Het Goud van Capelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Goud van Capelle"

Transcriptie

1 Het Goud van Capelle Capelle, al eeuwen dorp aan de rivier, verbonden met het water; met de verre luchten op de dijk, waar het licht altijd anders is. Capelle, al jaren onder de rook van de grote stad; de groene tegenhanger van het stadsleven Capelle, een stads dorp; het Goud van Capelle. GroenLinks is een politieke partij, die niet alleen landelijk, maar óók lokaal in Capelle a/d IJssel actief is. Daardoor heeft GroenLinks oog voor zowel de grote lijnen als voor concrete situaties. Bijvoorbeeld de dienstverlening van het openbaar vervoer, jongerenhuisvesting of het groenbeheer. Bij al die onderwerpen bepaalt GroenLinks haar standpunt vanuit een bepaalde gedachte, een visie. Zo probeert de fractie van GroenLinks in de Capelse gemeenteraad verder te kijken dan de praktijk, ofwel de waan van alledag. Bovendien verandert de (Capelse) samenleving in hoog tempo. Daardoor is nu nog niet te overzien wat de komende vier jaar zal spelen. Wat wij als GroenLinks wel kunnen, is nu aangeven met welke uitgangspunten wij de vraagstukken zullen beoordelen. Dit betekent bijna automatisch, dat dit verkiezingsmanifest van GroenLinks niet gebonden is aan de periode Het gaat vooral om uitgangspunten en ideeën, die vérder (kunnen) reiken dan de komende raadsperiode. Bijvoorbeeld: geldt het idee bewoners zeggenschap te geven over hun directe woonomgeving na 2010 niet meer? Natuurlijk wel!, zegt GroenLinks op basis van haar visie. Capelle heeft veel waardevolle kanten, veel Goud: vele kansen zijn al benut, talenten zijn ontwikkeld, mensen zetten zich in voor elkaar en hun buurt en Capelle heeft bijvoorbeeld het Schollebos en de oude s-gravenweg. GroenLinks zoekt samen met de burgers verder naar het Goud van Capelle en wil dat laten blinken. Onze uitgangspunten daarbij zijn: 1. Iedereen kan meedoen in en aan de Capelse samenleving, met respect voor anderen. 2. Invloed van onderop op het bestuur, ofwel het bestuur dicht bij de burgers. 3. Respect voor de (natuurlijke) omgeving. Het resultaat is een ontspannen Capelle. Hieronder laat GroenLinks zien wat deze uitgangspunten betekenen voor de onderwerpen die voor Capelle van belang zijn. Zowel vanuit de grote lijnen, als voor concrete situaties. Dit manifest geeft aan hoe GroenLinks samen met anderen het Capelse goud nog verder gaat oppoetsen, zodat het overal en voor iedereen blinkt. Het Goud van de Capelse samenleving De mensen De bewoners samen vormen de Capelse samenleving. Oud en jong, arm en rijk, allochtoon en autochtoon. Zij zijn allemaal Capellenaren. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat alle bewoners aan de Capelse samenleving kúnnen en willen meedoen, met respect voor elkaar. Samenleven komt vanuit de mensen zelf. De gemeente schept daarvoor naar het idee van GroenLinks de voorwaarden en geeft ondersteuning. Willen mensen kunnen meedoen, dan moeten zij voldoende geld hebben om keuzes te kunnen maken. GroenLinks wil daarom een samenhangende regeling om mensen met de laagste inkomens te ondersteunen. Die regeling gaat over de totale financiële situatie van deze mensen en heeft respect voor de betrokkenen. Bij deze regeling hoort ook de begeleiding van mensen om hun financiële situatie te verbeteren. En bij deze regeling hoort goede voorlichting aan de burgers over de mogelijkheden die de gemeente biedt. Zoals GroenLinks het belangrijk vindt dat de bewoners van Capelle kunnen meedoen aan de samenleving, zo wil GroenLinks ook een grotere betrokkenheid bij mensen elders in de wereld. De 1

2 gemeente geeft daarin het voorbeeld. Door te letten op de sociale omstandigheden in het land van herkomst wanneer de gemeente goederen inkoopt of werk aanbesteedt. Maar ook door vluchtelingen en vreemdelingen te behandelen als medemens. Of door te helpen bij rampen elders in de wereld. Samenleven met elkaar valt of staat met het leggen en onderhouden van contacten. De buurten zijn daarom belangrijk als ontmoetingspunt. Zo n plek krijgt meer en meer waarde wanneer mensen zich verantwoordelijk voelen en invloed kunnen uitoefenen op zo n plek. Dan is zo n plek ook veilig. GroenLinks stimuleert daarom de betrokkenheid van mensen bij hun directe omgeving. Opstellen en uitvoeren van een samenhangend en respectvol beleid voor de laagste inkomens. De gemeente zorgt voor voldoende ontmoetingsplekken, onder andere voor ouderen en jongeren. Instellen van een rampenfonds met mogelijkheden op de actualiteiten in de wereld in te spelen. Het bestuur GroenLinks vindt de zeggenschap van burgers in het bestuur van wezenlijk belang. Dat geldt zowel voor het bestuur van de gemeente, als voor de regio en de wijken. De burgers moeten daarom meer mogelijkheden voor zeggenschap krijgen. Zeggenschap van de burgers begint van onder af: in de wijken. Daarom wil GroenLinks een goede vertegenwoordiging vanuit de wijken. Verder wil GroenLinks dat de gemeente referenda houdt over belangrijke onderwerpen voor Capelle. De gemeente moet als dienstverlener en uitvoerder van wettelijke taken de informatie naar de burgers verder verbeteren en de betrokkenheid van burgers vergroten. De stadsregio heeft een aantal bevoegdheden die ook van invloed zijn op Capelle. GroenLinks vindt daarom dat het bestuur van de stadsregio door de bevolking rechtstreeks moet worden gekozen. GroenLinks wil de samenwerking met buurgemeenten als Krimpen en Rotterdam verder stimuleren. Referendum over de centrumplannen. Door bevolking rechtstreeks gekozen bestuur van de stadsregio. De cultuur In Capelle herinneren gebouwen en bijvoorbeeld de smalle weilanden en vele slootjes langs de s- Gravenweg aan de geschiedenis. GroenLinks respecteert deze verwijzingen en erkent ze als momenten in de tijd. Ook zijn er musea, die tot taak hebben de geschiedenis levend te houden. GroenLinks geeft het behoud van de (gemeentelijke) monumenten en de musea een extra impuls. Doel is het zichtbaar blijven en het toegankelijk maken van de geschiedenis voor de Capellenaar. Dat is van belang, want het verleden is deel van wat je nu bent. Kennis over het verleden van de plek vergroot het respect voor de plek. De cultuur van dit moment is heel divers. Het zijn allerlei kunstuitingen, variërend van rap tot theater. En vooral ook uitingen uit verschillende culturen. GroenLinks stimuleert en ondersteunt die verschillende cultuuruitingen van de bewoners. Verruiming van de regels voor gemeentelijke monumenten. Voor onderhoud komt meer geld beschikbaar, ook substantieel voor achterstallig onderhoud aan rijksmonumenten. Ondersteuning van kleinschalige culturele groepen. Het onderwijs In de visie van GroenLinks is ontwikkeling een wezenlijk begrip. GroenLinks gelooft sterk in het idee, dat mensen zich (kunnen) ontwikkelen en blijven leren. Ontwikkeling en leren zijn niet aan leeftijd of fasen in het leven gebonden. Uiteraard is ook een belangrijke, wettelijke rol weggelegd voor het onderwijs. GroenLinks vindt dat de gemeente een taak heeft in het bieden van onderwijs op het gebied van onder meer kunst, sport (zwemmen) en verkeer aan scholen. De gemeente moet er voor zorgen dat met name kinderen in aanraking komen met onderwijs over deze onderwerpen. 2

3 Daar waar groepen achterstand hebben, krijgen zij extra aandacht, zodat zij die achterstand inlopen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die dreigen te ontsporen. Respect voor de omgeving vindt GroenLinks belangrijk. Daarom is veel aandacht nodig voor onderwijs op het gebied van natuur en milieu en de eigen omgeving. Basisschoolkinderen kennis laten maken met (school)zwemmen en kunstzinnig onderwijs. Structurele bijdrage aan natuur- en milieueducatie. De gezondheid Een goede gezondheid is goud waard. Voorwaarde daarvoor is een schone omgeving: gezonde bodem, water en lucht. De gemeente en de regio moeten hierbij het goede voorbeeld geven en de zorg voor een gezonde omgeving stimuleren. Bewegen, sporten, wandelen en fietsen houdt de mens gezond. Wandelen en fietsen kan bovendien bijna iedereen. Groenlinks stimuleert daarom bewegen en vooral wandelen en fietsen. Officieel hebben gemeenten voor wat betreft huisartsen geen verantwoordelijkheid. Maar de groep huisartsen in Capelle vergrijst sterk, zodat de komende jaren diverse huisartsen zullen stoppen. Daarom vindt GroenLinks een stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente belangrijk, ook vanwege de preventieve taken van huisartsen. Bewegen stimuleren, vooral wandelen en fietsen. Huisartsengroepen ondersteunen. Het wonen Een levendig Capelle is gebaat bij een verscheidenheid aan bewoners. Dat hoort bij het Goud van Capelle. Om aan de wensen van al die verschillende mensen te voldoen, moeten er verschillende woningen zijn. Bovendien moeten woningen kunnen veranderen al naar gelang de behoefte. GroenLinks hecht aan de verscheidenheid aan woningen in elk van de wijken en buurten in Capelle. Er moeten in Capelle bovendien voldoende woningen zijn die passen bij het inkomen van mensen. Vooral gaat het daarbij om woningen die mensen met een laag inkomen kunnen betalen. Bewoners moeten zeggenschap hebben bij de woningbouwcorporatie en particuliere verhuurders. Belangrijk punt voor GroenLinks op dit moment is: Bij bouw of verbouw woningen voor de verschillende inkomensgroepen realiseren, vooral woningen die mensen met lage inkomens kunnen betalen. Het werk Werk is een goede manier om mee te doen in en aan de samenleving, zeker als het met respect wordt benaderd. Of het nu om betaald of onbetaald werk gaat, beide hebben een waardevolle bijdrage aan de samenleving. GroenLinks erkent daarom ook vrijwilligerswerk en mantelzorg als werk. Bovendien stimuleert GroenLinks in principe initiatieven om werk te creëren. We moeten alert blijven op de werkomstandigheden. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. GroenLinks vindt dat de gemeente producten en diensten van elders alleen moet aanschaffen wanneer duidelijk is dat zij onder goede werkomstandigheden zijn gemaakt. GroenLinks vindt het belangrijk dat bij het werken rekening wordt gehouden met bodem, water, lucht, planten en dieren. GroenLinks ziet daarop toe en houdt daarmee rekening bij vergunning- of subsidieverlening. Betaald en onbetaald werk gelijkstellen in de regelgeving. Voor startende ondernemers onder voorwaarden huur die afhankelijk is van het inkomen. Werkgelegenheid voor mensen, die met hun (v.)m.b.o./startkwalificatie bezig zijn. 3

4 De gemeente koopt goederen en diensten in die onder goede sociale omstandigheden tot stand zijn gekomen. De vrije tijd GroenLinks hecht aan actieve deelname aan vrijetijdsactiviteiten, zoals sport, kunstbeoefening, scouting of vrijwilligerswerk. GroenLinks streeft er naar geldelijke belemmeringen op te heffen als dat nodig is. Dat gebruikers van deze voorzieningen invloed moeten hebben op het aanbod, spreekt voor GroenLinks voor zich. Zoveel mogelijk moeten vrijetijdsvoorzieningen dicht bij huis zijn. Als ze verder van huis zijn, moeten zij goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer of fiets. Organisaties op het terrein van vrijetijdsbesteding financiële zekerheid voor langere tijd geven. Een experimentenfonds instellen voor nieuwe initiatieven voor vrijetijdsbesteding. Handhaven en uitbouwen van basisvoorzieningen voor vrije tijd in wijken en buurten. Een vaste plek voor het kunstencentrum in het centrum. Uitzetten van wandel- en fietsroutes. De voorzieningen GroenLinks ziet de buurt als ontmoetingspunt. Die ontmoetingen vinden plaats op straat, in de winkel, in het buurtcentrum, in de kerk of tijdens een cursus. De overheid stimuleert deze functie van de buurt. Belangrijk punt voor GroenLinks op dit moment zijn: Handhaven van winkels en diensten voor de eerste levensbehoefte in iedere wijk van Capelle, voor zover het bedrijfsleven daarin niet voorziet. Het vervoer Om mee te kunnen doen in de samenleving, moeten mensen zich kunnen verplaatsen. Ofwel, gebruik kunnen maken van vervoer. GroenLinks zet in op goedkope, liefst gratis vormen van vervoer, zodat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken. Het gaat om openbaar vervoer, wandelen en fietsen. Deze vormen van vervoer bieden bovendien kansen voor ontmoetingen tussen mensen. Openbaar vervoer, fietsen en wandelen nemen weinig ruimte in en gebruiken geen of weinig brandstof. Daarom kiest GroenLinks waar mogelijk voor deze vormen van vervoer. GroenLinks stimuleert de doorstroming van het autoverkeer op de wegen die er nu al zijn. Dan is het gebruik van brandstof beperkt. Goed openbaar vervoer tussen de verschillende wijken, ook s avonds en in de weekeinden. Starten met proeven rond gratis openbaar vervoer en een belbus in de wijken voor bepaalde doelgroepen. De gemeente voert een beleid dat gericht is op fietsen en wandelen. Capelle als gouden omgeving De natuurlijke omgeving Lucht, water, bodem en planten en de dieren zijn gouden elementen voor Capelle die we met z n allen moeten koesteren. Uit respect voor de aarde en het leven, in Capelle en op wereldschaal. Maar ook voor onze eigen, gezonde leefomgeving en die van onze kinderen. Daarom neemt GroenLinks in haar afwegingen steeds deze gouden elementen mee. De producten en diensten van en voor de gemeente moeten bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Daarmee vermindert de gemeente het broeikaseffect en klimaatveranderingen en draagt zij bij aan het verdrag van Kyoto. GroenLinks meet het resultaat af aan de 4

5 duurzaamheidsmeter. Dat is de meter van de Lokale Agenda 21 die de inzet van gemeenten op het gebied van duurzaamheid meet. De gemeente moet ook een voorbeeld zijn voor de burgers en diegenen steunen die bijdragen aan een gezonde, groene omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat groen de plaats en de tijd krijgt tot wasdom te komen, zonder veel ingrijpen van mensenhanden. Het groenbeheer moet bovendien bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Het groen houdt zich niet aan de grenzen van de gemeente. GroenLinks bepleit daarom betere verbindingen tussen de groengebieden, ook in de wijken. Groen is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. Daarom geeft GroenLinks bewoners zeggenschap over het openbaar groen in hun omgeving. En zijn bewoners betrokken bij het onderhoud. Vergroten van de inzet van de gemeente voor wat betreft de duurzaamheid. Beperken van het energiegebruik door de gemeente, bijvoorbeeld door aanpassing van de straatverlichting. Ecologisch verantwoord groenonderhoud. Verbinden van het groen in Capelle met groene gebieden in de streek, zoals het Bergse Bos. Het Schollebos krijgt in verschillende delen verschillende functies, waaronder een natuurfunctie. Het terrein waar de ijsbaan zou komen krijgt een educatieve en recreatieve functie. Bewonersgroepen hebben zeggenschap over de inrichting van hun omgeving. De bebouwde ruimte GroenLinks ziet Capelle als stads dorp waar de bebouwing een menselijke maat heeft, ook de hoogbouw en het centrum. In zo n omgeving voelen mensen zich veilig. Ook zet GroenLinks zich in voor menging van functies. Door bijvoorbeeld wonen, werken en ontspanning te mengen is de bebouwde ruimte een ontmoetingsplek voor verschillende mensen op verschillende tijdstippen. Voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen gaat GroenLinks in de eerste plaats uit van verbouw en renovatie van bestaande bebouwing. In de tweede plaats van nieuwbouw. Veel materialen in de bouw komen uit het buitenland. GroenLinks eist garanties over de arbeidsomstandigheden waaronder deze zijn geproduceerd. De gemeente geeft hierbij het voorbeeld. Bij bouw en verbouw van woningen, scholen enzovoorts houdt GroenLinks rekening met de natuurlijke omgeving. Met de bodem, het water en bomen bijvoorbeeld. Dat gaat over de bouwplaats zelf. Maar ook over het gebruik van duurzame materialen en zo weinig mogelijk energie. Dus over de natuurlijke omgeving op wereldschaal. Ook hierin heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Bouwen met een maat waarin mensen zich thuis voelen. Mengen van functies in het stadshart. In de eerste plaats verbouw en renovatie, in de tweede plaats nieuwbouw. Bij bouw garanties over arbeidsomstandigheden, gebruik van duurzame materialen en energiezuinige maatregelen. De verbindingen Verbindingen in de vorm van wegen en paden dienen voor vervoer van mensen en goederen. Samen vormen zij netwerken die doorlopen in de buurgemeenten. In de visie van GroenLinks zijn verbindingen ook ontmoetingsplaatsen. GroenLinks wil nieuwe ontwikkelingen en extra bebouwing bij bestaande of nieuwe haltes van het openbaar vervoer. Of op plaatsen waar de huidige capaciteit van de verbindingen dat toelaat. Wanneer veel mensen gebruik (zullen) maken van bebouwing of een gebied wil GroenLinks dat er haltes van het openbaar vervoer in de buurt zijn en dat het openbaar vervoer vaak rijdt. Voorbeelden zijn hoogbouw en scholen. 5

6 GroenLinks investeert in de kwaliteit van de netwerken. Omdat zij rekening houdt met de natuurlijke omgeving investeert zij voor openbaar vervoer, fietsen en wandelen ook in uitbreiding van de netwerken en in de ontbrekende schakels daarin. In dit verband is ook de Hollandse IJssel van belang. GroenLinks wil de rivier als verbinding benutten, zowel voor personen, als voor goederen. Daarvoor zijn aanlegplaatsen nodig, bijvoorbeeld voor de Fast Ferry. De Abram van Rijckevorselweg en de Algeraweg ziet GroenLinks als onderdelen van de bebouwde kom van Capelle. Hoogbouw en bebouwing in grote dichtheden in de buurt van verbindingen van openbaar vervoer en het netwerk van fietspaden. Een netwerk van wandel- en fietspaden in Capelle dat aansluit op de omliggende gemeenten. De s-gravenweg is in Capelle ruggengraat van dat netwerk. Op alle rotondes hebben fietsers en voetgangers voorrang. Benutten van de Hollandse IJssel als vaarverbinding. De Van Rijckevorselweg en Algeraweg vallen geheel binnen de bebouwde kom. Het Goudgeld van Capelle Om het goud te kunnen laten blinken is uiteraard ook geld nodig. GroenLinks beoordeelt de inkomsten en de uitgaven van de Capelse portemonnee op basis van: 1. de visie van GroenLinks; 2. de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten ; 3. sparen voor slechte(re) tijden wanneer het in financiële zin goed gaat en 4. de mogelijkheden die de gemeentewet biedt om een eigen, gemeentelijk belastingbeleid te voeren. Al opgepoetst Goud GroenLinks deed in 2002 voor het eerst weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Capelle aan den IJssel. Met twee zetels in een raad met 33 zetels had zij een bescheiden aandeel. Toch heeft GroenLinks de afgelopen vier jaar het volgende kunnen bereiken. Vergroten van veiligheidsvoorwaarden voor omwonenden langs het traject van de chloortrein. Extra inzet om armoede te bestrijden. Hogere vaste subsidie voor het dierenasiel (samen met SGP) Komst van deelauto s van Greenwheels. Naamgeving van het Amnestyplein. Logiesbelasting. Natuurlijk is er ook een aantal zaken dat (nog) niet gelukt is. Zo wilde GroenLinks in 2005 bijvoorbeeld een maximumsnelheid voor de Van Rijckevorselweg van 60 km én een groene golf invoeren. Soms ook verandert de visie in de tijd. Bijvoorbeeld: het enthousiasme van GroenLinks voor een stedelijk jongerencentrum was aanvankelijk best groot. Zeker omdat er de kans was dat met huisvesting van jongeren te combineren. Nu (twee jaar later) zeggen GroenLinks, dat zo n jongerencentrum er maar niet moet komen. Want dat jongerencentrum zou vooral een centrum van jonge jongeren moeten worden en een oefenruimte voor popbands. Wel nu, Knop-op en andere jongeren honken gaan hartstikke goed. En de Muziekschool biedt oefenruimte en hulp al aan 6

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Living Lab Utrecht TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD. schone & duurzame mobiliteit. Jan Willem Tap & Robert Arends

Living Lab Utrecht TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD. schone & duurzame mobiliteit. Jan Willem Tap & Robert Arends Living Lab Utrecht TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD Jan Willem Tap & Robert Arends schone & duurzame mobiliteit TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD > Introductie Living Lab Utrecht: werklijn schone en duurzame

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

POLITIEK MANIFEST van de STICHTING COSBO Rheden-Rozendaal. Een handreiking voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SAMEN LEVEN EN OMZIEN NAAR ELKAAR

POLITIEK MANIFEST van de STICHTING COSBO Rheden-Rozendaal. Een handreiking voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SAMEN LEVEN EN OMZIEN NAAR ELKAAR 11 febr. 2017 versie 3 (4/3/2017) POLITIEK MANIFEST van de STICHTING COSBO Rheden-Rozendaal Een handreiking voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SAMEN LEVEN EN OMZIEN NAAR ELKAAR INLEIDING Ouderenbonden

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Ambitiedocument Bensdorp

Ambitiedocument Bensdorp Ambitiedocument Bensdorp september 2013 Voorwoord Bensdorp, verleden en toekomst verbonden De cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en Bussum zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al bijna 150 jaar maakt

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8 Verslag burgerjury 21 maart 2012 1 Verslag Burgerjury bijeenkomst 21 maart 2012 Op woensdag 21 maart vond de tweede bijeenkomst van de burgerjury plaats in het MFC Fascinatio. Van de honderd burgerjuryleden

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Bewoners Enquête Apeldoorn Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Response overzicht NoordWest heeft 33020 inwoners Schatting aantal voordeuren: 10.000 Totaal ingeleverd 1293 enquêtes = +/- 13%

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2010 GroenLinks Capelle aan den IJssel

Verkiezingsprogramma 2010 GroenLinks Capelle aan den IJssel Verkiezingsprogramma 2010 GroenLinks Capelle aan den IJssel De visie van GroenLinks Capelle aan den IJssel is gebouwd op drie pijlers: Iedereen in Capelle kan meedoen en vooruitkomen. Capelle is en blijft

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorp- en wijkendag 8-10-2011 Dorpsbelangen Nieuwolda ontwikkelde een nieuwe dorpsvisie in samenspraak met de bewoners van Nieuwolda. Op woensdag 7 sept. j.l. wisselden

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 3: Imago en Stadsvisie 2030 november 20 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Wat is er aan de Hand op zuid?

Wat is er aan de Hand op zuid? 1 Wat is er aan de Hand op zuid? 2 VOORUIT Op Zuid wonen tweehonderdduizend mensen: 166 verschillende nationaliteiten. Al die mensen hebben stuk voor stuk de wil en de potentie om iets van hun leven te

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Putte

Dorpsontwikkelingsplan Putte Dorpsontwikkelingsplan Putte Dorpsontwikkelingsplan Putte Raadspresentatie 24 maart 2011 Een dorpsontwikkelingsplan Een plan voor de leefbaarheid op lange termijn Integraal Vanuit de bewoners Afgestemd,

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 2 De toekomst van Houten Houten heeft

Nadere informatie

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 Koffertje HAARLEM-2040 Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 WELKOM in het KOFFERTJE van de toekomst Hoe kom je van honderden geeltjes, stellingen, meningen en trends, opgehaald tijdens 16

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Oosterhout zoekt naar opvanglocatie voor 300 vluchtelingen

Oosterhout zoekt naar opvanglocatie voor 300 vluchtelingen Oproep aan inwoners en (landbouw)bedrijven Oosterhout zoekt naar opvanglocatie voor 300 vluchtelingen Oosterhout heeft afspraken gemaakt met gemeenten in de Baronie (pact van Brabant) om op zoek te gaan

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie