Dexia Asset Management. Juli Dexia AM s beleid inzake Controversiële Activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dexia Asset Management. Juli 2013. Dexia AM s beleid inzake Controversiële Activiteiten"

Transcriptie

1 Dexia Asset Management Juli 2013 Dexia AM s beleid inzake Cntrversiële Activiteiten

2 INHOUDSTAFEL 1 Screening Cntrversiële Activiteiten Delstelling en berdelingskader Uitvering van de analyse Cntrversiële Activiteiten Inhud bestemd vr vlwassenen Alchl Activiteiten in nderdrukkende regimes Dierpreven Wapens Bnt Gkken Genetische mdificatie Landdiefstal Palmlie Kernenergie Tabak Gevaarlijke stffen vr het milieu en de gezndheid Page 1 f 17

3 1 Screening Cntrversiële Activiteiten 1.1. Delstelling en berdelingskader Het del van Dexia AM s eigen screening van cntrversiële activiteiten bestaat erin de betrkkenheid van een bedrijf bij één f meer cntrversiële activiteiten te evalueren en te beslissen ver de aanvaardbaarheid van de pname van dergelijke bedrijven in een beleggingsprtefeuille. Dit beleid inzake cntrversiële activiteiten behelst Dexia AM s benadering ten aanzien van de vlgende cntrversiële activiteiten: inhud bestemd vr vlwassenen, alchl, activiteiten in nderdrukkende regimes, dierpreven, wapens, bnt, gkken, genetische mdificatie, landdiefstal, palmlie, kernenergie, tabak en schadelijke stffen vr het milieu en de gezndheid. Het nderzeks- en evaluatieprces mvat drie grte stappen: 1. Identificatie van de betrkkenheid van het bedrijf bij cntrversiële activiteiten Dr middel van een externe research prvider, samen met bijkmende interne analyses dr Dexia AM s Sustainability Analysis Team, wrdt de betrkkenheid van het bedrijf bij cntrversiële activiteiten vastgesteld. 2. Evaluatie van de betrkkenheid van het bedrijf bij cntrversiële activiteiten De betrkkenheid van het bedrijf bij m het even welke geïdentificeerde cntrversiële activiteit wrdt berdeeld vlgens een aantal parameters, die de vlgende variabelen bestrijken: Type van betrkkenheid: vr elk geanalyseerd bedrijf wrdt het type van de betrkkenheid (rechtstreeks f nrechtstreeks) vastgesteld (vb. eigenaars en bedrijfsleiders, fabrikanten/prducenten, retailers/leveranciers, levering van ndersteunende prducten f diensten); Mate van betrkkenheid: gebaseerd p de drempelbenadering, die wrdt tegepast p elk type van cntrversiële activiteiten, wrden inkmsten, gedistilleerd uit dergelijke activiteiten, f de prductiecapaciteiten ervan, ver het algemeen gehanteerd als de belangrijkste indicatr van de betrkkenheid; Verantwrdelijk beleid: vr bepaalde cntrversiële activiteiten is het, naast het type en de mate van de betrkkenheid, k belangrijk m te analyseren he het bedrijf zijn ptentieel mstreden activiteiten benadert en bekijkt. Daarm zijn de aanwezigheid (f afwezigheid) van een relevant en delgericht verantwrdelijk beleid, dat de betrkkenheid van het bedrijf bij een activiteit erkent, en het bestaan van systemen en praktijken ter verzekering dat het bedrijf p een verantwrdelijke manier te werk gaat, cruciale elementen in de evaluatie. 3. Eindrdeel ver de betrkkenheid De bedeling van deze laatste stap bestaat erin p basis van de drie eerder genemde variabelen te beslissen ver de aanvaardbaarheid van de betrkkenheid van het bedrijf bij één f meer cntrversiële activiteiten. Bedrijven die de aanvaardbare niveaus van betrkkenheid, die de delstellingen en restricties van een prtefeuille bepalen, verstijgen, zullen wrden uitgeslten van de beleggingen in het kader van die prtefeuille Uitvering van de analyse Om de bedrijven te kunnen identificeren die betrkken zijn bij cntrversiële activiteiten, beschikken Dexia AM s SRIanalisten ver de rapprten van externe analisten, gespecialiseerd in ESG-berdelingen. Deze rapprten vermelden het mzetcijfer dat ndernemingen in cntrversiële activiteiten realiseren, evenals de aard van de betrkkenheid. Elke SRI-analist gaat binnen het segment van bedrijven waarvr hij verantwrdelijk is de juistheid na van de kwantitatieve en kwalitatieve infrmatie die deze rapprten bevatten dr een eigen nderzek te verrichten aan de hand van de vlgende infrmatiebrnnen: vrij beschikbare dcumenten die dr bedrijven gepubliceerd werden (CSR-verslagen, jaarverslagen, websites, diverse presentaties, enz.); de belangrijkste rapprten van NGO's en diverse betrkken partijen waarin deze specifieke activiteit behandeld wrdt; pzekingen in een database met krantenartikels; geavanceerde pzekingen via internetzekmachines Page 2 f 17

4 De cmbinatie van deze brnnen maakt een degelijke en grndige verificatie mgelijk van de infrmatie die dr de ESG-analisten verstrekt werd. Het team van SRI-analisten staat in vr de pvlging/mnitring van de cntrversiële activiteiten van alle bedrijven waarin Dexia AM eventueel zu kunnen beleggen, nder andere met behulp van een systeem van dagelijkse alerts dat gekppeld is aan een database met persberichten. Een analist van Dexia AM is specifiek verantwrdelijk vr de cntrle van ndernemingen p de bltstelling aan cntrversiële bewapening. Hij checkt elke nderneming die dr de infrmatieverstrekker aangeduid wrdt en vert zijn eigen cntrle uit p basis van: vrij beschikbare dcumenten die dr het bedrijf gepubliceerd werden (CSR-verslag, websites, jaarverslagen, diverse presentaties, enz.); de vrnaamste rapprten van NGO's en diverse betrkken partijen waarin het thema van anti-persnsmijnen, clusterbmmen en wapens en bepantsering met verarmd uranium behandeld wrdt (bv. de publicaties van de 'Cluster Munitins Calitin en de 'Landmine & Cluster Munitins Mnitr' enz.) alsk nucleaire, chemische en bichemische wapens (bv. de rapprten van de 'Internatinal Campaign t Ablisch Nuclear Weapns'). pzekingen in een database met persberichten; raadplegingen van gespecialiseerde nline media als deze tegankelijk zijn; nderzek naar de vrnaamste bewapeningsprgramma's p het gebied van anti-persnsmijnen, clusterbmmen, en wapens en bepantsering met verarmd uranium en identificatie van de betrkken bedrijven; nderzek naar de vrnaamste nucleaire, chemische en bichemische bewapeningsprgramma's en identificatie van de betrkken bedrijven. Page 3 f 17

5 2 Cntrversiële Activiteiten Dit gedeelte frmuleert vr elk van de cntrversiële activiteiten een definitie van de cntrverse, van de benadering van Dexia AM en van het uitsluitingsbeleid dat geldt vr de prtefeuillebeleggingen. 2.1 Inhud bestemd vr vlwassenen Definitie en algemene cntext Inhud bestemd vr vlwassenen wrdt meestal gelijkgesteld met prngrafische inhud. De cntrversiële aard van prngrafie wrdt meestal als tweeledig vrgesteld: enerzijds wrdt de betrkkenheid van mensen bij vernederende activiteiten in vraag gesteld en anderzijds kan prngrafie penlijk gevaren inhuden vr de eerbaarheid. Dergelijke verwegingen situeren zich p ethisch vlak en Dexia AM wil hierin geen psitie innemen. Het is eerder haar bedeling m te vrkmen dat er schade wrdt tegebracht aan kwetsbare mensen, zals minderjarigen, in de wetenschap dat geen enkel juridisch f technisch systeem tt dusver 100 % afdend is gebleken. In dit licht heeft Dexia AM ervr gekzen de standaarddefinitie van inhud bestemd vr vlwassenen uit te breiden tt gewelddadige inhud (beschrijvingen en uitbeeldingen van handelingen van fysieke agressie dr de ene persn jegens de andere). Mediageweld staat al langer bekend als een maatschappelijk risic; fictie kan inderdaad p krte en lange termijn bijdragen aan een tename van agressie en geweld bij jngere (de meest kwetsbare) kijkers, mdat hun cgnitieve en emtinele reacties wrden aangetast. Dexia AM s definitie mvat bijgevlg elke cntent die materiaal aanbiedt dat niet geschikt is vr alle delgrepen, met name inhud die aanzet tt primair geweld f die seksuele thema s p expliciete wijze prtretteert Dexia AM s benadering De heveelheid seks en geweld in de media en de aard ervan meten wrden gecntrleerd m jngere kijkers te beschermen tegen schadelijke bltstelling. De rl van de betrkken bedrijven, gaande van prducenten tt distributeurs, is in dit verband bijznder belangrijk. De prductie van expliciete seksuele inhud wrdt meestal beheerd dr pure spelers, met name bedrijven die gewnlijk veel meer dan 50% van hun inkmsten genereren met deze activiteit. Deze bedrijven zijn echter ver het algemeen te klein m deel uit te maken van de MSCI en vallen bijgevlg niet binnen het bereik van nze analyses. Er bestaan geen gelijkaardige pure bedrijven als het gaat m gewelddadige inhud, aangezien deze laatste wrdt geprduceerd in mainstream mediahuizen en zich vrdet in de vrm van reclame, film, tv en videgames. Er kan dus van een heel aantal mainstream mediaprducenten wrden beweerd dat ze inhud bestemd vr vlwassenen maken. In nze analyse zullen we truwens vrnamelijk kijken naar de tussenpersnen tussen de prducent en de uiteindelijke kijker f lezer. Ze zijn te vinden in uiteenlpende sectren: telecm en media natuurlijk, maar k de vrijetijdssectr (htels met pay-per-view in de kamers, vakantierden met shws, enz.), retail en sftware (die cashtransacties vergemakkelijkt). In deze gevallen nderschrijven we het vrzrgsprincipe en gaan we ervan uit dat alle grte tv- en filmprducenten en reclamebureaus zijn betrkken bij inhud vr vlwassenen. De wereld van de mainstream prgramma s cmmuniceert zelden penlijk ver de inkmsten die wrden gedistilleerd uit activiteiten vr vlwassenen, en de beschikbare cijfers zijn vaak ramingen. Retailers, kabelperatren en htelketens blijven meestal nder de drempel van 5%, gezien het geringe deel van hun verkpruimte, kanalen f inkmsten per kamer dat kan wrden beschuwd als inhud vr vlwassenen. Verder zijn mainstream mediaspelers gewnlijk strikt gereguleerd in alle markten, met inbegrip van de markt vr inhud bestemd vr vlwassenen. Aangezien we ervan kunnen uitgaan uitgaan dat bedrijven die zich schikken naar de bestaande wetgeving, in een geschikte bescherming van de adlescent vrzien, is de aanwezigheid van een verantwrdelijk beleid minder relevant. Page 4 f 17

6 2.1.3 Beleid van Dexia AM en drempel vr uitsluiting Dexia AM sluit alle pure spelers p het vlak van inhud bestemd vr vlwassenen uit van zijn SRI-beleggingen, evenals elk bedrijf dat meer dan 5% van zijn inkmsten haalt uit inhud vr vlwassenen, al dan niet via aandeelhuderschap. 2.2 Alchl Definitie en algemene cntext Alchl ethylalchl f ethanl is een psychactieve drug die terug te vinden is in bier, wijn f sterkedrank. Alchl wrdt geprduceerd dr de fermentatie van gist, suikers en zetmeel. Op veel plaatsen in de wereld is het cnsumeren van alchlische dranken een gangbaar gebruik tijdens sciale bijeenkmsten. Niettemin hudt de cnsumptie van alchl risic s in vr de gezndheid; bvendien zijn er de sciale gevlgen mwille van zijn bedwelmende, txische en verslavende eigenschappen. Naast de chrnische ziekten die zich kunnen ntwikkelen bij mensen die gedurende jaren grte heveelheden alchl drinken (in het bijznder kanker, levercirrse, cardivasculaire aandeningen f diabetes mellitus) wrdt alchlgebruik k geasscieerd met een grter risic p acute gezndheidsmstandigheden, zals lichamelijke letsels, met inbegrip van nbedelde letsels vanwege verkeersngevallen, en een grter risic p geweld, kinderverwaarlzing en misbruik f absenteïsme p de werkvler. In 2011 schatte de Wereldgezndheidsrgansatie (WHO) dat schadelijk gebruik van alchl jaarlijks tt 2,5 miljen dden leidde, en dat alchl-gerelateerde rzaken ged waren vr 9% van alle verlijdens in de leeftijdsgrep jaar. 1 Een gematigde alchlcnsumptie wrdt ver het algemeen als een sciaal aanvaardbaar aspect van de hedendaagse levensstijl beschuwd. Een buitensprige cnsumptie heeft echter verduidelijk een nadelige impact p de individuele gezndheid en het maatschappelijk welzijn. Het kan k leiden tt aanzienlijke gezndheidsuitgaven vr de maatschappij. Er wrdt steeds meer nadruk gelegd p een verantwrdelijk drankgebruik, mdat prducenten van alchl zich willen indekken tegen mgelijke rechtszaken ver de gevaren van alchlisme, in het kielzg van de actuele schadeclaims waarmee tabaksfabrikanten te maken krijgen. Vr regeringen en wetgevers staat het vast dat de beperking van alchl-gerelateerde prblemen (gerelateerd met de buitensprige en chrnische cnsumptie van alchl) een pririteit met zijn Dexia AM s benadering Dexia AM erkent dat een vermatige en chrnische cnsumptie en gebruik van alchlische prducten kan resulteren in negatieve maatschappelijke prblemen, zals gezndheidsprblemen en verkeersngevallen. De graad van bltstelling van een bedrijf aan de prductie en/f verkp van alchlische prducten wrdt systematisch geëvalueerd wanneer de SRI-nderneming wrdt gescreend. De meest bltgestelde sectren zijn: Veding, Dranken & Tabakswaren, Fd & Staples Retailing, en Htels & Restaurants. Van de betrkken bedrijven wrdt verwacht dat ze de risic s in verband met hun prducten uitverig aan de rde stellen m te garanderen dat klanten p de hgte wrden gebracht en zich bewust zijn van die risic s, en dat hun verkppraktijken geen inbreuk inhuden p de wettelijke verplichtingen (vb. verkp aan minderjarigen). Een verantwrdelijke benadering bestaat bijvrbeeld uit: het prmten van een verantwrdelijk alchlgebruik en verantwrdelijke verkppraktijken binnen alle activiteiten; de naleving van vrijwillige en/f wettelijke richtlijnen met betrekking tt de marketing en de prmtie van een verantwrdelijk alchlgebruik; het bewijs van geschikte trainingen en nalevingscntrles vr alle werknemers die zijn betrkken bij advertising-, marketing- f salesfuncties; de betrkkenheid bij initiatieven (vanwege de verheid) ter bevrdering van een verantwrdelijk alchlgebruik (vb. drinkgedrag van adlescenten en drnken rijden). 1 Brn: website Wereldgezndheidsrganisatie, Page 5 f 17

7 2.2.3 Dexia AM s drempel vr uitsluiting Dexia AM sluit alle bedrijven die rechtstreeks zijn betrkken bij alchl met name bruwers, distilleerders, wijnhandelaren, retailers, eigenaars & uitbaters van drankgelegenheden en restaurants waar alchl wrdt geschnken uit van zijn SRI-beleggingen, alsk alchlretailers die meer dan 10% van hun inkmsten halen uit de prductie f verkp van alchlische prducten, znder dat ze een tepasselijk verantwrdelijk beleid hebben. 2.3 Activiteiten in nderdrukkende regimes Definitie en algemene cntext Onderdrukkende regimes zijn regimes waarin fundamentele mensenrechten, zals gefrmuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in de lp der tijd systematisch wrden ntzegd. Activiteiten zijn de manieren waarp bedrijven relaties kunnen aangaan met een bepaald land; deze wrden ndergebracht in twee hfdgrepen: (1) bedrijven die een filiaal hebben in het land f (2) bedrijven die zakenden met het land via leveranciers en/f klanten. Oppnenten en vrstanders zijn het erver eens dat de stpzetting van nderdrukkende regimes een wenselijk del is. Ze zijn het evenwel niet eens ver de manier m dit del te bereiken. Oppnenten van bedrijven die zijn betrkken bij landen die gebekstaafd staan als nderdrukkende regimes, hebben het ver de kwestie van de impliciete mrele medeplichtigheid en de rechtstreekse f nrechtstreekse ndersteuning van het heersende regime en zijn schending van de mensenrechten. Vrstanders vestigen de aandacht p het vermgen van het bedrijf m een strategie van cnstructief engagement uit te werken ter verbetering van de situatie van de mensenrechten in landen die gebekt staan als nderdrukkende regimes Dexia AM s benadering Dexia AM hanteert ten aanzien van nderdrukkende regimes een specifieke benadering vr elk land, waarbij een reeks mstandigheden wrdt gecmbineerd die algemeen als bijznder delicaat wrden beschuwd. Om te evalueren welke landen nderdrukkende regimes vrmen, neemt Dexia AM de resultaten van de NGO Freedm Huse 2 in aanmerking (jaarlijks geactualiseerd). Freedm Huse rangschikt de landen in drie categrieën: Vrije, Gedeeltelijk Vrije en Niet-Vrije Landen. Dexia AM beschuwt een land als een nderdrukkend regime als het dr Freedm Huse als Niet-Vrij wrdt geclassificeerd. Dexia AM gaat k na welke van de nderdrukkende regimes wrden beschuwd als bijznder nderdrukkende regimes. Daarm verifieert Dexia AM f de landen die wrden beschuwd als nderdrukkende regimes, al dan niet sancties hebben gekregen vanwege de Eurpese Unie en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Tt slt berdeelt Dexia AM f bedrijven die een sterke aanwezigheid hebben in landen, die zijn geïdentificeerd als bijznder nderdrukkende regimes, een verantwrdelijk beleid veren. Een verantwrdelijk beleid met één f meer van de vlgende nderdelen bevatten: evaluatie van de risic s die activiteiten in deze landen met zich meebrengen; aanpak ter ndersteuning van interacties met regeringen; evaluatie van gevlgen van in het land blijven / het land verlaten; dekking van de vijf belangrijkste IAO-cnventies: kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, vrijheid van vereniging en cllectieve nderhandeling; een specifiek mnitringsysteem met tls f frequentie van mnitring, aangepast aan het risicniveau; specifieke systeemverbeteringen f implementeringen bij wijze van reactie p vastgestelde aantijgingen; en de transparantie van het bedrijf in zijn dialg met stakehlders waarnder bijvrbeeld zijn antwrden p NGO-rapprten en vragen van beleggers; het beleid van lie- en gasbedrijven en van mijnbuwndernemingen met tevens specifieke richtlijnen bevatten vr de mgang met de rdestrijdkrachten, aangezien het prbleem van de veiligheid reeds nder de aandacht werd gebracht dr schendingen van de mensenrechten. 2 Page 6 f 17

8 2.3.3 Dexia AM s drempel vr uitsluiting Dexia AM sluit standaard alle ndernemingen die een sterke aanwezigheid hebben in bijznder nderdrukkende regimes en die geen tepasselijk verantwrdelijk beleid veren, uit van zijn SRI-beleggingen. Van een bedrijf wrdt aangenmen dat het een sterke aanwezigheid heeft in een land, indien: zijn verkp in het land meer dan 1% vertegenwrdigt van zijn ttale inkmsten; en/f het m het even welk belang heeft in jint ventures, dchterndernemingen f fabrieken (behalve uitsluitend een verkp- f representatiekantr) in het land; en/f activiteiten in het land ntplit p infrastructureel/structureel niveau. 2.4 Dierpreven Definitie en algemene cntext Dierpreven kunnen wrden gedefinieerd als tests waarbij dieren wrden gebruikt vr experimentele f andere wetenschappelijke deleinden. Deze tests mvatten de dissectie van levende dieren en andere types van experimenten, zals txiciteitstests. Er wrdt geraamd dat wereldwijd jaarlijks 50 tt 100 miljen gewervelde dieren, van zebravissen tt niet-menselijke primaten, wrden gebruikt. Die dieren wrden ingezet vr tests van zwel prducten waarbij dierpreven wettelijk vereist zijn als van prducten waarbij dat niet het geval is Dexia AM s psitie Dexia AM prmt het gebruik van alternatieve methdes waarbij experimenten met dieren wrden vervangen, wanneer de mgelijkheden m de veiligheid van een prduct te evalueren niet in het gedrang wrden gebracht. Vrderingen inzake de ntwikkeling en de validering van alternatieven zuden sterk meten wrden aangemedigd. Via alternatieve methdes kan men nagaan f een nieuwe chemische verbinding het gewenste effect heeft p geïsleerde cellen f weefsels, en deze methdes kunnen nuttig zijn vr de screening en de initiële stappen in het prces van risic-identificatie. Niettemin erkent Dexia AM k dat ze het in viv research niet systematisch kunnen vervangen. Bijgevlg kunnen dierpreven de klf tussen methdes znder dieren en tests met mensen dichten. Dexia AM is vrstander van duurzame en verantwrdelijke beleggingen in bedrijven, actief p het gebied van dierpreven, die de zgenaamde drie R-principes, namelijk Replacement, Reductin en Refinement, aan de rde stellen (in het kader van een verantwrdelijk beleid). Deze principes streven naar het gebruik van alternatieve methdes, een beperking van het aantal gebruikte dieren en een minimalisering van het leed en de pijn die deze dieren ervaren Dexia AM s drempel vr uitsluiting Dexia AM weert alle bedrijven uit zijn SRI-beleggingen, die dierpreven verrichten vr prducten waarvr: geen wettelijke verplichting bestaat en waarvr het bedrijf geen verantwrdelijk beleid heeft (de drie R s); f waarvr dierpreven verbden zijn. 2.5 Wapens Definitie en algemene cntext Een wapen f wapentuig is een instrument, ntwrpen m een tegenstander te verwnden f te dden. Wapentuigen mvatten artillerie, handwapens, ammunitie, raketten en bmmen, legervliegtuigen, schepen en uiteenlpende legervertuigen. Wapens kunnen wrden ingezet m aan te vallen f te verdedigen, en bijgevlg m te bedreigen f te beschermen. Hewel wapens ndzakelijk kunnen zijn met het g p de vredehandhaving, maakt hun ultieme pzet van vernietiging f bedreiging van mensen ze nethisch en immreel. Page 7 f 17

9 2.5.2 Dexia AM s benadering Ten eerste wrdt bij de cntrversiële activiteiten p het gebied van wapens, een belangrijk nderscheid gemaakt tussen bedrijven die rechtstreeks f nrechtstreeks zijn betrkken: Rechtstreekse betrkkenheid: van een bedrijf wrdt verndersteld dat het rechtstreeks is betrkken bij de bewapeningsindustrie wanneer het vlgende zaken prduceert / fabriceert / nderhudt / verkp / verhandelt: cmplete wapensystemen; cruciale nderdelen van een wapensysteem; cruciale services met betrekking tt een wapensysteem. Onderdelen en services wrden als cruciaal beschuwd wanneer ze vlden aan de beide vlgende vrwaarden: de nderdelen/services zijn specifiek ntwrpen m te wrden gebruikt in f in relatie met een wapensysteem; de nderdelen/services spelen een rl in de ddelijkheid van de wapensystemen. In dit geval wrden de nderdelen en services Essentiële nderdelen & services genemd. De nderdelen en services, verkcht aan militaire klanten, die niet specifiek zijn ntwrpen vr een wapensysteem en die geen essentiële nderdelen vrmen in een wapensysteem, behren tt de categrie Gederen en/f services vr dubbel gebruik f algemene deleinden. Wrden met name beschuwd als Gederen en/f services vr dubbel gebruik f algemene deleinden : cateringmateriaal & -services, prducten & services vr wningen, transprtmateriaal & -services, unifrmen, reclamediensten, kantrcmputers, schnmaakdiensten, elektriciteitsmateriaal & -services, verzekeringen, de rganisatie van wapenbeurzen, enz. Onrechtstreekse betrkkenheid: een bedrijf kan nrechtstreeks zijn betrkken bij de wapenindustrie via aandeelhuderschap en schuldeiserschap: Aandeelhuderschap: met name wanneer een bedrijf aandelen bezit in andere bedrijven die rechtstreeks zijn betrkken bij wapensystemen en hun essentiële nderdelen/services. Schuldeiserschap: met name wanneer een bedrijf bligaties bezit van f financiële diensten verleent aan bedrijven die rechtstreeks zijn betrkken bij wapensystemen en hun essentiële nderdelen / services. Ten tweede neemt DEXIA AM bij het evalueren van de betrkkenheid van een bedrijf bij de wapenindustrie k het type van wapentuig in aanmerking. Dexia AM s benadering maakt aldus een nderscheid tussen cnventinele wapens en cntrversiële wapens. In het raam van DEXIA AM s actuele benadering zijn cntrversiële wapens: (1) antipersnslandmijnen, (2) clusterbmmen, (3) kernwapens, (4) wapens en wapenrustingen van verarmd uranium, (5) chemische wapens, f (6) bilgische wapens. Deze wapens zijn geïdentificeerd als cntrversiële wapens mdat ze zware kritiek krijgen in het licht van drie criteria: De lukrake aard van de wapens p het mment van hun gebruik: namelijk wanneer het gebruikte wapen niet alleen militaire delen treft, maar waarschijnlijk k burgerslachtffers zal maken, schade zal aanrichten aan de burgerlijke infrastructuur en andere nevenschade zal verrzaken. De identificatie als wapensystemen die vermatige letsels en nndig lijden verrzaken. De ptentiële humanitaire impact p lange termijn van deze wapens, die de menselijke gezndheid negatief kunnen beïnvleden en/f de ntwikkeling en de wederpbuw van vrmalige rlgsgebieden in de weg kunnen staan. Van bedrijven die kernwapens f essentiële nderdelen/services van kernwapens prduceren, fabriceren, nderhuden, verkpen, verhandelen, ngeacht f het land van de klant het Nn-Prliferatieverdrag vr Kernwapens heeft ndertekend en geratificeerd, wrdt verndersteld dat ze zijn betrkken bij activiteiten p het gebied van kernwapens Dexia AM s drempel vr uitsluiting Dexia AM weert alle bedrijven uit Dexia AM s beleggingen, die: rechtstreeks zijn betrkken bij de ntwikkeling, de prductie, de tests, het nderhud en de verkp van één f meer van de drie vlgende cntrversiële wapens (1) antipersns-landmijnen, (2) clusterbmmen, (3) verarmd uranium, ngeacht de verkp/inkmsten, gegenereerd uit dergelijke prducten; Page 8 f 17

10 een belang (aandelen) van meer dan 50% hebben in een bedrijf dat rechtstreeks is betrkken bij dergelijke cntrversiële wapens; f meer dan 50% van hun kredietprtefeuille hebben tegekend aan bedrijven die rechtstreeks zijn betrkken bij deze cntrversiële wapens. Dexia AM SRI-beleggingen sluiten alle bedrijven uit die rechtstreeks zijn betrkken bij de ntwikkeling, de prductie, de tests, het nderhud en de verkp van één f meer van de zes cntrversiële wapens (1) antipersns-landmijnen, (2) clusterbmmen, (3) verarmd uranium, (4) kernwapens, (5) chemische wapens f (6) bilgische wapens, ngeacht de verkp/inkmsten, gegenereerd uit dergelijke prducten; meer dan 3% van hun ttale verkp/inkmsten genereren met de prductie, fabricage, handel, tests f nderhud van cnventinele wapens en/f van essentiële nderdelen / sevices van cnventinele wapens; een belang (aandelen) van meer dan 10% hebben in een bedrijf dat rechtstreeks is betrkken bij cnventinele wapens f cntrversiële wapens; f meer dan 10% van hun kredietprtefeuille hebben tegekend aan bedrijven die rechtstreeks zijn betrkken bij cnventinele wapens f cntrversiële wapens. 2.6 Bnt Definitie en algemene cntext Het gebruik van dierlijke prducten zals bnt, wrdt geasscieerd met prblemen p het vlak van de bescherming van bedreigde diersrten, dierenwelzijn en vervuiling. 3 In smmige gevallen kan de speurtcht naar bepaalde srten bnt en nderbnt specifieke diersrten in gevaar brengen. Dit was bijvrbeeld het geval vr de Chiru (f Tibetaanse antilpe). 4 De bescherming van bedreigde diersrten wrdt wereldwijd aan de rde gesteld dr de CITES (de Cnventin n Internatinal Trade in Endangered Species f Wild Fauna and Flra). De CITES vrmt een internatinale vereenkmst tussen regeringen en mvatte p 15 december betrkkenen. 5 Deze cnventie wil verzekeren dat de internatinale handel in specimens van wilde dieren en planten hun vrtbestaan niet in het gedrang brengt. 6 Dierenwelzijn is eveneens een prbleem dat kmt kijken bij bnt, hewel de risic s kunnen variëren in functie van lkale wetgevingen. Vervuilingsprblemen, vb. de mgelijike risic s gekppeld aan het kleuren van bnt, het gebruik van giftige chemicaliën, enz. meten k wrden vermeld, hewel deze minder zichtbaar zijn Dexia AM s benadering Dexia AM erkent dat de bntsectr is bltgesteld aan mgelijke risic s met betrekking tt de bescherming van bedreigde diersrten, dierenwelzijn en milieuvervuiling Dexia AM s drempel vr uitsluiting Prblemen die het gebruik van bnt met zich meebrengt, wrden in acht genmen in Dexia AM s SRI Nrms-Based en Best-in-Class bedrijfsanalyses, wanneer dat relevant en van tepassing is. Bedrijven die prducten prduceren dr gebruik te maken van zeldzame, bedreigde f kwetsbare dieren- en plantensrten (waarnder bnt) krijgen een erg negatieve scre in Dexia AM s Best-in-Class analyse. Vastgestelde schendingen van de Glbal Cmpact, met name milieuvertredingen, wrden eveneens gesanctineerd Page 9 f 17

11 2.7 Gkken Definitie en cntrverse Gkken kan wrden gedefinieerd als de reallcatie van bezittingen p basis van delbewuste risic s waarmee winst vr de ene partij en verlies vr de andere gepaard gaat, gewnlijk znder dat er prductieve arbeid bij kmt kijken vanwege één van de partijen. Het bepalende prces hudt altijd een element van teval in en kan zelfs uitsluitend m teval draaien. Lterijen, weddenschappen f gkspelen (rulette, blackjack, enz.) maar k e-gaming (internet, gsm s) kaderen in deze definitie. Naast de ecnmische en sciale vrdelen die vrtvleien uit de tewerkstelling en de belastinginkmsten, wrdt gkken bekritiseerd mwille van de ptentieel negatieve gevlgen die het kan hebben p dwangmatige gkkers. Gkken wrdt inderdaad prblematisch wanneer het wrdt gekenmerkt dr meilijkheden m de bedragen en/f de tijd te beperken die aan deze activiteit wrden besteed; dit leidt dan weer tt nadelige gevlgen vr de gkker, vr anderen f vr de hele gemeenschap. Tt die gevlgen behren het uiteenvallen van gezinsrelaties, een slechtere fysieke en psychische gezndheid, aanzienlijke financiële verliezen, financiële/juridische implicaties, werklsheid f de verlies van de jbstatus, en tt slt drugs- en alchlmisbruik Dexia AM s apprach Hewel Dexia AM zich bewust is van het vrkmen van prblematisch gkken, zullen beleggingen in bedrijven die zijn betrkken bij gkken en bij de prductie van gkprducten (games) in aanmerking wrden genmen indien ze de risic s, die met de prducten gepaard gaan, p uitverige wijze aanpakken. Hierte meten er, wanneer men ervr kiest in deze bedrijven te investeren, uiteenlpende factren in acht wrden genmen, zals de verzekering dat klanten zich bewust zijn van en wrden geïnfrmeerd ver de risic s, naast de mnitring van verkppraktijken met het g p de bescherming van kwetsbare mensen zals minderjarigen. Verantwrdelijke gkbedrijven meten de cnsument p gepaste wijze infrmeren, maar meten zich tevens en vral cncentreren p de bescherming van prbleemgkkers en pathlgische gkkers, en p het drveren van primaire preventiemaatregelen. Ondanks diverse bestaande gedragscdes en infrmatiepraktijken die nu wijd en zijd verspreid zijn in de sectr, stelt Dexia AM echter vast dat dergelijke initiatieven ng verder zuden meten gaan. Meer specifiek heeft het laatste wetenschappelijke nderzek bevestigd dat he makkelijker het gkken is, he grter het gevaar p verslaving wrdt. Het internet wrdt daarm beschuwd als een grter risic dan andere vrmen van gkken mwille van het islement en de annimiteit van de spelers. E-gambling heeft de vrbije jaren de sterkste grei gekend, maar preventie- en infrmatiemaatregelen schijnen vaak niet tereikend m de risic s te beheersen. Dexia AM eist dat bedrijven die rechtstreeks zijn betrkken bij gkken (machine- f sftwarefabrikanten, casin s, lterijen, bkmakers, gkwebsites, speelzalen met gkautmaten, gkuitzendingen) een practief verantwrdelijk beleid veren waarin design, transparantie van gedrag en klantensupprt aan bd kmen. Meer in het bijznder met er, naast de naleving van de vrijwillige en/f wettelijke richtlijnen met betrekking tt de marketing en de prmtie van verantwrdelijk gkken, k aandacht wrden besteed aan vernieuwende benaderingen, zals bnussen vr verantwrdelijke spelers f de ntwikkeling van sftware waarmee verslavende games f prblematische gkkers kunnen wrden pgesprd. Bedrijven die nrechtstreeks zijn betrkken bij gkken via tussenliggende services die de tegang tt gkspelen mgelijk maken (vb. leveranciers van diensten vr nline betaling, algemene retailers, luchthavens waar gkprducten geïnstalleerd zijn) meten efficiënt helpen m de cnsument een betere bescherming te garanderen (vb. beperkte tegang tt gkkanalen via tegang met wachtwrd) indien ze kunnen. Dexia AM eist dat deze verantwrdelijkheid wrdt weerspiegeld in een verantwrdelijk beleid, als de inkmsten, die uit dergelijke tussenliggende services wrden gehaald, aanzienlijk zijn. Vr bedrijven die nrechtstreeks zijn betrkken bij gkactiviteiten via aandeelhuderschap in gkbedrijven, k al is gkken niet hun kernactiviteit, zijn het nut en de redelijkheid van een verantwrdelijk beleid beperkt Dexia AM s beleid en drempel vr uitsluiting Dexia AM sluit alle bedrijven, die rechtstreeks f nrechtstreeks meer dan 5% van hun ttale inkmsten (zelfs via aandeelhuderschap) halen uit gkactiviteiten, uit van zijn SRI-beleggingen. Page 10 f 17

12 2.8 Genetische mdificatie Definitie en algemene cntext Een genetisch gemdificeerd rganisme (GMO) is een rganisme waarin het genetisch materiaal werd gewijzigd p een manier die in de natuur niet tt stand kan kmen dr te paren en/f via natuurlijke hercmbinatie. Het publieke debat ver GMO s in zaden, gewassen en vedsel blijft sterk geplariseerd veel meer dan het geval is bij farmaceutische prducten. De bedeling van genetische mdificatie is gewassen resistent te maken tegen insecten, nkruidverdelgers, drgte, enz. Wat vedsel betreft, kunnen GMO s prducten vedzamer maken, hun smaak verbeteren en hun leven in de rekken verlengen. Tegenstanders van GMO s prberen echter de prductie te beperken van wat ze nemen "GMO-vervuiling". Ze wijzen daarbij p de nbekende risic s vr de mensenlijke gezndheid en het milieu. De wetenschappelijke gemeenschap is ng niet klaar m een definitief antwrd te frmuleren ver de gevaren van GMO s wegens het ntbreken van de ndige langetermijnervaring Dexia AM s benadering Dexia AM erkent de nzekerheden die de prductie en het gebruik van GMO s mgeven, en hanteert bijgevlg een evenwichtige benadering. De evaluatie van deze activiteit is gebaseerd p bltstelling aan GMO s, het bestaan van een verantwrdelijk beleid en de naleving van de internatinale afspraken inzake GMO s. De kenmerken van een verantwrdelijk beleid hangen af van de sectr in kwestie: Bedrijven in de sectren van veding, dranken & tabak f fd & staples retailing meten in hun verantwrdelijk beleid minstens aandacht hebben vr een duidelijke labeling en prcedures vr traceerbaarheid, zdat de cnsument een geschikte basis krijgt vr het nemen van zijn aankpbeslissing. De labeling van dergelijke prducten met begrijpelijk zijn en met nuttige infrmatie verschaffen. Bvendien meten de bedrijven erp tezien dat hun leveranciers strikte richtlijnen vlgen. Bedrijven in de chemische, farmaceutische, landbuw-, bitechnlgische f gezndheidszrgsectr meten minstens de gevaarlijke aard van GMO s erkennen, de wet naleven, risic-evaluaties uitveren en een gecntrleerd gebruik in hun R&D garanderen. Hewel bedrijven uit de sectren van het htelwezen, restaurants, vrije tijd en transprt naar alle waarschijnlijkheid prducten verkpen die genetisch gewijzigde rganismen bevatten, al naargelang de gegrafische lkalisering van hun activiteiten, wil Dexia AM hen niet a priri sanctineren, aangezien ze slechts in zeer beperkte mate een weerslag ndervinden van GMO s Dexia AM s drempel vr uitsluiting Dexia AM weert alle bedrijven uit zijn SRI-beleggingen die rechtstreeks zijn betrkken bij GMO s en die: meer dan 10% van hun mzet halen uit GMO-activiteiten znder de aanwezigheid van een tepasselijk verantwrdelijk beleid, zals eerder beschreven; f zich schuldig maken aan ernstige, systematische en herhaalde inbreuken p de internatinale afspraken inzake GMO s. 2.9 Landdiefstal Definitie en algemene cntext Landdiefstal verwijst naar de aankp f leasing van uitgestrekte gebieden, meestal in ntwikkelingslanden, dr investeerders (landen f ndernemingen) m vedselvrraden p lange termijn veilig te stellen, m bibrandstffen te prduceren f vr speculatieve deleinden. Vlgens de Verenigde Naties werden in de eerste helft van 2009 alleen reeds 30 miljen hectaren landbuwgrnd aangekcht in het raam van dergelijke deals een cijfer dat gelijk is aan de helft van Eurpa s ttale landbuwgrnd. Omwille van het gebrek aan transparantie en de geheimhuding die deze deals gewnlijk mgeven, is het echter meilijk m met zekerheid te weten heveel land er daadwerkelijk in andere handen is vergegaan. Page 11 f 17

13 Eén van de meest nmiddellijke gevlgen van landdiefstal is een afname van de vedselzekerheid in ntwikkelingslanden en een verstrend effect p de lkale gemeenschappen, in het bijznder p kleinschalige vedselprducenten, aangezien nderzek heeft uitgewezen dat een betruwbare tegang tt land armede en hnger kan verminderen Dexia AM s benadering Dexia AM beschuwt landdiefstal als een cntrversiële kwestie mwille van de gevlgen ervan p lkale gemeenschappen in ntwikkelingslanden (tegang tt land; armede, hnger). Dexia AM evalueert landdiefstal reeds in het mensenrechten-gedeelte van zijn SRI Nrms-based screening. Z wrdt nder meer het bestaan van de vrije, vrafgaandelijke en geïnfrmeerde instemming van de getrffen gebruikers van de grnden in acht genmen, naast het ntbreken van schendingen van de mensenrechten en de transparantie van de cntracten m de schaal van het prbleem en het aantal getrffen mensen te kunnen inschatten Dexia AM s drempel vr uitsluiting In Dexia AM s SRI Nrms-based screening wrdt een bedrijf uitgeslten van SRI-beleggingen indien er sterke bewijzen zijn van herhaalde, ernstige en systematische schendingen van internatinale nrmen en principes met betrekking tt de mensenrechtenprincipes, geasscieerd met landdiefstal Palmlie Definitie en algemene cntext Hewel palmlieprducten een aantal vrdelen te bieden hebben p het vlak van prductiviteit, prijzen f fysische eigenschappen (hun hge xidatieve stabiliteit die hen geschikter maakt vr het bakken 7 ), huden ze k een aantal risic s vr het milieu en de gezndheid in. Op basis van het verslag uit 2012 van het WWF ver Prfitability and Sustainability in Palm Oil Prductin wrdt ngeveer 85% van alle palmlie geprduceerd in Indnesië en Maleisië. In deze landen kan de prductie van palmlie aanzienlijke ksten met zich meebrengen p het gebied van bidiversiteit en ntbssing. Bvendien hudt de ntbssing, die wrdt verrzaakt dr de palmlieteelt, risic s vr het leefmilieu in mwille van de bijbehrende uitstt van breikasgassen. Palmlieprducten vertnen duidelijk gezndheidsrisic s mdat ze relatief hge heveelheden verzadigde vetzuren bevatten in vergelijking met andere, cnventinele plantaardige liën 8. Met name hebben enkele rganisaties, hewel dit vatbaar blijft vr discussie, verzadigd vet geïdentificeerd als een mgelijke risicfactr in het kader van cardivasculaire aandeningen. In 2003 bijvrbeeld stelde het rapprt van een gezamenlijke cnsultatie van specialisten van de WHO (Wrld Health Organisatin) en de FAO (Fd and Agriculture Organisatin) dat de bewijsstukken aantnen dat de inname van verzadigde vetzuren rechtstreeks is gerelateerd met cardivasculaire risic s. 9 Niettemin met wrden genteerd dat hetzelfde rapprt k erkende dat in ntwikkelingslanden, waar de pname van energie vr bepaalde bevlkingsgrepen ntereikend kan zijn, het energieverbruik hg ligt en de lichaamsvetpercentages laag (BMI <18.5 kg/m2). Hier met wrden nagedacht ver de heveelheid en de kwaliteit van de vettever, in de wetenschap dat men aan bepaalde energievereisten met vlden. Specifieke brnnen van verzadigd vet, zals kkslie en palmlie, verschaffen gedkpe energie en kunnen een belangrijke brn van energie vr de armen zijn Page 12 f 17

14 Dexia AM s benadering Dexia AM erkent dat de milieu- en gezndheidsprblemen die gepaard gaan met palmlie, in aanmerking meten wrden genmen in de duurzaamheidsanalyse van een bedrijf. Bijgevlg hudt Dexia AM s SRI-benadering rekening met een duurzame palmliecertificatie Dexia AM s drempel vr uitsluiting Op basis van de eerder beschreven cntext vermijden Dexia AM s SRI-beleggingen niet systematisch elke investering in bedrijven die zijn bltgesteld aan palmlie, maar krijgen bedrijfsverkpen, gegenereerd met palmlie, swies een negatieve scre in Dexia AM s SRI Best-in-Class analyse. In deze cntext wrdt een nderscheid gemaakt tussen duurzaam gecertificeerde en niet-gecertificeerde prducten in Dexia AM s Best-in-Class SRI-bedrijfsanalyses. In het bijznder kunnen telers wrden gecertificeerd dr de Rundtable n Sustainable Palm Oil (RSPO), een internatinale nn-prfitrganisatie die werkt met criteria zals transparantie, naleving van de tepasselijke wetgeving, engagement inzake de ecnmische leefbaarheid p lange termijn, milieuverantwrdelijkheid en duurzaamheid van de relaties met werknemers en lkale gemeenschappen. Hewel de efficiëntie en de gelfwaardigheid van een duurzame palmliecertificatie dr bepaalde stakehlders in vraag wrden gesteld, wrdt ervan uitgegaan dat een dergelijke certificatie kan helpen bij de verbetering van het duurzaamheidsprfiel van palmlie in het algemeen. Bvendien wrdt er in de SRI Nrms-based screening bijzndere aandacht besteed aan mgelijke schendingen van de milieuprincipes en de mensenrechten, gefrmuleerd in de Glbal Cmpact, in relatie met de activiteiten van bedrijven die zijn bltgesteld aan palmlie Kernenergie Definitie en algemene cntext Kernenergie wrdt gedefinieerd als energie die wrdt verkregen uit atmsplitsing in reactren en die kan wrden ingezet als drijfkracht, vr verwarming en vr de prductie van elektriciteit. Bedrijven kunnen p verschillende niveaus zijn betrkken bij het kernenergieprces; dit dient gezien in de cntext van een cyclus die de ntginning, de cnversie en de verrijking van uranium vr de prductie van kernbrandstf mvat, de bestraling van de brandstf in een kernreactr en vervlgens de herverwerking/verwijdering van de gebruikte kernbrandstf en ander kernafval. Ondanks de vrdelen van kernenergie als een energie met een geringe CO²-uitstt en lage marginale ksten (bijvrbeeld vergeleken met steenkl) die de risic s van een nzekere tever beperkt, bestaat er veel cntrverse rnd het gebruik van kernenergie als een leefbaar en duurzaam alternatief vr andere energievrmen, dit mwille van de enrme milieu- en veiligheidsrisic s en gevaren in verband met kernreactie, kernafval, ntmanteling van krachtcentrales en verspreiding van kernbrandstf Dexia AM s benadering Zlang er met kernenergie wrdt gewerkt vlgens de strengste veiligheidsvrwaarden, vrmt ze mmenteel een beprefd en ndzakelijk alternatief vr fssiele brandstffen en zal ze deel blijven uitmaken van het energieaanbd in deze eeuw. Dexia AM erkent echter dat de vrdelen van kernenergie p het vlak van de beperking van de klimaatverandering en de zekerheid van de energietever, wrden geneutraliseerd dr aanzienlijke risic s vr het milieu en de veiligheid Dexia AM s beleid en drempel vr uitsluiting Dexia AM neemt twee verschillende drempels in acht vr de uitsluiting van bedrijven die actief zijn in de prductie van kernenergie, uit zijn SRI-beleggingen, en dit naargelang de regi in kwestie. Dexia AM weert alle Eurpese en Nrd-Amerikaanse bedrijven en bedrijven uit het Verre Osten uit zijn SRIbeleggingen die rechtstreeks f nrechtstreeks meer dan 30% van hun inkmsten halen uit de ntginning, de cnversie Page 13 f 17

15 en de verrijking van uranium vr de prductie van kernbrandstf, de bestraling van de brandstf in een kernreactr en/f de herwerking/verwijdering van gebruikte kernbrandstf en ander kernafval. Deze drempel daalt tt 5% vr bedrijven die actief zijn in de greilanden, gezien: het risic van de beschikking ver kernenergieprductie in landen die zwel kernwapens bezitten als een laag niveau van plitieke stabiliteit kennen, wat een impact zu kunnen hebben p de capaciteit van de regering m kernmateriaal te beveiligen; de lagere nrmen p het vlak van de vrijgave van de bendigde infrmatie vr de evaluatie van de capaciteit van het bedrijf m de specifieke risic s van kernenergieprductie te beheren, wat cruciaal is in cmbinatie met een beperkte tegang tt de lkale gemeenschappen met het g p npartijdige infrmatie Tabak Definitie en algemene cntext Tabaksprducten die wrden geprduceerd en verhandeld dr bedrijven, mvatten sigaretten en sigaren, naast andere prducten zals kauwtabak, snuiftabak en pruimtabak. Sigaretten zijn ged vr het grtste aandeel in de prductie van tabaksprducten. Wetenschappelijk nderzek heeft afdend aangetnd dat alle vrmen van tabak in de lp der jaren tt gezndheidsprblemen leiden, vaak resulterend in een verlijden f invaliditeit. Rkers lpen aanzienlijk meer risic s p kanker en p hartziekten, berertes en emfyseem, naast andere ddelijke en niet-ddelijke aandeningen. Het rapprt uit 2011 van de Wereldgezndheidsrganisatie (WHO) ver de wereldwijde tabaksepidemie vestigt de aandacht p het feit dat tabak wereldwijd de hfdrzaak blijft van te vermijden sterfgevallen. 10 Er wrdt geraamd dat er jaarlijks zes miljen mensen wrden gedd dr tabak, nder wie 600,000 niet-rkers die wrden bltgesteld aan passief rken. Er dient k pgemerkt dat de WHO in 2008 zes maatregelen vr tabaksbeheersing heeft geïntrduceerd (MPOWER package), bedeld m het tabaksverbruik te beperken (vb. hulp bij het stppen met rken, taksen p tabak, verbd p tabaksreclame, enz.) Dexia AM s benadering Dexia AM erkent dat de cnsumptie en het gebruik van tabaksprducten in m het even welke heveelheid resulteert in negatieve maatschappelijke en gezndheidsprblemen, en een belangrijke ddsrzaak vrmt Dexia AM s drempel vr uitsluiting Dexia AM sluit alle bedrijven, die rechtstreeks zijn betrkken bij de tabakssectr en die meer dan 5% van hun mzet genereren met de prductie f de verkp van tabaksprducten, uit van zijn SRI-beleggingen. Dexia AM wil bedrijven die nrechtstreeks zijn betrkken bij de tabakssectr via ndersteunende prducten en/f diensten (vb. leveranciers van verpakkingsmateriaal) niet a priri sanctineren, mdat hun activiteiten niet uitsluitend zijn gericht p de tabakssectr. 10 Page 14 f 17

16 2.13 Gevaarlijke stffen vr het milieu en de gezndheid Definitie en algemene cntext Een gevaarlijke stf wrdt gedefinieerd als een chemisch prduct f mengsel dat ptentieel schadelijk is vr het milieu en vr de gezndheid, gezien de hge mate van crrelatie tussen de menselijke gezndheid en het leefmilieu. De impact van gevaarlijke stffen hangt af van de dsis en de bltstelling. Vlgens de definitie van het United Natins Envirnment Prgramme (UNEP) zijn gevaarlijke stffen schadelijke substanties en gevaarlijk afval waarnder: Meilijk afbreekbare, bi-accumulatieve en txische stffen (PBT s); Chemicaliën die kankerverwekkend f mutageen zijn, f die een schadelijk effect hebben p het vrtplantings-, het endcriene, het immuniteits- f het zenuwstelsel; Chemicaliën die nmiddellijke gevaren inhuden (acuut txisch, explsief, crrsief); Chemicaliën van mndiaal belang, zals meilijk afbreekbare rganische pllutanten (POP s), breikasgassen en zn-afbrekende stffen (ODS); Afval uit de gezndheidszrg; E-afval. Gevaarlijke stffen verzwakken ecsystemen en zijn rechtstreeks betrkken bij de eutrfiëring van waterlichamen en de zn-afname in de stratsfeer; ze leiden tevens tt gezndheidsprblemen zals kankers, misgebrten, neurlgische strnissen en een verstrde hrmnhuishuding. Mensen kunnen vlgens UNEP in het dagelijkse leven wrden bltgesteld via de inname van besmet drinkwater, het eten van besmet vedsel (vb. vis, besmet met kwik, DDT en/f PCB s), het inademen van verntreinigde lucht (zwel binnen als buiten) en via rechtstreeks huidcntact. Er bestaat terzake een wetgevende structuur p Eurpees en p natinaal vlak. REACH (Registratin, Evaluatin, Authrisatin and Restrictin f Chemical substances) is p Eurpees niveau de belangrijkste richtlijn inzake de cntrle ver gevaarlijke stffen, want hij legt de geleidelijke uitdving van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stffen p. Andere Eurpese beleidsregels ver chemicaliën en luchtverntreiniging zijn net als natinale wetten zals de Txic Substances Cntrl Act uit 1976 in de VS, bedeld m het gebruik en de verwijdering van gevaarlijke stffen te cntrleren Dexia AM s benadering Dexia AM erkent dat gevaarlijke stffen schadelijk zijn vr het milieu en de gezndheid. Omwille van de grte diversiteit aan gevaarlijke stffen die wrden gebruikt in het kader van bedrijfsactiviteiten, hudt Dexia AM rekening met hun gebruik en de impact van de risic s, die gepaard gaan met hun gebruik, in alle fases van het SRI-prces vr bedrijfsanalyses. In de macr-analyse van het Best-in-class SRI-screeningprces wrdt de bltstelling van de bedrijfsactiviteiten aan gevaarlijke stffen geëvalueerd aan de hand van drie van de zes belangrijkste geanalyseerde duurzame uitdagingen: klimaatverandering, uitputting van natuurlijke grndstffen en gezndheid & welzijn. Bedrijven die een negatieve impact hebben p de klimaatverandering mwille van de CO²-uitstt (een breikasgas), zijn terug te vinden in alle sectren en krijgen een negatieve scre. Anders dan bij de klimaatverandering is vervuiling die wrdt verrzaakt dr de explitatie van natuurlijke rijkdmmen meer sectr-specifiek: bedrijven die diverse vervuilende stffen in de atmsfeer, de bdem en de waterhudende grndlaag lzen, wrden vaker bestraft in delicate sectren, zals de energiesectr, waarnder bijvrbeeld schaliegas f nutsvrzieningen. De duurzame uitdaging p het gebied van gezndheid & welzijn biedt de mgelijkheid m bedrijven te identificeren en te sanctineren die kunnen bijdragen aan een grtere verspreiding van ziektes mwille van de aard van hun activiteiten. Bepaalde bedrijven in de metaal- en mijnbuwsectr lpen in het bijznder risic s met betrekking tt de ntginning van gevaarlijke stffen zals kwik f chrm, wat leidt tt ernstige gezndheidsprblemen. Bijgevlg krijgen ze een negatieve scre vr gezndheid & welzijn. Page 15 f 17

17 In de fase van de micr-analyse van het Best-in-class SRI-analyseprces wrdt de capaciteit van een bedrijf m zijn impact p het milieu en p de vlksgezndheid te beheren, berdeeld. Dexia AM cncentreert zich p de lzing van gevaarlijke stffen in het milieu via nitraten f zware metalen in het water en in de atmsfeer (waarnder VOC s, S 2 en Nx), en k via het dumpen van gevaarlijk afval. Als resultaat hiervan wrden bedrijven die zijn betrkken bij het gebruik en de uitstt van gevaarlijke stffen, geanalyseerd in functie van hun capaciteit m een geschikt kwaliteitsbeheer rnd dit prbleem in te veren. De energiesectr heeft bijvrbeeld te maken met de uitstt van txische deeltjes, zals SOx, NOx, VOC s en benzeen, die resulteren uit de raffinageprcessen en de chemische prductieprcessen. Bedrijven die zijn betrkken bij deze activiteiten, wrden berdeeld in functie van hun capaciteit m deze uitstt in de atmsfeer te beperken. De impact p de vlksgezndheid wrdt behandeld in de fase waarin de prductveiligheid wrdt geanalyseerd, wanneer Dexia AM kijkt naar de preventie f de pheffing van ernstige bedreigingen vr de vlksgezndheid en de veiligheid, vrtvleiend uit de cnsumptie/het gebruik f de dumping van het verkchte prduct. Dexia AM zal bedrijven in de chemische sectr die hun inkmsten halen uit zrgwekkende chemicaliën zals bisfenl A, phthalaten f flurklwaterstf, identificeren en een negatieve scre geven. Bij het uitveren van een nrms-based SRI-screening van het bedrijf haalt Dexia AM er die bedrijven uit die herhaaldelijk en in ernstige mate inbreuken hebben gepleegd p de Glbal Cmpact-milieuprincipes van de Verenigde Naties, nder meer via de uitstt van gevaarlijke stffen. Dexia AM sluit bedrijven uit die in ernstige mate en herhaaldelijk zijn betrkken bij: het mismanagement van txische chemicaliën; het mismanagement van gevaarlijk en radiactief afval; ernstige verntreiniging van lucht, water en bdem; ernstige vernietiging van de bidiversiteit Dexia AM s beleid en drempel vr uitsluiting Dexia AM behandelt het risic dat gepaard gaat met de uitstt van gevaarlijke stffen in elke fase van de Best-in-Class SRI-bedrijfsanalyse en de Nrms-based bedrijfsanalyse, die wrden gebruikt vr SRI-beleggingen. Page 16 f 17

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie