht gat. wt ho vork aan d sl zit. Wl zkr, ik b, mijn Zult g nu nog klag? Gij zijt hir Rolanda zal wrzi. gv aan haar gwttigd toorn Maar daar is noodig, gij kl Collt. Ik, ja, vlsch pas aangland gij ontmot wiop d rijwg rold autos snll Voorrst, gij kunt altijd zkr zijn haar ik middag om fit, haar msr, nu vaart, kruist lkaar bhdig, ont- vrij onomwond mt mjuffr br. Mijn vrid?...hij is na- bm uws hart. En zoodra zij u tuurlijk hir... w zat aan tafl... gzi hft, vrlangt zij u wr strand vd, dan, gij zult haar maar daglijksch kost was, zoo wk onzichtig wilrijrs, d'any sprkt. Ik vraag nits livr. Ik snak Wat zgt g, Naar Wolfbrgg- zi misschi dikwijlr spodigr wr- onzis gast mbracht. Zij di als dwaz ovr baan stormwas haar iglif gkrkt d. naar rnstig onrhoud mt haar. t?... Dz namiddag? Wacht O! o! Zij vrlangt m- wr zi dan g dkt. vrs, haar kooktalt bd Wlk vranrg d jong Maar waar... waar? Ht strand is muut...ik zal hm vrag u zi... Gij zijt, di zgt. Mij Wat bdolt gij? onrzoksrchr! Wlk vrschil zulk gsprk allrmst g- dalijk antwoord ovrbrg. dunkt, gij btj ovrdrijft! Dat waarschijnlijk is al- zijn waar zou gschat word. tussch koortsig rumorig schik plaats. En toch is volstrkt Hri sl haar grust. Dan rip hij Toch nit, want wi anrs dan thans di Rolanda vrlangt Vrs nits, mijn go Julia, druk gröo stad vr-noodig, ik Rolanda wrzi. Ho Jacqus! Jacqus! zij kan gdach di uitniuw uw gzlschap wz En hij vrog aan zijn vrid, di stap naar Wolfgt gkom Collt zoo zal wt aan zi hij haar. Mijn vrid Jacqus is dig kalm r kl hoofdstad rr ho br. Tracht glgzij? boord lgg, gij mt mij t moilijk nog vlischd. Hij zal zich vrogr vorstdom Brss, di hid vd om ons di vurig g- tosnl Collt vraagt ons of wij z nahuiz harr ours goodigd wordt. één kr mt gwon t slchts uitga'ngsmur r fa- wsch komst vrschaf Collt, uw vrloof, is aan brik kantor wig f... middag autotochtj naar Wolf- plan misschi nit vrmd. Gij kunt wl dk, ik hrhaal- vrd sll. - Wlk ongduld!... En ik b zkr, ik g-bdrijvighid r foor- marktdag gt will do? Gaan w? lijk aan tafl mijnr aanstaan - Wl, laat ons aannm, porsl tass smlt hid komt aan mijn vrid Jacqus om rijtuig h stapt om hun mrd twijflachtig, maar antwoord- livr mijn cabt. suikr wf r blank waas door- to. Hij is, di u rds vrr plaats nm, hadd nits g Wlnu laat ons dan gaan. nim Daar, als g daar dicht h. bmrkt had u rs gmot hoord. Ik wil wlh. Er zkr maar dan blijft toch nog altijd Naast hm mubl, stond gsnldi s. sllig fit, mjuffr d'any nit zijn schijnt m oogblik vsr gaat zitt gft To all vir gzt war, H Ik bdank u all tw, hr, ri Colt aan stuur Jacqus gaarzld hft r to smm moilijk. Dz avond misschi zal uit d Wanlwg zult gij on-likur. Hri wil juist tw glaasz gzlln zi aankom. js vull, to Jacqus, di wa-want nu spaart gij ons wacht mt Rolanda achrbank, bracht ik zkrhid hbb. mt u gaan rijd. Gij dkt aan alls, bs kd oog bwgg r rijtuig vrschaft ons gog mjuffr d'aiglun d auto gang Ik dk wl, gij onz wan Mt ons, wilt g zgg. hild, rchtsprong uitrip langr wanlg uw gzlschap. z gld zacht ovr d wanlwg, - Nu, god, mt ons. Wat komt ltocht zult baat nm om vrid. N, maar ik wt ho ong Daar zijn z, Hri, spodig! bslissd onrhoud mt haar Ht was Rolanda di gsprok nam vrvolgs groor snlhid r, ovrigs, aan? duldig gij zijt. Houd uw likur! Kom, wij mog had, z voudig woord aan slog richtg r Zr vl. Ht is mr dan hbb? Ik bk. Ik vrlang vurig haar nit lat wacht. Ja> ik b r vast to. bslot, dank d Jacqus bloz. baan. D lusthuiz Caliwaarschijnlijk, jong vrouw, di D jong substituut glimlach. Ht gog is nog groor forniwijk rr r paardwl wanlg pr auto ons nochtans b ik rds hand Rolanda wr zi, ' gsprk Wlk vrschrikklijk ongduld! ons, mjuffr, is maar rn lag wldra achr onz vrigzlschap wil do, zou gwigrd vrward ontrord, gdach mt haar onr vir oog hbb, hbb m gaan, di ik all aan vrag wlk ik vrplicht zal haar alls zgg wat mij Zg, wilt g dan nit kl glaas- hl naturlijk, wij ons ghaast hb- d rijtuig kwam national hart ligt, haar moglijk bstaan j? b, staml hij. baan rd ovr br brug gwst was haar zlf g- wz aan Rolanda sll. Jacqus, di vrtrk rds.uit Gij zult toch zkr wr nit door haar dood gwaand sld had. W gloov u gaarn, mijn- Var, naar St-Laurt to. Gij zijt waarachtig al hl moi- gaan plaats brggt var do kn, haar zgg gsnld was, antwoord uit hr, lach schalksch Collt. Buit z gm, stond Maar w zoud nu god do d rglmatig rij naphta-post, di lijk. Zult gij dan nooit vrd zijn? tlijk plaats brgt ho vrhugd ik b haar hir wrg- gang N, N, dank u, laat ons tijd, di gij door uw haast gwonn schoonhid 't landschap Vdt gij dan nog nit voldo, zull stilhoud om zt bzok, vond hbb, haar bwijz hbt, nit aan alldaagsch nooloo- schaadd. Tussch tu vol oran zij komt, rwijl zij toch wl wt, zal ik Collt mtroon om u bi- lvr al fit waar ik gaan. 't Is god, maar gij dwgt mij z komplimtjs vrspill. Voor- jboom mt hun wlrik blo gij mrijdt, dit na alls wat zij d all lat. Nooit misschi haar wrklijkhid zal bvstigd tot haast, di it mijn g- uit nmt plaats hr! vrogr gdaan hft om uw zijn zult gij schoonr glghid hb- hbb. m richtt Provcaalsch villa's Zachtjs aan vrid, ws kalm, woon ligt. Waar is onz plaats vrmijd? Is haar tosmmg b. Tracht z nit lat ontglipp. vrog haar roo dak, di hl blaen hij volg zijn vrid. Hri. daag nit bs bwijs, zij E btj mod, om d dromml! raad Hri di wl zag, gk zon schitrd. Ht ghucht Jacqus, di rds portaal zich tot u aangtrokk gvolt? Di stap vrischt g mod. wondhid zijns makkrs onrust Als Rolanda r m smt, Gros--Cagns, langs baan Misschi, maar vast wil. bar wijz toam. Wd u zlv was, hoor hm nit. komt gij naast mij zitt zoo zult gij ligt vóór bocht Bégu, toon hun O! Als 't u blift... Hri, di wl zag hij most mij kunn vrg wannr ik 't aardig stadj Canns. D auto di Gij hbt r, als most, bwijz toch nit zoo, bwaar uw kolblo Zich tot u aangtrokk gvolt ik hrhaal. Ht is klaar, gloof ik ggv aarzl dus nit. Drkt dighid. Buit zijn gwon bdaard- togv, haal hm trap stur gog krijg. Gij wilt im- aan bdrv lidg Colt hid rughoudg gaan is nits bid trad buit wong, mrs wl Rolanda? bldig wijz ghoorzaam, gf ik u grif to zij gij koffi? waard. Zg haar al wat gij wilt, maar juist to auto r tw misjs Gaarn. lang hft mot strijd g Is nit zlf sprkd, bklom nu hllg Vc, langs Laat ons dan naar mijn cabmt toon haar ff kalm glaat, vr- ur st. gvols, di haar tot u drijv. En gij uw vrloof aan uw zij wilt d mt pijnboom bzoomd wg brg haar uw ontrorg, di gij Collt maak hun, al lachd, hbb? Ik sta plaats gaarn af. rd langs mt wijngaard bplan wil m kom, zij zich gaan. Als g wilt, maar v/ kunn z haar d wilt bhoud komplimtj. thans, na hl wat wrwaardigh En gij gaat v gaarn naast huvl, waar m vlak Ho stipt, hr! Dat is hl hm zitt, fluisr Collt haar 't dorp Lo Coll zag ligg, nit vr d, ovrwng nrlag, v god hir drk dit zou on-wlk g gij haar wt u gft. braaf u. ou vstgswrk Satovrwonn gft. Zij ontwijkt, noodig last vrmijd. to. D brav Julia had, rwijl zij zoo God dag, Colt. God schuwt u nit mr. Zij zokt uw g- Wl n! Mijn ou Julia zit Zwijg toch! antwoord Ro- Paul. zlschap, ws r zkr. nit gaarn, m na t aan praatt, koffi gdid. D dag, mjuffr, antwoord substi- landa. D tw jong mann, di juist Jacqus sch nog sds bkom- tafl blijft zitt. Zij dit koffi lkkr drank rook gur tuut. Al vrdis onz stipt(wordt tgzt) 61 VERVOLG

5 * GAZET VAN > BIJVOEGSEL VAN 8 APRIL i Uit Clyt. Malgm Clyt, d 2 April BOONPERSEN EN ERWTENRIJST bkom aan zr lig prijz CESAR VAN DEN ABEELE-SKEET MOLENTJE MARKTEN PLAATSELIJK NIEUWS Mijnhr.., 2 April. Bor 7210 Vandaag I mis Godd. Voorz. r kg. 16 a ir 0.26 a 0.28 Or r Godlijk dist O. L. Vr. Alt. Bijstand. 101 bigg 100 a 125 fr. stuk aardappwil zoo god* zijn uw rstko- M A A N D A G, Fstdag O. L. Vr. AAN DE HEEREN LANDBOUWERS, ONDERPASTOOR VAN DE WEEK l 20 a 30 fr. Zaait go, an volldig uitgzoch md nummr volgd artikltj EECLOO i 5 April Bor kg Boodschap, afg. Hiligdag, di- vrbr bt. Niuw «VORIACC»E. H. DE SUTTER. -nmrr vrgg st glijk d-zondag I 2EETZAAD, ig kwk aan 10 fr. p. kilo a ir M0.000 stuk 0.27 ZONDAG 7 u. Hla.JVlarclé, v.vm aankondigg waar prson mijn a 0.29 viggs I roo stuk 100 a 120. Vrkrijgbaar igaar-kwkr draagsrs 8 u. August Marclé naam hbb gomd val- mis mor Schoonbror ANDERLECHT. 3 April 2840 varth. VAN PRAET-BRACKE Juli Van Landschoot ovrl. BOTERHOEK ks 3.75 a gslacht tv.w. d Borbond. ST-LAURE1NS schlijk mt handkg». Wilt gij god lig bfamili Martha. Matthys. Vrr bkom OEDELEM, toongsld. MAANDAG Fstdag O.LiVr. Lold Trson hadd bkld. ANDERLECHT. 4 April 5 I 3 Oss did word uw aanko Li VAN WAESBERGHE, zaadhanlaar DINSDAG 6 u. Mr. Mm. LoBoodschap, afgsl hiligdag, aan 3.90 a stir aan 3.70 a of hrsllg wdt u dan CLEYT JULIEN BOTTELIER, vsnijik onrgk vrklaar hir pold D Jagr, Famili Prnl dist als Zondag. 6 u r RONSELE markt koi 3.70 a d officil Ford-Agrst uwr d a t aankondigg hir vrld i Cathara Strybol. daarna ZOMERGEM- G. POELMAN, zaadhananderlecht. 5 April 1526 kalo.l.vr. Alt. Bijstand., 7 u. strk, waar gij ch stukk wk vrsch waar mijn naam krkgang ovrl. Famili Omt laar. Vrzdg gschid naar all vr 4.25 a kalvr aango.l.vr. H.' Colta uit dankb. kunt bkom. wrd gomd mt handgmt waar. statis zijn. 5x8-4 vord gdur wk. Ballgr var z. huisvr. 8 u. Huisvr. August Van LandBRUGGE 31 Maart. Tarw 58 k Lold Trson bkld WOENSDAG 6 u. Solmn. JaargV O 1 T U R E N IN A L L E. schoot-timmrman. 9 u. Hoogrogg 46 havr 58. grst (brouwrij) valsch was schrijvrs sl TE HUREN Tw wklhuiz, glg u r M O D E L L E N V. 8 4 C. tij, huisvr. Eduard Lamo. 62 grst,(vor) 58 paarboon 78 mis. 's Namiddags om 2 Yl Malgm, Niuwstraat. T bvrag rwt 10ft a 110 vlaszaad I 30 a 140, door politi word gzocht. daarna Francis Dauws. LAATSTE MODELLEN Vsprs Lof, gral absolugbrors Vrstrg, Ma*lgm, Moltj. klavrzaad 12 aardappl 24 a 28 Ik houd r-zlfs-aan-, vrklar DONDERDAG 6 u. Ours Octi. CAMIONS 2 3 TON tarwstroo 14 a 16 roggstroo 14 a 15 ik mij hogaamd g politik taaf Sirs z. huisvr. TE HUREN Nt wrkmanswong mt havrstroo 10 a 12 grststroo 1 0 a 12 DINSDAG 6 u. glooovig zil. Alls bs waard. aantrk sta buit bov all grond, dicht stati staatsbaan. T wihooi 22 a 24 klavrhooi 28 a 32 VRIJDAG 6 u. Pir Vynck, huis7 u. Hla Dit. 8 u. God H. Ook altijd zi go Brnard Stockman-Janssr.s Lüzrnhooi 32 a 36 vorbt 5 a 7 politik ik mijn huis houd vrouw Kr Jacobus bvrag Gst mt Huwl. zg. 8 Yl u Agm. occasi - voitur camions. bórbor 18 a 20 ir 0.25 a 0.30 Trson huisvr. Richard ovrl. famili Hri D Clrcq ir. ZOMERGEM. 3 April Bor 16 a Juls Mahout. VRAAGT DEMONSTRATIES. Icqut. di Nlly Landuyt. GEVRAAGD EEN GOEDE EN EERLIJKE ir 0.26-a AELTRE. 4 April Bor 1 5 a 17 Z A T E R D A G 6 u. huisvr. Louis Van MEID, huislijk - wrk. God loon. Bij WOENSDAG 6 u. Karl D Sutr, BIJ Ik onrgk Lold TrHack, Zoon Dochr daar- Richard Girnart, Statipl Ekloo. irs 0.27 viggs 100 a 150 huisvr. Eduard D Suur 7 u. KORTRIJK. 2 April Tarw 55 a na Livvrouwmis. Loni D Voglar 7 Yl u. son k hvig prost aanrig 63 rogg 45 havr 55 paarboon TE KOOP EEN MELKSCHAAP Honoré schrijvrs h t. sl hir vrlzondag I mis O. L. Vr. Alt. Bij-Van d Abl, Noordstraat, Malgm. Juffr. Horts Cular 9 u. 70 grst 55 tarwblom 92 landsch zml 56 gor zml 52 hooi 40 stand uit dankbaarhid. God H. Gst mt Huwl. zg. d wk vrsch- waar DONDERDAG 6 u. H. Sacramt. laffschrijvrs dristhid hbb' Vandaag zg rliqui H. Cor- Ik onrgk maak gacht publik stroo 12 a 13 aardappl gl 24 a 25 bpr 18 ir 0.28 a 0.32 vorblis Tussch Vsprs Lof bkd door mij all BOUWWERKEN t 8 Turksch tarw plata 55 Turksch 7 u. Hri D Bats huisvr. ghad valschlijk 1mt' mijn handt k bkld. Eén strg. on huldigg H.H. Oliën mt lofzang zull aanvaard word. Spodig tarw cquanto 62 lijnzaad vrmd 97 7 J/2 u. Mr. Mm. Louis D zorgvuldig trouw bdig. Ook aan-lands 90 lijnzaadkok l. 84 Bdictus. Vilr-Van Wasshov famili rzok wordt door politi gdaan 9 u. God H. Gst mt Huwl. naar dars,di>laff daacl PASCHEN DRAGEN Dsdag langs bvol all grafzrk grafklrs. Amrika 83 coco 80 arachi Bst III koi, 'vr BERTRAND STANDAERT-RONSE Lotd Trson, zg. d kant Burkl, Donrdag z stir, oss, 4.60 NIEUWSTRAAT, 50, Graaylookrkwg, 3, VRIJDAG 6 u. H. Barbara 6 Yl langs d Doorn. VLASMARKT. Daar hanlsburs Voor aanko uw Motos Clyt-Doorn..Maandag tw Paaschdag vrzt was Clmt Van Cannyt 7 u. Dz wk hrbgn lrvraagt gprz Mrk Mm. Louis Van Prat. 1 'Yl u. rjii Donrdag di gbor Van af 1 April, all dag tot Dsdag, had bdrijvighid KIEKENS bkom vlasmarkt ook har vlod nit. Mr Mr. Ré Van i Moffart. S A ROLEA zijm tussch I Mi 1924 I Wissl»', Vrzkrgskantoor CENTRALE BROEIERIJ b*j zak wrd gdaan lvrg was Z A T E R D A G 6 -u. H. Thrsia. Mi 1925 d Vrijdag Lag prijz bs conditis, J. VAPT HOOREBEKE-4'ZOON ' K. WILLEMS (lapprk) maar slchts bpaald lag wit vlas7 u. Lonard D Smt 7 Yl u. kr 2 jaar, lks STAATSSTEENWEG, 36, Ons > Gog ADEGEM s, ig middsoort dan nog d Hoofdagt wat allrbs vlass bsmd Wkl. mis rrr O. L. Vr. om 7 % u. MALDECEM M vraagt tvrkors aan vrm- Ehglsch spnrij. Lich btwistg F I R M A M. D E W A E L E rg prijz. 3m. tussch kor vrkor. gzi 10 God H. j Gst mt Huwl. Vandaag laaist- dag om voldo Niuwstraat, 5 5, Malgm. zg. prijz daaromtrt vast blijv. D markt BELANGRIJK BERICHT. d Vastblok. D klir klodd was vrglijkg ook maar ZONDAG 7 u. Jorda D Mulzooals anr. n 7 jaar houd hunnr D Ontgr r blastg zal nar kd. 8 u. Camil DbD noig zijn volg Pasch Donrdag acht dag, zl vull daangifr baut zoon. Vldroo baal 100 kg. 500 I 9 Q April.. Hd namiddag na Lof is provcial blastg 1934 ttft 550 blauw vlas 475 a 525 wit vlasgroo congrgati. D hoogdag tabak, cigar, cigartt, prsonl Vandaag Zondagsschool jon- Wk 2 9 Maart tot 5 April s, Lyroo 600 a 675 tw soort v 700 a 800 rs soort 800 a zal z wk aan zik gbruik, motor. vortuig. gs ^-misjs. GEBOORTEN. Gabriêlla, c. v. 925 allrbs vlass bsmd NOORDZANDSTRAAT, 9, BRUGGE T Clyt Zardag>7 April vai- D wkl. Kruiswg tot volhrdg ourlg gdrag word. Andras Vrhamm Emli D- Enlsch spnrij a fr. D Van Dsdag af zal wk 3 tot 4 Yl ur Hctor Cular. r rchtvaardig. klodd 0.30 a 1.15 kilo gzw UURWERKEN JUWEELEN wil, Warmstraat Lylianna, d. v. vuil T Malgm Zondag.8 April gl klodd 1.85 a 2.40 natur Lof bgn om 7. ur. GESCHENKEN Camil Talman Martha D 2.50 a , kammrlg 3.50 a Yi tot I 1 ur t gmhuiz HUIS VAN VERTROUWEN Roo, Livvrouwdrv Clariss, d.v. vlas r Lv 0.50 a T Malgm Maandag 9 April HERSTELLINGEN Wosdag., morg ovrld 1 ^ Marcl D Pauw Chrislla Van 9 tot I I Yl ur t gmhuiz Vrld Vrijdag wrd alhir t grav jongs kd. vaa-i Mr. Joris Vanr Oogm, Morhuizstraat Arthur, gbracht Frans-Maria-Jozf Standart, zoont Donck Maandag 9 April Mul, onrwijzr Klit, na z. v. Ludovicus Rossi Elza Bilay, tj Arthur Brtha Gryson. 3 tot 4 uur. Cyril D Dyn. MUURKRANTEN. Bnkort ampr paar uur zijn zik g- Vakkrkwg Camil, z. v. Ptrus Wij bid aan bdrof ours onz D bwonrs Clyt Donck wst. Ht-wrd- Vrijdagmorg mt nig gvols chrislijk lnmg zull Italië, vals Rusland HET BESTE ADRES Boll Mari D Lyn, Markt zoo pijnlijk vrlis hun ig word vrzocht zitdag - Eng-lksmis- Klit bgrav Foto - tosll Tobhoort. Valr, z. v. Mdard Brat Magda- gval is, muurkrant vrschijn, zoontj brortj. kom. Ontwikkl, Afdrukk, Vrgrootg. Dz zull onr motto «Niuws onr-groot«-lnmg talbrill, - Vrrkijkr», - Baromr» Nalatighid aangif zal rijk vriridé«'.-d sympathik la Dbbaut, Wsstraat. uit Rom» aankondigg wkvulpn. OVERLIJDENS. August Rogg, Ambtswg dubbl aanslag Hr Vandè*-Mul. landwrkr, 47 j. chtg. Ludovica avrzicht publicr. D muurkran gvolg hbb. W birraan bdrof ours D Wisplar, Livbarm Eduard t zull tallooz pl vrhoudt Zondag 22 April vrij-^ Dan gach-familis Vanr Mul NOORDZANDSTRAAT, 47, BRUGGE Dbbaut, vlschbwrkr 61 j. chtg. lcrsctra, door ghl land vrgft Katholik Vlaamsch KunstCauwls onz nig lnam hun Z o é Vrstryng, Karrwjr sprid word. krg «IkDi» zijn Gallasllg. AAN DE HUISHOUDSTERS. ALWEER EEN SCHANDAALrouw. t Bs adrs uw WASCHMACHIENEN Rogr Matthys, 7 Yl maand, MorKunst Vlaamsch humor. Voor TJE. D algm vrgarg huizstraat Simon V a n r Murs maal 't Mtjsland. Komt. ARNOLD VAN DE WALLE-VERSCHAEVE aanlhours r TxtilfabriKUIPER l, 13 Y~> maand, Klitkalsi. Plchtig Communi Daar word al machi door hm zlf BELOFTEN. Richard Land- k Zyrardow (Pol), is uitggmaakt uit allrrs kwaliit ikhout sld, daar m schandaal OPGEMAAKTE KLEEDEREN schoot, landbouwr, Ala VanSchpcollg Dsdag, 3 April. mt spciaal gbrvrd'. ijzrwrk. 't spoor gkom was. hck, z.b. bid alhir Gustaaf Daar zijn 1 machi gwaarborgd kr BELOKEN. PASCHEN. Ht blk tw pakktt aan prijz buit concurrti. Vrsick, bschuitbakkr, 25 jaar, Misjs Kncht Dus uw ig profijt vraagt s prijs l, mt zlf nummr, gpaula Clays, z.b. 22 jaar, bid altogstan Bouwwrk. Di machi mt of zonr mour öfijl 9 O. L. Vrouw Boodschap. ponrd war. Ht pakkt was hir. br nog, gaat s zi st als Zondag. HUWELIJKEN. Ptrus Hyn- Bank Frankrijk, anr Willms Thofil, bouw stal, ARNOLD VAN DE WALLE-VERSCHAEVE 0 6 u. C. Van M H. Barbara. KUIPER man Elza Syart Julius Lamo Zyrardow bwarg gv. Ou Gtwg. 1 6-u. H. C. 8 u. Jaargtij Eug. D Bi pakktt mt aanl di. Adriana Paryda Adolph Van Vrsluys Hliodoor, bouw woon- STATIESTRAAT, 4, Conick. nummrs I tot drag, huis, Brilstraat. (plan godgkurd) u. W w Jac. Allmrsch H. D Ns Emli Clynck. wrd door misri FanVan Oogm-Ballgr Juli, VOOR UW JUWEELEN EN UURWERKEN Barbara. EEDE. ci bslag gom. bouw woonhuis, Hirwg, (plan ARMBANDEN EN RINGEN WENDT U TOT 13 6 u. C. Van M Wgs MAAND M A A R T D igaar xtilfabrik VROUW J. DE COSTER-DE MAN godgkurd). dragrs gbur. MARKT Zyrardow, is Fransch dustril GEBOORTEN 7. Anny Maria d.v. Van Waybrgh Charls, bou- MEN AANVAARDT ALLE REPARATIES u. Vrschi ovrld A. F. Vrstra M. M. Mar/n Bfoussas. w stall, Torrdrv. d. p. Lof 7 ur. FOORONGELUK. In dorp 1 I. Magda Maria d.v. Cl. Frans D Backr Camil, bouw woonsaaietten - ARTlKfc LLN provci Trano (Italië) is A.. E. M. Vlamg. DELVINGSWERKEN. huis vranr bstaan woonhuwelijksaankondig1ngen plankir, waar honrdtal mspcialiit Markostum. huis stall, Hollwg. (plan god31. Mdardus G. Bollart, 27 j. sch kk naar vrrichtg Ht Collg Burgmsr MARQUISEN HUIS gkurd). St. Margri Albrta M. Ja- acrobaat, gstort. Er wrd 27 Schp zit zich anrmaal vr- ROLSTOORS DE JONGHE - HILLEGfctH prson mr of mr rnstig ggr, 22 j. plicht gansch zonr aandacht n ZONNESCHERMEN WOLLESTRAAT, 31J-31» BR VCi OVERLIJDENS 2 I. Mari Pirs wond. KARABIJNSCH1ETING vstig blanghbb TELEFOON 32 b 18 NIEUWSTRAAT landbouwrs,.wlk tot nu to nog aluitbreiding DER FILM. In 82 j. chtgoo Ch. School Th. Van Langm, Café «Slct». tijd i n g b r k zijn gblv grachmsr 3 1. Eduardus Cos Ê7 j bdrog total ontgst r fr. prijz gwaarborgd. Bg Parijsch biosc nit mr dan chtgoot M A. Will. a 300 Zondag 25 Maart tot mt 15 April af- t langs lanlijk strat tot o p INGEKOMEN 3. P. Vrmir, 360 milio frank. In z wrldstad D kldg kampg 15 April ' 8 tot 9 ' ur noodig dip -brg ook wordt ir dag dus ongvr één 's avonds. Inschrijvg 6 ball is noodig brd. E. Nagl uit Aardburg. maakt wl bpaald 2.50 fr. Daags afkamvertrokken 1 4. C. R. millio bsd aan filmgot. Dz man!... Ht sprkt zlf algpg ptj k. Ht bstuur. Lill naar Malgm 28. C. Co gtall bwijz ho drgd noodm hrsllg r wg mot MUTSEN, HOEDEN, HEMDEN, zaklijk is, krachtig acti naar St. Lauryns. af ggaan word door rcols, CRAVATTEN, ENZ. ontwikkl go films. Ongl brg r afwarg. N Bs mrk! Laags prijz! MAAS - TABLETTEN r ontzagglijk gtal bioscob Vrld Zomr is r door ColHt Blgisch kalmrd. midl. Zi HUIS CAESTECKER zokrs zijn ongtwijfld ook vl duiaankondigg ommzij zr. lg - Burgmsr Schp Philipstockstrast, 18, Brugg zd katholik, maar katholivlvuldig gwz vrplichtg cism hft o p filmproducti nog tot lv, Tchnisch Dist oud. vrmaar Landb iuw huishoudonrwijs altijd nit d mst vlod. r Provci hbb vlvuldir maatschappij vrzkrg g Malgm. CINEMA «SPLENDID». ONWAARDIGE BOER. D g onrhanlg ovr Ewr BRAND rchtbank Rgsburg, hft k, rnstig gwz volstrk Hd Zardag om 7 Yz uur. Zondag A N T W E R P E N D lss digd 27 Maart doorlod af 2 uur, 't zij om 2 uur, sl d n borlir noodzaklijkhid all warlidhoofdagent wrd dit jaar talrijk gvolgd. 4 Y2 uur om 7 uur. district, bor vrvall vrklaard KAREL CARLIER D uitslag xam was g, zoowl gracht als bk, \. DE VERMAARDE FILM d borstand, om hij door vrisch dip brd oud chf r accijnz DE MAN MET DE DRIE MASKERS, mt prachtig, rs als mot gbracht word. Voorstraat, 14* Malgm. drankzucht gldvrspillg zijn hof tw jaar. Elmir Vautir, André Mórnay, z. zwaar schuld gstok had. Ht Gmbstuur drgt dus (tw hlft, 12 l). Al misjs word rug vr2. HET LEVEN VAN PARIJS, documtair wacht, lglss z Zo- t zrs aan ir zich onfilm 2 'l. mr, waar um lar wordt vrwijld rgl sll 3. LE JOURNAL, l l. HUIS VAN VERTROUWEN D Schp Opbar Wrk. aangkondigd. VOLGENDE WEEK i HOBLOOIEMAKE81J Zihir xamuitslag 1. DE HELSCHE PISTE. - JUWEELHANDEL Op Zondag 8 Maandag 9 April 2. DE GEZELFMOORDE VAN LUNA-PARK aanstaan groot Missifst. 3. DE GEHEIMZINNIGE VROUW. OPENING VAN EEN MODERN STUDIO. 2 Sttidièjaar> Exam EEDESTRAAT Onrgk maakt gacht publik Jongsschool, t l d FEESTZAAL «CECILIA > bkd als mijn zoon Gaston zich komt ' Missis Erw. Par Achil Van 1. D Clrck Clariss 96% plaats als FOTOGRAAF. Maakt Kunst- d Bon. Ir. Va.n Krschavr Martha 95 Programma 7 8 April. Amaurswrk. Vrko all soort films, Allrli vrmaklijkhd 3. Vynck Martha 1. Gsprok dagblad. 95 kars alls wat d stil btrft. groot kl. Vl vrzt 2.HARRY P1EL IS ZENUWZIEK, groo 4. Gobyn Mari 93 Trouw, Doodsblks, Paspoortportrtfilm 8 l. kl prijs t ba groot t, Postkaart, vrgrootg, z. 5. Lammrtijn Martha DE «WITTE BOL», sportiv comdi VERWEN EN NIEUWWASSCHEN. KUISCHEN. ENZ. Vrzorgd wrk spodig bdig. B- wrk, 6. Van Cannyt(~Elza 92 7 l. gft zich t huiz aanvraag. 13. ST-JACOBSSTRAAT, 13, BRUGGE SPREEKDRAAD 275 't Zal r spann di dag, is 4. CHARLOT ALS HOEVEKNECHT, klucht 7. Calluw Marclla 90 Vrilijk Aanbvol. Huiz Gt Kalanrbrg. Kortrijksch Swg, T Ekloo 12, Mol rop All naar Missikrmis. st»aot. Richard Lampart. Mslgra Marktplaats, Cla>«-Gayn. Thourout mt Charli Chapl. 8. Van Cannyt Yvonn 88 JOS. VAN DEN BROUCKE Aang Zardag om 7 Yl u u r S Zondag Kaart word rlang, t huiz O. Vrkyn, Statistraat. 5. Roslsr A. D Poorr. Zuidstraat, 40. Thilt STATIESTRAAT 9. D Smt Yvonn 87 om 2 Yi uur om 7 uur. aangbod, 't Bs is maar sffs St-Michilatraat. Gor word aangom zonr prijivrhoogiog 1 0. Dobblar Alic 86 Ingang 3 4 frank. Mr. BOLLE. MARKT. BRESKENS DIENST AUTOBUS. ko om dag d Vynck Hilda VOLGENDE WEEK groot tolo h t gmak zijn 80 DE GEVANGENE VAN DE DOODENVAL- 12. Dhas Grma nit buit mot blijv. LEI, mt Bob Sl. I Studijaar Ovrgansxam. MARY DE BLONDE, drama & l. Kors Autos FIRMA DE WAELE Garag Ford Niuwstraat, 55, Motocy dist Burgrlijk Stand M, CÖÜCE E Juls D Ghlr Uit Donck Bach D Blgisch Lloyd Tt' Zil D Bré Gbrors Tl. lga Malgm. Uit Syssl R. DE BASTS YBRWBRIJ KOENTOES > i w» II^ TANDARTS A^. 1. Timmrman Brtha CINEMA «OUD BRUGGE i BRUGGE 93% 2. Van Hull Paula 93 Programma 6 tot 12 April Rols Mari I.HE-T KLANKDAGBLAD PATHE, altijd 93. raps rssants. 4. Rogs Alic GOETHE'S LENTEDROOM (Au Pr5. Hauwhuys Mari 89 mps la Vi) Ht lifsavontuur 6. Lamo Maria 88 prs r dichtkunst, mt Hans Stuw 7. D Clodt Irma rol Goth CIBOULETTE, mt Simon Brriau 8. Cauwls Rga 85 Mal Guitty» 9. Dall Martha 82 Kr toglat Marlar Grma 81 VERTOONINGEN 1 1. Kirs Laura 80 AHdag r wk om 3 uur om Aan all wlgmd harlijk 8 uur. D Zondag om 2 y2 uur 5 uur 8 uur. Proficiat! D E W I N D WESTEINDESTR. 122, RAADPLEGINGEN lr Maandag Wosdag, 8 l/2 tot 5 ur, zonr onrbrkg, Gspcialisrd plaatlooz gbitt - goud kapsul. Ht ztt all tand, - gbitt lk wijz,, mt. waarborg. 'HUIS VAN VERTROUWEN Ernst B Smt STEENSTRAAT., 3 4,. BRUGGE Groo kus. Taf isr vizr porsl gl is wrk, Kristaal. gschk artikls. PLAAT VAN AUTO VERLOREN Mal- Pijnloos trkk-. Bhanlg all gm (Nr ). Trug bzorg Politiburl. mond- tandzikt. Voor uirs waard brg bzok. Wij bsprk vrr Officil alr GHBVROLET & OPEL Garag R. Girnart STATIBPEiAATS, 20, EBCLOO. Tl. 73 CflTflLQQ0 OP RflJSVRflflG

6 Uit Slydg. Vrgarg d Studikrg 28 Maart Al ld jvar aanwzig wrd om hunn trouwhid harlijk vrwlkomd door hun zitr A D Conck. E kor tospraak ovr blfdhid algm was rs l dagor. Sprkr zocht mt zijn ld bpalg sll wllvdhid, waarna hij zich bwijz su n groo oorzak r onblfc hid aangaf z ontl. Om daar uit dq gpas bsluit trkk ig nms gv di hi gaarn zou will gvolgd zi. Zijn laats wsch waar hij zijn gog uitdruk, ld d studikrg will kn aan hun bschidhid manir, zal gvolgd word wij zijn r ovrtuigd. D Erw. Hr Fyr bdank d zitr stip vs aan m sds bdk ïkzucht blfdhid dood Hij ook druk zijn vrlang uit ld d god raad hun zitr volg zoud. Hirna hoord Wij d Hr Ach. Vrplaats ovr gschidis r toonl. Vooraf mot wij zgg wij hir ons msr dracht gvr hbb, nit om hij is brop maar manir waar hij sprkt om manir waar hij zijn stof vrhanlt, om rijk juisthid zijn wtschap di hij uitgalmt poëtisch taal zuivr zot klkd. Zijn schoon lidg waar hij ons bws waarom msch aan toonï do, gtuigt zijn wonr bar mrkgsgst nig vrlkunst. In zijn iglijk dracht hft hij toonl gplaatst als zijn tbrgst bschavg, zoo is hij ggaan Oosrsch bschavg. Babyloni, Pi, Egyp mt hun kunst hun toonl naar Zuid. Grikland mt zijn mfcprs toonlschrijvrs mt hun toonl mt hun thars. Vrr ovr Rom hun bg hun romrijk hoog punt hun vrrflijk vrval, hun toonl schp pg vorg, hun -luisr rijk uitvorgsplaats. Zoo is hij gkom aan bschavg Wst d vlod Christdom gboor toonl uit krklijk crmoniën. Ho m gkom is tot Passispl. Hiligspl ovr vl variant naar dramatisch uitvorg tot hddaagsch thar. D hr Vrplaats vrdit nits dan lof ovr zijn dracht wrd dan ook, z all lof r aan gdaan bdankg d zitr. Voor laats gl had hij tw schoon film. Apmmg 1 l Wonr d zbom 2 l. D blangrijkhid r vrgarg stijgt, ldtal stijdt, studikrg kt krt immr uit Sanrus kosloos Inlichtgsburl. Wij hrnr onz vrid ld onz rchtskundig raadgvr als naar gwoon zittg houdt ir I st Zardag om 5 u. m Sanrushuis. Aan onz ld Borgil Jugdaflg. Maandag aanstaan, 9 zr, om 9 ur 's middags zal onz vrid hr Camil Van Wostyn, d boomgaard d hr Maurits Ghysbrchts, zr praktisch vr hanlg gv ovr t. Hij zal bgn mt kl bgripp ovr kuz gschik t. Daarna zal hij onz ld glghid gv lr t. Vrrs zal hij hun aanlr ho twas' brid. Gzi blangrijkhid vraagstuk r fruitlt, moilijk hid go rs aan schaff, groo kost t, d anr kant bvogdhid dit vak onz vrid Camil, zal zijn vrhanlg praktisch ls vl val git. ERGE BRANDRAMP. Wosdag nacht, rond 12 Yi ur wrd landbouwr Emil Van Wos tyn, Slidg, Putt, plotslgs gwkt door zonrlg grucht to hij buitkk zag hij zijn schuur stallg lichtlaai vlam stond. Titall bridwillig gbur kwam r haast togsnld, doch aan blussch vil nit dk z. most zich vrd sll woonhuis vijfti mar vrr staat g vlamm bschrm. Van gisr gbouw blv kl mur gllijk staan. Al mariaal, hovlhid strooi, ho graan, alsook koi, dri groo zwijn, tw viggs wrd vrkoold. Anr dir wrd rg vrbrand zull mot afgmaakt word. D scha, glukkiglijk door vrzkrg gkt, is vrij aanzilijk. WILT U EEN GOEDE GEWAARBORGDE MATRAS hbb aan laags prijz, wdt u voll vrtrouw tot MATRASSENFABRIEK W. VAN LANDSCHOOT-DE LILLE HALLEDREEF, 12, -CLEYT Voortvrkors word gvraagd. Ook Hrsllg word aanvaard. Bzok aanvraag. 3m. EEN DUBBELE VERJARING. Ou Stokry Drj A.F. Philips, algm bstuurr r Philips" Fabrik wrd grootsch wijz [ruldigd r glghid zijn 60s vr jaardag zijn 40s bjro, s-jubilum Ht is rdaaci. vrtig jaar gld, hij zaak zijn oui bror kwam r zj staan, di ils giur fabricag lid. Anton Frrik Philips is organisator d vrko gword. Hij hft hir gshl Luri oa brisd zoo d< grondslag algm bkdhic Philips lamp j!~gd. D oorlog bracht ook Philips bdrijf tallooz moilijkhd mt zich m. D tovor glasballons uit Duitsch!and Bohm hild bn zs maand vrrs Edhov glasfa brik D uitvor uit Duitschland Argonas. vullg r halfwattlamp onontbrlijk was, wrd vrbod Bn kort tijd wrd dit glas Edho v brid. Schpsruim vrvor r lamp naar England Frankrijk was nauwlijks mr krijg. D Firma Philips kocht vir stoomtrawlrs drog zil groo risico z kl vloot d lijd d duikbootoorlog. Vanaf trok our bror. Dr Ing. G.L.F. Philips zich 63 jarig lftijd uit zaak rug. Dz,, mt haar arbirs, was oogriblik rds r groots gloilarr.pfabrik. Dr. A.F. Philips nmt r algm bstuur zich all. Nit all is hm vrgund gwst. dz glosilrmp fabrik hoog d tijd houd, maar hij hft haar twaalf jar r mrkwaardig uitbridg ggv. In Edhov all, is aantal wrklid oogblik Vogt m hiraan to prsonl r fabrik =n Philips' filial gsticht na all Eursch land, dan lt m wrklid di Philips wrkzaam zijn. Op vrlichtstsgb'd blf Philips ook jar na d oorlog aan spits. Talrijk niuw vorm Hor.ilarr.p zijn di jar ontwikkld, waar vrschi n zich aanpast aan rj sch c!?r morn lichtarchictuur. Ook niuw lichtbronn wrd n ci j i Philiplaboratoria ontwikkld Nonbuiz lichtrclam, Ultrasollimp d i g nskrachtig stralg zonlicht, EEN BELGISCHE Natriumdamlamp, di ook Blgië, door topassg Srh'd ^turn', algm FIRMA bkd is gword. E niuw tot hd vrijwl ontoganklijk gbid is hirm HEEFT HAAR vrlichtgschni^k gd, n.1. vrlichtg r groo vrkrswg, PLICHT GEDAAN! blangrijk stap richtg vilig automobilvrfcr nacht D groo uitzij slt r uwr bbridg Philips" Fabrisk na d schikkg volmaakt zoorlog is chr to schrijv aan ontwikklg radio. nuwstilld midl kracht Dr. A.F. Philips was r rst, di tdur wrkg, ivrtuigd war noodzaklijkhid godkor dan vrm go omropzrs. In 1923 bstond produkt. Nrland kl omropzr, di door vrijwillig drag kl VRAAGT DE nchaar luisraars nauwlijks kon word onrhoud. D kost tw gomaas-tabletten wm**mmmmmmmmm*m 60 m. hoog antnmast Fr mmmmmmmmmmmmm EEN BELGISCH PRODUKT war tomalig omstandighd Indi u, na gbruik 4 of 5 zoo hoog, m r nit kon aan dk tabltt, bstatigt kalmrd z aan schaff. In 1924 schonk Hr Philips aan d midl u rtijds gbruik, br omropzr tw hoog tors vs was, stuur dan gd doosj maak hij 1925 uitzdg rug aan ks r brom Mglbrgconcrt LABORATORIUM VAN DE MAAS lit Concrtgbouw Amsrdam moglijk. In dit jaar nam aantal luisraars TE ANDENNE di kl omrop bov all vrwachmits vogg uw juist duitg snl to! Ng jaar lar, lancr Philips' Fabrik hun honrdduizdlijk gschrv adrs bn sta ladio'.amp!. 3 dag zult u, postzgls 8.60 fr. D rs radiolamp na d oorlog, ontg, d prijs r doos vrbidd groo nal vl stroom mrrd mt rugzdgskost. vrbruik. In 1923, word rs Miwatt ontglamp uitgbracht di (g) Doctor BONHOMME stroomvrbruik 1/10 vrmr, Wtschapplijk raadgvr groot l is luisrr Maas-Tabltt, aars di zich nit mr om hrhaald hrad hunnr batrij hov bkomm. Om hrlad r batrij vrgh t i«makklijk brgt Philips stroomglijkr chrs markt, spodig gvolgd door anospanngsapparat di hoogspanngs-batrij ovrbodig mak. To radiochnicus Swirstra dracht gaf ovr z niuwighid, kwam d volgd morg aan Fabrik 300 brifkaart to. waar luisraars om nar lichtg vrog! E anr chnisch vrbrg was topassg ngativ r oosrspanng r vrmijdg roosrstroom r vrbrg kwaliit gluid.!n 1927 hft Philipsl^boratorium wrld vriast door fit, uitzn»w? dg radiomuzik mt btrkklijk kl korgolfzr. cr.fcor vrschill uisraars Nrlands Indi uitskd wrd, ontg. D niuw problm, waar Phiipslaboraiorium zich di jar tdud zag gsld, lid tot gstadig uitbridg. Onr lidg Prof. Dr. -Iolst. natuurkundig wrldvr-naar'hid, wrk dit Laboratorium hans 66 acamisch gvorm onrzokrs UIT TER HAND TE KOOPEN. >ijgstaan door 98 'assistt. Ht thor- Wscht gij schoon god costuum isch radio-onrzok wordt r glid door at mak? Wdt u dan voll 1 ) WOONHUIS mt stallg m3r. B. r Pol, glr rw O ONHUIS vrtrouw gaand tu, gstaan glg Mrlational rputati radiogbid. TE KEKLOO, BALGERHOEK. dré, brug, groot 13 ar 60 ctiar. OnHoog isch lctrisch mchamidllijk vrij. nisch zicht word aan fabricag D Notaiis BAUWENS St-Laurs zal. it morn radiotosl gsld, aan - BLOEMESTRAAT, 59, 2) WERKMANSWONING EN ZAAILAND mt gw Yj % slprmi, baar z isch most ook voldaan word Vrzorgd wrk. Lag prijz. All Bllm, Hirstraat, groot 80 ar vrij* vrkosn massafabricag, aan d lod band. Al- stoff vrkrijg staal. Wij aan- vrogr bwoond gbruikt door Mijn 147 m2 WOONHUIS mt nanho.mghd nauw samwrkg tussch hr Cyrill Pirs. mgpan rv Ekloo, Balgrhok, aboratorium, fabrik r radiolamp vaard all wrk. Vrilijk aanbvol. r kadastraal bkd scti A x/477/q. 4xl5-4h fabrik r ontgtosll, maakt STUDIE VAN DEN NOTARIS G. DHOORE In path Mr. Maurits D Cock, mits noglijk ir jaar niuw constructi1 25 fr. pt r maand. TE BEERNEM. orogramma vatt vrwzz I T D A G EN ijk, wlk nauw aangpast is aan UIT TER HAND TE KOOP ïuidig isch. Dit programma wordt oninstel midllijk door vrschill Philips fa1. BOUWGRONDEN Oostcamp, langs gradinsdag 10 APRIL 1034 Jrik zich anr Eursch lanvir Erkgm. TOESLAG d bvdd, nagvolgd. Onmidllijk vrij. DINSDAG 17 APRIL In- dit dustril orkst is Dr. A.F.è PhiGmak btalg land ips bzil lir, di mpo blks cm 2 ur namiddag tsr hibrg bpacht. oaalt. Hij hft om zich vrzamld Studi d notaris Vrmast Malgm 2. BOUWGROND Assbrouck, Davrloo- woond door Mijnhr Désiré Van Holsbk, schaar aflgslirs, ir vrg Eklo», Balgrhok. straat, Gtpoort. i. ijk mt musicus, di zijn ig stru3. BOUWGROND Assbrouck. S-CathaOpbar vrkog schoon woonmt als virtuoos bsplt, maar di toch rastraat. T bvrag r studi oi UIT TER HAND TE KOOP. s v aanmodigd knikj of huis mt rf tu Malgm, Voor- Barthlstraat, 34 5 tot 10 m. faca naar straat, Donrdag 12 April a 49 c. (200 rod) BOUWGROND rmm oogslag d dirigt nookus d kor. ls bplant mt fruitboom dig hft, smblspl vol ur nam. Malgm, markt r hr- 4. HOFSTEDEKEN Brnm, Lijsrstraat, Brnm (Kaslhok) aan d gravir. narfkthid bar. Dr. Philips vrstaat brg «Ht oud gmhuis». groot 43 ar. Onmidllijk vrij. loog ma di kunst zijn prsonl tot - Ht huis is laatst bwoond gwst door Inlichtg waard r studi thousias mwrkrs mak, z tot Mj. Hla Dit. Ht is thans vrij. hoogs prsttis aan spor. Van vr- T ovrstaan d bvogd hr Studi Notaris Bauws St-Laurs. Msr DHOORE. slappg,' stilstand is dit bdrijf nooit Vrrchr. II. DOOR U1TSCHEIDING VAN BEDRIJF. sprak. Mog d^ Jubilaris nog vl jar Studi d notaris Van r Auwrmul krachtig lir blijv Philips con- Toslag Dsdag 17 April Somrgm. crn, wis ontwikklg ' srt jar zoo ur nam. Malgm, markt, r hrbrg MERKWEERDIGE KOOPDAG Mad. Wd. Louis Boll, lauw vrbond is mt ontwikklg TE ST-MARGR1ETE, KANT1JNE. Gm Malgm. Om uit onvrldhid trd. radio zlv. E woonhuis-hrbrg, mt boltt, rf D Notaris BAUWENS St-Lauryns. zal tu Malgm, Rookalsi, groot 1 1 a. RADIO LUMEN. door r. bvogd ambtgoot, 10 ca. Slchts gsld Ofr. BESTE ZAAILAND EN WOONHUIS Maaimrsch, alsvor, groot 20 a. 30 ca. baar vrko, WOENSDAG 25 APRIL 1934 Maar gsld 2600 fr. TE SOMERGEM om 1 *i> ur namiddag Bwoond gbruikt door d igaar Mr. Edmond Dhas tot I Octobr t vrzok t hov Mijnhr Ré 1) 5 hctar bs ZAAILAND glg Van Krrébrock-D Wil, St-Margri, Somrgm. Bk, an vaark DE «WITTE WOLF». E gkantyn. Liv, scti A , gllijk gvrsd man Vrr Oost is Studiën notariss Spay Ecloo BEESTIALEN 1 paard (mrri 9 j. oud) bruikt door d vrkor hr Edmond D Vrmast Malgm. Chsch bandit Sung-Mu-Lg, di Toslag Maandag 9 April I ko (gkalfd). Zutr. onmidllijk vrij dit l, d naam «Wit Wolf» hft ur nam. Malgm. markt, r hrbrg 1 bkalf ko ba. ook gllijk gbruik (I h. 50 a.) door 3 bkalf vaarz ba. Mijnhr Cyril Van Wasshov, mits 2000 gkrg. D kara mijd Mad. Wd. André Clynck, 2 vaarzrunrs. frank. gvaarlijk gbid, want «Wit Prcl wi, Malgm, swg naar 1 \aarzkalf. Brsks, groot 48 ar 30 ca. 3 kooingsld Ofrank. Wolf» wor nit mr dan 70 p. Ingsld fr. LANDBOUW ALM Mour mt dorschma2) E WOONHUIS mt stallg land. moord t las glgd. Hij is Gbruikt door Mr. Aug. D Sloovr tot chi. schroomachi, loof- wdmol, gstaar, glg Somrgm, Bk-brug. fouis (150 lirs), wag, driwilkar, hoofd roovrsb, wlk 1 Octobr langs d groot swg Gt-Brugg, plog, gd. zwijnsrn, z. uit 700 man bstaat. D wrkzaam- Prcl land Mlagm, swg naar groot 250 virkan mrs. Knsslar. groot 31 a. 20 ca. 4 koovoorraad Tustak, widraad, Bwoond door Mijnhr Adolf Cardon, hid zr b bstaat hir, p. Ingsld fr. OnmidlUik vrij. brandhout, prs, stroo bt. mits frank jar. zij onbschrm kara ovrvalt, HUISRAAD Ontroomr mt karn, kolht spijt ons aan bovstaan aan- vat. mlkkuip. klrkas, kukkas. tafl, TOEWIJS all kostbaarhd looft rijk kondigg g br schikkg bdstol vrrs al wat r zal aangbod WOENSDAG 11 APRIL 1934 kolid gg nmt om h mog gv. Doch w zijn vrplicht word. om 2 ur r hrbrg d hr Hri g hoog losgld vrij lat. z ztt zooals z hirbov staan. Sirs Somrgm-dorp. Comptan btalg. Philibrt Hoorbk OPVOLGER EDGARD TIJTGADT Brugschstraat, 21, Ecloo. Tl. 134 Spcialiit r gk Ou Ecloosch Gvrs «BESTEN» «EXTRA» m iw ANTIBOULEÜS? LFAI COMPRIMES LAMEUSI Emil Dhondt VENDITIES HOFSTDEKE EEN ZAAILAND MEERENDRE EN LANDEGEM gkadastrrd Mrdré, Ovrbrock, scti A 1391, 1395, 1397, 1396a. 1396b. groot 27 ar 80 ctiar, Langm, Hirthok, scti D 251b, 36 ar 90 ctiar. Bwoond gbruikt door Mijnhr Alfons Lips. Vrij mt 1 Mi EENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJS MAANDAG 16 APRIL 1934 om 2 ur r hrbrg 't Gmhuis, Mrdré-dorp. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. OPENBARE VEILING 3EESTALEN, MEUBELEN, LANDBOUWALM SOMRGEM, Wldadighidsstraat. OP MAANDAG 9 APRIL 1934 om tw ur t vrzok t hov d hr Victor Bols. Waaronr tw mlkkoi (bkalfd). driwilkar, g, plog vrr alm stov, stol, kas ( glirwrk huisgrif. HOFSTEDE ENZAAILAND URSEL, KAPELLESTRAAT. Groot 2 hctar 16 ar ligg Ursl, Kapllstraat vrld dri ko. Bwoond gbruikt door Mijnhr Caaimir Mattys. Vrij mt 24 Dcmbr INSTEL DINSDAG 17 APRIL 1934 om 2 ur r hrbrg d'hr Emil Musschoot Ursl, dorp. TOEWIJS DINSDAG 24 APRIL 1934 om 2 ur r hrbrg d'hr Achill* Bau Ursl, Kapllstraat. KANTOREN VAN DE NOTARISSEN AUGUST TANGEN TE STALHILLE, EN CHARLES GOVAERT TE OEDELEM Bij srfgval om uit onvrldhid trd. A. GEMEENTE OEDELEM E go wlglg HOFSTEDE mt mgaan zaai- wiland, boomgaard taillibosch, langs Anghmstraat, sam groot H c. Vrld 13 ko. D hofs is gbruikt door Mr. Edmond Clays vrrs door vrschid mits frank 's jaars, zonr pacht. B. GEMEENTE U1TKERKE E go MEERSCH, groot H c. Vrij mt 1 Oktobr C. GEMEENTE ZUYENKERKE E blok bs ZAAILAND, groot H c. Vrld 6 ko. Gbruikt door M.M. Achil Vandamm Camil Lagrou, mits 2275 fr. 's jaars zonr pacht. ZITD AGEN INSTEL DINSDAG 10 APRIL 1934 TOESLAG DINSDAG 24 APRIL 1934 lks om 2 ur namiddag om 3 ur stipt bgn, Brugg Muntpalis, Mun*plaats. Yi % Inslpng. D Notaris Nèv, Gt, zal baar vrko GEMEENTE MALDEGEEM E schoon HOFSTEDE, mt m aan zaai- wiland allrbst glg Malgm, aan d Swg naar Brsks, sam groot 8 Hctar 45 ar 82 ctiar. In gbruik Mijnhr Alfons Van Ri^has. zonr waar. Vrld 10 ko (Zi plakbriv). ZITDAGEN INSTEL VRIJDAG 13 APRIL 1934 VERBLIJF VRIJDAG 27 APRIL 1934 lks om 3 ur 's namiddags r Vrkozaal notariss Gt. ^2?ó Inslprmi wn. KANTOOR VAN DEN NOTARIS STANDAERT TE BRUGGE GRAUWERKERSSTRAAT, 24 UIT TER HAND TE KOOPEN NOG EEN PERCEEL BOUWGROND 6 mrs brd 50 mrs dip d* Tramstraat BRUGGE (St-Pirs) aan 45 fr. mr. Vrr lichtg t kantor. LEKKERE ECHTGENOOT. D 32-jarig A. Rouvièr, won Golhac (Fr.) m zijn vrouw hm wou vrgiftig. Hij gg haar lijf bwrk haar zoo rg mt hamr z bdklijk tostand naar 't gasthuis gvord wrd. D man gaf zich gg. ASPIRANT-SOLDAAT VAN 1.27 M Voor d kurraad Aix--Provc (Fr.) vrsch 20-jarig R. Laugir. Hij mt slchts 1,27 m. wgt 35 kg. Zkr g man zwaar gschut! AUTO ONDER EEN TREIN. Tw bwonrs Marsill di pr auto war wrd aan onbwaak t ovrwg door tr vrrast. Ht rijtuig wrd aan splrs gslag doch zittd wrd wig of nit gtroff.

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding

Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 14 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 16 fbruari 2004 jaargang 30 2003-2004 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest.

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest. _No 7_0 -- T,_E_R_D_A G 10_,_M_E l_91_3_, e i ouran Weekblad, voor eiland l:jrk Dit blad verschijnt s Zaterdags Pri d d v per ne maan 85 cts, franco per post 40 cts, bij vooruitbetalg E abonnemt voor Buitland

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT IIALDEGEM ZONDAG 22 OCTOBER 1933. 40 CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS i Voor België (1 jaar) 20 frank Buinland 35 frank Vereenigdc Stan., 2 dollar AANKONDIGINGEN (per regel) Gewone

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie