Parafering besluit PFO Ber I Voor kennisgeving aangenomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parafering besluit PFO Ber I Voor kennisgeving aangenomen"

Transcriptie

1 agendapunt 3.b Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERPPEILBESLUITEN POLDER VAN NOOTDORP, HOGE BROEKPOLDER, POLDER YPENBURG/LAGE BROEKPOLDER (GEMEENTEN RIJSWIJK, DE HAAG, PIJNACKER- NOOTDORP EN DELFT) Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 29 april 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 6 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Ber I Voor kennisgeving aangenomen Geparafeerd door: Heusden, S. van cie WV D&H B Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I. De ontwerp-peilbesluiten polder van Nootdorp, Hoge Broekpolder en polder Ypenburg/Lage Broekpolder (gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Rijswijk) vast te stellen, II. De ontwerp-peilbesluiten onder beslispunt 1 ter inzage te leggen. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Voorstel Commissie Waterveiligheid Het voorstel om aan D&H te verzoeken de ontwerp-peilbesluiten polder van Nootdorp, Hoge Broekpolder en polder Ypenburg/ Lage Broekpolder (gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Rijswijk) ter inzage te leggen, van een advies te voorzien. Advies Commissie Waterveiligheid

2

3 Peilbesluiten Polder van Nootdorp, Hoge Broekpolder, Polder Ypenburg/Lage Broekpolder (gemeenten Rijswijk, De Haag, Pijnacker-Nootdorp en Delft) 1. Probleemstelling - context De peilbesluiten Polder van Nootdorp, Hoge Broekpolder en Polder Ypenburg/Lage Broekpolder moeten worden herzien vanwege de verplichting tot herziening van peilbesluiten. 2. Beoogd effect Om te komen tot actuele peilbesluiten voor Polder van Nootdorp, Hoge Broekpolder en Polder Ypenburg/Lage Broekpolder dienen eerst ontwerp-peilbesluiten te worden vastgesteld met in onderstaande tabel en op bijgevoegde kaart weergegeven peilen. Polder van Nootdorp Peilgebied Ontwerppeil code (m t.o.v. NAP) I Zomerpeil -4,90 Winterpeil -5,00 II Vast peil -4,60 III Zomerpeil -2,30 Winterpeil -2,35 IV Vast peil -4,40 V Vast peil -4,45 VI Flexibel Bovengrens -4,45 Benedengrens -4,60 VII Zomerpeil -5,15 Winterpeil -5,30 VIII Flexibel Bovengrens -4,80 Benedengrens -5,00 IX Vast peil -2,73 X Vast peil -4,80 XI Vast peil -3,90 XIII Vast peil -2,31 XIV Vast peil -1,95 XV Vast peil Polder Ypenburg/ Lage Broekpolder Peilgebied Ontwerppeil code (m t.o.v. NAP) I Flexibel peil Bovengrens -4,20 Benedengrens -4,35 II Flexibel peil Bovengrens -3,90 Benedengrens -4,05 III Flexibel peil Bovengrens -4,55 Benedengrens -4,70 IV Vast peil -2,70 V Flexibel peil Bovengrens -3,10 Benedengrens vrij VI Vast peil -1,60 VII Vast peil -3,00 Hoge Broekpolder Peilgebied Ontwerppeil code (m t.o.v. NAP) IV Vast peil -1,10 V Vast peil -1,45 VI Zomerpeil -2,00 Winterpeil -2,10 VII Vast peil -1,65 VIII Vast peil -2,43 IX Vast peil -1,35 X Vast peil -0,70

4 -1,40 XVI Vast peil -1,40 XVII Vast peil -0,61 XVIII Vast peil -4,40 XIX Maximum -2,63 Minimum -3,12 XX Maximum -3,12 Minimum -3,50 XXI Maximum -3,50 Minimum -3,67 XXII Maximum -3,46 Minimum -3,55 XXIII Maximum -3,77 Minimum -3,83 XXIV Maximum -3,88 Minimum -3,90 XXV Maximum -3,95 Minimum -4,49 XXVI Maximum -4,19 Minimum -4,32 XXVII Maximum -4,20 Minimum -4,29 XXVIII Maximum -4,48 Minimum -4,65 XXIX Maximum -2,73 Minimum -4,85 XXX Maximum -3,46 Minimum -4,45 XXXI Maximum -3,71 Minimum -4,77 XXXII Maximum -3,20 Minimum -4,85 3. Kernboodschap Deze peilbesluiten worden herzien vanwege de plicht tot herziening van het peilbesluiten. Om te komen tot een actueel peilbesluit voor Polder van Nootdorp, Hoge Broekpolder en Polder Ypenburg/Lage Broekpolder dienen eerst ontwerp-peilbesluiten te worden vastgesteld. De voorgestelde peilen zijn ook aangegeven op bijgevoegde peilenkaart. 4. Historie - eerdere besluitvorming Het vorige peilbesluit voor de Polder van Nootdorp dateert uit Een klein deel van de polder van Nootdorp, ten westen van de A13 (Delft), is in 2011 vastgesteld. Het vorige peilbesluit van Polder Ypenburg/Lage Broekpolder dateert uit Tot slot dateert het vorige peilbesluit van de Hoge Broekpolder uit 1997 en is de verplichting tot herziening door de provincie uitgesteld tot Regelgeving en Beleid - Waterwet (Artikel 5.2) - Waterverordening Zuid-Holland (artikelen 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5) - Beleidskader Peilbeheer Provincie Zuid Holland - Inspraakverordening Delfland - Beleidsnota Peilbesluiten van Delfland 2

5 6. Financiën Als het peilbesluit later door de VV wordt vastgesteld conform deze ontwerp-peilbesluiten dan moeten er voor het instellen van de peilen maatregelen worden genomen die ten laste komen van de exploitatie. Hierover wordt de VV ingelicht. 7. Duurzaamheid Uitgangspunt bij het opstellen van peilbesluiten is duurzaam waterbeheer. Daarnaast past de Beleidsnota Peilbesluiten binnen duurzaam waterbeheer. In alle gevallen wordt aan de uitgangspunten voldaan. Bij de uitvoering van de maatregelen wordt uitgegaan van een Programma van Eisen waarin duurzaamheid is opgenomen. 8. Organisatorische en personele consequenties Voor deze 3 peilbesluiten worden er in totaal 18 nieuwe peilschalen geplaatst. De toegenomen personele inzet voor het aflezen en onderhouden van deze peilschalen is voorzien in de begroting. 9. OR/GO Risico- en beheersmaatregelen Het vaststellen van het nieuwe peilvoorstel leidt niet tot risico s of beheersmaatregelen. 11. Communicatie (in- en extern) In de voorbereiding van het peilbesluit polder Nootdorp zijn de volgende belanghebbenden betrokken: - Provincie Zuid-Holland (i.v.m. belang archeologie) - Gemeente Pijnacker-Nootdorp (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Groenservice Zuid-Holland namens Recreatieschap (i.v.m. belang recreatieterrein Dobbeplas) - Gemeente Delft (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Gemeente Rijswijk (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Gemeente Den Haag (i.v.m. belang vismigratie) - LTO (i.v.m. belang glastuinbouw) - Visstandsbeheercommissie Delfland (i.v.m. belang vismigratie) - Rijkswaterstaat (i.v.m. belang waterhuishouding langs rijkswegen) - Prorail (i.v.m. belang waterhuishouding lans spoorlijnen) In de voorbereiding van het peilbesluit Hoge Broekpolder zijn de volgende belanghebbenden betrokken: - Provincie Zuid-Holland (i.v.m. belang archeologie) - Gemeente Delft (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Gemeente Rijswijk (i.v.m. belang gemeentelijke waterbeheer) - Gemeente Den Haag (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Visstandsbeheercommissie Delfland (i.v.m. belang vismigratie) - Rijkswaterstaat (i.v.m. belang waterhuishouding langs rijkswegen) - Rijswijkse golfclub (i.v.m. belang waterhuishouding op golfbaan) In de voorbereiding van het peilbesluit Ypenburg/Lage Broekpolder zijn de volgende belanghebbenden betrokken: - Provincie Zuid-Holland (i.v.m. belang archeologie) - Gemeente Pijnacker-Nootdorp (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Gemeente Delft (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Gemeente Den Haag (i.v.m. belang gemeentelijk waterbeheer) - Visstandsbeheercommissie Delfland (i.v.m. belang vismigratie) - Rijkswaterstaat (i.v.m. belang waterhuishouding op golfbaan) - Prorail l (i.v.m. belang waterhuishouding lans spoorlijnen) 3

6 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Het verdere verloop van de procedure is opgenomen in onderstaande tabel: Fase Planning Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit 6 mei 2014 Na vaststelling van het ontwerp-peilbesluit door D&H wordt tot en met dit ter inzage gelegd. D&H stuurt tevens de ontwerppeilbesluiten naar Gedeputeerde Staten op grond van het 17 juni 2014 reglement van bestuur (art. 20 onder b). D&H voorbereiden besluit VV VV vaststellen peilbesluit en nota van beantwoording, intrekken oude peilbesluit Peilbesluit Na vaststelling wordt het peilbesluit bekend gemaakt. Het peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking tenzij in het peilbesluit een andere datum is vastgesteld. Tot 6 weken na bekendmaking kunnen beroepschriften worden ingediend bij de rechtbank. 19 augustus september september 2014 tot en met 7 oktober Bevoegd orgaan D&H stelt op grond van artikel 84 van de Waterschapswet ontwerp-peilbesluiten vast. 14. Toelichting Maatregelen en financiën Zoals aangegeven onder Bekendmaking en procedure zal na de terinzagelegging een nieuw bestuursvoorstel voor deze peilbesluiten gemaakt worden. Hierin worden de financiën opgenomen. Als de peilbesluiten later door de VV wordt vastgesteld conform deze ontwerp-peilbesluiten dan moeten er voor het instellen van de peilen maatregelen worden genomen. De maatregelen betreffen het vervangen en aanpassen van 12 kunstwerken in de polder van Nootdorp. De kosten worden vooralsnog geraamd op ,- inclusief BTW en komen ten laste van de exploitatie. Dit bedrag past binnen de begroting. Peilbesluit polder van Nootdorp In peilgebied I (polder) is het voorstel het zomerpeil met 10 cm te verlagen. Hierdoor wordt de drooglegging verbeterd van het laaggelegen grasland, akkerland, recreatiegebied en glastuinbouw aan de zuidoostzijde van het peilgebied. In de peilgebieden II (Nootdorp de Venen) en IX (Brasserskade) zijn er geen knelpunten ten aanzien van het peil en worden de peilen uit het vorige peilbesluit gecontinueerd. In peilgebied III (Binnenboezem) is het voorstel het zomerpeil met 5 cm te verlagen, hierdoor wordt de drooglegging voor de bebouwing verbeterd en neemt de kans op natschade af. Volgens het vorige peilbesluit heeft peilgebied IV (kern Nootdorp noord) getrapte peilen (meerder peilen). Dit is echter niet het geval. Wel bestaat het watersysteem uit twee afzonderlijke delen. Het voorstel is daarom om dit peilgebied te splitsen in twee peilgebieden. De oostelijke watergang blijft peilgebied IV met een vast peil van NAP -4,40 m en de westelijke watergang wordt een nieuw peilgebied XVIII met eveneens een vast peil van NAP -4,40 m. Het voorstel voor peilgebied V (kern Nootdorp zuid) is het praktijkpeil vast te leggen. Het watersysteem is niet ontworpen op het peil dat vastgelegd is in het vorige peilbesluit. 4

7 Voor het natuur- en recreatiegebied Dobbeplas (peilgebied VI) is het voorstel het peilbesluit te handhaven ten behoeve van een goede zwemwaterkwaliteit. Voor peilgebied VII (sportpark Brasserskade) is het voorstel om aan te sluiten bij het praktijkpeil en het zomerpeil met 15 cm te verlagen. In het vorige peilbesluit is het verschil tussen zomer- en winterpeil te groot waardoor slootkanten gemakkelijk in kunnen zakken. Dit nieuwe peil sluit goed aan bij de functie. In peilgebied VIII (de Bras) wordt het huidige flexibele peil gecontinueerd vanwege het positieve effect voor waterkwaliteit en ecologie. Voor peilgebied X (Roeleveen) is het voorstel om het praktijkpeil van NAP -4,80 m vast te leggen. Het flexibele peil van het vorige peilbesluit heeft niet het gewenste effect omdat er een constante aanvoer van water is. Het Delftse deel van de polder van Nootdorp, ten westen van de A13, had tot 2011 geen peilbesluit. In 2011 zijn de peilen in dit deel vastgesteld. Omdat dit deel onderdeel uitmaakt van het watersysteem van de polder van Nootdorp is het in dit peilbesluit opgenomen en opnieuw afgewogen. De afweging van de peilen in deze peilgebieden (peilgebied XI en XIII t/m XVII) leidt niet tot peilwijzigingen. Voor peilgebied XII (bedrijventerrein Ypenburgse Poort) is het voorstel deze op te heffen en toe te voegen aan peilgebied I. Hierdoor wordt het watersysteem robuuster en ontstaan meer migratiemogelijkheden voor vissen. Voor de spuisloten I-A, I-B en I-C is het voorstel deze op te nemen als peilgebied XIX t/m XXXII. Het peil wordt in de praktijk al door Delfland beheerd omdat deze gebieden een wateraanvoerfunctie hebben naar het zuidoostelijke deel van peilgebied I. De peilvoorstellen komen zo goed mogelijk overeen met de praktijksituatie. Hoge Broekpolder Voor de peilgebieden IV, VII en VIII wordt het peil gecontinueerd. In de peilgebieden V en VI wordt in de praktijk een ander peil aangehouden dan het peil volgens het vorige peilbesluit. Voor deze twee peilgebieden is het voorstel het praktijkpeil vast te leggen. In peilgebied V is het voorstel het 5 cm hogere praktijkpeil vast te leggen, omdat bij een verlaging naar het peilbesluitpeil het risico op schade aan de zakkingsgevoelige bebouwing kan toenemen. Vanwege de kleine drooglegging van lagere delen van het golfterrein wordt het zomer peil in peilgebied VI met 10 cm verlaagd ten opzichte van het vorige peilbesluit. Dit peilvoorstel komt overeen met het praktijkpeil dat de afgelopen jaren is aangehouden. Verder worden twee gebieden met afwijkende peil opgenomen als peilgebied (peilgebieden IX en X). Deze gebieden bestaan uit bebouwing met tientallen belanghebbenden en de inlaat en stuw worden in de praktijk al door Delfland beheerd. Polder Ypenburg/Lage Broekpolder In het vorige peilbesluit is voor de peilgebieden I, II en III een flexibel peil opgenomen vanwege de verwachte positieve effecten voor de waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers. Bij de vastgestelde bovengrens staat het water echter op de taluds boven de beschoeiingen en de vlonders. Dit levert soms klachten op van gemeente en bewoners. Daarom is het voorstel de bovengrens te verlagen, zodat het water net niet boven de beschoeiing uitkomt. Deze bovengrens komt overeen met de bovengrens die in de praktijk gehanteerd wordt. Hierdoor blijft er een marge over van 0,15 m voor flexibel peilbeheer. In de peilgebieden IV, V en VI wordt voorgesteld de peilen te continueren. Voor lage peilscheidingen in peilgebied IV en V zou een peilverlaging gewenst zijn, maar dat heeft te veel negatieve effecten voor de andere functies en belangen. Bovendien zijn voor deze peilgebieden geen klachten bekend en is de huidige situatie nog toelaatbaar. 5

8 Voor peilgebied VII is in het vorige peilbesluit een flexibel peil opgenomen. De aanwezige functies en belangen in en rond deze wegsloot van de Brasserskade zijn meer gebaat bij een vast peil. Daarom wordt in de praktijk al een vast peil gehanteerd dat tussen de boven- en ondergrens van het flexibele peil ligt. Het voorstel is het vaste praktijkpeil over te nemen in het peilbesluit. Detailplanning De volgende stappen worden tijdens de gehele procedure van de peilbesluiten genomen. Fase PFO v.d. Berg Informeren over de peilbesluiten die voor besluitvorming aan D&H worden voorgelegd Commissie Waterveiligheid advies gebiedskennis D&H besluit om ontwerp-peilbesluiten ter inzage te leggen Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit Na vaststelling van het ontwerp-peilbesluit door D&H wordt dit ter inzage gelegd. D&H stuurt tevens de ontwerppeilbesluiten naar Gedeputeerde Staten op grond van het reglement van bestuur (art. 20 onder b). PFO Informeren over de peilbesluiten die voor besluitvorming aan D&H worden voorgelegd D&H Voorbereiden besluit VV Commissie Waterveiligheid advies aan D&H m.b.t. vaststelling peilbesluiten VV Vaststellen peilbesluit en nota van beantwoording, intrekken oude peilbesluit Peilbesluit Na vaststelling wordt het peilbesluit bekend gemaakt. Het peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking tenzij in het peilbesluit een andere datum is vastgesteld. Tot 6 weken na bekendmaking kunnen beroepschriften worden ingediend bij de rechtbank. Planning 17 maart april april mei 2014 tot en met 17 juni juli augustus september september september 2014 tot en met 7 oktober 2014 Communicatie De volgende tekst wordt in de nieuwsbrief van Delfland opgenomen: Wat is een peilbesluit? Delfland stemt het waterpeil in sloten en vaarten af op de gebruiksfunctie van het gebied. Omdat er vaak verschillende functies in hetzelfde gebied zijn, weegt Delfland de belangen af en legt de waterpeilen vast in een peilbesluit. Voor iedere polder gebeurt dat eens in de tien jaar. Tijdens het opstellen van peilbesluiten betrekt Delfland belanghebbenden, bijvoorbeeld als er sprake is van peilwijzigingen of tegengestelde belangen. Daarna volgt een inspraakprocedure die vergelijkbaar is met die van een bestemmingsplan bij een gemeente en kunnen belanghebbenden reageren op het peilbesluit. Tot slot stelt Delfland de peilen vast waarbij de reacties van belanghebbenden worden meegenomen. 6

9 15. Bijlagen Bijlage 1. Peilenkaart ontwerp-peilbesluit polder van Nootdorp Bijlage 2. Peilenkaart ontwerp-peilbesluit Hoge Broekpolder Bijlage 3. Peilenkaart ontwerp-peilbesluit Polder Ypenburg/Lage Broekpolder Bijlage 4. Toelichting op het peilbesluit polder van Nootdorp Bijlage 5. Toelichting op het peilbesluit Hoge Broekpolder Bijlage 6. Toelichting op het peilbesluit Polder Ypenburg/Lage Broekpolder 7

10 Kenmerk VV : Vergaderdatum : 8 april 2014 Beleidsveld : Peibesluiten Agendapunt : De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 augustus 2014, kenmerk ; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: a) het in verband met de verplichting tot herziening van peilbesluiten in polder van Nootdorp noodzakelijk is de peilen van de waterstand te herzien, dan wel opnieuw vast te stellen; b) de bij de instelling van de peilen betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de Toelichting op het Peilbesluit polder van Nootdorp, die als onderbouwing van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt; c) het ontwerp-peilbesluit volgens de Inspraakverordening Delfland na tijdige voorafgaande bekendmaking volgens de daartoe geldende voorschriften gedurende zes weken van 6 mei 2014 tot en met 10 juni 2014 voor de ingezetenen en belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen in het beheersgebied van Delfland ter inzage heeft gelegen op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland en via elektronische bekendmaking op internet; d) tegen het ontwerp-peilbesluit binnen de gestelde termijn aantal/geen zienswijzen zijn ingebracht; e) de ingekomen zienswijzen wel/niet geleid hebben tot aanpassing van de toelichting maar niet van het peilenvoorstel/ de peilen in peilgebied code-; Gelet op: a) het besluit van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland van 24 juni 2004 voor de vaststelling van de peilen van de peilgebieden I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII van de polder Nootdorp, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 14 september 2004, kenmerk DGWM/2004/12402a en het besluit van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland van 15 december 2011 voor de vaststelling van de peilen van peilgebieden XI, XIII, XIV, XV, XVI en XVII in de polder Nootdorp; b) de bepalingen in de Waterschapswet, de Waterwet en de waterverordening Zuid-Holland;

11 Besluit: I. ten aanzien van de ingekomen zienswijzen deze te beantwoorden conform bijgevoegde nota van beantwoording zienswijzen; II. in te trekken de voornoemde peilbesluiten polder Nootdorp en Delft voor de peilgebied I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI en XVII; III. de peilen van de waterstand en de daarbij behorende schouwpeilen en plaatsen van peilschalen in de polder van Nootdorp als volgt vast te stellen: Peilgebied Gebiedsomschrijving Peil (m t.o.v. NAP) I hoofdpeilgebied Zomerpeil -4,90 Winterpeil -5,00 II Nootdorp de Venen Vast peil -4,60 III Binnenboezem Zomerpeil -2,30 Winterpeil -2,35 IV Kern Nootdorp-Noord Vast peil -4,40 V Kern Nootdorp-Zuid Vast peil -4,45 VI Dobbeplas Flexibel peil Bovengrens -4,45 Benedengrens -4,60 VII sportpark Brasserskade Zomerpeil -5,15 Winterpeil -5,30 VIII de Bras Flexibel peil Bovengrens -4,80 Benedengrens -5,00 IX Brasserskade Vast peil -2,73 X Roeleveen Vast peil -4,80 XI Rijksweg A13 Vast peil -3,90 XIII terrein Sint Joris Vast peil -2,31 XIV Sint Jorisweg Vast peil -1,95 XV Aan t Verlaat Vast peil -1,40 XVI Vrijenban Vast peil -1,40 XVII t Vrije Land Vast peil -0,61 XVIII Spuisloot Vast peil -4,40 XIX Inlaatpunt Laakweg Maximumpeil -2,63 Minimumpeil -3,12 XX Hogeveenseweg Maximumpeil -3,12 Minimumpeil -3,50 Schouw peil (m t.o.v. NAP) Plaats van de peilschaal -5,00 Bij het gemaal Aan t Verlaat -4,60 Hoek Molenlaan - Pres. Kennedystraat -2,35 Bij het gemaal Aan t Verlaat -4,40 Hoek Melkpotte - Larixlaan -4,45 Hoek Kaardebol - Kievitsbloem -4,60 Parkeerterrein Recreatieterrein Dobbeplas -5,30 Bij gemaal sportpark -5,00 Hoek Nootdorppad - Bitterzoetpad -2,73 Hoek Nootdorpsepad - Sportlaan -4,80 Hoek Roeleveenseweg - fietstunnel -3,90 Hoek A13 Kfar Savaweg -2,31 Op terrein Sint Joris bij Castrop Rauxellaan -1,95 Op terrein Sint Joris bij Castrop Rauxellaan -1,40 Aan t Verlaat nabij sluis Tweemolentjesvaart -1,40 Hoek Floresstraat - Madoerastraat -0,61 Aan Stil Gezicht -4,40 Hoek Platanendreef - Sytwende Hoek Laakweg Geerweg Hogeveenseweg XXI s-gravenweg vanaf hoek Maximumpeil -3,50 Hoek Hogeveenseweg - 2

12 Peilgebied Gebiedsomschrijving Hogeveenseweg en s-gravenweg XXII Kruisweg - s-gravenweg Peil (m t.o.v. NAP) Minimumpeil -3,67 Maximumpeil -3,46 Minimumpeil -3,55 XXIII s-gravenweg - noord Maximumpeil -3,77 Minimumpeil -3,83 XXIV s-gravenweg - station Maximumpeil -3,88 Minimumpeil -3,90 XXV Nieuwkoopseweg - noord Maximumpeil -3,95 Minimumpeil -4,49 XXVI s-gravenweg - Heron Maximumpeil -4,19 Minimumpeil -4,32 XXVII Langelandseweg Maximumpeil -4,20 Minimumpeil -4,29 XXVIII Roeleveen - oost Maximumpeil -4,48 XXIX Oosteinde Roeleveen-west XXX Laakweg - fietspad - Nieuwkoopseweg Minimumpeil -4,65 Maximumpeil -2,73 Minimumpeil -4,85 Maximumpeil -3,46 Minimumpeil -4,45 XXXI Randweg Maximumpeil -3,71 Minimumpeil -4,77 XXXII Oudeweg Maximumpeil -3,20 Minimumpeil -4,85 Schouw peil (m t.o.v. NAP) Plaats van de peilschaal s-gravenweg Hoek Kruisweg - s-gravenweg Hoek s-gravenweg Hof van Rijsburg s-gravenweg nabij station Hoek Nieuwkoopseweg - s-gravenweg s-gravenweg Verlengde Nieuwkoopseweg Langelandseweg Hoek Roeleveenseweg fietstunnel Hoek Roeleveenseweg fietstunnel Nieuwkoopseweg Randweg Oudeweg 3

13 zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen: a) de schouwpeilen zullen worden aangeduid met SP op de peilschalen op de in de bovenstaande tabel aangegeven plaats; b) flexibel peilbeheer in de peilgebieden VI en VIII betekent dat het peil mag variëren tussen de aangegeven onder- en bovengrens, waarbij de variatie gedurende het gehele jaar wordt bepaald door natuurlijke omstandigheden waaronder neerslag en verdamping. Wanneer het peil de ondergrens onderschrijdt, zal water worden ingelaten uit het naastliggende hogere peilgebied, echter niet meer dan nodig is om onderschrijding van de ondergrens te voorkomen. Wanneer het peil de bovengrens overschrijdt of te beoordelen naar de te verwachten neerslag zal gaan overschrijden, wordt via de stuw het overtollige water afgelaten naar het naastliggende lagere peilvak of uitgemalen naar het naastliggende hogere peilvak, echter niet meer dan nodig is om de overschrijding van de bovengrens te voorkomen; c) de overgang van zomerpeil naar winterpeil zal als regel plaatsvinden in de loop van de maanden september en oktober, de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van de maanden maart tot en met mei. Daarbij worden weersgesteldheid en verloop van de freatische grondwaterstand ter plaatse in aanmerking genomen; d) voor alle peilgebieden treedt het peilbesluit in werking met ingang van de achtste dag na de openbare bekendmaking van het besluit. Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 september 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 4

14 Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : Beleidsveld : Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 augustus 2014, kenmerk ; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: a) het in verband met de verplichting tot herziening van peilbesluiten in Hoge Broekpolder noodzakelijk is de peilen van de waterstand te herzien, dan wel opnieuw vast te stellen; b) de bij de instelling van de peilen betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de Toelichting op het Peilbesluit Hoge Broekpolder, die als onderbouwing van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt; c) het ontwerp-peilbesluit volgens de Inspraakverordening Delfland na tijdige voorafgaande bekendmaking volgens de daartoe geldende voorschriften gedurende zes weken van 6 mei 2014 tot en met 10 juni 2014 voor de ingezetenen en belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen in het beheersgebied van Delfland ter inzage heeft gelegen op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland en via elektronische bekendmaking op internet; d) tegen het ontwerp-peilbesluit binnen de gestelde termijn aantal/geen zienswijzen zijn ingebracht; e) de ingekomen zienswijzen wel/niet geleid hebben tot aanpassing van de toelichting maar niet van het peilenvoorstel/ de peilen in peilgebied code-; Gelet op: a) het besluit van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland van 13 maart 1997 voor de vaststelling van de peilen van de Hoge Broekpolder, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 1 oktober 1997, kenmerk DWM/145610; b) de bepalingen in de Waterschapswet, de Waterwet en de waterverordening Zuid-Holland; 5

15 Besluit: I. ten aanzien van de ingekomen zienswijzen deze te beantwoorden conform bijgevoegde nota van beantwoording zienswijzen; II. in te trekken het voornoemde peilbesluit Hoge Broekpolder; III. de peilen van de waterstand en de daarbij behorende schouwpeilen en plaatsen van peilschalen in de Hoge Broekpolder als volgt vast te stellen: Peilgebied IV V Gebiedsomschrijving Bedrijventerrein Hoekpolder Tussen Braillelaan en A4 Peil (m t.o.v. NAP) Vast peil -1,10 Vast peil -1,45 VI Rijswijkse golfbaan Zomerpeil -2,00 VII VIII IX X Tussen Broekmolenweg en Zwaluwsingel en bedrijventerrein langs Zuiderweg Tussen Zwaluwsingel en Zuiderweg Tussen Nachtegaallaan en Vliet Tussen Broekmolenweg en de Vliet Winterpeil -2,10 Vast peil -1,65 Vast peil -2,43 Vast peil -1,35 Vast peil -0,70 Schouwpeil (m t.o.v. NAP) Plaats van de peilschaal -1,10 Hoek Braillelaan Fleminglaan -1,45 Hoek Delftweg A4-2,10 Bij gemaal hoek Zuiderweg - Delftweg -1,65 In vijver hoek Zuiderweg - Vrijenbanselaan -2,43 Bij Sniplaan nabij gemaal Lage Broekpolder -1,35 Bij stuw Broekmolenweg -0,70 Bij stuw Broekmolenweg zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen: a) de schouwpeilen zullen worden aangeduid met SP op de peilschalen op de in de bovenstaande tabel aangegeven plaats; b) de overgang van zomerpeil naar winterpeil zal als regel plaatsvinden in de loop van de maanden september en oktober, de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van de maanden maart tot en met mei. Daarbij worden weersgesteldheid en verloop van de freatische grondwaterstand ter plaatse in aanmerking genomen; c) voor alle peilgebieden treedt het peilbesluit in werking met ingang van de achtste dag na de openbare bekendmaking van het besluit. Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 september 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 6

16 Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : Beleidsveld : Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 augustus 2014, kenmerk ; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: a) het in verband met de verplichting tot herziening van peilbesluiten noodzakelijk is de peilen van de waterstand te herzien, dan wel opnieuw vast te stellen; b) de bij de instelling van de peilen betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de Toelichting op het Peilbesluit Ypenburg/ Lage Broekpolder, die als onderbouwing van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt; c) het ontwerp-peilbesluit volgens de Inspraakverordening Delfland na tijdige voorafgaande bekendmaking volgens de daartoe geldende voorschriften gedurende zes weken van 6 mei 2014 tot en met 10 juni 2014 voor de ingezetenen en belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen in het beheersgebied van Delfland ter inzage heeft gelegen op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland en via elektronische bekendmaking op internet; d) tegen het ontwerp-peilbesluit binnen de gestelde termijn aantal/geen zienswijzen zijn ingebracht; e) de ingekomen zienswijzen wel/niet geleid hebben tot aanpassing van de toelichting maar niet van het peilenvoorstel/ de peilen in peilgebied code-; Gelet op: a) het besluit van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland van 26 juni 2003 voor de vaststelling van de peilen van Ypenburg, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 10 oktober 2003, kenmerk DGWM/2003/10450; b) de bepalingen in de Waterschapswet, de Waterwet en de waterverordening Zuid-Holland; 7

17 Besluit: I. ten aanzien van de ingekomen zienswijzen deze te beantwoorden conform bijgevoegde nota van beantwoording zienswijzen; II. in te trekken de voornoemd peilbesluit Ypenburg; III. de peilen van de waterstand en de daarbij behorende schouwpeilen en plaatsen van peilschalen in polder Ypenburg en Lage Broekpolder als volgt vast te stellen: Peilgebied Gebiedsomschrij ving Peil (m t.o.v. NAP) I Singels en Boswijk Flexibel peil Bovengrens -4,20 Ondergrens -4,35 II De Venen Flexibel peil Bovengrens -3,90 Ondergrens -4,05 Schouwpeil Plaats van de (m t.o.v. NAP) peilschaal -4,25 Hoek Laan van Hoornwijck Van Weerd Poelmanpad bij gemaal Ypenburg -3,95 Hoek Startbaan Verkeerstorenlaan bij circulatiegemaal "De Venen" III Waterwijk / Lage Broekpolder Flexibel peil Bovengrens -4,55 Ondergrens -4,70-4,60 bij gemaal Lage Broekpolder aan de Sniplaan IV TNO terrein Vast peil -2,70-2,70 bij stuw ten zuiden van terrein nabij hoek Gruttosingel Ypenburgse Boslaan V Plas Ypenburg-west Flexibel peil Bovengrens -3,10 Ondergrens vrij -3,10 bij stuw zuidzijde plas nabij hoek Ringelwikke Ypenburgse Boslaan VI Bedrijventerrein Vast peil -1,60-1,60 Overstortput naar bermsloot rijksweq 13 nabij hoek Van Weerd Poelmanpad Laan van Haamstede VII Bermsloot Brasserskade Vast peil -3,00-3,00 Overstortput circa 800 m ten noordoosten van rijksweg A13 nabij hoek Brasserskade - Kleverlingweg zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen: a) de schouwpeilen zullen worden aangeduid met SP op de peilschalen op de in de bovenstaande tabel aangegeven plaats; b) flexibel peilbeheer in de peilgebieden I, II, II en V betekent dat het peil mag variëren tussen de aangegeven onder- en bovengrens, waarbij de variatie gedurende het gehele jaar wordt bepaald door natuurlijke omstandigheden waaronder neerslag en verdamping. Wanneer het peil de ondergrens onderschrijdt, zal water worden ingelaten uit het naastliggende hogere peilgebied, echter niet meer dan nodig is om onderschrijding van de ondergrens te voorkomen. Wanneer het peil de bovengrens overschrijdt of te beoordelen naar de te verwachten neerslag zal gaan overschrijden, wordt via de stuw het overtollige water afgelaten naar het naastliggende lagere peilvak of uitgemalen naar het naastliggende hogere peilvak, echter niet meer dan nodig is om de overschrijding van de bovengrens te voorkomen; 8

18 c) voor alle peilgebieden treedt het peilbesluit in werking met ingang van de achtste dag na de openbare bekendmaking van het besluit. Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 september 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 9

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt 3.a.4 1172488 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Portefeuillehouder

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt H.03 1172488 Aan Verenigde Vergadering PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.1 1172502 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PEILBESLUITEN NIEUWLAND EN NOORDLAND, POLDER HOEK VAN HOLLAND, WIPPOLDER EN KERKPOLDER-NOORD; GEMEENTEN WESTLAND, DEN HAAG, MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984 agendapunt 3.a.9 994246 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 17 april 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP agendapunt 3.a.7 1039803 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 januari 2013

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.3 1253974 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERSLAG VAN BEVINDINGEN JAARVERSLAG 2015 EN DE ACCOUNTANTSVERKLARING Portefeuillehouder Smits, M. Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

- Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016)

- Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016) agendapunt 3.b.7 1278023 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET STUWEN VLINDERSTRIK, ZUIDPOLDER BERKEL Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 8 november 2016

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Dragt, J. D&H Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Dragt, J. D&H Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.4 1188819 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLANNEN DUIKER HOFLAAN, GANTELLAAN, GROENEWEG EN ABTSRECHTSEPAD (IN DIVERSE GEMEENTEN) Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194 agendapunt 3.b.07 1040912 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.10 1161625 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BESLUIT REGELING ELEKTRONISCHE BERICHTGEVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 november 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt Aan Verenigde Vergadering STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING

agendapunt Aan Verenigde Vergadering STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING agendapunt 07.02 1252397 Aan Verenigde Vergadering STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016 Kennis te nemen van de startnotitie voor het opstellen

Nadere informatie

agendapunt 3.a.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EVALUATIE OMGEVINGSMANAGEMENT COMMANDEURSPOLDER Datum 9 december 2014

agendapunt 3.a.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EVALUATIE OMGEVINGSMANAGEMENT COMMANDEURSPOLDER Datum 9 december 2014 agendapunt 3.a.3 1166036 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EVALUATIE OMGEVINGSMANAGEMENT COMMANDEURSPOLDER Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 9 december 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 29-09-2015 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit D&H 29-09-2015 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.2 1215508 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INHOUDING PREMIE NABESTAANDEN LIJFRENTE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 29 september 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.3 1180591 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BASISGEGEVENS WATERSCHAPSBIJDRAGE 'DIJKREKENING' Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

Gevraagd besluit Delfland Management Team 27-05-2015 Kennis te nemen van de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de accountantsdiensten.

Gevraagd besluit Delfland Management Team 27-05-2015 Kennis te nemen van de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de accountantsdiensten. agendapunt 04.H.06 1192965 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANBESTEDING ACCOUNTANTSDIENSTEN Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 16-06-2015 In te stemmen met

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Parafering besluit D&H H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.2 1081235 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERLENGING HUUROVEREENKOMST DTP Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 23 juli 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 16-04-2013 Conform Geparafeerd door: Baeten, P.J.R.

Parafering besluit D&H 16-04-2013 Conform Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. agendapunt 3.b.9 1062154 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INRICHTINGSPLAN NATUUR- EN MILIEUPLATFORM DE GROENZOOM POLDER BERKEL Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 16 april 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 08-12-2015 I - Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 08-12-2015 I - Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.4 1229627 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden CIRCULAIRE NIEUW BELEID SOLLICITATIEPLICHT INGEVAL VAN STARTEN EIGEN BEDRIJF TIJDENS APPA-UITKERING Portefeuillehouder Haersma Buma,

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.4 1272715 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING VERBETERING MANAGEMENT INFORMATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 30 augustus 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.1 1140982 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRANDBEBOUWING (REACTIE BRIEF NMF) Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 juli 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd agendapunt 3.a.4 852395 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN DUIKERS EN STUW GROENEWEG Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.b.1 1070506 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden HOF VAN DELFLANDRAAD: INTENTIEVERKLARING KWALITEITSVERBETERING HISTORISCHE FIETSROUTE Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 25

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.7 1194009 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 9 juni 2015 Aard bespreking Opiniërend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit PFO Ami (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.3 1258744 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANVRAAG INNOVATIEFONDS VOOR ONAFHANKELIJK SENSORNETWERK Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 juni 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 (Geen) - D&H 02-09-2014 B - Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 (Geen) - D&H 02-09-2014 B - Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.7 1152146 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BENOEMING VOORZITTER ADVIESCOMMISSIE NADEEL-COMPENSATIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 september 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Datum 21 februari 2012 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 26232

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Datum 21 februari 2012 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 26232 agendapunt 3.b.3 987228 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 21 februari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 09-11-2015 (Geen) Aangeboden D&H 10-11-2015 Voor kennisgeving aangenomen

Parafering besluit PFO Ami 09-11-2015 (Geen) Aangeboden D&H 10-11-2015 Voor kennisgeving aangenomen agendapunt 4.4 1227925 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EINDRAPPORT VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN INZAKE VERKOOP VAN EEN WATERGANG Portefeuillehouder Smits, M. Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami I Conform - D&H B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. VV VV

Parafering besluit PFO Ami I Conform - D&H B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. VV VV agendapunt 3.b.2 1248883 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK BODEMSANERING OUDE GEMAAL VAN DE POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Smits, M. Datum 29 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N.

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N. agendapunt V.3.a.08 853943 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN GEMAAL HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 25 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming PIB/WS2

Nadere informatie

I. Baker Tilly Berk aan te wijzen als accountant voor de periode 2015-2018 met de optie tot verlening met 1 jaar.

I. Baker Tilly Berk aan te wijzen als accountant voor de periode 2015-2018 met de optie tot verlening met 1 jaar. agendapunt H.05 1212722 Aan Verenigde Vergadering GUNNING ACCOUNTANTSDIENSTEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 24-09-2015 I. Baker Tilly Berk aan te wijzen als accountant voor de periode 2015-2018

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATVERBOND Datum 17 maart 2015 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 40130

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATVERBOND Datum 17 maart 2015 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 40130 agendapunt 3.b.5 1180206 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATVERBOND Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer

Nadere informatie

Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016)

Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016) agendapunt 04.B.05 1278023 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET STUWEN VLINDERSTRIK, ZUIDPOLDER BERKEL Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.a.1 1266363 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITWERKING GEDRAGSCODES INTEGRITEIT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 13 september 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD agendapunt H.07 1218512 Aan Verenigde Vergadering VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903 agendapunt 3.b.7 1251713 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 9 mei 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming BBC/WSK

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017 agendapunt 3.b.4 1289952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 28 februari 2017 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1244544 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRESS TEST Portefeuillehouder Smits, M. Datum 16 februari 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming CTL/MCTL Bijlagen 1 Zaaknummer

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - -

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - - agendapunt 4.3 1207818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden CIRCULAIRE WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIE DIJKGRAAF, LEDEN DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 30-09-2014 H Conform Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 30-09-2014 H Conform Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.5 1155312 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACCOUNTANTSVERSLAG FRACTIEKOSTEN 2013 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 30 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.13 1246503 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERGROTEN CAPACITEIT GEMAAL YPENBURG, GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Middendorp,

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Datum 27 mei 2014

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Datum 27 mei 2014 agendapunt 3.a.9 1133276 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Datum 18 augustus 2015

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Datum 18 augustus 2015 agendapunt 3.b.15 1208286 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18 augustus 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt Aan Verenigde Vergadering

agendapunt Aan Verenigde Vergadering agendapunt 07.15 1257764 Aan Verenigde Vergadering RBG - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT OVER HET 1E KWARTAAL 2016 EN DE UITVOERING VAN HET GEWIJZIGDE KWIJTSCHELDINGSBELEID T/M MEI 2016 Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.8 1285348 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN RECREATIESCHAPPEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae I - - D&H I - -

Parafering besluit PFO Hae I - - D&H I - - agendapunt 2.4.a 1259671 Aan Pfo Michiel van Haersma Buma BENOEMING COMMISSIELEDEN VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE Datum 20 juni 2016 Aard bespreking Informatief Naam steller Dijke, R. van

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Het nakomen van gemaakte afspraken met de gemeente Westland onderschrijven.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Het nakomen van gemaakte afspraken met de gemeente Westland onderschrijven. agendapunt H.07 932754 Aan Verenigde Vergadering VOORSTEL INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMA VOLDOENDE WATER: HERINRICHTING GEBIED NOORDLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. Het nakomen

Nadere informatie

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT Ontwerp Peilbesluit Amsterdam Nieuw-West I (Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en Osdorperbovenpolder) 9 oktober 2014 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (BBV14.0061)

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 21-04-2016 kennis te nemen van de brief over de voortgang van het project Bochtafsnijding Schie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 21-04-2016 kennis te nemen van de brief over de voortgang van het project Bochtafsnijding Schie agendapunt 07.05 1246724 Aan Verenigde Vergadering UITSPRAAK HOGER BEROEP VTM RAAD VAN STATE EN BRIEF MUSEUM OUD OVERSCHIE INZAKE PROJECT BOCHTAFSNIJDING SCHIE (GEMEENTEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM) Gevraagd

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie I Conform Geparafeerd door: D&H Conform Geparafeerd door:

Parafering besluit PFO Wie I Conform Geparafeerd door: D&H Conform Geparafeerd door: agendapunt 7.d 929459 Aan Delfland Management Team MACHTIGING TBV DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Verantwoordelijk DMT Datum 30 maart 2011 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 agendapunt H.06 1158247 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT agendapunt 04.H.14 1202196 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 08-09-2015 het aandeel in de kosten van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.11 1248635 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING PROJECT "TENNET LANDROUTE TRANSMISSIESYSTEEM HOLLANDSE KUST ZUID". Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 9 mei 2016 Aard

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber B Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.a.3 1188599 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE DELFLAND OP PLAN SPUIHAVEN (BURGERINITIATIEF) IN DEN HAAG Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 4 mei 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel

Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel (gemeente Lansingerland) HoogheenuaadschapvaTi DdflclllCl Kenmerk W : 1130294 Beleidsveld : Voldoende Water Vergaderdatum 10 juli

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Gewijzigd akkoord - D&H H - Geparafeerd door: Filius, J.D.

Parafering besluit PFO Woo I Gewijzigd akkoord - D&H H - Geparafeerd door: Filius, J.D. agendapunt 3.b.13 1259310 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SWIM TO FIGHT CANCER DELFT Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 juni 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

agendapunt 3.a.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL GRONDWATERONTTREKKING EN INFILTRATIES Datum 12 mei 2015

agendapunt 3.a.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL GRONDWATERONTTREKKING EN INFILTRATIES Datum 12 mei 2015 agendapunt 3.a.1 1190741 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL GRONDWATERONTTREKKING EN INFILTRATIES Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 12 mei 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H I - Geparafeerd door: Filius, J.D.

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H I - Geparafeerd door: Filius, J.D. agendapunt 4.7 1205791 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARREKENING 2014 HOLDING IOPW N.V. Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming BDV/JVI

Nadere informatie

Samenvatting toelichting peilenvoorstel Zuidpolder van Delfgauw

Samenvatting toelichting peilenvoorstel Zuidpolder van Delfgauw Samenvattg toelichtg peilenvoorstel Zuidpolder van Informatie Alle peilen zijn afgewogen conform de beleidsnota peilbesluiten. Deze nota is te vden onder het digitale loket van Delfland en te downloaden

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ;

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ; agendapunt 04.B.04 1285004 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem OPHOGEN UITVOERINGSKREDIET VOOR NVO BOOMAWATERING EN STUW ACKERDIJKSE PLASSEN Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1277534 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden TKI INNOVATIEPROJECT TEKENEN EN REKENEN Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 6 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering VERSTERKEN EN OPHOGEN KADE TEDINGERBROEKPOLDER

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering VERSTERKEN EN OPHOGEN KADE TEDINGERBROEKPOLDER agendapunt H.07 934120 Aan Verenigde Vergadering VERSTERKEN EN OPHOGEN KADE TEDINGERBROEKPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-4-2011 1. In te stemmen met het voorstel om: a. het krediet voor

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H B Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Ami Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H B Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.a.2 1218952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKOOP AAN DE GEMEENTE WESTLAND LOCATIE RIJNWEG 336 TE MONSTER Portefeuillehouder Smits, M. Datum 27 oktober 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie