de mijnbouw- en de oliesector. geeft aan dat de investeringen in de mijnbouwsector zullen leiden tot verhoging van het groeipotentieel, de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de mijnbouw- en de oliesector. geeft aan dat de investeringen in de mijnbouwsector zullen leiden tot verhoging van het groeipotentieel, de"

Transcriptie

1 Belastingdienst schoont bestand op In het kader van de hervorming bij het ministerie van Financiën zijn de Inspectie der Directe Belastingen, de Inspectie Omzetbelasting en het Ontvangkantoor der Directe Belastingen een gezamenlijke actie gestart om tot opschoning van het belastingsysteem te geraken. Belastingplichtigen die om welke reden dan ook slecht of niet aan hun belastingverplichting hebben voldaan, worden opgeroepen om duidelijkheid te verschaffen over hun fiscale positie. Hierbij wordt voor belastingplichtige duidelijk wat zijn of haar financiële status bij de fiscus is. Vanaf mei 2013 zullen belastingplichtigen schriftelijk worden opgeroepen zich te melden bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het de bedoeling te geraken tot een nieuw op te zetten automatiseringssysteem met daarin de actuele informatie. Bij de gesprekken tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige zal nagegaan worden wat de eventuele knelpunten zijn. Voor zover het nodig blijkt, worden er afspraken gemaakt teneinde de betalingsachterstand in te lopen of tot opschoning van het bestand te komen. Suriname krijgt positieve rating van Standard & Poors Belastingplichtigen worden gevraagd gehoor te geven aan de oproep en zich met alle relevante bescheiden aan te melden bij de Belastingdienst. Het gaat bij deze actie om de volgende belastingmiddelen: de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting tot en met het jaar Een verbeterde financiële positie van het land en de goede vooruitzichten hebben ertoe geleid dat het bureau Standard & Poors de rating van Suriname heeft aangepast van stabiel naar positief. De lage schuldpositie van Suriname, goede exportprestaties en de toenemende internationale reserves zijn niet onopgemerkt gebleven bij het ratingbureau. De positieve credit rating van Suriname is ook te danken aan de grote investeringen in de mijnbouw- en de oliesector. Standard & Poors geeft aan dat de investeringen in de mijnbouwsector zullen leiden tot verhoging van het groeipotentieel, de export en de overheidsontvangsten. De belastinghervormingen en de creatie van een spaar- en stabilisatiefonds zullen zorgen voor fiscale flexibiliteit. Het bureau constateert in Suriname ook een toenemende politieke consensus over het belang van macroeconomische stabiliteit. De credit rating is verhoogd en de vooruitzichten zijn goed, maar het rating bureau Standard & Poors wijst wel op de noodzaak tot verbreding van de smalle economische basis en versterking van de institutionele capaciteit. Volgens het bureau kan de vertraging of stopzetting van hervormingen leiden tot herziening van de waardering van positief naar stabiel. Daarnaast kan een aanhoudende daling van de internationale goederenprijzen ook leiden tot sterk verminderde exportopbrengsten en overheidsinkomsten voor Suriname. Als niet tijdig krachtige maatregelen hierover worden getroffen, kan dit resulteren in economische onevenwichtigheden met mogelijk een minder positieve credit rating tot gevolg. De Centrale Bank van Suriname zet zich in voor alert monetair beleid en zal ervoor zorgen dat de stabiele rating die Suriname nu heeft, niet terugvalt.-. ADHD Kinderen met de aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD) kunnen zich niet of slechts korte tijd concentreren en zijn zeer impulsief voor hun leeftijd. De stoornis kan gepaard gaan met hyperactiviteit. De term ADHD is een afkorting van Attention Deficit and/or Hyperactivity Disorder: een verzamelnaam van een syndroom, een aandoening met een aantal kenmerken. Kinderen met ADHD kunnen hun aandacht maar beperkt richten of vasthouden op momenten dat, dat nodig is, maar wat dat betekent varieert in sterke mate. Het is onjuist te menen dat elk onrustig of hyperactief kind lijdt aan ADHD; er moet sprake zijn van een combinatie van symptomen en alleen specifiek onderzoek kan uitwijzen of het kind inderdaad ADHD heeft. De meer ernstige vorm van ADHD komt bij één procent van de kinderen en jeugdigen voor, de minder ernstige bij twee tot vier procent. Hoe vaak ADHD bij volwassenen voorkomt is niet goed bekend. ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Milieutip Milieutip van de week van de week Milieutip van de week Zorg ervoor dat de achterkant van de koelkast minstens 10 cm van de muur staat. Hierdoor kan de warme lucht die het apparaat produceert gemakkelijk wegstromen. Je gebruikt minder energie, omdat de koelkast minder hard moet koelen. De Milieutip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Gouddeal gunstig ondanks dalende prijs Kort nadat de IAM Gold deal voor uitbreiding van de Rosebelmijn in het parlement was goedgekeurd, stonden de kranten vol van berichten over een dalende goudprijs. Hoewel de goudprijs die week vrij fors omlaag ging met 9%, was deze daling al eind 2012 ingezet. De daling van de goudprijs kwam na enorme stijgingen van de prijs in het jaar daarvoor. De onderhandeling met Newmont/Surgold moet wederom worden opgepakt, om de wijzigingen die vanuit het parlement zijn aangedragen, verder te bespreken. De prijs van goud schommelt nu rond de 1600 USD per troy ounce, nadat deze een paar maanden daarvoor zelfs 1900 USD was. De enorme prijsstijgingen zorgden destijds voor een groei in het aantal kleinschalige goudmijnbouwers. Nu de daling van de prijs is ingezet, is er overigens nog geen afname in de kleinschalige mijnbouw. De prijs is immers nog steeds winstgevend. Invloed op prijsschommelingen Goud is een commodity en er zal altijd vraag naar dit edelmetaal zijn in het internationaal kapitaalverkeer. Dit internationale verkeer heeft direct invloed op de goudprijs. Toen de crises in de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Europa toesloegen is de goudprijs enorm gaan stijgen. Met berichten over herstel van de economie in de VS en aankondigingen dat enkele landen hun goudvoorraden zouden willen verkopen, is de goudprijs gaan dalen. Immers hoe meer aanbod, hoe lager de prijs. Aan de andere kant heeft de wereld nog steeds te maken met landen die grote hoeveelheden goud opkopen, zoals China en India. Deze landen gebruiken het goud onder andere in hun elektronica-industrie. Daarnaast halen Duitsland en Engeland hun goudvoorraden terug binnen de grenzen en proberen hun reserves aan te vullen. Deze factoren maken dat de goudprijs schommelt. Internationale economen zijn het niet unaniem met elkaar eens of de schommelingen doorgaan en wan- Ontwikkeling van de goudprijs vanaf 1974 neer de prijs zich zal stabiliseren. Momenteel zijn de somberste berichten echter dat stabilisatie zal plaatsvinden rond een prijs van 1200 USD per troy oucne. Voor Suriname is dat gunstig, want berekend is dat pas als de goudprijs minder dan 550 USD wordt voor de gehele looptijd van het contract met IamGold, het land quitte zal draaien. Dat betekent dat Suriname dan geen meerinkomsten zal hebben, maar ook geen geld zal zijn kwijtgeraakt, omdat de oorspronkelijke investering en een 9% rente zal zijn terugverdiend.-.

2 NJP verkiezingscommissie wil hogere opkomst De Organisatiecommissie en de Kiescommissie voor de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement 2013 (NJP) hebben vorige week een bezoek gebracht aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Daar is met CBB-directeur John Saharie van gedachten gewisseld over de jeugdparlementsverkiezingen die in december dit jaar worden gehouden. De Kiescommissie voor de NJP verkiezingen wil deze keer een grotere participatie en opkomst van jongeren bij de stembusgang. Daarom is het belangrijk dat de kiezerslijsten worden opgeschoond en dat iedereen die mag stemmen ook daartoe de gelegenheid krijgt. Andere aanpak Saharie noemt het onderhoud met de commissies heel positief. Uit een voorlopige evaluatie is gebleken dat een aantal zaken niet in orde is en heel wat andere knelpunten worden momenteel in kaart gebracht. Bij de bevolkingsadministratie zijn fouten gemaakt op het gebied van de verhuizingen en het registreren van namen. Met de kiescommissie wordt nagegaan hoe groot het probleem werkelijk is. Partijen zullen dan wederom bij elkaar komen om het verdere traject uit te zetten. Waar er nog knelpunten zijn worden die gelijk meegenomen voor een oplossing. Saharie stelt een andere aanpak voor, waarbij in de aanloop naar de stembusgang het CBB naar behoefte een aantal keren STICHTING ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS) Paramaribo, 15 april 2013 De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is voornemens een onderzoek via een steekproef te doen onder de Kleine Bedrijven in Suriname. Onder kleine bedrijven wordt verstaan bedrijven met minder dan 10 werkzamen. CBB-directeur John Saharie (midden) in gesprek met leden van de Organisatiecommissie en de Kiescommissie over de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement kiezerslijsten zal uitdraaien. Hij gaat voor betere kiezerslijsten en daarmee een goede opkomst van de stemgerechtigden, die zitten in de leeftijdsgroep van twaalf tot 25 jaar. Behalve de belangrijke rol die het CBB en de commissies vervullen, hebben ouders en stemgerechtigden ook een verantwoordelijkheid. De CBB-directeur legt uit dat er groepen personen zijn die nooit zijn geregistreerd. En die zijn ook onder de groep stemgerechtigden te vinden. Verder is er een groep die eveneens kiesgerechtigd is, maar niet over een identiteitskaart beschikt. Deze personen moeten later worden opgeroepen om hun stem uit te brengen. Zolang gegevens niet correct zijn, komen de personen niet voor op de kiezerslijst. Vanuit het CBB komt er een voorlichtingscampagne gericht Wat is mensenhandel? op ouders die de geboorte van hun kinderen niet hebben aangegeven bij het Bevolkingsregister. Participatie Maya Manohar is op 7 maart door de minister van Sport- en Jeugdzaken geïnstalleerd als voorzitter van de Verkiezingscommissie belast met de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement. Een belangrijke taak van Manohar is de kiezerslijsten in samenwerking met CBB in orde maken. Daarnaast wil de voorzitter de opkomst van de jongeren bij de verkiezingen in december verhogen. De bestaande lijsten moeten opgeschoond worden, zodat de toegankelijkheid van de jeugdigen tot de stembus wordt vergroot. Manohar weet dat bij de laatste verkiezing een groot aantal jongeren niet is gaan stemmen. Het is niet bekend hoeveel, maar het zou te maken hebben met het feit dat gegevens niet in orde waren. Dat heeft niet aan het CBB gelegen maar aan de ouders en jongeren zelf, aangezien ze zich niet hebben gehouden aan de burgerregistratie plicht. Hadden ze dat wel gedaan dan hadden de nodige correcties doorgevoerd kunnen worden. Er is geen stemplicht voor het NJP, maar de omstandigheden moeten gecreëerd worden waardoor jeugdigen aan de verkiezing kunnen deelnemen.-. Soort onderzoek: Kleine Bedrijven Onderzoek Periode: 22 april 17 mei 2013 Onderzoeksgebieden: Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para, Saramacca, Coronie, Nickerie, Brokopondo en Marowijne. Doel van het onderzoek: Verzamelen van basisinformatie als aanvulling op de gegevens van grote bedrijven bij het samenstellen van de Nationale Jaarrekeningen. Voor een cijfermatig overzicht van de economische bedrijvigheid van ons land zijn ook gegevens van de Kleine Bedrijven onontbeerlijk. Uw bedrijf zal waarschijnlijk binnenkort door enquêteurs van het Algemeen Bureau voor de Statistiek worden bezocht voor het invullen van een vragenformulier. De enquêteurs zullen zich legitimeren middels een badge. Geheimhouding van de door u verstrekte informatie is gewaarborgd (de statistiekwet, SB 2002 no.97). Het feit dat het ABS zich houdt aan de United Nations Fundamental Principles of Official Statistics, staat ook garant voor geheimhouding. Voor nadere informatie omtrent het onderzoek is men terecht bij dhr. Drs. G. Koornaar (Waarnemend Manager Economische Statistieken) en/of mw. D. Kasandiredjo, B.Sc. (hoofd afdeling Bedrijvenstatistieken). Wij gaan uit van het standpunt dat u overtuigd bent van het belang van adequate statistieken en dat wij derhalve op uw medewerking mogen rekenen, waarvoor wij u bij voorbaat dank zeggen. Afdeling: Public Relations and Information van de Stichting ABS Mw. F. Lambert, B.Sc. STICHTING ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS) TEL : / FAX: / KLIPSTENENSTRAAT 5 PARAMARIBO SURINAME - SOUTH AMERICA Ontwikkeling en Milieu Department of Labour Technological Development and Environment Wagenwegstraat 22 Tel: Zoekt huurpand voor het Hoofdkantoor Het ministerie van ATM is dringend opzoek naar een representatief huurpand in Paramaribo waarin het Hoofdkantoor voor een jaar gevestigd zal worden. Het pand moet een werkbare oppervlakte hebben van ongeveer 950 vierkante meter, verdeeld naar kantoorruimten. Gegadigden kunnen contact opnemen met de Onderdirecteur Ondersteunde Diensten van het Ministerie ATM, Dhr. SnijdersBA,MBA, aan de wagenwegstraat no. 20B of tefonische op het nummer Voorlichting Ministerie ATM Mensenhandel is een groeiende vorm van georganiseerde misdaad in de wereld. Deze vorm van misdaad komt helaas ook voor in Suriname. Hierbij houden mensenhandelaars onschuldige mensen hele leugens en halve waarheden voor met betrekking tot een lucratieve baan, bijvoorbeeld. De mensenhandelaars houden deze nietsvermoedende slachtoffers voor dat zij moeten reizen naar een andere plaats, bijvoorbeeld een ander district of een ander land, om in aanmerking te komen voor de baan. Als het slachtoffer eenmaal naar de andere plaats is gebracht, blijkt niets of heel weinig dat hem of haar door de mensenhandelaar is voorgehouden, te kloppen. Dit is meestal het moment waarop de men- MINISTERIE VAN Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Oproeping senhandelaar zijn ware gezicht laat zien. In plaats van de leuke en goedbetaalde baan wordt het slachtoffer gedwongen onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden te werken ten behoeve van de mensenhandelaar. Hierbij wordt het slachtoffer een hongerloon gegeven of helemaal niet betaald en vaak ook nog mishandeld. De mensenhandelaar verdient dus geld met de uitbuiting van het slachtoffer. Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 28 mei 2013 zal vervallen. D.nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 198 Boschveld, Nadel A. De Twee Kinderenweg No Sampat, Koemar Ch. Hertogstraat No Bhoekansingh, Kiertiekoemarie Yamsweg No , Ramlall, Shivanand Napelstraat No , Sinester, Lucil S. Cocoslaan No. 0 25, Sanmingoen, Clark R. Reebergweg No ,-- BEKENDMAKING Door de directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, zullen er openbare aanbestedingen, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname ( A.W.S ), worden gehouden voor: No Omschrijving Bestek no. Verzamelplaats Aanwijzing ter plaatse Openbare Aanbesteding Prijs Bestek 1. Het aanleggen van een weg met daarin gelegen kunstwerken in het ressort Totness in het district Coronie 2. Het opschonen, waarnodig uitdiepen van een lozing in het Nishaan project in het district Saramacca 3 Het bestraten van de weg, Leiding 15, in het district Wanica 10/2013/CTP/KC 11/2013/CTP/KC 12/2013/CTP/KC Commissariaat Coronie Bestuurskantoor Calcutta in het district Saramacca Bestuurskantoor Koewarasan in het district Wanica woensdag 8 mei 2013 om 11:30u woensdag 8 mei 2013 om 13:45u donderdag 9 mei 2013 om 10:00u donderdag 16 mei 2013 om 11:00u donderdag 16 mei 2013 om 11:00u donderdag 16 mei 2013 om 11:00u SRD 100,- SRD 100,- SRD 100,- De aanwijzing ter plaatse is alleen voor bestekhouders toegestaan. De bestekken zijn vanaf vrijdag 26 april 2013 verkrijgbaar bij de afdeling BFZ van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling aan de Roseveltkade no. 2 te Paramaribo. De inschrijvingsbiljetten moeten op de aangegeven aanbestedingsdatum, donderdag 16 mei voor 11 uur s morgens worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde aanbestedingsbus op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, onderdirectoraat Districtsbestuur aan de Crommelinstr. no. 2 te Paramaribo. Er zal geen restitutie plaatsvinden. Paramaribo, 22 april 2013 De wnd. directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, (Mw. mr. J.D. Jozefzoon-Wachter) Afdeling Domeinen Paramaribo, 22 april 2013 MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING MINISTERIE VAN Handel en Industrie IJK- EN KEURPERIODE TE COMMEWIJNE Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend dat de verplichte jaarlijkse Ijk, herijk en herkeuring van weegwerktuigen, gewichten, inhoudsmaten en meterstokken over het jaar 2013 voor het district Commewijne is gesteld van 6 mei tot en met 13 mei Het schema ziet er alsvolgt uit: Maandag 06 mei 2013 B.O kantoor Meerzorg Dinsdag 07 mei 2013 B.O kantoor Tamanredjo Woensdag 08 mei 2013 B.O kantoor Tamanredjo Donderdag 09 mei 2013 B.O kantoor Tamanredjo Vrijdag 10 mei 2013 B.O Nw. Amsterdam Maandag 13 mei 2013 R.G.D. Poli (Keuring op verzoek) Tijd: 9.00 u u. Benodigde documenten : Winkelvergunning Uittreksel (of I.D. kaart) Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1 Tel: / tst 1212

3 1 mei toespraak ATM-minister Michael Miskin Op 1 mei vieren wij in Suriname en in nog vele andere landen over de wereld, de Dag van de Arbeid oftewel Arbeidersdag. Dit is een internationale dag welke door strijd van de werkende klasse voor lotsverbetering tot stand is gekomen en waaraan de invoering van een achturige werkdag ter grondslag heeft gelegen. Deze achturige werkdag heeft gezorgd voor een evenredige etmaalverdeling en verruiming dan wel verkorten daarvan zal een weloverwogen besluit moeten zijn. Traditioneel is het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) belast met arbeidsaangelegenheden zoals arbeidsverhoudingen-, arbeidsbeschermingen arbeidsmarkt vraagstukken. Teneinde goede arbeidsverhoudingen te waarborgen is het van belang dat de werkarmen van het ministerie goed zijn bemenst en adequaat zijn uitgerust met onder andere wetgeving om naar behoren te kunnen functioneren. Thans zijn vanuit die optiek enkele wetsproducten in behandeling in het Arbeidsadviescollege (AAC), en wel in een afrondende fase, die dit jaar nog aan de Raad van Ministers voor verdere behandeling zullen worden aangeboden. Tot één van deze wetsproducten behoort de conceptwet Minimumloon, waarmee de regering invulling wenst te geven aan het ontvangen van een menswaardig loon voor geleverde arbeid. In dit kader moet ook gedacht worden aan het Decent Work Programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), dat beoogt: menswaardige arbeid onder menswaardige omstandigheden voor elke werknemer. Dit moet mede resulteren in loon voor een menswaardig bestaan. Ook de problematiek met betrekking tot de Contractors heeft de nodige aandacht van het ministerie. In dat kader is de conceptwet betreffende het Ter Beschikkingstellen van Arbeids- Logopedie Taalontwikkeling rond 5 jaar Wanneer een kind ongeveer vijf jaar is, zal zijn taal steeds meer gaan lijken op de taal die volwassenen gebruiken. Het kind kan goed gesprekjes voeren en het kan verhaaltjes en grapjes vertellen. Ook leert het gemakkelijk moeilijke, lange woorden, vooral over dingen die hij interessant vindt. Zo kan het zijn dat jouw kind je alles weet te vertellen over dinosaurussen. Een kind van vijf jaar leert echter nog steeds bij en nog niet alles met het praten gaat goed. Rond vijf jaar moet het kind in ieder geval goed te verstaan zijn en moet het alle klanken/letters goed uit kunnen spreken. In het Nederlands is de letter r hier een uitzondering op. Deze klank is erg moeilijk om te produceren en het is dan ook niet erg als het kind nog moeite heeft de r goed uit te spreken. Rond de vijf jaar begint een kind te begrijpen dat woorden uit losse klanken bestaan. Het kind kan een woord in lossen klanken verdelen en het kan van lossen klanken een woord maken. Op deze leeftijd is het nog normaal dat een kind de taalregels nog niet helemaal goed toepast. Er zijn zoveel regels in het Nederlands en ook zo veel uitzonderingen, dat het normaal is dat het kind bijvoorbeeld de verleden tijd verkeerd doet. Het kind denkt: het is ik ren ik rende dus het zegt ook ik val ik valde. Het is dus normaal dat kinderen van vijf jaar nog dergelijke foutjes maken. Herhaal wat het kind heeft gezegd, maar dan op de juiste manier. Zeg tegen het kind: Oh je viel of je bent gevallen. Naarmate het kind het steeds goed hoort, gaat hij het vanzelf goed doen. Het kind moet echter wel steeds minder fouten gaan maken en rond het zesde jaar moet het de eenvoudige werkwoordsvormen wel onder de knie hebben. Dat het dan nog moeite heeft met voltooid deelwoorden is nog wel normaal wanneer hij zes jaar oud is. Rond het vijfde jaar vinden kinderen het nog lastig om zinnen te maken die uit twee delen bestaan. Van de zin: ik kon gisteren niet komen, omdat ik ziek was zal het kind nog twee losse zinnen maken: ik kon gisteren niet komen ik was ziek. In de loop van zijn vijfde levensjaar zal hij steeds beter leren om een dergelijke samengestelde zin te maken. Ook logische verbanden kunnen voor vijfjarigen nog lastig zijn. Als u bijvoorbeeld aan uw kind vraagt waarom hij niet met een mes mag spelen moet uw kind weten dat een mes scherp is en je met een mes niet alleen groente kan snijden, maar ook je vinger en je misschien zelfs naar de dokter moet. Er is dus veel wat uw kind moet bedenken voordat hij kan begrijpen waarom hij niet met een mes mag spelen. Ook logische verbanden leggen leert het kind steeds beter in het vijfde levensjaar. Tip: Omdat het kind op deze leeftijd klankbewust is, is het leuk en leerzaam om rijmspelletjes met je kind te spelen. Voor reacties: Gracia Nelson Logopediepraktijk De Babbelaar Arnoldstraat no 1 Tel krachten door Intermediairs thans ter bespreking in het Arbeidsadviescollege. Deze conceptwet behandelt het reguleren van het uitzendwezen in Suriname. Ook in het concept Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn er bepalingen opgenomen die verder de situatie met betrekking tot contractarbeid op het juiste spoor moeten brengen, zodat voor deze groep werknemers meer zekerheden kunnen worden ingebouwd. Als lid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zal Suriname ook dit jaar weer vertegenwoordigd zijn op de Internationale Arbeidsconferentie (ILC), waar op wereldniveau verder van gedachten zal worden gewisseld om arbeidsverhoudingen zo menswaardig mogelijk te doen geschieden. Hierbij zal Suriname worden vertegenwoordigd door een tripartiete samenstelling van vertegenwoordigers van het ministerie van ATM, een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger van de vakbeweging. Het tot stand brengen van wetgeving om arbeiders te verzekeren van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden brengt met zich mee dat er ook een goede controle op de naleving van die wetten zal moeten zijn. De Arbeidsinspectie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot arbeidsaangelegenheden zal verder versterkt worden door het aantrekken van kader en door het opzetten van de nodige trainingen om bedoeld kader te voorzien van tools om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Het is van belang om in verband met de Dag van de Arbeid ook even stil te staan bij de ontwikkelin- BEKENDMAKING gen die zich voordoen op onze arbeidsmarkt. In dit kader mag ik u informeren dat de werkgelegenheid zich reeds geruime tijd positief ontwikkelt; er is sprake van groei van het aantal arbeidsplaatsen, toename van het aantal werkzame personen en ten aanzien van de werkloosheid kan worden opgemerkt dat deze binnen beheersbare proporties is. Deze positieve ontwikkelingen zijn voornamelijk ingegeven door de gunstige economische omstandigheden en stijgende economische bedrijvigheid in ons land. Het ministerie van ATM zal zich blijven inzetten om werknemers en werkgevers optimaal te ondersteunen in het creëren van menswaardig werk onder menswaardige omstandigheden en roept op tot solidariteit onder werkers, werkgevers en hun respectieve organisaties, zodat de werkende klasse als een sterke factor in de ontwikkeling van Suriname weerstand kan bieden aan ontwikkelingen die van buiten af, op ons afkomen.-. Door de Directeur van Regionale Ontwikkeling, het Onderdirectoraat Districtsbestuur zal er openbare aanbestedingen overeenkomstig de hier omtrent geldende regels van het aanbestedingsreglement voor werken in Suriname A.W.S 1996 worden gehouden voor: No omschrijving Bestek Aanwijzing ter plaatse Verzamelplaats Datum aanbesteding Prijs per bestek 1 Het renoveren en uitbreiden van het multifunctioneel geb., en deze voorzien van standaard voorzieningen, te Nw Lombe. gelegen i/h district Brokopondo. 2 Het bouwen en schilderen van een kantoor t.b.v de Bestuursdienst, incl. electra en waterinstallatie te Creola, gelegen i/h distr. Saramacca 3 Het bouwen en schilderen van een kantoor t.b.v de Bestuursdienst incl. electra en waterinstallatie, te Kampong Baroe gelegen i/h distr. Saramacca 4 Het bouwen van een werkplaats met kantoor en toilettengroep tbv de Civiel Technische Dienst, te Groningen i/h distr. Saramacca 5 Het renoveren van de dienstwoning, incl. schilderen, electra en water installatie s, gelegen aan de Gusje Oststraat 17 te Totness i/h district Coronie 18/2013/ 19/2013/ 20/2013/ 21/2013/ 22/2013/ Op di.14 mei 2013 om uur n.m Op do.16 mei 2013 om 8.45 uur v.m Op do.16 mei 2013 om uur v.m Op do.16 mei 2013 om uur v.m Op do.16 mei 2013 om uur n.m Aanmeerplaats te Klaaskreek om uur v.m en de overzijde Nw. Lombe (B.O. katoor). De oversteek zal per eigen gelegenheid plaatsvinden. Politiepost Uitkijk om 8.30 uur v.m B.O kantoor Kampong- Baroe om uu v.m Commissariaat te Groningen uur n.m Commissariaat te Totness om14.30 uur n.m De aanwijzing ter plaatse is alleen voor bestekhouders toegestaan. De bestekken zijn vanaf donderdag 9 mei 2013 verkrijgbaar bij de afd. BFZ van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling aan de van Rooseveltkade no.2 te Paramaribo. Er zal geen restitutie plaatsvinden. De inschrijfbiljetten moeten op de aangegeven aanbestedingsdatum donderdag 28 mei 2013 om uur v.m zijn gedeponeerd in de hiervoor op het Onderdirectoraat Districtsbestuur geplaatste aanbestedingsbus gelegen aan de Crommelinstraat 2 te Combe, Paramaribo Par bo 24 april 2013 De Onderdirecteur Onderdirectoraat Districtsbestuur Mw.Mr.J.D. Jozefzoon-Wachter MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

4 Ministerie van Handel EN Industrie Dit overzicht is ook te vinden op (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN In de machtiging a.u.b. opnemen: In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zo veel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst hebt genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. B.V no Naam Beroep / Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District 684/13 dhr. Kisoensingh, N. Winkelier algemeen als nieuw Awadhoesseinweg no. 64 Westelijke polders Nickerie 685/13 mw. Nandoe K. Winkelier boeken, kramerijen, kleding verlenging R.P. Bharostr. no. 74 Nieuw-Nickerie Nickerie 686/13 dhr. Ramadhin, B. Service-Station verlenging Rambaran Mishreweg no. 37 A.serie B. Van Drimmelenpolder Westelijke polders Nickerie 951/12 dhr. Lin, J. Hotel nieuw Achterdam no. 828 Nieuw-Nickerie Nickerie 1912/12 Loyalty Sealine NV. Scheepvaartbedr. nieuw Oranjelaan no. 26 Centrum Par bo N/O 354/13 NV Indian Brothers Houtzaagmolen als nieuw De Goede Verwachting no. 06 Latour Par bo N/O 417/13 Waddih N.V. Winkelier bouwmaterialen verlenging Indira Gandhiweg no. 136A. De nieuwe Grond Wanica 719/13 dhr.jin, S. Winkelier gezaagd-en geschaafd hout als nieuw Indira Gandhiweg no. 451 De nieuwe Grond Wanica 2274/12 mw. Lee On, M. Winkelier filmrollen, fototoestellen verlenging Kwattaweg no. 220 Centrum Par bo N/O 1059/12 dhr. Lachman B. Goud-zilversmid nieuw Ds. Martin Lulther Kingweg no. 218 Houttuin Wanica 2124/12 dhr. Guo, X. Winkelier algemeen nieuw Hoogestraat no. 65 beneden Centrum Par bo N/O 397/13 mej. Ramsoekh,U. Kapsalon overplaatsing Maripalaan no.06 Houttuin Wanica 594/13 New Ever The Lux N.V. Pension verlenging Madhuriweg no. 117 De nieuwe Grond Wanica 2428/12 dhr. Pinas, E. Pension als nieuw Van Drimmelenweg no. 07 Lelydorp Wanica 337/13 Handelmaatschappij B. Sewnath N.V. Winkelier algemeen als nieuw Jozef Israelstraat no. s Blauwgrond Par bo N/O 611/13 Rapash Supplies N.V. Winkelier schoeisel, tassen,bijouterieen als nieuw Lalla Rookhweg no s 229 CI en 229 DI 32B Flora Par bo Z/W 616/13 dhr. Jin, L. Winkelier algemeen als nieuw Welgedacht A no. 487 Koewarasan Wanica 595/13 dhr. Kasanoemar, A. Winkelier gezaagd-en geschaafd hout verlenging Poerworedjoweg no. 08 Lelydorp Wanica 599/13 dhr. Bahoran, T. Winkelier propaan in cilinders als nieuw Groot Henarpolder Serie II no. 13 Groot Henarpolder Nickerie 687/13 mw. Adhin, S. Winkelier algemeen verlenging Nurserystraat no. 101 Nieuw-Nickerie Nickerie 612/13 dhr. Edoo, E. Winkelier propaan in cilinders verlenging Kwattaweg no. 274 Weg naar Zee Par bo Z/W 722/13 dhr. Paragh, D. Winkelier propaan in cilinders verlenging Indira Gandhiweg Br.no. 781 Lelydorp Wanica 692/13 mej. Sabajo,C. Winkelier kleding intrekking Zwartenhovenbrugstraat no /13 dhr. Zhou, S. Winkelier bromfiets en onderdelen als nieuw Zwartenhovenbrugstraat no. 160 Centrum Par bo N/O 589/13 dhr. Zhou, J. Winkelier cellulairs nieuw Anamoestraat hoek Fred O Kirkstraat no. Blauwgrond Par bo N/O 1992/12 mw.sardjoe, P. Service-station verlenging Karang Anjar km 651/2 Calcutta Saramacca 1984/12 dhr. Bezerra, A. Goud- en Zilversmid nieuw Anamoestraat in het Chedamas gebouw unit 3 no. 52 Blauwgrond Par bo N/O 602/13 dhr. Shivlall, P. Winkelier verlenging/wijziging Weg naar Peperpot Br. no. 298 Meerzorg Commewijne 280/13 Lady Dragon N.V Winkelier algemeen nieuw Collilaan no. 03 Paramaribo 713/13 mej. Awenti, A. Winkelier kleding als nieuw Trade Centre Mall no. 78 Centrum Par bo N/O 727/13 dhr. Liu, J. Winkelier auto onderdelen en access. verlenging Ds. Martin Luther Kingweg no 77a. Livorno Par bo Z/W 615/13 dhr. Li, J. Winkelier fiets en bromfietsonderdelen verlenging Dr. Sophie Redmondstraat no. 86 Centrum Par bo N/O 544/13 dhr. Li, Z. Winkelier algemeen nieuw Henri Fernandesweg no. 259 Weg naar Zee Par bo Z/W 1399/12 dhr. Loods, E. Insecten-en ander Ongediertebestrijdingsbedr. nieuw Dr. Sophie Redmondstraat no. 115 Centrum Par bo N/O 1400/12 dhr. Loods, E. Ingenieurs(Advies)Bureau nieuw Dr. Sophie Redmondstraat no. 115 Centrum Par bo N/O 631/13 mw. Lieuw On, A. Winkelier auto onderdelen en access. verlenging/samenvoeging/wijziging Tourtonnelaan no. 145 Rainville Par bo N/O 1358/12 dhr. Tjon, Gary Winkelier auto onderdelen en access. nieuw Comm.Weything no.389 Wanica 1573/12 dhr.zhao, D. Winkelier algemeen verlenging Indira Gandhiweg no. 337 De nieuwe Grond Wanica 624/13 dhr. Zheng, Z. Winkelier algemeen als nieuw Kwattaweg no. 531 welgelegen Par bo Z/W 706/13 dhr. Ye, F. Winkelier kleding verlenging Oost-Westverbinding hoek Pt. Murliweg Meerzorg Commewijne 703/13 Civiel Bouw Technisch Bedrijf Sur. N.V. Aannemer bouwk.en civieltech.werken verlenging Sophialustweg no. 217 Kwatta Wanica 526/13 dhr. Jin, L. Winkelier kleding als nieuw Houttuinweg no. 02 B. Lelydorp Wanica 254/13 Aurora Architects Gunnar gullit Architecten Architect wijziging Kromme Elleboogstraat no. 03 Centrum Par bo N/O N.V. 696/13 dhr. Soemeer, A. Winkelier elektronische apparaten als nieuw Zwartenhovenbrugstraat no. 43 Centrum Par bo N/O 284/13 Zhang, Rongdi Winkelier algemeen nieuw Wilhelminaweg no.124 Houttuin Wanica 003/13 Concordia Consultants and Engineers N.V. Ing.(adv.) bureau verlenging + overplaatsing Herman D. Benjaminstraat no. 32 Centrum Par bo N/O 705/13 dhr.lin,sheng Xian Winkelier algemeen verlenging + overplaatsing Indira Ghandiweg Br no.601 De Nieuwe Grond Wanica 678/13 dhr.badloe, S. Winkelier algemeen verlenging Johnweg no. 17 Latour Par bo Z/W 627/13 dhr.yau, Andy Chee Ham Goud-en Zilversmid verlenging Maagdenstraat no. 55a Latour Par bo Z/W 697/13 Matesa N.V. Winkelier bouwmaterialen(m.u.z. zandsoorten, huish. art,kleding,gra nieuw Dr.Sophie Redmonstraat no. 254 Centrum Par bo N/O smaaimachines,brushcutters,waterpompen en onderdelen 604/13 mw.bhola, Soebhagwatie winkelier kleding verlenging Indira Ghandiweg no. 134 De Nieuwe Grond Wanica 648/13 mw.narayan,yonette winkelier algemeen nieuw Gravesstraat no. 07 Rainville Par bo N/O 1463/12 mw.lie-kwie, Gerda Pension nieuw Henri Benjaminstraat no.29 Blauwgrond Par bo N/O 1887/12 dhr.almeida, Josimar Pension nieuw Kolibriestraat no.37 Blauwgrond Par bo N/O 577/13 Vivendi Business Group N.V. Winkelier algemeen nieuw Heiligenweg Centrum Par bo N/O 576/13 mw.sahadat, Ienneniesa Winkelier haar en haarproducten nieuw Meerzorg no.284 Meerzorg Commewijne 1689/12 dhr.hu, Siyao Winkelier propaan in cilinders nieuw Martin Luther Kingweg no Wanica 564/13 mw.lingaard, Helen Winkelier algemeen nieuw Aquariusstraat no.113 Weg naar Zee Par bo Z/W 559/13 dhr. Liao, Minsi Winkelier algemeen nieuw Heiligenweg no. 19 Centrum Par bo N/O 771/13 Maxro Trading & Services N.V. Winkelier kantoorbenodigdheden verlenging Schietbaanweg no.24 Rainville Par bo N/O 571/13 dhr. Yang Bin Winkelier algemeen nieuw Koffiekamp Brownsberg Brokopondo 2473/12 mw.gowricharn, Jennifer Douane-Expediteur nieuw Oeroeroestraat no.18 Flora Par bo Z/W 1934/12 dhr.lin, Shuzhong Winkelier brandstof nieuw? Atjoni Sipaliwini 495/12 mej.lienga,carmen Winkelier nieuw Comm.Weytingweg no.213? Wanica 558/13 Tan,Tonghuang Winkelier zonneschermen verlenging + overplaatsing De Boerbuitenweg no.700 Munder Par bo Z/W 655/13 Da Silva Santiago,Silma Kapsalon nieuw Prinsessestraat no.309 Rainville Par bo N/O 270/13 Zhoa, Donghuan Winkelier algemeen nieuw Floralaan no.1133 Flora Par bo Z/W 701/13 Pro Tal Design,ontwerp-Studio voor Tropische Architect verlenging Julianastraat no.52 Rainville Par bo N/O Art 2667/12 Liu, Oingyun Winkelier algemeen verlenging Brownsweg Brownsberg Brokopondo 2666/12 Liu, Oingyun Pompstation verlenging Brownsweg Brownsberg Brokopondo 523/13 N.V. Equilibrium Aannemer bouwk., schilder en civielt.wrkn verlenging Waaldijkstraat no.84 Centrum Par bo N/O 147/12 Geerdorf, Eugenie Pompstation nieuw Sir Winston Churchillweg no.1402 Para 694/12 Kromokarso, Genel Pension nieuw Schietbaanweg no.31 Blauwgrond Par bo N/O 2020/12 Naipal, Feroz Winkelier chemicaliёn verlenging Vredenburg Serie A no.68 Wanica 1403/12 Vasilda Howard Pension nieuw Fruitoligstraat no.2601 Blauwgrond Par bo N/O 962/12 Wong-Ko-Loi, Tsinmin Pension nieuw Nieuwe Charlesburgweg no.03 Blauwgrond Par bo N/O 005/13 Alken, Gilbert Pension apartem. Complex nieuw Lissabonstraat no.21 Munder Par bo N/O 712/13 dhr.tjin-kon-kiem, R. Winkelier kleding verlenging Domineestraat no.33 Centrum Par bo N/O 700/13 Alfa Industries & Constructing N.V.i.o. Aannemer bouwk.- en civielt.wrkn. verlenging Dr.Sophie Redmonstraat no. 53 Centrum Par bo N/O 625/13 dhr.zeng, Zhnoshan Winkelier propaan in cilinders nieuw Kwattaweg no.531 Kwatta Par bo Z/W 1446/12 dhr.chan Kiem Mien Winkelier algemeen verlenging Industrieweg no.71 Par bo Z/W 649/13 dhr. Wijntuin, R. Keuringsinstantie als nieuw Indira Gandhiweg no. 792 Para-Noord Para 2603/12 dhr.damburg, R. Winkelier algemeen nieuw Menkendam no.111 Latour Par bo Z/W 619/13 Perfume World N.V. Winkelier cosmetica nieuw Lallaroohkweg,Hermitage Mall Unit DI 229 Flora Par bo Z/W 617/13 mw.wang, Bing Winkelier kleding verlenging Jodenbreestraat no. 32 Centrum Par bo N/O 679/13 mej.mangnoesing, Ria Winkelier (Drugstore) drogisterij artikelen verlenging van Idsingaweg no.66 Centrum Par bo N/O 1847/12 dhr.guman, Ashraf Winkelier auto onderdelen nieuw Bindadinweg no.36 Nieuw-Amsterdam Commewijne 1712/12 mw.tjon, Chew Yee Winkelier chemicaliёn nieuw Gouverneurstraat no.19 Niieuw Nickerie Marowijne 588/13 dhr.chen, Siwen Winkelier propaan in cilinders verlenging Zuidelijke Uitvalsweg(plantage Concordia) Km 12,5 Para 591/13 dhr.zhang, Z. Winkelier algemeen nieuw Bonistraat no. 61 Blauwgrond Par bo NO 1261/12 dhr. Zheng, S. Winkelier algemeen nieuw Steenbakkerijstraat no. 21 Centrum Par bo N/O 677/13 mej. Karijodikromo, S. Douane-Expediteur als nieuw Diorietstraat no. 17 Blauwgrond Par bo N/O 596/13 dhr. Klinger, A. Aannemer bouwkundige werken als nieuw Mahonylaanno. 03 Rainville Par bo N/O 740/13 dhr. Lee, Chi Hung Winkelier bijouterieen verlenging Centrum Par bo N/O 708/13 dhr. Ramnarine, Adjai Winkelier elektronische apparaten verlenging Kwattaweg no. 205 Munder Par bo Z/W 733/13 dhr. Nandpersad,J. Winkelier bromfiets en onderdelen verlenging+wijziging Tout Lui Fautweg no. 94 De Nieuwe Grond Wanica 739/13 dhr. Cheung, K.M. Winkelier bijouterieen.. verlenging Weidestraat no. 01 Centrum Par bo N/O 737/13 dhr. Ramdhani, H. Reisbureau als nieuw Neumanpad no. 30 Centrum Par bo N/O 597/13 dhr. Klinger, A. Winkelier algemeen verlenging Mahonylaan no. 3 Rainville Par bo N/O 2295/12 mw. Ramdhan, K. Winkelier algemeen verlenging Bacovendam no. 170 Oostelijkepolders Nickerie 270/13 dhr. Zhao, D. Winkelier algemeen nieuw Floralaan no Flora Par bo Z/W 662/13 dhr. Lin,D. Winkelier huishoudelijke artikelen verlenging+wijziging Coesewijnestraat no. 87 Latour Par bo Z/W 683/13 dhr. Rajpaul, S. Winkelier algemeen intrekking Gouverneurstraat no. 91 Nieuw-Nickerie Nickerie 694/13 Carline N.V. Winkelier autoonderdelen en -access. als nieuw Mozartstraat no. 58 Blauwgrond Par bo N/O 689/13 dhr. Ramnarine, D. Winkelier autoonderdelen en -access. als nieuw Noordwijkweg no. 58 Weg naar Zee Par bo Z/W 622/13 dhr. Siao, W.Y. Winkelier algemeen verlenging Indira Gandhiweg no. 495 De Nieuwe Grond Par bo Z/W 709/13 dhr. Lin, Y. Winkelier algemeen als nieuw Commissaris Weythingweg no. 109 Saramaccapldr. Wanica 666/13 dhr. Hira, B. Winkelier huishoudelijke artikelen als nieuw Tibitiweg no. 2 Groningen Saramacca 672/13 dhr. Zhang, W. Winkelier kleding verlenging Saramaccastraat no. 01 Centrum Par bo N/O 681/13 dhr. Chan, Peter P. Winkelier elektronische apparaten nieuw Maagdenstraat no. 32 Centrum Par bo N/O 685/13 dhr. Nankoe, K. Winkelier algemeen verlenging R.P. Bharosstraat no. 74 Nieuw-Nickerie Nickerie 1764/12 dhr. Deng, Z. Winkelier boumaterialen verlenging Lalla Rookweg no. 66 Flora Par bo Z/W 272/13 dhr. Narain, P. Winkelier algemeen nieuw Bomaweg no. 221 Koewarasan Wanica

5 RO-minister Stanley Betterson over zijn ambtsperiode handelen is mijn motto. Wat snel kan Snel gebeuren, moet snel gebeuren en dan op naar de volgende stap. Ik houd niet van ego s, maar werk graag met mensen die in alle nederigheid, doch vastberaden zaken willen realiseren. Zo omschrijft de 40-jarige bestuursrecht jurist Stanley Betterson zichzelf, als het gaat om denken en handelen. De bewindsman zit vandaag precies een jaar aan als minister van Regionale Ontwikkeling (RO). Hij denkt in termen van wij en zijn motivatiespreuk voor zijn ambtenaren is daarom: Using good ideas and efforts, a good team always moves in the right direction (met de juiste ideeën en inspanningen, zal een goed team in de juiste richting koersen). Visionair denken Van zaken die Betterson uitwerkt, probeert hij zich altijd een beeld te vormen van hoe het zal uitpakken. Hij heeft sterk het geloof in wat hij doet, omdat hij dat niet alleen doet. Ik ben een team player die veel belang hecht aan hoe anderen dingen willen zien verlopen. kortom, ik ben geen solist. Hieruit kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de minister iemand is die voortdurend nadenkt over hoe het SECRETARIAAT der DEVIEZENCOMMISSIE OVERZICHT per 1 mei 2013 anders en beter kan. Voor hem is dit een manier geworden om naar Suriname en de wereld te kijken. Dit heet visionair denken. Missie en Visie Vóór het aantreden van Betterson, had het ministerie van RO geen uitgewerkte missie en visie. Vanaf zijn aanvaarding van het ministersambt is in sessies gewerkt aan het formuleren van de mission statement van het ministerie met het oogmerk taken en functies beter tot hun recht te laten komen. Betterson: Als organisatie moet je altijd weten waarvoor je geroepen bent, dat is de missie en voorts weten waar je naartoe wil, dat is je visie. Vanuit je missie en visie bepaal je, je doelen en strategieën om deze te bereiken. Het is heel belangrijk om te weten wat je in dit leven wil bereiken, anders leef doelloos. Wanneer je eenmaal weet waar je naartoe gaat, is het verder een kwestie van het uitzetten van de diverse realistische stappen. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze. Ik zal niet zeggen dat de werkwijze van mijn voorganger verkeerd was, maar ik houd ervan om te weten waarmee ik bezig ben, anders voel ik me niet op mijn gemak. Minister Betterson ontvangt een districtsplan. Minister Betterson heeft de eerste steen gelegd voor het doorgangshuis te Koewarasan Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Op verzoek van velen zal de Stichting Productieve Werk Eenheden in de maand juni 2013 in WANICA (Lelydorp) van start gaan met een 9 tal trainingen t.w. Persoonlijk Leiderschap 24 klokuren / Srd 600,- (all in) Financieel Management 24 klokuren / Srd 600,- (all in) Personeelsmanagement 24 klokuren / Srd 600,- (all in) Bedrijfsmanagement 24 klokuren / Srd 600, (all in) Secretariële vaardigheden 24 klokuren / Srd 600,- (all in) Voorraad- en magazijnbeheer 24 klokuren / Srd 600,- (all in) Rapportagetechnieken 24 klokuren / Srd 600,- (all-in) Klantvriendelijkheid 15 klokuren / Srd 500,- (all in) Administratieve Organisatie & Interne Controle 12 u. / Srd 450,- Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e training Betaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque geschieden. Informatie: Hr. Ketwaru / Mw. Peroti t. 26 en 27 / (Par bo) Registratie voor deelname t/m 17 mei 2013 N.B. wij organiseren ook incompany of op maat gesneden trainingen Low Income Shelter Programma Leen Overeenkomst 2259/OC-SU Low Income Shelter Programma II (LISP II) In het kader van de uitvoering van het LISP-II program zal er een uitbreiding van de dienstverlening plaatsvinden in de volgende districten: Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca, Coronie, Commewijne en Marowijne kust (Moengo en omgeving). Voor deze uitbreiding is de Stg. LISP op zoek naar gemeenschaps- of buurt organisaties z.g.n. Community Based Organizations (CBO s) die hun dienstverlening voornamelijk zullen toespitsen op het verwerven van aanvragers (gezinnen) en het geven van informatie aan personen uit deze specifieke gemeenschappen. Organisaties die geïnteresseerd zijn dienen wel aan de volgende minimale voorwaarden te voldoen: - Interesse en kennis van het gebied betreffende de sociale noden; - 1 voltijds personeelslid voor opvang en toespreken van potentiële aanvragers; - Minstens 1 jaar ervaring in huisvestingssector of soortgelijke andere gemeenschapsprojecten; - Computerkennis of ervaring met het werken met de computer - Kantoor accommodatie of andere soortgelijke accommodatie; De organisatie dient in haar aanbiedingsbrief de volgende informatie te vermelden: - Vermelding van specifieke gebieden binnen het district waar er gewerkt zal worden - Adres en contact gegevens van de organisatie - Een schrijven waarin de organisatie haar interesse kenbaar maakt met vermelding van bovenstaande informatie alsook de naam van de voorzitter of leidinggevende en eventueel contact persoon. Wij zien uw schrijven met gevraagde informatie tegemoet en wel tot uiterlijk 17 mei 2013 ten kantore van de Stichting Low Income Shelter Program Marthastraat # 3 Paramaribo Tel. : / / Fax : Personeel op hoger niveau Een terugblik laat zien dat in een jaar het de bewindsman is gelukt veel te realiseren. Een van de belangrijke zaken waarop het ministerie zich heeft geconcentreerd, is het personeel op een hoger niveau brengen. Een organisatie die goed wil functioneren, heeft behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Anders zal men blijven aanmodderen. We hebben veel gedaan aan Human Resource Management, alleen om onze doelen sneller te kunnen bereiken. Voorts heb ik voor zover dat mogelijk was, de juiste mensen op de juiste plekken geplaatst en dit proces gaat nog door. Verder ben ik van oordeel dat RO meer haar stempel moet drukken op de samenleving in termen van een voorhoederol spelen om de mensen ontwikkelingsbewust te maken. Naast de reguliere projecten zullen we de komende periode hard werken aan de huisvesting, laat de minister optekenen. Hij geeft verder aan dat hij geprobeerd heeft alle beleidsdoelen evenveel aandacht te geven, maar dat de focus meer is gelegd op het gebied van landrechten, traditioneel gezag en decentralisatie. Waterschappen is naar zeggen van de minister totaal onderbelicht. Dit wil hij gaan veranderen. Grote stappen De mate waarin het ministerie van RO in staat zal zijn om succesvol te opereren, wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het ambtenarenkorps. Dat moet goed zijn in wat het doet, om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de strategie (missie en visie) en de daarop afgestemde beleidsdoelen van het ministerie. Naar het oordeel van Betterson maakt het ministerie qua performance grote stappen. Als ik kijk naar het vertrekpunt waarbij er vaak sprake was van besluiteloosheid (typerend voor het overheidsapparaat) en langs elkaar heen werken, dan zie ik dat we meer als een team beginnen op te treden en dat is zeer belangrijk voor het bereiken van doelen. De interpersoonlijke verhoudingen zullen verbeteren als de teamgeest beter wordt en dat zal ook gebeuren naarmate we begrijpen dat we alleen als team blijvend succes kunnen boeken, zegt de minister zelfverzekerd, doelend op zijn competentiemanagement op het ministerie. Decentralisatievraagstuk Wanneer Betterson het beleid dat zijn ministerie moet uitvoeren, plaatst tegenover datgene wat de regering Bouterse-Ameerali voorstaat, komt hij tot de conclusie dat ondanks de vele inspanningen van zijn kant er zaken zijn die toch niet van de grond komen. De wetgeving om de districten meer inkomsten te geven, blijft maar achter. Ik zie het decentralisatieproces als een van de belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling van dit land, maar er zit onvoldoende vaart in. Dit komt mijns inziens door gebrek aan gekwalificeerd personeel en onvoldoende begrip binnen de regering voor het decentralisatievraagstuk. Decentralisatie heeft een belangrijk aspect van delen van de macht en dat gaat heel moeilijk. Politieke taak Als minister heeft Betterson ook een politieke taak te vervullen voor de partij waartoe hij behoort, namelijk de ABOP. Deze partij heeft als belangrijkste doel het creëren van kansen voor de kansarmen. Daarom zegt de minister bij zijn evaluatie dat hij naast de vier belangrijkste beleidsdoelen van het ministerie, zich ook sterk richt op infrastructuur en ondernemerschap in het binnenland. Ik geloof niet dat het helpen van mensen aan een overheidsbaan, hen uit de armoede zal brengen. Mensen moeten het ondernemerspad op en daar moet de overheid de voorwaarden voor creëren. Ik moet zeggen dat zaken niet zo snel gaan als ik had gehoopt. Algemeen gezegd moet ik stellen dat onze regelgeving van soms honderd jaren oud de basis is voor de armoede waarin vele Surinamers vandaag de dag nog leven. We houden nog dingen vast die de koloniale heerser allang overboord heeft gegooid. Het kenmerkt Surinamers dat we zeer neofobisch zijn aangelegd, bang voor nieuwe dingen, bang om positie kwijt te raken en daardoor missen we de voor ons weggelegde kansen. Verband bestuursrecht en decentralisatie Betterson heeft eerder als beleidsmedewerker op het Bureau Decentralisatie gewerkt op het ministerie waaraan hij nu leiding geeft. Hij was belast met juridische aangelegenheden. Als hij een samengaan moet uitleggen van zijn specialiteit bestuursrecht en het decentralisatieproces in Suriname, komt hij tot het volgende besluit: Het decentralisatie proces heeft meer met bestuursrecht te maken dan wat anders. Zelf ben ik opgeleid door gerenommeerde bestuursrechtsgeleerden en ben ik docent bestuursrecht. Ik moet stellen dat er geen eenduidige lijn te zien is in het decentralisatieproces, maar dat kan ook vanwege de complexiteit van deze materie. Zonder vingerwijzing te doen, moet ik stellen dat velen zich met decentralisatie willen bezighouden, maar heel slecht onderlegd zijn in het bestuursrecht. Dit leidt vaak tot conflicten. Utopie Met zijn kennis en ervaring als bestuursrechtsgeleerde is het te verwachten dat leiding geven op zijn ministerie in termen van het personeel kunnen aanvoelen over wat zij willen, niet een zware opgave is. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met wat deze overheid van haar ambtenaren verlangt. De bewindsman evalueert het leidinggeven alsvolgt: Een organisatie van drieduizend mensen is niet gemakkelijk te leiden. Een bagage als bestuursrechtsgeleerde of wat dan ook is daarbij totaal onvoldoende. Ik moet dagelijks veel tact aan de dag leggen en heel veel slikken om mezelf erdoorheen te loodsen. Het spectrum is bezaaid met allerlei belangengroepen van zowel oppositie als coalitie en de scheidslijnen zijn nauwelijks waar te nemen. RO is meer een ministerie waar binnenlandpolitiek door de jaren heen is bedreven. Hierin verandering brengen, vereist een totale omwenteling waarbij de belangrijkste actoren apolitiek moeten kunnen optreden, ik praat dus over een utopie gegeven de Surinaamse situatie. Veranderen zal het dus nog niet of nooit.-.

6 Voor financiële bijstand bij AMZ De materiële en immateriële hulp die het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) biedt, is nog niet helemaal bekend in de samenleving. In dit artikel wordt duidelijkheid gegeven over de financiële bijstand die de dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ) van het ministerie van SOZAVO geeft. AMZ heeft als doelstelling het mede bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de bevolking in het bijzonder personen, organisaties en instellingen, die om welke reden dan ook niet optimaal kunnen deelnemen aan het sociaal-economisch leven. De Dienst doet dat door het verlenen van materiële en immateriële hulp. Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: vaksao.sr.org Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Ochtend trainingen: Machinale Houtbewerking Stratenmaken Vereisten voor de dagtrainingen: Een geboorte uittreksel 3 pasfoto s Kopieen van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Avond trainingen: Organisatie en Management (MBO Niveau) Srd 175,- (de hele training) Basis Koeltechniek Srd 921, 25(de hele training) Gevorderde Koeltechniek Srd 1.008,75 (de hele training) Gevorderde Electronica Srd 670,- (de hele training) Electro Huisinstallatie Srd 670,- (de hele training) Lassen Srd 1172,50 (de hele training) Computer Hardware Srd 603,- (de hele training) Krachtinstallatie Srd 1507, 50 (de hele training) Gawasa Srd 586, 25 (de hele training) VCA (Basis Veiligheid/ Veiligheid Checklist Aanemers) Srd 250,- (de hele training) 2 Tak Motoren Reparatie Srd 250,- (de hele training) Kraamverzorgende Srd 200,- (per maand) Textiele Werkvormen Srd 300,- (de hele training) Kapper Srd 750,- (de hele training) Mani- Pedicure Srd 300,-(de hele training) Ass. Crecheleidster Srd 250,- (per maand) Ass. Schoonheidspecialist Srd 750,- (de hele training) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Een sociaal zwakkere voor een intake gesprek bij de dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg. De materiële hulpverlening is ondergebracht bij de dienst AMZ (dienst Sociale Bijstand is gewijzigd naar Dienst AMZ), die naast de Vrije Geneeskundige kaarten ( bekend als de onen minvermogen kaarten ) ook voorzieningen verstrekt als financiële bijstand bij sociale noodgevallen. Als sociale noodgevallen worden door het ministerie onder andere genoemd: woonhuis branden, kosten bij overlijden van dierbaren en ticketkosten voor medische behandeling in het buitenland. Het cliëntenbestand voor financiële bijstand is ongeveer met in totaal ruim rechthebbenden. De Financiële Bijstand (FB) en de Vrije Geneeskundige Voorziening (VGV) vormen samen de Sociale Bijstand. De Sociale bijstand heeft als doelstelling, het zoveel mogelijk verlenen van materiële hulp aan personen die niet in staat zijn in hun noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Financiële Bijstand aan zwakke huishoudens, (FB HH), Financiële bijstand aan Mensen met een beperking, (FB MMeB), Uitkering Personen met een Handicap UPH), Bijdrage in acute noodsituaties en Bijdrage aan medische hulpmiddelen. Al deze dienstverleningen vallen onder AMZ. Onder AMZ ressorteren twaalf districtsafdelingen en zestig wijkkantoren landelijk. Wie komen in aanmerking voor een FB 1. Iedere meerderjarige Surinamer, die in Suriname woonachtig is en niet over de financiële middelen beschikt om de noodzakelijke kosten voor geneeskundige hulp te voldoen. 2. Iedere vreemdeling die ingezetene is en tenminste één (1) jaar in Suriname gevestigd is en in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning en eventuele werkvergunning, die de noodzakelijke kosten voor geneeskundige hulp niet kan voldoen. Wat je moet overleggen voor Financiële Bijstand Je moet een Surinamer zijn Een uittreksel/gezinsuittreksel Familieboekje, Werkenden; een laatste loonslip of werkgeversverklaring en Medische verklaring bij arbeidsongeschiktheid. Bescheiden bij huisbrand Een politie verklaring met daarop duidelijk vermeld de volledige naam van de benadeelde en ook of de woning/ boedel verzekerd was tegen brand. Kopie ID kaart of identiteit bewijs van de aanvrager Kopie GH- kaart/ SZF kaart Kopie Familieboekje Loonslip/ Werkgeversverklaring bij werkenden Bescheiden bij bijdrage begrafeniskosten Kopie ID kaart van de overledene en van de aanvrager Kopie GH- kaart/ SZF kaart Kopie Familieboekje van de overledene Kopie Loonslip van de aanvrager Kopie Loonslip van de overledene indien werkzaam of pensioenverklaring ( indien gepensioneerd) Originele offerte van een uitvaartbedrijf met daarop duidelijk: Datum Naam en Voornaam van de overledene en aanvrager Bedrag van totale kosten Giro en Bank nummer van het uitvaartbedrijf Duidelijke handtekening in blokletters van de directeur of eigenaar Werkgeversverklaring bij werkenden Originele kwitantie van eigen bijdrage Proces Voor Financiële Bijstand bij zwakke huishouden en Financiële Bijstand voor mensen met een beperking wordt na het opmaken van het Sociaal Financieel Rapport ( SFR) controle verricht door het wijkhoofd, waarna deze de aanvraag goedof afkeurt. Bij bijdrage in acute noodsituaties en bijdrage aan medische hulpmiddelen zal de onderdirecteur Algemeen Maatschappelijke Zorg advies geven aan de onderdirecteur administratieve diensten om de aanvraag (het aangevraagd bedrag) deels of geheel goed te keuren, afhankelijk van de sociale situatie. Bij elke aanvraag wordt er een huisonderzoek gedaan door een sociaal werker, waarvan er een sociaal financieel rapport wordt uitgebracht. Aan de hand van het rapport wordt er een besluit genomen. De behoeftige moet zich voor Ministerie van Financiën 2e SOLLICITATIE-OPROEP De Belastingdienst is een overheidsorgaan dat rechtstreeks valt onder het Ministerie van Financiën en onder meer tot taak heeft belastingmiddelen voor de overheid te genereren ter financiering van overheidsuitgaven. Zulks geschiedt middels directe en indirecte belastingen. Eén van de organisaties die voor de heffing en controle van indirecte belastingen zorg draagt is de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen. Thans wordt aan anderen, dan diegenen die reeds in 2012 hebben gesolliciteerd, de gelegenheid geboden te solliciteren naar de functie van aspirant-commies. De functie omschrijving: controle en toezicht op werkzaamheden, zoals: lossen, inladen, opslaan en wegvoeren van goederen; visitatie van handels- en passagiersgoederen en zonodig van personen; controle en afhandeling van documenten betrekking hebbende op de in-, uit- en doorvoer van goederen; controle op de naleving van andere fiscale en niet-fiscale douanetaken; opsporingstaken bij overtreding van de opiumen fiscale wetten; heffing en controle van invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting en andere indirecte belastingen; Bereid zijn gedurende onregelmatige werktijden te arbeiden. De functievereisten zijn: in het bezit zijn van een HAVO/VWO/IMEAO diploma of daaraan gelijkgesteld; leeftijd minimaal 18 jaar en maximaal 25 jaar; minimale lichaamslengte mnl. 1.65m. en vrl. 1.60m.; vaardigheid in Microsoft Word; in teamverband kunnen werken; de Surinaamse nationaliteit bezitten. Geboden worden: voorzieningen volgens de geldende overheidsregeling; een prettige werkkring en goede carriëre mogelijkheden. Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het ontwikkeling en Milieu start binnenkort met de volgende trainingen: Basiskennis Boekhouden (9 mei 31 mei 2013 / 8 lesd. / wo/ do/vr / All-in) Voorraad- en magazijnbeheer (6 mei t/m 3 juni 2013 / 8 lesd. / ma & woe / All-in) Heerenstraat # 40 tel / t. 26 / 27 of Fax: Website: org MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING BEKENDMAKING Diploma in Methodologies for the Teaching of Spanish as a Second Language De Directeur van Onderwijs maakt bekend dat de Overheid van Chili, via de International Cooperation Agency (AGCI), Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om te registreren voor deelname aan het programma Diploma in Methodologies for the Teaching of Spanish as a Second Language in Chili. Het programma is bestemd voor leerkrachten die lesgeven in het vak Spaans aan VOJ of VOS onderwijsinstellingen en beschikken over tenminste 5 jaren werkervaring. Alle aanvragen voor deelname aan het programma moeten elektronisch, in PDF format, worden verzonden naar de Ambassade van Chili via het volgend adres: met een kopie naar de volgende adressen en vóór 18 juni Voor meer informatie kan men de volgende website bezoeken : tubeca/498-infobecaextr/?tipo=2&idnew=57 Afd. Voorlichting & Informatie Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : Alle sollicitanten moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan: 1. een vergelijkend examen; 2. een sollicitatiegesprek; 3. een psychologische test; 4. een antecedentenonderzoek; 5. een medische keuring. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief richten aan de Directeur der Belastingen, de heer mr. Cornelis A. van Dijk, Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat 5-7, Paramaribo. Uw brief dient uiterlijk vrijdag 17 mei a.s. ingediend te worden, onder toevoeging van: a. bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister; b. bewijs van goedgedrag; c. twee recente pasfoto s; d. fotokopieën van diploma s en cijferlijsten. n.b.: Ten overvloede geven wij aan dat degenen die reeds gesolliciteerd hebben voor bovenstaande functie niet weer hoeven te solliciteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen (telefoon: ). De Directeur der Belastingen Mr. C.A. van Dijk Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai

7 MINOV houdt workshops over accreditatietraject In de loop van dit jaar zal het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling nog tenminste twee workshops houden over het traject van accreditatie. Tijdens de workshops zal het format voor het aanvraagdossier en het zelfevaluatierapport voor accreditatie, worden voorgelegd aan de sector. Er zal ook een model kwaliteitshandboek worden gepresenteerd. In het kwaliteitshandboek wordt op gestructureerde wijze aangegeven hoe naar de kwaliteit van de opleiding wordt gekeken, binnen de aangegeven kaders. Het boek kan door de opleidingen worden gebruikt. Opleidingen komen in aanmerking voor de accreditatie als zij een gedegen interne kwaliteitszorgsysteem hebben. Accreditatiekaders Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling MINISTERIE VAN Handel en Industrie heeft in de lokale dagbladen bekend gemaakt dat per 24 januari 2013 goedkeuring is gegeven aan de Accreditatiekaders, zoals die door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) zijn aangeleverd. In het Advertentieblad van de Republiek Suriname van respectievelijk dinsdag 2 april 2013 no. 27 en vrijdag 26 april no. 25 zijn de Accreditatiekaders mede gepubliceerd. Het gaat in deze om: 1. De algemene toelichting bij de Accreditatiekaders. 2. Accreditatiekader nieuwe opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting. 3. Accreditatiekader nieuwe opleidingen hoger beroepsonderwijs met toelichting. 4. Accreditatiekader bestaande opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting. 5. Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger beroepsonderwijs met toelichting. 6. Accreditatiekader voor aanvragen steunend op een buitenlandse ac- ONTVANGEN VERGUNNING AANVRAGEN Het Ministerie van Handel en Industrie brengt hierbij ter algemene kennis dat op de afdeling Bedrijfsvergunningen zijn ingekomen de navolgende vergunningaanvragen: creditatie met toelichting. De Accreditatiekaders zijn de vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten waaraan een opleiding moet voldoen voor de aanvraag van accreditatie bij NOVA. De kaders van NOVA beschrijven voor de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding zeven onderwerpen en voor de aanvraag Bestaande Opleiding acht onderwerpen, aan de hand waarvan opleidingen worden beoordeeld. De onderwerpen zijn als volgt: - Doelstellingen van de opleiding B.V no Beroep/Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District 2541/12 Winkelier algemeen nieuw Ephraimzegenwg.27 Latour Par bo Z/W 670/13 Winkelier vleesproducten nieuw Saramaccastraat.01 Centrum Par bo N/O 802/13 Winkelier algemeen nieuw Surinamestraat.72 Beekhuizen Par bo Z/W 803/13 Winkelier bouwmaterialen nieuw Lalla Rookhweg (mall) unit 5 Welgelegen Par bon/o 804/13 Winkelier algemeen nieuw Comm. Thurkowweg.508 Nieuw-Amsterdam Commewijne 807/13 Winkelier algemeen nieuw. Atjoni- Pokigron km.66 Boven-Suriname Sipaliwini 808/13 Winkelier algemeen nieuw. Alemonidorp-Langatabikigeb. Tapanahoni Sipaliwini 809/13 Winkelier algemeen nieuw Kennedyweg Zuid Para 811/13 Winkelier algemeen nieuw Sir Winston Churchillweg Br.827 Domburg Wanica 812/13 Winkelier bouwmaterialen nieuw Sir Winston Churchillweg Br.827 Domburg Wanica 814/13 Winkelier bouwmaterialen nieuw Bergenshoopweg.70 Lelydorp Wanica 816/13 Winkelier belegde broden nieuw Gitaarstraat hoek Flustraat.25 Kwatta Wanica 818/13 Winkelier algemeen nieuw Comm. Weythingweg. 563 Saramacca Polder Wanica 819/13 Winkelier algemeen nieuw Hanna slusweg.167 De Nieuwe Grond Wanica 822/13 Winkelier propaan nieuw Comm. Thurkowweg.508 Nieuw-Amsterdam Commewijne 823/13 Winkelier cosmetica nieuw Comm. Roblesweg Nieuw-Amsterdam Commewijne 827/13 Amusement nieuw Henkielaan hoek Vieruurbloemstraat. Flora Par bo Z/W 828/13 Winkelier algemeen nieuw Meerzorgweg (Bridge mall N.V) Meerzorg Commewijne 829/13 Winkelier algemeen nieuw Brownsweg Brownsweg Broko pondo 830/13 Winkelier algemeen nieuw Jamaludinstr hoek Rainville Par bo N/O J. Gompertsstraat 832/13 Winkelier algemeen nieuw Washabo Kabalebo Sipaliwini 833/13 Winkelier brandstof in vaten nieuw Washabo Kabalebo Sipaliwini 837/13 Aannemer bouw, schil,civ nieuw Soekramsinghstraat Nieuw-Nickerie Nickerie 839/13 Winkelier bouwmaterialen nieuw Totnesspolder.332 Totness Coronie 841/13 Winkelier algemeen nieuw Gouverneurstraat.91 Nieuw-Nickerie Nickerie 842/13 Aannemer grondverzet- en schilderw. nieuw Matapilaan Wageningen Nickerie 843/13 Aannemer bouw- en schilderwk nieuw. Afi Jabastraat. 10 Centrum Par bo N/O 846/13 Aannemer bouw- en schilderwk nieuw Ten noorden van Tamanredjo, ten oosten van Pt Tamanredjo Commewijne Tilakdharieweg en ten zuiden van de plantage Nijd en Spijt en Montresor perc /13 Winkelier foto accessoires, nieuw Indira Gandhiweg. 165 Pontbuiten Par bo Z/W batterijen, cellulairs 851/13 Amusement nieuw Henck Arronstr.107 Centrum Par bo N/O 853/13 Fabrikant productie van zuurstof overschr. Ds. Martin Luther Kingweg.85 Livorno Par bo Z/W 855/13 Winkelier bouwmaterialen nieuw Gravenberchstr.24 Centrum Par bo N/O 856/13 Winkelier algemeen nieuw Twee Kinderenweg perc.129 Blauwgrond Par bo N/O 857/13 Winkelier elektronische apparaten nieuw Amazonestraat. 11 Weg naar Zee Par bo Z/W 860/13 Winkelier kip- en visproducten nieuw Sastrodisoemoweg 122 Lelydorp Wanica 862/13 Winkelier algemeen nieuw Oost-Westverbinding Tamanredjo. 46 Tamanredjo Commewijne 863/13 Pompstation nieuw Oost-Westverbinding Tamanredjo Commewijne Tamanredjo /13 Winkelier auto accessoires overpl. Burenstraat. 72 Centrum Par bo N/O 866/13 Aannemer civieltechnische overschr. Leysweg. 99 Tammenga Par bo Z/W 867/13 Aannemer bouwk- en civieltechnische nieuw Papegaaistraat.13 Rainville Par bo N/O wrk 868/13 Winkelier levensmiddelen nieuw Toematoekreek Langetabbetje Marowijne 869/13 Winkelier algemeen nieuw Mozartstraat.124 Blauwgrond Par bo N/O 870/13 Winkelier Zwaar matriaal machines nieuw Jacques Gompertsstaat. 72 Blauwgrond Par bo N/O 871/13 Pompstation nieuw Stenhuysstraat hoek Jacques Gompertsstraat. 205 Blauwgrond Par bo N/O 872/13 Winkelier algemeen overschr. Verl.Gemeenelandsweg. 193 Flora Par bo Z/W 874/13 Winkelier provisiewaren en kramerij nieuw Afobaka Centrum Broko pondo 875/13 Winkelier algemeen nieuw Braamshoopweg. 10 Lelydorp Wanica 878/13 Winkelier algemeen nieuw Santigron. 72 Lelydorp Wanica 879/13 Winkelier optische artikelen nieuw Tamansarie.53 Meerzorg Commewijne 882/13 Winkelier elektonische nieuw Petrus Dondersstraat.19 Rainville Par bo N/O apparaten,cd s 883/13 Aannemer bouw-,schilder, civiel nieuw Ringweg-Zuid. 95 blauwgrond Par bo N/O 884/13 Winkelier landbouw nieuw Gulzarweg. 30 Pontbuiten Par bo Z/W chemicalieën 886/13 Duane expediteur nieuw Mastanaweg.04 Pontbuiten Par bo Z/W 890/13 Winkelier huishoudelijke artikelen nieuw Bomaweg.293 Koewarasan Wanica 891/13 Winkelier kleding, schoeisel nieuw La Vigilantia. 121C Oost Para 892/13 Winkelier houtproducten nieuw Indira Gandhiweg. 135 Latour Par bo Z/W 893/13 Aannemer civieltechnische werken nieuw Altonaweg.10 Lelydorp Wanica 895/13 Aannemer bouw- schilderwrkn nieuw Verl.Gemeenelandsweg. 204 Flora Par bo Z/W 896/13 Winkelier Brood, snack nieuw Comm.Weythingweg200 unit 4 Saramacca Polder Wanica 897/13 Aannemer Bouw-,schilder-en nieuw Mr. P. Chandie Shawweg. 219 Jarikaba Saramacca civieltechnische wrkn 898/13 Pension nieuw Dr.J.F.Nassyln. 133 Centrum Par bo N/O Belanghebbenden kunnen binnen 01 (één) maand, na verschijning van deze bekendmaking, schriftelijk (per post aan het Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan Paramaribo of via het )eventuele bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunningen, bij de Minister van Handel en Industrie kenbaar maken onder vermelding van het onderwerp bezwaarschrift, BV #, de lokatie en activiteit. In bedoeld bezwaarschrift dient ook duidelijk aangegeven te worden welke de bezwaren zijn en op welke manier de belanghebbende(n) benadeeld zou(den) worden door de voorgenomen bedrijfsactiviteiten. Hierbij zij opgemerkt dat bij de beoordeling van de bezwaren, de mededingingsprincipes de basis zullen vormen van de onderbouwing voor het valide of niet valide verklaren. Volgens de principes van mededinging is concurrentie de drijffeer van de economie en is er geen plaats voor monopolyen c.q. maatregelen voor het beperken van concurrentie. Concurrentie moet juist bevorderd worden zodat ondernemingen voortdurend ernaar streven om betere kwaliteits- producten en diensten, ruimere keus, betere after-service en voordeligere prijzen op de markt te brengen. Dit overzicht is ook te vinden op - Programma - Inzet van personeel - Voorzieningen - Interne kwaliteitszorg - Toetsing van de kwaliteitseisen - Condities voor continuïteit - Resultaten (alleen van toepassing op bestaande opleidingen) Deze onderwerpen zijn verder onderverdeeld in standaarden. Aan de kaders is een toelichting bijgevoegd die elke standaard uitlegt en waarbij voor elke standaard voorbeelden van bewijslast zijn genoemd. Aanvraagdossier Een accreditatieaanvraag (Toets Nieuwe Opleiding en Bestaande Opleiding) dient vergezeld te worden van een aanvraagdossier. In geval een opleidingsinstituut een aanvraag voor MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN BEKENDMAKING De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de publicatie Demografische Data Suriname 2010 en 2011 van de afdeling Demografische Statistieken van het CBB vanaf heden beschikbaar is voor personen en instanties. Deze publicatie kost SRD 70,-. Het boek bevat onder andere data over het aantal geregistreerde personenen in Suriname met de Surinaamse nationaliteit, geboorte, overlijden, huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, immigratie, emigratie, binnenlandse migratie en binnenverhuizingen. Voor de aankoop van de publicatie Demografische Data Suriname 2010 en 2011 kan contact worden gemaakt met de afdeling Demografische Statistieken van het CBB op het telefoonnummer of toestel 237. Paramaribo, 22 april 2012 De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, J. S. Saharie CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN accreditatie Bestaande Opleiding doet, dient tevens een zelfevaluatierapport te worden ingediend. Het zelfevaluatierapport vervult een belangrijke rol in de visitatie van een opleiding en de instelling, omdat het een verslag is van een kritische en systematische analyse van de keuzes van de opleiding bij het inrichten van het programma en de omgeving waarin het programma wordt verzorgd. In een zelfevaluatierapport wordt in een sterkte- zwakteanalyse verwoord wat het opleidingsinstituut als haar positieve kanten beschouwt, en welke punten in aanmerking komen voor verbetering.-. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het NOVA via het adres: of via het contactnummer Mr. Jagernath Lachmonstraat 170 Paramaribo telefoon fax P.O.B MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME DEPARTEMENTSLEIDING PRINS HENDRIKSTRAAT PARAMARIBO TEL TELEFAX website: Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme(TCT) maakt bekend dat in het kader van de verdere ordening van het openbaar vervoer, de groep vergunninghouders die zich nog niet hebben geregistreerd voor de laatste keer in de gelegenheid worden gesteld zulks te doen. Indien u een chauffeur in dienst heeft, wordt u ook in de gelegenheid gesteld een aanvraag ter zake te doen. De chauffeur moet 25 jaar en ouder zijn. Periode: 6 tot en met 10 mei 2013 Plaats: Openbaar Vervoer aan de maystraat 32 Tijd: 08.00u u U moet meenemen: Bestemd voor de vergunninghouder Bestemd voor de chauffeur 1. Beschikking Kopie rijbewijs/ beide kanten 2. Drie recente pasfoto s Drie recente pasfoto s 3. Nationaliteitsverklaring en CBB uitreksel 4. Kwitantie trajectgeld en KKF- bijdrage tot en met 2012 Nationaliteitsverklaring en CBB uitreksel Doktersverklaring 5. Doktersverklaring Bewijs van goed gedrag 6. Bewijs van goed gedrag Plakzegels en leges van srd 2 7. Kopie rijbewijs/ beide kanten 8. Plakzegels en leges van srd 2 De directeur van Transport, Communicatie en Toerisme Drs. Th. Douglas-Pinas MPA.

8 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofietje, ik weet niet voor jou hoor, maar ik heb Wrokomandey gewoon tot wrokodey gemaakt en met adelende arbeid in mijn tuin gewerkt aan de voedselvoorziening. Je hoeft mij niet te vragen, wanneer het zover is krijg jij jouw aandeel tot thuis, tot in de keuken en als je lief bent kook ik ook nog voor je mi gudu, mi schat. Sofie: Beloofd is beloofd hoor Filo, ik hou je eraan! Overigens vind ik het prachtig dat jij aan jouw eigen voedselschuur werkt. In het Onze Vader vragen wij om ons dagelijks brood en niet om brood voor tienduizend dagen zoals een klomp dat voor sommigen schijnt te garanderen. Filo: Zo is dat en daarom is het beter de Voedselschuur van de Regio te betrachten dan hebzuchtwekkende en goudkoortsveroorzakende goud deals die alle stuurlieden aan wal plotseling hebben gewekt. Ala man tron deskundig, sommigen vinden het niet eens erg om onze burgers terug in katibo te brengen met werkdagen van twaalf uren. Sofie: Niet waar Filo, integendeel hebben onze vakbondsleiders bedongen dat er menselijke en menswaardige werkomstandigheden in de goudmijnen in acht genomen worden. Wat de ene mens menswaardig noemt kan bij de andere verschillen, want de ene mens heerst over de andere tot diens nadeel staat er reeds eeuwen in Prediker. Filo: Over heersen en heersers gesproken, ik heb niemand horen zeggen-zelfs ook in Nederland niet- dat de nieuwe Nederlandse koning Koning Willem 4 is. De derde Willem schafte de slavernij af in 1863 en Willem 4 zal zijn verontschuldigingen aanbieden aan de nazaten van slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. Wimpie de Vierde zal ook het proces tot herstelbetalingen op gang brengen. Let op mijn woorden, dat komt net zoals de Staatkundige Onafhankelijkheid plotseling zomaar uit de lucht kwam vallen. Sofie: Ik weet niet of je hebt gedronken of wat je hebt gerookt want de betrekkingen van ons land met de voormalige kolonisator zijn op een all time low en kouder dan de koudste winter. Het hele diaspora ding schijnt daardoor te ontsporen en ook te pori. Ronald Snijders, de koning onder de Surinaamse musici in Nederland heeft echter een prachtig Koningslied gecomponeerd op de melodie van 16 April en daarmee Suriname en de Surinamers nog eens te meer positief in de kijkers gezet. Filo: Mooi toch? Surinamers zijn de smaakmakers in Nederland en op velerlei gebied miskende ontwikkelingshulp uit de voormalige kolonie Suriname. In de politiek, sport, kunst, mode, horeca, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap; Nederland schijnt niet zonder Surinamers te kunnen. En nu moeten wij met feiten en cijfers aantonen dat de Gouden Eeuw in Nederland slechts mogelijk was door de met slavenarbeid geproduceerde verschepingen hardhout, katoen, suiker, tabak, cacao en koffie. Filo: De betrekkingen tussen ons land en Nederland zullen ooit verbeteren. Syatu fu bangi e mek gogo miti, zei wijlen mijn oma altijd, een korte zitbank brengt de billen en daarmee de mensen bij elkaar. In een wereld waar in toenemende mate niet goud en edelstenen de werkelijke schatten blijken te zijn doch voedsel en water, zullen nazaten van de voormalige koloniale overheerser met de nakomelingen van wreed onderdrukte slaven in de ooit uitgebuite kolonie tot een vergelijk komen. Zo onwaarschijnlijk is het heus niet, zie maar hoe vreedzaam ooit bittere vijanden nu in de huidige regering samenwerken. Sofie: Dat zou mooi zijn Filo, dan kunnen wij met vakantiegangers weer alle tori s bespreken zonder dat er ruzie ontstaat. Dan hoeft mijn vader niet boos te worden als zijn broer uit Nederland beweert dat zonder de Ontwikkelingshulp ik een jeugdprostituee was geworden. Dit is wat ik in jou bewonder Filo, jouw nimmer aflatend optimisme en volharding om het goede te betrachten want dat geeft aan ons land waardij. Een blik op de Hindostaanse immigratie In verband met de viering van 140 jaar Hindostaanse immigratie, 150 jaar afschaffing van de slavernij en 160 jaar Chinese immigratie, zullen de komende weken enkele artikelen worden gewijd aan de diverse immigratieperioden en de ontwikkeling van de groepen. Er zal onder andere ook aandacht worden besteed aan cultuur, onderwijs en integratie in de Surinaamse samenleving. De eerste vijf weken worden gewijd aan de Hindostaanse immigratie. De viering van 140 jaar Hindostaanse immigratie vindt op 5 juni plaats. Monument Aan de Kleine Combéweg naast het kabinet van de president staat het monument van Baba en Mai. Dit monument werd gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van 120 jaar Hindostaanse immigratie op 5 juni Het kunststuk is gemaakt door beeldhouwer Krisnapersad Khedoe in opdracht van de Stichting Hindostaanse Immigratie en werd op 4 juni 1994 onthuld. Het standbeeld stelt een immigrantenechtpaar voor en is in aluminium gegoten. Jaarlijks wordt op 5 juni Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,35 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 4, een bloemenhulde gebracht aan het beeld van Baba en Mai en tijdens jubileumvieringen wordt de komst van de eerste immigranten vanaf de Surinamerivier nagebootst. Verkapte vorm van slavernij Het eerste schip dat met Brits-Indische contractarbeiders naar Suriname kwam, was de Lalla Rookh (roze wang). Dit schip vertrok op 26 februari 1873 met 410 personen uit Calcutta. Het laatste schip dat met Indiase werkers All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4,95 Camay SRD 2,05 Green SRD 3, gr 840 gr 425 gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Tuinderstrots SRD 4,75 naar Suriname vertrok was Dewa in 1916 met 304 personen. Tussen 1873 en 1916 zijn er arbeiders naar Suriname geëmigreerd. Hiervan keerden tussen 1873 en 1946 in totaal personen (ongeveer een derde) terug naar het toenmalige Brits- Indië. Conform de Landsverordening van 19 april 840 gr SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3,70 Corcovado 900 ml SRD 6,00 Interfood SRD 4, gr 720 gr Het monument van Baba en Mai. ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9, konden de arbeiders kosteloos repatriëren na de contractperiode of zich blijvend vestigen in Suriname op kleine landbouwarealen met behoud van hun recht op vrije terugkeer. Na hun komst namen de Brits- Indische contractarbeiders de taken over van de al tien jaar eerder vrij verklaarde Afrikaanse slaven. Het systeem van contractarbeid was in wezen een verkapte vorm van slavernij. De arbeiders werden voor een periode van vijf jaar te werk gesteld op de plantages. Er waren ontoereikende medische voorzieningen, een karig loon, barakken om in te wonen en een tekort aan vrouwen uit de eigen groep.-. Voor meer info: Bel op / tst / 1050 groene erwten SRD 5,00 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,35 Radiante SRD 7, gr 1 kg Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 Brandweertip Leg kinderen vóóraf uit wat ze moeten doen als er brand in huis is. Dat voorkomt onnodige paniek en kostbaar tijdverlies. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Colgate SRD 6, gr Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 Excellence 340 gr SRD 4,95 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 Wippy SRD 6,85 JAM Primo SRD 3, gr 450 gr Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie : Daniella Tauwnaar Ass. Coordinatie : Sabitrie Gangapersad Vormgeving : Fabian Ristie adres : Postadres : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo Website : MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,80 RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 Mourne Maid 500 gr SRD 10,50 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,25 Paloma semi 25 kg SRD 71,50 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Paloma semi 10 kg SRD 33,00 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Paloma consumptie 10 kg SRD 30,15 Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Paloma consumptie 25 kg SRD 68,20 Aan deze editie werkten mee: Cliffton Saridjan, Sabitrie Gangapersad, Sheila Mijnals, Marita Ritfeld-Asontoe, Rachel Dompig, Kenneth Niekoop, Ingrid Corinde en Siegfried Gerling. AFWASMIDDEL 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Corrector: Agnes Baal

nieuw Groenhartweg no. 24 Noord Para WINKELIER algemeen nieuw Kabanavoo Tapanahoni Sipaliwini

nieuw Groenhartweg no. 24 Noord Para WINKELIER algemeen nieuw Kabanavoo Tapanahoni Sipaliwini MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN (EERSTE EN LAATSTE OPROEP) Printdatum: 28/04/2015 1:33:34 PM B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort 140227

Nadere informatie

B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort WINKELIER algemeen nieuw Commissaris Weythingweg in het gebouw no.77. overplaatsing

B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort WINKELIER algemeen nieuw Commissaris Weythingweg in het gebouw no.77. overplaatsing MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN (EERSTE EN LAATSTE OPROEP) Printdatum: 03/02/2015 12:58:05 PM B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort 141383

Nadere informatie

van tractor-, combine-, bromfiets-, fiets- en auto onderdelen WINKELIER algemeen nieuw Fredericiweg no. 665 Oostelijke Polders Nickerie

van tractor-, combine-, bromfiets-, fiets- en auto onderdelen WINKELIER algemeen nieuw Fredericiweg no. 665 Oostelijke Polders Nickerie MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN (EERSTE EN LAATSTE OPROEP) Printdatum: 15/09/2014 11:18:31 AM B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort 140077

Nadere informatie

B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort

B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN (EERSTE EN LAATSTE OPROEP) Printdatum: 08/12/2014 11:14:28 AM B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort 140034

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Stichting Low Income Shelter Program LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Een werkarm van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. LISP-II WONINGBOUWSUBSIDIES VOOR LAGE-INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Saamaka-vonnis tijdens grankrutu besproken

Saamaka-vonnis tijdens grankrutu besproken Personeel Dienst Watervoorziening wordt bijgeschoold Op het hoofdkantoor van de Dienst Watervooziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is dinsdag een aanvang gemaakt met trainingen voor

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK SURINAME Definitieve Districtsresultaten Achtste Algemene Volkstelling (Vol I) Paramaribo Wanica

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK SURINAME Definitieve Districtsresultaten Achtste Algemene Volkstelling (Vol I) Paramaribo Wanica ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK SURINAME Definitieve Districtsresultaten Achtste Algemene Volkstelling (Vol I) Paramaribo Wanica Paramaribo, 7 maart 2014 EARTHA M. GROENFELT, Manager Census Kantoor

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 162 2013 STAATSBLAD No. 162 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA)

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Sectorindeling CAO BPF. Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Sectorindeling CAO BPF. Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Sectorindeling CAO BPF Inleiding Past u nog wel de juiste sectorindeling, collectieve arbeidsovereenkomst en verplicht gesteld (bedrijfstak)pensioenfonds toe? Lees in deze Advieswijzer wat

Nadere informatie

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen Mission Statement Uw kind in vertrouwde handen Introductie De Stichting Kinderopvang Stad Groningen biedt professionele kinder - opvang. Onze kinderopvang is veel - vormig, verantwoord en veilig; we hebben

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN PROCES-VERBAAL Het Onafhankelijk Kiesbureau in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN 1. de verslagen van de openbare zitting van de Hoofdstembureaus van de Kiesdistricten I, II, III, IV,

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort. verlenging Gouverneurstraat no. 81 Nieuw-Nickerie Nickerie. Hendrikstraat no. 182 Welgelegen Paramaribo

B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort. verlenging Gouverneurstraat no. 81 Nieuw-Nickerie Nickerie. Hendrikstraat no. 182 Welgelegen Paramaribo MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN (EERSTE EN LAATSTE OPROEP) Printdatum: 15/12/2015 11:30:53 AM B.V no Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort 132300

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica. Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn

Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica. Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn Wanica, juli 2013 Inhoud - Informatie omtrent het project Rol buurtcomité Interne

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Landelijk instituut sociale verzekeringen. 28 februari 2001 mw. drs. N.M. van Seumeren

R e g i s t r a t i e k a m e r. Landelijk instituut sociale verzekeringen. 28 februari 2001 mw. drs. N.M. van Seumeren R e g i s t r a t i e k a m e r Landelijk instituut sociale verzekeringen 28 februari 2001 mw. drs. N.M. van Seumeren070-3811300..'s-Gravenhage, 23 mei 2001.. Onderwerp uitvoering wet Rea Bij brief van

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Procedure Virtuele Televisie Vergunning Vergunningen Virtuele Televisie Wat is Virtuele Televisie? Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platform

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling. Districtsresultaten Volume III

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling. Districtsresultaten Volume III ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling IWAN A. SNO, Directeur ABS / NCO MAROWIJNE BROKOPONDO SIPALIWINI POPULATIE: 15,909 OPPERVLAKTE: 7,364

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hanna, Sophie en Suus werken op de afdeling orthopedagogiek van de universiteit Leiden en op het Ambulatorium.

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA Het ministerie

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie